Sunteți pe pagina 1din 18

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

JUDEŢUL:
DISCIPLINA: ISTORIE Avizat,
PROFESOR: Director,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
Nr. ore : 2h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


ISTORIE UNIVERSALĂ CLASA a V-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. ALFABETUL ISTORIEI – RECONSTITUIREA TRECUTULUI 4 4
2. PREISTORIA 4 4
3. ORIENTUL ANTIC 10 10
4. CIVILIZAȚIA GREACĂ ȘI SINTEZA ELENISTICĂ 12 12
5. LUMEA ROMANĂ 13 13
6. GETO-DACII 2 2
7. CIVILIZAȚIA ISLAMICĂ 2 2
8. EUROPA MEDIEVALĂ 13 13
9. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 4 2 6
10. Programul Școala Altfel. S27
34 32 66

VALORI ŞI ATITUDINI

Educaţia pentru cetăţenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor, atitudinilor şi a comportamentelor specifice manifestării morale
autonome şi responsabile din punct de vedere civic, precum şi dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionale
diferite. În acest context, competenţele generale şi specifice, care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare-evaluare a istoriei, promovează
următoarele valori, atitudini şi comportamente:

Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune;


Gândire critică şi flexibilă;
Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi;
Respectarea drepturilor fundamentale ale omului;.
Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială;
Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor;
Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor;
Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale;
Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si culturale;

 Competenţe generale:

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentarilor de timp și spațiu;


2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice;
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale;
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanente.

 Competențe specifice:

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice;


1.2. Identificarea diferențelor temporal dintre evenimente și procese istorice;
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/ sau proceselor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/ proces istoric;
2.2. Relatarea unui eveniment / proces istoric, utilizând informații din surse istorice;
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente / procese istorice, pe baza unor surse diferite;
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru;
3.2. Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice;
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru;
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
JUDEŢUL:
DISCIPLINA: ISTORIE PROFESOR:
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Nr. ore : 2h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
ISTORIE UNIVERSALĂ
CLASA a V-a

