Sunteți pe pagina 1din 9

STRATEGII DE PROMOVARE A UNITATILOR TURISTICE

SI AGROTURISTICE

CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALA


(CDL)

CLASA a X a – PROFIL :SERVICII

RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI

AUTOR:ING.GIUREA PAULA- NICOLETA


ING PETRE ANGELA MARIA
ING. SIMIONESCU LILIANA

2018
DATE DE IDENTIFICARE A CDL

1. Instituţia de învăţământ: Liceul tehnologic ”Pamfil Șeicaru” Ciorogârla Ilfov


2. Denumirea operatorului economic / instituției publice partenere:
Titlul CDL: Strategii De Promovare A Unitatilor Turistice Si Agroturistice
3. Tipul CDL-ului: Instruire practică

4. Profilul / Domeniul de pregătire profesională: Servicii /Resurse


5. Calificarea profesională: Tehnician în turism /Tehnician în agroturism
6. Clasa: a X-a
7. Număr ore: 90 de ore
8. Autorii:
 Unitatea de învăţământ:
Ing. prof. Giurea Paula - Nicoleta – Liceul tehnologic „Pamfil Șeicaru” Ciorogârla
Ing. Petre Angela – Maria Liceul tehnologic „Pamfil Șeicaru” Ciorogârla
ing. Simionescu Liliana - Liceul tehnologic „Pamfil Șeicaru” Ciorogârla
 Operatorul economic partener:
- Restaurantul Rustic
- Pensiunea Passion

2
1. NOTĂ DE PREZENTARE

 Denumirea calificării: Tehnician în turism /Tehnician în agroturism


 Nivelul de pregătire: Clasa a X-a invățământ liceal
 Numărul de ore alocat modulului: 90 ore
 Scopul modulului:

Acest Curriculum de Dezvoltare Locala “STRATEGII DE PROMOVARE A


UNITATILOR TURISTICE SI AGROTURISTICE” isi propune introducerea unor
elemente noi teoretice in vederea extinderii si maririi ariei de cuprindere a cunostintelor
elevilor legate de posibilitatile si potentialul turistic al Romaniei si in primul rand de
valorificarea turismului rural.
Toate elementele prezentate in acest curriculum au ca principal scop largirea
orizontului de cunostinte ale elevilor care frecventeaza cursurile liceului-profil:servicii.
Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregatire Profesionala
de catre profesor si prezentate elevului.Elevul poate fi integrat in evaluarea activitatilor
sale,consolidand astfel,capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de traasparenta a
acordarii notelor.
Curriculum este proiectat pentru 90 ore pe an scolar.
Obiectivele acestui curriculum sunt:
 Initierea elevilor cu sisteme de calitate
 Dobandirea unor noi cunostinte
 Acceptarea lucrului in echipa
 Dezvoltarea capacitatii de comunicare
 Dezvoltarea curiozitatii
 Stimularea concurentei intre elevi
 Formarea de aptitudini si deprinderi necesare profesiei.
Principalul obiectiv al predarii-invatarii acestui optional este formarea gandirii
economice,
a capacitatii de analiza, de prospectare si explorare a posibilitatilor oferite de relieful, clima
flora si fauna Romaniei.Spatiul rural ofera in diversitatea sa posibilitati multiple de
valorificare,stimuland libera initiativa, concurenta, fenomene proprii economiei de piata.

3
Profesorii de specialitate vor pune accent deosebit pe realizarea unor finalitati
formative specifice disciplinei si specializarii pentru care se pregatesc elevii.
O cerinta metodologica esentiala a predarii acestei discipline o reprezinta efectuarea de
lectii,vizite, excursii tematice, analize privind indicii si indicatorii calitativi ai produselor si
serviciilor oferite. Se va pune accent pe efectele benefice ale vietii in aer liber, in natura si in
folosirea produselor naturale, ecologice.
Repartizarea orelor pe lectii ramane in sarcina profesorului in functie de proiectarea in
timp a continutului si dificultatea problematicii prezentate.

4
2. STRUCTURĂ MODUL

a. Corelarea dintre unitățile de rezultate ale învățării și modul

Unitățile de rezultate ale învățării tehnice specializate cărora le sunt integrate rezultate
ale învățării propuse în cadrul modulului Strategii De Promovare A Unitatilor Turistice Si
Agroturistice sunt:
 Valorificarea patrimoniului turistic
 Oferirea de servicii turistilor

b.Corelarea dintrerezultatele învățării dinSPP și conținuturile învățării

Rezultatele învățării suplimentare Conținuturile învățării Situații de


învățare
Cunoștințe Abilități Atitud
ini
1.2 1.3. Luarea 1. Problematica rurala generala. Primirea și
1.1Ierarhizarea Ierarhizarea deciziei în 1.1.Scurta incursiune in geografia planificarea
zonelor zonelor mod automat Romaniei. sarcinii de
turistice ale turistice ale cu privire la o 1.2.Resursele naturale ale spatiului rural. lucru
României României anumita 2 .Introducere in agroturism.
dupa criteriul ierarhizare a 2.1.Notiuni generale.
potentialului zonelor 2.2.Concepte si definitii.
turistic sau turistice din 2.3.Factorii aparitiei si dezvoltarii
pe baza România agroturismului
infrastructurii 2.4.Forme organizatorice actuale ale
turistice turismului rural in Romania.
3. Satul Romanesc – produs turistic.
3.1.Potentialul agroturismului romanesc.
3.2.Resurse agroturistice naturale.
3.3.Potentialul antropic al
agroturismului.
3.4.Baza tehnico-materiala a
agroturismului
3.5.Tipuri de sate turistice.
3.6.Clasificarea fermelor si pensiunilor
agroturistice. Respectarea
4. Strategii de marketing pentru dezvoltarea indicațiilor în
agroturismului. realizarea
. 4.1.Cererea si oferta in agroturism. sarcinii de
4.2.Strategii de marketing agroturistic. lucru.
4.3.Promovarea produsului agroturistic.
4.4 Metode si tehnici de elaborare a
programelor agroturistice.

