Sunteți pe pagina 1din 43

Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței

Portofoliu

Student: DRĂGHICI GABRIELA-LĂCRĂMIOARA

Specializare: PSIHOLOGIE

Anul II

Coordonator seminar: Lector dr. Univ. MOȘOI ADRIAN

Coordonator curs: Conferențiar univ. DAVID LAURA

2020-2021

1
Cuprins

1. Testul de inteligență Domino – D70

2. Testul de inteligență B53

3. Testul de atenție concentrată – Toulouse Pieron

4. Testul de atenție distributivă – Praga

5. Testul Rey neverbal – Figură complexă

6. Testul de memorie de scurtă durată – Rey verbal

7. Testul pentru aptitudini verbale – BTPAC

8. Testul pentru aptitudini spațiale – BTPAC

2
1. TESTUL DE INTELIGENȚĂ DOMINO – D70

3
Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: Laborator nr 4, ora 14:00, la facultate

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, în cadrul

laboratorului de PAI, într-o sală de clasă cu lumină suficientă, fără zgomote

perturbatoare. Ora la care a fost aplicat acesta însă, ar putea reprezenta un

factor care ar fi putut influența rezultatele, fiind o oră la care capacitatea de

concentrare este mai scăzută. Instructajul a fost înțeles și respectat în detaliu.

Testul a fost aplicat în format individual.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor brut de 32 de puncte. Din totalul de 44

de puncte care puteau fi obținute la această probă, subiectul a greșit 12

răspunsuri.

Interpretare

Analiza cantitativă

Testul are o dificultate progresivă și durata de aplicare este de 25 de minute.

Inteligența este dimensiunea personalității care favorizează adaptarea

conduitei intelectuale, practice sau sociale la situații noi. Conform etalonului

(Analiști programatori), acesta se încadrează pe stanina 7, cu un procentaj

teoretic de: 12,1%. Conform procentelor cumulate, stanina în care se află

subiectul indică un scor mai bun ca 89,4% din populația pe care a fost realizat

4
etalonul. Scorul obținut este peste medie, ceea ce indică un nivel ridicat al

inteligenței fluide. Scorul mai arată că subiectul este capabil de o bună

înțelegere în deducția relațiilor și a corelațiilor și are un nivel al inteligenței

nonverbale ridicate. Subiectul are capacitatea de a conceptualiza și de a aplica

raționamente sistematice la noi probleme eficient.

Având în vedere acest scor subiectul poate lua în calcul meserii de analist,

inginer, cercetător sau profesor.

Analiza calitativă.

Se poate remarca că subiectul a început să greșească sistematic începând cu

itemul 30, dat fiind faptul că gradul de dificultate crește progresiv și au pus în

dificultate subiectul. Subiectul a completat toți itemii și a avut 12 greșeli.

5
2. TESTUL DE INTELIGENȚĂ – B53

6
Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: Laborator nr 4, ora 15:00, la facultate

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, în cadrul

laboratorului de PAI, într-o sală de clasă cu lumină suficientă, fără zgomote

perturbatoare. Ora la care a fost aplicat acesta însă, ar putea reprezenta un

factor care ar fi putut influența rezultatele, fiind o oră la care capacitatea de

concentrare este mai scăzută. Instructajul a fost înțeles și respectat în detaliu.

Testul a fost aplicat în format individual.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor de 38 de puncte din 65 posibile. Acesta

nu a reușit să rezolve toți itemii pe parcursul celor 15 minute, astfel, numărul

itemilor omiși este de 13. Acest rezultat indică un nivel de inteligență generală

axată în principal pe elemente neverbal.

Interpretare

Analiza cantitativă

Testul B53 este o probă care măsoară inteligența generală sub aspectul

dinamicii. Conform etalonului IQ, subiectul are un coeficient de inteligență de

114, care este peste medie. Conform etalonului realizat pe populație

românească (Liceu energetic 16-17 ani), subiectul se încadrează pe stanina 6.

7
Acest rezultat arată că subiectul are o capacitate bună de înțelegerii a regulii

pentru succesiunea elementelor.

