Sunteți pe pagina 1din 26

Anexă

CLASIFICATORUL UNIC AL FUNCŢIILOR PUBLICE

Cod Titlul funcţiei publice Descriere generică Cerinţe specifice


minime

Capitolul I
ORGANE ALE AUTORITĂŢILOR PUBLICE

Secţiunea I
Secretariatul Parlamentului, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova,
Cancelaria de Stat (inclusiv oficiile teritoriale)

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior


A01 Secretar general/ secretar general adjunct - realizează managementul de nivel superior - 5 ani de
al Parlamentului în autoritatea publică; experienţă
Secretar general al Guvernului/secretar - posedă competenţe manageriale de profesională în
general adjunct al Guvernului planificare strategică şi funcţională a domeniu;
Secretar general/ secretar general adjunct activităţii autorităţii publice, de gestionare a - cunoaşterea unei
al Aparatului Preşedintelui Republicii resurselor financiare, umane, tehnice, limbi de circulaţie
Moldova materiale etc.; internaţională (nivel
- reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu B2);
alte autorităţi publice din ţară şi de peste - abilităţi de
hotare utilizare a
computerului

2. Funcţii publice de conducere


B01 Şef/ şef adjunct direcţie generală - conduce activitatea unei subdiviziuni - 5 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 18 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
complex de activitate în domeniul elaborării/ - cunoaşterea unei
coordonării elaborării politicilor şi în alte limbi de circulaţie
domenii, în conformitate cu activităţile care internaţională (nivel
implică exercitarea prerogativelor de putere B2);
publică; - abilităţi de
- posedă abilităţi de planificare, organizare, utilizare a
coordonare, monitorizare, control, evaluare; computerului
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B02 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 4 ani de
Șef/șef adjunct al oficiului teritorial al autonome care are un efectiv de cel puţin 5 experienţă
Cancelariei de Stat unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate în domeniul elaborării/ - cunoaşterea unei
coordonării elaborării politicilor şi în alte limbi de circulaţie
domenii, în conformitate cu activităţile care internaţională (nivel
implică exercitarea prerogativelor de putere B2);
publică; - abilităţi de
- este direct responsabil de activitatea utilizare a
subdiviziunii conduse, raportează direct computerului
superiorului;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B03 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 4 ani de
are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate în domeniul elaborării/ - cunoaşterea unei
coordonării elaborării politicilor şi în alte limbi de circulaţie
domenii, în conformitate cu activităţile care internaţională (nivel
implică exercitarea prerogativelor de putere B2);
publică; - abilităţi de
- posedă abilităţi de planificare, organizare, utilizare a
coordonare, monitorizare, control, evaluare; computerului
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
sectorul gestionat
B04 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 3 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 4 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate privind elaborarea/ - cunoaşterea unei
coordonarea elaborării politicilor şi de limbi de circulaţie
gestionarea altor domenii, în conformitate cu internaţională (nivel
activităţile care implică exercitarea B1);
prerogativelor de putere publică; - abilităţi de
- este direct responsabil de activitatea utilizare a
subdiviziunii conduse, raportează direct computerului
superiorului;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la domeniul gestionat
B05 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 2 ani de
are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate privind elaborarea/ - cunoaşterea unei
coordonarea elaborării politicilor şi de limbi de circulaţie
gestionarea altor domenii, în conformitate cu internaţională (nivel
activităţile care implică exercitarea B1);
prerogativelor de putere publică; - abilităţi de
- posedă abilităţi de planificare, organizare, utilizare a
coordonare, monitorizare, control, evaluare; computerului
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
domeniul gestionat
B06 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 1 an de experienţă
are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de profesională în
personal; domeniu;
- este responsabil de gestionarea unui - abilităţi de
domeniu/ subdomeniu de activitate privind utilizare a
elaborarea politicilor şi de gestionarea altor computerului
domenii/ subdomenii, în conformitate cu
activităţile care implică exercitarea
prerogativelor de putere publică;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
domeniul/ subdomeniul gestionat

3. Funcţii publice de execuţie


C01 Consultant principal - realizează sarcini de complexitate şi - 2 ani de
importanţă majoră în domeniul elaborării/ experienţă
coordonării elaborării politicilor, profesională în
monitorizării şi evaluării privind domeniu;
implementarea acestora; după caz, - cunoaşterea unei
expertizează şi definitivează proiectele de limbi de circulaţie
acte legislative/ normative; internaţională (nivel
- posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe B1);
arii de expertiză; - abilităţi de
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a utilizare a
datelor complexe, a fenomenelor şi a computerului
proceselor, de soluţionare a problemelor de
complexitate înaltă în domeniul de
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor
C02 Consultant superior - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 1 an de experienţă
domeniul elaborării/ coordonării elaborării profesională în
politicilor; după caz, expertizează şi domeniu;
definitivează proiectele de acte legislative/ - cunoaşterea unei
normative; limbi de circulaţie
- posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de internaţională (nivel
expertiză; B1);
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a - abilităţi de
datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de utilizare a
soluţionare a problemelor de complexitate computerului
medie în domeniul de competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor
C03 Consultant - realizează sarcini de complexitate medie în - cunoaşterea unei
domeniul elaborării/ coordonării elaborării limbi de circulaţie
politicilor; după caz, expertizează şi internaţională (nivel
definitivează proiectele de acte legislative/ B1);
normative; - abilităţi de
- posedă cunoştinţe teoretice şi practice într- utilizare a
un domeniu de expertiză; computerului
- manifestă abilităţi de analiză a datelor, de
soluţionare a problemelor operaţionale în
domeniul de competenţă;
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile
superiorului doar în cazul sarcinilor/
problemelor de complexitate înaltă
C04 Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în- 2 ani de
domeniul planificării, coordonării şi experienţă
organizării activităţii de audit intern, profesională în
monitorizează implementarea recomandărilor domeniu;
în domeniu; - deţinerea
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul certificatului de
legislaţiei generale şi speciale; calificare al
- manifestă abilităţi de soluţionare a auditorului în
problemelor complexe în domeniul de domeniul
competenţă; specializat;
- dispune de autonomie în exercitarea - abilităţi de
sarcinilor utilizare a
computerului
C05 Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în - 1 an de experienţă
domeniul planificării, coordonării şi profesională în
organizării activităţii de audit intern, domeniu;
monitorizează implementarea recomandărilor - deţinerea
în domeniu; certificatului de
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul calificare al
legislaţiei generale şi speciale; auditorului;
- manifestă abilităţi de soluţionare a - abilităţi de
problemelor de complexitate medie în utilizare a
domeniul de competenţă; computerului
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile
superiorului doar în cazul sarcinilor/
problemelor de complexitate înaltă
C06 Auditor intern - realizează sarcini stabilite în domeniul - abilităţi de
planificării, coordonării şi organizării utilizare a
activităţii de audit intern, monitorizează computerului
implementarea recomandărilor în domeniu;
- aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate
domeniului de competenţă în baza
instrucţiunilor primite de la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului
C07 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, - 1 an de experienţă
interdependente, în domeniul implementării profesională în
politicilor; domeniu;
- aplică cunoştinţe teoretice şi practice în - abilităţi de
domeniul de specializare, precum şi utilizare a
proceduri, metode şi tehnici profesionale computerului
adecvate;
- manifestă abilităţi de soluţionare a
problemelor de complexitate medie în
domeniul de competenţă;
- dispune de independenţă în acţiune, cu
excepţia sarcinilor complexe ce necesită
cunoştinţe şi experienţă profesională
suplimentare
C08 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, - 6 luni de
interdependente, în domeniul implementării experienţă
politicilor; profesională în
- aplică proceduri, metode şi tehnici domeniu;
profesionale adecvate domeniului de - abilităţi de
competenţă; utilizare a
- manifestă abilităţi de soluţionare a computerului
problemelor operaţionale în domeniul de
competenţă;
- după caz, necesită supervizare din partea
superiorului
C09 Specialist - realizează sarcini clar definite, de - abilităţi de
complexitate scăzută, în domeniul utilizare a
implementării politicilor; computerului
- aplică proceduri, metode şi tehnici
profesionale standardizate în domeniul de
specializare în baza instrucţiunilor primite de
la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului

