Sunteți pe pagina 1din 28

ANUL XXXVIII, No.

15 LEI EXEMPLARUL Durninicii, 15 Septembrie 1929

COMUNAL

MUNICIP1ULUI
ORGAN AL MUNICIPIULUI. - APARE SAPTAMANAL.
Redac ia Secretariatul General al Primäriei Municipiului Bucuresti
(Palatul
pentru
PRETUL ABONAMENTULUI antreprenorii
PE UN AN 500 Lei
PE UN AN 400 Lei
PE 6 LUNI 300
6 LUNI 250
COSTUL EXEMPLAR . 15 COSTUL UNUI EXEM. VECHI 20
PUBCICATII $1 DUPA INVOIALA

SUMARUL :
SECTORUL I (galben)
SECTORUL III (albastru)
Legea Bucuresti
Tablou de obligatiuni la sorti Licitatii
Decizii Notificare
declaratiunilor de
Tabloul declaratiunilor de casätorii SECTORUL IV (verde)
SECTORUL II (negru) Proces-verbal
Decizii Decizii
Licitatii
Notifiari Tabloul declaratiunilor de
Tabloul declaratlunHor de

MUNICIPIULUI BUCURESTI
SECTORUL
I,
Prin lui Rege ail
La toti sanAtate.
legiuitoare votait adoptat, ce

LEGE
organizarea administratiunei municipiului
CAPITOLUL I Art. 2. Sunt commie suburbaine ale
Bucuresti comune:
comunele sale suburbane
Comuna BOneasa eu sateile ei;
Art. - Bucuiresti,
este 2.
3.
;

sale se pre- 4. Principele satele ei;


vederilor legii organizarea Dudesiti
locale a legii de 6. Popesti-Leordeni;
2 MONITORUL COMUNAL

Comuna ; 5. Aprobarea de exproriere sititá


8. Militari in
9.
10. Regele Mihai ei; municipiului ratificarea bugetelor
ei; 7. imprumuturilor interesul
12. Lupeasca.
Art. 3. - Limitele Bucuresti 8. Supravegherea conducerea in-
comunelor cole in planurile treprinderilor comunale prevázute
cari legea de fatá cari parte 9. Aprobarea lucrárilor edilitare de
ea. sau cari pe cuprinsul muni-
Consiral general al cipiului mai multe comune subur-
tate consiliului sluburbane ail
bane
va putea modi- Serviciul stárii civile statisticei municipa-
fica dintre sub- le a intregului municipiu, cu pe sectoare.
11. Serviciul culturale, cu pe
sectoare dreptul de a controla
Dacá consihi nu fi de ce pri-
veste delimitárilor, vor acordate pentru ajutarea acestei miscári.
Art. 7. - In consiliilor de sectoare
ile tutelar e.
organelor intrá celelalte atributiuni
ce priveste modificárile prevázute pentru legea pentru organiza-
nelor suburbane vor fi observate dispozitiunile rea administratiunii locale, precum din
organizarea locale, alte legi.
municipiului Art. 8. - Consiliile comtinelar suburbane
ganele executive conforrnitate
t urile judetean cu prescriptiunile legii pentru organizarea admi-
nistratiunii locale la
Art. 4. - Municipiul panel de nu sunt modificate prin legea de
dere adrninistrativ, se 4
CAPITOLUL II
1. Sectorul Administratia
2. Negru; I
3. Albastru; Organele generale
4.
Limitele
Verde.
sector sunt fixate in a-
Art. 9.
Bucuresti
- generale ale municipiului
ale comunelor sale suburbane
care face parte integrantá prezenta lege. administrate de consiliul general al municipiului,
regulament aplicare legii de fatá pia- de acestuia
desvoltáloaire vor determina strázile Art. 10. - Consiliul al municipiului se
prinse fiecaire sector. compune primarii
Art. -
precum comunele
fiecare din sectoarele
snot
consillierii alesi ai
4 sectoare ale municipiului, din primarii co-
suburbane din consilierii de drept pre-
se administreazá de de legea pentru organizarea
interesele generale nil locale, cari vor avea numai con-
la aceste interese, Bucuresti, sultativ.
sale, constitue singurá Art. 11. Consiliul general,
determinate lege. stabilitá art. 6, va da directivele
Art. 6. - In al generale edilitará, sanitará
municiphlui organelor sale executive precum pentru realizarea sociale
deosebi atrbutiuni: pentru toate pentru
1. de treg teritoriu
municipiul, Art. 12. - Celelalte ale
pe organizat general al municipiului sunt
legilor a) Alegerea primarului Capitalei a
regulamentelor sanitakKe de ocrotire. douá
ajutoare ale sale;
2. cu pe b) al ;
3. Serviciul ail regulamentelor comunale ;
sectoare. d) Votul impozitelor folosul
4. Serviciul cu pe sectoare.
Art. 13. -- se
intruneste de 4 ori pe
ad-tiunea a eu comunele
El poate fi convocat suburbane, precum
ori via cere.
Secretarialul g
Art. 14. - La consiliului general al rei comisinnea de nuimiri
Bucuresti, idirectorul ministerial local intari disciplina,
pe judetului toate cada-
rile pe care acesta le are. municipiului,
- general al
municipiului se compune din primarii de sectoare
balele centrale,

doi consilieri de consiliul de interes general sau


fiecarui sector dintre se pie
din cei prinsul municipiului sau
doi de primari ai multor
nile care sau comune
va precum
parte municipale,
comunei
suburbane
Art. 16. -
municipiului administreaza
consiliului general al
se
de
Casa

lui intervalul dintre seziunile consiliului, prim comunale legi pen-


mitele staibilite de acesta tru organiz area istrarea
consiliilor de sectoare a consiliilor comuna- avutiile publice a
le suburbane..
consiliului general SECTIA
in ge-
toate pe care legea pentru orga- Organele sectorului
nizare administratiunii locale le stabileste pentru
delegatiaunea consiliilor comunale urbane. Art. 19. - Adminisitriatia este
Delegatiunea consiliului general al municipiu- consiliului sectorului,
lui are in deosebi consiliu primarului sectarului.
:
1. Art. 20. - Consiliul se conpune din
coordionarea
melor 20 cansilieri
sectoarelor aile
ale suburbane.
2. Coordonarea aprobarea de ali- cale relative la consiliilor comunale ur-
parcelare de bane.
de
aele suburbane. Art. 21. - sector
3. descarcarea din primar, de trei
de a primariilor consilieri de Coinsilieri
Art. Primarul Capitalei ajutoarele sectorului pat fi
alesi de consiliul general municipiuhii general muncipiulni.
re prin sfragiul
Art - PrimairuI de ail
capitalei trebue aIesi de consilin.
caz de de care trebue un academic
sau de poke delega pe are
ajutoarele sale sau prevazute legea pentru
die sector organizarea administratiunii locale pentru prima-
spre ail de el este
de in comunelor urbane, cu
primarii de de
Primarul capitatei este capul administrationei
El prezideaza consiliul Art.
rea
-
administratiunei locale,
legii pentru organiza-
[relative la
acestui In lipsa rea
consiliul sau f.i prezidate de eel consiliilor comunale urbane
rnai se consiliilar de
de El repre- sector delegatiunilor lar
suint
dicare a de de
pentru expedierea
da SECTIA
speciale membrilor delegatiunei
suburbane
lor. secretairului Art. 24. - Comunele
de ale
Art. 18. - conduce
Bucuresti suint
cam : La
sect.
I (Gailben):
neasa. La II comuna
4 MONITORUL

comma Nieolae,
comma se exercitá, eu
ectorul legii pentru organizarea
comma central de revizuire
La IV (Verde) : prima Interne a
comma Miha I
- de comunei
comma i
Art. 30. - Ori de
.

pentru
de- cere
de primarul care aprobarrea
autoritatea prima in- de revizuire pentru administra-
de municipinlui Bucuresti, este apro-
26. - central de
cazuri comitetului
suburbane ia sau iral, de revizuire
piului avea de Interne.
Art. - - general al
care de 25% pen- consiliile de sectoare se vor interesal
tru acoperirea unei de
inscrie carom va putea delega
commei In rea conducerea diferitelor ramuri admini-
suburbane nu comunale.
dui ge- Art. 32. -- conSilinl general
al obliga lui de in colaiborare
necesare consiliile commelor suburbane respective, in-
pentru plata din persoane 'din afará. de
suburbane respective, deosebire de is:ex,
consilier sau a
general, le poate de pentru a
tutelare in cu chestiuni pri-
legii de vitoare la ocratire
Art. 27. - suburbane
parte de drept din respectiv regulament special va de
din general al municipiului vot mare, de ea acestor
liberativ. e.
El are dreptul participe la lucrárile delega-
fiunilor acestor or de ori este CAPITOLUL III
comma Consiliul
torului un als pentru a lua par- Aiegerea, constituirea disOlvarea consiliilor
te la consiliul comunelor suburbane alipite de
sector, vot deliberativ. Art. 33.
pot vota
- in
la
care
comunale
au resedinfa.
-7 care
SECTIA IV fi in oricare din
secretarii subsecretarii de
Dispozitiuni de Interne,
Art.
lei ca executor
- general,
crisi
dida la oricare sector.
Art. -
can-

general privitoare
exerctiá, de compunerea a
toare comunele suburbane, aceiasi drepturi de sectoare se var adresa de
pe care le are consiliul judefean, dele- care va prevederilor
acestuia ei de pentru arganizarea locale.
nele din referitoare alegerile
de se adresa
sectorului atribufiunile lui general municipinlui. acestuia
prima vor putea fi
Art: 29. - In ce priveste mu- de revizuire.
MONITORUL COMUNAL 5

Art. -
nterne pen-
directivele unei comisiuni
din Prin
de primar
se va
a proceda fixa delimitarea a
de legea pentru bane lege. de sis-
dele- tematizare va fi
de de de sectoare acomunelor suburbane va fi supus
interne consiliul Ministerului
sa Interne.
gerea sale. vor putea face a-
Considiul fi prezidat de ced de modificári locale in-
dintre primarii din numai proprietáti, pe
consiliilor strázi sau de piete, se vor aproba de
bane acestea pentru sectorului comunei suburbane
capitalei. de general avizul tech-
Art. -In caz de a vreunui nice speciale. de noi strázi pentru
va fi incredin- sunt considerate
unei comisiuni interimare din 20 Art. 39. - sistematizarre va prevedea
membri Ministerul de suprafete la linia
membrului in de constructii de diferite feluri:
In acest caz general se va complecta merciale, muncitoresti, de
interimare sector. eftine de locuinte de etc.,
Membrii interimare desemna in zone de tere-
membrii delegatinnii consiliului general nuri agricole. parcuri, teremtri de Joe sport
membrilor disolvat. va mai de
caz disolvare a de 2 con-
ferrate,
siliul general va avea comisiunilor bar, porturi,
interimare. edificiile
Bucuresti nu fi restrictiile dela de proprietate
vate in conditiunile a caracterului a
de legea pentru administratinnii a suprafetii construitá. Prin
comiletului de re- planul planurile de
din el in conformitate
Alegerile vor termen de 60 ce se va municipin, se vor fixa
zile ce de disalvare va fi de scopul de a
efinitivá. in forme :regulate pentru
mentare pentru a se amenaja noui zone de con-
CAP. IV. de locuinte de industriale.
Art. 40. - Municipiul sectoarele pot face ex-
Art. - Prefectul agentii proprierile legale de sistematizare
politienesti de sub autoritatea lui a planurilor de caz de
de adresa respectiv, la tate
privitoare la Sunt exproprierile pentru
luate de general al de de pentrn
de delegatiile de interesul Aceste exproprieri vor face
de primarii conform procedurei de expro-
trivit politiei. Planurile de
caz de al se vor face de se vor
sesiza Ministerul de care va lproba
eventual, Art. 41. - La. de sistematizare
se poate expropria peste terenul necesar de
CAP. V. 30 metri
Sistematizarea de sistematizare de alinieri prevád acea-
38. - de eventualitate.
a la Art. 42. - la vigoare a noului
forturilor fi de directia plan de sistematizare
MONITORUL COMUNAL

