Sunteți pe pagina 1din 20

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
SEMESTRUL I – an școlar 2017- 2018

1. PROIECTAREA DIDACTICĂ
Puncte tari:
o Cadrele didactice au întocmit planificările semestriale respectând programele în vigoare;
o Alegerea manualelor şi a materialelor auxiliare după analiza şi selectarea lor, potrivit nivelului
elevilor;
o Elaborarea corectă a proiectării didactice;
Puncte slabe:
o Nerespectarea termenelor fixate pentru predarea materialelor din portofoliul profesorului.

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC


Puncte tari:
o Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale, folosirea metodelor
interactive, stimularea gândirii creative, logice, a activităţilor;
o Stabilirea şi formularea obiectivelor operaţionale, a activităţilor de învăţare, a strategiilor
didactice s-a realizat potrivit scopului vizat, în termeni de performanţă;
o Informaţia a fost adaptată la posibilităţile de învăţare şi la nivelul de pregătire al elevilor;
o Organizarea corectă a procesului de transmitere de cunoştinţe;
o Utilizarea materialului didactic în mod adecvat, pentru asigurarea unei instruiri eficiente;
Puncte slabe:

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR


Puncte tari:
o Stabilirea corectă a obiectivelor evaluării;
o Metode de evaluare bine alese, în funcţie de conţinutul obiectivelor propuse;
o Monitorizarea progresului școlar;
o Aplicarea testelor predictive și interpretarea lor;
o Elaborarea instrumentelor de evaluare potrivit particularităţilor de vârstă ale elevilor;
Puncte slabe:
o Neprezentarea rezultatelor testelor initiale si sumative aplicate, la timp

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI


Puncte tari:
o Aplicarea testelor formative și sumative la fiecare clasă, existenta descriptorilor de performanta
pentru fiecare proba in parte, rezultate bune si foarte bune;
o Elevii sunt spontani, se comporta in conformitate cu varsta pe care o au, isi asuma responsabilitati
in rezolvarea sarcinilor de lucru, reusind sa lucreze in echipa;
Puncte slabe:
o Sunt elevi care nu au reușit să își însușească cunoștinţele predate rămânând corigenţi la una, doua
sau mai multe discipline;
o Este necesar sa se lucreze mai mult pe text, in vederea citirii constiente, iar la matematica sa se
insiste asupra rezolvarii problemelor cu mai multe operatii si asupra argumentarii raspunsurilor
alese.

5. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


 Opţionale:
Clasa pregătitoare – Opțional la nivelul ariei curriculare Limbă și comunicare
Clasa I – Opțional la nivelul ariei curriculare Limbă și comunicare
Clasa a II-a – Opțional la nivelul ariei curriculare Matematică și științe
Clasa a IV-a – Opțional la nivelul ariei curriculare Om și societate și Opțional la nivelul ariei
curriculare Consiliere și orientare
 Aprofundare:
Stabilirea orelor de aprofundare în functie de specificul și nevoile fiecărei clase
Puncte tari:
o S-a urmărit renunţarea la caracterul teoretizant al activităţilor, crescând interesul şi modalităţile
de lucru pentru aspectul aplicativ şi creşterea gradului de participare activă al elevilor;

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 1
6. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN COMISIILE METODICE
Puncte tari:
o interes pentru formarea continuă prin participarea la întâlnirile lunare ale catedrei, fiecare cu
tema cu care se afla în „ Graficul anual al activităţilor de catedra”:
o prezentarea în cadrul unei mese rotunde a unui referat cu tema ”Abordarea integrată”de către
prof. Grancea Luminita și Palade Simona, referatul cu tema „Încurajarea lecturii” de către prof.
Pleșca Monica, proiectul `Magia sarbatorilor de iarna`de catre prof. Ungheanu Flavia, Pleșca
Monica, Olteanu Simona și Dobrescu Florența,lecție demonstrativă susținută de prof. Neculoiu
Larisa
Puncte slabe:
o Nerespectarea datelor de organizare a activitaţilor propuse la începutul anului școlar

7. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN CERCURI PEDAGOGICE


Puncte tari
o participarea responsabililor de microcerc – Porfir Adriana și Ungheanu Flavia, responsabililor
comisiilor metodice – Grancea Luminița și Palade Simona, a câte un cadru didactic de pe fiecare
nivel – Lițcanu Sabina, Titilincu Mădălina, Neculoiu Larisa, Pleșca Monica și Noaghea Bianca la
microcercul organizat la Brașov

8. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ


Puncte tari:
o Interesul pentru perfecţionare arătat de membrii catedrei prin inscrierea la gradul didactic II:
prof. Plesca Monica și Palade Simona, la definitivat prof. Titilincu Madalina, Neculoiu Larisa,
Noaghea Bianca și Constantin Leonida, la gradul didactic I Bran–Craciun Elen și Dobrescu
Florența.
o Curs eTwining – prof. Palade Simona
o Organizare şi participare la activităţi extraşcolare:
- participarea la concursul școlar Comper-limba română și matematică la care elevii au avut
rezultate bune;
- organizarea de serbări, carnavale, excursii și drumeţii;
- participarea la spectacole de teatru, expoziţii, alte spectacole organizate în școală;
o - Incheierea de parteneriate cu Asociaţia Culturală Museion, Expoziţia Interactivă DOR - prof.
Palade Simona, Grancea Luminita
o Incheierea unui parteneriat cu Biblioteca Judeteana George Baritiu, Sectia pentru copii – prof.
Palade Simona si Grancea Luminita
o Incheierea unui parteneriat cu gradinita Tohanul Nou – prof. Plesca Monica
Puncte slabe

9. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE


o Eliminarea disfuncţiilor între situaţia reală de la clasă şi cea proiectată
o O implicare mai mare a părinţilor în activităţile desfășurate de noi

Întocmit,
Responsabili catedră, prof. înv. primar Palade Simona
prof. inv. primar Grancea Luminita

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Semestrul I – An şcolar 2017-2018

1. PROIECTAREA DIDACTICĂ
Puncte tari:
- conceperea planificărilor semestriale şi anuale s-a realizat în mod personalizat;
- proiectarea unităţilor de învăţare este în concordanţă cu programele şcolare în vigoare;
- analiza rezultatelor obţinute de elevi la testele predictive;
Alte activităţi:
- planificarea lucrărilor scrise, elaborarea subiectelor, corectarea tezelor, discutarea rezultatelor;

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 2
- planificarea și realizarea orelor de pregătire suplimentară pentru elevii claselor a VI-a prof. Lucuț Dana, Crețu
Claudia, Dobrin Diana, Ifrim Laura, Dimitriu Mihaela; a VIII-a – prof.Orzan Alina, Creţu Claudia, Dobrin Diana și
Ifrim Laura şi a XII-a – prof. Mihăiescu Daniela, Orzan Alina;
- pregătirea suplimentară pentru olimpiada de limba si literatura română și alte concursuri (Comper, OLAV,
concursuri județene, naționale etc.);
- proiectarea activităţilor didactice;
- proiectarea activităţilor metodice la nivelul catedrei;
Puncte slabe:
- având în vedere noutățile privind clasa a V-a (programă, manual) este necesar să se aloce mai mult timp pentru
o abordare inedită a demersului de predare-învățare-evaluare;
- uneori nu se estimează corect timpul necesar alocat însușirii conținuturilor unei unități de învățare;

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC


- toţi membrii catedrei au avut ca obiectiv permanent parcurgerea programei de limba şi literatura română, a
programelor pentru examene şi pentru olimpiadă şi corelarea acestora cu conţinutul manualelor alternative;
- toţi membrii catedrei au parcurs programa şcolară conform planificărilor. Au fost analizate rezultatele testelor de
evaluare iniţială şi sumativă şi s-au stabilit măsuri pentru recuperarea elevilor care au obţinut rezultate
nesatisfăcătoare;
- pregătirea elevilor cu performanţe deosebite s-a realizat în ore suplimentare, folosindu-se materiale didactice
adecvate si diversificate, respectându-se conţinuturile prevăzute în programe;
- toţi membrii catedrei s-au angajat în studierea programelor pentru examenele naţionale şi în orientarea elevilor
spre dobândirea competenţelor de comunicare şi a noţiunilor verificate prin aceste examene;
- s-au prelucrat metodologiile pentru examenele naţionale, atât cu elevii, cât şi cu părinţii;
- în procesul de predare s-au folosit abordări metodice moderne, profesorii aplicând informaţiile dobândite prin
studierea metodicilor de specialitate, dar, mai ales, prin participarea la programe de formare de specialitate pentru
dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice; s-au utilizat metode bazate pe învăţarea prin cooperare,
ori de câte ori parcursul didactic a permis acest lucru. S-au folosit materiale didactice pe suport electronic, având în
vedere dotările existente în fiecare clasă de curs. În vederea pregătirii pentru examenele naţionale, elevilor li s-a
adus la cunoştinţă conţinutul programelor de examen precum şi modelul de subiect. Lucrările scrise la clasele
terminale au respectat și respectă acest model de subiect, elevii claselor a VIII-a şi a XII-a fiind familiarizaţi cu
structura probelor de examen;
- s-a încurajat creativitatea elevilor prin activităţile dedicate marilor scriitori ai literaturii române și prin participarea
la diferite concursuri județene, interjudețene, naționale;
- s-au urmărit permanent orientarea elevilor spre lectură și cultivarea pasiunii de a citi;

