Sunteți pe pagina 1din 13

LECŢIA DE COMUNICARE ŞI ÎNSUSIRE A NOILOR CUNOŞTINŢE

PROIECT DE LECTIE

Data: 03.07.2013 Clasa: a XI a B Aria curriculara: OM SI SOCIETATE Tema: RESURSELE NECESARE DRULARII UNEI AFACERI Tipul lectiei: Formarea atitudinii antreprenoriale prin transmitere de noi cunostinte

Competente de referinta:

Formarea deprinderilor antreprenoriale

Dezvoltarea atitudinii responsabile

Competente operationale:

S-a identifice termenii economici

S-a identifice resursele materiale,economice si

afaceri.

umane,informationale necesare unei

S-a diferentieze capitalul financiar de celelalte tipuri de capital Metode si procedee:

Prezentare power point Lucru pe echipe Mijloace:

Leptopul si retroproiectorul

Desfasurarea lectiei:

MOMENT ORGANIZATORIC::prezenta,pregatirea pentru lectie 2 min

CAPTAREA ATENTIEI:prin discutii libere pe baza proiectului prezentat 3 min

ENUNTAREA TEMEI SI A COMPETENTELOR: 1 min Tema: Resursele necesare derularii unei afaceri Competente (mai sus mentionate)

PREZENTAREA NOULUI CONTINUT 24 min Nevoile umane sunt prefereriţele ,dorinţele şi aşteptările de a fi , de a avea şi de a cunoaşte care se manifesta conştient şi pot fi satisfăcute prin consumul de bunuri şi servicii. Resursele economice sunt totalitatea elementelor şi împrejurărilor utilizate sau utilizabile , direct sau indirect, pentru producerea şi obţinerea de bunuri economice. Responsabilitatea se manifestă direct. Procesul de producţie:

Resursele societăţii comerciale Resurse umane Resurse financiare

Resurse materiale

A iniţia o afacere presupune existenţa resurselor financiare , materiale şi umane. Resursele sunt

limitate în raport cu nevoile care sunt nelimitate şi întreprinzătorul este responsabil pentru utilizarea eficientă a acestora. De aceea , întreprinzătorul trebuie să identifice cea mai bună

combinare a resurselor în calitate de factori de producţie.

RESURSE FINANCIARE Unul dintre cele mai mari obstacole , de care se loveşte un întreprinzator potenţial , îl constituie obţinerea fondurilor necesare pentru iniţierea sau pentru cumpărarea unei afaceri:

Întreprinzatorul trebuie să se gândească şi sa găsească soluţii următoarelor aspecte, înainte de începerea afacerii:suma de bani necesară pentru iniţierea sau pentru cumpărarea afacerii , sursele de bani şi modul de obţinere şi de plată a acestor sume , existenţa posibilitaţii de a beneficia de fonduri suplimentare în caz de necesitate. Estimarea resurselor financiare se realizează de către întreprinzator imediat ce acesta s-a hotărât

ce afacere să deruleze şi unde va fi amplasată acesta. Pentru aceasta trebuie să dispună de

capitalul necesar pregătirii afacerii şi de capitalul necEconomiştii identifică trei categorii de necesităţi de capital : capital fix , capital de lucru sau circulant şi capitalul suplimentar. Pentru a desfăşura o activitate economică , sunt necesare resurse financiare atât pentru pregătirea afacerii , cât şi pentru începerea propriu-zisă a acesteia. Pentru a solicita împrumuturi instituţiilor financiare , trebuie elaborat pachetul de finanţare. După ce împrumutul a estimat necesarul de capital pentru pregătirea afacerii şi pentrudesfăşurarea propiu-zisă a acesteia , va trebui să vadă dacă dispune el însuşi de acest capital şi dacă va trebui să apeleze la împrumuturi sau la fonduri nerambursabile. Surse de împrumut:

ˇ Băncile comerciale

ˇ Creditul comercial

ˇ Finanţarea achiziţionarii de echipament

ˇ Împrumutul guvernamental. Guvernul României

ˇ Programele interneţionale

Dacă fondurile sunt insuficiente , întreprinzătorul se poate împrumuta sau poate să apeleze la fondurile nerambursabile respectând anumite condiţii. Procesul de finanţare a unei afaceri presupune parcurgerea a 3 etape: alegerea resursei de finanţare , pregătirea pachetului de finanţare sau de împrumut , prezentarea cererii de finanţare.

RESURSE MATERIALE

Resursele materiale necesare pentru iniţierea sau derularea afacerii depinde de domeniul în care

se desfăşoară.