de terenuri numere de case,


de de alte semne
Se pe
de
general pe borne a fixa
de piramide
tári de pe public sau
de ex- Proprietarli
cimitire. vor respeerte aceste
semne
desrvollátor. la
Art. 43. din s'ar
nu se va mutarea semnelor de fel se va
pedepsi 100 10.000 lei,
nespeotiv de pentru refacerea
va lua avizul
semnelor.
Aprobarea nu se da
CAP. VI.
unei
darea
partea Serviciile municipale
lor, vor te-
ar Art. 46. -- Consiliul general al
prin de seotoare vor
asupra
Pentru parcelárile acum, tutelarre,
s'au taxele serviciilor din
sau primarii sfera de
sectoare pot de administratiune
face cerere fata. va edilirtate cu
valoarea aoestor pentru organizarea
va condamna pe sau pe Art. 47.
a municipiului,
s'au oblig.at a se face,
unei legi speciale de
va de pentru
dispoziflunille
In orioe caz vor pentru unificarea
pe permise Toate
din parcelare care atributinnile date
facut lege administratorilor se
de primarul
de Art. 48. -
arate dezie se
res- se
de legei
Parcelaitorul va directe, legea maximului
se va amenda dela la
lei, actele de vânzare sau speciale.
a
se vor putea
a CAP. VII.
respective
pe spesele de pre- Despre imprtunuturi.
i de despágubiri
44. -
ar fi
zona I bane
Art. 49. - sector
de fi aprobat de va
putea fi de
al pe categorli de
comiletul
la o de maximum valoarea
pozitului a pe proprieta- toate va prevede la
tea ca ar fi fixe
conformitate legile
de constructii
Deasemenea vor prevede cotele
impozite se vor mári sectoarelor rolurile in
de 5 Aceste cote se vor de
unei
din de
de
Art. - Prim5ria are La se
acestor.
a fixa despágubire pe articole
proprietair, toate
pere nume de in
goare. Se vor trece
COMUNAL

de se CAP. VIII.
sectoare. Sterna
din de
sectoarelor vor fi afectate Art. -Sterna municiplului Bucuresti este
edilitare Scut
ce vor fi unor aur, având ghiara
Uzinele casa vor sabie ghiara pe aquilei
un singur buget pentru Sf. Dumitru,
Partea din crucea in cea
va de Stat Ilfov o rosie, deviza: Pastria
depe teriitoriul de de
suprafetele fi
venit primäriei pen-
CAP. IX.
Facerea, refacerea pavajelor
din capitalâ, care Bucuresti eu
Art. -
se vor face de câtre
ale sectoarelor
repartizarea
pe se va face pe
50. - Prin derogarea 416 municipiului a planului
pentru acestei legi.
sectoarele Art. 54. - Monitorul Comunal",al municipiului
aprobar prin este organ de publicitatea
la
a privitoare
Capitala ei
51.
rele
Cassa
pot.
Banca precum
s uburbane.
-
de Interne va un
legii de Minis-
de ad-
care va dispozitiunile
din .san fie cont curent, fie pe legi. De asemenea raunicipiul poate regu-
cu lamente speciale. Ele pot prevedea amenzi
000 cari se vor fixa delegatia
tot municipiul de respective
comunelor se poate de
aprobarea din pentru
lui se poate face primarul aruncarea gunoelor sau hartiilor pe
Ditalei. strâzi sau trotuoare, pentru refuzul de a
vor fi caselor
negulamentelor comunale
tral de drept
apel pentru
care nu zâpada depe
depe troluaruil fata sale,
Interne.
pentru vehiculelor
Imprumuturile contractate vederea pe care va fi permis
edilitare interes privind toate pentru prea mare sgomot, pentru
vor in localurile publice,
municipinlui raport pentru refuzul ingrâdirea
cari vor acest din caz este
au efectueze lucrârile de pro-
de a prevede prietarului incaseze conform legii
tele cuvenite.
Toate pentru de
or a amendarea va face de a -
se bugetele respective comunale in con-
general formitate art. 65-67 din legea
ele Pentru ce trebuesc in fata
au fost justifiei se va lua
8 MONITORUL

Art.
rea
- locale se aplic
organiza- abrogate dispozifiunile legii pen-
organizarea comuale a ora-
ou sului din Februarie 1926, cum
suburbane dispozifiunilor prevederile contrarii din orice alte
de fafá. mente.

lege, cu planurile da anexate, Adunarea Deputafilor


27 lie 1929 s'a adoptait majoritate una contra unu.

Emil Hatiegan
Secretar,

(L. S. A. D.)

lege, cu la dânsa anexate, s'a votat de. Senat 28


1929 s'a majoritate de optzeci voturi contra

Presedinte, Traian Brata.


Secretar, D. Staicu

(L. S S.)

Promu lege ea fie sigiliul Statului


Monitorul

Dat la August 1929.

In le Majestáfei Sale Regelui Mihai 1;

Nicolae, Principe României


Miron, Patriarhul Românici

S. St.)

Ministru de interne, Dr. Vaida Voevod.


Gr. N.

2.80G
MONITORUL

U
numerile esite la sorti la tragerile la - 6 Julie 1929 rambursAbile
valoarea nominalä de lei fiecare.
000
233 7733 20230 28329 37492 47069 56624 64431 75542 85810 91687
416 8466 20592 28467 37790 47191 57639 64798 75962 86409 91875
507 8475 21140 28832 38344 47469 57708 76277 86461 91909
653 8545 21464 28880 38787 47772 57865 65688 77429 86525 92166
3049 9189 21623 29047 39259 49421 65722 77627 86605 92435
1094 9837 21726 29492 39570 49628 58565 67515 77778 86621 92538
1635 10109 2136 30731 39592 49701 59014 68237 77793 86368 93085
1771 10211 22115 30502 39627 59375 68426 86965 93216
2556 10306 22577 30664 39830 50013 59670 68951 78459 87087 93305
2742 11197 30709 40593 50519 60422 69048
2792 93332
12544 22699 31138 40793 50606 60441 69493 79763 873 9 93440
3113 12857 22739 31232 41053 50628 60442 69758 80158 87531 93526
3130 13217 22958 41106 51016 60606 70412 80482 88549 94026
3204 13978 24939 31871 41701 51313 60610 70801 80484 88589 94386
3730 14001 25242 32336 41821 51626 60740 70828 81151 88892 94484
4439 14213 25283 32563 42777 51874 60803 71603 81305 88935 95417
4643 14669 25535 32710 43147 53031 61157 71792 81416 95614
5035 16628 25634 43272 53267 61306 71936 81445 89834 95738
5414 17313 25663 33137 44186 53514 61336 72838 81964 96306
5542 17447 26179 33497 44650 53658 62021 73380 82479 90463 96344
6395 17738 26257 34137 44847 54040 62487 73476 82498 90790 96542
6725 17859 26995 34734 45085 54863 63423 73579 82911 90878 97885
6728 18915 27074 35859 45223 54916 63517 73389 83211 91064 97935
6832 19090 27226 35887 45268 55164 63817 74024 83641 91080 98420
6861 19301 27384 37189 45945 55199 63947 74084 84582 91360 99627
7072 19310 27573 37359 46977 55370 64108 74159 84595 91501
19654 27926 37488 47013 56586 64279 75356 84641 91591

100.001 -- 200.000
100029 107669 116896 127736 137419 154893 162226 176918 184696 192316
100134 107861 117759 128109 137884 148421 155398 165901 176979 184784 192518
107937 118518 128230 138150 155451 167226 177051 184792
101093 103473 119759 129019 148615 155806 167316 184808 192210
101449 109115 120298 129093 138340 148660 156374 167398 177282 186499 193182
101661 120305 129243 138670 148744 15:411 167950 177453 187086 193194
102153 109199 120477 129400 139113 148809 156557 168048 177895 187241 193376
102154 109299 120489 129786 139220 148894 156920 168319 177923 193580
102277 109338 120552 130587 139235 149196 157278 168987 178083 187438 193656
102351 109582 121289 130882 139903 149622 157689 169073 178366 187514 193811
102436 110911 121297 130918 140176 149625 158182 169082 178807 187838 193910
102677 110990 121620 131588 140217 149734 159568 170462 178861 187921 194076
102936 111340 121856 132076 140268 149881 159644 170804 178977 188320 194267
102972 111384 122189 132239 140905 150618 160428 178979 188464 194370
103050 111477 122596 132274 141377 150716 160792 171198 179026 188942 194904
103415 111565 122904 132460 141787 150751 161393 171546 179183 189298 195025
103939 111566 122918 132796 141883 150831 161686 171592 179608 189766 195105
104129 111778 122991 132858 142186 150953 161921 171707 179675 190011 195248
104187 112125 123032 142596 151260 162076 171944 181056 190527
104302 112134 123192 133066 142692 151325 162476 172420 181268 190572 197630
104787 112378 123862 133275 143000 151326 162808 172720 181612 190659 197850
104809 113245 124337 133526 143046 151329 162825 172988 182064 190686 197913
105116 113316 124585 133911 143194 151348 163037 173006 182376 198394
105204 113570 124661 134322 144054 151722 163135 173015 182432 190708 198482
105222 113641 124913 134440 144086 151912 163694 173176 182533 190712 198564
105304 113722 124927 134874 144753 152049 164094 173184 182614 190808 198685
105477 113901 125054 135147 145221 152244 164447 183040 190852 198913
105557 114622 125319 135274 145360 152697 164590 175080 183074 190863 199585
105910 114670 125388 135327 145616 164943 175179 183420 191153 199682
106342 115116 126243 135538 146023 153780 165104 175685 183429 191244 199792
106665 115257 126957 136013 146310 153949 165329 175685 183499 191532 199947
106699 115436 127 95 136822 146783 154126 165333 176244 183665 191552
106862 116513 127582 136898 146968 154199 165579 176352 184068 191634
106900 116848 127634 137034 147694 154761 165731 176746 184511 191751
10 MONITORUL COMUNAL

200.001 - 300.000
2 00342 209278 217832 226530 235759 243870 256503 263692 273919 284116 293731
200453 209370 217916 226741 235840 244096 256997 263763 275065 284181 293778
200569 209603 218247 226914 236019 244116 257292 264224 275178 284215 293926
200869 218629 227527 236053 244602 264553 275689 285376 293931
202325 209645 218722 227828 236123 244691 257834 264650 276351 285610
202660 209776 218948 227918 236171 244711 258083 264891 276862 265933 294200
202853 209830 219470 228162 236286 245944 258249 264976 277190 287188 294325
202883 210596 220184 228289 237341 246207 258440 265776 277247 287391 294351
203480 211081 220351 228378 237429 246761 258545 265925 277492 287568 294469
203658 211565 220541 228539 238720 246964 258629 266513 277831 287702 294934
203771 211831 221810 229134 238823 247065 259521 267383 278845 287750 294942
203897 212067 222174 229945 239137 247234 279049 288761 295248
203929 212390 222776 230593 239400 267547 279409 289028 296055
204334 212682 222992 239503 247854 267694 279443 289052 296149
204779 212761 224136 239646 279534 289769 296468
204868 212804 224227 231171 239679 2(8485 27965 297503
205138 212824 224280 231358 240507 24889 261221 268745 280019 290465 297570
205248 213006 224411 231509 240561 261336 280130 298241
205328 213154 224537 231684 240585 250250 269126 291318 298562
206000 214112 224893 231722 241017 250681 261662 269418 291477 298858
206727 214635 224902 231883 241141 251142 261787 2E0739 291785 298950
206729 215017 224953 232150 241265 252579 261823 269991 281341 291996 299079
207515 215304 224972 241273 252904 271296 281375 292569 299178
207588 215341 225364 233209 241617 253794 26924 282593 292744 299727
207871 215628 225839 233585 241946 253919 262329 272128 282810 292821 299730
208007 215773 225855 234045 242891 254290 262572 273310 282948 292875 299740
208173 216249 226059 235618 243257 262604 273501 293151 299780
208698 217142 226157 235680 243661 256215 27348 284026 293539
209088 217393 226296 235739 256308 263518 284046 293701