SEMESTRUL I – 17 săptămâni
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a - Prezentarea generală a
1. INTRODUCERE ÎN faptelor/proceselor istorice; manualului/Recapitulare 2 S1
STUDIUL ISTORIEI 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor
și/sau a proceselor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în - Test predictiv
descrierea unui eveniment/ proces istoric;
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
ALFABETUL faptelor / proceselor istorice; - Izvoarele istorice 1 S2
ISTORIEI – 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor
RECONSTITUIREA și/sau a proceselor istorice; - Perceperea timpului și a spațiului; Obs.
TRECUTULUI 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în cronologia istoriei; periodizare; 2 S2 curentă
2.
descrierea unui eveniment/ proces istoric; spațiul istoric S3
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în
rezolvarea sarcinilor de lucru; Testare
Evaluare 1 S3 scrisă
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor - Primii oameni 1 S4
și/sau a proceselor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în - Revoluția neolitică – viața 1 S4
3. PREISTORIA descrierea unui eveniment/ proces istoric; oamenilor, sedentarizare, economie Obs.
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru curentă
4.1. Folosirea unor tehnici de învățareîn - Inventarea metalurgiei- tehnologie
rezolvarea sarcinilor de lucru; și consecințe asupra vieții 2 S5
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în oamenilor
scopul învățării;
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a - Mediul natural și viața 2 S6
faptelor / proceselor istorice; cotidiană: locuința, hrana, familia,
1.3.Localizarea în timp și spațiu a faptelor așezări (sat și oraș), economia,
și/sau a proceselor istorice; practici sociale
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în Obs.
descriereaunui eveniment/ proces istoric; curentă
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri - Studii de caz:
referitoare la evenimente/procese istorice, pe - Orașul – stat Babilon 2 S7
baza unor surse diferite; - Temple și piramide
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în
scopul învățării;
1.2. Identificarea diferențelor temporare - Popoare și civilizații pe harta 2 S8
dintre evenimente și procese istorice; Orientulului Antic
4. ORIENTUL ANTIC 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în Obs.
descrierea unui eveniment/ proces istoric; curentă
2.2. Relatarea unui eveniment / proces - Studii de caz: - Chinezii
istoric, utilizând informații din surse istorice; - Evreii 1 S9
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în
rezolvarea sarcinilor de lucru;
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor - Inventarea scrierii- de la 1 S9
și/ sau proceselor istorice; pictograme la alfabet Obs.
2.2. Relatarea unui eveniment / proces curentă
istoric ; - Studii de caz:
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; - Epopeea lui Ghilgameș 2 S10
3.2. Descrierea rolului unor personalități în - Codul lui Hammurabi
desfășurarea evenimentelor istorice;
Recapitulare și 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a Preistoria
Evaluare faptelor/proceselor istorice; Orientul Antic
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor Evaluare sumativă 1 S11 Testare
și/sau proceselor istorice; scrisă
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric,
utilizând informații din surse istorice;
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
faptelor și/ sau proceselor istorice; - Mediul natural și ocupațiile 1 S11
5. CIVILIZAȚIA 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/ grecilor Obs.
GREACĂ ȘI sau proceselor istorice; - Studiu de caz: Ceramica curentă
SINTEZA 4.2. Utilizarea resurselor multimedia în între utilitate și artă 1 S12
ELENISTICĂ scopul învățării;
2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric,
utilizând informații din surse istorice; - Adevăr și legendă : Legendele
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în Olimpului; Războiul troian 1 S12
rezolvarea sarcinilor de lucru
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/
sau proceselor istorice; - Polis-ul: organizare internă: Atena 1 S13
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în și Sparta
descrierea unui eveniment /proces istoric; - Procesul de colonizare 1 S13 Obs.
2.2. Relatarea unui eveniment / proces curentă
istoric, utilizând informații din surse istorice; - Studiu de caz: Histria,
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în Tomis, Callatis
rezolvarea sarcinilor de lucru;
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a - Războaiele medice: războaiele
faptelor /proceselor istorice; medice, războiul peloponesiac
2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric, 1 S14 Obs.
utilizând informații din surse istorice; - Studiu de caz: Bătălia de la curentă
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul Marathon
învățării;
1.2. Localizarea în timp și spațiu a faptelor
și/sau proceselor istorice; - Alexandru Macedon și 1 S14 Obs.
3.2. Descrierea rolului unor personalități în civilizația elenistică curentă
desfășurarea evenimentelor istorice;
5. CIVILIZAȚIA 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în - Frumos și cunoaștere în lumea 2 S15
GREACĂ ȘI descrierea unui eveniment/ proces istoric; greacă
SINTEZA 2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric, - Studii de caz:
ELENISTICĂ utilizând informații din surse istorice; - Acropola ateniană
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; - - Moștenirea lumii grecești (
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în sculpura, teatrul, cunoașterea 2 S16
scopul învățării; științifică) 1 S17
- Jocurile Olimpice în
Antichitate
Recapitulare – Preistoria
Evaluare semestrială Orientul Antic Obs.
Civilizația greacă și sinteza 1 S17 curentă
elenistică
SEMESTRUL AL II-LEA – 17 săptămâni
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric,
6. LUMEA ROMANĂ utilizând informații din surse istorice; - Fondarea Romei: istorie și 1 S18 Obs.
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în legendă curentă
rezolvarea sarcinilor de lucru;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în
descrierea unui eveniment/proces istoric;
2.2. Relatarea unui eveniment /proces istori, Obs.
utilizând informații din surse istorice; - Statul roman: războaie și 3 S18 curentă
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri expansiune teritorială; decăderea S19
referitoare la evenimente/procese istorice, pe
baza unor surse diferite;
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru;
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în
rezolvarea sarcinilor de lucru;

