Sunteți pe pagina 1din 32

CUPRINS

1. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC


1. Numele societǎţii;

2. Numǎr de înregistrare

La Oficiul Registrului Comerţului: J -

cod fiscal / cod unic de înregistrare

3. Forma juridicǎ de constituire (SRL / SA)

4. Adrese, tel, fax de la:


Sediul social
Punct de lucru
Birouri

Secţia de producţie

5. Tipul activitǎţii principale şi codul CAEN

6. Natura capitalului

7. Capital social __________________ Lei, la data ________________

8. Asociaţi / acţionari

2
Asociaţi / acţionari
acţionari

Asociaţi / acţionari
Persoane fizice Adresa completǎ,
completǎ, nr. telefon Acţiuni
Acţiuni (%)
1.
2.
3.
....
Persoane juridice Adresa completǎ, tel., nr. Numǎr Acţiuni
Acţiuni (%)
înregistrare, cod fiscal angajaţi
angajaţi
1.
2.
3.
....
Total 100%

2. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SOCIETĂŢII


1. Conducerea societǎţii

Funcţia actualǎ Numele şi Prenumele Studii Experienţa profesionalǎ


(cu precizarea funcţiei, a
responsabilitǎţilor şi a
perioadei)

2. Personalul
Numǎr total de salariaţi, din care:
• cu contract de muncǎ pe durata nedeterminatǎ

Structura numericǎ de personal (de anexat organigrama):

conducerea societǎţii;
personal direct productiv:

3
− muncitori

− maiştri
− ingineri

− alte clasificǎri (precizaţi care)


personal indirect productiv:
− administrativ
− marketing

− desfacere
− alte departamente (precizaţi care).
C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOCIETĂŢII
1. Istoric al activitǎţii
2. Produsele / Serviciile (sortimente, calitate, cantitate, evoluţie în timp etc.).

3. Principalii furnizori de materii prime.

Materia prima Denumirea furnizorului (adresa) Pondere %


*)

* Ponderea furizorului
furizorului în aprovizionarea cu materia primǎ respectivǎ

4. Descrierea sumarǎ a procesului tehnologic actual (dacǎ este cazul se pot


aduce detalii într-o anexǎ la acest Plan).

5. Date privind principalele mijloace fixe aflate în proprietatea societǎţii.

Nr. Categoria şi denumirea grupei de mijloace fixe Valoarea


crt. (mii lei)

Total

4
D. PIAŢA ACTUALĂ A SOCIETĂŢII

1. Principali clienţi (specificaţi ţara pentru clienţii externi sau judeţul şi


localitatea pentru cei interni).

Denumire client Adresa Anul şi valoarea tranzacţiilor


- mii lei -

2. Sistemul de distribuţie actual şi previzionat


3. Concurenţii

4. Definirea pieţelor specifice şi poziţia produselor / serviciilor societǎţii pe


fiecare dintre aceste pieţe. Evoluţia si tendinţele pieţelor.

E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ


AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

1. Tipul investiţiei (bifaţi opţiunile care vi se potrivesc):


Investiţie nouǎ;

Mǎrirea capacitǎţii de producţie şi/sau a capacitǎţii de a


oferi servicii;

Diversificarea producţiei;

Creşterea productivitǎţii;

Altele (specificaţi);

5
2. Achiziţie de maşini/utilaje/echipamente/instalaţii
• Descriere;

• Ţara de origine a bunurilor achiziţionate;

• Valoare estimatǎ (lei).

3. Alte activitǎţi de investiţii necesare (reabilitare de clǎdiri, alte


echipamente, licenţe etc. - descriere).

4. Care sunt obiectivele pe care doriţi sǎ le atingeţi prin aceastǎ achiziţie?

5. Produsele/serviciile care se vor realiza cu


utilajele/instalaţiile/echipamentele (cu excepţia autovehiculelor) achiziţionate
prin acest Subprogram.

6. Descrierea procesului tehnologic (detaliile se pot anexa la Plan) prin care


se vor realiza produsele/serviciile descrise mai sus la punctul 5, cu precizǎri
despre:

Celelalte investiţii care sunt finanţate de societatea comercialǎ


sau din alte surse (clǎdiri, alte utilaje etc.);

Impactul asupra mediului (efecte; studiu; autorizaţie dacǎ


existǎ);

Asigurarea cu utilitǎţi (electricitate, apǎ, gaze etc.; parametri,


disponibilitate, calitate etc.).

7. Principalii furnizori de materii prime, necesare realizǎrii


produselor/serviciilor de la punctul 5.

Materia primǎ Denumire furnizor Pondere Periodicitate estimatǎ


% *)

6
8. Principalii furnizori (cel puţin 3) de pe piaţǎ pentru fiecare dintre utilajele,
instalaţiile sau echipamentele pentru care se solicitǎ finanţare prin Subprogram.
(Precizaţi spre care furnizori vǎ îndreptaţi atenţia şi de ce - dacǎ aveţi deja o
opţiune).

9. Graficul de realizare a întregii investiţii (toate acţiunile finanţate sau nu de


acest Subprogram, care vor contribui la realizarea produselor/serviciior, de la
punctul 4).

Nr. Activitatea Durata de Planificarea implementǎrii activitǎţii


Crt. prevazutǎ realizare Luna 1 Luna 2 Luna 3 ... Luna n

10. Modificǎrile necesare la echipamente, clǎdirile existente.

11. Modificǎrile necesare în structura şi numǎrul personalului angajat, inclusiv


estimarea numǎrului de noi angajaţi care vor proveni din forţa de muncǎ
neocupatǎ din zonǎ.

