Sunteți pe pagina 1din 13

1

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație/ Turism Prof. Maria Damian
Modulul 3: Patrimoniul turistic
Nr. de ore/an: 175 ( din care: T: 70, LT: 1051, IPC: -)
Nr. ore /săptămână: din care: T: 2 LT: 3 IP: -
Clasa: a X-a
Profesor ing: Tudoran ANA Avizat,
Plan de învățământ aprobat prin OMEN: 3915 din 18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobată prin OMEN: 3915 din 18.05.2017 Prof. Tudoran Ana
Nr. înreg. ……………
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020
Unitatea de rezultate ale
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării
crt. .
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Patrimoniul turistic - noțiuni 14 21 - S1-S7 S1- -


introductive S7
7.1.1. Prezentarea 7.2.1. Utilizarea 7.3.1. Asumarea - conceptele de turism, turist,
conceptelor corectă a conceptelor responsabilităţii în vizitator;
operaţionale ale operaţionale ale ceea ce priveşte -conceptele operaționale ale
patrimoniului patrimoniului turistic respectarea legislaţiei patrimoniului turistic: potențial
turistic: potenţial în domeniul turistic, ofertă turistică, resursă
turistic, ofertă turismului. turistică, spațiu turistic;
turistică, resursă -oferta turistică a unei destinații
turistice: resurse turistice,
turistică, spaţiu infrastructura/baza materială
turistic. generală şi specifică, bunurile şi
7.1.2. Caracterizare 7.2.2. Selectarea 7.3.2. Determinarea serviciile destinate consumului
a conceptelorde elementelor care fac responsabilă a turistic, forța de muncă, condițiile
turism, turist, parte din spaţiul asocierilor de de comercializare.

1
Orele de laborator tehnologic sunt predate de același profesor.
2
vizitator. turistic, oferta elemente care fac Recapitulare
turistică, potenţialul parte din spaţiul Evaluare
turistic sau care turistic.
reprezintă resurse
turistice.
Patrimoniul turistic natural 14 21 - S8- S8- -
- definirea patrimoniului turistic S14 S14
7.1.3. Cunoaşterea 7.2.3. Identificarea 7.3.3. Asumarea natural;
structurii elementelor responsabilităţii în
patrimoniului turistic structurale ale selectarea
patrimoniului turistic -elementele componente ale
natural.
elementelor patrimoniului turistic natural:
natural.
componente ale relief şi geologie, climă,
7.1.4. Caracterizarea 7.2.4.Asocierea
patrimoniului hidrografie, vegetaţie, faună,
elementelor diferitelor elemente rezervaţii naturale.
componente ale turistic natural.
de patrimoniu cu
patrimoniului turistic 7.3.4.Utilizarea
natural: relief, climă, categoria de care Recapitulare
aparţine fiecare. raţională a resurselor Evaluare
hidrografie, vegetaţie,
faună, rezervaţii 7.2.5. Selectarea avute la dispoziţie.
naturale. elementelor de
patrimoniu turistic
natural dintr- o
enumerare.

14 21 - S15- S15- -
Patrimoniul turistic antropic S21 S21
7.1.5. Cunoaşterea 7.2.6. Identificarea 7.3.5. Asumarea -definirea patrimoniului turistic
structurii elementelor responsabilităţii în antropic;
patrimoniului turistic structurale ale selectarea -elementele componente ale
antropic. patrimoniului turistic elementelor patrimoniului turistic antropic:
7.1.6. Caracterizarea antropic. componente ale potenţial cultural-istoric, potenţial
elementelor 7.2.7.Asocierea patrimoniului turistic tehnico- economic, potenţial
componente ale diferitelor elemente antropic. socio-demografic.
patrimoniului turistic de patrimoniu cu 7.3.6. Utilizarea
antropic: vestigii categoria de care raţională a resurselor
arheologice, elemente aparţine fiecare. avute la dispoziţie. Recapitulare
de artă şi arhitectură, 7.2.8. Selectarea Evaluare

3
edificii culturale, elementelor de
amenajări pentru sport, patrimoniu turistic
construcţii tehnice cu antropic dintr-o
funcţie turistică, enumerare.
manifestări ştiinţifice,
elemente de etnografie
şi folclor.