Capitalul , ca factor de producţie , nu trebuie confundat cu formele care le îmbraca capitalul în

sens larg: capitalul bănesc , financiare , banii şi activele financiare care nu pot produce direct bunuri. Capital utilizat :

CAPITAL FIX care:

ˇ Participă la mai multe acte de producţie

ˇ Se consumă treptat ca urmare a utilizarii sale

ˇ Se înlocuieşte după mai mulţi ani de funcţionare

ˇ Este supus uzurii fizice şi morale

ˇ Este format din : clădiri , maşini , utilaje , instalaţii , calculatoare , mijloace de transport , licenţe de fabricaţie , seifuri , mobilier etc. CAPITAL CIRCULANT care:

ˇ Participă la un singur act de producţie

ˇ Se consumă dintr-o dată , în întregime sau este profund transformat

ˇ Se înlocuieşte după fiecare act de producţie

ˇ Este format din : materii prime , materiale , energie , apa tehnologica , combustibil etc.

Capitalul utilizat în derularea unei afaceri se înparte în capital fix şi capital ciculant. Pentru derularea afacerii este important cum se realizează funcţia comercială a întreprinderii , adică modul în care se realizează aprovizionarea şi produselor în cadrul procesului de desfacere.

Managmentul resurselor umane -Recrutarea personalului corespunzător -selectarea -orientarea şi instruirea -compensarea pentru munca depusă.necesara începerii propriu-zisă a afacerii.

REALIZAREA FEED-BACK-ULUI

Se realizeaza printr-o aplicatie pe grupe.Elevii vor realiza o afacere virtuala unde vor specifica

resursele folosite Timp de lucru 10 minute

10 min

DEZBATEREA PROIECTELOR Notarea celui mai bun proiect

10 min

LECŢIA MIXTĂ

PLAN

DE

UNITATEA DE ÎNVÃŢÃMÂNT :X DISCIPLINA: ECONOMIE CLASA : A XI-A PROPUNATOR : Lazara Elena Gabriela

LECŢIE

TEMA LECTIEI : VENITURILE

TIPUL LECTIEI : Dobandire de cunostinte; Durata : 60 minute

OBIECTIVE GENERALE :

-şi formeze capacitatea de analiza si sinteza;

-şi dezvolte deprinderile de utilizare a teoriilor economice ;

-şi formeze obişnuinţele de alegere corespunzătoare a limbajului economic în abordarea sarcinilor de lucru;

-şi exprime un mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru.

OBIECTIVE OPERATIONALE Până la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:

O1. Să exemplifice minim 2 metode de formare a veniturilor pentru fiecare factor de productie utilizand informatiile predate la clasa ; O2. distinga salariul net de cel real pe baza informatiilor predate la clasa,admitandu-se maxim 2 greseli de exprimare; O3. Să clasifice profitul in functie de minim 3 criterii pe baza informatiilor din manual; O4. Să rezolve minim 3 probleme corect aplicand formulele predate despre rata dobanzii (reala si nominala,simpla,compusa); O5. Să enumere minim 3 functii ale profitului in economia de piata folosind cuvintele proprii.

METODE DE INVATAMANT: conversatia,explicatia,demonstratia,exercitiul ; MIJLOACE DE REALIZARE: manual, slide-uri, fise de lucru ; FORME DE ORGANIZARE : activitate frontala interactiva, lucru individual ; METODE DE EVALUARE: evaluarea sistematica a activitatii, notarea raspunsurilor , aprecieri verbale ;

BIBLIOGRAFIE : MANUAL ECONOMIE CLS.A X-A,A XI-A Ed.Economica, 2003,Bucuresti

SCENARIU DIDACTIC

N

Obiectiv

Momentele

Timp

Activitate

Metode si

Tip de

r

e

lectiei

acor

Prof.

Elevi

mijloace

evaluare

cr

operatio

dat

t.

nale

1

 

MOMENT

 

Trecerea

Preiau

Conversatia

Orala

ORGANIZAT

5min

absentelor in

sarcinile

Frontala

ORIC

catalog; Verificare existenta cretei, buretelui ; Verificare existentei pe bancile elevilor a caietului de clasa si a manualului de economie .

propuse

de

-

professo

r

2

 

CAPTAREA

5min

Se va verifica prin sondaj tema . Daca problemele din tema nu

Raspund

Conversatia

Orala

ATENTIEI SI

la

Frontala

-

TREZIREA

intrebari

INTERESULU

I PENTRU

LECTIE

au fost rezolvate de mai multi elevi , se vor efectua la tabla.

