Sunteți pe pagina 1din 196

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa

2019
Coordonator:
Ec. Brezeanu Elena

Colectivul de elaborare:
Pietrăreanu Vasile, Răileanu Ileana

Colectivul de tehnoredactare şi editare:


Diaconeasa Eduard

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ


DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ
DÂMBOVIŢA

Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte


Tel, fax : 0245 210 557; 0245 210 633
e-mail : tele@dambovita.insse.ro
Web: www.dambovita.insse.ro

D.J.S. DÂMBOVIŢA 2019

• Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau parţială, în formă originală sau modificată,
precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt
interzise fără autorizarea scrisă a Direcţiei Judeţene de Statistică Dâmboviţa.
• Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărţi este
autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.
Anuarul Statistic al judeţului Dâmboviţa, este un instrument de lucru sintetic care pune la
dispoziţia utilizatorilor de date statistice, cele mai importante informaţii statistice structurate în profil
judeţean şi teritorial.
Seriile de date din Anuar pun în evidenţă starea economică şi socială a judeţului Dâmboviţa la
nivelul anului 2017, precum si evolutia pe ultimii ani a principalilor indicatori economico - sociali.
Anuarul statistic asigură utilizatorilor aproape toată gama de domenii economice şi sociale,

începând cu cele referitoare la structurile geografice şi administrativ teritoriale continuând cu aspectele


legate de populaţie şi forţă de muncă, veniturile populaţiei, locuinţe şi utilităţi publice, securitate şi
asistenţă socială, învăţământ, sănătate, cultură, cercetare-dezvoltare, agricultură şi silvicultură, activitatea
întreprinderii, preţuri, industrie, transporturi, comerţ exterior, turism, finanţe, justiţie.
În procesul de elaborare a Anuarului s-a asigurat caracterul obiectiv, transparent şi ştiinţific al
metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi clasificărilor, urmărindu-se totodată sporirea credibilităţii
şi autoritaţii Direcţiei Judeţene de Statistică prin rigurozitatea, corectitudinea şi relevanţa informaţiilor, în
conformitate cu cerinţele dezvoltării regionale şi ale aquis-ului comunitar.
Totodată, este de semnalat că, în conformitate cu principiul transparenţei şi ca urmare a

preocupării pentru dezvoltarea unei culturi statistice la nivelul utilizatorilor, în fiecare capitol din Anuar
sunt indicate atât sursele datelor conţinute, cât şi prin note metodologice, modul de agregare şi de
interpretare a acestora. Desigur acest lucru va uşura interpretarea corectă a indicatorilor cuprinşi în
publicaţie şi va permite formularea unor judecăţi pertinente asupra concluziilor şi mesajelor ce se vor
degaja din date.
Potrivit unei practici deja existente de mai mulţi ani, prezentarea şi pe CD-ROM a publicaţiei
vine în sprijinul utilizatorilor care doresc să prelucreze sub o nouă formă, mult mai uşor şi mai rapid datele
din anuar.
Elaborat şi redactat de specialiştii instituţiei noastre, Anuarul statistic al judeţului Dâmboviţa

reprezintă totodată rezultatul efortului conjugat al tuturor celor care, ca furnizori sau utilizatori de date ne
sunt colaboratori.
Adresăm şi pe aceasta cale mulţumirile noastre operatorilor econimici şi sociali, instituţiilor

publice şi private, gospodăriilor populaţiei, cetăţenilor care ne-au pus la dispoziţie informaţiile primare
necesare demersului statistic şi nu în ultimul rând, mass-mediei locale .

Director executiv.
Ec. Brezeanu Elena
SINTEZA CUPRINSULUI

Pagina
Notă metodologică generală
Prezentare generală………………………………………………………………. 1

Ponderea şi locul judeţului Dâmboviţa în economia naţională


în anul 2017……………………………..…………………………….…………... 3

1. Geografie, meteorologie şi mediul înconjurător ………………………………… 5

2. Populaţie …………………………………………………………………..…...… 15

3. Piaţa forţei de muncă ……………………………….……………………………. 51

4. Veniturile populaţiei; locuinţe şi utilităţi publice ………………….….…………. 63

5. Asistenţă şi protecţie socială ……………………………………………………. 77

6. Sănătate……………..……………………………………………………………. 83

7. Educaţie……………………………………………………………………..…… 99

8. Cultură şi sport …………………………………………………………….…… 109

9. Preţuri; produsul intern brut…………………………………………………..….. 113

10. Ştiinţă şi tehnologie ……………………………………………………………. 119

11. Agricultură şi silvicultură ………………………………………………………... 123

12. Activitatea întreprinderii ………………………………..……………………….. 147

13. Industrie ………………………………………………………………………….. 163

14. Transporturi; poştă şi telecomunicaţii…………………………….…………...…. 167

15. Comerţ exterior………………………………………………..………………….. 171

16. Turism…………….………………………………………………………….….. 175

17. Finanţe……………………………………………………………………….…… 179

18. Justiţie ……………………………………………..…………….……………….. 181


NOTĂ METODOLOGICĂ GENERALĂ

1. Cadrul legal privind activitatea statistică este statuat prin Legea nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii
oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare. În lege se regăsesc contextul şi prevederile care definesc
elementele constitutive ale procesului statistic, respectiv, colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice,
dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea seriilor de date statistice oficiale, cu caracter demografic,
social, economic, financiar şi juridic, precum şi principiile fundamentale care stau la baza funcţionării statisticii oficiale
în România.

Statistica oficială în România este organizată şi coordonată de Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al
Administraţiei Publice Centrale, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat.

Institutul Naţional de Statistică este autorizat să solicite şi să obţină, cu titlu gratuit, date statistice de la toate persoanele
fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente în România, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României.
Principiile pe care se întemeiază activitatea statistică, în deplină concordanţă cu principiile fundamentale privind
funcţionarea statisticii într-o societate democratică, adoptate pe plan internaţional, constau în: independenţă profesională;
imparţialitate; obiectivitate; fiabilitate; confidenţialitatea informaţiilor statistice şi eficienţa costurilor.
Atât contextul general, cât şi principiile de funcţionare a statisticii, precum şi producerea de date statistice de calitate,
armonizate cu normele şi standardele Uniunii Europene, conferă rezultatelor activităţii statistice garanţia satisfacerii
cerinţelor utilizatorilor de date statistice.

2. Sursele de date statistice. Datele prezentate în Anuarul Statistic sunt rezultatul a două categorii de surse:
 cercetările statistice exhaustive sau prin sondaj cuprinse în Programul Statistic Naţional Anual (PSNA);
 surse administrative.

3. Programul Statistic Naţional Anual (PSNA) reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul Naţional de
Statistică şi ceilalţi producători de statistici oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea, stocarea, procesarea, analiza şi
diseminarea datelor statistice oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni, precum şi a celor
ce decurg din legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor organizaţii internaţionale.

Programul Statistic Naţional Anual cuprinde informaţii, responsabilităţi, resurse şi termene de realizare, cu privire la:
cercetări statistice; lucrări de sinteză, studii şi analize statistice; publicaţii statistice.
Programul Statistic Naţional Anual se avizează de Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Cercetările statistice prevăzute în directive, regulamente şi decizii ale Uniunii Europene sunt incluse în Programul
Statistic Naţional Anual.

4. Cercetarea statistică reprezintă o lucrare complexă de culegere, prelucrare, analiză şi diseminare a datelor cu privire
la starea şi evoluţia fenomenelor şi proceselor economice şi sociale. Cercetarea statistică se realizează pe bază de
proiecte în care sunt definite concepte generale, scopul cercetării şi instrumentarul statistic ce stă la baza acesteia (modul
de organizare a cercetării; chestionarul, clasificările, nomenclatoarele, normele, instrucţiunile etc.). Potrivit criteriului
sferei de cuprindere, datele din Anuarul Statistic au fost determinate pe baza a două tipuri de cercetări statistice:
 Cercetare statistică exhaustivă (totală). În cadrul acestui tip de cercetare datele sunt înregistrate de la toate
unităţile populaţiei statistice, denumită şi colectivitate statistică, bine delimitată. Populaţia statistică desemnează
totalitatea elementelor supuse observării statistice, de aceeaşi natură, asemănătoare sau omogene din punctul de
vedere al anumitor criterii. Prin astfel de cercetări statistice exhaustive se obţin rezultate detaliate în diferite
structuri administrative, geografice, grupări pe activităţi potrivit Clasificării Activităţilor din Economia
Naţională (CAEN) etc.
Cele mai cunoscute cercetări exhaustive sunt recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor, recensământul
produselor şi serviciilor industriale, recensământul general agricol.
 Cercetare statistică prin sondaj. În cadrul acestui tip de cercetare, datele sunt înregistrate doar de la o parte a
populaţiei statistice, numită eşantion. Eşantionul este determinat pe baza criteriilor de reprezentativitate, prin
utilizarea unor metode probabiliste, ale căror rezultate sunt extinse la întreaga populaţie statistică.

5. Sursele administrative reprezintă sursele de evidenţă organizate şi deţinute de organisme ale administraţiei publice
sau non-guvernamentale pentru alte scopuri decât cele statistice. Sunt utilizate numai acele surse care au un potenţial
adecvat cerinţelor statistice şi corespund rigorilor ştiinţifice de sferă de cuprindere, calitate şi completitudine care le fac
utilizabile şi în scopuri statistice. Folosirea acestor surse de date şi informaţii în scopuri statistice se realizează fie direct,
ca date de bază (asimilate datelor statistice), fie prin prelucrări şi adaptări corespunzătoare pentru a satisface cerinţele de
calitate, comparabilitate şi coerenţă, fie pentru reconciliere şi validarea datelor statistice obţinute în urma cercetărilor
statistice.
6. Sfera de cuprindere a datelor. Datele prezentate în Anuarul Statistic caracterizează ansamblul economiei judeţului,
cu excepţia cazurilor când, prin notele specifice care prefaţează fiecare capitol al Anuarului, se precizează altfel.

7. Mărimile statistice folosite:


În Anuar sunt prezentate, cu precădere, date absolute şi date relative (indici, ponderi, indicatori de intensitate etc.).
 Indicatorul statistic este expresia numerică a unor fenomene, procese, activităţi sau categorii economice sau
sociale, manifestate în timp, spaţiu şi structuri.
 Indicele este un raport între valori ale aceleiaşi variabile înregistrate în unităţi de timp sau teritoriale diferite.
 Indicii statistici utilizaţi în Anuar sunt:
 Indicele Laspeyres este o medie aritmetică ponderată a indicilor individuali ai aceleiaşi variabile; ponderile
utilizate sunt cele din perioada de bază;
 Indicele Paasche este o medie aritmetică ponderată a indicilor individuali ai aceleiaşi variabile; ponderile
utilizate fiind din perioada curentă.
 Unitatea statistică este un obiect al cercetării şi purtător al caracteristicilor statistice urmărite prin program.
 Unitatea de observare este acea entitate de la care/pentru care sunt colectate date şi informaţii primare,
pe baza căreia se construiesc statistici.
 Unitatea de raportare este entitatea care furnizează datele şi informaţiile primare în cadrul unei cercetări
statistice.
 Unitatea cu personalitate juridică reprezintă entitatea (întreprinderea, societatea comercială, asociaţia,
instituţia bugetară, organizaţia fără scop patrimonial etc.) care desfăşoară o activitate economică, are
contabilitate proprie şi ia decizii în exercitarea funcţiei principale.
 Unitatea fără personalitate juridică reprezintă o persoană, o gospodărie, o familie, o asociaţie sau orice altă
entitate ce nu dispune de autonomie de decizie în exercitarea funcţiei principale.

8. Datele în preţuri curente se referă la volumul producţiei, veniturilor, cheltuielilor sau valoarea produselor,
serviciilor etc. exprimate în preţurile anului curent. Valorile din diferite perioade în preţuri curente nu sunt direct
comparabile şi, în consecinţă, nu pot fi utilizate la calculul indicilor fără a fi, în prealabil, deflatate cu indicii de
preţuri corespunzători.

9. Formele de proprietate sunt:


 proprietate majoritară de stat - cuprinde capitalul integral de stat, public, de interes naţional şi local şi mixt,
unde statul deţine 50% şi peste din capitalul social;
 proprietate majoritar privată - cuprinde capitalul integral privat, mixt, în care peste 50% din capitalul social
este privat, capital integral străin, cooperatist şi obştesc. Tot aici sunt cuprinse şi activităţile desfăşurate de către
persoanele fizice şi/sau gospodăriile populaţiei.

10. Clasificări şi nomenclatoare. Sunt principalele instrumente care fac posibilă structurarea după criterii obiective
şi corecte a unităţilor statistice, a proceselor şi fenomenelor observate. Clasificările utilizate în Anuar, potrivit
diferitelor scopuri sau diferitelor domenii de activitate, sunt:
 Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN) reprezintă un sistem coordonat şi coerent de
grupare, după criterii ştiinţifice de omogenitate, a datelor referitoare la unităţile statistice.

 În Anuar este utilizată versiunea actualizată a CAEN, respectiv CAEN Rev.2, implementată prin Ordinul nr.
337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 şi
revizuit în Monitorul Oficial nr. 403/2008. CAEN Rev.2 respectă standardele europene, fiind total armonizată
cu Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană NACE Rev.2.

Structura CAEN Rev.2 este următoarea:


 Secţiuni - codificate printr-o literă;
 Diviziuni - codificate prin două cifre;
 Grupe - codificare prin trei cifre;
 Clase - codificate prin patru cifre.
Pentru interpretarea corectă a structurii datelor potrivit CAEN Rev.2, în “Anexa nr. 1” a Notei metodologice
generale se prezintă clasificarea la nivelul secţiunilor şi diviziunilor.
 Gruparea după mărime a întreprinderilor;
 Clasificarea produselor asociate activităţilor utilizată de Uniunea Europeană - CPA;
 Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA 2002;
 Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA 2008, aprobată prin Hotărârea de Guvern
nr. 53/1999 şi revizuită prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 605 / 15.X.2008.
CPSA 2008 reprezintă o detaliere a CAEN Rev.2, prin ordonarea după principiul omogenităţii a tuturor familiilor de
produse şi servicii pe niveluri ierarhice succesive.
CPSA 2008 asigură informaţii pentru:
– satisfacerea cerinţelor de agregare şi detaliere a datelor referitoare la producţia de bunuri şi servicii;
– identificarea sistematizată a produselor şi serviciilor din economia naţională;
– compararea şi interpretarea unitară a datelor statistice.
CPSA 2008 este total armonizată cu Clasificarea Produselor Asociate Activităţilor (CPA 2008) utilizată în cadrul UE.
Clasificarea conţine explicaţii la nivelul diverselor entităţi de clasificare în funcţie de necesităţi.

 PRODROM - Nomenclatorul de produse şi servicii industriale elaborat de Institutul Naţional de Statistică (INS)
şi utilizat pentru cercetări statistice privind producţia industrială. Nomenclatorul PRODROM este total armonizat cu
lista PRODCOM utilizată în cadrul Uniunii Europene. Legătura CAEN Rev.2 cu PRODROM este asigurată la nivel
de patru cifre (clasă), întrucât poziţiile din cadrul nomenclatorului PRODROM sunt rezultatul detalierii subclaselor
elementare CPA 2008.

11. Definirea activităţilor. În practică, majoritatea unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter mixt,
respectiv activitate principală, activităţi secundare şi activităţi auxiliare. Identificarea activităţii secundare este necesară
pentru a încadra o unitate într-o anumită poziţie din CAEN Rev.2.
 Activitatea principală, în sensul clasificării, este identificată prin metoda ordinii descrescătoare (de sus în jos).
Ea reprezintă acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate
în considerare.
 Activitatea secundară este orice altă activitate din cadrul unităţii producătoare de bunuri sau servicii.
 Activitatea auxiliară este o activitate conexă, indispensabilă funcţionării unei entităţi, precum: contabilitate,
transport, depozitare, achiziţionare promovare, întreţinere şi reparaţie etc.

CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN Rev. 2


(aprobat prin Ordinul nr. 337/20.IV.2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
publicat în M.O. nr. 293/03.V.2007 şi revizuit în M.O. nr. 403/29.V.2008)

ANEXA 1
Secţiune Diviziune Denumire

A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT


1 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
2 Silvicultură şi exploatare forestieră
3 Pescuitul şi acvacultura

B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
5 Extracţia cărbunelui superior şi inferior
6 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
7 Extracţia minereurilor metalifere
8 Alte activităţi extractive
9 Activităţi de servicii anexe extracţiei

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
10 Industria alimentară
11 Fabricarea băuturilor
12 Fabricarea produselor din tutun
13 Fabricarea produselor textile
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn
şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din
paie şi din alte materiale vegetale împletite
17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor
obţinute din prelucrarea ţiţeiului
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a
preparatelor farmaceutice
Secţiune Diviziune Denumire
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
24 Industria metalurgică
25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
27 Fabricarea echipamentelor electrice
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
30 Fabricarea altor mijloace de transport
31 Fabricarea de mobilă
32 Alte activităţi industriale n.c.a.
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

D PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ,


GAZE, APĂ
CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

E DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR,


ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor;
activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
39 Activităţi şi servicii de decontaminare

F CONSTRUCŢII
41 Construcţii de clădiri
42 Lucrări de geniu civil
43 Lucrări speciale de construcţii

G COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL;


REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor

H TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
50 Transporturi pe apă
51 Transporturi aeriene
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
53 Activităţi de poştă şi de curier

I HOTELURI ŞI RESTAURANTE
55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
Secţiune Diviziune Denumire
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
58 Activităţi de editare
59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
61 Telecomunicaţii
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
63 Activităţi de servicii informatice

K INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI


64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor
de asigurări şi ale fondurilor de pensii
65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor
de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare,
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

L TRANZACŢII IMOBILIARE
68 Tranzacţii imobiliare

M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE


69 Activităţi juridice şi de contabilitate
70 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
activităţi de management şi de consultanţă în management
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
72 Cercetare-dezvoltare
73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
75 Activităţi veterinare

N ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI


ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
77 Activităţi de închiriere şi leasing
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă
79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor;
alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
80 Activităţi de investigaţii şi protecţie
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi
de servicii prestate în principal întreprinderilor

O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE;


ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public

P ÎNVĂŢĂMÂNT
85 Învăţământ
Secţiune Diviziune Denumire
Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare

R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE


90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
93 Activităţi sportive, recreative şi distractive

S ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII


94 Activităţi asociative diverse
95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
96 Alte activităţi de servicii

T ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE


ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL
CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR
PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI
SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de
angajator de personal casnic
Activităţi ale gospodăriilor private de producere
98 de bunuri şi servicii destinate consumului propriu

U ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR


EXTRATERITORIALE
99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
PREZENTARE Situat în partea de sud a Carpaţilor Meridionali, în zona
de contact a Câmpiei Române cu Subcarpaţii Munteniei, judeţul
GENERALĂ Dâmboviţa are un relief variat ce se desfăşoară în trepte: la nord
se înalţă Munţii Bucegi şi Leaota, cărora le urmează spre sud zona
dealurilor Subcarpaţilor Munteniei, platforma Cândeşti, în
continuare, Câmpia înaltă a Târgoviştei şi Câmpia Titu.
Limitele administrative ale judeţului însumează 360 km (se învecinează la vest cu judeţul Argeş pe o distanţă de
139 km, la est cu judeţul Prahova pe 120 km, la sud-est cu judeţul Ilfov pe 20 km, la sud cu judeţele Giurgiu şi
Teleorman pe 36 km, respectiv 30 km şi la nord cu judeţul Braşov pe o distanţă de 15 km).
Cu o suprafaţă de 4056 km2 , judeţul Dâmboviţa este unul din cele mai mici judeţe din ţară, reprezentând 1,7% din
teritoriul ţării, situându-se ca întindere pe locul 37 între judeţele ţării. Din această suprafaţă 61,1% este reprezentată de
terenurile agricole (iar în cadrul acesteia 70,7% arabil, 17,2% păşuni, 8,1% fâneţe, 3,9% livezi şi pepiniere pomicole şi
0,1% vii şi pepiniere viticole), 29,9% păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră şi 9,0% alte terenuri.
La 31 decembrie 2017 judeţul Dâmboviţa avea în componenţă 7 oraşe (din care 2 municipii) şi 82 comune (care
totalizează 353 sate).
Reşedinţa judeţului este municipiul Târgovişte (92548 locuitori la 1 iulie 2017)
Târgovişte a devenit capitala istorică a regiunii Valahia, în timpul perioadei feudale, când între 1386 şi 1418, Mircea
cel Bătrân a stabilit reşedinţa sa domnească aici. De-a lungul secolelor, Târgovişte a continuat să fie principala cetate de
scaun ducând o politică de independenţă sub domnia lui Vlad Ţepeş, Radu cel Mare, Neagoe Basarab, Radu de la
Afumaţi, Petru Cercel. Deşi în 1660, din ordinul turcilor se distruge Curtea Domnească, iar Bucureştiul a devenit noua
capitală a Regiunii, Târgoviştea continuă să fie implicată în afacerile politice şi economice.
Clima aparţine în proporţie de cca. 80% sectorului cu climă continentală ( 50% ţinutului climatic al Câmpiei Române
şi 30% ţinutului climatic al Subcarpaţilor) şi în proporţie de cca. 20% sectorului de climă continental-moderată (ţinuturile
climatice ale munţilor mijlocii şi înalţi). Temperatura medie anuală variază între 0 - 3 0C în sectorul montan şi 10 - 15 0C în
sectorul de câmpie. Cantităţile medii anuale de precipitaţii se înscriu între valorile de 300 – 1400 mm (de la sud la nord).
Resursele naturale ale judeţului Dâmboviţa sunt variate : zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale, cărbune (lignit),
zăcăminte nemetalifere de sulf. Rocile utile şi materialele de construcţie sunt reprezentate prin argile, marne, calcare,
gresie, nisipuri şi pietrişuri. O categorie aparte a bogăţiilor subsolului o constituie izvoarele minerale sulfuroase-cloruro-
sodice, sulfatate şi bicarbonate de la Pucioasa cu valenţe pentru tratamente medicale.
Terenurile ocupate cu păduri şi vegetaţie forestieră deţin 29,9% din suprafaţa judeţului, reprezentând o sursă
importantă de masă lemnoasă şi un mediu propice pentru fauna de interes cinegetic şi nu numai (cocoşul de munte, capra
neagră, râsul, etc.).
Populaţia judeţului după domiciliu era la 1 iulie 2017 de 525263 locuitori, din care 31,9% populaţie urbană şi
68,1% populaţie rurală (locul 16 în cadrul ţării, cu 2,4%). Densitatea medie a populaţiei la nivelul judeţului este de 129,5
locuitori/km2 (superioară mediei naţionale, locul 5 în ierarhia judeţelor ţării).
Din punct de vedere etnic predomină românii (90,6%), iar după religie ortodocşii (92,9%), conform recensământului
din 2011.
Economia judeţului este complexă, predominantă fiind industria care prezintă un grad ridicat de diversificare.
Industria prelucrătoare deţine ponderea predominantă în producţia industrială a judeţului cu activităţi preponderente în
fabricarea de echipamente electrice, industria metalurgică, construcţii metalice, fabricarea materialelor de construcţie şi a
altor produse din minerale nemetalice, industria textilă şi de confecţii, industria chimică, industria alimentară.

1
Producţia agricolă este reprezentată în principal de cultura vegetală (77,6%) şi de creşterea animalelor (22,4%).
Producţia vegetală este orientată cu precădere spre cultura cerealelor boabe, cartofilor, legumelor şi fructelor. Producţiile
obţinute la fructe, legume şi cartofi plasează judeţul Dâmboviţa în categoria marilor producători ai ţării. În anul 2017
judeţul Dâmboviţa a dat 8,2% din producţia de legume a ţării (299,1 mii tone, locul 1 pe ţară); 7,2% din producţia de
fructe ( 76,1 mii tone, locul 2 pe ţară); 6,8% din producţia de cartofi (212,3 mii tone, locul 4 pe ţară). La producţia
animală, Dâmboviţa ocupă locul 3 în ierarhia judeţelor, la producţia de ouă (289 milioane bucati cu 4,8%), locul 18 la
producţia totală de carne (31246 tone greutate în viu cu 2,1%).
Judeţul Dâmboviţa constituie o zona turistică de mare interes datorită numeroaselor vestigii ale trecutului istoric,
remarcabilei tradiţii culturale a unor monumente de artă de o valoare considerabilă, cărora li se adaugă pitorescul văilor
Dămboviţei si Ialomiţei, cu numeroasele forme carstice (Peştera Ialomicioara, Cheile Zănoagei, Cheile Tătarului, etc.) şi
frumuseţea masivelor Leaota şi Bucegi. De asemenea, staţiunea balneoclimaterică Pucioasa atrage numeroşi turişti la
odihnă şi tratament.
Lungimea totală a drumurilor publice este de 1915 km, iar a căilor ferate de 103 km. Judeţul Dămboviţa are cea de-a
patra densitate de reţele de drumuri din România cu 47,2 km la 100 km2.
La sfârşitul anului 2017 se aflau în circulaţie 119292 autoturisme (1 autoturism la 5 locuitori).
În judeţul Dâmboviţa învăţământul este organizat într-un sistem complex care poate asigura şcolarizarea la toate
nivelurile, un rol important ocupându-l Universitatea Valachia cu cele 9 facultăţi cu profiluri diverse (tehnic, economic,
juridic, umanist, teologic).
Judeţul Dâmboviţa are o remarcabilă tradiţie culturală, la Dealu, s-a tipărit prima carte – în 1508, la doar 50-60 ani
de la descoperirea tiparului. Aici, Petru Cercel, voievod umanist, a înfiinţat, după model occidental prima “curte
literară”.
La Târgovişte dăinuie celebrele “ruinuri” ale curţii domneşti, cântate de mari poeţi paşoptişti. Aici, “poeţii
Văcăreşti” au pus bazele limbii literare moderne şi s-a născut graţie lui Heliade Rădulescu, primul act de normare al
limbii române. La Potlogi, se află Palatul Brancovenesc, complet restaurat în anul 2015, monument de arhitectură
medievală românească de mare valoare.
În apropiere de Ghergani, se află conacul şi parcul dendrologic “Ion Ghica“, în curs de amenajare şi restaurare în
circuitul cultural.

2
PONDEREA ŞI LOCUL JUDEŢULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ, ÎN ANUL 2017

Unitate Date Ponderea Locul


Denumire domeniu/indicator de masură absolute în total judeţului
-%-

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ
Numărul municipiilor Nr. 2 1,9 20
Numărul oraşelor nr. 5 2,3 20
Numărul comunelor nr. 82 2,9 13
Numărul satelor nr. 353 2,7 17

POPULAŢIE
Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2017 nr. 525263 2,4 16
Populaţia din municipii şi oraşe la 1 iulie 2017 nr. 167378 1,3 31
Populaţia din comune la 1 iulie 2017 nr. 357885 3,7 5

FORŢA DE MUNCĂ
Numărul mediu al salariaţilor pers. 77622 1,6 24
Câştigul mediu salarial nominal net lei 2000 21

AGRICULTURA
Parcul de tractoare agricole fizice buc. 7083 3,3 9
Semănători mecanice buc. 2218 2,8 12
Comb. autopr. pt. recoltarea cerealelor păioase buc. 574 2,2 19
Producţia de grâu şi secară tone 137692 1,4 21
Producţia de orz si orzoaică tone 27764 1,5 16
Producţia de porumb boabe tone 284143 2,0 26
Producţia de floarea-soarelui tone 30871 1,1 23
Producţia de cartofi tone 212278 6,8 4
Producţia de legume tone 299062 8,2 1
Producţia de fructe tone 76096 7,2 2
Producţia medie de grâu şi secară kg/ha 3905 38
Producţia medie de orz şi orzoaică kg/ha 3279 29
Producţia medie de porumb kg/ha 4817 37
Producţia medie de floarea - soarelui kg/ha 2578 26
Producţia medie de cartofi kg/ha 21042 5
Numărul de bovine capete 30614 1,5 32
Numărul de porcine capete 69086 1,6 29
Numărul de ovine capete 61636 0,6 40
Producţia totală de carne tone gr. vie 31246 2,1 18
Producţia de lapte vacă şi bivoliţă mii hl 774 1,9 24
Producţia de lâna tone 156 0,7 39
Producţia de ouă mil.buc 289 4,8 3
Producţia de miere extrasă tone 589 2,0 23

INVESTIŢII-CONSTRUCŢII
Locuinţe construite şi date în folosinţă nr. 1219 2,3 13
Locuinţe existente la 31.XII.2017 nr. 216884 2,4 16

TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢII
Lungimea drumurilor publice km. 1915 2,2 24
Lungimea drumurilor publice modernizate km. 747 2,1 23

ÎNVĂŢĂMÂNT
Unităţi din învăţământ de toate gradele nr. 154 2,2 19
Grădiniţe de copii nr. 18 1,5 18
Primar şi gimnazial nr. 102 2,5 17
Licee nr. 30 1,9 27
Instituţii de învăţământ superior nr. 1 1,1 17
Populaţia şcolară pers. 75412 2,1 17
Copii înscrişi în grădinţe pers. 11430 2,2 17
Elevi înscrişi - total pers. 58707 2,4 17
Studenţi înscrişi - total pers. 3393 0,8 19
Personal didactic din înv. de toate gradele pers. 5251 2,2 16

3
PONDEREA ŞI LOCUL JUDEŢULUI ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ, ÎN ANUL 2017 - continuare

Unitate Date Ponderea Locul


Denumire domeniu/indicator de masură absolute în total judeţului
-%-

SĂNĂTATE
Medici nr. 582 1,0 28
Stomatologi nr. 220 1,4 21
Farmacişti nr. 226 1,3 22
Personal mediu sanitar nr. 2791 2,0 21
Paturi în spitale nr. 2367 1,8 19

TURISM
Unităţi de cazare turistică existente nr. 81 1,0 28
Capacitatea de cazare turistică existentă locuri 3514 1,0 25
Turişti cazaţi nr. 106166 0,9 27

GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Lungimea totală simplă a reţelei de distrib. a apei km. 1899,3 2,3 19
Lungimea totală simplă a conduct. de canalizare km. 478,0 1,3 32
Lungimea totală simplă a conduct. de gaze km. 1546,9 3,8 8

4
GEOGRAFIE, METEOROLOGIE
ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 1
CUPRINS TABELE Pagina

GEOGRAFIE ŞI ORGANIZARE

1.1 Poziţia geografică ……………….……………………………….…………..…………….…………..... 8


1.2 Altitudinea şi poziţia geografică a oraşelor ……………………….……………………………….......... 8
1.3 Principalele altitudini muntoase ………………………………….…………..………………………….. 8
1.4 Lungimea principalelor cursuri de apă ……………………………….……..…………………………... 9
1.5 Principalele lacuri antropice …………………………………..……….………………………….…….. 9
1.6 Organizarea administrativă a teritoriului (la sfîrşitul anului) …….………………………....................... 9

METEOROLOGIE
1.7 Temperatura aerului (media lunară şi anuală) …………..………….……..…...………………….…….. 10
1.8 Precipitaţiile atmosferie (cantitatea lunară şi anuală) ……………………………………………............ 12

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
1.9 Ariile protejate, în anul 2017 ……………………………………….……….…………………………... 14

SURSA DATELOR

Surse administrative :
 Administraţia Naţională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Muntenia
 Administraţia Naţională « Apele Române » – Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea
 Regia Naţională a Pădurilor

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Staţia meteorologică reprezintă punctul de pe suprafaţa terestră unde se efectuează observaţii şi măsurători asupra
tuturor elementelor şi fenomenelor meteorologice, conform programului stabilit. Majoritatea observaţiilor,
măsurătorilor şi determinărilor meteorologice de la staţii se efectuează pe platfo rma meteorologică situată pe un
teren deschis, tipic pentru regiunea respectivă, cu dimensionarea standard de 26 m x 26 m.
Pentru cercetarea proceselor şi fenomenelor atmosferice şi pentru calculul diferiţilor parametri meteorologici şi
climatici, este necesară raportarea observaţiilor şi măsurătorilor, atât în spaţiu cât şi în timp.
Observaţiile asupra temperaturii aerului constau în măsurarea temperaturii aerului la termenele stabilite
şi în determinarea valorilor maxime şi minime ale acesteia în intervalele de timp dintre aceste termene.
Măsurarea cantităţilor de apă ce provin din precipitaţii atmosferice sau care se depun din alţi hidrometeori
se efectuează cu ajutorul pluviometrului,iar înregistrarea continuă a precipitaţiilor (lichide) se face cu pluviograful.
Cantităţile de apă se măsoară zilnic la termenele climatologice (1, 7, 13, 19) şi se exprimă p rin grosimea stratului de
apă căzută, în mm (1 mm=1 litru/m2 ).
Resursele de apă reprezintă potenţialul hidrologic format din apele de suprafaţă şi subterane în regim natural şi
amenajat, inventariate la începutul anului, din care se asigură alimentarea diverselor folosinţe.
Ariile naturale protejate - conform OUG nr. 57/2007, reprezintă zone terestre, acvatice şi /sau subterane, cu
perimetrul legal stabilit şi avînd un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale
sălbatice, elemente şi fotmaţiuni biogeografice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită
şi cuprind: rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale, parcuri naturale, rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale,
monumente ale naturii, zone umede de importanţă internaţională, arii de protecţie specială avifaunistică, situri de
importanţă comunitară.

7
1.1 POZIŢIA GEOGRAFICĂ

Punctul extrem (localitatea) Vecinii Longitudinea estică1) Latitudinea nordică

Nord Vârful Omu Judeţul Braşov 25°27’ 45°27’


Sud Comuna Şelaru Judeţele: 25°20’ 44°25’
Giurgiu, Ilfov
şi Teleorman
Est Comuna Crevedia Judeţul Ilfov 25°54’ 44°44’
Vest Comuna Cândeşti Judeţul Argeş 25°10’ 45°05’

_________________________
1)
După Greenwich

1.2 ALTITUDINEA ŞI POZIŢIA GEOGRAFICĂ A ORAŞELOR

Localitatea Altitudinea medie (m) Longitudine estică1) Latitudine nordică1)

Târgovişte 280 25°26’ 44°56’


Pucioasa 401 25°27’ 45°05’
Moreni 375 25°39’ 44°59’
Găeşti 186 25°18’ 44°43’
Titu 155 25°34’ 44°40’
Fieni 470 25°26’ 45°08’
Răcari 140 25o44’ 44°38’
_________________________
1)
După Greenwich

1.3 PRINCIPALELE ALTITUDINI MUNTOASE

Denumirea vârfului Denumirea masivului muntos Altitudinea (m)

Omu Bucegi 2505,0


Doamnele Bucegi 2401,2
Leaota Leaota 2133,3
Tătarului Tătaru 1998,0
Dudele Mari Duda Mare 1954,4
Deleanu Lucăcilă 1895,2
Jugureanu Jugureanu 1786,6
Românescu Leaota 1749,8
Dichiu Păduchiosu 1713,4
Lucăcilă Lespezile 1686,0
Raciu Păduchiosu 1518,4
Brânduşa Păduchiosu 1446,8

8
1.4 LUNGIMEA PRINCIPALELOR CURSURI DE APĂ

Lungimea cursului de apă (km)


Denumirea cursului de apă
Pe teritoriul judeţului Pe teritoriul României

Ialomiţa 158 417


Dâmboviţa 115 286
Argeş 54 350
Sabar 80 174
Ilfov 92 96
Cricov 70 80
Potopu 45 45
Neajlov 44 186
Colentina 40 101
Pâscov 38 38
Şuţa 36 36
Slănic 30 30
Ialomicioara 27 27
Bizdidel 22 26
Crivăţ 22 29

1.5 PRINCIPALELE LACURI ANTROPICE

Suprafaţa
Denumirea lacului Localitatea
(ha)

Buftea 307,0 Crevedia


Văcăreşti 234,0 Văcăreşti
Ilfoveni 104,0 Nucet
Pucioasa 102.0 Pucioasa
Bolboci 100.0 Moroieni
Brăteşti 97,0 Văcăreşti
Adunaţi 96,0 Nucet
Bungetu I 93,0 Văcăreşti
Bungetu II 91,0 Văcăreşti
Udreşti 61,0 Ulmi

1.6 ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI (la sfârşitul anului)

2003 2017

Suprafaţa totală (km2) 4054 4056


Numărul oraşelor şi municipiilor 6 7
din care municipii 2 2
Numărul comunelor 78 82
Numărul satelor 361 353

Notă: Suprafaţa totală a judeţului Dâmboviţa a fost actualizată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în
conformitate cu prevederile Legii cadastrului nr. 7 / 1996, cu modificările şi completările ulterioare

9
1.7 TEMPERATURA AERULUI
(media lunară şi anuală)

Staţia Media lunară


meteorologică
şi anii de Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie
observaţie

Vârfu Omu
2004 -12,8 -11,3 -8,1 -3,3 -1,0 3,3 6,2
2005 -11,2 -12,3 -11,4 -4,4 1,4 2,7 6,5
2006 -12,2 -12,1 -8,1 -2,5 0,4 4,0 6,4
2007 -8,7 -8,8 -6,7 -5,2 3,0 6,0 8,8
2008 -9,7 -10.4 -7,.9 -3,8 0,2 5,1 5,6
2009 -8,5 -10,9 -8,3 -2,4 1,2 5,3 7,2
2010 -12,0 -9,5 -8,8 -4,0 1,2 5,6 7,3
2011 -10,3 -9,2 -7,2 -5,2 0,6 4,3 7,0
2012 -13,6 -14,2 -9,3 -2,3 2,1 7,1 10,4
2013 -10,3 -9,5 -7,8 -1,6 3,0 5,5 6,0
2014 -6,1 -5,1 -5,9 -3,1 0 ,4 3,4 6,5
2015 -9,7 -10,6 -8,1 -6,5 2,0 4,6 8,3
2016 -12,6 -5,9 -7,4 -0,6 -0,8 6,4 7,3
2017 -12,8 -7,1 -5,0 -4,2 0,8 5,8 7,0

Târgovişte
2004 -2,7 -0,4 5,3 10,8 14,0 18,4 20,9
2005 0,3 -2,1 2,5 10,0 16,3 17,9 20,7
2006 -4,5 -1,7 4,2 10,4 14,9 18,6 21,3
2007 3,0 2,2 6,3 10,6 17,7 21,8 24,7
2008 -2,9 1,3 6,7 11,4 15,1 20,2 21,4
2009 0,0 1,3 4,5 11,4 16,2 20,0 22,1
2010 -3,0 0,4 4,2 11,0 15,7 20,0 21,8
2011 -1,4 -1,6 4,2 10,0 15,3 19,6 21,9
2012 -2,1 -5,7 4,4 12,3 16,2 21,8 25,4
2013 -1,0 1,4 3,6 12,4 17,7 20,1 21,6
2014 -0,3 1,6 8,1 10,9 15,0 18,0 21,2
2015 -0,2 0,8 5,3 10,1 17,0 19,5 23,4
2016 -2,7 4,9 6,2 13,1 14,6 21,0 22,6
2017 -4,9 0,6 8,0 9,4 15,3 21,0 21,6

Titu
2004 -2,8 0,5 6,0 11,5 15,1 19,7 22,2
2005 0,8 -2,2 3,5 10,9 17,4 18,9 21,6
2006 -3,6 -1,2 4,7 11,8 16,4 20,2 22,7
2007 3,7 2,9 7,3 12,0 18,7 22,8 25,4
2008 -3,2 2,3 7,9 12,5 16,5 21,5 22,2
2009 -0,4 1,8 5,6 12,0 17,3 20,8 23,2
2010 -3,3 -0,1 4,9 11,6 16,5 20,8 22,8
2011 -2,3 -2,4 4,6 10,8 16,3 20,5 22,5
2012 -2,3 -6,6 4,9 13,5 17,5 22,7 26,2
2013 -1,4 2,2 4,4 13,1 18,7 20,9 22,5
2014 -0,6 1,3 8,5 11,5 16,1 19,5 22,5
2015 -0,9 1,6 5,9 11,0 18,0 20,4 24,4
2016 -3,5 5,6 6,9 13,7 15,6 22,2 23,5
2017 -5,7 0,3 8,5 10,3 16,3 22,2 22,8

10
grade Celsius
Media lunară Staţia
Ampli-
Media meteorologică
tudinea
August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie anuală şi anii de
anuală
observaţie

Vârfu Omu
6,0 3,0 1,1 -4,5 -7,4 -2,4 19,0 2004
6,8 3,8 -2,4 -6,8 -9,9 -3,1 19,1 2005
6,5 3,0 0,8 -5,6 -6,1 -2,1 18,7 2006
7,9 1,4 -0,3 -7,9 -8,3 -1,6 17,6 2007
8,3 1,8 0,5 -2,9 -8.5 -1,8 18,7 2008
6,9 3,4 -0,4 -3,6 -7,4 -1,5 18,1 2009
9,5 2,7 -3,2 -1,2 -9,7 -1,8 21,5 2010
7,8 5,8 -1,9 -3,9 -7,6 -1,7 18,1 2011
7,9 6,8 2,0 -1,3 -9,6 -1,2 24,6 2012
7,6 0,2 0,5 -2,6 -6,8 -1,3 17,9 2013
7,1 2,9 0,9 -2,7 -7,7 -0,8 14,8 2014
8,4 6,2 0,3 -2,0 -5,3 -1,0 19,0 2015
6,7 3,5 -2,0 -4,7 -10,9 -1,8 19,9 2016
8,6 3,9 -1,2 -4,5 -8,2 -1,4 21,4 2017

