Sunteți pe pagina 1din 16

NORME INTERNE DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

PENTRU INDUSTRIA DE EXTRACTIA TITEIULUI

Scop Normele interne de securitate şi sănătate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate


internă, care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfăşurarea principalelor activităţi din
cadrul societăţii în condiţii de securitate a muncii.
Respectarea conţinutului acestor prevederi nu absolvă angajatorul de răspundere pentru
prevederea şi asigurarea oricăror măsuri de securitate a muncii, adecvate condiţiilor concrete de
desfăşurare a activităţilor respective.
Normele interne de securitate şi sănătate a muncii împreună cu Hotărârile de Guvern care
transpun în legislaţia română a Directivelor Europene privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă, fac parte dintr-un sistem unitar de reglementări privind asigurarea sănătăţii şi
securităţii în muncă. în cadrul societăţii.
În cadrul Normelor interne de securitate şi sănătate în muncă, procesul de muncă este
tratat ca un sistem complex structurat compus din următoarele elemente, care interacţionează:
EXECUTANTUL : persoana fizică implicată nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă
şi care are calitatea de angajat cu contract dc muncă sau de ucenic, elev, student pe timpul
practicii:
SARCINA DE MUNCĂ : totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul
mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de lucru, pentru realizarea scopului procesului de
muncă;
MIJLOACELE DE PRODUCŢIE : totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje,
maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care
se utilizează în procesul de muncă;
MEDIUL DE MUNCĂ : ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psiho-sociale în
care. unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

1.PREVEDERI GENERALE

1.1. Conţinut.

Art.1
Normele interne specifice de securitate si sanatate a muncii pentru extracţia ţiţeiului cuprind
măsurile de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale specifice activităţilor de
extracţie a ţiţeiului.

Art.2

1
Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor
de risc existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element al acestuia (executant-sarcină de
muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă).

1.2.Domeniu de aplicare

Art.3
Prezentele norme se aplică tuturor persoanelor care destăşoară activităţi specifice în cadrul societăţii
indiferent de forma de angajare.

1.3.Revizuirea normelor

Art.4
Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar ca urmare a
modificărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor
juridice sau la modificarea proceselor de muncă.

2.PREVEDERI COMUNE

2.1.Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.5
Încadrarea şi repartizarea sarcinii de muncă se face conform prevederilor legale şi în special a HG
1091 / 2006, HG 971 / 2006 şi HG 1051 / 2006. HG 1146 / 2006

Art.6
(1)La executarea lucrărilor se va folosi numai personal cu calificare profesională corespunzătoare, cu
aptitudini, experienţă şi capacitate fizică şi neuropsihică normală, utilizându-se numai echipe
complete potrivit normativelor în vigoare. Nu este permisă folosirea de personal nepregătit
corespunzător sau fără atestare pentru efectuarea de lucrări care impun o calificare specifică.
(2)La operaţiile , care nu comportă efort fizic deosebit, conducătorul locului de muncă poate utiliza
formaţii de lucru cu număr redus de executanţi, cu respectarea legislaţiei şi a regulamentului de
ordine interioară.

Art.7
(1)Pentru rezolvarea unor situaţii de forţă majoră ca erupţii libere, incendii, avarii sau calamităţi
naturale, pot fi folosiţi şi muncitori cu altă calificare, numai după efectuarea unui instructaj
suplimentar de protecţie a muncii, adecvat activităţii ce urmează ce se efectua şi mediului de lucru,
şi având în dotare echipament de protecţie şi de lucru corespunzător situaţiei de forţă majoră.
(2)Prevederile din alineatul (1) al acestui articol nu se aplică condiţiilor de lucru:
- la înălţime de peste 2 metri;
- la instalaţii electrice;
- în instalaţii de uscare, tratare, degazolinare şi deetanizare a gazelor;
- în atmosferă toxică, axfisiantă sau cu pericol de explozie;
- în staţiile de desalinare electrică a ţiţeiului;
- În interiorul rezervoarelor, recipienţilor şi cazanelor;
- la instalaţii de ridicat şi instalaţii sub presiune;
- la conducerea autovehiculelor, troliilor pe şenile sau pneuri, atât în incinta zonei de lucru sau
instalaţiei, cât şi pe căile de circulaţie interioare şi publice;
- la manipularea substanţelor, materialelor şi dispozitivelor explozive şi radioactive. În aceste cazuri
va fi utilizat numai personal calificat.

Art.8
Este interzisă cu desăvârşire:
(1)angajarea oricărei persoane fără examen şi aviz medical;
2
(2)primirea sau accesul la locul de muncă a oricărei persoane aflate sub influenţa alcoolului, obosită,
bolnavă sau aflată într-o stare fizico-psihică ce nu-i permite concentrarea atenţiei sau depunerea
eforturilor fizice necesare pentru realizarea sarcinii de serviciu sau care perturbă munca altor
persoane;
(3)începerea sau continuarea lucrului de către persoana care a suferit orice leziune corporală sau
îmbolnăvire în timpul transportului către sau de la locul de muncă; aceasta va fi imediat trimisă cu
însoţitor, pentru control medical adecvat. Reprimirea la lucru va fi făcută numai cu avizul medicului;
(4)folosirea tinerilor sub vârsta de 16 ani la încărcarea-descărcarea materialelor şi a celor sub 18 ani
la operaţii cu materiale periculoase (explozive, toxice).

