Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lecție

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova


Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională:
Turism și alimentație/Turism
Cadru didactic: prof. Tudoran Ana
Data: 04.04.2018
Clasa: a X-a
Aria curriculară: Tehnologii
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.N. 3915 din 18.05.2017 Anexa 2
Unitatea de învățare:
URÎ 7 VALORIFICAREA PATRIMONIULUI TURISTIC
Rezultate ale învățării ( codificate conform SPP)
Cunoștințe Abilități Aptitudini
7.1.12. Identificarea 7.2.14. Realizarea topului 7.3.9. Manifestarea gândirii critice în
principalelor destinații principalelor destinații turistice realizarea ierarhiilor;
turistice internaționale: internaționale; 7.3.10 Luarea deciziei in mod
Franța, Spania, SUA, 7.2.15. Prezentarea obiectivelor autonom cu privire la o anumită
China, Italia turistice din principalele ierarhizare a destinațiilor turistice
destinații turistice internașionale; internaționale;

Subiectul/Titlul lecției: Principalele destinații turistice internaționale


Tipul lecției: mixtă
Durata: 50 de minute
MOTIVAŢIA:
o lecția contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre principalele destinații
turistice internaționale
o creează o atmosferă specifică muncii în grup;
o dezvoltă gândirea critică, dând posibilitatea elevilor să aplice cunoștințele
dobândite anterior;
o permite o abordare interdisciplinară (arte plastice, muzica, ).
OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
o O1: sa caracterizeze elementele componente ale patrimoniului turistic natural și
antropic
o O2:să enumere principalele destinații turistice.
o O3: să prezinte minim 3 obiective turistice din principalele destinații turistice
internaționale.
o O4: să identifice obiectivele turistice din principalele destinații turistice
internaționale.
o O5: să caracterizeze obiectivele turistice din principalele destinații turistice
internaționale
CONDIŢII PREALABILE:
o clasă de nivel mediu;
o elevii să-şi amintească cunoștințele referitoare la obiectele de corespondență
studiate anterior;
o elevii să aibă deprinderi de a lucra pe grupe şi de a utiliza strategii interactive.
EVALUARE:
o caracterizarea a cel puțin 7 obiective turistice ale patrimoniului turistic natural și
antropic;
o enumerarea a cel puțin 5 tipuri de destinații turistice;
o precizarea a minim 3 trăsături specifice obiective turistice din principalele
destinații turistice internaționale;
o descrierea a minim 3 obiective turistice din principalele destinații turistice
internaționale;
o corectitudinea judecăților la brainstormingul frontal/în perechi/în grup;
o calitatea produselor realizate;
o promovarea interdisciplinarității prin produselor realizate;

MANAGEMENTUL RESURSELOR:
o timp de lucru: 50 minute;
o materiale: fişe de lucru, coli de flipcart, markere, cretă colorată.
METODE ȘI PROCEDEE:
o conversația euristică, explicația, brainstormingul frontal, GLC (Gândiți – Lucrați
în perechi – Comunicați), lucrul în perechi, jocul de rol, posterul, Turul galeriei.

BIBLIOGRAFIE:
 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE, Anexa nr. 2 la OMEN nr.
3915/18.05.2017, CURRICULUM PENTRU CLASA A X-A – FILIERĂ
TEHNOLOGICĂ ,LICEU, Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație/
Turism, BUCUREŞTI, 2017;
 Mihai, S. .- Turism și alimentație, manual pentru clasa a IX– a, filiera
Tehnologică, profil Servicii, Editura CD Press, Bucureşti, 2010
 MINCIU, R. – Economia Turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2000
 STĂNCIULESCU, G. şi colaboratorii – Tehnologia turismului – manual pentru
clasele a XI-a şi a XII-a, Editura Niculescu ABC, Bucureşti, 2002.
 Costică Nițucă, Tudor Stanciu, Didactica disciplinelor tehnice, Editura
PERFORMANTICA, Iași, 2006;
 Iorga Nistor, Ghid pentru titularizare și carieră didactică; ISBN 978-973-0-19274-
2, Iași, 2015
Scenariul didactic

Cadrul de Conținut Timp Metode, procedee, tehnici Modalități de Obs.