F. DATE PRIVIND PIAŢA POTENŢIALĂ ŞI PROMOVAREA


PRODUSELOR
(realizate cu utilajele/instalaţiile/echipamentele pentru care se solicitǎ ajutor financiar
nerambursabil).

1. Volumul de vânzari estimat pentru urmǎtorii 3 ani.

2. Principalii clienţi potenţiali.

Numele Produsul % din vânzǎri - Valoarea anualǎ, (lei)


estimare - estimare -

7
3. Definirea pieţelor specifice şi poziţia produsului/produselor societǎţii pe
fiecare dintre aceste pieţe. Evoluţia şi tendinţele pieţelor.

4. Date privind concurenţii.

5. Cum se va organiza desfacerea produselor.

6. Acţiuni de promovare a vânzărilor.

G. PLANUL DE FINANŢARE AL AFACERII ŞI PROIECŢIILE


FINANCIARE PENTRU URMĂTORII 3 ANI DUPĂ PRIMIREA
AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL.
(Ce cheltuieli de producţie estimaţi? Dar profitul? Rata profitabilităţii =
100xProfit/cheltuieli de producţie =? Sursele de finanţare ale investiţiei de unde se
asigură? etc.).

H. IPOTEZE ŞI RISCURI MAJORE

1. Care sunt ipotezele principale pe care le-aţi folosit în elaborarea proiectului dv.
de investiţii?

2. Care sunt riscurile majore pe care le anticipaţi în cadrul afacerii/investiţiei dv.?


(listaţi-le în ordinea importanţei).

3. Ce puteţi face pentru a minimiza primele trei riscuri dintre cele mai serioase?

I. ALTELE
Vă rugăm să adăugaţi/anexaţi orice elemente pe care le consideraţi relevante pentru a
evidenţia faptul că aţi analizat în detaliu problemele generate de implementarea acestui
proiect, inclusiv eficienţa lui economică.

***

8
Tabel
(Tabelul este orientativ; se acceptă îmbunătăţiri.)

Situaţia actuală şi previzionată a veniturilor

Fără proiect An 1 An 2 An 3
1.VENITURI
1.VENITURI (suma producţiilor
valorice)
1.1. Producţie fizică *)
1.2. Preţ unitar
1.3. Producţie valorică (1.1. x 1.2.)
2. COSTURI DIRECTE
2.1. Forţă de muncă directă
2.2. Materiale
2.3. Combustibili
2.4. Alte costuri directe
directe
3. AMORTIZARE (a investiţiei)
4. COSTURI INDIRECTE
4.1. Forţă de muncă indirectă
4.2. Alte costuri
5. PROFIT BRUT
6. Impozit pe profit (25%)
7. PROFIT NET (5 - 6)
8. INVESTIŢIE:

*) pentru fiecare produs

9
A. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC

1. Numele societăţii ;
- S.C. CHIC STYLE. S.A
2. Număr de înregistrare

La Oficiul Registrului Comerţului: J-


− J40/2006/2004

Cod fiscal/cod unic de înregistrare


− R1234567
3. Forma juridică de constituire (SRL/SA)
S.A
4. Adrese, tel, fax de la:
Sediul social
Punct de lucru
Birouri

Secţia de producţie

Adresa: FIENI, str. GĂRII, nr.2

Tel: 0728445269
0245774526
0245774369
0245774213

10
5. Tipul activităţii principale şi codul CAEN.
PRODUSE CONFECŢII; CODUL CAEN - 182 (pentru confecţii, fabricare
îmbrăcăminte, textile).

6. Natura capitalului
CAPITAL SOCIAL INTEGRAL PRIVAT

7. Capital social ________________ Lei, la data _____________


41.000 RON, LA DATA 18.08.2005
8. Asociaţi / acţionari

Asociaţi/acţionari
Persoane fizice Adresa completă, nr. telefon Acţiuni (%)
1. Popescu Alina Fieni, str.Dr.N.Ştefănescu, 45%
nr.8, bl.A3, sc.B, et.1,ap.6; tel.
0725896321
2. Niţu Alin Pucioasa, str.Castanilor, nr.11, 30%
bl.E, sc.C, et.4, ap.34; tel.
0745852369
3. Popa Ionuţ Moroieni, str. Bisericii, nr.45; 15%
tel.0788563214
4. Năstase Andreea Fieni, str.Vilelor, nr.5, bl.D, 5%
sc.F1, et.5, ap.23;
tel.0765231485
5. Purghel Adriana Fieni, str.Runcului, nr.10, 5%
bl.A1, et.4; tel. 0726456987

B. CONDUCEREA ŞI PERSONALUL SOCIETĂŢII

1. Conducerea societăţii

Funcţia Numele şi Studii Experienţă


actuală Prenumele profesională (cu
precizarea funcţiei,
a
responsabilităţilor

11
şi a perioadei)