Secţiunea a II-a
Autorităţile publice autonome (aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior


A02 Şef/ şef adjunct al Aparatului Curţii de - realizează managementul de nivel superior - 5 ani de
Conturi în autoritatea publică; experienţă
Secretar general al Oficiului Avocatului - posedă competenţe manageriale de profesională în
Poporului planificare strategică şi funcţională a domeniu;
activităţii autorităţii publice, de gestionare a - cunoaşterea unei
resurselor financiare, umane, tehnice, limbi de circulaţie
materiale etc.; internaţională (nivel
- reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu B2);
alte autorităţi publice din ţară şi de peste - abilităţi de
hotare utilizare a
computerului

2. Funcţii publice de conducere


B07 Şef/ şef adjunct direcţie generală - conduce activitatea unei subdiviziuni - 5 ani de
Şef al Aparatului Comisiei Electorale autonome care are un efectiv de cel puţin 18 experienţă
Centrale unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
complex de activitate, în conformitate cu - cunoaşterea unei
activităţile care implică exercitarea limbi de circulaţie
prerogativelor de putere publică; internaţională (nivel
- posedă abilităţi de planificare, organizare, B2);
coordonare, monitorizare, control, evaluare; - abilităţi de
- este responsabil de deciziile tactice şi utilizare a
operaţionale luate referitor la activitatea computerului
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B08 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 4 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 5 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate, în conformitate cu activităţile - cunoaşterea unei
care implică exercitarea prerogativelor de limbi de circulaţie
putere publică; internaţională (nivel
- este direct responsabil de activitatea B2);
subdiviziunii conduse, raportează direct - abilităţi de
superiorului; utilizare a
- posedă abilităţi de planificare, organizare, computerului
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B09 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 4 ani de
are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate, în conformitate cu activităţile - cunoaşterea unei
care implică exercitarea prerogativelor de limbi de circulaţie
putere publică; internaţională (nivel
- posedă abilităţi de planificare, organizare, B2);
coordonare, monitorizare, control, evaluare; - abilităţi de
- este responsabil de deciziile operaţionale utilizare a
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la computerului
sectorul gestionat
B10 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 3 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 4 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate, în conformitate cu - cunoaşterea unei
activităţile care implică exercitarea limbi de circulaţie
prerogativelor de putere publică; internaţională (nivel
- este direct responsabil de activitatea B1);
subdiviziunii conduse, raportează direct - abilităţi de
superiorului; utilizare a
- posedă abilităţi de planificare, organizare, computerului
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la domeniul gestionat
B11 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 2 ani de
are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate, în conformitate cu - cunoaşterea unei
activităţile care implică exercitarea limbi de circulaţie
prerogativelor de putere publică; internaţională (nivel
- posedă abilităţi de planificare, organizare, B1);
coordonare, monitorizare, control, evaluare; - abilităţi de
- este responsabil de deciziile operaţionale utilizare a
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la computerului
domeniul gestionat
B12 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 1 an de experienţă
are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de profesională în
personal; domeniu;
- este responsabil de gestionarea unui - abilităţi de
domeniu/ subdomeniu de activitate, în utilizare a
conformitate cu activităţile care implică computerului
exercitarea prerogativelor de putere publică;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
domeniul/ subdomeniul gestionat
B13 Şef/ şef adjunct subdiviziune teritorială - conduce activitatea unei subdiviziuni - 2 ani de
teritoriale a autorităţii autonome; experienţă
- posedă competenţe manageriale de profesională în
planificare funcţională a activităţii, de domeniu;
gestionare a resurselor financiare, umane, - abilităţi de
tehnice, materiale etc.; utilizare a
- este responsabil de deciziile luate referitor la computerului
activitatea subdiviziunii teritoriale