300.001 - 400.000
308316 316379 327030 334435 346191 357394 365349 374370 384134 393552
308766 316409 327140 334443 346194 358392 365747 374425 384424 393697
301219 309088 316669 327171 335110 346203 365835 384960 393787
302290 309091 317054 327181 335394 346690 35E565 366910 375215 384974 394003
302598 309512 327401 335996 346744 359203 376293 385251 394136
302889 318009 327512 347372 359223 367194 377240 385440 394550
310242 318574 327793 336100 347741 359533 367316 377353 386487 395093
303787 310343 318601 327853 337028 348758 367346 377500 395508
304069 310664 318767 327930 337413 359639 367371 377626 386847 395595
304259 310673 319468 328636 337725 348830 359658 367788 377736 395726
304271 311154 319545 329268 338461 349087 359794 3(8461 377750 387923 395902
30'311 311535 319816 329652 33E480 349707 361214 368637 377753 387938 396125
304381 311963 320011 329955 339365 349877 362018 368839 378079 387950 396232
304449 312102 320395 330325 340061 362070 369262 378156 387993 396588
304567 313008 320395 330328 340413 350201 362105 369624 378628 388222 396632
304943 320825 330342 340436 350227 362461 370221 378634 388381 397656
313623 321003 330949 342110 350782 362516 370448 379613 388501 397999
306734 314061 321145 331221 351790 362821 370CC8 379833 388551 398250
306785 314354 321528 331356 342453 351904 32863 380253 398362
306908 314463 321720 331562 342694 351962 362898 371463 380967 398591
307088 314513 322737 332491 343358 352498 363127 371565 381131 389272 398840
307287 314654 323033 332646 343672 352638 363212 371599 381217 390104 398853
307358 314781 323985 343829 353258 363575 372107 381459 391094 398877
307398 314808 324489 333104 344191 353642 363707 372198 382378 391588 399513
307556 314865 32077 333316 344734 353684 363878 372882 382570 391698
307578 314904 325259 333780 344773 354851 364018 373130 382577 392656
307582 315019 325914 333879 345122 355325 364200 373546 383094 392709
307833 315141 326163 333885 345883 355494 364201 373589 383571 393120
308041 315352 326574 333916 355620 364433 373643 384048 393185
308150 316287 326918 334370 346010 356953 364713 373996 384079 393255
COMUNAL

400.001-500.000
454736 464173 482981 492660
411361 418920 427535 435880 446643
402617 454857 464631 476275 483339
419118 435393 446936
403069 412112 476383 484339 493780
427967 436754 447130 454955 464387
403704 412487 419225 484560 491155
437326 447487 455495 465405
403712 412551 419316 484673
428144 437931 457040 466199
404218 412966 419361 484718 494357
437959 448319 457168 467313 477170
404319 413187 419656 428173 494857
443338 468249 477232 485109
413313 419870 428914 433074
404353 457625 468577 477266
419946 428937 433247 449124
404452 413345 468663 477482 485173 496448
421475 428982 457643
405134 413622 478200 485519 496661
439310 449425 457864 458832
405597 413723 422297 485886 495736
439348 419898 458385 478209
405655 422469 429904 495880
469577 478216 486581
405817 422705 430166 497037
45)829 459208 469729 478536 487314
414577 431628 439)73
459590 470190 478595 487346 497394
405031 414913 432585 440)19
459799 470334 478747 487446 497673
406335 415025 423363 432587 440049
460253 470910 478752 487507 498382
432632 451518
407385 415479 471169 478375 498479
432928 441108 452052 460359
407398 415503 423673 488423 498490
441167 452083 460449 479557
407899 424490 433094 498491
443387 452130 471375 479542
407979 416021 433584 498632
452133 460918 471633 479999 490225
408237 416279 425084 433750 498864
452214 451065 480165 490722
408515 416741 425326 4338)4 444716 499133
452823 461434 472314 480186 490731
408823 417344 425833 433828 444749
451843 473541 480415 490856 499740
417708 426642 434271 444946 453064
408852 462610 473928 480588 491109
418066 425790 445099 453182
408929 462643 473942 481894 491433
418378 426815 434393 445125 453346
409525 462777 474432 482466 491675
42689 434822 445501 453463
410832 463167 474434 482524 492539
418565 426837 433208 446239 453505
410920 464059 474756 482880 492557
418831 426952 435387 446262 453781
411049

500.001-600.000
552780 561838 570459 582531 591070
500553 510580 517358 525219 532572 542965
561905 570497 582586 591249
525265 532991 543131
501036 562012 570547 582833 591273
517749 525764 533599 543182 553447
501150 511310 570706 582995 591534
534180 543266 553796 562102
501211 511747 518054 525811 583198 591742
534212 543540 553951 562151 570957
503094 511970 518380 525885 583299 592303
543837 554637 563021 571298
503100 511972 518492 526258 534851
554687 563343 572216 583840 592635
512311 518623 526270 534975 543992
503381 563405 572373 583903 592902
519334 526323 535122 544036 554815
503462 512600 573001 584343 593313
535198 544302 555081 553700
503558 513022 519703 573545 584705 593756
526917 535303 544489 555234 563737
504072 519923 573937 585076 594183
526976 535454 545621 555245 563947
504809 513320 519953 586444 594548
535798 545721 555469 564689 574200
513334 520250 527279 586475 594929
545803 555660 565217 574924
506329 513786 520325 527302 536026 595195
556019 575590 586584
513867 520472 528138 536458 546162
506605 565446 575760 586765 595426
528169 536401 546588 556205
506757 514017 566244 576071 586804 595480
520813 528402 536770 547086 556652
506776 514428 576187 596585
528977 538017 547979 556668 566499
507237 515187 521530 577032 586987 597254
529019 538030 548289 557061 567072
507247 515791 521685 577086 587005 597990
538158 549574 557769 567119
507536 516043 521779 529323 587584 598165
549605 557782 567234 578638
516251 521801 529331 538871 598256
507892 567340 579275 587671
521892 529838 538894 550016 558648
507927 516397 579314 588075 598359
530599 538907 550167 567418
507958 516443 522005 579583 588176 598740
540929 550674 559000 568080
508081 516534 522280 530982 588510 598759
550752 559295 568300 580169
508428 516617 522520 530990 541180 598935
550886 559815 568770 580792
508752 516674 523084 531055 541627 599010
560394 568965 581546 589149
516803 523220 531510 541808 551023
509026 569036 581791 589221 599383
524578 531535 542761 551058 560705
509232 516818 569230 582063 590037 599857
524602 531568 542779 551321 561060
509333 516916 569862 582434 590120
524882 531665 542859 551540 561164
509535 517174 582458 590683
532017 542878 552273 561308 570304
510309 517303 525018
12
MONITORUL COMUNAL

600.001-700 000
600532 610454 619336 627168 634389 643778 651726 662073
601020 610745 673552 682675 691532
627368 634946 643968 652431 662665
601173 611835 619460 674511 683607 691590
627581 635838 644095 652586
601421 612759 662836 674565 683715 691750
619471 627623 635896 644404
601596 652944 663245 675428 684030
612860 620255 628050 636922 691763
644700 654041 663639 675448
601634 612974 620378 628201 684095 692126
644776 654506 663815 675668
601839 620824 628457 684431 692173
637012 645227 654636 664622
601870 613114 621163 675838 684496 692293
628634 637762 645537
601945 613457 621366 629087 675861 984639 692484
637943 645788 655805 665583
613648 621702 629272 684911 694033
638467 645809 656503 665992
602675 614088 621752 676240 684934 694766
629429 638914 646037 656672
603206 614103 666277 676307 685016 694927
621778 629433 639017 646064
603885 656951 666650 677249 685709
614817 622451 629571 639481 695008
646303 657272 667021 677259
604453 614857 622550 629739 686204 695395
639652 646445 657356 667646
604643 615030 622560 677332 686244 695400
630058 639757 646557 657698
604980 615277 667801 677502 686429 695463
622795 630432 639785 646582
605592 615728 658297 668099 677783 686621
623157 630474 640232 695572
605929 616619 658803 668464 678418
615860 623489 630849 687756 695883
640268 646747 658896 668730
606074 63709 630862 679133 687829 696117
647217 658901 668741 680007
606561 616678 623783 631395 687920 696521
640795 647608 658909 668841
607178 616979 623938 680642 688132 697037
631713 641182 647853 658990
607247 617331 669408 680801 688219 697471
624450 632055 641423 648194
607639 617527 659349 669424 680882 688673
624489 632197 641453 648237 697970
608153 659821 670205 689003
617546 624549 632320 641509 698417
608280 648510 660133 670587 681219
617802 62455 632447 641940 689166 698770
608300 648757 660279 670635 681294
617940 624872 632813 689957 698869
641942 648758 662820 670821
608320 618605 625377 681298 689972 699215
633141 642557 649034 661241
608504 618723 625489 670880 681929 690170 699420
633271 649658 661399
609580 619030 625999 671402 681984 690606 699454
634237 643572 650400 661741
609810 619071 671885 682074 690923 699979
626160 634345 643630 651376 662013 672120 682601 691372

700.001-800.000
700234 711851 720576 732968 740990 748416 756236 765060
700695 712332 721360 733084 774710 784112 794159
741141 748661 757113
701050 712460 723028 765209 775108 784491 794764
733473 741151 749515 757252
701107 712607 723093 765491 775591 784534 794948
733514 741455 749692 757421
701113 712919 723207 765563 775857 784970 795319
733635 741576 750065 757542
701314 713061 724144 765568 776067 785046 795366
734055 741867 750069 758001
701824 713144 724148 765845 776095 785069 795433
734329 741879 750666 758376
702546 713352 724980 765890 776373 785072 795931
734460 741995 750708 758662
703628 713574 725284 766209 776381 785993 796013
734757 742825 750712 759014
703872 713839 767001 776479 786231 796210
725633 734938 742948 751098
704196 714296 759053 767122 776713 786260
725789 735041 742976 796232
704537 751361 759170 767297 777477
714682 726051 735231 743057 786365 796874
705673 751648 759321 768375 777552
714712 726209 735848 787059 796883
706243 752238 759603 768621 777671
714951 726667 735997 787395 797194
743558 752437 759635 769157
706756 715059 727041 736002 777812 787906 797657
743687 752527 759832 769292
706789 715184 727107 777913 788077 798536
744091 752755 760181 770248
706855 715511 727150 736336 778264 788146 798542
744471 753042 760520 770596
707286 715580 727269 736529 778408 788239 798725
744506 753051 760559 770661
707317 715704 727762 778618 788307 799179
737187 744546 753198 761013
707644 716535 770677 778700 788769 799213
727802 737219 744575 753229
707908 716708 761279 770731 778790 788811
727830 737480 744842 753257 799573
708697 717357 761530 77(832 779155 789366
727864 737841 745053 753475 799641
709329 717403 761563 770849 779824 789719
728225 737961 745513 753646
709338 717631
761647 771329 779996 789803
728394 738028 745578 753777
709552 717863 761701 771760 780165 790034
728578 738557 745841 754137
709889 718087 762127 771810 781157 790268
728824 739057 746197 754300
719110 762223 772166 781613 790327
729616 739283 746204 754485
710624 719168 762246 772570 781694 790349
730643 739444 746334 755169
710724 719284 763061 772623 781994 791927
730802 739702 746517 755592
710790 719355 763250 772677 782433 792962
731286 739974 747432 755875
711061 719749
763627 773383 783115 793039
731461 740572 748136 756038
711175 763653 773430 7832 9 793319
719886 732857 740827 748206 756178 764735 773789 783717 793898
COMUNAL 13