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR


Puncte tari:
- au fost aplicate testele iniţiale, rezultatele acestora fiind analizate de către fiecare cadru didactic şi centralizate la
nivel de catedră;
- elevii au fost implicaţi în evaluare prin interevaluare şi autoevaluare; s-au aplicat fişe de control pentru verificarea
corectitudinii redactării unor texte (compuneri, eseuri), grile de lectură, elevii fiind familiarizaţi cu criteriile de
notare;
- se aplică standardele naţionale privind structura testelor de evaluare şi folosirea baremului, asigurându-se
transparenţa și obiectivitatea evaluării;
- evaluarea este centrată pe unitatea de învăţare;
- s-a desfăşurat, pe lângă evaluarea formativă şi sumativă, evaluarea alternativă, prin portofolii;
- se utilizează baremul de evaluare, adus la cunoştinţa elevilor;
Puncte slabe:
- din cauza resursei temporale, uneori este mai dificilă transmiterea criteriilor şi a nivelului atingerii standardelor,
elevii având neclarităţi privind notarea, aceasta şi din cauză că nu înţeleg bine cerinţele;

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI


Puncte tari:
- majoritatea elevilor au reuşit să atingă standardele educaţionale de nivel mediu;
- există o serie de elevi capabili de performanţă şi care beneficiază de lucru diferențiat şi pregătire suplimentară.
- implicarea elevilor în activităţile extracurriculare organizate a dovedit interesul acestora pentru limba şi literatura
română;
- rezultatele obţinute de elevi la teste şi la lucrările semestriale sunt relevante şi indică nivelul competenţei şi al
performanţei în funcţie de clasă, an, nivel de învăţământ.

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 3
- participarea elevilor la olimpiadă şi rezultatele bune şi foarte bune pe care aceştia le-au obţinut indică un nivel
ridicat de performanţă şi interesul lor pentru studiul limbii şi literaturii române (24 de elevi calificați la faza locală a
OLLR – gimnaziu + liceu);
- rezultatele obţinute de elevii participanţi la etapa I (19 ianuarie 2018) a concursului „Comper” sunt bune şi foarte
bune, aceştia încadrându-se pentru premii şi menţiuni, dovedind competenţe de lectură şi cunoştinţe de limbă
română temeinice reperate la un număr semnificativ de școlari, după cum urmează:
- prof. Crețu Claudia: Premiul al II-lea – Micliș Daria, VIC, Lupșa Eduard VIIB; Premiul al III-lea – Jinga
Cosmina, Popica Diana, Spîrchez Anda, Sava Mariana, Grancea Ioana;
- prof. Dobrin Diana Roxana: Premiul I – Minea Hortensia, VIIC, Premiul al II-lea - Cânjeu Delia, Crăciun Fatima,
Țurcanu Norbert, VIA, Colțea Ana-Maria, Teleanu Riana, VIIC, Premiul al III-lea – Baiu Ștefania, VIA, Cotinghiu
Alexandra, Perșoiu Florentina, Antonie Cătălina, Pepene Marian, VIIC.
Puncte slabe:
- rezultatele obţinute de o parte dintre elevii claselor a V-a la Testul de ortografie și punctuație reflectă deprinderi
de scriere corectă insuficient exersate şi lipsa conştientizării unor reguli ortografice ;

5. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


Pentru anul școlar în curs s-au propus următoarele opționale:
 Cultură și tradiție – prof. Dobrin Diana Roxana – o oră pe săptămână la clasele a V-a A, B, C;
 Morfologie și stilistică – prof. Dobrin Diana Roxana – o oră pe săptămână la clasele a VII-a A, B, C;
 Opțional integrat la nivelul claselor a V-a – Legendă, mit, realitate - prof. Crețu Claudia – o oră pe
săptămână la clasele a V-a A, B, C;
 Aprofundare: clasa a XI –a A și a XII-a A, prof. Mihăiescu Daniela; clasa a XI-a B și a XII-a B, prof.
Orzan Alina;

6. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN COMISIILE METODICE


- profesorii de limba și literatura română au manifestat originalitate în strategiile abordate, au organizat activităţile
conform planificărilor, întregul demers fiind centrat pe temeinica pregătire a elevilor;
- întâlnirile din cadrul catedrei au avut ca țintă, printre altele, schimbul de informaţii metodico-ştiintifice despre
procesul de predare-învățare-evaluare;
- o bună integrare a prof. Dimitriu Mihaela Doina în colectivul de cadre didactice al școlii;

7. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN CERCURI PEDAGOGICE


- participarea la activitatea de microcerc – 23 ianuarie 2018 la Școala Gimnazială Nr. 1 Poiana Mărului;
- organizarea etapei pe şcoală a olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română – pregătirea elevilor,
corectarea lucrărilor, ierarhizarea elevilor (20 decembrie 2017);

8. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ


- înscrierea la grade didactice (prof. Dobrin Diana Roxana, Dimitriu Mihaela, Mihăiescu Daniela, prof.
documentarist Țăreanu Raluca – gr. II, prof. Orzan Alina – gr. I)
- pregătirea, aplicarea și corectrarea Testului de ortografie și punctuație la clasele a V-a;
- participarea la Cursul de mediator școlar (15 credite transferabile) – noiembrie 2017 – prof. Lucuț Dana, Crețu
Claudia, Mihăiescu Daniela, Orzan Alina, Dimitriu Mihaela, Dobrin Diana;

9. ACTIVITĂŢI ÎN SEMESTRUL I (premii obținute)


1. Testul de ortografie şi punctuaţie „Vreau să scriu corect!” destinat claselor a V-a – noiembrie 2017 – prof. Creţu
Claudia, Dimitriu Mihaela Doina (conceperea subiectului, evaluare); prof. Dobrin Diana Roxana, Mihăiescu
Daniela, Orzan Alina, Lucuț Dana (supraveghere, evaluare);
2. Premiul I la Concursul interjudețean de creație literară „Valurile copilăriei” – Mikola Iulia – Maria, îndrumător,
prof. Orzan Alina;
3. Premiul I la Concursul național „Autoportret” – creație literară – Titilincu Denisa, îndrumător, prof. Orzan Alina;
4. Premiul I la Concursul național „Autoportret” – creație plastică – Titilincu Denisa, îndrumător, prof. Orzan Alina;
5. Mențiune la Concursul național „Autoportret” – creație plastică – Adam Ștefan, îndrumător, prof. Orzan Alina;
6. Premiul al II-lea la Concursul național „Autoportret” – creație plastică – Posedariu Andreea Nicoleta, clasa a
VIII-a, îndrumător, prof. Dobrin Diana Roxana;
7. Premiul al II-lea la Concursul regional „Sus, române, ridică-ți fruntea, că azi ești liber în țara ta!” - creație
literară – Crăciun Natalia Fatima, clasa a VI-a A, îndrumător, prof. Dobrin Diana Roxana;
8. Premiul al III-lea la Concursul național „România, țara mea” – creație literară – Colțea Ana-Maria, clasa a VII-a
C, îndrumător, prof. Dobrin Diana Roxana;
9. Premiul al III-lea la Concursul național „România, țara mea” – creație literară – Minea Hortensia, clasa a VII-a C,
îndrumător, prof. Dobrin Diana Roxana;

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 4
10. „Fiind băiet păduri cutreieram” – fragmente din opera eminesciană,15 ianuarie 2018;
11. Concursul Comper, etapa I – 19 ianuarie 2018;
12. Olimpiada de limba şi literatura română – etapa pe şcoală şi etapa locală – decembrie 2017 și februarie 2018;
13. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) - 12 februarie –
prof. Orzan Alina, Mihăiescu Daniela;
14. Cerc de lectură și creație literară (săptămânal), clasele VI- VIII TN, prof. Ifrim Laura;

20 februarie 2018 Întocmit de


Prof. Diana Roxana DOBRIN

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE


LIMBI MODERNE
SEM. I 2017 - 2018

In semestrul I in cadrul catedrei de Limbi moderne s-au realizat urmatoarele activitati metodice si
profesionale:

ACTIVITATE DIDACTICA
 Toti membrii catedrei au avut ca obiectiv principal parcurgerea programei de limbi moderne si corelarea
acesteia cu continutul manualelor alternative.
 Toti membrii catedrei au parcurs programa scolara conform planificarilor. Au fost analizate rezultatele
testelor de evaluare si s-au stabilit masuri pentru recuperarea elevilor ce au obtinut rezultate slabe in
insusirea materiei predate.
 In procesul de predare s-au folosit abordari metodice moderne, cum ar fi punerea accentului pe scopurile si
calitatea comunicarii in orele de limba engleza si franceza, corelarea interactiunilor profesor-Elev si a celor
intre elevi cu aspecte ale comunicarii reale, prin metode care sa dezvolte competentele lingvistice, si nu
numai. Aceste metode au in vedere constientizarea competentei lingvistice a elevului, competente de
gandire, competente referitoare la lucrul in echipa, dar si folosirea de materiale ce contin informatii
intercuriculare, atat pe suport clasic sau audio / video.
 În portofoliile profesorilor există fişe de lucru – pe clase şi unităţi de învăţare – ca dovadă a faptului că
activităţile de învăţare presupun activitatea diversificată a elevilor ( individual / în perechi / în grup ). S-a
respectat ritmicitatea notării, completarea documentelor şcolare şi transmiterea la termen a materialelor
solicitate. Dezvoltarea laturii aplicative a competenţelor care trebuie formate la limbile moderne a
reprezentat o preocupare constantă în proiectare; resursele, strategiile şi activităţile de învăţare propuse (
teste, fişe de lucru, texte-suport, fişe de lectură, prezentări Power-Point etc.) reprezintă o dovadă în acest
sens.
 profesorii de franceză şi engleză s-au preocupat de asigurarea necesarului de manuale; s-au analizat ofertele
editurilor care au elaborat manuale si au primit acreditare in ceea ce priveste achizitionarea de manuale
pentru clasa a V-a;
 s-a realizat o judicioasă selectare a acestora, avându-se în vedere câteva criterii pe care membrii catedrei le-
au respectat în fiecare an: buna relație între prevederile programei şi conținutul manualelor, continuitate,
modernitate, eficienţă, nivel de studiu.
 Toti profesorii catedrei sunt inscrisi la sutinerea de diferite grade didactice, pregatindu-se astfel si fiind intr-
o continua perfectionare.
 O parte din membrii catedrei au fost implicati in proiectul Erasmus+ in care scoala este partener, elaborand
documente si planuri de lectii in vederea predarii unor ore de CLIL in deplasarea de la Viena cu cativa din
elevii liceului nostru.