Analiza calitativă

Testul B53 prezintă o serie de limitări care nu permit efectuarea unei analize

amănunțite din punct de vedere calitativ, însă putem face următoarele

afirmații despre subiect. Timpul de lucru de 15 minute însă nu a fost suficient

pentru subiect pentru a rezolva toți itemii, ceea ce înseamnă că a lucrat cu

atenție, încercând să rezolve corect fiecare item. Acest lucru poate fi pus pe

seama oboselii psihice, subiectul a mărturisit că a trebuit să rezolve și testul

D70 înainte de această probă și a stării afective negative care ar fi putut fi

provocată de ora la care a fost realizată proba.

Având în vedere rezultatele, subiectul are o bună capacitate de a identifica și

de a forma relații între simboluri, ceea ce înseamnă că are o inteligență figurală

medie, aptitudine care îl ajută să gestioneze sarcinile zilnice și cotidiene.

8
3. TESTUL DE ATENȚIE CONCENTRATĂ – TOULOUSE-PIERON

9
Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: Laborator nr 4, ora 16:00, la facultate

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, în cadrul

laboratorului de PAI, într-o sală de clasă cu lumină suficientă, fără zgomote

perturbatoare. Ora la care a fost aplicat acesta însă, ar putea reprezenta un

factor care ar fi putut influența rezultatele, fiind o oră la care capacitatea de

concentrare este mai scăzută. Instructajul a fost înțeles și respectat în detaliu.

Testul a fost aplicat în format individual.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor de 223 de puncte pentru Cantitate și

0.96, respectiv 96 puncte pentru Calitate

calcul calitate = , 223-0 / 223+7 = 0.96


R.corecte −R.greșite
R.corecte +R.omise

Interpretare

Analiza cantitativă. Conform etalonului (Adulți) pentru Cantitate, subiectul se

încadrează peste centila 100. Acest rezultate indică o performanță foarte

ridicată pentru această dimensiune.

Conform etalonului (pentru subiecți între 20-25 ani) pentru Calitate avem:

➢ Omisiuni (7), subiectul se încadrează în stanina 7,

➢ Omisiuni + Greșite (7), subiectul se încadrează în stanina 7,

10
➢ Precizie se încadrează tot pe stanina 7.

Prin urmare, acesta a obținut performanțe peste medie atât pentru Omisiuni,

cât și pentru Precizie. Atenția concentrată este orientarea, selectarea și

concentrarea conștiinței asupra unor stimuli aflați în exteriorul sau în interiorul

individului. Rezultatele arată că subiectul prezintă un nivel de atenție

concentrată foarte ridicat, peste media populației, ceea ce înseamnă că are o

capacitate ridicată de a rezista oricărui factor perturbator. Acest rezultat oferă

și câteva particularități despre subiect: faptul că este motivat să îndeplinească

sarcina și îi acordă importanță.

Analiza calitativă. Se remarcă faptul că subiectul a menținut același nivel de

performanță pe toată durata completării grilei, ceea ce înseamnă că poate să

își mențină atenția concentrată o perioadă de timp mai lungă.

Având în vedere rezultatele subiectul are o capacitate bună se a colecta corect

stimulii din mediu, meseriile recomandate sunt profesor, contabil, secretar

etc.

11
4. TESTUL DE ATENȚIE DISTRIBUTIVĂ - PRAGA

INTERPRETARE NR. 1

12
Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 28.05.2021, ora 10:00, la domiciliu

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, într-o cameră cu

lumină naturală, fără zgomote perturbatoare, la o oră în care capacitate de

concentrare este optimă. Instructajul a fost respectat în totalitate, iar testul a

fost aplicat în format individual.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor total de 100 de puncte:

➢ Etapa I: 21 de puncte;

➢ Etapa II: 24 de puncte;

➢ Etapa III: 28 de puncte;

➢ Etapa IV: 27 de puncte.