800.001-900.000
800645 809055 819958 829630 838940 849009 855746 863739 873826 883206 ,893477
809711 820118 829851 839419 849163 856062 864096 874027 884712 894014
8016_3 809745 820976 830440 839542 849177 857046 864203 874253 885039 894516
810384 821326 830753 839696 849823 857131 864591 864444 885053 895110
802839 810986 821696 831319 839772 850194 857176 864792 874669 885168 895571
802989 822211 831343 840208 850281 857262 865212 874689 886347 895849
803229 811224 832043 840781 850619 857616 865471 874822 8'6665 895905
803914 811537 822967 832284 841077 85069 857687 865587 875163 886815
803938 812431 823037 832506 841518 851543 857847 865925 876013 887405 896015
804149 813517 823732 833020 842210 851779 857864 866018 876785 883077 896609
813863 824000 833253 842406 852339 858191 866363 877151 888186 897039
804739 814013 824422 833504 842951 852415 867922 877780 888716 897338
804911 814147 824507 834157 842964 858770 868127 877838 889201 897889
814250 824545 834222 843320 853192 859058 868154 878320 889474 898232
805167 814350 834335 843508 853197 859074 868558 878347 889655 898265
805468 815374 824588 834356 843791 853340 859448 868714 878961 890313 898454
806368 815545 825257 834423 844602 853598 859979 869656 879017 890367 898475
806413 815861 825895 834585 846193 853982 860658 869735 879196 890434 899132
806423 815866 826177 834684 846208 854008 869911 879399 891074 899318
806612 816050 826399 835166 846314 854251 860988 870746 879899 891507 899600
808853 817001 826404 835793 846852 854563 860999 880223 891533 899651
807057 817702 826512 836156 848327 854789 861692 871519 880833 892168 899734
807878 817799 826673 836411 848404 854799 871535 880949 892226 899854
808407 818807 827284 836450 848451 855020 862773 871668 881726 892601 899884
808586 819010 827502 836892 848484 855086 863017 871758 881941 89299 897711
808668 819045 827585 837743 855254 863033 872127 882167 893024
808884 819145 828714 837872 855424 863598 872368 882798 893306
809038 819710 829468 838012 848973 855637 863638 872794 883054 893372

909428 918790 930263


900.001
936551
-
942083
1.009.000
952244 964481 975513 984684 994245
909637 918963 930458 936909 942147 952441 964956 975965 984704 994625
901017 909931 920075 930680 937032 944233 952614 976041 985033 994697
901149 909943 920205 930733 937085 942360 952812 966063 976488 985561 994798
901417 909952 920895 931063 937125 943487 952885 966369 976991 985770 994893
902119 910352 921374 931370 937152 943676 953066 966371 977130 985846 994907
902366 910853 922133 931416 937176 943756 953393 966450 977662 986264 994933
902481 911488 922171 931589 937713 943863 954008 977762 986452 996174
903540 911758 922857 938278 944217 954498 967433 978549 987271 996656
903811 911936 931785 938310 944475 954910 967447 978563 987748 996985
903991 911967 923449 938322 944537 951178 967651 979086 988027 997062
904003 912528 924474 932442 938464 945023 955229 967744 979446 988135 997119
904187 912979 925176 932459 938558 945049 955900 967869 988592 997503
904310 912985 925508 932998 938387 945733 957570 968116 979761 988998 997552
904359 913314 925611 933497 938955 945884 957708 968810 980565 989150
90 256 913419 926041 934133 939156 946040 958429 969271 980929 989518 997974
905368 913537 926848 934175 939496 947254 958538 969355 981148 998438
905542 913797 927062 934527 940245 947326 959235 969361 981817 990063 998719
905564 914049 927070 934700 940385 947355 959485 969401 981878 990096 998779
905648 914161 927184 934768 940420 947444 959571 969591 981961 990199 998783
905789 914980 927481 934785 940426 959907 969771 982179 990353 998812
906140 915451 927741 935107 940631 949099 960092 969895 982785 990445 999027
906352 915464 928198 935266 940797 949306 960246 970307 983016 990879 999081
906484 916038 928319 940951 949960 960257 970349 983109 991969 999086
916530 928640 935391 941030 950130 960376 971438 983168 992183 999255
907091 916807 928946 941183 950259 960396 971910 983512 992208 999428
907210 916886 929315 935488 941242 950952 962001 972099 983792 992421 999509
907288 916955 929501 935632 941394 950956 962049 972512 984219 999569
908374 917071 929735 935777 951743 962341 973195 984228 992969
909071 917078 929971 935786 941650 951937 962414 973735 984283 993081
909105 917212 930026 935865 941743 951938 962534 974426 984471 993320
909309 918374 935944 941878 951994 963600 975006 984669 993949
Plata acestor obligatiuni la sorti de lei 100, anexat cuponul de 1 1930, se face la
Banca Marmorosch Blank L. Berkovitz din Bucuresti.
furate, pierdu te, etc. conf.
No. 57221/5 57228/30 cuponul de 1922. No. 982255, 982338/46, 15346, 135664/72, 453731, 453782/90.
55613114, 38135960, cuponul 1925. 329189/85, cuponul de 1925.
875 440209, No. 339297 eu 1928.
113070, 270606, 323678, 360580, 375449, 485443, 552995/6. 54830. 62793, 62799, 62800. 83215, 296375.
584674, 642130 cuponul de 1926. 327729, 351380, 351786, 437918,537417,
Nr. 632930, 687471, 762117, 762975, 766457, 982379.
14
MONITORUL COMUNAL
DECIZIE Domnul secretar general este insärcinat
Având aducerea la indeplinire a prezentei deciziuni.
vedere deciziunea Nr. 38538-5503
din 1929, prin care loan nota-
rul comunei suburbane Colentina Fundeni, a fost Presed. Inter.
pus in retragere din oficiu pentru p. Secretar general, G. Popesou
de vár- No. 44185-6411 A./929
ziva de Septembrie a. ;
in vedere postul de notar al comunei
suburbane Colentina Fundeni trebue fie DECIZIE
mai curâncl complectat ;
Având Având vedere raportul
vedere suplica d-lui loan. Sihota, ac- No.
tual secretar al comunei suburbane Colentina 40873-5907 A./929, prin sa-
Fundeni, prin care cere a fi nitar, cere a se aproba disponibilitate
postul va- pe ziva de
cant de notar al comune ;
a. a higrijitoarei
Având vedere drepturile ce ne sunt confe- lina Pgduraru, dela dispensarul Gherghel
rite de regulamentele angajarea provizorie pe zi locul
vigoare ; venit vacant a
Noi, Dem. I. Dobrescu, comisiunei
Frosa ;
intermiare a Având In vedere propunere se face
general al
interesul seryiciUlui ;
In vedere drepturile ce ne sunt confe-
rite de regulamentele vigoare ;
Noi, Dem. I. Dobreseu, comisiunei
Domnul loan Sihota, secretarul primáriei interimare a general al municipiului
suburbane Colentina Fundeni se Bucuresti,
teaza provizoriu pe de 10 Septembrie a. DECIDEM:
postul vacant de notar al acelei comune sub- Se in.disponibilitate pe
urbane. de
Septembrie a. a ingrijitoarei Paulina
Domnul secretar general este insärcinat raru, dela dispensarul prostituatelor Vasile
aducereea la Gher-
a prezentei deciziuni. angajarea provizorie, zi locul
vacant, a d-nei Frosa Rotaru,---urmând a fi retri-
Presed. Comis. Inter. o de lei 2000,
Secretar general, D. cesorii. alte ac-
G.
No. 43395-6284, A/1929. secretar general este Insárcinat
ducerea la indeplinire a prezentei deciziuni.
DECIZIE Presed.
p. Secretar general, D. Popes=
Având vedere dispozitiunile luate de noi No. 44186-6412 A./1929
ultimul timp, privinta modului
a se fabrica pune vânzare pâinea DECIZIE
produsele siimlare, toate
Capitalä ;
Având asemenea másurile luate vedere raportul Inregistrat la Nr.
prin directiunea serv. sanitar ; 4176476191 A/929, prin care directiunea cadastru-
Având vedere prescriptiunile de lui cere a se aproba angajarea provizorie a d-lui
in pre- Alexandru Penescu, fost inginer
regulamentele sanitare ; la Ministerul
Având vedere drepturile ce ne Publice, de inginer supli-
rite de confe-
regulamentele vigoare ; lucrArile asanare a lacurilor
Noi, Dem. I. Dobrescu, presedintele comisiunel din nordul Capitalei ;
interimare a consiliului general al Având
vedere propunere se face
Bucuresti, interesul serviciului ;
Având vedere-drepturile ce ne sunt
DECIDEM: rite de legile vigoare ;
Noi, Dem. Dobrescu, presedintele
Cu Mcepere dela Septembrie a. nu se va interimare a
mai acorda sub nici un motiv, vre-o autorizatle general al municipiului
Bucuresti,
de de
strâ'zi nu au
brutárii sau fabrci de DECIDEM:
canal introduse de Se angajarea provizorie pe de
SePtembrie a. d-lui Alexandru Penesen, In
de suplimentar la directiunea Noi, Dem. I. Dobrescu, comisiunei
dastrului, pentru lucrdrile de asanare a lacurilor interimare a consiliului general al municipiulul
din nordul capitalei, urmând fi eu un
jeton zilnic de prezentä de 400 lei, art. 364
al bugetului exercitiului In curs.
secretar este a- Se aprobá Inaintarea, pe ziva de Septembrie
la indeplinire a prezentei deciziuni. a. a d-rei Elena Istrate, telefonistA la
Militari, in
Pre$ed. Inter. Dem. acea
p. Secretar G. Domnd general este
No. 44187/6413 ducerea la a prezentei deciziuni.

