Sunteți pe pagina 1din 22

Fiscalitate Ecaterina Balaban

Tema : Taxa pe valoare adăugată


Curs teoretic –4 ore.
1. Taxa pe valoarea adăugată – caracteristică generală.
2. Înregistrarea subiectului impozabil cu TVA.
3. Cîmpul de aplicare a TVA.
4. Baza de impozitare a TVA.
5. Apariţia obligaţiei fiscale privind TVA.
6. Modul de calculare a obligaţiei fiscale a TVA.
7. Regimul deducerilor privind TVA.
8. Determinarea TVA la operaţiunile de import – export
9. Modul de restituire a TVA
10. Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la TVA şi termenii de stingere a obligaţiei
fiscale.
Bibliografie:
1. Codul Fiscal al RM, Titlu III. MO al RM ediţie specială din 08.02.2008
2. Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al CF nr. 1417-XIII din
17.12.1997. MO al RM ediţie specială din 08.02.2008
3. REGULAMENT privind restituirea taxei pe valoarea adaugata aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.287 din11 marte 2008.

Taxa pe valoare adăugată - caracteristică generală

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect, care se aplică asupra cifrei de afaceri.
În Republica Moldova reprezintă un impozit general de stat. Prin intermediul TVA se colectează
la buget o parte din valoarea mărfurilor produse (serviciilor prestate, lucrărilor executate) în
republică sau importate.
TVA a fost instituită în Republica Moldova la 01.01.1992, înlocuind impozitul pe circulaţia
mărfurilor. Pe tot parcursul de existenţă TVA a suferit multiple modificări care în mod direct şi
indirect influenţa negativ activitatea economică a agenţilor economici şi situaţia materială a
populaţiei.
În scopul de a stabiliza acest impozit a fost adoptat un nou conţinut al legislaţiei şi reflectat în
Codul Fiscal al RM (Titlul III). Conform prevederilor titlului III al codului fiscal subiecţi
impozabili cu TVA sunt:

1
Fiscalitate Ecaterina Balaban

1. persoanele fizice şi juridice care efectuiează livrări impozabile pe piaţa internă şi la


export şi sunt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile CF
(art. 112);
2. persoanele fizice şi juridice care importa mărfuri, cu excepţia persoanelor fizice care
importă mărfuri de uz sau consum personal, valoarea cărora nu depăşeşte limitele
stabilite de legislaţia în vigoare, indiferent de faptul înregistrării în calitate de subiect al
TVA pe teritoriul Republicii Moldova;
3. persoanele fizice şi juridice, care importă servicii considerate ca livrări impozabile
efectuate de persoanele menţionate.

Obiectele impozabile constituie:


Livrarea de către subiecţii impozabili a mărfurilor şi serviciilor, care reprezintă rezultatul
activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova.
Livrare de mărfuri se consideră transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin:
comercializare
• schimb
• transmitere gratuită
• transmitere cu plată parţială
• achitarea salariului în expresie naturală
• plăţi în expresie naturală
• transmiterea mărfurilor puse în gaj în proprietatea deţinătorului gajului
Livrare (prestare) de servicii reprezintă activitatea de prestare a serviciilor materiale şi
nemateriale de:
• consum şi de producţie
• dare a proprietăţii în arendă;
• transmitere a dreptului (inclusiv pe bază de leasing) privind folosirea oricăror mărfuri
contra plată, cu plată parţială sau gratuit;
• executarea lucrărilor de construcţii şi montaj, de reparaţie, de cercetări ştiinţifice, de
construcţii experimentale şi a altor lucrări.

Exportul mărfurilor şi serviciilor


Export de mărfuri contituie scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

2
Fiscalitate Ecaterina Balaban

Export de servicii reprezintă prestarea de către persoanele juridice şi fizice rezidenţi ai


Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice nerezidenţi ai Republicii Moldova de servicii,
al căror loc de livrare nu este Republica Moldova.