Interpretare

Analiza cantitativă:

În conformitate cu etalonul, subiectul se încadrează:

➢ Pentru Etapa I: centila 80

➢ Pentru Etapa II: între centila 90 și centila 100;

➢ Pentru Etapa III: între centila 90 și centila 100;

➢ Pentru Etapa IV: centila 100.

În ceea ce privește scorul total, acesta se încadrează în centila 100.

13
Prin urmare, rezultatele obținute sunt peste media populației pentru toate

cele patru etape, ceea ce indică un nivel foarte ridicat al atenției distributive.

Subiectul are capacitatea de a-și concentra simultan atenția asupra a doi

stimuli sau mai mulți, în cazul de față este vorba de realizarea unor asocieri

numerice.

Analiza calitativă:

Din graficul realizat se poate observa o ușoară creștere a performanței între

prima și a doua etapă, între etapa a II-a și a III-a și o menținere între ultimele

două etape. Graficul ne indică o obisnuire a subiectului cu proba și capacitatea

sa de a menține efortul psihic pe toată durata probei.

linia de performanță
30

25

20

15

10

0
Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

linia de performanță

14
INTERPRETARE NR. 2

15
Date despre subiect: D.B. are vârsta de 24 de ani și 3 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 28.05.2021, ora 10:30, la domiciliu

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, într-o cameră cu

lumină naturală, fără zgomote perturbatoare, la o oră în care capacitate de

concentrare este optimă. Instructajul a fost respectat în totalitate, iar testul a

fost aplicat în format individual.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor total de 95 de puncte:

➢ Etapa I: 20 de puncte;

➢ Etapa II: 22 de puncte;

➢ Etapa III: 28 de puncte;

➢ Etapa IV: 25 de puncte.

Interpretare

Analiza cantitativă:

În conformitate cu etalonul, subiectul se încadrează:

➢ Pentru Etapa I: între centila 75și centila 80

➢ Pentru Etapa II: între centila 90;

➢ Pentru Etapa III: între centila 90 și centila 100;

➢ Pentru Etapa IV: între centila 90 și centila 100.

16
În ceea ce privește scorul total, acesta se încadrează între centila 90 și centila

100.

Prin urmare, rezultatele obținute sunt peste media populației pentru toate

cele patru etape, ceea ce indică un nivel foarte ridicat al atenției distributive.

Analiza calitativă:

Din graficul realizat se poate observa o ușoară creștere a performanței între

prima și a doua etapă, între etapa a II-a și a III-a și o scădere ușoară între

ultimele două etape, semn al unei oboseli psihice. Graficul ne indică o obișnuire

a subiectului cu proba și capacitatea sa de a menține efortul psihic pe toată

durata probei.

linia de performanță
30

25

20

15

10

0
Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

linia de performanță

17
5. TESTUL REY VERBAL – figură complexă

INTERPRETARE NR. 1

FAZA DE COPIERE

FAZA DE REPRODUCERE

18
Pentru faza de copiere: TOTAL 36 de puncte

1 – 2p 7 – 2p 13 – 2p

2 – 2p 8 – 2p 14 – 2p

3 – 2p 9 – 2p 15 – 2p

4 – 2p 10 – 2p 16 – 2p

5 – 2p 11 – 2p 17 – 2p

6 – 2p 12 – 2p 18 – 2p

Pentru faza de reproducere: TOTAL 34 de puncte

1 – 2p 7 – 2p 13 – 2p

2 – 2p 8 – 2p 14 – 2p

3 – 2p 9 – 2p 15 – 2p

4 – 2p 10 – 0p 16 – 2p

5 – 2p 11 – 2p 17 – 2p

6 – 2p 12 – 2p 18 – 2p

19
Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 30.05.2021, ora 10:00, la domiciliu

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, într-o cameră cu

lumină naturală, fără zgomote perturbatoare, la o oră în care capacitate de

concentrare este optimă. Instructajul a fost respectat în totalitate, iar testul a

fost aplicat în format individual.