DECIZIE Presed. Inter. Dem.


p. Secretar general,
Având vedere Inregistrat la Nr. Nr."44189/6415 A/929.
43298/6322 A/929, prin care directiunea adminis-
a bunurilor depozitelor comnuale, cere
a se aproba läsarea disponibilitate a domnului
Andrei Polihroniade, controlor suplimentar la
Licitaiii
acea pentru de activitate; Se la zilele mai
vedere propunere se face jos 11 dim. muni-
In serviciului; cipiului I sir. Sf. Vineri
vedere drepturile ce ne sunt nr. 46, :

rite de regulamentele In vigoare;


Noi, Dem. I. Dobrescu, pre$edintele comisiumei In ziva de 16 Septembrie.
interirnare a consiliului general al municipiului
Bucure$ti, Inchirierea de zid Nr. 7 din
pe aprobare la
31 pentru de zarzavat.
Andrei Polihroniade, controlor supli- este de lei 31.000 anual.
mentar la directiunea administrativá a bunuri- de 3100 nanera.
depozitelor comunale, se disponibi- 2) InChirierea a 15 dela hala Amza pe
pe ziun de 15 Septembrie pentru aprobare la 31 Dec. 1930, pentru de-
activitate. de precupefie came a-
Domnut secretar este cu de alterabile.
ducerea prezentei deciziuni. 3) Darea lemnelor ce
vor sosi depozitul Obor la
Inter. Dobrescu provizorie'lei 500.
p. general, G. 4) Darea a de
44188/6414/1929. lemne din Obor,
ferite
CIZIE provizorie de
Diverse refacerea
vedere Nr. la Colentina
43457/6302 A/929, prin care primária comunei de admitere la licitatie 5% din
burbane Militari, cere a se aproba pe de devizelor.
Septembrie a. inaintarea d-rei Elena Istrate, 6) Construirea unei camere la industria-
telefonistä la acea primdrie, de din comunal pentru postul de
secretará, vacant dela 15 August a. prin transformare.
demisiunea d-rei Virginia ; Devizul valoare de lei 151.300.
Având vedere deciziunea Nr. 1424 30 7) Decorarea proprietátei
August a. a domnului pre$edinte al comisiu- Gheorghin din
interimare a conrunei suburbane Militari ; Nr. 2. Devizul valoare de lei 46.725.
Având In vedere aceastä propunere se face 8) stalpilor
In ; de armat dela hala le din Abato-
Pentru aceste virtutea drepturilor rul
ne sunt conferite de regulamentele Garantia provizorie de 5% din valoarea
vigoare ; devizului in numerar sau efecte pe cursul zilei.
16
MONITORUL COMUNAL
In de 17 Septembrie
pe termen 1950
5) (La ora 9 dimineata la Oborul de vite). rie 1933, conform conditinnilor
zarea a 6 din serviciul grajdurilor.
In de 17 1929.
In ziva de 20 Septembrie 1) Inchirierea a 8 de zid din
came 9-16 prt. mezeluri,
gräSimi- pe termen
Abator la hale din 1 Ianuairie 1930-1
pe 1933. conform stabilite.
5 de admi-
este de lei 250.000, numerar pe
zilei. In de 18 1929.

In Inchirierea a 8 de zid din halei


de 1 Octombrie de came Ghica 17-24, sta-
Inchirierea bilite pe
Nr. 6 din
de peste Ghica la 31 1930.
Q33.3 conform eanditiunilor stabidirte.
este de lei 36.000. Supraoferte nu sunt admise.
provizorie lei 4000.
2) Inchirierea de zid Nr. 136, furniturile se
mitate eu generale pentru
corespunzáloare din de
Bibescu pentru vânzare de zarza- municipale din 28 Mai 1885 a con-
la 31 Martie 1930. ditiunilor speciale pentru fiecare in
este de lei 54.000. parte.
provizorie este de Inchirierile se fac conform conditiunile gene-
lei 5500.
3) Inchirierea gheretelor din Academiei
pentru inchirierea bunurilor comunale apro-
anume: o bate de consiliul 28 Ian.
destinatia
pentru vácsuitul ghetelor eu de lei a conditiunilor speciale, stabilite
000 anual, cea de a doua destinatiune pen- asupra destinatiunei tennenului,
vânzare de rute pentru fiecare de a lua par-
nealcooliee eu la aceste licitatiuni sunt
chiria de lei 000. ca ziva
4) compartimentelor Nr. se intereseze la dir. licitatiilor, str. S-ta
F. pivnitele Vineri, camera nr. 46, zi de lucru, orele de
por- serviciu
din comp. No-. 15 16 din conditiunilor garantiilor
piata Anton rei ofertele urmând a se prezenta
dinspre str. Oituz) pe lele orele indicate mai sus,
dela 26 Octombrie 1929 la Aprilie
1932. Garantia de admitere este de 10 la solite de cerute separate de o-
In numerar din valoarea ofertei. de im borderou nu.merarul
5) Inchirierea compartimentului Nr. 68 bis din efectele.
halei de came pe Adjuclecatarii inchirierilor vor trebui
aprobare la 31 Martie 1930. dupá licitatie china pe 6 luni
dela care licitatio comptecteze garantia este egalá
de lei 15.000. Ga- un sfert din
rantia provizorie lei 2000 numerar. anualä, care s'a
6. provizorie.
de Nr. 4 Art. 72-83 din legea asupra contabilitgtei pu-
Bibescu 30 1930.
lei 74.316. sunt aplicabile acestei licitatiuni.
Garantia provizorie lei 8000 niumerar.

In ziva de Odombrie 1929


In de 24 1929, ora
1) Inchirierea noudui de -avea
a. va
la Dir. a U. C. B. din str.
comunal termen de Nr, 2 colt
lei 1.500.000.
de lei 150.000. oferte in
str. Dinu,
zina de 16 Oetombrie 1929.
pentru admiterea la de
lei 60.000 zeci mii) .
1) a8 de zid
de came Ghica Proectul, devizul speciale
Nr. eu des- informatiuni Uzinelor
MONITORUL COMUNAL 17

In ziva de Septembrie 1929, ora


24 a. la de serviciile insti-
va avea Dir. gen. U. C. B. din str. Otetele- tufiunile de calsei pu-
Nr. o cu conform speciale 5%
oferte pentru intreprindere a ca- rea numerar in efecte pe
nalizgrii str. Zoe Grand, Zinca Golescu Eduard
Grand. 2.
la de sobelor
40.000 (patru zeci mii).
devizul,
la secretariatul
i administrafia
publice conform condifiunilor speciale 5% din va-
pe
cursul zilei.
Se aduce
Bucuresti
- vor fine ziva de
- de Gaz
Septembrie
de a parte
ziva
sunt
se intereseze la
25 orele serviciu, asupra con-
ora 10 a. sediul str. urinând a se
8-10, pentru a. 2500 orele indicate mai
de pentru Art. 72-83 din legea asupra
cum de se pot exa- acestor
in z.i de 11-12
a. la adresa de mai sus.

- Se aduce la ziwa de de-


21 Septembrie ora 10 a. m. Munici- de doi
piului Bucuresti - Uzinele de Gaz Electrici- toare:
fate - fine aprovizionarea cal: stea in frunte,
700 stâlpi de susfine etatea 9
niile pe doilea: coama dreapta pu-
de de se urechea e-
pot de lucru la tate de aproximativ
din str. No. 8-10 predafi
11-12 a. suburbane cátre de
andarmi al comune, cari adus co-
-- Se aduce la cunostinfa in muna
mai fixate, 11 se in Casei
Schitu Nr. I-a din a comunei
10 oferte Pietrele i-a figan nomad,
chise. de de post.
In ziva de Septembrie 1929. Probabil au de figan
1. Furnizarea a 61.000 vreun
ghivece de I.
Lecesare casei publice, in Vasile D.
1930. conform condifiunilor garan-
de 5% din din comuna Pantelimon.
ofertei numerar sau Se face pro-
fecte pe
2. Concesiunea in de 15 se pre-
din Parcul a-i mai va dovedi
in Tomescu,
tru concesionar de a de proprietate.
o mai
profitul sáu. 10% valoarea in spre ai prin
licitafie de primária comunei
In de Septembrie 1929. bane conform legii contabilitkei
blice.
1. Furnizarea de brazde necesare
publice
-In 3 Septembrie a. ora 24 a dis-
1930, conf. câmpul de
speciale. 5% valoarea ofer- bane Vodg, Progresul,
tei numerar sa u efecte pe aproxinnativ 10
2. Darea a curkeniei cosurilor tea locuitorului Gh.
18 MONITORUL

TABLOLIL 13.
chelner,
Ráscanu, major 35
17,
de de erban, 30
la oficiul al acestui Bucuresti fund. 17.
dela Sept. inclusiv a. c. 14. Grigore Ghuocea, major 33
1. Bucuresti, strada Franzelari 5, Floarea
25
26 ani,
strada curesti strada Franzelari 5.
sou Tei 62. Profira
17 ani, profesie,
15. Gherkunov, major
ani, Bucuresti Franzelari 5, Eva
Tei 62.
21
major 30
fotograf, Franzelari 5.
49, ou Eli- 16.
sabeta 16 ani, Barbei, major necásSitorit, 25 ani,
Bucuresti strada Pop 1, cu Diinu,
18
3. major 52 ani,
particullar,
17. Normanel Constantin, major necAsátorit,
strada 2, cu
ani. strada Olga
46 profesie, Bu-
;strada 12.
18 profesie,
4. Jean strada Ioana 32.
30 calpitan,
Cluj 18. Hie Enache, major 25 ani, func-
20, Elisa Polysu, ma- Bucuresti
21 ani, 38,
profesie, Curcá,
11. 17 ani, profesie,
5. Preda
l\lereni de
major ani, 19. Alexandra
Craiova, strada Cogálniceanu 5, Maria
major 32
Bucuresti 6, cu
20 profe- majorá
sie, 22
Zidarului 3. unnu
Leon major arhi- Traian 116.
Petre Liciu 12, Lucretia 20. George Baldovin, major divortat, 38
tist. C. A. Rosetti 3, cu Louisa Mayer,
34 ani, profesie,
46. 24 ani,
7. Jordan
rsti C. A. Rosetti
major 28 ani, 21.
Bucuresti strada cu Anica muncitor, Cristel, major necásátorit, 26 ani,
Onodi, strada 31,
18 profesie,
25 profesie,
Bucuresti strada Grániceri
8. Mihail Bucuresti strada
major 37
strada Constantin major 31
de sus 2, Ioana Bucur, mecanic,
43 Rozalia 16,
strada Gego, 17 ani,
de sus 2.
9. Gheorghe Netu, major curesti strada Drul Dona 10.
33
tionar 23. Einstein; major 28 ani,
strada Spátari 17, cu Coltei 25,
Popescu, 33 croito- Schwartz,
Bucuresti 25 ani, profe-
Spátari 17. sie, Bucuresti strada Maria 5.
major 27 24. Gheorghe Teodoru, major
Bucuresti 24
Enei 6, Virginia Stoice- student,
24
Academiei 3, eu
Bucure-
strada Enei 6. 21 pro-
Bucuresti, strada Academiei 3.
Popovici, ani, 25. Lar, major 24
Bucuresti Voivozi 57,
Gailland, Carol 3, ou Dora
29 ani, profe- Zisman, 24 rBu-
sie, Dijon De Lilas 23. curesti strada 3.
12. 26.
25 major 29
2, ou Teiul 5.4, cu
Marinescu, minors 19 ani, geta 26
Bucaresti Radu dela strada 54.
Nr. 75.
Eremia, major 26 ani,
MONITORUL COMUNAL 19

Tei 9, cu Maria Burcä, 36. Josef major 42 artificier,


16 ani, Bucuresti B Maria 2, cu Beila Sapira,
strada 9. 33 strada
28 Constantin Petrescu, major 22 8.
ani, constructor, Vitan 163, 37. Nimitan, major 24 ani,
Zetcovici, 22 strada BaitiOe 26, cu
profeste, Bucuresti Doninifei 20 ani, profesie,
Aiiic major 28 Bucuresti strada 26.
8, cu Henrietta Gold- 38. Carem Portan major
21 profesie, torit, comerciant, G. 22,
srada 44. Eugenia Filipescu, 24
major 24 profesie, G. D. 22.
strada 3, 39. Pandele necásátorit, 25 ani,
21 cismar, Bucuresti strada 9,
38. .22 pro-
31. Vanghelia major 29 ani, Bucuresti strada
33, 41. Andrei PeskesspoUlos, major 22
functionar
Paraschiva 31 zugrav, strada Alexandru
profesie. strada 33. Tei 14, Polixenia Panait, 26
32. Constantin 40 ani, profesie; strada
-muncitor, BucureSti Nicolae Ele-
na Oprisanu. 35 ani, 42. Ion N. major 23
Sftu Tei Bucuresti strada 46, ou
f
33. Dumitru B. major 28 ria necásátoritä, 25 ani, pro-
fesie, Bucuresti strada 46.
ani. functionar particular,
30. Anica ne- 43. Marin, major 27 ami,
22 ani, profesie, lionar, Bucuresti fra 8, cu Dumitra
24 ani, profesie,
34. Bajka, 27 strada Radu dela 28.
Bartha, 44. Ion major 22 ani,
ror, Bucuresti Tei 42,
21 strada Toamnei 103, loana
'Temelie, 21 profe-
resti 42.
major necásátorit, 23 sie, Bucuresti strada 103.
35.
particular, Epuri- 45. Leopold Leon, major vaduv, 34 ani, compta-
Josephina Knapp, bil. Bucuresti strada 10, cu Maria
particular, Bucuresti strada 30 ani, functionarä,
29. strada