Importul mărfurilor şi serviciilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de consum


personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită în legea
bugetului pe anul respectiv.
importul de mărfuri constituie introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova în
conformitate cu legislaţia vamală în vigoare.
importul de servicii reprezintă prestarea serviciilor de către persoanele fizice şi juridice
nerezidenţi ai Republicii Moldova persoanelor fizice şi juridice, rezidente sau nerezidente ai
Republicii Moldova, pentru care locul de livrare se consideră Republica Moldova.

Locul livrării mărfurilor se consideră locul de aflare a mărfurilor la momentul predării în


posesia clientului (sau consumatorului).
Locul livrării serviciilor se consideră:
1. locul aflării bunurilor imobile – pentru serviciile legate de bunuri imobile concrete
2. calea pe care se efectuează transportul – la prestarea serviciilor de transport
3. locul prestării efective a serviciilor – la prestarea serviciilor legate de bunuri mobile;
activităţi auxiliare de transport (încărcare, descărcare, strămutare); servicii în domeniul
culturii, artei, ştiinţei, învăţămîntului ş.a.
4. locul utilizării şi posedării serviciului – la darea în arendă a bunurilor mobile
5. sediul (iar în lipsa lui - reşedinţa) beneficiarului următoarelor servicii: transmitere,
acordare a drepturilor de autor, brevetelor, servicii de publicitate, servicii de consultanţă
(ingineri, avocaţi, contabililor, auditorilor, marketologi) ş.a.

La TVA în Republica Moldova sînt stabilite următoarele cote:


1. cota de 20%, numită şi cota standard;
2. cota zero ( 0%);
3. cotă redusă de 8%
4. cotă redusă de 6%.
Cota standard se aplică asupra:
• tuturor livrărilor impozabile efectuate în Republica Moldova (cu exepţia celor
impozitate la cote reduse).
• importurilor de mărfuri şi servicii (cu exepţia celor impozitate la cote reduse).

3
Fiscalitate Ecaterina Balaban

Cota zero se aplică conf.art.104 la:


1. mărfurile şi serviciile exportate;
2. toate tipurile de transport internaţional de mărfuri şi pasageri;
3. energia electrică destinată populaţiei livrată de către întreprinderile producătoare
reţelelor de distribuţie, precum şi energia electrică livrată populaţiei de către reţelele de
distribuţie; energia termică şi apa caldă destinate populaţiei livrate de către întreprinderile
producătoare reţelelor de distribuţie, precum şi energia termică şi apa caldă destinate populaţiei
livrate de către întreprinderile producătoare şi reţelele de distribuţie, întreprinderile de
termoficare locale, cazangerii, staţii termice şi staţii-grup;
4. mărfurile şi serviciile destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni
asimilate lor în Republica Moldova, precum şi a uzului sau consumului personal al membrilor
personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi a membrilor familiei care
locuiesc împreună cu ei, pe bază de rec i proci late, în modul stabilit de Guvern;
5. mărfurile şi serviciile organizaţiilor internaţionale în limitele acordurilor la care Republica
Moldova este parte. Lista organizaţiilor internaţionale se stabileşte în iegaa bugetului pe anul
fiscal respectiv;
6. lucrările de construcţie a locuinţelor efectuate prin metoda ipotecară;
7. mărfurile (serviciile) livrate în zona economică liberă din afara leriionului vamal al Republicii
Moldova, livrate din zona economică libera in ai ara teritoriului vamal al Republicii Moldova,
livrate în interiorul zonei economice libere, precum şi cele livrate între rezidenţii diferitelor zone
economice libere ale Republicii Moldova. Mărfurile livrate din zona economică liberă pe restul
teritoriului vamal al Republicii Moldova se impun cu TVA conform legislaţiei fiscale.
Cota redusa de 8% se aplica la:
• pîine şi produse de panificaţie de primă necesitate, livrate pe teritoriul ţării;
• lapte şi produsele lactate de primă necesitate, livrate pe teritoriul ţării,
• zahăr din sfeclă de zahăr
• medicamente
• producţia din fitotehnie şi horticultură în formă natural şi producţia din
zootehnie în formă natural, masă vie sau sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării

Cota redusă de 6% se aplică la:


• gazele naturale şi gazele lichefiate, atât la cele importate, cât şi la cele livrate pe
teritoriul Republicii Moldova.

