Sunteți pe pagina 1din 51

8/9/2019 Predici La Inmormantare-S.

Pop

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 1/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

2 .Despr eudecate . ............. ........83


3.Despr ead ..........87
4 .Despr eai ..... ......... ...............90
5. Predici la inmormAntarea nuia carea suferit
mult n viatd Despre uferintd).............................
3
6. Despre aporturilentrepdrinli 9i copii ..............96
7. Desprenviereamo(ilor Ei nemurirea ufletului .....99
8. Troparele orfilor scurti xplicalie)........ . ...-102
9. Ectenia entrumorti scurti xplicafie).............10 6
10.R ugdciunileentr ueimo4i ........................0 9
I l. Despre egnicia hinurilor adului 113
12.D espr e amd........... ...........116
13.Despr e dtor ia ielii .............119
14.Despremoarte i nviere Apostolul e a
inmormAntare) ......122
15.Despremoarte i nviere Evanghelia e a
lnmormdntare) .......125
16.C uv6nta nmor mAntar eanuipr eot .............. 27
17.CuvAnta nmormdntarean uiom n v6rst?l. ........131
18.CuvAnta nmor mAntar ea nui opil ...............134
19.Cuvdnta nmormhntareanui c6ntdret isericesc..137
20.Cuvdnta nmormAntarea n uisinucigag..........14O
21.Cuv6nta nmorm6ntarean ui nvAtAtor.. ........ 43
22.CuvAnta nmorm6ntareanei emeivdduve ......145
23.Cuvdnta nmor m6ntar ea nuim edic .. ..... .....149
24.CuvAnta nmormintareanuimagistrat............ 52
25. Cuvdnt a nmormAntareanui om bdtrdn . . .. 156
26. Cuvdnt a nmormAntareanui unclionar ublic .159
27.Cuvdnta nmor mantar ea nui r b .................162
28.CuvAnta nmormAntarea n uiasasinat. .......... 165
29.CuvAnta nmorm6ntareanui muncitor . ...168
30.Cuvdnt a nmormentareanui pestor.............. 72

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 2/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

l. Despremoarte

Flagelulce a cuprins ntreaga menireestemoartea.


De ea nu poatescdpanici impdratul,nici ostaqul, ici
dreptuln ici pdcdtosul. ar ca si lntelegemmoartea,re-
buiemai ntAi si in{elegem iafa.De felul cum ne trdim
viafaaici pe p[mAnt depinde tareanoastrd incolo de
mormant.
Ce estemoartea? oarteanu estealtceva ecAt es-
plrtirea sufletului de trup, trupul urmAnda se ntoarce n
ptrmdntul in carea fost luat, ar sufletul a Dumnezeu,
care -a dat(Eclesiastul 2,7). Sufletul rece ntr-un alt
modde existenti,superior ie,tiipetrecutempreuni cu
trupul pe p6mdnt,aceasta ste moartea.Ceea ce-i dd
importanli rupului estesufletul.Trupul fdri suflet este
mort.
De cdte eluri estemoartea? a estede rei feluri:
a) moarte izicd, trupeasci,adicddespdrlirea ufle-
tului de rup;
b) moartea ufleteascd,rin picat. Despre a sevor-
begte deseorin SfdntaScripturd:A tunci cdndDumne-
zoua alezatprimapereche e oameni n gridina raiului,
le-adat poruncd d mdndnce in toli pomii, numai din
pomuldin mijlocul raiuluisi nu mdnAnce,dci n ziua n
care vor mAnca, or muri. Au m6ncatgi totugi nu au
murit trupeqte, ar au fost morJi sufletegte, entru ca
Dumnezeuu are egdturd u omulpdcitosgi $i-a ntors
l'a{a e a ei.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 3/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Preot Silviu I\y' 81

Atunci cAnd fiul risipitor s-a intors la casa pdrrn C[ intr-adevbr oti trebuiesA recemprin moarte,ne-o
teasc6, atel a fdcur ospdl miue, a junghiat vilelul ccl rpune Sfantul Apostol Pavel.Rdnduit este omului sd
gras, i-a dat inelul in deget, haina cea noui, incdl[ir moar[, ar dupdaceea rmeazdudecataEvrei9, 27)' u
mintea cea mai buni. De ce? pentru c6 fiul meu _ a zrs poetulG. Cogbuc e spune:
tatdl-,,mort a fost qi a inviat, pierdut a fost gi s_aaflat.'.
Nu eramort trupe$te, ar eramort suflete$te. ..Dinzeii de-am i coboratori
C-o moarteoli suntem atori"
c) Moarteavegnicd.Atunci cAndFiul Omului va veni (Moarteaui Fulger)
pe norii cerului cu slav6gi cu puteremulti, inconiurat dc
sfintii ingeri, toti cei morfi vor invia. unii spie viala Nu este mportant at am trdit aici pe p6mdnt' i cdte
vegnici, allii spreosdnddvegnic6,dupi faptele bune sau faptebune am ficut inaintea ui Dumnezeu.Un lucru
rele pe care e-au sdvArgit iecare aicipe pim6nt. Atunci estemportant d inemminte,anume 6 n ceea e ne va
Dreptul Judecitor va sta pe scaunul de Judecatdgi va gAsimoartean aceea e va udecaDumnezeu. e vom
despdrfipe cei drep{i de cei pdcirogi gi le va zice celor fi gisili pregdtifi pentru cel din urmd ceas,Dreptul
de-a dreapta Sa: ,,veni1i binecuvAntaliTatiilui Meu de Judecdtoreva pofti n impirdtiaSa, ar devom fi gdsi(i
mogtenifi impirifia cerurilor gdtitii voud de la inteme_ nepregdtiti, oartanoastrA a fi pecetluitd n gheena
ierea umii, cdci fldmdnd am fost qi Mi-afi dat s6 mdndnc foculuicel vegnic.
t...1" li toatecelelalte, ar celor de-a stdnga: duceti_vd Moartea ine ca un fur noaptea, e aceeaot timpul
de la mine blestemafilor n focul cel vegnic,cdci fldmAnd trebuiesI fim pregitili. SfantaScripturi ne indeamn5:
am fost gi nu mi-ali dat se mananc [...]-. Aceastd ,,Adu-ti amintede moarte$i nu vei plcdtui niciodat6",
trimitere a celor picdtogi in gheena adului este moartea iar Sfentul Vasile cel Mare ne spune: ,Cdnd e culci
vegnici undese vor chinui in vecii vecilor. seara i nu te gdndeqti d vei ajungedimineata,ar cind
Schimbareastirii sufletelor dupd despirfirea de trup te vei trezi diminealase nu rc gAndeqti d vei ajunge
pdnd a cea de-a doua venire a Domnului se poate seara"; gadar,n oricemoment rebuiesd im pregEtifi.
de cAtre cei vii prin rugiciune cdtre Dumnezeu pentru face ,,Fiti gataci in ceasuln carenu vd ganditiFiul Omului
cei mo4i, iar cea mai puternicd ugdciunea Bisericii vaveni" Luca12,40).
pentrucei adormifi in Domnul esteSfAntaLiturghie. Cinevaspunea:,mie nu mi-e fricd de moarte, i de
In iconografiabisericeascdmoarteaeste nfdligati cu ceace urmeazidupdmoarte", dici de udecatS.
un scheletcare nu are ochi sd vadd, urechi si uuid. ,uu Si nerugim BunuluiDumnezeu ga um o facemde
inimd si simtii durereape careo lasd n urmd atuncicAnd fiecaredati la slujbelebisericegti i sd cerem ,sfArgit
unul sau altul dintre cregtini pleacd din lumea aceasta.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 4/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Preot Silviu I',


'1t
cre$tinesciefii noastre i rAspuns un a
infricogata.ju
decatia lui Hristos,'.
Amin. 2. DespreJudecati

Dupi inv{ltura Bisericii noastre xistddoud ude-

l) Judecata articulard, are se face sufletului mediat


despdrfireaui de rup,prin moartea cestuia; i
Iudecataobgteascd au universali, care se va face la
rf8rgitulveacurilor uturor oamenilor, elor vii qi celor
mo4i deopotriva.
Despreprima udecati ne vorbeqte f6ntul Apostol
Pavel n EpistolacdtreEvrei (9,27) ,,rdnduit steodatd
oamenilor AmoarA,ar dup6aceea rmeaz[ udecata".
Numaici aceastiudecati sausentinJi arese dd sufle-
tului nu estedefinitivi ci provizorie,noi cei rdmagi n
viati putAndnterveni e dngeDumnezeu a sdschimbe
starean caresegise$tesufletulcelui adormit.El insi nu
mai poate acenimic. La acest ucru se eferi MAntuito-
rul cind zice: ,,lucra[ipan6esteziui la propriavoastri
mantuire, dci vine noaptea dndnimeni nu mai poate
facenimic" noaptea u estealtceva ecdtmoartea.
Dupd o traditie pioasl se spuneci sufletul dupd
despirfirea de trup gi lnainte de a se nftfiga la Dreptul
Judecitor receprin aganumitelevimi ale vdzduhului,
unde sufletul este cAntiirit gi i se cere socoteali despre
toate cele ficute impreuni cu trupul pe pdmant. La
fiecare ami esteprezentatn gerulbun gi demonii,avAn-
du-se n vederecele bune ficute de om in apirarea sa,
precum i cele ele,pentruacuzare.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 5/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Preot Silviu ' , 1 l'rcrlici a cununie E i llnlornlintarc

T r ei fachr i vor ilvcaun r ol deosebit c inr nor tanr,


a i u l c-
v( tr dccidL' n cc pr r r lc va inclina clmpana Ni s c v a da posilr ilituteai n c o l o a vedent
iutlccr ir ,, pizitor
noastr e: t(|rtc 'runusclile ui. apoi irnpreund u ingerul
i n cl'
a) con$tiinla oastr A: vr)rn izi{ a adul qi vom veclcaoatesufer intclc
b) inger ul un gi l)t'sprc 'rumuse{ilcaiului Sl'intul Apostol Pavelspunc
a vdzut
c) inger ul eu . , * n f.r., ridicat cu trtlpul pand a al treileacer 9i
-a auzit'nici ia
.,cclc e ochiuln-a 'lzut, nici ur echen
Dumnczcu
a) Constiinta, :tr c nu estealtceva cciit glasul ur r nima nului nu s- a suit, accsteae- a gdtit
I) umnczeu n ont 1i ( .ar c l i spunc ot tir r r lr r l u laer ,,r.rnt.u "i ce-L ubesc e Dansul" l Corinteni2' 9)'
binelcAi sI eviti r iul. Congtiin{ a u poatc .icur npir atr i.
vL-acurii()r;
nrituitasau ngclatir. ia arc un intreit rol: inaintedc sa l Judecata niversald e va l'rce a sfirqitul
cci riri 5i vr t
vdr;ireaunei apte,cstc sfituitor gi ne spunc i.i dvir;;urr tl."ptutJu,i."et.t, * clesparli e cei buni de
fapta care estc ?n conlbrrnitatc u voia lui Dumnezeu. rostisentinta i asupra noraqi asupra ltora'
lcsprc
sau sa nu o sdvir gir n, Siinlii Apostoli L.-au ntrcbatpe Mantuitortrl.
Dumnezeu. n timpu fapte dacd nu estc pc
nc inso{egte, are rollui
e ci placul gi ilcea.stA;i, ai Domnul e r dspunde: "iar dc zitr r r .Eic rrsul
de martor, ar dupdcc am sivirqit-o, are rol de iudecdtor r ucela.imeni nu ;tic, nici inger ii din cer ' nle l'lul' cr
gi dacd a fost confi) r mvoii lui Dumnezcu, e aducc numaiT atdl" (Matei24,36)'
cestet-zlle'
Iinigte, ar dacdnu, nc mustri permanentgi nu ne di Ca sd ne d5m otu$iscama e apropierea
va l'i in lumc
odihnd. MAntuitoruln e-a dsirtni$te semne: And
uri decAt
CAndpdrdsirn iata accasta, ongtiinfa a l.i prezcntd rnaimulta nccreclin{irlecltcrc<linfd'mai rrulti
va fi pretttit
gi ne va ajuta si nc amintirndc toate aptcle cele bune iunir",,rtui multd dt-zbinare Jecdt nitate'
decAt cerul'
sau ele pe car e e-urn avar git ici pe panr int, n tr up. truoul mai mult dccit suflctul, pdmAntul
oate se
Atunci se va derula prin fa(a ochilor ca 5i un film to r odcatcledecit virtutile Observdmca acestc
trecutul n lumcade astlzi' deci sfirEitulesteaproapc'
ie(ii noastrc.
b) Inqerul ccl bun va aduce n fafa congtiintei oate 'oetrcc
- L" ,pun" acestciudccdf 'infricolitoare" pentru.ca'
nu-i vor tre-
faptelebunepe care c-am sdvdrgit c pdmantgi va cluta haide{isi rccunoa;tcm, druia dintre noi
dcschideqi
sa scape ufletuld in ghearelemortii. ,r-rurng"nun.ttii atunci cincl cd(ile se vor
c) Ingerul cel riru va aduce n fata sufletului oate laptcle se vor da in vileag' cclc facute n 1-::il:.-:..""'
nltr ntea
faptele rele sivariitc. care au repercursiuni pentru stiiga c peacoper igtr ri cu toli ne vom nfdti$a
$i
urmagiinogtri.Dacil faptelecele rele vor ll mai nrulte Drentului udecdtor'
decitcclebune. tultr .i a fi vai noulr .

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 6/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Preot Silviu Ptnt


SfAntul-Ciprian punea:,CAnd steomul
^^ mai tarc1
:3: _:".oate
]1:ee1unghe.11 n fatapreotutui, escopc-
nnou-$l blurile de slabiciuni, A ot ce descooerrnr 3. Despre ad
in fafa preotului nu ni le va descoperin"_""r*
fI f"f.
intregii umi " La prima vedereseparecd oamenilorcaresestr5du-
PdnI la incheierea viefii noastre pe acest pamAnr si implineasci voia lui Dumnezeue merg oatepe
avemposibilitatea e a ne curelade gi adesorisuferi multe necazurigi incerciri in aceas-
iicate p.in tuino
Pociintei pe care Sfinfii parinfi o n,i_"." viati. Iar celorcarenu preamerg a biserici, neglijea-
,:;'l;i",
Botez"- zI postulgi rugiciunea, arc6e merge otul bine.Dar sd
Se spune i Iisus Hristosunsprezeceeasuri nu ne ngelim, deoarece datZi u moartea, ituatia or se
d in zi
sti pe scaunulMilostivirii qi un singur va schimba,a fel ca n pilda bogatuluinemilostiv9i a
p, J'0.
J:dg:ilo. Si-L rugim ca atunci ""u, strracului azAr.
,oR"ti-roUutui
s:u (N) se va lnfdfiga nainteaDreptului
"aiA JuOecator, , Cei care nesocotescporuncile lui Dumnezeuvor
gdseascd e scaunul Milostivirii, judecAndu_l a_f
rn"fta merge a chinurile adului, undeva fi pldngerea i scrdg-
ingAduinfe. "" nireadinfilor, iar cei drepfi a fericireaveqnic6.
ne hoteramgi noi si punem n gAndca Ce este adul?Dacd aiul este mpnrfiia lui Dumne-
^ .Si de astizi
facemaptele etebune i nu;; zeu atunci adul este mpirilia diavolului, locul unde se
11ilf ,rt epregdtifi.
srar$rrut ". 6;;,
min. vorchinui ofi picdtoqii.
in ce vo. iosta chinurile adului? n mustrdrile e
congtiinfi pentrubinelepe care rebuiesd-l facempe pd-
m6nt gi pe carenu l-am ficut. Scriitorul rus Dostoievsky
spuneai iadulnu estealtceva ec0t: ,lipsa ubirii".
. Dintru lnceputa fost creat aiul, iar iadul a fost creat
de om, careqi-a olosit rlu libertatea e voin16 rimitd
de a Dumnezeu.$i ca si vedemci estea$a,sdurmirim
pufin cuvinteleM6ntuitorului pe care e va rosti la sf6r9i-
tul veacurilorcelor de-a dreaptaSa: ,,veni[i binecuvAn-
tafi Tatllui Meu de moqteniti upnr{ia cerurilor gititll
voui de la intemeiereaumii", iar celor de-astinga le va
zice: ,duceti-vi de la Mine cei blestemati n focul cel
vegnic, ici flnmAnd m ost [...]." De aici observbm i
ri
I
T. http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 7/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

8 Preot SilviuPt,1' I'rcdici a cununie i nmormantare 89

iadul nu a fost creatde la inceputul umii ci omul prrl rilccaacoperit n chip cumplit de intuneric, a$teptand
pdcateleui l-a creat. Irrvierea, Andvoi fi aruncat n foc de Judecdtorul uturor
Contele Orloff, vorbind cu un general rus, igi bdtcl pllmdntenilor" Slujba a iegirea u greu a sufletului
joc de toate ucrurile sfinte,chiar qi de iad. Apoi s-au rlintarea 9-a).
infelesca primul careva muri sd vind sd spunl celuilalt. Chinurile aduluinu vor fi foc material' i mustrdrile
ce e dincolo. Pulin dupd aceea, zbucni rdzboiul cu tlc congtiin 5 entrubinele pe care rebuiesd-l acem 9i
Napoleon . Generalulplecd a rdzboi. pe cAmpulde rru -am dcutpe pdmant.
bdtdlie, ntr-o dimineatd, onteleOrloff vdzu pe general Avem certitudinca d adormitul n Domnulcdt a tr6it
palid gi tremurdnd,zic6ndu-i: ,Exisrd ad gi eu sunt sdvArEitm ulte faptc bune gi pentru acest ucru credem
acolo", Orloff, ingrozit duse aceastdveste contelur eirDumnezeul va fcri de chinurile adului.Sd ne rugdm
Rostopelimcarea scrisaceastdntAmplare. pcntru dnsul icAnd:
Cd ntr-adevdruneleplcate pe care e-am I'Icut pot fi ,,Celce egtidin f re bun 9i rnilostiv, oitor dc mild 9i
iertategi in viala de dincolo, se vede gi din cuvdntul addnculndurdrii,pc cel care -ai mutatdin locul acesta
Mdntuitorului: ,Adevirat zic voud orice picat gi orice tl riutdlii gi din umbra morfii' Mintuitorulc ageazir-l
huld se va ierta oamenilor, dar pdcatele mpotriva unde trdlucesteuminaTa"' Amin.
DuhuluiSfAntnu se vor iertanici n veaculacesta ici n
veacufviitor" (Matci 12,32). Deci unele pdcate e vor
ierta gi in veacul viitor pentru rugdciunile elor de pe
pdmint.
Poatese va intrebacineva de ce sd suferi n iad o
vegnicie,pentru o viatd atat de scurtd petrecutApe
pdment.U nui asemeneam ii vom rdspunde 6, aqa um
pentru o crimd care dureazddoar cdteva minute, crimi-
nalul suferd nchisoare e
suferi vegnicpentrupdcatele viafd,aqagi
ale. omul pdcdtos a
Dar si ne amintimcd cerul gi iadul sunt n mAinile
noastre, e noi depindestareade dincolo de mormdnt.
Dincolo, in viala de dupi moarte, nu mai putem face
nimic. Ne-o spunegi o rugdcune Bisericii: ,,de acum
nu-mi voi mai aduceamintede Dumnezeu. entrucd n
iad nu estenici o aducer e mintede Domnul. ci voi

