Sunteți pe pagina 1din 15

1

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație Prof. Maria DAMIAN
Calificarea profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: MODUL I : ADMINISTRAREA FIRMEI
Nr de ore/an: 66 ore/an ( din care: T: 33 ore/an, LT:33 ore/an1 , IPC:-)
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1, LT: 1, IP: -
Clasa: a XI-a
Profesor: prof. ing. Ana Tudoran Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018 Prof. Ana TUDORAN
Nr. înreg. ……………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 8.1.1. Prezentarea 8.2.1. Încadrarea 8.3.1. Argumentarea Introducere în materie 1 S1
trăsăturilor unei întreprinderi realistă, creativă și Evaluare inițială 1 S2
caracteristice ale unei în conformitate cu independentă a
întreprinderi. tipologia generală. propriilor opinii cu
Întreprinderea, veriga de
8.1.2. Clasificarea 8.2.2. Identificarea privire la 5 S3-S7
întreprinderilor. oportunităților oportunitățile sociale,
bază a economiei:
8.1.3. Prezentarea pentru activitățile economice și culturale  Trăsături caracteristice
oportunităților pentru personale, referitoare la ale întreprinderii.
activitățile personale, profesionale și/sau dezvoltarea  Clasificarea
profesionale şi/sau de de afaceri. întreprinderii. întreprinderilor.
afaceri.
8.1.4. Descrierea
 Oportunităţi pentru

1
Orele de laborator tehnologic sunt predate de același profesor, dar au altă planificare cu activități specifice laboratorului tehnologic prin firma de exercițiu.

2
oportunităților de activităţile personale,
dezvoltare a
profesionale şi/sau de
întreprinderii
determinate de
afaceri.
patrimoniul cultural  Oportunităţi de
local, național, dezvoltare a
european și mondial întreprinderii
8.1.5. Prezentarea determinate de
importanței eticii în
patrimoniul cultural
afaceri
local, naţional,
european şi mondial.
 Etica în afaceri.
2. 8.1.6. Descrierea 8.2.3. Completarea 8.3.2. Asumarea Procesul de înfiinţare şi 6 S8-
etapelor înființării documentelor responsabilității funcţionare al întreprinderii: S13
întreprinderii. necesare înființării privind completarea
 Etapele înfiinţării
8.1.7. Prezentarea unei întreprinderi, documentelor de
conform înființare ale unei
întreprinderii.
documentelor
necesare înființării reglementărilor întreprinderi, cu  Documente necesare
unei întreprinderi. legale. respectarea normelor înfiinţării unei
8.1.8. Prezentarea 8.2.4. Realizarea legislative. întreprinderi.
tipurilor de 8.3.3. Colaborarea cu
organizării structurale  Organizarea structurală a
a întreprinderii. organigrame membrii echipei de
existente la nivelul lucru, în scopul
întreprinderii:
8.1.9. Descrierea
agenților îndeplinirii sarcinilor -definire ;
fluxurilor și procesele
economici. de la locul de muncă. -tipologia structurilor
la nivelul
întreprinderii. 8.2.5. Aplicarea 8.3.4. Manifestarea organizatorice;
fluxurilor și responsabilității - tendinţe contemporane
sistemelor de privind respectarea în organizarea
organizare normelor PSI și de structurală a
procesuală a protecție a mediului în întreprinderii;
întreprinderii. activitatea - proiectarea şi
desfășurată. elaborarea structurii
8.3.5.Asumarea, în organizatorice;
cadrul echipei de la - factori de influenţă
locul de muncă, a privind realizarea
responsabilității
structurii
pentru sarcina de
organizatorice;
lucru primită.
 Funcţiunile

3
întreprinderii:
- funcţiunea de
cercetare-dezvoltare;
- funcţiunea de
producţie;
- funcţiunea de
marketing;
- funcţiunea
comercializare;
- funcţiunea financiar-
contabilă;
- funcţiunea de personal.
• Sistemul informaţional la
nivelul întreprinderii
- definire;
- componentele
sistemului
informaţional;
- fluxurile şi circuitele
informaţionale la
nivelul întreprinderii;
3. 8.1.10. Descrierea 8.2.6. Identificarea 8.3.6. Manifestă Managementul 10 S14-
resurselor umane ale categoriilor de personal. atitudine proactivă
resurselor umane: S23
întreprinderii ( categorii de 8.2.7. Formarea privind însușirea
personal, selecția și drepturilor și drepturilor și
- selecţia personalului;
recrutarea, drepturile, obligațiilor personalului obligațiilor - salarizarea
obligațiile conflictele în cadrul unui loc de angajaților. personalului;
sociale, motivarea și muncă. 8.3.7. Adoptarea unei - categorii de personal;
evaluarea personalului). 8.2.8. Stabilirea atitudini pozitive în - drepturi şi obligaţii
8.1.11. Descrierea traseului profesional prezentarea traseului ale personalului;
managementului carierei. utilizând elementele profesional.
specifice
- motivarea şi
managementului evaluarea
carierei. personalului;
8.2.9. Aplicarea - managementului