2.2.Instruirea personalului

Art.9
Instruirea pe probleme de securitate şi sănătate a muncii a personalului din societate se face
conform prevederilor Legii 319 din 2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a NM de aplicare a
legii.

2.3.Dotarea cu echipament individual de protecţie

Art.10
Acordarea echipamentului individual de protecţie se face conform prevederilor "Normativului intern
de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie", care a fost întocmit funcţie de
factorii de risc existenţi în societate şi cu respectarea prevederilor HG 1048 / 2006. În baza lui, se va
asigura echipament individual de protecţie, adecvat executării sarcinilor de muncă în condiţii de
securitate (băsmăluţe, bascuri, halate sau salopete cu sisteme de ajustare pe mână, corp, mănuşi
rezistente la tăiere, înţepare etc.).

Art.11
La extracţia ţiţeiului este interzisă:
(1)primirea la lucru a personalului care nu şi-a făcut la termen controlul medical periodic;
(2)efectuarea oricăror sarcini de serviciu fără purtarea echipamentului individual de protecţie şi de
lucru, corespunzător operaţiei de executat;
(3)spălarea echipamentului individual de protecţie sau de lucru cu produse inflamabile atât în incinta
instalaţiilor cât şi în afara lor;
(4)neutilizarea echipamentului individual de protecţie acordat sau utilizarea echipamentului
degradat, cu lipsuri, murdare sau care nu mai corespunde prevenirii accidentelor umane sau
îmbolnăvirilor profesionale;
(5)constrângerea executantului de a efectua sarcini de serviciu fără dotarea cu echipamentul de
protecţie corespunzător operaţiilor de executat.

2.4.Prevederi comune privind extracţia ţiţeiului

Art.12
Generatoarele transportabile de abur pentru deparafinare vor fi deservite numai de personal calificat
şi autorizat.

Art.13
Exploatarea zăcămintelor de ţiţei se realizează pe bază de studii şi proiecte elaborate şi aprobate
conform reglementărilor în vigoare şi în care vor fi prevăzute măsurile de prevenire a accidentelor şi
a îmbolnăvirilor profesionale.

Art.14
La avizarea documentaţiilor şi la recepţia instalaţiilor se vor analiza şi verifica măsurile pentru
exploatarea în condiţii de siguranţă.
3
Art.15
Nici o instalaţie nu va fi pusă în funcţiune decât pe baza avizului comisiei de recepţie. Este interzisă
pornirea şi exploatarea instalaţiilor fără dispozitivele de protecţie şi siguranţă prevăzute în
documentaţie, sau sub rezerva completării lor ulterioare.

Art.16
Experimentarea tehnologiilor noi se va face numai cu respectarea metodologiei În vigoare.

Art.19
Este interzisă blocarea intrărilor şi căilor de acces interioare sau exterioare instalaţiilor tehnologice,
atelierelor, rampelor, bazelor auto etc.

Art.20
Nu se permite:
-modificarea instalaţiilor sau proceselor tehnologice, fără acordul proiectantului;
-punerea în funcţiune a echipamentelor după orice oprire, fără dispozitivele de protecţie şi de
siguranţă şi aparatura de măsură şi control cu care au fost dotate;
-demontarea acestora în timpul funcţionării instalaţiilor.

Art.21
Personalului de exploatare a instalaţiilor i se interzice:
- să intervină sau să execute reparaţii la instalaţiile electrice, acestea fiind de competenţa
personalului specializat şi autorizat;
- să execute manevra de anclanşare-declanşare decât cu folosirea echipamentului de protecţie
prevăzut pentru operaţiile ce le execută;
- să scoată din proprie iniţiativă, îngrădirile instalaţiilor electrice şi să nu participe la operaţiile de
revizie a acestora.

Art.22
Accesul personalului în încăperile unde se găsesc gaze de orice fel, particule de praf, cărbune, erizat
sau fum provocat de incendii etc., este permis numai după ce încăperea a fost complet aerisită, sau
după ce personalul a fost echipat corespunzător atmosferei în care se pătrunde. Îndepărtarea
pericolului .

Art.23
Orice lucrări la instalaţiile electrice în medii cu pericol de explozie sau toxic se vor face numai în baza
permisului de lucru eliberat după efectuarea analizei gazelor din mediul respectiv. Analiza şi permisul
de lucru vor fi valabile numai pentru o zi de lucru.

Art.24
Instalaţiile tehnologice vor avea afişate instrucţiunile de funcţionare şi schemele tehnologice la zi, cu
precizări privind:
- modul de pornire şi oprire normală şi în caz de pericol;
- parametrii normali de funcţionare;
- principalele măsuri de prevenire a accidentelor, exploziilor şi incendiilor.

Art.25
Toate locurile de muncă şi instalaţiile vor fi marcate cu tăbliţe avertizoare şi semnalizate vizual sau/şi
acustic privind factorii de risc existenţi.

Art.26
Echipamentul tehnic cu părţi exterioare mobile situate până la 2,5m înălţime va fi protejat cu
apărători, plase de sârmă sau pereţi despărţitori incombustibili.

Art.27

4
(1)Lucrările de reparaţii şi de întreţinere (revizii, reglări, gresări, înlocuiri de piese, curăţiri etc.) se
vor executa numai după oprirea din funcţiune a echipamentului şi asigurarea împotriva pornirii
accidentale, prin inscripţii sau dispozitive adecvate.
(2)Îndepărtarea oricărei apărători, cu echipamentul în funcţiune este strict interzisă.
(3)Este permisă gresarea echipamentelor în funcţiune numai în cazul existenţei dispozitivelor
speciale de ungere de la distanţă, fără a se îndepărta apărătorile şi numai dacă prin construcţia sa
echipamentul permite gresarea de la distanţă.