5
4.5.Turism si agroturism ecologic.
5. Lansarea satului turistic romanesc pe
piata mondiala.
5.1.Analiza produsului turistic rural prin
viziunea de marketing.
5.2.Strtegii de promovare a
agroturismului romanesc.
5.3.Evaluarea efectelor economico-
sociale determinate de lansarea satului
romanesc pe piata mondiala.
6. Sistemul informational de marketing si
serviciul de consultanta in agroturism.
6.1.Conceptul, rolul si elementele
informatiei de marketing.
6.2.Transferul de informatii in activitatea
de consultanta in agroturism.
6.3.Serviciul de consultanta in
agroturism.
7. Modelul Uniunii Europene de dezvoltare
rurala durabila.
7.1.Dezvoltarea durabila in Romania.
7.2.Idei ale strategiei europene in domeniul
spatiului rural .

3. LISTA MINIMĂ DE RESURSE MATERIALE (echipamente, unelte și instrumente,


machete, materii prime și materiale, documentații tehnice, economice, juridice etc.) necesare
dobândirii rezultatelor învățării (existente în şcoală sau la operatorul economic)
 Documentație de specialitate :cataloage, albume, pliante, ghiduri, hărţi, broşuri, ş.a.,
cu specific turistic şi de alimentaţie; Flipchart, markere;.
 Aparatură multimedia: computere conectate la internet, multifuncţionale,
videoproiector;
 Dotări specifice sălilor de clasaă
 Dotări specifice unităţilor de alimentaţie conform nomelor de clasificare a acestora;
 Alte tipuri de dotări şi mijloace de învăţământ, identificate de cadrele didactice ca
fiind necesare pentru activităţile planificate.

6
4.SUGESTII METODOLOGICE

Se recomanda parcurgerea continutului tematic in ordinea din tabelul de corelare a


competentelor si continuturilor.
Continuturile corespunzatoare competentelor se coreleaza cu numarul de ore alocate
pentru unitatea de competenta care corespunde numarului de ore din planul de invatamant.
Continuturile disciplinei vor fi studiate intr-un numar de 90 de ore.
Pentru realizarea competentelor stabilite,ca mijloace de invatamant sunt recomandate
mijloace de exersare si formare a deprinderilor.Fisele de lucru vor fi folosite in diverse
secvente ale orelor, antrenand elevii in rezolvarea unor situatii de lucru, in investigarea si
descoperirea unor solutii viabile.
Modalitatile de organizare a elevilor sunt adaptate la specificul disciplinei,
promovandu-se munca in grup, in echipe, individuala punandu-se accent pe deprinderile de
cooperare si comunicare atat intre parteneri cat si cu diferite nivele ierarhice.
Vor fi promovate situatiile din viata reala si se va urmari aplicarea cunostintelor la
probleme reale, pentru a se tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor, ale angajatilor si
ale societatii.
Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza in functie de ritmul
de invatare al elevilor si de complexitatea continuturilor. Se vor promova metode active-
participative, centrate pe elev, care dezvolta gandirea incurajeaza participarea elevilor,
dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala.
Activitatile didactice vor fi variate, astfel incat, indiferent de stilul de invatare,
caracteristic, toti elevii sa dobandeasca competentele necesare.

7
5.EVALUARE

In momentul evaluarii,profesorul va avea in vedere,masura in care au fost respectate


cerintele formulate pentru proba de evaluare.De asemenea se va aprecia creativitatea si
imaginatia elevului evaluat, si nu in ultimul rand modalitatea in care sunt valorificate
deprinderile accumulate in timpul activitatilor de pregatire teoretica si practica.
Proiectul este o ativitate complexa de invatare care se preteaza foarte bine a fi folosita
ca instrument de evaluare, atat formativa, cat si sumativa. Proiectul este o activitate
individuala si in grup, dar sunt de preferat proiectele de grup deoarece incurajeaza cooperarea
si dezvolta competente de lucru in echipa. Un avantaj important al proiectului este ca ofera
posibilitatea elevilor de a lucra in ritm propriu, de a-si folosi mai bine stilul propriu de
invatare si permite si invatarea de la colegi.
Proiectele si miniproiectele vor fi evaluate atat pe parcursul elaborarii lor cat si in
final de catre profesorul de specialitate cu implicarea celorlalti elevi in aprecierea calitatii
desfasurate de catre colegii lor.
Toate proiectele trebuie sa se bazeze pe aspecte reale din domeniul profesional.
Sugestii privind dovezile evaluarii:
 Fisa de observare ,care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si
conditiilor de aplicabilitate ,utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie
dovada a evaluarii.
 Orice alt material elaborate de catre elev sau de catre professor pentru evaluare pot
constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.
 Pentru probele scrise dovezi ale evaluarii sunt considerate:fisele de lucru, testele de
evaluare,chestionarele, proiectele ,portofoliile.

8
BIBLIOGRAFIE

- Tehnologia turismului – Ed.Niculescu – de Gabriela Stanciulescu, Valentina


Capota.
- Economia turismului si mediul inconjurator – Ed. Economica – de Florina
Bran, M.Dinu
- Marketingul in turism – Ed.Sport Turism – O.Nicolescu
- Servicii si turism – Ed.Expert – V.Neagu