Sunteți pe pagina 1din 31

IPTANA-SA

IPROIECT

1 E H

,

SUPRASTRUCTURI PREFABRIC··ATE

~-

DIN

DI N BETON PRECOMPRIMAT

e ,

PENTRU PODURI~ DE SOSEA

!

, L = 6,00 - j 8,00 m .

P'I ESE ,DESENATE

(IJNIE 1992

....

N 0'1

- .....

-4

-4

U

w o

w u

-

Z-

IN

W~ ""_O::

(.!)

u

-

...._

(j)

-

0::

W J-

~

a::: « u

N C'I
~ oX U1 a a U1 lfl 0 If)
U1 0
o, ..., ~ co M N e- I:""-- lD ~ M
en $ ~ ~ ~ N M M ...j
..J r r-..
/
I
UJ N r:7'
Lf') oX U1 0 U1 0
I I I I I ...j en ~ t--
1-- U M M ~ -..t
a..
0 r--.
M t1'I 0 a LO U1 a U'l lJ") lJ") 0
oX M t.D Q) ~ LO co ~ ~ M
en ~ ~ ... N N ... N N N
0
o
~ S Ii') 0 If) a ~ If) ~ 0
\10N11J9 _I tq_ M t";. t.n. ...j M
3~"'ln3~9 - ~ . ~ ~
N N M M ....:t M If) io co
... ~ ~ ~
OOS 8 0 a I:""--
a tn 0 a ~ ... M
N0138 " eo q M LO cq . r;. U1 M
E - ~ U"> ..
d ... ~ ~ ... co so t--:
Wnl0A
.,
.
I
N0138 r ... U1 e-,
0- M lJ") eo 0
3G E ... ... M -..t
V3N(U1J3S ~ .. .. •
0 0 0 0
/'
3~"'J~"'JNI
~ . LLJ LU W ·W L1.I ill 111 W LU
30 VS\flJ I .
In::nVJ 30 0 ~ a a 0 f6 a ~ 0
E Lf) U1. U1 lfl I..C1 I.fl
3C1301HJS30 ..n e--: CTI en ... M in L() K
, ... ... 0r- o:- ...
V1VJICl8V~3C1d 8 a E1 S 8 0 8 0 8.
YONICl9 0 a D
E N . v:5 uS
uS cd a a ...j co
3WI~Nnl ... ... ... or- (- ... ...
V1VJll:I8V:i3C1d N
• N N 0
VONICl9 B
3~ul1\fNI .....:t Lf') e-, co
. .
~ .
> io CO 0 0 N -...:t to CD CO
-~« I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~o I J I I I I J I
o~ N N N N N N N a 0
-0::: .....:t .....::t .....:t U) 1O ~
o<!) t-.... co C:lJ'
z --i -f _, -; -i H H H H
- ..

.,_: <{ U

LL a: liJ

>.

<, y

~ J

::>

u z _.

~« ~ V'l

U

, I

a::

LL z « N

~ 4 U o IZ

~w ~a:: ::;w

~O

I U (/)

W o

o

...J III
W ~.:; to CJ) -...f 0 M 0 ~ -..: -..: to ' a "" ~ "1 If)
0 ::?: UJ ~ c:5 r---" N" M" cS ~ ri r.D co~ IJ") cd'
- ~ w .--
::> 1-- 0"1 H l.D r-, t-- t--, t-- co t--. e-, co r-, r-, 00 t-- co co
0 ~ IC
Vl .-
-
0 Z I- Cl;1Il
a z E ~ M lD N N -...f 0 ~ M Q') N r-, lD ("'1 r-, 1.0
0 W - M .....t tf) M -...t Lf) -..t --.:t <:0 Ql 0 co 01 0
Z <..) L 0'1 II M M M M ("') M ("'1 M M M (""I -..t M M -s
- :.: Ul
- U .-
..J 0 ~ 0 a 0 0 0 \T: 0 0 a 0 0 g 55
Cl <{ "" 01 co -..t M (,0 If) , 0 .-- M co co
.::i. I- :.: -3 0 U1 .-- W M r--, M N If) !J") -..:r lD (Y') !J") If)
~ ~ -..:r -..:r tf) 1.0 !J") r-, co t-- r-, co r-, (jl 0 0"1
-..:r
.,-
_J N O'l
~ :.: 0 0 0 s 0 0 a s 0 0 ~ 0
0 0 0, to M , I,() -..:r co N N ~ ~
0.. -3 ("I N .-- N 0 M 0 0'> 01
W .- M If) M . .- .--
III Go t--. CD e-- N N N
- c-, ..- .- .- .- N ..-- N M N
l-
n:: l- N 0'1 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 ~ a as 0 ~
III :.: M Ul --.:t co If) 0 a co
N -...t N If) to If) t.D lD dj
U .- co 0'1 Ol N N ....r -..:r m
0 .- ~ .- ..- .- .- .... ..- ..- .-
::> Q.. .-- e--' ..-
t-- 0'1 0 0 8 0 0 0 R 8 ~ a a a § 0 0
::?: M :.: (Y') If) to to N 01 N -..:r N -..t
e- IJ) Lfl co M co r-, ..- Lfl co
III e-- If) co ..- .-- .--
N N N M M M M -..t M -..:r -..: -..: -..: If) -..:
0
=> I-
Z ... co If) 0 0 co N C"'1" a M IJ) O'!.. If) q -..:r~ co
UJ 0 al N· aI ~ en I.ff N t--- ~ r;-!' N u> !J") .-- M
Vl ::;[ .- .-
.- N 0- N N N M M M M -..: M .....t If) -s
-
U
z ...: I 0\1
u ::;) e-, Ol C"l co co eo co co -..:~
E I- ~ (71 ";1 I • I ....; " I t--~ I u1' I
N M to r-, ....; Ol
0 - ~
..J ::;)
0
Z z .« (Jl M ro (]I ~ co w
0, ..-- .-; "1- Q .....t r-t
0 o a M' t--t . 01 -..: a:5 .-~ N of '":
0 <l Q7> .-- .-- co <- to Lf) e-'
::;[ .J N N N N M N M M M -..:r -..:r -..:r -..: If') !J")
I- 00
W a:
CO Q) co .....t co co o» co ~ -..: Itl 0- 0 Q. co -..: I:q
<l e- N ....; N uf " W M 0 -s: N' -..t 05 N 00
u, 00 N N N- N N M N
I.Il .-- .- .- .- .- .-- N N
g:
OJ o, III
X E " 00 co q .....t. --.:t 0 o~ a ~ 0 ~ g lD co 0
-' ... cO .s r:r5 as of cd
-..:r co to f:::'--. co c-...t
II II Lfl to If') r-, eo 01 a 01 0 (Jl ."- N 0
If) ID .... .- .-- .- ....
0 a3~ 0 ~ 0 0 ~ ~ as ~
E co 00 co ~
- a' 0 or c5
N .- al 01 of ~
.- II .-- .-
S II II " II II II Ii'
+ 8 8 a 8 a II 8 8 0 § 8
8 0 If) 8 0
..0 III .-- .,.-!" .- m If) ~ ~ ~
l( x ci x .- .- ~ ai m of
II N N x )( x x )( x )(
N N N N N N N N
.. + + + ... + + ... + ...
co ~ 0 @ fi3 ~ ~ @ @ fi3 as
co
t--. r--: t---' r-:- r--!" ,['-0:" r---:- ~ t---" t;--:
Q}-N
c: "Oc ~ to co to 1O co 1.0 to ro t.D 1O co to l.O co 1O
....: '- .- .- .-- .--- .-- .- ',-- .- .-- .- .,........ .-- .-- .- .-
C 0"1
E 0 0 0 0 0
_J 0 0 0 0 0
('") ill 0:5 c5 d .
N
..- ~ ..-
E
<) N N
.J::. N .....;t U)
lD co 0 0 N
-' .« ~ ~ ~
::> 0 I I I I I
a....WZ - N N N N N
0- .....:t
- cr: .....:t "-1 U') LJ)
I- <.9
--f --i --; _, --i ::> n::

IZ W o,

::E ::J (/)