4
deprinderilor de carierei.
învățare, pentru
realizarea unui
management eficient al
carierei.
4. 8.1.12. Descrierea 8.2.10. Planificarea și 8.3.8. Implicarea Procesul de planificare şi 5 S24-
procesului de planificare și evaluarea activității în activă în activitatea de
evaluare în întreprindere: S28
evaluare a activității. funcție de resursele planificare și
8.1.13. Caracterizarea materiale, evaluare.  Procesul de
elementelor specifice informaționale, 8.3.9. Emiterea unor planificare a
statisticii în activitatea financiare și umane. ipostaze privind activităţii.
economică: mărimile 8.2.11. Calcularea datele și indicatorii  Procesul de evaluare
medii, indicii statistici și mărimilor medii, a statistici. a activităţii.
reprezentările grafice. indicilor și indicatorilor
statistici și
 Elemente specifice
reprezentarea lor statisticii în
grafică. activitatea
8.2.12. Interpretarea economică: mărimile
datelor și indicatorilor medii, indicii
statistici. statistici şi
reprezentările
grafice.
 Planul de afacere -
instrument al
dezvoltării strategice.
5. 8.1.14. Descrierea 8.2.13. Identificarea 8.3.10. Argumentarea Identitatea vizuală a 2 S29-
modalităților de promovare elementelor specifice într-un mod
întreprinderii: S30
a identității vizuale la nivel promovării identității independent și
de întreprindere, vizuale a unei rațional, a elementelor  Elemente specifice
întreprinderi. de identitate vizuală. identităţii vizuale:
antet, siglă, slogan,
misiune, viziune etc.
 Modalităţi de
promovare a
identităţii vizuale la
nivel de
întreprindere.

5
Recapitulare 2 S31-
Evaluare finală S32
1 S33
TOTAL ORE 33
Notă: XI ZI 37 săptămâni, din care: 33 săptămâni teorie + 4 săptămâni SPP ( conform graficului de practică)
Întocmit,Prof. ing. Ana Tudoran

6
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație Prof. Maria DAMIAN
Calificarea profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: MODUL I : ADMINISTRAREA FIRMEI
Nr de ore/an: 66 ore/an ( din care: T: 33 ore/an, LT:33 ore/a , IPC:-)
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1, LT: 1, IP: -
Clasa: a XI-a
Profesor: prof. ing. Ana Tudoran Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018 Prof. Ana TUDORAN
Nr. înreg. ……………
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare:
1. Întreprinderea, veriga de bază a economiei: NR. ORE ALOCATE: 5 [5T]
Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Activități de Resurse
Conținuturile învățării Evaluare Perioada
crt. învățare procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Trăsături caracteristice ale 8.1.1. Prezentarea 8.2.1. 8.3.1. Argumentarea - Documentarea - Conversație - Evaluare S1-S5
întreprinderii. trăsăturilor Încadrarea unei realistă, creativă și după diverse euristică orală
caracteristice ale unei întreprinderi în independentă a surse - Demonstrație - Fișe de
2 Clasificarea întreprinderilor. întreprinderi. conformitate cu propriilor opinii cu - Observația - Dezbatere lucru
8.1.2. Clasificarea tipologia privire la oportunitățile proprie - Eseu - Teste
3 Oportunităţi pentru activităţile întreprinderilor. generală. sociale, economice și - Lucrul - Explicația Portofoliu
personale, profesionale şi/sau 8.1.3. Prezentarea 8.2.2. culturale referitoare la individual - Expunere
oportunităților pentru Identificarea dezvoltarea - Completarea - Problematize
de afaceri. activitățile personale, oportunităților întreprinderii. de fișe - Studiu de caz
profesionale şi/sau de pentru - Participarea la
4 Oportunităţi de dezvoltare a afaceri. activitățile discuții
întreprinderii determinate de 8.1.4. Descrierea personale, - Participarea la
patrimoniul cultural local, oportunităților de profesionale brainstorming
naţional, european şi mondial. dezvoltare a și/sau de - Întocmirea
întreprinderii afaceri. unui portofoliu
determinate de
5 Etica în afaceri. patrimoniul cultural
local, național,
european și mondial
8.1.5. Prezentarea
importanței eticii în
afaceri