Târgovişte
19,9 15,5 10,9 5,6 1,0 9,9 23,6 2004
20,0 15,9 9,4 3,3 0,3 9,5 22,8 2005
19,6 15,6 11,4 5,6 0,8 9,7 24,1 2006
22,5 14,6 10,5 2,7 -1,2 11,3 25,9 2007
22,8 15,2 11,3 4,6 2,2 10,8 25,7 2008
20,9 16,6 10,7 6,8 1,2 11,0 22,1 2009
23,0 15,8 7,8 8,8 0,1 10,5 26,0 2010
21,1 18,9 8,8 2,0 2,1 10,1 22,5 2011
22,7 18,0 12,0 6,3 -1,0 10,9 31,1 2012
22,1 14,5 10,0 7,1 -0,8 10,7 23,1 2013
21,1 16,1 10,5 4,5 1,5 10,7 21,5 2014
22,5 18,5 9,7 6,8 2,5 11,3 23,6 2015
21,6 17,2 8,6 3,9 -2,0 10,8 25,3 2016
22,8 16,7 10,3 5,4 2,3 11,1 27,7 2017

Titu
20,9 16,5 11,8 6,3 1,4 10,8 25,0 2004
21,0 16,6 10,7 4,5 1,2 10,4 23,8 2005
21,2 17,0 12,3 6,5 1,3 10,8 26,3 2006
23,2 15,8 11,3 3,2 -1,4 12,1 26,8 2007
23,5 15,7 11,7 5,3 1,9 11,5 26,7 2008
22,1 17,6 11,3 6,8 1,0 11,6 22,8 2009
23,9 16,6 8,2 9,3 -0,4 10,9 27,2 2010
21,7 19,4 9,2 2,3 2,0 10,4 24,8 2011
23,6 18,8 13,0 6,9 -1,4 11,4 32,8 2012
23,0 15,8 10,8 7,6 -0,7 11,4 24,4 2013
22,4 17,0 11,0 5,0 1,0 11,3 23,1 2014
22,8 18,8 10,4 7,0 2,8 11,9 25,3 2015
22,3 17,9 9,2 4,5 -1,3 11,4 27,0 2016
23,2 17,9 10,5 6,2 2,7 11,3 28,5 2017
11
1.8 PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE
(cantitatea lunară şi anuală)

Staţia
meteorologică
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie
şi anii de
observaţie

Vârfu Omu
2004 63,9 54,6 40,2 45,1 73,5 64,7 156,1
2005 147,3 55,3 40,6 55,7 110,4 125,7 168,8
2006 51,3 55,7 73,3 46,1 74,7 88,2 130,0
2007 36,9 32,1 54,8 58,8 110,3 79,8 19,4
2008 41,2 28,4 106,0 89,3 100,9 124,0 282,4
2009 67,8 71,8 119,2 43,5 97,0 143,5 202,9
2010 79,6 100,3 84,7 80,6 127,3 223,4 161,3
2011 36,4 52,3 62,2 67,0 80,7 128,8 81,6
2012 132,2 97,9 55,6 109,9 179,3 128,8 59,7
2013 102,5 90,5 80,1 70,7 69,6 144,7 100,7
2014 50,8 11,4 44,6 116,4 172,5 98,1 200,4
2015 59,7 55,0 112,8 84,8 57,9 86,4 56,9
2016 80,2 47,0 85,4 69,3 167,6 253,0 97,8
2017 27,2 60,9 47,3 125,0 233,2 170,5 254,5

Târgovişte
2004 54,8 28,6 28,5 63,2 114,5 97,8 115,9
2005 47,8 76,0 52,7 63,6 192,5 102,2 181,5
2006 52,6 29,0 75,5 64,0 69,2 120,0 79,9
2007 13,7 7,2 77,6 15,5 45,2 36,0 51,9
2008 25,0 6,9 26,8 111,2 102,8 54,6 70,2
2009 38,3 31,4 61,5 21,8 76,4 99,8 85,8
2010 68,7 80,7 61,7 48,4 118,6 137,2 131,6
2011 33,8 26,8 21,7 49,0 87,2 130,6 112,8
2012 57,3 89,6 4,8 53,6 166,4 38,6 81,3
2013 50,7 56,1 54,8 58,9 164,4 80,0 78,6
2014 65,0 9,4 52,6 157,2 130,6 137,2 152,8
2015 38,1 34,2 73,7 45,6 26,0 96,4 32,0
2016 47,2 29,6 109,4 74,0 107,4 116,2 17,4
2017 25,6 41,2 20,1 89,6 165,0 110,8 100,2

Titu
2004 47,1 22,3 33,8 41,4 110,0 50,6 69,5
2005 45,5 54,7 24,6 50,2 62,4 122,1 149,2
2006 40,8 20,7 60,5 50,6 46,4 45,2 42,8
2007 31,6 18,7 68,7 4,4 88,8 32,0 15,0
2008 26,3 4,0 8,3 103,6 22,8 33,0 88,8
2009 45,2 43,1 48,8 25,2 69,6 100,2 148,4
2010 62,5 76,1 62,7 45,6 143,0 152,6 49,6
2011 31,7 21,8 8,4 41,6 61,0 60,4 115,4
2012 76,4 58,6 2,6 39,0 160,4 57,0 9,0
2013 62,4 46,6 36,5 41,0 44,6 117,2 38,6
2014 55,0 1,9 72,9 148,4 103,0 116,6 144,2
2015 39,4 29,9 74,2 43,1 43,4 51,8 24,6
2016 54,0 23,3 72,3 75,4 78,4 63,6 47,8
2017 34,2 27,5 28,1 85,0 112,8 52,2 119,8

12
mm
Staţia
meteorologică
August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Anuală
şi anii de
observaţie

Vârfu Omu
99,8 66,0 31,4 82,0 41,5 818,8 2004
114,7 71,0 30,7 33,1 67,8 1021,1 2005
84,5 55,5 26,4 41,6 22,8 750,1 2006
178,7 102,3 64,9 81,5 56,2 875,7 2007
31,6 129,5 47,2 35,5 72,7 1088,7 2008
119,0 31,8 92,6 63,0 48,4 1100,5 2009
172,6 122,4 40,6 58,2 116,1 1367,1 2010
45,7 16,6 59,0 30,0 55,9 689,3 2011
66,9 23,3 73,5 36,1 83,4 1046,6 2012
160,7 56,3 62,1 47,0 14,9 999,8 2013
172,1 36,0 64,5 50,4 104,0 1121,2 2014
34,0 68,0 41,0 109,6 21,5 787,6 2015
227,2 55,7 90,5 103,0 87,2 1363,9 2016
41,8 77,5 207,3 54,8 104,2 1404,2 2017

Târgovişte
58,6 52,6 43,6 86,6 20,2 765,1 2004
268,3 180,4 13,4 46,8 43,0 1268,2 2005
120,3 105,2 28,0 9,7 16,9 770,3 2006
112,0 59,0 112,8 71,5 37,7 640,1 2007
0,2 81,4 73,0 41,9 52,8 646,8 2008
127,6 46,2 96,2 39,3 69,3 793,6 2009
54,0 47,6 64,6 54,8 93,4 961,3 2010
27,0 9,2 37,2 3,1 35,4 573,8 2011
34,0 48,8 28,2 35,4 102,8 740,8 2012
78,6 88,4 100,0 43,1 1,4 832,4 2013
32,2 33,,2 82,9 29,7 153,2 1035,8 2014
21,4 151,8 56,8 94,2 6,7 676,9 2015
43,4 87,8 101,8 53,1 7,8 795,1 2016
18,0 74,8 126,8 94,9 64,9 931,9 2017

Titu
47,9 54,7 26,0 58,3 32,2 593,8 2004
163,8 199,6 61,4 47,6 39,9 1019,0 2005
100,8 87,8 36,0 20,0 16,8 568,4 2006
78,8 35,4 78,8 78,7 53,0 583,9 2007
0,2 64,4 28,0 23,9 30,3 433,6 2008
43,2 47,2 78,8 28,7 64,7 743,1 2009
32,6 35,8 80,4 30,4 97,3 868,6 2010
29,0 6,4 37,6 1,7 32,9 447,9 2011
40,0 48,4 25,2 20,4 93,2 630,2 2012
12,6 81,0 85,2 31,8 0,3 597,8 2013
29,8 82,2 76,6 29,4 147,2 1007,2 2014
83,0 111,6 68,8 100,4 4,4 674,6 2015
50,2 93,8 98,6 36,0 2,8 696,2 2016
53,2 37,2 153,2 70,6 62,2 836,0 2017

13
1.9 ARIILE PROTEJATE, ÎN ANUL 2017

Suprafaţa (ha) - pe teritoriul


Categorii de arii protejate Număr
judeţului Dâmboviţa

Parcul natural Bucegi 1 16141


Rezervaţii naturale 12 1596
Monumente ale naturii 25 2397

14
POPULAŢIE
2
CUPRINS TABELE Pagina

2.1 Populaţia rezidentă (stabilă) pe sexe …………………...…………………………………………...……….… 22


2.2 Populaţia rezidentă (stabilă) pe medii ……...……………..………………………………………………..….. 22
2.3 Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă, sexe şi medii la 1 iulie………………..…………….……….….. 23
2.4 Populaţia rezidentă pe vârste, sexe şi medii, la 1 iulie 2017..….……………………………….…………….. 25
2.5 Populaţia după domiciliu pe vârste, sexe şi medii, la 1 iulie 2017.…………………………….…………….. 27
2.6 Populaţia după domiciliu pe vârste, sexe şi medii, la 1 iulie 2018 …………………………………………… 29
2.7 Populaţia municipiilor, oraşelor şi principalelor cinci comune ale judeţului după numărul locuitorilor,
la 1 iulie 2017 ..…….………...……………………………………………………………………………….. 31
2.8 Gruparea localităţilor după numărul locuitorilor, la 1 iulie 2017 ……………...……….………….….. 31
2.9 Mişcarea naturală a populaţiei ……………………………………...……………………………….…...……. 32
2.10 Decesele, pe grupe de vărstă şi sexe ………………………………………………..……………….………… 34
2.11 Ratele de mortalitate, pe grupe de vârstă şi sexe ………………………………………………..…………….. 34
2.12 Decesele, pe cauze de deces ………………………………………………………………………………...... 36
2.13 Căsătorii şi divorţuri pe medii …………………………………………………………….………... 36
2.14 Vârsta medie la căsătorie, pe medii …………………………………………………………………………… 36
2.15 Divorţurile după numărul copiilor minori rămaşi după desfacerea căsătoriei ……..…………...…………… 37
2.16 Durata medie a vieţii pe sexe şi medii ………………………………………………………..………..………. 37
Teritorial
2.17 Populaţia după domiciliu, pe localităţi şi sexe, la 1 iulie 2017 ……...………………………………………… 38
2.18 Populaţia după domiciliu, pe localităţi şi sexe, la 1 iulie 2018 ……………………………………………….. 40
2.19 Populaţia după domiciliu, pe localităţi şi gupe de vârstă, la 1 iulie 2017 ……………………………………... 42
2.20 Populaţia după domiciliu, pe localităţi şi gupe de vârstă, la 1 iulie 2018 ........................................................... 44
2.21 Mişcarea naturală a populaţiei pe localităţi, în anul 2017 .........………………………………………..……... 46

SURSA DATELOR

Surse statistice : Recensămintele populaţiei ;


 Statistici din evidenţa curentă a populaţiei, pentru datele referitoare la numărul şi structura demografică a
populaţiei ;
 Înregistrări din evidenţa stării civile : buletinele statistice demografice completate de oficiile de stare civilă cu date
referitoare la naşteri, decese, căsătorii, divorţuri şi înregistrări primite de la judecătorii şi notariate pentru divorţuri.
 Model econometric bazat pe tehnici de estimare pe domenii mici, pentru determinarea numărului de emigranţi.

Surse administrative
 Baza de date a Ministerului Afacerilor Interne, privind evidenţa persoanelor, pentru migraţia internă şi internaţională
( definitivă) determinată de schimbarea domiciliului.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

În statisticile oficiale, populaţia este calculată după două dimensiuni:


- populaţia rezidentă, conform criteriului reşedinţei obişnuite pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puţin
12 luni, indiferent de cetăţenie, comparabilă cu rezultatele Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din
octombrie 2011 şi cu celelalte state membre ale Uniunii Europene;
- populaţia după domiciliu, conform criteriului de domiciliu pe teritoriul României, numai pentru persoanele cu
cetăţenie română.
Populaţia rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetăţenie română, străini şi fără cetăţenie, care au reşedinţa
obişnuită pe teritoriul României.
Populaţia rezidentă la o anumită dată a fost determinată conform metodologiei şi reglementărilor internaţionale în
domeniu.
Reşedinţa obişnuită reprezintă locul în care o persoană îşi petrece în mod obişnuit perioada zilnică de odihnă, fără a
ţine seama de absenţele temporare pentru recreere, vacanţe, vizite la prieteni şi rude, afaceri, tratamente medicale sau
pelerinaje religioase.
Se consideră că îşi au reşedinţa obişnuită într-o zonă geografică specifică doar persoanele care au locuit la reşedinţa
obişnuită o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni înainte de momentul de referinţă. Reşedinţa obişnuită poate să fie
aceeaşi cu domiciliul sau poate să difere, în cazul persoanelor care aleg să-şi stabilească reşedinţa obişnuită în altă
localitate decât cea de domiciliu din ţară sau străinătate.
Numărul populaţiei în perioadele intercensitare s-a determinat pe baza datelor de la recensăminte şi a celor din
evidenţa curentă referitoare la mişcarea naturală şi migratorie, în felul următor:
– pentru perioada 1977 - 1991 pe baza rezultatelor recensământului din anul 1977 şi a datelor asupra sporului
natural şi migraţiei interne şi internaţionale cu schimbarea domiciliului din anii respectivi; începând cu anul 1979
s-a inclus şi migraţia internă cu schimbarea de reşedinţă;
– pentru perioada 1992 - 2001 pe baza rezultatelor recensământului din anul 1992 şi a datelor asupra sporului
natural şi migraţiei interne şi internaţionale din anii respectivi; datele includ fenomenul migratoriu care este
subevaluat, singurele date disponibile fiind cele din sursele administrative;

16
– pentru perioada 2002 – 2011 datele se referă la populaţia rezidentă care a fost reestimată în condiţii de
comparabilitate cu reziltatele finale ale RPLdin anul 2011;
– populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2012 s-a calculat plecând de la populaţia cu reşedinţa obişnuită în România la
momentul critic al RPL-2011, la care s-au adăugat următoarele elemente:
– sporul natural al populaţiei din fiecare an;
– soldul mişcării migratorii internaţionale din fiecare an.
– soldul mişcării migratorii interne cu schimbarea domiciliului din fiecare an;
– soldul mişcarii migratorii interne cu schimbarea reşedinţei pentru 12 luni, adică persoane care la data de
1 ianuarie aveau reşedinţa obişnuită în alt judeţ decât cel de domiciliu.
Populaţia rezidentă la 1 iulie 2017 şi ratele aferente anului 2017 sunt provizorii.
Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României,
delimitat după criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în actul de identitate (CI,
BI), aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ţine
cont de reşedinţa obişnuită, de perioada şi/sau motivul absenţei de la domiciliu.
Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2015 a fost estimată prin metoda componentelor, respectiv pornind de la baza de
date a Ministerului Afacerilor Interne privind evidenţa persoanelor şi ajustată cu numărul deceselor şi al naşterilor din
perioada corespunzătoare.
Indicatorul este relevant în dimensionarea populaţiei la nivel de localitate, acesta fiind singurul indicator de populaţie
disponibil la acest nivel de dezagregare în profil teritorial.
Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2018 este provizorie.
Vârsta este exprimată în ani împliniţi (de exemplu, o persoană având vârsta de 24 ani şi 11 luni este considerată ca
având vârsta de 24 ani).
Definiţiile evenimentelor demografice sunt în concordanţă cu ”Principiile şi recomandările privind sistemul statistic
demografic” – ediţia a 2- a – ale Comisiei de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite :
- născut – viu este un produs al concepţiei, expluzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata
sarcinii şi care, după această separare, prezintă un semn de viaţă (respiraţie, activitate cardiacă, pulsaţii ale
cordonului ombilical sau contracţii musculare dependente de voinţă) ;
- născut – mort este un produs al concepţiei, extras sau explulzat complet din corpul mamei după o durată a
sarcinii de cel puţin 28 săptămâni şi care, după această separare, nu prezintă nici un semn de viaţă ;
- decedată este persoana căreia i-au dispărut definitiv toate semnele de viaţă, în orice moment după naştere ;
- căsătoria reprezintă uniunea dintre un bărbat şi o femeie, încheiată în concordanţă cu legile ţării din care rezultă
drepturi şi obligaţii între cei doi soţi precum şi ale acestora faţă de copii ;
- divorţul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre definitivă a organelor judecătoreşti ;
Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, în anul de
referinţă .
Durata medie a vieţii reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou născut, dacă ar trăi tot restul vieţii
în condiţiile mortalităţii pe vârste din perioada de referinţă.
Rata de natalitate reprezintă numărul de născuţi-vii dintr-un an raportat la populaţia la 1 iuliee din anul respectiv şi se
exprimă în număr de născuţi-vii la 1000 locuitori .
Rata de mortalitate reprezintă numărul persoanelor decedate dintr-un an raportat la populaţia la 1 iulie din anul
respectiv şi se exprimă în număr de decese la 1000 locuitori .
Rata de nupţialitate reprezintă numărul căsătoriilor dintr-un an raportat la populaţia la 1 iulie din anul respectiv şi se
exprimă în număr de căsătorii la 1000 locuitori.
Rata de divorţialitate reprezintă numărul divorţurilor dintr-un an raportat la populaţia la 1 iulie din anul respectiv şi
se exprimă în număr de divorţuri la 1000 locuitori.
Repartizarea evenimentelor demografice în profil teritorial (pe localităţi) s-a făcut după următoarele criterii:
- pentru născuţii – vii, după domiciliul mamei până în anul 2011; după anul 2012 după reşedinţa obişnuită a mamei;
- pentru decese, după domiciliul persoanei decedate până în anul 2011; după anul 2012 după reşedinţa obişnuită a
persoanei decedate;
- pentru căsătorii, după locul înregistrării căsătoriei ;
- pentru divorţuri, după ultimul domiciliu comun al soţilor.
Mişcarea migratorie a populaţiei reprezintă acea formă a mobilităţii acesteia în spaţiu, dintr-o unitate geografică în
alta şi care presupune, în general, schimbarea domiciliului de la locul de origine la locul de destinaţie.
Migraţia internă este determinată de schimbările de domiciliu în interiorul judeţului.
Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul persoanelor care au făcut dovada că au locuinţa asigurată în
localitatea de destinaţie şi pe baza căreia organele de poliţie le-au înscris menţiunea de schimbare a domiciliului în actul
de identitate şi în fişa de evidenţă a populaţiei. Nu sunt incluse schimbările de domiciliu în cadrul aceleiaşi localităţi, de
pe o stradă pe alta, sau dintr-un sat în altul, în cadrul aceleiaşi comune.

17
2.G1 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE VÂRSTE ŞI SEXE LA 1 IULIE 2017
Vârstă (ani)

persoane persoane

18
19
20
2.G8 DECESE PE CAUZE DE DECES ÎN ANUL 2017

21
2.1 POPULAŢIA REZIDENTĂ (STABILĂ) PE SEXE

Numărul locuitorilor În procente faţă de total


Total Masculin Feminin Masculin Feminin
1 iulie 1990 566509 280434 286075 49,5 50,5
1 iulie 1995 557125 273408 283717 49,1 50,9
1 iulie 2000 551414 269992 281422 49,0 51,0
1 iulie 2001 551382 269752 281630 48,9 51,1
18 martie 20021 541763 264816 276615 48,9 51,1
1 iulie 2003 539322 263760 275562 48,9 51,1
1 iulie 2004 538126 263185 274941 48,9 51,1
1 iulie 2005 537090 262511 274579 48,9 51,1
1 iulie 2006 535087 261365 273722 48,8 51,2
1 iulie 2007 533330 260428 272902 48,8 51,2
1 iulie 2008 530849 258851 271998 48,8 51,2
1 iulie 2009 530354 258556 271798 48,8 51,2
1 iulie 2010 529781 258357 271424 48,8 51,2
1 iulie 2011 528955 258088 270867 48,8 51,2
20 octombrie 20111) 518745 254397 264348 49,0 51,0
1 iulie 2012 516688 253794 262894 49,1 50,9
1 iulie 2013 514233 253326 260907 49.3 50,7
1 iulie 2014 511196 252243 258953 49.3 50,7
1 iulie 2015 507487 250491 256996 49,4 50,6
1 iulie 2016 503371 248737 254634 49,4 50,6
1 iulie 2017 498826 246950 251876 49,5 50,5

2.2 POPULAŢIA REZIDENTĂ (STABILĂ) PE MEDII

Densitatea
Numărul locuitorilor În procente faţă de total
(locuitori/km2)
Total Urban Rural Urban Rural Total
12 decembrie 19121) 296058 17031 279027 5,8 94,2 73,0
29 decembrie 19301) 354471 33398 321073 9,4 90,6 87,4
25 ianuarie 19481) 409272 49972 359300 12,2 87,8 101,0
21 februarie 19561) 438985 102796 336189 23,4 76,6 108,3
15 martie 19661) 453241 129541 323700 28,6 71,4 111,8
5 ianuarie 19771) 527620 119977 407643 22,7 77,3 130,1
1 iulie 1990 566509 177370 389139 31,3 68,7 139,7
7 ianuarie 19921) 562041 175523 386518 31,2 68,8 138,6
1 iulie 1995 557125 175541 381584 31,5 68,5 137,4
1 iulie 1998 553953 174539 379414 31,5 68,5 136,6
1 iulie 1999 552271 172951 379320 31,3 68,7 136,2
1 iulie 2000 551414 172133 379281 31,2 68,8 136,0
1 iulie 2001 551382 172217 379165 31,2 68,8 136,0
18 martie 20021) 541763 159603 382160 29,5 70,5 133,6
1 iulie 2002 541431 162690 378741 30,0 70,0 133,5
1 iulie 2003 539322 162381 376941 30,1 69,9 133,0
1 iulie 2004 538126 161767 376359 30,1 69,9 132,7
1 iulie 2005 537090 168027 369063 31,3 68,7 132,5
1 iulie 2006 535087 167183 367904 31,2 68,8 132,0
1 iulie 2007 533330 166235 367095 31,2 68,8 131,6
1 iulie 2008 530849 164242 366607 30,9 69,1 130,9
1 iulie 2009 530354 163603 366751 30,8 69,2 130,8
1 iulie 2010 529781 162985 366796 30,8 69,2 130,7
1 iulie 2011 528955 161848 367107 30,6 69,4 130,5
20 octombrie 20111) 518745 150043 368702 28,9 71,1 128,0
1 iulie 2012 516688 148980 367708 28,8 71,2 127,5
1 iulie 2013 514233 147644 366589 28,7 71,3 126.8
1 iulie 2014 511196 146135 365061 28,6 71,4 126,1
1 iulie 2015 507487 144538 362949 28,5 71,5 125,2
1 iulie 2016 503371 142807 360564 28,4 71,6 124,2
1 iulie 2017 498826 140915 357911 28,2 71,8 123,0
_________________________ __
1) Recensământ

22
2.3 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE

Grupa de
2012 2013 2014 2015 2016 2017
vârstă (ani)
Total
Total 535852 533954 531715 529700 527842 525263
0–4 26374 25753 24830 23642 23419 23397
5–9 27396 27310 27202 27282 27061 26511
10-14 28992 28565 28336 28121 27897 27734
15-19 30731 30432 29667 29451 29218 29038
20-24 40176 37074 34605 31774 31421 30276
25-29 39342 41376 42957 43384 41677 38674
30-34 42406 40221 38073 37311 36632 37848
35-39 44108 45123 45380 44535 43356 41787
40-44 49039 43157 41638 41748 42646 43713
45-49 29572 37305 41375 44439 46996 48355
50-54 32915 31293 29925 29101 28304 28796
55-59 34712 34748 34836 33842 32673 31536
60-64 30802 32162 31888 32223 32625 32710
65-69 21793 22299 23968 25831 27215 28165
70-74 20702 19757 18848 17987 18372 19036
75-79 18162 18117 18372 18403 17481 16576
80-84 11852 12126 12233 12393 12573 12541
85 şi peste 6778 7136 7582 7822 8276 8570
Masculin
Total 261885 261089 260071 259173 258351 257221
0–4 13549 13223 12707 12170 12023 12105
5–9 14112 14031 13990 13995 13921 13618
10-14 14839 14681 14623 14527 14425 14313
15-19 15740 15618 15132 15019 14932 14825
20-24 20535 18953 17773 16271 16060 15484
25-29 20182 21246 22129 22421 21528 19995
30-34 21877 20829 19680 19296 18860 19542
35-39 22664 23142 23249 22852 22354 21521
40-44 25173 22165 21354 21337 21777 22426
45-49 15148 19201 21289 22852 24144 24679
50-54 16390 15619 14987 14657 14267 14606
55-59 16734 16742 16810 16412 15941 15412
60-64 14344 14920 14885 15037 15211 15265
65-69 9573 9888 10632 11482 12165 12560
70-74 8114 7814 7621 7318 7520 7944
75-79 6672 6590 6539 6621 6328 5996
80-84 4109 4140 4204 4211 4230 4182
85 şi peste 2130 2287 2467 2507 2665 2748
Feminin
Total 273967 272865 271644 270527 269491 268042
0–4 12825 12530 12123 11472 11396 11292
5–9 13284 13279 13212 13287 13140 12893
10-14 14153 13884 13713 13594 13472 13421
15-19 14991 14814 14535 14432 14286 14213
20-24 19641 18121 16832 15503 15361 14792
25-29 19160 20130 20828 20963 20149 18679
30-34 20529 19392 18393 18015 17772 18306
35-39 21444 21981 22131 21683 21002 20266
40-44 23866 20992 20284 20411 20869 21287
45-49 14424 18104 20086 21587 22852 23676
50-54 16525 15674 14938 14444 14037 14190
55-59 17978 18006 18026 17430 16732 16124
60-64 16458 17242 17003 17186 17414 17445
65-69 12220 12411 13336 14349 15050 15605
70-74 12588 11943 11227 10669 10852 11092
75-79 11490 11527 11833 11782 11153 10580
80-84 7743 7986 8029 8182 8343 8359
85 şi peste 4648 4849 5115 5315 5611 5822

23
2.3 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE GRUPE DE VÂRSTĂ, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE - continuare

Grupa de
2012 2013 2014 2015 2016 2017
vârstă (ani)
Urban
Total 173548 172491 171172 170154 168582 167378
0–4 7752 7600 7251 6909 6811 6902
5–9 8053 8106 8117 8106 7928 7678
10-14 7995 7847 7782 7773 7760 7884
15-19 8133 8011 7876 7796 7799 7724
20-24 13187 11716 10344 9023 8582 8068
25-29 14320 14617 14885 14678 13655 12428
30-34 15515 14831 13956 13613 13299 13292
35-39 14842 15443 15696 15649 15276 14784
40-44 16001 13689 13060 13204 13671 14287
45-49 10551 12963 14119 14820 15236 15453
50-54 13038 12167 11394 10744 10165 10021
55-59 13958 14030 13915 13443 12828 12130
60-64 10800 11607 11839 12284 12521 12746
65-69 6197 6479 7313 8161 8953 9621
70-74 5254 5150 5001 4869 5128 5411
75-79 4124 4240 4407 4561 4365 4225
80-84 2454 2549 2633 2700 2846 2900
85 şi peste 1374 1446 1584 1672 1759 1824
Rural
Total 362304 361463 360543 359546 359260 357885
0–4 18622 18153 17579 16733 16608 16495
5–9 19343 19204 19085 19176 19133 18833
10-14 20997 20718 20554 20348 20137 19850
15-19 22598 22421 21791 21655 21419 21314
20-24 26989 25358 24261 22751 22839 22208
25-29 25022 26759 28072 28706 28022 26246
30-34 26891 25390 24117 23698 23333 24556
35-39 29266 29680 29684 28886 28080 27003
40-44 33038 29468 28578 28544 28975 29426
45-49 19021 24342 27256 29619 31760 32902
50-54 19877 19126 18531 18357 18139 18775
55-59 20754 20718 20921 20399 19845 19406
60-64 20002 20555 20049 19939 20104 19964
65-69 15596 15820 16655 17670 18262 18544
70-74 15448 14607 13847 13118 13244 13625
75-79 14038 13877 13965 13842 13116 12351
80-84 9398 9577 9600 9693 9727 9641
85 şi peste 5404 5690 5998 6150 6517 6746

24
2.4 POPULAŢIA REZIDENTĂ PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2017
date provizorii
Total Urban Rural
Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

Total 498826 251876 140915 73769 357911 178107


0-4 21473 10393 6111 2982 15362 7411
0 4320 2083 1203 572 3117 1511
1 4342 2081 1247 606 3095 1475
2 4281 2071 1215 593 3066 1478
3 4266 2065 1235 595 3031 1470
4 4264 2093 1211 616 3053 1477
5-9 25704 12453 6857 3331 18847 9122
5 4397 2156 1227 619 3170 1537
6 4997 2417 1348 659 3649 1758
7 5452 2649 1454 710 3998 1939
8 5464 2641 1431 689 4033 1952
9 5394 2590 1397 654 3997 1936
10-14 27847 13479 6978 3400 20869 10079
10 5395 2628 1381 663 4014 1965
11 5552 2715 1464 723 4088 1992
12 5669 2765 1451 721 4218 2044
13 5675 2726 1369 669 4306 2057
14 5556 2645 1313 624 4243 2021
15-19 28562 13980 6746 3414 21816 10566
15 5588 2679 1323 659 4265 2020
16 5776 2832 1385 703 4391 2129
17 5840 2908 1342 682 4498 2226
18 5717 2815 1338 688 4379 2127
19 5641 2746 1358 682 4283 2064
20-24 27789 13548 6971 3540 20818 10008
20 5526 2698 1372 693 4154 2005
21 5578 2754 1425 726 4153 2028
22 5682 2793 1464 753 4218 2040
23 5698 2779 1428 735 4270 2044
24 5305 2524 1282 633 4023 1891
25-29 31311 14329 8397 4088 22914 10241
25 5075 2271 1296 603 3779 1668
26 5375 2427 1441 693 3934 1734
27 6252 2911 1683 846 4569 2065
28 7147 3276 1940 958 5207 2318
29 7462 3444 2037 988 5425 2456
30-34 32798 15274 9717 4718 23081 10556
30 7322 3384 2062 1003 5260 2381
31 6833 3146 2040 983 4793 2163
32 6480 3038 1982 973 4498 2065
33 6046 2826 1802 877 4244 1949
34 6117 2880 1831 882 4286 1998
35-39 37347 17814 11250 5611 26097 12203
35 6709 3187 2013 990 4696 2197
36 7211 3400 2189 1106 5022 2294
37 7564 3576 2315 1161 5249 2415
38 7795 3750 2314 1155 5481 2595
39 8068 3901 2419 1199 5649 2702
40-44 40440 19360 11614 5763 28826 13597
40 8316 3967 2460 1224 5856 2743
41 8450 4028 2424 1199 6026 2829
42 8485 4068 2463 1212 6022 2856
43 7881 3779 2229 1102 5652 2677
44 7308 3518 2038 1026 5270 2492
25
2.4 POPULAŢIA REZIDENTĂ PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2017 - continuare

Total Urban Rural


Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

45-49 43584 20649 12513 6504 31071 14145


45 7456 3574 2065 1067 5391 2507
46 7815 3716 2122 1102 5693 2614
47 8401 3929 2342 1192 6059 2737
48 9382 4434 2775 1448 6607 2986
49 10530 4996 3209 1695 7321 3301
50-54 29329 14062 9206 4867 20123 9195
50 8097 3834 2500 1308 5597 2526
51 5252 2493 1656 857 3596 1636
52 5382 2570 1668 879 3714 1691
53 5333 2587 1667 904 3666 1683
54 5265 2578 1715 919 3550 1659
55-59 30454 15317 10332 5571 20122 9746
55 5496 2703 1828 963 3668 1740
56 5859 2903 1980 1049 3879 1854
57 6114 3057 2070 1119 4044 1938
58 6439 3275 2192 1199 4247 2070
59 6546 3379 2262 1241 4284 2138
60-64 32926 17509 11264 6193 21662 11316
60 6611 3429 2321 1258 4290 2171
61 6882 3611 2423 1323 4459 2288
62 6717 3609 2342 1326 4375 2283
63 6376 3436 2148 1183 4228 2253
64 6340 3424 2030 1103 4310 2321
65-69 29642 16350 8966 5024 20676 11326
65 6295 3402 2000 1092 4295 2310
66 6187 3386 1949 1085 4238 2301
67 6448 3615 1954 1118 4494 2497
68 5788 3220 1687 956 4101 2264
69 4924 2727 1376 773 3548 1954
70-74 19833 11458 5128 2955 14705 8503
70 4756 2639 1291 715 3465 1924
71 4109 2349 1093 631 3016 1718
72 3970 2315 997 581 2973 1734
73 3701 2180 916 533 2785 1647
74 3297 1975 831 495 2466 1480
75-79 17466 11008 4103 2595 13363 8413
75 3309 2024 821 496 2488 1528
76 3439 2123 804 491 2635 1632
77 3697 2320 858 540 2839 1780
78 3658 2364 866 573 2792 1791
79 3363 2177 754 495 2609 1682
80-84 12945 8584 2837 1887 10108 6697
80 3179 2076 707 457 2472 1619
81 2889 1916 660 438 2229 1478
82 2596 1711 572 377 2024 1334
83 2204 1481 467 324 1737 1157
84 2077 1400 431 291 1646 1109
85 şi peste 9376 6309 1925 1326 7451 4983

26
2.5 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2017

Total Urban Rural


Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

Total 525263 268042 167378 87958 357885 180084


0-4 23397 11292 6902 3387 16495 7905
0 4639 2189 1389 659 3250 1530
1 4779 2318 1396 682 3383 1636
2 4561 2197 1344 672 3217 1525
3 4680 2312 1360 674 3320 1638
4 4738 2276 1413 700 3325 1576
5-9 26511 12893 7678 3756 18833 9137
5 4919 2431 1397 711 3522 1720
6 5241 2523 1540 741 3701 1782
7 5612 2754 1599 782 4013 1972
8 5394 2619 1614 790 3780 1829
9 5345 2566 1528 732 3817 1834
10-14 27734 13421 7884 3834 19850 9587
10 5474 2671 1626 762 3848 1909
11 5536 2703 1665 814 3871 1889
12 5623 2726 1618 799 4005 1927
13 5581 2721 1508 774 4073 1947
14 5520 2600 1467 685 4053 1915
15-19 29038 14213 7724 3837 21314 10376
15 5627 2704 1483 739 4144 1965
16 5795 2842 1576 780 4219 2062
17 5870 2856 1566 770 4304 2086
18 5826 2932 1533 772 4293 2160
19 5920 2879 1566 776 4354 2103
20-24 30276 14792 8068 4046 22208 10746
20 5698 2729 1526 766 4162 1963
21 5978 2975 1565 787 4413 2188
22 5941 2909 1604 812 4337 2097
23 6493 3168 1679 856 4814 2312
24 6166 3011 1684 825 4482 2186
25-29 38674 18679 12428 6231 26246 12448
25 6628 3165 1994 963 4634 2202
26 6136 2981 1936 980 4200 2001
27 8501 4067 2784 1369 5717 2698
28 8544 4199 2812 1458 5732 2741
29 8865 4267 2902 1461 5963 2806
30-34 37848 18306 13292 6656 24556 11650
30 9240 4424 3001 1467 6239 2957
31 7466 3587 2685 1373 4781 2214
32 7832 3811 2810 1433 5022 2378
33 6704 3324 2366 1186 4338 2138
34 6606 3160 2430 1197 4176 1963
35-39 41787 20266 14784 7416 27003 12850
35 7772 3764 2828 1401 4944 2363
36 8034 3812 2849 1440 5185 2372
37 8492 4147 3035 1530 5457 2617
38 8766 4286 3062 1522 5704 2764
39 8723 4257 3010 1523 5713 2734
40-44 43713 21287 14287 7137 29426 14150
40 9213 4453 3174 1538 6039 2915
41 9177 4468 3058 1542 6119 2926
42 9259 4550 3008 1514 6251 3036
43 8394 4098 2694 1357 5700 2741
44 7670 3718 2353 1186 5317 2532
27
2.5 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2017 - continuare

Total Urban Rural


Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

45-49 48355 23676 15453 8245 32902 15431


45 8045 3999 2468 1335 5577 2664
46 8163 3971 2490 1323 5673 2648
47 9025 4391 2776 1466 6249 2925
48 9735 4752 3205 1691 6530 3061
49 13387 6563 4514 2430 8873 4133
50-54 28796 14190 10021 5464 18775 8726
50 6476 3115 2129 1149 4347 1966
51 5461 2679 1927 1035 3534 1644
52 5799 2834 1973 1069 3826 1765
53 5510 2727 1941 1046 3569 1681
54 5550 2835 2051 1165 3499 1670
55-59 31536 16124 12130 6674 19406 9450
55 5773 2894 2149 1153 3624 1741
56 6016 3024 2318 1250 3698 1774
57 6377 3264 2465 1376 3912 1888
58 6585 3378 2510 1368 4075 2010
59 6785 3564 2688 1527 4097 2037
60-64 32710 17445 12746 7030 19964 10415
60 6573 3417 2647 1441 3926 1976
61 6834 3629 2671 1478 4163 2151
62 6944 3748 2715 1533 4229 2215
63 6042 3223 2352 1298 3690 1925
64 6317 3428 2361 1280 3956 2148
65-69 28165 15605 9621 5316 18544 10289
65 6005 3231 2204 1147 3801 2084
66 5886 3231 2096 1168 3790 2063
67 6072 3418 2043 1128 4029 2290
68 5791 3266 1937 1121 3854 2145
69 4411 2459 1341 752 3070 1707
70-74 19036 11092 5411 3095 13625 7997
70 4428 2457 1300 727 3128 1730
71 3991 2325 1159 663 2832 1662
72 3675 2178 1027 584 2648 1594
73 3590 2103 989 572 2601 1531
74 3352 2029 936 549 2416 1480
75-79 16576 10580 4225 2678 12351 7902
75 3103 1903 833 505 2270 1398
76 2953 1856 724 448 2229 1408
77 3764 2366 977 597 2787 1769
78 3567 2349 918 631 2649 1718
79 3189 2106 773 497 2416 1609
80-84 12541 8359 2900 1913 9641 6446
80 2978 1943 721 449 2257 1494
81 2857 1901 681 450 2176 1451
82 2538 1730 573 386 1965 1344
83 2149 1408 495 338 1654 1070
84 2019 1377 430 290 1589 1087
85 şi peste 8570 5822 1824 1243 6746 4579

28
2.6 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2018
- DATE PROVIZORII -
Total Urban Rural
Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

Total 522195 266334 166043 87301 356152 179033


0-4 22840 11038 6693 3253 16147 7785
0 4238 2047 1192 564 3046 1483
1 4616 2186 1401 664 3215 1522
2 4773 2316 1408 691 3365 1625
3 4549 2190 1345 670 3204 1520
4 4664 2299 1347 664 3317 1635
5-9 25833 12575 7544 3717 18289 8858
5 4719 2267 1407 703 3312 1564
6 4905 2434 1.396 716 3509 1718
7 5226 2514 1521 730 3705 1784
8 5603 2748 1607 783 3996 1965
9 5380 2612 1613 785 3767 1827
10-14 27555 13382 7923 3874 19632 9508
10 5340 2561 1527 730 3813 1831
11 5468 2669 1619 763 3849 1906
12 5539 2709 1664 819 3875 1890
13 5624 2725 1619 803 4005 1922
14 5584 2718 1494 759 4090 1959
15-19 28538 13881 7597 3725 20941 10156
15 5517 2598 1460 675 4057 1923
16 5620 2695 1474 729 4146 1966
17 5778 2832 1565 770 4213 2062
18 5821 2835 1562 774 4259 2061
19 5802 2921 1536 777 4266 2144
20-24 29951 14593 7980 4013 21971 10580
20 5910 2872 1567 778 4343 2099
21 5685 2722 1523 759 4162 1963
22 5968 2966 1574 792 4394 2174
23 5925 2895 1622 824 4303 2071
24 6463 3133 1694 860 4769 2273
25-29 35551 17163 11063 5524 24488 11639
25 6078 2954 1685 837 4393 2117
26 6555 3117 1973 948 4582 2169
27 6070 2935 1900 946 4170 1989
28 8416 4030 2746 1360 5670 2670
29 8432 4127 2759 1433 5673 2694
30-34 39778 19230 13602 6830 26176 12400
30 8760 4225 2849 1446 5911 2779
31 9140 4366 2959 1431 6181 2935
32 7409 3546 2657 1347 4752 2199
33 7802 3796 2795 1433 5007 2363
34 6667 3297 2342 1173 4325 2124
35-39 39495 19070 14048 7024 25447 12046
35 6562 3140 2408 1189 4154 1951
36 7713 3733 2776 1382 4937 2351
37 8000 3791 2812 1424 5188 2367
38 8477 4135 3019 1517 5458 2618
39 8743 4271 3033 1512 5710 2759
40-44 44638 21766 14859 7451 29779 14315
40 8698 4245 2990 1522 2708 2723
41 9174 4430 3151 1536 6023 2894
42 9153 4456 3041 1532 6112 2924
43 9244 4542 2999 1508 6245 3034
44 8369 4093 2678 1353 5691 2740
29
2.6 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU PE VÂRSTE, SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE 2018 - continuare
- DATE PROVIZORII -
Total Urban Rural
Ambele din care : Ambele din care : Ambele din care :
Vârsta (ani)
sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin

45-49 42514 20814 13189 6955 29325 13859


45 7662 3721 2345 1186 5317 2535
46 8028 3996 2452 1327 5576 2669
47 8148 3972 2475 1322 5673 2650
48 8987 4382 2740 1444 6247 2938
49 9689 4743 3177 1676 6512 3067
50-54 36463 17869 12354 6674 24109 11195
50 13329 6535 4456 2405 8873 4130
51 6455 3110 2110 1141 4345 1969
52 5443 2679 1912 1030 3531 1649
53 5761 2824 1947 1057 3814 1767
54 5475 2721 1929 1041 3546 1680
55-59 29985 15302 11298 6222 18687 9080
55 5490 2814 2012 1146 3478 1668
56 5714 2880 2105 1136 3609 1744
57 5957 3006 2280 1231 3677 1775
58 6314 3249 2421 1357 3893 1892
59 6510 3353 2480 1352 4030 2001
60-64 32707 17431 12830 7181 19877 10250
60 6710 3537 2651 1509 4059 2028
61 6490 3408 2602 1427 3888 1981
62 6729 3579 2624 1457 4105 2122
63 6829 3707 2652 1506 4177 2201
64 5949 3200 2301 1282 3648 1918
65-69 29519 16390 10381 5750 19138 10640
65 6232 3402 2319 1267 3913 2135
66 5891 3196 2152 1131 3739 2065
67 5782 3203 2044 1152 3738 2051
68 5959 3378 1992 1107 3967 2271
69 5655 3211 1874 1093 3781 2118
70-74 19485 11277 5622 3211 13863 8066
70 4301 2421 1310 740 2991 1681
71 4325 2421 1264 707 3061 1714
72 3859 2268 1118 647 2741 1621
73 3545 2126 985 568 2560 1558
74 3455 2041 945 549 2510 1492
75-79 15876 10068 4171 2623 11705 7445
75 3210 1967 899 530 2311 1437
76 2958 1829 794 488 2164 1341
77 2803 1784 693 432 2110 1352
78 3545 2261 918 575 2627 1686
79 3360 2227 867 598 2493 1629
80-84 12582 8412 2986 1973 9596 6439
80 2955 1968 720 471 2235 1497
81 2772 1827 666 420 2106 1407
82 2614 1760 636 427 1978 1333
83 2312 1586 514 349 1798 1237
84 1929 1271 450 306 1479 965
85 şi peste 8885 6073 1903 1301 6982 4772

30
2.7 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU A MUNICIPIILOR, ORAŞELOR ŞI PRINCIPALELOR ŞASE
COMUNE ALE JUDEŢULUI DUPĂ NUMĂRUL LOCUITORILOR, LA 1 IULIE 2017

Nr. Numărul
Localitatea
crt. locuitorilor

1. Târgovişte 92548
2. Moreni 20207
3. Pucioasa 15195
4. Găeşti 15127
5. Titu 10312
6. Fieni 7565
7. Răcari 6424
8. Potlogi 9020
9. Dragomireşti 8906
10. Răzvad 8774
11. Băleni 8755
12. Cojasca 8688
13. Corbii Mari 8076

2.8 GRUPAREA LOCALITĂŢILOR DUPĂ NUMĂRUL LOCUITORILOR, LA 1 IULIE 2017

Numărul municipiilor, oraşelor


Grupe de municipii, oraşe şi Numărul locuitorilor
şi comunelor
comune, după numărul
locuitorilor în % în %
Date absolute Date absolute
faţă de total faţă de total
Municipii şi oraşe
Total 7 100,0 167378 100,0
sub 10000 2 28,6 13989 8,4
10000 - 19999 3 42,8 40634 24,3
20000 şi peste 2 28,6 112755 67,3
Comune

Total 82 100,0 357885 100,0


sub 2000 6 7,3 10186 2,8
2000-3999 29 35,4 84306 23,6
4000-5999 34 41,5 163924 45,8
6000-7999 7 8,5 47250 13,2
8000 şi peste 6 7,3 52219 14,6

31
2.9 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

Date absolute (număr)


Anii Decese la
Sporul Născuţi
Născuţi vii Decese Căsătorii Divorţuri o vârstă
natural morţi
sub 1 an
Total
1990 7937 6570 1367 4603 766 69 223
2000 5744 6357 -613 3176 753 29 86
2002 5297 6814 -1517 2931 899 19 77
2003 5279 6689 -1410 3103 905 19 81
2004 5421 6315 -894 3458 968 14 79
2005 5211 6681 -1470 2942 816 23 72
2006 4985 6494 -1509 3131 882 19 67
2007 4881 6214 -1333 4690 833 14 39
2008 5275 6372 -1097 3471 885 16 56
2009 5352 6343 -991 3120 770 14 67
2010 5230 6416 -1186 2707 793 5 43
2011 4738 6108 -1370 2292 896 13 37
2012 4749 6263 -1514 2420 669 10 32
2013 4872 6362 -1490 2386 640 9 30
2014 4594 6276 -1682 2415 548 12 34
2015 4645 6342 -1697 2582 842 10 30
2016 4663 6331 -1668 2846 759 18 27
2017 4574 6508 -1934 3179 720 6 30
Urban
1990 2433 1287 1146 1551 386 30 58
2000 1632 1251 381 1142 399 8 24
2002 1415 1378 37 1077 477 3 17
2003 1394 1363 31 1220 499 2 18
2004 1555 1312 243 1233 532 3 16
2005 1565 1589 -24 1213 447 10 12
2006 1508 1448 60 1232 484 5 17
2007 1471 1396 75 1465 396 5 8
2008 1638 1486 152 1260 435 2 11
2009 1623 1519 104 1199 372 7 17
2010 1620 1555 65 1116 388 3 13
2011 1380 1453 -73 908 475 2 13
2012 1387 1463 -76 945 345 1 4
2013 1528 1523 +5 899 336 2 6
2014 1334 1563 -229 868 280 4 6
2015 1384 1531 -147 975 401 3 9
2016 1386 1579 -193 1053 353 4 11
2017 1318 1695 -377 1140 367 - 7
Rural
1990 5504 5283 221 3052 380 39 165
2000 4112 5106 -994 2034 354 21 62
2002 3882 5436 -1554 1854 422 16 60
2003 3885 5326 -1441 1883 406 17 63
2004 3866 5003 -1137 2225 436 11 63
2005 3646 5092 -1446 1729 369 13 60
2006 3477 5046 -1569 1899 398 14 50
2007 3410 4818 -1408 3225 437 9 31
2008 3637 4886 -1249 2211 450 14 45
2009 3729 4824 -1095 1921 398 7 50
2010 3610 4861 -1251 1591 405 2 30
2011 3358 4655 -1297 1384 421 11 24
2012 3362 4800 -1438 1476 324 9 28
2013 3344 4839 -1495 1487 304 7 24
2014 3260 4713 -1453 1547 268 8 28
2015 3261 4811 -1550 1607 441 7 21
2016 3277 4752 -1475 1793 406 14 16
2017 3256 4813 -1557 2039 353 6 23

32
Rate (la 1000 locuitori) Născuţi Decese la o
morţi la 1000 vârstă sub 1
Născuţi Sporul Anii
Decese Căsătorii Divorţuri născuţi an la 1000
vii natural (vii+morţi) născuţi-vii
Total
13,9 11,5 2,4 8,1 1,34 8,6 28,1 1990
10,5 11,6 -1,1 5,3 1,37 5,0 15,0 2000
9,7 12,5 -2,8 5,4 1,65 3,6 14,5 2002
9,7 12.3 -2,6 5,7 1,66 3,6 15,3 2003
10,0 11,6 -1,6 6,4 1,78 2,6 14,6 2004
9,6 12,3 -2,7 5,4 1,51 4,4 13,8 2005
9,2 12,0 -2,8 5,8 1,63 3,8 13,4 2006
9,0 11,5 -2,5 8,7 1,54 2,9 8,0 2007
9,8 11,8 -2,0 6,4 1,64 3,0 10,6 2008
10,0 11,8 -1,8 5,8 1,43 2,6 12,5 2009
9,7 11,9 -2,2 5,0 1,48 1,0 8,2 2010
8,8 11,4 -2,6 4,3 1,67 2,7 7,8 2011
8,9 11,7 -2,8 4,5 1,25 2,1 6,7 2012
9,1 11,9 -2,8 4,5 1,20 2,0 6,2 2013
8,6 11,8 -3,2 4,5 1,03 2,8 7,4 2014
8,8 12,0 -3,2 4,9 1,59 2,2 6,5 2015
8,8 12,0 -3,2 5,4 1,44 3,8 5,8 2016
8,7 12,4 -3,7 6,1 1,37 1,3 6,6 2017
Urban
13,9 7,4 6,5 8,9 2,21 12,2 23,8 1990
9,3 7,1 2,2 6,5 2,28 4,9 14,7 2000
8,1 7,9 0,2 6,2 2,73 2,1 12,0 2002
8,0 7,8 0,2 7,0 2,87 1,4 12,9 2003
8,6 7,3 1,3 6.8 2,95 1,9 10,3 2004
8,7 8,8 -0,1 6,8 2,49 6,3 7,7 2005
8,4 8,1 0,3 6,9 2,70 3,3 11,3 2006
8,2 7,8 0,4 8,2 2,22 3,4 5,4 2007
9,3 8,4 0,9 7,1 2,46 1,2 6,7 2008
9,2 8,6 0,6 6,8 2,11 4,3 10,5 2009
9,2 8,8 0,4 6,3 2,21 1,9 8,0 2010
7,9 8,3 -0,4 5,2 2,72 1,4 9,4 2011
8,0 8,4 -0,4 5,4 1,99 0,7 2,9 2012
8,9 8,8 0,1 5,2 1,95 1,4 3,9 2013
7,8 9,1 -1,3 5,1 1,64 3,3 4,5 2014
8,1 9,0 -0,9 5,7 2,36 2,4 6,5 2015
8,2 9,4 -1,2 6,2 2,09 2,9 7,9 2016
7,9 10,1 -2,2 6,8 2,19 - 5,3 2017
Rural
13,9 13,3 0,6 7,7 0,96 7,0 30,0 1990
11,0 13,7 -2,7 5,5 0,95 5,1 15,1 2000
10,4 14,6 -4,2 5,0 1,14 4,1 15,5 2002
10,5 14,4 -3,9 5,1 1,10 4,4 16,2 2003
10,7 13,8 -3,1 6,1 1,20 2,8 16,3 2004
10,1 14,0 -3,9 4,8 1,02 3,6 16,5 2005
9,6 14,0 -4,4 5,3 1,10 4,0 14,4 2006
9,4 13,2 -3,9 8,9 1,21 2,6 9,1 2007
10,1 13,5 -3,4 6,1 1,25 3,8 12,4 2008
10,3 13,3 -3,0 5,3 1,10 1,9 13,4 2009
10,0 13,4 -3,4 4,4 1,12 0,6 8,3 2010
9,3 12,9 -3,6 3,8 1,16 3,3 7,1 2011
9,3 13,2 -3,9 4,1 0,89 2,7 8,3 2012
9,3 13,4 -4,1 4,1 0,84 2,2 7,2 2013
9,0 13,1 -4,1 4,3 0,74 2,6 8,6 2014
9,1 13,4 -4,3 4,5 1,23 2,2 6,4 2015
9,1 13,2 -4,1 5,0 1,13 4,3 4,9 2016
9,1 13,4 -4,3 5,7 0,99 1,8 7,1 2017

33
2.10 DECESELE, PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE

Grupa de vârstă (ani)


Anii
Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

Total
2012 6263 37 6 10 9 13 25 32 43 96
2013 6362 36 8 6 10 30 15 29 51 108
2014 6276 37 3 5 9 16 29 31 60 98
2015 6342 36 9 6 10 15 24 29 27 81
2016 6331 34 6 7 7 8 27 15 53 93
2017 6508 39 1 7 11 8 22 31 37 95
Masculin
2012 3198 23 4 6 7 10 13 20 32 64
2013 3218 20 6 5 4 26 10 23 33 72
2014 3172 24 3 3 6 8 20 17 43 77
2015 3236 22 5 5 9 15 17 22 19 57
2016 3238 21 4 4 3 6 20 8 42 62
2017 3321 21 - 6 7 7 12 20 30 75
Feminin
2012 3065 14 2 4 2 3 12 12 11 32
2013 3144 16 2 1 6 4 5 6 18 36
2014 3104 13 - 2 3 8 9 14 17 21
2015 3106 14 4 1 1 - 7 7 8 24
2016 3093 13 2 3 4 2 7 7 11 31
2017 3187 18 1 1 4 1 10 11 7 20

2.11 RATELE DE MORTALITATE1), PE GRUPE DE VÂRSTĂ ŞI SEXE

Grupa de vârstă (ani)


Anii
Total 0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44

Total
2012 11,7 1,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 1,0 2,0
2013 11,9 1,5 0,3 0,2 0,3 0,8 0,4 0,7 1,2 2,5
2014 11,8 1,5 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,3 2,3
2015 12,0 1,5 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,6 1,9
2016 12,0 1,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 1,2 2,2
2017 12,4 1,7 - 0,3 0,4 0,3 0,6 0,8 0,9 2,2
Masculin
2012 12,4 1,8 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,5 2,6
2013 12,3 1,6 0,5 0,3 0,3 1,4 0,5 1,1 1,5 3,2
2014 12,2 1,9 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 0,9 1,8 3,6
2015 12,4 1,8 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 1,1 0,8 2,7
2016 12,5 1,7 0,3 0,3 0,2 0,4 0,9 0,4 1,8 2,8
2017 12,9 1,7 - 0,4 0,5 0,5 0,6 1,0 1,4 3,3
Feminin
2012 11,3 1,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,6 0,6 0,5 1,4
2013 11,5 1,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,8 1,8
2014 11,4 1,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,4 0,8 0,8 1,0
2015 11,4 1,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,3 0,4 0,4 1,2
2016 11,5 1,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 1,5
2017 11,9 1,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,6 0,2 0,9

____________________________
1)Decedaţi la 1000 locuitori

34
Grupa de vârstă (ani)
85 şi Anii
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
peste
Total
112 250 369 490 481 748 1124 1177 1241 2012
154 218 400 507 498 740 1019 1187 1346 2013
158 209 382 459 521 698 978 1163 1420 2014
148 210 330 502 596 614 984 1229 1461 2015
183 200 356 503 601 630 923 1178 1507 2016
172 187 327 506 658 623 978 1156 1650 2017
Masculin
74 172 266 354 305 413 566 462 407 2012
113 155 271 361 317 397 499 482 424 2013
109 140 283 316 327 403 465 488 440 2014
103 159 228 371 385 359 441 495 505 2015
143 154 265 361 390 334 434 474 513 2016
136 140 229 337 438 349 492 494 528 2017
Feminin
38 78 103 136 176 335 558 715 834 2012
41 63 129 146 181 343 520 705 922 2013
49 69 99 143 194 295 513 675 980 2014
45 51 102 131 211 255 543 734 956 2015
40 46 91 142 211 296 489 704 994 2016
36 47 98 169 220 274 486 662 1122 2017

Grupa de vârstă (ani)


Anii
45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 - 74 75 – 79 80 – 84 85 şi peste

Total
3,8 7,7 10,7 15,9 21,8 35,6 61,4 99,1 190,8 2012
4,2 7,0 11,5 15,7 21,9 36,9 55,7 97,6 194,4 2013
3,8 7,0 10,9 14,4 21,7 37,0 53,2 94,9 187,0 2014
3,3 7,2 9,8 15,6 23,1 34,1 53,5 99,2 186,8 2015
3,9 7,1 10,8 15,4 22,0 34,2 52,8 93,6 182,1 2016
3,6 6,5 10,4 15,5 23,4 32,7 59,0 92,2 192,5 2017
Masculin
4,9 10,7 16,1 24,8 31,5 50,0 83,5 111,4 188,0 2012
5,9 10,1 16,3 24,1 31,6 49,9 74,7 115,2 180,3 2013
5,1 9,3 16,8 21,2 30,8 52,9 71,1 116,1 178,4 2014
4,5 10,8 13,9 24,7 33,5 49,1 66,6 117,5 201,4 2015
5,9 10,8 16,4 23,6 32,0 44,4 68,6 112,1 192,5 2016
5,5 9,6 14,9 22,1 34,9 43,9 82,1 118,1 192,1 2017
Feminin
2,6 4,8 5,7 8,2 14,2 26,2 48,4 92,4 192,2 2012
2,3 4,1 7,2 8,4 14,2 28,3 44,7 88,3 201,7 2013
2,4 4,6 5,4 8,4 14,5 26,2 43,3 83,8 191,2 2014
2,1 3,5 5,9 7,6 14,7 23,9 46,1 89,7 179,9 2015
1,8 3,3 5,4 8,2 14,0 27,1 43,8 84,3 177,2 2016
1,5 3,3 6,1 9,7 14,1 24,7 45,9 79,2 192,7 2017

35
2.12 DECESELE, PE CAUZE DE DECES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 6263 6362 6276 6342 6331 6508


Boli infecţioase şi parazitare, 43 30 50 37 32 26
din care:
Tuberculoză 35 20 36 18 17 11
Tumori 1169 1262 1245 1253 1223 1249
Boli endocrine de nutriţie şi metabolism 39 39 33 110 280 214
din care:
Diabet zaharat 39 39 32 110 278 214
Tulburări mentale şi de comportament 7 6 10 6 2 5
Boli ale sistemului nervos 61 62 85 112 147 115
Boli ale aparatului circulator, din care: 3928 3939 3833 3848 3664 3825
din care:
Boala ischemică a inimii 750 775 873 1225 1064 1085
Boli cerebro-vasculare 1563 1540 1462 1480 1484 1468
Boli ale aparatului respirator 311 287 300 325 263 330
Boli ale aparatului digestiv 369 385 381 318 334 354
Boli ale aparatului genito-urinar 101 87 85 68 101 107
Sarcina, naştere, lăuzie - 1 - - 1 -
Afecţiuni perinatale 5 12 13 8 9 13
Malformaţii congenitale, deformaţii şi
anomalii cromozomiale 18 17 14 15 9 8
Leziuni traumatice, otrăviri, consecinţe ale
cauzelor externe 194 211 194 172 198 198
Alte cauze 18 23 33 39 68 64

2.13 CĂSĂTORII ŞI DIVORŢURI, PE MEDII

2012 2013 2014 2015 2016 2017


Căsătorii
Total 2420 2386 2415 2582 2846 3179
Urban 945 899 868 975 1053 1140
Rural 1475 1487 1547 1607 1793 2039
Divorţuri
Total 669 640 548 842 759 720
Urban 345 336 280 401 353 367
Rural 324 304 268 441 406 353

2.14 VÂRSTA MEDIE LA CĂSĂTORIE, PE MEDII

Vârsta medie la căsătorie


Anii
Soţ Soţie
Total
2012 31,3 27,7
2013 31,6 28,0
2014 31,4 27,8
2015 31,9 28,2
2016 32,3 28,7
2017 32,7 29,2
Urban
2012 32,2 28,8
2013 32,7 29,3
2014 32,0 29,1
2015 32,4 29,2
2016 33,2 29,9
2017 33,2 30,3
Rural
2012 30,8 27,0
2013 30,9 27,2
2014 31,0 27,1
2015 31,6 27,6
2016 31,9 28,1
2017 32,4 28,6
36
2.15 DIVORŢURI DUPĂ NUMĂRUL COPIILOR MINORI RĂMAŞI DUPĂ DESFACEREA CĂSĂTORIEI

Numărul copiilor minori rămaşi după


2012 2013 2014 2015 2016 2017
desfacerea căsătoriei

Total divorţuri 669 640 548 842 759 720


Fără copii 361 365 308 410 378 390
Cu 1 copil 204 171 178 286 275 228
Cu 2 copii 84 94 60 130 97 89
Cu 3 copii 11 8 2 10 9 5
Cu 4 copii 5 2 - 2 - 5
Cu 5 copii şi peste 4 - - 4 - 3

2.16 DURATA MEDIE A VIEŢII, PE SEXE ŞI MEDII


ani
Anii Ambele sexe Masculin Feminin

Total
2002 - 2004 71,62 67,88 75,52
2003 - 2005 72,26 68,36 76,32
2004 - 2006 72,51 68,38 76,88
2005 - 2007 72,85 68,95 76,87
2006 - 2008 73,36 69,58 77,26
2007 - 2009 73,48 69,55 77,57
2008 - 2010 73,62 69,84 77,54
2009 – 2011 74,02 70,33 77,78
2010 – 2012 74,76 71,30 78,24
2011 – 2013 75,20 71,93 78,47
2012 – 2014 75,20 71,59 78,84
2013 – 2015 75,27 71,45 79,25
2014 - 2016 75,42 71,87 79,05
2015 - 2017 75,55 72,05 79,13
Urban
2002 - 2004 72,61 69,10 76,17
2003 - 2005 73,02 69,47 76,53
2004 - 2006 72,73 69,13 76,31
2005 - 2007 73,31 69,87 76,64
2006 - 2008 73,81 70,20 77,39
2007 - 2009 73,69 69,82 77,55
2008 - 2010 73,89 70,19 77,37
2009 – 2011 74,14 70,57 77,55
2010 – 2012 74,91 71,72 77,93
2011 – 2013 75,88 72,35 78,59
2012 – 2014 76,65 73,22 79,89
2013 – 2015 76,51 72,72 80,27
2014 - 2016 76,62 73,19 79,85
2015 - 2017 76,57 73,13 79,79
Rural
2002 - 2004 71,07 67,21 75,25
2003 - 2005 71,81 67,80 76,11
2004 - 2006 72,30 67,95 76,80
2005 - 2007 72,58 68,51 76,94
2006 - 2008 73,11 69,31 77,14
2007 - 2009 73,25 69,32 77,48
2008 - 2010 73,38 69,54 77,51
2009 – 2011 73,88 70,16 77,80
2010 – 2012 74,61 71,06 78,31
2011 – 2013 74,91 71,51 78,40
2012 – 2014 74,58 70,93 78,41
2013 – 2015 74,70 70,86 78,86
2014 - 2016 74,88 71,32 78,70
2015 - 2017 75,07 71,56 78,85

37
2.17 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI SEXE, LA 1 IULIE 2017

Localitate Ambele sexe Masculin Feminin

TOTAL JUDEŢ 525263 257221 268042


Urban -total 167378 79420 87958
Târgovişte 92548 43590 48958
Moreni 20207 9844 10363
Fieni 7565 3680 3885
Găeşti 15127 6974 8153
Pucioasa 15195 7243 7952
Răcari 6424 3136 3288
Titu 10312 4953 5359
Rural –total 357885 177801 180084
Aninoasa 6245 2995 3250
Băleni 8755 4391 4364
Bărbuleţu 2138 1094 1044
Bezdead 4493 2256 2237
Bilciureşti 1871 929 942
Brăneşti 4252 2052 2200
Braniştea 4100 1957 2143
Brezoaele 3569 1767 1802
Buciumeni 4480 2246 2234
Bucşani 6890 3411 3479
Butimanu 2278 1147 1131
Cândeşti 2775 1352 1423
Ciocăneşti 5250 2644 2606
Cobia 3009 1483 1526
Cojasca 8688 4390 4298
Comişani 5181 2535 2646
Conteşti 4426 2217 2209
Corbii Mari 8076 4105 3971
Cornăţelu 1387 690 697
Corneşti 6179 3035 3144
Costeştii din Vale 3489 1735 1754
Crângurile 3493 1704 1789
Crevedia 5945 2868 3077
Dărmăneşti 4794 2398 2396
Dobra 3605 1770 1835
Doiceşti 4735 2311 2424
Dragodana 6690 3357 3333
Dragomireşti 8906 4504 4402
Finta 4091 2033 2058
Glodeni 4304 2160 2144
Gura Foii 2234 1093 1141
Gura Ocnitei 7251 3561 3690
Gura Şutii 5349 2695 2654
Hulubeşti 3200 1632 1568
I. L. Caragiale 6831 3347 3484
Iedera 3930 1993 1937
Lucieni 2996 1498 1498
Ludeşti 5172 2595 2577
Lunguleţu 5485 2715 2770
Malu cu Flori 2251 1106 1145
Măneşti 5263 2659 2604
Mătăsaru 5200 2576 2624
Mogoşani 4309 2136 2173

38
2.17 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI SEXE, LA 1 IULIE 2017 - continuare

Localitate Ambele sexe Masculin Feminin

Moroeni 5118 2558 2560


Morteni 2798 1384 1414
Moţăieni 2063 1033 1030
Niculeşti 4298 2085 2213
Nucet 4315 2140 2175
Ocniţa 4438 2254 2184
Odobeşti 5097 2513 2584
Perşinari 2818 1383 1435
Petreşti 5560 2745 2815
Pietrari 2393 1211 1182
Pietroşiţa 3187 1561 1626
Poiana 3573 1789 1784
Potlogi 9020 4483 4537
Produleşti 3422 1686 1736
Pucheni 1801 871 930
Raciu 3257 1620 1637
Răscăieţi 2228 1119 1109
Râu Alb 1392 742 650
Răzvad 8774 4271 4503
Runcu 4366 2212 2154
Sălcioara 3863 1921 1942
Şelaru 3111 1555 1556
Slobozia Moară 2007 991 1016
Şotânga 7164 3527 3637
Tărtăşeşti 5197 2488 2709
Tătărani 5200 2625 2575
Ulieşti 4100 2000 2100
Ulmi 4483 2261 2222
Văcăreşti 5161 2558 2603
Valea Lungă 4699 2378 2321
Valea Mare 2152 1047 1105
Văleni -Dâmboviţa 2541 1237 1304
Vârfuri 1882 931 951
Vişina 4013 2027 1986
Vişineşti 1853 917 936
Vlădeni 2896 1469 1427
Voineşti 5985 2986 2999
Vulcana -Băi 3030 1560 1470
Vulcana -Pandele 5065 2521 2544

39
2.18 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI SEXE, LA 1 IULIE 2018
- date provizorii -

Localitate Ambele sexe Masculin Feminin

TOTAL JUDEŢ 522195 255861 266334


Urban -total 166043 78742 87301
Târgovişte 91979 43275 48704
Moreni 19906 9677 10229
Fieni 7509 3648 3861
Găeşti 15019 6933 8086
Pucioasa 15028 7167 7861
Răcari 6370 3117 3253
Titu 10232 4925 5307
Rural –total 356152 177119 179033
Aninoasa 6279 3033 3246
Băleni 8732 4404 4328
Bărbuleţu 2119 1087 1032
Bezdead 4440 2229 2211
Bilciureşti 1877 936 941
Brăneşti 4235 2040 2195
Braniştea 4050 1932 2118
Brezoaele 3552 1757 1795
Buciumeni 4426 2212 2214
Bucşani 6829 3379 3450
Butimanu 2289 1152 1137
Cândeşti 2737 1332 1405
Ciocăneşti 5228 2634 2594
Cobia 2978 1467 1511
Cojasca 8733 4423 4310
Comişani 5159 2520 2639
Conteşti 4433 2205 2228
Corbii Mari 8069 4119 3950
Cornăţelu 1367 676 691
Corneşti 6112 2998 3114
Costeştii din Vale 3466 1724 1742
Crângurile 3500 1720 1780
Crevedia 5962 2888 3074
Dărmăneşti 4772 2379 2393
Dobra 3556 1757 1799
Doiceşti 4692 2285 2407
Dragodana 6684 3357 3327
Dragomireşti 8938 4522 4416
Finta 4040 2021 2019
Glodeni 4268 2149 2119
Gura Foii 2228 1089 1139
Gura Ocnitei 7184 3543 3641
Gura Şutii 5294 2685 2609
Hulubeşti 3184 1624 1560
I. L. Caragiale 6787 3342 3445
Iedera 3898 1977 1921
Lucieni 2956 1490 1466
Ludeşti 5171 2587 2584
Lunguleţu 5418 2685 2733
Malu cu Flori 2214 1089 1125
Măneşti 5318 2689 2629
Mătăsaru 5139 2547 2592
Mogoşani 4281 2140 2141

40
2.18 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI SEXE, LA 1 IULIE 2018 - continuare
- date provizorii -

Localitate Ambele sexe Masculin Feminin

Moroeni 5092 2543 2549


Morteni 2749 1363 1386
Moţăieni 2034 1015 1019
Niculeşti 4263 2071 2192
Nucet 4298 2134 2164
Ocniţa 4404 2250 2154
Odobeşti 5083 2499 2584
Perşinari 2804 1377 1427
Petreşti 5513 2734 2779
Pietrari 2394 1206 1188
Pietroşiţa 3168 1551 1617
Poiana 3549 1779 1770
Potlogi 9068 4504 4564
Produleşti 3444 1685 1759
Pucheni 1765 854 911
Raciu 3249 1622 1627
Răscăieţi 2207 1113 1094
Râu Alb 1391 734 657
Răzvad 8708 4225 4483
Runcu 4312 2186 2126
Sălcioara 3857 1913 1944
Şelaru 3073 1543 1530
Slobozia Moară 2004 994 1010
Şotânga 7150 3531 3619
Tărtăşeşti 5189 2488 2701
Tătărani 5150 2610 2540
Ulieşti 4076 1987 2089
Ulmi 4547 2287 2260
Văcăreşti 5119 2538 2581
Valea Lungă 4697 2379 2318
Valea Mare 2149 1046 1103
Văleni -Dâmboviţa 2520 1231 1289
Vârfuri 1837 912 925
Vişina 3990 2023 1967
Vişineşti 1812 896 916
Vlădeni 2862 1456 1406
Voineşti 5964 2983 2981
Vulcana -Băi 3004 1529 1475
Vulcana -Pandele 5063 2504 2559

41
2.19 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 2017

60 ani
Localitate Total 0-14 ani 15-59 ani
şi peste

TOTAL JUDEŢ 525263 77642 330023 117598


Urban -total 167378 22464 108187 36727
Târgovişte 92548 12799 60249 19500
Moreni 20207 2454 13252 4501
Fieni 7565 834 5023 1708
Găeşti 15127 1854 9661 3612
Pucioasa 15195 1909 9696 3590
Răcari 6424 1087 3665 1672
Titu 10312 1527 6641 2144
Rural –total 357885 55178 221836 80871
Aninoasa 6245 809 3860 1576
Băleni 8755 1699 5401 1655
Bărbuleţu 2138 266 1309 563
Bezdead 4493 569 2694 1230
Bilciureşti 1871 339 1153 379
Brăneşti 4252 509 2689 1054
Braniştea 4100 586 2497 1017
Brezoaele 3569 506 2142 921
Buciumeni 4480 567 2826 1087
Bucşani 6890 1050 4247 1593
Butimanu 2278 400 1423 455
Cândeşti 2775 322 1670 783
Ciocăneşti 5250 989 3259 1002
Cobia 3009 355 1892 762
Cojasca 8688 2855 5109 724
Comişani 5181 669 3191 1321
Conteşti 4426 898 2614 914
Corbii Mari 8076 1567 4920 1589
Cornăţelu 1387 237 759 391
Corneşti 6179 791 3523 1865
Costeştii din Vale 3489 620 2140 729
Crângurile 3493 771 2012 710
Crevedia 5945 888 3572 1485
Dărmăneşti 4794 724 3049 1021
Dobra 3605 452 2334 819
Doiceşti 4735 647 3068 1020
Dragodana 6690 933 4215 1542
Dragomireşti 8906 1412 5886 1608
Finta 4091 528 2492 1071
Glodeni 4304 626 2738 940
Gura Foii 2234 250 1396 588
Gura Ocnitei 7251 979 4562 1710
Gura Şutii 5349 865 3337 1147
Hulubeşti 3200 447 2012 741
I. L. Caragiale 6831 1071 4180 1580
Iedera 3930 627 2467 836
Lucieni 2996 360 1924 712
Ludeşti 5172 999 3218 955
Lunguleţu 5485 884 3420 1181
Malu cu Flori 2251 250 1328 673
Măneşti 5263 1124 3295 844
Mătăsaru 5200 700 3256 1244
Mogoşani 4309 576 2674 1059

42
2.19 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 2017
- continuare

60 ani
Localitate Total 0-14 ani 15-59 ani
şi peste

Moroeni 5118 809 3283 1026


Morteni 2798 375 1724 699
Moţăieni 2063 227 1272 564
Niculeşti 4298 814 2754 730
Nucet 4315 692 2712 911
Ocniţa 4438 678 2908 852
Odobeşti 5097 912 3068 1117
Perşinari 2818 393 1760 665
Petreşti 5560 667 3456 1437
Pietrari 2393 311 1490 592
Pietroşiţa 3187 415 2006 766
Poiana 3573 575 2196 802
Potlogi 9020 2024 5425 1571
Produleşti 3422 521 2100 801
Pucheni 1801 189 1027 585
Raciu 3257 433 2103 721
Răscăieţi 2228 317 1427 484
Râu Alb 1392 147 790 455
Răzvad 8774 1105 5371 2298
Runcu 4366 581 2805 980
Sălcioara 3863 552 2402 909
Şelaru 3111 420 1888 803
Slobozia Moară 2007 235 1283 489
Şotânga 7164 994 4645 1525
Tărtăşeşti 5197 847 3213 1137
Tătărani 5200 697 3180 1323
Ulieşti 4100 648 2412 1040
Ulmi 4483 637 2832 1014
Văcăreşti 5161 724 3282 1155
Valea Lungă 4699 571 2946 1182
Valea Mare 2152 254 1297 601
Văleni -Dâmboviţa 2541 303 1475 763
Vârfuri 1882 281 1100 501
Vişina 4013 590 2496 927
Vişineşti 1853 174 1073 606
Vlădeni 2896 455 1871 570
Voineşti 5985 761 3761 1463
Vulcana -Băi 3030 467 1936 627
Vulcana -Pandele 5065 667 3378 1020

43
2.20 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 2018
- date provizorii -
60 ani
Localitate Total 0-14 ani 15-59 ani
şi peste

TOTAL JUDEŢ 522195 76228 326913 119054


Urban -total 166043 22160 105990 37893
Târgovişte 91979 12677 59060 20242
Moreni 19906 2332 12943 4631
Fieni 7509 827 4921 1761
Găeşti 15019 1855 9439 3725
Pucioasa 15028 1888 9481 3659
Răcari 6370 1083 3620 1667
Titu 10232 1498 6526 2208
Rural –total 356152 54068 220923 81161
Aninoasa 6279 793 3902 1584
Băleni 8732 1666 5423 1643
Bărbuleţu 2119 251 1301 567
Bezdead 4440 558 2653 1229
Bilciureşti 1877 337 1150 390
Brăneşti 4235 490 2670 1075
Braniştea 4050 559 2467 1024
Brezoaele 3552 501 2145 906
Buciumeni 4426 548 2775 1103
Bucşani 6829 1035 4211 1583
Butimanu 2289 398 1437 454
Cândeşti 2737 304 1656 777
Ciocăneşti 5228 954 3273 1001
Cobia 2978 345 1864 769
Cojasca 8733 2831 5158 744
Comişani 5159 654 3183 1322
Conteşti 4433 876 2646 911
Corbii Mari 8069 1553 4942 1574
Cornăţelu 1367 233 754 380
Corneşti 6112 782 3508 1822
Costeştii din Vale 3466 598 2138 730
Crângurile 3500 762 2042 696
Crevedia 5962 872 3681 1409
Dărmăneşti 4772 717 3020 1035
Dobra 3556 427 2224 905
Doiceşti 4692 617 3033 1042
Dragodana 6684 910 4228 1546
Dragomireşti 8938 1369 5901 1668
Finta 4040 522 2457 1061
Glodeni 4268 600 2709 959
Gura Foii 2228 254 1372 602
Gura Ocnitei 7184 967 4490 1727
Gura Şutii 5294 828 3313 1153
Hulubeşti 3184 422 2024 738
I. L. Caragiale 6787 1036 4171 1580
Iedera 3898 610 2430 858
Lucieni 2956 347 1894 715
Ludeşti 5171 977 3231 963
Lunguleţu 5418 854 3409 1155
Malu cu Flori 2214 235 1304 675
Măneşti 5318 1135 3318 865
Mătăsaru 5139 679 3190 1270
Mogoşani 4281 561 2674 1046

44
2.20 POPULAŢIA DUPĂ DOMICILIU, PE LOCALITĂŢI ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE 2018
- continuare - date provizorii -
60 ani
Localitate Total 0-14 ani 15-59 ani
şi peste

Moroeni 5092 810 3249 1033


Morteni 2749 351 1717 681
Moţăieni 2034 219 1257 558
Niculeşti 4263 799 2729 735
Nucet 4298 676 2703 919
Ocniţa 4404 662 2875 867
Odobeşti 5083 902 3057 1124
Perşinari 2804 379 1755 670
Petreşti 5513 657 3411 1445
Pietrari 2394 307 1504 583
Pietroşiţa 3168 407 1989 772
Poiana 3549 563 2187 799
Potlogi 9068 2021 5453 1594
Produleşti 3444 518 2095 831
Pucheni 1765 175 1018 572
Raciu 3249 424 2101 724
Răscăieţi 2207 314 1404 489
Râu Alb 1391 139 790 462
Răzvad 8708 1066 5314 2328
Runcu 4312 557 2752 1003
Sălcioara 3857 542 2404 911
Şelaru 3073 425 1841 807
Slobozia Moară 2004 234 1293 477
Şotânga 7150 989 4593 1568
Tărtăşeşti 5189 826 3214 1149
Tătărani 5150 689 3140 1321
Ulieşti 4076 640 2401 1035
Ulmi 4547 659 2863 1025
Văcăreşti 5119 692 3256 1171
Valea Lungă 4697 576 2944 1177
Valea Mare 2149 255 1283 611
Văleni -Dâmboviţa 2520 284 1481 755
Vârfuri 1837 260 1090 487
Vişina 3990 577 2488 925
Vişineşti 1812 165 1057 590
Vlădeni 2862 459 1833 570
Voineşti 5964 774 3738 1452
Vulcana -Băi 3004 450 1925 629
Vulcana -Pandele 5063 659 3348 1056

45
2.21 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI PE LOCALITĂŢI, ÎN ANUL 2017

Date absolute (număr)


Localitate Decese la o
Născuţi Sporul
Decese Căsătorii Divorţuri vârstă sub 1
vii natural
an

TOTAL JUDEŢ 4574 6508 -1934 3179 720 30


Urban - total 1318 1695 -377 1140 367 7
Târgovişte 760 802 -42 682 215 4
Moreni 131 209 -78 119 47 2
Fieni 44 82 -38 59 16 -
Găeşti 114 165 -51 97 30 -
Pucioasa 117 206 -89 83 37 -
Răcari 65 111 -46 35 11 -
Titu 87 120 -33 65 11 1
Rural - total 3256 4813 -1557 2039 353 23
Aninoasa 53 79 -26 30 5 -
Băleni 92 101 -9 47 5 -
Bărbuleţu 24 45 -21 12 5 -
Bezdead 33 70 -37 17 5 -
Bilciureşti 25 18 +7 13 1 -
Brăneşti 34 50 -16 18 4 -
Braniştea 35 69 -34 27 3 1
Brezoaele 24 54 -30 15 3 -
Buciumeni 32 65 -33 26 6 -
Bucşani 60 95 -35 47 13 -
Butimanu 22 27 -5 18 2 1
Cândeşti 17 46 -29 12 4 -
Ciocăneşti 50 62 -12 36 5 -
Cobia 21 51 -30 13 - -
Cojasca 180 56 +124 101 2 -
Comişani 38 73 -35 23 1 -
Conţeşti 70 65 +5 26 3 -
Corbii Mari 105 103 +2 56 2 2
Cornăţelu 12 32 -20 6 1 -
Corneşti 37 129 -92 25 3 1
Costeştii din Vale 36 54 -18 17 1 -
Crângurile 32 73 -41 15 2 -
Crevedia 44 48 -4 42 10 -
Dărmăneşti 36 69 -33 25 6 -
Dobra 27 71 -44 22 4 -
Doiceşti 39 64 -25 22 7 1
Dragodana 66 84 -18 40 7 -
Dragomireşti 85 65 +20 50 21 -
Finta 38 82 -44 26 2 -
Glodeni 27 49 -22 19 5 -
Gura Foii 26 24 +2 15 - -
Gura Ocniţei 57 111 -54 32 12 1
Gura Şuţii 36 60 -24 26 2 1
Hulubeşti 23 52 -29 21 1 -
I. L. Caragiale 68 69 -1 49 12 -
Iedera 28 44 -16 20 5 -
Lucieni 24 41 -17 9 5 -
Ludeşti 58 59 -1 25 5 3
Lunguleţu 55 93 -38 23 2 -
Malu cu Flori 17 31 -14 9 4 -
Măneşti 83 50 +33 29 9 -
Mătăsaru 38 79 -41 18 2 1

46
Rate (la 1000 locuitori) Decese la o
vârstă sub 1
Localitate
Născuţi Sporul an la 1000
Decese Căsătorii Divorţuri
vii natural născuţi vii