Rezultat. Pentru faza de copiere, subiectul a obținut un scor total de 36 de

puncte, rezolvând sarcina în 4 minute și 30 de secunde. În faza de reproducere

a figurii complexe, acesta a obținut un scor brut de 34 de puncte, rezolvând

sarcina în 3 minute și 20 de secunde.

Interpretare.

Analiza cantitativă

Rezultatele obținute raportate la etalon (Adulți) indică următoarele aspecte:

➢ Pentru Faza de copiere, subiectul se încadrează în clasa normalizată 5,

pe centila 100.

➢ Pentru Faza de reproducere, subiectul se încadrează în clasa

normalizată 4, centila 80.

Aceste rezultate indică faptul că subiectul a reușit să copieze cu ușurință figura

raportat la populația pe care s-a realizat etalonul. Atât performanța pentru

20
faza de copiere, cât și performanța pentru faza de reproducere sunt cu mult

peste media populației, lucru care indică o memorie nonverbală de scurtă

durată foarte ridicată, bine dezvoltată, iar forma păstrării elementelor

componente ale figurii complexe este aproape fidelă, ceea ce indică faptul că

subiectul are capacitatea de a memora pe o durată scurtă de timp cu acuratețe

elemente, pe calea analizatorului vizual.

Analiza calitativă

Subiectul a folosit strategia 1 pentru faza de copiere, anume a început cu

execuția dreptunghiului central. Pentru etapa de reproducere, subiectul a

folosit aceeași strategie de execuție. Aceste modalități sunt specifice pentru

vârsta pe care o are subiectul. Timpul de lucru necesar a indicat faptul că

subiectul are capacitatea de a reproduce aproape fidel figura complexă înttr-

un timp foarte scurt, ceea ce poate oferi informații referitoare la dexteritatea

acestuia.

21
INTERPRETARE NR. 2

FAZA DE COPIERE

FAZA DE REPRODUCERE

22
Pentru faza de copiere: TOTAL 36 de puncte

1 – 2p 7 – 2p 13 – 2p

2 – 2p 8 – 2p 14 – 2p

3 – 2p 9 – 2p 15 – 2p

4 – 2p 10 – 2p 16 – 2p

5 – 2p 11 – 2p 17 – 2p

6 – 2p 12 – 2p 18 – 2p

Pentru faza de reproducere: TOTAL 35 de puncte

1 – 1p 7 – 2p 13 – 2p

2 – 2p 8 – 2p 14 – 2p

3 – 2p 9 – 2p 15 – 2p

4 – 2p 10 – 0p 16 – 2p

5 – 2p 11 – 2p 17 – 2p

6 – 2p 12 – 2p 18 – 2p

23
Date despre subiect: D.B. are vârsta de 24 de ani și 3 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 30.05.2021, ora 11:00, la domiciliu

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, într-o cameră cu

lumină naturală, fără zgomote perturbatoare, la o oră în care capacitate de

concentrare este optimă. Instructajul a fost respectat în totalitate, iar testul a

fost aplicat în format individual.

Rezultat. Pentru faza de copiere, subiectul a obținut un scor total de 36 de

puncte, rezolvând sarcina în 3 minute. În faza de reproducere a figurii

complexe, acesta a obținut un scor brut de 34 de puncte, rezolvând sarcina în

2 minute și 30 de secunde.

Interpretare.

Analiza cantitativă

Rezultatele obținute raportate la etalon (Adulți) indică următoarele aspecte:

➢ Pentru Faza de copiere, subiectul se încadrează în clasa normalizată 5,

pe centila 100.

➢ Pentru Faza de reproducere, subiectul se încadrează în clasa

normalizată 5, centila 100.

Aceste rezultate indică faptul că subiectul a reușit să copieze cu ușurință figura

raportat la populația pe care s-a realizat etalonul. Atât performanța pentru

24
faza de copiere, cât și performanța pentru faza de reproducere sunt cu mult

peste media populației, lucru care indică o memorie nonverbală de scurtă

durată foarte ridicată, bine dezvoltată, iar forma păstrării elementelor

componente ale figurii complexe este aproape fidelă, ceea ce indică faptul că

subiectul are capacitatea de a memora pe o durată scurtă de timp cu acuratețe

elemente, pe calea analizatorului vizual.

