Sunteți pe pagina 1din 3

CONVENTIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICA

Prezenta conventie de practica se incheie intre:

1.1._________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________, in calitate de Beneficiar
(denumita in continuare Organizator de practica),

si

1.2.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________ (denumit in continuare practicant)

ARTICOLUL 1
Obiectul conventiei de practica

(1) Obiectul prezentei Conventii consta in asigurarea de catre Organizatorul de practica a


cadrului in care se organizeaza si se desfasoara stagiul de practica in vederea
consolidarii cunostintelor teoretice si pentru formarea abilitatilor profesionale ale
practicantului.

(2) Modalitatile de derulare si continutul stagiului de pregatire practica sunt descrise in


prezenta Conventie si in Anexa 1 – Program de lucru, parte integranta a prezentei
Conventii.

ARTICOLUL 2
Durata si perioada desfasurarii stagiului de practica

(1) Stagiul de practica se va desfasura pe o durata de ___________, echivalentul a


_______________ ore de practica.

ARTICOLUL 3

1
Responsabilitatile Practicantului(1) Practicantul are obligatia ca pe durata derularii stagiului
de practica sa respecte programul de lucru stabilit si sa execute activitatile specificate de tutore,
in conditiile respectarii cadrului legal cu privire la volumul si dificultatea acestora.
(2) Pe durata stagiului, practicantul respecta regulamentul de ordine interioara al
organizatorului de practica. In cazul nerespectarii acestui regulament, conducatorul
organizatorului de practica isi rezerva dreptul de a anula Conventia, dupa ce in prealabil a
ascultat punctul de vedere al practicantului si al tutorelui.
(3) Practicantul are obligatia de a respecta normele de securitate si sanatate in munca pe care si
le-a insusit de la reprezentantul organizatorului de practica inainte de inceperea stagiului de
practica.
(4) De asemenea, practicantul se angajeaza sa nu foloseasca, in niciun caz, informatiile la care
are acces in timpul stagiului despre organizatorul de practica sau clientii sai, pentru a le
comunica unui tert sau pentru a le publica, chiar dupa terminarea stagiului, numai cu acordul
respectivului organizator de practica.

ARTICOLUL 4
Responsabilitatile Organizatorului de practica

(1) Organizatorul de practica va stabili un tutore pentru stagiul de practica, selectat dintre
salariatii proprii si ale carui obligatii sunt mentionate in Anexa 2, parte integranta a Conventiei.
(2) In cazul nerespectarii obligatiilor de catre practicant, tutorele va contacta conducatorul
organizatorului de practica care va avea dreptul de a anula Conventia si de a inceta stagiul de
practica.
(3) Inainte de inceperea stagiului de practica, organizatorul are obligatia de a face
practicantului instructajul cu privire la normele de securitate si sanatate in munca, in
conformitate cu legislatia in vigoare. Printre responsabilitatile sale, organizatorul de practica va
lua masurile necesare pentru securitatea si sanatatea in munca a practicantului, precum si
pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.
(4) Organizatorul de practica are obligatia de a asigura practicantului accesul liber la serviciul
de medicina muncii, pe durata derularii pregatirii practice.
(5) Organizatorul de practica va elibera practicantului adeverinta de practica la finalul
stagiului.

ARTICOLUL 5
Persoane desemnate de organizatorul de practica

(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea organizatorului
de practica):
________________________________________ Functia ___________________________
Telefon __________________________________ Email ____________________________

2
ARTICOLUL 6
Confidentialitate

(1) In sensul prezentei Conventii, vor reprezenta „Informatii confidentiale" oricare si toate
informatiile legate de afacerile Organizatorului de practica si/sau oricare si toate informatiile
transmise pe parcursul stagiului de practica, inclusiv, dar fara a se limita la: planuri de
dezvoltare, conditii financiare, planuri de afaceri, identitatea partenerilor de dezvoltare,
informatii evidente ale afacerii, liste de clienti, evidente ale proiectelor, rapoarte de piata,
evidente ale angajatilor si manuale, politici si proceduri de conducere a afacerii, informatii
legate de procedurile, tehnologiile sau teoriile si orice alte informatii care ar putea fi
dezvaluite de catre Organizatorul de practica catre Practicant in conformitate cu aceasta
Conventie, care nu este disponibila publicului larg.

(2) Practicantul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra Informatiilor confidentiale pe


durata desfasurarii stagiului de practica si dupa incetarea acestuia.

Prezenta Conventie a fost incheiata astazi,______________, in 2 exemplare originale, cate


unul pentru fiecare parte.

Organizator de practica Practicant

_____________________ ____________________