7.3.7. Manifestarea 14 21 - S22- S22- -


gândirii critice şi S28 S28
7.1.7. Identificarea 7.2.9. Exemplificarea Regiunile turistice ale României
creative în
criteriilor utilizate în unităţilor taxonomice - unităţile taxonomice teritoriale;
conceperea hărților
delimitarea întinderii teritoriale. -criteriile utilizate în delimitarea
turistice teritoriale,
regiunilor turistice. 7.2.10. Prezentarea întinderii regiunilor turistice;
sub supraveghere.
7.1.8. Caracterizarea semnificației -documente caracteristice zonelor
unităţilor taxonomice simbolurilor utilizate turistice: harta, ghidul turistic;
teritoriale. în hărți turistice ale - zonele turistice ale României.
7.1.9. Prezentarea diferitelor regiuni din Recapitulare
documentelor România. Evaluare
7.3.8. Luarea deciziei
caracteristice zonelor 7.2.11.
în mod autonom cu
turistice: harta, ghidul Caracterizarea
privire la o anumită
turistic. diferitelor obiective
ierarhizare a zonelor
7.1.10. Ierarhizarea turistice din ghiduri,
turistice din
zonelor turistice ale având în vedere
România.
României. elementele înscrise.
7.2.12. Ierarhizarea
diferitelor zone
turistice ale României
după criteriul
potenţialului turistic
sau pe baza
infrastructurii
turistice.

7.3.9. Manifestarea
gândirii critice în
14 21 - S29- S29- -
7.1.11.Analiza 7.1.13. Identificarea Circulaţia turistică S35 S35
realizarea ierarhiilor.
indicatorilor ce indicatorilor care internaţională

4
caracterizează caracterizează 7.3.10. Luarea - formele de turism
circulaţia turistică circulaţia turistică deciziei în mod (criterii: motivaţia călătoriei, locul
internaţională: număr internaţională. autonom cu privire la de provenienţă al turiştilor, modul
total de sosiri, număr 7.1.14. Realizarea o anumită ierarhizare şi momentul angajării prestaţiei,
mediu de sosiri, topului principalelor a destinaţiilor gradul de mobilitate a turistului,
durata medie a destinaţii turistice turistice sezonalitate, mijlocul de transport
sejurului, încasările internaţionale. internaţionale. folosit, caracteristicile socio-
din turismul intern şi 7.2.15 Prezentarea economice ale cererii,
internaţional, obiectivelor turistice caracteristicile prestaţiei turistice
capacitatea de cazare. din principalele principale, categoria de vârstă şi
7.1.12. Identificarea destinaţii turistice ocupaţia turiştilor);
principalelor destinaţii internaţionale. - indicatorii circulaţiei
turistice internaţionale: turistice la nivelul hotelului:
Franţa, Spania, SUA, număr total de sosiri, număr mediu
China, Italia. de sosiri, durata medie a sejurului,
încasările din turismul intern şi
internaţional, capacitatea de
cazare;
principalele destinaţii turistice
internaţionale: Franţa, Spania,
SUA, China, Italia, etc.

Recapitulare
Evaluare

Intocmit, prof. ing. Tudoran Ana


Notă:
S28- Activităţi extracurriculare şi extraşcolare „Şcoala altfel”
SPP- S36-S38 – 3 săptămâni/an
Unităţile de rezultate ale învăţării URÎ sunt corelate cu unităţi de competenţă/ competenţe specifice conform tabelului de corelare din Standardul de Pregătire
Profesională detaliat în anexa 4 la OMENCS nr. 4121/13.06.2016

5
6
Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic „ Sf. Dimitrie” Teregova Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație/ Turism Prof. Maria Damian
Modulul 3: Patrimoniul turistic
Nr. de ore/an: 175 ( din care: T: 70, LT: 1052, IPC: -)
Nr. ore /săptămână: din care: T: 2 LT: 3 IP: -
Clasa: a X-a
Profesor ing: Tudoran ANA Avizat,
Plan de învățământ aprobat prin OMEN: 3915 din 18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobată prin OMEN: 3915 din 18.05.2017 Prof. Tudoran Ana
Nr. înreg. ……../28.09.2018