Z o U

w o

u o z

w __J

« cc: w

t;:(

~

w o

I<{

U

LL II: lU >

-

I-

::E u o tZ

w
~ 0::
N W
en
- 0
.....
~ I
~
u ~
W
0
0
~
I-
Z
W
o,
2:
:J
(/)
Z
0
U
W
0
U
0
Z
U) ..
W
_J
«
-
0::
W
~
2:
W
0
0::
::)
~
:::::>
~
8 WL ~ LtI
...J .:.; LD co ~ ~ .-" 1.0 co .-" ~ 0 2r q
O::J l1J ~ ~ ~n N' co M" Iff co cO
" w
t-- co I~ r-, e-- e-- aJ " e-, CO e-, r-- CO
tJ) 0 ,:,t.
-
U Z I- iJl
0 Q.
0 ·Z E ;, ~ N N -.r N N 1.0 lJ) 1.0 W tJ) lD
U W ~ If)
Z or-- N If') .- N N M IV N M W
:l: c:n ~ M M M M M M M M M M M M
- - _:,/.
U
...J lfl 0 U'1 lJ) 0 If) 1!2 0 If) If') If) 0
<C 01 in O't r-, --4 M --4 M lJ) .- M
0\ _, .- 0 en
b .Y. Ol 0 0 CO e--' 0 CO .- e-, N
oX e- N ~ If) M
0 .- M N .- (Y)
I- m .- .- .- .- .- .- .- .- .-
.- .-
('II 01 0 8 0 If) 0 If) 0 § 0 0 If)
r- .Y. (Y) co If) co lD If)
~ (Y) w <- If) .-
_J o, _, -:t r-, ~ N lD N 0 0 en M 01
m "€0- N N N M M C"1 (""'I ('l (Y) ('l '--l M
- W l- e-
0::: ._ N C1\ If) 0 0 If) 0 ~ g 0 0 8 0 ~
tJ) N 1.0 .-- 0 .- tR .- .-
-"" N r-. W
~ 0 If) 0 r--- M !.D, Ol 01 --.:t
0 U If) If) If) If) ill If) lfl 1.O If) 1O r-, co
:::> n,
" ~ ~ If) If) 0 1£ ~ 0 If) 0 lJ) 0
M '" If) gs co co to ._, lJ) -.r
L .Y. ~ r-, W .- 0 co .- 0 ..... "-3 M
.-
Q) N N N N ('l M N ('l ('l ('l M M
0
:::> t-
al .... 0 1'-- C"'l N I.D r-, .. co <.q, If) ~ M
iS2 M cD ~ t.ri ~ r-t' of
o: 0 .- N e--~
tJ) ~ --.t -.r -.r -.r If) tf) If) If') If) If) U) If)
-
U
Z l- r-,
u :::l co 0 r-, If) ~ e--A
E it a u) I N I ~ I r:. I
t- ~ ~ co -.r
- ::!:: .- ..- .- .-
0 ...J :::l
0
Z Z .« «a co ~A lQ, ~ ILl -.r M~
U a -.r 00 (Jl q
,~ Ia: d If)~ N or N M iii M
0 ~ co .- N N
N N N N N N M
_J ..... e-' N
._ a.
W IE
CO so 0 LD 1.0 r-.~ la. IDA ~ so o~ "1 q
« as ...; 05 lfi'
u, It- or-- If) eo If) fff <.0 f2 1.0
Ul -.r If) -.r If) U> If') If) LD co lD
0::
a.
CO ~ :~ co cO -:t 0
X N N s co ~ Q 9 -.r
___J ~ .- !.O "-3 r.J:f N ~ ..J' ~
II " M lfl N lfl 1'-- -.r If) r-, -.r 01
,t(: .- ..- .- .- ..- .- .- .- .-
(./) .- .- .-
~ ~ 0 ~ 0 ~ ~~ ~
E co 00
- oi 0 m- ar Oi
.-- .-
N. II II II II II II II II
8 51 8 0 0 0 8 Gi 0 ~ 0
+ Q ~ 8 Q
..a ILIl r .- q .- .- or-- ........ 0
.- en
x )( x x 01 )( x 0'1" x )( en
" N ('II N N N N N N
-+ -+ + + + + + +
rn s ~ ~ ~ a5 as 0 ~
co
e--~ ~ t--" K' e--A ~ r--: ~
ell N
C "'0 C ~ 01 0 0> m 0 01 (Jl 0 en 01 0 en
..: 'L: .- .- ..- .-
C 01
E 8 0 0 0
___J C"l 0 0" Q
~ uS to co
...- ~ ~ ...-
E N 0
u 'N
x: t--, CO
.....:t to co CO
.<i ~ or- or- or-
___J 0 I J I I
:::> W Z ~ N N 0 C>
Q_ 00:: r--.... ["'-... CO CO
-
I- (!) H H H H ,

'~

u ::>

u z

.<c IVl

U <.!) Z

.

I<C u

u,

0::

LU >

",
"
a::
iJ::
~
«
N
z
C!>
Z I-

~ u a Iz

"

BREVIAR

o E

CALCUL

SU PRAST R UCTU R I L = 6,00 ; 8,00 ; 10,00 m SU PR ABETONA T E

ARM ATE e U T B P 12 (7 ¢ t; )., .

\ ,

.. ' .'

H = 42cm TBP 12( 7 C/J4)

_....I wUJ « STAOIU DE TRANSFER S TA 01 U 0 E E X P L 0 A TAR E
cr::J 0::
wu ocr:
L CI..J « zn
-« «u - I
Xu (.1')0:: u, Vbp Vbgo If pj.~ P.L.6'i Vg 1 LV Wi 1 V92 OpAN OP6M 0,6.o.V LV 6f MV80 i V80 rf M M Nr
u «« Ai Wi Np ep Mp Mgo 0.46M Mg1 Ai, Mg2
I{lw .....)0 SU P. plccd cakul cap coble
CIa uZ em 2 em3 i tm k9/cm2 tm k9/cm2 kg lem2 t fm 2 tro kg/cm2 k9/C,J em2 em3 kg/cm2 k9/cm2 k9/crrf kg/em2 kg/cm2 kgfem2
em kg/em fm t tm tm fm tm buc,
m m INF·
S 7SI.0 + 24.1. , +16.0 + 1.0.4 -1;4 -t 24,0 + 63.0 23435 +3,0 - 4.2 + 61.S + 0,3 +22,6 + 84,7 2
600 5.50 E 131.6 93 3,,8 3,5 --- ~.2 7 0~3 1,9 ~. 19/.6 1,1 10,6 0~1. -'--"- 8,6 16 28
, I
I 13550 +94~8 - 9,2 +85.6 -7.1. -14,0 + 64,2 24920 . - 1.,5 - 7~0 +527 -7.8 - 31..5 +10.4 8
, I

S 7870 + 7.8 +29,5 +37.3 +0.3 + 1.1.,7 82.3 23410 + 5 .. 7 - 5.' +82,6 ... 0,3 + 38,1. + 121.3 2
8,00 7,SO . E 1361 130 5,3 6,9 2,3 9,8 0,5 3.5 -- 1961 2,1 --- 14.8 0.6 11.,3 26 34
I I 13740 ... 146 - 16.7 .. 129.3 -11.4 -25,5 92,1, 25280 - 8,3 -10,7 +73~4 - 7.8 -55.6 + 9,0 12
S 7890 - 7,6 +47 ... 39?3 + 0,9 +71~ + 111 23500 ... 9,1 _. 6,1 + 114 .,. 0,3 +53,7 +166 . 2
1000 o SO E 1376 157,4 6,2 10,1, 3,7 -- 12.7 0.8 5.6 -. 1976 ---- 3,1. 19,0 1·i --. -- 20,0 38 i.6 l-
I 13770 +196 - 27 +169,0 ..:15,0 -/'0,7 +113,3 25400 -13.5 - 14~3 + 85,5 - 7.8 +77.2 + 0,5 16 I NTOe MIT,

VERI FICAT •

..

I NG. e. STANCIUC

lNG. M. ZAMFIR

. .: I

BREVIAR

D E

CALCUL

SUPRASTRueTUR I L= 10,00 ;12,00 m 5UPRABETONATE ARM AT E e U T B P 12 (7 (/) 4)

H = 52cm· T B P12 (7¢> 4)

STADIU DE TRANSFER ! S T A 01 U D E E X P L 0 A TA R E
O:;_J UlIJJ <1;
!tlB tr
00:: CD
L _...J <1; -
:r:< u u, LV Q.6AY Lr p r. Vv'Oo LV
uw <0:: Ai Wi Np ep Mp fbp M go Vbgo O.4.oN p,4.6M O,U::.Y Mg1 r91 If Ai 1 Wi 1 Mg2 Vg 2 0,6AN ~M Mvee M M Nr.
V'IIJJ U1.« placa calcul cap. coble
Wo <u SUP. 2 kgl em2 2 kg/em2 I
Cl _Jz --- em2 em3 t em tm k gl em tm kg/em t tm tm kg/em2 k9/cm2 cm2 ern 3 1m kg/ern:' t tm kg/em2 kg lerif. kg/cm2 tm kg I cm2 kgl cr. tm tm buc
m m U;_ lN~-
. l
S 12760 -16~ .. 35.4 +19.6 +0,8 + 44.2 + 63.8 31670 + 7.4 - 4.5 +66,7 +0,5 + 43.6 +110,8 2
10.00 9,50 £ 1607 14~8 9.3 13.8 1 4,5 11,3 1.0 5.6 2207 3.4 16.9 1.5 20 f--. 41 50
, '
I L{) 910 +158,6 - 21,5 +125.3 -11,8 -26,8 +98,5 34220 - 9,9 -12,1 +76,5 -8,0 -58,4 + 10,' 1l.
,
S 12780 -26,7 .. 51.7 +25,0 + 2~4 + 64,9 + 97;3 31940 + 10,8 - 4,9 9~2 0,5 55,3 +154 2
12,00 11,50 E 1622 9,8 18.2 I 6,6 14,0 1.4 8,3 222::: 5 21.1 2.1 25,5 56 63
186 +~oo.8
t 21130 - 31.2 +169,6 -15,2 -3~/' + 115 34740 - 14, 4 -15.5 85,1 - B -73.6 + 3.5 . 18
. I NTOe MIT;

VERIFICAT.

ING. M. ZAMFIR

. ~

I NG. C. STANCIUe

('-,,/. (

l

~. _" . I

, - ,

BREVIAR

o E

CALCUL

SUPRASTRUCTURI L~ 14,00 ~ 16.00 m SUPRABETONATE

ARM AT E CUT B P 12 (7 <1> 4 )

H = 72 em T B P 12 ( 7 ¢ 4)'

n:..J WUJ ~ ST AOI U DE TRANSFER S T A 0 I U D E EX P L 0 ATA R E
w:::> a::
OU 00:: rn
L -..J <t
::X::~ «0 u, 2.f p.L. 6~ If o.6~V ~, 6.V fv 80 If M M Nr.
uo (/l0:: Ai Wi Np Mp Vbp M go Vbgo P.4AN b,4AM M 9 1 f91 Ai 1 Wi 1, M92 V" 92 D,Gc..N b,6tJv Mvoo
(/l «j ep place cap coble
WW colcu
00 sUP em 2 em 3 kgfem2 kg fcm2 kgfcm 2 kg fern2 k g/ern2 kgfcm2 2 2
__JZ t em tm tm t tm tm em2 3 tm t tm kg/em2 kg/em2 2 2
em kg/em kg fem tm kg/em kg/em tm tm buc
m m u- INF.
S 69 7L. 4 -29,6 +31.i. + 1.8 + 2,6 + 8~3 + 12,7 104136 + 11..9 + i..0 + 18~9 + 9.2 +53,8 + 81,9 2
1t.,OO 13,50 E 3950 259,7 25.6 66,S ---- 21,9 i---'-"- --_ 16,8 1.,8 r--'--"- 5,8 1-- •. -- .. - 497O 1---_._- 15,5 --- 29,8 10, t. ..... -- .. _._ '"- 56,0 --- -- .. _- 121,0 161,0 f----
J 71908 +158,3 - 30~5 .. 127,8 -10.9 - 8,1 +10B.8 8993E -17,2 -17,6 + 7£.,0 - 2.9 -62,3 + 8,8 25
S 69875 - 35,6 + L.1,1. + 5.8 + 3,4 + 11,0 +20,2 101.320 +19,7 + 4.9 +21.,6 + 9,2 +62,6 +96,1. 2
6.00 15,50 E ~-.- 3969' 307"18 25,7 79,1 28,9 --'"-_. 1--'- 22,0 6,3 r-- .- 7.7 - ... f. 989 _----- 20.5 36,3 12,7 f-- ..... _~"L ___ --- 6i.,9 _.-.- ...... --- 11.9,0 186,3 -.-
J 72 526 +186,6 - 39,9 +11. 6,7 -11.,2 -10,6 +121,9 90760 - 22~6 - 21.,3 +78,0 - 2,9 .-71,5 + 3,6 30
. ,. \.'

