Sunteți pe pagina 1din 8

COMPORTAMENTE NEPOTRIVITE LA CLASA

Studierea comportamentului elevilor


NUMELE ELEVILOR: A.A si B. B CLASA: aIV-a B
DATA:20. 02.2020
NUMELE PROFESORULUI CARE A OBSERVAT COMPORTAMENTUL: C. C INTITUTIA:
SCOALA GIMNAZIALA NR. 10,
PUIU
CONDIȚII DE TIMP: 20.02. 2020 , ORA 10:00

CONDIȚII DE
SPAȚIU:
1. CLASĂ × 4. CORIDOR 
2. TOALETĂ  5. SCĂRI 
3.CANTINĂ  6. CURTE 
ELEV ELEVUL A.A ELEVUL B. B
„PROBLEMA”
STRUCTURA ŞI Elevul provine dintr-o familie Copilul locuieşte împreună cu mama şi
COMPONENŢA dezorganizată cu doi copii minori crescuți bunicii din partea mamei şi este crescut de
FAMILIEI doar de mama. Aceasta este plecată aproape aceştia de la cinci luni cand a fost adus de
tot anul în străinătate, venind doar câteva mama lui din Italia. Tatăl nu lucrează şi îi
săptămâni în vacanțele copiilor. Deoarece place să bea, din cauza aceasta sunt
familia nu deține proprietate, locuiesc permanent certuri în familie.
împreună cu străbunicii din partea mamei.
ATMOSFERA ŞI Relații încordate, frecvente certuri între Mama are la dispozitie foarte puţin timp
CLIMATUL mama și străbunici și între străbunici, pentru fiul ei. E plecată acum la muncă în
EDUCATIV ÎN manifestări violente. Italia fiindcă nu se descurcă cu banii. Aşa că
CADRUL Străbunicul consumă frecvent alcool și nu bunicii sunt cei care îl îngrijesc şi se preocupă
FAMILIEI se ocupă de educația niciunui copil. de educatia copilului în cea mai mare parte a
Străbunica nu are autoritate asupra celor doi timpului.
copii din cauza vârstei înaintate și a Bunicul e cel care îi ia apărarea mereu,
problemelor de sănătate. nu-i refuză nimic niciodată copilului însă şi
acesta a plecat la muncă în străinătate pentru
câteva luni . La şcoală, băiatul are probleme
cu învăţătura şi disciplina. Tata îl depreciază,
îl critică, îl minimalizează constant pe copil şi
refuză să îi ofere ajutor la lecţii atunci când
acesta are probleme respingând frecvent
copilul.

PROBLEMA  Subiectul prezintă tulburări de


IDENTIFICATĂ  tulburări comportamentale frecvente comportament, perturbă permanent
(iritabilitate crescută, conflicte cu activităţile, încalcă frecvent regulile
copiii și adulții) clasei, are dificultăţi în menţinerea şi
 agresivitate verbala, probleme care s-au stabilirea relaţiilor interpersonale:
agravat după plecarea mamei în întrerupe ora/jocul, plimbându-se
străinătate. printre bănci în timpul lecțiilor, este
foarte agitat, nu respectă regulile clasei
şi vorbeşte urât cu cei din jur.
 manifestări frecvente : loviri ale
colegilor, injurii, ameninţări, refuzul
de a realiza o sarcină şi chiar de a
vorbi .
 se integrează greu în grup.
 nu lucrează în echipă şi nu e acceptat
de grup.
 nu se implică în activităţile şcolare.

 diminuarea activităţii intelectuale ca


urmare a unui consum nervos rapid
 frecvenţa şcolară, de cele mai multe ori
slabă, generează acumularea unor lacune în
învăţare.
 sarcinile şcolare le consideră ca pe o
pedeapsă, invatatoarea fiind pentru el
un adversar.
MOTIVE  Creșterea frustrării.  Lipsa de timp şi afecţiune a părinţilor.
POSIBILE:  Hărţuirea.  Agresivitatea verbală a cuplului în
 Nu este înțeles. prezenţa băiatului.
 Lipsa de afectiune  Agresivitatea verbală şi fizică a tatălui
 Lipsa încrederii. asupra fiului .
 Anturajul băiatului cu modele negative
de conduită .

