Sunteți pe pagina 1din 3

CITYMANAGER

http://controlmanagerial.com/

Model dipoziție de
organizare, implementare și
menținere SCIM

1
CITYMANAGER
http://controlmanagerial.com/

Model dipozitie de organizare, impementare si mentinere SCIM

Dispozitie de organizare, implementare si mentinere SCIM

ROMANIA
JUDETUL ……
Entitatea publica …………
DISPOZIŢIA NR. ...........
Privind organizarea, implementarea si menţinerea unui sistem de control
intern managerial in cadrul ............., Judeţul .......
In conformitate cu prevederie art. 2 si 3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
400/2015, republica, modificat si completat prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
1649/2011 si Ordinul 400/2015, pentru aprobarea Codului Controlului Intern, cuprinzând
standardele de management/control intern în entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor
de control managerial,
In baza dispoziţiilor art. 63 alin (1), lit. e), art 68 alin(l), art. 115 alin.(l) lit. a) si ale art
117 lit a) din Legea 215/2001, republicata, privind administraţia publica locala, modificata si
completata,

DISPUNE:

Art. 1. Incepand cu data prezentei, se constituie Comisia pentru monitorizarea,


coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control
intern/managerial din cadrul «Denumire_articulata», numita in continuare COMISIA, in
componenta din Anexa 1 care face parte integranta din prezenta Dispoziţie.
Art. 2. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiei pentru
monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a dezvoltarii sistemului de control
intern/managerial din cadrul entitatii publice, prevazut in Anexa 2 la prezenta Dispoziţie.
Art. 3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de către Compartimentele
din cadrul entitatii publice.
Art 4. Prezenta Dispoziţie va fi comunicata tuturor persoanelor nominalizate in Anexa 1.

Emisa in .........(LOCALITATEA)..... la data de ......................

PRIMAR, AVIZEAZA
........ SECRETAR
......................

2
Anexa 1 la Dispoziţia nr. ......./..........
COMPONENTA
Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a dezvoltării
sistemului de control intern/managerial

Preşedinte:
............................(NUME PRESEINTE COMISIE)
Vicepreşedinte:
..............................(NUME VICEPRESEDINTE)
Secretariat comisie:
................(NUME+FUNCTIE)
Membri:
1 ................ (NUME + FUNCTIA MEMBRILOR) (EX. POPA IOAN- sef impozite si taxe)
2.....................
3......................

4. n……………….

Coordonator implementare:
................(NUME COORDONATOR IMPLEMENTARE+FUNCTIA)-

(1) In situaţia în care Preşedintele Comisiei, din motive obiective nu se poate prezenta la
şedinţe, acesta va fi suplinit de către unul din membrii comisiei, numit în scris de către Preşedinte.

(2) In situaţia în care un membru al Comisiei, din motive obiective şi cu aprobare scrisă a
Preşedintelui Comisiei, nu se poate prezenta la şedinţe, acesta poate fi suplinit de către o persoană
desemnată de acesta, din cadrul structurii pe care o conduce sau din care face poarte.

PRIMAR, AVIZEAZA
........................
SECRETAR