Sunteți pe pagina 1din 5

Data: 21 septembrie 2020

Numele şi prenumele elevului________________________________________

EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2020-2021

Disciplina Limba şi literatura română


Clasa a III-a

Timpul efectiv de lucru este de 25 minute.

PARTEAI__________________________________________________________________________
Citeşte cu atenţie textul de mai jos:
„De unde avea Iepurele doi galbeni, nici eu nu ştiu!
Dar povestea spune că, într-o toamnă, el pornise spre un iarmaroc vestit…ca să-şi cumpere ceva
de încălţat, că era desculţ.
Şi cum mergea Iepurele uitându-se când în stânga, când în dreapta, ciulind urechile la orice
foşnet, iată că, mai spre seară, se întâlni pe o potecă cu Ogarul….După ce îşi dădură bineţe, ca doi
călători de treabă, o porniră împreună prin desişul pădurii. Iepurelui i se scurgeau ochii după
ciuboţelele Ogarului….
--Cât ai dat pe încălţări? întrebă sfios Iepurele.
--Doi galbeni, cât să dau! îi răspunse fudul Ogarul.”
(Călin Gruia, „Ciuboţelele Ogarului”)

1. Răspunde la următoarele întrebări, pe baza textului dat:


a) În ce anotimp se petrece acţiunea?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b) Unde se ducea Iepurele?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
c) Cu cine s-a întâlnit Iepurele pe drum?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Desparte în silabe cuvintele următoare:


poveste -_______________________ iarmaroc -__________________________
galbeni - ________________________

1
3. Scrie câte un cuvânt asemănător ca înţeles pentru fiecare dintre cele subliniate din text:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Alcătuieşte o propoziţie în care să se afle şi ortograma s-a.


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. Transcrie din fragmentul dat:


a. un cuvânt care precizează timpul în care se petrece o acțiune din text:
________________________________________________________________

b. un cuvânt care exprimă o însuşire:


________________________________________________________________

PARTEA a II-a:_____________________________________________________________________

6. Alcătuieşte un scurt text, răspunzând la întrebările de mai jos. Alege un titlu potrivit.
Ce anotimp a sosit?
Ce schimbări se petrec în natură în acest anotimp?
Îţi place acest anotimp? De ce?

________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2
EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2011-2012

Disciplina Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Obiective vizate:
3.1. să identifice elemente de bază ale organizării textului literar/nonliterar în pagină;
3.2. să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit;
4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte, enunţuri;
4.3. să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunţuri proprii;
4.5. să utilizeze convenţii ale limbajului scris (semnul de exclamare, linia de dialog, virgula, doua puncte).

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

PARTEA I

Descriptori de performanţă:

CALIFICATIVUL
ITEMUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1. Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:


răspunde corect la toate cele răspunde corect la două răspunde corect la o întrebare,
trei întrebări, fără greşeli de întrebări, fără greşeli de fără greşeli de ortografie sau
ortografie sau de punctuaţie. ortografie sau de punctuaţie/ de punctuaţie/ răspunde
răspunde corect la toate cele corect la două întrebări, cu 2-
trei întrebări, cu 1-2 greşeli de 3 greşeli de ortografie sau de
ortografie sau de punctuaţie. punctuaţie.
2. Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
desparte corect în silabe toate desparte corect în silabe două desparte corect în silabe un
cele trei cuvinte date. cuvinte. cuvânt.
3. Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: scrie Răspuns parţial corect: scrie
scrie câte un cuvânt câte un cuvânt asemănător ca câte un cuvânt asemănător ca
asemănător ca înţeles pentru înţeles pentru două dintre înţeles pentru un singur
toate cele trei cuvinte date. cuvintele date. cuvânt.
4. Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
alcătuieşte o propoziţie alcătuieşte o propoziţie corectă, alcătuieşte o propoziţie
corectă, utilizând ortograma utilizând ortograma dată, cu 1- corectă fără a utiliza
dată, fără alte greşeli de 2 greşeli de ortografie sau de ortograma dată.
ortografie sau de punctuaţie. punctuaţie.
5. Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: scrie un Răspuns parţial corect: scrie o
scrie cele două cuvinte cerute. singur cuvânt cerut. structură echivalentă unui
singur cuvânt cerut.