7
Întocmit,Prof. ing. Ana Tudoran

8
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație Prof. Maria DAMIAN
Calificarea profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: MODUL I : ADMINISTRAREA FIRMEI
Nr de ore/an: 66 ore/an ( din care: T: 33 ore/an, LT:33 ore/an, IPC:-)
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1, LT: 1, IP: -
Clasa: a XI-a
Profesor: prof. ing. Ana Tudoran Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018 Prof. Ana TUDORAN
Nr. înreg. …………..
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare:
2. Procesul de înfiinţare şi funcţionare al întreprinderii NR. ORE ALOCATE: 6 [6T]

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Activități de Resurse
Conținuturile învățării Evaluare Perioada
crt. învățare procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Etapele înfiinţării întreprinderii. 8.1.6. Descrierea etapelor 8.2.3. Completarea 8.3.2. Asumarea - Documentarea Conversație Evaluare S6- S
înființării întreprinderii. documentelor necesare responsabilității după diverse euristică orală
surse Demonstrație Fișe de
înființării unei întreprinderi, privind completarea
- Observația Dezbatere lucru
8.1.7.Prezentarea documentelor conform reglementărilor documentelor de proprie Eseu Teste
necesare înființării unei legale. înființare ale unei - Lucrul Explicația Portofoliu
individual Expunere
întreprinderi. întreprinderi, cu
- Completarea Problematize
respectarea de fișe Studiu de caz
2. Documente necesare înfiinţării normelor - Participarea la
unei întreprinder discuții

9
3. Organizarea structurală a - Participarea la
întreprinderii: 8.1.8. Prezentarea organizării 8.2.4. Realizarea tipurilor legislative. brainstorming
-definire ; - Întocmirea
structurale a întreprinderii. de organigrame existente la
-tipologia structurilor unui portofoliu
organizatorice; nivelul agenților economici. 8.3.3. Colaborarea
- tendinţe contemporane 8.1.9. Descrierea fluxurilor și cu membrii echipei
în organizarea
structurală a procesele la nivelul 8.2.5. Aplicarea fluxurilor și de lucru, în scopul
întreprinderii; întreprinderii. sistemelor de organizare îndeplinirii
- proiectarea şi procesuală a întreprinderii. sarcinilor de la locul
elaborarea structurii
organizatorice; de muncă.
- factori de influenţă
privind realizarea 8.3.4. Manifestarea
structurii
organizatorice; responsabilității
4. Funcţiunile întreprinderii: privind respectarea
- funcţiunea de normelor PSI și de
cercetare-dezvoltare; protecție a mediului
- funcţiunea de
în activitatea
producţie;
desfășurată.
- funcţiunea de
marketing;
- funcţiunea 8.3.5.Asumarea, în
comercializare; cadrul echipei de la
- funcţiunea financiar- locul de muncă, a
contabilă;
responsabilității
- funcţiunea de personal.
5. pentru sarcina de
Sistemul informaţional la
nivelul întreprinderii lucru primită.
 definire;
 componentele
sistemului
informaţional;
 fluxurile şi circuitele
informaţionale la
nivelul întreprinderii;
Întocmit,Prof. ing. Ana Tudoran

10
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație Prof. Maria DAMIAN
Calificarea profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: MODUL I : ADMINISTRAREA FIRMEI
Nr de ore/an: 66 ore/an ( din care: T: 33 ore/an, LT:33 ore/an, IPC:-)
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1, LT: 1, IP: -
Clasa: a XI-a
Profesor: prof. ing. Ana Tudoran Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018 Prof. Ana TUDORAN
Nr. înreg. ………………….
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare:
3. Managementul resurselor umane NR. ORE ALOCATE: 10 [10T]