Analiza calitativă

Subiectul a folosit strategia 1 pentru faza de copiere, anume a început cu

execuția dreptunghiului central. Pentru etapa de reproducere, subiectul a

folosit aceeași strategie de execuție. Aceste modalități sunt specifice pentru

vârsta pe care o are subiectul. Timpul de lucru necesar a indicat faptul că

subiectul are capacitatea de a reproduce aproape fidel figura complexă înttr-

un timp foarte scurt, ceea ce poate oferi informații referitoare la dexteritatea

acestuia.

25
6. TESTUL REY VERBAL

INTERPRETARE NR. 1

26
Date despre subiect: D.G.L este studentă în cadrul Facultății de Psihologie și

Științele Educației. Vârsta este de 22 de ani. Mediul de proveniență este urban.

Data testării: 31.05.2021, ora 09:00, la domiciliu

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, într-o cameră cu

lumină naturală, fără zgomote perturbatoare, la o oră în care capacitate de

concentrare este optimă. Instructajul a fost respectat în totalitate, iar testul a

fost aplicat în format individual.

Rezultate:

➢ În Faza I, subiectul a reținut 4 cuvinte

➢ În Faza II, subiectul a reținut 10 cuvinte

➢ În Faza III, subiectul a reținut 11 cuvinte

➢ În Faza IV, subiectul a reținut 13 cuvinte

➢ În Faza V, subiectul a reținut 15 cuvinte

În Faza de recunoaștere, subiectul a recunoscut 15 cuvinte din 15 cuvinte

posibile.

REY VERBAL
16 16
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
Faza I Faza II Faza III Faza IV Faza V

Fazele de testare Curba rezultatelor

27
Interpretare

Analiza cantitativă

Participantul nu a fost distras de anumite sunete, mediul în care s-a

desfășurat proba a fost unul liniștit. Acesta a avut o eroare, a spus un cuvânt

care nu se afla pe listă ,,mustață” , în Faza I și a spus câteva dubluri pe

parcursul fazelor, după cum urmează:

➢ În Faza I, nu a avut nici o dublură

➢ În Faza II, nu a avut nici o dublură

➢ În Faza III, a avut două dubluri

➢ În Faza IV, a avut două dubluri

➢ În Faza V, a avut trei dubluri

Participantul obține astfel următoarele rezultate:

➢ Total cuvinte reproduse corect la cele 5 faze: 53

➢ Total cuvinte recunoscute corect în Faza VI: 15

➢ Total cuvinte corecte: 53+15 = 68

➢ Total cuvinte dublate: 5

Așadar, scorul brut obținut de participant este 68, care îl încadrează între clasa

normalizată 4 și 5, între centila 75 și 100 (etalon pentru cele 5 repetiții), iar

pentru faza de recunoaștere, se încadrează în clasa 4, în centila 75.

Analiza calitativă

Subiectul pe parcursul celor 5 faze a manifestat tendința de a reproduce

cuvintele în ordinea prezentării lor, ceea ce dovedește o slabă capacitate de

28
organizare a informației. De asemenea, subiectul începând cu faza a treia a

început să spună din ce în ce mai multe dubluri, ceea ce indică faptul că

subiectul a obosit pe parcursul întregii probe. Subiectul a mai mărturisit că ora

aplicării testului a fost prea matinală pentru ea, așadar, performanțele ei pot

fi afectate de acest factor. Pe parcursul probei subiectul a dat manifestat mici

scăpări de impulsivitate, încercând să termine cât mai repede proba, ceea ce

indică că aceasta nu era pregătită din punct de vedere psihic pentru a fi

evaluată.

29
INTERPRETARE NR. 2

30
Date despre subiect: D.B. este studentă în cadrul Facultății de Psihologie și

Științele Educației. Vârsta este de 24 de ani. Mediul de proveniență este urban.