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Rezultate ale învățării


Nr. Conținuturile (codificate conform SPP) Activități de Resurse
Evaluare Perioada
crt. învățării învățare procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2
Orele de laborator tehnologic sunt predate de același profesor.
7
1. Patrimoniul turistic - 7.1.3. Prezentarea 7.2.1. Utilizarea 7.3.1. Asumarea Ştiu/vreau să ştiu/am Consumabile: evaluare iniţială 35 ore
noțiuni introductive conceptelor corectă a responsabilităţii învăţat; hârtie flipchart, orală S1-S7
- conceptele de turism, Mozaicul hârtie xerox, întrebări;
operaţionale ale conceptelor în ceea ce
Turul galeriei; Cubul; markere, brainstorming.
turist, vizitator; patrimoniului turistic: operaţionale ale priveşte Brainstorming; cretă colorată;
-conceptele potenţial turistic, ofertă patrimoniului respectarea Metoda pălăriilor Documentație instrumente de
operaționale ale turistică, resursă turistic legislaţiei în gânditoare;. Proiectul de specialitate: evaluare continuă
patrimoniului turistic: turistică, spaţiu turistic. 7.2.2. Selectarea domeniul Studiul de caz cataloage, Fişe test
potențial turistic, ofertă Portofoliul, observaţia albume, pliante, Fişe de lucru
7.1.4. Caracterizarea elementelor care turismului.
turistică, resursă proprie, exerciţiul ghiduri, hărți, instrumente de
conceptelorde turism, fac parte din 7.3.2. personal, instruirea broșuri cu evaluare sumativă
turistică, spațiu turist, vizitator. spaţiul turistic, Determinarea programată, specific turistic Teste de verificare
turistic;
oferta turistică, responsabilă a experimentul şi lucrul a cunoştinţelor cu:
-oferta turistică a unei individual, tehnica itemi cu alegere
destinații turistice: potenţialul turistic asocierilor de
sau care elemente care muncii cu fişe multiplă, itemi
resurse turistice, asaltul de idei, etc.; alegere duală,
infrastructura/baza reprezintă resurse fac parte din
itemi de
materială generală şi turistice. spaţiul turistic. completare, itemi
specifică, bunurile şi de tip pereche,
serviciile destinate itemi de tip
consumului turistic, întrebări
forța de muncă, structurate;
condițiile de
comercializare.
Evaluare

8
Patrimoniul turistic 7.2.3. 7.3.3. Asumarea Ştiu/vreau să ştiu/am Formulare Fişe de 35 ore
natural 7.1.3. Cunoaşterea Identificarea responsabilităţii învăţat; tipizate; observaţie; S8-S14
- definirea structurii patrimoniului elementelor în selectarea Jurnalul cu dublă intrare; Documentaţie Fişe test;
turistic natural. structurale ale elementelor Cafeneaua; de specialitate: Fişe de lucru;
2. patrimoniului turistic
patrimoniului componente ale Metoda diagramelor cataloage, Fişe de
natural; 7.1.4. Caracterizarea turistic natural. patrimoniului Venn; albume, pliante, autoevaluare;
-elementele elementelor componente 7.2.4.Asocierea turistic natural. Cubul; ghiduri, hărţi, Fişe de
componente ale ale patrimoniului turistic 7.3.4.Utilizarea Brainstorming; broşuri, ş.a., cu monitorizare a
patrimoniului turistic diferitelor
natural: relief, climă, raţională a Harta minţii; specific turistic; progresului;
natural: relief şi elemente de
hidrografie, vegetaţie, resurselor avute Metoda bulgărelui de Aparatură Fişe pentru
geologie, climă, faună, rezervaţii naturale. patrimoniu cu la dispoziţie zăpadă; multimedia: evaluarea/
hidrografie, vegetaţie, categoria de care Metoda puzzle; computere, autoevaluarea
faună, rezervaţii aparţine fiecare. Metoda piramidei; multifuncţionale abilităţilor;
naturale. 7.2.5. Selectarea Cine ştie câştigă; , videoproiector; Teste de
Evaluare elementelor de Turul galeriei; Dotările verificare a
patrimoniu turistic Pălăriile gânditoare; specifice sălilor cunoştinţelor;
natural dintr- o Harta scenariilor de de clasă; Lista de
enumerare. viitor; verificare a
Impulsul fotografic, etc. proiectului;
Planificarea
proiectului;
Mozaicul;
Jurnalul elevului;
Teme de lucru;
Prezentare.