Art.28
(1)Este interzisă urcarea sau staţionarea personalului pe instalaţii sau utilaje în funcţiune, sau care
au elemente în mişcare.
(2)Accesul este permis numai după oprirea şi asigurarea împotriva pornirii accidentale a acestora.

Art.29
Instalaţiile şi echipamentele vor fi revizuite şi reparate periodic, conform prescripţiilor înscrise în
cartea tehnică, cu respectarea normativelor în vigoare.

Art.30
La executarea lucrărilor sunt interzise improvizaţiile. Lucrările se efectuează conform succesiunii
tehnologice de lucru sau de montaj, folosind scule adecvate.

Art.31
Este interzisă utilizarea a două cabluri de tracţiune pe aceeaşi rolă de troliu. Ochiurile de cablu
simple sau împletite vor fi asigurate cu cel puţin trei cleme corespunzătoare diametrului cablului.

Art.32
La lucrările ce folosesc scule de percuţie, de tăiere sau unde se pot produce radiaţii intense, scântei,
şpan, brocuri, ca şi la controlul vizual al elementelor în mişcare se vor folosi obligatoriu ochelari sau
ecrane de protecţie, iar zona va fi protejată pentru a evita accidentarea personalului din apropiere.

Art.33
Este interzisă punerea în funcţiune şi exploatarea recipienţilor sub presiune sau instalaţiilor de ridicat
fără verificarea efectuată de Inspectoratului de Stat pentru Cazane şi Instalaţii de Ridicat (I.S.C.I.R)
şi fără aparatură şi dispozitive de măsură, control, protecţie şi siguranţă.

Art.34
Fiecare lucrător care lucrează la o înălţime de peste 2m va folosi obligatoriu, echipamentul de
protecţie, conform normativelor în vigoare.

Art.35
Centura de siguranţă şi cordonul de legătură vor fi verificate separat la începutul fiecărui schimb, de
către conducătorul locului de muncă, care va urmări şi modul în care executantul a fixat-o pe corp şi
respectiv modul cum a ancorat cordonul de siguranţă de un element de rezistenţă al instalaţiei în
care lucrează.

Art.36
Dacă în urma controlului, conducătorul locului de muncă, constată că nu sunt respectate prescripţiile
normativelor în vigoare, el poate dispune:
- interzicerea folosirii cordonului sau a centurii de siguranţă necorespunzătoare şi înlocuirea pe loc a
celor care prezintă defecţiuni (destrămări, rupturi, nituri slăbite) sau lipsuri, cum sunt: catarame,
prinzătoare sau siguranţe defecte;
- scoaterea din uz a centurilor de siguranţă şi a cordoanelor defecte, precum şi a acelora care au fost
solicitate dinamic, prin şocul produs de suspendarea corpului uman în cădere.

Art.37
La urcarea pe scări, pâna la locul de muncă, executantul va controla starea scărilor, a barierelor, a
podeţelor (balcoanelor) şi va raporta imediat lipsurile sau degradările constatate. Pe timp friguros, cu
5
polei şi/sau gheaţă, vor fi luate măsuri de îndepărtarea poleiului şi/sau gheţii, pentru a preveni
alunecarea.

Art.38
Este interzis să se efectueze lucrări de montaj sau întreţinere cu persoane situate simultan pe
aceeaşi verticală la nivele diferite dacă locul de muncă nu e prevăzut cu platformă sau pod de
protecţie.

Art.39
Nu este permisă aruncarea sculelor, obiectelor sau a unor piese de la înălţime pe sol sau invers.

Art.40
(1)Sculele de mână vor fi controlate înainte şi după utilizare.
(2)Sculele cu muchii tăioase sau vârfuri ascuţite vor fi păstrate şi transportate în teci şi depozitate
separat, cu partea de prindere către exterior.
(3)Sculele şi materialele mărunte, necesare lucrărilor la înălţime vor fi păstrate şi transportate în
genţi
speciale din material rezistent, prevăzute cu încuietori. Greutatea acestora va fi limitată la 10kg.

Art.41
La terminarea lucrului se va controla locul de muncă, trusele de scule şi materialele folosite pentru a
se asigura că nu au rămas la înălţime obiecte care pot cădea.

Art.42
Este interzis să se lucreze la înălţime, în aer liber, în următoarele situaţii:

(1)- condiţii meteorologice deosebite:


- vÂnt puternic, de peste 60 km/oră;
- praf în atmosferă;
- ploaie torenţială;
- descărcări electrice;
- temperaturi sub -200C;
- ceaţă (lipsă de vizibilitate)
(2)pe elementele de montaj, acoperite de produse petroliere, zăpadă sau gheaţă;
(3)în cazul erupţiilor de ţiţei sau gaze;
(4)zgomot puternic, care face imposibilă comunicarea cu cei de pe sol;
(5)pe timpul nopţii, dacă locul de muncă este iluminat insuficient.

Art.43
În cazul instalaţiilor în care sunt mai multe elemente simultan în mişcare cu direcţie ori viteza de
deplasare diferită, sau când de la postul de comandă nu este asigurată vizibilitatea directă asupra
elementelor în mişcare, se vor stabili repere şi persoane pentru urmărirea şi semnalizarea lor către
postul de comandă.