8,7 12,4 -3,7 6,1 1,37 6,6 TOTAL JUDEŢ


7,9 10,1 -2,2 6,8 2,19 5,3 Urban - total
8,2 8,7 -0,5 7,4 2,32 5,3 Târgovişte
6,5 10,3 -3,8 5,9 2,32 15,3 Moreni
5,8 10,8 -5,0 7,8 2,11 - Fieni
7,5 10,9 -3,4 6,4 2,00 - Găeşti
7,7 13,6 -5,9 5,5 2,44 - Pucioasa
10,1 17,3 -7,2 5,4 1,71 - Răcari
8,4 11,6 -3,2 6,3 1,07 11,5 Titu
9,1 13,4 -4,3 5,7 0,99 7,1 Rural - total
8,5 12,7 -4,2 4,8 0,80 - Aninoasa
10,5 11,5 -1,0 5,4 0,57 - Băleni
11,2 21,0 -9,8 5,6 2,33 - Bărbuleţu
7,3 15,6 -8,3 3,8 1,11 - Bezdead
13,4 9,6 +3,8 6,9 0,53 - Bilciureşti
8,0 11,8 -3,8 4,2 0,94 - Brăneşti
8,5 16,8 -8,3 6,6 0,73 28,6 Braniştea
6,7 15,1 -8,4 4,2 0,84 - Brezoaele
7,1 14,5 -7,4 5,8 1,34 - Buciumeni
8,7 13,8 -5,1 6,8 1,89 - Bucşani
9,7 11,9 -2,2 7,9 0,88 45,5 Butimanu
6,1 16,6 -10,5 4,3 1,44 - Cândeşti
9,5 11,8 -2,3 6,8 0,95 - Ciocăneşti
7,0 16,9 -9,9 4,3 - - Cobia
20,7 6,4 +14,3 11,6 0,23 - Cojasca
7,3 14,1 -6,8 4,4 0,19 - Comişani
15,8 14,7 +1,1 5,0 0,68 - Conţeşti
13,0 12,8 +0,2 6,9 0,25 19,0 Corbii Mari
8,7 23,1 -14,4 4,3 0,72 - Cornăţelu
6,0 20,9 -14,9 4,0 0,49 27,0 Corneşti
10,3 15,5 -5,2 4,9 0,29 - Costeştii din Vale
9,1 13,7 -4,6 4,3 0,57 - Crângurile
7,4 12,3 -4,9 7,1 1,68 - Crevedia
7,5 14,4 -6,9 5,2 1,25 - Dărmăneşti
7,5 19,7 -12,2 6,1 1,66 - Dobra
8,2 13,5 -5,3 4,6 0,01 25,6 Doiceşti
9,9 12,6 -2,7 6,0 1,05 - Dragodana
9,5 7,3 +2,2 5,6 2,36 - Dragomireşti
9,3 20,0 -10,7 6,4 0,49 - Finta
6,3 11,4 -5,1 4,4 1,16 - Glodeni
11,6 10,7 +0,9 6,7 - - Gura Foii
7,9 15,3 -7,4 4,4 1,65 17,5 Gura Ocniţei
6,7 11,2 -4,5 4,9 0,37 27,8 Gura Şuţii
7,2 16,3 -9,1 6,6 0,31 - Hulubeşti
10,0 10,1 -0,1 7,2 1,76 I, L, Caragiale
7,1 11,2 -4,1 5,1 1,27 Iedera
8,0 13,7 -5,7 3,0 1,67 - Lucieni
11,2 11,4 -0,2 4,8 0,97 51,7 Ludeşti
10,0 16,9 -6,9 4,2 0,36 - Lunguleţu
7,6 13,8 -6,2 4,0 1,78 - Malu cu Flori
15,8 9,5 +6,3 5,5 1,71 - Măneşti
7,3 15,2 -7,9 3,5 0,38 26,3 Mătăsaru

47
2.21 MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI, ÎN ANUL 2017 - continuare

Date absolute (număr)


Localitate Decese la o
Născuţi Sporul
Decese Căsătorii Divorţuri vârstă sub 1
vii natural
an

Mogoşani 38 70 -32 20 4 -
Moroeni 51 44 +7 24 6 -
Morteni 15 57 -42 15 3 1
Moţăieni 12 27 -15 14 4 -
Niculeşti 42 48 -6 33 6 -
Nucet 41 62 -21 23 7 3
Ocniţa 37 57 -20 27 2 -
Odobeşti 45 60 -15 36 3 -
Perşinari 16 31 -15 13 4 -
Petreşti 51 78 -27 42 3 1
Pietrari 19 41 -22 21 2 -
Pietroşiţa 31 45 -14 13 5 -
Poiana 35 55 -20 22 2 2
Potlogi 113 96 +17 59 1 -
Produleşti 33 42 -9 29 1 -
Pucheni 7 32 -25 7 1 -
Raciu 16 43 -27 14 1 -
Răscăeţi 23 33 -10 18 - -
Rău Alb 8 23 -15 7 3 -
Răzvad 64 114 -50 40 19 -
Runcu 28 50 -22 24 4 -
Sălcioara 27 67 -40 22 8 -
Şelaru 27 53 -26 27 - 2
Slobozia Moară 20 33 -13 10 1 -
Şotânga 59 89 -30 36 9 -
Tărtăşeşti 47 65 -18 31 5 -
Tătărani 43 76 -33 23 8 -
Ulieşti 31 65 -34 26 2 -
Ulmi 35 46 -11 17 4 -
Văcăreşti 44 66 -22 21 11 -
Valea Lungă 43 65 -22 31 7 1
Valea Mare 13 33 -20 11 - 1
Văleni Dâmboviţa 18 48 -30 13 - -
Vârfuri 12 39 -27 11 1 -
Vişina 39 49 -10 23 1 -
Vişineşti 4 44 -40 8 1 -
Vlădeni 37 37 - 14 2 -
Voineşti 54 89 -35 45 5 -
Vulcana -Băi 29 30 -1 24 2 -
Vulcana -Pandele 42 49 -7 36 8 -

48
Rate (la 1000 locuitori) Decese la o
vârstă sub 1
Născuţi Sporul Localitate
Decese Căsătorii Divorţuri an la 1000
vii natural născuţi vii

8,8 16,2 -7,4 4,6 0,92 - Mogoşani


10,0 8,6 +1,5 4,7 1,17 - Moroeni
5,4 20,4 -15,0 7,3 1,07 66,7 Morteni
5,8 13,1 -7,3 6,8 1,94 - Moţăieni
9,8 11,2 -1,4 7,7 1,39 - Niculeşti
9,5 14,4 -4,9 5,3 1,62 73,2 Nucet
8,3 12,8 -4,5 6,1 0,45 - Ocniţa
8,8 11,8 -3,0 7,1 0,59 - Odobeşti
5,7 11,0 -5,3 4,6 1,42 - Perşinari
9,2 14,0 -4,8 7,6 0,54 19,6 Petreşti
7,9 17,1 -9,2 8,8 0,84 - Pietrari
9,7 14,1 -4,4 4,1 1,57 - Pietroşiţa
9,7 15,4 -5,7 6,2 0,22 51,1 Poiana
12,5 10,6 +1,9 6,5 0,11 - Potlogi
9,6 12,3 -2,7 8,5 0,29 - Produleşti
3,9 17,8 -13,9 3,9 0,56 - Pucheni
4,9 13,2 -8,3 4,3 0,31 - Raciu
10,3 14,8 -4,5 8,1 - - Răscăeţi
5,7 16,5 -10,8 5,0 2,16 - Rău Alb
7,3 13,0 -5,7 4,6 2,16 - Răzvad
6,4 11,5 -5,1 5,5 0,92 - Runcu
7,0 17,3 -10,3 5,7 2,06 - Sălcioara
8,7 17,0 -8,3 8,7 - 74,1 Şelaru
10,0 16,4 -6,4 5,0 0,49 - Slobozia Moară
8,2 12,4 -4,2 5,0 1,26 - Şotânga
9,0 12,5 -3,5 6,0 0,96 - Tărtăşeşti
8,3 14,6 -6,3 4,4 1,54 - Tătărani
7,6 15,9 -8,3 6,3 0,48 - Ulieşti
7,8 10,3 -2,5 3,8 0,90 - Ulmi
8,5 12,8 -4,3 4,1 2,13 - Văcăreşti
9,2 13,8 -4,6 6,6 1,48 23,3 Valea Lungă
6,0 15,3 -9,3 5,1 - 76,9 Valea Mare
7,1 18,9 -11,8 5,1 - - Văleni Dâmboviţa
6,4 20,7 -14,3 5,8 0,53 - Vârfuri
9,7 12,2 -2,5 5,7 0,25 - Vişina
2,2 23,7 -21,5 4,3 0,54 - Vişineşti
12,8 12,8 - 4,8 0,69 - Vlădeni
9,0 6,2 +2,8 7,5 0,84 - Voineşti
9,6 9,9 -0,3 7,9 0,66 - Vulcana -Băi
8,3 9,7 -1,4 7,1 1,58 - Vulcana -Pandele

49
PIAŢA FORŢEI
DE MUNCĂ 3
CUPRINS TABELE Pagina

FORŢA DE MUNCĂ
3.1 Populaţia după participarea la activitatea economică, pe sexe …………………………………………….. . 56
3.2 Structura populaţiei, pe sexe ……..…..……………………………………………………………………… 57
3.3 Populaţia ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN (la sfârşitul anului)… 58
3.4 Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN …………. 58
3.5 Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale industriei, la nivel de diviziune CAEN……………………. 59
3.6 Salariaţii, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiuni CAEN (la 31 decembrie)…………….. 60
3.7 Salariaţii, pe activităţi ale industriei la nivel de diviziune CAEN şi pe sexe, la 31 decembrie …… ………. 61
3.8 Şomerii înregistraţi şi rata şomajului ( la sfârşitul anului) …………………………………………………. 62

CONDIŢII DE MUNCĂ
3.9 Numărul accidentelor de muncă şi al conflictelor de interese…..………………..…………………………. 62

SURSA DATELOR

Surse statistice :
 Balanţa forţei de muncă, pentru datele privind populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale, pe
forme de proprietate;
 Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă realizată în unităţile economico-sociale, pentru datele referitoare
la numărul salariaţiilor.

Surse administrative:
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru datele privind numărul şomerilor înregistraţi.
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru datele privind condiţiile de muncă.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

FORŢA DE MUNCĂ

Populaţia activă (persoanele active) -din punct de vedere economic- cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care
furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii; include populaţia ocupată şi şomerii.
Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balanţei forţei de muncă, toate persoanele care în anul de
referinţă au desfăşurat o activitate economico-socială aducătoare de venit, cu excepţia cadrelor militare şi a persoanelor
asimilate acestora (personalul M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., militari în termen), a salariaţilor organizaţiilor politice, obşteşti şi
a deţinuţilor.
Rata de activitate reprezintă raportul dintre populaţia activă şi populaţia în vârstă de 15-64 ani şi peste, exprimat
procentual.
Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia în vârstă de 15-64 ani şi peste, exprimat
procentual.
Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice ale
salariaţilor, inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare împărţită la numărul total al
zilelor calendaristice (365 zile), Salariaţii care nu au fost angajaţi cu normă întreagă s-au inclus în numărul mediu
proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă.
Începând cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în calculul numărului mediu au fost excluşi salariaţii al căror
contract/raport de muncă a fost suspendat, conform Legii nr.53/2003 Codul muncii, art.49-54, privind « suspendarea
contractului individual de muncă » şi Legea nr.161/2003 referitor la suspendarea raportului de serviciu (exemple :
concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, efectuarea serviciului militar obligatoriu,
exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti pe toată durata mandatului.
Numărul salariaţilor la 31 decembrie (efectivul salariaţilor) reprezintă numărul de salariaţi angajaţi cu contract
individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată în program complet sau parţial (inclusiv cei cu contrat/
raport de muncă suspendat) existenţi în evidenţele întreprinderii la sfârşitul anului. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la
lucru în străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare.
Repartizarea salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale s-a realizat după activitatea omogenă a intreprinderii,
iar pe judeţe în funcţie de localitatea în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi care se înregistrează la agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, ori alt furnizor de servicii de
ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.
Conform legislaţiei în vigoare, calitatea de şomer o are persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât
valoarea indicatorului social de referinţă definit în textul Legii nr. 76/2002;
52
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă;
Asimilaţi şomerilor sunt:
– absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minim
16 ani, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii
profesionale;
– persoanele care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadrate în muncă şi care într-o perioadă de 30 de zile
de la data lăsării lor la vatră nu s-au putut încadra în muncă;
Rata şomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul şomerilor (înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă) şi populaţia activă civilă (şomeri + populaţie ocupată civilă, definită conform metodologiei balanţei
forţei de muncă).

CONDIŢII DE MUNCĂ

Accident de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au
loc în timpul procesului de muncă sau în îndelinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului
în baza căruia se desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin trei zile,
invaliditate sau desces.
În raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate, accidentul de muncă se clasifică în :
- accident care produce incapacitate temporără de muncă de cel puţin 3 zile ;
- accident care produce invaliditatea ;
- accident mortal ;
- accident colectiv, respectiv cele în care sunt accidentate în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză cel puţin trei persoane.
Conflictele de interese - întreruperile temporare ale lucrului declanşate în scopuri revendicative conform Legii
nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă.
Greva – o încetare colectivă şi voluntarăa lucrului într-o unitate, conform Legii nr. 168/1999.

Conform CAEN Rev.2


Agricultura include activităţile din agricultură, silvicultură şi pescuit.
Industria include activităţi de : industrie extractivă, industrie prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare.
Serviciile comerciale includ activităţile de : comerţ, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante, informaţii şi
comunicaţii, intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităti profesionale, activităţi de servicii
administrative şi activităţi de servicii suport.
Serviciile sociale includ activităţile de : administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din sistemul public,
învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, activităţi de spectacole culturale şi recreative şi celelalte activităţi ale economiei
naţionale.

3.G1 POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

CAEN Rev.2

53
3.G2 STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE

54
3.G3 EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU AL SALARIAŢILOR

3.G4 NUMĂRUL ŞOMERILOR ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA SOMAJULUI ÎNREGISTRAT

55
3.1 POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

mii persoane

Populaţia activă
Total 212,8 210,7 204,6 198,9 193,9 191,5
Masculin 120,6 119,3 114,0 112,8 113,7 111,5
Feminin 92,2 91,4 90,6 86,1 80,2 80,0
Populaţia ocupată
Total 196,9 193,5 188,4 184,6 180,3 181,3
Masculin 111,3 109,1 104,6 104,6 105,9 105,9
Feminin 85,6 84,4 83,8 80,0 74,4 75,4
Şomeri înregistraţi
Total 15,9 17,2 16,2 14,3 13,6 10,2
Masculin 9,3 10,2 9,4 8,2 7,8 5,6
Feminin 6,6 7,0 6,8 6,1 5,8 4,6

Procente

Rata de activitate1)a
resurselor de muncă
Total 61,1 60,6 62,7 61,8 60,0 60,0
Masculin 66,6 65,9 65,6 65,8 66,3 65,6
Feminin 55,1 54,8 59,4 57,1 52,8 53,5
Rata de ocupare2) a
resurselor de muncă
Total 56,5 55,6 57,7 57,3 55,8 56,8
Masculin 61,5 60,3 60,2 61,1 61,8 62,8
Feminin 51,2 50,6 54,9 53,1 48,9 50,5
Rata şomajului
Total 7,5 8,1 7,9 7,2 7,0 5,3
Masculin 7,6 8,5 8,3 7,2 6,9 5,0
Feminin 7,2 7,7 7,5 7,1 7,2 5,8

_________
1)
Raportul exprimat procentual dintre populaţia activă civilă şi populaţia totală în vârstă de 15-64 ani.
2) Raportul exprimat procentual dintre populaţia ocupată civilă şi populaţia totală în vârstă de 15-64 ani.

56
3.2 STRUCTURA POPULAŢIEI DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE
procente
Persoane active
Total Persoane
Anii
populaţie Total Ocupate Şomeri inactive

Total

2007 100,0 40,2 38,0 2,2 59,8


2008 100,0 39,6 37,4 2,2 60,4
2009 100,0 39,8 36,4 3,4 60,2
2010 100,0 39,9 36,5 3,4 60,1
2011 100,0 39,1 36,5 2,5 60,9
2012 100,0 40,3 37,2 3,1 59,7
2013 100,0 40,1 36,8 3,3 59,9
2014 100,0 38,4 35,4 3,0 61,6
2015 100,0 37,6 34,9 2,7 62,4
2016 100,0 36,7 34,1 2,6 63,3
2017 100,0 36,5 34,5 2,0 63,5

Masculin

2007 100,0 45,3 42,9 2,4 54,7


2008 100,0 45,7 43,2 2,4 54,3
2009 100,0 44,9 40,9 4,0 55,1
2010 100,0 46,0 41,9 4,1 54,0
2011 100,0 44,7 41,7 2,9 55,3
2012 100,0 46,7 43,1 3,6 53,3
2013 100,0 46,5 42,5 4,0 53,5
2014 100,0 43,8 40,2 3,6 56,2
2015 100,0 43,6 40,4 3,2 56,4
2016 100,0 44,0 41,0 3,0 56,0
2017 100,0 43,4 41,2 2,2 56,6

Feminin

2007 100,0 35,3 33,4 1,9 64,7


2008 100,0 33,8 31,8 2,0 66,2
2009 100,0 34,9 32,2 2,7 65,1
2010 100,0 34,1 31,4 2,7 65,9
2011 100,0 33,8 31,6 2,1 66,2
2012 100,0 34,1 31,6 2,5 65,9
2013 100,0 34,0 31,4 2,6 66,0
2014 100,0 33,4 30,9 2,5 66,6
2015 100,0 31,9 29,6 2,3 68,1
2016 100,0 29,8 27,6 2,2 70,2
2017 100,0 29,9 28,1 1,8 70,1

57
3.3 POPULAŢIA OCUPATĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE
SECŢIUNE CAEN (la sfârşitul anului)
mii persoane
2015 2016 2017
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) din care: din care: din care:
Total Total Total
femei femei femei
Total 184,6 80,0 180,3 74,4 181,3 75,4
Agricultură, silvicultură şi pescuit 57,1 30,2 48,9 25,4 49,3 25,4
Industrie 47,4 15,0 51,7 15,6 51,3 15,5
Industrie extractivă 1,5 0,2 1,5 0,2 1,4 0,2
Industrie prelucrătoare 43,1 14,3 47,4 14,8 46,9 14,8
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,
gaze, apă caldă şi aer condiţionat 0,6 0,1 0,6 0,1 0,7 0,4
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare 2,2 0,4 2,2 0,5 2,3 0,4
Construcţii 6,2 0,8 6,4 0,8 6,7 0,7
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor
şi motocicletelor 28,5 12,7 27,5 10,8 26,9 11,3
Transport şi depozitare 11,6 0,8 12,1 0,9 12,5 0,9
Hoteluri şi restaurante 2,4 1,2 3,2 1,6 3,4 1,9
Informaţii şi comunicaţii 0,7 0,2 0,7 0,3 0,7 0,3
Intermedieri financiare şi asigurări 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6
Tranzacţii imobiliare 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2,3 1,0 2,0 1,0 2,2 1,0
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 4,9 1,5 5,4 2,0 5,3 1,8
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
sistemul public 4,1 2,5 4,2 2,4 4,3 2,5
Învăţământ 8,1 5,7 7,9 5,6 7,8 5,6
Sănătate şi asistenţă socială 6,9 5,7 6,8 5,8 7,1 6,1
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1,1 0,7 0,6 0,4 0,7 0,5
Alte activităţi ale economiei naţionale 1,9 1,1 1,8 1,0 1,9 1,1

3.4 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA


NIVEL DE SECŢIUNE CAEN
persoane
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2015 2016 2017

Total 72435 73939 77622


Agricultură, silvicultură şi pescuit 1664 1687 1864
Industrie 23787 24240 25670
Industrie extractivă 1535 1449 1429
Industrie prelucrătoare 19950 20600 21941
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 641 616 622
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 1661 1575 1678
Construcţii 4272 3223 3175
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 10745 12289 12100
Transport şi depozitare 3503 3879 4125
Hoteluri şi restaurante 1874 2055 2573
Informaţii şi comunicaţii 551 566 640
Intermedieri financiare şi asigurări 881 684 674
Tranzacţii imobiliare 326 346 427
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1706 1503 1913
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 4057 4945 5206
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 4085 3990 4139
Învăţământ 7746 7562 7612
Sănătate şi asistenţă socială 5875 5812 6176
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 826 592 663
Alte activităţi ale economiei naţionale 537 566 665
58
3.5 NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR PE ACTIVITĂŢI ALE INDUSTRIEI,
LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN
persoane
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2015 2016 2017

Industrie - total 23787 24240 25670


Industria extractivă 1535 1449 1429
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 1277 1141 1065
Alte activităţi extractive 219 282 339
Activităţi de servicii anexe extracţiei 39 26 25
Industria prelucrătore, din care : 19950 20600 21941
Ind. alimentară 2359 2109 2189
Fabricarea băuturilor 16 14 3
Fabricarea produselor textile 1446 1341 1493
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2349 2600 2190
Prelucrarea lemnului , cu excepţia mobilei 578 602 696
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 434 468 583
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 147 155 200
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 435 522 535
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 1287 1444 1724
Fabricarea altorproduse din minerale nemetalice 776 940 1127
Industria metalurgică 2313 2271 2302
Industria construcţiilor metalice 2013 2321 2534
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 79 77 74
Fabricarea echipamentelor electrice 3719 3610 3763
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente N.C.A. 425 484 508
Fabricarea autovehicolelor de transport rutier 479 412 453
Fabricarea altor mijloace de transport 316 299 284
Fabricarea de mobilă 515 459 648
Alte activităţi industriale N.C.A. 60 26 86
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 204 371 464
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică,gaze, apă caldă şi aer
641 616 622
condiţionat
Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
1661 1575 1678
decontaminare
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 719 669 671
Colectarea şi epurarea apelor uzate 194 193 200
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor 748 713 807

59
3.6 SALARIAŢII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNI CAEN
(la 31 decembrie)
persoane
2015 2016 2017
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) din care: din care: din care:
Total Total Total
femei femei femei
Total 78268 39727 80154 39747 83842 41824

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1875 486 1963 486 2081 710


Industrie 25066 11558 25742 11615 27282 11983
Industrie extractivă 1570 209 1477 200 1398 191
Industrie prelucrătoare 21116 10800 21922 10826 23395 11238
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
620 118 612 119 682 126
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea
1760 431 1731 470 1807 428
deşeurilor, activităţi de decontaminare
Construcţii 3777 592 3672 596 4049 517
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
12805 7364 13319 6839 13711 7589
autovehiculelor şi motocicletelor
Transport şi depozitare 4098 801 4389 851 4433 814
Hoteluri şi restaurante 2024 1249 2707 1647 2974 1921
Informaţii şi comunicaţii 676 239 684 303 720 283
Intermedieri financiare şi asigurări 970 749 725 583 730 583
Tranzacţii imobiliare 354 161 384 175 450 203
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1988 724 1678 691 1957 837
Activităţi de servicii administrative şi activităţi
4658 1504 5447 1953 5345 1833
de servicii suport
Administraţie publică şi apărare; asigurări
4103 2482 4174 2418 4312 2541
sociale din sistemul public
Învăţământ 8055 5699 7858 5633 7764 5561
Sănătate şi asistenţă socială 6190 5010 6131 5102 6633 5552
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1055 701 629 414 728 461
Alte activităţi ale economiei naţionale 574 408 652 441 673 436

60
3.7 SALARIAŢII, PE ACTIVITĂŢI ALE INDUSTRIEI LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN ŞI PE SEXE, LA
31 DECEMBRIE
persoane
2015 2016 2017
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) din care: din care: din care:
Total Total Total
femei femei femei
Industrie - total 25066 11558 25742 11615 27282 11983
Industria extractivă 1570 209 1477 200 1398 191
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 1252 160 1135 152 1063 141
Alte activităţi extractive 281 42 318 44 312 47
Activităţi de servicii anexe extracţiei 36 6 24 4 23 3
Industria prelucrătore, din care : 21116 10800 21922 10826 23395 11238
Ind. alimentară 2614 1524 2185 1460 2402 1187
Fabricarea băuturilor 18 10 19 11 3 1
Fabricarea produselor textile 1500 1264 1613 1287 1661 1279
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2530 2274 2731 2449 2455 2230
Prelucrarea lemnului , cu excepţia mobilei 610 153 680 201 761 195
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 463 162 525 177 619 206
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a
înregistrărilor 173 168 201 159 203 160
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 513 230 523 235 576 218
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase
plastice 1279 949 1728 941 2101 1306
Fabricarea altorproduse din minerale
nemetalice 794 115 911 179 1027 193
Industria metalurgică 2364 535 2325 495 2334 461
Industria construcţiilor metalice 2189 495 2427 536 2696 561
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor
electronice şi optice 75 67 73 65 79 71
Fabricarea echipamentelor electrice 3742 2063 3668 1850 3810 2245
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
N.C.A. 516 111 482 95 527 101
Fabricarea autovehicolelor de transport rutier 539 270 438 235 566 320
Fabricarea altor mijloace de transport 306 64 302 68 287 73
Fabricarea de mobilă 573 227 562 277 626 255
Alte activităţi industriale N.C.A. 60 25 52 6 85 55
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor
şi echipamentelor 156 19 366 22 472 50
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 620 118 612 119 682 126
Distribuţia apei, salubritate, gestionarea
deşeurilor şi activităţi de decontaminare 1760 431 1731 470 1807 428
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 749 196 705 190 711 194
Colectarea şi epurarea apelor uzate 218 29 199 22 219 28
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor 793 206 827 258 877 206

61
3.8 ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI 1) ŞI RATA ŞOMAJULUI
DUPĂ NIVELUL DE EDUCAŢIE ( la sfârşitul anului)
persoane
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 15868 17157 16228 14296 13610 10188


Beneficiari de indemnizaţie de şomaj 4768 5187 3474 2758 1888 1457
Primar, gimnazial, profesional 1761 2032 1290 1033 900 693
Liceal şi postliceal 2397 2577 1827 1472 793 614
Universitar 610 578 357 253 195 150

Şomeri neindemnizaţi 11100 11970 12754 11538 11722 8731


Primar, gimnazial, profesional 9706 10536 11621 10481 10527 7818
Liceal şi postliceal 1129 1185 961 915 1071 800
Universitar 265 249 172 142 124 113

Rata şomajului (%) 7,5 8,1 7,9 7,2 7,0 5,3

________________________
1) La agenţiiile pentru ocuparea forţei de muncă

3.9 NUMĂRUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI AL CONFLICTELOR DE INTERESE


număr
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Accidentaţi în muncă 51 53 43 45 53 53
din care :
mortal 4 4 3 4 5 3
Accidente colective - 1 - - 1 -
accidentaţi - 5 - - 3 -
Numărul conflictelor de interese - 4 4 1 4 -
Rata accidentelor de muncă - ‰ 0,81 0,71 0,56 0,73 0,85 0,63

62
VENITURILE POPULAŢIEI ;
LOCUINŢE ŞI
UTILITĂŢI PUBLICE 4
CUPRINS TABELE Pagina

VENITURILE POPULAŢIEI
4.1 Câştigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN 66
4.2 Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN.. 66

LOCUINŢE
4.3 Fondul de locuinţe ………………………………………………………………………………..………...… 67
4.4 Locuinţe terminate …………………………………………………….……………………….……...……… 68

UTILITĂŢI PUBLICE
4.5 Utilităţi publice................................................. ………………………………………………..……………... 70

Teritorial
4.6 Fondul de locuinţe, pe forme de proprietate la 31 decembrie 2017 ………………………………………….. 71
4.7 Locuinţe terminate, în anul 2017 …………………………………………………………………………….. 73
4.8 Dotări tehnico-edilitare, pe localităţi, la sfârşitul anului 2017 ......................................................................... 75

SURSA DATELOR
Surse statistice:
 Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă, în unităţile economico-sociale.
 Cercetarea statistică privind modificările fondului de locuinţe ;
 Cercetarea statistică privind locuinţele terminate ;
 Cercetări statistice privind alimentarea cu apă, canalizare publică şi spaţii verzi, salubritate şi distribuţie a energiei
termice, gazelor naturale şi alte cercetări statistice pentru domeniul edilitar.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Câştigul salarial nominal brut cuprinde :


- salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată ( inclusiv
pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procent
din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat ( îndemnizaţiile
pentru concediile de odihnă şi de studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru
concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii potrivit prevederilor
legislaţiei în vigoare sau contractelor colective de muncă ;
- sumele plătite din profitul net şi din alte fonduri
Câştigul salarial nominal net se calculează scăzând din câştigul salarial nominal brut următoarele elemente :
- impozitul aferent ;
- contribuţia salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj ;
- contribuţia individuală de asigurări sociale de stat ;
- contribuţia salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate.
Fondul de locuinţe se determină pe baza datelor obţinute la recensămintele populaţiei şi locuinţelor şi a
modificărilor intervenite în cursul fiecărui an, respectiv :
- intrările, reprezentând locuinţele date în folosinţă (locuinţe noi şi spaţii cu altă destinaţie transformate în
locuinţe) ;
- ieşirile, reprezentând demolările şi schimbarea locuinţelor în spaţii cu altă destinaţie .
Locuinţa este unitatea construită, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii
sau la niveluri diferite, prevăzută, în general, cu dependinţe (bucătărie, baie etc.) sau cu alte spaţii de deservire,
independentă din punct de vedere funcţional, având intrarea separată din casa scării, curte sau stradă şi care a fost
construită, transformată sau amenajată în scopul de a fi folosită, în principiu, de o singură gospodărie.
Locuinţa terminată în cursul unui an, este acea construcţie care nu a existat anterior şi ale cărei elemente, inclusiv
fundaţia, s-au construit pentru prima dată, la care s-au realizat toate categoriile de lucrări prevăzute în documentaţia
de execuţie şi care au fost recepţionate de beneficiar.
Camera de locuit reprezintă o încăpere dintr-o locuinţă care serveşte pentru locuit, având suprafaţa de cel puţin 4
m2, înălţimea de cel puţin 2 m pe cea mai mare parte a suprafeţei sale şi care primeşte lumină naturală fie direct prin
ferestre şi/sau uşi exterioare, fie indirect, prin verande cu ajutorul ferestrelor şi/sau uşilor, sau prin alte camere de
locuit cu ajutorul glasvandurilor. Astfel, sunt considerate camere de locuit : dormitoarele, camerele de zi, holurile
locuibile, încăperile cu dublă utilizare din a căror suprafaţă, o parte este folosită pentru locuit, alte încăperi sunt
destinate pentru locuit.
Suprafaţa construită reprezintă suma suprafeţelor secţiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor clădirii (subsol,
parter, etaje şi mansardă, exclusiv podurile circulabile sau necirculabile), delimitate de conturul exterior al pereţilor
exteriori. Nu se cuprind suprafeţele aferente treptelor exterioare, teraselor neacoperite, ariile curţilor interioare mai
mari de 4 m2 sau ale curţilor exterioare de lumină sau de acces.
Suprafaţa utilă rezultă din suprafaţa construită desfăşurată, din care se scade suprafaţa ocupată de per eţi,
Suprafaţa utilă a locuinţelor este suma tuturor suprafeţelor utile ale încăperilor. Ea cuprinde: suprafeţele camerelor de

64
zi, dormitoarelor, băilor, WC-urilor, duşurilor, bucătăriilor, spaţiilor de depozitare şi de circulaţie din interiorul
locuinţei.
Suprafaţa locuibilă reprezintă suma suprafeţelor camerelor de locuit.
Lungimea totală a conductelor de distribuire a gazelor se referă la totalitatea conductelor (din reţea şi direct din
conductele magistrale de transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o localitate, începând de la
staţiile de reglare a presiunii şi predare a gazelor de către furnizori până la punctele de branşare a consumatorilor.
Gazele naturale distribuite efectiv reprezintă volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor prin reţelele
de distribuţie (inclusiv gazele naturale consumate de unitatea de distribuţie).
Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor şi conductelor
instalate pe teritoriul localităţii respective, pentru transportul apei potabile de la conductele de aducţiune sau de la
staţiile de pompare până la punctele de branşare a consumatorilor. Nu sunt incluse fântânile cu găleata sau pompele
manuale.
Apa potabilă distribuită consumatorilor este cantitatea de apă livrată efectiv tuturor consumatorilor populaţiei şi
operatorilor economici, pentru nevoi productive şi neproductive ; se comensurează cu ajutorul apometrelor instalate la
consumatori sau pe baza normelor de consum pauşal.

65
4.1 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITĂŢI1 ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN
lei /salariat
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2015 2016 2017

Total 2168 2397 2776


Agricultură, silvicultură şi pescuit 1838 2116 2579
Industrie 2455 2653 2903
Industrie extractivă 5304 4919 5183
Industrie prelucrătoare 2218 2479 2745
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 4126 4213 4421
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 2017 2227 2472
Construcţii 1671 2026 2215
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 1611 1789 2178
Transport şi depozitare 1975 2165 2423
Hoteluri şi restaurante 1212 1401 1704
Informaţii şi comunicaţii 2341 3146 2811
Intermedieri financiare şi asigurări 3431 3670 3978
Tranzacţii imobiliare 2478 2852 2442
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2895 3049 3157
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 1481 1669 1988
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 3335 3471 4505
Învăţământ 2399 2614 3096
Sănătate şi asistenţă socială 2029 2717 3485
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1524 1801 2205
Alte activităţi ale economiei naţionale 1432 1682 1923

4.2 CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI1 ALE ECONOMIEI
NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN
lei /salariat
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2015 2016 2017

Total 1570 1736 2000


Agricultură, silvicultură şi pescuit 1333 1544 1862
Industrie 1778 1919 2093
Industrie extractivă 3749 3484 3669
Industrie prelucrătoare 1615 1798 1983
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 2935 3003 3161
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 1474 1628 1801
Construcţii 1224 1463 1610
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 1172 1307 1587
Transport şi depozitare 1431 1577 1758
Hoteluri şi restaurante 887 1041 1261
Informaţii şi comunicaţii 1726 2311 2068
Intermedieri financiare şi asigurări 2469 2637 2866
Tranzacţii imobiliare 1823 2068 1760
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 2094 2192 2266
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 1036 1220 1444
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 2401 2497 3214
Învăţământ 1710 1876 2190
Sănătate şi asistenţă socială 1472 1966 2497
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1117 1321 1597
Alte activităţi ale economiei naţionale 1049 1251 1407
66
4.3 FONDUL DE LOCUINŢE

Existent la sfârşitul anului


Locuinţe Camere de locuit Suprafaţa locuibilă
(număr) (număr) (m2)

2012
Total 212604 616313 9672678
Proprietate majoritar de stat 2360 3949 73579
Proprietate majoritar privată 210244 612364 9599099

2013
Total 213592 620557 9764817
Proprietate majoritar de stat 2377 4017 74588
Proprietate majoritar privată 211215 616540 9690229

2014
Total 214348 624067 9841886
Proprietate majoritar de stat 2377 4017 74588
Proprietate majoritar privată 211971 620050 9767298

2015
Total 215075 627608 9918134
Proprietate majoritar de stat 2376 4015 74557
Proprietate majoritar privată 212699 623593 9843577

2016
Total 215942 631498 10003953
Proprietate majoritar de stat 2387 4035 75063
Proprietate majoritar privată 213555 627463 9928890

2017
Total 216884 635520 10087228
Proprietate majoritar de stat 2473 4228 79105
Proprietate majoritar privată 214411 631292 10008123

67
4.4 LOCUINŢE TERMINATE

Din acestea finanţate din:


Total
Fonduri publice
Anii Suprafaţa (m2) Suprafaţa (m2)
Locuinţe Locuinţe
(număr) Construită Utilă Locuibilă (număr) Construită

Total

2006 1199 160318 124056 85505 185 13827


2007 1257 184482 143006 101640 36 5316
2008 1459 220000 173509 122726 - -
2009 1495 233812 184617 132070 27 1490
2010 1464 230569 181560 102028 59 4917
2011 1310 212124 164488 101308 42 3011
2012 1276 207315 162354 98989 - -
2013 1222 199931 156831 97783 17 2003
2014 981 159842 127975 81012 - -
2015 997 169568 134240 79496 - -
2016 1175 198046 154930 92996 11 922
2017 1219 190978 148308 89150 86 8319
Urban

2006 330 42696 31217 20776 185 13827


2007 185 32119 23476 16588 36 5316
2008 157 24214 18855 12666 - -
2009 205 32151 24830 16755 16 612
2010 226 32581 25359 13513 18 1341
2011 272 42375 33028 19770 40 2583
2012 230 38816 31036 16724 - -
2013 196 31616 24822 15459 - -
2014 186 31473 24778 13905 - -
2015 179 33120 26292 14488 - -
2016 198 37017 29411 15702 - -
2017 315 42021 32009 19706 85 8240
Rural

2006 869 117622 92839 64729 - -


2007 1072 152363 119530 85052 - -
2008 1302 195786 154654 110060 - -
2009 1290 201661 159787 115315 11 878
2010 1238 197988 156201 88515 41 3576
2011 1038 169749 131460 81538 2 428
2012 1046 168499 131318 82265 - -
2013 1026 168315 132009 82324 17 2003
2014 795 128369 103197 67107 - -
2015 818 136448 107948 65008 - -
2016 977 161029 125519 77294 11 922
2017 904 148957 116299 69444 1 79

68
Din acestea finanţate din:
Fonduri publice Fonduri private
Suprafaţa (m2) Suprafaţa (m2) Anii
Locuinţe
Utilă Locuibilă (număr) Construită Utilă Locuibilă

Total

9050 5429 1014 146491 115006 80076 2006


3089 2201 1221 179166 139917 99439 2007
- - 1459 220000 173509 122726 2008
930 645 1468 232322 183687 131425 2009
3385 2824 1405 225652 178175 99204 2010
2101 1649 1268 209113 162387 99659 2011
- - 1276 207315 162354 98989 2012
1440 1009 1205 197928 155391 96774 2013
- - 981 159842 127975 81012 2014
- - 997 169568 134240 79496 2015
595 506 1164 197124 154335 92490 2016
5457 4042 1133 182659 142851 85108 2017
Urban

9050 5429 145 28869 22167 15347 2006


3089 2201 149 26803 20387 14387 2007
- - 157 24214 18855 12666 2008
367 194 189 31539 24463 16561 2009
905 769 208 31240 24444 12744 2010
1758 1495 232 39792 31270 18275 2011
- - 230 38816 31036 16724 2012
- - 196 31616 24822 15489 2013
- - 186 31473 24778 13905 2014
- - 179 33120 26292 14488 2015
- - 198 37017 29411 15702 2016
5394 4008 230 33781 26615 15698 2017
Rural

- - 869 117622 92839 64729 2006


- - 1072 152363 119530 85052 2007
- - 1302 195786 154654 110060 2008
563 451 1279 200783 159224 114864 2009
2480 2055 1197 194412 153731 86460 2010
343 154 1036 162321 131117 81384 2011
- - 1046 168499 131318 82265 2012
1440 1009 1009 166312 130569 81315 2013
- - 795 128369 103197 67107 2014
- - 818 136448 107948 65008 2015
595 506 966 160107 124924 76788 2016
63 34 903 148878 116236 69410 2017

69
4.5 UTILITĂŢI PUBLICE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lungimea străzilor orăşeneşti (km) 432 432 432 432 432 427
din care: modernizate (km) 311 311 311 315 322 326

Suprafaţa spaţiilor verzi din municipii şi oraşe (ha) 234 235 235 254 269 276

Localităţi1) cu reţea de distribuire a apei (număr) 64 66 68 69 69 69


din care : municipii şi oraşe (număr) 7 7 7 7 7 7

Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire


a apei (km) 1651 1703 1793 1807 1901 1899
din care : municipii şi oraşe (km) 301 301 301 301 346 346

Apă potabilă totală distribuită (mii m3) 11415 10941 10064 10581 11371 12254
din care : pentru uz casnic (mii m3) 8139 7956 7547 7933 8269 9467

Localităţi1) cu canalizare publică (număr) 14 15 17 21 23 23


din care: municipii şi oraşe (număr) 6 6 6 6 6 6

Lungimea totală simplă a conductelor de


canalizare (km) 302 328 340 377 460 478

Localităţi1) în care se distribuie gaze naturale (număr) 46 47 47 47 48 48


din care: municipii şi oraşe (număr) 7 7 7 7 7 7

Lungimea simplă a conductelor de distribuţie a


gazelor naturale (km) 1485 1513 1517 1526 1535 1547

Salubritatea oraşelor
autovidanjoare (număr) 13 16 17 17 17 17
autovehicule pentru transport gunoi (număr) 87 88 86 86 86 86
Autostropitoare cu sau fără mătură (număr) 7 9 11 11 11 11

Numărul autobuzelor şi microbuzelor din inventar 31 32 40 40 41 41

Călători transportaţi cu :
autobuze şi microbuze (mii persoane) 1722 1394 2030 2394 3200 3740

___________________
1) Municipii, oraşe, comune

70
4.6 FONDUL DE LOCUINŢE, PE FORME DE PROPRIETATE, LA 31 DECEMBRIE 2017

Total Locuinţe (număr)


Localitatea Camere Suprafaţa Proprietate Proprietate
Locuinţe
de locuit locuibilă majoritar majoritar
(număr)
(număr) - m2 - de stat privată

TOTAL JUDEŢ 216884 635520 10087228 2473 214411


Urban -total 66323 174688 3043775 2129 64194
Târgovişte 36402 91599 1642030 1180 35222
Moreni 8059 20218 357529 247 7812
Fieni 3053 8316 133889 102 2951
Găeşti 5905 17093 288398 89 5816
Pucioasa 6008 16846 283214 248 5760
Răcari 2985 9597 148893 21 2964
Titu 3911 11019 189822 242 3669
Rural –total 150561 460832 7043453 344 150217
Aninoasa 2413 8281 139659 46 2367
Băleni 2399 8541 144691 - 2399
Bărbuleţu 1251 3397 51306 - 1251
Bezdead 2556 7630 107160 - 2556
Bilciureşti 967 2706 39693 6 961
Brăneşti 1564 5121 86977 - 1564
Braniştea 1777 5598 81725 2 1775
Brezoaele 1525 5216 71645 - 1525
Buciumeni 2095 6824 105113 6 2089
Bucşani 2359 8026 122153 2 2357
Butimanu 1186 3515 48403 - 1186
Cândeşti 1851 5021 80151 - 1851
Ciocăneşti 2007 6731 104134 - 2007
Cobia 1362 4130 59150 8 1354
Cojasca 2102 5559 76024 8 2094
Comişani 1892 6340 99366 - 1892
Conteşti 2261 6248 91844 - 2261
Corbii Mari 3411 9818 135683 - 3411
Cornăţelu 1134 3285 46793 - 1134
Corneşti 3444 10914 152027 - 3444
Costeştii din Vale 1165 3598 51796 - 1165
Crângurile 1493 3904 54837 - 1493
Crevedia 3681 12680 252656 8 3673
Dărmăneşti 1944 5856 88361 - 1944
Dobra 1540 4916 74692 1 1539
Doiceşti 1810 5352 86661 29 1781
Dragodana 2381 7348 112229 - 2381
Dragomireşti 3322 9343 139244 - 3322
Finta 1621 5303 87387 - 1621
Glodeni 1567 4606 60050 1 1566
Gura Foii 972 2791 36840 - 972
Gura Ocnitei 2773 8647 136981 11 2762
Gura Şutii 2019 6266 99014 - 2019
Hulubeşti 1558 4229 63558 - 1558
I. L. Caragiale 2580 7621 121791 87 2493
Iedera 1463 4329 61106 - 1463
Lucieni 1367 4315 65240 3 1364
Ludeşti 2037 5344 79517 8 2029
Lunguleţu 2062 7394 113432 - 2062
Malu cu Flori 1366 4235 64678 - 1366
Măneşti 1869 5292 81549 1 1868