1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor - Viața cotidiană în lumea romană: 2 S20
LUMEA ROMANĂ și/sau proceselor istorice; familia și virtuțile romane; 2 S21
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în educația; jocurile.
descrierea unui eveniment/ proces istoric;
2.2. Relatarea unui eveniment/ proces istoric, - Studii de caz:
utilizând informații din surse istorice; - Orașele și monumentele 2 S22 Obs.
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; publice (forul, apeducte, curentă
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în therme etc.)
scopul învățării; - Colosseum și gladiatorii
- Pompei. Armata romană 2 S23
- Zeii romanilor. Templele
- Creștinismul
1.2. Identificarea diferențelor temporare
dintre evenimente și procese istorice; - Romanizarea 1. S24 Obs.
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în curentă
descrierea unui eveniment/ proces istoric;
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor - Geții și dacii. Rânduieli, obiceiuri, 1 S24
7. GETO-DACII și/sau proceselor istorice; credințe
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric,
utilizând informații din surse istorice; Obs.
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru - Burebista și Decebal: războaiele 1 S25 curentă
3.2. Descrierea rolului unor personalități în daco-romane
desfășurarea evenimentelor istorice;
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învățării;
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
faptelor/proceselor istorice;
Recapitulare și 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor Lumea romană
evaluare și/sau proceselor istorice; Geto-dacii 1 S25 Testare
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, Evaluare sumativă scrisă
utilizând informații din surse istorice;
3.2. Descrierea rolului unor personalități în
desfășurarea evenimentelor istorice;
Scoala Altfel S27

1.3. Localizarea în timp și în spațiu a faptelor


8. CIVILIZAȚIA și/sau proceselor istorice; - Apariția islamului; credința 2 S26 Obs.
ISLAMICĂ 2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric, musulmană; curentă
utilizând informații din din surse istorice; Expansiunea culturală și militară a
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; Islamului
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/
sau proceselor istorice; - Formarea popoarelor europene 1 S28
EUROPA 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în
9. MEDIEVALĂ descrierea unui eveniment /proces istoric; Obs.
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri - Etnogeneza românească 1 S28 curentă
referitoare la evenimente/procese istorice, pe
baza unor surse diferite;
2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric,
utilizând informații din surse istorice; - Europa creștină în mileniul I 1 S29
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; - Studii de caz: Obs.
3.2. Descrierea rolului unor personalități în - Creștinarea francilor curentă
desfășurarea evenimentelor istorice; - Imperiul Bizantin 1 S29
1.3. Localizarea în timp și spațiua faptelor - Viața cotidiană în Evul Mediu:
și/sau proceselor istorice; famili, așezările, alimentația,
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în sărbătorile, economia și tehnologia, 2 S30
descrierea unui eveniment/proces istoric; credința și biserica, proprietatea,
2.2. Relatarea unui eveniment / proces libertatea și independența
istoric, utilizând informații din surse istorice; - Studii de caz:
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru - Domeniul feudal
- Orașul medieval – spațiu al S31
liberății; orașele italiene și orașele 3 S32
germane
- Cavalerism și onoare
- Cruciadele
- Catedrale și universități
1.3. Localizarea în timp și în spațiu a faptelor
și/sau proceselor istorice; - Statele medievale: Franța, Anglia, 2 S32
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri Imperiul Romano- German S33
referitoare la evenimente/procese istorice, pe
baza unor surse diferite; - Studii de caz:
4.1. Folosirea unor tehnici de învățareîn - Lumea românească și statele
rezolvarea sarcinilor de lucru; medievale în secolele XIV-XVI
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în - Târgoviște, Suceava 2 S33
scopul învățării; - Diversitate culturală în S34
lumea românească: Brașov și Cluj
10. Recapitulare și 1 S34
evaluare semestrială și
finală

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: ALFABETUL ISTORIEI – RECONSTITUIREA TRECUTULUI
NUMĂR ORE ALOCATE:6 ore (4+2) ore