ACTIVITATI METODICE SI DE PERFECTIONARE


 In luna octombrie doamnele profesoare atat cele de limba engleza cat si cele de limba franceza au participat
la consfatuirile judetene de la Colegiul National Unirea unde au fost aduse in discutie toate aspectele
importante ale anului scolar 2017-2018 in ceea ce priveste predarea limbilor moderne.
 In luna noiembrie a avut loc lectia deschisa de CLIL a doamnei profesoare de geografie Gridean Raluca, la
care a participat si colaborat doamna profesoara de limba engleza Trifu Mirela.
 In luna ianuarie au avut loc selectiile pentru Olimpiada de limba engleza etapa pe scoala si apoi etapa
locala, la care s-au calificat un nr de 16 elevi pe nivelul de gimnaziu si 16 elevi pe nivel de liceu. Pe data de
19 februarie a avut loc Olimpiada de limba engleza-faza locala de la care au fost selectati mai departe un

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 5
numar de 2 elevi pentru nivelul de gimnaziu (clasele a VII a si a VIII a) si 6 elevi pe nivel de liceu. Tot in
luna ianuarie s-a demarat organizarea concursului de creatie Speak Out (monologuri si scriere creativa) la
care au fost selectionati de catre toate cadrele didactice elevi doritori, iar datele in vederea desfasurarii
concursului au fost centralizate de Balca Delia, responsabilul EDAR in scoala noastra.

Au fost realizate serbari realizate de elevi cu sustinerea si indrumarea profesorilor astfel :


 Trifu Mirela si Mihalcea Elena colinde si traditii de Craciun
 Manea Maria si Radulescu Ruxandra colinde si traditii de Craciun in limba engleza si romana

Au fost organizate activitati tematice de catre toti membrii catedrei cu tema Obiceiuri si Traditii
 Haloween
 Thanksgiving

Elaborat de responsabil comisiei limbi moderne,


Manea Maria Rozalia

Motto :“ Ce mai mare glorie nu este aceea de a nu cădea niciodată, ci de a ne ridica ori de câte ori cădem.” –
Confucius

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE


MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
Anul şcolar 2017-2018 Semestrul I

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018, Comisia metodică a cadrelor didactice de la catedra de
matematică şi informatică formată din profesorii: Moise Mihaela Elena, Maftei Constantin, Petrescu Mariana
Alina, Olah Carmen Adriana, Flucuș Georgiana, Nemeș Marcela, Minea Carmen, Ungureanu Laura Alexandra
și Nemeş Nicolae Laurențiu şi-a propus atingerea următoarelor obiective:
 Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare la disciplinele matematică, informatică şi înzestrarea
elevilor cu valorile, competenţele şi atitudinile cuprinse în programele şcolare în vigoare;
 Diferenţierea activităţii cu elevii şi adecvarea conţinuturilor de învăţare la nivelul claselor (esenţializarea
conţinuturilor şi prezentarea lor într-o formă accesibilă);
 Perfecţionarea tehnicii didactice educative;
 Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în scopul creşterii
eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii interesului şi motivaţiei învăţării;
 Reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica instructiv - educativă prin:
- aplicarea metodelor centrate pe elev;
- accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire;
- îmbinare şi alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (documentarea
după diverse surse de informaţie, observaţia proprie, exerciţiul personal, instruirea programată,
experimentul şi lucrul individual, tehnica activităţii cu fişe etc.) cu activităţile ce solicită efortul colectiv
(de echipă, de grup) de genul discuţiilor în grup, asaltului de idei etc.;
- însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care oferă deschiderea spre
autoinstruire, spre învăţare continuă;
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare, olimpiade şi examene (Olimpiada de
matematică, Comper, Evaluare Națională, Examenul Naţional de Bacalaureat);
 Identificarea şi acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor la disciplina matematică.
Catedra de matematică şi-a concentrat activitatea pe formarea şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi de
rezolvare a problemelor pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi pe înzestrarea lor cu
un set de competenţe, valori şi atitudini menite să le asigure o integrare profesională optimă.
Toţi membrii comisiei s-au preocupat de ridicarea nivelului calităţii lecţiilor prin proiectarea activităţilor şi
planificările semestriale/anuale conform programelor şcolare, au desfăşurat activităţile acordând atenţie sporită
atât activităţii de predare – învăţare - evaluare la clasă cât şi activităţilor metodico - ştiinţifice şi de
perfecţionare.
Responsabilităţile membrilor comisiei au fost stabilite în şedinţa de comisie metodica organizata la începutul
anului şcolar 2017-2018, în luna octombrie, regăsindu-se în procesul verbal încheiat cu această ocazie

1. PROIECTAREA DIDACTICĂ

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 6
Puncte tari:
 Activitatea la nivelul catedrei s-a desfăşurat în conformitate cu planul managerial şi de activităţi proprii.
 S-a urmărit, în cadrul ariei curriculare matematica şi științe, realizarea unei concordanţe între curriculum-ul
național şi oferta educaționala a şcolii. Profesorii au identificat unele teme majore din curriculum şi au organizat
conținuturile în jurul acestora, astfel încât sa ofere o imagine mult mai clară asupra ofertei educaționale a şcolii.
Astfel, programele de învăţare s-au armonizat cu obiectivele strategice, ele demonstrând angajamentul de a
pune elevii pe primul loc şi de a răspunde nevoilor lor într-un mod cat mai flexibil cu putință în ceea ce privește
opțiunile şi accesul acestora la informație. Programele de învăţare au sprijinit şi sporit valoarea învăţării
practice şi teoretice, incluzând procese eficace de evaluare formativa şi sumativă şi de monitorizare a învăţării.
Obiectivele de învăţare ale programelor au inclus criterii şi metode de evaluare sumativă care au fost adecvate
scopului şi care au fost revizuite în mod regulat. informațiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele dobândite,
inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, au fost folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea
programului de învăţare
 Au fost elaborate planificările anuale şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a conţinuturilor,
corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă sau competenţele specifice vizate şi alocarea resurselor de
timp pentru fiecare unitate de învăţare.
 S-a parcurs materia conform planificării.
 Proiectarea unităţilor de învăţare s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. Pentru fiecare
unitate de învăţare s-au formulat obiectivele de referinţă adecvate nevoilor şi posibilităţilor elevilor, aşa cum au
rezultat acestea din testele iniţiale.
 Au fost întocmite programe şi planificări pentru disciplinele opţionale.
 În urma observaţiilor şi a discuţiilor purtate cu membrii catedrei am constatat că materia planificată a fost
parcursă ritmic, pe cât posibil, şi integral.
De asemenea, membrii catedrei au avut în vedere:
- planificarea și susținerea lucrărilor scrise;
- revizuirea planificărilor
- compararea permanentă a situației reale cu cea proiectată, din punctual de vedere al realizării
planificării, adaptând și reactualizând planificarea în conformitate cu situația reală și cu situațiile de
învățare existente;
- realizarea proiectului didactic ținând cont de rigoarea științifică, strategii activ-participative,
obiective operaționale corect formulate;
- stabilirea obiectivelor evaluării și elaborarea instrumentelor de evaluare și valorificarea rezultatelor
evaluării;
 Evaluarea iniţiala a permis identificarea nevoile elevilor, sprijinul de care ei au nevoie, stiluri de învăţare,
cunoştinţele anterioare.
 Profesorii de matematică au colaborat cu profesorii diriginţi ai claselor şi cu ceilalţi profesori ai consiliului
clasei.
Puncte slabe:
 Programă prea încărcată, ceea ce duce la alocarea unui timp insuficient pentru buna sedimentare a materiei.
 Cantitate prea mare de informaţii, prezentate uneori expozitiv, neatractiv.
 Accesul inegal la mijloacele moderne de predare.
 Neconcordanţe între anumite capitole din materia studiată.

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC


Puncte tari:
 Cadrele didactice din această Comisie au fost permanent preocupate pentru asigurarea conţinutului ştiinţific al
lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metode moderne de predare – învăţare - evaluare
(utilizarea calculatorului, a lucrului pe grupe, lucrul cu fişe, flipchart, utilizarea cu preponderenţă a metodelor
din clasa celor activ –participative etc.).
 La realizarea lecţiilor s-au aplicat metode şi procedee activ-participative.
 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor
intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă
condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii,
conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematizatoare.
 Materialele didactice selecţionate au fost sugestive, în concordanţă cu conţinuturile şi cu obiectivele activităţilor
organizate, iar utilizarea lor a fost gândită într-o succesiune adecvată care să faciliteze învăţarea şi să o facă
plăcută.
 S-a utilizat material didactic variat: fişe de lucru, culegeri, lecţii în AEL, filme didactice, materiale din dotare.
 S-au folosit metode de învăţare ca: observaţia, descoperirea dirijată, problematizarea.