Art.44
Orice loc de muncă situat la înălţime mai mare de 0,70m faţă de sol sau de o platformă continuă, va
fi dotat cu platforme de lucru, bine fixate, fără goluri, mărginite lateral cu balustrade înalte de cel
puţin 1m, având mâna curentă netedă.

Art.45
Este interzis lucrul continuu (fără pauze) în recipienţi cu temperaturi mai mari de 40 0C sau spaţii
închise cu temperaturi mai mari de 350C, dacă nu se iau măsuri corespunzătoare de ventilaţie.

Art.46

6
Este interzisă păstrarea materialelor inflamabile în incinta instalaţiilor tehnologice şi netehnologice.
După caz şi necesitate, aceste materiale vor fi păstrate în depozite special amenajate, în siguranţă şi
în conformitate cu normele de prevenire a incendiilor, cu avizul pompierilor.

Art.47
Combustibilii şi lubrifianţii se vor păstra în locuri de depozitare special amenajate. Depozitele de
combustibili şi lubrifianţi vor fi construite şi exploatate în conformitate cu normativele de prevenire şi
stingere a incendiilor.

Art.48
Spaţiile închise, în care se vehiculează hidrocarburi cu pericol de explozie sau incendiu şi substanţe
toxice, vor fi prevăzute cu aparatură pentru determinarea şi semnalizarea depăşirii limitelor de
explozie sau de toxicitate admise, dublate de analize periodice de laborator.

Art.49
La locurile de muncă care prezintă pericol de explozie, pe lângă iluminatul antiex, se vor putea folosi
şi lămpi de siguranţă, fixe sau portabile, în construcţie antiex.

Art.50
Este strict interzis accesul în instalaţii tehnologice cu alte mijloace de iluminat, de aprindere, cu
maşini, utilaje şi scule care produc scântei sau flăcări.

Art.51
Încălzitoarele de ţiţei, cu flacără directă, vor avea montate obligatoriu supape de siguranţă, cu
evacuarea la rezervoarele instalaţiei tehnologice pe care o deserveşte.

Art.52
(1)Aprinderea focului la generatoarele de abur sau de apă caldă sau la încălzitoarele cu flacără se va
executa numai după aerisirea focarului timp de 10 minute minimum şi prelevarea de probe pentru
analize de laborator.
(2)Robinetul de intrare a gazelor se va deschide treptat şi numai după introducerea faclei aprinse În
focar.
(3)Aprinderea şi reglarea flăcării se va face din poziţie laterală, fiind interzisă staţionarea în faţa
focarului.

Art.53
Locurile de muncă cu materiale explozibile sau cu lichide uşor inflamabile vor fi marcate la exterior
cu plăci avertizoare de pericol.
În interiorul zonei de lucru, sunt interzise:
- accesul persoanelor străine;
- fumatul, accesul cu ţigări, chibrituri, brichete sau foc deschis;
- utilizarea de aparate, dispozitive sau scule ce pot produce scÂntei sau flame;
- utilizarea încălţămintei cu ţinte sau plachiuri şi alte anexe metalice.

Art.54
Orice emanaţie de gaze, ţiţei şi gaze lichefiate apărută pe teritoriul schelei sau în afara acesteia va fi
imediat raportată conducerii. Locul unde s-a produs emanaţia va fi îngrădit şi prevăzut cu inscripţii
de avertizare, până la remedierea avariei şi oprirea emanaţiei. Persoanele care au constatat şi
raportat emanaţia vor rămâne în zonă până la sosirea împuternicitului însărcinat cu luarea măsurilor
de siguranţă şi lichidarea avariei.

Art.55
În apropierea locurilor de încărcare-descărcare şi manipulare a materialelor sau lichidelor toxice,
caustice sau corozive, se vor monta inscripţii avertizoare. Vor fi asigurate şi depozitate soluţii
neutralizante şi surse de apă pentru spălare.

7
Art.56
Toate instalaţiile vor fi legate electric la pământ. Semestrial se va verifica rezistenţa electrică a prizei
de legare la pământ conform normativelor în vigoare.

Art.57
Transportul personalului la şi de la locul de muncă se va efectua numai cu mijloace de transport
amenajate corespunzător transportului de persoane, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind
circulaţia pe drumurile publice.

Art.58
În cazul spargerilor conductelor de ţiţei, gaze şi gazolină, obligatoriu se vor lua următoarele măsuri:
- se va izola tronsonul de conducta unde s-a produs spargerea prin robinetele cele mai apropiate;
- se va scurge produsul din interior şi spăla cu apă şi capta produsul, pentru a proteja mediul
înconjurător;
- capetele tronsonului de conductă avariată şi legăturile de pe conductă vor fi blindate;
- se va curăţi terenul de produsele petroliere scurse;
- se vor lua toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în raport cu natura avariei şi a
lucrărilor de efectuat;
- se va instrui şi dota echipa de intervenţie cu dispozitivele de protecţie necesare operaţiunilor de
executat;
- se va împrejmui şi ilumina zona de lucru pe timpul nopţii; persoanele din zona calamitată vor fi
supravegheate;
- produsele scurse vor fi îndepărtate, gropile nivelate după terminarea operaţiilor de remediere, se
va ecologiza mediul.

Art.59
Alimentarea cu energie electrică a locurilor de muncă se va realiza conform normativului tehnic
pentru proiectarea, executarea, recepţia şi exploatarea instalaţiilor electrice, specifice activităţii de
extracţie ţiţei şi gaze.