Director Popescu Alina Facultatea de Stiinţe Director Economic,


General Economice, Specializarea la fabrica de
Finanţe Bănci din cadrul confecţii
“ACADEMIEI DE “STYLING”, 6 ani
STUDII ECONOMICE”
din Bucureşti, Masterat în
Dreptul Afacerilor
Director de Niţu Alin Facultatea de Management Director de
Producţie Economic din cadrul producţie, la
“ACADEMIEI DE întreprinderea
STUDII ECONOMICE” “ANNE’S”, 4 ani
din Bucureşti, Masterat în
Management General
Director Popa Ionuţ Facultatea de Economie Economist, la secţia
Economic Generală din cadrul aprovizionare şi
Universităţii “SPIRU desfacere la
HARET” din Braşov “VICTORIA”, 2 ani
Director Năstase Andreea Facultatea de Ştiinţe Consilier juridic, şef
Resurse Juridice, Sociale şi serviciu Resurse
Umane Politice din cadrul Umane la
Universităţii “VALAHIA” “FASHION 2000”,
din Târgovişte 4 ani
Director Purghel Adriana Facultatea de Marketing Manager la
Marketing din cadrul “ACADEMIEI “INDUSTRY S.A”,
DE STUDII 3 ani
ECONOMICE” din
Bucureşti

2. Personalul

Numărul total de salariaţi, din care:


40 de salariaţi

• cu contract de muncă pe durată nedeterminată


12
40 de salariaţi

Structura numerică de personal (conform organigramei):

conducerea societăţii:
Este formată din 5 directori (Director General, Director de Producţie,
Director Economic, Director de Resurse Umane, Director Marketing), şi câte un şef
pentru fiecare atelier (atelierul de creaţie, atelierul de croitorie, atelierul de cusut,
atelierul de călcat şi secţiile CTC şi ambalaj).

personal direct productiv:


Personalul direct productiv este format din 31 de persoane.

• muncitori 17 persoane;
• maiştri 4 persoane;
• ingineri 2 persoane;
personalul indirect productiv:
• administrativ 2 persoane
• marketing 3 persoane
• desfacere 3 persoane

C. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOCIETĂŢII

1. Istoric al activităţii.

Societatea “CHIC STYLE S.A” a luat fiinţă pe data de 18.08.2005 fiind un


vis devenit realitate.
Suntem o societate relativ mică şi cu o durată de viaţă de aproximativ 2 ani.
Serviciile actuale ale firmei se adresează urmatorului tip de clienţi: tineri şi adulţi -
persoane active.

13
Datorită anilor de studiu şi a experienţei anterioare - 5 ani - ca Director
Economic al societăţii “STYLING S.A”, am putut pune bazele propriei firme de
confecţii.
La început a fost foarte greu pentru că eram noi pe piaţă şi a durat ceva timp
până ce oamenii au auzit de noi şi au îndrăznit să ne treacă pragul şi să ne cumpere
marfa.
Dar astfel ne-am facut clienţi fideli, care au fost alături de noi încă de la
început şi le mulţumim cu această ocazie.
Activitatea firmei noastre se bazează pe producţia de articole de
îmbrăcăminte atat pentru dame cât şi pentru bărbaţi.
Articolele de bază, produse de societatea “CHIC STYLE” sunt:

• Pantaloni de damă şi bărbăteşti;


• Sacouri de damă şi bărbăteşti;
• Fuste;
Unitatea noastră se compune din:

• atelierul de creaţie;
• atelierul de croitorie;
• atelierul de cusut;

• atelierul de călcat;
• secţia CTC + ambalaj.
Pentru a începe cu dreptul am apelat la serviciile unei firme de consultanţă, ale
cărei sfaturi privind evaluarea procesului de producţie şi politica de preţ al societăţii,
ne-au fost de un real folos.
Deoarece capitalul social de care dispunem nu era de ajuns, am apelat la un
credit rambursabil pe o perioada de 5 ani, în valoare de 5.000 RON la BANCA
TRANSILVANIA.
Aproape în aceeaşi proporţie am investit în modernizarea spaţiului de lucru,
pentru a crea o atmosfera cât mai plăcută şi caldă pentru desfăşurarea activităţii şi în
pubicitate folosind toate căile posibile pentru promovare generând astfel un marketing
agresiv.
O altă soluţie pe care am adoptat-o pentru moment a fost încheierea unui
contract cu firma de transport “NORDTRANS S.A” ale cărei servicii ne-au fost de
folos în vederea asigurării transportului cu privire la aprovizionarea şi desfacerea
produselor.
14
Cu paşi mulţi spre viitor gândind fiecare acţiune am putut ajunge pe drumul cel
bun şi suntem mândri de acest lucru.
Dacă toate aceste informaţii nu v-au fost de ajuns, ne puteţi vizita pentru a vedea
cu proprii ochi tot ciclul de producţie.
Motto-ul societăţii “CHIC STYLE S.A” este: “HAINELE NOASTRE PE
GUSTURILE VOASTRE”.

PLAN DE RAMBURSARE A ÎMPRUMUTULUI PRIN ANUITĂŢI


CONSTANTE

Anul Împrumut Dobândǎ Amortizare Anuitate


rǎmas de
rambursat
1. 5.000 1.000 671 1.671
2. 4.328 865 806 1.671
3. 3.521 704 967 1.671
4. 2.554 510 1.161 1.671
5. 1.393 278 1.393 1.671
Total 0 3.359 5.000 8.359

15
A = V*i/1-(1+i)n
Unde:
A = anuitate
V = suma împrumutatǎ
i = rata dobandǎ
n = perioada de rambursare a împrumutului

2. Produsele/Serviciile (sortimente, calitate, cantitate, evoluţie în timp)

Activitatea firmei noastre se bazeazǎ pe producţia de articole de îmbrǎcǎminte


atât pentru dame cât şi pentru bǎrbaţi.
Articolele de bazǎ, produse de societatea “CHIC STYLE” sunt:

• pantaloni de damǎ şi bǎrbǎteşti;


• sacouri de damǎ şi bǎrbǎteşti;
• fuste.
Societatea “CHIC STYLE” a depus eforturi majore pentru a asigura
aprovizionarea cu materiale de cea mai bunǎ calitate.
La început pentru a testa piaţa am produs câte un lot din fiecare sortiment. La
producţia de fuste s-a manifestat o creştere treptată a cererii. În schimb la producerea
de pantaloni am întâmpinat dificultăţi astfel încât abia dupa 6 luni de la înfiinţare
putem spune că într-adevar situaţia este sub control.