INTOCMIT,

I NG M ZA M FI R

VERIFICAT,

.

ING. C. STANCIUC

./

il

l.·· .

-.J lJJlLI <{. STADIU DE T RAN 5 FER ~2A-] S T A 0 1 U 0 E E X P L 0 A T A R E
0:::;>
LUu on: a:
L Q.J « m
:C<{ « ~' i::L _. ~-
r ~6~V
uu Ai Wi Np M.p fbp M go fbgo LV o.L.~N p.J.oM O • .4.cS f9' Li Ai 1 V 92 ~66N IO.MM LV Af Mvsc V V 80 LV M Mcap Nr.
If) (/)'<{ ep M 91 Wi1 M92 placa
LUW «u SUP. /' calcul cable
00 ......Iz cm2 cm J t tm k9/cm2 tm kgtcm2 ~ I kgl cm2 k gl'ctn2 kg/cm2 cm2 cmJ k9/c;t _~'-- '·_·tm/ kg/cm2 k9/cm2 kg/cm2 2 kg/ c nf
em kg/em" t tm tm im tm buc
m m u_ INF. I tm kg/cm tm
S 82715 - 32.f. +36,9 + 4.5 + 2,9 + 9,3 + 16,7 12217[, +16, 8 + 1..2 + 21 + 9,1 +53,6 +83.7 t 2
16100 15,50 E 4177 288,6 29,1 84,0 30~6 33.1 13,0 • 65.5 198.7
-. 19,2 6,2 7.7 5197 20,5 ,151.6
I 85661 +16.7,1 - 35,7 +131,4 -11,8 -9.0 + 110,6 105479 -19,5 - 18.7 + 72/.. -2,9 - 62,1 ... 7,4 ' 28
-
, W ,
5 82850 -37,2 + I. 7.0 + 9,8 + 3,1. +11.,8 +25,0 12221.( +21,3 ... 4.8 +9,0 + 60,4 +95 .. 5 tT 2
18,00 17,50 E 1.192 327,0 29,2 95,5 38.9 23,2 7.4 " 9,8 5212 26,0 37,8 14,7 f'--/' 73.8 1~1.2 220;
I I
86232 +188,7 - 45,1 +143,6 -14,1 -11,3 +118.2 '06009 - 24,S - 21.1 +72?6 - 2,8 -69,6 + 0.2t 32
.
.. ~ ! TWw.rur.Q. Mw ,.,,~ ,r.. I.:t~ ~l!.Q
~
11 .tU~{~'t,t
~t.r~ t ~.J\ ~_]; ___ f -----, ....,..- .. - - ..----_--~
~---_-- -----~ -
~~LQ I -~
_-_.
~~ 'Sl,J.o ~70t~O ' I I

BREVIAR

o E

CALCUL

SUPRASTHUCTURI L = 16,00 ; 18,00 m SUPRABETONATE

ARMATE CU TBP 12(74)4)

INTOCMIT.

ING. M. ZAMFIR

VERtFICAT~

~

ING. C. STAN clue

'I

.. ,/' ~ -~ -

/

,

I

I

H = aDem TBP 12(7414)

VEDERE

A - A

X

I

-hB

I

l/)!..f-:-+- -'- ---;. "',. 1,'-

~:

~, -t--.~: ..... ' --_,I~----...,.....--....----....---;....-..;;..- ........ -----------------.;.- ........ --------"!!!~

; ~~~~----~}------------------------------------------------------------------------------------------------------~.'

~~T···=C===*========r=====================================================================~-

N :~~"'+I' Ll2 Lo 121 C

I t

~! ~ V E 0 ERE B - B

!E

Xl <I!

~I ~

'-

L

SC. 1: 20

L

1.00

-------I

Ie

81

,

!

SC. 1: 20

r--'''-

t .1

',.. l .. ,.,...._.-------------------__",.,.-----__,...---.".-------~

OJ ' r'- __ . __ ._.- ---T

..-

1.00

(L-2l/2

--

53! N

N

I

,-- r

-+.---+----+----------------------------------------1

i

OJ

J "':-1

f-.-

a to

I

L,25 -l-

L .'

AL

Lo 12

L

, !

--

L 12

~A

SECTIUNE"

TRANSVERSALA

C-C

INDICATIV LUNGIME LUNGIMI VOLUM BETON GREUTATE
GRINOA SUPRASTRUcr URA DE CALCUL GRINDA GRINOA
Lim) Lo t m ) Vb! m3 I buc J G ! t, hue J
1 2 3 4 S
1 42 - 6 6.00 5,50 0,80 2,00
1 42 - 8 8,00 7.50 1 .. 05 2,65
1 42 - 10 10,00 9,50 1,30 3,30 SC. 1: 10

Ancora de manipulare

......

19

22

19

-

-- +---.

·· .. T'

.. ,

L(ll

- ... '

o N

TOLERANTE ADMISIBILE LA DJMENSrUNJLE DE BAZA

e-

. .,. -

U'I

I"-

_ I V>r't I

1 .

Lungi mf' + L. 0 -20 mm
Loti me ~ 5 mm Abo1eri conform STA S 7009 179
.
Inalt ime ! 5 mm STAS 8600 I 79 si STAS 19iO/83
.
, (clo so de precizie C P 7 cu
Gro sime inima ! 3 mm except io toleronte i de lungime 1.
~ N -..f

, , .

55

; S 12

50

LON G I-T U 0 I N A L A

SECTIUNE

,

A-A

Sc .1: 20

Ancore ~e maniJ>~!<;lre OB37tJ18

is

20 ' 20 ' 20.+ 20-1

Conectori OB37tl10

.. I -' rf'. - -T" t I
r" 'j- r=:: _. .,. "-~ .. . . -. -.~
I , I I , /
1 I 0 I ,
I N .'
..
! I !
: 1 I !
! _!_ 1 !
I I
~?--~ 'TBP1217</l1.) ;08374110
L_. __ . _~ ...... " ___ ._ '--- . . _. J -

-"~I ... - f-

(L-2J/2

.+

.UJ 1_~OO

- ~Ct:

j' UJ I <t

o.::!:

IUJ

L ~i-~- -

I ,W •.

I i a:! ..

SECTIUNE" TRANSVERSALA

,

rA

LB

L / 2

8-8

Sc.1:10

OB 37¢ 10

rl _l_2~_j . I

t2 g;? .l!!.i 4f5 E-

1'1 T ~ I'

""

I -

.~I

I

I

I

I

N i OB37¢ 8

~ -- -.-._ ...

-cYlJ :. 0837 ¢ 8

15 ... _" ..... I

Be 40 TBP12(7¢4) OB 37

FORTA DE TRAGERE PENTRU UN TOR ON TBP121 7f1Jl.)

N K = 10,6 t

001 ~,-

tIW.......w....w......lI"'--'I~.w.L."""-.w....w...1IoWI UCtit -

t .

L5¥+?+5~ 6 +414-!-5+5 +5J5+5~

1 50

r-"

L-A

SUPRA5TRtJC1URI DIN GR I NZI CU CORll ADERE.NTE PENTRU PODUfll DE SOS~A. "u OCSCHIDERI DE 500 -1800 m - p' 0 0 URI'

"---"--4- ------i I PT ANA S A

-=-----~-- - - - - --

1992

ARMARE GRIN?! TIPl h ::. L.. 2 em L::. 6 -;' 10m

Ie bl- 21/2 l

-T--~-r.-' ---_.__-'--'------------------------=+18r

. or:1 '

4---~---------------------------------------------------------------------------------------------------~

-!

N ~ , N

lfl --t ... - .- .. - - '--", 1.0

~l----~--~.~~------~--------------------~----------~--------~----------------------------=---~--------------------------------------~

~~l=--;t;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ _

_ J_~ L

I c

v

E 0

R E

A - A

E

Ancora

SC.1: 20

de manipulare

1,00

2S

Lo/2 L 12

---.-----~~.'.- --- ------~ -_ .

I ,

I

GI: ~ '010

x; ~ «IN

!QJ

'._

R E

E 0

E

v

B - B

SC. 1: 20

i------ .. --.

1,00

rL-21/2

I

._ .. - --.- -_.- ---- .. -_._._--_.--_. _.- ...

j

/!<

,

. -----i

-r- ~ ,--- ~. -

roo ,

- t----"~-------------------------------------------------I

N'

55 i ~+ .... --_-_--_. f:.,..--_-_--_-_· --_--_-_. -------._-_. -:.-:.-:.-:.--=-- .. _- ---_-_-_--_--_--_-_- _. .; _---_---_-_. .; --------------------------------------1

,

i O'l i-I

- L~ t- -=-c_-_c _-

A I i

1- 25 : ~ -r-

I

1---

---_.