SECTORUL NEGRU
DECIZIA Nr. 117 DECIDEM:
D. St. agent de su..
plirnentar prin decizia Nr. 72 se numeste
Având vedere cererea la Nr. ziva de 1 Septembrie a. postul de
16794/5261 B, prin care d. I. Caragea bir. cl. de biurou bugetar serv. Finaneiar,
la Serv. Financiar a demisionat din acest post buit salar de de lei 1050 lunar plus acce_
pe ziva de 1 Septembrie a. d. D-tru se angajeaza
militar, ce a fost primitä mod provizoriu postul de angent
face d_lui St.
suplimentar la Pere. V
de noi pe aceiasi zi ; de lei 5000
vedere ofertele de serviciu primite aceesorii.
la Sect. Negru ; D. este aducerea la
In virtutea drepturilor ce ne conferá art. 60 al. a prezentei deciziuni.
6 din legea pentru unificarea administrativá ; Presed. Comis. Interim. Al. R. PROTOPOPESCU
Noi, Al. R. Protopopeseu, Presedintele Comis. Seeretar, M.
a consiliului comunal al sec. Negru No. 16794/5261 B/929
20

DECIZIA Nr. 119.


Având in vedere bunul mers al
a
serviciului cât
rezolvarea mai urgentá a lucrárilor acestui Se aduce la cunostinta a amatorilor
sector ; ziva de 28 Septembrie a. orele 10 a. m. se
Având in vedere deciziunea noastrá va tine localul acestei prirnárii
Februarie 1929 prin care
Nr. 6 din din str. Sf_ta Vi-
pe d. g_ral neri licitatiune pentru concesionarea
tre Vasilescu, mebru in comis. dreptului de ridica bdlegarul provent de la
interimard, cu
dela serv. de Comunicatii ; sectorului II Negru.
In virtutea drepturilor ce ne Termenul concesiunea este d 1 an,
de organizare administrativá noua lege clela 1 Octombrie 1929.
;
Noi, Al. R. Protopopescu, Amatorii vor depune o garantie provizorie
terimare a primäriei sect. Negru cornis. in_ de
lei 5000 care se va complecta de
chiar adjudecatar
ziva licitatiei 25 la din
zultatá la licitatie care nu se va
tea ridica de la expirarea termenului.
Cu de 7 Septembrie a. Ori ce informatiuni se pot lua
la noi dispozitiuni cru ori ce zi de
pe d. C. Dobrescu, orele 11-13 dela serviciul Administra_
membru in comis. interimard a sect. tiv.
supravegherea, rezolvarea Negru, cu
lucárrilor referitoare la serv.
aprobarea tuturor
locul d-lui de comunrcatii,
Petre Vasilescu.
D. secretar este aducerea la D-nei Maria D. Antonescu
a prezentei deciziuni. mostenitorii def.
Dumitru Antonescu strada Laborator Nr. 74.
Presed. Comis. Interim. Al. R. Am onoare a
PROTOPOPESCU face cunoscut consiliul
No. 17314/5397 munal prin deciziunea
929 a dispus exproprierea pentru ziva de 11
Secretar, M. Rofeanu utilitatea pu-
interesul alinierei Laborator a u_
DECIZIUNEA Nr. 120 nei portiuni de teren din imobilul situat in Bucu-
strada orator Nr. 74 proprietatea
Având vedere d. Barbu Protopopescu
mit pe ziva de 1 Aprilie a. c. prin decizia Planul toate actele referitoare
postul de Nr. 49 s'au depus
serviciu cl. III bugetar la serv. cancelaria Serv. Contencios al Comunei,
Financiar, nu de vor sta
prevázute a le vedea zece zile ; acest timp puteti veni spre
pentru statutul a face observatiunile ce
a ocupa aceastá functiune,functionarilor publici de de cuviintd. crede
actele sale de stare cercetându-se expirarea acestui termen, toa-
s'a constatat te se vor trimite d_lui prim procuror pentru
vârsta de 62 ani ; are a sesiza tribunalul.
Având ofertele de serviciu primite
la sect. Negru ; 5909/566/929
In virtutea drepturilor ce ne
legea pentru unificarea administrativá art. 60 din coltDoamnei Maria Bd. Ferdinand No. 83
Noi, Al. R. Protopopescu, ; Brasoveni.
interimare a consiliului comunal al sect. comis. Am onoare a
Negru face cunoscut consiliul co..
munal prin deciziunea ziva de 5 1929
DECIDEM: a dispus exproprierea pentru utilitate
interesul alinierei strázei a suprafetei de 31.60 m.
D. Barbu Protopopescu,
serv. cl. III, la serv. p. teren constructia aferentá situat Bucuresti,
financiar, se disponibilitate pe ziva de 1 Bd. Ferdinand Nr. 82 proprietatea d-voasträ.
Octombrie a. locul Planul toate actele referitoare
ceas se numeste pe a_ s'au depus as-
d. Cernovdteanu. cancelaria Serv. Contencios al Comunei,
D. secretar este insárcinat aducerea la de vor sta zece zile ; acest timp puteti veni
a prezentei deciziuni. a le vedea a face observatiunile ce spre
de cuviintd. crede
Presed. Cornis. Interim. Al. R. PROTOPOPESCU te actele se vor trimite expirarea acestui termen,
d_lui prim procuror pentru
Secretar, M. Ro9eanu sesiza tribunalul.
No. 16795/5260
Nr. 21403/1928/625 E/1929
21

Domnilor Gherghina N. Costache 4. I. major 24 ani,


che personal ca sot pentru autorizare fund. II tábácar lucrdtor, Bucuresti Laborator 107,
Raion Nr. 9-11. Maria Grabovschi, 21 ani
profesie, Bucuresti, Laborator 107.
Am onoare a vá face cunoscut comisia inte- 5) Karol Kovaci, major 21 ani,
rimará prin deciziunea ziva de 29 lie Mezelar lucrktor, Bucuresti, Cálárasilor 313,
1929 a dispus exproprierea pentru utilitatea publi Juliana Buci, 22 ani, pro
interesul alinierei a suprafetei de fesie, Bucuresti 313.
30.22 m. p. situat Bucuresti fund. II Raion 6) Tudor Grigorion, major necásátorit, 28 ani,
Nr. 9-11 proprietatea d-voastrd. muncitor, Crivineni 26, Ana I. Nico-
Planul toate actele referitoare s'au depus lae, 22 ani, profesie,
cancelaria Serv. Contencios al Comunei, curesti, Crivineni 26.
de vor sta zece zile ; acest timp puteti veni spre 7. Teodor Teodorescu, minor 20 ani,
a le vedea a face ce crede functionar comercial, Bucuresti, 26,
de cuviintä. expirarea acestui'termen, toa- N. Bratu, 26 ani,
te actele se vor trimite d_lui prim procuror pentru profesie, Bucuresti, vii 21.
a sesiza tribunalul. 8. Constantin I. Istrate, major necásátorit,
ani, Mecanic lucrktor, Bucuresti, Heliade vii 13,
Nr. 7711/736 Petra 28 ani,
profesie, Bucuresti, Heliade in vii 13.
D_nea Paima Dumitrescu, interzisd prin d. co- 9. Dobre major 27 ani,
lonel G. Marinescu numit de Trib. ad-tiv al averei pantofar, Bucuresti, fd. lea Nouá 9 bis,
strada Pitar_Mosi No. 25. Martha I. Veresmortisn, 24
ani, profesie, Bucuresti, fd. lea 9 bis.
Am onoare a face cunoscut comisia inte-
rimará prin deciziunea datá ziva de 6
10. Petra Toma, major necasátorit 26 ani,
muncitor, Bucuresti, Ceair, Roza Blaju I. Sagor,
1929 a dispus exproprierea pentru utilitatea
interesul alinierei cal. 21 ani muncitoare, Popesti-
a unei pro_ Leordeni
tiuni de teren din imobilul situat Bucuresti cal.
11. Mihail major 22 ani,
Nr. 191 proprietatea d-voasträ. Desenator,
Planul toate actele referitoare s'au depus Valeria A.
6,
Huber, minorá necásátoritd, 20 ani, profesie
cancelaria Serv. Contencios al Comunei, Bucuresti, 104.
de vor sta zece zile ; acest timp puteti veni spre
a le vedea a face observatiunile ce 12. Constantin P. Hagi loan, major necásktorit
crede 37 ani, functional comunal,
de cuviintd. Dupá expirarea acestui termen, toa- Plantelor
46, Constanta A. Lebu, 24
te actele se vor trimite d_lui prim procuror pentru
a sesiza tribunalul. ani farmacistk, Borudsani
13. Ignat Bardot, major 34 ani,
Nr. E/929. cismar, Sos. Vergului, 276, Ileana
Andras, 21 ani, croitoreasä,
Bucuresti, Sos. Crângasi 140.
14. S. Blum, major necásátorit, 27 ani,
TABLOUL artist, 10, cu Aluna Penchos,
28 ani,
declarafiilor de proecte de profesie,
3.
registrate la oficiul de stare al sector
dela Sept.
15. Petre Bubulon, major 35 ani,
1929
tionar S.T.B. Bucuresti, Petrescu 16-lea, 25,
1. Traian Dumitra N. Ion, divortatk 29 ani,
Dánescu major necesátorit 36 profesie, Bucuresti, Fântánica 25.
ani, Bucuresti, 8, Ana C. Anastasiu 16. Atanase Andrutu, mapor necásátorit 32 ani
necasátoritä 22 ani, croitoreasá, Bucuresti, junctionar particular,
130. Cal. Mosilor 264,
Matilda Elena majorä necásátoritä,
2. Zissu Lerman major 29 ani tipo- 22 ani, profesie, Bucuresti Cal. Mosilor 264.
graf lucrktor, Bucuresti, Fetitelor 12, Leia Isidor Singer, major 26 ani
men 29 ani profesfe, Bucuresti Fetitelor 12. nichigiu, Bucuresti, 123, Sstera Luzick,
3. Alexandru Vasilescu major necdsätorit 25 necásátoritd, 19 ani, profesie, Bucu-
ani, functionar comerciant, Bucuresti Cálärasilor resti, Banu Márácine 33.
63, eu Maria Stánculescu 27 18. Mihail Tincul, major 31 ani zi_
ani, fárá profesie, Bucuresti Cálárasilor 63. dar, Sos. Colentina 125, Ana Todo-
22 MONITORUL COMUNAL

