Sunteți pe pagina 1din 7

DIRECTOR: Responsabil catedră: Curcan Mihaela

ŞTEFĂNESCU CARMEN-LUCIA

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: COLEGIUL NAŢIONAL „FRAŢII BUZEŞTI”


DISCIPLINA: Istoria recenta a Romaniei
PROFESOR: BURCĂ FLORINA MARINELA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” CLASA : a XII a H
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019 Nr. ore : 1h/săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Valori şi atitudini

 Gândire critică, flexibilă şi prospectivă;


 Disponibilitatea pentru integrarea eficientă în viaţa de grup şi a comunităţilor;
 Recunoașterea diversităţii etnice, sociale, religioase, culturale etc. ;
 Asumarea multiperspectivităţii în istorie;
 Promovarea dialogului şi comunicării interculturale;
 Atitudine activă în viaţa personală şi în cea socială;
 Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi;

Competenţe generale

1. Folosirea eficientă şi adecvată a limbajului istoric în diferite forme şi contexte de comunicare.

2. Utilizarea principiilor, metodelor şi surselor de studiere a istoriei în contexte de civilizaţie şi culturale ale istoriei recente.

3. Dezvoltarea demersurilor şi acţiunilor civice, democratice, prin valorificarea experienţelor istorice.

4. Gestionarea resurselor necesare educaţiei pe tot parcursul vieţii


Nr. Unitatea de învățare Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna Observații
crt. specifice ore
1. Introducere în studiul  Prezentarea tematicii 2 S1 – S2
istoriei recente a opționalului, a competențelor S1 9-13.09
României specifice și a conținuturilor;
 Tematica de referat. S2 16-20.09

2. Spre regimul monolit 1.1, 1.2, 2.1 5 S3 – S7


(1944 – 1947)  Proiecte de ţară: Revenirea la S3 23-27.09
democraţia interbelică; S4 30.09-4.10
Impunerea tiparului sovietic;

 Ideologie şi politică internă; S5 7-11.10


S6 14-18.10
 Semnarea Tratatului de Pace şi
consecinţele lui. S7 21-25.10
3. România – Republică 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 6 S8 – S13
Populară (1948 – 3.2, 4.1, 4.2 Patru ore de evaluare
1965)  Modelul politic stalinist; S8 28.10-1.11
S9 4-8.11
 Schimbarea regimului
proprietăţii; Centralizarea S10 11-15.11
economiei; S11 18-22.11

S12 25-29.11
 Proletcultismul;
S13 2-6.12
4. Recapitulare și Prezentarea referatelor/portofoliilor 2 S14– S15
evaluare semestrială S14 9-13.12
S15 16-20.12
Semestrul al II lea

România – Republică 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3 S16 – S18


Populară (1948 – 3.2, 4.1, 4.2  Rezistenţă anticomunistă şi
1965) represiune; S16 13-17.01
 România în blocul comunist şi S17 20-24.01 Ziua de 24 ianuarie – este
deschiderea către lumea liberă. S18 27-31.01 declarata zi libera

6. România socialistă 3.2., 3.3., 4.1., 7 S19 – S25 Trei ore de evaluare
(1965 – 1989) 4.2.
 Societatea socialistă multilateral S19 03-07.02
dezvoltată – organizarea
statului;

 Ideologie şi societate
S20 10-14.02
(naţionalism şi comunism,
S21 17-21.02
mitologizarea istoriei, cultul
personalităţii, nerespectarea
drepturilor omului, dizidenţa,
cultura);
S22 24-28.02
 Planurile cincinale; S23 02-06.03
Industrializarea forţată

 Economia socialistă şi eşecul S24 09-13.03


modernizării
S25 16-20.03
 Politica externă;
7. România 1989 – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,  Decembrie 1989; 5 S26 – S31 Două ore de evaluare
2007: noi orizonturi 2.3, 3.3, 4.1, 4.2 1 S26 23-27.03
„ȘCOALA Activităţi extracurriculare şi 1 S27 30.03-04.04
ALTFEL” extraşcolare
„Şcoala altfel: Să ştii mai multe,
să fii mai bun!”
7. România 1989 – 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,  Proiect de ţară: democratizare şi 4 S28 22-24.04
2007: noi orizonturi 2.3, 3.3, 4.1, 4.2 integrare (schimbarea modelului S29 27.04-01.05 Două ore de evaluare
economic, construirea statului Ziua de1 Mai– este
de drept, drepturile omului, S30 04-08.05 declarata zi libera
identitate şi globalizare); S31 11-15.05

 Integrarea euroatlantică S23 17-21.02


S22 10-14.02

8. Recapitulare și 1 S32 18-22.05


evaluare semestrială
9. Recapitulare și 1 S33 25-29.05
evaluare anuală
1. Spre regimul monolit (1944 – 1947)
CS 1.1.Folosirea adecvată a termenilor/ concep-telor specifici(e) istoriei
în comunicări orale și scrise;
-Proiecte de ţară: Revenirea la democraţia interbelică; Impunerea
tiparului sovietic;
CS 1.2. Construirea de explicaţii şi argumente pro sau contra cu privire
la fapte şi procese isto-rice specifice istoriei recente a României;
-Ideologie şi politică internă;
CS 2.1 Compararea și evaluarea perspectivelor diferite referitoare la
-Semnarea Tratatului de Pace şi consecinţele lui;
fapte şi procese istorice, pe baza unor surse istorice;
2. România – Republică Populară (1948 – 1965)
CS 2.2. Analiza diversităţii de tipare şi modele economice, sociale,
culturale şi de civilizaţie în istoria recentă pornind de la sursele
- Modelul politic stalinist;
istorice;
- Schimbarea regimului proprietăţii; Centra-lizarea economiei;
CS 2.3.Identificarea şi explicarea unor cons-tante şi schimbări în
perioada istoriei recen-te a României;
- Proletcultismul;
CS 3.1. valorificarea critică a experienţelor isto-rice / a modelului oferit
- Rezistenţă anticomunistă şi represiune;
de acţiunea personali-tăţilor/grupurilor din istoria recentă în contexte
variate;
- România în blocul comunist şi deschiderea către lumea liberă;
CS 3.2.Promovarea şi susţinerea cooperării în
3. România socialistă (1965 – 1989)
şcoală şi societate;
- Societatea socialistă multilateral dezvoltată – organizarea
statului;
CS 3.3. Recunoaşterea şi asumarea critică a unui sistem de valori bazat
pe respectarea drep-turilor și libertăților fundamentale ale omului;
- Ideologie şi societate (naţionalism şi comunism, mitologizarea
istoriei, cultul personalităţii, nerespectarea drepturilor omului,
CS4.1. Selectarea/utilizarea de informaţie rele-vantă şi pertinentă din
dizidenţa, cultura);
sursele istorice în raport cu diferite scopuri (de învăţare, cercetare,
docu-mentare şi procesare, elaborare de noi produse);
- Planurile cincinale; Industrializarea forţată
CS 4.2. Integrarea cunoştinţelor obţinute în medii non-formale de
- Economia socialistă şi eşecul modernizării
învăţare în analiza feno-menelor istorice studiate
- Politica externă;

4. România 1989 – 2007: noi orizonturi

- Decembrie 1989;

- Proiect de ţară: democratizare şi integrare (schimbarea


modelului economic, construirea statului de drept, drepturile
omului, identitate şi globalizare)

- Integrarea euroatlantică;