Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 11

DECLARAŢIE
pe propria răspundere privind originalitatea proiectului elaborat în
vederea susţinerii examenului de certificare

Subsemnatul(a), ...............................................................................................................,
domiciliat(ă) în localitatea ...................................., str. ............................................... nr. ........,
bl. ......, sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..........................., legitimat(ă) cu ....... seria ........
nr. ..................., CNP. .........................................., absolvent al
clasei…………………………… la
…………………………………………………………………………………..…. localitatea
……………………..., jud. CARAŞ-SEVERIN înscris(ă) la examenul pentru obţinerea
certificatului de calificare profesională nivel ……….., calificarea profesională
………………………………………………………………………, prin prezenta, certific
faptul că proiectul cu titlul: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
coordonat ştiinţific de prof. ________________________________________________, este
rezultatul propriilor mele activităţi de investigare teoretică şi aplicativă şi prezintă rezultatele
personale obţinute în activitatea mea.
Declar pe propria răspundere că am elaborat personal proiectul şi nu am folosit alte
materiale documentare în afara celor prezentate la capitolul “Bibliografie”, iar preluările din
diferitele surse, inclusiv din alte lucrări personale, au fost citate în lucrare şi că documentele
depuse la proiect îmi aparţin şi că prin acestea sunt confirmate / certificate activităţile
desfăşurate.
Prezenta lucrare nu a mai fost utilizată în alte contexte evaluative – examene.

Data: ______________ Semnătura:


________________________

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt


pedepsite conform legii.