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 8/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

llctlici la cununie i ntlormintare 9l

vtlzut: ,cele e ochiul n-a vdzut,urechea u le-a auzit $l


.1.Despre ai lu inima omului nu s-au suit, pe acestea e-a gdsit
l)urnnezeuelorce-L ubesc e El" (l Corinteni2' 9) '
De la inccput Durnnezeu-a inzestrat e om cu ul intre cetitenii raiului nu vor mai exista dcosebirile
mare dar: libertateclc voinld. PutAndalege ntre dor,,, tlc pe pdmdnt:unul tdndr,altul bdtrdn,unul stdpAn ltul
alternative: ine gi riru,viatdqi moarte, irtutesaupdcur. slugi, unul shnAtos ltul bolnav; tofi vor fi una, va fi
omul devine rdspunzdtor entru faptelc sale. Virtulilt. vugniczi fdrd noaptc, ar hrana sutletului va fi vederea
sau faptelebune prcsupuno anuntitd ertfi din parlcrr IuiDumnezeua [ cirtre a]d,aceea a fi fericirea otald'
noastrd, numitesacrificii, enunldri.Aga de pildd, a tt Se spune desprc un sfint apusean'Francisc de
ruga ui Dumnezeu, posti,a renunta a anumitepllccli. Assisi, cd fiind bolnav, sufera aqa de ingrozitor ncdt
reprezintd ertfd din partea oastrd, n anumitefort. crcdea d nu va mai puteasuporta.A tunci auzi un glas
Dar ce este aiul? Estc ocul de fcricire veqnicd ntlt din cer. care -a zis: ,,Francisc, achsupraf'ala dmintu-
vor mergesufletele ele curate ares-austrAduit ici pc lui ar fi de aur, marcade balsam,muntii 9i dcalurilcdc
pdmi-nt d mplineascd oruncile ui Dumnezeu. pietrescumpe, -ai suportaorice sul'crin d, unlai sit lc
,,lmpdrdJiaui Dumnezeu e a cu stdruintd i cei ce ciigtigi?"SfdntulFrancisc aspunse:,Doamnc.nu sunt
stdruie,aceiapun mdnape ea" ne spuneSfAntaScrip vrednic<Je Ea og5lie",sd qtii zice ardqig lasul, Aviata
turd. vcgnicd o comoard i mai mare.Ea va fi a ta .
Ajungdnd Hanibal cu armata sa deasupraAlpilor. Suferinlele e e nduri suntarvuna ie(ii vegnice
solda{iisdi frAnli de oboseald,efuzausd-l urmeze.Dar. Din acelmoment,S fdntula suportat oatedurerile u
el, aritAndu-lc rumoasele Ampiiale Italiei acoperite u ccamai mare dbdarc, $teptandericirea aiului'
verdea{d i tot felul clegrddini $i ora$e nfloritoare, e- u in om existdun dor de a li fericit' Acestdor l-a zidit
zis: ,,Acestebogdlii vor fi ale voastredacf, doriti sii l)umnezeun om. Dar pe pdmdntacestdor nu se poate
luptali qi sd nvingeti." Soldafiiprinserd uraj gi invin irnplini, cdci aici nu este ericire adcvdratd' u este oc
seri. Dob6ndirea undesd nu lie gi necazuri.D acd pe pimant nu se poate
curajul. aiului trebuiesi ne ntdreascisi nouil tiunge a fericireaadcvdratd, tunci rebuiesd fie alt lo c
Dar nu a raiului pdmAntesc,ntrucAt, ga um se $tie. in via{ade dincolo.
pldcerilede la Capua -au stricatpe cartaginezi.Oragul Rdsplata elordreplieste aiul (numit $i mpdrdlia ui
acela a fost mormdntulgloriei lor, deoarece licerile l)umnezeu, mpdrdlia cerurilor' cer, sinul lui Avraam,
lumii l sldbesce om. casaTatllui cerescAi altele), unereaa addpost e orice
Despre rumusetile aiului ne vorbegte fAntulA pos- rdu qi dobdndirea tot binelui. Cei drepli vor vedeape
tol Pavelcare a fost rdpit panA a al treileacer unde a I)umnezeu ,fa dcitre fa{d, ar nu ca acum prin oglindd'

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 9/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Preot SilviuPop
ln_-ghiciturl" (l Corinteni 13, l2), ne
incredinfeazd
Sf6ntulA postolpavel.
Raiul va fi, potrivit lnvdfiturilor Sfinflor ptrrinfi. ;5. Predictr a inmormintarea unuia carea suferit
^ o
r+tgarcere la paradisuleres,truin care.u fortiffiili multin viatl
primii oameni,deci o restaurarea stirii ln
nainte de pdcat. (Despreuferinfi)
"*1*_
Acum cAndadormitul nhu Domnul pleaci dintre Ne-amadunatastiizi a acea$ecasl pentru a petrece
cei
vii, strne rugiim lui Dumnezeu entruel Licand: ultimul drum pe cel care a fost robul lui Dumnezeu
,,Hristos
s6 te odihneasci n latura c9l9i vii care dupi o lung6 gi grea suferinf6 se odihnegten
9i ugile uiuiJ,i_1i
agsghjdaimoqtean
mpdrnfieiae sa " arate;il;"*" sicriu pe carepestecAtevamomente l vom ageza
sa-FdAruiasci e celece ai gregit n viagi, ubiiorule mormenfulece.
de
Hristos."Amin. Sfenh Scripturd a Vechiului Testamentne spune:
Dumnezeu dJ odihneasci n pace ntrscutdin femeieare putine zile de triit, dar sg
de necazuri" Iov 14, ).
I Aga cum pomul plin de roade gi apleacl crengile ui
i gi ln el arunci lumea cu pie&e, iar pe cel fliri de
l nul ia nimeni in seamtr, $acum comandantuln
it
llll traseazd ele mai nobile qi grele misiuni soldati-
ift iscusifi, agacum doctorulpentrua vindecaun pacient
l. l
I
medicamentelecele mai amare, aga gi
pe omul care-l iube$te l lastr o vreme str
Nu omul bolnav esteuitat de Dumnezeu i omul
Pe cel bolnav Dumnezeu l iubegtegi-l wea
in lmplritia Sacereascil.
Ne spune Sfenta Scripturl ci ,,ni se cade ca prin
necazuri gi suferinfe s[ intrdm ln tmp[r{ia
cerurilor." MAntuitorul Hristos cind ti trimite pe sfinfii
Apostoli la propovlduire le spune: ,,In lume necazuri
vegiavea,dar indrezniti, Eu am biruit lumea" (Ioan 16,
33), adici si nu agteptafidin partea oamenilor laude,

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 10/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

94 llcdici la cununie i rtlnortnlntare 95


PreotS ih'iu ', 1'

osanale, i dacAvrei sA sluje$ticu adevAratui Dumnr. sl)une: -a trecut dccit un ceas, mai ai doud de stat'
(iillugdrut -a zis attrnci ngerului du-te 9i spune-i ui
zeupregategte-fiu flctulde spite.
Mdntuitorul Hristos trecAnd mpreund cu Sfintrl l)umnezeu d md scoatd e aici 9i sd md asepe pdmant
Apostoli prin cetateaerusalimului u vdzutcd un zicl r ru pAnd a slhrgitulvielii rneleci pind la sf?rqitul umii,
cdzutpestecdliva evrei $i i-a omorat.Atunci Apostolrr rlcoarecehinuriledc pe pamlint sunt mult mai ugoare
L-au intrebatpe Domnul dac6 acegtioameni au grc;ir tlccdt eledin iad.
inainteaui Dumnezeu e s-a ntdmplata$a eva.Mentrl Asadarve<ietiubili credincioqi e nseamnd uferin-
vrea
itorul e-aspus:Dunrnezeu ingdduits[ moarl pufini cr r lcle din iad comparate u cele de aici. De acelea
sd a amintecei multi. CdndTatdlceresc e trimitecala l)umnezeusd ne fercascdatunci cAnd ne trimite vreo
mitAti naturale inundafii,cutremure cdndse rAzbunit hoald sau vreun nccaz. nvierea nu ar fi existat fdrd
stihiilenaturii,Dumnezeungdduie oateacestea a sAnc VinereaPatimilor.Nu putemsd ajungem a biruinld lr i
trezim a realitate i sd nu mai pdcAtuim. suferinld.N umai ccl ce a bdutdin paharuln efericiriigtie
In scrierile egretatuluimitropolitAntoniepldmddea cc nseamnd bucuricatunci AndDumnezeu i-o tril it c
ld se relateazldespre n chlugdrde a muntele pcpdmdn{ .
a suferit a pat 38 dc ani. $i s-a ugat ntr-o zi IaAthos
Dumnc cl in calitatede cre;tini,nu trebuiesd cirtim irnpotrtva
zeu zicdnd: Doamne daci este cu putintd scapd-mdclc lui Dumnezeu dnd rvemnecazuri i sd ne rugim ca sa
aceastAureregi Dunnezeu -a trimis pe un inger al Si u nc trimitd mai multc, pentruca sd ne apropiem e El qi
sd-i propunddoud ucruri: sau si sufere rei ceasuri n rnaimult.
iad, sau sd rabde pdnd a sfArgitul ietii sale chinurile Adormitul ntru Domnul (N) aqacum $tim' a suferit
care-l ncercau.A stat cdlugdrulgi s-a gAnditpi in cele nrult n via15, ar nu a cartit niciodatdnaintea ui Dum-
din urmi i-a rdspunsngerului:gatam-am hotdr6t, u-re nezeu, i qi-aasumat uferinla9i a pldtit aici pe pdmAnt
gi spune-iui Dumnezeu d am alessd stau rei ceasurin pcntrupAcatele e care e-a dcut,de aceea -am cantat a
iad. S-adus ngerul -a spus ui Dumnezeu, poi a veni r slujbaprohodului: ,Acumm-amodihnit 9i am aflat ugu-
gi a luatpe cdluglr dc riue multd, cd m-am mutatdin stricdciunea viala [" '] "
mdnd9i
trei ceasurigi treizecigi -a dus
trei sute n iad.A
qi frei statacolo
mii cleceasurr (Svetilna e a nmormdntarearuncilor).
dupdsocotealaui, iar ngerul ot n-a mai venit. Atunci :r Si-L rugdmpe Bunul Dumnezeu ddezlege ufletul
o rd.scruce e veqnicie, cd acolo nu existd notiuneu lobuluisdu N) de toatd egdtura, e tot blestemul, i se-l
timpului, gi-a idicat cdlugdrul chii gi l-a zdrit pe ingi.r odihneascdn locaqurile ele ve$nice,mpreundcu toli
gi -a zis: nu credeanr d gi ngerii ui Dumnezeumint, rr sl'infii, prin Unul nlscut Fiul Siu cu care bine este
care ngerul ui Dumrrezeu-a zis: Pdicum?Ai zis cI nr:r cuvintai, cu Preasfdntul9i Bunul 9i de via 5 FacAtorul
lagiaici doar rei ceasuri i au trecutatateamii. inserul j Slu Duh,acumgi pururea i-nvecii vecilor.Amin'

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 11/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

9'7
Ittrlici la cununie i nmormAntare
Unadin cele 10 porunci datede Dumnezeu ui Moise
rrc rnunteleSinai se referd qi la cinstirea pdrin ilor:
6. Despre raporturile intre pirinfi mult
9i copii i,t'iu*t.$t. pe tatal du 9i pe mama a, ca s6 rdieqti
1i hinepe pdmdnt" leqirea20, 8 porunca V-a)'
'
lume:Doui sunt cuvintele cu cea mai largd circula{ie irr
mama Chiar pe cruce,Mdntuitorul a avut grija de mamaSa'
9i tata. tn familie nu rll1nd-on grija ucenicului oan.
iscutatadecAt cea desprecopii. Cea "rirta"probi"rnJrn,,,
dintdi datone ;r Pe parinli nu trebuie sd-i judecSmoricdt de .impdtt-
lTntl,ol
tatd de copii este cre$teragi educarea
or irr nrili ar fi, ci si ne rugim lui Dumezeu pentru e1penmr
frica de Dumnezeugi ruqine ald de oameni.
cil cine gtie cum vom ajunge qi noi in viala aceasta9i
Fiecare pdrinte se strdduiegte upd posibilitdli
. s; i ntuncicAndne vor judeca copii noqtri cum ne vom simli?
asigure- n viitor copiilor,- sd urmeze o qcoald Atunci cAnd nu mai sunt printre cei vii, si le ingrijim
bunb gr
apoi si incheie o cdsitorie fericiti, dar'oare
,otrt ,. nrormintelesddind cdte o floare, aprinzdndc6te o lumA-
reduce a aceste ucruri firegti,pdmAntegti?
esieur ci nare.ca semn al dragosteiqi recunoqtinlei ald de ei' Un
nu Adeseori uitdm cuvintele Mantuitoruiui
._. oun", scriitor cregtin spunea: ,,mormintele pdrintilor sunt
,,Ce-i aufletul,
pierde olosiomului
au earsputea
i cAgtigeu^"u int "ufa qii_. gcolileunde niciodati nu se terminl lecfiile"; 9i pe drept
aomul n ,"HirU p"lntu cuvdnt, ori de cAte ori ne gf,sim in fa{a mormintelor
suttetuf du?" (Mart.u . 37 . p[rinfiior, ne amintim de sfaturile 9i poveJele e care ni
Se spue, i pe drept cuvAnt d ,,omul n viatd le dldeau.
este
a9a:um -au dcutpdrinfii ui'..Cum am putea retinde Apoi nimeni din aceastdume nu ne poate ena ca $r
unur parinfi. Oricdte ndzbAtiiai face, pdrintele e iarti, pentru
.copil sd fie virtuos,dacd n familie exist?i-einle_
legeri,pdrinfii nu se roagd,nu merg a bisericd. irintii .A igi ,ia", esteos din oaselemele' carnedin carneamea
trebulesa nsuflecopiilor dragostea e Dumnezeu qi #nge din sAngele meu' iar romAnul are o vorb6:
aproapele. 9i ile
sdngele Pdnu se ace niciodati.
lor, copii au fald de pArinlio seriede obli_ i-am inleles pe
.. u^.?ldul li noi cei mai in vArst6 poate nu
gatii. SfAntul saac Sirul spunea: ,Adu_ iaminte cd pirinlii noqtri, insi odatd cu trecereaanilor ne-am dat
plrinlii 1i-audat viafd, ti_audat tot;L ce'u"i Ju iu in seama i au avut dreptate n tot ceeace ne-au spus'
scnlmb entru eea e au dcutei pentru ine?., Cei tineri sd nu uite cA nu se vor putea lipsi de
sfaturile pirinlilor niciodatb n viaf6 qi cd pdrinlii nu pot
esteaceea e a le arEta ecunogtinfi i cinstiiep"nt fi inlocuili nici de prieteni, nici de rude,nici chiar de so
u tot
ce au icut pentrunoi,pentru oateceleqtiuteq, sausofie.
negtiute,
cunoscuteumaideei gi duse u ei n mormdni.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 12/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Adormita n Domnul (N)


avemcertitudinea i
acut.datoria-fafide copii gi.azi si n
candpreacd in rumcrr
ceast4 arc6ar vreasdspuna
elordragi:
Despre nvierea mor{ilor gi nemurirea sufletului
.Pdlpdindm_am tins
Ca uminaunui sfesnic din lume Agacum mdrturisim n Simbolul de credinfi, Mantu-
Instrsufletulmeubun Iisus Hristos ,a nviat a treia 21".A cestadevir ne
Tot cu voi riimdneveqnic,, nou6 doud ucruri gi anume nvierea morfilor
nemurireaufletului.
Str ne rugim pentru ea lui -a
l. lnvlerea mo4llor
Dumnezeu,,si asezt,
ufletul ei acolo und" ou ;;".;,;'T:"1_:Y 4" Dactr nvierile din morfi relatatede Sfintele Evan-
durere' nici intristare, ci.
viap fera de siirer;:;;#":t'" ii - a ficei lui lair, a t6ndruluividuvei din Nain, gi a
I Laznr din Betania au fost sivir$ite de M6ntuitorul
Hristos,ceamai mareminunea fost nvierea Sa din
ir l fiind gi chezdgianvierii noastre.

tr
CE ntr-adevfu Hristos Domnul a inviat o dovedesc
Sale dupi Inviere. ,,Iar dacd se propoviduiegte
Hristos a inviat din morfi, atunci cum zic unii dintre

fl ci nu existtr inviere a morfilor?" intreabi SfAntul


Pavelgi adaug6:, dacd kistos n-a nviat, atunci
estepropov[duireanoastra, adarnicd-igi cre-
dinfavoastri (l Corinteni15,12-14).

Dar cum vor fi trupurile celor nvia{i din mo4i? Vor


fi asemenearupului MAntuitoruluide dupi inviere, cAnd
a intrat cu el prin ugile ncuiate a Sfintii Sii Ucenici qi
Apostoli, c0nd puteasI fie de fa{5 9i dinh-o dati si
dispard la Cinadin Emaus u Lucagi Cleopa).
SfAntul Grigorie Teologul spune ci prin plcatul
shImo$esc, rupul a deveniopac,greu, iar dupi inviere
el va deveni ransparenti u$or.

,il,
http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 13/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

00 Preot Silviu , t, l0l


l'rctlici a cununie i nmormantare

-
Sfdntul Apostol pavel ne vorbegtedespre
tru;rrrt llorul Hristosne atentioneazAicdnd:',Nu vd teme{ide
duhovnicesc (nvonipo,rrrc6g),transfigurat p.in
inui",., rr'i cc ucid trupul, dar sufletulnu pot sd-l ucidd; ci mai
asemAndtoru trupul nviat al lui Iisus Hriitos,
elibcr,,r rlt'grabdemeli-vddc acelacare poateca 9i sufletul 9t
nu doar de stricdciune, i gi de labilitateapsihologicrr piardd n gheend Matei 10'28).
-in d e
lrrrpul
capabil dparticipe a slava ui Dumnezcu.M ai intAi'cr,, vremece l-au scosafard pe arhidiaconul tefan
trupul firesc, apoi trupul duhovniccsc I Corinteni
15 . (lin cetate gi-l lovenu cu pietre. el se ruga 9i zicea:
46) .Omul cel dintAi stepdmantesc,el de_al oilea ,,1)oamne i suse,prinregte uhul meu" (Fapte7 59)'
sr t,
dln cer v. 48) . .[...]se seamdndr upul ntr u str icdciur r r ., in Epistota lx1i cdtre Tesaloniceni itim: ,,lnsuqi
invie intru nestricdciune;e seamdndntru necinste
nvl(. l)umnezeul dcii sdvd sfinleascd e voi in chip desivir-
lnrru putere;se seantdni rup firesc, nvie pizeascd-sedrd
trup duhov ;it gi ntregul vostruduh qi suflet 9i trup
nrcesc" I Corinteni 5, 42_44). prihandntru venireaDomnuluinostru isusHristos" 5'
Iar dacl trupurilc nviazd, tuncinu ne este ndiferenr if;, iur psalmistul scrie: ,,insetat-a ufletul meu de
cum hAim viata aici pe pdment,pentrucd
de felul currr l)umnezeul el viu, candvoi veni 9i md voi arita felii lui
am trAitaici depinde ia{ade dincolode mormdnt. l)umnezeu" .Psalmii l ,2; lI4' 7-8).
_ Cum va fi posibild nvierea rupurilor zdrobite al e Credinta n nemurirea ufletuluio intdlnim la toate
celor care au murit in accidente iu pe cdmpurile
dc popoarele in toate impurile qi locurile.Credinfa n-rai
lupt5, ori cei care au fost mdnca{ide iiarele lUuii.., ruu oO,n infernsau n cdmpiileElisee,n Valhalazeilor
Agaca gi in vedenia ui Iezechil,deoarece
,ceea e esrc sau n sanul ui Mahomed; oate eligiile i toatepopoa-
cu neputin{da oamcnieste u putintd a Dumnezeu,,. rcle au crezut in nemurireasufletului 9i intr-o via f,
viitoare.Credinla n nemurire steatestatd i de difcrite-
Aubrul vielii estcDumnezeu, eci numaiDumnezeu lc obiecte sau moncde care s-au gdsit in mormlnte'
ne.poate ua viafa atunci cdnd El crede de
cuviinld aldturide cei adormili,credinJd otrivit cdreia rebuie d
orice atentare a pr.opriaviafd este plcat inaintea ;; r pl6tim pe lumeacealalt[ pentru aptelesdvarqite ici pe
ur
Dumnezeu. pimdnt.
Auzim astdzicd f'emeile ac avorturipentrucd sunt Marele scriitor Victor Hugo spunea n Camera
s,tae_an:: corpul or; rispundemcA atunciar
fi stdpdne lrancezdla 5 ianuarie1850: ,Este altd viald n carese
dacaele gi lc- ar i cr cat. ar dacdaltcinevae_a l'ace reptate. u crcd profund n aceastdume nraibunh
r ealgi
nu ele,nu suntsfipancpe rup. gi dcclaraici,ea estcsiguranla upremd raliunii melc"'
Acum cAndadorntitul ntru Domnul (N) se desparte
2. Nemur ir ea ullctului.SfintaScr iptur d evor hcgr e clc noi, sd-l rugdm pc Bunul Dumnezeu 5-i erte pdca-
in mai multe ocuri clesprencmur tce su lclu ui. tcle gi sd-lprimeascdn lmpdrdtiaSa.Amin
Minttr _

