Sunteți pe pagina 1din 9

CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINARE 9 10 – CONTABILITATEA CAPITALURILOR

5. Contabilitatea capitalurilor

5.1 Contabilitatea capitalului social

1. Se constituie o societate pe acţiuni cu un capital subscris de 200.000 lei divizat în 20.000 de acţiuni. La înfiinţare s-a depus la
bancă contravaloarea a 12.000 de acţiuni şi s-au adus aporturi în natură concretizate într-un teren evaluat la suma de 30.000
lei şi în instalaţii de lucru evaluate la suma de 20.000 lei, pentru care s-au acordat 5.000 de acţiuni. Restul capitalului social s-a
depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiinţare.
R 1.
Subscrierea capitalului 456 = 1011 200.000
% = 456 170.000
Vărsarea capitalului în momentul înfiinţării 5121 120.000
2111 30.000
2131 20.000
Regularizarea capitalului vărsat la înfiinţare 1011 = 1012 170.000
Vărsarea ulterioară a capitalului în contul bancar de disponibilităţi băneşti 5121 = 456 30.000
Regularizarea capitalului aportat ulterior 1011 = 1012 30.000

2. Adunarea generală a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea a 1.000 de acţiuni care se vând în
numerar la valoarea de emisiune (contabilă). Capitalurile proprii ale societăţii, înainte de emisiune, sunt în valoare de 130.000 lei
iar capitalul social este divizat în 10.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 10 lei.
R 2.
• Valoarea de emisiune ( V.E.) = Capitaluri proprii = 130.000/10.000 = 13 lei/acţiune
Număr de acţiuni
• Valoarea de emisiune totală = V.E. x Numărul de acţiuni care se emit=
= 13 lei/acţiune x 1.000 acţiuni = 13.000 lei.
• Prima de emisiune (P.E.) = Valoarea de emisiune – Valoarea nominală =
= 13 lei/acţiune – 10 lei/acţiune = 3 lei/acţiune.
• Prima de emisiune totală = P.E. x Numărul de acţiuni care se emit=
= 3 lei/acţiune x 1.000 acţiuni = 3.000 lei.

Subscrierea capitalului 456 = % 13.000


1011 10.000
1041 3.000
Vărsarea capitalului subscris 5311 = 456 13.000
Regularizarea capitalului social 1011 = 1012 10.000

3. Se cunosc următoarele date: societatea A are un capital social, vărsat în totalitate, divizat în 10.000 de acţiuni cu
valoarea nominală de 10 lei. Se hotărăşte majorarea capitalului social printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la
14.000 lei. Suma capitalurilor proprii este de 140.000 lei reprezentate, pe lângă capitalul social, de rezervele constituite
de societate în sumă de 40.000 lei. Totodată, societatea a plătit în numerar suma de 200 lei reprezentând cheltuieli
pentru emisiunea noilor acţiuni. Din primele de aport încasate se acoperă cheltuielile cu emisiunea noilor acţiuni iar din
suma ce a rămas, 60% se încorporează, ulterior, la alte rezerve iar restul se încorporează în capitalul social.
R 3.
• Valoarea nominală (VN) a noilor acţiuni este egală cu cea a acţiunilor existente: 10.000 lei;
• Valoarea contabilă a utilajului este valoarea de aport (Vaport), adică 14.000 lei;
• Pentru a se stabili câte acţiuni noi se vor emite se va determina valoarea contabilă a unei acţiuni (Vc ): Vc = 140.000 /
10.000 = 14 lei/acţiune
• Numărul de acţiuni noi care se vor emite (Ne): Ne V aport / Vc = 14.000 / 14 = 1.000 acţiuni
• Prima de aport = Vaport – VN x Ne = 14.000 – 10.000 = 4.000 lei

Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller 1


Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş,
Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean
CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINARE 9 10 – CONTABILITATEA CAPITALURILOR