Lo 12

L 1 2

SECTIUNE

4TRANSVERSALA

c-c

SC _ 1: 10

~

/r-~~.cora de __ rn.q l}_ip~[C!r~._

INOICATIV ,LUNGIME GRINDA LUNG 1M I VOlUM BETON GREUTAT E
GRINDA ~ DE GRINDA GRINDA
PREFABRICATA CALCUL
Lim J t.c l m I Vb ( m3 I bue I G ( t I bue I
1 _1_ 3 4 5
1 52 - 10 10.00 9.50 1,50 3.75
1 52 - 12 12.00 11.50 1.80 4,50 .. _,

, 19 22 I 19 --
- T .. ..
,
,
,,' '1" 'r r
./ TOl ERANTE AD MISIBIL E LA 01 MENSIUNrLE DE SAZ A-

J

l.unqi rn ...

lotiml':'

.

Ir;oltimf'

- I

+ 1.0 -20 mm
:!: 5 mm
:!: 5 mm
! 3 mm Abateri conform STAS 7009 179, STAS 8600 179 si STAS 191 Of 83

~

(ctcso deprecizieCP 7 OJ

exceptib tolerontei de lungime).

• •

o

N'

Gros ime i nimo

. - t

r--

III 1 r-U'li NI

: .. ~ • ~':' '. ~ •• '" ,I' .i "

r I

.,

55 60 It

( 5 2

1992 GRINZI PREFABRICATE TI P 1

h _ c;;.., ... .,., I - 1f"1.:. 1" I'T\

FA7A P Th.

.,

LONGITUDINALA

SECTIUNE

t

A

SC. , , 20

A ncore de rmniputore

;-0' ••• • .• _. -- ._-_._ .. ,._._-

0837 ¢ 20

I+. 6 x 7 5 ~15 I 151 -----------!"t--i-t-......,

I ,

I I

/

.~. /

N. Lf):

I I

lOB3?~~

, .... -. _"

~ r

. L 12 !

~ : ~ --.--- .... -.-- .. --.---- - .. -.-- ... -.- ... -- ... - .. -_. -"'J --- .. -- ... --. - -- L"-' .-.----- ... - .-.--- -- - - .. -. '-.""---'" -'- .-.--- ..... -... . .... - ..... _-.... ... . ..

~:~ B

i~

..

SECTIUNE TRANSVERSALA B - B

:rA:~

k_~.!-4 : 5 I~ I: llt-=-A

iii I i I! 08 37¢ 10

I ' '__./"

Be 40 TBP12(7¢4)

OB 37

,

N' U"J:0837¢10

.. - ... -.-~!\

OB37~8

\

~.

A

X

i

Conectori 08 37¢ 10

I

N' If)'

• .' . u,_ .~ _'.. _. _ •• _~. _ .,-.-i

!

FORTA DE TRAGERE PENTRU

I

UN TORON TBP 1217~J..)

N K ~ 10,6 t

~1 I

SUPRASTRUCTURI DIN GR!NZI CU CORZI
I PTAN A AOERENTE PENTRU PaD URI DE ~OSEA cu
S. A . DESCHIDERI DE 6.00 ~ 18.00m - POD U R , - .. 119211 4
ARMARE GRINZ 1 TIP 1 FAZA 599
1992 h _ t:;') .... .,.., t _ 1('1"," 1") """' P T," 1 (£)1
-1-
..... ,
M
-I-
N r-,
S N 150

V E 0 ERE

A

A

- • , -. 1
-" Ancorc de mon_ipula~~ SC_1; 20 I
o· --- C ,
N.
I I
i
1 J
~ i -
.. __ ... . _ .
I I
_l -
-
II -

25 Lo/2 -- ---- .. _, -
_. . - hi! Ic

Ll2

VEDERE

B

B

1,50

SC.1,20

(L - 3,0) 12

1-

I-- __ -_-_-_-_-_-_- __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_....;_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-._-_-_-_-_-_-_-_-_-_- __ --_-_- __ -_-_-_-_-_I.-:t:or

. i _ Ancoro de man ipulor e .

----'------------- - - - - - -- _.j_ ----- - --- --- ----- -- - -- - ----------------- - - ------ - - ------------ ---------- -----------_J

: l I

_ ~ ~ ~_~~_~~~- __ ==- == ~ == __ (_~=_= __ ~ =-=- = __ = =~~ ~ __ = ..'. ~ ====~-=~= _ =-_ ~ __ =~_= __ -_-= -== _-=_ === ~_ . _ . __ =- ~=~ = _ = __ -==_-_ =-==~l E\

I

. i .

-------------------- - ------ ---- -- ------ --- --- ---- - ------ ------------------- - --- ----- ------ --------------------- IDL

Lo J 2

L 12

INDICATIV LUNGI ME LUNGIMI VOLUM BETON GREUTATE
GRINDA SUPRASTRUCAA DE CALCUL GRINDA GRINDA
LIm 1 Lo l m ] Vb[m3/bue) G ( t I buc l
1 2 3 ..!!.. 5
I 72-14 14.00 13,50 5.40 13,50
r--- .. ------ ---
I 72 -16 16,00 15,50 6,17 15.1. 5
t-- - ._ - ... -,--~-~
I 72-18 * 18.00 17,50 G.94 17,35
. 25 ..L
At 1
"
SECTIUNE TRANSVERSALA C-C
~
Ancoro de manipulare_
1,02 -
. I -
-1 I
co co
I I
co
I
~I
335 1. 27
r-,
C"1 N
Lf'l N
r-,
- J ~'s
If)
- I
co . Be 40
I I
tn
co
..-
~l "'_ I· 1_
NI
25 85 --
90 ... SE FOLOSESC NUMAr PENTRU REPARAREA SUPRASTRUCTURILOR EXISTENTE DIN FI~II cu GOLLJRI H"72 em

.

TOLERANTE ADMISIBILE LA DIMENSIUNILE DE BAZA

Lungim e Latime

,

+ 40 - 20 mm

:!: 6 mm
! 5 mm
inima :!: 3 mm
placo :!: 2 mm Abateri conform STAS 7009 179 ~ STAS 8600 179 si STAS 1910 183

l c lasa de preci zi~ C P 7 eu

exceptio tolerantei de lungime )

Inalf ime

~

Grosi rne Grosime

SUPRASTRUCTURI DIN GRINZI CU COR?I PT A N A ADERENTE PE NTRU PODURI DE ~SEA CU

5 A DESCHI~ERI DE 6,OO .. 18,(JJm - POD U R 1-

, fA

i,41192i1

PLAN COFRAJ FAZA

1992 RINZI PREFABR1CATE TIP I P Th

1rr~--------------------------~- --------~--------------------------------~

;

>

"

r-------r--------T--~~----------------------------r_--~-~--_1

SECTIUNE

"

..

LONGITUDINALA

x

sc . 1 ; 20

PC 52 .p 8

.

ANCORE DE MANIPULARE

--- ~

.. ~

0837f')28(~2S1 .'

:10,10,10,

,i '--'_1

i ; I :

PC 52¢>1Q

r'- .--._

,

CQ<.IECTORJ PC 52<11 8

~20_.~ 20.J... 2O_.....J

f- I- I- I- I-

1-1- 1-1-1--

-

I- I- -I- I- 1-. I- I-

1- ..... I- -

-

-

:. -

-

-

- .... -

-_. -

-_

.-

-

'I I "1

i~~Si'*~i~~~~t~ti~~~~~tl~~~**~~~tt~~~~l=~~=t~~~~t=~~~=$~~~~

! .~ .-1' --!l----

i I I .~{ I

L::2~-:i _~_l,~O_- + _ -_- - P~ S2"~ '_ ;P,S; '-'I:-~ 3,~ ~2_ _ - _ TT9P '2(' HI _ _ _-_ ---J

~ 0,50 (~O, 1.0 I ..:_ ~. __ ._ _ .. __ . ~' _3.60 113,20 )

• 1 I I

r- -~- -.---.-.- ... -- .. ------~~.--.-----.--------.-. -.~----~- .. -- .. --._. .

I

r

'W w:t:r o· .. :r

-<

xw <{ ,t-, t.Ll '0::

1,20 I

13 (8) CABLE CU ADERENTA i

. ,

INTRERUPTA

LIt' = 16,00g ! 11.,0012 )

LA

1.[.0

8 ( 4 ) CABLE CU ADERENTA 'INTRERUPTA :

,

w

NOTA

SECTIUNE

"

..

TRANSVERSALA

A-A

- Ccble le-e- au cderentd lntreruptd In zonelede copot ole grinzilor_

Conectorii PC 52 ¢ 8 se vor lndoi pe scntier

In funetie de grosimed ploeii de suprobetonore .

SC.1:10

~---.----. _. --_._-

L . 1.2

1,02

............ -----1 I

18

_ . 4.2_ ..

t

+ I

PC 52 tfJ 10

~-.:___- ~ -.

I

,

1"

"

,

1-

PC 52 tb 8

- Cifrele .din porontezG se reterc 10 grinz ile eu lungimeo de 14,00 rn.