Înregistrarea subiectului impozabil cu T.V.A.


4
Fiscalitate Ecaterina Balaban

Subiectul care desfăşoară o activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice,


instituţiilor publice (finanţate din bugetul de stat, din bugetele locale şi din bugetul asigurărilor
sociale de stat), şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca
contribuabil al TVA, dacă el a efectuat într-o perioadă de 12 luni consecutive livrări de mărfuri şi
servicii în sumă ce depăşeşte 600 mii lei (începînd cu 01 septembrie 2010), cu excepţia livrărilor
scutite de TVA.
Tabelul nr.1
Exemple de înregistrare în calitate de subiect al TVA
Livrări de marfă şi servicii, lei
LUNA
I variantă II variantă III variantă
aprilie 2010 0 25700
mai 2010 0 28500
iunie 2010 82000 37200
iulie 2010 44000 44300
august 2010 91000 33500
Septembrie 2010 0 49600
octombrie 2010 69000 120000 39400
noiembrie 2010 55000 260000 47900
decembrie 2010 51000 110000 37500
ianuarie 2011 70000 225000 43400
februarie 2011 82000 36200
martie 2011 120000 46000
aprilie 2011 34000
mai 2011 47000
total pe ultimele 12 luni 664000 715000 496000
devine plătitor de TVA
din 01.04.2011 01.02.2011

Deasemenea, subiectul care desfăşoară o activitate de întreprinzător, are posibilitatea să se


înregistreze benevol ca contribuabil al TVA, dacă
1. el a efectuat într-o perioadă de 12 luni consecutive livrări de mărfuri şi servicii în sumă ce
depăşeşte 100 mii lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA;
2. livrările au fost achitate de către cumpărători (clienţi) prin virament în contul bancar al
contribuabilului (obligatoriu).
Subiectul trebuie să depună cerere la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia se află pînă la
sfîrşitul lunii în care a fost atins plafoanele indicate. El se consideră înregistrat din prima zi a
lunii următoare celei în care a fost depusă cererea.
Subiectul impozabil la înregistrare primeşte certificatul de înregistrare ca plătitor de TVA în
care se indică:

5
Fiscalitate Ecaterina Balaban

a) denumirea şi adresa juridică a subiectului impozabil


b) codul fiscal al contribuabilului
c) data înregistrării
d) prima perioada fiscala

În cazul suspendării livrărilor supuse TVA, subiectul impozabil este obligat să informeze despre
aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat este obligat sa anuleze înregistrarea
contribuabilului TVA.
În cazul în care subiectul impozabil nu va efectua livrări impozabile şi nu va dori să rămână
înregistrat, el este obligat să informeze Serviciul Fiscal de Stat precum că, în ultimele 12 luni,
volumul livrărilor nu a depăşit plafonul obligatoriu stabilit pentru înregistrare. Dacă subiectul
impozabil doreşte să anuleze actul de înregistrare şi înştiinţează despre aceasta Serviciul Fiscal
de Stat, el trebuie să demonstreze, că în viitor volumul livrărilor impozabile nu va depăşi
plafonul stabilit pentru înregistrare, în acest caz Serviciul Fiscal de Stat anulează înregistrarea.
Anularea înregistrării întră în vigoare de la data încetării livrărilor impozabile de către subiectul
impozabil sau după expirarea lunii în care a fost primită înştiinţarea, şi dovezile prevăzute mai
sus.
Serviciul Fiscal de Stat are dreptul să anuleze înregistrarea în caz dacă:
1. valoarea totală a livrărilor timp de 12 luni consecutive nu a depăşit plafonul de
100 mii lei
2. contribuabilul nu a prezentet declaraţia privind TVA pentru fiecare perioadă
fiscală.