3. Funcţii publice de execuţie


C10 Consultant principal - realizează sarcini de complexitate majoră în - 2 ani de
domeniul elaborării politicilor, coordonării, experienţă
monitorizării şi evaluării privind profesională în
implementarea acestora; după caz, domeniu;
expertizează şi definitivează proiectele de - cunoaşterea unei
acte legislative/ normative; limbi de circulaţie
- posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe internaţională (nivel
arii de expertiză; B1);
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a - abilităţi de
datelor complexe, a fenomenelor şi a utilizare a
proceselor, de soluţionare a problemelor de computerului
complexitate înaltă în domeniul de
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor
C11 Consultant superior - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 1 an de experienţă
domeniul elaborării politicilor, coordonării, profesională în
monitorizării şi evaluării privind domeniu;
implementarea acestora; după caz, - cunoaşterea unei
expertizează şi definitivează proiectele de limbi de circulaţie
acte legislative/ normative; internaţională (nivel
- posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de B1);
expertiză; - abilităţi de
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a utilizare a
datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de computerului
soluţionare a problemelor de complexitate
medie în domeniul de competenţă;
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor
C12 Consultant - realizează sarcini de complexitate medie în - cunoaşterea unei
domeniul elaborării politicilor, coordonării, limbi de circulaţie
monitorizării şi evaluării privind internaţională (nivel
implementarea acestora; după caz, B1);
expertizează şi definitivează proiectele de - abilităţi de
acte legislative/ normative; utilizare a
- posedă cunoştinţe teoretice şi practice într- computerului
un domeniu de expertiză;
- manifestă abilităţi de analiză a datelor, de
soluţionare a problemelor operaţionale în
domeniul de competenţă;
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile
superiorului doar în cazul sarcinilor/
problemelor de complexitate înaltă
C13 Controlor de stat principal/ auditor public - realizează sarcini de complexitate majoră în - 2 ani de
principal domeniul controlului asupra modului de experienţă
utilizare a resurselor financiare publice, profesională în
respectării legislaţiei în domeniul concurenţei, domeniu;
al protecției datelor cu caracter personal şi în - abilităţi de
domeniul monitorizării privind executarea utilizare a
hotărîrilor emise; computerului
- posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe
arii de expertiză;
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a
datelor complexe, a fenomenelor şi a
proceselor, de soluţionare a problemelor de
complexitate înaltă în domeniul de
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor;
- după caz, reprezintă interesele autorităţii/
statului în instanţa de judecată
C14 Controlor de stat superior/ auditor public - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 1 an de experienţă
superior domeniul controlului asupra modului de profesională în
utilizare a resurselor financiare domeniu;
publicerespectării legislaţiei în domeniul - abilităţi de
concurenţei, al protecției datelor cu caracter utilizare a
personal şi în domeniul monitorizării privind computerului
executarea hotărîrilor emise;
- posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de
expertiză;
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a
datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de
soluţionare a problemelor complexe în
domeniul de competenţă;
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor
C15 Controlor de stat/ auditor public - realizează sarcini de complexitate medie în - abilităţi de
domeniul controlului asupra modului de utilizare a
utilizare a resurselor financiare publice, computerului
respectării legislaţiei în domeniul concurenţei,
al protecției datelor cu caracter personal şi în
domeniul monitorizării privind executarea
hotărîrilor emise;
- posedă cunoştinţe teoretice şi practice într-
un domeniu de expertiză;
- manifestă abilităţi de analiză a datelor, de
soluţionare a problemelor operaţionale în
domeniul de competenţă;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului
C16 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 3 ani de
domeniul analizei bugetare şi experienţă
managementului financiar; profesională în
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul domeniu;
legislaţiei generale şi speciale; - abilităţi de
- manifestă abilităţi de soluţionare a utilizare a
problemelor complexe în domeniul de computerului
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor;
- exercită atribuţiile de serviciu fără personal
în subordine
C17 Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 2 ani de
domeniul planificării, coordonării şi experienţă
organizării activităţii de audit intern, profesională în
monitorizează implementarea recomandărilor domeniu;
în domeniu; - deţinerea
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul certificatului de
legislaţiei generale şi speciale; calificare al
- manifestă abilităţi de soluţionare a auditorului în
problemelor complexe în domeniul de domeniul
competenţă; specializat;
- dispune de autonomie în exercitarea - abilităţi de
sarcinilor utilizare a
computerului
C18 Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în - 1 an de experienţă
domeniul planificării, coordonării şi profesională în
organizării activităţii de audit intern, domeniu;
monitorizează implementarea recomandărilor - deţinerea
în domeniu; certificatului de
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul calificare al
legislaţiei generale şi speciale; auditorului;
- manifestă abilităţi de soluţionare a - abilităţi de
problemelor de complexitate medie în utilizare a
domeniul de competenţă; computerului
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile
superiorului doar în cazul sarcinilor/
problemelor de complexitate înaltă
C19 Auditor intern - realizează sarcini stabilite în domeniul - abilităţi de
planificării, coordonării şi organizării utilizare a
activităţii de audit intern, monitorizează computerului
implementarea recomandărilor în domeniu;
- aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate
domeniului de competenţă în baza
instrucţiunilor primite de la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului
C20 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, - 1 an de experienţă
interdependente, în domeniul implementării profesională în
politicilor; domeniu;
- aplică cunoştinţe teoretice şi practice în - abilităţi de
domeniul de specializare, precum şi utilizare a
proceduri, metode şi tehnici profesionale computerului
adecvate;
- manifestă abilităţi de soluţionare a
problemelor de complexitate medie în
domeniul de competenţă;
- dispune de independenţă în acţiune, cu
excepţia sarcinilor complexe ce necesită
cunoştinţe şi experienţă profesională
suplimentare
C21 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, - 6 luni de
interdependente, în domeniul implementării experienţă
politicilor; profesională în
- aplică proceduri, metode şi tehnici domeniu;
profesionale adecvate domeniului de - abilităţi de
competenţă; utilizare a
- manifestă abilităţi de soluţionare a computerului
problemelor operaţionale în domeniul de
competenţă;
- după caz, necesită supervizare din partea
superiorului
C22 Specialist - realizează sarcini clar definite, de - abilităţi de
complexitate scăzută, în domeniul utilizare a
implementării politicilor; computerului
- aplică proceduri, metode şi tehnici
profesionale standardizate în domeniul de
specializare în baza instrucţiunilor primite de
la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului

Secţiunea a III-a
Secretariatul Curţii Constituţionale şi autoritatea judecătorească

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior


A03 Şef/ şef adjunct al Secretariatului Curţii - realizează managementul de nivel superior - 5 ani de
Constituţionale în instituţia publică; experienţă
Şef/ şef adjunct al secretariatului - posedă competenţe manageriale de profesională în
Consiliului Superior al Magistraturii planificare funcţională a activităţii instituţiei domeniu;
Şef/ şef adjunct al secretariatului Curţii publice, de gestionare a resurselor financiare, - cunoaşterea unei
Supreme de Justiţie umane, tehnice, materiale etc.; limbi de circulaţie
- reprezintă instituţia în relaţiile cu alte internaţională (nivel
autorităţi publice din ţară şi de peste hotare B2);
- abilităţi de
utilizare a
computerului
A04 Şef/ şef adjunct al Aparatului Procuraturii - realizează managementul de nivel superior - 5 ani de
Generale în instituţia publică; experienţă
Şef/şef adjunct al aparatului Consiliului - posedă competenţe manageriale de profesională în
Superior al Procurorilor planificare funcţională a activităţii instituţiei domeniu;
publice, de gestionare a resurselor financiare, - cunoaşterea unei
umane, tehnice, materiale etc.; limbi de circulaţie
- reprezintă instituţia în relaţiile cu alte internaţională (nivel
autorităţi publice din ţară şi de peste hotare B2);
- abilităţi de
utilizare a
computerului

2. Funcţii publice de conducere


B14 Şef al secretariatului instanţei - asigură activitatea organizatorico- - 4 ani de
judecătoreşti/șef adjunct al administrativă şi economico-financiară a experienţă
instanţei judecătoreşti; profesională în
secretariatului Judecătoriei - posedă competenţe manageriale de domeniu;
Chişinău planificare funcţională a activităţii instanţei - cunoaşterea unei
judecătoreşti, de gestionare a resurselor limbi de circulaţie
financiare, umane, tehnice şi materiale; internaţională (nivel
- este responsabil de deciziile luate referitor la B2);
activitatea instanţei judecătoreşti - abilităţi de
utilizare a
computerului
B15 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 4 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 5 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate, în conformitate cu activităţile - cunoaşterea unei
care implică exercitarea prerogativelor de limbi de circulaţie
putere publică; internaţională (nivel
- este direct responsabil de activitatea B2);
subdiviziunii conduse, raportează direct - abilităţi de
superiorului; utilizare a
- posedă abilităţi de planificare, organizare, computerului
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B16 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 3 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 4 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate, în conformitate cu - cunoaşterea unei
activităţile care implică exercitarea limbi de circulaţie
prerogativelor de putere publică; internaţională (nivel
- este direct responsabil de activitatea B1);
subdiviziunii conduse, raportează direct - abilităţi de
superiorului; utilizare a
- posedă abilităţi de planificare, organizare, computerului
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la domeniul gestionat
B17 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 2 ani de
are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate, în conformitate cu - cunoaşterea unei
activităţile care implică exercitarea limbi de circulaţie
prerogativelor de putere publică; internaţională (nivel
- posedă abilităţi de planificare, organizare, B1);
coordonare, monitorizare, control, evaluare; - abilităţi de
- este responsabil de deciziile operaţionale utilizare a
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la computerului
domeniul gestionat
B18 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 1 an de experienţă
are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de profesională în
personal; domeniu;
- este responsabil de gestionarea unui - abilităţi de
domeniu/ subdomeniu de activitate, în utilizare a
conformitate cu activităţile care implică computerului
exercitarea prerogativelor de putere publică;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
domeniul/ subdomeniul gestionat