! i PC S2 ~ 8

1 I ._,"' '1

! T ~o~_-~-- ...- ---

II ~~

'I' i;...:...P....::.C...::.52=...":....::8---<: . I

N ("'"), ":

~ I "'I

! I

I~

! I i ~I

J .~]~

FORTA DE TRAGERE PENTRU UN TO RO N T B P 1217 ¢ 1. )

NK = 11 t

Be 40 (B 500) T B P 12(7¢>4) PC 52

o B 37

PROliO:CTAT ING M. ZAMFIR SUPRASTRUCTURI DIN GRINZI CU CORZI la,

~-----~--~~~~IPTANA

VERIFIC_A_T_ .I_NG._C._S._TA_-N __ ?~~._c S A ADERENTE PENTRU PODURI DE SOSEA CU Cl..10119211 6 1

-- --- OESCHIOERI DE 6,00 ~ 18,00 m - POD URI-

~ PROtECT _ ~c;. ~~~t-.Ct~:'I- __ ~ _;__"':"' +:-_; ----

OORD.COL.INGCPETRESCU ARMARE GRINZI T1PI FAZA 6G1Ji

'D~~J;~-~R -'INC; T IVANESCU 1992 h ~ 72 em L ~ 14 ~ 16 m P Th ~12J

L 1,50 -. V E 0 ERE A - A >.\

B~~: ~~1_-~~L_~~- JL_//_~_A_n_c_or_o __ de __ m_o_n_iP_~_10_~ S_C 1'_~ ~I(; ~ __ ::::::::::::~~E3

1 col --~.-

~::jr-~-~-:- ::::::::::::::==::~~::::~~::==::::::::==:::::::-':--:'-:"::'-:-~':--::::::~::~~::5G~:-:':--:---~-~::~:=~1=::::::::~~E:::::=:~::~~--:--~--:-~-~~~~~!:::~~~

ItO

'=t::;;:~::::::::::::::::::::::::::::~;::::;~:::::::::;;:;:~~;;~~~~~~~~~~~~;;::;::::;::::~:::::::::::::::;;:::::~::::::::~~~::::::~:=~-

~r- ~ . -- - - - -------t-

~ ~

I ~j~b:==~========================================~==================================================~=====================================================9--~1- ---.--- .. -.----. -10-" -- .--- - _.-- -'-

25 - ~

I-_~~

l - N xl~

<t ..._

Lo I 2

Ll2

;JEDERE

. SC. 1: 20

_~ __ .... _. - ._ .. 0- __

~

B - B

! ~ -. ~fQ_t/._~ . __ .. ,_._."_,, ,, ,, ..... __ .. ._ ..

-···x

I

. . 1,50

i -or- --

j

q

..-

I ~-

(Oi

i

....... --_ ...... _------ --- ------------------------ ........ _---- ------- -- -- - ----------,--- ------------_ ......... _ - .,_----------- .......... _- - ------------- --__,_--------

! , ,---~_I)~..Q!a .. -~~ m9_nipI..!Jar_~. I

j - ./ A I

- -+=--=----=---=~==~Z----~- ==-==.::-==-::_-~-- -------- ---~-- -~-_=.=---I- _ ~===-=-- =-=-~_~_- ==-__::=--__::~~__::~~~__::=_~~---l fjl

- --~---------------- ------1- ------------- -- ---- ---- ---------------------- ------ - ---- ----- ---- - ---------------- - ---------1

I I

I ~ . I

I .~ --- ----i-- --------------------- - ---- - ---- ------------- -- ----------------- - --------- ------------- --------------- - ------------- -us-'-

~i_f...-~-----------_--- ~ __ ':IL

A I ~_ ~5_ ~- - - .. -.----- -- '- .- - - -- .-. -- ------L I 2 Lo 1_2 ... --_... .. ----- - ..--:_ ~- __ u __~ _ .: I A

- .... ----.-----.- __ ..... _ ._ L . .. __ . __ ... __ . ._. _

..

SE(;TIUNE TRANSVERSALA

s

c

An cora de mar: ip.uI9!.E:! __

INDICATIV LUNGIME LUNGIME VOLUM BETON GREUTATE
• SUPRASTRUCll.RA DE CALCUL GRINDA GRINDA
GRINDA
Ll m ] Lo l m ) Vb ( m3 I buc) G rt Ibuc)
1 2 3 4 5
I 80 -16 16.00 15.50 6.51 16~30
_______ N •• _ •• ______ ----_._--_._-- -.- .. -- - . ----.-~---.
I 80 -18 18.00 17,50 7,33 18~30 1,02

--I . -,-

co co

--t--- -+.-

/,'

eo ,

P LAN C 0 F RAJ FA Z A 602

INZI PREFABRICATE TIP I P. Th

h _ Qn,..... I _ 'I c;: ~ 1Q .....

_"."

. -'

.- I

lJ)

- I-

TOLERANTE ADMISIBILE LA DIMENSIUNILE DE BAZA

f

. ,"' ,

<. ;'

0, co:

Lungim~ +40 - 20 mm
Lotime :!: 6 mm
,
InaltimE- ± 5 mm
,
Grosime inimo ± 3 mm
Grosi me placo ± 2 mm Abateri conform STAS 7009 r7 9 • STAS 8600/79 ~i STAS1910/83

(c laso de precizie C P 7 cu

exceptio toleraniei de lunqirne }.

.. -s-

- I .. ---

lJ)

--- 1-- .

. . , /.

. I

'. Be 40·

SUPRASTRUCTURI DIN GRINZI CU CORZI

ADERENTE PENTRU PODURI DE ~OSEA CU 41.1192/1 7

DESCHIDERI DE 6,OO~ 18,00 m - POD URI-

.r"

- I

U1 co

~t

L

85 90

• 1 I

;11LONGITUDINALA

SECTIUNE

ANCORE DE MANIPUlARE

08 37 rJ> 28 7 10 10 10 10

! t t-11

r- . _. ~ '~ ~~ ~ t:< -'_- ~-. ~- - +--f--f--I--- ,"",-' 1---- ~.

SC.';20

CONECTORt PC S2 ¢ S

PC 52 ~ 10

r-----.- ;'1

TBP 12 (7\& 41

-._. _,. . . .- -----." 1

I,Ai

f---._. ~ - .. -.- 1--"1... __ ._-1- .. ~~ --~ .. - .. _-._ - --- . --- .. _- .. - --_ - -- -- .. ----.~--_f

..:-- f--I--. ~. 1--1-. 1-. 1-... 1--

f

o co

1

,

I

SECTIUNE ~ TRANSVERSALA

A-A

f

SC.1:10

.

NOTA

Cablele-$- au aderen16 intrerupta In zonele de copdt ale qr inzitor.

Conectorii PC 52 ¢ B se vor indoi pe sontier in funetie de grosimea plaeii de suprabetonare .

Cifrele din parantezG se referd 10 grinzile eu lungimea de 16,00 m.

08 37 ¢ 8

~ .

Be 40 (B 500) T B P 12(7(,6 4) PC 52

o B 37

DB 37 1;1 a

ro---,-, -

I !

- PC 52 ¢ 10

FORTA DE TRAGERE PENTRU UN TORON TBP 1217~ 4)

NK ,. 11 t

1992

FAZA P. Th

SUPRASTRUCTURI DIN GRINZI CU CORzr

I PTA N A ADERENT£ PENTRU PODURI DE ;;OSEA CU

t;-,:-;::-,:;;:::::::::::1E7"':==::.I SA OESCHIOERI DE 6.00~1S.00 m - POD URI-

,

i.

192/1

ARMARE GRINZI TIPI h : 80 em L = 16 ~ 18 m

__ Por cpet rnetulic __ mixi

PARTECAROSABILA

.. ..

9,00 m FARA TROTUARE

9.00/2

50

- -- ,- 1---

- : I

- I

, ,

Cole 11. em grosime

o \0

-1-~-l-

~+-

o

:.:+coJ

2%

---- .... -.~

-----------

I • ,f"

- I

, 20 ,

1-- - -r-

I

cu

i L
1-
60 2 60 .,t ... 60 2 _60 1,1
....J~ -- _,.
I, " 1 j
I TROTUARE

t =1,00 m

Parapet metolic

- pi etonol--' -------.-----

Po ro pet meta lie

-----------------------" 20

pietonol ", r- - -

-, ~~l

't

~

,-I

'+

0'

<::+R

- 1--

o

'":" 1-

~I

7,80/2

¥ I

I

Bordure 'I no Ita prefobrieata

Co Ie 1 I. em grosime

2%

°1

101

,I l' I I. I I,!!

I .•. , I

...,1'
'--1--
co
,--
I-
N
--r
I_ J' ,

/ -

)"-- ~ , / '

- I

1

~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~--_,~--~~~--~,----------~~--~----~'---_.----~,,~I-

60 60 60 . .1_ 60 60 _L 60 -ft- so _ +

, 9,90/2 J

J

,

"

_J,_SO

PARTE CAROSABI LA 7.80 m

CU TROTUARE ·t = 1,50 m

7,80/2

Tevi din PVC f) 110

...... ~

37

-1 ~_ Parapet metalic di re~c::~ionQI_

, ~ordura prefabricate,

201<25

Cole 14 em grosime

/-- - - --- - -----

2%

/

-.Jr I'
~I'
" 00
.--
• i I
-1
-1 '
s
N
...,
I.
60 60 -
-, 60

60

60'

50 _2_

11,1['/2

60

NOT A: - Alcntujreo sectiunilor transversale

~

este informati va .

La trotuorul de l' ~50 m latirne se poote folosi

bordure Inolte prefabricafo co ~i la trotuorul de tOo m

FAZA

SI.JPRA5iRUCiURI DIN GRINZi CIJ CORZI lPl-/!'I'IA.

--_ I~ DERENIE PENTR U PODUR! D£ ~OSE 4 eu

S A OESCHIOERj DF. 6,00 - 18.00 rn _ PO" u R! _

C 44719211

SU S IURA

1992 GRIN?I t h = l..?rrn I - h-1nrn

PARTE CAROSABI LA g~OO m FARA TROTUARE

~ j

-----i

I

Para metaJic

mix,.

PODURI

N 0 I

9) 1--- .. _-

9,00/2

-J_._--- .. _ ... .. __ . .. .. __ .. ... . ._._. __ . . . ~ . .