Cîmpul de aplicare a TVA.

Orice livrare efectuată de către plătitorii de TVA care nu este livrare scutită de impozit constituie
livrare impozabilă. Toate livrările se impozitează la cota standard în vigoare, cu excepţia
livrărilor la cota zero şi cote reduse.
La TVA sînt prevăzute scutiri pentru un şir de livrări (vezi mai detaliat p.1-30 din alin. (I), art.
103 CF).
TVA nu se aplică:
1. atît pentru livrările efctuate pe teritoriului RM cît şi la importul mărfurilor, serviciilor de către
subiecţii impozabili în cazul în care obiectul tranzacţiei îl constituie:
• locuinţa, pămîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi arendare a acestora (cu excepţia
plăţilor de comision)

6
Fiscalitate Ecaterina Balaban

• unele produse alimentare şi nealimentare pentru copii


• proprietatea de stat răscumpărată în procesul de privatizare
• proprietatea confiscată, fără stăpân, trecută în posesiunea statului cu drept de succesiune,
comorile
• mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţământ legate de de procesul instructiv de
producţie şi educativ
• produsele de fabricaţie proprie în cantinele studenţeşti, şcolare şi altor instituţii de
învăţămînt, medicale, din sfera social-culturală finanţate parţial sau în întregime de la
buget
• producţiei atelierelor curative de producţie (de muncă) de pe lângă spitalele de psihiatrie
ale Ministerului Sănătăţii, în care muncesc persoane handicapate.
• serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrânilor
• serviciile medicale (cu excepţia celor cosmetologice)
• serviciile financiare
• serviciile poştale
• cazarea în cămine; serviciile comunale acordate populaţiei
• serviciile prestate de transportul în comun urban, suburuban, interurban auto, feroviar,
fluvial
• producţia de carte şi publicaţiile periodice
• autoturismele şi autovehiculele
• activele materiale destinate includerii in capitalul statutar (social) a căror valoare pentru o
unitate este mai mare de 3000 lei şi durata utilă de funcţionare depăşeşte un an.
• altele
2. la importul:
• mărfurilor, la. introducerea pe teritoriul vamal şi plasarea în regimurile vamale de tranzit,
depozit vamal, transformare sub supraveghere vamală, depozit vamal liber, nimicire,
renunţare în folosul statului;
• mărfurilor autohtone anterior exportate şi reîntroduse în termen de 3 ani în aceiaşi;
• mărfurilor plasate în regimul vamal de admitere temporară.
• mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare activă
• materiei prime, materialelor, articolelor de completare de către organizaţiile şi
întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor
• mărfurilor importate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale în cazul cînd
valoarea lor nu depăşeşte suma de 50 euro.

7
Fiscalitate Ecaterina Balaban

• mărfurilor, serviciilor destinate magazinelor ce deservesc în exclusivitate misiunile


diplomatice şi alte misiuni asimilate lor în RM şi personalul acestora.
• mărfurilor, serviciilor destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de
conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, pre'cum şi.pentru livrările de mărftm,
servicii definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern.
Notă:
- mărfurilor străine li se aplică TVA la introducerea acestora pe teritoriul vamal şi plasarea lor
în regimul vamal de perfecţionare activă, cu restituirea ulterioară a sumei TVA achitate la
scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare. TVA se restituie în
conformitate cu instrucţiunile IFPS, într-un termen ce nu depăşeşte 45 zile.
- la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal, plasate în regimul vamal de reexport, se restituie
suma TVA achitată la introducerea acestor mărfuri pe teritoriul vamal într-un termen ce nu
depăşeşte 45 zile.