3.PUNEREA IN PRODUCTIE A SONDELOR

3.1.Controlul şi echiparea sondelor după terminarea forajului. Operatiilor de PP-RK si


interventie

Art.60
(1)Condiţiile de preluare a sondelor, vor fi stabilite prin regulament de către unităţile de extracţie a
ţiţeiului.

(2)Preluarea se va face după efectuarea obligatorie a următoarelor lucrări:


- îndepărtarea fluidului de foraj, a detritusului etc. din batale, astuparea batalelor şi a gropilor,
nivelarea careului şi ecologizarea acestuia;
- controlul beciului sondei, al etanşărilor şi robinetelor de la gura puţului.

Art.61
Capul de erupţie sau instalaţia de prevenire montată la gura puţului vor fi conforme cu prevederile
din "Regulamentul de prevenire a erupţiilor", în vigoare.

Art.62
Este interzisă montarea de dopuri în locul robinetelor sau al manometrelor de control a presiunii.

8
Art.63
(1)Înlocuirea prin demontare a capului de erupţie, a instalaţiei de prevenire a erupţiilor precum şi
încărcarea şi descărcarea acestora în mijloacele de transport se va face numai cu mijloace
mecanizate. Se vor lua măsuri pentru a se evita lovirea sau căderea lor.
(2)Demontarea, montarea şi probele de presiune se vor efectua sub directa supraveghere a
conducătorului locului de muncă.

Art.64

(1)Este interzisă montarea prevenitorului sau a capului de erupţie cu număr incomplet de prezoane,
necorespunzătoare dimensional sau uzate.
(2)Este interzisă începerea sau continuarea lucrărilor cu prevenitor, cap de erupţie, mosoare, flanşe
sau etanşări defecte.

3.4.Omorarea sondelor

Art.65
Omorarea sondelor eruptive se va efectua numai pe baza unui program aprobat de conducerea
unităţii şi cu asistenţa tehnică corespunzătoare.

Art.66
Înainte de începerea operaţiei de omorâre prin circulaţie, se vor lua următoarele măsuri:
- instruirea suplimentară şi repartizarea sarcinilor fiecărui membru al echipei;
- controlul întregii instalaţii începând de la gura puţului;
- amplasarea la distanţele prevăzute în normativ a agregatelor faţă de sondă, iar eşapamentele
motoarelor vor fi prevăzute cu parascântei şi prelungite la o distanţă prevăzută în normele PSI;
- conducta de legătură dintre agregatul de pompare şi capul de erupţie va fi din ţeavă cu legături
rapide superetanşe sau din ţeavă rigidă fără schimbări bruşte de direcţie;
- pentru evitarea trepidaţiilor este interzisă ancorarea conductei de evacuare atât pe traseu cât şi la
haba cu gânjuri de sârmă. Ancorarea se va face numai prin bride fixate corespunzător;
- probarea întregii instalaţii de circulaţie la 1,5 ori presiunea maximă de lucru cu consemnare în
raportul sondei;
- se vor interzice staţionarea personalului lângă sondă în timpul probei de presiune şi pompării
fluidului pentru omorâre;
- se vor asigura rezerva şi caracteristicile fluidului de omorâre prevăzute în program;
- se va verifica instalaţia de iluminat;
- se vor amplasa inscripţii de avertizare cu "Pericol de explozie";
- se va interzice accesul persoanelor străine în zona sondei.

Art.67
Operaţia de omorâre a sondelor cu presiuni mai mari de 100 bari se va executa numai ziua. În cazuri
excepţionale se va putea lucra şi noaptea, asigurându-se un iluminat corespunzător cu faruri
amplasate la distanţă de sondă sau cu lămpi în construcţie antiexplozivă.

Art.68
(1)Omorârea sondelor îngheţate parţial sau blocate cu criohidraţi se va face în baza programelor de
lucru aprobate de conducerea unităţii.
(2)La dezgheţarea sondelor cu alcool metilic vor fi respectate prevederile legale privind depozitarea,
păstrarea, manipularea şi utilizarea substanţelor precum si recomandarile din fisa de securitate a
substantei toxice .

Art.69
Omorârea prin pompări intermitente în coloană se va face cu o instalaţie specială de injecţie, probată
la 1,5 ori presiunea de lucru.

9
Art.70
(1)Evacuarea fluidului de la puţ în timpul omorârii se va face la separator sau habă pe duza
reglabilă.
(2)La sondele de gaze evacuarea se face la separator sau la un coş amplasat la distanţa de 50m de
gura puţului.

Art.71
În cazul în care presiunea necesară omorârii sondei depăşeşte valoarea presiunii ce poate fi
asigurată de instalaţia existentă, omorârea sondei se va face prin lubricare conform programului
întocmit şi aprobat de conducerea unităţii.

4.SISTEME DE EXTRACTIE

4.1.Exploatarea prin erupţie naturală

Art.71
Nu este permisă exploatarea sondelor eruptive fără echipamentele de protecţie şi siguranţă (de
adâncime şi suprafaţă) prevăzute în proiecte sau programele de lucru.

Art.73
Capetele de erupţie vor fi probate, întreţinute şi revizuite conform normelor tehnice.

Art.74
Accesul la capul de erupţie al unei sonde va fi asigurat în mod corespunzător atât pentru zi cât şi
pentru noapte.

Art.75
Capetele de erupţie supraînălţate faţă de sol sau podul sondei vor avea accesul asigurat prin
platforme de lungimi care să permită lucrul în condiţii de siguranţă.

