Sunteți pe pagina 1din 3

c c

c
 c c
cc c cc ccccc

Principalul normativ - încă parţial în vigoare - pentru apele de suprafaţă este STAS 4706 / 88. Acesta este
normativ-cadru; Pentru anumite folosinţe au apărut între timp reglementări sectoriale mai noi. Categoriile şi
condiţiile tehnice de calitate pentru apele de suprafaţă prevăzute de STAS 4706 / 1988 sunt:c

- a  sunt ape care pot fi folosite pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă şi a unităţilor zootehnice,
industria alimentară, anumite irigaţii, piscicultură (pt. salmonide), piscine etc. c

- a  de ape pot fi utilizate în industrie, pentru piscicultură (exceptând salmonidele), pentru agrement şi
nevoi urbanistice etc. c

- a  de ape pot fi utilizate pentru irigaţii, alimentarea hidrocentralelor, răcirea agregatelor, alimentarea
staţiilor de spălare etc. c

£valuarea calităţii apei se face prin prisma indicatorilor organoleptici, fizici, chimici, de radioactivitate, biologici (de
eutrofizare) şi microbiologici. Valorile admise sunt prezentate în continuare: c

a 
           
   
  @ @c

 cc cc !cc "cc cc cc


cc cc cc cc cc cc
 c cc cc cc cc cc cc
Culoare c cc cc c c c
cc cc cc
Miros c cc cc c
 cc c
 cc c
 cc
 c# cc cc cc cc cc cc
pH c cc 

ccc cc 6.5 - 8.5 c cc
 c $ ccc cc cc cc cc cc
Amoniu c NH4+ c mg/dm c 1 c3
3c 10 c
Amoniac c NH3 c mg/dm3 c 0.1 c 0.3 c 0.5 c
 
cc NO3- c 3
mg/dm c 10 c 30 c nenormat c


cc NO2- c mg/dm c 1 c3
3c nenormat c
Calciu c Ca2+ c mg/dm3 c 150 c 200 c 300 c
3
Clor c Cl2 c mg/dm c 0.005 c 0.005 c 0.005 c
Cloruri c Cl- c mg/dm3 c 250 c 300 c 300 c
Bioxid de carbon liber c CO2 c mg/dm3 c 50 c 50 c 50 c
3
 
c 

cc
cccc C6H5OH c mg/dm c 0.001 c 0.02 c 0.05 c
Fier total c Fe2+ c mg/dm3 c 0.3 c 1c 1c
3
Fosfor c Pc mg/dm c 0.1 c 0.1 c 0.1 c
2+ 3 lipsăcc

 c  c
c 
cc S c mg/dm c 
 cc 0.1 c
Magneziu c Mg2+ c mg/dm3 c 50 c 100 c 200 c
7+ 3
Mangan c Mn c mg/dm c 0.1 c 0.3 c 0.8 c
3
Oxigen dizolvat c O2 c mg/dm c 6 c 5c 4c
Produse petroliere c cc mg/dm3 c 0.1 c 0.1 c 0.1 c
o 3
Reziduu filtrabil uscat la 105 C c cc mg/dm c 750 c 1000 c 1200 c
+ 3
Sodiu c Na c mg/dm c 100 c 200 c 200 c
Consum biochimic de oxigen c CBO5 c mg/dm3 c 5 c 7c 12 c
Consum chimic de oxigen - CCOMn c mg/dm3 c 10 c 15 c 25 c
metoda cu permanganat de
potasiu c
Consum chimic de oxigen - CCOCr c mg/dm3 c 10 c 20 c 30 c
metoda cu bicromat de potasiu c
 
cc SO42- c mg/dm3 c 200 c 400 c 400 c
 c $ c  cc cc cc cc cc cc
2+ 3
Argint c Ag c mg/dm c 0.01 c 0.01 c 0.01 c
Arsen c As c mg/dm3 c 0.01 c 0.01 c 0.01 c
2+ 3
Bariu c Ba c mg/dm c 1 c 1c 1c
2+ 3
Cadmiu c Cd c mg/dm c 0.003 c 0.003 c 0.003 c
Cianuri c CN- c mg/dm3 c 0.01 c 0.01 c 0.01 c
2+ 3
Cobalt c Co c mg/dm c 1 c 1c 1c
3+ 3
Crom trivalent c Cr c mg/dm c 0.5 c 0.5 c 0.5 c
Crom hexavalent c Cr6+ c mg/dm3 c 0.05 c 0.05 c 0.05 c
2+ 3
Cupru c Cu c mg/dm c 0.05 c 0.05 c 0.05 c
 