Baza de impozitare a TVA

Conform art. 97 al CF baza de impozitare a T.V.A. reprezintă valoarea livrărilor impozabile. În


cazul plăţii în natură, valoarea tuturor bunurilor sau serviciilor primite trebuie să asigure
acoperirea integrală a contrvalorii bunurilor livrate sau prestate. Baza de impozitare se determină
la data livrării bunurilor sau prestării serviciilor.
Baza de impozutare se determină de:
- preţurile negociate între vînzător şi cumpărător,
- tarifile negociate pentru servicii,
- suma convenită între parteneri pentru operaţiunile de intermediere,
- preţurile de piaţă, iar în lipsa lor costurile pentru mărfurile transmise cu titlu gratuit,
- valoarea în vamă, la care se adaugă cheltuieli adiţionale şi toate taxele şi impozitele
aferente imporului mărfurilor (cu excepţia TVA)
- preţul stabilit prin licitaţie în cazul transferului de proprietate asupra bunurilor prin
executare silită.
Valoarea livrărilor impozabile nu poate fi mai mică decît cheltuielile pentru producere sau
decît preţul de cumpărare (de import) a mărfurilor livrate sau serviciilor prestate. În
valoarea livrărilor se include cheltuielile addiţionale privind transportarea mărfurilor, suma
tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate pentru livrările respective. Valoarea

8
Fiscalitate Ecaterina Balaban

livrărilor constituie acea valoare, care urmează a fi primită pentru livrările efectuate cu excepţia
TVA.
Dacă plata pentru livrările efectuate este primită parţial sau total în expresie naturală, atunci
valoarea impozabilă a acestor bunuri o constituie valoarea lor de piaţă.
În caz când livrarea se efectuează la un preţ mai mic decât cel de piaţă fie din cauza relaţiilor
specifice între furnizor şi consumator, fie că consumatorul este un angajat al furnizorului, atunci
obiectul impozabil constituie valoarea de piaţă a acestor livrări.
Mărfurile şi serviciile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii de
întreprinzător, mărfurile de producţie proprie şi serviciile care sunt transmise (prestate) ulterior
fără plată angajaţilor subiectului impozabil, se consideră livrare impozabilă cu valoarea
impozabilă egală valorii ei de piaţă.
Mărfurile livrate subiectului impozabil pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, care
ulterior sunt însuşite de către subiect sau sunt transmise de el membrilor familiei sale se
consideră livrare impozabilă a acestui subiect. Valoarea impozabilă a livrării de mărfuri servicii
este valoarea achitată de către subiect pentru livrarea destinată desfăşurării activităţii sale de
întreprinzător, iar pentru mărfurile de producţie proprie - valoarea lor de piaţă.
Mărfurile şi serviciile procurate de către subiectul impozabil pentru desfăşurarea activităţii de
întreprinzător, mărfurile de producţie proprie şi serviciile livrate în contul retribuirii muncii
angajatului se consideră livrare impozabilă cu valoarea impozabilă egală cu valoarea ei de piaţă.

Valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamală (cheltuielile de


transport, cheltuielile de asigurare, alte cheltuieli aferente aducerii mărfurilor în vamă),
determinată în conformitate cu legislaţia vamală, care include valoarea mărfurilor conform
documentelor de însoţire, precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi achitate la importul
acestor mărfuri, cu excepţia a TVA.
În cazul absenţei documentelor, care confirmă valoarea mărfurilor importate sau în cazul
diminuării de către importator a valorii mărfurilor, valoarea impozabilă a mărfurilor este
determinată de către autorităţile vamale, în conformitate cu drepturile acordate acestor autorităţi
de legislaţie.