71
4.6 FONDUL DE LOCUINŢE, PE FORME DE PROPRIETATE, LA 31 DECEMBRIE 2017 - continuare

Total Locuinţe (număr)


Localitatea Camere Suprafaţa Proprietate Proprietate
Locuinţe
de locuit locuibilă majoritar majoritar
(număr)
(număr) - m2 - de stat privată
Mătăsaru 1879 6012 80541 - 1879
Mogoşani 1490 4832 70234 - 1490
Moroeni 2348 7443 122797 39 2309
Morteni 1618 3888 52046 - 1618
Moţăieni 994 2780 39194 - 994
Niculeşti 1510 4667 73963 16 1494
Nucet 1488 4851 72810 6 1482
Ocniţa 1764 5156 77384 1 1763
Odobeşti 1981 5971 80424 - 1981
Perşinari 942 3525 55209 - 942
Petreşti 2388 6833 92538 3 2385
Pietrari 1185 3080 44417 1 1184
Pietroşiţa 1597 4760 74598 - 1597
Poiana 1360 4804 68554 - 1360
Potlogi 3103 9242 129343 - 3103
Produleşti 1361 4355 61589 1 1360
Pucheni 978 3166 46459 1 977
Raciu 1590 4630 69357 - 1590
Răscăieţi 854 2150 26053 - 854
Râul Alb 1052 2805 37647 1 1051
Răzvad 3570 12154 217260 - 3570
Runcu 2009 5804 84832 - 2009
Sălcioara 1740 5369 77067 - 1740
Şelaru 1827 4236 50625 - 1827
Slobozia Moară 1027 3323 51902 - 1027
Şotânga 2274 7377 109349 - 2274
Tărtăşeşti 2693 9679 180208 16 2677
Tătărani 2637 7447 111675 1 2636
Ulieşti 1767 5198 70137 - 1767
Ulmi 1799 5883 106643 - 1799
Văcăreşti 1727 6160 100888 4 1723
Valea Lungă 2320 6953 107317 1 2319
Valea Mare 1158 3200 48456 - 1158
Văleni -Dâmboviţa 1581 4325 62532 - 1581
Vârfuri 1022 2914 42609 8 1014
Vişina 1703 4668 71414 - 1703
Vişineşti 1189 3498 50173 - 1189
Vlădeni 1159 3371 53321 - 1159
Voineşti 2578 8062 138684 15 2563
Vulcana -Băi 1395 4327 68724 - 1395
Vulcana -Pandele 1758 5664 89164 3 1755

72
4.7 LOCUINŢE TERMINATE, ÎN ANUL 2017

Locuinţe Camere de locuit Suprafaţa (m2)


Localitate
(număr) (număr) Construită Utilă Locuibilă

TOTAL JUDEŢ 1219 4465 190978 148308 89150


Urban -total 315 979 42021 32009 19706
Târgovişte 143 422 17853 14088 8434
Moreni 17 66 2855 2323 1181
Fieni 11 47 2091 1599 835
Găeşti 11 49 1994 1505 956
Pucioasa 15 56 2066 1651 1179
Răcari 19 80 3279 2674 1423
Titu 99 259 11883 8169 5698
Rural -total 904 3486 148957 116299 69444
Aninoasa 29 136 6939 5429 2735
Băleni 13 46 2432 1881 1269
Bărbuleţu 1 2 27 21 16
Bezdead 12 40 1701 1361 672
Bilciureşti 3 10 367 298 211
Braniştea 7 22 1029 789 518
Brăneşti 9 38 1801 1447 724
Brezoaele 3 11 651 553 279
Buciumeni 4 10 598 468 171
Bucşani 23 92 4242 3242 1800
Butimanu 9 30 863 682 451
Cândeşti 5 17 844 666 343
Ciocăneşti 15 62 2260 1910 986
Cobia 9 38 1427 1171 817
Cojasca 5 20 747 621 446
Comişani 5 17 759 598 338
Conteşti 10 31 1515 1207 727
Corbii Mari 16 72 2819 2183 1458
Cornăţelu 4 8 278 224 130
Corneşti 10 40 1427 1163 750
Costeştii din Vale 4 11 465 393 215
Crângurile 1 5 196 167 82
Crevedia 131 486 20556 16126 9949
Dărmăneşti 10 39 1675 1287 723
Dobra 7 33 1308 1077 591
Doiceşti 13 62 2009 1611 1159
Dragodana 6 26 1046 861 538
Dragomireşti 78 284 12493 9730 5205
Finta 3 11 373 271 186
Glodeni 4 6 249 202 83
Gura Foii 3 11 428 285 151
Gura Ocnitei 11 41 1619 1307 804
Gura Şutii 17 75 3096 2498 1443
I. L. Caragiale 8 26 894 699 518
Iedera 6 15 708 561 294
Lucieni 15 61 2402 1460 898
Ludeşti 14 56 2200 1779 991
Lunguleţu 5 17 1197 920 501
Malu cu Flori 3 23 606 481 309
Măneşti 6 26 1139 952 610

73
4.7 LOCUINŢE TERMINATE, ÎN ANUL 2017 - continuare

Camere Suprafaţa (m2)


Locuinţe
Localitate de locuit
(număr) Construită Utilă Locuibilă
(număr)
Mătăsaru 3 11 435 322 181
Mogoşani 6 20 865 682 379
Moroeni 8 30 1371 1025 600
Morteni 4 12 283 224 152
Moţăieni 1 3 162 99 35
Niculeşti 15 50 2036 1594 951
Nucet 9 46 1411 1045 677
Ocniţa 7 23 1084 887 536
Odobeşti 15 47 2028 1667 1083
Perşinari 3 17 667 555 333
Petreşti 8 27 1155 930 434
Pietrari 9 29 1445 1107 798
Pietroşiţa 5 19 756 584 301
Poiana 4 21 1028 829 456
Potlogi 29 103 4032 3192 1946
Produleşti 3 13 409 347 228
Raciu 13 39 1815 1371 944
Răscăieţi 1 4 149 113 74
Răzvad 61 245 10845 8409 4487
Râu Alb 3 11 354 227 144
Runcu 5 24 1215 993 521
Sălcioara 5 22 800 659 502
Slobozia Moară 2 10 293 231 138
Şelaru 2 9 234 196 134
Şotânga 4 15 655 475 280
Tărtăşeşti 28 109 4744 3735 2055
Tătărani 5 21 725 591 468
Ulmi 46 205 9480 6896 5526
Valea Lungă 10 42 2219 1677 1102
Valea Mare 4 15 556 443 243
Văcăreşti 20 75 3800 2997 1600
Vârfuri 2 11 221 174 155
Vişina 7 30 887 737 352
Vişineşti 1 2 116 96 50
Vlădeni 4 12 499 394 195
Voineşti 1 4 240 144 80
Vulcana -Băi 6 21 771 625 524
Vulcana -Pandele 8 33 1787 1446 689

74
4.8 DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE, PE LOCALITĂŢI, LA SFÂRŞITUL ANULUI 2017
km.
Lungimea străzilor
Lungimea totală simplă
orăşeneşti
Localitate a conductelor de
a reţelei de a reţelei de din care:
distribuiţie a Total
distribuţie a apei canalizare modernizate
gazelor naturale

TOTAL JUDEŢ 1899,3 478,0 1546,9 427 326


Urban - total 346,1 271,0 502,0 427 326
Târgovişte 158,1 141,0 154,8 118 97
Moreni 59,1 40,8 68,2 65 58
Fieni 31,2 19,2 37,7 72 45
Găeşti 33,4 32,5 56,9 52 51
Pucioasa 46,3 17,5 59,4 62 26
Răcari 2,7 - 69,2 15 9
Titu 15,3 20,0 55,8 43 40
Rural - total 1553,2 207,0 1044,9 - -
Aninoasa 37,3 21,9 44,6 - -
Băleni - - 34,6 - -
Bezdead 21,7 - 48,8 - -
Bilciureşti 14,5 - - - -
Brăneşti 21,8 - 23,2 - -
Braniştea 11,4 - - - -
Brezoaele 18,6 18,6 - - -
Buciumeni 28,2 - 15,1 - -
Bucşani 38,8 - 38,9 - -
Cândeşti 25,6 - - - -
Cobia 36,4 - 0,3 - -
Cojasca 17,5 5,0 - - -
Comişani 15,2 16,2 23,1 - -
Conţeşti 18,0 - - - -
Corneşti 47,3 - 45,0 - -
Crângurile 33,4 - - - -
Crevedia 6,1 0,9 49,8 - -
Dărmăneşti 33,0 9,8 31,9 - -
Dobra 11,2 26,1 - - -
Doiceşti 24,3 18,6 24,8 - -
Dragodana 42,9 - 28,7 - -
Dragomireşti 32,9 - 29,6 - -
Finta 29,4 - 12,7 - -
Glodeni 29,0 - 5,6 - -
Gura Foii 2,3 - - - -
Gura Ocniţei 26,5 5,7 49,2 - -
Gura Şuţii 27,7 - 29,6 - -
Hulubeşti 23,9 - - - -
I. L. Caragiale 30,0 19,4 43,6 - -
Iedera 24,1 - - - -
Lucieni 18,8 - - - -
Ludeşti 20,3 - - - -
Lunguleţu 27,0 - 18,8 - -
Malu cu Flori 41,3 - - - -
Măneşti 19,6 - - - -
Mătăsaru 15,1 - - - -
Moroeni 22,1 - 35,8 - -
Morteni 26,4 - - - -
Moţăieni 10,4 - 22,7 - -
Niculeşti 16,7 15,6 0,8 - -
Nucet 16,1 - 24,3 - -
75
4.8 DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE, PE LOCALITĂŢI, LA SFÂRŞITUL ANULUI 2017 - continuare

Lungimea străzilor
Lungimea totală simplă
orăşeneşti
Localitate a conductelor de
a reţelei de a reţelei de din care:
distribuiţie a Total
distribuţie a apei canalizare modernizate
gazelor naturale

Ocniţa 26,0 - 14,2 - -


Petreşti 33,5 - 5,7 - -
Pietroşiţa 7,2 - 14,6 - -
Poiana 19,3 - - - -
Potlogi - - 41,5 - -
Produleşti 24,0 - - - -
Raciu 14,5 3,4 - - -
Răscăeţi 5,0 5,0 - - -
Răzvad 42,6 7,4 48,9 - -
Runcu 27,7 - 26,3 - -
Şelaru 36,5 - - - -
Şotânga 23,5 24,2 28,6 - -
Tărtăşeşti - - 55,5 - -
Tătărani 41,0 - - - -
Ulmi 26,9 - 25,2 - -
Văcăreşti - - 20,4 - -
Valea Lungă 45,5 - 19,7 - -
Valea Mare 34,0 - 3,9 - -
Văleni -Dâmboviţa 28,0 - - - -
Vârfuri 11,6 - - - -
Vişina 34,6 - - - -
Vişineşti 20,1 1,5 6,3 - -
Vlădeni - - 7,3 - -
Voineşti 30,9 7,7 9,7 - -
Vulcana -Băi 32,3 - 17,7 - -
Vulcana -Pandele 25,4 - 17,9 - -

76
ASISTENŢĂ ŞI
PROTECŢIE SOCIALĂ 5
CUPRINS TABELE Pagina

PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR


5.1 Cheltuieli cu protecţia socială a şomerilor …………………………………………..…………...…………. 81

ASIGURĂRI SOCIALE
5.2 Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară ……………………………..………..……………. 81
5.3 Cantine de ajutor social …………………………………………………………………………………..…. 81

SURSA DATELOR

Surse administrative :

 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru datele privind protecţia socială a şomerilor înregistraţi
 Casa Naţională de Pensii Publice, pentru datele privind protecţia socială a pensionarilor de asigurări sociale
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru datele privind cantinele de ajutor
social

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor :


Indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de
muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă.
Conform Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de indemnizaţie de şomaj :
a) şomerii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii :
- au stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 luni premergătoare datei înregistrării cererii
- nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referinţă, în vigoare
- nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii
- sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domociliul.
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj, pentru această categorie de şomeri, este o sumă acordată lunar,
diferenţiată în funcţie de stagiul de cotizare.
b) şomeri asimilaţi care îndeplinesc cumulativ următoerele condiţii:
- sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul
- nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea
indicatorului social de referinţă, în vigoare
- nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii.
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj, pentru această categorie de şomeri, este o sumă fixă, lunară, reprezentând
50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia şi se acordă pe o perioadă
de 6 luni.
Conform Legii nr. 118 din 30 iunie 2010, cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilit în condiţiile prevăzute de lege
şi aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi sau care se stabileşte ori se repune în plată după
suspendare, potrivit prevederilor legale se diminuează cu 15%.
Cheltuieli pentru formarea profesională reprezintă cheltuielile efectuate pentru calificarea, recalificarea,
perfecţionarea şi specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; formarea profesională se realizează
prin cursuri, stagii de practică şi specializare, organizate pe niveluri de pregătire, pe baza planului naţional de
formare profesională.
Plata absolvenţilor reprezintă suma acordată angajatorilor care au încadrat în muncă pe durată nedeterminată
absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ.Suma lunară se stabileşte conform Legii nr.76/2002-art.80, alin 1 cu
modificările şi completările ulterioare.
Plăţile pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj reprezintă
sumele plătite în completarea veniturilor salariale şomerilor cu experienţă în muncă şi absolvenţilor instituţiilor de
învăţământ conform Legii nr. 76/2002- art.72 şi art. 73 cu modificările şi completările ulterioare.
Plăţile pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă reprezintă sumele acordate ca prime de încadrare
neimpozabile persoanelor (şomere) care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei în care beneficiază de
indemnizaţie de şomaj, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul
stabil; prima de încadrare reprezintă echivalentul a două salarii minime brute pe ţară.
Plăţile pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri din categoria defavorizaţi reprezintă sumele
acordate angajatorilor care au încadrat în muncă, pe durată nederminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu
handicap. Suma lunară se stabileşte confor Legii nr.76/2002-art. 80, alin. 2, cu modificările şi completările ulterioare.
Plăţile compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, privatizare şi lichidare reprezintă
sumele acordate persoanelor cărora li s-au desfăcut contractele individuale de muncă ca urmare a concedierilor
colective (O.U.G. nr.7/1998 completată cu O.G. nr. 98/1999 cu modificările şi completările ulterioare).
Alte cheltuieli cuprind, sumele acordate sub formă de credite întreprinderilor mici şi mijlocii pentru înfiinţarea de
noi locuri de muncă, precum şi cele necesare administrării fondului pentru plata ajutorului de şomaj.
78
Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013 reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de
învăţământ superior, în scopul:
- asigurării tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii
- consolodării competenţelor şi abilităşilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele
locului de muncă în vederea integrării în muncă
- dobândirii de experienţă şi vechime în muncă
- dobîndirii de vechime în specialitate, după caz.

Pensia medie lunară s-a calculat prin raportarea sumelor cuvenite (conform deciziilor) pensionarilor existenţi în
plată în anul de referinţă la numărul mediu lunar al acestora înmulţit cu 12. Începând cu 1 ianuarie 2011, sumele
cuvenite drept pensii nu mai includ contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate (OUGnr. 107/2010).

79
80
5.1 CHELTUIELI CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR
mii lei
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 38024 47780 36813 27255 21018 19494


Indemnizaţie de şomaj (şomeri cu experienţă în muncă)1) 20919 26890 20194 12877 9267 7942
Indemnizaţie de şomaj (şomeri fără experienţă în muncă)2) 2684 2944 2833 2388 1348 853
Cheltuieli pentru formarea profesională 264 402 435 475 587 624
Plata absolvenţilor 446 511 607 721 778 593
Plăţi pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte
de expirarea perioadei de şomaj3) 357 428 351 251 236 332
Plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă3) 87 145 61 79 84 103
Plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează
şomeri din categoria defavorizaţi3) 1256 1311 1832 2129 2244 3038
Alte cheltuieli 12011 15149 10499 8335 6474 6009
________________
1) Indemnizaţia de şomaj acordată persoanelor aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform articolului 39 din Legea

nr. 76/2002, precum şi alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolului 72 din Legea
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare.
2) Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, conform articolului 40 din Legea nr.76/2002,precum şi alte

sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolelor 72-73 din Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (cu modificările şi completările ulterioare).
3) Alte categorii de cheltuieli, conform Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de

muncă (cu modificările şi completările ulterioare).

5.2 NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ

2012 2013 2014 2015 2017 2017

Pensionari de sigurări sociale de stat


număr mediu 115689 114261 112704 112041 112064 111587
pensia medie lunară - lei/persoană 734 766 803 843 887 980

Pensionari IOVR
număr mediu 186 151 123 105 86 68
pensia medie lunară - lei/persoană 204 200 202 204 207 202

Pensionari agricultori
număr mediu 14733 13270 11979 10782 9595 8473
pensia medie lunară - lei/persoană 303 316 331 350 370 410

Beneficiari de ajutor social


număr mediu 23 20 16 13 12 10
ajutor mediu lunar - lei/persoană 192 200 207 222 228 239

5.3 CANTINE DE AJUTOR SOCIAL

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cantine de ajutor social (secţii) - număr 1 1 1 1 1 1


Capacitate - locuri 600 750 750 750 750 750
Beneficiari - persoane 550 652 690 694 644 527
_________________
Notă : Numărul cantinelor şi capacitatea lor sunt urmărite la stârşitul anului, iar beneficiarii reprezintă numărul mediu
zilnic de persoane

81
SĂNĂTATE
6
CUPRINS TABELE Pagina

6.1 Unităţile sanitare, pe forme de proprietate ………………………………………………………………….. 86


6.2 Personalul medico-sanitar (la sfârşitul anului) …………..………………………………………..……........ 88
6.3 Paturile din unităţile sanitare (la sfârşitul anului) ….………………………………………………….......... 89

Teritorial
6.4 Unităţile sanitare, pe localităţi şi forme de proprietate, în anul 2017 ………………………………………. 90
6.5 Paturile din spitale şi personalul medico-sanitar, pe localităţi, în anul 2017 ……………………………….. 96

SURSA DATELOR

Surse statistice :
 Cercetări statistice realizate în unităţi sanitare.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Reţeaua unităţilor sanitare este urmărită atât pentru sectorul majoritar de stat cât şi pentru cel privat.
În numărul unităţilor sanitare nu sunt incluse cabinetele medicale din structura proprie a spitalelor, a societăţilor
medicale civile, a policlinicilor, centrelor medicale de specialitate, ambulatoriilor integrate spitalelor, a societăţilor civile
medicale de specialitate.
În numărul personalului sanitar cu studii superioare sunt evidenţiaţi separat medicii, stomatologii şi farmaciştii.
În numărul personalului sanitar mediu sunt incluşi : asistenţi medicali, asistenţii de farmacie, surori medicale,
tehnicieni sanitari, oficianţi medicali, moaşe, laboranţi şi alte categorii de personal sanitar cu studii medii assimilate.
În numărul paturilor din spitale sunt incluse şi cele pentru nou născuţi din spitalele sau secţiile de obstetrică -
ginecologie ; nu sunt incluse paturile pentru însoţitori.

85
6.1 UNITĂŢILE SANITARE, PE FORME DE PROPRIETATE

Forma de proprietate :
Total Majoritar de stat
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014

Spitale 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Dispensare medicale 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Centre de sănătate mintală 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Centre medicale de
16 18 19 19 20 19 1 1 1
specialitate
Unităţi medico-sociale 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cabinete medicale de
19 20 20 17 15 13 3 3 3
medicină generală
Cabinete medicale şcolare şi
14 14 14 14 44 45 14 14 14
studenţeşti
Cabinete medicale individuale
de familie 241 242 246 249 273 269 - - -
Cabinete stomatologice 209 219 224 218 226 246 1 1 1
Laboratoare medicale 83 85 78 74 75 79 33 34 34
Laboratoare de tehnică
48 54 54 52 52 51 - - -
dentară
Creşe 7 10 -1) -1) -1) -1) 7 10 1)

Farmacii 116 153 161 159 167 168 8 8 8


Puncte farmaceutice 30 58 56 62 55 58 - - -
Cabinete medicale de
120 134 108 106 116 121 - - -
specialitate
Ambulatorii de spital şi de
6 6 6 5 5 5 6 6 6
specialitate

1) Începând cu anul 2014 statistica creşelor se regăseşte în capitolul 7 – Educaţie (pag.101 ).

86
număr unităţi
Forma de proprietate :
Majoritar de stat Majoritar privată
2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4 4 4 - - - - - - Spitale
5 5 5 - - - - - - Dispensare medicale
1 1 1 - - - - - - Centre de sănătate mintală
1 1 1 15 17 18 18 19 18 Centre medicale de specialitate
3 3 3 - - - - - - Unităţi medico-sociale
Cabinete medicale de
3 3 3 16 17 17 14 12 10
medicină generală
Cabinete medicale şcolare şi
14 44 45 - - - - - -
studenţeşti
Cabinete medicale
- - - 241 242 246 249 273 269 individuale de familie
1 1 1 208 218 223 217 225 245 Cabinete stomatologice
26 26 31 50 51 44 48 49 48 Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnică
- - - 48 54 54 52 52 51
dentară
1) 1) 1)
- - -1) -1) -1) -1) Creşe
5 5 5 108 145 153 154 162 163 Farmacii
2 2 2 30 58 56 60 53 56 Puncte farmaceutice
Cabinete medicale de
- - - 120 134 108 106 116 121
specialitate
Ambulatorii de spital şi de
5 4 4 - - - - 1 1
specialitate

87
6.2 PERSONALUL MEDICO-SANITAR (la sfârşitul anului)
persoane
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Medici1) 620 618 598 585 591 582

Locuitori la un medic 853 851 889 905 893 903

Medici la 10000 locuitori 11,7 11,8 11,2 11,1 11,2 11,1

Stomatologi 195 199 203 210 217 220

Locuitori la un stomatolog 2711 2642 2619 2520 2432 2324

Stomatologi la 10000 locuitori 3,7 3,8 3,8 4,0 4,1 4,3

Farmacişti 169 179 208 206 208 226

Locuitori la un farmacist 3128 2937 2556 2569 2538 2324

Farmacişti la 10000 locuitori 3,2 3,4 3,9 3,9 3,9 4,3

Personal sanitar mediu 2607 2636 2616 2694 2780 2791

Locuitori la un cadru mediu 203 199 203 197 190 188

Personal mediu la 10000 locuitori 49,0 50,1 49,2 50,8 52,7 53,1

Personal mediu la un medic 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8

Personal sanitar auxiliar 1049 1059 1055 1109 1150 1174

________________
1) Exclusiv stomatologi

88
6.3 PATURILE DIN UNITĂŢILE SANITARE (la sfârşitul anului)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Paturi (număr)

Paturi în spitale - total 2568 2568 2538 2385 2385 2367

Paturi în creşe1) 285 394 2) 2) 2) 2)

Paturi la 1000 locuitori

Paturi în spitale - total 4,9 4,9 4,8 4,5 4,5 4,5

________________
1)
Numai unităţile din sectorul public
2) Începând cu anul 2014, statistica creşelor se regăseşte în capitolul 7 – Educaţie (pagina 101)

89
6.4 UNITĂŢILE SANITARE PE LOCALITĂŢI ŞI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 2017

Proprietate majoritar de stat


Cabinete
Localitate Dispensare Unităţi medico-
Spitale medicale şcolare
medicale sociale
şi studenţeşti

TOTAL JUDEŢ 4 5 3 45
Urban - total 4 5 1 45
Târgovişte 1 1 - 35
Moreni 1 1 - 2
Fieni - - - 3
Găeşti 1 1 - 2
Pucioasa 1 1 - 1
Răcari - - 1 1
Titu - 1 - 1
Rural - total - - 2 -
Aninoasa - - - -
Băleni - - - -
Bărbuleţu - - - -
Bezdead - - -
Bilciureşti - - - -
Brăneşti - - - -
Braniştea - - - -
Brezoaele - - - -
Buciumeni - - - -
Bucşani - - 1 -
Butimanu - - - -
Cândeşti - - - -
Ciocăneşti - - - -
Cobia - - - -
Cojasca - - - -
Comişani - - - -
Conţeşti - - - -
Corbii Mari - - - -
Cornăţelu - - - -
Corneşti - - - -
Costeştii din Vale - - - -
Crângurile - - - -
Crevedia - - - -
Dărmăneşti - - - -
Dobra - - - -
Doiceşti - - - -
Dragodana - - - -
Dragomireşti - - - -
Finta - - - -
Glodeni - - - -
Gura Foii - - - -
Gura Ocniţei - - - -
Gura Şuţii - - - -
Hulubeşti - - - -
I. L. Caragiale - - - -
Iedera - - - -
Lucieni - - - -
Ludeşti - - - -
Lunguleţu - - - -
Malu cu Flori - - - -
Măneşti - - - -
Mătăsaru - - - -
Mogoşani - - - -
Moroeni - - - -
Morteni - - - -
Moţăieni - - - -
Niculeşti - - 1 -
90
număr
Proprietate majoritar de stat
Cabinete
Ambulatorii Localitate
medicale de Cabinete Laboratoare
Farmacii1) de spital şi de
medicină stomatologice medicale
specialitate
generală

3 1 7 31 4 TOTAL JUDEŢ
1 1 6 26 4 Urban - total
1 1 3 17 1 Târgovişte
- - 1 2 1 Moreni
- - - - - Fieni
- - 1 2 1 Găeşti
- - 1 4 1 Pucioasa
- - - - - Răcari
- - - 1 - Titu
2 - 1 5 - Rural - total
- - - - - Aninoasa
- - - - - Băleni
- - - - - Bărbuleţu
- - - - - Bezdead
- - - - - Bilciureşti
- - - - - Brăneşti
- - - - - Braniştea
- - - - - Brezoaele
- - - - - Buciumeni
- - - - - Bucşani
- - - - - Butimanu
- - - - - Cândeşti
- - - - - Ciocăneşti
- - - - - Cobia
- - - - - Cojasca
- - - - - Comişani
- - - - - Conţeşti
- - - - - Corbii Mari
- - - - - Cornăţelu
- - - - - Corneşti
- - - - - Costeştii din Vale
- - - - - Crângurile
- - - - - Crevedia
- - - - - Dărmăneşti
- - - - - Dobra
- - - - - Doiceşti
- - - - - Dragodana
- - - - - Dragomireşti
- - - - - Finta
- - - - - Glodeni
- - - - - Gura Foii
- - 2 - Gura Ocniţei
- - - - - Gura Şuţii
- - - - - Hulubeşti
2 - 1 - - I. L. Caragiale
- - - - - Iedera
- - - - - Lucieni
- - - - - Ludeşti
- - - - - Lunguleţu
- - - - - Malu cu Flori
- - - - - Măneşti
- - - - - Mătăsaru
- - - - - Mogoşani
- - - 2 - Moroeni
- - - - - Morteni
- - - - - Moţăieni
- - - - - Niculeşti
91
6.4 UNITĂŢILE SANITARE PE LOCALITĂŢI ŞI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 2017
- continuare

Proprietate majoritar de stat


Cabinete
Localitate Dispensare Unităţi medico-
Spitale medicale şcolare
medicale sociale
şi studenţeşti

Nucet - - - -
Ocniţa - - - -
Odobeşti - - - -
Perşinari - - - -
Petreşti - - - -
Pietrari - - - -
Pietroşiţa - - - -
Poiana - - - -
Potlogi - - - -
Produleşti - - - -
Pucheni - - - -
Raciu - - - -
Răscăeţi - - - -
Râul Alb - - - -
Răzvad - - - -
Runcu - - - -
Sălcioara - - - -
Şelaru - - - -
Slobozia Moară - - - -
Şotânga - - - -
Tărtăşeşti - - - -
Tătărani - - - -
Ulieşti - - - -
Ulmi - - - -
Văcăreşti - - - -
Valea Lungă - - - -
Valea Mare - - - -
Văleni Dâmboviţa - - - -
Vârfuri - - - -
Vişina - - - -
Vişineşti - - - -
Vlădeni - - - -
Voineşti - - - -
Vulcana -Băi - - - -
Vulcana -Pandele - - - -

__________________
1) Inclusiv puncte farmaceutice
92
Proprietate majoritar de stat
Cabinete
Ambulatorii de
medicale de Cabinete Laboratoare
Farmacii1) spital şi de Localitate
medicină stomatologice medicale
specialitate
ganerală

- - - - - Nucet
- - - - - Ocniţa
- - - - - Odobeşti
- - - - - Perşinari
- - - - - Petreşti
- - - - - Pietrari
- - - - - Pietroşiţa
- - - - - Poiana
- - - - - Potlogi
- - - - - Produleşti
- - - - - Pucheni
- - - - - Raciu
- - - - - Răscăeţi
- - - - - Râul Alb
- - - - - Răzvad
- - - - - Runcu
- - - - - Sălcioara
- - - - - Şelaru
- - - - - Slobozia Moară
- - - - - Şotânga
- - - - - Tărtăşeşti
- - - - - Tătărani
- - - - - Ulieşti
- - - - - Ulmi
- - - - - Văcăreşti
- - - - - Valea Lungă
- - - - - Valea Mare
- - - - - Văleni Dâmboviţa
- - - - - Vârfuri
- - - - - Vişina
- - - - - Vişineşti
- - - - - Vlădeni
- - - 1 - Voineşti
- - - - - Vulcana -Băi
- - - - - Vulcana -Pandele

93
6.4 UNITĂŢILE SANITARE PE LOCALITĂŢI ŞI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 2017

Proprietate majoritar privat


Cabinete Labora- Ambulatorii
Cabinete Labora-
Localitate medicale de Cabinete toare de de spital şi de
medicale de toare Farmacii2)
medicină specialitate
stomatologice
medicale
tehnică, specialitate
generală 1) dentară

TOTAL JUDEŢ 279 121 245 48 51 219 1


Urban - total 98 112 160 48 46 78 1
Târgovişte 56 76 108 32 30 51 1
Moreni 9 9 14 7 5 7 -
Fieni 5 - 4 - - 2 -
Găeşti 9 12 14 4 5 7 -
Pucioasa 10 12 10 3 6 6 -
Răcari 4 - 3 - - 2 -
Titu 5 3 7 2 - 3 -
Rural - total 181 9 85 - 5 141 -
Aninoasa 6 2 3 - - 2 -
Băleni 2 - 2 - - 3 -
Bărbuleţu 1 - 1 - - 2 -
Bezdead 1 - 1 - - 2 -
Bilciureşti 1 - 1 - 1 1 -
Brăneşti 6 1 2 - - 2 -
Braniştea 2 - - - - 3 -
Brezoaele 3 - 1 - - 2 -
Buciumeni 3 - 1 - - 1 -
Bucşani 3 - 2 - - 2 -
Butimanu 2 - 1 - - 1 -
Cândeşti 2 - - - - 2 -
Ciocăneşti 2 - 1 - - 2 -
Cobia 2 - - - - 1 -
Cojasca 2 - 1 - - 2 -
Comişani 3 - 2 - - 3 -
Conţeşti 3 - 2 - - 2 -
Corbii Mari 4 1 2 - - 2 -
Cornăţelu 1 - - - - 1 -
Corneşti 5 - 5 - - 7 -
Costeştii din Vale 1 - 1 - - 2 -
Crângurile 2 - - - - 1 -
Crevedia 3 - 2 - 1 3 -
Dărmăneşti 2 - 2 - 1 1 -
Dobra 1 - 2 - - 2 -
Doiceşti 2 - 2 - - 1 -
Dragodana 3 - 1 - - 2 -
Dragomireşti 5 - 3 - - 4 -
Finta 3 1 1 - - 3 -
Glodeni 3 - 1 - - 1 -
Gura Foii 1 - 1 - - 1 -
Gura Ocniţei 5 - - - - 2 -
Gura Şuţii 2 - - - - 2 -
Hulubeşti 2 - - - - 3 -
I. L. Caragiale 2 - - - - 3 -
Iedera 1 - 1 - - 1 -
Lucieni 1 1 2 - - - -
Ludeşti 3 - - - - 1 -
Lunguleţu 2 - 2 - - 3 -
Malu cu Flori 1 - 2 - - 1 -
Măneşti 2 - 1 - - 4 -
Mătăsaru 3 - - - - 1 -
Mogoşani 3 - - - - 1 -
Moroeni 4 - 2 - - 2 -
Morteni 1 - - - - 1 -
Moţăieni 1 - - - - 1 -
Niculeşti 3 - - - - 1 -
94
6.4 UNITĂŢILE SANITARE PE LOCALITĂŢI ŞI FORME DE PROPRIETATE, ÎN ANUL 2017
– continuare

Proprietate majoritar privat


Cabinete Labora- Ambulatorii
Cabinete Labora-
Localitate medicale de Cabinete toare de de spital şi de
medicale de toare Farmacii2)
medicină specialitate
stomatologice
medicale
tehnică, specialitate
generală 1) dentară

Nucet 2 - - - - 1 -
Ocniţa 2 - - - - 1 -
Odobeşti 1 - - - - 2 -
Perşinari 1 - 1 - - 1 -
Petreşti 3 - 2 - - 2 -
Pietrari 1 - - - - 1 -
Pietroşiţa 2 - 1 - - 1 -
Poiana 1 - 1 - - 1 -
Potlogi 3 - 2 - - 3 -
Produleşti 3 - 1 - - 1 -
Pucheni 1 - - - - 1 -
Raciu 1 - - - - 1 -
Răscăeţi 2 - - - - 1 -
Râul Alb 1 - - - - 1 -
Răzvad 4 - 4 - 2 3 -
Runcu 2 - 2 - - 1 -
Sălcioara 2 - 2 - - 1 -
Şelaru 1 - - - - 1 -
Slobozia Moară 1 - 1 - - 1 -
Şotânga 4 - 1 - 2 -
Tărtăşeşti 4 - 4 - - 5 -
Tătărani 3 - 1 - - 2 -
Ulieşti 1 - - - - 1 -
Ulmi 1 - - - - - -
Văcăreşti 4 - 1 - - 1 -
Valea Lungă 2 2 2 - - 1 -
Valea Mare 2 - 1 - - 1 -
Văleni Dâmboviţa 1 - - - - 1 -
Vârfuri 1 - - - - 1 -
Vişina 2 - 1 - - 1 -
Vişineşti 1 - - - - 1 -
Vlădeni 1 - - - - 1 -
Voineşti 3 1 2 - - 4 -
Vulcana -Băi 1 - 1 - - 2 -
Vulcana -Pandele - - - - - 3 -

______________
1) Inclusiv cabinete medicale individuale de familie
2) Inclusiv puncte farmaceutice
95
6.5 PATURILE DIN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR PE LOCALITĂŢI, ÎN ANUL 2017

Paturi1) Personal
Localitate Medici2) Stomatologi Farmacişti
în spitale mediu sanitar

TOTAL JUDEŢ 2367 582 220 226 2791


Urban - total 1611 407 167 144 2236
Târgovişte 1011 292 125 94 1684
Moreni 190 27 9 16 151
Fieni - 4 3 3 12
Găeşti 140 32 14 15 149
Pucioasa 270 42 7 10 191
Răcari - 3 2 3 17
Titu - 7 7 3 32
Rural - total 756 175 53 82 555
Aninoasa - 5 2 1 6
Băleni - 2 - 4 7
Bărbuleţu - 1 - - 4
Bezdead - 2 1 1 3
Bilciureşti - 1 - 1 1
Brăneşti - 5 3 1 9
Braniştea - 2 - 1 5
Brezoaele - 3 - 2 7
Buciumeni - 2 1 1 3
Bucşani - 3 1 1 30
Butimanu - 2 1 1 1
Cândeşti - 1 - - 2
Ciocăneşti - 2 - 1 4
Cobia - 2 - - 3
Cojasca - 2 1 2 3
Comişani - 3 1 1 9
Conţeşti - 2 3 1 6
Corbii Mari - 4 - 2 9
Cornăţelu - 1 - - 3
Corneşti - 3 2 4 9
Costeştii din Vale - 1 2 1 2
Crângurile - 2 - - 2
Crevedia - 3 - 3 7
Dărmăneşti - 2 1 1 6
Dobra - 1 2 1 4
Doiceşti - 2 1 1 4
Dragodana - 3 1 2 8
Dragomireşti - 4 1 1 9
Finta - 3 - 3 7
Glodeni - 2 1 - 2
Gura Foii - 1 1 - 3
Gura Ocniţei 516 13 1 1 141
Gura Şuţii - 2 - 2 3
Hulubeşti - 2 - 1 3
I. L. Caragiale - 1 1 - 5
Iedera - 1 - - 3
Lucieni - 2 1 - 3
Ludeşti - 2 - 1 3
Lunguleţu - 2 - 2 5
Malu cu Flori - 1 1 1 2
Măneşti - 3 - 2 5
Mătăsaru - 2 - - 6
Mogoşani - 2 1 1 4
Moroeni 215 5 1 1 40
Morteni 1 - 1 2
Moţăieni - 1 - - 2
Niculeşti - 3 1 1 12

96
6.5 PATURI ÎN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR PE LOCALITĂŢI, ÎN ANUL 2017
- continuare

Paturi1) Personal
Localitate Medici2) Stomatologi Farmacişti
în spitale mediu sanitar

Nucet - 2 1 1 6
Ocniţa - 2 - 1 4
Odobeşti - 1 - 1 6
Perşinari - 1 1 1 3
Petreşti - 3 3 1 4
Pietrari - 1 - 2 2
Pietroşiţa - 2 1 1 4
Poiana - 1 - - 3
Potlogi - 3 2 3 8
Produleşti - 2 1 - 3
Pucheni - 1 - - 2
Raciu - 1 1 1 2
Răscăeţi - - - 1 2
Râul Alb - 1 - - 2
Răzvad - 3 1 3 5
Runcu - 2 1 - 3
Sălcioara - 2 1 - 4
Şelaru - 1 - 1 2
Slobozia Moară - 1 1 1 1
Şotânga - 4 - 1 6
Tărtăşeşti - 3 - 5 9
Tătărani - 2 1 1 6
Ulieşti - 1 - - 2
Ulmi - 2 - 1 2
Văcăreşti - 2 - - 5
Valea Lungă - 3 3 1 3
Valea Mare - 1 - - 2
Văleni Dâmboviţa - 1 - 2 3
Vârfuri - 1 - - 2
Vişina - 2 - - 2
Vişineşti - 1 - - 2
Vlădeni - 1 - 1 2
Voineşti 25 6 1 2 20
Vulcana -Băi - - 1 - 3
Vulcana -Pandele - - - 2 2
-

_________________________
1) Inclusiv paturile din centrele de sănătate
2) Exclusiv stomatologi

97
EDUCAŢIE
7
CUPRINS TABELE Pagina

7.1 Învăţământul pe niveluri de educaţie……………………………..………………………………….….…… 101


7.2 Învăţământul liceal, pe profiluri ……………………………………………………………...……………... 102

Teritorial
7.3 Unităţi de învăţământ, în anul şcolar 2017/2018 …………………………………………………………… 103
7.4 Populaţia şcolară, pe localităţi şi niveluri de educaţie , în anul şcolar 2017/2018 ………………………… 105
7.5 Personalul didactic, pe localităţi şi niveluri de educaţie, în anul şcolar 2017/2018 ………………………… 107

SURSA DATELOR
Surse statistice :
 Cercetări statistice realizate la începutul şi sfârşitul anului şcolar (universitar) în unităţile de învăţământ de toate
tipurile, pe forme de proprietate şi niveluri de educaţie.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

În statisticile din domeniul educaţiei formale, începând cu anul şcolar/universitar 2013/2014 se utilizează noua
Clasificare Internaţională Standard a Educaţiei ISCED - 2011, pentru organizarea programelor şi calificărilor pe niveluri
educaţionale şi domenii, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 912/2013 privind producerea şi dezvoltarea de statistici
în domeniul educaţiei şi învăţării continue.
Datele statistice privind numărul copiilor şi elevilor înscrişi, absolvenţilor şi personalului didactic din învăţământul
preuniversitar (preşcolar, primar şi gimnazial, liceal, profesional, postliceal) cuprind şi pe cele din învăţământul special.
Conform noii clasificări ISCED-2011, începând cu anul şcolar/universitar 2014/2015, în populaţia şcolară se include şi
numărul copiilor din învăţământul antepreşcolar, iar din anul universitar 2010/2011, în învăţământul superior, pe lângă
numărul studenţilor de licenţă, se include şi numărul cursanţilor înscrişi în învăţământul de master, cel postuniversitar, de
doctorat, precum şi la programele postdoctorale.
Datele statistice privind numărul unităţilor şcolare şi personalul didactic aferent din învăţământul preuniversitar (de
masă şi special) se referă la unităţile independente (creşele, grădiniţele, şcolile primare şi gimnaziale, unităţile de
învăţământ liceal, profesional, postliceal şi/sau de maiştri), care îndeplinesc următoarele condiţii: au personalitate
juridică; au înregistrat Codul Unic de Identificare / codul fiscal CUI; reprezintă tipul de unitate şcolară cu cel mai mare
număr de copii/elevi înscrişi; au elevi înscrişi la forma de învăţământ „zi” - excepţie creşe şi grădiniţe; dispun de
personal didactic propriu - cu norma de bază în unitatea şcolară; dispun de bază materială proprie.
Datele statistice privind numărul copiilor şi elevilor înscrişi, absolvenţilor şi personalului didactic din
învăţământul preuniversitar (preşcolar, primar şi gimnazial, liceal, profesional, postliceal) cuprind şi pe cele din
învăţământul special.
Profilurile, calificările profesionale şi specializările în care se pregătesc elevii şi studenţii sunt stabilite conform
prevederilor legislaţiei în vigoare, referitoare la organizarea şi funcţionarea învăţământului în România şi pe baza
“Nomenclatorului profilurilor, calificărilor profesionale şi specializărilor“, întocmit de Institutul Naţional de
Statistică împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale.
Datele statistice privind învăţământul universitar (numărul facultăţilor, studenţii înscrişi, absolvenţii şi
personalul didactic) includ şi învăţământul superior de scurtă durată (colegii) precum şi studenţii străini care studiază
în România.
Cadrele didactice sunt înregistrate o singură dată la unitatea unde au cartea de muncă. În aceeaşi categorie sunt
incluşi şi maiştrii instructori, care desfăşoară activitate instructiv-educativă în sistemul de învăţământ.
Datele statistice privind numãrul unitãţilor şcolare şi personalul didactic aferent din învãţãmântul preuniversitar (de
masã şi special) se referã la unitãţile independente (creşele, grãdiniţele, şcolile primare şi
gimnaziale, unitãţile de învãţãmânt liceal, profesional, postliceal şi/sau de maiştri), care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
au personalitate juridicã; au înregistrat Codul Unic de Identificare / codul fiscal CUI;
reprezintã tipul de unitate şcolarã cu cel mai mare numãr de copii/elevi înscrişi; au elevi înscrişi la forma de
învãţãmânt „zi” - excepţie creşe şi grãdiniţe; dispun de personal didactic propriu - cu norma de bazã în unitatea şcolarã;
dispun de bazã materialã proprie.
Profilurile, calificãrile profesionale şi specializãrile în care se pregãtesc elevii sunt stabilite conform prevederilor
legislaţiei în vigoare, referitoare la organizarea şi funcţionarea învãţãmântului în România
şi pe baza „Nomenclatorului profilurilor, calificãrilor profesionale şi specializãrilor”, întocmit de Institutul
Naţional de Statisticã împreunã cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

100
7.1 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PE NIVELURI DE EDUCAŢIE
număr
2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unităţi de învăţământ 1)
Total 160 160 161 161 157 154
Preşcolar 19 18 18 18 19 18
Primar şi gimnazial (inclusiv deficienţi) 107 107 109 109 104 102
Liceal 32 31 30 30 30 30
Postliceale şi de maiştri 1 3 3 3 3 3
Superior 1 1 1 1 1 1
Populaţia şcolară
Total 83703 81050 81123 78003 76484 75412
Antepreşcolar ( copii în creşe ) … … 507 485 390 408
Preşcolar 13199 12368 12653 11924 11697 11430
Primar şi gimnazial (inclusiv deficienţi) 44359 43792 43019 42319 41480 40924
Liceal 18972 17787 16815 15449 14975 14690
Profesional şi de ucenici 314 451 878 1228 1570 1697
Postliceal şi de maiştri 1454 1727 1812 1518 1441 1396
Superior 5405 4925 5439 5080 4931 4867
Rate la 10000 locuitori
Populaţia şcolară totală 1583 1541 1526 1474 1449 1436
Copii în grădiniţe 250 235 237 225 229 218
Elevi 1231 1213 1125 1091 1070 1118
Absolvenţi din învăţământul de toate gradele
Gimnazial 4759 4757 4831 4758 4328 …
Liceal 4519 3889 4405 3477 3537 …
Profesional şi de ucenici 12 202 170 165 322 …
Postliceal de maiştri 350 379 616 478 489 …
Universitar 1241 1102 1334 1255 1261 …
Personal didactic (inclusiv maiştri instructori)
Total 5613 5567 5621 5394 5333 5251
antepreşcolar - - 32 34 34 35
Preşcolar 770 736 736 727 713 712
Primar şi gimnazial (inclusiv deficienţi) 3296 3253 3260 3102 3093 3046
Liceal 1221 1248 1267 1212 1191 1161
Postliceal şi de maiştri 25 31 28 26 19 24
Superior 301 299 298 293 283 273
Numărul preşcolarilor, elevilor şi studenţilor ce
revin la un cadru didactic
Preşcolari 17 18 17 16 16 16
Elevi 14 12 13 13 13 14
Studenţi 18 16 18 17 17 18

___________________
… lipsă date
1) Vezi precizări metodologice (pagina 100)

101
7.2 ÎNVAŢĂMÂNTUL LICEAL, PE PROFILURI

2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/


2013 2014 2015 2016 2017 2018

Licee –total 32 31 30 30 30 30
din care:
Licee - filieră teoretică 10 10 10 10 10 10
Licee - filieră tehnologică 19 18 17 17 17 17
licee profil tehnic (industrie) 15 14 14 14 14 14
licee resurse naturale şi protecţia mediului 1) 2 2 1 1 1 1

licee profil economic şi administrativ 2 2 2 2 2 2


Licee filieră vocaţională 3 3 3 3 3 3

licee de artă 1 1 1 1 1 1
licee profil pedagogic 1 1 1 1 1 1
licee profil teologic 1 1 1 1 1 1

Elevi înscrişi –total 18972 17787 16815 15449 14975 14690


din care :

Licee - filieră teoretică 8517 8541 8607 8069 7819 7670


Licee - filieră tehnologică 9169 7946 7022 6269 6079 5963

licee profil tehnic (industrie) 8254 7187 4804 4074 3948 3877
licee resurse naturale şi protecţia mediului 1) 915 759 278 303 294 288
licee profil economic şi administrativ 1983 1937 1940 1892 1833 1798

Licee filieră vocaţională 1286 1300 1186 1111 1077 1057


licee de artă 326 323 325 300 291 285
licee profil pedagogic 140 161 186 182 176 173
licee profil teologic 252 263 191 191 185 181

1) Până în anul şcolar 2012/2013 erau cuprinse în profil tehnic.

