Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BUDA PJ.


PROFESOR: TULAC DOINIŢA
DATA:19.05.2010
CLASA a VI-a
SUBIECTUL:Complementele
necircumstanţiale(direct/indirect)
TIPUL LECŢIEI:mixtă
OBIECTIVE CADRU:
-dobândirea de noi cunoştinţe şi formarea
deprinderilor de a depista complementele
necircumstanţiale în text;
-capacitatea de a recunoaşte părţile de vorbire prin
care pot fi exprimate complementele
necircumstanţiale;
-capacitatea de a recunoaşte cazurile în care se
găsesc complementele necircumstanţiale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
*COGNITIVE:
Elevii vor fi capabili:.
OC.1.-să reactualizeze noţiunile generale despre
complement;
Nivel minimal: să definească şi să recunoască
complementul într-un text dat;
Nivel mediu:să identifice şi să recunoască tipurile
de complemente într-un text dat;
Nivel maximal:să definească, să identifice şi să
utilizeze în contexte noi complementul.
OC2.-să identifice părţile de vorbire prin care se
exprimă complementele necircumstanţiale;

1
Nivel minimal:să recunoască părţile de vorbire prin
care se exprimă complementul;
Nivel mediu:să recunoască şi să analizeze părţile de
vorbire prin care se exprimă complementul;
Nivel maximal:să recunoască, să analizeze
sintactico-morfologic complementul.
OC.3.-să recunoască cazurile complementelor
necircumstanţiale;
Nivel minim:să identifice cel puţin trei complemente
în cazuri diferite într-un text dat;
Nivel mediu:să identifice cazurile complementelor
într-un text dat;
Nivel maximal:să utilizeze în contexte noi
complemente la toate cazurile.
OC.4.-să alcătuiască propoziţii cu diferite părţi de
vorbire care să aibă funcţia sintactică de
complement direct şi complement indirect,în cazuri
diferite;
Nivel minim:să alcătuiască câte o propoziţie în care
să utilizeze un complement direct şi un complement
indirect;
Nivel mediu:să alcătuiască cu mici dificultăţi
propoziţii în care să utilizeze complemente directe şi
indirecte;
Nivel maximal:să utilizeze corect în contexte
dezvoltate complemente directe şi indirecte.
*AFECTIV-ATITUDINALE:
OA.1.(+)-să fie dispuşi să primească informaţii noi;
OA.2.(+)-să manifeste interes în rezolvarea sarcinilor
de învăţare;
OA.3.(-)- să nu confunde complementele
*PSIHO-MOTORII:
OM.1.(+)-să respecte ritmul cerut de desfăşurarea
activităţii.

2
OM.2.(-)- să-şi controleze mişcările inutile ale
mâinilor şi corpului
RESURSE:
A) Bibliografice:
*Ioan Dănilă, ALGORITMII ANALIZEI
GRAMATICALE (varianta teoretică), Editura
,,Egal”, Bacău, 2008;
* Dumitru Gherghina, Ioan Dănilă et alii,
METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII
ROMÂNE ÎN ŞCOALA PRIMARĂ; GIMNAZIU ŞI
LICEU, Editura ,,Didactica Nova”, Craiova, 2005
*Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Constantin
Matei, Ioan Dănilă et alii, PROIECTAREA
PEDAGOGICĂ A PROCESULUI DE
PREDARE_ÎNVĂŢARE LA LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ ÎN CICLUL PRIMAR; GIMNAZIAL ŞI
LICEAL, Editura ,,Didactica Nova”, Craiova,
2005
B) Metodologice:
a) Strategia didactică: dirijată
b)Metode şi procedee:-conversaţia,învăţarea
prin descoperire, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic,
ciorchinele;
c)Mijloace de învăţământ:
-“Limba şi literatura română”-manual pentru clasa a
VI-a,autori:Anca Şerban şi Sergiu Şerban,Editura
ALL,Bucureşti,2006;
-fişe de lucru (joc didactic-rebus);
-tabla, creta;
-caietele elevilor;
-portofoliu-clasa a V-a.
d)Forme de organizare:-individual, frontal,pe
grupe.
EVALUARE:

3
-iniţială:la începutul orei;
-continuă: pe tot parcursul orei, prin analiza
răspunsurilor şi prin stimularea creativă a elevilor;
-finală: prin aprecieri asupra realizării obiectivelor
propuse.
C) Temporale: durata activităţii:50 min.

4
DESFÃŞURAREA ACTIVITÃŢII

NR. MOMENTELE ACTIVITATE ACTIVITATEA METODE


CR LECŢIEI PROFESORULUI ELEVILOR ŞI
T. PROCEDE
E
0. MOMENT -salutul,notarea absenţilor, -salută şi îşi conversaţi
ORGANIZATOR pregătirea elevilor pentru lecţie pregătesc a
IC materialele
1 min. necesare pentru
lecţie
1. CAPTAREA Fiecare elev primeşte câte o fişă -elevii ascultă cu
ATENŢIEI (Joc didactic) ce conţine un rebus atenţie explicaţiile
5 min. (anexa 1). Li se explică modul în apoi vor trece la
care va trebui completat rebusul. completarea Exerciţiul
La tablă va fi afişat un rebus pe rebusului.
care îl vor completa pe rând. Pe -în paralel, câte un
diagonala A-B vor descoperi titlul elev va copleta şi pe Conversaţi
noii lecţii: ,,COMPLEMENTELE fişa de la tablă. a
NECIRCUMSTANŢIALE”
2. ENUNŢAREA -profesorul anunţă tema lecţiei şi -elevii îşi vor nota în Conversaţi
TEMEI ŞI A scrie titlul pe tablă, apoi va caiete titlul lecţiei. a
OBIECTIVELOR anunţa obiectivele.
1 min.