Valoarea livrărilor impozabile a mărfurilor şi serviciilor poate fi ajustată, după livrarea şi


achitarea lor în cazul când:
• valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării
preţului;

9
Fiscalitate Ecaterina Balaban

• livrarea impozabilă a fost total sau parţial restituită subiectului impozabil care a efectuat
livrarea;
• valoarea impozabilă a fost redusă în urma acordării discontului pentru plata efectuată înainte
de termen.
Ajustarea se efectuează numai dacă sunt prezente documente ce confirmă operaţiile menţionate.

Apariţia obligaţiei fiscale a TVA


Pentru livrările efectuate pe teritoriul RM livrarea devine obiect impozabil în data eliberării
mărfii sau prestării serviciului.
Pentru mărfuri, data livrării se consideră data transmiterii mărfii în posesia consumatorului, în
cazul când transportarea mărfurilor se efectuează de terţă persoană (organizaţie de transport),
atunci data livrării se consideră data începutului transportării.
În cazul livrării mărfurilor imobile sau în cazul construcţiei clădirilor pe lotul consumatorului,
data livrării se consideră data, când imobilul este înscris în registrul bunurilor imobilare (la
Oficiul cadastral teritorial).
Pentru servicii, data livrării se consideră data prestării serviciului, data eliberării facturii fiscale
sau data primirii de către subiectul impozabil a plăţii depline sau parţiale, în dependenţă de
evenimentul ce are loc mai înainte.
Dacă factura este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării, data livrării
se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai
înainte. Această procedură, de asemenea, se aplică faţă de livrările efectuate regulat pe parcursul
unei perioade de timp stipulate în contract şi în acest caz data livrării se consideră data eliberării
facturii fiscale sau data primirii fiecărei plăti regulate, în dependenţă de evenimentul ce are loc
mai înainte.
Pentru mărfurile importate, utilizate în activitatea de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale se
consideră data declarării mărfurilor la punctele vamale de frontieră, iar data achitării - data
depunerii de către importator a mijloacelor băneşti la casieria organului vamal sau la conturile
respective ale Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor, confirmată printr-un extras din contul
bancar. La serviciile importate utilizate pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător, termenul
onorării obligaţiei fiscale şi data achitării TVA se consideră data efectuării plăţii pentru serviciul
importat.
Pentru mărfurile exportate data efectuării livrării se consideră data, când mărfurile trec frontiera
Republicii Moldova.

Modul de calculare a obligaţiei fiscale a TVA

10
Fiscalitate Ecaterina Balaban

Pentru determinarea TVA ce trebuie achitată la buget pentru fiecare perioadă fiscală, este
necesar de calculat:
1. TVA aferentă tuturor livrărilor impozabile numită TVA colectată;
2. TVA aferentă tuturor procurărilor de mărfuri şi servicii pe teritoriul RM, TVA pentru valorile
materiale şi serviciile importate numită TVA deductibilă.

Obligaţia fiscală privind T.V.A. (TVA ce trebuie achitată la buget) se determină în modul
următor:
TVA buget = TVA colectata - TVA deductibilă

TVAcolectată şi TVAdeductibilă se calculează în baza Registrului de evidenţă a livrărilor şi Registrului


de evidenţă a procurărilor (care sunt completate în baza facturilor fiscale).
Dacă suma TVA deductibilă depăşeşte TVAcolectată într-o perioadă fiscală, adică
TVA ded. > TVA col,
atunci diferenţa se reportează în următoarea perioadă fiscală şi devine o parte componentă a
sumei TVA ce urmează a fi dedusă din TVA colectată pentru perioada următoare.

Exemplu nr.1. În luna aprilie Codru SRL a efectuat următoarele operaţiuni:


a) a realizat pe teritoriul RM produse în valoare netă de 500000 lei;
b) a primit de la furnizori materie primă şi materiale în sumă de 180000 lei (inclusiv TVA);
c) a importat marfă în sumă de 450000 lei (fără TVA).
Să se determine TVA ce trebuie achitată la buget pentru luna aprilie.
Rezolvare:
1) TVA col = 500000 x 20/100 = 100000 lei
2) TVA ded = (180000 x 20/120 +450000*20/100) = 126000 lei
3) TVA bug = 100000 -126000 = - 26000 lei (se trece în cont pentru perioada următoare - luna
mai).

