Sunteți pe pagina 1din 7

Profesor: Elena Lupu

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Huși

Aria curriculară: Limbă şi comunicare

Disciplina: Limba şi literatura română

Clasa: a V-a

Subiectul lecţiei: Puiul de Ioan Al. Brătescu-Voineşti

Tipul lecţiei: Mixtă

Scopul lecţiei: Receptarea unei opere epice; Insuflarea pasiunii pentru lectură

Competenţe specifice:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare

1.2 identificarea secvenţelor de dialog, de naraţiune şi de descriere dintr-un mesaj oral, în scopul
înţelegerii modului de structurare a acestora ;
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat.
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în
situaţii de comunicare monologată şi dialogată
2.1. înlănţuirea clară a ideilor într-un mesaj oral ;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare diverse.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
3.1 identificarea ideilor principale după citirea globală a unui text ;
3.5 Folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea.
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite context de realizare, cu scopuri diverse
4.1 redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan ;
1
4.4 redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) Cognitive: OC1: sǎ prezinte date despre viaţa şi opera lui I. Al. Brătescu-Voineşti;
OC2: să citească textul expresiv și conștient pe fragmente;
OC3: sǎ extragă ideile principale ale textului;
OC4: sǎ identifice semnificațiile titlului;
OC5: să răspundă la întrebări, dovedind astfel cunoașterea subiectului operei;

OC6: să ordoneze, prin numerotare, reperele spațio-temporale din povestire;

OC7; să completeze spațiile punctate;

OC8: să rezume momentul în care puiul cel mare este prins de flăcău.

b) Afective: OA1: să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;


OA2: să participe cu interes la activitate;
OA3: să trăiască, emoţional, întâmplările prezentate în opera epică.
c) Psihomotorii: OPM1: să-şi coordoneze mişcările pentru a foileta, în condiţii de igienă şi
securitate a materialului tipografic utilizat (manuale, caiete, fişe)
STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) Metode şi procedee: conversaţia, jocul didactic, exerciţiul, activitate în


perechi, explicaţia, problematizarea, metoda R.A.I., învǎţarea prin cooperare,
exemplul, Starbust, ciorchinele.
b) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manualul, caietele elevilor.

c) Forme de organizare a activităţii: activitate pe grupe, activitate frontală.


d) Resurse şi managementul timpului:
- spaţiu de lucru: sala de clasǎ
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 minute.

Resurse bibliografice:

2
 oficiale : Programa şcolară Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a,
Bucureşti, 2009
 metodico-ştiinţifice : 1. Gherghina, Dumitru, Dănilă, Ioan, et alii, Metodica predării
limbii şi literaturii române în şcoala primară, gimnaziu şi liceu, Craiova, Editura
„DIDACTICA NOVA”, 2005 ;
2. Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii
române în şcoală, Bucureşti, Editura „POLIROM”, 1999
 ştiinţifice : Brătescu-Voineşti, Ioan Al., Întuneric şi lumină
Soare, Hadrian, Soare, Gheorghe, Limba şi literatura română
clasele V-VIII (Îndrumător pentru manualele alternative),
Editura Carminis

3
SCENARIUL DIDACTIC

Strategie didactică

Etapele Activitatea profesorului Activiatea elevilor Evaluare

lecţiei Metode Mijloace Org.

1. MOMENT - organizarea condiţiilor


ORGANIZATORIC necesare desfăşurării
eficiente a demersului
didactic
2. - verificarea temei de casă, - răspund întrebărilor R.A.I. caiete frontală analiza
ACTUALIZAREA făcând aprecieri asupra răspunsurilor
CUNOŞTINŢELOR modului în care a fost -citesc şi corectează tema
realizată
2. CAPTAREA - pornind de la invățătura - răspund întrebărilor conversaţia frontală analiza
ATENȚIEI biblică ”Copiilor, ascultați răspunsurilor
pe părinții voștri întru
toate”, se va face trecerea la
următoarea lecție.
3. ENUNŢAREA - se va prezenta elevilor - se notează pe tablă şi în conversația frontală
TEMEI ŞI A titlul lecţiei noi, nivelul caiete titlul lecţiei
OBIECTIVELOR performanţelor aşteptate;

-se anunţă obiectivele.