Subscrierea capitalului 456 = % 14.000


1011 10.000
1043 4.000
Plata în numerar a cheltuielilor cu emisiunea noilor acţiuni 201 = 5311 200
Vărsarea capitalului subscris 2131 = 456 14.000
Transformarea capitalului nevărsat în capital vărsat 1011 = 1012 10.000
Acoperirea cheltuielilor de emisiune a acţiunilor din prima de aport 1043 = 201 200
Încorporarea primei de aport rămase a alte rezerve şi la capitalul social 1043 = % 3.800
1068 2.280
1012 1.520

4. Se majorează capitalul social prin conversia unor obligaţiuni în valoare totală de 10.000 lei în acţiuni cu valoarea
nominală totală de 8.000 lei. Primele de conversie se transferă ulterior la alte rezerve.
R 4.
Varianta I
Conversia obligaţiunilor în acţiuni 161 = % 10.000
1012 8.000
1044 2.000
Încorporarea primelor de conversie la alte reserve. 1044 = 1068 2.000
Varianta a II-a
Subscrierea de acţiuni la valoarea de emisiune 456 = % 10.000
1011 8.000
1044 2.000
Conversia obligaţiunilor în acţiuni 161 = 456 10.000
Regularizarea capitalului 1011 = 1012 8.000
Încorporarea primelor de conversie la alte rezerve. 1044 = 1068 2.000

5. Se înregistrează în contabilitatea unei societăţi următoarele operaţiuni:


a) Se hotărăşte diminuarea capitalului social cu 10.000 lei în vederea acoperirii unor pierderi reportate din
exerciţiile precedente.
b) Un asociat se retrage din afacere şi i se restituie în numerar contravaloarea aportului social depus în sumă de
5.000 lei.
R 5.
a) Diminuarea capitalului social pt. acoperirirea unor pierderi reportate 1012 = 1171 10.000
b) Diminuarea capitalului social ca urmare a retragerii unui asociat 1012 = 456 5.000
Plata asociatului 456 = 5311 5.000

5.2 Contabilitatea rezervelor din reevaluare

1. La sfârşitul exerciţiului financiar 200N se reevaluează un utilaj la valoarea justă de 18.000 lei. Valoarea de intrare
(contabilă) a utilajului este de 16.000 lei, iar valoarea amortizării cumulate este de 4.000 lei. La sfârşitul exerciţiului
financiar 200N+3 valoarea justă stabilită prin reevaluare este de 8.000 lei, amortizarea calculată între cele două
reevaluări fiind de 3.000 lei. La sfârşitul exerciţiului financiar 200N+5 valoarea justă stabilită în urma reevaluării este de
9.000 lei, amortizarea calculată între ultimele două reevaluări fiind de 2.000 lei. (Amortizarea cumulată este tratată
după metoda valorii brute).

R1.
A. Reevaluarea la sfârşitul exerciţiului financiar 200N
• VCN = VC (Valoare contabilă) – AC (Amortizare calculată) = 16.000 – 4.000 = 12.000 lei
• Rezerva din reevaluare = V justă – VCN = 18.000 – 12.000 = 6.000 lei

Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller 2


Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş,
Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean
CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINARE 9 10 – CONTABILITATEA CAPITALURILOR

• VCA (VC actualizată) = VC neactualizată x (V justă : VCN) = 16.000 x (18.000 : 12.000) = 24.000 lei.
• Diferenţa: VCA – VC neactualizată = 24.000 – 16.000 = 8.000 lei
• A actualizată = AC x (V justă : VCN) = 4.000 x (18.000 : 12.000) = 6.000 lei
• Diferenţa: A actualizată – AC = 6.000 – 4.000 = 2.000 lei
Reevaluarea utilajului inclusiv actualizarea amortizării (la sf. ex.200N) 2131 = % 8.000
105 6.000
2813 2.000