102
7.3 UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018

Şcoli Instituţii de
Grădiniţe Postliceale şi
Localitate Total primare şi Licee de maiştri
învăţământ
de copii
gimnaziale*) superior

TOTAL JUDEŢ 154 18 102 30 3 1


Urban - total 64 16 20 24 3 1
Târgovişte 38 11 10 13 3 1
Moreni 6 1 3 2 - -
Fieni 3 1 1 1 - -
Găeşti 6 1 2 3 - -
Pucioasa 6 2 2 2 - -
Răcari 1 - - 1 - -
Titu 4 - 2 2 - -
Rural - total 90 2 82 6 - -
Aninoasa 1 - 1 - - -
Băleni 2 1 - 1 - -
Bărbuleţu 1 - 1 - - -
Bezdead 1 - 1 - - -
Bilciureşti 1 - 1 - - -
Brăneşti 1 - 1 - - -
Braniştea 1 - 1 - - -
Brezoaele 1 - 1 - - -
Buciumeni 1 - 1 - - -
Bucşani 1 - 1 - - -
Butimanu 1 - 1 - - -
Cândeşti 1 - 1 - - -
Ciocăneşti 2 - 2 - - -
Cobia 1 - 1 - - -
Cojasca 1 - - 1 - -
Comişani 1 - 1 - - -
Conţeşti 1 - 1 - - -
Corbii Mari 2 - 2 - - -
Cornăţelu 1 - 1 - - -
Corneşti 1 - 1 - - -
Costeştii din Vale 1 - 1 - - -
Crângurile 1 - 1 - - -
Crevedia 1 - 1 - - -
Dărmăneşti 1 - 1 - - -
Dobra 1 - 1 - - -
Doiceşti 1 - 1 - - -
Dragodana 1 - 1 - - -
Dragomireşti 2 - 2 - - -
Finta 1 - 1 - - -
Glodeni 1 - 1 - - -
Gura Foii 1 - 1 - - -
Gura Ocniţei 1 - 1 - - -
Gura Şuţii 1 - 1 - - -
Hulubeşti 1 - 1 - - -
I. L. Caragiale 1 - 1 - - -
Iedera 1 - 1 - - -
Lucieni 1 - 1 - - -
Ludeşti 1 - 1 - - -
Lunguleţu 1 - 1 - - -
Malu cu Flori 1 - 1 - - -
Măneşti 1 - 1 - - -
Mătăsaru 1 - 1 - -
Mogoşani 1 - 1 - - -
Moroeni 1 - 1 - - -
Morteni 1 - 1 - - -
Moţăieni 1 - 1 - - -
Niculeşti 1 - 1 - - -

103
7.3 UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018 - continuare

Şcoli Instituţii de
Grădiniţe Postliceale şi
Localitate Total primare şi Licee de maiştri
învăţământ
de copii
gimnaziale*) superior

Nucet 2 - 1 1 - -
Ocniţa 1 - 1 - - -
Odobeşti 1 - 1 - - -
Perşinari 1 - 1 - - -
Petreşti 1 - 1 - - -
Pietrari 1 - 1 - - -
Pietroşiţa 1 - 1 - - -
Poiana 1 - 1 - - -
Potlogi 2 - 2 - - -
Produleşti 1 - 1 - - -
Pucheni 1 - 1 - - -
Raciu 1 - 1 - - -
Răscăieţi 1 - 1 - - -
Râu Alb 1 - 1 - - -
Răzvad 2 1 1 - - -
Runcu 1 - 1 - - -
Sălcioara 1 - 1 - - -
Şelaru 1 - 1 - - -
Slobozia Moară 1 - 1 - - -
Şotânga 1 - 1 - - -
Tărtăşeşti 2 - 1 1 - -
Tătărani 1 - 1 - - -
Ulieşti 1 - 1 - - -
Ulmi 1 - 1 - - -
Văcăreşti 1 - 1 - - -
Valea Lungă 1 - 1 - - -
Valea Mare 1 - 1 - - -
Văleni Dâmboviţa 1 - 1 - - -
Vârfuri 1 - 1 - - -
Vişina 1 - - 1 - -
Vişineşti 1 - 1 - - -
Vlădeni 1 - 1 - - -
Voineşti 1 - - 1 - -
Vulcana -Băi 1 - 1 - - -
Vulcana -Pandele 1 - 1 - - -

_________________
*) Inclusiv şcoli pentru copii cu deficienţe

104
7.4 POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE LOCALITĂŢI ŞI NIVELURI DE EDUCAŢIE,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018

Profesional
Primar şi Postliceal şi
Localitate Total Preşcolar1 Liceal şi de Superior
gimnazial*) de maiştri
ucenici

TOTAL JUDEŢ 75412 11838 40924 14690 1697 1396 4867


Urban - total 40214 4608 14464 13533 1393 1349 4867
Târgovişte 24814 2751 7904 7373 770 1149 4867
Moreni 3278 376 1473 1297 132 - -
Fieni 1106 189 501 391 - 25 -
Găeşti 4032 455 1450 1893 115 119 -
Pucioasa 2759 415 1392 815 137 - -
Răcari 1123 156 602 365 - - -
Titu 3102 266 1142 1399 239 56 -
Rural - total 35198 7230 26460 1157 304 47 -
Aninoasa 273 62 211 - - - -
Băleni 1474 267 950 134 123 - -
Bărbuleţu 209 61 148 - - - -
Bezdead 338 78 260 - - - -
Bilciureşti 243 51 192 - - - -
Brăneşti 167 30 137 - - - -
Braniştea 335 87 248 - - - -
Brezoaele 384 68 316 - - - -
Buciumeni 231 65 166 - - - -
Bucşani 701 173 528 - - - -
Butimanu 262 57 205 - - - -
Cândeşti 193 39 154 - - - -
Ciocăneşti 681 126 555 - - - -
Cobia 227 45 182 - - - -
Cojasca 1265 251 962 52 - - -
Comişani 376 94 282 - - - -
Conţeşti 546 101 445 - - - -
Corbii Mari 1168 270 898 - - - -
Cornăţelu 161 44 117 - - - -
Corneşti 600 145 455 - - - -
Costeştii din Vale 378 97 281 - - - -
Crângurile 415 69 346 - - - -
Crevedia 571 122 449 - - - -
Dărmăneşti 477 96 381 - - - -
Dobra 333 59 274 - - - -
Doiceşti 344 83 261 - - - -
Dragodana 513 110 403 - - - -
Dragomireşti 807 174 633 - - - -
Finta 390 76 314 - - - -
Glodeni 390 82 308 - - - -
Gura Foii 168 37 131 - - - -
Gura Ocniţei 486 118 368 - - - -
Gura Şuţii 515 110 405 - - - -
Hulubeşti 280 66 214 - - - -
I. L. Caragiale 606 112 494 - - - -
Iedera 338 68 270 - - - -
Lucieni 232 55 177 - - - -
Ludeşti 637 135 502 - - - -
Lunguleţu 614 113 501 - - - -
Malu cu Flori 199 47 152 - - - -
Măneşti 628 130 498 - - - -
Mătăsaru 512 126 386 - - - -
Mogoşani 290 84 206 - - - -
Moroeni 469 78 391 - - - -
Morteni 270 63 207 - - - -
Moţăieni 26 8 18 - - - -

105
7.4 POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE LOCALITĂŢI ŞI NIVELURI DE EDUCAŢIE,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018 - continuare

Profesional
Primar şi Postliceal şi
Localitate Total Preşcolar1) Liceal şi de Superior
gimnazial2) de maiştri
ucenici

Niculeşti 585 121 464 - - - -


Nucet 846 90 431 278 - 47 -
Ocniţa 380 81 299 - - - -
Odobeşti 677 145 532 - - - -
Perşinari 219 42 177 - - - -
Petreşti 472 113 359 - - - -
Pietrari 233 41 192 - - - -
Pietroşiţa 245 53 192 - - - -
Poiana 413 99 314 - - - -
Potlogi 1334 257 1077 - - - -
Produleşti 355 84 271 - - - -
Pucheni 159 27 132 - - - -
Raciu 320 58 262 - - - -
Răscăieţi 231 47 184 - - - -
Râu Alb 100 20 80 - - - -
Răzvad 531 121 410 - - - -
Runcu 316 72 244 - - - -
Sălcioara 320 71 249 - - - -
Şelaru 319 77 242 - - - -
Slobozia Moară 164 34 130 - - - -
Şotânga 527 115 412 - - - -
Tărtăşeşti 945 89 393 326 137 - -
Tătărani 393 84 309 - - - -
Ulieşti 493 106 387 - - - -
Ulmi 244 38 206 - - - -
Văcăreşti 351 72 279 - - - -
Valea Lungă 339 68 271 - - - -
Valea Mare 207 50 157 - - - -
Văleni Dâmboviţa 222 39 183 - - - -
Vârfuri 213 47 166 - - - -
Vişina 679 101 337 241 - - -
Vişineşti 94 24 70 - - - -
Vlădeni 316 72 244 - - - -
Voineşti 700 99 431 126 44 - -
Vulcana -Băi 252 65 187 - - - -
Vulcana -Pandele 282 76 206 - - - -

_____________
1) Inclusiv învăţământul antepreşcolar
2) Inclusiv copiii cu deficienţe

106
7.5 PERSONALUL DIDACTIC, PE LOCALITĂŢI ŞI NIVELURI DE EDUCAŢIE,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018

Primar şi Postliceal şi
Localitate Total Preşcolar1 Liceal de maiştri Superior
gimnazial

TOTAL JUDEŢ 5251 747 3046 1161 24 273


Urban - total 2584 346 881 1060 24 273
Târgovişte 1598 219 479 603 24 273
Moreni 228 25 102 101 - -
Fieni 82 15 42 25 - -
Găeşti 237 27 70 140 - -
Pucioasa 168 33 79 56 - -
Răcari 74 10 45 19 - -
Titu 197 17 64 116 - -
Rural - total 2667 401 2165 101 - -
Aninoasa 26 4 22 - - -
Băleni 69 10 49 10 - -
Bărbuleţu 21 4 17 - - -
Bezdead 29 5 24 - - -
Bilciureşti 13 2 11 - - -
Brăneşti 16 1 15 - - -
Braniştea 21 5 16 - - -
Brezoaele 28 4 24 - - -
Buciumeni 21 3 18 - - -
Bucşani 71 9 62 - - -
Butimanu 14 3 11 - - -
Cândeşti 14 2 12 - - -
Ciocăneşti 57 7 50 - - -
Cobia 14 3 11 - - -
Cojasca 81 11 64 6 - -
Comişani 58 5 53 - - -
Conţeşti 32 6 26 - - -
Corbii Mari 95 13 82 - - -
Cornăţelu 23 3 20 - - -
Corneşti 45 8 37 - - -
Costeştii din Vale 28 6 22 - - -
Crângurile 29 3 26 - - -
Crevedia 50 9 41 - - -
Dărmăneşti 39 5 34 - - -
Dobra 21 4 17 - - -
Doiceşti 30 5 25 - - -
Dragodana 43 7 36 - - -
Dragomireşti 57 10 47 - - -
Finta 27 4 23 - - -
Glodeni 30 5 25 - - -
Gura Foii 13 2 11 - - -
Gura Ocniţei 33 6 27 - - -
Gura Şuţii 35 6 29 - - -
Hulubeşti 25 4 21 - - -
I. L. Caragiale 40 6 34 - - -
Iedera 27 3 24 - - -
Lucieni 15 2 13 - - -
Ludeşti 47 8 39 - - -
Lunguleţu 48 5 43 - - -
Malu cu Flori 13 2 11 - - -
Măneşti 44 7 37 - - -
Mătăsaru 40 7 33 - - -
Mogoşani 22 5 17 - - -
Moroeni 29 4 25 - - -
Morteni 21 4 17 - - -
Moţăieni 4 1 3 - - -
Niculeşti 39 6 33 - - -

107
7.5 PERSONALUL DIDACTIC, PE LOCALITĂŢI ŞI NIVELURI DE EDUCAŢIE,
ÎN ANUL ŞCOLAR 2017/2018 - continuare

Primar şi Postliceal şi
Localitate Total Preşcolar Liceal de maiştri Superior
gimnazial

Nucet 49 5 31 13 - -
Ocniţa 29 5 24 - - -
Odobeşti 45 7 38 - - -
Perşinari 19 2 17 - - -
Petreşti 40 7 33 - - -
Pietrari 17 3 14 - - -
Pietroşiţa 23 3 20 - - -
Poiana 24 4 20 - - -
Potlogi 81 13 68 - - -
Produleşti 26 4 22 - - -
Pucheni 15 2 13 - - -
Raciu 27 4 23 - - -
Răscăieţi 15 3 12 - - -
Râu Alb 9 2 7 - - -
Răzvad 40 9 31 - - -
Runcu 24 4 20 - - -
Sălcioara 29 4 25 - - -
Şelaru 32 5 27 - - -
Slobozia Moară 14 2 12 - - -
Şotânga 38 7 31 - - -
Tărtăşeşti 63 5 33 25 - -
Tătărani 34 5 29 - - -
Ulieşti 38 7 31 - - -
Ulmi 21 2 19 - - -
Văcăreşti 27 4 23 - - -
Valea Lungă 31 5 26 - - -
Valea Mare 17 3 14 - - -
Văleni Dâmboviţa 19 3 16 - - -
Vârfuri 22 3 19 - - -
Vişina 51 5 26 20 - -
Vişineşti 16 1 15 - - -
Vlădeni 20 3 17 - - -
Voineşti 69 7 35 27 - -
Vulcana -Băi 23 5 18 - - -
Vulcana -Pandele 23 4 19 - - -

1) inclusiv învăţământul antepreşcolar

108
CULTURĂ
ŞI SPORT 8
CUPRINS TABELE Pagina

CULTURĂ
8.1 Numărul şi activitatea unităţilor culturale …………………………………………….…….………………. 111
8.2 Numărul şi activitatea bibliotecilor ……………………………………………………………….………… 111

SPORT
8.3 Activitatea sportivă ……………………………………………………………………………..…………… 112

SURSA DATELOR

Surse statistice
 Cercetări statistice privind activitatea bibliotecilor, muzeelor şi instituţiilor de spectacol

Surse administrative
 Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale pentru activitatea instituţiilor publice de cultură şi culte.
 Ministerul Tineretului şi Sportului.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Biblioteca este instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a
organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a
facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.
Volume de bibliotecă sunt considerate cărţile, broşurile, colecţiile de ziare şi reviste cu minimum 5 pagini, precum şi
materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, diafilme, CD-uri, etc.) pentru toate tipurile de biblioteci : naţionale,
judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, ale instituţiilor de învăţământ superior, ale agenţilor economici şi ale
unităţilor şcolare.
Utilizator, persoană care consultă în sediul bibliotecii sau împrumută pentru acasă cel puţin o dată într-un an
calendaristic o carte, broşura sau altă publicaţie aparţinând bibliotecii respective.

SPORT

În numărul secţiilor sportive afiliate pe ramuri de sport aparţinând cluburilor publice şi private,
precum şi asociaţiilor sportive sunt cuprinse cele care s-au afiliat la federaţiile naţionale sportive.
Sportivii legitimaţi sunt acei sportivi aflaţi în evidenţa federaţiilor naţionale şi care participă la
sistemul competiţional organizat de către acestea. În rândul acestora nu sunt cuprinşi sportivii aflaţi
în evidenţa comisiilor judeţene constituite pe ramuri de sport sau cei care practică activităţi sportive
necompetiţionale.
În numărul antrenorilor cu normă întreagă sau arbitrilor sunt cuprinse persoanele care au o
calificare recunoscută de federaţiile naţionale şi au desfăşurat activitate în anul 2017.

110
8.1 NUMĂRUL ŞI ACTIVITATEA UNITĂŢILOR CULTURALE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Instituţii de spectacol - total 2 4 4 4 4 4


dramatice (inclusiv secţiile de teatru) 1 1 1 1 1 1
filarmonica şi orchestre simfonice 1 1 1 1 1 1
orchestre populare - 1 1 1 1 1
ansambluri artistice - 1 1 1 1 1
Spectacole şi concerte - total 205 220 276 318 298 319
dramatice (inclusiv secţiile de teatru) 165 138 208 252 233 232
filarmonica şi orchestre simfonice 40 40 35 39 30 22
orchestre populare - 22 15 11 20 25
ansambluri artistice - 20 18 16 15 40
Spectatori şi auditori în instituţii de spectacol 15408 19078 21162 47512 32768 50317
dramatice (inclusiv secţiile de teatru) 10808 14258 16862 41812 26888 42417
filarmonica şi orchestre simfonice 4600 2120 2000 3100 2500 1200
orchestre populare - 1100 900 1100 2000 2600
ansambluri artistice - 1600 1400 1500 1380 4100
Muzee 21 28 28 32 33 31
Vizitatori la muzee (număr) 166347 147692 149214 354329 446447 476839

8.2 NUMĂRUL ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Biblioteci –total 343 361 331 314 299 286


Biblioteci universitare 1 1 1 1 1 1
Biblioteci specializate 2 2 3 3 4 3
Biblioteci şcolare 252 282 252 232 216 204
Biblioteci publice
din care : 88 76 75 78 78 78
judeţene 1 1 1 1 1 1
municipale sau orăşeneşti 5 5 6 6 6 6
comunale 82 70 68 71 71 71
Volume existente (la sfârşitul anului) - total (mii) 2840 2728 2695 2716 2696 2639
Biblioteci universitare 113 117 123 126 141 135
Biblioteci specializate 98 76 44 41 41 41
Biblioteci şcolare 1456 1425 1407 1388 1335 1278
Biblioteci publice 1173 1110 1121 1161 1179 1186
Cititori înscrişi - total 109627 109625 102281 101928 98924 93852
Biblioteci universitare 3347 3437 3428 3308 3075 1293
Biblioteci specializate 490 275 2744 1120 622 550
Biblioteci şcolare 53227 48620 46755 44379 43350 40614
Biblioteci publice 52563 57293 49354 53121 51877 51395
Volume eliberate - total (mii) 1172 986 933 901 861 831

111
8.3 ACTIVITATEA SPORTIVĂ
număr
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Secţii sportive 176 169 175 187 193 192


Sportivi legitimaţi 5799 5414 6316 6353 4384 7032
Antrenori 94 117 109 118 87 98
Instructori 304 153 131 104 193 176
Arbitri 228 260 174 185 181 173

112
PREŢURI ;
PRODUSUL INTERN BRUT 9
CUPRINS TABELE Pagina

9.1 Indicii preţurilor de consum (la nivel naţional) …………………………………..……………………….... 115


9.2 Produs intern brut, pe categorii de resurse (la nivel naţional) ……………………………………………… 116
9.3 Produs intern brut, în Regiunea Sud -Muntenia. …………………………………………..…………..…..... 117
9.4 Produsul intern brut, în judeţul Dâmboviţa……………………………………………….………………… 118

SURSA DATELOR
Surse statistice :
 Cercetarea statistică a bugetelor de familie şi cercetarea statistică structurală în întreprinderi
 Cercetarea statistică privind preţurile şi tarifele mărfurilor şi serviciilor care intră în consumul populaţiei se
realizează pe eşantioane reprezentative de sortimente şi unităţi de observare (magazine, pieţe şi unităţi prestatoare
de servicii).
 Cercetarea statistică asupra preţurilor principalelor produse vândute de către producătorii particulari în pieţele
agroalimentare, se realizează pe un eşantion de 138 produse, în 95 localităţi urbane.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Indicele preţurilor de consum (IPC) măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor
serviciilor utilizate de către populaţie într-o anumită perioadă (denumită perioadă curentă), faţă de o perioadă
anterioară (denumită perioadă de bază sau de referinţă). Indicele preţurilor de consum se calculează numai pentru
elementele care intră în consumul direct al populaţiei, fiind excluse: consumul din resurse proprii, cheltuielile cu
caracter de investiţii şi acumulare, dobânzile plătite la credite, ratele de asigurare, amenzile, impozitele etc,, precum
şi cheltuielile aferente plăţii muncii pentru producţia agricolă a gospodăriilor individuale.
Înregistrarea preţurilor şi a tarifelor practicate de unităţile comerciale sau prestatoare de servicii se realizează
printr-o cercetare selectivă organizată de Institutul Naţional de Statistică, Colectarea datelor este asigurată de
personal statistic specializat şi se efectuează pe baza înregistrării preţurilor/tarifelor corespunzătoare grupelor de
mărfuri (alimentare, nealimentare) şi servicii.
Rata media lunară a inflaţiei exprimă media creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o medie geometrică
a indicilor lunari ai preţurilor de consum cu baza în lanţ, din care se scade baza de comparaţie egală cu 100.
Rata medie anuală a inflaţiei reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent.
Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preţurilor dintr -un an şi cel al
anului precedent, din care se scade 100. La rândul lor, indicii medii ai preţurilor din cei doi ani se determină ca medii
aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculaţi faţă de aceeaşi bază (octombrie 1990=100).
Rata inflaţiei la sfârşitul anului reprezintă creşterea preţurilor de consum în luna decembrie a unui an faţă de
aceeaşi lună a anului precedent. Rata se calculează pe baza produsului indicilor lunar cu baza în lanţ, raportaţi la 100,
Din acest produs exprimat în procente se scade 100.

Indicatorii macroeconomici au fost exprimaţi valoric în preţurile curente ale fiecărui an.
Valoarea adăugată brută este soldul contului de producţie şi măsoară excedentul valorii bunurilor sau a serviciilor
produse peste valoarea bunurilor şi serviciilor consumate pentru producţie, reprezentând deci valoarea nou creată în
procesul de producţie.
Produsul intern brut (PIB) reprezintă rezultatul final al activităţii de producţie a unităţilor producătoare rezidente.
Venitul naţional brut (VNB) reprezintă ansamblul veniturilor primare primite de către unităţile instituţionale
rezidente : remunerarea salariaţilor, impozitele pe producţie şi importuri minus subvenţiile, veniturile din proprietate
(cele de primit minus cele de plătit), excedentul de exploatare (brut) şi venit mixt (brut), VNB (la preţul de piaţă) este
egal cu PIB diminuat cu veniturile primare vărsate de unităţile nerezidente şi mărit cu veniturile primare primite de la
restul lumii de către unităţile rezidente.

114
9.1 INDICII PREŢURILOR DE CONSUM (LA NIVEL NAŢIONAL)

%
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Decembrie faţă de
- octombrie 1990=100
Total 397116,9 403282,05 406618,98 402822,65 400641,3 413927,4
Mărfuri alimentare 293010,5 287699,27 286516,65 268762,68 270586,7 281588,0
Mărfuri nealimentare 428901,8 444428,33 449986,89 458748,78 454738,6 473429,5
Servicii 722013,1 746745,08 763544,81 781979,76 767688,2 769364,9

- decembrie anul precedent =100


Total 105,0 101,6 100,8 99,1 99,5 103,3
Mărfuri alimentare 106,2 98,2 99,6 93,8 100,7 104,1
Mărfuri nealimentare 104,5 103,6 101,3 101,9 99,1 104,1
Servicii 103,6 103,4 102,3 102,4 98,2 100,2

Anul precedent = 100


Total 103,3 104,0 101,1 99,4 98,5 101,3
Mărfuri alimentare 101,9 103,0 98,4 96,2 97,4 102,5
Mărfuri nealimentare 103,8 105,2 102,5 100,9 99,0 101,4
Servicii 105,1 103,2 103,2 102,0 99,2 99,2

Rata medie lunară a inflaţiei


Total 0,4 0,1 0,1 -0,1 0,0 0,3
Mărfuri alimentare 0,5 -0,2 0,0 -0,5 0,1 0,3
Mărfuri nealimentare 0,4 0,3 0,1 0,2 -0,1 0,3
Servicii 0,3 0,3 0,2 0,2 -0,2 0,0
Rata medie anuală a inflaţiei
Total 3,3 4,0 1,1 -0,6 -1,5 1,3
Mărfuri alimentare 1,9 3,0 -1,6 -3,8 -2,6 2,5
Mărfuri nealimentare 3,8 5,2 2,5 0,9 -1,0 1,4
Servicii 5,1 3,2 3,2 2,0 -0,8 -0,8
Rata inflaţiei la sfârşitul anului
Total 5,0 1,6 0,8 -0,9 -0,5 3,3
Mărfuri alimentare 6,2 -1,8 -0,4 -6,2 +0,7 4,1
Mărfuri nealimentare 4,5 3,6 1,3 1,9 -0,9 4,1
Servicii
3,6 3,4 2,3 2,4 -1,8 0,2

115
9.2 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE (LA NIVEL NAŢIONAL)

milioane lei preţuri curente


CAEN Rev. 2 20151) 2016 2017

Agricultură, silvicultură şi pescuit 29827,1 31077,6 37018,6


Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de
energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția
apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 171543,8 183778,0 203800,1
Construcţii 41853,3 46250,5 47753,6
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 121248,3 135982,3 157359,4

Informații și comunicații 35994,1 38988,8 44543,9

Intermedieri financiare şi asigurări 22997,3 26055,7 23718,3


Tranzacţii imobiliare 60606,0 62830,5 68459,0
Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii
administrative și activități de servicii suport 49908,9 52698,7 61469,1
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public;
învățământ; sănătate și asistență socială 69750,2 86257,2 105039,6
Activități culturale și spectacole; reparații de produse de uz casnic și alte
servicii 22752,6 22453,4 26311,6

Valoarea adaugată brută2) (VAB) 626401,6 686372,9 775473,2


Produs intern brut (PIB) - total 712587,8 765135,4 856726,6
Produs intern brut pe locuitor3) - ( lei ) 35948,9 38826,5 43737,04)

Venit naţional brut 697691,6 747023,2 839197,0

1) Date revizuite
2) Inclusiv TVA
3) Pentru perioada 2015 - 2017 s-a utilizat populaţia rezidentă la 1 iulie a fiecărui an, estimată în condiţii de comparabilitate cu

rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.


4) Date estimate.

116
9.3 PRODUSUL INTERN BRUT ÎN REGIUNEA SUD - MUNTENIA

milioane lei preţuri curente


CAEN Rev. 2 20141) 20151) 2016

Agricultură, silvicultură şi pescuit 5735,1 5858,4 5850,3


Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat; distribuția
apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 32646,0 28743,4 32924,7
din care: industria prelucrătoare 29261,4 25366,4 30279,8
Construcţii 4649,0 4356,5 4767,6
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi
motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri şi restaurante 11091,5 13262,3 14962,4

Informații și comunicații 890,7 939,8 821,5


Intermedieri financiare şi asigurări 907,6 892,9 1120,9

Tranzacţii imobiliare 6762,5 7934,7 8212,0


Activități profesionale, științifice şi tehnice; activități de servicii
administrative şi activități de servicii suport 3981,7 4477,2 4146,3
Administrație publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public;
învățământ; sănătate şi asistență socială 8701,0 7785,9 9475,1
Activități culturale şi spectacole; reparații de produse de uz casnic şi alte
servicii 1514,1 1895,0 1741,4

Valoarea adaugată brută2) (VAB) 76879,2 76146,1 84022,2


Produs intern brut (PIB) - total 86873,8 86633,2 93684,9

Produs intern brut pe locuitor3) - ( lei ) 28260,01) 28428,81) 31041,24)

1) Date revizuite
2) Inclusiv TVA
3) Pentru perioada 2014 - 2016 s-a utilizat populaţia rezidentă la 1 iulie a fiecărui an, estimată în condiţii de comparabilitate cu

rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.


4) Date estimate.

117
9.4 PRODUSUL INTERN BRUT ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

milioane lei preţuri curente


CAEN Rev. 2 20141) 20151) 2016

Agricultură, silvicultură şi pescuit 915,2 941,3 965,0


Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția şi furnizarea de
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția
apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare 3711,5 4147,5 4445,3
din care: industria prelucrătoare 3534,6 3934,9 4235,4
Construcţii 565,8 381,2 409,1
Comerț cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor și
motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante 2216,1 2700,0 3026,2

Informații și comunicații 67,9 61,3 73,1

Intermedieri financiare şi asigurări 121,6 122,7 123,8


Tranzacţii imobiliare 658,1 761,4 740,9
Activități profesionale, științifice şi tehnice; activități de servicii
administrative şi activități de servicii suport 478,3 508,7 505,7
0Administrație publică şii apărare; asigurări sociale din sistemul public;
învățământ; sănătate şi asistenţă socială 1383,3 1242,6 1494,5
Activități culturale şi spectacole; reparații de produse de uz casnic şi alte
servicii 156,2 222,0 185,3

Valoarea adaugată brută2) (VAB) 10274,0 11088,7 11968,9


Produs intern brut (PIB) - total 11605,7 12627,8 13351,8
Produs intern brut pe locuitor3) - ( lei ) 22703,01) 24883,01) 26524,84)

1) Date revizuite
2) Inclusiv TVA
3)
Pentru perioada 2014 - 2016 s-a utilizat populaţia rezidentă la 1 iulie a fiecărui an, estimată în condiţii de comparabilitate cu
rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011.
4) Date estimate.

118
ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE
10
CUPRINS TABELE Pagina

CERCETARE ; DEZVOLTARE
10.1 Principalii indicatori din activitatea de cercetare-dezvoltare .......................................................................... 122
10.2 Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare ............................................................................................ 122
10.3 Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare.........................................……..………................... 122

BREVETE DE INVENŢIE
10.4 Brevete de invenţie ......................................................................................................................................... 122

SURSA DATELOR

Surse statistice :
 Cercetări statistice privind activitatea de cercetare-dezvoltare.
 Cercetări statistice privind inovaţia în industrie şi sevicii, având la bază Ancheta Comunitară de Inovare a Uniunii
Europene.

Surse administrative
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pentru datele referitoare la brevete de invenţie şi alte obiecte ale proprietăţii
industriale.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Cercetarea- dezvoltarea - activitatea sistematică şi creatoare iniţiată pentru a spori volumul de cunoştinţe, inclusiv cunoştinţele
despre om, cultură şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru noi aplicaţii.
Tipuri de cercetare- dezvoltare:
- cercetarea fundamentală activitate experimentală sau teoretică iniţiată în primul rînd, pentru acumularea de noi cunoştinţe
privind aspectele fundamentale ale fenomenelor şi faptelor observabile fără să aibă în vedere o aplicaţie deosebită sau
specifică
- cercetarea aplicativă, activitate de investigare originală în scopul acumulării de noi cunoştinţe, fiind însă orientată, în
principal, spre un scop sau un obiectiv practic, specific
- cercetare experimentală, introducerea de noi procedee, sisteme şi servicii sau îmbunătăţirea substanţială a celor deja
existente.
Personalul din activitatea de cercetare- dezvoltare este constituit din persoanele care participă la realizarea temelor de
cercetare sau furnizează servicii directe legate de această activitate.
Personalul de cercetare- dezvoltare a fost grupat după mai multe criterii , astfel:
a) după ocupaţie:
- cercetători –specialişti care lucrează la conceperea sau crearea de cunoştinţe, noi produse şi procedee, metode
şi sisteme noi. În această categorie sunt incluşi cercetătorii ştiinţifici atestaţi şi alte categorii de personal cu
studii superioare care desfăşoară nemijlocit activitate de cercetare- dezvoltare.
- tehnicieni şi asimilaţi - personalul cu un nivel mediu de pregătire sau completat cu o pregătire postliceală de
specialitate într-un domeniu tehnic sau de altă natură, şi care participă la activitatea de cercetare- dezvoltare sub
controlul direct al cercetătorilor.
- alte categorii - muncitorii şi personalul de secretariat şi de birou care participă la execuţia proiectelor de
cercetare- dezvoltare sau care sunt direct implicaţi în executarea unor astfel de proiecte.
b) după nivelul de pregătire:
- personal cu pregătire superioară care cuprinde studii doctorale, studii postuniversitare şi studii superioare
- personal cu altă pregătire (exclusiv superioară).
Cheltuielile curente cuprind toate plăţile, reprezentând costul forţei de muncă şi al materialelor
Cheltuielile de capital cuprind plăţile efectuate în cursul unei perioade pentru realizarea de lucrări de construcţii,
achiziţionarea de aparate, instrumente, maşini şi echipamente sau alte cheltuieli de această natură, menite să contribuie la
creşterea volumului de mijloace fixe ale unităţii.
Brevet de invenţie - titlu de protecţie care se acordă de către OSIM pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau
un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie
susceptibilă de aplicare industrială.
Cerere de brevet de invenţie, redactată în limba română, cuprinde:
- solicitarea acordării unui brevet şi datele de identificare ale solicitantului
- o descriere a invenţiei
Cerere de înregistrare a unei mărci - conţine datele de identificare ale solicitantului, reproducerea mărcii precum şi
indicarea produselor sau serviciilor pentru care înregistarea este cerută, redactată în limba română.

121
10.1 PRINCIPALII INDICATORI DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Salariaţii (număr) - la sfârşitul anului - 353 320 232 251 245 232
Salariaţii la 10000 persoane ocupate civile 17,9 16,5 12,3 13,6 13,6 12,8
Cheltuieli totale (mii lei preţuri curente) 17656 19790 17559 11721 18774 14158

10.2 SALARIAŢII DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE DUPĂ OCUPAŢIE


număr persoane
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 353 320 232 251 245 232


Cercetători 127 146 154 146 133 128
Tehnicieni şi asmilaţi 40 20 25 22 41 44
Alte categorii de salariaţi 186 154 53 83 71 60

10.3 CHELTUIELI TOTALE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE


mii lei preţuri curente
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 17656 19790 17559 11721 18774 14158


Cheltuieli curente 15632 19134 16797 11404 13772 13453
Cheltuieli de capital 2024 656 762 317 5002 705

10.4 BREVETE DE INVENŢIE


număr
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cererile de brevet de invenţie depuse de


solicitanţi români 16 8 9 8 8 11
Cererile de înregistrare a desenelor şi
modelelor ale solicitanţilor români 6 9 12 1 4 2
Cererile de înregistrare marcă ale
solicitanţilor români 47 39 53 42 48 46

122
AGRICULTURĂ ŞI
SILVICULTURĂ 11
CUPRINS TABELE Pagina

AGRICULTURĂ
11.1 Fondul funciar după modul de folosinţă …...………...………………………..……….. 128
11.2 Suprafaţa agricolă, după modul de folosinţă …... …...………..………... 128
11.3 Producţia ramurii agricole …………………………………..................................…………...…………….. 129
11.4 Producţia principalelor produse agricole pe locuitor ……………………………………………………….. 129
11.5 Suprafaţa cultivată cu principalele culturi …………………………………………..……………...……….. 130
11.6 Productia agricolă vegetală, la principalele culturi…………………... …………………………………….. 132
11.7 Producţia medie la hectar, la principalele culturi …………………………………………………………... 132
11.8 Suprafaţa viilor pe rod şi producţia totală de struguri ………………………………………………………. 134
11.9 Producţia totală de fructe ……………………………………………………………………………………. 134
11.10 Efectivele de animale ….…………………………..…………………………..……….. 136
11.11 Animale ce revin la 100 hectare teren ………………………………………………………….…................ 136
11.12 Producţia agricolă animală ……………………………………………………………..…..…….………..... 138
11.13 Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură ……………...……………………………. 140
11.14 Îngrăşăminte chimice şi naturale folosite în agricultură ………………………………………...………….. 140

SILVICULTURĂ
11.15 Fondul forestier (la sfârşitul anului), împăduririle şi volumul de masă lemnoasă pusă în circuitul economic 140

Teritorial
11.16 Fondul funciar, după modul de folosinţă, pe localităţi ……………………………... 142

SURSA DATELOR
Surse statistice :
 Ancheta Structurală în Agricultură - 2016
 Cercetări statistice realizate prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole privind suprafeţele
şi producţia vegetală, efectivele de animale ş producţia animală;
 Cercetări statistice curente privind fondul forestier, masa lemnoasă recoltată, suprafaţa parcursă cu tăieri, împăduriri şi
volumul de lemn exploatat.

Surse administrative :

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru fondul funciar după modul de folosinţă; pentru îngrăşămintele
chimice şi naturale folosite în agricultură şi pentru parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură
aferent sfârşitului de an.
 Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, pentru suprafaţa agricolă irigată .