16
Cauza acestei situaţii ar fi faptul că noi mergem mai mult pe linia clasică, iar
tineretul din ziua de azi renunţă la o pereche de pantaloni clasici în schimbul unei
perechi de jeans.
O situaţie la această problemă pe care noi am adoptat-o şi care a fost de un real
folos, a fost schimbarea stilului vestimentar.
În momentul de faţă producem şi pantaloni clasici dar într-o pondere mai mare
am abordat stilul modern.
În schimb producţia de sacouri a decurs normal, neînregistrând creşteri sau
descreşteri bruşte.

3. Principalii furnizori de materii prime.

Materia primă Denumirea furnizorului Pondere %


Stofe S.C. STOFE S.A 50%
Bucureşti
Aţe S.C. TEXTIL S.A 25%
Târgovişte
Nasturi S.C. UNIC S.A 12%
Târgovişte
Fermoare S.C. UNIKA S.A 13%
Târgovişte

4. Descrierea sumară a procesului tehnologic actual (dacă este cazul se pot aduce
detalii într-o anexă la acest Plan).

Activitatea firmei noastre se bazează pe producţia de articole de


îmbrăcăminte atât pentru dame cât şi pentru bărbaţi.
Articolele de bază produse de societatea “CHIC STYLE” sunt:

• pantaloni de damă si bărbăteşti;


• sacouri de damă şi bărbăteşti;
• fuste.
Unitatea noastră se compune din:

• atelierul de creaţie;
• atelierul de croitorie;
• atelierul de cusut;

17
• atelierul de călcat;

• secţia CTC + ambalaj.


Prima fază a procesului tehnologic o reprezintă atelierul de creaţie, unde
designerii creeaza modele, produc tipare si stabilesc materialele din care vor fi obţinute
produsele şi culorile acestora.
Urmatoarea etapă - atelierul de croitorie - aici modelele creionate de
designeri încep să prindă viaţă.
În atelierul de cusut bucatile de material, croite, in etapa precedenta, sunt
supuse mai multor operatii pentru a obtine produsul ce ne-am propus.
Pentru obtinerea unei fuste se fac urmatoarele operatii:
• se cos bucatile de stofa croite in atelierul anterior;
• se festoneaza pe dos fiecare bucata de stofa;

• se festoneaza terminatii superioare si inferioare ale fustei;


• se coase betelia;
• se executa butoniera si se festoneaza;
• se coase fermoarul;
• se face tivul.
Pentru obtinerea unui pantalon se fac urmatoarele operatii:

• se cos bucatile de stofa croite in atelierul anterior pentru fiecare crac in parte;
• se festoneaza terminatiile superioare si inferioare ale pantalonilor;
• se festoneaza pe dos fiecare bucata de stofa;
• se coase fermoarul;
• se coase betelia;
• se executa butoniera si se festoneaza;
• se executa tivul (la modelele de pantaloni care se preteaza la aceasta operatie).
Pantalonilor de dama li se executa frecvent aceasta operatie, iar la pantalonii
barbatesti, tivul se executa doar la seria pentru care partenerul nostru de afaceri
solicita.
Pentru obtinerea unui sacou, se fac urmatoarele operatii:
• se cos pieptii sacoului cu spatele acestuia;
• se cos umerii sacoului;
• se cos manecile sacoului;
• se executa operatia de festonare a fiecarei bucati de material;
• se cos pieptii si spatele captuselii necesare pentru sacou;

18
• se cos umerii captuselii;
• se cos manecile captuselii, se festoneaza fiecare bucata de material ce alcatuieste
captuseala;
• se aplica intariturile pentru pieptii sacoului;
• se aplica intariturile umerilor; se aplica umerii falsi;
• se aplica buzunarele;
• se coase captuseala de sacoul propriu-zis;
• se coase gulerul.
Produsele obtinute in atelierul de cusut vor merge in sectia de calcat, iar de aici
sunt indrumate pentru a li se aplica nasturi, capse sau alte sisteme de inchiriere si
emblema firmei.
Dupa aceasta operatie produsele sunt supuse operatiei de verificare din punct de
vedere al calitatii (CTC).
Produsele pentru care s-a acordat aviz CTC favorabil sunt indumate la sectia de
ambalare.

5. Date privind principalele mijloace fixe aflate in proprietatea societatii.

Nr. Categoria si denumirea grupei de Valoarea


crt. mijloace fixe (mii lei)
1. Teren (300 mp) 9.000 RON
2. Cladire constructie (250 mp) 10.000 RON
3. Autoturism de serviciu 7.000 RON
4. Utilaje 9.000 RON
5. TOTAL NECESAR 35.000 RON
6. Acoperit de resurse proprii 15.500 RON
7. Necesar de finantare 19.500 RON

D. PIATA ACTUALA A SOCIETATII

1. Principali clienti (specificati tara pentru care clientii externi sau judetul
si localitatea pentru cei interni).

Denumire client Adresa Anul si valoarea

19
tranzactiilor - mii lei -
S.C. STYLING S.A Bucuresti 2005 - 300 RON
S.C. EUROLEX S.A Targoviste - Dambovita 2005 - 450 RON
S.C CAREFOUR S.A Bucuresti 2006 - 400 RON
S.C CORA S.A Bucuresti 2006 - 500 RON
S.C TEXTIL S.A Targoviste - Dambovita 2007 - 200 RON

2. Sistemul de distributie actual si previzionat.

Sistemul de distributie actual al societatii se bazeaza pe asigurarea transportului


cu privire la aprovizionarea si desfacerea produselor folosind serviciile unei firme
specializate de transport.