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 14/51
8/9/2019 -, Predici La Inmormantare-S. Pop

Itrctlicia cununieEi nrnormintare r03


rrrrrltd,e ntrucd mpreund u rugaciunileuturorsfinfilor
g. .f roparele rll o ducdpe altarulde aur cel de dinaintearonului ...];
morfilor
(Scurtd xplicatie) lurnul Ameiei -a suit impreund u rugiciunile sfinlilor
frfirinteaui Dumnczcu" (Apocalipsa8, 3-4). Agadar,

Toatd slu.jba nmormdntdrii (prohodul) cuprinrl,.


rrnplorarea rlinlii mijlocesc dtrcDumnezeu entrumAntuirea oas-
ilci Iui Dumnezeu entr u el lr l.
ador mit rrlrrr
Domnut ca el sd fic agezatn
?mpirriria ui;;;;;"r..,,
La. ncepurulBisericii cregrine, ,,Intru odihna Ta Doamne,unde toti sfintii Tdi se
.: ;;i;;; ."#"nr,,,,,
,.slin( i", entr u a nr cnir ea r e$tinilor rxlihnesc, dihnegte i sufletul obului Tdu, cd Tu singur
vir;;irca. Mintuitorul Iisus .a ,,i"*a',i..l,
";;;;il;
ilristos"." csti drdde moarte."
,, . In acest roparsc continud deeadin primul, odihna
,,Fifi desdvirqifip recum gi Tardl "; unr,.u."i
:l:*r.oj
ccruri desdvargt estc,' Mute u,,,
5, 4g). tlc carese vorbe$te ici este iniqtea n carese va sdldglui
In cuvdntul dc az i sufletul upi despdrlireaui de trup,a$a um seodihnesc
troparerore,"o,,.Jn1,i,""::U::l;rff,jlll]fi sl'in{ii ui Dumnezcu. n Sfdnta Scripturi se spune cd
ai int6i sd ve<lcrne esteun t.opur" -'" " """,
O cAntaremai scurtd ,", rnri' :'"'
iunga in carc sc
tlupd ce Dumnezeua fdcut lumea nevdzutdgi ce a
virzutd,S -a odihnit in ziua a gaptea e lucrareaSa. n
cupr inde uct.int ir lu unui sf6nt aoeastd dihna ne rugAm ca Dumnezeu sd agezeqi
ou in..'ntnaiu,.,,'.,n,,,
praznicsau sdrbdtoarc.n sufletul robului Sdu cluod recerea in aceastd iatii.
cazul nnr,.u ,.oforril"rni"ru
nr ila ui Dunr ne_zeu
r supr a eluiadornrir" b;;r ;;., '
..Lu_dununlelr c_Pfilorelor
, ce s_au dvAr git,dih_ ,,Tu egtiDumnezcuCareleTe-ai pogordt n iad qi ar
ncAte Mdntuitorulc, sufletul dezlegat urerilecelor ferecati; nsuti gi sufletul obului
adormitului robului Tau.
pizindu-l pe dAnsul ntru viafa Tiu odihneEte-1."
.., f".i.iia, .oie'este ta
Tine, ubitorule e oameni,,, Cind a fost cu Trupul ristignit pe cruce,MAntuitorul
lisus HristosS-a pogordtcu sufletul a iad qi de acoloa
. fe. rySam aga<Jarui Dumnezeusd agezesufletul
robului Sducu duhuriledreplilor, iilrn .a jrfr" ridicat oatesufletele elorcareau murit naintede veni-
sunt.in mpdrdiiu ui ".1
oun""in.."r,';;;. rca Sa gi careau crczut n El, dar nu au apucat i-L vadd
:il"^9::tl"l .Oi'nrfr"l in trup gi -a dus ntru Impdrdlia atdluiSdupe to1i.
:l^uuut.o viald plini de sfinfenie e pamani
SfAnta lucrat prin ci chiar dupA Intr-o rugdciune e careo roste$te reotul a Sfdnta
recerea .;i; ffi;"
aceasta;ugEciunileor sunt Liturghie n taind,sc spuneaga: ,in mormantcu trupul,
ascultate " nurnr.r"r.
Evanghelist in iad cu suflctul, n rai cu tdlharulgi pe scaun mpreund
.t^T:::t:l _roan s_a r,"i * "Ja""T" r"
nger areavea cddelnifd e aur;gi s-adat ";i#l;.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 15/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

10 4 10 5
Preot Silviu \t1t la cununie$i nmormantare

cu Tat?ll i cu Duhul ai fost Hristoase,oateumplandu_lc ..Odihneste dntuitorul nostru,cu drepfii pe robul


"li-I-
Celce egtinecuprins". raiawi"tte edansuln :*Jil" 1"h; p-lTlT
Agacum a dezlegategIturile celor finufi in iad, agl ;; ;;;J;; un bun greealeleui cele de voie ei
ne rugim ca gi pe robul lui Dumnezeu el adormitsd-l ff,rl de voie $i toatecele cu qtiin 6 i cu ne$trrnF
dezlege e leg6turace a fost asupraui, cu careEl insu5i de oameni."Amin'
saualtcineva-a egat.

,,Unacurati gi Preanevinovati ecioartr areai nds_


cut pe Durnnezeumai presus e fire, roagiiJ s6 mantu_
iasci gi sufletula dormitului obuluiTiu."
Intre oti sfinfii caremijlocescnainteaui Dumnezeu
pentru mAntuireanoasfte, cea mai puternici rugdciune
estea FecioarpiMaria, ceeace este ,maicinstitii decit
heruvimii 9i mai miritii f6rn de asemlinare ecdtSera_
Rmii." Ea a nescutpe Dumnezeu,maipresusde fre"
cum spune Sfantul Evanghelist Ioan in prologul
evanghelieiS ale: ,Cel ce nu din sAnge, ici din voie
trupeasce, ici din poftd birbiteasci, ci de la Dumnezeu
S-andscut" loan l,l3). Aceastit a$tere fostdin Tatd
I fnri de mami la inceputul veacurilor, iar la ,,plinirea
vremii" a fostdin mamd 6r6de Tatli.
CAntdrilebisericegti orbescdespreacestmomentca
despre ,tainacea din veacascunsigi de ngeri ne$tiutii"
(troparulNilscitoarei de Dumnezeu las V).
O ruglm pe Niscitoarea de Dumnezeustr mijlo-
ceascl pe IAngI Fiul Sdu, ,,c6ci mult poate rugilciunea
maicii spre mblinzirea S0tpAnului."
, -fn acestepatru tropare, ca de altfel gi in intreaga
slujbi a prohodului, vedem rugtrciunea st?iruitoarea
Bisericii pentru odihnacelor adormiti n Domnul. 56
zicem,agadar:

ii
http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 16/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

la cununie i nmormAntare 107

adormitde chinul cel veqnic. ar pentrua nu ajunge


trebuieca el si fie iertatde toategregelile e care
9, Ecteniapentru morfi s6vdrqit a om pe acestpdmant, u voie qi firi de
(scurti explicafie) , Suniunelepdcate e care e po{i sivArgi9i firi de
Una dintre virtufile plIcute inaintea ui Dumnezcrr , e$ticonstranse mprejur6ri i le sdvdrqeqtiaunu
loogti"nt ci sivArqegii dcat.ntr-o rugdciune Bi-
este milostenia. Aga cum spune MAntuitorul
,,Milrt zicem: ,,ferici{i cei cirora nu li se sococotesc
voiesc ar nu ertfi" (Matei 9, l3), estemai impoitanlt
: gi fdr[delegile". Aceqtia sunt cei iresponsabili,
mila decAtertfa. Jertfase aduce entru mpicareaomu pdcatuldcut'
lui cu Dumnezeu,ar prin intermediulmilei creltinc, lolnavipsihic, enu-Ei auseama e
- pe semenul , Ne rugim in continuare a ,,DomnulDumnezeu 6
ajut6nduJ n ostru i slujim lui Dumnezeu, tufi"tul adormituluiunde drepfii se odihnesc"'
slujindu-icelui ldmdnd, nsetat i gol. Criteriilejudecdli
de apoi vor fi chiar faptele milei sdvirgite a{6 dc locul acesta e mai numegten SfantaScriptur6"rai"'
Avraam" (vqzi
semenul ostru. ,JmplriJia cerurilor" sau ,,sdnul ui
sAnul
,,pilia Uogatului emilostiv9i a sdracului azlr");
Ectenia
zeu,aga steo rugiciunest.liruitoaree 6ngADumne_
umne crt" fn at"ptut nimii, ceea e ne ducecu gdndul a iubi-
rugdmpentru el adormit.
readesavartita.
,,Miluieqte-ne umnezeule upd mare mila Ta, ru_ Din nouceremde a DumnezeujmplraJia cerurilor
gdmu-neJie, auzi-ne i nemiluiegte.', are trei in{e-
Acum ne rugempentrucel adormitdeoarece l nu se ti iertareapdcatelor." mparefa cerurilor
iesuri: ntern,externqi eshatologic'
mai poate uga; ne rugdmpentru el impreuni cu familia
a) intem. MAntuitorul isus Hristosa spus ariseilor
gi cu rudelealdturide Biserici.
gi clrtu-rarilor ,impdrnliaui Dumnezeu ste n sufletul
in continuarese arat?iconcretpentru ce ne rugdm:
^ vostru" Luca17,21);
,,inci ne rugim pentru odihna sufletului adormiiului b) extern.De multe ori Mentuitorul nostruaseamlne
robului lui DumnezeuN) gi pentruca sd se erte lui
mperaga cerorilor cu un griunte de mugtar(Matei 13'
toatiigregealaeade voie gi cea ird de voie. 3lj din carea crescut n copaccu multeramuri n care
Ca Domnul Dumnezeu il ageze ufletul lui unde
se addposteaudslrile cerului, ceea e nseamntrn mul-
drep{iiseodihnesc.Mila lui Dumnezeu,mpIrdtia ceru_ n Bisericacregtinl de-a ungul vea-
rilor gi ertarea dcatelorui, de a Hristos, mpdratul el 6reac^redincioqilor
curilorpdni la sfdrqitulumii; $i
fird demoarte i Dumnezeul ostru 6cerem."
c; eshatoloeic' a sfar$itul eacurilor, oi nlddjduim
Ne rugim pentruodihnasufletuluicelui adormit. n
si intrim impreuna cu mirele Hristos in impirdtia
afari deodihni, ne ruglm lui Dumnezeu il fereasci oe
cerurilor. SfAntaScripturd ne invap cum putem aJunge

.r li
http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 17/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

10 8
Preot Silviu t',,1,
acolo unde ,ochiuln _avlzut, urechea _a
auzit sr l; l
inima omuluinu s-aurcat" I Corinteni2, gl. "
Dupdaceastd ctenie nneazio rugiciune 10.Rugiciunile Pentru ceimor{i
mai ungrt
,,Du1n:z^euuhurilor$i a tot trupul [...],,. Dumnezcrr
esteStipanulnostru,al vielii trupegti, ar mai SfdntulApostolPavelspunen EpistolacdtreEvret:
dupi aceeaur-
:1,:"1"1 :O*"gti,
dupi ce'sufleiui" a"rpurt" "u-r"un,.
O" .,,1, ,,rtnduit esteoamenilorsi moar6, ar udecatd
pnn moarte, au,cunrar spuneSfAntulA postolpavel,gi meazi udecataui Dumnezeu"9,27)' Aceastd
daci triim gi dacdmurimai Domnuluisuntem - - - core " fuc" fiecdrui suflet in parte se nume$te
udecata
. f.{g
rueam si ageze ufletul adormitului
,in loc dc particulard,predeosebire e udecata eade obgte'sau
lumini, de verdeafi,de odihni", in acesteo.u.i
no universala, e la sfdrEitulumii de dup[ lnvierea rupu-
urere,n ici intristare, i viali "r,.
a" ,fargit. " ud*gi rilor.
apoi ci ,,nu esteom care sd fie -frri La judecata articularise are n vedere iala petre-
viu gi si nu *ro"ur"a
numaiDumnezeu ingureste drdde picat,
Ar.p'*lu1"i cut6ai;i pe pamAnt. aci aceastd tareesteaflatdbun6'
esten veacgi cuvAntul 6uadevdrul.;, sufletule ite dusde ngeri n loculde ericireve$nica,ar
Singur isusHristos -a ndscut e pdmAnt i a fosl dacd ste ea,atunci l iau duhurilecelenecuratei-l duc
firi de ptrcat,deoarece fost Dumn"zeu la chinuri.
uA"u_" Oi"
Dumnezeu devfuat, iul lui Dumnezeu. Locul de fericirevegniclse mai nume$te i sAnul ui
Ectenia ntreite se incheie,cum e gi firesc,
cu un Avraam Luca 16,22)sau ,rai" Luca 13,43), ar chinu-
ecfonis:,Ci tu egti nvierea i viafagi oOif,r,*i_ rile la caresuntsupu$i dc[toqiipoartdnumelede ,,iad"
atenfie,muUi zic ,,sufletului dormitului Si ui.i,
t...1.,; otuf (Luca16,23).
'
gregit, n cartese spune: ,adormituluiobului
i" <Nl , Ctr intr-adevir trimiterea sufletelor n rai sau a iad
Sufletulnu moare. are oc imediatdupdmoarte, edemdin cuvinteleMAn-
,
Iatd deci,dintr-o ugdciune curtiicate ucruri
olosi_ tuitorului adresateAlharului e pe Cruce: ,astdzi ei fi
tore pentru viala aceasta i pentru cea viitoare cu Mine n Pru" (Luca23,43).
putem
lnv6{a. Tertulian,un scriitorapuseanreqtinzice:,,Sufletul
S[-L rugdm n continuare e Bunul Dumnezeu
-i tie (dupdmoarte)mai intdi trebuiesi incerce udecata ui
cu mil6 spre obul siu qi s[_lagezen impirl{ia
Su. Dumnezeu, ar el trebuiesAaqtepte i trupul s6uca sa
Vegnicisi-i fie pomenirea. min. primeascl lsplata gi pentruceeace a f6cutcu ajutorul
'trupului,
daci s-a supusporuncilor ui Dumnezeu "']'
Dacdcinevava fi gdsit a judecati vrednicde chinuri 9i
de pedeapsl i dacaunul ca acestea stecre$tinqi fiu al

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 18/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Predicia cununie i nmormintare lll


ll 0 Preot Silviu Polt

lui Hristos,maiareo portitade scipare orin miilocirea cEmult le folosegte,multdbinefacere duce elor morfi.
Cind sti poporul,plinitateapreoteasci u mainile ntin-
celorvii - din chinurile a carea fost pedepsit e Dumne_
zett."
se 9i in fa{d stii jertfa cea infricoqatii' cum nu vor
lndupleca e Dumnezeu entruceiadormi[i? ar aceasta,
Rugdciuniledcutepentrualfii suntprimite de Dum_ Omilia III-a Ia
nezeu; edemacestucrudin SfdntaScriptur[.De pildi, numaipentrucei
Filipeni). pleca{icu credinJi" a
vindecareaiicei femeii cananeence,a reera stapanitl
Dumnezeu are putere sA scoatdsufletele din iad'
de un demon;mamaei intervine i stiruie pe AngdMAn_
dupi cumcitim in Sfanh ScripturA:,Domnul ogoarea
tuitorul,care i rdspunde:,O femeie,mareestecredinfa
ta, fie lie duptrcum voiegti" 9i s-a tdmdduit iica ei in iad gi ridic6" (l Regi 2,6). ,,NumaiEl poatestr scoatii
sufleteledin iad" (Psalmul48, 16; Apocalipsa , l8)'
ceasul cela.De asemenea n vierea iicei lui Iair etc.
lnsugiMdntuitorulne asiguri cd orice i vom cerene va
SfantulApostolPavelne indeamnd icAnd: ,facefi,
cereri, rugdciuni,mijlociri, mulfumiri pentru tofi oa- lmplini: ,,Toate Atecerefi, ugAndu-vi, i credefic[ le
veti primi qi le ve{i avea" Marcu 11,24). Agadar' ugi-
menii" (I Timotei2, 1) iar SfAntulA postol acobspune:
ciuneapentrumo4i estenu numaiun semn9i o lntirire a
,,MArturisifi-vd nul altuia picatele gi vi rugali unii
pentrual,tii . . ] ci mult poate ugiciuneastaruitoare iubirii,acizis:
gi o probi a credin{ei oastre. acitot MAntu-
itorul ,,Depoli crede,oatesuntcu putinfi celuice
,,dreptului" lacob5, 16).
crede" Marcu9, 23).
l In VechiulTestamentespune Ao partedintreevrei
Pentru cei care au f[cut pdcategrele, de moarte,
av cdzntn idolatriegi au murit, ar cei careau rimas in
viati s-au ugatgi au adus ertfi pentruei gi iati ce se SfAntaScripturl ne sfdtuiegte d nu ne rugdm: ,,Este9i
picat de moarte;nu zic si seroagepentru agapicat" (I
spune: ,Dreptaceea, fdntgi cucernicgAnda fost ci au
Ioan5,6), dar pentrucelelalte ufleteavemdatoriade a
fdcut ugdciuni entrucei mor{i,ca sd seslobozeascde
pdcat' ll Macabei12,42-46\. ne uga.
Ctr intr-adevir unele pdcate se iarti 9i in lumea
Iar sfantulprorocBaruhspune: ,Doamne, totfiito_
cealaltA e spuneMantuitorul: ,oricepdcat9i oricehuld
rule Dumnezeului Israel,auzi
murit ai lui Israel ...1 Nu-lr aducerugdciunea
amintedeelor ce au
nedrepti_ seva iertaomului,darplcatele mpotrivaDuhuluiSfdnt
pdrin,tilor nu sevor iertanici in veacula cesta, ici n veacul iitor"
file nogtti" (Baruh 3, 4-5). (Matei 12,31).
Ceamai puternic6 ugdciune entrucei adormilieste
Bunitatea emdrginitia lui Dumnezeu i rugdciunile
insi SfAnta iturghie.
Bisericiigi JertfaEuharistici untdeajunspentrumantu-
Iati ce spuneSfdntul oan Gurdde Aur intr-o omilie
a sa: ,Nu degeabau r6nduitApostolii sd se acdasupra irea celor ce $i-au dcut n viata aceasta anonulp ocd-
Taineicelei nfricogitoare omenirea elor plecali.$tim infei gi aumurit in dreapta redinli.
l,
I

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 19/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

1 t2 PreotSilviu \4,
A$a cum am fdcut-o la slujba prohodului rugdndu-nc
pentru odihna sufletului adormitului (N)
sd iacem ;;i
acum zicdnd: ,,Cu sfinJii odihneqte Hristoase I l. Despre vegniciachinurilor iadului
sufletul
robului Tf,u, acolo unde nu este durere, nici
intristart..
nici
suspinci viafd fdrd de sfArgit.',
Amin. Din vor
iadului SfAnta Scripturd qtim cd
fi vegnice,a$acum muncile
citim sau chinurile
in Evangheliadupd
Matei: ,,Afiinci (la judecata de apoi) va zice (ImpAratul)
celor de-a stAngaSa: duceli-vd de la Mine, blestemafilor,
in focul cel vegnic,care este gdtit diavolului qi ingerilor
lui. [...] $i vor merge acegtia a osdndaveqnic[, iar
dreplii a viatavegnicd" 25,41 gi aO .
Locul de ve$nicd os6ndi in SfAnta Scripturd poarti
mai multe denumiri: ,,gheena, ocul cel nestins, unde
viermelenu doarmegi focul nu sestinge" (Marcu 9, 43 -

48).
Marele proroc Isaia spunea, eferindu-se a chinurile
vegnice: ,$i cAndvor ieqi, vor vedea rupurile moarteale
celor ce s-au rdzvrdtit impotriva mea, cdci viermele lor
nu va muri Si ocul lor nu se va stinge. $i ei vor fi pentru
toatd dpturapriveligti de groaz6" I saia 64, 24).
Iar Daniil proorocul arat6: ,$i mulli din cei ce dorm
in {drAna dmantuluise vor scula,numai a viatd vegnici,
iar allii spreocard9i osandi ve$nici" (12,2).
Judecata e apoi se acepentrupatru ucruri:
1) si se aratedreptateaui Dumnezeu;
2) sd searatenedreptAlile amenilor;
3) sd ie rdsplitite faptcle cele bune qi celedrepte; qi
4) sd fie pedepsi{icu chinuri vegnicepdcatele elor rdi
(Romani2, 5: Iov 34, ll; Psalmul 61,71;95,13:'P ilde
24, 12:Matei25,46:Isaia 3, I etc) .