COMPETENŢE
SPECIFICE.
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

1. Prezentarea generală 1.1 1 - exerciții pentru manualul de


a manualului 14-18 IX identificarea termenilor istorie - observare
1.3.
istorici în texte diferite sistematică
- Test predictiv 2.1. 1 a. individuală - test
14 -18 IX atlase istorice
a. în grup
2.Izvoarele istorice - descrierea unor
3 instrumente de măsurare ilustrații a. frontală descrierea
1.1.
3.Perceperea timpului 21-25 IX a timpului
și a spațiului; 1.3. 28 IX-02 X
- observare
2.1.
4. Cronologia istoriei; - exerciții de alcătuire a sistematică
periodizare; spațiul axelor cronologice manualul de
istoric istorie
1
5. Evaluare 28 IX-02 X - test de evaluare
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: PREISTORIA
NUMĂR ORE ALOCATE: 4 ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Primii oameni 1 - studierea și - manualul de


1.3. 5-9 X descrierea istorie; a. frontală
2. Revoluția izvoarelor - imagini; a. individuală - observarea
neolitică: viața 2.1. 1 arheologice - atlasul lumii a. pe grupe sistematică a
oamenilor, 5-9 X antice elevilor
sedentarizare, 3.1. - atlas de
economie - citirea de texte arheologie diagrama Venn
4.1. care relatează - fișe de lucru metoda
3. Inventarea despre cauzele unui ciorchinelui
metalurgiei: 4.2. 2 eveniment istoric - videoproiector aritmogrif
tehnologie și 12-16 X descrierea
consecințe asupra comparația
oamenilor
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR:
DOMENIU DE CONȚINUT:ORIENTUL ANTIC
NUMĂR ORE ALOCATE:11 ore (10+1)ore

CONŢINUTURI NR.

SPECIFICECOMPETENŢE
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Mediul natural și viața 1.1. - exerciții de lectură a


cotidiană 2 hărților Orientului - Harta - lucrul cu harta
Studiu de caz: Babilonul 1.3. 19-23 X Antic;
Orientului - observarea
2. Locuința, hrana, 2.1. - exerciții de alcătuire a sistematică a
familia axelor cronologice; Antic elevilor
3. Economia 2.3. 2 - exerciții pentru
- manualul de a. frontală
4. Studiu de caz: 4.2. 26-30 X identificarea termenilor - autoevaluare
Temple și piramide istorici în texte istorice; istorie; a. pe grupe
- descrierea unui - temă pentru acasă
- texte
5. Popoare și civilizații pe 1.2. 3 monument de a. individuală
harta Orientului Antic: evreii 2.1. 2 XI- 6 XI arhitectură; istorice; - observarea
și chinezii 2.2. 9-13 XI - exerciții de redactare a sistematică a
- imagini;
4.1. unei compuneri pe o elevilor
6. Inventarea scrierii: de la 1.3. 2 temă dată; -fişe de lucru - diagrama Venn
pictograme la alfabet 2.2. 9-13 XI - alcătuirea planului
Studiu de caz: Epopeea lui 3.1. 16-20 XI unei călătorii imaginare - descrierea
Ghilgameș 3.2. în Orientul Antic; - atlasul
Studiu de caz: Codul lui 1 istoric
Hammurabi 16-20 XI test
7. Evaluare sumativă 1.1. 1 Preistoria
1.3. 23- 27 XI Orientul Antic
2.2.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: CIVILIZAȚIA GREACĂ ȘI SINTEZA ELENISTICĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 13 ore (12+1) ore

COMPETENŢE
SPECIFICE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE
(detalieri) ORE / RESURSE RESURSE INSTRU-MENTE
DATA MATERIALE PROCEDURA DE OB
LE EVALUARE S.