9
Patrimoniul turistic 7.1.5. Cunoaşterea 7.2.6. 7.3.5. Asumarea Ştiu/vreau să ştiu/am Formulare Fişe de 35 ore
antropic structurii patrimoniului Identificarea responsabilităţii învăţat; tipizate; observaţie; S15-S21
-definirea turistic antropic. elementelor în selectarea Jurnalul cu dublă intrare; Documentaţie Fişe test;
7.1.6. Caracterizarea structurale ale elementelor Cafeneaua; de specialitate: Fişe de lucru;
patrimoniului turistic
elementelor componente patrimoniului componente ale Metoda diagramelor cataloage, Fişe de
antropic; ale patrimoniului turistic turistic antropic. patrimoniului Venn; albume, pliante, autoevaluare;
-elementele antropic: vestigii 7.2.7.Asocierea turistic antropic. Cubul; ghiduri, hărţi, Fişe de
componente ale arheologice, elemente de diferitelor 7.3.6. Utilizarea Brainstorming; broşuri, ş.a., cu monitorizare a
3. patrimoniului turistic artă şi arhitectură, elemente de raţională a Harta minţii; specific turistic; progresului;
antropic: potenţial edificii culturale, patrimoniu cu resurselor avute Metoda bulgărelui de Aparatură Fişe pentru
cultural-istoric, amenajări pentru sport, categoria de care la dispoziţie zăpadă; multimedia: evaluarea/
potenţial tehnico- construcţii tehnice cu aparţine fiecare. Metoda puzzle; computere, autoevaluarea
economic, potenţial funcţie turistică, 7.2.8. Selectarea Metoda piramidei; multifuncţionale abilităţilor;
socio-demografic. manifestări ştiinţifice, elementelor de Cine ştie câştigă; , videoproiector; Teste de
Evaluare elemente de etnografie şi patrimoniu turistic Turul galeriei; Dotările verificare a
folclor. antropic dintr-o Pălăriile gânditoare; specifice sălilor cunoştinţelor;
enumerare. Harta scenariilor de de clasă; Lista de
viitor; verificare a
Impulsul fotografic, etc. proiectului;
Planificarea
proiectului;
Mozaicul;
Jurnalul elevului;
Teme de lucru;
Prezentare.

10
Ştiu/vreau să ştiu/am Formulare Fişe de 35 ore
Regiunile turistice ale 7.1.7. Identificarea 7.2.9. 7.3.7. învăţat; tipizate; observaţie; S22-S28
României criteriilor utilizate în Exemplificarea Manifestarea Jurnalul cu dublă intrare; Documentaţie Fişe test;
- unităţile taxonomice delimitarea întinderii unităţilor gândirii critice Cafeneaua; de specialitate: Fişe de lucru;
teritoriale; regiunilor turistice. taxonomice şi creative în Metoda diagramelor cataloage, Fişe de
-criteriile utilizate în 7.1.8. Caracterizarea teritoriale. conceperea Venn; albume, pliante, autoevaluare;
delimitarea întinderii unităţilor taxonomice 7.2.10. hărților turistice Cubul; ghiduri, hărţi, Fişe de
4. regiunilor turistice; teritoriale. Prezentarea teritoriale, sub Brainstorming; broşuri, ş.a., cu monitorizare a
-documente 7.1.9. Prezentarea semnificației supraveghere. Harta minţii; specific turistic; progresului;
caracteristice zonelor documentelor simbolurilor Metoda bulgărelui de Aparatură Fişe pentru
turistice: harta, ghidul caracteristice zonelor utilizate în hărți 7.3.8. Luarea zăpadă; multimedia: evaluarea/
turistic; turistice: harta, ghidul turistice ale deciziei în mod Metoda puzzle; computere, autoevaluarea
- zonele turistice ale turistic. diferitelor regiuni autonom cu Metoda piramidei; multifuncţionale abilităţilor;
României. 7.1.10. Ierarhizarea din România. privire la o Cine ştie câştigă; , videoproiector; Teste de
Evaluare zonelor turistice ale 7.2.11. anumită Turul galeriei; Dotările verificare a
României. Caracterizarea ierarhizare a Pălăriile gânditoare; specifice sălilor cunoştinţelor;
diferitelor zonelor turistice Harta scenariilor de de clasă; Lista de
obiective turistice din România. viitor; verificare a
din ghiduri, Impulsul fotografic, etc. proiectului;
având în vedere Planificarea
elementele proiectului;
înscrise. Mozaicul;
7.2.12. Jurnalul elevului;
Ierarhizarea Teme de lucru;
diferitelor zone Prezentare.
turistice ale
României după
criteriul
potenţialului
turistic sau pe
baza
infrastructurii
turistice.