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 20/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Predici a cununiegi nmormdntare l t5


Mdntuitorul ne nva(i cii sufletul omului estemai de (Ioan 9,4); acolo picatele lui rimdn vegnicegi
pref decat oatii umea Marcu 8, 36), gi c6 estenemu- deaceea i chinul lui urmeazd [ fie veqnic.
itor (Matei 22,31), cd iadulesteun loc de chin veqnic Acum cdnd sufletul robului lui Dumnezeu (N) se
(Matei 18, 8; 23, 35; Marcu 9,, 45; Luca 16, 23-28: desparte e trup, si ne rug6m lui Dumnezeupentru el
Apocalipsa4,10-ll;20,
Dumnezeiascacripturd l0).
ne arati c6 n iad suferi gi zictnd:
,,Celce egtidin fire bun qi milostiv,voitor de mil6 $i
trupul gi sufletulchinuri vegnice Deuteronom 1,21: addnculnduririi, pe cel ce l-ai mutatdin locul acestaal
Matei 18,9; Marcu 9, 43; Romani2, 9) qi cl exist?i rlutiifii qi din umbramorfii, MAntuitorule,aqeaztr-l nde
osAndi egnicdMatei25,461, arcu3,29;Matei5,22). str[lucegteuminaTa." Acolo undenu estedurere,nici
S-ar puteapune totugi ntrebarea: ac6 Dumnezeu suspinarei via{6 nr6de sf6rqit.A min.
esteAtotbun, Atotmilostiv, iertitor fa{i de fiii Lui, de ce
ingtrduie chinurile iadului? Oare de ce pentru ni$te
pdcatepe care e-ai fdcut ntr-o viatd de 70-80 de ani
petrecutil pe pimant si suferi chinuri veqnicedincolo?
Dar ceeacel ne
am alessil osAndegtestechiarpicatul
sdvfugim pe carenoi
i careva fi dat pe fafd n vdzul
tuturor; n lumina lui Hristos,nimic nu mai poate i
tiiinuit. Piicatul neispiqit aici prin pocEinp rimine
vegnicneg0ersn ainteaui Dumnezeu,a r remugcareae
a-l li sdvArgiteprezintd hinul firi sfdrgit.
In viafa de fiecare zi vedemci adeseoripentru un
pdcat f6cut in cAtevaminute, unul suferI ani mul$ de
temnitd, uneori pAnd a moarte. Nu durata n care s-a
sivArgitplcatul este hotirAtoaren stabilireapedepsei i
gravitatea lui 9i intenfia cu care a fost sevar$it.De
exempluunul secerd u o armii automatiisutede oameni
lili intr-un minut, dar daci a fdcut atliteaucideri nedrepten
i acest imp, pentru fapta sa nu va fi pedepsitnumai un
minut.
Cel ce moare n picate grele moare ndepilrtat de
i Dumnezeu, ar in viafa de dincolo nu se mai poate

lil
t
li
ti

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 21/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

la cununie i nmormAntare tt7

Jenfd, agamai poate fi numitl o mamd care se


fegte e altarulfamiliei, de diminea{a Andseara a si
2.Despremami celede trebuinli copilului ei. Ea esteultima
care se ageazi a mas69i daci a mai rimas ceva din
Petreceamstizi pe ultimul drumal viefii pAmantelti mancare,menanc[ 9i ea, daci nu flimAnzeqte' numal
o vrednici mami cregtindcare s-a ertfit pentru familia copiii s6-i fie hr6nili. Se spunedespre mamdci avea
ei atAta imp cat a tr6it pe pimAnt. Intre vorbele ntelepte doi copii gi nu aveaudecdto bucatdde piine pe masa;a
alepoporului omdnestegi aceasta6: ,,nu-inimic mat frAnt-ogi a dat-o copiilor, iar ei au ntrebat-o:dar {ie ce
trist sub soare,ca gi mama,atunci cdnd moare" gi lntr- fla rimas mam6? i ea a rdspuns:,Voi, dragiimamei"'
adevir atunci cAndpetrecem a mormAnto mam6 bund Mu.u n" indeplinegteorice dorin{6' iar daci viata o
parcdse upecevadin fiinta noasftA, arcA oboardodatd cere, gi d6 9i sufletul pentrucopiii ei.
cu ea in mormAnt multe taine numai de ea gtiute in Grijd. Marnaesteultima care seculci searaqi prima
legiturd cu cre$terea i educarea opiilor sii. carese scoali diminea{a,pentru a pregiti toate cele.de
Eram qi eu copil cAnd mama m-a lnvdlat printre hebuinti sprea merge a 9coal6sau a serviciu. Oriunde
primele goaptede rugiciune gi semnulsfintei cruci, cele am fi pe plmflnt mamaare grijd de noi. Rominul are o
zece porunci. Una dintre ele se referd gi la cinstirea vorb6: ,De s-arducecopilu De la un capdt a altul / A
p[rin{ilor: ,,Cinstegtepe tatill tiiu gi pe mama ta ca sa globului pimlntesc / Ochii mamei-l urmdresc"9i conti-
trdieqti mult gi bine pe p6mAnt"(poruncaa-V-a). Este nu6: , Ochii ei gi nima/ Merg cu el aldturea".
singuraporunci in careni se qi promite ceva,anumeca Bundtate.Avem copiii duqi departede noi, vin 9i nu
Dumnezeu e va prelungi viafa aici pe pdmAntqi apoi o prea vin pe la noi, i{i aduc qi nu{i aducceva- dnd vin,
va continuadincolo n impnrnfiacerurilor dacii i cinstim mama nsil, cdndmergepe la copiii ei plecafi a oraq,nu
pe pdrin{i. mergecu mina goal6, ea ifi aducechiar dacd rym1i o
Pe mamd am putea-o numi: dragoste, ertf6, grij6, bucit[ de pAine, ar copilul o mdnencd u drag qtiind cd
bunitate, rlbdare gi iertare.Am putea-o numi dragoste, este lcuta cu sudoarearuntii mameisale.
doareceea gi atunci c6ndzimislegte copilul, o face din Rdbdare.Mamapoate i numiti ,,r6bdare"pentruca
dragoste,din iubire fafd de el il poarti ln pdntecenoui daci n-o asculli ea nu te ceartl pentru ctr nu vrea sa te
luni, ii estedrag 9i ii simtepulsul inimii inc6 inainte de fac6de rugine, lovegtic u vorbe'ea ace'apoi e sirute'
aJ nagte.Apoi mama gi iubegtede cAnd l aduce pe Iertare. OricAtenecazuri -am face' ea ne iartii' aqa
lume, n fiecareceas, nsotinduJ cu dragostea i in toate. cumte iarti mamanimeni nu te iarti pe acestpimant'
Iati de cemamaar putea i numitii dragoste. Astizi cAndpetrecema mormdntpe aceastemama
venerabila utem spunegi noi cu psalmistul: ,Fericitll

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 22/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
ll8
Preot Silviu Pop
este calea n care mergi astAzisuflet bun gi blAnd
de
mame,, A li s-a gdrir {ie loc de odihnd n impirdtia
cerurilor" de care te invredniceascd unul nu.*.r u 13.Desprecllitoria viefii
acumqi pururean vecii vecilor.Amin.
PsalmistulDavid spunentr-un psalmal sdu:
tor gi oaspete untpe acestpimanq ca gi pirinlii,Cdli-
mei
Doamne."De cAndne na$tem e acestpdmint incepe
cAldtoria oastricarese ermini la mormAnt. u fiecare
zi care recedin viali ne apropriemmai mult de groap6.
De aceeaSfAntulA postolPavelne atenlioneazi icdnd:
,,FraJilor,trscumpirali remea lci zilelerele sunt."Nu
timpul de afari, ci zilele petrecuten pdcatdepartede
Dumnezeu i de mplinireaporuncilorSale, a acesteae
referA Sfentul Apostol Pavel. in cilitoria noastr[

intAlnimsImulte
trebuie peripelii,vedere
pierdemdin multe obstacole,
inta la carearvrem
noi nu
sd
ajungem mdntuirea ufletului.Pentruaceasta -a co-
borAtFiul lui Dumnezeu e pAmant,pentru oi $i pentru
a noastrdmantuire" art.3 din Simbolulc redintei).
Se spune Aun cergetorn celdtoriaui a ajuns ntr-o
searA proape e unpalat mpdritescAi a intrat n el firi
si-l vad[ cineva.La un momentdat a venit prinpl, l-a
g[sit in palatgi -a ntrebat:Ce cauJin palatulmeu,cum
ai indrdznitsi intri aici? Aunci cerqetorul zis cd-i va
spunedaci
Cinea vanrtrspunde
ocuit acest alatrinful maiumneavoastrd?
naintea ntAi a o intrebare:
ine
altcineva acdnu tatdlmeu, ar inaintea ui buniculmeu,
gi cergetorula mai intrebat: dar inaintea bunicului?
Stribunicula zis prin{ul,atuncicer$etorul-a zis: vede}i
cAdurureavoastreu suntelistipan al palatuluici doar
oaspete i c6lAtor ici pe pimAnt.Afunciprinful a nteles

llr
http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 23/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
la cununiegi nmormtntare t2l
lntrebareacergetorului9i i-a zis s6 r6mAn[ pestenoapte cum sepeftecem impul in cillltoria noastri pe acest
ln palat. ca si dobdndimdincolo fericireavepnic6.
SfAntulApostolPavela flicut trei cd[torii misionare. Timpul ciltrtoriei noastre pe pnmAnteste unic li
prilej cu care a hirotonit preofi, a intemeiatBiserici qi a nu este mportantcAt rdim pe acestpamant, i
lui Dumnezeu gi fap de
rAnduit episcopi
propovtrduit pentru
uvAntul buna rdnduiald
ui Dumnezeu n Biserici.
u timp A bineno$tri,sA
am fbcutpunem
lnaintea
ordine n viafanoastra entru
9i f6rn timp.
Iar la sfArgitul alergirii sale ii spune ucenicului siu ziua sfArgitului,a trecerii noashe n vegniciesi nu pe
Timotei: ,,Lupta cea buntr m-am luptat, c6l6toria am nepregititi. Daci vom face aga,a sfArgitulvie-
sfdrqit" (II Tbnotei4, 7). Sfar$itulclltrtoriei nu inseamna vom puteaspunegi noi ca gi Sfdntul Apostol Pavel:
altcevadecit lncununarea stenelilorprin atingera intei cea buni am luptat, cdlinria mi-am implinit-o,
pec^arei-apropus-oqi care -a fost ncredinfatii. am ptrzit-o.De acummi s-a gitit cununa rep-
Infelepfli spun ce aceasttrcilitorie a noastre pe pe care n ziua aceeami-o va da Domnul, Dreptul
pdmAntse aseamini cu un fluviu imens care izvorigte ; $i nu numai mie, ci gi tuturor celor ce I-am
din vegnicieqi sevarsl tot ln vegnicie. n aceasticurgere arAtarea"IITimotei 4,7). Amin
neincehte a timpului
dupi aceleagi care se desfdqoartru regularitate
egi neschimbate le lui Dumnezeu. e
inscrie gi viafa fieciruia dinfte noi. Anii, anotimpurile,
ca gi zilele 9i nopfilese aseamintr i sesuccedn acelagi
mod. Numai confinutul pe carc il dii omul fiectrrei zile
din viafasaestedeosebitde a un om la altul.
Anii vin gi trec, zilele 9i noptile se succed.Ele ne
lnvali ci suntemecetori ctrldtoripe acestpimAnt.
PoetulGeorgeTopfuceanu punentr-o poeziea sa:

,,Sescurge remeacao ap6


Nest?iviliti-n unga-icale;
$i fiecareceas ngroaptr
Comoara inerefii tale"

Dactr viata aceastaeste atet de scurti ln raport cu


vegnicia de gaptezeci, ptzeci de ani, atunci feLuie sa

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 24/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

la cununieqi nmormAntare t23


ci Dumnezeu,pe cei adormiti lntru Iisus, li va
lmpreunii cu El" (I Tesaloniceni4, l4). Garanfia
14.Despremoarte gi nviere celor adormiti este isus lkistos cel care a murit
(Apostolul de a lnmormAntare) a nviat.

Aqa cum am auzit gi astizi, ca de aldel de fiecare Mai departe Apostolul ne relateazldupl ce secuvdntul
va mai
,,C[ci aceasta vA spunem,
datl c6ndparticipem a prohodul unuia sau altuia dintre c6 noi cei vii, care vom fi rdmas pAni la
frafii nogtri se citegte o pericopd din Epistola cdte Domnului, nu vom lua lnaintea celor adormiii,
Tesalonicenia Sfintului Apostol Pavel gi un fragment ci insugi Domnul, lntru porunctr, la glasul
din Evangheliadupd Sfdntul oan. AstJrzi gwea s6 ne arhanghelului gi lnru trambila lui Dumnezeu Se va
oprim pufin asupra extului din Apostolul de Ia inmor- din cer, gi cei morfi lntru Hristos vor invia lntii"
mintare: Tesaloniceni4, 15-16). Aici Apostolul Pavel vrea sii
,,Frafilor, desprecei ce au adormit,nu voiam sd fiti ctr noi cei care vom fi aflati ln viat[ la venireaa
in negtiinfi, ca str nu vd lntristafi ca ceilalfi caie nu air pe pimant a Domnului nu ne vom lnfifiga lnaintea
nddejde"lTesaloniceni 4 , l3). Apadar,S f6nnrlA postol
Pavel se adreseazicregtinilor morfi la judecatE, i prima datl la glasultrambifei
din Tesalonic cu aceste fuhanghelului Mihail vor lnvia tofi morfii 9i apoi va
cuvinte,ncuraj6ndu-i i nu-gipiardi ntrdejdeantristAn- avea oc judecata e obgte a carevor fi prezenfigi cei
du-sepestemIsurd pentrucei ce au adormit n Domnul. au fost g6sifi vii atunci. Cu tofii vor lnvia, lnstr unii
Trebuiesi gti$ cn cei din Tesaloniccredeau n cea de-a fericirea ve$nice, ar altii pentru osandit.De aceea
doua venire a Domnului pe piment gi mai credeaucd se va unii sufletul cu trupul lnviat la sfaryitul lumii,
aceastaeste foarte aproape,ci ei trebuie sd se preg6- pentru cd impreund au ficut plcate sau fapte bune pe
teascapentru acestmoment cum se cuvine: au incetat gi mpreuni vor suferi sausevor bucura.
orice lucru, s-au mbricat ln vegmintealbe gi aqteptau SfantaScripturane spune9i locul undeva fi judecata
venireaDomnului. Ori Sfend Apostol Pavel i mustri apoi ,,ln valea uii Iosafat (Ioil 4,2). Icltnce ne spune
pentru aceastiipurtarea lor zicdndule: ,,Cel ce nu vrea desprecei vii: ,,Dupi aceeanoi cei vii, care
sd munceascd, ici si nu minAnce" (lI Tesaloniceni3, fi remas,vom fi rdpifi lmpreundcu ei ln nori, ca str
l0) gi explicAndu-le ii despre easulgi ziuaaceea u gtie pe Domnul ln vizduh, gi aga pururea cu
nimeni, nici Fiul, decAtnumaiTattrl. vom fi" (l Tesaloniceni , l7).
Erau unii dintre tesalonicenicare nu credeau n Sftntul Grigorie Teologul ne spune cA ,,odatd cu
inviereamorfilor, agacd SfdntulApostol Pavel e spune: omului ln ptrcat rupul a devenitopac $i greu ar
,,Pentru i de credemctr Iisus a murit gi a lnviat, tot a;a cea de-a doua venire a Domnului trupul omului va

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 25/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
124 Preot Silviu Polt

deveni transparent i utor", aqase explici faptul c6 cer


ce vor fi ln viafi la venireaa douaa Fiului Omului il vor
lntAmpinan vizduh qi vor fi aga ururicu Domnul. 15.Despremoarte qi nviere
Si-L rugdm pe Domnul ca atunci cdndva veni a (Evanghelia e a lnmormAntare)

doua oarii pe pimAnt


invrednicesci cu putere$i cu slave multi sd_L
qi pe adormitul indurerat[ familie
n Domnul qi pe noi si-L
lnt6mpinim cu candela faptelor bune gi a credinlei Iubi$ credinciogi
aprins[gi sdauzimcuvintele inecuvdntate:,binesluga Petrecem sgzi cu lacrimi gi chntiiri pe ultimul drum
buniigi credincioasintrd ntru bucuriaDomnuluiT iu.i pe cel care a fost tati, bunic, al acestorcopii. Moartea
Amin. esteatat de nemiloasi gi ea este nfrfiqatil in iconografia
bisericeascii rintr-un schelet,care nu are ochi sd vadi,
nici urechi sd aud[ sau nimtr si simtddurereape care o
lasdn urmaei.
De fiecare dati cind participdm la trecerea din
aceastli iaF a unuia
zim citindu-se saualtuia la
Evangheliade dinne
loansemeniinogtri au-
(5, 24-30)' latdt
cum ncepecuvdntulaceasta:,Zis-aDomnul c6tre udeii
care veniserab Dhnsul: Adev5rat,adeveratzic vou6:
Cel ce ascultd cuvAntulMeu gi crede n Cel care M-a
trimis pe Mine are viati vegnici 9i la judecatd nu va
veni, ci s-a mutat din moarte la viatd" (Ioan 5,, 24).
Evanghelistuloan ca 9i de altfel toti proorocii gi autorii
scrierilor sfinte au certitudineaci ei nu vorbescde la
sine,ci Dumnezeuvorbelte prin ei. De aceeavom gesi
ln scrierile lor cuvinte precum acestea: ,Aga grdieqte
Domnul", ,,fost-acuvAntulDomnului c[tre mine", ,,gura
Domnului griiegte" sau ,Zis-aDomnul".
Adeseori MAntuitorul le cerea credinti celor ce
veneau a El si-i vindecede anumiteboli: ,,Crezi c[ pot
sd ac eu asta?"; ,Fie ie dup[ credinfa a".

