Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Novaci

Propunător: prof..Redeca-Lacatuau Lavinia-Amelia

Proiect didactic

Clasa: a XII-a
Aria curriculară: Tehnologii
Disciplina: Modulul V- Finanțe și fiscalitate
Subiectul/Tema: Impozitul pe profit
Tipul de lecţie: Predare – învăţare-evaluare
Unitatea de competență: U.C. 18 - Finanțe și fiscalitate
Competențe specifice: C.1 - Analizează veniturile publice
Competenţe vizate: determinarea impozitelor şi taxelor
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1. Să conştientizeze valoarea cunoştinţelor cu conținut economic corelate cu legislația în viguare
O2. Să identifice domeniile de aplicare a impozitului pe profit
O3. Să determine impozitul pe profit
O4. Să diferențieze situațiile în care se aplică impozitul minim
O5. Să reflecteze asupra importanței impozitului pe profit

Strategia didactică:
Metode şi procedee didactice:observaţia, conversaţia euristică, brainstorming, expunere, prezentarea.
Mijloace şi materiale didactice: Video-proiector, coli A4, fişă de lucru
Forme de organizare: perechi, frontal, individual
Tipuri de învăţare: individual, colaborare, cooperare

Evaluare: Voi evalua procesul învăţării şi a modului cum sau implicat elevii în activitate

Bibliografie:       
1.Ghidul Firmei de Exerciţiu,  Coord. Ştefănescu Mihaela, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti,
2012                     
2.www.roct.ro

Secvenţa Timp Conţinutul învăţării STRATEGIA DIDACTICĂ


lecţiei Metode Mijloace Tipul de Forme
învăţare de
organi
zare
1.Organizare 3 min Prezenţa ,notare absentelor. Conversaţia Catalog, Evaluare
a clasei caiete Frontal
2.
Reactualizar 2 min Reactualizarea cunoștințelor Conversaţia,
ea anterioare exercițiul
cunoștințelor
anterioare
3.Anunţarea 10min S.1. Elevilor li se solicită să Gândiţi-lucraţi- Videoproi Asimilarea Frontal
titlului nou îşi exprime parerea cu privire cooperaţi ector de
valoarea cunoştinţelor cu laptop cunoştinţe
conținut economic corelate cu noi
legislația în viguare Brainstorming
10 min
4.Lecţia
propriu-zisă S.2. Elevilor li se solicită să Grupe
20 min identifice identifice Fişa de de 2
domeniile de aplicare a Prezentarea lucru Colaborare elevi
impozitului pe profit , cooperare

S.3. Elevilor li se solicită


determine impozitul pe profit Gândiţi-lucraţi- Frontal
cooperaţi Tabla şi Centrată pe
S.4. Elevilor li se solicită să cretă elev
diferențieze situațiile în care Frontal
se aplică impozitul minim Centrată pe
Tabla şi elev
5.Evaluare 5 min S.5. Elevilor li se solicită Eseu de cinci cretă Grupe
reflecteze asupra importanței minute Colaborare de 2
impozitului pe profit Fişa de , cooperare elevi
Voi evalua procesul învăţării lucru
şi a modului cum sau implicat Centrată pe Individ
elevii în activitate Caiete elev ual

Fisa de documentare Impozitul pe profit

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal


ultima actualizare : Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 din 30 august 2017
1. Dispoziții generale (art. 13 - 17).
(1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, următoarele persoane, denumite în
continuare contribuabili :
a) persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute la alin. (2); Norme metodologice
b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii
permanente în România;
c) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
d) persoanele juridice străine care realizează venituri astfel cum sunt prevăzute la art. 12 lit. h);
e) persoanele juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației europene.
(2) Nu intră sub incidența prezentului titlu următoarele persoane juridice române:
a) Trezoreria Statului;
b) instituția publică, înființată potrivit legii, cu excepția activităților economice desfășurate de aceasta;
c) Academia Română, precum și fundațiile înființate de Academia Română în calitate de fondator unic, cu
excepția activităților economice desfășurate de acestea;
d) Banca Națională a României;
e) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
f) Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;
g) Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;
g1) Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;
h) persoana juridică română care plătește impozit pe veniturile microîntreprinderilor
i) fundația constituită ca urmare a unui legat;
j) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică;
k) asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de
proprietari, cu excepția celor care obțin venituri din exploatarea proprietății comune, potrivit legii.
ART. 14 - Sfera de cuprindere a impozitului
Impozitul pe profit se aplică după cum urmează:
a) În cazul persoanelor juridice române, al persoanelor juridice străine având locul de exercitare a conducerii
efective în România, precum și al persoanelor juridice cu sediul social în România, înființate potrivit legislației
europene, asupra profitului impozabil obținut din orice sursă, atât din România, cât și din străinătate;
b) În cazul persoanelor juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai
multor sedii permanente în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra
profitului impozabil la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale;

ART. 17 - Cota de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%.

S-ar putea să vă placă și