B. Reevaluarea la sfârşitul exerciţiului financiar 200N+3


• VCN = VC – AC = 24.000 – (6.000 + 3.000) = 15.000 lei
• Rezerva din reevaluare = V justă – VCN = 8.000 – 15.000 = -7.000 lei
⇒ diminuarea rezervei din reevaluare cu 6.000 lei (reprezentând plusul din reevaluare înreg. la 31.12.200N),
înregistrarea unei cheltuieli în sumă de 1.000 lei (pt. diferenţa neacoperită)
• VCA = VC neactualizată x (V justă : VCN) = 24.000 x (8.000 : 15.000) = 12.800 lei.
• Diferenţa: VCA – VC neactualizată = 12.800 – 24.000 = 11.200 lei
• A actualizată = AC x (V justă : VCN) = 9.000 x (8.000 : 15.000) = 4.800 lei
• Diferenţa: A actualizată – AC = 4.800 – 9.000 = -4.200 lei
Reevaluarea utilajului inclusiv actualizarea amortizării (la sfârşitul % = 2131 11.200
exerciţiului financiar 200N) 105 6.000
6588 1.000
2813 4.200

C. Reevaluarea la sfârşitul exerciţiului financiar 200N+5


• VCN = VC – AC = 12.800 – (4.800 + 2.000) = 6.000 lei
• Rezerva din reevaluare = V justă – VCN = 9.000 – 6.000 = 3.000 lei
⇒ înregistrarea unui venit în sumă de 1.000 lei pentru compensarea cheltuielii din reevaluare înreg. la
31.12.200N+3 şi înregistrarea surplusului de 2.000 lei la rezerve din reevaluare.
• VCA = VC neactualizată x (V justă : VCN) = 12.800 x (9.000 : 6.000) = 19.200 lei.
• Diferenţa: VCA – VC neactualizată = 19.200 – 12.800 = 6.400 lei
• A actualizată = AC x (V justă : VCN) = 6.800 x (9.000 : 6.000) = 10.200 lei
• Diferenţa: A actualizată – AC = 10.200 – 6.800 = 3.400 lei
Reevaluarea utilajului inclusiv actualizarea amortizării (la sfârşitul 2131 = % 6.400
exerciţiului financiar 200N) 105 2.000
7588 1.000
2813 3.400

2. În momentul reevaluării, o clădire are valoarea contabilă de 80.000 lei şi amortizarea cumulată de 40.000 lei.
Valoarea justă stabilită în urma reevaluării clădirii este de 90.000 lei. Rezerva din reevaluare se transferă în mod
eşalonat la rezerve (reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare) pe durata rămasă de utilizare, care este
de 10 ani. (Amortizarea cumulată este tratată după metoda valorii nete).
R2.
• VCN = VC – AC = 80.000 – 40.000 = 40.000 lei
• Rezerva din reevaluare = V justă – VCN = 90.000 – 40.000 = 50.000 lei
⇒ eliminarea amortizării calculate (cumulate) din VC în sumă de 40.000 lei şi înregistrarea surplusului prin
majorarea VC cu 10.000 lei.

Reevaluarea clădirii (inclusiv tratarea amortizării) % = 105 50.000


212 10.000
2812 40.000
Transferarea anuală a diferenţelor din reevaluare la rezerve 105 = 1065 5.000

Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller 3


Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş,
Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean
CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINARE 9 10 – CONTABILITATEA CAPITALURILOR

5.3 Contabilitatea rezervelor şi a rezultatului (exerciţiului financiar şi reportat)

1. Se cunosc următoarele date din evidenţa contabilă a unei societăţi: capitalul social este de 10.000 lei iar mărimea
rezervelor legale existente este de 800 lei; venituri totale înregistrate în cursul anului 200N 130.000 lei; cheltuielile
totale înregistrate în cursul anului 200N 70.000 lei.(Presupunem că în timpul anului societatea nu a înregistrat impozit
pe profit). Societatea determină rezervele legale care se constituie din profitul brut pentru exerciţiul financiar 200N,
calculează impozitul pe profit şi înregistrează repartizarea profitului net contabil la rezerve legale (în suma stabilită). La
începutul exerciţiului financiar 200N+1 se înregistrează repartizarea rezultatului rămas şi închiderea conturilor 121 şi
129.
R1.
• Rezervele legale existente: 800 lei;
• Rezervele legale maxime care se pot constitui în anul 200N din profitul brut:
 RL1= Profit brut x 5% = (130.000 – 70.000) x 5% = 3.000 lei;
• Plafon maxim pt. rezervele legale totale:
 RL2= Capital social x 20% = 10.000 x 20% = 2.000 lei;
• Rezervele legale care se constituie efectiv în anul 200N:
 RL= min(RL1; (RL2 – 800)) = 1.200 lei.
• Impozitul pe profit = (profit brut – rezerve legale) x 16% = 9.408 lei;
• Profit net = Profit brut – Impozit pe profit = 50.592 lei;
Repartizarea profitului net contabil la sfârşitul exerciţiului financiar 200N 129 = 1061 1.200