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 7
 Depistarea şi pregătirea diferenţiată a elevilor cu rezultate slabe s-a realizat de fiecare profesor la clasa la care a
predat.
 S-a lucrat diferenţiat cu elevii care au probleme în însuşirea cunoştinţelor, elevii fiind grupaţi în echipe, fiecare
echipă primind sarcini de lucru diferite.
 S-a insistat pe responsabilizarea elevilor, creşterea gradului de motivaţie intrinsecă a învăţării.
 Organizarea de consultaţii cu elevii în vederea pregătirii acestora pentru susţinerea examenului de bacalaureat
(conform graficului)
 Comunicarea profesor - elev a fost adecvată, atât cea verbală, cât şi cea nonverbală.
 S-a realizat feed-back-ul şi s-a ţinut seama de acesta în elaborarea ulterioară a materialelor de lucru şi în
planificarea activităţilor următoare.
 La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizată, colaborarea şi înţelegerea,
afectivitatea. Elevii au fost în permanenţă încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu,
punctualitate, ţinută decentă, conduită morală. Cadrele didactice din Comisia noastră au fost preocupate de
cultivarea la elevi a atmosferei de muncă, a respectului reciproc, dorinţei de afirmare şi autodepăşire. Este ştiut
faptul că interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul
didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la
dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă. Pentru a facilita comunicarea elev-elev au fost utilizate metode
interactive, activităţi pe grupe şi echipe de elevi. Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi
disciplină s-a menţinut o relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre
didactice şi echipa managerială.
 Şcoala beneficiază de două cabinete de informatică dotate cu calculatoare si video-proiectoare;
Puncte slabe:
 Procesul de predare-învăţare nu s-a realizat totdeauna diferenţiat, în funcţie de particularităţile elevilor.
 Inconsecvenţa unor elevi în activitatea de învăţare. Nu s-a reuşit antrenarea conştientă a tuturor elevilor în actul
învăţării;
 Insuficienta motivare a elevilor pentru studiu în general. Nu s-au descoperit încă mijloacele cele mai eficiente
pentru stimularea intelectuală a elevilor, pentru studiul individual.
 Elevii au puţin timp la dispoziţie pentru pregătirea temelor, datorită slabei gestionări a timpului.

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR


Puncte tari:
 Realizarea de către toate cadrele didactice din Comisie a unor modele de fişe de lucru (fişe de exerciţii, fişe de
recuperare, fişe de instruire problematizată, fişe de progres), teste însoţite de bareme de evaluare şi notare (de
evaluare iniţială, de progres,de evaluare sumativă), unităţi de învăţare, proiecte de tehnologie didactică, subiecte
însoţite de bareme de evaluare şi notare pentru lucrări scrise semestriale , concursuri şi olimpiade şcolare
(menţionez că toate aceste materiale au fost concepute şi realizate în conformitate cu reglementările elaborate
de M.E.N. şi de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate);
 Au fost aplicate elevilor teste iniţiale, rezultatele acestora ajutându-i pe profesori să-şi planifice recuperarea
lacunelor sesizate la elevi, în mod diferenţiat, pe clase şi pe elev. Administrarea de teste iniţiale (predictive) la
toate clasele, la disciplina matematică, urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a
stabilit odată cu concluziile şi un plan de măsuri care a inclus printre altele şi programe de recuperare pentru
elevii rămaşi în urmă la învăţătură.
 Au fost elaborate teste de evaluare formativă, sumativă şi teste de evaluare pentru aprofundarea materiei.
 S-au elaborat fişe de lucru corespunzătoare nevoilor elevilor cu CES.
 Întrebările adresate elevilor au fost clar formulate, cu răspunsuri deschise.
 Evaluarea sumativă cuprinde toate formele de testare: examinare scrisă sau orală, evaluare bazată pe
competenţe, proiecte.
 Testele de evaluare sunt elaborate cu multă rigoare ştiinţifică, iar rezultatele evaluării sunt comunicate elevilor
pentru îmbunătăţirea performanţei.
Puncte slabe:
 Demers didactic raportat la rezultatele evaluărilor iniţiale.
 Se dă dovadă de indulgenţă în unele situaţii în care sarcinile şcolare nu au fost rezolvate la timp şi
corespunzător.
 Ritmicitatea notării a fost uneori deficitară.

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI


Puncte tari:
 Majoritatea elevilor au atins standardele educaţionale la nivelul prevăzut de programă, la fiecare specialitate.

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 8
 S-au întocmit grafice de pregătire suplimentară pentru elevii claselor a VIII-a și XII-a, în vederea susţinerii
examenelor . Prezența elevilor la aceste pregătiri suplimentare a lăsat de dorit. Activitatea s-a desfăşurat
conform graficului stabilit la începutul anului şcolar, parcurgându-se temele programate. Elevilor li s-a adus la
cunoştinţa programa pentru aceste examene şi s-au lucrat variantele de subiecte propuse de Centrul Naţional de
Evaluare.
 De asemenea s-a realizat pregătire suplimentară pentru elevii claselor a VI-a, în vederea susţinerii examenului
de evaluare la matematică și științe.
Puncte slabe:
 Elevii nu acordă atenţie suficientă studiului individual, bazându-se doar pe informaţiile dobândite în clasă.
 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultural, cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul
educaţional, elevii neprimind nici un ajutor din partea părinţilor.
 Există elevi CES cu mari deficienţe de învăţare. Cu aceştia munca este uriaşă, iar rezultatele abia dacă se
întrezăresc.
 Slaba încurajare și susținere a elevilor ce pot realiza performanțe deosebite.
 Indulgența crescută față de elevii ce nu răspund cerințelor programei și care nu respectă regulamentul școlar.
 Pregătirea elevilor evidenţiată prin rezultatele la învăţătură şi frecvenţa elevilor nu este la nivelul standardelor
de calitate. Nu toţi elevii claselor au înţeles să se pregătească pentru susţinerea tezelor semestriale.

5. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


Opţionale : Construcții geometrice – clasa a VI – a TN , Matematică aplicată – clasa a VIII – a A,B,C, TN,
Aprofundare: Clasele a X-a B, a XI-a B și a XII-a B.

6. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN COMISIILE METODICE


Puncte tari:
 Activitate de perfecţionare din cadrul catedrei s-a realizat prin dezbateri cu privire la proiectarea didactică, la
selectarea manualelor şi celorlalte instrumente de lucru utilizate în procesul de învăţare şi prin participarea la
activităţile metodice.
 Activitatea membrilor catedrei s-a axat pe dezbaterea unor teme de specialitate sau de metodica specialităţii,
prezentări de referate.
 Monitorizarea activităţii cadrelor didactice prin asistențe la ore și interasistențe, preonderent în cazul colegilor
aflați în primii ani de învățământ.
Puncte slabe:
 Rezultatele la olimpiada de matematică, etapa pe școală , au fost slabe, un număr redus de elevi s-au calificat la
etapa locală, respectiv județeană;

7. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN CERCURI PEDAGOGICE


Puncte tari:
 Membrii catedrei au participat la activităţile de perfecţionare organizate la nivelul cercurilor pedagogice, când
au fost solicitaţi conform graficului acestor activităţi.
 Permanentă colaborare, pe tot parcursul semestrului, între toţi membrii Comisiei metodice, urmărindu-se o cât
mai bună coordonare, înţelegere şi aplicare a regulamentelor în vigoare;
 Participarea tuturor membrilor Comisiei la toate acţiunile organizate la nivelul şcolii, precum şi la nivel
judeţean şi informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ;
Puncte slabe:
Participarea redusă a membrilor Comisiei la cursuri de formare şi perfecţionare.

8. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ


Puncte tari:
Toți membrii catedrei au fost preocupați de creșterea nivelului de cunoștințe ale elevilor, de respectarea cerințelor
din programele școlare
 Organizarea Olimpiadei de matematică –Etapa pe școală și locală
 Întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal.
 Modernizarea bazei materiale
o inventarierea mijloacelor didactice existente
o întreținerea mijloacelor de învățământ existente
Puncte slabe:
 Nevalorificarea la maxim a resurselor materiale existente în şcoală, nu s-au folosit planşele existente.

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 9
 Insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de matematică; există destui elevi care
ar putea face faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă, determinată si de programul şcolar al acestora, îi
determină să renunţe la activitatea de performanţă la această disciplină;
 Utilizarea insuficientă (nevalorificarea la maximum) a materialelor didactice, a sistemului informatizat AEL;
 Inexistenţa unui cabinet de matematică dotat cu videoproiector,tablă interactivă și conexiune la internet
 Program de funcţionare al liceului în două schimburi, ceea ce îngreunează stabilirea unui program de
consultaţii;

9. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN SEMESTRUL AL II


–LEA
 Utilizarea resurselor materiale din dotare să fie eficientă.
 Utilizarea materialelor de lucru suplimentare: fişe de lucru, fişe de teste, etc.
 Realizarea, în mai mare măsură, a învăţării centrate pe elev.
 Realizarea diferenţiată a fişelor de lucru.
 Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual: concursuri, sesiuni de comunicări
ştiinţifice.
 Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învățare.

Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative, ca o concluzie, însă, a întregii activităţi a
Comisiei, pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018, aceasta s-a desfăşurat în bune condiţii, membrii
Comisiei preocupându-se în permanenţă pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ la disciplina
matematică. Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost promovată
egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte
comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din şcoală împreună cu care au
fost organizate activităţi extracurriculare.