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Activități de Resurse
Conținuturile învățării Evaluare Perioada
crt. învățare procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Selecţia personalului; 8.1.10. Descrierea 8.2.6. Identificarea 8.3.6. Manifestă - Documentarea după - Conversație - Evaluare
resurselor umane ale categoriilor de atitudine proactivă diverse surse euristică orală
2. Salarizarea personalului; întreprinderii ( categorii personal. privind însușirea - Observația proprie - Demonstrație - Fișe de
3. Categorii de personal; de personal, selecția și 8.2.7. Formarea drepturilor și - Lucrul individual - Dezbatere lucru
4. Drepturi şi obligaţii ale recrutarea, drepturile, drepturilor și obligațiilor - Completarea de fișe - Eseu - Teste
obligațiile conflictele obligațiilor angajaților. - Participarea la discuții - Explicația - Portofoliu
personalului; sociale, motivarea și personalului în 8.3.7. Adoptarea unei - Participarea la - Expunere
5. Motivarea şi evaluarea evaluarea personalului). cadrul unui loc de atitudini pozitive în brainstorming - Problematize
personalului; 8.1.11. Descrierea muncă. prezentarea traseului - Întocmirea unui - Studiu de caz
managementului carierei. 8.2.8. Stabilirea profesional. portofoliu
6. Managementului carierei. traseului profesional
utilizând elementele
specifice
managementului
carierei.
8.2.9. Aplicarea
deprinderilor de
învățare, pentru
realizarea unui
management
eficient al carierei.

11
Întocmit,Prof. ing. Ana Tudoran

12
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație Prof. Maria DAMIAN
Calificarea profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: MODUL I : ADMINISTRAREA FIRMEI
Nr de ore/an: 66 ore/an ( din care: T: 33 ore/an, LT:33 ore/an , IPC:-)
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1, LT: 1, IP: -
Clasa: a XI-a
Profesor: prof. ing. Ana Tudoran Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018 Prof. Ana TUDORAN
Nr. înreg. ……………
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare:
4.Procesul de planificare şi evaluare în întreprindere NR. ORE ALOCATE: 5 [5T]

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Activități de Resurse
Conținuturile învățării Evaluare Perioada
crt. învățare procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Procesul de planificare a 8.1.12. Descrierea 8.2.10. Planificarea și 8.3.8. Implicarea - Documentarea - Conversație - Evaluare
1. activităţii. procesului de planificare evaluarea activității în activă în activitatea de după diverse surse euristică orală
și evaluare a activității. funcție de resursele planificare și - Observația proprie - Demonstrație - Fișe de
2. Procesul de evaluare a 8.1.13. Caracterizarea materiale, evaluare. - Lucrul individual - Dezbatere lucru
activităţii. elementelor specifice informaționale, 8.3.9. Emiterea unor - Completarea de - Eseu - Teste
3. Elemente specifice statisticii în activitatea financiare și umane. ipostaze privind fișe - Explicația - Portofoliu
statisticii în activitatea economică: mărimile 8.2.11. Calcularea datele și indicatorii - Participarea la - Expunere
medii, indicii statistici și mărimilor medii, a statistici. discuții - Problematize
economică: mărimile
reprezentările grafice. indicilor și indicatorilor - Participarea la - Studiu de caz
medii, indicii statistici şi statistici și brainstorming
reprezentările grafice. reprezentarea lor - Întocmirea unui
4. Planul de afacere - grafică. portofoliu
instrument al dezvoltării 8.2.12. Interpretarea
strategice datelor și indicatorilor
statistici.
Întocmit,Prof. ing. Ana Tudoran

13
14
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova Avizat,
Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație Prof. Maria DAMIAN
Calificarea profesională: Tehnician în hotelărie
Modulul: MODUL I : ADMINISTRAREA FIRMEI
Nr de ore/an: 66 ore/an ( din care: T: 33 ore/an, LT:33 ore/an , IPC:-)
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1, LT: 1, IP: -
Clasa: a XI-a
Profesor: prof. ing. Ana Tudoran Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3412/16.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Anexa nr. 1 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018 Prof. Ana TUDORAN
Nr. înreg. …………….
PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare:
5. Identitatea vizuală a întreprinderii NR. ORE ALOCATE: 5 [5T]
Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Elemente specifice identităţii 8.1.14. Descrierea 8.2.13. Identificarea 8.3.10. Argumentarea - Documentarea după - Conversație - Evaluare
vizuale: antet, siglă, slogan, modalităților de elementelor într-un mod diverse surse euristică orală
misiune, viziune etc. promovare a specifice promovării independent și - Observația proprie - Demonstrație - Fișe de
identității vizuale identității vizuale a rațional, a elementelor - Lucrul individual - Dezbatere lucru
2. Modalităţi de promovare a la nivel de unei întreprinderi. de identitate vizuală. - Completarea de fișe - Eseu - Teste
identităţii vizuale la nivel de întreprindere, - Participarea la discuții - Explicația - Portofoliu
întreprindere. - Participarea la - Expunere
brainstorming - Problematize
- Întocmirea unui - Studiu de caz
portofoliu
Întocmit,Prof. ing. Ana Tudoran

15