Repartizarea rezultatului rămas la încep 200N+1 121 = 1171 49.392


Închiderea conturilor 121 şi 129 la începutul exerciţiului financiar 200N+1 121 = 129 1.200
Corectarea rulajelor conturilor 121 si 129 121 = 121 (50.592)
129 = 129 (1.200)

2. Din evidenţa contabilă a unei societăţi comerciale se extrag următoarele date existente la sfârşitul exerciţiului
financiar 200N înainte de închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli: capital social 30.000 lei; rezerve legale 2.000 lei;
profit (Sic ct. 121 la 01.12.200N) 17.000 lei; venituri din vânzarea mărfurilor (Rc ct. 707) 4.000 lei; venituri din lucrări
executate (Rc ct.704) 2.500 lei; cheltuieli privind mărfurile: 2.000 lei; cheltuieli cu salariile (Rd ct. 641) 1.500 lei. Din
raţiuni de simplificare considerăm că nu s-a înregistrat impozit pe profit în cursul exerciţiului financiar 200N. Societatea
înregistrează închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli, calculează rezervele legale (ce trebuie repartizate din profitul
brut (corectat) conform legii), determină şi înregistrează impozitul pe profit aferent întregului exerciţiu financiar 200N
(închizând totodată acest cont) după care înregistrează la sfârşitul lui 200N repartizarea profitului pe următoarele
destinaţii: rezerve legale (în suma stabilită) şi rezerve statutare în sumă de 3.000 lei. La începutul exerciţiului financiar
200N+1 se înregistrează repartizarea rezultatului rămas şi închiderea conturilor 121 şi 129.
R2.
Închiderea conturilor de venituri % = 121 6.500
707 4.000
704 2.500
Închiderea conturilor de cheltuieli 121 = % 3.500
607 2.000
641 1.500
• Profit brut = 17.000 + (4.000 + 2.500) – (2.000 + 1.500) = 20.000 lei;
• Rezervele legale constituite: 2.000 lei;
• Rezervele legale ce se pot constitui în anul curent sunt:
 Rl1 = 5% x (Profit brut – V neimp.+ Ch. aferente) = 5% x 20.000 = 1.000 lei;
• Rezervele legale maxime sunt:
 Rl2 = Capital social x 20% = 30.000 x 20% = 6.000 lei;
• Rezervele legale care se constituie efectiv sunt:
 Rl = min(Rl1; (Rl2 – 2.000)) = 1.000 lei.
• Profit impozabil (200N)= Profit brut – Deduceri fiscale + Cheltuieli nedeductibile = 20.000 – 1.000 = 19.000 lei
Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller 4
Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş,
Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean
CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINARE 9 10 – CONTABILITATEA CAPITALURILOR

• Impozit pe profit (200N) = Profit impozabil x 16% = 3.040 lei


• Profit net contabil = Profit brut – Impozit pe profit = 20.000 lei – 3.040 lei = 16.960 lei.
Înregistrarea impozitului pe profit 691 = 441 3.040
Închiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit 121 = 691 3.040
Repartizarea profitului net contabil la sfârşitul exerciţiului financiar 200N 129 = % 4.000
1061 1.000
1063 3.000
Repartizarea rezultatului rămas la dividende 121 = 1171 12.960
Închiderea conturilor 121 şi 129 la începutul ex. fin 200N+1 121 = 129 4.000
Corectarea rulajelor conturilor 121 si 129 121 = 121 (16.960)
129 = 129 (4.000)