c
 

cc cc mg/dm3 c 0.5 c 0.5 c 0.5 c
- 3
Fluor c F c mg/dm c 0.5 c 0.5 c 0.5 c
3
Hidrocarburi policiclice aromate c cc mg/dm c 0.0002 c 0.0002 c 0.0002 c
Mercur c Hg2+ c mg/dm3 c 0.001 c 0.001 c 0.001 c
3
Molibden c Mo c mg/dm c 0.05 c 0.05 c 0.05 c
2+ 3
Nichel c Ni c mg/dm c 0.1 c 0.1 c 0.1 c
Plumb c Pb2+ c mg/dm3 c 0.05 c 0.05 c 0.05 c
3
Seleniu c Se c mg/dm c 0.01 c 0.01 c 0.01 c
3
Zinc c Zn c mg/dm c 0.03 c 0.03 c 0.03 c
P c cc cc cc cc cc
3
Triazine c cc mg/dm c 0.001 c 0.001 c 0.001 c
3
Triazinone c cc mg/dm c 0.001 c 0.001 c 0.001 c
Toluidine c cc mg/dm3 c 0.001 c 0.001 c 0.001 c
3
Insecticide organoclorurate c cc mg/dm c 0.0001 c 0.0001 c 0.0001 c
3
Insecticide organofosforice c cc mg/dm c 
 cc 
 cc 
 cc
Insecticide organometalice c cc mg/dm3 c 
 cc 
 cc 
 cc
3cc cc mg/dm c 
 cc 
 cc 
 cc
ü cc cc cc cc cc cc
cc cc conform c normelor c în c vigoare c
 c cc cc cc cc cc cc
Bacterii coliforme totale c cc număr 100000 c nu se c c
probabil / normeazăcc cc
3
dm c
 c c#cc cc cc   
c c c
cc 
c c
 cc O2 c %cc minim 70 c 40 - 70 c sub 40 c
3
Azot total c Nc mg/dm c maxim 0.3 cmaxim 1 c minim 1.5 c
Fosfor total c Pc mg/dm3 c maxim maxim 0,1 cminim
0,03 c 0,15 c

 c
 
cc cc mg/ dm3 c < 10 c 10 (incl) - minim 20 c
20 (excl) c
Pentru evaluarea din punct de vedere fizico - chimic a calităţii globale a apei, în
fiecare secţiune de supraveghere, au fost calculate, pentru fiecare indicator în parte,
valorile cu asigurare de 90%, respectiv 10% în cazul oxigenului dizolvat, sau valorile
medii, iar acestea au fost comparate cu valorile limită ale claselor de calitate,
prevăzute de normativul cu cinci clase de calitate, rezultând astfel încadrarea într-una
din cele cinci clase de calitate.
Indicatorii cuprinşi în Ordinul M.M.G.A nr. 161/2006 pentru aprobarea
Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării
ecologice a corpurilor de apă, au fost împărţiţi în 5 grupe principale:
grupa ´regim de oxigenµ, ce cuprinde: oxigenul dizolvat, CBO5 , CCO-Mn,
CCO- Cr;
grupa ´nutrienţiµ, ce cuprinde: amoniu, azotiţi, azotaţi, azot total, ortofosfaţi,
fosfor total, clorofila a;
grupa ´ioni generali, salinitateµ, ce cuprinde: reziduu filtrabil uscat, sodiu,
calciu, magneziu, fier total, mangan total, cloruri, sulfaţi;
grupa ´metaleµ, ce cuprinde: zinc, cupru, crom total, arsen; metalele precum
plumbul, cadmiul, mercurul, nichelul au fost încadrate la grupa de substanţe
prioritare;
grupa ´micropoluanţi organici şi anorganiciµ, ce cuprinde: fenoli, detergenţi,
AOX, hidrocarburi petroliere; alte substanţe, precum HAP, PCB, lindan, DDT, atrazin,
triclormetan, tetraclormetan, tricloretan, tetracloretan etc., au fost încadrate la grupa
substanţelor prioritare.