PROMOVAREA PRODUSELOR

Pentru promovarea produselor ne-am creat propriul site acesta fiind


www.chicstyle.ro. Accesand site-ul nostru veti putea vedea toate produsele pe care le
comercializam cat si preturile.
Societatea “CHIC STYLE” cauta potentiali clienti prin urmatoarele cai:
• pe internet;
• prin intermediul targurilor nationale;

• prin expozitii.
Axa sistemului de distributie actual si previzionat al productiei, se compune din:
• contractarea clientilor;
• purtarea de negocieri;
• incheierea contractelor.

CONTRACTELE SEMNATE

Pana in momentul de fata societatea noastra nu a inregistrat decat transport


intern, dar speram ca in viitorul apropiat sa ne extindem si pe plan extern.
Transportul intern se realizeaza pe cale rutiera cu ajutorul masinilor contractate
prin firma de transport “NORDTRANS S.A” si in unele cazuri cu masinile clientilor.

3. Concurentii. Analiza concurentei.

20
Concurentii sunt reprezentati de:
• societati cu acelasi domeniu de activitate;

• casele de moda, acestea adresandu-se populatiei cu venituri ridicate.


4. Definirea pietelor specifice si pozitia produselor/serviciilor societatii pe
fiecare dintre aceste piete. Evolutia si tendintele pietelor.

Analiza pietei:
FAZA I
Exista trei strategii de abordare a pietei:
• prima se axeaza pe marketingul de masa - presupune ca decizia de a produce si
distribui in masa un produs si de a incerca atragerea tuturor categoriilor de
cumparatori;
• marketingul bazat pe varietatea produselor;
• marketingul la tinta;
• trendul pietei.
Atat previziunile pe termen scurt, cat si cele pe termen lung indica un trend
crescator al acestei activitati, in directa corelatie cu evolutia previzionata a economiei
nationale.
FAZA A II-A
Conform studiului de piata realizat am observat ca pozitia noastra pe piata
produselor de confectii este destul de buna in acest moment, tinand cont de faptul ca
avem o durata de viata de aproximativ 2 ani.
Prin politicile de pret adoptate am incercat sa egalam raportul cerere-oferta de pe
piata produselor de confectii.
Drept exemplu ar putea fi piata chineza care are o productie mare de produse la
preturi mici si calitate inferioara.

E. PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE


SOLICITA AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL

1. Tipul investitiei (bifati optiunile care vi se potrivesc)


Investitie noua;
Marirea capacitatii de productie si/sau a capacitatii de a oferi
servicii;
21
Diversificarea productiei;
Cresterea productivitatii;
Altele (specificati).

Vom solicita:
− marirea capacitatii de productie;
− modernizarea spatiului de lucru.

2. Achizitie de masini/utilaje/echipamente/instalatii
• Descriere;
• Tara de origine a bunurilor achizitionate;
• Valoare estimata (lei).

Societatea “CHIC STYLE” necesita achizitia unor utilaje performante care sa


sporeasca productia si sa reduca timpul de lucru efectiv.
Ne dorim achizitia unor utilaje care sa execute trei operatii deodata - triploc: taie
surplusul de material, coase si festoneaza terminatiile materialelor.
Initial am facut calculul pentru doua exemplare de acest fel a caror valoare
estimata se ridica la 20.000 RON importate din Germania.

3. Alte activitati de investitii necesare (reabilitare de cladiri, alte echipamente,


licente etc. - descriere).

Societatea “CHIC STYLE” asigura o importanta considerabila personalului,


creandu-le conditii de munca cat mai bune.
Una din investitii fiind crearea unor spatii de lucru recreative, deoarece noi ne
dorim tot ce este mai bun pentru personalul nostru.
In interiorul societatii atmosfera este calda si ambianta ca in sanul unei familii.
Tot cu privire la modernizarea spatiului de lucru am schimbat exteriorul si interiorul
cladirii.
4. Care sunt obiectivele pe care doriti sa le atingeti prin aceasta achizitie?

Obiectivele pe care dorim sa le atingem prin aceste investitii sunt marirea


capacitatii de productie, pe care speram sa o atingem prin folosirea noilor utilaje care
vor micsora si timpul de lucru necesar productiei.

22
Dorim sa atingem o cota de piata de 5% din totalul vanzarilor de astfel de
produse si o rentabilitate de 30% din cifra de afaceri in primii 3 ani de la demararea
activitatii.
Conform calculelor noastre estimative ne va fi necesara o suma de 50.000 RON
pentru finantarea stocurilor, crearea catalogului de comanda prin posta si compania
promotionala.
Odata cu cresterea capacitatii de productie vrem sa deschidem si un magazin
prpriu de desfacere pantru a uramari mai bine evolutia produselor noastre si raportul
cerere-oferta pe piata produselor de confectie.