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 26/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
126 PreotSilviuPop
Nu este de ajuns numai sI asculti cuvintul lui
Dumnezeu,dar trebuie si qi crezi ln Dumnezeu,Cel ce 16.Cuvant h inmormantarea unui preot
L-a trimis pe Fiul S[u in lume ca sd o riscumpere din
robia picatului gi a morfii. Unul ca acesta ici nu mai are indurerati familie
partede udecata ui Dumnezeu, i se muti din moartea Iubifi credinciogi
picatelor la viafa cea ve9nic6,unde lmpreund este cu Dintre toatemisiunule pe careDumnezeu e-a ncre-
Dumnezeu. dintat omului pe ace$tpimant, cred ci ceamai frumoasl
Domnul faceaici pre*izarea [ unii se vor sculaspre estepreolia. Sfdntul oan Guri de Aur spunean scrierile
lnvierea viefii, cei care au ftcut faptele cele bune gi au sale: ,Daci mi-ar fi dat ln c6l6toriameasi int.tilnesc n
implinit poruncile lui Dumnezeu,ar alfii spre nvierea lnger 9i un preot,prima dati l-aq salutape preot, 9i apoi
osindirii, adic6 cei care au nesocotit poruncile lui pe lnger, pentru ci nu lngerilor ci Apostolilor gi urma-
Dumnezeugi s-au dsat obi ai patimilor gi ai viciilor de gilor lor Episcopi 9i preofi le-a zis MAntuitorul: oricdte
tot felul. ,,$i vor merge acegtia pictrtogii - la os6nda veli lega qi ve{i dezlegape acestplmAnq vor fi legate9i'
vegnicn iar drepfii la viata vegnic6" Matei 25,46). dezlegate i in ce/' (Sfantul oan Gurit de Aur - Tratatul
In ultimul versetal pericopeiM8ntuitorul ne spune: desprepreolie). $i tot Sfantul oan mai spunea 6: 'peea
,,Eu nu pot face nimic de la Mine, precum aud, udec; ce face preotul os confirml Dumnezeusus n cer". Ce
dar judecata Mea este dreapt6,pentru cA nu caut voia mare dar ne:o dat noud Dumnezeu s[ leglm 9i sd
Mea, ci voia Tatillui Meu, CareM-a rimis (Ioan 5,30). dezlegim pdcatele oamenilor, s6-i ugurim de povara
Criteriile dupil care se va face judecata de apoi sunt patimilor ca si fie pregitifi pentru ntempinareaDreptu-
faptelemilei trupe$i gi sufletegtiartrtatede MAntuitorul iui ludecitor in lumea cealalti cu sufletul qi conqtiinfa
In Evanghelia e la Matei (25,3545).,,Mila va lnfrece curata,
judecata ui Dumnezeu",adice daci noi am aritat mili
SfAntul Ciprian al Cartaginei spuneaca "ceea ce
semenilornoghi, il vom obliga pe Dreptul Judeclitorsi spunempreotului ln taina Mirturisirii aceianu va mai
fie cu mil6 fattrde noi. Iisus Hristos la Judecatade Apoi in fafa
linAnd cont de toateacestenviftrturi, strne strdduim descoperi
lntregii lumi." Ori cel carene d[ dezlegare epicate este
ca sfdrginrl sd nu ne giseascil nepregltifi gi atunci ne Dumnezeuprin intermediul umilului slujitor al altarului
vom numira gi noi printre alegii gi plicufii lui Dumnezeu careestepreotul.
ln tmptrrlfia Sa.Amin. inainte de indltareaSa a cer, MAntuitorul Hristos i
trimite pe Sfin[ii Sei ucenici 9i Apostoli la propovtrduire
zic6ndu-le:,,MergAnd n vbtafi oateneamurile, otezdn-

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 27/51
l
r28
8/9/2019
preot Silviu pop Predici La Inmormantare-S. Pop
_ Predicia cununie i nmormAntare r29
-
du-le in. numeleTatiilui 9i al Fiului al Sf6ntului
9i Duh, primite de c6tre Dumnezeu.Harul lucreazddincolo de
mvalanqu-rsa pazeascaoate cele ce v_amporuncit
Eu vredniciasaunevrednicia oastr6.
voud gi iattr Eu sunt cu voi panii la sfArgitutveacurilor,,
in sfdrgit, a treia misiune a preotului consti fu a-i
(Matei28, t9-20).
conducepe credincioqi a mAntuire.Adesea orma bise-
Din acest verset observAm A misiunea
areun nteit rol: preofeasci ricilor
lmpdrdfiei cerurilor de
noastreeste dacicorabie
rimAnemcarenne duce
ea. la limanul
La prora cora-
a) de a propovitduicuvdntul ui Dumnezeu:
biei, pe bolta altarului, este Maica Domnului impreund
b) de a sfinfii viafacredinciogilor rin sfinteleTainegi
cu Fiul S[u, careconduccorabiape valurile acesteumi.
a conducepe credinciogispre imanul lmpdrdfiei Un scriitor francez,Lamartine,ne di o imagineplini
. 9)_de
lui Dumnezeu.
de duiogie a preotului spunandurmltoarele: ,,In fiecare
Prima misiunea preotului esteaceea e a propovidui parohieeste un om care apartine uturor, pentrucA este
cuvAntul lui Dumnezeu. Sfand loan Gura de
aur pirintele sufletescal tuturor; este chematca martor, ca
spunea E Jn-afarn e pilda prin fapte,preofii n_audecat
sfdtuitor,ori ca reprezentantn toateactelemai solemne
un singur mijloc, o singurI cale de vindecare a celor pe
ale viefii; acestal preiape om de a sAnulmamei sale gi
pEstore$te, .n.) lnviptura
iar
:arl SfAntulApostol pavel adaug6-: prin,preotii
cuvint, predidr, nu il lasl nici launta,
sfinfegteeagdnul, mormant. El binecuvAnteaziori
atulmortii gi sicriul;un om pe
ine dregtrtoria 6 se nvredniceasca e o inOoitl"inrt",
"ul"_Sr-t" carecopilagiise obignuiesc l iubi, a-l veneragi a se
mai alescei ce seostenesc u cuvAntulgi cu lnvn16tura,,
teme, ire$te,de el; pe carechiarnecunoscufiil numesc
(l Timotei5, l7).
pirinte, la picioarelecdruia cregtinii merg a depune
A douamenire a preonrlui esteaceeade a sfinti via_
mfuturisirile lor cele mai intime [...] mdngAietorul
fa credinciogilor rin SfinteleTaine.S_ar uteaoLiecta tuturor,al cirui cuvAnt adecu autoritatea nei misiuni
aici.gapreotul este- n om pAcitos atunci cum poaie
9i ef dumnezeieyti.cestom e preotul."'
sImFviafacredinciogilor? om rispundeaici ca Sfintele
Marea neneorocire a credincio$ilor de astiizi este
Taine.sunt sivargite de cAhe inneaga .ornuoitute.-prin
aceea 6 ei confundi institutia Bisericii cu viafa imoralil
rugiciunea tuturor
prin voceaunuia,adicii credinciogilor,dar aceasta
a preonrlui.Dactr eexprimi
sluibelepe car.e a vreunui preot. Dar Biserica nu se lntineazdprintr-un
preot cu anumitevicii, ea rimAne ,,sfAntii'.Totugi, se
Ie sdvhrgim n Sf6nta Bisericl ar depinde e vrednicia
spunepe drept cuvint cd ,,viata preotului esteEvanghe-
saunevredniciapreotului, atunci nu gtiu c6te ar mai
fi lia poporului", adicd tot ce spune preotul din fata

4 Citat duptrPr. PetreVintilescu, Preotul tn


' De-sprereolie, trad. rom. pr. Dumitru Fecioru,Edit. Institutuilui ala chzmdrii sale
Biblic ai deMisiuneal B.O.R.,Bucuregti,e9g, 106. de pdstor al suflereJor, ucuregti, .a. p., p. 65{6.
i.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 28/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

credinciogii aporteazea viata familia sa.


*tarulyi
rreour nu trebuie se fie duplicitar, in fafa9i
I lnh-un fel, ln viafaparticuhri in alt fel
oamenilor
U tiumnezeunu 17.CuvAnta inmormintarea unui om n virstl
mergecu umItifi de mtrsuri.
Avem certitudinea ci adormitul
nostru,preotul (N) gi-a fdcut pe deplinln datoria
Domnul ,"Luptacea bundamampezit-o.De
luptat, ctrl[toria
acum mi-am
defratele
preor implinit-o, crcdinta mi s-a
.1":,lil rugimpeBunulDumurezei,
a_f rrr"o"i"J"r"a gtrtitcununadreptltii, pe care n ziua aceeami-o
si-i slujeasci ui gi n lumeadedincolo.Amin. va da Domnul, Dreptul Judecitor, gi nu numai
mie,ci gi tuturorcelor ce -au ubit arltarea"
(IlTinotei 4,7-B).

indurerati familie

li, Iubi{i credinciogi


Petrecemazi pe ultimul drum pe cel mai ln vArst?i
dinhe credinciogiiparohiei,amputeaspunepe patriarhul
satului nostru la venerabila vdrstii de 90 de ani.
PsalmistulDavid spuneci ,,viafa omului pe piment es0e
de70 de ani, careeste n putere80 de ani, iar ce estemai
mult dec6taceasta stenealigi durereeste",(Psalmul89,
l0-l l). intr-adevdr, ltrflnefele u vin niciodati singure,
ci cu boli gi necazurigi adormitul n Domnul a avut parte
de ele, ar prin aceasta i-a curdfit sufletul de pdcatele e
care e-a f6cutcaom peacestpAmant.
Viafa omului pe pimAnt este o continui lupti cu
ptrcatul,cu plicerile, cu greutlfile acesteiviefi. Pedrept
cuvAntpoetulGeorgeCogbuc puneantr-o poezie:

,,O upte-i viafa, deci te lupta


Cu dragoste e ea cu dor,
$i-oricare-ar i sfAryitul uptei
Sd stai uptAndcd egti dator"
(G. Cogbuc,,Lupta vielil)

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 29/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
32 Preot Silviu Poo Predici a cununie i nmormintare 133

Poate i asemdnatAiafa pep[mant cu o cildtorie, iar agade trist cd doar a fdcutbine cat a tr6it qi s-arugat ui
ln aceastll llitorie trebuiesi linem cont de credinfacea Dumnezeu? tunci pdrintele-a spusucenicului: u ttiu
dreapti in Dumnezeu.Nu oricecredinfi estemantuitoare daci binele pe carc -am fdcut eu a fost bine 9i inaintea
ci numai dreapta credinfii (ortodox6). Dar credin{a lui Dumnezeu,de aceeasunt trist. Si luim aminte.Sau
nu-i bine daci nu e bine
trebuiesI fie lucrtrtoare
de rin faptelebuneale iubirii fafA cum ar fi zis cineva: ,Binele
fbcut".
Dumnezeu gi fa 6 de aproapele nostru. SfAntul
Apostol Iacob ne spune in Epistola sa urmitoarele: Adormitul intru Domnul 9i-a incheiat viafa aici pe
I ,,credin{a hrn fapt[ estemoarte agaprecum trupul f6rd pimfrnt, rimdn ln urma ui faptelecele bunepe care e-a
suflet este mort" (lacob 2, 26), iar Mdntuitorul ne iauarqitdemne eurmatpentru ei carevin dup[ ddnsul'
atenfioneazi: ,Nu cel ce-Mi zice Doamne.Doamneva Avem credinlac[ numeleslu va fi scrisde Dumnezeun
intra ln impnrtrfia cerurilor, ci cel ce face voia Tatilui cartea viefii gi pentru toate ostenelile de aici de pe
Met' (Matei7,2l). pdmint ii va rispliti cu cununa cea nevegtejit[ a
Dacdne-am uptat lupta ceabun6,dac6ne-am mpli- imp6rdfiei sale.
nit cildtoria qi am pnzit credinfa,vom primi rIspalatagi Sfdntul Evanghelist oan in carteaApocalipsei ne
1l nu una trecitoare,efemerS, i cununadreptnfiipe careo spune:
cununa" ,,Fii credinciospAn6
Apocalipsa2, lO)' a moarte 9i-$ voi da fie
va da n ziuaaceea la Judecata e Apoi - Dreptul Jude-
cdtor gi tuturor celor ce au lmplinit voia Lui aici pe S[ ne rugdmpentruadormitul n Domnul ca Bunul
pimint. Dumnezeusd-i ierte toate gregelilecele de voie 9i cele
De ce i se spuneJudecdfiide Apoi - ,,Dreapta ude- fdri de voie gi mpreunitcu drepfii siJ numere.
cat["? PentrucI lisus Hristosva veni pe norii cerului Amin.
inconjuratde slavtrmultil ca s[ faci dreptatealeqilorstri;
abiaatunci se va cunoattecine a fost drept qi cine a fost
pAc6tos. ici ln lumeaaceasta steamestecatinelecu
riul, dreptateacu nedreptatea, irtutea cu picatul, iar
atunci se va descoperi otul. Celepe care e-am ficut la
I intuneric se vor striga de-pe acoperiguri.La Dreapta
Judecatii se mai spunegi lnfricogataJudecatipentmcd
toli ne vom nfricogaatuncicAnd irfile se vor deschide
qi faptelesevor da pefaf6.
Se spunedespreun pirinte din Pare ic cd, , patul de
moarteera foarte trist gi l-a lntrebatucenicul de ce este

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 30/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
Predicia cununie i nmormintare 135

in Sfintele Evanghelii ni se relateazddespre nvierea


18.CuvAnt a inmormAntareaunui copil t6nirului vdduvei din Nain, acel tAnir care s-a mutat de
timpuriu din aceastdume gi pe caremama ui il plAngea
gi igi frdngea nima de durere pentru pierderea ui. Mdn-
,,Ldsafi
cacta runciisi vini
unora aacestora la mine,
stempArdlia tuitorului i s-a ficut mil6 de ea qi i-a zis: Nu mai pl6nge,
cerul.rl." gi adresAndu-sednirului din sicriu, apucdndu-lde mdnd,
li spune: ,tie Ji zic, scoald-te ", ar mortul a inviat.
Mult indurerath amilie Unii comentatoriai acesteiminuni spun c[ Mdntut-
Iubi[i credinciogi torul l-a inviat pe acest andr deoarece l n-a apucatsA-Si
Cu inima zdrobitd de durere conducem astdzi pe ispiqeascd oatepicatele cet a fiiit pe pdmAnt.
drumul spre cimitir pe acestnevinovat prunc care nu a in copii Mdntuitorul a vdzut ntotdeaunanevinovSfia,
cunoscut ce-i rbutateapdcatului. ntrebarea fireascd pe puritatea,curdfenia,de aceeaa spus: ,,Ldsa(ipruncii sd
carene-o punem azi cu tofii estede ce Dumnezeua luat uina h Mine, cdci a unora ca acestoraeste impdrdJia'
viala acestuicopil agadevreme?Este o intrebare a care
nu putem sd rdspundem,a fost o taind gi cu acestcopil, cerurilor".
Cdntdrile de la inmormdntareapruncilor ne indeam-
cu nagtereasa 9i cu plecarea sa timpurie din aceastd nd ,,sI nu pldngempe prunci,ci mai vdrtos pe noi ingine,
via{6. care greqim totdeauna,sd ne tdnguim ca sd ne izbdvim
Din SfAnta Scripturi $tim cI Dumnezeu trimite de gheend" (CAntarea IV-a). Iar pruncul adresdndu-se
necazuripesteoamenipentru a le incerca credinla sauca parcd noud spune: ,,Nu md pldngeJipe mine cd n-am
o pedeapsdpentru pAcatele cu care L-au supdrat pe fdcut nimic vrednicde plAns ...]; ci mai degrabd lAn-
Dumnezeu,dar acestcopil cu ce a gregit de l-a luat aga geli-vd pe voi tofi rudelor gi prietenilor, cei ce pdcdtui{i,
repede din viatd? CAte speranfe,c6te planuri nu ca si nu aveJipartede osdndb a chinuri" (Cdntareaa V-
;i-au
fdcut pirinJii cu acestmndr Si atd cA oateacestea stdzi a) .
s-au spulberat. Este a$a de nesiguri viala pe
pdmdnt. omului T6nguirea
descrisdn pdrintelui
urmitoarea pentru,Nimic
cdntare: pierdereacopilului este
nu estemai alnic
Mai existdo raliune ascunsd 1uiDumnezeu,ca prin pentru o maici, nimic mai intristdtor penhu un tat5,
_
el sd se arate lucrurile Tatdlui ceresc,adic6 faptui ca decdt atunci cAnd gi petrecepruncii de aici la groapd:
Dumnezeupoate ua oricAndviata cuiva, fie el tdndr sau cdci liuntrul lor se tulburd qi mare ale au inimile lor,
chiar copil, nu numai a bitranilor. poate cA Dumnezeua pentruprunci,mai alesdacdau ajunssI vorbcascii inc,
voit sd-l invredniceascdmai repede de bucuria i-pa.a_ cf,ci gi aducamintede cuvintelc or [...]." (lcosul).
fiei Sale.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 31/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
136 Preot Silviu Pop

Prorocul Ieremia in cartea Pldngerilor sale descrie


tdnguireaMaicii Domnului lAngd crucea Fiului s6u qi
aceste uvinte se poffivesc gi n cazul de fa i: ,,O voi toli 19.CuvAnt a inmormantareaunui centiret
care treceli pe cale venili qi vede{i de este durere mai bisericesc

mareca qi durereamea Pldngerile ui leremia 1,72). ,,Cintati in inimile voastre ui


Intr-o colind[ de la NagtereaDomnului se spuneatat
de expresivdespreacest moment din viala Maicii Dom- Dumnezeu,mulfumindu-in psalmi
$i n cantiriduhovnicegti" Coloseni
nului: 3, 16)
,,Caremdiculdn-ar plAnge
CAnd qi vedeFiu-n sdnge, indureratd amilie
Pecare maicd n-o doare Iubifi credincio$i
CAndvedeci fiu-i moare" Dac[ pdndmai ieri conduceacu cAntdride laudd ui
Dumnezeu e unul saualtul dintre credinciogii arohiei'
Dar ce este moarteapentru prunci? Ne spune ot o noastre, iati cd de data aceastaalfi cdntdreli au fost
cAntare de la inmormAntare pruncilor: ,,Moartea este chemali sd l conduci pe ultimul drum pe c-elcare a fost
usurarepentruprunci, pentru cd s-au aratatneimpfutd$iti dascdlul sau cdntireful bisericii noastre. Impreund cu
de relele lumeqti gi la odihnd gi bucurie cereasci au dAnsulam adus cu to{ii in sfdnta Biserici rugdciuni de
ajuns; n sdnurile ui Avraam se bucuri qi cu cetelecele Iaudd,de cerere$i mulfumiri lui Dumnezeupentru toate
duhovnicegtiale sfin{ilor prunci acum se veselescai cu catene-a daruit. i vom simfi mult timp lipsa de la strand
credintdddnfuiesc, dci s-au mutat curati de stricdciunea pentru cA a fost inzestrat de Dumnezeucu voce pldcutd
cea ubitoarede picat. gi greu vom gisi pe cineva sd-l poati inlocui. De cdte ori
Sd ne rugim deci lui Dumnezeupentu nevinovatul la slujba prohodului am cdntat impreunS: ,,Cu sfintii
prunc qi sd zicem: ,,Doamne,Cel ce pdzegtipruncii in odihneqte ristoase umnezeule ufletul obuluiTdu.. "
via{a de acum, iar in cea viitoare, pentru neriutatea gi sau ,,Cu adevdratdegerticiune sunt toate", iar astirzi i
nevinovf,{iaminlii lor, umpli cu ei sdnurile ui Avraam cAntdmui aceste mne.
gi-i sildguieqti n locuri luminoase,unde petrec sufletelc CAntdrile e se rostesc n Biserica noaslri'r lrt srtttl
dreptilor, prime$te n pace gi sufletul robului Tiu (N); altceva ecAt ugAciuni use e o melodic. ttr lttir 'r r l1, '
cAci Tu ai zis: a unora ca acestoraeste mpird{ia ceru- pomenire atriarhul ustinianspuncalt'sptt' ,It tttto,t.', ,
rilor". cAntdr i iser icegtid ele consti( tr ietltttl litlttr ' lt rrr,rl
Amin. r odnicemijloacede intir ir c il ( 'vl:lvi( 'tir ;r || 'il||||||''I

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 32/51
8/9/2019
138 Preot Silviu Pop Predici La Inmormantare-S. Pop
Predici a cununie i nmormdntare 139
credincioqilor cu Biserica lor" (Revista Biserica Orto- Adormitul n Domnuls-a dedicatcu totul Bisericii,
doxdRomdnS,m.6-811952,p433). fiind ajutatgi de familia lui. Cu totii ne-ambucuratde
Iudeii aveau a sinagogi psalmii puqi pe note care se vocea ui frumoasi qi melodioasd ii vom simti mult
intrebuinlau a cultul divin. Nici psalmii nu sunt altceva timp ipsade a strand.Cu tolii avemobligaliamorali de
decdt ugdciuni canhte. isus Hristos se spunecA mergea
DespreMAntuitorul aJ pomeni
nezeu n rugdciunilenoastre
A-i ertegregelile ugandu-Lpe
e care e va fi fdcut cat Dum-
a trdit
cu Apostolii in Gridina Ghetimani gi rosteaucAntdridu- pe pamant.
hovnicegti. Astdzicdndpetrecem e cdntirefulnostru a locul de
Prin intermediul muzicii se urmiregte propagarea veqnici odihn6,si-L rugdm pe Bunul Dumnezeu i-l
drepteicredinfe,cultivareagi pisrarea ei. Cdntarea ise- invredniceascdd-icdntegi a liturghiacereasci $a um
riceascd edi qi exprimd prin voce sentimentele e laud6, a cantatde fiecaredatb a toate iturghiile sdvar$iten
de preamirire gi de mulfumire adresateAtotputernicului Biserica oastrd i n afaraei.
Dumnezeu. Vegnicds6-i fie pomenirea i memoriabinecuvdn-.
tat5. Amin.