3. Funcţii publice de execuţie


C23 Consultant principal - realizează sarcini de complexitate majoră în - 2 ani de
domeniul jurisdicţiei constituţionale; după experienţă
caz, avizează proiectele de acte legislative/ profesională în
normative; domeniu;
- posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe - cunoaşterea unei
arii de expertiză; limbi de circulaţie
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a internaţională (nivel
datelor complexe, a fenomenelor şi a B1);
proceselor, de soluţionare a problemelor de - abilităţi de
complexitate înaltă în domeniul de utilizare a
competenţă; computerului
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor
C24 Consultant superior - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 1 an de experienţă
domeniul jurisdicţiei constituţionale; după profesională în
caz, avizează proiectele de acte legislative/ domeniu;
normative; - cunoaşterea unei
- posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de limbi de circulaţie
expertiză; internaţională (nivel
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a B1);
datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de - abilităţi de
soluţionare a problemelor de complexitate utilizare a
medie în domeniul de competenţă; computerului
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor
C25 Consultant - realizează sarcini de complexitate medie în - cunoaşterea unei
domeniul jurisdicţiei constituţionale; după limbi de circulaţie
caz, avizează proiectele de acte legislative/ internaţională (nivel
normative; B1);
- posedă cunoştinţe teoretice şi practice într- - abilităţi de
un domeniu de expertiză; utilizare a
- manifestă abilităţi de analiză a datelor, de computerului
soluţionare a problemelor operaţionale în
domeniul de competenţă;
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile
superiorului doar în cazul sarcinilor/
problemelor de complexitate înaltă
C26 Asistent judiciar - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 3 ani de
domeniul înfăptuirii justiţiei; experienţă
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a profesională în
datelor complexe, a fenomenelor şi a domeniu;
proceselor, de soluţionare a problemelor în - abilităţi de
domeniul dreptului; utilizare a
- dispune de autonomie în exercitarea computerului
sarcinilor
C27 Consultant al procurorului - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 2 ani de
elaborarea politicilor în domeniul dreptului experienţă
penal; profesională în
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a domeniu;
datelor complexe, a fenomenelor şi a - cunoaşterea unei
proceselor, de soluţionare a problemelor de limbi de circulaţie
complexitate înaltă în domeniul de internaţională (nivel
competenţă; B1);
- dispune de autonomie în exercitarea - abilităţi de
sarcinilor utilizare a
computerului
C28 Grefier - îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea - abilităţi de
privind statutul şi organizarea activităţii utilizare a
grefierilor din instanţele judecătoreşti computerului
C29 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 3 ani de
domeniul analizei bugetare şi experienţă
managementului financiar; profesională în
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul domeniu;
legislaţiei generale şi speciale; - abilităţi de
- manifestă abilităţi de soluţionare a utilizare a
problemelor complexe în domeniul de computerului
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor;
- exercită atribuţiile de serviciu fără personal
în subordine
C30 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, - 1 an de experienţă
interdependente, într-un domeniu de profesională în
competenţă; domeniu;
- aplică cunoştinţe teoretice şi practice în - abilităţi de
domeniul de specializare, precum şi utilizare a
proceduri, metode şi tehnici profesionale computerului
adecvate;
- manifestă abilităţi de soluţionare a
problemelor de complexitate medie în
domeniul de competenţă;
- dispune de independenţă în acţiune, cu
excepţia sarcinilor complexe ce necesită
cunoştinţe şi experienţă profesională
suplimentare
C31 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, - 6 luni de
interdependente, într-un domeniu de experienţă
competenţă; profesională în
- aplică proceduri, metode şi tehnici domeniu;
profesionale adecvate domeniului de - abilităţi de
competenţă; utilizare a
- manifestă abilităţi de soluţionare a computerului
problemelor operaţionale în domeniul de
competenţă;
- după caz, necesită supervizare din partea
superiorului
C32 Specialist - realizează sarcini clar definite, de - abilităţi de
complexitate scăzută, într-un domeniu de utilizare a
competenţă; computerului
- aplică proceduri, metode şi tehnici
profesionale standardizate în domeniul de
specializare în baza instrucţiunilor primite de
la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului

Capitolul II
AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Secţiunea I
Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi
administrative centrale (aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior


A05 Secretar general de stat - realizează managementul de nivel superior - 5 ani de
în autoritatea publică; experienţă
- posedă competenţe manageriale de profesională în
planificare strategică şi funcţională a domeniu;
activităţii autorităţii publice, de gestionare a - cunoaşterea unei
resurselor financiare, umane, tehnice, limbi de circulaţie
materiale etc.; internaţională (nivel
- reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu B2);
alte autorităţi publice din ţară şi de peste - abilităţi de
hotare utilizare a
computerului
A06 Secretar de stat - realizează managementul de nivel superior - 5 ani de
Director general adjunct în autoritatea publică; experienţă
- posedă competenţe manageriale de profesională în
planificare strategică şi funcţională a domeniu;
activităţii autorităţii publice, de gestionare a - cunoaşterea unei
resurselor financiare, umane, tehnice, limbi de circulaţie
materiale etc.; internaţională (nivel
- reprezintă autoritatea publică în relaţiile cu B2);
alte autorităţi publice din ţară şi de peste - abilităţi de
hotare utilizare a
computerului