3

 

PREZENTAR

2

Se anunta

Noteaza

Expunere

Orala

EA TEMEI SI

min

titlul

in caiet

Frontala

-

A

lectiei:“Venit

titlul

OBIECTIVEL

urile” si

lectiei si

OR

obiectivele

retin

OPERATION

urmarite in

obiectiv

ALE

timpul

ele

lectiei .

urmarite

.

4

 

REACTULIZ

5min

Scurta

Raspund

Conversatia

Orala

-

AREA

recapitulare a

la

Individu

CUNOSTINT

cunostintelor

intrebari

ala

ELOR

dobandite

.

DOBANDITE

anterior

   

ANTERIOR

 

despre factorii

     

de productie.

5

 

PREZENTAR

30mi

Anexa 1.

Noteaza

Explicare,

Orala

O1

O5

EA

n

in caiet,

expunere/

Frontala

*)

NOILOR

asculta,

mijloace:manual

CONTINUTU

urmares

,slide-uri pentru

RI

c

formule

expuner

ea.

Sunt

atenti si

ajuta la

deducer

ea

formulel

or.

6

-

REALIZARE

5min

Intreaba elevii daca exista ceva ce nu au inteles.

Raspund

Conversatia

Orala

A

la

Frontala

FEEDBACK-

intrebari

ULUI SI A

le

PRECIZA-

 

adresate

RILOR CE SE

sau

IMPUN

formule

aza

altele

noi.

7

 

FIXAREA

 

Se va face o

Raspund

Conversatia

Orala

CUNOSTINT

scurta

la

ELOR

recapitulare a

intrebari

Frontala

cunotintelor

le

dobandite :

adresate.

1.

Care sunt

principalele

forme de

venit?

(Raspuns:

Salariul,

profitul,

dobânda si

renta)

2.

Cine

obtine aceste

venituri?

(Raspuns:

Posesorii

       

factorilor de productie.) 3. Care este factorul fundamental de care depinde marimea veniturilor? (Raspuns:

     

Productivitate

a)

8

 

- EVALUAREA

10mi

Se prezinta

Rezolva

Exercitiul, conversatia/ mijloace : fise de lucru

Scrisa

PERFORMAN

n

testul pentru

testul,

Individu

TEI

sistemati-

comente

al

ELEVILOR

zarea cunostin telor. Se verifica realizarea lui de catre elevi si se analizea za rezultatele obtinute.

aza

rezultate

 

le.

9

 

STABILIREA

3min

Dicteaza

Noteaza

Conversatia

Orala

- TEMEI

paginiledin

paginile

Frontala

PENTRU

manual pentru

din

ACASA

rezolvarea

manual

temei.

pentru

tema.

Anexa 1: Prezentarea continutului lectiei

Formele de venit în economia de piata au ca surse de formare fie munca, în cazul salariului,fie proprietatea, în cazul profitului, dobânzii,rentei.Ele sunt modalitati de a-i recompensa pe agentii economici pentru participarea lor la desfasurarea activitatii economice, în calitate de proprietari ai factorilor de productie.Salariul, profitul, dobânda si renta depind ca marime una de cealalta, astfel încât cresterea unei forme de venit poate determina reducerea altora (de exemplu, cresterea salariului, dobânzii sau rentei determina scaderea profitului).

CONCEPTE

• Salariul

• Profitul

• Dobânda

• Renta

Salariul este venitul posesorilor factorului munca ca plata sau recompensa baneasca pentru munca prestata. El se formeaza pe piata muncii prin confruntarea cererii cu oferta de munca, iar marimea sa depinde de eficienta cu care este utilizat factorul munca (productivitatea muncii). Profitul este un venit rezidual pe care îl obtin proprietarii mijloacelor de productie (bunurilor de capital) ca recompensa pentru utilizarea eficienta a acestui factor. Apare ca diferenta între valoarea vânzarilor unei firme (cifra de afaceri - C.A.) sau venitul total încasat si costul total. Profitul, este in cel mai restrins sens, venitul pe care il obtin agentii economici, ca produs al utilizarii capitalului. in sensul cel mai larg, profitul este cistigul pe care-l obtin agentii economici, ca surplus peste costul de productie.De aici, rezulta ca profitul este avantajul realizat in forma baneasca dintr-o actiune, operatie sau activitate economica. Prin urmare orice agent economic nu poate progresa, nu se poate dezvolta daca nu obtine profit.Privit ca diferenta intre pretul de vinzare si costul de productie profitul, mai precis profitul total are doua componente: profitul normal si profitul supranormal sau economic. Profitul normal reprezinta acea parte a profitului pe care o realizeaza si insuseste intreprinzatorul (agentul economic) in calitatea sa de proprietar al factorilor de productie. Ca venit al proprietarului care este si intreprinzator, profitul normal nu se include in costul de productie. Acesta corespunde venitului care ar reveni intreprinzatorului daca el ar inchiria capitalul sau altui intreprinzator, sau daca ar lucra ca salariat la acesta. Prin urmare, profitul normal reprezinta minimum de profit pe care o firma trebuie sa-l obtina pentru a functiona in continuare. in acest caz, nielul venitului total incasat se identifica cu cel al costurilor de oportunitate, ceea ce inseamna ca pe baza incasarilor se poate asigura continuarea activitatilor la aceiasi parametrii functionali.