jur Dar cantirelul era $i invilator, impdrtiqind celor din


din gtiinfa sa, iatd de ce in unele pdr{i ale ldrii
cintirefului i se spunegi,,dascil". Mulli dintre c6ntdrefii
stranelornoastre isau insemniri pe diferite cdrfi despre
evenimentele are s-aupetrecut n satul espectivetc.
Astizi la orag aproape n toate bisericile existi un
grup coral care dA dspunsurile a SfAntaLiturghie, iar la
fard se lncearci introducerea cAntdrii omofone. La
aceastaparticipi lntreaga comunitate parohiald: b6rbali
gi femei, tineri gi copii, dau rispunsurile liturgice in
duminici qi sirbitori, sub ndrumareacAntdretuluigi sub
supravegherea reotului. Aceasta a fost o practicd obiq-
nuitd a Bisericii de veacuri. iar in zilele noastre. n
parohiile unde ea existd 9i functioneazd, iala liturgic[ e
mai vie, avAnd un rol esen{ial n consolidareacomuni-
unii ortodoxe.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 33/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop t4r
Predicia cununie i nmormanhre
doctorul nu se duce la cei sdndtoqici la cei bolnavi,
deoarece i au nevoiede sindtate.
20. CuvAnt la moartea unui sinucigag La mine in sat a fost un caz deosebit, dnd s-ausinu-
cis doi soli care aveaudoi copii. El era pddurarqi ea era
ipsd de ni-
indureratl familie
Iubili credincioqi casnica,aveau
mic, dar esteo ot ce
vorbA le trebuia, nu duceau
omaneascicarespunec6,,la cdine
Deqi dupi tipicul bisericesc,n asemeneamprejurdri cdnd i estemai bine turbeazS."ntr-o zi a intrat satanan
nu se line nici o cuvdntare, otu$i pentru consolarea a- aceea emeie, s-a urcat in podul de la qurd,a legat de o
miliei trebuie si spunemcAtevacuvinte, mai ales cd in grindi o funie gi s-a spAnzurat. a cAtva timp solul ei
asemeneamprejurdri se aduni lume multd, ca la o minu- care, aga cum spuneam,era pddurar, s-a impugcat in
ne . casi. Gdndi{i-vd catd durere gi ce rugine a fost pentru
Cel mai mare dar pe care ni l-a dat noud oamenilor acei copii $i pentruaceea amilie.
Dumnezeueste viala qi tot El are putereasd ne ia via{a Degi Biserica ne sfdtuiegtesA nu ne rugAm pentru
cAnd considerd El de cuviin 6. Orice atentat a propria sinucigagi,eu cred cA ace$tiaau nevoie de mai multii

viald este pdcat mare inaintea lui Dumnezeu gi dupi rugAciune


facem din parte
un mare noastrA.De
pAcatdacd ne rugdm aceea
pentru cred
eu ei, cd nu
poatecd
rAnduialabisericeascdpentru sinuciga$nu se trag nici
clopotele, ritualul de inmormintare este foarte redus, Dumnezeu n mareaSa milostivire se va indura gi de ei,
doar o ectenie a casa mortului, apoi se ia trupul gi se iar rugdciunea oastrava fi o consolaregi pentru amilie.
duce la cimitir, se face pe margineagropii o rugdciune Una din cele zece porunci, a VI-a spune: ,,Sd nu
de dezlegaregi se ngroapd,aceasta ste Anduiala ngro- lcizi" (IeSirea20, 30) deci interzice uarea vielii aproa-
p[rii sinucigaqilor. pelui, precum gi luarea propriei vieli adici sinuciderea.
In Vechiul TestamentDumnezeuvorbegteprin inter- Sinucidereaestedezertarede la misiunea pe care Dum-
mediul lui Moise poporului evreu: ,,iatd azi am pus ina- nezeune-a ncredin{at-o iecdruia.
intea ta viafa saumoartea,binele gi r5ul, binecuvAntarea Cauzele pentru care unii iqi iau viala sunt multiple:
qi blestemul;alege deci viafa ca sA rdie$ti tu gi urmagii bolnavi de nervi, desfrdnafi,alcolici, necumpf,talieIov
tc. cd
td1" Levitic 11,44\. in Vechiul Testamentse spute despredreptul
Viafa omului pe pdmdnt esteunicd gi irepetabildde a ajuns n mare sirdcire dar nu s-a sinucis, a fel Lazd;r
aceea a trebuie rditi ca atare.Mhntuitorul Iisus Hristos din parabold.
ne spuneca El a venit in lume ca lumea ,,via{dsi aibd 9i Oricdte necazuri,supdrdri, ncerciri am avea n via 6
din belqugsd aibd" (loan 10, l0). $i nu a venit pentru cei sinucidereanu esteo solufie.Viala trebuie si o trdim aga
sdndtogi,ci pentru cei bolnavi a venit, la fel cum nici cum esteea, dupi cum spunepoetul:

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 34/51
142
8/9/2019 Preot SilviuPop Predici La Inmormantare-S. Pop

,,gi oricit deamdr6fi d im


Nu-i binesEne dezlipim
De Cel cevie{ilene-adat 21.CuvAnt a inmormintarea unui invititor
O fi viatachin dbdat (profesor)

Darunagtim:c6
Ca s-o rdim" ni s-adat indureratdamiliel
(G. Coqbuc,,Moarteaui Fulger") Iubifi credinciogi
Cu flori in mAni gi cu lacrimi n ochiam venit as6zi
in Sfinta Scripturd vemun cazde sinucigag,uda, in numir aga e mareca seaducem rinosde recunogtin-
cel care l-a vdndut pe Mintuitorul iudeilor pe 30 de td celui ce a luminatsutede minti ale elevilor care -au
arginfi.Dacdel se ntorceaprin pocdinfi a MAntuitorul, avutcadascdl.
era ertatgiprimit din nouprintreceilaltiApostoli. Credci dup6misiunea reo{easc5,eamai rumoasd
esteceade dascil. DacAsuntemastdzic eea e suntem,.
in acestemomente relepentru amilia riposatului, apoi s[ gti{i cd aceasta e datoreazen mare mdsuri gi
u emo{iede prima
rugim peBunulDumnezeu i consolezeceastdamilie,
iar pe adormitul dascililor nogtri.Cine nu-qiamitegte
lui invdtdtoare are -a puspentruprimadati creionul n
n Domnul l ?ncredin{im udecAtiiui
Dumnezeu. min. mAn6,nv6{6ndu-lainelescrisuluigi apoi cele ale citi-
tului? Cine nu-giamintegte e profesorul e romdni, de
matematicI, e storie,saude geografie?
^
MantuitorulHristosa fost numit i El Invifdtor: ,Voi
MA numili pe mine invi{dtor gi Domn gi bine ziceli,
fiindcd sunt,dar dacdEu, Domnul gi invititorul v-am
spdlat oul picioarele, i voi suntetid atori sd vd spilali
picioareleunii altora" (Ioan 13, 13-14). Prin aceste

cuvinte Mantuitorul
vrea si fie mai mareS-a
sd dat pe Sine
fie slugi exemplu:Cel
futuror, ce
aceasta ste
legeade aur a celor care i invati pe altii. Abia atunci
cind te-ai aplecatcu dragoste a trebuin{ele levului,
abiaatuncie $tiun dascdl devdrat.
In parohiaCtr5eiu unde-midesfdgor ctivitatea
era un profesorde limba romAnd,osif B0tiu din Dej.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 35/51
8/9/2019
144 preot Silviu pop Predici La Inmormantare-S. Pop
_
-
carea fost dedicat arierei alede dascdl rup gi sufletgi
carea scriso monografie Cigeiului 2000paginide
1in
manuscris). funclionat a gcoalidoarcinci ani,Jar toli 22. CuvAnt a inmormAntareaunei femei viduve
elevii careau nvilat cu dAnsul-au indrigit. Vedeli ce
inseamnd, druire, erseverenle, indureratdamilie
dascdl?Cdti influen{[ poate avea uceniciJincariera
un profesorasupra e Iubi{i credincioqi
elevilor sli. Un dascdle steapreciat u doarOupamuili_ De cind am ntrat n aceastii urteam v6zutpe fala
meacuno$tinlelor e care e are, ci gi dup6 ci"a a tuturor, ineri,bitrAni, copii sauadulti,numai acrimi de
reugit i faci din elevii ui. "e intristare. i, intr-adevir,mareestedurerea entrupier-
Ca dascil trebuie ot timpul si studiezi, d e pregd_ dereaacesteimameca-re fost devotat?irup qi suflet
tefti pe ru lecfii, nu te pofi prezentan fata elevilor"cu familiei gi copiilorei, carede astizi nainte lmdn orfani.
lecfta einvAtatA. intr-o cartede religiedin clasele rimaream gdsito
istorioar[ oarte rumoasd, arese potrivegte i in cazul
Adormitul ntru Domnul face parte dintr_o amilie de fa{6.Se spune d ntr-o zi Dumnezeul trimitepe un
modestd, ingers5 a sufletulu nei mame dreiai murisesofulqi ea
ldrdneasci,l muncii qindea
onestit6fii, invilaienrru
pasiunea cultul cinstei
cAr,ti. gi al
Geneialii avea rei copii.A mers ngerul,s-auitatpe ereastrd um
de elevi l vor pomenigi i vor fi ricunoscdtori entruci mama gi dezmierda opilagii, um ace$tia dormeaun
a contribuit a formareaor profesionali, ar gi a forma_ atmosfera ovegtilorpe care e spunea i ingerului -a
reacaracterului or . fost mil[ si ia sufletulacesteimamegi s-a ntorsdin nou
Iti candpetrecem e ultimul drumpe celcarea fost la Dumnezeu.Dupi un timp Dumnezeul intreabdpe
-luminitor de con$tiinfepentru 6nira generalie, e ple_ inger daci gi-a implinit misiunea,dar ingerul i-a zis:
cAm n fa{a ui gi n semnde recunogtintii zicem: Doamne u m-am nduratsA au sufletulaceleimamede
lAngd opilagiiei. Atunci Dumnezeul ducepe nger pe
Cu acrimigi fiori Azi cdndne despirfim marginea nei ape qi ii aratdpiatrade pe fundul apei,
Mormdntu-fi cerAndu-i o i
alutdm
CAnt[ri n loc de lori Ifi inimi
In facemegdmdnt
te-ompurta E scoatd s-o
vierme,gi Dumnezeul crapepe
intreabi n dou6.Acolo
inger cine a era un
purtat
Acum fi aducem. CAt i-vom pe pdmdnt. grij6 de acest iermede triiegte, ar ingerul i rdspunde:
cine altcinevadecdtTu, Doamne.Atunci Dumnezeui
zice:du-tede-fi mplinegtemisiunea. -adus ngerulgi a
Dumnezeu si-l odihneascd n pace qi sd_i ie jirdna luat sufletulaceleimame ar la copii Dumnezeu trimis
ugoar6gi memoriabinecuv0ntat6. min. un om bogatcare -a invitat o meserie e pe urmaciirci:r
gi-au Agtigat Ainea eade oate ilele.

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 36/51
8/9/2019 Inmormantare-S.i Pop
Predici La cununie
Predicia nmormintare 147
Agadar edeficum Dumnezeu oarti degrijl la toatd de dincolo gi se va ruga Ei pentru dumneata.Aqa femeia
flptura. De aceea,n tot ce se nt6mpl[ cu noi in aceastd a inceput sA se lini$teascd putin. In toate trebuie sa
viafi trebuie [ vedemm6na ui Dumnezeu,entrucAEl vedemproniasaupurtarea e grij6 a lui Dumnezeua{[
toate e lucreazisprebinelecelorce-L ubesc, umaicd de noi gi de ume.
noi nu intelegem ntotdeaunaplanurile pe care le are Adormita intru Domnul ,,n-a mancatde la nimeni
Dumnezeuu noi n aceastiiia{6. painean dar,ci lucrAnd u ostenealAi trudi noaptea i
ziua" (II Tesaloniceni , 8), bucuria9i laudaei au fost
Estegreu ugul vdduvieiqi al singuriti{ii. Un ucenic ace$ti opii careacumo plAng i o vor pldngemult timp
a intrebat pe un mare duhovnic: pdrinte, cAnd va fi deacum nainte.
aproape f6rgitul umii? $i pdrintele -a zis: atunciva fi R6masi de mult viduv6, ea gi-a pus nidejdea n
aproape far$itul umii c6nd pe aleeadintre chilii vor Dumnezeu, Sacum spuneaSfdntulApostol Pavel ui
cregteburuieni.De aici invitim ci atuncicAndnu va Timotei ,,Cea u adevfuat [duvtr 9i r[masdsingurd i-a
mai fi comuniune ntre oameni,atunci va fi aproape pus nddejdea-nDumnezeu qi stiiruieqte-n ereri 9i.
sfdqitul. rugiciuni noapteaqi ziua, iar ceacare h6iegte n desfh-
Faptul cd suntem n moartii" lTimotei 5,5-6).
numir piritul
prohodarati cd noi in{elegem a$a de mare la acest
comuniuniigi al tiri, Acum
degi riiesteeste
la despirfire, mama le spune copilagilor:
solidaritd{ii. tunci cAnd a un necaz articipi lumemai dragii mamei, atii mAnacare vE mdngiia 9i brafelecare
multi parc6durerea ediminueazd,ar cAnda o bucurie vd legilnau zac rcci ln acestsicriu, dar inainte de a ne
participi mai mulfi parci bucuria a amploare.Mintui- desplrti vd las voui un testament: Avd iubili unul pe
torul Hristosne spune: ,unde untdoi sau rei adunalin altul gi atunci eu voi fi fericitii ln viala pe careo incep
numeleMeusuntgi Eu n mijlocul or." astiizi.
Atunci cAndpierdemo fiintn dragdplAngem i ne Dupdo traditie pioas6, e spunecn pdrinJii9i dupd
tdnguimdar nu trebuiesddeznidijduim.La o mamd -a despdrfirea e copii prin moarte,vegheazd e acolo din
murit unica iici gi a venit a minegi mi-azis:pdrinteeu lumeaumbrelorasuprapurtirii copiilor.
draslelor:ori de
nu mai
luat cred
tot ce n Dumnezeu,
aveammai scumpentrucA Dumnezeu
n aceastd mi-a
iafd - unicul $i le pagii
cAteori mai spunemama
vogtri se voraplimbaprin
desptrrtire cimitirul acestei
copil- in caremi-ampusatAtea peran,te.redeam i ea parohii,undegi eu voi agteptanviereade apoi,vA og sd
va fi sprijinul bdtrdnelilormele. Atunci i-am spus: a veni{i pe la mormAntulmamei,si s[dili o floare, s5
dumneataeste mai mare durereadecAt credinJa n puneli o lumdnare, qi sA inilfa{i c6tre Dumnezeu o
Dumnezeu. Andegte+eac6ea ajungeamaregi intra n rug6ciunepentru sufletul meu; toateacestea or fi mdr-
anturaje icioase i gi pierdea u numaicuritia trupului turii c[ iubirea noastridtrinuie e-apururi.
dargi pe ceaa sufletului.A cumea este ericitd n lumea

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 37/51
14 8 Preot SilviuPop
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Ori de cate ori ve{i vrea se vi intehif cu mine n


.
Iumea aceasta, u o vefi putea ace, dar ne vom intAlni
pe calea ugiiciuniic6treDumnezeumplorAndmila Lui, 23.Cuvint la inmormdntareaunui medic
si-mi ierte gregealele e care e-am cut gi eu ca om pe
acest 6mant.$i acum naintedeplecare 6 zic: indureratdamiliel
Iubifi credincioqi
,,Copilagiimameid ragi Petrecem e ultimul drum astiizipe unul dintre cei
Eu mi duc gi-aicivii las mai buni doctori. care de multe ori a adus balsamul
Mamaazi v6 pAxese$te potrivit uturoracelora are -au solicitata jqtorul.
Merge-n Amant, utreze$te In Vechiul Testament roorocul saia l prezinti pe
MdntuitorulHristos areseva na$tea plinireavremii ca
Capirinte ubitor gi doctoral trupurilor: ,Acesta estevorbade Iisus) ne-
De Dumnezeu ugitor putinlele noastre e-a luat gi bolile noastre e-a purtat"
Eu de astilzi nainte (Isaia 53,4). Un scriitorcre$tin punea t6tde expresiv,
Merg la al vostru al meupdrinte referindu-se a jertfa Mdntuitorului Iisus Hristos de pe
$i cruceaGolgotei: ,Doctorul e urci pe masade operatie
Rugafi-v6 i pentrumine gi sevindeci pacientul".E stecevaextraordinar, omnul
Ca qi BunulDumnezeu se face ln locul nostrublestem, a asupraSa pdcatele
l-a$""" sufletulmeu noastre$i prin rinile Lui noi tofi ne-amvindecat Isaia
In locul celmai senin s3,7).
Feritde-al aduluichin.Amin. Ori de cAteori MAntuitorulHristosa fost criticat cii
intrtr n casaoamenilor icitogi gi stii la masacu ei, le
spunea ariseilor,ctrrturarilor, i saducheilor:,,Doctorul
nu seduce a cei s[nitogi,ci la cei bolnavi" Matei9, 12)
gi Omului a venit sI caute sd mAntuiascipe cel
,,Fiul
pierdut" Luca 19,l0). i
Atunci cAnd SfAntul Ioan Boteztrtorulera lnchis in
temnifi pentrucI l-a mustratpe Irod care riia cu Irodi-
ada, femeia fratelui .sdu Filip, SfAntulProroc Ioan ii
trimite pe uceniciisii la Iisus s[-L intrebe: ,Tu egtiCel
ce trebuia sd vin6, sau sA aqteptdm e altul? Iisus le
rispunde: ,Merge{iqi spuneti ui Ioan cele ce auziti gi

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 38/51
15 0 preot Silviu pop Predici a cununie i nmormAntare l 5l
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

vedeli:orbii v6dgi gchiopiiu mbli, leprogii ecuritescqi ot, decatatuncic Andmerge epregitit.Ce zicebolnavul:
surziiaud,mor(ii sescoald i sdracilori sebinevesteqte,, sunt n mana ui Dumnezeu,aci Dumnezeu e va vrea
(Matei l,4-il. cu mine. Estecunoscut d gi femeia nsdrcinati nainte
Sfintul Ioan nu a trimis pe uceniciisii la MAntuito_ de a merge a spital pentrua na$te, e spovede$tei se
rul pentrucd nu credean El, ci pentru impirtagegte.
se ncredin{ezeA El esteMesiaprezisca deucenicii
prorociiuiVe_
sa SfAntaScripturd e spune i ne ugim lui Dumnezeu
chiuluiTestament,ovadi iind minunilepe care e face, candsuntem olnavi,darsdapelim gi la doctor,cd gi pe
ori vindeclrile de tot felul, pe carenu lJ putea aceun el -a 6satD umnezeulsusSirah38, 2) .
om de rAnd, i doarun om careera n acelagiimp Dum_ in calendarulB isericii noastre, vem sfinli care au
nezeu i Doctoral sufletelor i al trupurilor. fost gi doctori iri de argin{i:Cosmagi Damian,Chir 9i
in rugtrciuneae carepreotulo facepentrucei bol- Ioan,Pantelimon i Ermolae,S amson i Diomid,Mochie
navi,se ziceaga: ,Doctorul ufletelor i ai trupurilor, u gi Anichit,Talaleugi Trifon etc. Ace$tia i mul{i alfii au
umilinti 9i cu zdrobirede inim6 cidem cdtri Tine gi, redatsinitatea rupeascisemeniloror fdrd sd pretindd
su.spinind,trigemfie: vindecd urere, emlduiegte ati_ ceva n schimb;de aceea e spune doctori firi de ai-
mile sufletuluiqi ale trupului ginfi."
bun, artd-i ui toati gregealarobuluiTiu
eade voie gi1g 9i,mra
ca un
O"
voie gi degrab idicA-Ldin patul durerii, ne ""a Astizi conducema recelemormdntun medic. atd
rug6mfie,
auzi-ne i ne miluiegte".s cd nici mediculcare cunoagte tetea emedii pentrua
Orice medic congtientde misiuneasa spune: ,eu salva vieti din fa{a bolii nemiloase,nu poate sa-$i
operez, ar Dumnezeu indec6."Se spune,gi pe drept prelungeascdiata; ce nu ar fi fdcut amilia pentrupre-
cuvdnt, i in anticamera ilii de operalienu existi atei; lungirea ielii adormitului, arhotirdreaui Dumnezeu
oricinezice, naintede a intra acolo,un ,,Doamne juti_ fost alta.Atdta -a fost dati de Dumnezeu d riiascd.
md." Ne vom ruga lui Dumnezeupentru adormitul n
Dupi revolufiadin 1989s-a uat hotiirArea e clttre Domnul,cici mult bine a ficut semenilor di gi i dorim
Sfantul si audi cuvinteleMAntuitorului:,ori de cdteori ai fdcut
asistenldSinodal BisericiiOrtodoxe
eligioastr, i existegi
eoarece ltfel merge n spitale
a operalie n un bine celor mai mici ai Mei, Mie mi-ai fecut. Acum
oll cares-aspovedit i s-a mpdrtigit cu Trupul gi SAn_ intrd ntru bucuriaDomnului 6u".
gele MAntuitoruluiisus Hristos$i a participalh SfAnta Amin.
Taini a Masluluisau s-acitit o rugiciune e clitrepre_

