Sunteți pe pagina 1din 2

ÎNTÂMPINARE

Domnule/Doamnă preşedinte,

Subsemnatul/Subsemnata Marius Popescu, cu domiciliul/reşedinţa/sediul în localitatea


Brașov, str./bd. Genezei, nr. 12 , bl. B , sc. A , et. 3 , ap. 14 , judeţ Brașov , cod numeric
personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală 187654128277, cont bancar
RO8291397824, adresă electronică marius.p@yahoo.com, număr de telefon 0766543998,
număr de fax 928839, în calitate de pârât în cererea de chemare în judecată ce formează
obiectul dosarului nr. 2000/100/2010 al Judecătoriei Brașov, cerere formulată de reclamantul
(a) Răban Elena, în calitate de reclamant, cu domiciliul/reşedinţa/sediul în localitatea Brașov,
str./bd.Speranței, nr. 8 , bl. .A , sc. D , et. 1 , ap. 4 , judeţ Brașov , cod numeric personal/cod
unic de înregistrare/cod de identificare fiscală 185052674218, cont bancar RN291831937,
adresă electronică elena.r@yahoo.com, număr de telefon 0758147852, număr de fax 12374,
prin Covaci Andrei, în calitate de avocat, cu sediul profesional în localitatea Brașov, str./bd.
Demetriade , nr. 7 , bl. A3 , sc. C , et. 2 , ap.10, judeţ Brasov, adresă electronică
covaci.a@yahoo.com, număr de telefon 0722496100 , număr de fax 87100,

formulez prezenta

ÎNTÂMPINARE

pentru ca instanţa, prin hotărârea ce se va pronunţa, să dispună:


- respingerea cererii reclamantului;
- obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 800 lei.

Motivele întâmpinării sunt următoarele:

În fapt, situaţia relatată de reclamant prin acţiune nu corespunde realităţii întrucât,


Datorită funcției mele am primit în baza Legii 69/1991 privind atribuirea de locuințe destinate
cadrelor militare care au copii minori, o locuința de serviciu într-un bloc aflat pe str. Genezei,
nr.12, bl. B, ap.14, et. 3, într-un complex destinat în acest scop, în care să locuiasc împreună
cu familia mea. Locuința a fost acordată în baza Hotărârii nr.24/1995 emisă de către
Ministerul Afacerilor Interne, în data de 10.10.1995, printr-un contract în care se precizează
că dreptul de proprietate a locuinței i se va transfera sub condiția suspensivă că acesta să-și
exercite profesia cu bună credință.

În drept, înţeleg:
- să invoc următoarele excepţii procesuale:
- excepția lipsei de calitate procesuală pasivă
- şi să formulez următoarele apărări de fond:
- învederez instanței că dețin respectivul imobil, întrucât mi-a fost data în folosința
prin hotărârea nr.24/1995 a Ministerului Afaceilor Interne.
1
În sprijinul întâmpinării înţeleg să mă folosesc de următoarele probe:
-proba cu înscrisuri constând într-o copie a Ministerului Afaceilor Interne prin
Hotărârea nr.24/1995 din 1995 si extrasul de carte funciară, nr. 800/2010, care sa ateste
înscrierea dreptului de folosință.

Martorii propuşi pentru a fi audiaţi sunt:


- dl./dna. Alina Negrei, domiciliat în localitatea Brașov, str./bd. Vieții, nr. 50 , bl. .3 ,
sc. A , et. 1 , ap. 3 , judeţ Brașov, adresă electronică alina.n@yahoo.com, număr de telefon
0788654987.
- dl./dna. Andrei Dumbravă , domiciliat în localitatea Brașov, str./bd. Brâncoveanu, nr.
10 , bl. 8 , sc. A , et. 4 , ap. 19 , judeţ Brașov, adresă electronică andrei.d@yahoo.com, număr
de telefon 0756435666.

Depun prezenta întâmpinare şi copii, certificate de subsemnatul/subsemnata pentru


conformitate cu originalul, de pe înscrisurile pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces,
în 3 exemplare, dintre care unul pentru instanţă şi unul care urmează a fi comunicat(e)
reclamantului/reclamanţilor.

Data 20.08.2010 Semnătura ……………

Domnului/Doamnei preşedinte a(l) Judecătoriei Brașov