2. Funcţii publice de conducere


B19 Şef/ şef adjunct direcţie generală - conduce activitatea unei subdiviziuni - 5 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 18 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
complex de activitate în domeniul elaborării - cunoaşterea unei
politicilor, coordonării, monitorizării şi limbi de circulaţie
evaluării privind implementarea acestora, în internaţională (nivel
conformitate cu activităţile care implică B2);
exercitarea prerogativelor de putere publică; - abilităţi de
- posedă abilităţi de planificare, organizare, utilizare a
coordonare, monitorizare, control, evaluare; computerului
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B20 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 4 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 5 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate în domeniul elaborării politicilor, - cunoaşterea unei
coordonării, monitorizării şi evaluării privind limbi de circulaţie
implementarea acestora, în conformitate cu internaţională (nivel
activităţile care implică exercitarea B2);
prerogativelor de putere publică; - abilităţi de
- este direct responsabil de activitatea utilizare a
subdiviziunii conduse, raportează direct computerului
superiorului;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B21 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 4 ani de
are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate în domeniul elaborării politicilor, - cunoaşterea unei
coordonării, monitorizării şi evaluării privind limbi de circulaţie
implementarea acestora, în conformitate cu internaţională (nivel
activităţile care implică exercitarea B2);
prerogativelor de putere publică; - abilităţi de
- posedă abilităţi de planificare, organizare, utilizare a
coordonare, monitorizare, control, evaluare; computerului
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
sectorul gestionat
B22 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 3 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 4 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate privind elaborarea - cunoaşterea unei
politicilor, coordonarea, monitorizarea şi limbi de circulaţie
evaluarea implementării acestora, în internaţională (nivel
conformitate cu activităţile care implică B1);
exercitarea prerogativelor de putere publică; - abilităţi de
- este direct responsabil de activitatea utilizare a
subdiviziunii conduse, raportează direct computerului
superiorului;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la domeniul gestionat
B23 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 2 ani de
are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate privind elaborarea - cunoaşterea unei
politicilor, coordonarea, monitorizarea şi limbi de circulaţie
evaluarea implementării acestora, în internaţională (nivel
conformitate cu activităţile care implică B1);
exercitarea prerogativelor de putere publică; - abilităţi de
- posedă abilităţi de planificare, organizare, utilizare a
coordonare, monitorizare, control, evaluare; computerului
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
domeniul gestionat
B24 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 1 an de experienţă
are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de profesională în
personal; domeniu;
- este responsabil de gestionarea unui - abilităţi de
domeniu/ subdomeniu de activitate privind utilizare a
elaborarea politicilor, coordonarea, computerului
monitorizarea şi evaluarea implementării
acestora, în conformitate cu activităţile care
implică exercitarea prerogativelor de putere
publică;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
domeniul/ subdomeniul gestionat
B25 Şef/şef adjunct subdiviziune teritorială - conduce activitatea unei subdiviziuni - 2 ani de
teritoriale din subordinea autorităţii experienţă
administrative centrale; profesională în
- posedă competenţe manageriale de domeniu;
planificare funcţională a activităţii, - abilităţi de
de gestionare a resurselor financiare, umane, utilizare a
tehnice, materiale etc.; computerului
- este responsabil de deciziile luate referitor la
activitatea subdiviziunii teritoriale

3. Funcţii publice de execuţie


C33 Consultant principal - realizează sarcini de complexitate majoră în - 2 ani de
domeniul elaborării politicilor, monitorizării experienţă
şi evaluării privind implementarea acestora; profesională în
după caz, avizează proiectele de acte domeniu;
legislative/ normative; - cunoaşterea unei
- posedă cunoştinţe aprofundate în mai multe limbi de circulaţie
arii de expertiză; internaţională (nivel
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a B1);
datelor complexe, a fenomenelor şi a - abilităţi de
proceselor, de soluţionare a problemelor de utilizare a
complexitate înaltă în domeniul de computerului
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor
C34 Consultant superior - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 1 an de experienţă
domeniul elaborării politicilor, monitorizării profesională în
şi evaluării privind implementarea acestora; domeniu;
după caz, avizează proiectele de acte - cunoaşterea unei
legislative/ normative; limbi de circulaţie
- posedă cunoştinţe aprofundate în 1–2 arii de internaţională (nivel
expertiză; B1);
- manifestă abilităţi de analiză şi sinteză a - abilităţi de
datelor, a fenomenelor şi a proceselor, de utilizare a
soluţionare a problemelor de complexitate computerului
medie în domeniul de competenţă;
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor
C35 Consultant - realizează sarcini de complexitate medie în - cunoaşterea unei
domeniul elaborării politicilor, monitorizării limbi de circulaţie
şi evaluării privind implementarea acestora; internaţională (nivel
după caz, avizează proiectele de acte B1);
legislative/ normative; - abilităţi de
- posedă cunoştinţe teoretice şi practice într- utilizare a
un domeniu de expertiză; computerului
- manifestă abilităţi de analiză a datelor, de
soluţionare a problemelor operaţionale în
domeniul de competenţă;
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile
superiorului doar în cazul sarcinilor/
problemelor de complexitate înaltă
C36 Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 2 ani de
Controlor-revizor principal domeniul planificării, coordonării şi experienţă
organizării activităţii de audit intern/ extern, profesională în
monitorizează implementarea recomandărilor domeniu;
în domeniu; - deţinerea
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul certificatului de
legislaţiei generale şi speciale; calificare al
- manifestă abilităţi de soluţionare a auditorului în
problemelor complexe în domeniul de domeniul
competenţă; specializat;
- dispune de autonomie în exercitarea - specializare în
sarcinilor domeniul de
activitate;
- abilităţi de
utilizare a
computerului
C37 Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în - 1 an de experienţă
Controlor-revizor superior domeniul planificării, coordonării şi profesională în
organizării activităţii de audit intern/ extern, domeniu;
monitorizează implementarea recomandărilor - deţinerea
în domeniu; certificatului de
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul calificare al
legislaţiei generale şi speciale; auditorului;
- manifestă abilităţi de soluţionare a - specializare în
problemelor de complexitate medie în domeniul de
domeniul de competenţă; activitate;
- de regulă, dispune de autonomie în - abilităţi de
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile utilizare a
superiorului doar în cazul sarcinilor/ computerului
problemelor de complexitate înaltă
C38 Auditor intern - realizează sarcini stabilite în domeniul - abilităţi de
Controlor-revizor planificării, coordonării şi organizării utilizare a
activităţii de audit intern/ extern, computerului
monitorizează implementarea recomandărilor
în domeniu;
- aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate
domeniului de competenţă în baza
instrucţiunilor primite de la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului
C39 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 3 ani de
domeniul analizei bugetare şi experienţă
managementului financiar; profesională în
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul domeniu;
legislaţiei generale şi speciale; - abilităţi de
- manifestă abilităţi de soluţionare a utilizare a
problemelor complexe în domeniul de computerului
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor;
- exercită atribuţiile de serviciu fără personal
în subordine
C40 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, - 1 an de experienţă
interdependente, în domeniul implementării profesională în
politicilor; domeniu;
- aplică cunoştinţe teoretice şi practice în - abilităţi de
domeniul de specializare, precum şi utilizare a
proceduri, metode şi tehnici profesionale computerului
adecvate;
- manifestă abilităţi de soluţionare a
problemelor de complexitate medie în
domeniul de competenţă;
- dispune de independenţă în acţiune, cu
excepţia sarcinilor complexe ce necesită
cunoştinţe şi experienţă profesională
suplimentare
C41 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, - 6 luni de
interdependente, în domeniul implementării experienţă
politicilor; profesională în
- aplică proceduri, metode şi tehnici domeniu;
profesionale adecvate domeniului de - abilităţi de
competenţă; utilizare a
- manifestă abilităţi de soluţionare a computerului
problemelor operaţionale în domeniul de
competenţă;
- după caz, necesită supervizare din partea
superiorului
C42 Specialist - realizează sarcini clar definite, de - abilităţi de
complexitate scăzută, în domeniul utilizare a
implementării politicilor; computerului
- aplică proceduri, metode şi tehnici
profesionale standardizate în domeniul de
specializare, în baza instrucţiunilor primite de
la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului
C43 Inspector principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 2 ani de
domeniul executării activităţilor de control şi experienţă
de inspectare a procesului de implementare a profesională în
actelor normative în anumite domenii; domeniu;
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul - specializare în
legislaţiei generale şi speciale; domeniul de
- manifestă abilităţi de soluţionare a activitate;
problemelor complexe în domeniul de - deţinere a
competenţă; certificatului de
- dispune de autonomie în exercitarea calificare al
sarcinilor auditorului în
domeniul
specializat;
- abilităţi de
utilizare a
computerului