Data testării: 31.05.2021, ora 10:00, la domiciliu

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, într-o cameră cu

lumină naturală, fără zgomote perturbatoare, la o oră în care capacitate de

concentrare este optimă. Instructajul a fost respectat în totalitate, iar testul a

fost aplicat în format individual.

Rezultate:

➢ În Faza I, subiectul a reținut 12 cuvinte

➢ În Faza II, subiectul a reținut 15 cuvinte

➢ În Faza III, subiectul a reținut 15 cuvinte

➢ În Faza IV, subiectul a reținut 15 cuvinte

➢ În Faza V, subiectul a reținut 15 cuvinte

În Faza de recunoaștere, subiectul a recunoscut 15 cuvinte din 15 cuvinte

posibile.

REY VERBAL
16 16
14 14
12 12
10 10
8 8
6 6
4 4
2 2
0 0
Faza I Faza II Faza III Faza IV Faza V

Fazele de testare Curba rezultatelor

31
Interpretare

Analiza cantitativă

Participantul nu a fost distras de anumite sunete, mediul în care s-a

desfășurat proba a fost unul liniștit. Acesta nu a avut nicio eroare, în Faza I și

a spus câteva dubluri pe parcursul fazelor, după cum urmează:

➢ În Faza I, a avut o dublură

➢ În Faza II, a avut o dublură

➢ În Faza III, a avut două dubluri

➢ În Faza IV, nu a avut nicio dublură

➢ În Faza V, nu a avut nicio dublură

Participantul obține astfel următoarele rezultate:

➢ Total cuvinte reproduse corect la cele 5 faze: 72

➢ Total cuvinte recunoscute corect în Faza VI: 15

➢ Total cuvinte corecte: 72+15 = 87

➢ Total cuvinte dublate: 5

Așadar, scorul brut obținut de participant este 87, care îl încadrează în clasa

normalizată, în centila 100 (etalon pentru cele 5 repetiții), iar pentru faza de

recunoaștere, se încadrează în clasa 5, în centila 100.

Analiza calitativă

Subiectul pe parcursul celor 5 faze a utilizat scheme cognitive pentru a grupa

cuvintele în categorii pentru a le întipări mai ușor în memorie. Subiectul dă

32
dovadă că are capacitatea de a-și organiza eficient materialul pe care îl are de

reținut.

7. TESTUL PENTRU APTITUDINI VERBALE – BTPAC

33
Testul de aptitudini verbale – Testul de vocabular

Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 03.06.2021, ora 14:00, la facultate

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, în cadrul

laboratorului de PAI, într-o sală de clasă cu lumină suficientă, fără zgomote

perturbatoare. Ora la care a fost aplicat acesta însă, ar putea reprezenta un

factor care ar fi putut influența rezultatele, fiind o oră la care capacitatea de

concentrare este mai scăzută. Instructajul a fost înțeles și respectat în detaliu.

Testul a fost aplicat în format individual, în format creion-hârtie.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor brut total de 21 de puncte: 10 puncte

pentru subtestul de Vocabular (A) și 11 pentru cel de Vocabular (B).

Interpretare.

Analiza cantitativă

Raportând rezultatul obținut la etalonul pentru genul feminin, subiectul se

poate încadra în clasa 4, lucru care corespunde unui nivel bun al abilității de

vocabular. Subiectul a obținut un scor mai bun ca 69,1% din populație.

Analiza calitativă

Subiectul a finalizat ambele etape ale testului în timpul acordat. Acesta a avut

însă 9 greșeli, lucru care ppate fi pus pe seama oboselii fizice și psihice pe care
34
subiectul a acuzat-o. Astfel, este posibil scorul să nu reflecte în totalitate

aptitudinile verbale ale subiectului.

35
Testul de aptitudini verbale – Testul de sintaxă

Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 03.06.2021, ora 14:30, la facultate

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, în cadrul

laboratorului de PAI, într-o sală de clasă cu lumină suficientă, fără zgomote

perturbatoare. Ora la care a fost aplicat acesta însă, ar putea reprezenta un

factor care ar fi putut influența rezultatele, fiind o oră la care capacitatea de

concentrare este mai scăzută. Instructajul a fost înțeles și respectat în detaliu.