5. Produsele/serviciile care se vor realiza cu tilajele/instalatiile/echipamentele


(cu exceptia autovehiculelor) achizitionate prin acest Subprogram.

Momentan nu ne dorim diversificarea gamei de produse create de societatea


noastra.
Astfel incat utilajele achizitionate vor realiza aceeasi gama de produse adica:
− pantaloni de dama;
− pantaloni barbatesti;
− sacouri de dama;
− sacouri barbatesti;
− fuste.
Avantajul utilizarii acestor utilaje constand in micsorarea timpului de lucru
necesar crearii produselor.
Deoarece avem o durata de existenta de aproximativ 2 ani ar fi prematur sa
diversificam productia creata si de aceea inca ne mentinem gama de sortimente create.

6. Descrierea procesului tehnologic (detaliile se pot anexa la plan) prin care se


vor realiza produsele/serviciile descrise mai sus la punctul 5, cu precizari despre:
Celelalte investitii care sunt finantate de societatea comerciala sau din
alte surse (cladiri, alte utilaje etc.)
Impactul asupra mediului (efecte; studiu; autorizatie daca exista)
Asigurarea cu utilitati (electricitate, apa, gaze etc.; parametri,
disponibilitate, calitate etc.)

Procesul tehnologic este la fel deoarece gama de produse este identica. Procesul
consta in:

23
In prima faza a procesului tehnologic o reprezinta atelierul de creatie, unde
designerii creeaza modele, produc tipare si stabilesc materialele din care vor fi obtinute
produsele si culorile acestora.
Urmatoarea etapa - atelierul de croitorie - aici modelele creionate de designeri
incep sa prinda viata.
In atelierul de cusut bucatile de material, croite, in etapa precedenta, sunt supuse
mai multor operatii pentru a obtine produsul ce ne-am propus.
Pentru obtinerea unei fuste se fac urmatoarele operatii:
• se cos bucatile de stofa croite in atelierul anterior;
• se festoneaza pe dos fiecare bucata de stofa;
• se festoneaza terminatii superioare si inferioare ale fustei;
• se coase betelia;
• se executa butoniera si se festoneaza;
• se coase fermoarul;
• se face tivul.
Pentru obtinerea unui pantalon se fac urmatoarele operatii:
• se cos bucatile de stofa croite in atelierul anterior pentru fiecare crac in parte;
• se festoneaza terminatiile superioare si inferioare ale pantalonilor;
• se festoneaza pe dos fiecare bucata de stofa;
• se coase fermoarul;
• se coase betelia;
• se executa butoniera si se festoneaza;
• se executa tivul (la modelele de pantaloni care se preteaza la aceasta operatie).
Pantalonilor de dama li se executa frecvent aceasta operatie, iar la pantalonii
barbatesti, tivul se executa doar la seria pentru care partenerul nostru de afaceri
solicita.
Pentru obtinerea unui sacou, se fac urmatoarele operatii:
• se cos pieptii sacoului cu spatele acestuia;
• se cos umerii sacoului;
• se cos manecile sacoului;
• se executa operatia de festonare a fiecarei bucati de material;
• se cos pieptii si spatele captuselii necesare pentru sacou;
• se cos umerii captuselii;
• se cos manecile captuselii, se festoneaza fiecare bucata de material ce alcatuieste
captuseala;
• se aplica intariturile pentru pieptii sacoului;
• se aplica intariturile umerilor; se aplica umerii falsi;
• se aplica buzunarele;
24
• se coase captuseala de sacoul propriu-zis;
• se coase gulerul.
Produsele obtinute in atelierul de cusut vor merge in sectia de calcat, iar
de aici sunt indrumate pentru a li se aplica nasturi, capse sau alte sisteme de inchidere si
emblema firmei.
Dupa aceasta operatie produsele sunt supuse operatiei de verificare din
punct de vedere al calitatii (CTC).
Produsele pentru care s-a acordat aviz CTC favorabil sunt indrumate la
sectia de ambalare.
Investitia creata determina micsorarea timpului de lucru ceea ce determina
si cresterea semnificativa a productivitatii.
Impactul asupra mediului este destul de nesemnificativ, deoarece
deseurile rezultate din procesul tehnologic de fabricatie sunt livrate catre societati ce
confectioneaza jucarii.
O solutie cu privire la asigurarea cu utilitati pe care am adoptat-o este si
anume crearea unui generator electric propriu care sa reduca cheltuielile cu
electricitatea.

7. Principalii furnizori de materii prime, necesare realizarii produselor /


serviciilor de la punctul 5.

Materia Denumirea Pondere Periodicitate


prima furnizorului (adresa) % estimata
Stofe S.C. STOFE S.A 50% Saptamanal
Bucuresti
Ate S.C. TEXTIL S.A 25% Lunar
Targoviste
Nasturi S.C. UNIC S.A 12% Lunar
Targoviste
Fermoare S.C. UNIKA S.A 13% Lunar
Targoviste

8. Principalii furnizori (cel putin 3) de pe piata pentru fiecare dintre utilajele,


instalatiile sau echipamentele pentru care se solicita finantare prin Subprogram.
(Precizati spre care furinzori va indreptati atentia si de ce - daca aveti deja o
optiune).