Art.76
Capetele de erupţie supuse la vibraţii sau greutăţii colectorului vor fi ancorate.

Art.78
La operaţiile de montare - demontare a geamblacului sau turlei, capul de erupţie va fi protejat
împotriva şocurilor mecanice.

Art.79
(1)Orice reparaţie la capul de erupţie se va face numai după izolarea şi scurgerea presiunii din zona
în care se intervine.
(2)Dacă robinetele capului de erupţie nu se închid, reparaţiile se vor executa numai cu sonda
omorâtă.

Art.80
Manevrarea roţilor de acţionare a robinetelor capului de erupţie se va face din poziţie laterală faţă de
axul roţii, utilizând chei corespunzătoare.

Art.81
Extragerea duzelor din locaş, se va face numai după închiderea robinetelor de pe braţul capului de
erupţie (înainte şi după) şi scurgerea presiunii. Poziţia de lucru va fi laterală faţă de locaşul duzei.

Art.82

10
Demontarea şi montarea manometrelor se fac din poziţie laterală, folosind scule potrivite. Nu se
permite deşurubarea sau strângerea lor direct cu mâna. Se interzice utilizarea dopurilor la prizele
manometrice.

Art.83
La sondele ce produc gaze, capul de erupţie va fi asigurat cu împrejmuire metalică. Se vor monta
plăci avertizoare: INTRAREA PERSOANELOR INTERZISĂ, "FUMATUL OPRIT, PERICOL DE EXPLOZIE.

Art.84
Nu sunt permise scăpări de nici un fel pe la flanşele sau filetele capetelor de erupţie. Beciul sondei va
fi menţinut curat şi acoperit cu platforma incombustibilă.

Art.85
La sondele izolate, controlul capetelor de erupţie pe timpul nopţii, se va face numai cu lămpi
portative în construcţie antiex.

Art.86
Este interzisă folosirea de focuri deschise pe o rază de 50m în jurul sondei.

4.2.Exploatarea prin erupţie artificială (gazlift)

Art.87
La exploatarea prin erupţie artificială se vor respecta prevederile de la capitolul "Exploatarea prin
erupţie naturală".

Art.88
Exploatarea staţiilor de compresoare, montarea, întreţinerea şi dezgheţarea conductelor de gaze
comprimate, se vor efectua conform "Normelor specifice de securitate a muncii pentru extracţia
gazelor naturale". Se interzice refularea gazelor din conducte în beciul sondei. Refularea se face la
separator sau coş.

Art.89
Montarea, exploatarea şi întreţinerea distribuitoarelor de gaze se va face cu respectarea prevederilor
capitolului "Injecţia de gaze în zăcământ".

Art.90
Este interzisă utilizarea aerului ca agent de liftare la sondele de extracţie pentru ţiţei sau apă sărată
cu conţinut de hidrocarburi gazoase sau cu urme de ţiţei. Utilizarea lui se va face numai în baza unor
studii de specialitate în care vor fi prevăzute măsuri speciale.

4.3.Exploatarea prin pompaj de adancime

4.3.1.Exploatarea sondelor prin pompaj cu balansier

Art.91
Este strict interzisă punerea în funcţiune a unităţii de pompare fără dispozitivele de protecţie indicate
sau cu defecţiuni. Admiterea punerii în funcţiune se va face numai în urma probei de funcţionare.

Art.92
Unităţile de pompare vor fi prevăzute cu bariere metalice sau plasă de sârmă şi cu apărători pentru
curele.

Art.93

11
După fiecare lucrare care a necesitat scoaterea barierelor sau a apărătorilor, instalaţia nu va fi
repornită decât după reaşezarea lor în poziţia normală.

Art.94
Capul de pompare nou sau reparat, montat la gura puţului, va fi probat conform instrucţiunilor
furnizorului. Se interzice efectuarea de modificări în componenţa capului de pompare sau etanşare.

Art.95
Frâna reductorului va fi reglată şi prevăzută cu siguranţă, iar maneta de acţionare va fi scoasă în
afara barierelor de protecţie, în partea opusă capului de balansier.

Art.96
(1)Între şarniera de sub puntea de susţinere a prăjinilor lustruite şi capacul cutiei de etanşare a
acesteia, se va păstra obligatoriu o distanţă minimă de 0,20m.
(2)Este interzisă adăugarea unor piese suplimentare între punte şi şarniera de fixare.

Art.97
La unităţile la care capul de balansier coboară la o distanţă mai mică de 2m faţă de sol, se va monta
în jurul capului de pompare o apărătoare de protecţie, cu inscripţia: "ATENŢIE LA CAP".

Art.98
(1)Este interzisă executarea oricărei lucrări la unitatea de pompare în timpul funcţionării acesteia.
(2)Oprirea unităţii se va efectua de la cabina C.M.P.A. şi de la separatorul de stâlp, cu
contragreutăţile în poziţia "jos" şi frâna blocată.
(3)În cazul în care se lucrează pe unitatea de pompare, prăjina lustruită va fi asigurată în şarniere.
(4)Aceleaşi măsuri de siguranţă se vor aplica şi în cazul pompajului intermitent (cu programator sau
pornire automată), chiar dacă sonda este în pauză tehnologică.

Art.99
Nu este permis accesul persoanelor străine în cabina de pornire a unităţii de pompare. Operaţiile de
pornire-oprire a motorului se vor executa de pe podeţ izolant, cu echipamentul prevăzut în normativ.
Cabina de pornire-oprire va fi încuiată şi prevăzută cu podeţ izolant. Accesul în cabină este permis
numai personalului autorizat.

