Sunteți pe pagina 1din 1

TEST LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA a VII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (48 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de
mai jos:
„Noul venit, ca înfăţişare, contrasta puternic cu dascălul plecat. Georgian avea figura aspră,
ţepoasă, şi încrucişată. Succesorul lui era un bărbat de o remarcabilă frumuseţe. Era trandafiriu şi alb,
cum rar se întâmplă în tabăra bărbătească. Avea un cap rotund împodobit cu o cunună de bucle negre.
Şi mai presus de toate, avea o barbă neagră de sultan din „O mie şi una de nopţi”!
Ca suflet era deschis, prietenos şi de multe ori şăgalnic. Dar noutatea pe care o aducea acest
profesor şi care mă impresiona îndeosebi pe mine era limba lui de predare. Ceilalţi profesori îşi dădeau
osteneala să fie calmi, fără să se îngrijească prea mult câte cuvinte de origine franceză au mişcat din
loc, întru atingerea scopului.
Ioan Floru ne vorbea o limbă căutată în cronici, în poezia populară şi în basmele auzite în
copilărie.”
(Gala Galaction - Al doilea profesor de istorie)
A.
1. Transcrie din prima frază un cuvânt obţinut prin conversiune. Explică procedeul. 6 puncte
2. Precizează valoarea morfologică a verbului a fi din sintagma: era un bărbat… Exemplifică în
enunţuri alte două valori morfologice. 6 puncte
3. Identifică, în text , un adjectiv în nominativ, un pronume personal în acuzativ şi un substantiv în
genitiv. 6 puncte
4. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul “dascălul” să aibă funcţia sintactică de nume predicativ în
cazul acuzativ, respectiv, atribut substantival genitival. 6 puncte
5. Numeşte fucţia sintactică a cuvintelor subliniate. 6 puncte

B.
6. Menţionează modul de expunere folosit în text. 6 puncte
7. Explică semnificaţia sintagmei “ne vorbea o limbă căutată în cronici”. 6 puncte
8. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine genului epic. 6
puncte

Notă! Vei primi 8 puncte pentru conţinut şi 4 puncte pentru redactare. În vederea acordării
punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută.

Subiectul al II-lea (30 de puncte)


Scrie o compunere de 10-15 rânduri, în care să evidenţiezi trăsăturile personajului Ioan Floru din
fragmentul dat (Gala Galaction, Al doilea profesor de istorie).
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
 numirea a două trăsături fizice/ morale ale personajului prezentat;
 ilustrarea trăsăturilor prin referire la situaţii semnificative;
 precizarea procedeelor de caracterizare a personajului;
 respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie, de
punctuaţie si de exprimare, respectarea limitelor de spaţiu indicate).

PROPUNĂTOR: PROF. IONELA MANOLACHI


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA“ BACĂU