C44 Inspector superior - realizează sarcini de complexitate medie în - 1 an de experienţă


domeniul executării activităţilor de control şi profesională în
de inspectare a procesului de implementare a domeniu;
actelor normative în anumite domenii; - specializare în
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul domeniul de
legislaţiei generale şi speciale; activitate;
- manifestă abilităţi de soluţionare a - deţinere a
problemelor de complexitate medie în certificatului de
domeniul de competenţă; calificare al
- de regulă, dispune de autonomie în auditorului;
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile - abilităţi de
superiorului doar în cazul utilizare a
sarcinilor/problemelor de complexitate înaltă computerului

C45 Inspector - realizează sarcini de complexitate scăzută în - abilităţi de


domeniul executării activităţilor de control şi utilizare a
de inspectare a procesului de implementare a computerului
actelor normative în anumite domenii;
- aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate
domeniului de competenţă în baza
instrucţiunilor primite de la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului

Secţiunea a II-a
Autorităţile din subordinea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi din subordinea
altor autorităţi administrative centrale (aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)

1. Funcţii publice de conducere


B25 Director/ director adjunct - conduce activitatea unei autorităţi publice - 4 ani de
Președinte/vicepreședinte/secretar general din subordinea ministerelor sau a altor experienţă
al Consiliului Agenției Naționale de autorităţi administrative centrale; profesională în
Asigurare a Calității în Educație și - posedă competenţe manageriale de domeniu;
Cercetare planificare strategică şi funcţională a - cunoaşterea unei
activităţii autorităţii publice, de gestionare a limbi de circulaţie
resurselor financiare, umane, tehnice, internaţională (nivel
materiale etc.; B2);
- este responsabil de deciziile luate referitor la - abilităţi de
activitatea autorităţii publice utilizare a
computerului
B26 Şef/ şef adjunct inspectorat/ inspecţie - conduce activitatea unei autorităţi publice - 4 ani de
din subordinea ministerelor sau a altor experienţă
autorităţi administrative centrale; profesională în
- posedă competenţe manageriale de domeniu;
planificare strategică şi funcţională a - cunoaşterea unei
activităţii autorităţii publice, de gestionare a limbi de circulaţie
resurselor financiare, umane, tehnice, internaţională (nivel
materiale etc.; B2);
- este responsabil de deciziile luate referitor la - abilităţi de
activitatea autorităţii publice utilizare a
computerului
B27 Şef/ şef adjunct al Oficiului central de - conduce activitatea unei autorităţi publice - 4 ani de
probaţiune din subordinea ministerelor sau a altor experienţă
autorităţi administrative centrale; profesională în
- posedă competenţe manageriale de domeniu;
planificare funcţională a activităţii autorităţii - cunoaşterea unei
publice, de gestionare a resurselor financiare, limbi de circulaţie
umane, tehnice, materiale etc.; internaţională (nivel
- este responsabil de deciziile luate referitor la B2);
activitatea autorităţii publice - abilităţi de
utilizare a
computerului
B28 Şef/ şef adjunct direcţie generală - conduce activitatea unei subdiviziuni - 3 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 18 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
complex de activitate în domeniul - cunoaşterea unei
implementării/ coordonării implementării limbi de circulaţie
politicilor; internaţională (nivel
- posedă abilităţi de planificare, organizare, B2);
coordonare, monitorizare, control, evaluare; - abilităţi de
- este responsabil de deciziile tactice şi utilizare a
operaţionale luate referitor la activitatea computerului
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B29 Custode principal de fonduri - conduce activitatea arhivelor centrale, a - 4 ani de
serviciilor raionale (municipale) şi experienţă
departamentale de arhivă; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
complex de activitate, raportează direct - cunoaşterea unei
superiorului; limbi de circulaţie
- posedă abilităţi de planificare, organizare, internaţională (nivel
coordonare, monitorizare, control, evaluare; B2);
- este responsabil de deciziile tactice şi - abilităţi de
operaţionale luate referitor la sectorul utilizare a
gestionat computerului
B30 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 3 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 5 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate în domeniul implementării/ - cunoaşterea unei
coordonării implementării politicilor; limbi de circulaţie
- este direct responsabil de activitatea internaţională (nivel
subdiviziunii conduse, raportează direct B2);
superiorului; - abilităţi de
- posedă abilităţi de planificare, organizare, utilizare a
coordonare, monitorizare, control, evaluare; computerului
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B31 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 3 ani de
are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate în domeniul implementării/ - cunoaşterea unei
coordonării implementării politicilor; limbi de circulaţie
- posedă abilităţi de planificare, organizare, internaţională (nivel
coordonare, monitorizare, control, evaluare; B2);
- este responsabil de deciziile operaţionale - abilităţi de
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la utilizare a
sectorul gestionat computerului
B32 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 2 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 4 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate privind implementarea/ - cunoaşterea unei
coordonarea implementării politicilor; limbi de circulaţie
- este direct responsabil de activitatea internaţională (nivel
subdiviziunii conduse, raportează direct B1);
superiorului; - abilităţi de
- posedă abilităţi de planificare, organizare, utilizare a
coordonare, monitorizare, control, evaluare; computerului
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la domeniul gestionat
B33 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 2 ani de
are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate privind implementarea/ - cunoaşterea unei
coordonarea implementării politicilor; limbi de circulaţie
- posedă abilităţi de planificare, organizare, internaţională (nivel
coordonare, monitorizare, control, evaluare; B1);
- este responsabil de deciziile operaţionale - abilităţi de
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la utilizare a
domeniul gestionat computerului
B34 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 1 an de experienţă
are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de profesională în
personal; domeniu;
- este responsabil de gestionarea unui - abilităţi de
domeniu/ subdomeniu de activitate privind utilizare a
implementarea/ coordonarea implementării computerului
politicilor;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
domeniul/ subdomeniul gestionat
B35 Şef/ şef adjunct subdiviziune teritorială - conduce activitatea unei subdiviziuni - 2 ani de
Şef/ şef adjunct inspectorat/ inspecţie teritoriale din subordinea autorităţii experienţă
teritorială administrative centrale; profesională în
- posedă competenţe manageriale de domeniu;
planificare funcţională a activităţii, de - abilităţi de
gestionare a resurselor financiare, umane, utilizare a
tehnice, materiale etc.; computerului
- este responsabil de deciziile luate referitor la
activitatea subdiviziunii teritoriale