Exemplu nr.2 În luna mai Codru SRL a efectuat următoarele operaţiuni:


a) a realizat pe teritoriul RM produse în valoare netă de 400000 lei;
b) a primit de la furnizori materie primă şi materiale în sumă de 120000 lei (inclusiv TVA);
c) a exportat marfă în sumă de 300000 lei (fără TVA).
Să se determine TVA ce trebuie achitată la buget pentru luna mai.
Rezolvare:

11
Fiscalitate Ecaterina Balaban

1) TVA col = 400000 x 20/100 +300000*0% = 80000 lei


2) TVA ded = (120000 x 20/120) = 20000 lei
3) TVA bug = 80000 -20000-26000 = 34000 lei (care urmează a fi achitată la buget).

În cazurile în care agenţii economici au creanţe cu bugetul (TVA ded. > TVA col, ) din cauza
livrărilor efectuate la cota zero sau la cote reduse, atunci TVA se restituie în conformitate cu
Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adaugata aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.287 din11 marte 2008. zile.
Dacă depăşirea sumei TVA la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că
subiectul impozabil a efectuat o livrare ce se impozitează la cota „zero", acesta are dreptul la
restituirea sumei (achitată prin intermediul contului de decontare) cu care a fost depăşită TVA la
valorile materiale, serviciile procurate în limitele cotei-standard a TVA, înmulţită cu valoarea
livrării, ce se impozitează la cota zero.
Astfel, determinarea sumelor spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală iar
restituirea sumelor TVA se permite numai în urma unui control tematic, organizat în baza cererii
contribuabilului depuse la serviciul fiscal.
În cazul în care, contribuabilul restituie bunuri materiale furnizorilor, trebuie ajustat TVA
deductibil. TVA deductibil se ajustează în perioada cînd a avut loc restituirea.
În cazul în care, contribuabilul primeşte bunuri materiale de la clienţi livrate anterior trebuie
ajustat TVA colectat în perioada cînd a avut loc restituirea.

Exemplu nr.3 Codru SRL în octombrie a procurat materie primă şi servicii în sumă de 1200 mii
lei pentru în preţuri ce includ TVA, a vîndut marfă de 1800 mii. Au fost restituite de către
cumpărător marfă în sumă de 360 mii lei, incl TVA din motiv că nu dispuneau de mijloace
băneşti pentru achitare.
Rezolvare:
TVAcolectat = (1500000-360000)*20/120=240000 lei
TVAdeductibil= 1200000 *20/120= 200000 lei
TVA la buget= 240000-200000=40000 lei.

Dacă într-o perioadă fiscală contribuabilul primeşte mijloace băneşti cu titlu de avans, însă
livrarea se va efectua în altă perioadă fiscală, atunci TVA colectată urmăază să fie calculată la
momentul primirii mijloacelor băneşti.
Exemplu nr.4 Codru SRL la data de 18 septembrie a efectuat tranzacţie de vînzare –cumpărare,
notarial confirmată, a unui imobil cu valoarea de 2400 mii lei (inclusiv TVA). La data de 25

12
Fiscalitate Ecaterina Balaban

septembrie mijloacele băneşti au fost înscrise în contul bancar. Clientul a efectuat înregistrarea
imobilului la oficiul cadastral teritorial la data de 2 octombrie. Cînd va apărea obligaţia fiscală
în acest caz?
Rezolvare:
TVAcolectat = 2400000*20/120=400000 lei- va fi calculat pentru luna septembrie, deoarece
achitarea pentru imobil a avut loc în această lună, iar cu data de 2 octombrie va fi eliberată
factura fiscală privind tranzacţia menţionată.