3. În baza hotărârii AGA, convocată în luna aprilie 200N, se înregistrează repartizarea profitului reportat din exerciţiul
financiar anterior în valoare de 20.000 lei pe următoarele destinaţii: prime reprezentând participarea personalului la
profit 1.000 lei, dividende 10.000 lei, majorarea capitalului social 5.000 lei, alte rezerve 4.000 lei. În luna mai 200N se
ridică de către personal profitul repartizat, iar de către acţionari dividendele cuvenite, impozitul aferent fiind de 16%
(impozit cu reţinere la sursă).
R3.
Repartizarea profitului exerciţiului financiar anterior: 1171 = % 20.000
- Participarea personalului la profit 424 1.000
- Dividende 457 10.000
- Majorarea capitalului social 1012 5.000
- Alte rezerve 1068 4.000
Ridicarea de către personal a profitului cu reţinerea impozitului aferent 424 = % 1.000
5121 840
446 160
Ridicarea de către acţionari a dividendelor cuvenite cu reţinerea 457 = % 10.000
impozitului aferent 5121 8.400
446 1.600

4. O societate comercială a înregistrat în exerciţiul financiar 200N o pierdere contabilă de 5.000 lei. La începutul
exerciţiului 200N+1 se înregistrează reportarea pierderii din exerciţiul anterior. În baza hotărârii AGA din luna aprilie,
societatea înregistrează acoperirea parţială a pierderii reportate din următoarele surse: alte rezerve 1.000 lei, prime de
aport 1.500 lei, capital social 1.500 lei.
R4.
Reportarea pierderii contabile din exerciţiul anterior 1171 = 121 5.000
Acoperirea pierderii contabile (conform hotărârii AGA) % = 1171 4.000
1068 1.000
1043 1.500
1012 1.500
Stornarea sumelor din 121 121 = 121 (5.000)

5. În exerciţiul financiar 200N se corectează două erori contabile concretizate în omisiunea înregistrării în exerciţiul
financiar precedent a unei facturi aferente prestării unor servicii către un client în sumă de 4.000 lei plus TVA 19% şi a
unor cheltuieli cu materiile prime în sumă de 1.000 lei. (Se înregistrează şi impozitul pe profit aferent profitului
neimpozitat în 200N-1).
R5.
Înregistrarea facturii (omise în exerciţiul precedent) 4111 = % 4.760
1174 4.000
4427 760
Înregistrarea cheltuielii cu materiile prime (omise) 1174 = 301 1.000
Înregistrarea impozitului pe profit aferent 1174 = 441 480
Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller 5
Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş,
Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean
CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINARE 9 10 – CONTABILITATEA CAPITALURILOR

5.4 Contabilitatea acţiunilor proprii

1. Adunarea generală extraordinară hotărăşte răscumpărarea a 1.000 acţiuni proprii. Plata contravalorii acestora se face
în numerar la preţul de 1,5 lei/acţiune. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 1,2 lei. Jumătate din acţiunile
răscumpărate se anulează, 300 de acţiuni se vând la preţul de 1,6 lei/acţiune iar restul se vând la preţul de 1,3
lei/acţiune cu încasare în numerar.
R1.
Răscumpărarea acţiunilor proprii 1091 = 5311 1.500
Anularea a jumătate din acţiunile proprii % = 1091 750
1012 600
149 150
Vânzarea a 300 de acţiuni la preţul de 1,6 lei/acţiune 5311 = % 480
1091 450
141 30
Vânzarea a 200 de acţiuni la preţul de 1,3 lei/acţiune % = 1091 300
5311 260
149 40