ran, necdsátoritd, 19 ani profesie, Bu_ 30. Jordan Vasilestcu, major neasátorit, 28 ani,
curesti, Tei 38. mecanic, Bucumti, Plantelor 71, Anica Onodi,
19. Dumitru Negulescu major necasátorit, 18 ani, protesie, Bucu-
27 ani, functionar particular, Bucuresti, Cometa Grâniceri, 17.
70, cu Lucia Cleopatra Dracopol, 31. loan S. Tomescu mapor necdsätorit, 36 ani,
profesoard, Bucurest Gogosi, 4. timâlar, Bucuresti, Sos. Pantelimon 166, Teo_
20. Constantin Dumitrescu, major divortat, 32 dora Petre R. Fierea, 32 ani, mun-
ani, mecanic, Bupuresti, 18, cu Va- citoare, N_lae Ion Polizu.
silica majora 32 ani, 32. Moise lard, major divortat, 36 ani, meca-
profesie, Bucuresti, Bucuresti, 54, Maria M. Gheor_
21. Izalos, major necásátorit, 30 ghe, necásátoritd, 29 ani, profesie,
Bucuresti, G_ral Stan Poetas, 2, Bucuresti, Raionului 3.
Maria I. Moroianu, necásátoritd, 24 ani . Constantin Petrescu, minor nedsâtorit, 20
protesie, Bucuresti, 2. ani, conductor technic, Bucuresti, Sos. Vitan 103,
22. Mayer Rosmarin, major 29 ani, Maria Zatcovici majorá necásátoritá 22 ani,
comptabil, Bucuresti, Triumfului, 4 Sali_Silvie fárá profesie, Bucuresti, Domnitei 1.
Rubinstein, 26 ani, 34. Aizic Grunberg, Major necásátorit, 28 ani,
Bucuresti, Olteni, 33. Sft. 8, cu Henriette Gold-
23. Nicolae Stanev major neasátorit, 27 ani, stein, majorá necásátoritd, 21 ani, profesie,
medic, 4, Maria I. Bemga, mi_ Bucuresti, Raion.
norá necásátoritá, 20 ani, fárá profesie, Bucuresti, 35. Dumitru Gheorghe, majar necdsätorit, 31
4. ani, muncitor, Bucuresti, 12, Constant_
24. Mircea I. Buda, major necdsátorit, 28 ani, na Dumitrascu, majorá necásátoritá, 26 ani, fárá
functionar public, 8, Elena profesie, Bucuresti 12.
Blaga , majorá 28 ani, 36. B. major necdsâtorit, 28
Bucuresti, Ursului, 8 ani, functionar particular, Bucuresti Teiul
25. George B. Lupescu, major necásátorit, 31 nei 35, Gh. neasáto_
ani, inginer, Bucuresti, Pache, 7, Clara H. ritá, 22 ani, profesie, 242.
Eisenharnder, 23 ani, 37. Lixandru Stroe, major divortat, 34
protesie, Bucuresti Bd. Pache 7. ani, Sos. Pantelimon, cu
26. Mändica Sterca Gheorghe, major necásä_ dora Vasile, minorá 20 ani,
torit, 27 ani, cárutat, 22, muncitoare,
Maria St. necásátoritd, 19 ani, 38. Avram, major 42 ani, artificiar,
Bucuresti, Dristorului 100. Bucuresti, B_dul Maria 2, Berta Feiga Sapira,
27. Herman Ferdinand Housem, major divortatd, 33 ani, profesie, Bucuresti,
torit, 49 ani, particular, Bucuresti, 8.
generdri, 12, Frieda Metener, 39. Mauriciu Blumenfeld, major 23
ritá, 47 ani, profesie, Regenerári 12. ani, functonar particular, Bucuresti, Epurilor 11,
28. Marin R. major necásátorit, 24 cu losephina Kuojop, 24
ani, tâmplar, Bucuresti, fd. Popa 74, ani, particulark Bucuresti, Decebal
I. Drene, necásátoritd, 24 ani 30.
toreasá, 67. 40. Nicolae Ion Somson, major necásátorit, 30
29. Dumitru Malonca, major neasátorit, 21 ani, ani, zidar, Bucuresti, Frunzei 25, Martha
muncitor, Viitor 142, I. Avram Tränison, 26 ani, fárá profe-
majorá necásátoritd, 33 ani, sie, Bucuresti, Frunzei 25.
Brânzaru, 3.

SECTORUL III ALRASTRU


Garantia se la 5% asupra ofetrei
mérar sau efecte garantate de la
Se aduce de 20
Septembrie 1929 orele 11 dim. va tine in se
primarii prin oferte pot lua zi de 11-13 ser-
chise dare in u- al acestei
nei de 100 vagoane de foc, esen- Mihai Nr. 3.
fag cer neoesare Supraoferte admise. Aceste initreprin-
MONITORUL 23

se
rale pentru
conformitate
municipale din 27 Mai
TABLOU
1885. declaratiilor de proecte de primite
D-nii de a lua parte registrate la de stare al acestui sector
sunt a se prezenta sus aratata zi dela 5 - 11 Septembrie 1929
preparati
Art. 72-83 din 1. Petrie major 24 ani,
blice public, str. Puisor eu Persefanie Maga,
23 profesie, Bucu-
- Se la in ziva de resti, Puisor.
Sept. 1929, orele dim. se va tine in 2. Ionvaduv, 35 strungar,
primarii prin oferte in- 51, cu Anica Sauca, majo-
str.
chise pentru dare in intreprindere a a divortata, 38 profesie,
vagoane ovaz, 18 vagoane pae de Lazureanu 51.
vagoane pae de 3. Joan Popovici, major necasatorit, 24 fun-
cari se pot vedea serv. admini- tionar, Bucuresti, str. Savulescu Nr. 26,
zi de lucru orele Maria necásátorita, 23 ani,
Garantia spre putea parte la licitatie fi- profesie, Bucuresti, Athanasie 26.
la lei 5% asupra pfertei, numerar san
cotate pe cursul 4. Anastasia, major divortat, 47
Supra oferte nu sunt intreprin- merciant, Rahova 209, cu Maria C.
. Vasile, 24 ani, profesie, Bu-
in
din 27 Mai curesti, Rahova 209.
pentru
de a parte Albert Saporta, divortat, 39 ani,
sunt a se prezenta sus aratata zi comercial, Uranus, 24, Elena
in Toth, 21 profesie,
Art. 72-83 din legea asupra Bucuresti, Uranus 24.
Mice sunt aplieabile acestei
6. Gheorghe Petroeanu, major 27
eomerciant, 13 Septembrie 121, cu
Notificare Dumitreseu,
BucureSti, 13 Septembre 121.
30

Domnului Max
Apostoli No. 41 7 Constantin Lupulescu, major 25
functionar 40, cu Elena Ber-
Am onoare face 21
prin ziva de 16 Julie 40.
1929 Nr. 378 s'a dispus exproprierea u-
tilitatea in interesul alinierei str. 8. Froim major 50 comer-
postoli de teren de 48.56 plus calea Rahovei 124,
retrageme 5.47 mp. situat 41 pro-
No. 41, proprietatea dv. fesie, calea Rahovei 124.
toate actele referitoare s'au depus 9. Ioan major 25
oancelaria serviciului particular, Episcopul
vor sta zece zile; acest limp 11, Gaunescu,
spre le vedea a face observatiunile ce cre- 28 Bucuresti, Episcopul on 11.
de expirarea acestui
se vor prim-procuror pen- 10. Gheorghe major
a sesiza Bucuresti, Spl. Bolintineanu, 22, Maria
Petean 28 Bucuresti,
15327/479 E 1929. Bolintineanu 22.

a a a
24 MONITORUL COMUNAL

SECTORUL IV VERDE
PROCESUL VERBAL Nr. 16 rile din deviz, la care se va
dela 3 1929 70% oferit
9. Se pavarea Vizantea de atre
Noi, G. Angelescu, interi- I. Georgescu Al. cu
mare a primäriei Sect. IV Verde, asistat d. tare din deviz, la care se va aplica rabatul de 7%
Emil Nädjde, secretarul acestui sector. oferit la
Având in vedere Comisiunea interimard a 10. Se o pasuire 20 Aprilie 1930
convocatä mod legal cu adresa Nr. 18619 pentru därâmarea imobilului in
din 23 a. str. Pasteur Nr. 13, proprietatea d-lui Alex.
potrivit acestei convocdri co- dorescu.
misiunea in ziva 11. Se respinge oferta D-tru
de 3 de a
a. orele 5 d. a., localul a- se atre din b-dul
cestei la apelul nominal au Col. M. Ghica f. n. pentru
puns unui obor
membri : P. Bruteanu, Bucur, Al. de furaje.
Enescu, Mari- 12. a se elibera d-lui S. A.
nescu, C. au-
G. Tamara Col. V. torizatie de constructie la proprietatea sa din
sescu, Al. Orescu. b-dul Basarab Nr. 135, dând declaratie autentich
majoritatea atunci se va face alinierea
a putea delibera, Comisiunea convo- va avea nici o pretentiune pentru par-
indeplinirea formelor cerute de lege, s'a . din veche
declarat deschisä. va singur clädirea pe aliniere.
Se citeste precedente se a- 13. exproprierea prin
a terenului In supr. de mp. constructie
discutiune punctele orclinea stare in supr. de 21.60 proprieta-
dându-se urmátoarele : tea d-lui Ion I. situatä str. Vladoianu
1. Se decide ca de a strkei Nr. 36, pe pretul de lei 600 mp. fixat de comisia
Turda se dea spre executare prin in- technicä.
s'au tinut 2 licitatii publice 14. Se citire exproprierea
rezultat. justitie a terenului in supr. de 80.58 mp. con-
2. decide ca lucrdrile a de zid in stare mediocrá in supr. de
Scarlat Varnav (Grant) se dea spre executare mp., proprietatea d-lui D-tru
bund de oarece tinut ' Petre 3,
citatii publice pretul de lei 700 mp.,
rezultat. fixat de technia. .
3. Se decide ca de a fundäturii 15. Se
Bran avizul comisiei technice dela 20
dea spre executare prin August a. c. relativ la rectificarea suprafetei te-
d'e oarece s'au tinut publice renului expropriat de la most. I. Antonescu din
rezultat. str. Hagi Nr. 2 colt
Se decide ca lucrárile de str. Go-
sträzii Tu- se dispune ca formele de expropriere
dor sä spre executare prin a terenului se
de oarece tinut pentru supr.
licitatii publice de 45.35 mp. de legiuita retragere
rezultat. 18.30
5. Se decide ca lucrärile de a sträzii 16. aprobá exproprierea prin
se dea spre executare prin a supr. de 62.45 mp.
lä, de oarece s'au tinut de
licitatii publice giuita retragere de 61.25 proprietatea most.
C. Cora, Basarab
6. Se decide de a strkii Nr. 89, pe de lei 1000 mp. fixat de
se dea spre prin technicd.
de oarece s'au tinut 17. Se aprobd exproprierea prin
rezultat. a
7. decide ca supr. de 4.12 mp., proprietatea
de a strkii d-lui Simion Välduva, in G-ral
fata bis. Grant) se dea spre pe
executare prin de lei 3000 ixat de
invoialä, de oarece
nut publice rezultat. 18. Se
Se pentru o cererea Soc.
strázii de Uzinelor Met. Grivita pentru construirea unei
d-nii I Al. eu de garaj.
MONITORUL COMUNAL 25

