Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Date de identificare:

• Data: 26 noiembrie 2010


• Clasa: a VIII-a B
• Şcoala: Colegiul Costache Negruzzi Iaşi
• Student practicant: Ioana Butunoi

Construcţia:

• Aria curriculară: Socio-umane


• Disciplina de învăţământ: Cultură civică
• Unitatea de învăţare: Libertate şi responsabilitate
• Tema: Libertatea politică
• Tipul lecţiei: mixtă (recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor; transmitere/însuşire de
cunoştinţe)
• Scopul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor privind libertatea (generalităţi, particularizare –
libertatea personală) şi însuşirea setului de informaţie privind libertatea politică
• Obiective de referinţă: să definească principii, concepte şi valori democratice
• Obiective operaţionale

La finalul lecţiei elevul trebuie:

O1 - să cunoască aparatul conceptual cu care se operează: libertate, constrângere,


responsabilitate, drept, asociere, participare directă/indirectă, referendum, petiţie, vot,
partid politic
O2 - să distingă principalele tipuri de libertate şi să îşi însuşească determinantele fiecăreia
dintre ele, în speţă libertatea personală şi cea politică
O3 – să coreleze libertatea (politică) cu responsabilitatea şi implicaţia drept-libertate
O4 – să formuleze un punct de vedere argumentat pornind de la cunoştinţele dobândite cu
privire la libertatea politică
O5 – să-şi dezvolte disponibilitatea pentru un dialog sau o dezbatere
O6 – să valorifice cunoştintele de cultură civică privind libertăţile şi drepturile politice în
rezolvarea unei probleme sociale concrete

• Strategii şi instrumente didactice

conversaţia exemplificarea problematizarea Constituţia


expunerea exerciţiul clasificarea tabla
dezbaterea munca în echipă compararea caietele
• Timp: 50 min

• Bibliografie:

Constituţia României

Maria-Liana Lăcătuş, Mihaela Penu Puşcaş, Cultură Civică, Manual pentru clasa a VIII-a,
Ed. Corint, 2000

J. St. Mill, Despre libertate, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2001

Momentul Ob. Conţinutul Tip de T Metode şi


lecţiei oper. învăţare instrumente
1. organizarea -se face prezenţa - 2’ -conversaţia
clasei -catalog
2. verificarea O1 -pornind de la misiunea lansată în ora - receptiv- 10’ -conversaţia
Cunoştinţelor precedentă de a consulta Constituţia, reproductivă -Constituţia
anterioare elevii vor identifica drepturile şi -inteligibilă
libertăţile fundamentale
-pornind de la articolele din Legea
fundamentală şi pe baza unor
întrebări scrise pe tablă, ei vor reda
sitetic ceea ce au reţinut cu privire la:
-Ce este libertatea? (definire) -clasificarea
-Care sunt pricipalele tipuri de
libertate?
-Care sunt condiţiile libertăţii?
O2 (respectarea legilor/limitele
constrângerilor legale)
-Ce este constrângere şi cum poate fi
ea clasificată? (exemple personale şi
art. 53; 57)
3. anunţarea O3 -elevii identifică în Constituţie -productivă 3’ -conversaţia
temei şi a principalele drepturi şi libertăţi -constituţia
obiectivelor politice (dreptul la vot, dreptul de a -inteligibilă
alege şi de a fi ales, libertatea
întrunirilor, dreptul de asociere-
aplicaţie Art. 49-5, dreptul la petiţie)

4. transmiterea O1 -se începe schiţa tablei -inteligibilă 20’ -expunerea


cunoştinţelor noi -exemplul Greciei Antice ca model -tabla
şi orientarea/ de libertate politică -caietele
facilitarea -din discuţiile cu elevii se defineşte
procesului de conceptul actual de libertate politică -productivă
învăţare (condiţia libertăţii individuale
facilitată de mijloace de menţinere a -explicaţia
libertăţii de iniţiativă şi de didactică
O2 acţiune/participare directă sau
indirectă la luarea deciziilor de
interes public)
-se structurează principalele libertăţi
politice (reiterate din constituţie şi -exemplificarea
O3 completate: vot, candidatură,
asociere, opoziţie, control, întrunire) -problematizarea
-se discută pe marginea conceptului
de participare politică pornind de la
enunţul: „Cetăţenii se manifestă liber
(doar) cu ocazia alegerilor”
-se evidenţiază totodata şi condiţiile
O5 libertăţii politice/responsabilitatea
-se iniţiaza o dezbatere cu privire la
formele de participare directă
actuale: referendum, petiţii, control

5.asigurarea O1 -elevii vor fi divizaţi în grupuri şi le -productivă 13’ -lucru în echipe


retenţiei şi a vor fi evaluate cunoştinţele dobândite
transferului -fiecare grup va primi un set de 4 -joc de roluri
întrebări (Anexa 1) la care vor
O3 răspunde cu referire la una din
formele de manifestare a libertăţii
O4 politice (Anexa2)
-cei care vor colabora şi vor finaliza
cel mai repede, vor fi recompensaţi
6. încheierea O6 -compunere argumentată cu tema la 1’
lecţiei/lansarea alegere :
temei De ce să merg la vot?(participare
scăzută)/ De ce să(nu) mă implic în
politică ? (politică de competenţă)
7. evaluarea -evaluarea elevilor se face pe baza 1’
elevilor implicării active/argumentate pe tot
parcursul lecţiei
-vor fi punctaţi şi aceia care vor
finaliza primii exerciţiul
Anexa 1:

• Ce este libertatea politică?-definiţie


• Cine îmi poate încălca această libertate?-persoane
• Cum mi se poate încălca această libertate?-modalităţi
• De ce mi se poate încălca această libertate?-motive

Anexa 2:

Forme de manifestare a libertăţii politice:

Libertatea votului
Libertatea opoziţiei politice
Dreptul de a candida şi de a fi ales
Dreptul de a controla actul guvernamental
Dreptul de a mă asocia/întruni
Dreptul de a iniţia o petiţie