I

I

o co

2%

Ni U"l'

~~~~~~ ii;i;:~~~~~'~~~~~~~~~~~~O:il"ItOl~~~~~ ....... ~~~~;wI' ""~~ .............. ~ ",~~~~~._j_

'2 60 2 60 ~ 60 ~ 60 f 60 2 60 ,11

.. + -- --- ----- .. - .---H- ._.-- - .. - .. - -it- ----.-- ... - ... --.-tt--.------------- .. -+- .... -.--.- .. --+ .. -It

9,90f2 ;

... ---- .. - .... ~ -, •• ~- •• -- '---.-~.........,. --_. __ •••• ~ ....... -> ••• --- -.- •• ~ - •. ,-- --...,_ __ ·_'o___ .... - -- _ . ._ ... _.._ -_._- ._. . __ ~~' ... _._~ • , .. __ . _, .. __ ...-..-.I

i 60 2 60

,-------·--·-H----- ...

t-

CONSOLID ARE

PODURI

E XISTENTE

RJrapet meta I ic ~-ml"xT------~

50

---~- .. - .... - .. --- --_ .

_."-_ -- , .. _--- "_' .. -.- -.---~()_Q-~~.-

- ---.. ~ r •• __ • • ._ • • ._~

e -+-

U2.+_

,w

! 0=--+, .... =r-

_.L_tl?_L_

2%

0000000

) ;

i 13 :

r ........ - ....

,

~ l

60 v

--------4, ----

Ii

• ;1

60 I ~

------ • ...1 ... ---;t-- ..

._-- . - _ .... _-_. __ ._- --_ .. - - .. - , ....

-J

i

r------ .. -.-

.. _ .. _ -_ .. _. -_ ... --- .. ~-.-. -.--

. ----- .. -._._.-._. -_._- - .... _._ - .

9,74/2

..

NOTA

Alcotulrea sect iunilor

s

este informative.

transversale

ING.C.STANCIUC SUPRASTRUCTURI DIN GRINZI CU CORZI

fPT A N A AOERENTE PEN TRU POOURI DE ~OS£A cu 10

SAC [,4119211 DESCHIOERI DE 6.00 ~'8tOO IT' - POD URI -

SUP R A S T RUe T U R A F A Z A 60 5

1992 GRINZI J h~52r:m I =1n.:.1?M

.l'r .,. I ••••• _ ... __

PARTE CAROSABI LA 7,80 m CU TROTUARE t= 1,00 m

PODURI

N 0

-.--- .. ~

Parapet metal ic.

.. " -"'-_

,20 I ',00

r-/·----- - --------- .- .. ---- ..

Bordure inalte -prefabricata

- . _. ?,_ 8Q U ..

pietonal

Tevi din PVC ¢110

\~-'---"" --_. _._--

\. 1,5 %

r

2%

.-t--

N:

If)

2

60 II 60

-- --"_ T __ O_ T--"- ,-_ .. ~ .....

60

60

60

60

60

9,90/2

CONSOLIDARE

PODURI

EXISTENTE

X

i

I

l

Parapet metalic

pieionol .. -

7,801 2

1,00

Bordure Inolta ,' .. 'prefabricata

--r- 0'
N
$2
o. ~f-
to
0,
"=-t-
_I 0
.~l 2%

_____ --.-

-.fr
--=+
co "
.- .
I-
N r
It\ .
L I .or, ,/ '

i 23

r- ........ -

60 ..... +

"

2

tJ

7,26 12

,

_ . ....l

~

.

I

!

60

"

9.90/2

..

NOTA

SVPH.\STRUCTURI DIN GRINZ! CU cosz:

AOE:RENTE. PENTRU PODU!11 DE: ;;o~EA ClJ CE'5CHIDfRI DE 6.00", tS.C,C m •. P 0 C, lJ R ! -

44119211

I PT t; NA SA

Alcctujreo secti uniloreste informativG.

transversale

su RA RUCTU A

GRINZll h=52cmL::10.::-12m

c::.CrT I ~il iOi\ft,JC',\,CQc,1.lcr ... .,"n ...... \

FA Z A P Th

1992

iG T rVANE'<" L,

PARTE

~

CAROSABILA

7,80 m

CU TROTUARE t = 1.50 m

PODURI

N 0 i

o 1.0

2%

CONSOLIDARE

PODURI

E XISTENTE

20

1.50

.. " __ _ _.7 •. ~o.! .. 2 .. __ _. . _ "'_" _. __ ._ _ . __ __ . __ _ _ __

... _ .... -.- .. - _····t·· - .. ' .-. --- ..

~ __ .Parapet m~tal_ic

, I • directional

~ . ... I

Parapet ~~taLif_

pietonal --,

levi din PV C ¢110

~--- ... - ... --- .. - ... ---.

1,5 %

Bor~lJ_ra pr e tcbricctc ..

..' 20x 2S

i 0:

ID .

00000000

N If)

! i·~~~~--~~~~~~~~~------------------~-·_------·----··-------·-~~--------,-------~-- ~-.-

I !

~21 .. +_.. 6O~t ..

60

.+_ .....

- -----;

, ,

8,30/2

10.78/2

I ... .. ----l

.

NOTA

. - Alcatuirea sectiunilor transversale

1

este informotivQ.

- In locul porapetului d irectiono I se poate totosi bordurd Inalta prefabricate co ~i 10 trotuarul de 1,00 m latime (plnr 11/606).

,

SLPRASTRUCTURl DIN GRIN2l CU CORZI

t -~-_+----·...:--:-;-II PT ANA ADERENTE PENTRU PODURI DE SOSEA CU

S A OESCHIDERI DE 6.00~18.00 m - POD URI -

SU RA RU lURA

I!=\,~~--t-----;------I 1992 GR IN Z I 1 h = 52cm L =10 -:12 m

(

PARTE CAROSABILA 9~OO m FARA. TROTUARE

PODURt

N 0 I

so

g.OO 12

Parapet metalic

. mixt·· ' .. - -------.

jE?_~ 34

.-~ .. -."".,- .. ---- ._ .. - .. ~~--" .. , .....

.... - .. 0: 10+ .... _

In J r.o I. "_ r.o, ..... o

.-~

co,

.".' .

f

2%

• I

~'

33 61

-.-.- +- ... -

90 i 14 :

" ..... . .. _. ,... -:-.. .

,

J_

90

'11.

-

90 9,22/2

90

'14

90/2 ,

.. ~

, ,

CONSOLID ARE

PODURI

E 'X 1ST E N T E

Parapet metalic mixt

9,00/2

- ,. '-T

2%

90

.. 1.

, 35

;,........--.

,

NOTA

Alcdtuiren sectiunilor

4

este i ntorrnctivd .

PRQIECiAT ING.M.ZAMFI,R ------ IPTANA

VERIFIC~ .... ~NG.~..:.~TAN~UC S A

transversale

SUPRASiRUCTURl DIN GRIN Z, cu CORZI ADERENTE P£NTRU PODURl DE S{)SEA CU DESCHIDERI DE 6,OC';18.oo11', - p'o D U R J-

Cl.1.1l92/1 13

$ET PROIECT

S\..lPRASTRUCTURA

G R iN Z I I h;:; 72 em L = 14 ~ 16 m

COORD COt

""""l:TI1'rr"('fOR - -.. 1992

...... --------------------------------------- --L......!:!.O~I" Z'· ING T IVANESCU

F AZ A 608

P Th

('" r"-T r. "" ..... ,..., ••• _ . __ -

Parapet pieional

Parapet pietonal

. I I ~

I .

o ~I-

lO ~I_ o --=-1- N

. I '-1

"'

NOTA

..

PARTE CAROSABILA 7,80 m CU TROTUARE t = 1,00 m

PODURI

N 0 I

r

i

I

I

. 20 .

1,00

7,80/2

Bordure Ina [to prefabricat6

t~Vi din PV~ q, 119. \ >"" 1 5 %

. ,

r

,

_ - -- -- -- _' _' _. - ''':''- ---=-S_ .

. .

: .. Bc.3.0 :

"

.1 ,

. l

~ ; !;
e r
i: "
,I ~

;

r

1

I_L_

90

: ", , . ' , ~
~Bc 1.0
11. 90 14 90
9,54/2 11.

i i

90/2 I

~

90

-.~ --

,

27 :6:

!--

I : •

CON SOL IDA R E

POOURI

EXISTE NTE

..... 20 -l- . 1,00 -r

Tev i dinPYCtl110 J5_S: f;" ". - -_.' -- I /::~~: "[

'. 1,5%

7,8012

r

Bordure inalta prefabr icata

10109

!:LJ~I n Il~( II n ;, II

:' . , ,I ( I I I II ( r I

Ii . i 1 ii r : . Jl . ; !

!! . II I , ; ) ii l ! ~ ) i~ I ) l

~. ! ~--}. \__-= ... 1 ,~_) =::". J \_._/ ,_

'-Ji

. 22 1,02 2 1.02 2 102

, .

: - --

9,50/2

2

) f

r i:

~I

It .. _. _ .. J

i

I

I 1,02/2 --j

--j

i I

I,

90

r-

29 s:

""7"t-

11

P Th

Atcctu irea secti unilor transversa le

,

este informotivd

1992 GRINZII h=72cmL=1L..;.16m

SUPRASTRLCTURI DIN GRINZI CU CDRZI -------~,_.-IIIPT ANt. ADERENTE PENTRU PCDURI DE SGSEA CU

S, A.. '

44119711 1 L.

"

PARTE CAROSABILA 7,80 m ;CU TROTUARE t =1,50 m

POD URI ',N 0 I

I

~29+_. i

1,50

. 37 t

__ .-- ._- --.~

t

__ P_arapet dire~tion9L. .. _,

r-- Borduro pre!ab~icat~. _

/ 20)( 25 ~

Parapet pi:etonal

Tevi din PVC cP 110 t::---·_· .. _- -_ .. - .--

. '_

2%

N ['-. .

114 I T j"-

90

'14 ' 90

+ --r - .-

_J,:L

i

- ...... --,

I .I _. 90

I 25 :6f

r-"-T' --.--

1 30 1

I +

90

- _._----.,-._-...,.---- - ...

. 90

-- ,"- ' ... -~ .. ,-~ - .. -

... _ __ .. __ . _.!q~S8~~. __

CONSO LIDARE

~

....... - ------·--------1

I

PODURI

EXISTENTE

20

I

- - ------r-

j-. .. _ ~Z------f .. _£~_~ap~~ __ .d.~!_ec! iO.n.~I .... _ ..

: ! _o"'

Bor durd prefabricate ------- -. -- 20x 25-----

7,80/2

'--'--" ~---

',50

Parapet

4 •• , • _ ._~c _

p ie t oncl

lev i din PV C ¢> 110

~---.~---.---

\~, .... <,

2%

(l LJ

L

90

22 ..l-

I

2

H -,-:-

?

1.02

1,02

1,.02 10,5l./2

27 i6' r: -T~

.

NOTA

- Alcctuir eo sectiunilor transversale este informativd.

- In locul poropetetui directional se poate folosi ba-duro lnalto prefabricato co si 10 trotuorul de 1.00m lotime (pl.nr_1L./609)Parapet metalic

- --- --&- - - ---~'- ....

Parapet metalic mixt

mixt

._

NOTA

. ;

~ -,.--

, 'I

... " "

t .;

PARTE CAROSABI LA 9.00 m FARA TROTUARE

POD URN 0

--

I

33 ;6:

.. ---;-7""

9,OC 12

A

j

I

, 50 _16..;._ 34

r::- ........ -- ......... Lill J

o M

2%

, ,

," ."

" / .~ , ." • .r.

• .1 ••. /

.:Sc 30'

35

6

. "

. "'. "

90

90

'4 '

90/2 ~

9,22 I 2

CO NSOLID ARE

PODURI

E XISTENTE

X

I

9,00/2

2%

.~~'-'-

: Be 30

" . '. , .

I

o eo

90

,. !'

9,18/2

Alcotuirea sectiunilor

~

este informativG.

transversa Ie

PRorECTAl .fNGM ZAMFIR SUPRASTRUCTURI DIN GRINZf CU CGRZI

I---- .. --~-- ... ~ - _ ... IPUNA

\~R F ADERENTE PENTRU PODURf DE ?OSEA CU

,..:..:_r f~':T I NG C ,STANCIUC S A DESCHIOERf DE 6.00 ~ 16,00 m _ POD URI _ C 441[92/1 16

St. F f-'RC fEel I'NG~C~-;T r;.c,UC-

- -_. _t-. ---+-----=5 U P FfA STTu C T U R A FA? A

COORf cni r.c r_;qRf.S~~l' 1997 GRI Z I 80

DiRECT(i, l'.JG ~ 1\ .'."'_'" " NIh = em L =. 16 ~ 18 m P Th

o d71F U <:;F("Tlllhll TRfll\l<:;vI=P<:;J\I!: 1r=i.OA Tnn'tl./o!:,

..

PARTE CAROSABILA 7,80m CU TROTUARE t=1,OO m

NOI

X l

I I

i

Parapet pietonal

,20 ,

'.,00

PODURI

7,80/2

,-- - . A

_. _' _ -- _. _.- _' ',.-. - -- _, _,._ ...l>;:! t-

:Bc 30· ~

I...._-------__,.,---------n---- .......... ---_,..----':'"~--·· I·

~:~

15 5! r--- .. ..,J.."::.

I !

Borduro inalte prefabri cata

---_._-----

. '.

\~~~~'0~ < ~>~?~ . ,~

90

30

I ._

CONSOLIOARE

\00 ,

15 51 ~!2._P_vg_¢119_ ~- +-i

.20 1

,,_,._. ~ I

I

,Parapet pietonal

Bordure inaltCi prefabricata

)

----~

90

22 '

,

296

;...._

j ;

NOT A : Alcdtuirec sectiunilor transversale

~

este intorrnctivd

----IIh- - ----~-

9,541 2

'j

"

90

14

90

90

·14

9012

14

PODURI

EXISTENTE

7,8012

~

I

1

;

j

,

i

_)

(

,

\_-- -_ . .__)

1,02

2

2

1,02/2

1.07. 9,50/2

1.02

PRmECTAT

ING M, ZAMFIR SUPRASTHLJCl URI DIN GR1NZI CU CORZI

I P1 A N A ADER>:"NI E P£NrRU POOURI DE SOSEA cu

I',G C '-TAN"Il!r ~ • - CL.41{"2'1

I .;;> '-.. S A O£SOIlDERI De: 500~16J)Om _ POD URi _ ';;I J

17

_-C---:::"'--~-+----I --""0'

SUPRASTRUCTURA FAZA 612'

199:' GRINZII h::80cmL::.16.:.18m PTh i.,',

.::: I:. t= I !o\ I I -r r- ... fo.l c: _, ['" [) c:: '" I r r. ... ",." ,

DIR!'.:CTOh

, 1\ 'I -, It..

ING C SlArCIUC !NG C PF: TRESC 'NC • I,t.r,l-C:~

..

PARTE CAROSABILA 'l80 m CU TROTUARE t = 1.50 m

PODURI NOI

LlO_,

1,50 Tevi din PVC (J 110 ~

7,80/2

Parapet p ietonol

37

Parapet dire cti onal

----. ... •. 4- -

- .

I I' ~ 61 ....

fi5 61 .. ;;t·

c:- -1-_ o

.1 _,,=.L .

1,5 %

--

Bordura prefcbr icotd ... _

j I :10 105'

--I ~ L

o IX,)

." _L

..._.

90

; 14' . ~-

I I

~30 _

i ,

90

90 10,58/2

90

90

: .>14/2 I~

~

I

i- 25 ;6;

-_

, !

CON SO LIDARE

\

PODURI

E XI5T ENTE

.20

1,50

7,80/2

_Parapet pietonal

- - ---~~

37

Parapet directional

. " ~

Te vi din PVC (1110

Of '

•.•.•• <; T1'

Bor duro prefabricat6 20x 25

('---\~;

, , I

r I· 0 I ) IX)

!/

J /

\

-,

'_

I.

I -

90

2

27 6:'

- --4-

1 I I

1,,02

1,02

'-1

10.54/2

i -I

.

NOT A: - Alcotuirea sectiunilor transversa Ie este informat iva.

- In locul poropetutci directional se poote folosi bordure Inolta RrE;!tObricat6 co ~i to trotoorul de 1.00 m lotlme (pl.nr.17/612)

SUPRAsmUCTU~1 DiN GRINZI CU CORZI IPlANA ItDER£NTE PENTRU P'1DURI Of ?OSEA ell

S A OESCHllER' CE €,'lC :-16,00 rn - POD URI _

U R ST'R U T U R A

4992 GRINZI I h=80cm L::;16~18m

s

TRANSVERSALA

A - A

~ IB

I

.- .. -. --"- --" .. __ .... _.- ._.-+

,

SECTIUNE

i

\.

1,00 (1,50) 7.00/2

--- _ .. __ .. - _- .-~----+- - __ .- --------------_ _._ ---- ~~ --- .. - .. - -- ------- --_. _._ .. _.

I I

I I

--~=~ I

!-- ------- -_ - - -----i

I

08 371/J 10 I

. - I

__ DB 37~L /"~'!'.;t~~trircoir! ~<:t"._ .

~I ~~~=P~~==~~~~~-~.1~;~--=_-=~~--= .. -=-~-··~~~~4~~-~·=-··-~····T=~~·~==~~~~~~~~~~~~-i··---·--,!--~T

I I ---i- ... j-

-.l __ . I i '-81

.8eton_de rronoliti zare I I \ ·E i

G - - f bri t i __ l----J~ :=J. \ ~'_______'L..-__--I~!

-~~:~o-m-p~~i~of~~~-~-··-r- _j[_ __]___ - _1

i MS!3 1--.-

PC 52 0 12

.. ' __ "' __ '_ .. 9_, ~9!.?_.J.1.~,_1_~J ?_) __ .. _._ .. _ .. _ __ .._ .. _ . __ .. .. _. . __ ~.

I

I

IB

LONGlTUDINALA

DETALIU

CONTIN'UIZARE IN ZONA PI LELOR

'8 - B

SECTIUNE

s.

SC.1:20Cole 14 em

PC sz e 12

AI 11~+~~2?+~~.

I ' I I

I i j I

OB 37 ¢ 8

....... , 7 :r"-- . 4

f---.---.-~- .. --~:- /- .... ------

I !/ I

-.---- .. -.-.----- _.-_ .. -.. +---.-.- .. --- -- .. -- ---l Placo din beton

,

~-.--

e

;" ... n; .t-=-r