PARTEA a II-a
Descriptori de performanţă:
CALIFICATIVUL
3
ITEMUL
FOARTE BINE BINE SUFICIENT
6. Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect:
alcătuieşte textul, răspunzând alcătuieşte textul, răspunzând alcătuieşte textul, răspunzând
la toate întrebările, corect şi la toate întrebările, corect, cu la toate întrebările, corect, cu
fără greşeli de ortografie sau 1-2 greşeli de ortografie sau de 3-4 greşeli de ortografie sau
de punctuaţie, cu excepţia punctuaţie/ alcătuieşte textul, de punctuaţie/ alege doar
celor care depăşesc nivelul de răspunzând la două dintre titlul şi răspunde la o singură
învăţare corespunzător întrebări, corect şi fără greşeli întrebare.
programei (ortograme dificile de ortografie sau de punctuaţie
etc.). (exceptând cele care depăşesc
nivelul de instruire
corespunzător – construcţii
incidente între virgule,
ortograme dificile).

EVALUARE FINALĂ
ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral şi corect cel puţin 4- 5 itemi – cu FB - şi 1-2 itemi cu B sau orice
altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a FOARTE BINE
testului şi evidenţiind ethosul clasei.
Rezolvă integral şi corect 3- 4 itemi – cu FB – 1-2 itemi cu B şi cel mult un item cu
S, fără niciun item cu S sau orice altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de BINE
învăţător, după analiza holistică a testului şi evidenţiind ethosul clasei.
Rezolvă 1 item cu FB, 1 item cu B, restul itemilor cu S (sau, prin compensare cel
mult doi itemi cu I şi 2 cu FB plus 2 cu B) sau orice altă combinaţie apropiată SUFICIENT
acesteia, stabilită de învăţător, după analiza holistică a testului şi evidenţiind ethosul
clasei.

MATRICE DE SPECIFICAŢII
Conţinuturi/obiective Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză
Utilizarea informaţiei dintr-un text X
Silaba X
Sensul cuvintelor în context X
Ortograme X
Utilizarea limbii X
Text imaginativ X

INTERPRETAREA REZULTATELOR
NR.
ITEM I1 I2 I3 I4 I5 I6
F.B.
Nr. elevi B.
care l-au S.
realizat I.

4
Centralizarea rezultatelor pe itemi
Nr. Numele şi prenumele elevilor Calificative pe itemi Calificativ final
Crt. I1 I2 I3 I4 I5 I6
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aprecierea cu calificative:
CALIFICATIV F.B. B. S. I.
Nr. elevi
Greşeli frecvente:
1. răspunsuri superficiale, în propoziţii simple;
2. omisiuni, inversări şi adăugiri de litere;
3. despărţirea greşită în silabe a cuvintelor cu aglomerări de consoane;
4. confuzie între cuvintele şi ortogramele omofone (cele învăţate);
5. atribuirea greşită de sensuri unor cuvinte – folosirea eronată a cuvintelor în enunţuri proprii;
6. aşezarea defectuoasă a textului scris în pagina caietului – lipsa alineatelor;
7. lipsa deprinderilor şi priceperilor de a construi un text unitar de mică întindere, după cerinţe date;
8. aspect inestetic al lucrării - frecvenţa corecturilor, ştersăturilor şi a petelor de cerneală.

Măsuri ameliorative:
1. exerciţii orale, apoi scrise, de răspuns la întrebări, pe baza unui text de relativ mică întindere;
2. copieri, transcrieri, alcătuiri de enunţuri şi dictări – pentru remedierea scrierii defectuoase cu
omisiuni, inversări şi adăugiri de litere;
3. alcătuire de enunţuri alternative cu cuvinte şi ortograme omofone;
4. explicări ale sensului cuvintelor, apelând la context şi apoi la dicţionar – exerciţii orale şi scrise
cu alcătuiri de enunţuri din care să reiasă explicit cunoaşterea sensurilor cuvintelor;
5. exerciţii de remediere a aşezării defectuoase şi neglijente a textului scris în pagina caietului –
copieri, transcrieri, dictări de texte cu mai multe alineate şi linii de dialog;
6. exerciţii de alcătuire/compunere de text după diferite cerinţe: după o imagine, plan scurt de idei
sau din experienţa de viaţă a elevilor;
7. exerciţii în perechi de corectare reciprocă a lucrărilor; exerciţii de autocorectare în paralel cu
analiza textului propriu de către învăţător şi colegi.

S-ar putea să vă placă și