Sunteți pe pagina 1din 3

Stagiar:ŞEULEAN LUCREŢIA CRISTINA

AUDIT FINANCIAR SI CERTIFICARE

1. Când verificaţi cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile la imobilizările corporale vă


asiguraţi:
a) de corecta contabilizare la conturile de imobilizări sau la conturile de cheltuieli ale
perioadei;
b) de corecta contabilizare la conturile de cheltuieli pe bază de documente justificative;
c) că cheltuielile sunt reale şi se justifică cu documente legale.

2. La verificarea conturilor de trezorerie, ce fel de sold trebuie să găsiţi la contul de


viramente interne la 31 decembrie:
a) debitor;
b) creditor;
c) fără sold.

3. Când efectuaţi controlul separării exerciţiilor în contabilitatea stocurilor procedaţi la:


a) inventarierea la 31 decembrie;
b) verificarea documentelor ultimelor aprovizionări identificate în inventarul fizic;
c) controlul tuturor aprovizionărilor din ultimele 15 zile ale exerciţiului.

4. Dacă aţi constatat incertitudini care însă nu afectează în mod semnificativ situaţiile
financiare, opinia va fi:
a) fără rezerve;
b) fără rezerve, dar cu un paragraf de observaţii;
c) procedaţi la extinderea controlului.

5. În calitate de auditor al întreprinderii Omega SA aţi constatat că la 31 decembrie stocul la


produsul X este contabilizat pentru 6.500.000 lei. Care este valoarea stocului la 31 decembrie
cunoscând că întreprinderea foloseşte metoda FIFO, că stocul la 1 decembrie a fost de 500
unităţi a 10.000 lei fiecare, că în 10 decembrie s-au cumpărat 500 unităţi a 12.000 lei fiecare şi
că în 20 decembrie au ieşit 400 unităţi:
a) 7.000.000 lei;
b) 6.600.000 lei;
c) 6.200.000 lei.

Data Intrări Ieşiri Stoc final


Q Cost Cost Q Cost Cost Q Cost Cost
unitar total unitar total unitar total
01.12. 500 10000 5000000
10.12 500 12.00 600000 500 10000 5000000
0 0 500 12000 6000000
20.12 400 10000 400000 100 10000 1000000
0 500 12000 6000000

Stagiu anul I-Experţi contabili Pagina 1 din 3


AUDIT FINANCIAR ŞI CERTIFICARE
Stagiar:ŞEULEAN LUCREŢIA CRISTINA

6. Prezentaţi 10 lucrări de efectuat când examinaţi conturile de trezorerie.

Raspuns:

1. Dacă toate sumele datorate întreprinderii au fost încasate.


2. Dacă toate sumele încasate au fost contabilizate.
3. Dacă toate sumele plătite au fost contabilizate.
4. Dacă toate „descărcările” clienţilor corespund unor încasări efective.
5. Dacă efectele remise spre încasare au fost corect evaluate.
6. Dacă încasările sunt contabilizate la suma reală.
7. Dacă încasările şi plăţile sunt înregistrate în perioada în care au avut loc.
8. Dacă încasările şi plăţile sunt imputate corect în conturi.
9. Dacă operaţiile de încasări şi plăţi sunt justificate şi autorizate.
10. Dacă jurnalele (registrele) sunt corect totalizate şi centralizate.

7. Enumeraţi opt diferenţe între auditul extern şi auditul intern.

AUDITUL EXTERN AUDITUL INTERN


1.Statutul auditorul extern este un prestator de servicii auditorul intern face parte din
auditorului independent din punct de vedere juridic; personalul întreprinderii;
2.Beneficiarii auditorul extern auditează conturile pentru toţi auditorul intern lucrează în folosul
auditului cei care au nevoie, de regulă terţii ; responsabililor întreprinderii.
3.Obiectivele auditul extern certifică imaginea fidelă, clară auditul intern apreciază bunul mers al
auditului şi completă a poziţiei şi situaţiei procedurilor de control intern şi
financiare, precum şi a rezultatelor recomandă acţiunile necesare pentru
(performanţelor) obţinute de o entitate îmbunătăţirea acestora.

4.Domeniul de auditului extern este tot ceea ce participă la auditul intern are ca domeniu de
aplicare elaborarea situaţiilor financiare, în sensul că aplicare toate funcţiile întreprinderii.
auditul extern vizează sistemele de informare;
5.Prevenirea auditul extern se preocupă de fraudă în auditul intern se preocupă de orice
fraudei măsura în care aceasta are sau se presupune că fraudă.
are legătură cu situaţiile financiare
6.Independenţa auditorul extern trebuie să fie independent faţă
auditorul
auditorului de client ; intern este angajatul clientului
7.Periodicitatea auditul extern este o activitate intermitentă;
auditul intern este o
auditului activitate permanentă;
8.Metoda de lucru externi lucrează după metode verificate auditorii interni au o metodă de lucru
(prevăzute în standarde); specifică;

Stagiu anul I-Experţi contabili Pagina 2 din 3


AUDIT FINANCIAR ŞI CERTIFICARE
Stagiar:ŞEULEAN LUCREŢIA CRISTINA

8. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entităţi?

Obiectivele controlului intern sunt :


A). Protejarea activelor întreprinderii;
B). Asigurarea fidelităţii şi exactităţii informaţiei contabile;
C).Asigurarea respectării dispoziţiilor întreprinderii;
D) Promovarea eficacităţii exploatării;

Stagiu anul I-Experţi contabili Pagina 3 din 3


AUDIT FINANCIAR ŞI CERTIFICARE