Întocmit, Responsabil Comisia Metodică Matematică - Informatică


Profesor OLAH CARMEN ADRIANA

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE


ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI TEHNOLOGII
An școlar 2017-2018 Semestrul I

1. PROIECTAREA DIDACTICĂ
Puncte tari:
 Activitatea la nivelul catedrei s-a desfăşurat în conformitate cu planul managerial şi de activităţi
proprii.
 Au fost elaborate planificările anuale şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a
conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu obiectivele de referinţă sau competenţele specifice
vizate şi alocarea resurselor de timp pentru fiecare unitate de învăţare.
 Proiectarea unităţilor de învăţare s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în vigoare.
 Au fost întocmite programe şi planificări pentru disciplinele opţionale.
 În urma observaţiilor şi a discuţiilor purtate cu membrii catedrei am constatat că materia
planificată a fost parcursă ritmic, pe cât posibil, şi integral
 planificarea și susținerea lucrărilor scrise;
 revizuirea planificărilor
 compararea permanentă a situației reale cu cea proiectată, din punctual de vedere al realizării
planificării, adaptând și reactualizând planificarea în conformitate cu situația reală și cu
situațiile de învățare existente;
 realizarea proiectului didactic ținând cont de rigoarea științifică, strategii activ-participative,
obiective operaționale corect formulate;
 stabilirea obiectivelor evaluării și elaborarea instrumentelor de evaluare și valorificarea
rezultatelor evaluării;
Puncte slabe: -

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 10
Puncte tari:
 La realizarea lecţiilor s- au aplicat metode şi procedee activ- participative.
 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii,
strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii,
creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare,
problematizatoare.
 Materialele didactice selecţionate au fost sugestive, în concordanţă cu conţinuturile şi cu obiectivele
activităţilor organizate, iar utilizarea lor a fost gândită într-o succesiune adecvată care să faciliteze
învăţarea şi să o facă plăcută.
 S-a utilizat material didactic variat: fişe de lucru, culegeri, lecţii în AEL, filme didactice, atlase
zoologice, material viu şi conservat, mulaje, planşe în relief, preparate microscopice, materiale din
dotarea laboratoarelor de fizică şi chimie
 S-au folosit metode de învăţare ca: observaţia, descoperirea dirijată, problematizarea , experimentul
demonstrativ
 S-a lucrat diferenţiat cu elevii care au probleme în însuşirea cunoştinţelor, elevii fiind grupaţi în echipe,
fiecare echipă primind sarcini de lucru diferite.
 Responsabilizarea elevilor, creşterea gradului de motivaţie întrinsecă a învăţării
 Organizarea de consultaţii cu elevii în vederea pregătirii acestora pentru susţinerea examenului de
bacalaureat ( fizică, biologie- conform graficului)
 Comunicarea profesor- elev a fost adecvată, atât cea verbală, cât şi cea nonverbală.
 S- a realizat feed-back- ul şi s-a ţinut seama de acesta în elaborarea ulterioară a materialelor de lucru şi
în planificarea activităţilor următoare.
Puncte slabe:
 Procesul de predare-învăţare nu s-a realizat totdeauna diferenţiat, în funcţie de particularităţile
elevilor..
 nu s-a reuşit antrenarea conştientă a tuturor elevilor în actul învăţării;
 nu s-au descoperit încă mijloacele cele mai eficiente pentru stimularea intelectuală a elevilor, pentru
studiul individual.

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR


Puncte tari:
 Au fost aplicate elevilor teste iniţiale, rezultatele acestora ajutându- i pe profesori să- şi planifice
recuperarea lacunelor sesizate la elevi, în mod diferenţiat, pe clase şi pe elev.
 Au fost elaborate teste de evaluare formativă, sumativă şi teste de evaluare pentru aprofundarea
materiei.
 S- au elaborat fişe de lucru corespunzătoare nevoilor elevilor cu CES.
 Întrebările adresate elevilor au fost clar formulate, cu răspunsuri deschise.
Puncte slabe:
 ritmicitatea notării a fost uneori deficitară.

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI


Puncte tari:
 Majoritatea elevilor au atins standardele educaţionale la nivelul prevăzut de programă, la fiecare
specialitate.
Puncte slabe:
 Elevii nu acordă atenţie suficientă studiului individual, bazându-se doar pe informaţiile dobândite în
clasă.
 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultural, cu mentalităţi şi atitudini indiferente la
procesul educaţional, elevii neprimind nici un ajutor din partea părinţilor.
 Există elevi CES cu mari deficienţe de învăţare. Cu aceştia munca este uriaşă, iar rezultatele abia
dacă se întrezăresc.
 Slaba încurajare și susținere a elevilor ce pot realiza performanțe deosebite.
 Indulgența crescută față de elevii ce nu răspund cerințelor programei și care nu respectă
regulamentul școlar.

5. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


Opţionale
Au fost întocmite programe şi planificări pentru disciplinele opţionale

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 11
La biologie
- clasele a V-a “Educatia ecologica si protectia mediului” d-na prof Craciun Florentina
- clasele a VI-a „Educatie pentru sanatate” d-na prof Torok Alina
- clasele a VII-a „ Eco educatie pentru Scoli verzi” d-na prof. Baia Luminita
- Clasele a XI-a si a XII-a B „Educatie pentru sanatate” d-na prof. Baia Luminita
Puncte tari: -
Puncte slabe: -

6. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN COMISIILE METODICE


 Puncte tari
Activitatea membrilor catedrei s-a axat pe dezbaterea unor teme de specialitate sau de metodica
specialităţii, prezentări de referate, astfel in :
o luna septembrie Organizarea activităţii catedrei, proiectarea activităţii instructiv-educative
o luna octombrie Analiza rezultatelor testelor initiale - Intocmire planului de masuri pentru
imbunatatirea situatiei la invatatura
o luna noiembrie Propuneri subiecte olimpiada – faza pe scoala toti membrii catedrei
o luna decembrie : Sustinere referat:„Probele de evaluare si calitatea acestora”Prof Minea
Carmen
o luna ianuarie Dezbatere „Metode de evaluare” Toti membrii catedrei
 Puncte slabe: Nu toate activitatile au fost tinute in ziua in care au fost programate datorita
neconcordantei orarului membrilor catedrei

7. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN CERCURI PEDAGOGICE


Membrii catedrei au participat la activităţile de perfecţionare organizate la nivelul cercurilor
pedagogice,cand au fost solicitati conform graficului acestor activităţi.
 Participarea la microcercuri
 Olimpiada de biologie pe scoala

8. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ


Puncte tari:
Toți membrii catedrei au fost preocupați de creșterea nivelului de cunoștințe ale elevilor, de respectarea
cerințelor din programele școlare
Modernizarea bazei materiale
o Inventarierea mijloacelor didactice din laboratorul de fizică chimie si biologie în vederea
recondiționării sau propunerii de casare
o Intreținerea mijloacelor de învățământ existente

9. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN SEMESTRUL al II-


lea
 Utilizarea resurselor materiale din dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie să fie eficientă.
 În activităţile practice să fie direct implicaţi elevii şi numai când este cazul experimentele să fie
realizate demonstrativ de către profesor.
 Utilizarea materialelor de lucru suplimentare: fişe de lucru, fişe de teste, etc.
 Realizarea, în mai mare măsură, a învăţării centrate pe elev.
 Realizarea diferenţiată a fişelor de lucru.
 Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual: concursuri, sesiuni de
comunicări ştiinţifice, lectură suplimentară, etc.
 Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare.

Responsabil comisie, Tanțău Sirin

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 12
RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE
OM ȘI SOCIETATE
AN ȘCOLAR 2017-2018 SEMESTRUL I

1. PROIECTAREA DIDACTICĂ
Puncte tari:
 Activitatea la nivelul catedrei s-a desfăşurat în conformitate cu planul managerial şi de activităţi proprii.
 Au fost elaborate planificările anuale şi semestriale, stabilindu-se succesiunea de parcurgere a
conţinuturilor, corelarea fiecărui conţinut cu competenţele specifice vizate şi alocarea resurselor de timp
pentru fiecare unitate de învăţare.
 Proiectarea unităţilor de învăţare s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare și cu planurile-cadru
în vigoare.
 Au fost întocmite programe şi planificări pentru disciplinele opţionale.
 În urma observaţiilor şi a discuţiilor purtate cu membrii catedrei am constatat că materia planificată a
fost parcursă ritmic.
 A fost întocmită planificarea lucrărilor scrise, care s-au susținut conform acesteia.
 A fost comparată permanent situația reală cu cea proiectată, din punctul de vedere al realizării
planificării, adaptând și reactualizând planificarea în conformitate cu situația reală și cu situațiile de
învățare existente.
 S-au realizat proiecte didactice ținând cont de rigoarea științifică, folosindu-se strategii activ-
participative, pe baza unor obiective operaționale corect formulate.
Puncte slabe:
 Nu au fost respectate de către toți membrii catedrei termenele fixate pentru predarea planificărilor
calendaristice anuale.
 Nu s-au întocmit proiecte didactice de către cadrele didactice debutante.