PREGIZĂRI METODOLOGICE

AGRICULTURA

Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de
domeniul public sau privat din care fac parte.
Suprafaţa agricolă, după modul de folosinţă, include terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietatea persoanelor
fizice sau juridice şi care se clasifică astfel: teren arabil, păşuni şi fâneţe naturale, vii şi pepiniere viticole, livezi şi pepiniere
pomicole.
Terenul arabil reprezintă suprafaţa care se ară în fiecare an sau la mai mulţi ani şi se cultivă cu plante anuale sau perene.
Păşunile reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale naturală sau regenerată prin însămânţare,
destinate păşunatului animalelor.
Fâneţele reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale naturală sau regenerată prin însămânţare
şi destinate recoltării pentru obţinerea de fân.
Viile şi pepinierele viticole reprezintă suprafeţele cu plantaţii viticole, pepiniere viticole şi terenul în pregătire pentru vii.
Livezile şi pepinierele pomicole reprezintă suprafeţele cu plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi, pepiniere pomicole şi
terenul în pregătire pentru livezi.
Suprafaţa cultivată reprezintă suprafaţa însămînţată/plantată în ogor propriu, în anul agricol de referinţă (1 octombrie -
30 septembrie) cu o cultură principală care ocupă terenul cea mai mare perioadă de timp, sau în anii agricoli precedenţi pentru
culturilr bienale, trienale sau perene.
Producţia ramurii agricole se determină conform metodologiei Eurostat privind "Conturile Economice pentru
Agricultură" şi cuprinde: valoarea tuturor producţiilor de produse agricole (inclusiv valoarea producţiei de vin obţinută
în unităţile agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie) şi valoarea serviciilor agricole efectuate de
unităţile specializate. Această producţie nu cuprinde: valoarea consumului de sămânţă din producţie proprie pentru
culturile la care însămânţările se fac toamna, valoarea strugurilor utilizaţi în producţia de vin a unităţilor agricole care nu
dispun de instalaţii industriale de vinificaţie, valoarea laptelui consumat de viţei şi valoarea ouălor puse la incubat.
.

124
Activităţile secundare neagricole neseparabile sunt activităţi legate direct de producţia agricolă şi nu pot fi separate de
activitatea agricolă principală din punct de vedere al costurilor (ex.: producerea brânzeturilor în ferma zootehnică).
Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole (producţia ramurii agricultură) este exprimată în preţuri de bază
(preţurile la producător la care se adaugă subvenţiile pe produs şi se scad impozitele pe produs) ale fiecărui an.
Indicii producţiei ramurii agricole se calculează ca raport între valoarea producţiei din anul curent exprimată în
preţurile anului anterior şi valoarea producţiei din anul anterior.
Producţia agricolă vegetală reprezintă producţia recoltată, brută, mai puţin pierderile la recoltare şi cuprinde:
- producţia culturilor în ogor propriu;
- producţia culturilor intercalate;
- producţia culturilor succesive;
- producţia obţinută în grădinile familiale (numai pentru legume);
- producţia rezultată din schimbul de destinaţie.
Producţia medie reprezintă cantitatea de produse (pe fiecare cultură) obţinută pe unitatea de suprafaţă cultivată.
Producţia de fructe reprezintă cantitatea de fructe pe specii, obţinută de la pomii din livezi şi răzleţi, arbuştii fructiferi
şi căpşuni.
Greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum cuprinde greutatea în viu a animalelor
sacrificate în exploataţiile agricole, a celor vândute pentru sacrificare la abatoare, direct pe piaţă, export direct şi a celor
sacrificate în abatoare, dar restituite exploataţiilor agricole.
Bovine reprezintă totalitatea taurinelor şi bubalinelor masculi şi femele, pe diferite grupe de vârstă şi destinaţie
economică.
Porcine reprezintă totalitatea porcinelor din exploataţia agricolă (inclusiv porcinele aflate în maternităţi, crescătorii şi
îngrăşătorii), indiferent de sex, categorii de greutate şi destinaţie economică.
Ovine reprezintă toate animalele din specia ovine, indiferent de sex, vârstă, destinaţie economică şi locul unde se află.
Caprine reprezintă toate caprinele indiferent de sex, vârstă, destinaţie economică şi locul unde se află.
Cabaline reprezintă cabalinele de muncă, armăsarii reproducători, tineret până la 3 ani, alte cabaline. Nu sunt incluşi
caii de curse şi caii de călărie, folosiţi pentru divertisment.
Păsări reprezintă toate categoriile de păsări existente în exploataţia agricolă (găini, curci, raţe, gâşte, alte păsări:
prepeliţe, bibilici etc).
Familii de albine reprezintă numărul de familii de albine, destinate producţiei de miere.
Producţia de lapte reprezintă cantitatea de lapte de vacă, bivoliţă (inclusiv consumul viţeilor), oaie şi capră.
Parcul de tractoare si maşini agricole (fizice) principale din agricultură (la sfârşitul anului) este aferent unităţilor
care au agricultura ca activitate principală (inclusiv exploataţiile agricole individuale).

SILVICULTURA

Fondul forestier reprezintă totalitatea suprafeţelor pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc
nevoilor de cultură, producţie şi administraţie silvică şi a terenurilor neproductive incluse în amenajamentele silvice.
Suprafaţa pădurilor cuprinde terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha., acoperite cu arbori; arborii trebuie să
atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie.
Regenerările artificiale reprezintă ansamblul de lucrări prin care se plantează puieţi, butaşi şi sade sau se
însămânţează o suprafaţă de teren cu scopul de a se crea noi arborete, atât pe terenuri forestiere exploatate, cât şi pe
terenuri lipsite de vegetaţie forestieră.
Volumul de lemn recoltat reprezintă volumul brut de masă lemnoasă pe picior din partizile aferente anului de
producţie pentru care se întocmeşte cercetarea statistică, recoltat până la sfârşitul anului respectiv.

125
11.G1 SUPRAFAŢA AGRICOLĂ DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, ÎN ANUL 2014 (la sfârşitul anului )

8,1% 0,1% 3,9% Arabil

17,2% Păşuni

Fâneţe

Vii si pepiniere viticole

Livezi şi pepiniere pomicole

70,7%

11.G2 SUPRAFAŢA CULTIVATĂ CU PRINCIPALELE CULTURI, ÎN ANUL 2017

126
11.G3 PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ

11.G4 STRUCTURA VOLUMULUI DE LEMN RECOLTAT, ÎN ANUL 2017

127
11.1 FONDUL FUNCIAR DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ (la sfârşitul anului)
hectare
2010 2011 2012 2013 2014

Suprafaţa totală a fondului funciar 405427 405427 405427 405427 405427

Suprafaţa agricolă 248368 248132 247700 247681 247915

Arabil 175347 175276 175123 175105 175338

Păşuni 42904 42749 42478 42474 42474

Fâneţe 20112 20063 20033 20029 20029

Vii şi pepiniere viticole 329 329 329 329 329

Livezi şi pepiniere pomicole 9676 9715 9737 9744 9745


Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie
forestieră 121114 121115 121315 121315 121080

Păduri 116300 116700 116300 116300 116000

Construcţii 16083 16279 16501 16520 16521

Drumuri şi căi ferate 6970 6970 6973 6973 6973

Ape şi bălţi 10948 10977 10977 10977 10977

Alte suprafeţe1) 1944 1954 1961 1961 1961


______________
NOTA: Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
seriile de date prezentate vor rămâne blocate la nivelul anului 2014.
1) Corespunde categoriei « teren neproductiv»

11.2 SUPRAFAŢA AGRICOLĂ, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, ÎN ANUL 2014

Suprafaţa agricolă (ha) Structura (%)


din care: din care:
Total proprietate Total proprietate
privată1) privată1)

Total 247915 243446 100,0 100,0

Arabil 175338 173772 70,7 71,4

Păşuni 42474 40016 17,2 16,5

Fâneţe 20029 19758 8,1 8,1

Vii şi pepiniere viticole 329 329 0,1 0,1

Livezi şi pepiniere pomicole 9745 9571 3,9 3,9

______________
NOTA: Până la finalizarea acţiunii de cadastrare a ţării, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
seriile de date prezentate vor rămâne blocate la nivelul anului 2014.
1) Conţine: proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a persoanelor juridice şi a persoanelor fizice
128
11.3 PRODUCŢIA RAMURII AGRICOLE1)

2013 2014 2015 2016 2017


din care: din care: din care: din care: din care:
proprie- proprie- proprie- proprie- proprie-
Total Total Total Total Total
tate tate tate tate tate
privată privată privată privată privată

Mii lei preţuri curente

Total 2484511 2455588 2238248 2209954 2206954 2186180 2182741 2166608 2294421 2280075
Vegetală 1840754 1813205 1619843 1600329 1616131 1599698 1689484 1673564 1782455 1768317
Animală 641935 641640 608120 607848 586067 585735 492544 492331 510686 510478
Servicii agricole 1822 743 10285 1777 4756 747 713 713 1280 1280

Structura ( % )

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vegetală 74,1 73,8 72,4 72,4 73,2 73,2 77,4 77,2 77,7 77,6
Animală 25,8 26,1 27,2 27,5 26,6 26,8 22,6 22,7 22,2 22,3
*) *) *)
Servicii agricole 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Indicii producţiei ramurii agricole ( %)


( anul precedent = 100)

Total 112,8 113,0 95,5 95,3 95,4 95,6 97,1 97,3 103,3 103,4
Vegetală 117,6 118,0 94,9 95,0 95,2 95,2 101,7 101,7 104,4 104,5
Animală 100,8 100,8 96,1 95,9 96,6 96,6 85,1 85,1 99,4 99,4

1) Conform metodologiei EUROSTAT privind «Conturile Economice pentru Agricultură »


*) Sub 0,1%

11.4 PRODUCŢIA PRINCIPALELOR PRODUSE AGRICOLE, PE LOCUITOR

U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cereale boabe kg 457,9 783,3 775,1 594,8 616,1 906,3

Grâu şi secară kg 128,3 198,1 212,7 171,4 188,6 261,7


Porumb kg 266,2 352,8 486,7 215,6 338,2 540,9
Floarea soarelui kg 11,2 34,8 25,2 22,9 30,2 58,7

Cartofi kg 337,8 395,9 382,8 354,2 361,2 404,1


Legume kg 490,1 498,1 579,6 604,4 565,7 569,4

Fructe kg 207,6 198,3 157,3 175,4 223,2 144,9


Carne 1) kg 92,3 95,7 87,0 84,4 58,0 59,5
Lapte litri 180,3 194,9 173,4 169,4 164,6 159,0
Lână kg 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3
Ouă bucăţi 556 563 498 557 542 550
______
1) La carne, se ia în calcul greutatea în viu a animalelor destinate sacrificării pentru consum, conform legislaţiei Uniunii Europene

129
11.5 SUPRAFAŢA CULTIVATĂ, CU PRINCIPALELE CULTURI

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Total 1) 148575 148042 152866 152788 154206 153962


din care :
Cereale pentru boabe 115911 115856 113348 113315 113078 112903
din care:
Grâu 33717 33698 34208 34206 33791 33705
Orz şi orzoaică 7472 7472 7418 7418 8527 8519
Ovăz 7549 7542 7051 7043 6959 6947
Porumb boabe 64403 64385 61095 61084 59958 59889

Leguminoase pentru boabe 48 48 63 63 207 205


din care:
Mazăre boabe 32 32 34 34 93 91
Fasole boabe 16 16 29 29 114 114

Cartofi - total 10211 10211 10648 10648 9817 9817


din care :
Cartofi de toamnă 2465 2465 2620 2620 2614 2614

Plante uleioase 6303 6301 10535 10535 11500 11500


din care :
Floarea soarelui 5714 5712 8839 8839 7847 7847
Rapiţă 583 583 1646 1646 3617 3617
Soia boabe - - - - 6 6

Legume 2) 15044 15044 14561 14561 13772 13772


din care :
Tomate 2210 2210 2145 2145 1881 1881
Ceapă uscată 1461 1461 1447 1447 1364 1364
Varză 6637 6637 6370 6370 6153 6153

Furaje verzi din teren arabil 13315 13299 13074 13068 13028 12968
din care :
Furaje verzi anuale 5031 5022 4685 4683 4727 4709
Plante furajere perene 8284 8277 8389 8385 8301 8259

______________________ _

1) Nu este cuprinsă suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive
2)
Inclusiv suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive.
130
hectare
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

155708 155384 157200 156882 162970 162645 Total 1)


din care :
112141 111897 112166 112010 112822 112618 Cereale pentru boabe
din care:
32716 32586 32420 32361 35258 35187 Grâu
8380 8353 8158 8130 8467 8441 Orz şi orzoaică
6907 6881 7038 7024 7011 7007 Ovăz
61733 61672 61785 61730 58988 58885 Porumb boabe

283 278 774 759 2191 2183 Leguminoase pentru boabe


din care:
164 164 503 503 1980 1980 Mazăre boabe
114 114 256 256 203 203 Fasole boabe

9746 9746 10039 10039 9670 9670 Cartofi - total


din care :
2480 2480 2474 2474 2182 2182 Cartofi de toamnă

13835 13807 14499 14399 18709 18659 Plante uleioase


din care :
8855 8855 9536 9536 11976 11976 Floarea soarelui
4518 4490 4836 4736 6622 6572 Rapiţă
373 373 127 127 111 111 Soia boabe

13923 13923 13462 13462 13239 13239 Legume 2)


din care :
1875 1875 1781 1781 1771 1771 Tomate
1354 1354 1347 1347 1361 1361 Ceapă uscată
6470 6470 6256 6256 6090 6090 Varză

13212 13172 13574 13534 13446 13388 Furaje verzi din teren arabil
din care :
4918 4900 4879 4865 4713 4674 Furaje verzi anuale
8294 8272 8695 8669 8733 8714 Plante furajere perene

131
11.6 PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ, LA PRINCIPALELE CULTURI

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Cereale pentru boabe 242062 241950 411855 411750 412158 411694


din care:
Grâu 67776 67740 104168 104162 101491 101292
Orz şi orzoaică 13752 13752 20377 20377 24702 24682
Ovăz 13779 13766 15357 15328 14649 14619
Porumb boabe 140705 140669 260858 260830 258812 258597
Leguminoase pentru boabe 66 66 124 124 309 308
din care:
Mazăre boabe 34 34 65 65 122 121
Fasole boabe 32 32 59 59 187 187
Cartofi - total 178564 178564 208172 208172 203534 203534
din care :
Cartofi de toamnă 48368 48368 56777 56777 50881 50881
Plante uleioase 6349 6347 21526 21526 21367 21367
din care :
Floarea soarelui 5915 5913 18283 18283 13404 13404
Rapiţă 430 430 3198 3198 7937 7937
Soia boabe - - - - 11 11
Legume 1) 259075 259075 261913 261913 308170 308170
din care :
Tomate 37306 37306 40927 40927 36176 36176
Ceapă uscată 14817 14817 15689 15689 18264 18264
Varză 141729 141729 135281 135281 181730 181730
1)
Inclusiv producţia din grădinile familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive.

11.7 PRODUCŢIA MEDIE LA HECTAR, LA PRINCIPALELE CULTURI

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Grâu 2010 2010 3045 3045 3003 3005


Orz şi orzoaică 1840 1840 2747 2747 2897 2897
Ovăz 1825 1825 2178 2176 2105 2104
Porumb boabe 2185 2185 4270 4270 4317 4318
Mazăre boabe 1063 1063 1912 1912 1312 1330
Fasole boabe 1250 1250 1517 1517 1500 1500
Cartofi - total 15739 15739 18612 18612 19836 19836
din care :
Cartofi de toamnă 15708 15708 18078 18078 16249 16249
Floarea soarelui 1035 1035 2068 2068 1708 1708
Rapiţă 738 738 1943 1943 2194 2194
Soia boabe - - - - 1833 1833
Tomate 16881 16881 19080 19080 19232 19232
Ceapă uscată 10142 10142 10842 10842 13390 13390
Varză 21354 21354 21237 21237 29535 29535

132
tone
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

314822 314207 325240 324856 476081 475348 Cereale pentru boabe


din care:
90724 90418 99573 99426 137676 137497 Grâu
20441 20374 24011 23921 27764 27703 Orz şi orzoaică
12545 12494 15229 15213 15970 15963 Ovăz
184120 183929 178519 178388 284143 283657 Porumb boabe
396 387 1125 1107 4752 4740 Leguminoase pentru boabe
din care:
196 196 832 832 4397 4397 Mazăre boabe
191 191 275 275 343 343 Fasole boabe
187460 187460 190638 190638 212278 212278 Cartofi - total
din care :
43613 43613 47455 47455 46417 46417 Cartofi de toamnă
20801 20740 29225 28980 45994 45951 Plante uleioase
din care :
12145 12145 15933 15933 30871 30871 Floarea soarelui
8176 8115 13109 12864 14931 14888 Rapiţă
450 450 183 183 192 192 Soia boabe
319914 319914 298608 298608 299062 299062 Legume 1)
din care :
36307 36307 35618 35618 36348 36348 Tomate
17436 17436 14190 14190 15082 15082 Ceapă uscată
200594 200594 189672 189672 182743 182743 Varză

Kg/ha
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

2773 2775 3071 3072 3905 3908 Grâu


2439 2439 2943 2942 3279 3282 Orz şi orzoaică
1816 1816 2164 2166 2278 2278 Ovăz
2983 2982 2889 2890 4817 4817 Porumb boabe
1195 1195 1654 1654 2221 2221 Mazăre boabe
1509 1509 1074 1074 1690 1690 Fasole boabe
18332 18332 18112 18112 21042 21042 Cartofi - total
din care :
14197 14197 15783 15783 17422 17422 Cartofi de toamnă
1372 1372 1671 1671 2578 2578 Floarea soarelui
1810 1807 2711 2716 2255 2265 Rapiţă
1206 1206 1441 1441 1730 1730 Soia boabe
19364 19364 19999 19999 20524 20524 Tomate
12877 12877 10535 10535 11082 11082 Ceapă uscată
31004 31004 30318 30318 30007 30007 Varză

133
11.8 SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD ŞI PRODUCŢIA TOTALĂ DE STRUGURI

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Suprafaţa (ha)

Vii pe rod1) 392 392 351 351 351 351


Vii altoite pe rod 86 86 83 83 85 85
Vii hibride pe rod 306 306 268 268 266 266

Producţia de struguri (tone)

Vii pe rod1) 1547 1547 1774 1774 1466 1466


Vii altoite pe rod 307 307 515 515 353 353
Vii hibride pe rod 1240 1240 1259 1259 1113 1113

Producţia medie (kg/ha)

Vii pe rod 3946 3946 5054 5054 4177 4177


Vii altoite pe rod 3570 3570 6205 6205 4153 4153
Vii hibride pe rod 4052 4052 4698 4698 4184 4184

1) Inclusiv suprafaţa şi producţia de struguri din grădinile familiale

11.9 PRODUCŢIA TOTALĂ DE FRUCTE1)

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Total 109729 108262 104275 104074 83623 83403


din care :
Prune 37257 37257 35966 35964 29968 29966
Mere 60809 59347 56430 56239 41623 41412
Pere 5223 5223 5025 5025 4233 4233
Piersici 209 209 260 260 390 390
Cireşe şi vişine 1968 1968 2263 2263 2271 2271
Caise şi zarzăre 914 914 906 906 1289 1289
Nuci 1061 1061 1097 1097 963 963

__________
1)
Inclusiv producţia de fructe din grădinile familiale

134
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Suprafaţa (ha)

372 351 371 371 368 368 Vii pe rod1)


106 85 100 100 100 100 Vii altoite pe rod
266 266 271 271 268 268 Vii hibride pe rod

Producţia de struguri (tone)

1577 1577 1281 1281 1272 1272 Vii pe rod1)


441 441 388 388 386 386 Vii altoite pe rod
1136 1136 893 893 886 886 Vii hibride pe rod

Producţia medie (kg/ha)

4239 4239 3453 3453 3457 3457 Vii pe rod


4160 4160 3880 3880 3860 3860 Vii altoite pe rod
4271 4271 3295 3295 3306 3306 Vii hibride pe rod

tone
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

92812 92248 117799 117667 76096 75670 Total


din care :
37071 37067 44416 44416 19380 19380 Prune
44690 44130 61688 61560 43809 43383 Mere
3848 3848 4273 4273 3689 3689 Pere
338 338 444 444 229 229 Piersici
2093 2093 2009 2009 1644 1644 Cireşe şi vişine
933 933 967 967 756 756 Caise şi zarzăre
1076 1076 1016 1016 1168 1168 Nuci

135
11.10 EFECTIVELE DE ANIMALE (la 1 decembrie)

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Bovine 35887 35860 34555 34525 33202 33179


din care :
Vaci şi junici 26053 26036 26318 26297 25985 25969
Porcine 111344 111300 100464 100390 86975 86906
din care :
Scroafe de prăsilă 4658 4654 4474 4457 4204 4185
Ovine 57620 57059 57711 57115 60099 59438
din care :
Oi şi mioare 51387 50859 50735 50159 52322 51691
Caprine 23859 23859 24087 24087 26558 26558
Cabaline 12078 12071 11308 11301 11581 11574
Păsări 3504249 3504249 3306176 3306176 1958454 1958454
din care :
Păsări ouătoare adulte 1990469 1990469 1822277 1822277 1609108 1609108
Albine (familii) 27905 27905 30138 30138 29166 29166

11.11 ANIMALE, CE REVIN LA 100 HECTARE TEREN1) (la 1 decembrie)

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Bovine 15,9 17,7 15,4 17,1 14,8 16,4


din care :
Vaci şi junici 11,6 12,9 11,7 13,0 11,6 12,9
Porcine 68,4 68,7 61,5 61,5 53,2 53,2
din care :
Scroafe de prăsilă 2,9 2,9 2,7 2,7 2,6 2,6
Ovine şi caprine 36,1 39,9 36,5 40,2 38,6 42,6
din care :
Oi, mioare şi capre 31,9 35,2 31,6 34,8 33,2 36,6
__ _
1) Efectivele de bovine, ovine şi caprine s-au raportat la suprafaţa arabilă + păşuni + fâneţe, iar efectivul de porcine numai la suprafaţa
arabilă.

136
capete
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

34941 34922 32203 32185 30614 30579 Bovine


din care :
26207 26192 24472 24455 24177 24163 Vaci şi junici
89969 89945 79289 79235 69086 69015 Porcine
din care :
4027 4014 3950 3938 2942 2931 Scroafe de prăsilă
59172 58540 61030 60381 61636 61361 Ovine
din care :
51932 51317 53472 52843 54000 53731 Oi şi mioare
28270 28270 27882 27882 28235 28093 Caprine
10832 10825 11628 11623 9560 9560 Cabaline
3240376 3240376 1992545 1992545 3046718 3046718 Păsări
din care :
1873315 1873315 1679325 1679325 1846473 1846473 Păsări ouătoare adulte
30412 30412 30636 30636 28095 28095 Albine (familii)

capete
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

15,7 17,4 14,4 15,9 13,6 14,9 Bovine


din care :
11,8 13,0 11,0 12,1 10,8 11,8 Vaci şi junici
55,4 55,5 48,3 48,3 41,4 41,4 Porcine
din care :
2,5 2,5 2,4 2,4 1,8 1,8 Scroafe de prăsilă
39,3 43,2 39,9 43,6 40,0 43,7 Ovine şi caprine
din care :
34,3 37,6 34,5 37,7 34,3 37,6 Oi, mioare şi capre

137
11.12 PRODUCŢIA AGRICOLĂ ANIMALĂ

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
U.M. proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Carne 1) tone gr. în viu 48789 48788 50306 50303 46252 46245
din care :
Carne de bovine tone gr. în viu 4227 4226 4034 4034 4096 4092
Carne de porcine tone gr. în viu 9468 9468 8302 8299 8587 8584
Carne de ovine şi caprine tone gr. în viu 606 606 678 678 760 760
Carne de pasăre tone gr. în viu 34486 34486 37289 37289 32807 32807

Lapte 2) mii hl 1010 1009 1025 1025 922 922


din care :

Lapte de vacă mii hl 953 953 967 967 859 859

Lână tone 139 136 133 132 132 131


Ouă mil. buc. 294 294 296 296 265 265
Miere extrasă tone 446 446 620 620 376 376

______________
1) Reprezintă greutatea animalelor destinate sacrificării pentru consum.
2) Laptele de vacă şi bivoliţă (inclusiv consumul viţeilor), laptele de oaie şi capră muls.

138
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

44686 44676 30596 30590 31246 31238 Carne 1)


din care :

3829 3826 3671 3669 3155 3153 Carne de bovine

7332 7327 5905 5902 6044 6042 Carne de porcine

731 729 654 653 664 660 Carne de ovine şi caprine

32791 32791 20364 20364 21380 21380 Carne de pasăre

897 896 869 869 835 835 Lapte 2)


din care :

835 835 806 806 774 774 Lapte de vacă 3)

131 129 138 138 156 155 Lână


295 295 286 286 289 289 Ouă
633 633 469 469 589 589 Miere extrasă

139
11.13 PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

Tractoare agricole fizice 6133 6117 6325 6309 6523 6507


Pluguri pentru tractor 4652 4630 4587 4565 4610 4590
Cultivatoare mecanice 1130 1130 1105 1105 1217 1217
Semănători mecanice 1961 1961 2103 2103 2098 2098
Maşini de stropit şi prăfuit cu
tracţiune mecanică 820 820 746 746 746 746
Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale 608 608 574 574 591 591
Combine autopropulsate pentru
recoltat furaje 21 21 19 19 15 15
Vindrovere autopropulsate
pentru recoltat furaje 29 29 29 29 27 27
Prese pentru balotat paie şi fân 290 290 285 285 280 280

11.14 ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE ŞI NATURALE FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

2012 2013 2014


din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE
(tone substanţă activă) 12991 12684 12472 12164 12381 12085
Azotoase 10709 10419 10258 9954 8619 8338
Fosfatice 2080 2063 1980 1976 2760 2753
Potasice 202 202 234 234 1002 994
ÎNGRĂŞĂMINTE NATURALE 571742 571742 496718 496718 305571 303111

11.15 FONDUL FORESTIER (la sfârşitul anului), ÎMPĂDURIRI ŞI VOLUMUL DE MASĂ LEMNOASĂ
PUSĂ ÎN CIRCUITUL ECONOMIC

U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fond forestier mii ha 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2


Suprafaţa pădurilor mii ha 116,3 116,3 116,0 116,6 116,6 116,6
Răşinoase mii ha 14,5 14,5 14,4 14,7 14,7 14,7
Foioase mii ha 101,8 101,8 101,6 101,9 101,9 101,9
Împăduriri ha 52,0 67,0 99,0 72,0 125,0 92
Volumul de masă
lemnoasă pusă în
circuitul economic mii mc 267,8 352,9 336,8 305,2 309,2 301,2
Răşinoase mii mc 41,8 97,1 85,8 54,0 37,1 30,7
Fag mii mc 70,8 85,7 73,9 74,8 79,7 70,4
Stejar mii mc 73,6 77,2 83,7 83,2 89,9 99,0
Diverse specii tari mii mc 50,3 52,5 50,7 52,1 61,4 55,9
Diverse specii moi mii mc 31,3 40,4 42,7 41,1 41,1 45,2

140
bucăţi
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

6880 6864 7045 7003 7083 7037 Tractoare agricole fizice


4678 4658 4706 4688 4733 4714 Pluguri pentru tractor
1320 1320 1339 1339 1354 1353 Cultivatoare mecanice
2087 2087 2029 2029 2218 2215 Semănători mecanice
Maşini de stropit şi prăfuit cu
860 860 898 898 938 929 tracţiune mecanică
Combine autopropulsate
537 537 561 561 574 574 pentru recoltat cereale
Combine autopropulsate
12 12 12 12 17 17 pentru recoltat furaje
Vindrovere autopropulsate
27 27 27 27 28 28 pentru recoltat furaje
293 293 303 303 328 326 Prese pentru balotat paie şi fân

tone
2015 2016 2017
din care: din care: din care:
proprietate proprietate proprietate
Total Total Total
majoritar majoritar majoritar
privată privată privată

ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE
13688 13432 11624 11532 10331 10222 (substanţă activă)
9801 9567 8513 8441 7135 7033 Azotoase
2640 2625 2087 2071 2568 2562 Fosfatice
1247 1240 1024 1020 628 627 Potasice
161373 159487 142588 142588 145424 145424 ÎNGRĂŞĂMINTE NATURALE

141
11.16 FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ PE LOCALITĂŢI, LA 31 DECEMBRIE 2014

Suprafaţa agricolă pe
Suprafaţa Suprafaţa
Localitate
totală agricolă Arabil Păşuni Fâneţe

TOTAL JUDEŢ 405427 247915 175338 42474 20029


Urban - total 28264 16062 11777 2563 1434
Târgovişte 4681 2010 1833 154 20
Moreni 3514 957 148 389 404
Fieni 1831 1062 71 461 500
Găeşti 2297 1778 1621 150 -
Pucioasa 4009 2147 460 954 509
Răcari 7894 5530 5248 278 1
Titu 4038 2578 2396 177 -

Rural - total 377163 231853 163561 39911 18595


Aninoasa 2766 1613 564 633 142
Băleni 6107 4444 4052 390 -
Bărbuleţu 2466 1756 34 584 723
Bezdead 5757 3237 216 1376 1270
Bilciureşti 3478 2958 2791 167 -
Brăneşti 1795 878 218 270 329
Braniştea 2013 1752 1643 109 -
Brezoaele 3661 3187 3184 - 3
Buciumeni 2871 1899 30 902 615
Bucşani 5809 3458 2975 447 5
Butimanu 4718 3895 3651 241 -
Cândeşti 5237 2285 184 822 845
Ciocăneşti 4573 2864 2712 144 -
Cobia 5276 1355 796 357 73
Cojasca 2586 2279 2175 97 -
Comişani 3464 2912 2745 167 -
Conţeşti 5246 4248 4093 147 8
Corbii Mari 10617 8767 8235 510 15
Cornăţelu 6386 4873 4517 354 -
Corneşti 6629 5298 4982 310 -
Costeştii din Vale 2776 2345 2126 215 -
Crângurile 5202 2987 2610 279 86
Crevedia 5278 4468 4389 2 -
Dărmăneşti 3009 2234 2002 226 4
Dobra 4978 3902 3609 293 -
Doiceşti 1098 648 301 230 52
Dragodana 6577 4919 4433 396 25
Dragomireşti 3819 2740 1929 484 61
Finta 4922 3232 2791 221 178
Glodeni 3078 1769 307 801 567
Gura Foii 2422 1529 1360 158 3
Gura Ocniţei 4496 2174 1604 389 44
Gura Şuţii 3420 2940 2574 361 1
Hulubeşti 6433 2146 1058 818 189
I. L. Caragiale 6178 2057 1105 296 88
Iedera 5341 1021 323 461 156

142
hectare
categorii de folosinţă Păduri şi alte
terenuri cu Alte
Vii şi Livezi şi Ape şi bălţi Localitate
pepiniere pepiniere vegetaţie suprafeţe
viticole pomicole forestieră

329 9745 121080 10977 25455 TOTAL JUDEŢ


6 282 6862 689 4651 Urban - total
- 3 1035 102 1534 Târgovişte
1 15 1897 48 612 Moreni
- 30 524 76 169 Fieni
3 4 30 53 436 Găeşti
- 224 1374 111 377 Pucioasa
1 2 1732 227 405 Răcari
1 4 270 72 1118 Titu

323 9463 114218 10288 20804 Rural - total


- 274 731 38 384 Aninoasa
- 2 1104 304 255 Băleni
- 415 539 29 142 Bărbuleţu
- 375 2235 132 153 Bezdead
- - 322 98 100 Bilciureşti
1 60 693 57 167 Brăneşti
- - 48 34 179 Braniştea
- - 115 106 253 Brezoaele
- 352 674 99 199 Buciumeni
24 7 1757 202 392 Bucşani
2 1 176 323 324 Butimanu
- 434 2735 50 167 Cândeşti
6 2 1292 205 212 Ciocăneşti
- 129 3642 34 245 Cobia
4 3 43 92 172 Cojasca
- - 115 200 237 Comişani
- - 339 99 560 Conţeşti
- 7 980 267 603 Corbii Mari
- 2 1219 56 238 Cornăţelu
4 2 337 520 474 Corneşti
- 4 80 140 211 Costeştii din Vale
- 12 1680 257 278 Crângurile
27 50 38 386 386 Crevedia
2 - 443 89 243 Dărmăneşti
- - 659 170 247 Dobra
4 61 111 47 292 Doiceşti
- 65 1165 55 438 Dragodana
1 265 596 200 283 Dragomireşti
3 39 1123 321 246 Finta
26 68 1127 17 165 Glodeni
- 8 679 94 120 Gura Foii
3 134 1753 111 458 Gura Ocniţei
4 - 226 60 194 Gura Şuţii
- 81 3893 128 266 Hulubeşti
2 566 3647 164 310 I. L. Caragiale
2 79 4115 83 122 Iedera

143
11.16 FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ PE LOCALITĂŢI, LA 31 DECEMBRIE 2014
- continuare

Suprafaţa agricolă pe
Suprafaţa Suprafaţa
Localitate
totală agricolă Arabil Păşuni Fâneţe

Lucieni 4438 1464 1096 159 30


Ludeşti 8593 2662 689 1158 630
Lunguleţu 3746 3141 3116 25 -
Malu cu Flori 2271 1533 86 423 255
Măneşti 3795 1267 532 334 17
Mătăsaru 5114 3238 2848 347 16
Mogoşani 3092 2497 2283 206 -
Moroeni 28739 8553 21 7187 1138
Morteni 5329 4802 4458 332 4
Moţăieni 1156 853 36 249 533
Niculeşti 2686 2057 1918 128 -
Nucet 3262 1941 1712 219 -
Ocniţa 4104 1472 479 777 190
Odobeşti 3966 3070 2960 108 -
Perşinari 1624 1312 1106 195 1
Petreşti 7142 5916 5181 706 23
Pietrari 2617 1652 116 694 580
Pietroşiţa 2707 1102 7 298 624
Poiana 2706 2478 2372 106 -
Potlogi 5199 4419 4220 190 -
Produleşti 2955 2627 2335 274 -
Pucheni 3518 1840 47 570 952
Raciu 2517 1662 1204 349 29
Răscăieţi 3472 3078 2895 159 2
Râu Alb 2469 1627 31 688 578
Răzvad 4186 2707 1539 739 360
Runcu 7915 2667 48 1326 1069
Sălcioara 5912 4905 4562 342 -
Şelaru 8253 6136 5239 837 -
Slobozia Moară 1671 1523 1521 2 -
Şotânga 3515 1273 667 303 270
Tărtăşeşti 6077 5326 5178 148 -
Tătărani 6380 2130 788 907 302
Ulieşti 6146 4229 3986 224 11
Ulmi 3960 3278 2980 279 9
Văcăreşti 3821 2948 2590 338 -
Valea Lungă 6672 2304 330 1094 873
Valea Mare 3250 2013 1360 572 21
Văleni Dâmboviţa 2789 1915 225 220 630
Vârfuri 2206 1278 74 411 626
Vişina 6830 6115 5700 377 5
Vişineşti 3578 2227 101 516 1486
Vlădeni 2877 1794 1566 226 2
Voineşti 8103 3361 678 930 453
Vulcana -Băi 2815 1537 101 270 1153
Vulcana -Pandele 2508 825 262 312 241
144
categorii de folosinţă Păduri şi alte
terenuri cu Alte
Vii şi Livezi şi Ape şi bălţi Localitate
pepiniere pepiniere vegetaţie suprafeţe
viticole pomicole forestieră

1 178 2659 134 181 Lucieni


- 185 5623 86 222 Ludeşti
- - 185 135 285 Lunguleţu
- 769 415 70 253 Malu cu Flori
- 384 2160 120 248 Măneşti
2 25 1372 112 392 Mătăsaru
- 8 231 190 174 Mogoşani
- 207 18921 235 1030 Moroeni
1 7 335 29 163 Morteni
- 35 177 58 68 Moţăieni
10 1 301 43 285 Niculeşti
5 5 721 359 241 Nucet
10 16 2458 23 151 Ocniţa
- 2 379 180 337 Odobeşti
10 - 45 138 129 Perşinari
3 3 321 420 485 Petreşti
- 262 827 35 103 Pietrari
- 173 1461 23 121 Pietroşiţa
- - - 92 136 Poiana
2 7 167 177 436 Potlogi
1 17 125 49 154 Produleşti
- 271 1516 27 135 Pucheni
7 73 631 72 152 Raciu
15 7 218 23 153 Răscăieţi
- 330 723 42 77 Râu Alb
33 36 1011 80 388 Răzvad
- 224 4954 91 203 Runcu
- 1 572 157 278 Sălcioara
60 - 1722 86 309 Şelaru
- - - 35 113 Slobozia Moară
3 30 1806 80 356 Şotânga
- - 169 95 487 Tărtăşeşti
- 163 3926 100 194 Tătărani
5 3 1359 243 315 Ulieşti
- 10 236 130 316 Ulmi
20 - 88 532 253 Văcăreşti
- 7 4032 78 258 Valea Lungă
- 60 990 71 176 Valea Mare
- 840 683 12 179 Văleni Dâmboviţa
- 167 784 9 135 Vârfuri
20 13 429 57 229 Vişina
- 124 1192 20 139 Vişineşti
- - 895 66 122 Vlădeni
- 1300 4362 124 256 Voineşti
- 13 1115 13 150 Vulcana -Băi
- 10 1491 70 122 Vulcana -Pandele
145
146
ACTIVITATEA
ÎNTREPRINDERII 12
CUPRINS TABELE Pagina

12.1 Agenţi economici activi …………………………….……………...…………………..……….………..…… 149


12.2 Întreprinderi active, pe clase de mărime……………………..…………………..……….………………….. 149
12.3 Întreprinderi active, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN ….…………………. 149
12.4 Unităţi locale active din industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte sectoare,
pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN şi clase de mărime, în anul 2017 ……….. 150
12.5 Principalii indicatori economici ai întreprinderilor, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de
secţiune CAEN, în anul 2017 ............................................................................................................................ 151
12.6 Principalii indicatori economici ai întreprinderilor, pe clase de mărime ..................................................... 151
12.7 Numărul de unităţi al întreprinderilor cu activitate principală de industrie şi construcţii, comerţ şi servicii de
piaţă, pe activitaţi ale economieie naţionale la nivel de diviziune CAEN ……………………………………. 156
12.8 Cifra de afaceri pentru întreprinderile cu activitate principală de industrie şi construcţii, comerţ şi servicii de
piaţă, pe activităţi ale economieie naţionale la nivel de diviziune CAEN ……………………………………. 158

SURSA DATELOR

Surse statistice :
 Ancheta structurală în întreprinderi şi alte cercetări realizate de Institutul Naţional de Statistică privind activitatea
întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Operator economic reprezintă organizaţia ce poate fi o persoană fizică/juridică creată pentru a desfăşura activităţi
definite în baza Legii nr. 15/1990, a Legii nr. 31 / 1990 cu modificările ulterioare şi a Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008.
Întreprinderea 1) este o grupare de unităţi legale care se constituie ca o entitate organizaţională de producţie de
bunuri, servicii comerciale, sau servicii de interes social, care beneficiază de o autonomie de decizie, mai ales pentru
asigurarea resurselor sale curente. O întreprindere exercită una sau mai multe activităţi, în unul sau mai multe locuri
(sedii - unităţi locale ale întreprinderii). În mod convenţional sunt asimilate întreprinderilor, persoanele fizice şi
asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi economice pe bază de liberă iniţiativă potrivit legii, instituţiile publice şi
organizaţiile neguvernamentale.
Unitate locală 1) este o întreprindere sau o parte a acesteia (exemplu: atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie
etc.) situată la o adresă identificabilă. În acest loc se desfăşoară o activitate economică, pentru care - în afara unor
cazuri excepţionale - lucrează una sau mai multe persoane (cu normă întreagă sau parţială) pentru aceeaşi întreprindere.
Întreprinderea activă este entitatea care, din punct de vedere economic este activă (în perioada de observare),
respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli şi întocmeşte bilanţ contabil.
Societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31 / 1990, cu modificările şi completările ulterioare, de tipul:
- societăţi în nume colectiv;
- societăţi în comandită simplă;
- societăţi în comandită pe acţiuni;
- societăţi pe acţiuni, inclusiv societăţi naţionale şi companii naţionale;
- societăţi cu răspundere limitată.
Întreprinzători privaţi (persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale) înfiinţate în
baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, profesiile liberare aşa cum sunt definite de legile speciale.
Mărimea întreprinderii este evaluată după criteriul numărului mediu de salariaţi, în perioada de referinţă. În
concordanţă cu criteriile emise de EUROSTAT se efectuează delimitarea întreprinderilor în următoarele intervale:
- întreprinderi micro: 0 - 9 salariaţi;
- întreprinderi mici: 10 - 49 salariaţi;
- întreprinderi mijlocii: 50 - 249 salariaţi;
- întreprinderi mari: 250 salariaţi şi peste
Activitatea principală a întreprinderii este stabilită în funcţie de produsele sau serviciile a căror realizare implică
cele mai mari părţi ale resurselor umane sau care aduc cele mai mari venituri întreprinderii. Încadrarea întreprinderilor
pe ramuri s-a realizat pe baza activităţii principale codificate conform conform Clasificării CAEN Rev.2.
Cifra de afaceri (exclusiv TVA) reprezintă suma veniturilor rezultate din vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de
lucrări şi prestări de servicii, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clienţilor.
Investiţii brute în bunuri corporale reprezintă valoarea investiţiilor efectuate în cursul perioadei de referinţă în
toate bunurile corporale, adică cele cumpărate de la terţi sau produse pe cont propriu (producţia de imobilizări de
bunuri corporale) şi a căror durată de utilizare este mai mare de 1 an.