5
3. ACTUALIZARE -se pun câteva întrebări legate -elevii răspund
A de complement: întrebărilor puse de Conversaţi
CUNOŞTINŢEL *Ce este complementul? profesor a
OR *De câte feluri este?
8 min. *Care sunt complementele Explicaţia
circumstanţiale?
*Ce este complementul
circumstanţial de loc?
*Ce este complementul
circumstanţial de mod?
*Ce este complementul
circumstanţial de timp?

4. PREZENTAREA Pentru a demonstra înţelegerea - elevii vor lucra în Conversaţi


OPTIMĂ A noţiunilor predate vom folosi o echipă iar liderii de a
CONŢINUTULU metodă numită ,,Ciorchinele”. grup vor completa
I Elevii vor fi împărţiţi în patru ciorchinele cu Exerciţiul
5 min. grupe notate cu cifre de la 1 la 4, răspunsurile
care-şi vor desemna un lider ce corecte.
va reprezenta grupa şi va

6
completa la tablă cu răspunsul
corect după ce se consultă cu
echipa.

7
5. DIRIJAREA COMPLEMENTELE - elevii scriu în Conversaţi
ÎNVĂŢĂRII NECIRCUMSTANŢIALE caiete propoziţiile; a
18 min. 1.COMPLEMENTUL -urmăresc cu atenţie
DIRECT explicaţiile
-substantiv în cazul Ac.: profesorului;
A vazut filmul. -răspund la Explicaţia
-pronume(personal,posesiv, întrebările puse;
demonstrativ,reflexiv)în cazul -prin
Ac.: deducţie,descoperă
A chemat-o pe ea. părţile de vorbire Exercţiul
-numeral în cazul Ac.: prin care poate fi
Aude pe cei doi. exprimat
-verb la modul: complementul
*infinitiv: direct,definiţia Ĩnvăţarea
Stie a citi. acestuia şi prin
*gerunziu: întrebările la care descoperir
Aude cântând. răspunde; e
*supin: -îşi notează în caiete
Are de citit. noţiunile teoretice.
Complementul direct poate fi
exprimat prin -elevii scriu în caiete
substantive,pronume,numeral în propoziţiile;
cazul Ac.şi verb la moduri -urmăresc cu atenţie
nepersonale. explicaţiile
Arată obiectul asupra căruia se profesorului;
8
7. FEEDBACK-UL -elevii vor primi fişe cu -elevii ascultă cu Exerciţiul
4 min exerciţii(anexa 2). aenţie explicaţiile;
-li se va explica modul de -rezolvă exerciţiile din Explicaţia
rezolvare ; fişă;
-analiza se va face frontal, după -răspund întrebărilor Conversa
terminarea exerciţiilor. puse de profesor, ţia
după terminarea
rezolvării.
8. EVALUAREA Se realizează o evaluare a Conversa
PERFORMAN- grupelor, în funcţie de ţia
ŢEI răspunsurile date şi de aportul
8min. adus în desfăşurarea lecţiei. Se
clasifică ierarhic cele mai bune
intervenţii.
9. RETENŢIA Se reactualizează cunoştinţele Elevii răspund Conversa
1 min. dobândite pe parcursul orei prin întrebărilor puse de ţia
ciorchinele de la tablă. profesor şi Exerciţiul
completează
ciorchinele la tablă şi
pe caiete.

9
10. TRANSFERUL -se indică elevilor tema pentru -elevii îşi notează Conversa
2 min. acasă; tema pe caiete; ţia finală
-se dau explicaţiile necesare -ascultă cu atenţie
pentru rezolvarea temei. explicţiile date.

10
JOC DIDACTIC-REBUS
(anexa 1)

Completaţi careul următor,răspunzând la întrebările de


mai jos:
1.pronume personal,formă accentuată,persoana
I,nr.plural;
2.parte de vorbire flexibilă care arată
acţiunea,starea,existenţa;
3.pronume relativ;
4.parte principală de propoziţie care arată ce
face subiectul;
5.parte de vorbire flexibilă care ţine locul unui
substantiv;
6.parte principală de propoziţie care arată cine
face acţiunea;
7.întrebare specifică complementului
circumstanţial de loc;
8.parte secundară de propoziţie care determină
un verb;
9.parte de vorbire flexibilă care denumeşte
lucruri, fiinţe, obiecte;
10.parte secundară de propoziţie care determină
un substantiv;
11.moduri la care verbul are funcţie sintactică de
predicat verbal;
12.întrebare specifică complementului
circumstanţial de timp;
13.denumirea atributului exprimat prin
substantiv,însoţit de prepoziţie;
14.diteza este de trei feluri:activă,reflexivă
şi……………..;
15.denumirea atributului exprimat prin
substantive în cazul G.;
16.denumirea atributului exprimat prin adverb.
A

11
B

FIŞÃ DE LUCRU
(anexa 2)

1.Scoateţi pe coloane separate complementele directe


şi complementele indirecte din următoarele propoziţii:
-I s-a dat de rezolvat o problemă.
-Arăt colegului tema.
-Fotbaliştii s-au acuncat asupra balonului.

COMPLEMENT DIRECT COMPLEMENT INDIRECT

2.Alcătuiţi propoziţii în care să aveţi:


-c.d. exprimat prin verb la modul infinitiv;
-c.d.exprimat prin pronume posesiv în cazul Ac.;

12
-c.i.exprimat prin substantive în cazul D.;
-c.i. exprimat prin numeral în cazul G.

13

S-ar putea să vă placă și