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC


Puncte tari:
 La realizarea lecţiilor s- au aplicat metode şi procedee activ-participative.
 S-au stabilit și formulat obiective operaționale, în termeni de performanță, activități de învățare și
strategii didactice care să formeze competențele generale și specifice propuse.
 În vederea mobilizării elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, profesorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii,
ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii,
inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, laterale, creatoare , critice, modelatoare,
problematizatoare.
 Materialele didactice selecţionate au fost sugestive, în concordanţă cu conţinuturile şi cu obiectivele
activităţilor organizate, iar utilizarea lor a fost gândită într-o succesiune adecvată care să faciliteze
învăţarea şi să o facă plăcută.
 S-a utilizat material didactic variat: fişe de lucru, culegeri, lecţii în AEL, filme didactice, atlase
geografice și istorice școlare, hărți, globuri geografice.
 S-au folosit metode de învăţare precum: conversația, explicația, exercițiul, observarea, demonstrația
logică și figurală, problematizarea, studiul de caz, descrierea, algoritmizarea, modelarea, etc.
 S-a lucrat diferenţiat cu elevii care au probleme în formarea competențelor generale și specifice, elevii
fiind grupaţi în echipe, fiecare echipă primind sarcini de lucru diferite.
 Responsabilizarea elevilor, creşterea gradului de motivaţie întrinsecă a învăţării
 Organizarea de consultaţii cu elevii în vederea pregătirii acestora pentru susţinerea examenului de
bacalaureat (- conform graficului)
 Comunicarea profesor-elev a fost adecvată, atât cea verbală, cât şi cea nonverbală.
 Organizarea orelor de curs, atmosfera din clase și relațiile interpersonale create au fost, în general,
bune, profesorii dirijând clasa în mod eficient.
 S-a realizat feed-back-ul şi s-a ţinut seama de acesta în elaborarea ulterioară a materialelor de lucru şi în
planificarea activităţilor.
Puncte slabe:
 Procesul de predare-învăţare nu s-a realizat totdeauna diferenţiat, în funcţie de particularităţile
individuale ale elevilor.
 Nu s-a reuşit de fiecare dată antrenarea conştientă a tuturor elevilor în actul învăţării.

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 13
 Nu s-au descoperit încă mijloacele cele mai eficiente pentru stimularea intelectuală a elevilor, pentru
studiul individual.

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR


Puncte tari:
 Au fost stabilite corect obiectivele de evaluare, s-au elaborat instrumentele de evaluare, cu diferite tipuri
de itemi și au fost valorificate rezultatele evaluării.
 Au fost utilizate metode de evaluare bine alese, atât orale, cât și scrise și practice, dar și alternative, în
funcție de conținutul obiectivelor propuse.
 Au fost aplicate elevilor teste iniţiale, rezultatele acestora ajutându-i pe profesori să-şi planifice
recuperarea lacunelor sesizate la elevi, în mod diferenţiat, pe clase şi pe elev.
 Au fost elaborate teste de evaluare formativă, sumativă şi teste de evaluare pentru aprofundarea
materiei.
 S- au elaborat fişe de lucru corespunzătoare nevoilor elevilor cu CEȘ.
 Întrebările adresate elevilor au fost clar formulate, cu răspunsuri deschise.
Puncte slabe:
 Ritmicitatea notării a fost uneori deficitară.
 Nu se realizează suficient analiza și interpretarea rezultatelor evaluării la nivelul fiecărei clase.

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI


Puncte tari:
 Majoritatea elevilor au atins standardele educaţionale la nivelul prevăzut de programă, la fiecare
specialitate.
 Elevii pot să rezolve diferite tipuri de sarcini didactice, pot emite judecăți de valoare și pot să poarte un
dialog în situații reale de viață, pe diferite teme, în funcție de particularitățile de vârstă ale acestora.
Puncte slabe:
 Elevii nu acordă atenţie suficientă studiului individual, bazându-se doar pe informaţiile dobândite în
clasă.
 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul subcultural, cu mentalităţi şi atitudini indiferente la
procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinţilor.
 Există elevi cu CEȘ cu mari deficienţe de învăţare, cu aceştia munca fiind uriaşă, iar rezultatele abia
dacă se întrezăresc.
 Elevii care pot realiza performanțe deosebite sunt slab încurajați și susținuți.
 Se manifestă indulgență crescută față de elevii ce nu răspund cerințelor programei și care nu respectă
regulamentul școlar.

5. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


Opţionale
Au fost întocmite programe şi planificări pentru disciplinele opţionale.
 Aprofundare:
-clasa a XI-a A-geografie-Bordean Raluca
-clasa a XI-a A-istorie-Ungureanu Constantin
-clasa a XII-a A-geografie-Bordean Raluca
-clasa a XII-a A-istorie-Ungureanu Constantin
Aceste ore vin în sprijinul elevilor ajutându-i la aprofundarea cunoștințelor teoretice, la sistematizarea
acestora și la o abordare practică, o ordonare a materialului de învățat si la formarea modului de a gândi.
 Extindere:
-Clasele a VII-a A, B, C-geografie-Bogdan Iliana
 Opționale cu disciplină separată:
-clasele a V-a A, B, C - opțional integrat -geografie-Glogojanu Ciprian-„Zărnești”
-clasa a XI-a A-istorie-Ungureanu Constantin-„Artă, tradiții și obiceiuri npopulare românești”
-clasa a XII-a A-Ungureanu Constantin-„O istorie a comunismului din România”
-clasa a XII-a A–Bordean Raluca-„Hazarde. Echilibre și dezechilibre naturale”
Puncte tari:
 S-a urmărit renunțarea la caracterul teoretizant al activităților, crescând astfel interesul elevilor, iar
modalitățile de lucru alese au sporit aspectul aplicativ și creșterea gradului de participare activă a
acestora.

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 14
 Au fost propuse și realizate cursuri opționale la nivelul disciplinei, interdisciplinare, transdisciplinare
sau integrate foarte interesante din punct de vedere al conținuturilor vizate și al modalităților de
evaluare realizate.
 Modalitățile în care s-au realizat opțiunile și s-au selectat elevii pentru cursurile opționale au fost foarte
transparente.
 S-au completat fișele de exprimare a propunerilor de CDȘ pentru anul școlar următor la nivelul fiecărei
discipline.
 S-a propus un număr mare de cursuri opționale, care urmează să fie desfășurate în anul școlar 2018-
2019.
Puncte slabe:

6. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN COMISIILE METODICE


Puncte tari:
Activitatea membrilor catedrei s-a axat pe dezbaterea unor teme de specialitate sau de metodica
specialităţii, prezentări de referate, după cum urmează:
 18.09.2017: Organizarea activităţii catedrei, proiectarea activităţii instructiv- educative-toti membrii
catedrei. Analiza și interpretarea rezultatelor examenului de bacalaureat național 2017.
 Prezentarea proiectul ui „Worldʹs largest lessons”-toți membrii catedrei
 11.10.2017: Alegerea manualului pentru clasa a V-a la disciplinele istorie, geografie și educație
socială
 17.11.2017: Susținerea unei lecții CLIL în limba engleză, având titlul „Water Pollution”, la clasa a IX-
a A-Gridean Raluca
 22.01.2018: Completarea fișelor pentru exprimarea propunerilor de CDȘ la nivelul fiecărei discipline,
discuții privind viitoarele planuri-cadru pentru liceu-toti membrii catedrei
Puncte slabe:

7. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN CERCURI PEDAGOGICE


Puncte tari:
 Membrii catedrei au participat la activităţile de perfecţionare organizate la nivelul cercurilor pedagogice
și comisiei metodice Om și societate, conform graficului acestor activităţi, astfel:
 Profesorii de geografie, Glogojanu Ciprian, Bordean Raluca, Bogdan Iliana, Pintilie Adrian:
 Au participat la consfătuirile județene la disciplina geografie desfășurate în data de
15.09.2017 la Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov.
 Au participat la ședința reunită a Cercului Pedagogic Râșnov-Bran-Zărnești geografie
și istorie desfășurată în data de 20.10.2017 la Liceul Tehnologic Râșnov.
 Au participat (Glogojanu Ciprian, Gridean Raluca) la ședințele Consiliului Consultativ
al disciplinei geografie desfășurate în datele de 06.10.2017, 29.11.2017, 14.01.2018 la
sediul I.S.J. Brașov.
 Au participat la ședința Cercului Pedagogic Râșnov-Bran-Zărnești desfășurată în data
de 15.12.2016 la Liceul Tehnologic Bran, având ca temă „Transdisciplinaritatea în
cadrul geografiei”.
 Au organizat în data de 18.12.2017 etapa pe școală a Olimpiadei de Geografie și a
Concursului Național de Geografie pentru clasele V-VII „Mica Olimpiadă de
Geografie-TERRA”, la care au participat 16 elevi din clasele a V-a-a XII-a, 9 dintre
aceștia calificându-se la etapa locală a acestor concursuri.
 Au participat la ședințele comisiei metodice Om și societate desfășurate în datele de
18.09.2017, 10.10.2017, 17.11.2017 și 22.01.2018.
 Profesorii de istorie, Luca Cristina și Ungureanu Constantin:
 Au participat la consfătuirile județene la disciplina istorie desfășurate în data de
15.09.2017 la Colegiul Național „Andrei Șaguna” Brașov.
 Au participat la ședința reunită a Cercului Pedagogic Râșnov-Bran-Zărnești geografie
și istorie desfășurată în data de 20.10.2017 la Liceul Tehnologic Râșnov.
 Au participat la ședințele comisiei metodice Om și societate desfășurate în datele de
3.10.2016, 11.10.2016, 21.11.2016 și 16.01.2017.
 Profesorii de religie, Coroiu Ovidiu, Orzănică Raluca:
 Au participat la consfătuirile județene la disciplina religie desfășurate în luna
octombrie 2017 la Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” Brașov.
 Au participat la ședința Cercului Pedagogic Râșnov-Bran-Zărnești relogie desfășurată
în luna octombrie 2017 la Școala Gimnazială „Peter Thal” Râșnov.