5.5 Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii

1. O societatea comercială obţine dreptul de a primi o subvenţie guvernamentală pentru investiţii (achiziţionarea unui
utilaj ecologic) în valoare de 30.000 lei. Ulterior se primeşte prin virament bancar subvenţia respectivă. Din această
subvenţie se finanţează, parţial, procurarea unui utilaj în valoare de 100.000 lei şi TVA 19%; durata normală de
funcţionare a utilajului este de 5 ani. Plata furnizorului se face prin virament bancar. După primul an de utilizare mijlocul
fix respectiv este vândut la preţul de 90.000 lei şi TVA 19%. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv
amortizarea în primul an şi trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii.
R1.
Înregistrarea dreptului de a primi subvenţia pentru investiţii 4451 = 131 30.000
Primirea subvenţiei în contul bancar 5121 = 4451 30.000
Procurarea utilajului % = 404 119.000
2131 100.000
4426 19.000
Plata datoriei faţă de furnizorul mijlocului fix 404 = 5121 119.000
Înregistrarea amortizării în primul an de folosire (100.000 lei: 5 ani) 6811 = 2813 20.000
Trecerea la venituri a cotei părţi din subvenţia pentru investiţii aferentă 131 = 7584 6.000
primului an (30.000 : 5 ani)
Vânzarea mijlocului fix 461 = % 107.100
7583 90.000
4427 17.100
Scoaterea din evidenţă a utilajului neamortizat integral % = 2131 100.000
2813 20.000
6583 80.000
Trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii deoarece a rămas fără obiect 131 = 7584 24.000
prin vânzarea mijlocului fix

2. O societate comercială primeşte sub formă de donaţie un autoturism evaluat la valoarea de 24.000 lei, care se
amortizează liniar pe durata de 5 ani. Se înregistrează în contabilitate primirea donaţiei, amortizarea lunară şi includerea
lunară la venituri a unei părţi din subvenţii.
R2.
Primirea donaţiei 2133 = 133 24.000
Amortizarea lunară a autoturismului (24.000 : 60 luni = 400 lei) 6811 = 2813 400
Includerea lunară la venituri a unei părţi din valoarea donaţiei 133 = 7584 400
Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller 6
Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş,
Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean
CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINARE 9 10 – CONTABILITATEA CAPITALURILOR

3. Se constată la inventariere un plus la mobilier comercial, în valoare de 18.000 lei, care se amortizează pe o perioadă
de 4 ani. Se înregistrează în contabilitate plusul de inventar, amortizarea lunară şi includerea lunară la venituri a unei
părţi din valoarea plusului la inventar.
R3.
Înregistrarea plusului la inventar 214 = 134 18.000
Amortizarea lunară a autoturismului (18.000 : 48 luni = 375 lei) 6811 = 2814 375
Includerea lunară la venituri a unei părţi din valoarea plusului 134 = 7584 375

5.6 Contabilitatea provizioanelor

1. O societate comercială se află la sfârşitul exerciţiului financiar 200N în litigiu cu un terţ pentru suma de 4.000 lei,
reprezentând daune pretinse de acesta din urmă. Conform oficiului juridic probabilitatea de a pierde procesul este de
70%. În exerciţiul financiar 200N+1 litigiul este pierdut pentru suma de 3.000 lei, care se achită prin bancă.
R 1.
Constituirea provizionului pentru litigii la sfârşitul anului 200N 6812 = 1511 4.000
Înregistrarea plăţii daunelor în exerciţiul 200N+1 6581 = 5311 3.000
Anularea provizionului în 200N+1 1511 = 7812 4.000

2. O societate comercială livrează în cursul anului 200N produse finite la un preţ de vânzare de 50.000 lei + TVA 19%,
costul de producţie efectiv al acestor produse fiind de 20.000 lei. Pentru aceste produse societatea acordă garanţii de 1
an. În exerciţiul financiar precedent (200N-1) cheltuielile cu remedierile produselor aflate în garanţie au fost în sumă de
4.000 lei iar veniturile obţinute din vânzarea produselor cu termen de garanţie au fost în valoare de 100.000 lei. Calculul
nivelului provizioanelor pentru garanţii acordate clienţilor în exerciţiul 200N se realizează folosind următoarea relaţie de
calcul: venituri x cota de cheltuieli cu remedierile din exerciţiul precedent. În exerciţiul următor (200N+1) s-au efectuat
cheltuieli cu remedierea produselor aflate în garanţie în sumă de 5.000 lei + TVA 19%, sumă datorată unui prestator de
servicii.
R 2.
• Cota medie de cheltuieli cu remedierile (K) este egală cu raportul dintre cheltuielile cu remedierile din exerciţiul
precedent şi veniturile obţinute pentru produsele cu garanţie în exerciţiul anterior:
 (%) K = 4.000 / 100.000 x 100 = 4%
• Nivelul provizioanelor ce se constituie în exerciţiul curent (N):
 N = 50.000 x 4% = 2.000 lei.
Livrarea produselor finite cu garanţie 411 = % 59.500
701 50.000
4427 9.500
Descărcarea gestiunii de produsele finite vândute 711 = 345 20.000
Constituirea provizionului pentru garanţii acordate clienţilor 6812 = 1512 2.000
Înregistrarea cheltuielilor cu remedierea efectuate de un prestator de servicii % = 401 5.950
611 5.000
4426 950
Anularea provizionului (cu ocazia expirării perioadei de garanţie – 1 an) 1512 = 7812 2.000