Art.100
(1)Cutia de etanşare a tijei lustruite sau capacul acesteia, vor fi în mod obligatoriu, suspendate cu
şarniere bine strânse, în cazul efectuării unor operaţii care impun demontarea cutiei.
(2)Este strict interzisă folosirea unui sistem de suspendare improvizat.

Art.101
Este interzisă staţionarea oricărei persoane în faţa sau sub balansierul aflat în funcţiune, precum şi în
timpul când se manevrează frâna unităţii de pompaj.

Art.102
Se va asigura iluminat corespunzător pentru a permite controlul instalaţiei şi deplasarea fără pericole
a personalului.

Art.103
Este strict interzisă depozitarea unor obiecte personale sau produse inflamabile în cabinele electrice
ale unităţilor de pompare.

5. DEPARAFINAREA

5.1.Deparafinarea manuală şi mecanică

12
Art.104
La montajul instalaţiei de deparafinare a ţevilor de extracţie la sondele în erupţie naturală şi
artificială se vor respecta următoarele:
- amplasarea şi fixarea instalaţiei mobile cu cablu, construirea, montarea şi fixarea podului de
deparafinare ca şi executarea lucrărilor similare se vor realiza conform prevederilor menţionate la
operaţia de pistonat;
- burlanul, cutia de etanşare, robinetul de închidere şi de scurgere, vor fi probate la o presiune egală
cu 1,5 ori presiunea de lucru a sondei;
- sfoara de trecere a cablului peste rola geamblacului va fi în stare bună, fără cârcei sau destrămări;
- se interzice trecerea cablului peste rolă, cu cutia de etanşare pe cablu;
- ţeava de scurgere a burlanului va fi prevăzută cu ventile, şi ancorată corespunzător;
- la deschiderea robinetului, înainte de lansarea cuţitului, se va observa să nu fie scăpări de fluide pe
la îmbinări.

Art.105
Toate organele de maşini în mişcare, scările, podurile, vor fi prevăzute cu apărători şi bariere,
menţinute în stare completă, fără lipsuri şi vor fi curăţate după fiecare operaţie.

Art.106
Se interzice lăsarea cuţitului suspendat în puţ între două operaţii de deparafinare; obligatoriu după
fiecare operaţie, se va închide ventilul de sub burlan şi se va scurge presiunea din acesta.

Art.107
(1)Nu este permisă utilizarea cablurilor defecte, cu cârcei, rupturi, etc. Tronsoanele defecte vor fi
imediat tăiate sau se va Înlocui Întreg cablul.
(2)La tăierea acestuia se va lucra cu scule antiscântei. Tăierea ca şi refacerea modului de prindere
se vor executa la distanţă de sondă, cu purtarea obligatorie a mănuşilor şi ochelarilor de protecţie.

Art.108
La deparafinarea cu trolii acţionate manual operatorul este obligat să respecte următoarele:
- să controleze că siguranţa (opritorul) şi manivelele să fie asigurate contra ieşirii de pe ax şi frâna în
stare bună de funcţionare;
- apăsarea sârmei la tobă se va efectua cu mâna protejată cu palmare sau mănuşi protectoare;
- este interzisă lăsarea greutăţii corpului pentru apăsarea sârmei.

Art.109
La utilizarea deparafinatorului electric automat, pe lângă prevederile precedente, se vor lua
următoarele măsuri:
- montajul, manevra şi protecţia instalaţiei electrice care acţionează deparafinatorul electric automat
vor fi în conformitate cu normativele în vigoare;
- instalaţia va fi prevăzută cu o scară fixă cu mână curentă şi pod cu bariere;
- cuţitul se va scoate din dispozitivul de lansare cu un cârlig special, operatorul stând ferit în poziţia
laterală;
- se va scurge presiunea din burlan înainte de a desface cutia de etanşare.

Art.110
La deparafinarea conductelor de ţiţei:
- curăţitoarele vor fi controlate pentru a nu avea elemente rupte sau lipsă;
- introducerea şi scoaterea curăţitorului în şi din claviatura de lansare şi sosire, se vor executa după
scurgerea presiunii din interiorul acestora;
- în momentul introducerii şi scoaterii curăţitorului, operatorul va sta lateral de gura de lansare şi
sosire;
- la terminarea operaţiei se va colecta parafina, iar căminul va fi curăţat de ţiţei;
- deblocarea curăţitorului de parafină (godevilului) din conductă se va face în baza unui program de
lucru, cuprinzând măsurile de protecţie a muncii;

13
- este interzisă folosirea focului deschis pentru deblocarea dispozitivului din dopul de parafină
format;
- în cazul în care se impune tăierea conductei cu cuţit circular la poziţie, se vor lua măsuri de izolare
a tronsonului de conductă şi de prevenire a incendiilor. Punctul de lucru va fi marcat cu inscripţii
avertizoare de "PERICOL DE INCENDIU";
- se vor respecta prevederile din "Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul
hidrocarburilor lichide".

5.2.Deparafinarea cu generatoare de abur transportabile

Art.111
Exploatarea şi întreţinerea agregatelor transportabile pentru deparafinare se vor face conform
instrucţiunilor tehnice ale furnizorului.