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 15
Au participat la ședințele comisiei metodice Om și societate desfășurate în datele de

18.09.2017. 11.10.2017, 17.11.2017 și 22.01.2018.
 Profesorul de discipline socio-umane, Ghiorghiaș Dragoș:
 A participat la ședințele comisiei metodice Om și societate desfășurate în datele de
18.09.2017, 11.10.2017, 17.11.2017 și 22.01.2018.
 Consilierul școlar, Popa Mirela:
 A participat la ședința Cercului Pedagogic al consilierilor școlari desfășurată în luna
noiembrie 2017.
 A participat la ședințele comisiei metodice Om și societate desfășurate în datele de
18.09.2017, 11.10.2017, 17.11.2017 și 22.01.2018.
Puncte slabe:

8. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ


Puncte tari:
 Toți membrii catedrei au fost preocupați de formarea de competențe elevilor, de respectarea cerințelor
din programele școlare.
 Modernizarea bazei materiale, prin întreținerea mijloacelor de învățământ existente și achiziționarea
altora, noi.
 Organizarea și participarea la activități extrașcolare
 Susținerea elevilor prin pregăriri suplimentare pentru examenul de bacalaureat național 2018.
 Profesorii de geografie, Glogojanu Ciprian, Gridean Raluca, Bogdan Iliana, Pintilie Adrian:
o A participat la LP6 (Zwickau)(Glogojanu Ciprian) la activități desfășurate în cadrul proiectului
Erasmus+, în care este implicat și Liceul Teoretic„ Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești.
o A participat (Gridean Raluca) la sesiunea de educație și conștientizare „Sănătatea sânilor”,
desfîșurată în data de 23.10.2017, în cadrul proiectului ”Despre cancer la locul de muncă, un
beneficiu pentru toți”.
o A participat (Glogojanu Ciprian, Gridean Raluca, Bogdan Iliana) la sesiunea de formare „Să
împărtășim bucuria naturii”, organizată de Centrul SCHUBZ din Râsnov, în data de
28.10.2017.
o A participat (Glogojanu Ciprian) la activitatea de diseminare a proiectului Erasmus+,
desfășurată la CDI al Liceului Teoretic„ Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești cu ocazia Erasmus
Day.
o A participat (Glogojanu Ciprian) în perioada 10-17.11.2017 la activitățile desfășurate în
colaborare cu Radio România Cultural (concursul „Cine știe, câștigă!”-15.11.2017,
transmisiunile în direct din incinta școlii-17 și 18.11.2017).
o A susținut (Gridean Raluca) o lecție CLIL în limba engleză, având titlul „Water Pollution”, la
clasa a IX-a A, pentru implementarea acestor lecții și în afara AUL, desfășurate în cadrul
proiectului Erasmus +.
o Au participat (Glogojanu Ciprian, Gridean Raluca, Bogdan Iliana) la cursul de formare
profesională de mediator școlar, furnizat de Edu Zece Plus, desfășurat în datele de 21.11.2017
și 28.11.2017 la Liceul Teoretic„ Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești.
 Profesorii de istorie, Luca Cristina și Ungureanu Constantin:
o Au desfășurat activitatea „Memoria Holocaustului”.
o A participat (Luca Cristina) la sesiunea de formare „Să împărtășim bucuria naturii”, organizată
de Centrul SCHUBZ din Râsnov, în data de 28.10.2017.
o A participat (Luca Cristina) la activitatea de diseminare a proiectului Erasmus+, desfășurată la
CDI al Liceului Teoretic„ Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești cu ocazia Erasmus Day.
o A participat (Luca Cristina, Ungureanu Constantin) în perioada 10-17.11.2017 la activitățile
desfășurate în colaborare cu Radio România Cultural (concursul „Cine știe, câștigă!”,
transmisiunile în direct din incinta școlii).
o Au participat (Luca Cristina, Ungureanu Constantin) la cursul de formare profesională de
mediator școlar, furnizat de Edu Zece Plus, desfășurat în datele de 21.11.2017 și 28.11.2017 la
Liceul Teoretic„ Mitropolit Ioan Mețianu” Zărnești.
o Au participat la activitatea dedicată Zilei Naționale a României, desfășurată în data de
1.12.2017 în centrul orașului Zărnești.
o Au participat la vizite tematice la biserică (prezentarea frescei în care este înfățișat regele
Mihai).
o Au participat la activitatea dedicată Zilei Unirii Principatelor Române, desfășurate în data de
25.01.2018 la nivelul fiecărei clase.
 Profesorii de religie, Coroiu Ovidiu, Orzănică Raluca:

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 16
o Au participat la activități specifice, precum împărtășirea elevilor în postul Crăciunului sau
vizite tematice la biserică (prezentarea frescei în care este înfățișat regele Mihai) .
o Au organizat (Orzănică Raluca) o scenetă, având tema sărbătorii Crăciunului.
 Profesorul de discipline socio-umane, Ghiorghiaș Dragoș:
o A participat la cursul de formare profesională de mediator școlar, furnizat de Edu Zece Plus,
desfășurat în datele de 21.11.2017 și 28.11.2017 la Liceul Teoretic„ Mitropolit Ioan Mețianu”
Zărnești.
o A participat ca profesor însoțitor la excursiile organizate în datele de 30.09.2017, 28-
29.10.2017 și 18.11.2017 la Sibiu, Aiud-Turda și, respectiv, Sighișoara.
 Consilierul școlar, Popa Mirela:
o A participat la activitatea de formare profesională „Re-engineering prin EMPAQT”.
o A participat la activitatea de intervizare CJRAE, desfășurată în cadrul proiectului „Ora de net”.
o A informat și promovat campania Poliției Române „Școala în siguranță” în cadrul unității de
învățământ.

9. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ÎN SEMESTRUL al II-lea


 Utilizarea resurselor materiale din dotarea laboratorului de istorie să fie eficientă;
 Creșterea numărului de interasistențe;
 Eliminarea disfuncțiilor între situația reală de la clasă și cea proeictată;
 Construirea situațiilor de învățare care să solicite participarea creativă a elevilor;
 O mai bună valorificare a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei și stabilirii strategiilor de predare-
învățare-evaluare adecvate;
 O mai bună colaborare între partenerii educaționali;
 O implicare mai mare a părinților în viața școlii;
 În activităţile practice să fie direct implicaţi elevii şi numai când este cazul experimentele să fie realizate
demonstrativ de către profesor.;
 Utilizarea materialelor de lucru suplimentare: fişe de lucru, fişe de teste, etc.;
 Realizarea, în mai mare măsură, a învăţării centrate pe elev;
 Realizarea diferenţiată a fişelor de lucru;
 Organizarea unor activităţi care să solicite elevilor studiul individual: concursuri, sesiuni de comunicări
ştiinţifice, lectură suplimentară, etc;
 Organizarea unor programe de recuperare a elevilor ce întâmpină greutăţi în procesul de învăţare.
responsabil comisie metodică,
prof. Gridean Raluca

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE


SPORT ȘI ARTE
AN ŞCOLAR 2017 – 2018 – SEMESTRUL I

ARGUMENT
“Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii
umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru
împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească
activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.”1
Pentru ca şcoala românească să atingă idealul educațional prevăzut de Legea Educației Naționale, ea ar trebui
să ştie atât cum să o facă, prin curriculum, pedagogie, resurse şi politici înţelepte, dar şi care sunt aptitudinile și
capacitățile fiecărui copil care îi intră pe poartă. Şcoala, alături de ceilalți factori implicați – părinții și societatea
civilă – trebuie să creeze cadrul necesar astfel încât copiii de astăzi să simtă “trebuinţa de a învăţa toată viaţa”
pentru propria desăvârşire şi participare la progresul şi prosperitatea umanităţii.
În anul şcolar 2017 – 2018 Comisia metodică „Sport și arte” este formată din șase cadre didactice, dintre care:
patru titulari, la educaţie fizică prof. Neculoiu Mariana, prof. Ittu Ionuț și prof. Iftinca Cătălin, la educaţie muzicală
prof. Mihalcea Elena şi doi suplinitori: la educaţie plastică prof. Gheorma Viorica și prof. Văduva Valentin la
educație fizică și sport.
Comisia metodică și-a desfășurat activitatea în semestrul I al anului școlar 2017 – 2018 conform Planului
managerial și Planului de activități întocmit și aprobat la începutul anului școlar, în prima ședință a comisiei
metodice. Obiectivele propuse spre realizare prin desfăşurarea acestor activităţi au fost atinse după cum urmează:

1
Legea Educației Naționale, 2010, art. 2 alin. 3

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 17
1. PROIECTAREA DIDACTICĂ
Puncte tari:
o Finalizarea de către cadrele didactice a planificărilor anuale şi semestriale în termenele stabilite
şi întocmirea lor în conformitate cu programele în vigoare;
o Utilizarea testelor de evaluare iniţială ca punct de plecare in intocmirea planificarilor si în
abordarea ulterioară a materiei;
o Elaborarea corectă a proiectelor didactice;
o Stabilirea şi formularea obiectivelor operaţionale ale activităţilor de învăţare si ale strategiilor
didactice s-a realizat potrivit scopului vizat, în termeni de performanţă;
Puncte slabe:
o Nerespectarea de către unii membri ai catedrei a termenelor fixate pentru predarea materialelor
din portofoliul profesorului.