2. Funcţii publice de execuţie


C43 Inspector principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 2 ani de
Controlor-revizor principal domeniul executării activităţilor de control şi experienţă
Auditor intern principal de inspectare a procesului de implementare a profesională în
actelor normative în anumite domenii; domeniu;
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul - specializare în
legislaţiei generale şi speciale; domeniul de
- manifestă abilităţi de soluţionare a activitate;
problemelor complexe în domeniul de - deţinerea
competenţă; certificatului de
- dispune de autonomie în exercitarea calificare al
sarcinilor auditorului în
domeniul
specializat;
- abilităţi de
utilizare a
computerului
C44 Inspector superior - realizează sarcini de complexitate medie în - 1 an de experienţă
Controlor-revizor superior domeniul executării activităţilor de control şiprofesională în
Auditor intern superior de inspectare a procesului de implementare a domeniu;
actelor normative în anumite domenii; - specializare în
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul domeniul de
legislaţiei generale şi speciale; activitate;
- manifestă abilităţi de soluţionare a - deţinerea
problemelor de complexitate medie în certificatului de
domeniul de competenţă; calificare al
- de regulă, dispune de autonomie în auditorului;
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile - abilităţi de
superiorului doar în cazul sarcinilor/ utilizare a
problemelor de complexitate înaltă computerului
C45 Inspector - realizează sarcini de complexitate scăzută în- abilităţi de
Controlor-revizor domeniul executării activităţilor de control şiutilizare a
Auditor intern de inspectare a procesului de implementare a computerului
actelor normative în anumite domenii;
- aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate
domeniului de competenţă în baza
instrucţiunilor primite de la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului
C46 Consilier de probaţiune principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, - 2 ani de
interdependente, în domeniul evidenţei şi experienţă
exercitării controlului asupra persoanelor profesională în
condamnate; domeniu;
- aplică cunoştinţe teoretice şi practice în - abilităţi de
domeniul de specializare, precum şi utilizare a
proceduri, metode şi tehnici profesionale computerului
adecvate;
- manifestă abilităţi de soluţionare a
problemelor de complexitate medie în
domeniul de competenţă;
- dispune de independenţă în acţiune, cu
excepţia sarcinilor complexe ce necesită
cunoştinţe şi experienţă profesională
suplimentare
C47 Consilier de probaţiune superior - realizează sarcini de complexitate medie, - 1 an de experienţă
interdependente, în domeniul evidenţei şi profesională în
exercitării controlului asupra persoanelor domeniu;
condamnate; - abilităţi de
- aplică proceduri, metode şi tehnici utilizare a
profesionale adecvate domeniului de computerului
competenţă;
- manifestă abilităţi de soluţionare a
problemelor operaţionale în domeniul de
competenţă;
- după caz, necesită supervizare din partea
superiorului
C48 Consilier de probaţiune - realizează sarcini clar definite, de - abilităţi de
complexitate scăzută, în domeniul evidenţei şi utilizare a
exercitării controlului asupra persoanelor computerului
condamnate în baza instrucţiunilor primite de
la superior;
- aplică proceduri, metode şi tehnici
profesionale adecvate domeniului de
competenţă;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului
C49 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 3 ani de
domeniul analizei bugetare şi experienţă
managementului financiar; profesională în
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul domeniu;
legislaţiei generale şi speciale; - abilităţi de
- manifestă abilităţi de soluţionare a utilizare a
problemelor complexe în domeniul de computerului
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor;
- exercită atribuţiile de serviciu fără personal
în subordine
C50 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, - 1 an de experienţă
interdependente, în domeniul implementării/ profesională în
coordonării implementării politicilor; domeniu;
- aplică cunoştinţe teoretice şi practice în - abilităţi de
domeniul de specializare, precum şi utilizare a
proceduri, metode şi tehnici profesionale computerului
adecvate;
- manifestă abilităţi de soluţionare a
problemelor de complexitate medie în
domeniul de competenţă;
- dispune de independenţă în acţiune, cu
excepţia sarcinilor complexe ce necesită
cunoştinţe şi experienţă profesională
suplimentare
C51 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, - 6 luni de
interdependente, în domeniul implementării experienţă
politicilor; profesională în
- aplică proceduri, metode şi tehnici domeniu;
profesionale adecvate domeniului de - abilităţi de
competenţă; utilizare a
- manifestă abilităţi de soluţionare a computerului
problemelor operaţionale în domeniul de
competenţă;
- după caz, necesită supervizare din partea
superiorului
C52 Specialist - realizează sarcini clar definite, de - abilităţi de
complexitate scăzută, în domeniul utilizare a
implementării politicilor; computerului
- aplică proceduri, metode şi tehnici
profesionale standardizate în domeniul de
specializare, în baza instrucţiunilor primite de
la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului

Capitolul III
AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Secţiunea I
Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul
al doilea şi cele ale municipiului Bălţi

1. Funcţii publice de conducere


B36 Secretar al consiliului raional/ municipal - îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea - conform
privind administraţia publică locală prevederilor Legii
privind
administraţia
publică locală
B38 Secretar al preturii - îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea - conform
privind administraţia publică locală prevederilor Legii
privind
administraţia
publică locală
B39 Şef/ şef adjunct direcţie generală - conduce activitatea unei subdiviziuni - 4 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 18 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
complex de activitate, în conformitate cu - abilităţi de
activităţile care implică exercitarea utilizare a
prerogativelor de putere publică; computerului
- este direct responsabil de activitatea
subdiviziunii conduse, raportează direct
superiorului;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B40 Şef/ şef adjunct direcţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 3 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 5 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate, în conformitate cu activităţile - abilităţi de
care implică exercitarea prerogativelor de utilizare a
putere publică; computerului
- este direct responsabil de activitatea
subdiviziunii conduse, raportează direct
superiorului;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la sectorul gestionat
B41 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 3 ani de
are un efectiv de cel puţin 5 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui sector domeniu;
de activitate, în conformitate cu activităţile - abilităţi de
care implică exercitarea prerogativelor de utilizare a
putere publică; computerului
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
sectorul gestionat
B42 Şef/ şef adjunct secţie - conduce activitatea unei subdiviziuni - 2 ani de
autonome care are un efectiv de cel puţin 4 experienţă
unităţi de personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate, în conformitate cu - abilităţi de
activităţile care implică exercitarea utilizare a
prerogativelor de putere publică; computerului
- este direct responsabil de activitatea
subdiviziunii conduse, raportează direct
superiorului;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile tactice şi
operaţionale luate referitor la activitatea
subdiviziunii şi la domeniul gestionat
B43 Şef secţie în cadrul direcţiei - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 2 ani de
are un efectiv de cel puţin 4 unităţi de experienţă
personal; profesională în
- este responsabil de gestionarea unui domeniu;
domeniu de activitate, în conformitate cu - abilităţi de
activităţile care implică exercitarea utilizare a
prerogativelor de putere publică; computerului
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
domeniul gestionat
B44 Şef serviciu - conduce activitatea unei subdiviziuni care - 1 an de experienţă
are un efectiv de cel puţin 2 unităţi de profesională în
personal; domeniu;
- este responsabil de gestionarea unui - abilităţi de
domeniu/ subdomeniu de activitate, în utilizare a
conformitate cu activităţile care implică computerului
exercitarea prerogativelor de putere publică;
- posedă abilităţi de planificare, organizare,
coordonare, monitorizare, control, evaluare;
- este responsabil de deciziile operaţionale
luate referitor la activitatea subdiviziunii şi la
domeniul/ subdomeniul gestionat