1. Mediul natural și ocupațiile 1.1. 2 - exerciții de lectură a hărților; - Harta Greciei - lucrul cu harta
grecilor; 1.3. 23-27 XI Antice;
2. Studiu de caz: ceramica, între 4.2. 30XI-4 XII - citirea de texte care relatează - fişă de lucru
utilitate și artă; despre cauzele unui eveniment -manualul de
3. Adevăr și legendă: Legendele 2.2. 1 istoric; istorie; - organizatorul
Olimpului, Calul troian; 4.1. 30XI-4 XII - exerciții pentru identificarea grafic
4.Polis-ul grec: organizarea 1.3. 1 termenilor istorici în texte - texte istorice;
internă. Atena, Sparta; 2.1. 7-11 XII diferite; - temă pentru acasă
5. Procesul de colonizare. Studiu 1 - exerciții de redactare a unei
de caz: Histria, Tomis, Callatis; 7-11 XII compuneri pe o temă dată; - comparaţia
5. Războaiele medice. 1.1. 2 - exerciții de descriere a unor autoevaluare
Studiu de caz: Bătălia de la 2.2. 14-18 XII evenimente istorice; a. frontală
Marathon. Războiul peloponesiac; 4.2. - descrierea unui monument de - imagini; - observarea
7. Alexandru Macedon și 1.2. 2 arhitectură; a. pe grupe sistematică a
civilizația elenistică; 3.2. 21-23XII - alcătuirea planului unei - fişe de lucru; elevilor
călătorii imaginare în Grecia a. individuală
8. Frumos și cunoaștere în lumea 2.1. 2
Antică; - atlasul - diagrama Venn
greacă. Studii de caz: 11-15 I
- analiza unui document folosind istoric;
- Acropola ateniană
un plan dat. - atlasul lumii
- Moștenirea lumii grecești 2.2.
antice;
( sculpura, teatrul, cunoașterea 3
3.1.
științifică) 18-22 I
- Jocurile Olimpice în 4.2. 25-29 I
Antichitate
- evaluare orală,
9. Recapitulare- evaluare 1 Alfabetul istoriei –
semestrială 25-29 I reconstituirea trecutului eseuri
Preistoria; Orientul Antic
Grecia Antică

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: LUMEA ROMANĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 13 ore

COMPETENŢE SPECIFICE NR.


CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Fondarea Romei: istorie și 2.2. 1 - exerciţii de lectură a - Harta Romei


legendă; 4.1. 8-12 II hărţilor; Antice; - lucrul cu harta
- alcătuirea axei
2. Statul roman: războaie și 2.1. 3 - citirea de texte care - manualul de cronologice
expansiunea teritorială; 2.2. 8-12 II relatează despre cauzele istorie; - observarea
decăderea; 2.3. 15-19 II unui eveniment istoric; a. frontală sistematică a
3.1. - texte elevilor
4.1. - exerciţii pentru istorice; a. pe grupe
3. Viața cotidiană în lumea 2 identificarea termenilor - temă pentru
romană: familia și virtuțile 22-26 II istorici în texte diferite; - imagini; a. individuală acasă
romane.
Studiu de caz: Pompei, armata 1.3. - exerciţii de redactare a -fişe de lucru - diagrama Venn
romană; unei compuneri pe o temă
2.1. dată; - autoevaluare
4. Educația, jocurile: 2 - atlasul istoric
Studiu de caz: Colosseum-ul și 2.2. 1-5 III - exerciţii de descriere a - - copacul ideilor
gladiatorii; unor evenimente istorice; videoproiector
3.1. 2 - analiza
5. Studii de caz : Orașul și 8-12 III - descrierea unui - sinteza
monumentele publice: forumul 4.2. monument de arhitectură; - turul galeriei
roman, apeductele, thermele, .
Zeii romanilor, templele. 2 - alcătuirea planului unei - descrierea
6.Creștinismul; 15-19 III călătorii imaginare în
Roma Antică; - comparația
7. Romanizarea. 1.2. 1
2.1. 22-26 III - studiu de caz

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: GETO-DACII
NUMĂR ORE ALOCATE:3 ore (2+1) ore
SPECIFICECOMPETENŢE

NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
(detalieri) DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE OBS.
EVALUARE
1.3. 1 - exerciţii de lectură
1.Geto-dacii: 22-26 III a hărţilor; - Harta Daciei; - lucrul cu harta
rânduiele, obiceiuri, 2.2. - citirea şi descrierea - metoda
credințe; izvoarelor istorice; -manualul de a. frontală ciorchinelui
3.1. - exerciţii de istorie;
2. Burebista și 1 redactare a unei a. pe grupe - observarea
Decebal: războaiele 3.2. 29 III-2 compuneri pe o - texte istorice; sistematică a
daco-romane; IV temă dată; - teste ; a. individuală elevilor
4.2. - completarea - temă pentru
spaţiilor lacunare cu - imagini; acasă
termeni istorici - prelegerea
dintr-o listă dată; - atlasul istoric;
1 Lumea romană - autoevaluare
3. Evaluare sumativă 29 III-1 Geto-dacii -fişe de lucru.
IV
- videoproiector;

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: CIVILIZAȚIA ISLAMICĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 2 ore
COMPETENŢE SPECIFICE

NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Apariția islamului; credința 1.3. - exerciţii de lectură a - lucrul cu harta


musulmană; 2 hărţilor;
2.2. 12-16 IV - hărţi istorice; - alcătuirea axei
- citirea de texte care cronologice
2. Expansiunea militară și 3.1. relatează despre - manualul de
culturală a islamului; cauzele unui eveniment istorie; a. frontală - observarea
istoric; sistematică a
- texte istorice; elevilor
- exerciţii pentru - imagini; a. pe grupe
identificarea termenilor
istorici în texte diferite; -fişe de lucru a. individuală - temă pentru
acasă
- exerciţii de descriere a
unor evenimente
istorice;

Programul național ‚‚Școala 19-23 IV Activitati


Altfel’’  extracurriculare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR:
DOMENIUL DE CONȚINUT: EUROPA MEDIEVALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 14 ore (13+1) ore

COMPETENŢE SPECIFICE
NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Formarea popoarelor 1.3. 2 - localizarea în timp și - studiu de caz: - lucrul cu harta


europene ; 2.1. 26-29 IV spațiu; descrierea unui sat
2. Etnogeneza românească; 2.3. - exerciţii de lectură a medieval;
hărţilor; - alcătuirea axei
3. Europa creștină în mileniul I 2.2. 2 - compăararea - hărţi istorice; cronologice
Studii de caz: 3.1. 10-14 V informațiilor provenite a. frontală
- Creștinarea francilor; 3.2. din mai multe surse - studiu de caz: - observarea
- Imperiul Bizantin; istorice; Constantinopol; sistematică a
4. Viața cotidiană în Evul 1.3. elevilor
a. pe grupe
Mediu: familia, alimentația, 2.1. 2 - redactări pe diferite - manualul de
sărbătorile; 2.2. 17-21 V teme; istorie; a. individuală
Studiu de caz: 3.1 - temă pentru
- Domeniul feudal; acasă
5. Economia și tehnologia, 1.3. - exerciții de folosire a
credința și biserica, termenilor istorici; - texte istorice; - metoda
proprietatea, libertatea și 2.1. 2 chiorchinelui;
independența; 24-28 V - imagini;
Studii de caz: 2.2. - descrierea unui
- Orașul medieval – spațiu al monument de -fişe de lucru
libertății; orașele italiene și 3.1. arhitectură;
germane; 1 - studiu de caz:
- Cavalerism și onoare; 31 V-4 Descrierea unei
- Cruciadele; VI - construirea de rebus- biserici, catedrale,
- catedrale și universități; uri pe o temă dată; mănăstiri sau a
6. Statele medievale: Franța, 1.3. 2 unui castel
Anglia , Imperiul Romano- 31 V-4 medieval;
German; 2.3. VI - formularea unor
7-11VI întrebări cu conținut
Studii de caz: 4.1. istoric;
- identificarea cauzelor
- Lumea romană și statele și descrierea - atlasul istoric;
medievale în sec. XIV – XVI 4.2. evenimentelor istorice. - chestionare de
- Târgoviște, Suceava; 2 autoevaluare
- Diversitate culturală în lumea 7-11 VI
românească: Brașov, Cluj; 14-18 VI

8. Recapitulare și evaluare 1
finală. 14-18 VI

Profesor :__________________________________