Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata……………………………………., in calitate de
…………………………….al SC ……………………………………………………..,
declar pe propria raspundere, cunoscand consecintele art. 326 din Codul Penal cu
privire la falsul in declaratii, ca in ultimii 2 ani de la data angajarii nu am avut
raporturi de munca sau de serviciu cu domnul/doamna…………………………………
cu CNP…………………………………… . care a fost incadrat/incadrata la societatea
noastra .

Data Angajator
….…….. Director general sau alta persoana autorizata,
…………………………