~~~~-?--~--.-~~~-- __ --~--r- __ ~ __ -- __ --._~~_+~~--Y_~~_.~I ~i

.-----.- __ .______ -- - ------.- ---4---+

I

1!8 :

Ie:

I .;: ;

en

I ;

.- __ .. .. . . . __ . ... __ ._ _ --;;..c ,

~/ ---- .. . .. _ .. .. _ .. _. -,- ;-_l

T I

"-e-" =>: - ._n·i- --.-:--. -; --~;-

..... _._r._ .. _._ .. _~ .. _ .. __ ._._.~~, , __ . __ .~ __ r.

r • t • « ' , •

.

I r-' -- .. _ -- - .. - -'~

F'~:7/7.?/7T7;':";TT:+;7.;:'·""1~7:~!.-'7 /;'."'-.!''";'. "¢.:"-'/~1 armat rr,i~,'Oan grnsime

/ I f

~ -. . .. ---------.-- :;" i ~i·-Gr~~:~~~~~~~~a.~~-.

~. : < I

I I :'! I

" ,/"/ 1 ~ •• r .: "~1/.'·' "',' .1,,·

_ ~~r.~9f"_.~.~_~ ~.~o.S!.~~_. __ . .:» /, I . I

,

; ,

. ..... ~. ._-

Gri~dQ D~~fabr:..i_ca.t(L_ pr~comprimat6

"

.·:.~G!. i ~ z.L_p..f"._~f_~ p~ i~9t.e_._A I precornpr i roote

,<It ...J •

a:

x· «

'.

Pila

"- ._ '--'_

I A C,IIPRlIC:TRtlITIIRI III r-RIN71 TIP I

PROIECTAT .III;G.C . STANCIl(; SU?RASTRliCTlIR! DIN GRINZI CU CORZI

VER!irCAT" --~... IPTANA ADERENTE P€NTRlI POOURI DE ~OSEA cu

S A

C i.,~1/9211

DESCH!DERI DE 6.00~1B,OOrn - POD URl-

SEI=' PROIECT

-- -_ - .......

COORD COL

D1_Rl' .f"'~d R INC T I VA"lp;rl

FA Z A 61'< P Th .