25
Atunci cand societatea “CHIC STYLE” a solicitat ajutor financiar nerambursabil
in vederea maririi capacitatii de productie, a dorit si achizitionarea de utilaje
performante.
In vederea achizitionarii acestor investitii, reprezentantii societatii noastre au
participat la targuri nationale si internationale, unde oferta a fost foarte diversificata.
Principalii furnizori de pe piata pentru aceste utilaje sunt:
− intreprinderea de mecanica fina de la Satu-Mare;

− intreprinderi din Germania;


− intreprinderi din Elvetia.
Am ales oferta reprezentantilor din Germania deoarece era mai avantajoasa
pentru noi si totodata era ceea ce noi cautam.

9. Graficul de realizare a intregii investitii (toate actiunile finantate sau nu de


acest Subprogram, care vor contribui la realizarea produselor/serviciior, de la
punctul 4).

Nr. Activitatea Durata de Planificarea implementarii activitatii


Crt. prevazuta realizare Luna 1 Luna 2 Luna 3

1. Marirea capacitatii 3 luni Montare Teste pe Finalizarea


de productie utilaje fluxul implementarii
tehnologic

2. Magazin propriu 2 luni Amenajare Angajare


de desfacere magazin personal

10. Modificarile necesare la echipamente, cladirile existente.

26
Momentan societatea noastra nu a necesitat modificari la echipamente ci doar
achizitionarea unor utilaje mult mai performante care sa reduca timpul necesar
producerii produselor.
Utilajele achizitionate anterior relativ noi, nedepasind perioada de garantie.
Cu privire la cladire folosind ajutor financiar nerambursabil am putut crea o
incapere cu rol de recreere a intregului personal si deasemenea amenajarea exterioara si
interioara a cladirii.
Multumita ajutorului financiar nerambursabil am putut construi un magazin
propriu de desfacere.

11. Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat, inclusiv


estimarea numarului de noi angajati care vor proveni din forta de munca
neocupata din zona.

Societatea “CHIC STYLE” are in subordinea sa 32 de salariati ce constituie


personalul direct productiv.
Deoarece punctul de lucru al societatii este situat intr-un oras de dimensiuni
mici, gradul de ocupare al fortei de munca este foarte mare.
In luna ianuarie a anului curent societatea “CHIC STYLE” scoate la concurs 5
posturi de muncitoare cu experienta in domeniul confectiilor de minim 2 ani, un post
de secretara si doua posturi de vanzatoare.

F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA


PRODUSELOR
(realizate cu utilajele/instalatiile/echipamentele pentru care se solicita ajutor
financiar nerambursabil).

1. Volumul de vanzari estimat pentru urmatorii 3 ani

Societatea “CHIC STYLE”, ca producatoare de confectii ce practica o strategie


de pret ridicata oferim deseori discounturi in mod liber - ca element generator de
vanzari.
Ea poate ajusta procesul ca rezultat al modificarii costurilor materiilor prime si
manoperei sau in functie de anotimpul in care se afla.

27
Costurile de productie, ca element component al procesului, depind si de
cererea pentru produs - ca urmare a posibilitatii de a cumpara materii prime in cantitati
mai mari si la un pret mai mic.
Volumul de vanzari al societatii “CHIC STYLE”, estimat pentru urmatorii 3
ani speram ca va atinge cote maxime (corespunzatoare duratei noastre de existenta),
astfel incat sa deschidem o alta filiala.

2. Principalii clienti potentiali.

Numele Produsul % din vanzari Valoare


- estimare - anuala
- estimare -
STYLING Fuste 7,5% 750 RON
STYLING Pantaloni de dama 7,5% 750 RON
EUROLEX Sacouri de dama 7,5% 750 RON
EUROLEX Sacouri barbatesti 7,5% 750 RON
CAREFOUR Fuste 13% 1300 RON
CAREFOUR Pantaloni 13% 1300 RON
CAREFOUR Sacouri 14% 1400 RON
CORA Pantaloni 7,5% 750 RON
CORA Sacouri 7,5% 750 RON
TEXTIL Fuste 5% 500 RON

3. Definirea pietelor specifice si pozitia produsului/produselor societatii pe


fiecare dintre aceste piete. Evolutia si tendintele pietelor.

Conform studiului de piata realizat am observat ca pozitia noastra pe piata


produselor de confectii este destul de buna in acest moment, tinand cont de faptul ca
avem o durata de viata de aproximativ 2 ani.
Prin politicile de pret adoptate am incercat sa egalam raportul cerere-oferta de
pe piata produselor de confectii.
Drept exemplu ar putea fi piata chineza care are o productie mare de produse la
preturi mici si calitate inferioara.
Dupa ce am urmarit evolutia produselor pe piata si am analizat rezultatele
pozitive obtinute, am capatat mai multa incredere in noi si suntem siguri ca putem sa
plutim si nu sa ne scufundam in marea produselor de confectii.

28
4. Date privind concurentii.

Concurenta pe piata produselor de confectii este foarte acerba.


Facand planul acestei afaceri am analizat foarte bine situatia concurentilor,
gasindu-le punctul slab.
In orasul nostru mai exista o firma de confectii dar acest lucru nu ne-a
descurajat ci dimpotriva ne-a impulsionat sa devenim mai buni decat ei.
Daca in primele 6 luni de la deschidere clientii nu aveau incredere in produsele
noastre, acum situatia s-a schimbat radical, deoarece produsele noastre prezinta o
cerere mai mare, invingand concurenta pe plan local.

5. Cum se va organiza desfacerea produselor?

La sfarsitul procesului tehnologic produsele finite, in urma sectiei de ambalare


sunt depozitate in spatiul creat special pentru aceasta operatie.
Responsabil de sectia desfacere este un magazioner care tine evidenta contabila
a tuturor produselor depozitate aici.
Masinile de transport incarca marfa direct de la sectia de desfacere,
transportand-o apoi la adresele clientilor.

