Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE DOTARE A CABINETULUI METODIC AL

INVATATORILOR

Argument

Liceul ............. din orașul ................ este situat în imediata vecinătate a ................., școlarizând
elevi din împrejurimi, inclusiv din Capitală. Este un liceu cu tradiție în peisajul învățământului
preuniversitar din zonă. Prin specificul său (filieră teoretică, profilele real și uman, specializările
matematică-informatică, științe ale naturii și filologie), în acest liceu elevii dobândesc competențe și
deprinderi de lucru în domeniile științific și cultural, fiind necesară o dotare materială pe măsura
conținuturilor predate, care să-i sprijine în achiziția cunoștințelor necesare urmării cursurilor
învățământului superior sau integrării pe piața muncii.
În acest sens, ne dorim îmbunătățirea și îmbogățirea bazei materiale a școlii noastre, diversificarea
mijloacelor de învățământ și a materialelor didactice, astfel încât corpul profesoral să poată adăuga
valoare și eficiență activităților instructiv-educative, la nivel gimnazial și liceal.

Beneficiarii proiectului vor fi:

-populația de vârstă școlară, prin oferirea posibilității și diversificarea mijloacelor de a pune în practică
cunoștințele teoretice acumulate;
-comunitatea, în întregime, prin creşterea gradului de conştientizare a impactului pe care-l presupune
dezvoltarea resursei umane - absolvenții liceului care vor activa în instituțiile de pe raza orașului ;
-societatea, în ansamblul ei, care va beneficia de o tânără generație mai bine instruită, capabilă să
coreleze noțiunile învățate cu practica din variate domenii de activitate.

Obiective:

-achiziționarea de materiale didactice și mijloace de învățământ necesare realizării procesului


instructiv-educativ și modernizarea predării;
-motivarea elevilor pentru dobândirea de noi cunoștințe, prin crearea unor contexte de învățare atractive;
-îmbunătățirea rezultatelor la evaluările curente , la examenele naționale, la concursuri și olimpiade
școlare;
- eficientizarea și aprofundarea învățării, în sensul transpunerii situațiilor teoretice în activități practice,
desfășurate în cabinet și în activitățile cotidiene.

Descrierea proiectului :
În cadrul proiectului, va fi realizată dotarea cabinetului metodic al invatatorilor cu mijloacele
necesare realizării unui învățământ de calitate.
I . Etapele realizării proiectului sunt următoarele:

-identificarea problemelor existente în dotarea materială a cabinetului metodic, raportat la standardele


de dotare minimală;
-realizarea unui calendar al activităților cu obiective, termene, responsabilități și evaluare a activităților;
-achiziționarea logisticii necesare desfășurării activităților metodice, în conformitate cu programele
școlare în vigoare;
-monitorizarea rezultatelor la învățătură și la testarile nationale obținute de către elevi, urmate de
aplicarea unor sanctiuni, în cazul în care situația o impune;
-diseminarea rezultatelor proiectului la nivel local și/sau județean.

1
II. Resursele umane implicate :

-echipa de proiect (invatatorii si profesorii invatamantului primar din unitatea scolara, directorul
liceului, contabilul șef, reprezentantul Comitetului Reprezentativ al Părinţilor, reprezentantul
Consiliului Local) şi voluntari din rândul elevilor claselor I-IV.

III. Resurse de timp:


- Decembrie 2012 – Mai 2013

IV. Resurse materiale și sume estimate :

boxe, white-board- 700lei


suporturi funcţionale pentru aparatură demonstrativă- 500 lei
cablaje de racord- 200 lei
suporturi pentru planse – 500 lei
mese si 20 scaune – 2400 lei
imprimanta laser color – 1000 lei
Sumă totală – 5300 lei
V. Obiective pe termen lung:

- instruirea și educarea elevilor privind aplicabilitatea practică a cunoștințelor teoretice;


- cooptarea părinţilor și a reprezentanților comunității locale în activităţi comune cu elevii, şi realizarea
unui parteneriat solid între şcoală şi comunitate ;
-dezvoltarea şi consolidarea la elevi a principiilor unei învățări complexe, profunde, variate și eficiente,
utilizând mijloace moderne de învățământ.

VI. Necesitatea dotărilor și materialelor didactice solicitate și ritmicitatea utilizării lor în


procesul de învățământ
- Cabinetul dispune de laptop și de videoproiector pentru realizarea proiecției unor materiale
audio-video dar nivelul la care se realizează sonorizarea este redus , fiind necesară instalarea
unor boxe care să asigure un nivel optim al sonorizării.
- White –board –ul este necesar deoarece tabla școlară din cabinet este veche și deteriorată . Pe
tabla albă se poate scrie mai clar, mai economic și mai igienic, cu markere speciale.
- Suporturile funcționale și cablajele aferente sunt necesare pentru susținerea aparaturii și
asigurarea conexiunilor la rețeaua electrică.
- Stativele pentru planse servesc la menținerea acestora în condiții optime;
- Mesele si scaunele sunt necesare desfasurarii activitatilor demonstrative din cadrul comisiei
metodice;
- Imprimanta color laser este necesara pentru imprimarea diplomelor pentru concursurile
invatamantului primar.
VII .Profesori coordonatori :
– ............................., profesor invatamant primar gradul I;
- ................................, profesor invatamant primar definitivat;
- ................................, profesor invatamant primar, gradul I;
Proiect susținut de Legea 1/2011 ( Legea educației naționale ) , art.271, lit. b) și c)

Director,

S-ar putea să vă placă și