PLACA

MONOL! TA

1992

SECTIUNE

TRANSVERSALA

A- A

X

i

._..J

,-

I

!

(I~_~O 11:.._'50-)---r--~--- S.e-.r.--- .... e---.-.------ _~!_!3Q_~_2 . -- .. - ... -------.--- ..

------ - - - -- ------...,

I

,

OB37CJB

PC 52 ~ 10

DB 37 IJ 10

PCS2~10

i I

0'

W)

i

,

L.. =:-...::::.:-:,-==-.:= r _ .. ==::-=-.::..

t I

I I

I I

I I

I I

.- ·----------d--- r- -[ ~---- ------

• I

'- =-::..:...._ J _~ --_j .----

I 33 \ 31)' .§_j 9.51. 12 (10,58/2)

r-: .. -.--+------ .. - ... -----.-.- -.----.---.-----.----- ... -.---.---~- .. - ..... -.- e __ --.-.- •••• --- •••• --. - •• -- -- •••• ,- •• -

..

SECTIUNE LONGITUDINALA

t

j_

G r i nz i pre f.9_~rica~~ . .

preeompr imate

B

B

,~~I~i~i:~=;~~~±~~;~~t~;2';~;;;:~~~·~~-~C;~~~-~~~~;:-~;~,,:"·~-~~~~~:~~"~-::·i:.:-~ ~~~~-.:;~~-~~

- .. . _. . ~-.~.~.rl .... -~rjnz i. pr~f,!brie~l~ ..

x: pr~comprlmote

-:-~ c::_-::-.- .- .. --- ... - ... ·e. . -.- --- -.- .. - ....• -.--.-- •.. - •. -- _ .• -.-.- ... - .•.. - .- .- .. ~::~ .. ---:-:--::.-.-_. - - -- - .- -.-. _. -. - - J

~- --.~.--:- -.-~.--...:.--. _._ - - .. -- .. :.~.: . .. --- .. -.-~= .. --:.: ----.: .. - :-~::.- .. .::...:::.:: - _.. ..- .. - .- --- .. - - -.- :-:.-.:-. .- -:: .- .. -:::.._;

1-----,-- .---.--- ----- ---------- - .. - - - .. ------ .- -----.-- ---.-- .-- .-- -- .. - -.- - .. -. --- .-.- .. -- -_.. . - - .. - - -- .--. - .. ~

.__ - - ----~-L l~~__ _ ~----=J-

A.-J I

Ll4

, I

\·-----r---· --.-.-.---- -- .. - --.- .--.- _- - .--. -. ------- -.- _ .. ---. - -. ······-·_·--T-· ..

DETALIU CONTINUIZARE IN ZONA PILELOR

Cale 14 cm Placo din beton

'~ ~ ' T' _

armat min.10 em gfosime

?rin~ i pref~~~ic<!.~ __ + ~

pre com pr ima te

_________ f .. _S7!i_~Zi pr~~b~icQte ~ preeomprimate

I I

,1

/

/

,.

/

''''''.' ,

SUPRASTRUCTURI DIN GRINZI co CORzr I-------I-----~ I PT ANA ADERENiE· PENTRU PODURI DE SOSEA cu S A

OESCHI[,ER' DE 6,00-' 1B.OOm • POD URI -

.. ' 5-i·-- .- .----.- -.-- .. - - .. -.

~i

1992

PLACA MONOLITA

FA7A

Xi <l

o Q

~

20

o ETA L

u

o E

TROTUAR

t 1)00 m.

t

1,50 m.

1,00

._J.~a"t'o $ 635 mm. . __ 9 B 37 ~18

Tecvo ¢ 635 mm .

.... ,..__._.- - .. _.__.,

~. 0 B 3'7 ¢ 18 _ 20

1,50

1,12

Lisa S.P.61-6200

38 303

77

f3i 15 15

Amort izor SOc 150 x 5-400

,

Teov6 ¢ 535mm.

Teovd ¢4Bmm .•

,,' ~ .

o o

)~ava ¢ 635mm._ reeve ~ 48 mm.

,---I

.$1i1p I 12 L = 575

17 1 15 !

-+- --4

; ;

Bordure prefabricate

15)( 25cm.

I I

..

Bar duro 'malta prefabriccio

1,05

Rigidizare 100x3-36_Q Talpa superioard stitp 200 x 12 - 260

-_ - - '-",

U'"l U'"l

20

j

-

'.

Asfalt iurnoi 2 cm.

_Talpa in ter iocrc stup 250 x12 -269, .

\ \

\ I

\ L __ I,

L __ J

~I

_7-;.-14

DETAL1U DE CALE

Asfal1 2x3,5cm.

So Po protectie din beton 4 em.

Hidroizola!ie .; em.

Strat supor t 2 em. grosime

PROIECTAT ING.R.ORIAN ----~-S-UP-RAs~;U-Cn)~-;--D'N GRINZI cu COR21 I

VERIFICAT !'NG.C.STANCIU IPTANA ADERENTE PENTRU PQDURI DE$C6EA CU I,C441192/1 21

S. A DESCHIDERI DE 6,OO.;.18,OOm - POD URI -_I

SEF PROIECT ING.C STANCIUC -----I

COORD. COL ,INGCPETRESCU _. OETALII ALcATulRE CALE FAZA 616

DIRECTOR 'IINGTIVANESCU 1992 15.1 TROTUAR PREFABRICAT r.Th

!It----------------------------------------~~---- ----''-- DIVIZIE .

6x75 1151151
. -
r
8 s:
. ~ I ~~ ~
01 ALCATUIREA GRINZILOR PREFABRICATE LA SUPRASTRUCTURI OBLICE

SECTI UN E

)

A - A

i_2Q~20 _!_20 ':"20....:

L/2 - 01

SECTI UNE

,

-

PLANA

8-8

I 01 +5cm.

1.- -

I

-

. 1

_~~\~11~~~~~~~

I I

01 -_5~m~

~~ 1 + 11 em.

'_91-11cm_:.

SCHEMA DE UTILIZARE A GRINZILOR 1

~ u

LA SUPRASTRUCTURI IN CURBA

C A Z U L I

POOET SAU POD iN CURBA PLlNA AviN D PANTA TRANSVERSALA UNICA p %

~O_1.00_

7,80

~1.o0_20

1

B

- 8anch~+-) .j~ r=z=u.ore a cuteei vo oveo cceicsi pon~6

tronsver scto cu colea 51 nu vo depasi 3 0:'(1 ~ ,

- Pen1ru ponte transversale p:>3 °/~' se vo studio ~iecare GOt in parte.

CAZUL II

A

_j

~ ~

PODET SAU POD IN CURBA DE RACOROARE

I

AVIND PANTA TRANSVERSALA VARIABIL.b.

~~1.Q9_ _ _ __ _ .'?&Q.._._ . .... _ .. _._q_!,OQ_20

I! I I

, .

.. ~ - ... -. - , .

, ,

A

_j

- Boncheto de rezemare 0 culeei vo ovec Po n"to tronsverscto cores ounzotoure extremlta !ii cu ponte

~ pi minima. ) beto nut de pon-l:(j urmind so comperiseze \lU ffioi d iterento .

.

PROIECTAT ING.R. ORTAN.! I SUPRASTRUCTURt DIN GRINZI CU CORZI \.. -

.. _~: '11 PT ANAl ADERENTE PENTRU PODURI DE SOSEA CU f C 1,41/9211

VERIFICAT ING.C.STANCtUC S.A. I DESCHIDERt DE 6.00-18.00m _ POD URI _; 22

SEF P~ECT ING CSTANCIUC~--+-------------r----1

COORD. COL ING.CPETRESCU ADAPTAREA TABLlERELffi DIN GR!NZIJ. FAZA 617

OIRECTOR ING T IVANESCU n92 LA PQOURI OBLICE !?I IN CURBA P Th

nlVI?IC

ALCATUIREA GRINZILOR LA SUPRASTRUcrURI OBlICE

) .J
-
I
i
I

,
,
I I SECTIUN E

--~

rr

Be

A - A

!

T

L! 2 - _91 _

\ I
I
- ,- -I- .- _. _. ~ _. - I- ._ 1-- f- .. i- I- - -
\ - . - - _._-.
\ \ \ I
~
- - - - SECTIUNE

)

..

PLA N A

A

llJl~ iJ __ \

~(,

_\.:. r. , , ,

101-16!

r . - '-1\SEZAREA APARATELOR DE REAZEM 01 N NEOPREN

~

VEDERE

A

L.

~a,-8 -i

_?;+15 -i ,I/Il
-

--

PLANA

Aporot de reczern din neo pren

__ .r- • - _. - __ L

B - 8

C-G

SCHEMA DE UTILIZARE A GRINZILOR I

.. u ..

IN CURBA CU PANTA TRANSVERSALA p%

20 1,50

...... --..-.-.- -_._ .. ~--.

I

. I

7.sn

1,50 2Q

.-.... "-~ ...--_

I

: I

'l~

-1 . B

C

J

I

I A

i-·_j

. -

;

A

J

- Adoptorea SU prcstruct uritor este focuta nu mai psntru poduri no r male in curbo cu rnzn ccnstcntc .

- Aplicareo cce srui tiD J~ suprns+ructur!

peritru rcze mal mici de 350m. nu esre pasibil6 datarita intr o ducer i i 5U pratarg i r itor care se cumuteczc CU sOQea1a c ur be i .

- Inscrierec suprnstructur lt in cur bd se face pr in impartireo in dOUG 0 soge1ii ~ ore te a

• I

a rcut u i de cere,

- La toblierele in curbo)grinzile se o seozo

denivelot in +unctie de ponto rronsversoto un icd a co i i J oxete grin zitor ra minin d vert icote .

- straturile cali pe intreaga latime a portii corosobile ~ se executa cu grosime' consto ntd . .

- Oetaliile qe nmptcsore a gurilor de scurqere to podur ite incur bo I se vor sro bi\i

.

de co+re proiectnnt pentru tiecare coz In

parte.

I

I

---I