5. DIRIJAREA Folosind metoda - elevii vin cu răspunsuri; frontală
ÎNVĂŢĂRII ciorchinelui, vom identifica - citesc pe fragmente și conversația
notează ideile de pe pe grupe
semnificațiile titlului.
tablă.
În continuare, vom citi - scriu răspunsurile pe Ciorchinele

4
textul din manual pe steluțe.
fragmente logice și vom Starbust

identifica ideile principale


pe care le voi scrie la tablă
și solicit elevii să le scrie în
caiete.
Elevii sunt împărţiţi în
grupe de câte 5 şi trebuie să
formuleze întrebări: CINE?,
UNDE?, CÂND?, CUM?,
DE CE?, pe urmă să
adreseze aceste întrebări
celorlalte grupe.
La finalul răspunsurilor, vor
lipi steluțele pe tablă.

6. OBŢINEREA - Voi împărți fișe de lucru - elevii completează conversaţia Pe grupe


PERFORMANŢEI (Anexa 1) fişele, după care vor
prezenta planul rezultat
- după rezolvarea sarcinilor,
din activitatea
prin activitate frontală, se desfăşurată;
verifică acuratețea - vor corecta eventualele
greşeli.
răspunsurilor.
- se solicită corectarea

5
eventualelor greşeli.
7. EVALUARE - aprecierea elevilor privind conversaţia frontală
activitatea didactică;
- se va face o recapitulare a
celor studiate în timpul
lecţiei.
9. RETENŢIA - realizarea sintezei lecţiei - elevii îşi vor exprima conversaţia fontală
într-un enunţ părerile referitoare la cele
studiate.
10. TRANSFERUL - elevii vor primi ca temă - vor nota tema expunerea caiete frontală
CUNOŞTINŢELOR pentru acasă: Imaginați-vă
un alt final pentru această
operă literară.

6
ANEXA 1
Fișă de lucru
1. Ordonați, prin numerotare, reperele temporale din povestire:

- „După o ninsoare cu viscol”;


- „Și a trecut vara”;
- „Odata, prin iunie”;
- „Într-o primăvară”:
- „Într-o după-amiază, pe la sfârșitul lui august”;
- „În locul zilelor mari și frumoase, au venit zile mici și posomorâte”.
-
2. Ordonați, prin numerotare, spațiile în care trăiește prepelița:
- „Pe miriște”;
- „Într-un lan de porumb”;
- „într-un lan verde de grâu”;
- „în niște pârloage din marginea lăstarului”.
3. Bifați trăsăturile potrivite puiului cel mare:

 Neasculător
 Obraznic
 Inteligent
 Imprudent
 Naiv
 Egoist
 Disperat
4. Bifați care dintre afirmații sunt adevărate sau false:

 Naratorul este Ioan Al. Brătescu-Voinești;


 Naratorul este personaj-martor la acțiune;
 Naratorul povestește la persoana I;
 Naratorul știe tot despre personaje.
5. Completați cu enunțuri:

Situația inițială: O prepeliță sosită din țările calde își îngrijește cu dragoste cei șapte pui.
Cauza acțiunii: ...................................................................................................................
Desfășurarea acțiunii:
a) Prepelița înțelege că puiul cel mare este pierdut;
b) Odată cu schimbarea vremii, vin zile triste pentru puiul rănit.
Situația dificilă:..................................................................................................................
Situația finală:....................................................................................................................
6. Rezumați, în trei-patru enunțuri, momentul în care puiul cel mare este prins de un flăcău.

S-ar putea să vă placă și