Sunteți pe pagina 1din 4

STRUCTURA UNEI PROCEDURI

Întocmit de:
Prof. Psiholog, Filimon Oana
Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 8, Bârlad
1. Scopul procedurii:
Profesionalizarea carierei didactice în vederea asigurării calităţii şi eficienţei educaţiei ca premise
fundamentale ale coeziunii sociale, ale creşterii economice şi ale dezvoltării umane în noua societate
a cunoaşterii.

2. Definiţii, prescurtări, simboluri


Profesionalizarea se manifestă la nivelul pregătirii iniţiale şi continue a cadrelor didactice
prin următoarele tendinţe:
- îmbunătăţirea calităţii şi capacităţii de învăţare prin mutarea accentului de pe
achiziţii de cunoştinţe pe formare şi dezvoltare de competenţe, pe accentuarea
dimensiunii instrumentării practice în formarea pedagogică;
- formarea este orientată către practica reflexivă. Se instituie universitarizarea
formării cadrelor didactice în sensul asigurării unui nivel superior de pregătire a
tuturor cadrelor didactice (studii superioare indiferent de nivelul învăţământului la
care predă);
- dezvoltarea colaborării între profesori în cadrul programelor de formare şi
perfecţionare prin schimburi de informaţii şi experienţă, favorizarea emergenţei
cercetării în colaborare;
- dezvoltarea unui corp de cunoştinţe proprii praxiologiei pedagogice.

CA – Consiliul de administraţie
CP – Consiliul profesoral
Gr. I, II – grad didactic I, II
Def. – grad definitiv
3. Documente de referinţă
- legislaţia în vigoare aprobată de ISJ şi MECT
- garficul înscrierii la grade didactice
- registrul de inspecţii
- cereri tipizate
- oferta de cursuri organizate în cadrul universităţilor prin departamentului pentru pregătirea
personalului didactic
- programe organizate în cadrul institutului de educaţie continuă din universităţi
- oferta de cursuri de perfecţionare CCD

EDUCAŢIE PENTRU CALITATE - PORTOFOLIU 1


FILIMON OANA
- copii după actele de absolvire
4. Procedura (sau „ Operarea şi controlul procesului”)
Până în prezent MECTS, prin inspectoratele şcolare, CCD sau în colaborare cu diferite
ONG-uri, a realizat un sistem de perfecţionare a pregătirii metodice şi ştiinţifice a cadrelor
didactice.
De asemenea, politica de profesionalizare a cadrelor didactice a fost promovată în
colaborare permanentă şi dialog.
A fost elaborat documentul cadru privind sistemul creditelor transferabile în scopul
dinamizării activităţii profesionale, precum şi al utilizării unor criterii profesionale autentice
de evoluţie în carieră.
Procesul de profesionalizare al carierei didactice are următorul traseu:
- informarea în CP
- aprobarea în CA a înscrierilor pentru grade didactice
- realizarea şi afişarea pe un panou de specialitate a graficelor de desfăşurare a cursurilor şi
înscrierilor
- orar de consiliere cu persoanele interesate
- verificarea documentelor de înscriere şi a dosarelor
- raportul de activitate anual al directorului
5. Responsabili
- director
- CA
- CP
- profesori şi învăţători implicaţi
- responsabil cu activitatea de perfecţionare în şcoală
- membrul CEAC responsabil
6. Înregistrări
- grafice de desfăşurare a cursurilor de perfecţionare şi a gradelor didactice
- registre cu procese verbale ale inspecţiilor
- rapoarte de evaluare ale Comisiei responsabile şi CEAC
7. Anexe
- diplome şi certificate de absolvire
- registrul de inspecţii şcolare

EDUCAŢIE PENTRU CALITATE - PORTOFOLIU 2


FILIMON OANA
Matricea SWOT
Realizând analiza SWOT se poate constata care este situaţia politicii actuale, ce poate oferi ea şi de ce are
nevoie pentru a atinge un nivel calitativ superior.
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- universitarizarea cadrelor didactice - profesori cu intoleranţă la incertitudini
- ridicarea prestigiului profesorilor - lipsa de flexibilitate
- formarea şi dezvoltarea de competenţe - salarizare nediferenţiată
- dezvoltarea unui corp de cunoştinţe proprii praxiologiei - migrarea forţei de muncă
pedagogice - procesul de “îmbătrânire” a
personalului didactic
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- perceperea profesorilor ca profesionişti - atragerea personalului didactic spre
- dezvoltarea colaborării între profesori în cadrul alte job-uri
programelor de formare şi perfecţionare prin schimburi de - formalismul formării iniţiale a
informaţii şi experienţă cadrelor didactice
- recunoaşterea pregătirii profesorilor la standarde - standardele impuse de UE
europene - amestec politic
- burse de formare continuă Socrates

Analiza COST-BENEFICIU

BENEFICII ECONOMICE COSTURI SOCIALE


 Numărul (sau procentul) de cadre  Pot fi evaluate pe baza pierderilor
didactice care au intrat (sau urmează să societăţii datorate abaterii factorilor de la
intre) într-un sistem educaţional de cea mai bună alternativă de utilizare (de
formare/perfecţionare şi care, fără această exemplu costul social de oportunitate
pregătire specifică, ar fi înlăturaţi din pentru profesori este echivalent
sistem . produsului pe care l-ar putea crea aceşti
 Dacă obiectivul principal este oameni în ocupaţii alternative )
îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi a cuantificabile ca salariul mediu de piaţă
oportunităţilor cadrelor didactice din pentru persoane cu pregătire similară.
sistem, beneficiile pot fi cuantificate şi
evaluate prin venitul crescut aşteptat al
cadrelor didactice datorită pregătirii de
care au beneficiat.
 O metodă alternativă, valabilă teoretic
pentru toate cazurile, este să se facă
referire la disponibilitatea cadrelor
didactice de a plăti taxe pentru a urma
cursuri private similare. Trebuie acordată
o mare atenţie când se utilizează această
metodă, datorită posibilelor efecte de
distorsiune; de exemplu poate exista o
ndiferenţă de calitate între pregătirea
oferită de investiţie şi cea care este deja
disponibilă în sistemul privat.
EDUCAŢIE PENTRU CALITATE - PORTOFOLIU 3
FILIMON OANA
EDUCAŢIE PENTRU CALITATE - PORTOFOLIU 4
FILIMON OANA