Sunteți pe pagina 1din 7

FIŞA DE EVALUARE

A CURRICULUMULUI ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ


Clasa a X –a învățământ profesional-3 ani

APROBAT, AVIZAT,
Consiliul de Administraţie al I.S.J. Gorj
Şedinţa din data de ……………………………. C.L.D.P.S.

Instituţia de învăţământ LICEUL TEORETIC NOVACI


Denumirea CDL ’’Integrareaprofesionalã la locul de muncă’’
Tipul - CDL Stagiu de pregătire practică
Profil/ Domeniu SERVICII / TURISM SI ALIMENTATIE
Anul de studiu 2017-2018
Autorii,

Unitatea de învăţământ LICEUL TEORETIC NOVACI


Partener social S.C. ///,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei prin includerea
Argumentului
Competenţelor specifice
Situaţiilor de învăţare( cel puţin una pentru fiecare competenţă)
Conţinuturilor
Modalităţilor de evaluare
II. Existenţa unei bibliografii
III. Elemente de calitate
Concordanţa cu nevoile de formare identificate la nivel local
Conţinutul argumentului
* oportunitatea Curriculumului în Dezvoltare Locală
*realismul în raport cu resursele disponibile la nivelul unității de
învăţământ şi al agentului economic partener
Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare
Corelarea competenţelor cu conţinuturile
Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus

NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să se întrunească ”DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5
„DA”/ „ DA, cu recomandări” la punctual III

Avizul comisiei metodice a ariei curriculare „Tehnologii”……………………………………..

Avizul Consiliului de Administraţie al şcolii………………………………………………

Aviz științific,
LICEUL TEORETIC NOVACI
Catedra Tehnică
Anul şcolar 2018-2019

Curriculum în dezvoltare locală


pentru clasa a X-a
Invatamant liceal

Turism si alimentatie

INTEGRAREA PROFESIONALÃ LA LOCUL DE


MUNCĂ

Profesori :
HANDOREANU CONSTANTIN

2018
1. Nota de prezentare

Denumirea calificării: Tehnician în turism


Nivel dxe pregătire: Liceal
Numărul de ore alocat modulului: 90
An şcolar: 2018-2

Programa şcolară pentru disciplina INTEGRAREA PROFESIONALÃ LA LOCUL DE


MUNCĂreprezinta o ofertă curriculară de disciplină optională.
Curriculum-ul este proiectat pentru 90 de ore pe an -Stagiu de pregatire practică la clasa a
X-a, Invatamant liceal, Domeniul pregatirii de baza: Turism şi alimentaţie.
În proiectarea prezentului curriculum s-a luat în considerare faptul că, « Integrarea
profesională », disciplină integrată în aria curriculară “Tehnologii”, are menirea de a asigura:
 formarea unei culturi tehnice de specialitate în domeniul turismului ;
 pregătirea şcolară temeinică pentru integrarea optimă în viaţa activă;
 educaţia antreprenorială în vederea dezvoltării unor activităţi pe baza liberei iniţiative;
 formarea unei culturi ecologice care să conducă la un comportament ecologic faţă de
mediul înconjurător ş.a.
Denumirea şi conţinutul modulului au fost stabilite, în vederea dobândirii unităţilor de
rezultate ale învăţării ,, Valorificarea Patrimoniului Turistic” şi “Administrarea firmei”din
standardul de pregătire profesională.
Curriculum-ul de dezvoltare locală presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor
factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, parteneri sociali (agenţi
economici, instituţii / organizaţii locale sau regionale etc.).
Curriculum-ul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi
comunitate şi are în vedere:
 resursele locale pentru instruire ( baza materială a grupurilor şcolare, cadrul de colaborare
cu agenţii economici );
 cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări, care să servească activităţilor
economice desfăşurate în zonă.
1. LISTA UNITĂŢILOR DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII

URÎ 7 Valorificarea potenţialului turistic


URÎ 8 Administrarea firmei

Rezultatele învățării (codificate conform Conţinuturile învăţării Situaţii de în


SPP)
Cunostinte Abilitati Atitudini
UR7 Valorificarea patrimoniului turistic
7.1.3. 7.2.3.Identificarea 7.3.3. Asumarea Elementele patrimoniului turistic Fişe de lucru
Cunoaşterea elementelor responsabilității natural
structurii structurale ale în selectarea - Clasificarea elementelor
patrimoniului patrimoniului elementelor patrimoniului turistic natural
turistic natural turistic natural componente ale - Caracterizareaelementelor
patrimoniului patrimoniului turistic natural
natural - Localizarea diferitelor
obiective turistice naturale
7.1.4. 7.2.4. Asocierea 7.3.4. Utilizarea
Caracterizarea diferitelor rațională a
elementelor elemente de resurselor avute
componente ale patimoniu cu la dispoziție
patrimoniului categoria de care
turistic natural aparține fiecare Elementele patrimoniului turistic
antropic
- Clasificarea elementelor
patrimoniului turistic antropic
7.1.5.Cunoaşterea 7.2.6.Identificarea 7.3.5.Asumarea - Caracterizarea elementelor
structurii elementelor responsabilității patrimoniului turistic antropic
patrimoniului structurale ale în selectarea - Localizarea diferitelor
turistic antropic patrimoniului elementelor obiective turistice antropice
turistic natural componente ale
patrimoniului
7.1.6. antropic
Caracterizarea
elementelor 7.2.7. Asocierea
componente ale diferitelor 7.3.6. Utilizarea
patrimoniului elemente de rațională a
turistic antropic patimoniu cu resurselor avute
categoria de care la dispoziție
aparține fiecare
7.1.9. Prezentarea
documentelor 7.2.10. 7.3.7.
caracteristice Prezentarea Manifestarea
zonelor turistice semnificației gândirii critice și
simbolurilor din creative în
hărți turistice conceperea
hărților turistice
teritoriale sub
suprveghere