Testul a fost aplicat în format individual, în format creion-hârtie.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor brut total de 28 de puncte: 10 puncte

pentru subtestul de Sintaxă (A), 8 puncte pentru Sintaxă (B) și 10 puncte

pentru Sintaxă (C).

Interpretare.

Analiza cantitativă

Conform etalonului pentru genul feminin, subiectul se încadrează în clasa 4

pentru acest test. Acest rezultat indică o performanță ridicată și un nivel bun

al abilităților sintactice. Subiectul a obținut un scor mai bun ca 69,1% din

populație.

36
Analiza calitativă

Subiectul a completat în totalitate a reușit să completeze toate cele trei

subteste ale Testului de sintaxă, cu doar 2 greșeli, ceea ce înseamnă o bună

cunoaștere a regulilor de sintaxă.

Testul de aptitudini verbale – Testul de înțelegere a textelor

Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 03.06.2021, ora 15:00, la facultate

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, în cadrul

laboratorului de PAI, într-o sală de clasă cu lumină suficientă, fără zgomote

perturbatoare. Ora la care a fost aplicat acesta însă, ar putea reprezenta un

factor care ar fi putut influența rezultatele, fiind o oră la care capacitatea de

concentrare este mai scăzută. Instructajul a fost înțeles și respectat în detaliu.

Testul a fost aplicat în format individual, în format creion-hârtie.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor brut total de 14 de puncte în cele 12

minute de testare.

Interpretare.

Analiza cantitativă

37
Raportând acest scor brut la etalonul pentru genul feminin, subiectul se

încadrează în clasa 4, care reprezintă un nivel bun al abilității de înțelegere a

textelor. Subiectul a obținut:

➢ Pentru Textul I: 4 puncte din 6

➢ Pentru Textul II: 5 puncte din 8

➢ Pentru Textul III: 5 puncte din 8

Analiza calitativă

Subiectul a reușit să finalizeze în intervalul de timp alocat probei, cu un total

de 8 greșeli, ceea ce indică o oboseală fizică care poate fi pusă pe seama orei

în care nivelul de concentrare este scăzut și pe oboseala fizică a subiectului.

Totuși, acestea are un nivel bun în ceea ce privește înțelegerea textelor.

Testul de apritudini verbale – Interpretare generală

Analiza factorială a testelor componente indică faptul că Testul de înțelegere

a textelor are o pondere mai mică în stabilirea unui scor general pentru Testul

de aptitudini verbale. Astfel, pentru stabilirea scorului total a fost aplicată

formula:

Nivel Aptitudine verbală = (1 x Nivel Vocabular + 1 x nivel Sintaxă + 0.5 x Nivel

Înțelegerea textelor) / 2.5

În cazul de față:

Nivel Aptitudine verbală = (1 x 4 + 1 x 4 + 0.5 x 4) / 2.5

Nivel Aptitudine verbală = 4

38
Subiectul se încadrează în clasa 4 ca nivel de performanță generală, scor care

reprezintă un nivel bun al aptitudinilor verbale.

8. TESTUL PENTRU APTITUDINI SPAȚIALE - BTPAC

39
Testul pentru aptitudini spațiale – Imagini mintale - Transformări

Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 03.06.2021, ora 15:30, la facultate

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, în cadrul

laboratorului de PAI, într-o sală de clasă cu lumină suficientă, fără zgomote

perturbatoare. Ora la care a fost aplicat acesta însă, ar putea reprezenta un

factor care ar fi putut influența rezultatele, fiind o oră la care capacitatea de

concentrare este mai scăzută. Instructajul a fost înțeles și respectat în detaliu.

Testul a fost aplicat în format individual, în format creion-hârtie.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor brut de 10 puncte (din cele 20 de puncte

posibile)

Intrepretare.

