Sunteți pe pagina 1din 3

Copil instituționalizat

La nivel de cunoaștere:

1.Definiți conceptul de instituționalizare – Instituționalizarea presupune obligativitatea


desfășurării existenței într-un alt medu, diferit de cel al familial în instituții pentru persoane cu
handicap, abandonate de familiile lor. Aceste instituții reprezintă un spațiu social, psihologic
și moral, cu o simbolică precisă.

2.Definiți conceptul: sistem de prevenire a instituționalizării copilului – reprezintă o


totalitate de măsuri întreprinse de APL, care are ca scop determinarea formei optime de
îngrijire a copilului aflat în dificultate în baza unei evaluări complexe a situației și
necesităților lui. Sistemul de prevenire a instituționalizării copilului contribuie la reducerea
numărului copiilor din instituțiile rezidențiale, asigură protejarea și promovarea drepturilor
copilului și susține monitorizarea și gestionarea eficientă a resurselor din sistemul de asistență
socială.

3.Enumerați cauzele instituționalizării: –Starea de sărăcie a copilului; - abandonul familial,


destrămarea familiei prin divorț; -familie cu un singur părinte, care nu reușesc să facă față
dificultăților economice; - violența domestică; - copiii rezultați din sarcini nedorite; - copii
abandonați ,,funcțională”; - copiii cu diverse handicapuri sau boli cronice.

La nivel de aplicare:

1.Distingeți care sunt problemele sociale cu care se confruntă familia cu copii. Propuneți
trei măsuri pentru prevenirea acestora. - venituri joase; - starea precară a sănătătții a unuia
din tre membrii familiei; - de depășire a greutăților uzuale; - frica de a perde locul de muncă; -
condițiile proaste de trai; - incapacitatea de a asigura copiii cu studii bune; -dependență de
alcool, drog;- relații conflictuale în familie; - competențe parentale reduse. Măsuri pentru
prevenirea problemelor – serviciul de sprijin familial are drept scop prevenirea sau
intervenția în cazuri de abuz, negljare sau abandon precum și instruirea părinților în ceia
ceprivește efectele negative ale abuzului, neglijării, instituționalizării copilului, aspectelor
legate de îngrijirea și educarea copilului, necesităților copilului în procesul de
dezvoltare.Serviciul de reântegrare a copilului înfamilie- reprezintă un proces planificat de
susținere a copilului și a familiei lui în scopul reunificării copilului din instituția rezidențială
în familie. Serviciul tutelă curatelă este un serviciu de tip familie prestat la nivel de
comunitate și se instituie asupra copiilor rămași fără îngrijire părintească având drept scop
îngrijirea li educarea acestora, precum și adaptarea drepturilor lor legitime. Serviciul adopție
– reprezintă o măsură de protecție a drepturior copilului, prin care se stabilește filiația între cel
care adoptă și copil, precum și rudele adoptatorului. Încuviințarea adopției copilului se face de
către instanța de judecată. Familiilor adoptive li se acordă indemnizații lunare pentru fiecare
copil adoptat. Serviciul asistență parentală profesională – serviciu de tip familie alternativ
instituționalizării, care oferă copilului aflat în dificultate îngrijire substitutivă în familia
asistentului parental profesionist. (Am scris mai mult de 3 pentru a putea alege să nu fie la
toate la fel).

1
2.Evidențiați categoriile de probleme cu care se confruntă tinerii instituționalizați. Care
dintre acestea sunt cel mai des întâlnite în viața cotidiană? – problemele cu care se
confruntă tinerii instituționalizați sunt condiționate de procesele și schimbările care se produc
în societate legate, în mare măeură de situația economic și efectele ei. Ele sunt: - șomajul; -
tinerii marginalizați și cu dizabilități; - migrația și traficul de ființe umane; - delicvența
juvenilă; -problema spațiului locativ; -sănătatea tinerilor;- accesul la informație și stilul de
viață al tinerilor; - participarea tinerilor; educația non-formală și activitățile în timpul liber.
Cel mai des întâlnite în viața cotidiană sunt: șomajul, tinerii marginalizați și cu dizabilități,
migrația și traficul de ființe umane, delicvența juvenilă, sănătatea tinerilor etc.