5.7 Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate

1. O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni care se vând la valoarea nominală de 1 leu/bucată. Dobânda anuală
este de 9%. După un an şi jumătate obligaţiunile se răscumpără la valoarea nominală, iar apoi se anulează. Se înregistrează şi
plata dobânzii. Atât vânzarea cât şi cumpărarea obligaţiunilor, precum şi plata dobânzii se realizează cu numerar.
R1.
Emisiunea obligaţiunilor conform prospectului 461 = 1618 10.000
Încasarea în numerar a valorii obligaţiunilor emise 5311 = 461 10.000
Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller 7
Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş,
Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean
CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINARE 9 10 – CONTABILITATEA CAPITALURILOR

Cheltuielile cu dobânda aferente primului an 666 = 1681 900


Plata dobânzii pentru primul an 1681 = 5311 900

Cheltuielile cu dobânda aferente celor 6 luni din cel de-al doilea an 666 = 1681 450
Plata dobânzii pentru cel de-al doilea an 1681 = 5311 450

Răscumpărarea obligaţiunilor 505 = 5311 10.000


Anularea obiligaţiunilor răscumpărate 1618 = 505 10.000

2. O societate comercială emite un pachet de 1.000 de obligaţiuni cu valoarea nominală de 25 lei, care se vând prin
bancă la preţul de 20 lei/bucată. Obligaţiunile se răscumpără în numerar după 2 ani, apoi se anulează. Primele de
rambursare se amortizează în două tranşe anuale egale.
R 2.
Subscrierea şi încasarea prin bancă a valorii obligaţiunilor emise % = 1618 25.000
461 20.000
169 5.000
Încasarea contravalorii obligaţiunilor 5121 = 461 20.000
Amortizarea primelor de rambursare în primul an 6868 = 169 2.500
Amortizarea primelor de rambursare în al doilea an 6868 = 169 2.500
Răscumpărarea obligaţiunilor la valoarea nominală 505 = 5311 25.000
Anularea obligaţiunilor răscumpărate 1618 = 505 25.000

3. O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni cu valoarea nominală de 10 lei. Dobânda anuală e de 10% . La
scadenţă – după un an – obligaţiunile se convertesc în acţiuni, în condiţiile în care valoarea nominală totală a acţiunilor
emise e de 85.000 lei. Toate decontările se fac în numerar
R 3.
Notă de calcul
1. Valoarea de emisiune a obligaţiunilor 100.000
2. Valoarea nominală totală a acţiunilor emise 85.000
3. Prima de conversie (rd.1 - rd.2) 15.000
Emisiunea de obligaţiuni 461 = 161 100.000
Vânzarea obligaţiunilor 5311 = 461 100.000

Înregistrarea cheltuielilor cu dobânda 666 = 1681 10.000


Plata dobânzii 1681 = 5311 10.000
Conversia obligaţiunilor în acţiuni ale societăţii
Varianta I 161 = % 100.000
1012 85.000
1044 15.000
Varianta a II-a
Subscrierea de acţiuni la valoarea de emisiune 456 = % 100.000
1011 85.000
1044 15.000
Conversia obligaţiunilor în acţiuni 161 = 456 100.000
Regularizarea capitalului 1011 = 1012 85.000

4. O societate comercială emite 10.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 1 leu. Fără să ajungă la scadenţă 5.000
de obligaţiuni sunt răscumpărate de la bursă la preţul 0,8 lei/bucată iar cealaltă jumătate se răscumpără la preţul de
1,25 lei/bucată. După ce s-au răscumpărat în întregime, obligaţiunile se anulează. Totodată, se înregistrează şi se
plăteşte dobânda până la răscumpărarea lor în valoare de 2.000 lei. Toate decontările se fac în numerar.

Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller 8


Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş,
Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean
CONTABILITATE FINANCIARĂ – SEMINARE 9 10 – CONTABILITATEA CAPITALURILOR

R 4.
Notă de calcul
1. valoarea nominală totală a obligaţiunilor cumpărate (10.000 10.000
obligaţiuni x 1 leu/obligaţiune)
2. suma plăţii pentru obligaţiunile răscumpărate. (4.000+6.250) 10.250
3. diferenţe de preţ (rd2-rd1) 250
Emisiunea obligaţiunilor 461 = 161 10.000
Încasarea valorii obligaţiunilor 5311 = 461 10.000
Răscumpărarea a 5000 obligaţiuni la preţul de 0,8 lei/buc 505 = 5311 4.000
Răscumpărarea a 5000 de obligaţiuni la preţul de 1,25 lei/buc. 505 = 5311 6.250
Anularea obligaţiunilor cumpărate % = 505 10.250
161 10.000
668 250
Înregistrarea şi plata dobânzii 666 = 5311 2.000

5. O societate comercială primeşte în contul de disponibil un credit bancar în sumă de 100.000 lei. Rambursarea
împrumutului se face începând cu luna a X-a de la contractare şi până în luna a XIV-a, în tranşe egale. Dobânda anuală
este de 40% şi se plăteşte concomitent cu plata celor 5 tranşe prin care se asigură rambursarea împrumutului. Dobânda
se înregistrează lunar.
R5.
Dobânda datorată pentru luna 1 (D) = (Suma împrumutată (Sî), rata dobânzii 1/12) = 100.000 ·40% · 1/12 = 3.333 lei
Notă: dobanda este aceeasi pana in luna 10, înregistrarea dobanzii se efectuează până în luna a 10-a, inclusiv.
Dobânda datorată pentru luna 11 Dobânda = Împrumutul rămas · 40% · 1/12 =
= 80.000 · 40% · 1/12 = 2.667 (lei).
Dobânda datorată pentru luna 12 Dobânda = 60.000 · 40% · 1/12 = 2.000 lei
Dobânda datorată pentru luna 13 Dobânda = 40.000 · 40% · 1/12 = 1.333 lei
Dobânda datorată pentru luna 14 Dobânda = 20.000 · 40% · 1/12 = 667 lei

Înregistrarea primiri împrumutului 5121 = 1621 100.000


Înregistrarea dobânzii datorate aferente lunii 1. (x10) 666 = 1682 3.333
In luna 10, rambursarea primei părţi a împrumutului 1621 = 5121 20.000
Plata dobânzii 1682 = 5121 33.330
În luna a 11-a se rambursează a doua parte a împrumutului 1621 = 5121 20.000
Înregistrarea şi plata dobânzii 666 = 5121 2.667
În luna a 12-a se rambursează cea de-a treia parte a împrumutului primit 1621 = 5121 20.000
Înregistrarea şi plata dobânzii 666 = 5121 2.000
În luna a 13-a se rambursează a patra parte a împrumutului primit 1621 = 5121 20.000
Înregistrarea şi plata dobânzii 666 = 5121 1.333
În luna a 14-a, rambursarea celei de-a cincia părţi a împrumutului 1621 = 5121 20.000
Înregistrarea şi plata dobânzii 666 = 5121 667

Titular curs (CIG): Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor www.econ.ubbcluj.ro/victor.muller 9


Asistenţi: Lect. univ. dr. Răzvan Mustaţă, Asist. univ. drd. Victor Müller, Asist. univ. drd. Vasile Cardoş,
Asist. univ. drd. Alin Ienciu, Drd. Dan Cuzdriorean