5 Linrghier,
Edit. Institutului Bibilic si de Misiuneal B.O.R.
Bucuregti 987, . 387).

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 39/51
-.
Predici la cununie gi inmormantare 153
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

Iar cealaltd emeiea zis: ,,Ba nu, fiul meu e viu, ia r


fiul tdu e mort". $i secertauele aga naintea egelui.
Atunci regelea zis: ,,Da i-mio sabie" qi i s-a adus
24. Cuvint la inmormAntareaunui magistrat regeluio sabie.$i a zis regele: ,Tiia{i copilul cel viu in
doud 9i daJio jumdtatedin el uneia $i o jumdtatedin el
indureratdamilie celeilalte "
Iubifi credinciogi $i a rdspuns emeia al cdrui fiu eraviu regelui - cdci
Conducem stdzi a groapi pe un om deosebit, ar e i se tulburaserhoatemdruntaiele i de mild pentru iu l
in via{da cdutat d rnparlddreptatean func{iape carea ei: ,,Rogu-md, omnul meu,da{i-i ei acestprunc viu 9i
avut-o,de magistrat. nu-l omord{i " ar cealaltd zis: ,Casd nu fie nici al meu
Din istoriapoporuluievreuafldm cd dupd mpdratul nici al ei, diati- l"
David, a conducer eaopor ului lcs a urrnat iul sau, $i regelea zis: ,,Da i-i celei dintdi copilul, cdci ea
Solomon, druia s-a ar5tatDomnul n vis gi i-a zis sd estemama ui "
ceardce vreade la El gi-i va da, ar Solomonn-a cerut $i a auzit tot Israelulde udecataaceasta e carea
nici frumuse{e, ici bogdlie, fdcut-oregele. au inceput sd se teamdde rege,cdct
infelepciune. ui Dumnezeunici via{d ungd,ci
-a pldcut aceasta,aaccrut
lnai $i
vedeaucd injelepciunea ui Dumlezeu este n el 9i ca
mult, -a datbogd{ie i slavd.Atunci au venit a Solornon face udecatd u dreptale Regi 3-4).
doud emeidesfrAnate $i au stat naintea ui. Si a zis un a
dintre femei: Rogu-md,Domnul meu, noi tr6im intr-o intre pildele spusede Mantuitorul este fi aceeaa
casd, l eu am ndscutn casa ceea. treiazi dupdce am judecdtorului nedrept gi vdduva stAruitoare.$i spune
nAscut u, a ndscutqi aceasti emeie,gi eram mpreund, MAntuitorul: ,,intr-o cetate era un judecdtor care de
gl nu era nimeni strdin cu noi in casd, afard de noi Dumnezeunu se temea gi de om nu se rugina. $i in
amAndoud.n sd noaptea, murit fiul acestei emei, cdci cetatea ceea ra $i o vdduvbce venea a el zicdnd:F5-
a adormitpesteel. gi s-asculat c la miezulnop{iigi mi _ mi dreptate supra otrivniculuimeu $i pentruo vreme
a luat n-a vrut, dar dupd aceea qi-a zis in sine: Degi de
l-a pus fiul
la de l6ngdei,lrine,
pieptul iar pedndeu,roaba a, dormeamEi
fiul ei cel mort l-a pus la Dumnezeu u md tem gi de oameninu mI mginez, otugi
pieptulmeu. fiindcd vdduvaaceasta u-mi dd pace, i voi face drep-
Dimineatacdnd m-am sculatca sd-mi aldptez iul, tate,ca sd nu vind sd md necdjeascda nesfdrgit. i a zi s
ratd, el era mort; iar cAnd m-am uitat la el mai bine Domnul: Auzili voi ce spune udecdtorulcel nedrept?
dimineata, m viizut cA acesta u era fiul meu oe care-l Dar oare Dumnezeunu le va face dreptatealeqilor Sdi
ndscusern. care strigi spre El ziua Ei noaptea, El, Care rabdd

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 40/51
54 15 5
8/9/2019
Predici a cununiegi nmormAntare
Predici La Inmormantare-S. Pop
indelung pentru ei? VE spun Eu voui cd degrab e va esteacesta:daci vom {ine seamade el, vom fi fericili 9i
facedreptate"Luca 18,2-8). aici gi n viatade veci.
V-am amintit acestedoud relatiri despre udecat[, Adormitul intru Domnul a aplicat n practicl princi-
unadin Vechiulgi altadin Noul Testament, entrua ve piul dreptitii ;i al echitiilii, de aceeacredemcA atunci
da seama d Bunul Dumnezeu ldsatordine nu numai n iand s" va infi{iga inaintea Dreptului Judecitor, va fi
Univers dar gi pe pdmAnt,n relaliile dintre oameni.Ce rdsplitit pentru felul cum a lucrat pe pimdnt. Noi s6-L
s-ar ntAmpla aci nu ar exista egi qi oamenic aresi le rugim pe Judecitorul nemitamics6 aqeze ufletul sducu
aplice?Ar fi haosqidezordineaici pe pdm6nt. dreptii qi cu sfrntii, n impirdfia Sacereascd. min.
Degi existi gi la noi, ca pretutindenin lume, ude-
cdtori nedrepfigi carese asi mituili, ei vor da socoteali
inainteaui Dumnezeu i apoi n fataproprieicon$tiinte.
Oricesepoate umpdra e bani, nsdcongtiinla u poate
fi mituitii gi cumpdrati.
M6ntuitorul in predica de pe munte, ln una dintre
fericiri ne spune: cei prigonili pentrudreptab ce
a lor este mpdrntia,Fericifi
erurilor" Matei5,10). Nu sespune
ci impdrdfia cerurilor va fi a lor, ci ci ,,este" ncb din
viala aceasta.Cei ce nu igi gisesc dreptateanaintea
judecitorilor lumegti,se nvrednicesc,ati, de grija tm-
plratului cerescncd din umeaaceasta.
SfAntul Apostol Pavel ii sfdtuiegtepe creqtinii din
Romaurmitoarele: ,Dati-le uturor cele datorate: elui
cu darea, area, eluicu teama, eama; elui cu cinstea,
cinstea.Nimdnuicu nimic si nu-i fi{i datori,decAtcu

iubireaunuia
a mplinit lrgeaa{6de altul;1fiindci
(Romani 3,7-8).cel ce ubegte e altul
Agadar, acdvremsd r[im in pacegi linigte,sd es-
pectiim legile qi buna rAnduialS.Sfdntul Apostol Pavel
spune a un momentdat: doui lucruri m6 strdduiesc d
lmplinesc At rdiescpe pimdnt; si am conqtiinta uratd
inaintea ui Dumnezeu i inainteaoamenilor.Mare lucru

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 41/51
Predici a cununie i nmormdntare 15 7
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
Bdtrinii se duc la cele ve;nice, ar tinerii pleacd n
ldri strdine.Ei se gindcsc a binele or personal i prea
2-5.C uv6nt a inmormdntarea unui bltrAn pu{inse gandesca hineleneamului aual patriei n care
s-aundscutqi au crescut, l familiei din care ac parte,
indureratdarnilie lirsdnd ici pdrinfi ndurerajicare mor cu glndul la ei gi
Iubiticr cdinciogi de dorul or .
Nc gdsim a inntormAntareanui om in vdrstd.arrr Sc duc bdtraniigi odatd u ei qi cevadin fiinla noas-
puteaspuneun patriarhal satuluinostru, a cei peste90 trd; cate comori nu se pogoard n rnormAntodatAcu
de ani ai viclii sale a car e - a nvr cdnicit unulDumne- moartea drin{ilorno;tri. Se duc bAtraniigi, odatdcu er,
zeusdajungd. cinstcagi omenia. nainte,o inlelegcre ntrc doi oameni
Un provcrb iancczspunea:,Seducbdtraniin ogtrigi eraca o lilerd de Evanghelie i se respecta; stdzi acem
tiner ii nu mai vin." Bdtr Anii e duc Ia celeve$nicc,ar contracte u semndturi, arafegi contrasentndturia r nu
tinerii nu mai vor sd dea nagtcre a prunci, uitand ca lc mai respectd imeni.
dintru inccput Duntnezeu a zis primei perechi de Bdtrdnii noqtri crau devotali farniliei, Bisericii gi
oameni:,,Cr tectigi vd nmultitigi unr pleti dr nAntul neamului.S trdmogii ogtri aveauo concep{ie AnAtoasA
stdpAni{i" l:uterea l, 28). Tinerii dc astdzinu vor sa i-l despre amilie qi spuneau:,la viala noastrd m cunoscut
ascultede cuvantul ui Dumnezeu, i fac dupd voia lor, un Dumnezeuqi o singurdsotie". Astdzi desfrAuleste
nu vor sd aducd ldstare oi n locul celorcareoleacd. mai a moddca oricAnd.
Din experien{a oastrl dc preoti. vedem a fiecare Se duc bdtraniinogtriqi cu ei comoridc nJelepciune,
sfdrgit dc an ci mortalitatea ste n cregteren detri- comoride sfaturibuneqi rugdciune.
mentulnatalitAlii.D intr-ostatisticd e s-a dcut n ultimii Cred cd nu este o l'ericire mai mare pentru bunici
anl, s-a constatat d numdrulcopiilor avortati n ultimii decdtaceea e a se bucurade nepo{i, a care in poate
17 ani este mai mare decit nunrdrulostagilor omAnr nrai nrult decdt a proprii or copii, deoarece tuncicdnd
morti pe cdmpurilede lupti in toate dzboaiele e care i-au avut pe acegtia u preaau avut imp sd se ocupede
le- am ur tal e- a ungul cre$teraor, dar acum au timp, n sfdrgit, d se ocupede
Astdzi, n parlamentul slor iei oastr c. nepo i.
firii s-avotato legecriminald;
deputaliigi apoi senatorii u legalizatavortul,uitAndde
ceea ce ne spune Mdntuitorul Hristos n Evanghelie: Cdt de frumos era atuncicdnd,de SfintelcSdrhitori
,,Vai de cei prin carc vine sminteala,m ai bine gi-ar eg a ale Crdciunului aualc Pagtilor e adunanra crrsu itrirt
o piatr5 dc moard Ei s-al.arunca n mare decdtsd smin- teascd. raucu adevir at ir bdtor i lc itr nilici i r ticr jicr i
teascipe cineva" Matei 18,7). pe pdmdntnu ne simfeam tlit dc bir tt'cr t ,,1:r tr:trn;t
acasI".

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 42/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
Se duc batranii gi odatil cu ei arta populari, portul
fdrlnesc: rumos,sobru,decent.Canbcelegi doinele n
careei igi exprimaudorul gi amarul.
Seducbdtrinii gi, odati cu ei, rfinduiala regtineasci 26.CuvAnt a moarteaunui func{ionar public
de a merge a sfAntabisericd
gtiau canoanele isericii care in spuneau:
duminici 9ire$tinul
sirbdtori. Ei
care indurerati familie
lipsegte oudduminici de la biseric[ s6 se afuriseasci. Iubili credinciogi
numaidacd fi ardecasaai motiv s6 ipsegtide la SfAnta Ast6zi ne g[sim in num6r ata de mare mpreundcu
Liturghie. aceasti amilie penti:ua arita recunogtinfa oastri fa$ de
Primele $oaptede rugiiciune e-am invdtat de la adormituln Domnul,caregi-apusviafa n slujbaaltora,
bunicanoastri. $i tot ea ne-adus mdnufanevinovati a pentrua-i ajutagi pentrua e rezolvaproblemele.
frunte, la piept gi la cei doi umeri, nviitAndu-ne emnul De multeori Domnul e-a spusucenicilorSii cn Fi-
sfintei cruci. Iatit de ce noi trebuiesli fim cu recunogtin{i ului Omului va fi dat pe mAnaarhiereilor,cirturarilor 9i
faftr de bunicii nogtri gi s6 le ptrstrtrmvie memoria, a saducheilor,are l vor badocori,S i-Lvor omori,dar a
treia zi va invia. inainte de Patima Sa, doi dintre
rugAnduJ
sufletele orpe Dumnezeu
acolounde n ceas de taind
nu estedurerenici str a5eze
suspinare, i Ucenici, oangi Iacob, ii lui Zevedeu,-au cerutsd stea
viafi firi de sfersit. Amin. unul de-adreapta i unul de-astinga n impirifia Sa, a
gAndulci Mantuitorulva intemeiao lmptrrdfie imAn-
teasc[.Atunci Mdntuitorule spune:B ine,bine,dar pen-
tru acestea [ voi punegi Eu o intrebare:P utef sAbeg
paharulpe carel voi bea Eu, qi putetisi vi boteza{i u
botezulcu care ma voi botezaEu? Iar ei au rdspuns:
Putem.A tunciDomnul e spune:A $aeste,dara stade-a
dreaptagi de-a stinga Mea nu-Mi estemie a da ci Tati-
lui Meu careeste n ceruri. Atunci MAntuitorula enunfat
un principiuextraordinareferitor a cei caresuntpu$isi
ii conducdpe al{ii: ,,Vedefivoi, cei ce conduc umea
aceasta conducstipdnind-o,dar ntre voi si nu fie aqa,
ci cel carevrea sd ie mai mare nhe voi, si fie slujitorul
vostru,gi celce vreasi fie lntAiul ntrevoi, si fie tuturor
slugd, d nici Fiul Omului n-a venit si I seslujeascd,i

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 43/51
160 161
Preot SilviuPop Predici a cununiei inmormantare
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
d:-1T"
El sd slujeascd9i s6-9i dea viata pret de rdscumplrare seexplic[ 9i faptul cd azi alrvenit in -numir uT
sa pe ultimul drum al viefii prmAntegti'
pentrumu[i" (Matei 10,3544). i; ;;*;"
ceea
Acesta steprincipiulcrettin de conducere este lfi. aducAndu-i otodatd 9i florile recuno;tintei pentru
Abia atunci cand e-ai coborath nivelul ultimului om -- a ficut pentrunoi to{i.
ce
sau
dintr-unsat, e ridici cu adeviratn ochii oamenilor. if *gi. pe Bunul Dumnezeu d aqeze ufletul
La noi, dupn 1989 s-a instauratdemocratia, dici tun it aleqiisai' n imp[rilia ceaveqnic6' min'
putereapoporului,dreptulde a-$i alegeconducitorii. Mi- ""t
siuneaunui parlamentar steaceea e a sluji poporul. El
ar trebui s6 fie acelacare i slujegtepe oamenigi nu cel
carese mbogdfe$tee seamaor: ,,Celce vreasi fie mai
mare ntre voi sd ie tuturor slug6."
$tim din SfdntaEvanghelie e la Matei (cap.25\ cd
judecatade apoi se va face dupd aptele milei trupegti9i
suflete$ti, ar MAntuitorul Hristos se identifici cu cei

flamanzi,
unuia nsetafigi
dintre acegtiagoi, spunAnd:
oarte mici fra{iri ai
deMei
cdte-oriumili,
a1i icut
ne-
insemnali, elua{i n seam[ ,,Mie Mi-afi fdcttf' (Matei
25,40 si 46).
Slujirea a care ne cheami MantuitorulHristoseste
slujirea ratelui,a aproapelui ostru.Slujind aproapelui,
slujim lui Hristos gi Dumnezeu nu se lasd niciodati
dator.
Si ne ndatorim cAt mai mult noi fati de Dumnezeu
gi El neva rlsplIti cu mpdrifia SaceacereascE.

Adormitul
nii sii. in Domnul
A cEutat s-adiiruitDumnezeu
6-L cunoasctre pe sinepentruseme-
rin inter-
mediul aproapeluisiu. Sfdntul Marcu Ascetul ne spune
ci ,,Dumnezeu e ascunden poruncile Salegi, pe mdsu-
rd ce e mplinim, l descoperimeEl."
Iatd deci c[ adormitul ntru Domnul L-a descoperit i
cunoscut pe Dumnezeuprin cei cirora le-a rezolvat
problemele i necazurile tuncic0ndau apelat a el. Aga

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 44/51
P r edic ia cununie i rtrtrormintrrc 163
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
iubire, dar gi plirccrcr rcbuic pl5titdprin durcrc.Orbul
accsta u l- a vizut pc lisusnunai dupdce i- a deschis
27. CuvAnt a inmormfintarea unui or b ochii, dar l-a cunoscul mai inainte, deoarecc i erau
dcschipi chii sul'lctr r luii acesta ste ucr ulcel mai nr -
indurerataamilic portant.
lubificr edinciogil Cdnd ariseiigi cirturarii il intreabd: ine cstecel ce
Pldngemazi cdncl onducem e drurnulspre cimitir fi-a deschisochii'? El le rdspunde:Nu qtiu Dar daca
pe un om care a lirst lipsit de vederea chilor trupegti. omul acesta -ar fi clc a Dumnezeu i ar fi picdtos,eu
Dumnezeua inzestrat e om cu cinci simluri: vederea, gtiu cd Dumnezeu c cei pdcdtogi u-i asculth ar daci
auzirea,m irosul,piparitul i gustul.Dintre acestea,ipsa cinevaestecinstitorgi iubitor de Dumnezeu, c acela l
vdzului ste ca r r ai r avi. acultd" loan 9,31). De aici se vedegi de ce Dumnezeu
Dar atunci cdnd Dumnezeu ti ia o mdnd. ti dI nu ne ascultd ugdciunile, eoarece untempdcdtogi. e
putere n cealaltd proape a Ei n amAndoud. ar cdnd lecfie e-adat orbul ariseilorqi cdrturarilor
ti-a luat vederea ea trupcascd,li deschide chii sufle- Sunt atatiaorbi trupe$te ar luminaji sufletegte ar e
tului, 9i de multe ori ar I bine poate sd fim lipsili de au o viafd moraldcc ne lipsegtemultoradintre noi cei
ochii trupegti, eoarcce rin intermediulor ne vin aiitea sdndtogi. a MdndstireaSAmbdta e Sus AngdFdgdrag,
ispite cdroranu le putem ace fatd. atd ce spuneSfAnta judelul Braqov, trhiegte pdrintele arhimandrit Teofil
Scr iptur d:,Pofta chilor , ofta r upului i tr ufiaviefii nu Pdrdianu.D Ansulcunoagteoartebine SfdntaScriptura,
suntde a Tatdl,ci dc la lume. $i lumeacu pofta ei rece Filocalia,vielile sfintilor, cAntdrile e la sfinteleslu.ibe
iar celce ace oiaT atdluiM cu. r dmdnen veac.'( I oc n aproapen intregime, oateacesteae citegten alfabetul
2,15- 16) . pentruorbi, Braile.
latd deci un orb trupegte, ar luminat sulletegte e
MdntuitorulHristos -a vindecat e orbul Bartimeu_ diniuntru. Aqadarnevdzdtorii ot fi utili qi ci societilii,
fiul lui Timeu - orb din nagtcre oan 9.y.U cenicii L_au fiecare u darulgi priceperea a.
intrebatpe Domnul:cinea pdcdtuit, l saupdrin{ii Pe impul Mantuitorului isus Hristos ariscii auzcau
s- andscut rh?Mdntr r itor ule spune: iciel n_a dcdrui, de
uit. invdtdturaLui gi vedeauminunile pe care e sdvdrgea,
nici pdrin{ii ui, ci pcntruca ntru el s6 se arate ucrurile dar totuEi imdneauorbi gi surzi.Degi cunogteauminu-
lui Dumnezeu locut9,2-3). De aici n{elegem d Dum_ nea vindecdrii orbului, voiau sd-l facd pc acestaun
nezeu ngdduieunelc boli gi suferinle a prin ele sd ne martor impotriva lui Iisus. Orbirea lor sufleteascdi
arateceva. fdcea fdrd credin(d. drd dragoste,plin de invidie 9i
Suferinta e carcnoi nc-o asumdm stemintuitoare. rdutate.E i au rdmasorbi sufletegte i nevindecali entru
Gregeala dcutd prin picat poate fi rdscumpdratd ri n cd n-auvrut sd-Lprimeascd e Iisus ,Lumina umii."