3.Argumentați importanța sistemului de prevenire a copiilor instituționalizați – sistemul


de prevenire a copiilor instituționalizați este foarte important pentru viața copiilor deoarece -
efectele negative ale instituţionalizării şi separării copilului de mediul familial: subdezvoltare
intelectuală, capacitate redusă de adaptabilitate şi integrare socială, abilităţi limitate pentru trai
independent, risc de dezvoltare a comportamentelor antisociale, delicvente, consum de alcool
şi droguri, dependenţă de asistenţa sistemului de protecţie. Adiţional, instituţionalizarea
rezultă în creşterea pe termen lung a costurilor cumulative pentru protecţia şi asistenţa acestui
grup de copii. Consecinţele instituţionalizării asupra copiilor de vîrsta fragedă sînt cel mai
greu de recuperat, în primul rînd datorită lipsei de afecţiune interpersonală şi ataşament în
primii ani de viaţă, care conduce la dereglări în dezvoltarea psihoemoţională şi intelectuală
ulterioară a copiilor.

La nivel de integrare:

1.Identificați particularitățile dezvoltării limbajului la copiii instituționalizați la nivelul


învățământului primar. Prezentați un exemplu prin care să evedențiați efectul acestora
– limbaj nesatisfăcător dezvoltat; - insuficiența de dezvoltare a deprinderilor grafice necesare
însușirii scrisului; - prezența tulburărilor de vorbire; - instabilitate emoțională și de
comportament; - capacitate redusă de concentrare; - lipsa deprinderilor necesare vieții în
colectivitate. Exemplu: Dereglările de limbaj influenţează negativ personalitatea copiilor.
Copilul instituționalizat are un limbaj redus, performanțe intelectuale reduse, nesociabili-
închiși în sine, nu se integrează în colectiv şi au un comportament negativ.

2.Elaborați un eseu cu tematica ,,Portretul social – psihologic al acopilului


instituționalizat”. - Întreruperea sau deteriorarea relațiilor dintr-o familie devine o situație
frustrantă, stresantă pentru copil, generatoare de dezichilibre biologice și psihce, cu
consecințe devere asupra dezvoltării copilului. Consecințele abandonării copilului și
instituționalizării acestuia determină anumite efecte caresunt reprezentate de carențe multiple
ca: carențe în sfera dezvoltării fizice, carențe ale proceselor psihice, tilburări de personalitate,
carențe de ordin spiritual. Trăsăturile cele mai evidente a copilului instituționalizat
sunt:apatia, paloarea, vărsăturile dese, o relativă imobilitate, liniște excesivă, lipsa de răspuns
la un zâmbet sau gândurit, absența creșterii în greutate, somn insuficient, o expresie de
nefericire, înclinații spre episoade febrile, absența deprinderilor de supt, distonie neuro-
vegetativă, anorexie nervoasă, dispnee psihogenă, management insuficient al stresului cu
prelucrare neadecvată a conflictelor și chiar episoade suicidare. De asemenea în primii ani de
școală, copilul are dificultăți în însușirea conștientă a citirii, a exprimării corecte în propoziții,
dificultăți în realizarea operațiilor de analiză și sinteză a literelor în cuvinte și a cuvintelor în

2
propoziții, mari dificultăți în formarea deprinderilor de calcul mintal și formarea noțiunilor
generale.

3.Determinați care este specificul serviciului de asistență parentală profesională.


Apreciați ce rol îndeplinește psihologul în acordarea acestui serviciu copiilor aflați în
dificultate. - Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă
copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist.
Prestatorul serviciului de asistenţă parentală profesionistă este Direcţia/Secţia asistenţă socială
şi protecţie a familiei/Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău sau
prestatorul privat acreditat pentru prestarea serviciului dat, în conformitate cu legislaţia.
Prestarea serviciului se realizează în baza Regulamentului cu privire la organizarea şi
funcţionarea serviciului de asistenţă parentală profesionistă, a standardelor minime de calitate
şi a metodologiei Serviciului, aprobate de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei. Psihologul în acordarea acestui serviciu copiilor afați în dificultate are rolul de a
colabora cu profesorii din școlile în care ănvață copiii, personalul din casele tip familial sau
instituții, trebuie să fie sprijiniți în găsirea de soluții de mediere și de cooperare cu agenții
educativi școlari. Numai astfel se poate evita eșecul și copilul instituționalizat poate fi ajutat
să facă față dificultăților de adaptare li integrare socială, școlară și profesională, pentru a
deveni un adulr responsabil în societate.