19. Se amând pentru o cererea so- Läutaru se dea spre executare prin
Uzinelor Met. Grivita Sfinx de a con- de oarece licitatii
de dela fabricile din rezultat.
str. Ana a o racorda cu canalul co- 32. aprobá ca de a
lector de pe calea Grivitei. Nic. se dea prin de
20. Se in citire expróprierea to- ce s'au licitatii publice rezultat.
prin a propr. d-lui Petre Minescu, 33. ca de a unui
str. Cost. Marinescu Nr. 40, din tuar pe portiunea intre
teren in supr. de 147 constructie in supr. str. Ec. se dea execu-
de 51.67 mp. pe de 600 lei mp. terenul tare prin de oarece tinut
700 lei mp. fixat de comisia technica. licitatii rezultat.
21. Se decide' ca d. consilier 34. Se ca de a str.
forma satisfacerea cererei nei se dea spre executare prin
d-lui ing. V. serv. cadastru, prin de oarece s'au tinut licitatii
care a cerut i se ordonanteze salariul pe 4 luni publice rezultat.
pentru a-si putea termina 35. Se ca lucrárile de a str. Pa-
22. Se ca compart. 7 din piata Cre- raschiva Gherghel se dea spre executare prin
teanu se inchirieze d-lui Ion pe termen de oarece s'au tinut licitatii
Septembrie 1929 la 23 Aprilie 1930, publice rezultat.
de lei 20.000 mii) anual, ofe- 36. Se ca lucrdrile de a Zoe
la licitatie. Grant, portiunea str. Const. Grant
23. Se ca construirea exploatarea pe propr. d-lui sä se execute prin
timp limitat grupuri edilitare sä. se dea spre de oarece tintut licitatii
executare prin de oarece s'au publice rezultat.
nut licitatii publice rezultat, anul ace- 37. ca pavare a trotua-
construindu-se numai vespasienele relor de pe str. Cluj se dea spre executare prin
restul se vor da spre executare a- de oarece tinut licitatii
nul viitor. publice rezultat.
24. Se ca lucrdrile de a 38. ca lucrárile de trotua-
Oiteni (Pr. Carol) se spre executare prin relor de pe str. Turda se dea spre executare
de oarece s'au tinut licitatii prin de oarece s'au tinut lici-
tatii rezultat.
25. Se ca de a str. 39. Se aprobá ca lucrdrile de a sträzii
(Crângasi) se dea executare (prelungirea) se dea spre execu-
de oarece licitatii de oarece tinut
rezultat. licitatii publice rezultat.
26. Se ca lucrdrile de str. 40. Se ca lucrárile de a
se dea spre executare prin Atelierelor (Prunari) se spre executare
de oarece s'au tinut licitatii prin de s'au tinut li-
rezultat. citatii publice rezultat.
27. Se ca de pavarea str. 41. Se ca lucrärile pentru executarea
covei (Cdrämidari) se dea spre executare prin unui trotuar de asfalt pe
de oarece s'au licitatii str. se dea spre executare prin
publice rezultat. de oarece s'au tinut
28. Se de pavarea str. rezultat.
galina Carol) se dea spre executare prin de zi se
de oarece s'au tinut la orele 7% d. a.
publice rezultat.
29. Se ca lucrárile de a Presed. comis. interimare,
II, portiunea str. Pomeni- Secretar,
rei str. I, se spre prin
de oarece s'au tinut licitatii DECIZIA Nr.
30. Se ca de a al
cdrutabile de pe str. Tone se dea spre rei al prim6riei sect.
executare prin de oarece s'au Verde;
nut licitatii publice rezultat. Având vedere puterile 60
31. Se aprobá ca lucrdrile pavaré a legea de unificare
26

Noi, G. Angelescu
mare a primáriei sect. IV Verde. iuteri- de alte fondu-
rile
la suma de lei 10.000
actele justificative
DECIDEM: sumelor
.pe d. G. Petrovici, D. G. Petroviei va putea delega
contenciosului municipiului damn
aceste atribu-
avocat, ea din
in numdle se lui pe timpul d-sa fi
secretar al sect. IV verde este
apere comunei aducerea la
fie cari a prezentei deciziuni.
venient6 conteistataare,
in Presed. inter., G.
Va semna pentru noi ;actiunile, Secretar,
revizuirile, recur-
Nr. 19.219/929.
de
interogatorii, de
la interogatorii, de termene,
deri oriee
referitoare pri- DECIZIUNEA Nr. 48
máriei de ar fi ele,
propriri, verbale
ce vedere d. Consilier Al. Orescu,
fi fácute de primárie ce vor face pri-
legat oficierea cdsätoriilor civile,
ziva de 14 Septembrie a.
De aseinenea va semna In virtutea drepturilor ce ne
de ministrativd, legea
achizitiuni de
hipotecare, cererile de Gh. Angelescu, presedintele
rimare a inte-
cererea de raderea preeum comunal al sect. IV Verde
privilegii in care scop se va prezenta
inaintea judecátoresti. DECIDEM :
Va arbitrii exproprierile ce face
va plata. D. Dr. N. Dumitriu, membru in
ce se vor fixa acelor se interi-
de de noi ca
Va de arbitrii. civile fixate
cu formula pentru ziva de 14 Septem-
ritelor brie a.
Va da D. secretar este
in toate aducerea
cornunei. prezentei deciziuni.
Va semna nostru corespondenta direc- Presed. comis. inter., G.
eu autorizatii,
sole de dare in
in procesele Secretar,
de dare
putând inchidrea dosarelor de Nr. 19905, 12 Septembrie 1929.
de ar fi a cere
cu formula executorie de
lar.
Va formele pentru Licitatii
lar, natificarea cant. ziva
5 36 din legea Octombrie, orele 11 din zi, se va
exproprierilor, licitatiune
se da a oferte loca-
de expropriere. sala de licitatiuni, pentru concesio-
Va semna formele narea a 500 (cidci sute) puncte
ce se etc. pentru IV Verde, cuprinsul Sect.
face de lu- tru debitat instalat aparate automate pen-
C. R. prin bomboane chocolatd.
C. F. R. Capitalei, Aceste puncte se
Va la apel contra 5 (cinci) ani. pe termen de
recurs contra deciziunilor de de admitere e de 10%
in materie de stare sau efecte la zilei.
de remmtare. cer-
informatiuni se iau la serviciul ad-tiv.
De d. G. Petrovici va putea Supra-oferte
ce
admise. se
proba conformitate
de necesare tru conditiunile generale pen-
comunale aprobate de
COMUNAL 27

Consiliul comunal dela lonescu, 22 ani, profe-


1887. sie, Marin 24.
Amatorii spre a fi admisi la concurentá se vor 7. Mihail major necasatorit. 43
prezenta zi preparati cu garan- particular. 153.
conform mentionatelor conditiuni. Ida Goldenberg, 37 ani,
Art. 73-83 din legea asupra contabilitätii profesie, Polizu 42.
sunt aplicabile acestei licitatiuni. 8. Ion Gheorghe major 28
comerciant, 112. Elena C-tin
aduce la cunostinta generalä in ziva de M. Popescu, 16 ani, pro-
16 Octombrie 1929, orele 11, se va tine localul Cucueti-Plataresti, Ilfov.
comunal publia oferte Misu Fridman, major 25 ani,
pentru dare a lucrdrilor pentru funcfionar comercial, Bucuresti, Barierei 29,
curätitul cosurilor institutiunilor pendinte de Maria M. Cerner, 18
primäria Sectorului IV Verde. profesie, Bucuresti, Barierei 29.
Aceste lucräri se concesioneazä pe termen de 10. Tudor D. Costache, major 26 ani
an, cu data aprobärei. sofeur, Bucuresti, Vila Grand 7, Anica Roza-
admitere la licitatie este de 5.000 ment, 21 profesie,
lei. inIformatiuni se zilele de lucru 10 Mai 26.
orele 11-13 la seryiciul administrativ. 11. Ion Davidescu, major 31
Supra-oferte sunt admise. Aceste R.M.S. A. R.M.S. 19, Teo-
.deri se in conditiunile dora M. Petrescu, 19 ani,
pentru intreprinderi municipale din 27 Mai 1885. profesie, Vârnav 21.
doritori de a lua parte la aceastä 12. Francise Kalopis, major 24 ani,
sunt rugati a se prezenta in sus frizer Bucuresti, Stravapoleos 15, en
preparati cu garantie regulä. ria Aron, ani, profe-
Art. 73 83 din legea contabilitätii sie. Bucuresti, Turda
sunt aplicabile acestei intreprinderi. 13. Normand major
32 chimist, Bucuresti, Sarindar 7,
Olga Mate! 18
profesie. loana 32.
TABLOUL 14. D. major divortat, 24 ani,
declaratiilor de de primite r. s., Ciurel 84,
registrate la de stare al sector R. necasatorita, 21 ani, pro-
dela 4 - 10 Septembrie inclusiv 1929 fesie, Ciurel 84.
15. Nicolae Rabeca, major 35
1. Corneliu major 23 16. Filotteia 1. Pe-
sublocotenent, Bucuresti, Eduard Grand 44 frescu, 19
cu Ortansa Heräscu, necásätoritä, 22 ani. resti, 47.
studenta, Bucuresti, Eduard Grand 44. 16. Petre major vaduv, 57 tapifer,
2, Moise lard, major divortat. 36 ani. mecanilc. Rásboieni 5, Veronica näsc.
Bueure§ti, Grozávesti 54 bis, Maria N. Gheor- Daian. 51 ani, profesie,
ghe, necäsátoritä, 29 ani, profesie, curesti, Rasboeni 5.
Raionului 3. 17. major 30
3. Dumitru F. Georgescu. necäsatorit, 24 medic, corn. Podul Turculni, Tecuci,
29
prof. secundar. Vespasian 30.
profesie, Bucurseti, 4.
21
Bueuresti, Vespasian 30.
18. P. Dumitrescu, major
rit, 25 Bucuresti, Rácar 37, Elena
4. I. Popescu, major N. profesie
ani, Ec. Cezarescu Racari 37.
cu Schalschy, 26 19. Avedis Karabehan, major divortat, 37
profesie, Duca 3. comerciant, Bucuresti, Basarab 25, cu Virginia V.
5. Constantin Mincu Mincu, major Der-Artimo, minora 18 pro-
29 ani, mecanic, Bucuresti,Irina 47, eu Niculina C. fesie, 96.
Zamfirescu, 24 ani, profe- 20. Nicula N. Lazar, major 26 an!,
Militari, Herculescu 12. comerciant, Olteni 18, Despa M.
6. Marin major 26 ani, mili- 19 profesie,
-tar plutonier, Bucuresti, Marin 24, cu Elena Olteni 18.
28 COMUNAL

21. Friderich Eugen Greduyer, major 26. Gheorghe Gh. Popescu, major necdsdtorit
.23 ani, functionar particular, Bucuresti, 30 Bucuresti, 18,
Basarab 62, Aurica Tenenbaum, Florica I. Caciuldtescru, 29
sdtoritd, 23 ani, profesie, Bucuresti, strada moase, Bucuresti, 4.
Basarab 62. 27. Gheorghe necdsdtorit, 29
22. Gheorghe Mateescu, major necdsátorit, 40 ani, mecaniic, Zoe Grand 28, Ecate- .

ani, comerciant, Bucuresti, 81, cu Lina I. necdsâtoritd, 24 ani,


Oprea, 45 ani, prof,esie, Zoe Grand 28.
profesie, Ulmeni, jud. Ilfov. 28. Constantin I. Gradea, major
23. Stan Bárddune, major vdiduv, 31 ani, ani, public, Bucuresti, Crângasi 75,
functionar, Bucuresti, 21, Petra Ileana Mircescu, 14
dea Teodorescu, majora ani, Bucuresti, Crângasi 70.
21. 29. Ion Gh. Grosu, major 32
24. D. Bunescu, major necdsátorit, 26 chelner, Ing. 90, Maria
ani, functionar, Bucuresti, Zoe Grand 31, 30
ra necdsâtoritd, 28 profesie, Ing. 90.
Grand 31. 30. Gheorghe St. major
25. loan 28 24 ani, f. Bucuresti, C. cart.
tionar, 102, cu Maria I. Dobrescu, mino- f. r. cu Maria Tudor,
19 ani, profesie, Bucuresti, needsátoritä, 20 ani, Bucuresti,
Turda Nicolae Filimon 20.

Abon

Tipografia a. str. No. 22.