Art.112

(1)La amplasarea, punerea în funcţiune şi exploatarea generatoarelor transportabile de abur


pentru deparafinare la sonde, se va verifica dacă:
- distanţa faţă de gura sondei sau habe să corespundă normativului în vigoare;
- etanşarea perfectă a rezervoarelor de combustibili şi lubrifianţi proprii;
- toate organele în mişcare ale agregatului să aibă apărători;
- toate conductele de abur ale agregatului să fie izolate termic;
- toate utilajele anexă să fie bine fixate pe platforma agregatelor pentru evitarea trepidaţiilor;
- toate armăturile cazanului să fie în stare de funcţionare;
- evitarea scurgerilor de combustibil În focar;

(2)Înainte de pornire se face aerisirea focarului.


Focul se aprinde de la distanţă cu faclă, stând în poziţie laterală, conform instrucţiunilor de lucru.

Art.113
Conductele de legătură dintre agregat şi capul de erupţie sau pompare vor fi probate la o presiune
egală cu 1,5 presiunea maximă de lucru. Nu sunt admise neetanşeităţile.

Art.114
La deparafinarea sondelor în pompaj prin circulaţie de ţiţei fierbinte se vor lua următoarele măsuri:
- încălzirea ţiţeiului se va face numai cu abur sau apă caldă în recipiente acoperite;
- legăturile dintre recipienţii cu ţiţei încălzit şi sondă, vor fi etanşe, neadmiţându-se scăpări pe la
îmbinări;
- manevrarea robinetelor din instalaţie se va face numai cu mănuşi de protecţie.

Art.115
La deparafinarea ţevilor de extracţie în staţii destinate special, vor fi amenajate paravane de
protecţie şi bariere la capetele de introducere a aburului.

Art.116
La deparafinarea ţevilor de extracţie în turlă la deget, se vor amenaja scaune prevăzute cu orificii
pentru introducerea aburului şi cu racorduri de scurgere a parafinei.

Art.117
Se interzice încălzirea cu flacără directă a materialului tubular pentru eliminarea dopurilor de
parafină, ciment, gheaţă, pământ, nisip etc.

14
6.MASURATORI TEHNOLOGICE LA SONDE

Art.118
(1)Orice operaţie de măsurare a parametrilor de exploatare a sondelor, va fi în mod obligatoriu
precedată de controlul instalaţiei de suprafaţă şi de la gura puţului.
(2)Se interzice efectuarea operaţiilor de măsurare în cazul constatării unor defecţiuni ca:
neetanşeităţi ale capului de erupţie sau de pompare, manometre defecte, lipsa roţilor de manevră,
automatul de pornire a unităţii sau frâna defectă, etc.

Art.119
Măsurătorile ţevilor cu diferite aparate de adâncime, se vor executa prin burlanul de lansare montat.
Burlanul va fi probat la o presiune egală cu presiunea de probă a instalaţiei de la gura puţului.

Art.120
Instalaţia mobilă cu toba cu sârmă va fi centrată faţă de gura puţului, pentru a se asigura o
înfăşurare corectă pe tobă cu evitarea formării de noduri pe cablu sau căderea acestuia de pe rolă.

Art.121
Montarea şi demontarea cutiei de etanşare a burlanului de lansare se vor efectua folosind un pod de
lucru amenajat special cu bariere şi balustrade de protecţie. Podul va avea înălţimea corespunzătoare
accesului la cutia de etanşare a burlanului.

Art.123
La montarea burlanului se vor respecta următoarele:
- rolele burlanului se vor monta perpendicular pe axa tobei cu sârmă;
- robinetul de scurgere al burlanului va fi montat în partea opusă granicului de manevră;
- ţeava de scurgere a burlanului va fi prelungită în beciul sondei.

Art.124
Punerea în comunicaţie a presiunii din ţevile de extracţie cu burlanul, se va face prin deschiderea
lentă şi progresivă a robinetului de sub burlan. Orice neetanşeitate va fi remediată imediat.

Art.125
Este interzisă:
- manevrarea granicului de alte persoane în afară de operatorul instruit în sarcina căruia revine
manevra;
- staţionarea personalului pe podeţul de la gura puţului în apropierea traseului cablului sau lângă
tobă, precum şi traversarea cablului;
- ştergerea cablului direct cu mâna în timpul extragerii;
- continuarea introducerii sau extragerii aparatului, dacă apar scăpări de ţiţei sau gaze.

Art.126
Desfacerea cÂrceilor de pe cablu se va face numai după oprirea troliului şi suspendarea cablului în
şarniere montate deasupra cutiei de etanşare.

Art.127
Extragerea aparatului din burlanul de lansare se va face numai după închiderea robinetului, avându-
se în vedere numărul necesar de ture pentru închidere şi numai după evacuarea presiunii din burlan
la beciul sondei.

Art.128

15
La sondele eruptive, cu presiuni de peste 100 bari la capul de erupţie, măsurătorile cu aparate de
adâncime se vor executa cu asistenţă tehnică corespunzătoare.

Art.129
În cazul în care operaţia de măsurare continuă şi pe timpul nopţii, se va asigura un iluminat
suplimentar, cu faruri sau lămpi de construcţie antiex la gura puţului, pe tot traseul cablului şi la toba
granicului.

Art.130
La dinamometrarea sondelor se interzice:
- montarea şi demontarea aparaturii cu unitatea de pompare nescoasă de sub tensiune sau fără
asigurarea acesteia cu frâna reductorului;
- urcarea operatorilor pe capul de pompare;
- staţionarea sub capul balansierului, în timpul funcţionării unităţii de pompare;
- demontarea şi suspendarea cutiei de etanşare pe prăjina lustruită în timpul operaţiei de
dinamometrare.

16