Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume...........................................................

VERBUL – TEST DE EVALUARE - CLASA a V-a

1. Puneţi verbele din paranteze la modurile corespunzătoare: 10x1p=10p


Mihai ............. (a fi) un băiat bun. Noi .............................. (a aprecia) întotdeauna comportamentul lui.
Mȃine ...............................(a vedea) şi voi spiritul său de echipă, dar şi capacitatea lui de lider. Dacă
nu .................. (a fi) el căpitanul echipei, cu toţii ........................ (a avea) de ..................... (a pierde).
El .................... (a reuşi) ............................... (a încuraja) pe oricine atunci cȃnd ....................... (a spune):
„.....................(a lupta)!”
2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. 5x2p=10p
 Verbul marcat din enunţul Eu am două cărţi noi este:
a) verb auxiliar b) verb predicativ
 Verbul marcat în enunţul Ei erau în curte este:
a) verb auxiliar b) verb predicativ
 Verbul marcat în enunţul Tu ai cunoscut-o pe colega nouă este:
a) predicativ b) auxiliar
 Verbul marcat dim enunțul Fetița plânse mult. este la modul indicativ, timpul:
a) imperfect b) m.m.c.p c) perfect simplu
 Verbul a coborî este de conjugarea:
a) I b) a II-a c) a III-a d) a IV-a
3. Recunoaşte timpul următoarelor verbe aflate la modul indicativ: 10x1p=10p
auzisem= .................................. particip =.............................................
auziră= .................................. voi fi aflat =..............................................
alergam= ................................... păru =.................................................
au dorit= ................................... voi comunica=.........................................
privea= .................................... văzurăți= .......................................
4. Conjugă verbul „a întreba” la modul indicativ, timpul mai mult ca perfect, toate persoanele.
6x1p=6p.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. Foloseşte într-un enunţ verbul „a ajunge” la modul indicativ, timp imperfect, pers. a III-a, nr.
plural. 4p.............................................................................................................................................
6. Construieşte două enunţuri în care verbul „a avea” să aibă, pe rând, valoare predicativă şi valoare
auxiliară: 2x4p=8p
predicativă........................................................................................................................................
auxiliară............................................................................................................................................
7. Precizează pentru fiecare din următoarele verbe conjugarea, modul şi timpul (vei scrie timpul
pentru acele moduri care au aceasta categorie). 12x1p=12p
să lupte......................................... vom fi scris ...........................................................
cusut ............................................. au spălat.................................................................
rupeam.................................. … ar mânca............................................................
vorbii ............................................. de întâlnit.................................................................
a târî ................................................. iubind......................................................................
văzusem................................................... pleacă! .
8. Citeşte fiecare din afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată sau
litera F, dacă o consideri falsă:: 10x1p=10p
A F Modurile nepersonale sunt: indicativ, conjunctiv, condiţional-optativ, imperativ.
A F Timpul perfect compus se formează cu ajutorul verbului auxiliar a avea.
A F În enunţul Nu văzui pe nimeni, verbul se află la modul indicativ, timpul perfect simplu.
A F Verbele auxiliare sunt: a avea, a vrea, a fi.
A F La timpul perfect simplu, persoana I, numărul singular, verbul a citi are forma citi.
A F Verbele la moduri nepersonale nu îndeplinesc niciodată funcţia sintactică de predicat verbal
A F Modurile personale sunt: infinitiv, conjunctiv, condiţional-optativ, imperativ
A F Timpul viitor I se formează cu ajutorul verbului auxiliar a fi.
A F Verbul a avea poate fi verb predicativ și verb auxiliar.
A F Verbul a vrea are numai valoare de verb auxiliar.
9. Taie forma incorectă: 10x1p=10p
voi fi / voi fii va merge/v-a merge ce-l doare/cel doare
nu fi rău/nu fii rău fi bun! / fii bun! să vii/să vi ești/iești
ia cartea/i-a cartea cauto/caut-o l-a văzut/ la văzut
Se acordă 10 puncte din oficiu.