PERSOANE  Invatatoarea  Invatatoarea


IMPLICATE:  Colegii de clasa  Colegii de clasa

CONSECINȚE:  capacitate redusă de analiză, sinteză,  Nu respectă regulile clasei, vorbeşte


abstractizare, generalizare; urât cu colegii si profesorii, ba chiar s-a
 memorie logică de lungă durată, apucat si de furat de la colegi .
capacitate bună de păstrare a  Intră în conflicte cu colegii, e agresiv
informațiilor și de utilizare a acestora cu cei din jur.
în situații noi;  Are prieteni cu mult mai mari cu care
 motivație preponderent extrinsecă se ocupa de furturi.
(note, aprecierea celor din jur, atentia și  Cu colegii din clasă nu se prea înţelege.
aprobarea celorlalți);  Elevul înregistrează rezultate slabe la
 posedă aptitudini artistice și literare învăţătură, atingând cu greu standardele
(muzică, dans, poezie, teatru). minimale de performanţă; riscă să
 participă cu entuziasm la viața rămână repetent.
colectivului clasei, mai ales când  Vorbeşte tot timpul/ subiecte care nu au
sarcinile vizează o contribuție creativă legătura cu tema lectiei, agitat,
și libertatea alegerii mijloacelor de adresează cuvinte injurioase colegilor
exprimare în cadrul unei teme;  Frecvenţa acestui comportament este
 colegii îl privesc ca pe o persoană de de 5-8 ori pe parcursul unei ore .
individualistă, centrată pe propriile sale  Indiferent dacă ştie sau nu răspunsul la
preocupări și probleme, dar comunică întrebarea învăţătorului, vorbeşte
cu el și îi cer sprijinul în realizarea unor imediat, fără a da posibilitatea
sarcini. învăţătorului să termine de formulat
 prezintă uneori și tulburări de întrebarea.
comportament, perturbă activităţile,  Contextul de apariţie a
încalcă regulile clasei, are dificultăţi în comportamentului este în orice
menţinerea şi stabilirea relaţiilor moment al lectiei;
interpersonale manifestând frecvente
loviri ale colegilor, injurii, ameninţări,
refuzul de a realiza o sarcină şi chiar de
a vorbi.
 este foarte influențabil, toleranță
scăzută la frustrare;
 generează ușor conflicte cu cei din jur;
 uneori are uncomportament agresiv și
manifestă lipsă de respect față de
ceilalți.
SFATURI: Orice copil, indiferent de problemele  sunt importante atât identificarea cât şi
pe care le are, simte nevoia de a avea intervenţia precoce
prieteni, de a fi incluşi în grup, de a fi iubiţi.  stabilirea clară a regulilor şi aplicarea
În cazul lui A. A, plecările mamei în lor
străinătate pentru a asigura traiul zilnic, lipsa  antrenarea copilului în activităţi care să
tatălui, au făcut ca băiatul să fie lipsit de permită afirmarea sa
afecţiune, fapt care s-a repercutat asupra  stimularea şi încurajarea
comportamentului său şi asupra relaţiilor comportamentelor adecvate, includerea
sale cu ceilalţi. elevului în activităţile extraşcolare
Diminuarea comportamentului ( activitati sportive, centre de pictură)
impulsiv şi opoziţionist manifestat în cadrul  motivaţia pozitivă (formulări de tipul:
şcolii prin consiliere individuală cu elevul „dacă vei realiza ... vei obţine ....”)
dar și cu familia acestuia, implicarea în  învăţaţi-l să devină empatic (să se pună
activități de grup, în echipă,unde să fie în locul celui agresat)
motivat permanent să-și ajute coechipierii,  recompensaţi cel mai mic progres în
să aibă responsabilități, în vederea evoluţia pozitivă a comportamentului.
succesului echipei, toate acestea vizând  consultarea psihologului, terapie
ameliorarea conflictelor cu colegii. psihologică cu implicarea tuturor
Includerea elevul în diferite activități factorilor educaţionali (familie,
extracurriculare, în cadrul cărora elevul sa cadre didactice etc.)
aiba initiativă, sa isi manifeste creativitatea  consiliere individuală sau de
și sa isi puna în valoare aptitudinile. grup, terapia prin artă
Este foarte important sprijinul afectiv  terapie prin muncă, activităţi :
oferit de familie, precum și interesul desen, muzică, sport,etc
manifestat față de conduita școlară
 programe de psihoterapie pentru
tulburări emoţionale şi de
comportament (tehnici de
relaxare);