UR8 Administrarea firmei

8.1.1. Prezentarea 8.2.1. Încadrarea8.3.1. Caracterizarea tipurilor de Fişe de lucru


trăsăturilor unei întreprinderi
Argumentarea întreprinderi din România Aplicaţii practic
caracteristice în conformitate realistă, creativă
unei firme cu tipologia
şi independentă
8.1.2. generală a propriilor
Clasificarea opinii cu privirer
întreprinderilor la oportunităţile
sociale,
economice şi
culturale
referitoare la
dezvoltarea
8.1.6. Descrierea întreprinderii
etapelor 8.2.3. 8.3.2. Asumarea Completarea documentelor necesare
înfiinţării Completarea responsabilității înfiinţării unei întreprinderi
întrprinderii documentelor privind
necesare completarea
8.1.7. Prezentarea înfiinţării unei documentelor
documentelor întreprinderi necesare
necesare înfiinţării unei
înfiinţării unei întreprinderi
întreprinderi

2. Lista minimă de resurse materiale necesare dobîndirii rezultatelor


- Dotările specifice sălilor de clasă
- Cataloage, albume, pliante, ghiduri, hărţi, broşuri cu specific turistic
- Filme documentare cu specific turistic
- Aparatură multimedia
- Alte tipuri de dotări, identificate de cadrele didactice ca fiind necesare pentru activităţile
planificate

3.Modalități de evaluare
Probe orale (de tip interviu sau discuție liberă) prin care elevul demonstrează că
este capabil să obțină informații necesare pentru definirea problemei, să descrie caracteristicile
problemei și să formuleze problema în funcție de caracteristicile determinate referitoare la
îndeplinirea criteriilor de realizare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor.
Probe orale (de tip interviu sau discuție liberă) prin care elevul demonstrează că
este capabil să identifice o alternativa de rezolvare a problemei și să aleagă soluția optima de
rezolvare, referitoare la îndeplinirea criteriilor de realizare a cunoștințelor, abilităților și
atitudinilor.
Probe scrise (de tip elaborare schematica) prin care elevul demonstrează că este
capabil să întocmească un plan de rezolvare a problemei referitoare la îndeplinirea criteriilor de
realizare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor.
Probe practice (de tip demonstrație) prin care elevul demonstrează că este capabil
să aplice planul de rezolvare a problemei în contextul determinat, referitoare la îndeplinirea
criteriilor de realizare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor.
Probe orale (de tip interviu sau discuție libera) prin care elevul demonstrează că
este capabil să compare rezultatul obținut cu rezultatul planificat și să-l aprecieze, conform
cunoștințelor, abilităților și atitudinilor specifice unității de rezultate ale învățării.
Probe practice (de tip exercițiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să
aplice rezultatul obținut în situații similare, referitoare la îndeplinirea criteriilor de realizare a
cunoștințelor, abilităților și atitudinilor.
Alte instrumente de evaluare ce pot fi utilizate la acest modul: verificarea lucrării
la finalul ei, portofoliul, studiul de caz, observarea sistematică, fişe de evaluare/fișe de
autoevaluare a activităţii practice, chestionare, jurnalul elevului
Munca exprimată în produsul grupului poate fi evaluată, iar apoi aceeaşi notă
poate fi dată fiecărui membru al grupului.
Diviziunea muncii in grup si contracte
Fiecare membru al grupului se poate oferii sa faca sau poate sau poate fi desemnat
sa faca, fiind apoi evaluat pe aceasta baza, o anumita parte a muncii.
Nota de grup impartita
Grupului i se poate da o singura nota, iar apoi poate sa cada de acord asupra
numarului de astfel de note primate de fiecare membru. Aceasta distribuire a notelor la membrii
se face cel mai bine cand exista criterii stabilite anterior.
Combinaţii : Aceste metode pot fi combinate in diverse feluri.
Note individuale si de grup
În mod normal, fiecare evaluare trebuie să se încheie în cadrul unei singure
sesiuni de predare. Orice abatere de la această normă va fi menţionată în instrucţiunile specifice
fiecărei unităţi.
Elevii pot sa primeasca fiecare aceeasi nota pentru produsul proiectului si o nota
individuala pentru contributia lor la proiect.
BIBLIOGRAFIE

1 Cârstea , G., Pârvu, F., Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Economică,


2 Ştefania Mihai ( coordonator) , Tehnologie hotelieră , manual pentru clasa a XIIa , editura
Niculescu, 2003
3. S. Baker, P. Bradley, J. Huyton Principile operatiunilor de la receptia hoteluluiEditura All
Beck, 2002
4. Ştefan Sgander , Constanţa Brumar, A.B.C-ul tehnologiei hoteliere şi al agroturismului,
Reguli generale ale tehnologiei hoteliere, editura Diasfera, 2005
5. Nicolae Lupu Hotelul – economie şi management, Editura All – iunie 2002
6. N. Neacsu, A. Cernescu Economia turismului - studii de caz -reglementari”, 2002
7. Gabriela Stanciulescu Managementul operaţiunilor de turism”––,Editura All Beck,2002

S-ar putea să vă placă și