Tipuri de Profit

Profitul normal, indiferent daca se investeste in factori de productie care intra in proprietatea intreprinzatorului sau agentului economic, in general are aceeasi natura, este consumat ca venit personal de catre acesta, facind parte din profitul total, dar intrind in costul de productie la fel ca orice cost. Exemplu :

Pentru intelegerea continutului profitului normal poate fi dat urmatorul exemplu: intr-un an venitul total al unui agent economic este de 500.000.000 u.m., din care 480.000.000 u.m. reprezinta costuri de productie cu factorii de productie utilizati. Agentul economic utilizeaza echipamente de productie si alti factori similari, pentru care obtine un profit de 80.000.000 u.m.

El poate inchiria echipamente de productie pentru un an unor terti de la care poate primi o chirie de 80.000.000 u.m., sau se poate folosi de echipamente de productie pe timp de un an, inchiriate de la terti, pentru care plateste o chirie de 80.000.000 u.m. tinand seama de cele trei ipostaze prezentate mai sus, rezulta ca cele 80.000.000 u.m. reprezinta profit normal, in timp ce 100.000.000 u.m. constituie profitul total, din care 20.000.000 u.m. este profit economic, adica 80.000.000 u.m. profit normal si 20.000.000 u.m. profit economic. Daca intreprinzatorul, agentul economic n-ar fi proprietar de nici un factor de productie, inchiriindu-i pe toti, atunci el n-ar obtine profit normal, chiria platita tertilor, incluzindu-se in costul de productie, in calitate de cost real. Daca marfa astfel obtinuta s-ar vinde la un pret egal cu costul de productie, atunci el n-ar obtine nici un profit economic.

Dobânda apare ca venit pe care îl obtin bancile pentru creditele acordate (dobânda încasata - Dî) si deponentii, pentru depozitele bancare (dobânda platita - Dp). Se formeaza pe piata monetara (sau pe cea financiara, daca este vorba de dobânda obligatiunilor) prin confruntarea cererii cu oferta de credite. Renta este forma de venit însusita de proprietarii de pamânt (renta funciara), ai terenurilor sau ai altori factori rari, pentru contributia pe care factorul de productie natural o are la desfasurarea activitatii economice.

Anexa 2 : Evaluarea performantei elevilor

Fisa de lucru individuala

1. Enuntati care sunt principalele metode de formare a veniturilor. 2pct (Raspuns :distribuirea si redistribuirea)

2. Enumerati modurile de remunerare a factorilor de productie cunoscuti. 2pct ( Raspuns: K- dobanda,profit ; L- salariu ; P- renta)

3. Definiti salariul real. 2pct

( Raspuns:cantitatea de bunuri materiale si servicii de consum personal ce se poate cumpara cu salariul nominal net,la nivelul existent al preturilor bunurilor de consum.)

4. Care este diferenta intre dobanda pasiva si cea activa? 2pct

( Raspuns: Dobanda pasiva este acordata deponentilor,dobanda activa este platita de debitori,de cei carora le-au fost imprumutati bani.)

5. Ce importanta are salariul minim garantat la ora actuala ? (Raspuns: protectie sociala a angajatilor)

Timp acordat : 10 minute

Anexa 3 : Tema pentru acasa Manual Economie- Editura Economica

pag. 77- probleme de rezolvat pag. 81 - probleme de rezolvat

Rezolvarea problemelor propuse:

1/pag 81 profitul brut = CA CT CA= 150 mld lei, C mat = 80% CT, C sal= 20 mld lei, K folosit= 300 mld lei CT= 100 mld lei pr brut = 50 md lei pr net = pr brut impozit pe profit (25% x pr brut)

= 50 mld 12,5 mld

= 37,5 mld lei

R

pr /CA= 37,5 /150 = 25%

R

pr/CT = 37,5 / 100 =37,5 %

R

pr/k

= 37,5/300 =12,5%

2/pag 77 I SR = I SN / IPC => SALARIUL REAL SCADE CU 28 %.