Sunteți pe pagina 1din 4

Indicativ .....................

Numele și Prenumele............................................................................................................................

Clasa ........................ Data ...........................

TEST

1.3. Procesul de nursing

Testul A

Încercuiţi răspunsul corect:

1. Nursingul, ca parte integrantă a sistemelor de sănătate cuprinde:


a) promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor;
b) îngrijirea persoanelor bolnave;
c) promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea persoanelor bolnave fizic
şi psihic, precum şi a persoanelor handicapate, în orice tip de unitate sanitară.

2. Funcţiile autonome ale asistentei medicale constau în:


a) asigurarea confortului fizic şi psihic al pacientului;
b) administrarea medicaţiei;
c) stabilirea relaţiilor de încredere cu pacientul şi aparţinătorii;
d) transmiterea de informaţii şi învăţăminte pacientului pentru păstrarea sănătăţii.

3. Rolul asistentei medicale este:


a) să asigure îngrijirea pacientului numai în raport cu indicaţiile medicului;
b) să ajute persoana bolnavă să-şi recapete sănătatea;
c) să suplinească persoana bolnavă pentru satisfacerea nevoilor sale.

4. Modelul conceptual al îngrijirilor după Virginia Henderson precizează:


a) individul este un tot;
b) individul este un tot prezentând 14 nevoi fundamentale;
c) individul este un tot prezentând 14 nevoi fundamentale pe care trebuie să şi le
satisfacă.

5. Asistenta trebuie să ofere o orientare reală unui pacient internat prin:


a) luarea deciziilor în numele pacientului;
b) ignorarea pacientului care nu vorbeşte clar;
c) oferirea de informaţii pentru orientarea pacientului în timp şi spaţiu;
d) apostrofarea pacientului necooperant.

6. În elaborarea unui cadru conceptual privind îngrijirile, orientarea nouă este către:
a) îngrijiri centrate pe sarcini;
b) îngrijiri centrate pe persoana îngrijită;
c) ambele.

7. Scopul îngrijirilor după modelul conceptual al Virginiei Henderson este:


a) păstrarea independenţei individului în satisfacerea nevoilor sale;
b) suplinirea individului în ceea ce nu poate face singur;
c) ambele.
8. Independenţa în satisfacerea nevoilor fundamentale e reprezentată de:
a) satisfacerea unei nevoi fundamentale prin acţiuni proprii;
b) satisfacerea nevoii fundamentale cu ajutorul altei persoane;
a) satisfacerea uneia sau mai multor nevoi fundamentale prin acţiuni proprii în funcţie
de gradul de creştere şi dezvoltare al persoanei.

9. Problema de dependenţă este definită ca:


a) semn observabil defavorabil în starea pacientului;
b) schimbare defavorabilă de ordin biopsihosocial în satisfacerea unei nevoi
fundamentale care se manifestă prin semne observabile:
c) nesatisfacerea unei nevoi fundamentale prin acţiuni proprii.

10.Manifestarea de dependenţă constă în:


a) semn observabil care permite identificarea stării de dependenţă;
b) incapacitatea persoanei de a-şi satisface una din nevoile fundamentale;
c) lipsa de cunoştinţe a persoanei asupra modului în care să-şi satisfacă nevoile
fundamentale.

11.Procesul de îngrijire reprezintă:


a) metodă care permite acordarea de îngrijiri;
b) un mod ştiinţific de rezolvare a problemelor pacientului pentru a răspunde nevoilor
sale fizice, psihice sau sociale;
c) un mod de asigurare în serie a îngrijirilor acordate pacientului.

12.Diagnosticul de îngrijire cuprinde:


a) descrierea procesului patologic;
a) enunţul problemei de dependenţă, a sursei de dificultate şi a manifestării de
dependenţă;
b) enunţul manifestării de dependenţă.

13. Obiectivul de îngrijire poate fi definit astfel:


a) descrierea comportamentului pe care îl aşteptăm de la pacient;
b) activitatea pe care asistenta îşi propune să o îndeplinească;
c) ambele.

14. Obiectivele de îngrijire se elaborează pe baza sistemului SPIRO:


a) specificitate, performanţă, realism;
b) individualizare;
c) implicare, observabilitate.

15. În executarea îngrijirilor asistenta stabileşte o relaţie de comunicare cu pacientul, care poate fi:
a) funcţională şi pedagogică;
b) pedagogică;
c) funcţională, pedagogică şi terapeutică.

16. Modelul de nursing privind autoîngrijirea este elaborat de:


a. Dorotheea Orem
b. Carista Roy
c. Nancy Roper.
17. Aşezaţi în ordine etapele procesului de îngrijire:
a. culegerea datelor – assesmentul
b. planificarea îngrijirilor
c. analiza şi interpretarea datelor
d. evaluarea rezultatelor
e. implementarea planului

18. Interviul reprezintă:


a. forma specială de interacţiune verbală
b. metodă de culegere a datelor variabile şi stabile
c. instrument de personalizare a îngrijirilor

19. abilităţile asistentei medicale pentru a facilita interviul sunt:


a. capacitatea de a formula întrebări închise sau deschise
b. capacitatea de a evalua obiectiv observaţiile şi de a le sintetiza
c. disponibilitatea de ascultare activă a pacientului şi de a-l readuce la subiect
d. disponibilitatea de a comenta cu pacientul datele obţinute

20. Clasificarea nivelurilor de dependenţă (I-IV) se face în funcţie de:


a. punctajul obţinut analizând satisfacerea fiecărei nevoi
b. durata problemelor actuale
c. apariţia problemelor potenţiale

Testul B

Indicaţi dacă următoarele afirmaţii sunt adevărate sau false. Notaţi-le cu A sau F:

1.Datele necesare cunoaşterii pacientului se obţin numai prin interviu.


2.Interviul este un instrument care permite personalizarea îngrijirilor.
3.Observaţia, ca metodă de culegere a datelor determină antrenarea tuturor simţurilor.
4.Analiza şi interpretarea datelor, a doua etapă a procesului de îngrijire, presupune formularea
diagnosticului de îngrijire.
5.Planificarea îngrijirilor cuprinde formularea obiectivelor şi a intervenţiilor ce vor fi aplicate în
îngrijirea pacientului.
6.Pentru aplicarea intervenţiilor de îngrijire asistenta poate antrena: pacientul, familia, alţi membri
ai echipei de îngrijire.
7.În timpul aplicării intervenţiilor de îngrijire asistenta medicală se concentrează numai asupra
tehnicii pe care o execută.
8.Stresul, anxietatea, frica, sunt reacţii ale pacientului ce pot apărea în cursul îngrijirii.
9. Evaluarea îngrijirilor este o judecată a progresului pacientului în raport cu intervenţiile aplicate.
10. Evaluarea îngrijirilor se face numai la finalul perioadei stabilite prin planul de îngrijire.
BAREM

Indicativ .....................

Numele și Prenumele............................................................................................................................

Clasa ........................ Data ...........................

TEST

1.3. Procesul de nursing.

Testul A
1. c 5. c 9. b 13. a 17. a,c,b,e,d
2. a, c, d 6. b 10. a 14. a, c 18. a,b,c
3. c, b 7. c 11. b 15. c 19. a,b,c
4. c 8. c 12. b 16. a 20. a

Testul B
1. - F 4. - A 7. - F 10. - F
2. - A 5. - A 8. - A
3. - A 6. - A 9. - A