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 45/51
8/9/2019 Toti Predici La Inmormantare-S. Pop
rimit prin botez umina sufleteascd,
_am ar din
cauzalicatelor personale, cesta umini
a cAzut iinO
gatacateodatdil se stingi. Cum putem
a n" uinO".arn
de aceastiorbire suflete"asca? n'primui.*O ;;;."_ 28. Cuv6nt a inmormAntareaunui om asasinat
dinti. Credinp a fost ceacare _a alutat
* p" JrU"fin
Evangheliei-gi dob6ndeasc6ederea. intristatl familie
Iubiti credinciogi
Sd-l ericim pe adormitul n Domnul pentru Cu tolii ne culcdmsearan a$temutul ostru,dar nu
. . c6, degi
aici a fost ipsit devederearupeascd, vom qti cAfi dintre noi vor ajungedimineafa, A mai
s_au eschis cnii
a putut sluji lui D".r";;,;"iir;;
::|:Jytyi si
naoaJoulm
vedem isilritul soarelui.
a se va prelungidincolo n impirilia Multi se urcd zilnic in magin6,n avion in tren,dar
rit11,- ceru_
nae omnuli,-u .. atit ."_i'i"i" " p"'sr nu tofi se coboaridin ele n viaf6.Multi merg a qcoal6,
""1-u a auzitgi a inima
,,ceea eochiulnu a vdzlt, urechea la rilzboi, dar nu toli se mai lntorc acas6pe picioarelp
omuluinu s-asuit.,' lor.
Fericiti ili estecalea n care mergi astizi Adormitul intru Domnul a plecat de acasl s6netos,
suflete
om credicios, d i s-adeschisfie focaeoOitrna. mii. de pe picioarele ui gi iatb cA moartea introdati -a ripit
dintre cei vii. Nimeni nu gtie daci ziua de astiizinu e
ultima zi a vielii lui pimdntegti.De aceeaSfantulV asile
cel Mare (t 379)ne povifuiegte ntelept zicAnd: ,cAnd e
culci seara Enu te gdndegti I vei ajungedimineata,ar
diminea{a dnd e scoli, sd nu te gdndeqti i vei ajunge
seara".Deci totdeaunarebuie i fim pregititi penaucel
din urmi ceas l vielii noastre, dci n ceea e neva gdsi
moartea, n aceeavom fi judeca{i de MAntuitorul Iisus
Hristos.
C0t de neputincios steomul n f afa morfii. Oricdtar
lncercasi scape,nu poate.Daci estebolnav are speranta
cd se va face sdn6tos, acdpierde ceva, are speranfa i
va mai g[si, in fafa morfii insi, nu mai poate ace nimic,
esteneputincios.
CAteplanuri,cdtevise nu a avut adormitul n Dom-
nul in aceasfiiviafd, cAte nu mai avea de indeplinit pe

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 46/51
166
Preot Silviu Pop P r c dic i a c ununie i nt r olm int uc t6'7
8/9/2019 acest Predici La Inmormantare-S. Pop
pdmant, dar iatd cd toate s_au s1.6r5it enind vd dc acclacareSi fupul gi sul'lctulp oatesa-lpiardd n
moartea a un fulger gi rdpindsufletulsaudin acest ru p ghecnd" Matei 10,28).
printr-o moarteneafteptat5. el carea luat viata acestui
om va pldti, daci nu n viataaceasta,n careclemulte or i Dc;i legile tatului ondanr nde ceice ac asemenea
justitia nu reuge$te d facd <ireptate, tunci crime,pedeapsaui Dumnczeu u va ntArzAia dvind.
n viata de
v e c i .Dumnczeu u ) oatei mituit. i e in5clati l Totuqi, egea alionuluidin Vechiul Testament are
Dar gi de va fi incarcerat, el care _a ucis pe acest spunea:,ochipentruochi, dinte pentrudinte,picior pen-
om nu poatesd spi;cascd dcatul avirgit.Autorulvielii tru picior, moartepcntrumoarte. " (leSirea2l, 23-24),
esteDumnezeu i nurnaiEl aredreptulsd a viata cuiva, a fost desfiinlad dc cdtre Mdntuitorul lisus Hristos 9i
atunci cAndcrede El de cuviinfd. Omordndpe aproapele inlocuiti cu legea iubirii sau a dragostei,nu numai
meu md erijez n Durnnezeu. pentrucei care i-au fdcut un bine in via 6, dar merge gi
Primul asasinat in istoriaomeniriia fost cel sivdrgit mai departe:chiar pe vr[qmagi trebuie sd-i iubim qi cred
de Cain asupra ratelui sduAbel (fii lui Adam Eva). ci cea mai puternicd rugdciune naintea lui Dumnezeu
9i
Atunci a zis Domnul Dumlezeu cdtre Cain: estecea penhu vr6;magi,deoarecen nimic nu se asea-
-Unde_i
ratele 5u Abel?" Iar el a rdspuns:,Nu gtiu.Au doari mdndmai mult omul cu Dumnezeu ecdtatuncicAndse
eu
suntpdzitor ul r ateluimeu?" $i a zis Dor nnul:,,Ce r roagApentru rdufdcitori afa cum s-a rugat MAntuitorul
fdcut? glasul sAngelui ratelui tiu strigAcAtreMine di n pe cruce pentrucei ce-L ristigneau: ,Pdrinteartd-le or
pdmdnt.$i acum egti blestemat e pdmdntulcare gi_a cdnu qtiuce ac..." Luca23,34) .
deschis ura sa,ca sI primeascisdngele ratelui du di n
mAna a. Cdndvei lucrapdmAntul, cesta u_$i a mai da Acum cdnd pefecem pe ultimul drum pe cel ale
roadele ale{ie; zbuciumat i ugarvei fi tu pe pdmdnt.,, cdrui zile au fost curmate n mod criminal, sd fim cu
Intre celezeceporuncipe careDuntnezeue_a at ui luarcaminte a cuvinteleMAntuitoruluiisusHristoscare
Moise pe Muntele Sinai - qi care ormeazd hintesenta spune: ,Privegheafi i vd rugafi, cd nu gti{i ziua nici
legii Vechiului Testament, orunci carerdmdn valabiie ceasul" (Matei 24, 42 Si 26, 41), sfdrpitului vostru. Iar
pAni astdzi unadin elene spune: ,Sdnu ucizi', oorun_ pentru adormitul in Domnul sd-L rugdm pe Bunul
caa 7 a1 . Dumnezeusd-l ierte de toate pdcatelepe care e-a facut
Ucidereapoate i de doud eluri: trupeascd i sufle_ pe acest dmAnt i si-i mAngiie amilia gi sd o intdreascd
teascd.Mai gravddintreacestea ste easufleteascd.ri n in acestemomentede grea nce care.Amin.
exemplu du,prin pilda ea prin caresrnintimpe semenul
nostru.MAntuitorulH ristosne spune: ,Nu vi temeli de
cei ce ucid trupul,qi sufletulnu pot sd-lucidd,ci temetr_

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 47/51
Predici a cununie i nmormdntare 169
8/9/2019
pePredici
la Laceasulal unsprczecelea, gdsit pe allii stAnd drl
Inmormantare-S. Pop

iucru, si le-a zis: De ce statiaici fdri lucru?Ei i-au zis:


29. Cuv6nt la inmormAntarea unui muncitor Fiindcd nimeni nu nc-a ocmit. El le-a zis: Ducefi-vd9i
voi in vie qi veli primii ceea ce va fi dreptul vostru'
indureratdamilie Fdcdndu-seseara,st,rpenulviei i-a spus ingrijitorului:
Iubiti credinciogi ,,Cheamd-i e lucrStori9i d6-1e latb, ncepAnd u cei din
Atunci cdndDumnezeu-a ficut pe om ca Ei coroand urmd pdnd la cei dint0i. Venind cei din ceasul al
a creatieiSale, -a agezatn raiul cel din Eden,s5_l u_ unspreiecelea, u primit cAte un dinar' $i venind ce i
creze Facerea2, 15). Dacd nainte de cddearcan pdcat, dintdi, au socotitca vor lua mai mult dar au primit 9i et
munca era o delectare,dupd cddere,ea devine o povara: tot cateun dinar. $i dupi ce au primit, cdrteau mpotrtva
,,in sudoareae{ei alevei mdnca ainea a. pina ce te ver stdpAnului aseizicdnd:Aceqtiade pe urmd au ucratun
intoarce n pdmdnt,cdci pdmdnt e$ti $i in pdmdnt e ver ceas gi i-ai fdcut deopotrivd cu noi' care am dus greul
intoarce . .1 Facerea , l9). zilei pi argi{a ...] iar el, rispunzdnd,-a zis: prietene, u-
te-ai invoit cu
InleleptulSolomon rimite pe cel leneEa furnicdsd  i fac nedreptate.Oarenu pentruun dinar
vadd munca ei, care din vard mine? Ia-,ti ce esteal tdu 9i pleacS'Vreau eu ca acestura
pentru iarna: ,,cd ea nefiind
$tie lucratoarepe
sd-qiaclune
pdmant,rovizii
multA de la urmi si-i dau cdt qi Jie; oare nu am dreptul sd fac
strdnsoareace" Pikle 6,7). cu al meu ce vreaueu?; sauesteochiul tdu rdu pentruca
Opusulmuncii este enea, arenu estealtcevadecAt sunt eu bnn7" (Matei 20, 1-15).Stdpdnuldin aceastd
dezgustulde orice muncd, fie ea fizicd sau ntelectuald. pildA il inchipuie pe Dumnezeu, care este generos 9i
Lenea a fost infieratd de Mdntuitorul Iisus Hristos in ptategtegi celui din ceasul al unsprezecelea a 9i celui
pilda talan{ilor.Stdpdnula zis slugilor care au primit din ceasul ntii. Plata pe care o face lucrdtorilor repre-
cinci Ei r espectiv oi talanliEi car e - au nmulgit. a a zintd darurile cu care ne binecuvAnteazd umnezeu pe
talantul de la sluga care l-a ingropat in pimdnt gi pe el fiecare dintre noi. Dacd nu inmul{im aceste daruri,
sd-l arunce n gheend,unde este pldnsul gi scrdgnirea Dumnezeu e ia de la noi qi le dd celor ce lucreazd u
dinlilor. ele; aga se inlelege cuvAntul Scripturii care spune: 'tot
Adeseori Mdntuitorul aseamdndmplrdlia cerurilor celui ce are i se va da qi-i va prisosi, iar de la cel ce nu
cu un om, stf,pAn l caseisale,carea iegit dis-de_dimi- are,se va lua qi ceea e se parecd are" Matei 25,29)'
nea 5 sd tocmeascducrdtori a via sa. $i iegindpe la ,,Fiecareavem felurite daruri, dupd harul ce ni s-a dat"
ceasulal treilea, -a vdzutpe unii stdnd n piald fdrd lucru (Romani 12, 6), ,,cir unuia i se di prin Duhul SfAnt
gi le-azis acelora:m ergetigi voi in via meaqi vi voi da cuvant de infelepciune, ar altuia darurile vindecdrii,
ceea e va fi dreptulvostru, ar ei s-audus. egindel a; a altuia acerea e minuni t...1" (I Corinteni12, 8-10) Nu
pe la ceasul al gaselcAi al noudlea,a f5cut la fel. Iegind

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 48/51
t7 r
r70 Preot SilviuPop Predici a cununieEi nmorm6ntare
8/9/2019
existi om pe pamantse nu fi primit de la Dumnezeuun pestepu{ineai
Predici La Inmormantare-S.
cioas6, Pop fost pus, fste mu.l1e-e^ 31ne'
-v9i
dar. intrd ntru bucuriaDomnului Tdtf (Matei 25,215i23)'
Tesalonicenilorareqi-au 6satmunca or de fiecare Amin.
zi, SfantulP avel e spune: ,Celce nu lucreazd celanici
sd nu min6nce" ll Tesaloniceni, 70).Existdo deose-
bire intre a nu vrea sd muncegtigi in a nu puteasAmun-
cegti.SfAntulPavelaici se eferi la primacategorie.
$i Socrate,marele ilozof al antichit6fli,spunecd
,,Dumnezeu u di oamenilornimic din cele bune gi
frumoase enemuncite i ArA rijI."

Hdrniciafemeii intreceorice bogdtie,orice dar, spu-


ne inleleptul Solomon: ,Cinepoategisi o femeieharni-
ci gi virtuoasi? Preful ei intrece mirgeanul, tntr-insa se
increde nima sofuluiei, iar cAgtigul u-i va lipsi nicio-
datt' (Pilde 31, lO-12).
Prin munca cinstiti, prin lucrul mAinilor noastre,
aducem laudd lui Dumnezeu. Prin munci omul se
aseaminicu Dumnezeu are a lnceputa zidit cerul gi
pimdntul ti toatecete sunt n ele, Apoi muncane feregte
de anumitepicate. Cel ce munce$te u are timp de f[ri-
delegi.Omul muncitoresteca apacarecurgemereu, ar
cel lenegse aseamdnd u apa care stii qi care se stricd.
Dar munca trebuie impletitd cu rugdciunea.Dacd
rugiiciuneaeste hrana prin
hranl trupului. sufletului, muncd dobAndim
Adormitul intru Domnul a fost un om devotat,mun-
citor, cunoscitoral meseriei alegi s-aostenitcu lucrul
mdinilor lui sd agoniseascdAinea ea de toate zilele
pentruel qi familia sa.De aceea,acumcAndse desparte
de cei dragi, credem cd va aluzidin partea Dreptului
Judecitorcuvinteleacestea:,Bineslugdbuni gi credin-

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 49/51
P r edic ia c ununic i rtrttotnitttlare t'73
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop
Imagineapdstorului frecvcnt n Sfdnta
rl)arca(etdc
Scr iptur d:Mintuitor r r l llr istos, Pitstor ul el Bun, le
30.Cuv6nt la inmormAntareaunui pistor spuneApostolikrr Siri clind ii trinrite a propovdduire:
,,va r imit ca pc niqtcoi in mijlocul upilor " Matei 10,
indureratdamilie l6) .
Iubi i credinciogi Ca sdarate ucuriamarecarese ace n cer pentruun
Am venit a aceastdamilie astdzi entrua petrece u pdcdtosce se intoarce de pe calea rdtdcirii, Domnul
cAntdri i rugdciunipe ultimul drum pe un om care Sr-a roste$te ilda cu oaiacea dtdcitd: ,dacd n om areo sutd
petrecut iafa n mijlocul naturii, pdzind urma de oi a de oi gi una din ele sc ra6ce$te, u le lasdoarepe cclc
oamenilor in aceastdomund.A colo a vAzut Asdritul i noudzeciqinoudn munli gi ducAndu-se, cautape ce a
apusulsoarelui n fiecarezi gi s-aprosternatnaintea ui rAtAcitd? i dacd se intAmpldsh o gdseascd, devdrvd
Dumnezeu icdnd: ,MareegtiDoamne$i minunate un t grdiesc, a se bucurdde ea mai mult decAt e cele noua
lucrurile Tale gi nici un cuvdnt nu este de aiuns spre zeci gi noud,carenu s-au tlJcit" (Matei 18, 12-14).
laudaminunilorTale " A observat a nimeni uitul .at^,|"
minunata a;ezatDumnezeu egiledupdcarese conduce Conducem stAzi u lacrimi gi cu durere n suflet pe
intreg universul cu at6ta precizie qi cum se succed un pdstor are,asemcnea dntuitoruluiH ristos, iala gr -
anotimpurile, nii gi zilelepe acest drndnt,m ultumindu- a puspentruoile sale loan 10, I I ) ca sd e apere e lupi
I in rugdciunile alepentru oateacestea. gi de alte primejdiicareamenin,tauurma.De aceeama i
SfantaScripturd e spune d primul pdstor in istoria marelepdstorilor -a incredinlatde o viald cumpdtatd i
omenirii a fost Abel, fratele ui Cain. Jertfa De care a de un sfArEit reqtinesc. i noi sd ceremde la Dumnezeu
adus- oAbel din cele ntdi- ndscutele oilor salegi di n a$a cum cerem n ceas de SfAntdLiturghie: ,,cealaltd
grdsimea or s-a ridicat la cer, semn cd Dumnezeua vremea vielii noastrc npacegi-npocdinfd o sdvdr;i".
pnmit jertfa lui Abel. Faptul acesraa starnir nvidia Amin.
frateluisduCain,a cdrui ertfd din roadele dmdntului u
a fost primit5,aga d -a omorAt e Abel.
Aici Abel l inchipuiepe Pdstorul el Bun, ar Mielul
adusca jertfd simbolizeazd e,,Mielul lui Dumnezeu"
(loan I,29-36) cum a fost numit MantuitorulHristosde
cdtreSfAntul oan Botezdtorul dnd L-a prezentatumii
pe Fiul lui Dumnezeu.P rooroculM oise de asemenea
fost pdstor l oilor socruluisdu etro (lesirea3, 1).

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 50/51
8/9/2019 Predici La Inmormantare-S. Pop

2 .Desor eudecafi. .........................................83


3.Despr ea d ..... .....
4 .Despr eai ............... ...............90
5. Predicd la lnmormAntareaunuia care a suferit
mult n via 6 Despre uferin{6).............................
3
6. Despre aporturilentreperintiqi copii ..............96
7. Desprenviereamortilorqi nemurirea ufletului ...99
8. Troparele o4ilor scurt6 xplicatie).......... .....1O2
9. Ectenia entrumo4i (scuftA xplicafie) ... .... 106
10.R ugdciunileentr ueimo4i ........................0 9
I l. Despre eqnicia hinurilor adului 113
12.D espr e am6............ ...........116
13.Despr edldtor iaiefii .............119
14.Despremoarte i nviere Apostolul e a
lnmormdntare)
15.Despremoarte i nviere Evanghelia e a ......122
inmormantare) .......125
16.Cuv0nta nmormAntarea n uipreot .............. 127
17.CuvAnta nmormdntarea n uiom n vArstd....-....131
18.Cuv6nta nmor mdntar ea nui opil .. ............134
19.Cuvdnt a nmormdntareanuicAntdretisericesc..l37
20.Cuv6nta nmormintareanuisinucigag..........14 0
21.Cuv6nta nmormAntarea n ui nvltdtor ...........143
22.CuvAnta nmormAntareanei emeividuve . ....145
23.Cuvdnta nmor mAntar ea nuimedic..............149
24.Cuvint a nmorm0ntarea
n uimagistrat......
.....I52
nuiom bdtran......... 15 6
25.Cuvdnta nmormffntarea
26.CuvAnta nmormAntareanui unctionar ublic .159
27.CuvAnta nmormdntarean uiorb .. .. .. . 162
nuiasasinat........... 16 5
28.Cuvint a nmormAntarea
n uimuncitor...........168
29.Cuvffnta nmormAntarea
30.CuvAnt a nmormanhrea nui pdstor .............172

http://slidepdf.com/reader/full/predici-la-inmormantare-s-pop 51/51