_________________________
1) Definiţie în conformitate cu Regulamentul Consiliului CEE nr. 696/1993, privind unităţile de observare statistică.

148
12.1 AGENŢI ECONOMICI ACTIVI

număr
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Întreprinderi active 6250 6455 6728 6945 7257 7823


Asociaţii familiale 1224 1171 1191 1145 1086 1054
Persoane independente 5990 5438 6124 6249 6120 6201

12.2 ÎNTREPRINDERILE ACTIVE, PE CLASE DE MARIME


număr
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Întreprinderi active 6250 6455 6728 6945 7257 7823


Micro (0-9 salariaţi) 5530 5732 6023 6211 6484 7046
Mici (10-49) salariaţi) 585 594 586 616 653 656
Mijlocii (50-249 salariaţi) 118 113 102 100 104 104
Mari (peste 250 salariaţi) 17 16 17 18 16 17

12.3 ÎNTREPRINDERILE ACTIVE, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE


LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN
număr
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) 2013 2014 2015 2016 2017

Întreprinderi active 6455 6728 6945 7257 7823

Agricultură, silvicultură şi pescuit 234 242 258 273 294


Industrie extractivă 24 25 25 26 23
Industrie prelucrătoare 667 691 728 743 776
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 6 7 6 8 6
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare 79 90 84 82 82
Construcţii 624 667 685 715 793
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor
şi motocicletelor 2456 2482 2449 2438 2562
Transport şi depozitare 788 873 934 1013 1152
Hoteluri şi restaurante 242 263 271 282 278
Informaţii şi comunicaţii 148 169 180 196 222
Intermedieri financiare şi asigurări 71 75 83 91 89
Tranzacţii imobiliare 101 95 99 111 121
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 516 532 569 617 673
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii
suport 158 168 178 192 207
Învăţământ 40 37 44 51 61
Sănătate şi asistenţă socială 111 112 120 158 178
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 61 60 79 99 115
Alte activităţi ale economiei naţionale 129 140 153 162 191

149
12.4 UNITĂŢI LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ, SERVICII DE PIAŢĂ
ŞI ALTE SECTOARE, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE
SECŢIUNE CAEN ŞI CLASE DE MĂRIME, ÎN ANUL 2017

din care :
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) Total pe clase de mărime după numărul de salariaţi
0-9 10 - 49 50 - 249 250 şi peste

TOTAL 8041 7139 751 126 25


Industrie extractivă 30 17 12 - 1
Industrie prelucrătoare 802 579 156 52 15
Producţia si furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 8 6 1 - 1
Distribuţia apei ; salubritate, gestionarea
deşeurilor, activităţi de decontaminare 89 72 13 3 1
Construcţii 801 692 103 6 -
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea
autovehiculelor şi motocicletelor 2749 2491 231 25 2
Transport, depozitare şi activităţi de poştă si
curierat 1165 1084 66 13 2
Hoteluri şi restaurante 287 238 46 3 -
Informaţii şi comunicaţii 228 216 11 1 -
Tranzacţii imobiliare 123 116 7 - -
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 682 651 29 2 -
Activităţi de servicii administrative şi
activităţi de servicii suport 218 173 26 17 2
Învăţământ 1) 61 57 3 1 -
Sănătate şi asistenţă socială 1) 182 173 8 1 -
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi
personale 316 300 16 - -
Alte activităţi 300 274 23 2 1

_____________
1) Include numai întreprinderile cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială organizate ca societăţi comerciale.

150
12.5 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR1) , PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE SECŢIUNE CAEN, ÎN ANUL 2017

Cifra de Cheltuieli cu Număr


Număr Investiţii brute
afaceri personalul mediu de
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2) mediu de (mii lei preţuri
(mii lei preţuri (mii lei preţuri persoane
salariaţi curente)
curente) curente) ocupate

TOTAL 16684347 1588985 57616 55898 1514383


Industrie extractivă 103852 106386 1303 1300 291880
Industrie prelucrătoare 7500951 675530 20704 20599 696065
Producţia si furnizarea de energie
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi
aer condiţionat 121566 13959 290 288 1072
Distribuţia apei ; salubritate,
gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare 209296 31565 1061 1051 24903
Construcţii 652138 90321 4226 4088 60202
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
repararea autovehiculelor şi
motocicletelor 5467373 278348 12340 11732 140480
Transport, depozitare şi activităţi de
poştă şi curierat 1261234 114772 5439 5233 148994
Hoteluri şi restaurante 166060 32891 1840 1777 17202
Informaţii şi comunicaţii 115481 20066 621 545 9407
Tranzacţii imobiliare, închiriei și
activități de servicii prestate în
principal întreprinderilor 475771 147109 6360 6054 36652
Învăţământ2) 14718 3617 231 214 1797
Sănătate şi asistenţă socială2) 66124 12099 579 534 8816
Alte activităţi de servicii colective,
sociale şi personale 137494 13847 923 844 8539
Alte activităţi 392289 48475 1699 1639 68374

______________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, servicii de piaţă şi alte servicii
2) Include numai întreprinderile cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială organizate ca societăţi comerciale

151
12.6 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR1), PE CLASE DE MĂRIME

CAEN Rev.2
Clase de mărime, după numărul Cheltuieli cu Număr Număr
Cifra de afaceri Investiţii brute
personalul mediu de mediu de
mediu de salariaţi (mii lei preţuri (mii lei preţuri
(mii lei preţuri persoane salariaţi
curente) curente)
curente) ocupate

TOTAL
2016

Total 14837479 1370335 56350 54299 1107534


0 -9 2766678 190812 14524 12676 221485
10 -49 3621329 299718 14766 14608 222018
50 -249 3798883 346582 13740 13695 217447
250 şi peste 4650589 533223 13320 13320 446584
2017

Total 16684347 1588985 57616 55898 1514383


0 -9 3169196 245953 15509 13876 253770
10 -49 4106006 348108 14593 14537 216092
50 -249 3611946 387683 12993 12964 329601
250 şi peste 5797199 607241 14521 14521 714920

INDUSTRIE2)
2016

Total 6761742 741701 23310 23093 584187


0 -9 254472 21912 1659 1457 32620
10 -49 708805 80100 4105 4090 67492
50 -249 1571972 174364 6819 6819 61718
250 şi peste 4226493 465325 10727 10727 422357
2017

Total 7935664 827440 23358 23238 1013920


0 -9 307211 31273 1786 1672 29905
10 -49 798566 92340 3981 3975 71216
50 -249 1623280 183004 6069 6069 233008
250 şi peste 5206607 520823 11522 11522 679791

_________________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte servicii
2)
Întreprinderi cu activitate principală de industrie

152
12.6 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR1), PE CLASE DE MĂRIME
- continuare

CAEN Rev.2
Clase de mărime, după numărul Cheltuieli cu Număr Număr
Cifra de afaceri Investiţii brute
personalul mediu de mediu de
mediu de salariaţi (mii lei preţuri (mii lei preţuri
(mii lei preţuri persoane salariaţi
curente) curente)
curente) ocupate

CONSTRUCŢII 2)
2016

Total 556506 72010 4164 3993 57205


0 -9 170658 18812 1600 1456 38425
10 -49 219299 34088 1842 1821 11482
50 -249 166549 19110 722 716 7298
250 şi peste - - - - -
2017

Total 652138 90321 4226 4088 60202


0 -9 228619 26421 1802 1674 28538
10 -49 277572 39134 1895 1885 18457
50 -249 145947 24766 529 529 13207
250 şi peste - - - - -

COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA


AUTOVEHICULELOR ŞI A MOTOCICLETELOR
2016

Total 264681 22327 1262 1200 17868


0 -9 127519 9080 605 559 6381
10 -49 95901 8261 430 414 8482
50 -249 41261 4986 227 227 3005
250 şi peste - - - - -
2017

Total 292225 29798 1395 1353 18573


0 -9 130973 10831 649 607 5856
10 -49 99254 10293 457 457 8094
50 -249 61998 8674 289 289 4623
250 şi peste - - - - -

_________________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte servicii
2) Întreprinderi cu activitate principală de construcţii

153
12.6 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR1), PE CLASE DE MĂRIME
- continuare

CAEN Rev.2
Clase de mărime, după numărul Cheltuieli cu Număr Număr
Cifra de afaceri Investiţii brute
personalul mediu de mediu de
mediu de salariaţi (mii lei preţuri (mii lei preţuri
(mii lei preţuri persoane salariaţi
curente) curente)
curente) ocupate

COMERŢUL CU RIDICATA4) , CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR


2016

Total 2356864 87205 3503 3348 107569


0 -9 479391 15574 960 820 16480
10 -49 873182 33845 1291 1277 30014
50 -249 1004291 37786 1252 1251 61075
250 şi peste - - - - -
2017

Total 2249755 94697 3542 3417 47625


0 -9 401547 18603 979 863 13357
10 -49 1042473 42667 1398 1392 21333
50 -249 805735 33427 1165 1162 12935
250 şi peste - - - - -

COMERŢUL CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR


2016

Total 2551170 122212 6996 6504 55474


0 -9 943323 50318 3680 3245 18669
10 -49 902462 40089 2235 2184 29300
50 -249 475781 23215 818 812 7505
250 şi peste 229604 8590 263 263 -
2017

Total 2925393 153853 7403 6962 74282


0 -9 1148650 60651 3768 3345 39624
10 -49 906419 48395 2210 2200 21134
50 -249 479499 27912 851 843 7393
250 şi peste 390825 16895 574 574 6131

_________________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte servicii
4)
Întreprinderi cu activitate principală de comerţ cu ridicata

154
12.6 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI AI ÎNTREPRINDERILOR1), PE CLASE DE MĂRIME
- continuare

CAEN Rev.2
Clase de mărime, după numărul Cheltuieli cu Număr Număr
Cifra de afaceri Investiţii brute
personalul mediu de mediu de
mediu de salariaţi (mii lei preţuri (mii lei preţuri
(mii lei preţuri persoane salariaţi
curente) curente)
curente) ocupate

SERVICII DE PIAŢĂ PRESTATE ÎN PRINCIPAL PENTRU POPULAŢIE5)


2016

Total 166727 28381 1966 1849 12929


0 -9 47186 6756 627 539 4005
10 -49 73467 12890 878 877 6812
50 -249 46074 8735 461 433 2112
250 şi peste - - - - -
2017

Total 174886 33682 1891 1823 18304


0 -9 54184 8338 597 547 6415
10 -49 88686 19001 1009 1007 10365
50 -249 32016 6343 285 269 1524
250 şi peste - - - - -

SERVICII DE PIAŢĂ 6)

2016

Total 1852924 253809 13401 12668 221537


0 -9 623228 59508 4763 4061 77516
10 -49 662234 80913 3556 3529 55179
50 -249 413768 71349 3167 3163 64616
250 şi peste 153694 42039 1915 1915 24226
2017

Total 2061996 310719 14102 13378 213103


0 -9 747721 78314 5270 4569 86857
10 -49 722449 85481 3208 3187 45033
50 -249 438409 97183 3602 3600 52215
250 şi peste 153417 49741 2022 2022 28998

_________________________
1) Întreprinderi cu activitate principală de industrie, construcţii, comerţ, servicii de piaţă şi alte servicii
5) Întreprinderi cu activitate principală de servicii de piaţă; Conform sferei de cuprindere EUROSTAT sunt incluse activităţile: hoteluri
şi restaurante, agenţii turistice şi ale tur-operatorilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică.
6) Întreprinderi cu activitate principală de servicii de piaţă, cu excepţia serviciilor prestate în principal pentru populaţie

155
12.7 NUMĂRUL DE UNITĂŢI AL ÎNTREPRINDERILOR CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2016 2017

Industrie - total 900 929


Industrie extractivă 31 30
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 1 1
Alte activităţi extractive şi servicii anexe extracţiei 30 29
Industrie prelucrătoare 769 802
Industria alimentară 143 160
Fabricarea băuturilor 6 5
Fabricarea produselor textile 34 33
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 85 93
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 9 11
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 57 64
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 18 16
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 27 32
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1 2
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 34 31
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 31 26
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 41 40
Industria metalurgică 9 11
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii 102 98
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 12 11
Fabricarea echipamentelor electrice 20 18
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 15 15
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 5 2
Fabricarea altor mijloace de transport 1 1
Fabricarea de mobilă 62 71
Alte activităţi industriale n.c.a. 26 28
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 31 34
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 10 8
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 90 89
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 9 9
Colectarea şi epurarea apelor uzate 6 7
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor
reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 75 73
Construcţii 721 801
Construcţii de clădiri 430 481
Lucrări de geniu civil 52 55
Lucrări speciale de construcţii 239 265
Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor 272 297
Comerţ cu autovehicule 33 42
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 144 158
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule 95 96
Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea
motocicletelor - 1

156
12.7 NUMĂRUL DE UNITĂŢI AL ÎNTREPRINDERILOR CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN - continuare

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2016 2017

Comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 534 551


Activităţi de intermediere de comerţ cu ridicata 96 110
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii 25 30
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului 87 87
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare 47 43
Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii 11 10
Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri 17 20
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse 163 157
Comerţ cu ridicata nespecializat 88 94
Comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 1798 1901
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de produse alimentare,
băuturi şi tutun 766 822
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de produse nealimentare 401 413
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în
magazine specializate 50 52
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule in magazine specializate 36 40
Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine
specializate 30 24
Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate 64 69
Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate 29 27
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate 288 300
Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 59 57
Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe 75 97
Transport, depozitare si activităţi de poşta si curierat 1028 1165
Transporturi pe calea ferată 2 2
Transporturi terestre 968 1089
Transporturi prin conducte 3 2
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 29 40
Activităţi de poştă şi de curier 26 32
Hoteluri şi restaurante 290 287
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 32 28
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 18 12
Alte servicii de cazare 13 14
Restaurante 118 128
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie 10 13
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 99 92
Informaţii şi comunicaţii 202 228
Activităţi de editare 27 29
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări
audio şi activităţi de editare muzicală 25 26
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 3 3
Telecomunicaţii 25 25
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 80 98
Activităţi de servicii informatice 42 47
Tranzacţii imobiliare 115 123
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 623 682
Activităţi juridice şi de contabilitate 77 89
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de
management şi de consultanţă în management 155 152
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 213 232
Cercetare-dezvoltare 16 15
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 53 62

157
12.7 NUMĂRUL DE UNITĂŢI AL ÎNTREPRINDERILOR CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN - continuare

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2016 2017

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 84 102


Activităţi veterinare 25 30
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 204 218
Activităţi de închiriere şi leasing 12 12
Activităţi de servicii privind forţa de muncă 18 16
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor 22 19
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 1 1
Activităţi de investigaţie şi protecţie 48 44
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 50 64
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în special
întreprinderilor 53 62
Învăţământ 51 61
Sănătate şi asistenţă socială 162 182
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 105 121
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 32 35
Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale 5 5
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 11 9
Activităţi sportive, recreative şi distractive 57 72
Alte activităţi de servicii 165 195
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 37 40
Alte activităţi de servicii 128 155

158
12.8 CIFRA DE AFACERI PENTRU ÎNTREPRINDERILE CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN
mii lei
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2016 2017

Industrie - total 6591492 7935665


Industrie extractivă 89011 103852
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 10087 7273
Alte activităţi extractive şi servicii anexe extracţiei 78924 96579
Industrie prelucrătoare 6235160 7500951
Industria alimentară 280987 396904
Fabricarea băuturilor 449 1562
Fabricarea produselor textile 355260 388947
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 146127 158364
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie,
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 9706 8852
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei;
fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 128034 139220
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 250486 315500
Tipărirea şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 11249 12191
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 14858 17279
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 147965 174985
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 207474 245060
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 474770 751327
Industria metalurgică 951341 1203956
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi
instalaţii 775858 938059
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 6849 6555
Fabricarea echipamentelor electrice 2133356 2346423
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 47803 66624
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 147741 168165
Fabricarea altor mijloace de transport 6778 8916
Fabricarea de mobilă 103899 113357
Alte activităţi industriale n.c.a. 16160 13395
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 18010 25310
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat 98144 121566
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 169177 209296
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 57443 60312
Colectarea şi epurarea apelor uzate 653 810
Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor
reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 111081 148174
Construcţii 556506 652138
Construcţii de clădiri 339720 405594
Lucrări de geniu civil 77468 94117
Lucrări speciale de construcţii 139318 152427
Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor
şi a motocicletelor 264681 292225
Comerţ cu autovehicule 58331 69622
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 72458 83850
Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule 13382 138753

159
12.8 CIFRA DE AFACERI PENTRU ÎNTREPRINDERILE CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN - continuare
mii lei
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2016 2017

Comerţul cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 2356864 2249755


Activităţi de intermediere de comerţ cu ridicata 56127 55675
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi animalelor vii 20016 20168
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului 851865 920918
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare 178482 196360
Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii 4076 4827
Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri 63566 69126
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse 1055968 856856
Comerţ cu ridicata nespecializat 126764 125825
Comerţul cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 2551170 2925393
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de produse alimentare,
băuturi şi tutun 1024804 1234591
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de produse nealimentare 240653 269891
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în
magazine specializate 24000 29294
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule in magazine specializate 592868 651249
Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine
specializate 23290 22081
Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate 215158 266422
Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate 20929 18499
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate 368511 389556
Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 9147 5340
Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe 31809 38470
Transport, depozitare si activităţi de poşta si curierat 1152602 1261234
Transporturi pe calea ferată 36667 36759
Transporturi terestre 1079445 1122136
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 19529 85844
Activităţi de poştă şi de curier 16961 16495
Hoteluri şi restaurante 158662 166060
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 29395 28480
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 3014 2846
Alte servicii de cazare 3279 3197
Restaurante 97035 98879
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie 12762 16548
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 13177 16110
Informaţii şi comunicaţii 106732 115481
Activităţi de editare 6873 6556
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări
audio şi activităţi de editare muzicală 5595 4728
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 6490 3360
Telecomunicaţii 67511 73989
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 17163 22390
Activităţi de servicii informatice 3100 4458
Tranzacţii imobiliare 73985 64782
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 196023 240312
Activităţi juridice şi de contabilitate 8350 9424
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de
management şi de consultanţă în management 57894 82830
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 85286 98792
Cercetare-dezvoltare 5813 3806
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 21491 26781

160
12.8 CIFRA DE AFACERI PENTRU ÎNTREPRINDERILE CU ACTIVITATE PRINCIPALĂ DE
INDUSTRIE ŞI CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI SERVICII DE PIAŢĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE
ECONOMIEI NAŢIONALE LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN - continuare
mii lei
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2016 2017

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 10499 11093


Activităţi veterinare 6690 7586
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 144640 170677
Activităţi de închiriere şi leasing 3187 2980
Activităţi de servicii privind forţa de muncă 27178 40781
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor 7285 8240
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 780 585
Activităţi de investigaţie şi protecţie 61251 57422
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 30703 42578
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în special
întreprinderilor 14256 18091
Învăţământ 13093 14718
Sănătate şi asistenţă socială 53861 66124
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 80534 90875
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 2664 4038
Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale 1811 1557
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 68845 79047
Activităţi sportive, recreative şi distractive 7214 6233
Alte activităţi de servicii 39518 46619
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 28152 31488
Alte activităţi de servicii 11366 15131

161
INDUSTRIE
13
CUPRINS TABELE Pagina

13.1 Indicii producţiei industriale, pe activităţi la nivel de secţiuni CAEN…………….....……….…….……… 165


13.2 Indicii producţiei industriale, pe activităţi la nivel de diviziune CAEN …………….…………………… 166

SURSA DATELOR

Cercetarea statistică privind indicatorii pe termen scurt în industrie (capitolul referitor la produsele şi serviciile
industriale).

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Industria - total cuprinde : industria extractivă, industria prelucrătoare, producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat.
Producţia industrială reprezintă valoarea produselor finite fabricate, livrate sau destinate livrării, a semifabricatelor
livrate din producţie proprie, a prelucrării materiilor prime şi a materialelor clienţilor, a lucrărilor (serviciilor) cu caracter
industrial prestate terţilor, producţiei imobilizate, precum şi a diferenţei de stoc de produse finite, semifabricate şi
producţie neterminată.
Indicele producţiei industriale este un indice de volum calculat pe baza unei formule Laspeyres, având ca an de
referinţă anul 2015, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1165/1998, amendat cu Regulamentul
Parlamentului European nr. 1158/2005 cu privire la statisticile pe termen scurt, în calculul indicelui producţiei
industriale, se cuprind diviziunile CAENRev.2: 05-35, excluzând grupa 353.

164
13.G1 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE

CAEN Rev.2

CAEN Rev.2

13.1 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE SECŢIUNI CAEN

Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2014 2015 2016 2017

2010 = 100
Total 101,3 108,7 110,7 117,1
Industria extractivă 94,8 110,3 113,5 133,9
Industria prelucrătoare 102,4 110,0 112,0 118,5
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 54,1 44,2 49,7 45,4

an precedent = 100
Total 111,7 107,3 101,8 105,8
Industria extractivă 114,9 116,3 102,9 118,0
Industria prelucrătoare 112,0 107,4 101,8 105,8
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat 88,0 81,7 112,4 91,3

165
13.2 INDICII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE, PE ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE DIVIZIUNE CAEN
%
Activitatea (diviziuni CAEN Rev.2) 2014 2015 2016 2017

2010 = 100

Total 101,3 108,7 110,7 117,1

Industrie extractivă 94,8 110,3 113,5 133,9


Alte activitati extractive 94,8 110,3 113,5 133,9
Industrie prelucrătoare 102,4 110,0 112,0 118,5
Industrie alimentară 141,3 160,2 118,7 67,4
Fabricarea produselor textile 127,3 120,6 152,8 152,8
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 163,5 134,2 133,1 140,7
Prelucrarea lemnului 144,6 200,7 185,6 132,5
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 104,6 105,6 125,6 117,7
Fabricarea produselor chimice 122,2 144,9 155,0 157,5
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 111,6 107,6 100,9 111,0
Industria metalurgică 66,0 73,5 73,2 79,4
Industria construcţiilor metalice 209,4 225,7 234,3 294,7
Fabricarea echipamentelor electrice 155,8 175,1 194,9 197,0
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 75,6 45,3 51,4 57,1
Fabricarea de mobilă 91,4 91,8 87,9 125,9
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 54,1 44,2 49,7 45,4
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 54,1 44,2 49,7 45,4

an precedent = 100
Total 111,7 107,3 101,8 105,8

Industrie extractivă 114,9 116,3 102,9 118,0


Alte activitati extractive 114,9 116,3 102,9 118,0
Industrie prelucrătoare 112,0 107,4 101,8 105,8
Industrie alimentară 72,8 113,4 74,1 56,8
Fabricarea produselor textile 101,8 94,7 126,7 100,0
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 202,1 82,1 99,2 105,7
Prelucrarea lemnului 109,4 138,8 92,5 71,4
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 109,4 101,0 118,9 93,7
Fabricarea produselor chimice 107,7 118,6 107,0 101,6
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 103,7 96,4 93,8 110,0
Industria metalurgică 114,6 111,4 99,6 108,5
Industria construcţiilor metalice 109,6 107,8 103,8 125,8
Fabricarea echipamentelor electrice 112,8 112,4 111,3 101,1
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 74,4 59,9 113,5 111,0
Fabricarea de mobilă 102,9 100,4 95,8 143,2
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 88,0 81,7 112,4 91,3
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat 88,0 81,7 112,4 91,3

166
TRANSPORTURI, POŞTĂ
ŞI TELECOMUNICAŢII 14
CUPRINS TABELE Pagina

14.1 Lungimea reţelei de căi ferate şi drumuri (la sfârşitul anului) ……………………….………………….. 169
14.2 Autovehicule înscrise în circulaţie (la sfârşitul anului) …………………………………………………. 169
14.3 Activitatea de poştă şi telefonie ..………………………………………………………………………… 170

SURSA DATELOR

Surse statistice :
 Cercetări statistice privind transportul de mărfuri şi pasageri pe moduri de transport privind infrastructura şi
mijloacele de transport şi activităţile de poştă şi telecomunicaţii.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Linia de cale ferată este ansamblul de construcţii speciale compus din una sau mai multe căi cu instalaţii aferente,
destinat trasportului de mărfuri şi pasageri, cu vehicule feroviare.
Lungimea liniei de căi ferate de exploatare include numai liniile deschise traficului de mărfuri şi pasageri pe care
transporturile respective se fac pe bază de legitimatii de călătorie sau scrisori de trăsură.
Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor.
Drumurile publice sunt drumurile de utilitate publică şi/sau de interes public destinate circulaţiei rutiere şi pietonale,
în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei şi de apărare a ţării.
Drumurile naţionale aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprinde drumurile care asigură legătura capitalei ţării cu
municipiile-reşedinţe de judeţ, legăturile între acestea, precum şi cu ţările vecine.
Drumurile judeţene şi comunale asigură legăturile între reşedinţele de judeţ şi reşedinţele de comune, municipii,
oraşe şi alte obiective importante, între comune şi satele componente din cadrul judeţului, precum şi legătura între
municipii, oraşe, comune şi sate între ele.
Corespondenţa expediată se referă la întreaga corespondenţă cu plată, simplă şi recomandată, internă şi externă.
Stabilirea cantităţii se face prin numărarea totală, selectivă sau prin cântărire.
În numărul de conexiuni la serviciile de telefonie sunt cuprinse conexiunile persoanelor fizice şi juridice, la
serviciile de telefonie fixă şi mobilă.
Numărul de conexiuni la serviciul de telefonie fixă este reprezentat de numărul de linii telefonice fixe conectate
pentru care se plătesc abonamente.
Numărul de conexiuni la serviciul de telefonie mobilă este reprezentat de numărul de cartele SIM pe bază de
abonament şi cartele SIM preplătite active.

168
14.1 LUNGIMEA REŢELEI DE CĂI FERATE ŞI DRUMURI (la sfârşitul anului)

U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lungimea liniilor de cale ferată - total km. 103 103 103 103 103 103
din care, electrificate km. 5 5 5 5 5 5
Densitatea liniilor la 1000 km2 teritoriu 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Lungimea drumurilor publice total km. 1867 1879 1879 1910 1910 1915
din care:
Modernizate km. 568 595 626 667 706 747
din care, autostrăzi km. 31 31 31 31 31 31
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere km. 742 748 758 814 803 808
Din total drumuri publice:
Drumuri naţionale1) km. 360 359 359 359 359 359
din care:
Modernizate km. 360 359 359 359 359 359
Drumuri judeţene şi comunale km. 1507 1520 1520 1551 1551 1556
din care:
Modernizate km. 208 236 267 308 347 388
Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere km. 742 748 758 814 803 808
Densitatea drumurilor publice pe 100 km2
teritoriu 46,1 46,3 46,3 47,1 47,1 47,2
______________
1) Inclusiv autostrăzi

14.2 AUTOVEHICULE ÎNSCRISE ÎN CIRCULAŢIE (la sfârşitul anului)


număr
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Autobuze şi microbuze 740 737 767 817 868 963


Autoturisme 86490 90647 94810 100003 106785 119292
Mopede şi motociclete (inclusiv motocicluri şi
cvadricicluri) 1307 1376 1479 1542 1641 1759
Autovehicule de marfa 14553 15450 16361 17469 18524 19804

169
14.3 ACTIVITATEA DE POŞTĂ ŞI TELEFONIE

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Activitatea de poştă
Corespondentă şi imprimate (mii buc.) 499 572 438 346 252 282
Colete poştale (mii buc.) 10 11 31 36 37 39
Trimiteri recomandate (mii buc.) 463 548 588 543 623 196
Activitatea de telefonie
Conexiuni în reţeaua telefonică (mii) 51,2 59,8 56,6 57,2 58,6 64,5
Convorbiri telefonice realizate în reţeaua telefonică
fixă
(milioane minute)
- trafic naţional 28,4 24,3 17,7 15,9 12,5 9,7
- trafic internaţional 2,7 5,2 2,6 2,6 2,2 2,0

170
COMERŢ EXTERIOR
15
CUPRINS TABELE Pagina

15.1 Exporturile, importurile şi soldul operaţiunilor de comerţ exterior………………………………… …….. 173


15.2 Comerţul exterior pe principalele secţiuni conform Nomenclatorului Combinat (NC) ............................... 174

SURSA DATELOR

 Începând cu 1 ianuarie 2007 statisticile de comerţ internaţional cu bunuri se stabilesc prin însumarea datelor din sistemele
statistice INTRASTAT şi EXTRASTAT:
- sistemul INTRASTAT: pentru comerţul INTRA-UE (schimburile de bunuri între România şi celelalte 27 state
membre ale Uniunii Europene);
- sistemul EXTRASTAT: pentrul comerţul EXTRA-UE (schimburile de bunuri între România şi statele care nu
sunt membre ale Uniunii Europene).
 Pentru comerţul EXTRA-UE:
- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care colectează şi prelucrează declaraţiile vamale de export şi import.
 Pentru comerţul INTRA-UE:
- declaraţiile statistice INTRASTAT colectate lunar de către INS direct de la operatorii economici care au realizat
un volum valoric al expedierilor intracomunitare de bunuri sau/şi un volum al introducerilor intracomunitare de
bunuri superior valorii pragului statistic. Intrastat stabileşte pentru fiecare flux şi an de referinţă şi cere
îndeplinirea condiţiilor stipulate în Legea nr. 422/2006.

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Bunurile ce fac obiectul schimburilor internaţionale sunt clasificate potrivit Nomenclatorului Combinat (NC), care stă la
baza tarifului vamal comunitar. Datele statistice sunt prezentate şi pe grupe de bunuri din Clasificarea Standard de
Comerţ Internaţional (CSCI, Rev.4), Marile Categorii Economice (MCE) şi conform Clasificării Produselor şi Serviciilor
asociate Activităţilor (CPSA 2008), care se stabilesc pe baza unor chei de conversie între NC şi aceste clasificări.
Sfera de cuprindere:
Pentru comerţul INTRA-UE: se cuprind:
- expedierile de bunuri aflate în liberă circulaţie pe teritoriul UE, din România cu destinaţia alt stat membru UE;
–introducerile de bunuri aflate în liberă circulaţie pe teritoriul UE, în România având ca ţară de expediţie un alt stat
membru UE;
– bunuri care au fost plasate sub procedura vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub control vamal în România;
– bunurile expediate din România pentru a fi plasate sub procedură vamală de prelucrare activă sau prelucrare sub
control vamal în alte state membre UE;
– bunurile rezultate din procesul de prelucrare, expediate/ introduse după încheierea procedurii vamale de prelucrare.
Pentru comerţul EXTRA-UE: se cuprind schimburile de bunuri între România şi statele nemembre UE, având ca
obiect: importul direct de bunuri pentru consum, bunurile importate scoase din antrepozitele vamale sau zonele libere
pentru a fi puse în consum, exportul de bunuri de origine naţională, precum şi exportul de bunuri importate, declarate
pentru consumul intern.
Se cuprind, de asemenea:
– importurile temporare de bunuri străine pentru prelucrare activă (în interiorul ţării);
– exporturile de bunuri rezultate după prelucrare activă;
– exporturile temporare de bunuri pentru prelucrare pasivă (prelucrare în alte ţări);
– importurile de bunuri rezultate după prelucrarea în afara ţării.
În comerţul internaţional nu sunt cuprinse: bunurile în tranzit, bunurile temporar admise/scoase în/din ţară (cu
excepţia celor pentru prelucrare), bunurile achiziţionate de organizaţii internaţionale pentru utilizări proprii în România,
bunurile pentru şi după reparaţii şi piesele de schimb aferente.
Valoarea bunurilor exportate şi importate se stabileşte pe baza preţurilor efective FOB la exporturi şi a preţurilor
efective CIF la importuri.
Preţul FOB (în limba engleză Free on Board – Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care
include valoarea bunului, precum şi costul transportului şi asigurării acestuia până la frontiera ţării exportatoare.
Preţul CIF (în limba engleză Cost, Insurance, Freight-Cost - Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării
importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costurile asigurării şi transportului
internaţional până la frontiera ţării importatoare.
Datele valorice sunt exprimate în lei, euro şi dolari SUA. Conversia în euro, respectiv în dolari, a datelor valorice
exprimate în lei (colectate prin declaraţiile statistice INTRASTAT şi declaraţiile vamale), se face utilizând:
– cursul de schimb mediu lunar lei/euro, respectiv lei/dolar, comunicat de Banca Naţională a României, pentru sistemul
INTRASTAT;
– cursul de schimb lei/euro, respectiv lei/dolar, comunicat de Banca Naţională a României pentru penultima zi de
miercuri a lunii, pentru sistemul EXTRASTAT.

172
15.G1 EXPORTURILE, IMPORTURILE ŞI SOLDUL OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ EXTERIOR (FOB/CIF)

15.1 EXPORTURILE, IMPORTURILE ŞI SOLDUL OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ EXTERIOR 1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Export FOB
mii euro 635301 559197 590427 622612 624292 677939
mii dolari 816298 743298 786466 691099 691715 764376

Import CIF
mii euro 460145 464519 476673 520652 554807 645090
mii dolari 591240 617358 634551 577924 614726 728049

Sold (export FOB - import CIF)


mii euro +175156 +94678 +113754 +101960 +69485 +32849
mii dolari +225058 +125940 +151915 +113175 +76989 +36327

_______________________________

Notă: Datele pentru anul 2015 au fost revizuite şi au caracter definitiv. Datele pentru anul 2016 sunt semidefinitive.
1) După sediul agenţilor economici care au realizat exporturi şi importuri de mărfuri

173
15.2 COMERŢUL EXTERIOR1) PE PRINCIPALELE SECŢIUNI CONFORM NOMENCLATORULUI
COMBINAT (NC)

Cod
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NC

Export FOB (mii euro) E 635301 559197 590427 622612 624276 677939
Import CIF (mii euro) I 460145 464519 476673 520652 554807 645090
din care:
E 57865 25303 8332 2583 1777 2164
I Animale vii şi produse animale
I 4637 3653 2910 3329 3588 3876
E 1884 1309 1461 1229 1080 715
II Produse vegetale
I 8502 11874 14769 20624 17607 19704
Produse alimentare, băuturi şi E 4120 5315 2739 196 245 277
IV
tutun I 1925 4992 5389 3206 2696 2614
E 24851 13167 22110 11620 4551 16
V Produse minerale
I 4703 3702 4978 6511 3728 5745
E 44534 42537 38283 47135 29474 27146
VI Produse chimice
I 20815 15388 18837 22345 24642 26436
Materiale plastice, cauciuc şi E 7948 9031 11008 12419 7197 6407
VII
articole din acestea I 68833 79582 82250 86516 86958 105621
Materiale textile şi articole din E 41567 51684 61159 54874 60773 65271
XI
acestea I 24203 31010 36857 35512 37672 37262
Metale comune şi articole din E 205034 133411 151102 173715 182385 223117
XV
acestea I 146257 134077 143157 141235 150529 175288
Maşini şi aparate; echipamente E 220846 247034 260858 277926 282797 290062
XVI electrice, aparate de înregistrat sau
de reprodus sunetul şi imaginile I 128545 141464 122680 146019 164107 199320
E 1207 3487 4915 5133 5231 5562
XVII Mijloace şi materiale de transport
I 17163 7871 9559 19370 19701 23141
E 4410 5334 7471 8209 10799 11419
XX Mărfuri şi produse diverse
I 3734 2709 3675 4002 7158 8138

_______________________________
1) După sediul agenţilor economici care au realizat exporturi şi importuri de mărfuri
174
TURISM
16
CUPRINS TABELE Pagina

16.1 Structuri de primire turistică, cu funcţiuni de cazare turistică, capacitatea şi activitatea


de cazare turistică……………… …….............................................................................................................. 177

SURSA DATELOR

Cercetări statistice privind activitatea de turism a persoanelor juridice şi fizice

PREGIZĂRI METODOLOGICE

Structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică –orice construcţie sau amenajare, care furnizează în
mod permanent sau sezonier serviciul de cazare şi alte servicii specifice pentru turişti.
Nu se cuprind în cercetarea statistică, structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică cu o capacitate
de cazare instalată de mai puţin de 5 locuri.
Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică
înscrise în ultimul act de recepţie, omologare sau clasificare al structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare
turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. Sunt luate în calcul numărul de locuri din
structurile existente la 31 iulie, din anul respectiv.
Capacitatea de cazare turistică în funcţiune ( exprimata în locuri-zile) reprezintă numărul de locuri de cazare puse
la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, înmulţit cu numărul de zile
cât sunt deschise structurile în perioada considerată. Se exclud locurile din camerele sau structurile închise temporar din
lipsă de turişti, pentru reparaţii sau pentru alte motive.
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune se calculează prin raportarea numărului de
înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

176
16.1 STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ, CU FUNCŢIUNI DE CAZARE TURISTICĂ,
CAPACITATEA ŞI ACTIVITATEA DE CAZARE TURISTICĂ

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de


66 68 73 74 80 81
cazare turistică –total
din care :
Hoteluri 17 17 18 18 18 19
Hosteluri 3 8 8 8 8 8
Hanuri şi moteluri 3 4 4 4 4 3
Cabane turistice 5 3 5 6 6 6
Vile turistice 3 3 3 3 3 3
Pensiuni turistice urbane 10 10 10 10 11 12
Pensiuni turistice rurale 21 23 24 24 29 29

Capacitatea de cazare turistică existentă


total (locuri)-la 31 iulie 2822 2861 3263 3270 3463 3514
din care în :
Hoteluri 1472 1445 1499 1480 1534 1584
Hanuri şi moteluri 70 92 92 92 92 72
Cabane turistice 145 119 181 185 181 185
Vile turistice 92 91 92 92 92 92
Pensiuni turistice urbane 194 181 202 202 239 253
Pensiuni turistice rurale 395 459 479 499 605 608

Capacitatea în funcţiune - total (locuri-zile) 995758 1006311 1064765 1084648 1139948 1167061
din care în :
Hoteluri 513593 494301 500837 511236 520082 540704
Hanuri şi moteluri 25620 29594 32220 33580 33672 26094
Cabane turistice 47202 46973 64605 64237 62444 65655
Vile turistice 31116 33273 32327 33580 33672 33580
Pensiuni turistice urbane 68535 64688 65594 68452 80192 81101
Pensiuni turistice rurale 144568 161308 169460 173908 208252 223560

Turişti cazaţi –total (număr) 68236 74160 82621 89548 97043 106166
din care:
Hoteluri 44494 47164 53285 57054 61483 70265
Hanuri şi moteluri 2757 3097 2284 2709 2333 2107
Cabane turistice 2483 3008 3934 3376 4317 4597
Vile turistice 1062 2122 2114 2868 2533 1683
Pensiuni turistice urbane 5635 5313 6017 6417 4956 5972
Pensiuni turistice rurale 7993 8591 11411 12976 16370 16491
din total:
Turişti din ţară cazaţi 63622 68894 76551 83226 90084 98835
Înnoptări în unitaţi de cazare turistică (număr) 238231 243188 247853 250120 252286 264936
Indicii de utilizare a capacităţii de cazare în
funcţiune (%) 23,9 24,2 23,3 23,1 22,1 22,7

177
FINANŢE
17
CUPRINS TABELE Pagina

17.1 Execuţia bugetului local…………………………………………………..…………………… ……………... 180

SURSA DATELOR

Ministerul Finanţelor Publice, pentru execuţia bugetului local.

17.1 EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL


milioane lei
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Venituri totale 880,6 980,3 1147,1 1253,3 1111,0 1222,9


Subvenţii primite din bugetul de stat 97,6 140,3 189,3 213,4 178,8 129,0
Cheltuieli totale 910,3 984,5 1118,5 1227,3 1127,9 1170,9
Excedent /deficit (+/-) -29,7 -4,2 28,6 26,0 -16,9 52,0

180
JUSTIŢIE
18
CUPRINS TABELE Pagina

18.1 Justiţie şi starea infracţională ………………………………………………………………………..………. 182

SURSA DATELOR
Surse administrative :
 Administraţia Naţională a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, privind datele referitoare la persoanele
condamnate definitiv, aflate în penitenciare şi centre educative.
 Consiliul Superior al Magistraturii, privind datele referitoare la numărul şi activitatea judecătoriilor, tribunalelor şi
curţilor de apel (acţiuni penale sau civile înregistrate la instanţele judecătoreşti, hotărâri judecătoreşti penale şi
civile, persoane condamnate definitiv, rata criminalităţii etc.)
 Inspectoratul General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru datele privind
infracţiunile cercetate şi soluţionate de poliţie şi infracţiunile declinate Parchetului.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Infracţiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă persoanei care a
săvârşit-o.
Condamnarea reprezintă aplicarea printr-o hotărâre judecătorească a unor pedepse prevăzute de legea penală, în cazul
în care instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. Condamnarea este definitivă
dacă hotărârea judecătorească prin care a fost pronunţată nu mai este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.
În materie penală, datele se referă la numărul de persoane în vârstă de 14 ani şi peste, condamnate definitiv pentru
infracţiunile săvârşite.

18.1 JUSTIŢIE ŞI STAREA INFRACŢIONALĂ

Persoane
condamnate
Rata Infracţiuni Rata
Anii definitiv de
criminalităţii1) cercetate de poliţie infracţionalităţii2)
instanţele
judecătoreşti

2001 2040 370 7512 1362


2002 2482 458 7205 1331
2003 2050 380 7263 1347
2004 1887 351 7449 1384
2005 1685 314 6570 1223
2006 1341 251 6151 1150
2007 940 176 6325 1186
2008 774 146 5658 1066
2009 521 98 5995 1130
2010 724 137 7430 1402
2011 924 175 5804 1097
2012 1222 237 7361 1425
2013 1182 230 7970 1550
2014 1024 200 9552 1869
2015 786 155 7377 1454
2016 809 161 7843 1558
2017 822 165 6098 1222

________________________
1)Persoane condamnate definitiv la 100000 locuitori
2)Infracţiuni la 100000 locuitori

182