2. Funcţii publice de execuţie


C53 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 3 ani de
domeniul analizei bugetare şi experienţă
managementului financiar; profesională în
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul domeniu;
legislaţiei generale şi speciale; - abilităţi de
- manifestă abilităţi de soluţionare a utilizare a
problemelor complexe în domeniul de computerului
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor;
- exercită atribuţiile de serviciu fără personal
în subordine
C54 Arhitect-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 3 ani de
domeniul arhitecturii şi urbanismului; experienţă
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul profesională în
legislaţiei generale şi speciale; domeniu;
- manifestă abilităţi de soluţionare a - abilităţi de
problemelor complexe în domeniul de utilizare a
competenţă; computerului
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor
C55 Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 2 ani de
domeniul planificării, coordonării şi experienţă
organizării activităţii de audit intern, profesională în
monitorizează implementarea recomandărilor domeniu;
în domeniu; - deţinerea
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul certificatului de
legislaţiei generale şi speciale; calificare al
- manifestă abilităţi de soluţionare a auditorului în
problemelor complexe în domeniul de domeniul
competenţă; specializat;
- dispune de autonomie în exercitarea - abilităţi de
sarcinilor utilizare a
computerului
C56 Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în - 1 an de experienţă
domeniul planificării, coordonării şi profesională în
organizării activităţii de audit intern, domeniu;
monitorizează implementarea recomandărilor - deţinerea
în domeniu; certificatului de
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul calificare al
legislaţiei generale şi speciale; auditorului;
- manifestă abilităţi de soluţionare a - abilităţi de
problemelor de complexitate medie în utilizare a
domeniul de competenţă; computerului
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile
superiorului doar în cazul sarcinilor/
problemelor de complexitate înaltă
C57 Auditor intern - realizează sarcini stabilite în domeniul - abilităţi de
planificării, coordonării şi organizării utilizare a
activităţii de audit intern, monitorizează computerului
implementarea recomandărilor în domeniu;
- aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate
domeniului de competenţă în baza
instrucţiunilor primite de la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului
C58 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, - 1 an de experienţă
interdependente, în domeniul implementării profesională în
politicilor; domeniu;
- aplică cunoştinţe teoretice şi practice în - abilităţi de
domeniul de specializare, precum şi utilizare a
proceduri, metode şi tehnici profesionale computerului
adecvate;
- manifestă abilităţi de soluţionare a
problemelor de complexitate medie în
domeniul de competenţă;
- dispune de independenţă în acţiune, cu
excepţia sarcinilor complexe ce necesită
cunoştinţe şi experienţă profesională
suplimentare
C59 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, - 6 luni de
interdependente, în domeniul implementării experienţă
politicilor; profesională în
- aplică proceduri, metode şi tehnici domeniu;
profesionale adecvate domeniului de - abilităţi de
competenţă; utilizare a
- manifestă abilităţi de soluţionare a computerului
problemelor operaţionale în domeniul de
competenţă;
- după caz, necesită supervizare din partea
superiorului
C60 Specialist - realizează sarcini clar definite, de - abilităţi de
complexitate scăzută, în domeniul utilizare a
implementării politicilor; computerului
- aplică proceduri, metode şi tehnici
profesionale standardizate în domeniul de
specializare în baza instrucţiunilor primite de
la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului

Secţiunea a II-a
Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi

1. Funcţii publice de conducere


B45 Secretar al consiliului local - îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Legea - conform
privind administraţia publică locală prevederilor Legii
privind
administraţia
publică locală

2. Funcţii publice de execuţie


C61 Contabil-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 1 an de experienţă
domeniul analizei bugetare şi profesională în
managementului financiar; domeniu;
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul - abilităţi de
legislaţiei generale şi speciale; utilizare a
- manifestă abilităţi de soluţionare a computerului
problemelor complexe în domeniul de
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor;
- exercită atribuţiile de serviciu fără personal
în subordine
C62 Arhitect-şef - realizează sarcini de complexitate înaltă în - 1 an de experienţă
domeniul arhitecturii şi urbanismului; profesională în
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul domeniu;
legislaţiei generale şi speciale; - abilităţi de
- manifestă abilităţi de soluţionare a utilizare a
problemelor complexe în domeniul de computerului
competenţă;
- dispune de autonomie în exercitarea
sarcinilor
C63 Auditor intern principal - realizează sarcini de complexitate înaltă în- 2 ani de
domeniul planificării, coordonării şi experienţă
organizării activităţii de audit intern, profesională în
monitorizează implementarea recomandărilor domeniu;
în domeniu; - deţinerea
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul certificatului de
legislaţiei generale şi speciale; calificare al
- manifestă abilităţi de soluţionare a auditorului în
problemelor complexe în domeniul de domeniul
competenţă; specializat;
- dispune de autonomie în exercitarea - abilităţi de
sarcinilor utilizare a
computerului
C64 Auditor intern superior - realizează sarcini de complexitate medie în - 1 an de experienţă
domeniul planificării, coordonării şi profesională în
organizării activităţii de audit intern, domeniu;
monitorizează implementarea recomandărilor - deţinerea
în domeniu; certificatului de
- posedă cunoştinţe aprofundate în domeniul calificare al
legislaţiei generale şi speciale; auditorului;
- manifestă abilităţi de soluţionare a - abilităţi de
problemelor de complexitate medie în utilizare a
domeniul de competenţă; computerului
- de regulă, dispune de autonomie în
exercitarea sarcinilor, urmînd instrucţiunile
superiorului doar în cazul sarcinilor/
problemelor de complexitate înaltă
C65 Auditor intern - realizează sarcini stabilite în domeniul - abilităţi de
planificării, coordonării şi organizării utilizare a
activităţii de audit intern, monitorizează computerului
implementarea recomandărilor în domeniu;
- aplică metode, tehnici şi proceduri adecvate
domeniului de competenţă în baza
instrucţiunilor primite de la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului
C66 Specialist principal - realizează sarcini de complexitate înaltă, - 1 an de experienţă
interdependente, în domeniul implementării profesională în
politicilor; domeniu;
- aplică cunoştinţe teoretice şi practice în
domeniul de specializare, precum şi - abilităţi de
proceduri, metode şi tehnici profesionale utilizare a
corespunzătoare; computerului
- manifestă abilităţi de soluţionare a
problemelor de complexitate medie în
domeniul de competenţă;
- dispune de independenţă în acţiune, cu
excepţia sarcinilor complexe ce necesită
cunoştinţe şi experienţă profesională
suplimentare
C67 Specialist superior - realizează sarcini de complexitate medie, - 6 luni de
interdependente, în domeniul implementării experienţă
politicilor; profesională în
- aplică proceduri, metode şi tehnici domeniu;
profesionale corespunzătoare domeniului de
competenţă; - abilităţi de
- manifestă abilităţi de soluţionare a utilizare a
problemelor operaţionale în domeniul de computerului
competenţă;
- după caz, necesită supervizare din partea
superiorului
C68 Specialist - realizează sarcini clar definite, de - abilităţi de
complexitate scăzută, în domeniul utilizare a
implementării politicilor; computerului
- aplică proceduri, metode şi tehnici
profesionale standardizate în domeniul de
specializare în baza instrucţiunilor primite de
la superior;
- are limite clare de independenţă; necesită
supervizare din partea superiorului