6. Actiuni de promovare a vanzarilor.

Scopul promovarii este:


• de a creste cifra de afaceri;
• de a crea o imagine favorabila firmei;
• de a informa clientii existenti si potentiali.

Deoarece in orasul Fieni mai exista o societate de confectii, acesta fiind si


motivul pentru care vanzarile au inceput prost. Societatea noastra a abordat tehnica de
micsorare a preturilor pentru o anumita perioada de proba.
Avantajele s-au resimtit ulterior, deoarece procentul a crescut semnificativ.
Pentru promovarea vanzarilor am adoptat urmatoarele mijloace:
• internetul;
• prin intermediul tragurilor nationale si internationale;
• prin expozitii.
O alta metodǎ ar fi reducerile din perioada sǎrbǎtorilor, care au avut un efect
pozitiv asupra volumului de vânzǎri.

29
G. PLANUL DE FINANŢARE AL AFACERII ŞI PROIECŢIILE
FINANCIARE PENTRU URMĂTORII 3 ANI DUPĂ PRIMIREA
AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL
(Ce cheltuieli de producţie estimaţi? Dar profitul? Rata profitabilitǎţii
= 100xProfit/cheltuieli de producţie =? Sursele de finanţare ale
investiţiei de unde se asigurǎ? etc.).

Mecanismul de calcul - determinarea nivelului minim de producţie la care se


acoperǎ costurile de producţie şi de la care începe sǎ se obţinǎ profit.
• CT = CF + CV;
• CV = Cv*q;
• V = Pq*q;
CT = CF +Cv*q

ECUAŢIA PROFITULUI:
P = V - CT = Pq*q - (CF + Cv*q)

PRAG DE RENTABILITATE
P=0 V = CT Pq*Q = CF + Cv*q q = CF/Pq - Cv

unde: CT - costuri totale


CF - costuri fixe
Cv - costuri variabile
q - cantitatea de produse
Pq - preţ de vânzare

Pq = 30 RON
CF = 0,1 RON
CV = 25 RON
30*q = 100 + 25*q
( 30-25 )q = 100
q = 20 buc

PRODUCŢIA PRAG
q = (CF + Cf)/Pg - Cv

30
30*q = 100 + 170 + 25*q
( 30 - 25 )q = 270
q = 54 bucaţi

Cheltuielile de producţie estimate pentru urmatorii 3 ani sperǎm sǎ nu le


depǎşeascǎ cu foarte mult pe cele din perioada de bazǎ. Valoarea cheltuielilor de
producţie pentru urmǎtorii 3 ani ar putea fi de 250.000 RON; iar profitul de 500.000
RON.
Rata profitabilitǎţii = 100 * Profit/cheltuieli de producţie;

Rata profitabilitǎţii = 100 * 500000/250000 = 200 RON

I . ALTELE

Fara proiect An1 An2 An3


1. VENITURI (suma 205.000 684.000 1.207.00 1.804.000
producţiilor valorice) 0
1.1. Producţie fizicǎ - fuste 10.000 2400 3400 4400
1.2. Preţ unitar - fuste (RON) 40 55 70 85
1.3. Producţie valoricǎ (1.1.*1.2.) 40.000 132.000 238.000 374.000
1.4. Producţie fizicǎ - pantaloni 10.000 2400 3400 440030
de damǎ
1.5. Preţ unitar - pantaloni de 30 40 55 65
damǎ (RON)
1.6. Producţie valoricǎ (1.4.*1.5.) 30.000 96.000 187.000 286.000
1.7. Producţie fizicǎ - pantaloni 10.000 2400 3400 4400
bǎrbǎteşti
1.8. Preţ unitar - pantaloni 40 55 70 85
bǎrbǎteşti (RON)
1.9. Producţie valoricǎ (1.7.*1.8.) 40.000 132.000 238.000 374.000
1.10. Producţie fizicǎ - sacouri de 10.000 2400 3400 4400
damǎ
1.11. Preţ unitar - sacouri damǎ 45 65 75 85
(RON)
1.12. Producţie valoricǎ 45.000 156.000 255.000 374.000
(1.10.*1.11.)

31
1.13. Producţie fizicǎ - sacouri 10.000 2400 3400 4400
bǎrbǎteşti
1.14. Preţ unitar - sacouri 50 70 85 90
bǎrbǎteşti (RON)
1.15. Producţie valoricǎ 50.000 168.000 289.000 396.000
(1.13.*1.14.)
2. COSTURI DIRECTE 30.000 39.000 45.000 51.000
2.1. Forţǎ de muncǎ directǎ 90.000 95.000 98.000 110.000
2.2. Materiale 10.000 14.000 16.000 18.000
2.3. Combustibil 10.000 12.000 15.000 18.000
2.4. Alte costuri directe 5000 7000 9000 11.000
3. AMORTIZARE - - 20% 35%
4. COSTURI INDIRECTE 10.050 12.080 14.100 16.130
4.1. Forţǎ de muncǎ indirectǎ 15.000 18.000 20.000 24.000
4.2. Alte costuri 50 80 100 130
5. PROFIT BRUT 109.950 416.920 637.900 878.890
6. Impozit pe profit (25%) 27487.5 104.230 159.475 219722.5
7. PROFIT NET (5 - 6) 82462.5 312.690 478.425 659167.5
8. INVESTIŢIE: 0 41.000 46.000 51.000

32