2. CALITATEA ACTULUI DIDACTIC


Puncte tari:
o Asigurarea unui climat de muncă eficientă şi colaborarea în cadrul catedrei, în folosul elevilor;
o Informaţia a fost adaptată la posibilităţile de învăţare şi la nivelul de pregătire al elevilor (cu
elevii integraţi s-a lucrat diferenţiat);
o Parcurgerea ritmică a programelor şcolare;
o Utilizarea materialului didactic în mod adecvat, pentru asigurarea unei instruiri eficiente;
o Utilizarea unor metode didactice moderne în predare – învăţare: instruire asistată de calculator,
metode de instruire practică.
Puncte slabe:
o Lipsa unui teren de sport în aer liber reprezintă o problemă în pregătirea elevilor la educaţie fizică
deoarece metodologia cere ca anumite unităţi de învăţare să fie programate astfel încât lecţiile să
poată fi desfăşurate afară;
o Lipsa unei gropi cu nisip pentru efectuarea săriturii în lungime cu elan.

3. CALITATEA EVALUĂRII ELEVILOR


Puncte tari:
o Aplicarea testelor de evaluare iniţială şi observarea progresului elevilor pe parcursul procesului
instructiv – educativ;
o Stabilirea corectă a obiectivelor evaluării;
o Metode de evaluare bine alese, în funcţie de conţinutul obiectivelor propuse;
o Elaborarea instrumentelor de evaluare potrivit particularităţilor de vârstă a elevilor;
o Îndeplinirea cerinţelor notării ritmice;
Puncte slabe:
o Nu se realizează suficient analiza rezultatelor evaluării la nivelul fiecărei clase.

4. NIVELUL ATINGERII STANDARDELOR EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI


Puncte tari:
o S-a reuşit într-o mare măsură atragerea elevilor către performanţă, atât la educaţie fizică şi sport,
cât și la educație muzicală și educație plastică;
o S-au realizat ore de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanță;
o Rezultate bune şi foarte bune obţinute la ONSŞ, fazele pe oraş și pe microcerc:
- șah gimnaziu:
 echipe – locul I – microcerc (prof. Ittu Ionuț)
- fotbal III – IV:
 băieţi – locul I – oraș (prof. Iftinca Cătălin)
- fotbal V – VIII:
 băieţi – locul II – oraș (prof. Iftinca Cătălin)
 băieţi – locul I – microcerc (prof. Iftinca Cătălin)
- fotbal IX – XII:
 băieţi – locul I – oraș (prof. Neculoiu Mariana)
 băieţi – locul I – microcerc (prof. Neculoiu Mariana)
- handbal V-VIII:
 băieţi – locul II – oraș (prof. Neculoiu Mariana)
- baschet:
 băieţi – locul II – oraș (prof. Ittu Ionuț)

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 18
 fete – locul I – oraș (prof. Ittu Ionuț)
 fete – locul I – microcerc (prof. Ittu Ionuț)
o Rezultate bune şi foarte bune obţinute la concursurile muzicale
Puncte slabe:
o Lipsa unui teren de sport în aer liber și a unei gropi pentru sărituri reprezintă o problemă în
pregătirea elevilor pentru concursurile din cadrul OG și ONSȘ;
o Nevalorificarea la maxim a resurselor umane şi materiale;

5. CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


 Opţionale:
o Educaţie fizică:
- cls. a VI-a, prof. Neculoiu Mariana („Handbal”)
- cls. a VII-a, prof. Ittu Ionuț („Baschet”)
- cls. a VIII-a, prof. Iftinca Cătălin („Fotbal”)
- cls. a XI-a A și B, prof. Neculoiu Mariana („Dans popular specific zonei Zîrnești –
Poiana Mărului”)
o Educaţie muzicală
- cls. V – VIII, prof. Mihalcea Elena, ansamblu coral
o Educaţie plastică
Puncte tari:
o Realizarea opţiunior şi selectarea elevilor s-a efectuat ţinând cont de particularităţile de vârstă ale
acestora, de concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii;
o S-a urmărit creşterea interesului şi a gradului de participare activă a elevilor prin cât mai multe
modalităţi de lucru practice, punându-se accent mai mult pe aspectul aplicativ al activitatilor si
mai putin pe caracterul teoretizant al acestora.
o Aprobarea de către conducerea liceului, pentru anul școlar viitor, a unui opțional integrat
transcurricular „Dans popular specific zonei Zărnești – Poiana Mărului” la clasele a XI-a – prof.
Neculoiu Mariana
Puncte slabe:
o Lipsa interesului cadrelor didactice pentru elaborarea și implementarea unor microprograme
pentru opționale integrate prin care să fie valorificat întregul potențial oferit de această latură a
curriculumului.

6. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN COMISIILE METODICE


Puncte tari:
o Înscrierea membrilor comisiei la gradele didactice
- prof. Ittu Ionuț - înscris la gr. I
- prof. Neculoiu Mariana - înscris la gr. I
- prof. Iftinca Cătălin - înscris la gr. II
- prof. Mihalcea Elena - înscris la gr. II
o Stabilirea responsabilităţilor ce revin fiecărui membru al catedrei pentru finalizarea obiectivelor
propuse în Planul Managerial;
o Proiectarea activităţilor metodice ale catedrei;
o Interes pentru formarea continuă prin participarea la întâlnirile lunare ale catedrei , fiecare cu
tema cu care se afla în „ Graficul anual al activităţilor de catedra”, lecţie deschisă, referat, masă
rotundă;
Puncte slabe:
o Nu s-a respectat în totalitate graficul activităţilor propuse in cadrul comisiei

7. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE PRIN CERCURI PEDAGOGICE


Puncte tari
o Participarea membrilor catedrei la competiţiile şi activităţile sportive cuprinse în Calendarul
competiţional;
o Participare la activităţile din microcercuri: şedinţă microcerc, lecții deschise, referate
Puncte slabe
o Nu am avut participare de excepţie prin elaborare de metodologii, manuale, lucrări de specialitate

8. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ


Puncte tari:

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 19
oInteresul pentru perfecţionare arătat de membrii catedrei prin participarea la ședințele Comisiei
Diriginţilor;
o Elaborarea Normelor de protecţia muncii şi a Regulamentului de funcţionare a bazei sportive;
o Asigurarea documentaţiei de specialitate;
o Antrenarea unui număr mare de elevi în activităţi extracurriculare şi extraşcolare
o Consultaţii şi pregătire pentru olimpiade
o Organizare şi participare la activităţi extracurriculare şi extraşcolare:
- Neculoiu Mariana:
 Participare la OG și ONSŞ – faza pe microcerc la tenis de masă învăţământ liceal;
 Susținerea unor miniconcerte de colinde, cu ocazia Crăciunului, împreună cu
elevii claselor IX – XII originari din Poiana Mărului, la diferite instituții locale;
 Implicare în organizarea unei ședințe foto care a avut ca scop realizarea unui
album foto dedicat centenarului Marii Uniri;
 Organizare și participare la activităţi cu clasa a X-a B, ca diriginte.
- Ittu Ionuț:
 Participare la OG;
 Organizare și participare la activităţi cu clasa a VIII-a C, ca diriginte.
- Iftinca Cătălin:
 Participare la OG;
 Organizare și participare la activităţi cu clasa a VIII-a A, ca diriginte.
- Văduva Nicolae:
- Mihalcea Elena:
 Participare cu corul liceului la manifestările organizate de Primăria orașului
Zărnești cu ocazia Zilei Naționale a României;
 Susținerea unor miniconcerte de colinde cu ocazia Crăciunului la diferite instituții
locale, împreună cu elevii membri ai corului liceului.
- Gheorma Viorica:
Puncte slabe
o Nu am reușit să atragem mai multe parteneriate cu diverse instituții în vederea susținerii diferitelor
activități extracurriculare și extrașcolare;
o Nu toți membrii comisiei sunt interesați de proiectarea și desfășurarea activităților
extracurriculare și extrașcolare.

9. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE


o Sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice tinere în vederea înscrierii şi participării la cursuri de
perfecţionare şi formare continuă;
o Creşterea numărului de interasistenţe;
o Construirea situaţiilor de învăţare care solicită participarea creativă a elevilor;
o Implicarea cadrelor didactice în realizarea unor cercuri şi cluburi la nivelul şcolii;
o Testarea periodică a aptitudinilor şi motivaţiilor elevilor;
o Evaluarea elevilor, cu accent pe competenţele durabile, abilităţile şi capacităţile de a folosi
deprinderile, pentru obţinerea de performanţe;
o Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi lucru în echipă;
o O mai bună valorificare a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei şi stabilirii strategiilor adecvate;
o Monitorizarea, negocierea şi rezolvarea unor stări conflictuale între profesor - elev;
o O mai bună colaborare între profesori – diriginţi şi părinţi;
o Prezenţa consiliului profesoral al clasei la şedinţele cu părinţii;
o O implicare mai mare a părinţilor în activitatea educaţională;
o Promovarea unei politici de cooperare, prin:
- parteneriat la nivel de unităţi de învăţământ pe diferite ramuri sportive;
- sprijinirea şi dezvoltarea unor proiecte comunitare pe linie de sport;
- parteneriat la nivelul orașului cu toţi profesorii din unităţile de învăţământ pentru iniţierea
unor "Cupe" la diferite ramuri de sport;
o Activităţi extracurriculare şi extraşcolare în care să fie antrenat un număr căt mai mare de elevi;
o Promovarea prestigiului şcolii prin exemple de bună practică;
o Desfăşurarea cât mai multor lecţii de educaţie fizică în aer liber.

Întocmit responsabil catedră,


prof. Neculoiu Mariana

anexa la raportul directorului cu privire la starea învățământului pe semestrul I al anului școlar 2017-2018 Pagina 20