Analiza cantitativă

Raportând acest rezultat la etalonul pentru genul feminin, subiectul se

încadrează pentru grupa sa de vârstă la nivelul 3, ceea ce indică un nivel de

performanță mediu în ceea ce privește transformările imaginilor mintale.

Analiza calitativă

40
Subiectul a prezentat un număr total de 10 erori în sarcinile rezolvate și a

reușit să rezolve toți itemii testului. Numărul destul de mare de erori în

executarea sarcinilor se pot asocia cu un nivel mai scăzut al abilităților de

transformare a imaginilor mintale, lucru care este reprezentat și de scorul care

a fost raportat la eșantionul pe populația românească. Acest rezultat poate fi

pus pe seama oboselii instalate în urma completării anterioare a testului

pentru abilitățile verbale.

Testul pentru aptitudini spațiale – Orientare spațială

Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 03.06.2021, ora 16:00, la facultate

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, în cadrul

laboratorului de PAI, într-o sală de clasă cu lumină suficientă, fără zgomote

perturbatoare. Ora la care a fost aplicat acesta însă, ar putea reprezenta un

factor care ar fi putut influența rezultatele, fiind o oră la care capacitatea de

concentrare este mai scăzută. Instructajul a fost înțeles și respectat în detaliu.

Testul a fost aplicat în format individual, în format creion-hârtie.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor brut de 19 puncte (din cele 20 de puncte

posibile) pentru timpul alocat rezolvării.

41
Interpretare.

Analiza cantitativă

Scorul obținut de subiect a fost raportat la eșantionul pe populația

românească, pentru genul feminin. Astfel, subiectul se încadrează în clasa 5,

ceea ce înseamnă că are un nivel foarte ridicat al orientării spațiale.

Analiza calitativă

Subiectul a reușit să finalizeze toți itemii subtestului în timpul acordat, de 5

minute. În această situație se poate observa o discrepanță între nivelul de

performanță înregistrat la testul de transformare a imaginilor mintale și cel de

orientare spațială, ceea ce poate indica faptul că subiectul are un nivel mult

mai ridicat în ceea ce privește orientarea spațială.

Testul pentru aptitudini spațiale – Generare de imagini

Date despre subiect: D.G.L are vârsta de 22 de ani și 4 luni, este de genul

feminin și provine din mediul urban. Aceasta nu a avut contact anterior cu

acest test.

Data testării: 03.06.2021, ora 16:30, la facultate

Condiții de testare. Testul a fost aplicat în condiții potrivite, în cadrul

laboratorului de PAI, într-o sală de clasă cu lumină suficientă, fără zgomote

perturbatoare. Ora la care a fost aplicat acesta însă, ar putea reprezenta un

factor care ar fi putut influența rezultatele, fiind o oră la care capacitatea de

42
concentrare este mai scăzută. Instructajul a fost înțeles și respectat în detaliu.

Testul a fost aplicat în format individual, în format creion-hârtie.

Rezultat. Subiectul a obținut un scor brut de 11 puncte (din 15 puncte posibile).

Intrepretare:

Analiza cantitativă

Conform etalonului pentru genul feminin, subiectul se încadrează în clasa 4,

ceea ce indică un nivel bun al generării de imagini mintale, având un scor mai

bun decât 69,1% din populație.

Analiza calitativă

Subiectul a terminat de rezolvat testul, însă a avut 4 erori. Acest rezultat este

asemănător cu cel obținut la testul transformare a imaginilor mintale.

Testul de aptitudini spațiale – Interpretare generală

Pentru a calcula nivelul general al aptitudinii spațiale am folosit formula:

Nivelul aptitudinii spațiale = (1 x Nivelul OS + 1 x IMT + 0.5 x GI) / 2.5

Nivelul aptitudinii spațiale = (1 x 3 + 1 x 5 + 0.5 x 4) / 2.5

Nivelul aptitudinii spațiale = 4.

Astfel, subiectul a obținut un scor brut al aptitudinilor spațiale de 4, ceea ce

indică un nivel bun al aptitudinilor spațiale.

43

S-ar putea să vă placă și