învăţare Forme de organizare a secvențelor evaluare
SPARGEREA Joc de spargerea gheții – este etapa de motivare 3 min. Brainstorming Aprecieri
GHEȚII a elevilor pentru a participa la învățare verbale,
Completați enunțul: frontale și
 după modelul: Dac-aș fi poet, aș scrie o individuale
poezie….jocul coninuă cu implicarea
fiecărui elev
EVOCAREA Moment organizatoric 5 min
Verificare cunoștințelor anterioare Aprecieri
Brainstorming frontal: Conversația euristică verbale,
 Ce reprezintă turismul ? Dar turismul Brainstorming frontal frontale și
internațional? Ciorchinele (pe baza răspunsurilor individuale
 Precizati componentele patrimoniului date de către elevi)
turistic
 Enumerați principalele zone turistice ale
României: 2 min
Pe baza răspunsurilor se realizează căte un
ciorchine.

Anunţarea subiectului și a obiectivelor


lecției noi, informând elevii despre ce și
cum se va evalua. Titlul lecției: Principalele destinații
turistice internaționale
REALIZAREA Pe baza cunoștințelor dobândite, elevii vor 14 min Conversația euristică:
SENSULUI învăța să descopere altceva, să –și dezvolte o Profesorul poartă o conversație
alte competențe despre obiectivele turistice din
principalele destinații turistice
Elevii se împart pe 4 grupe, prin numărare; internaționale. (PPT)
Fiecare grupă va primi câte o fișă de Apoi, pe cele 4 grupe se rezolvă sarcinile
lucru, având următoarea cerință: de lucru din fisă.
Gr. 1: Enumerați obiectivele turistice din Observarea
Franța sistematică a
Gr. 2 Enumerați obiectivele turistice din Gândiți – Lucrați în perechi –
elevilor
Spania Comunicați
Gr. 3: Enumerați obiectivele turistice din Elevii enumeră pe postere elementele
Italia 14 min componente specifice sarcinii de lucru.
Gr. 4: Enumerați obiectivele turistice din După rezolvarea sarcinilor, grupele își vor
desemna persoana care comunică, dând
China răspunsurile stabilite de grupă.
Conversația euristică Aprecieri
Se poartă conversație pe baza răspunsurilor verbale, de
la sarcinile de lucru. grup și
Turul galeriei individuale
Elevii vor completa răspunsurile, daca va fi
cazul.
Pe baza conversației se identifică si se
subliniază pe postere, obiectivele
turistice.

REFLECŢIE În această etapă se face transferul în 8 min. Lucrul în perechi


practica zilnică a
Fișă de lucru: Aprecieri
competențelor/cunoștințelor dobândite la
individuale și
lecție.  Realizați un desen/un cântec/o frontale
schiță/simbol. pentru
Elevii vor lucra pe grupe. Fiecare grupă va
contribuția la
realiza un desen/o schiță/un joc de rol etc
desfășurarea
adecvată conceptului dat. De exemplu: activității
Concluzii
Dacă elevii vor face desene/schițe, se va Conceptul O definiție/o Notarea
idee elevilor
face o expoziție cu posterele realizate, iar
 
pentru evaluare se va folosi Turul galeriei, Caracteristici Reprezentar
unde este promovată autoevaluarea și e
Grafică/Dese
interevaluarea.
n/Melodie
etc.…
 ……..  ………
.
Fiecare grupă va prezenta
produsele realizate in cadrul
grupei.

Elevii vor rasplati munca prin


aplauze.

Profesorul va face recomandarile


si aprecierele adecvate.
Jocul de rol, Posterul, Turul
galeriei
EXTINDERE Temă pentru acasă: 4 min. Explicația
Fiecare grupa de la secvența anterioara va
realiza cate un pliant de promovare a unui
obiectiv turistic din principalele destinații
turistice internaționale.
Fisă de lucru grupa nr. 1
Gr. 1: Enumerați obiectivele turistice din Franța

Fisă de lucru grupa nr. 1


Gr. 2 Enumerați obiectivele turistice din Spania.

Fisă de lucru grupa nr. 3


Gr. 3: Enumerați obiectivele turistice din Italia

Fisă de lucru grupa nr. 4


Gr. 4: Enumerați obiectivele turistice din China
Matricea conceptului Matricea conceptului
Grupa nr. 1 Grupa nr. 2

Conceptul O definiție/o idee


 Turismul 
internațional
Caracteristici Reprezentare
Grafică/Desen/Melodie
etc.…

Conceptul O definiție/o idee  ……..  ……….


 Destinație 
turistica
internațională
Caracteristici Reprezentare
Grafică/Desen/Melodie
etc.…
 ……..  ……….