11
7.1.11.Analiza 7.1.13. 7.3.9. Ştiu/vreau să ştiu/am Formulare Fişe de 35 ore
Circulaţia turistică indicatorilor ce Identificarea Manifestarea învăţat; tipizate; observaţie; S28-S35
internaţională caracterizează circulaţia indicatorilor care gândirii critice Jurnalul cu dublă intrare; Documentaţie Fişe test;
- formele de turistică internaţională: caracterizează în realizarea Cafeneaua; de specialitate: Fişe de lucru;
turism (criterii: număr total de sosiri, circulaţia turistică ierarhiilor. Metoda diagramelor cataloage, Fişe de
motivaţia călătoriei, număr mediu de sosiri, internaţională. 7.3.10. Luarea Venn; albume, pliante, autoevaluare;
locul de provenienţă al durata medie a sejurului, 7.1.14. Realizarea deciziei în mod Cubul; ghiduri, hărţi, Fişe de
5. turiştilor, modul şi încasările din turismul topului autonom cu Brainstorming; broşuri, ş.a., cu monitorizare a
momentul angajării intern şi internaţional, principalelor privire la o Harta minţii; specific turistic; progresului;
prestaţiei, gradul de capacitatea de cazare. destinaţii turistice anumită Metoda bulgărelui de Aparatură Fişe pentru
mobilitate a turistului, 7.1.12. Identificarea internaţionale. ierarhizare a zăpadă; multimedia: evaluarea/
sezonalitate, mijlocul principalelor destinaţii 7.2.15 destinaţiilor Metoda puzzle; computere, autoevaluarea
de transport folosit, turistice internaţionale: Prezentarea turistice Metoda piramidei; multifuncţionale abilităţilor;
caracteristicile socio- Franţa, Spania, SUA, obiectivelor internaţionale. Cine ştie câştigă; , videoproiector; Teste de
economice ale cererii, China, Italia. turistice din Turul galeriei; Dotările verificare a
caracteristicile principalele Pălăriile gânditoare; specifice sălilor cunoştinţelor;
prestaţiei turistice destinaţii turistice Harta scenariilor de de clasă; Lista de
principale, categoria de internaţionale. viitor; verificare a
vârstă şi ocupaţia Impulsul fotografic, etc. proiectului;
turiştilor); Planificarea
- indicatorii proiectului;
circulaţiei turistice la Mozaicul;
nivelul hotelului: Jurnalul elevului;
număr total de sosiri, Teme de lucru;
număr mediu de sosiri, Prezentare.
durata medie a
sejurului, încasările din
turismul intern şi
internaţional,
capacitatea de cazare;
principalele destinaţii
turistice internaţionale:
Franţa, Spania, SUA,
China, Italia, etc.
Evaluare
Chestionare - cu
Evaluare finală Știu/vreau să ştiu/am grile de
învăţat; evaluare/autoeval
Jurnalul cu dublă uare;
intrare; Documentaţie Proiectul - prin
Cafeneaua; de specialitate care se evaluează
Metoda diagramelor metodele de lucru, 12
13