Regimul deducerilor privind TVA

Trecerea în cont a TVA pe valorile materiale, serviciile procurate în cazul achitării TVA la
buget, subiecţilor impozabili înregistraţi li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate
furnizorilor pe valorile materiale şi serviciile procurate pentru efectuarea livrărilor impozabile în
procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător.
Suma TVA aferentă valorilor materiale şi serviciilor procurate care sunt folosite pentru
efectuarea livrărilor scutite de TVA nu se trece în cont şi se reportează la consumuri sau
cheltuieli.
Suma TVA achitată pe valorile materiale, serviciile procurate care sunt folosite pentru efectuarea
livrărilor atât impozabile cât şi neimpozabile se trece în cont dacă se referă la livrările
impozabile.

Mărimea trecerii în cont a TVA se determină lunar prin aplicarea proratei faţă de suma TVA
aferentă valorilor materiale şi serviciilor procurate, care sînt utilizate pentru efectuarea livrărilor
atît impozabile, cît şi scutite de TVA.

Prorata lunară = Valoarea livrărilor impozabile efectuate (fără TVA)/ Valoarea livrărilor totale
efectuate (fără TVA)

Prorata defenitivă = Valoarea livrărilor impozabile efectuate (fără TVA) pe durata unui an fiscal/
Valoarea livrărilor totale efectuate (fără TVA) pe durata unui an fiscal
Prorata lunară se determină pentru fiecare perioadă fiscală la prezentarea Declaraţiei privind
TVA
Prorata defenitivă se determină pentru ultima perioadă fiscală (luna decembrie).

13
Fiscalitate Ecaterina Balaban

Diferenţa dintre TVA trecută în cont în perioadele precedente şi TVA determinată conform
Proratei defenitive se reflectă în Declaraţia privind TVA pentru luna decembrie.

Suma TVA achitată pe valorile materiale, serviciile procurate de către subiectul impozabil în
scopul organizării de activităţi distractive ce nu ţin de domeniul activităţii de întreprinzător nu se
trece în cont ci se raportează la cheltuieli. Subiecţii impozabili a căror activitate de
întreprinzător constă în organizarea distracţiilor şi timpului liber, iar valorile materiale, serviciile
procurate sunt folosite nemijlocit pentru desfăşurarea acestei activităţi au dreptul la trecerea în
cont a TVA pe valorile materiale, serviciile procurate.
Subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a TVA achitate sau care urmează a fi achitată
pe valorile materiale, serviciile procurate, dacă dispune de:
• factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată TVA;
• documentul eliberat de autorităţile vamale, care confirmă achitarea TVA pe mărfurile
importate (declaraţie vamală).
• de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate (ordin de plată)

Determinarea TVA la operaţiunile de import – export

Importurile mărfurilor. Toate mărfurile importate în RM sunt supuse TVA, cu excepţia


mărfurilor scutite de impozit conform prevederilor art. 103 al Codului Fiscal sau mărfurile, a
căror valoare nu depăşeşte plafonul stabilit în legea bugetului pe anul respectiv şi sunt importate
de persoanele fizice pentru folosinţă proprie:
Tabelul nr.2
Lista mărfurilor şi obiectelor de uz sau consum personal a căror trecere, de o singură dată,
pe teritoriul vamal al RM, de către persoane fizice are loc fără achitarea TVA, accizelor,
taxei vamale şi taxei pentru efectuarea procedurilor vamale:
N/o Denumirea obiectelor Cantitatea
1 bere fabricată din malţ 2 litri
2 vinuri naturale din struguri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase l litru
3 ţigări de foi, trabucuri 50 buc.
4 ţigări din tutun 200 buc
5 obiecte din piele, articole de voiaj, genţi l unit.
6 articole de îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte tricotate l unit.
7 articole de îmbr. şi accesorii de îmbr., altele decât cele. l unit.
tricotate
8 încălţăminte 2 perechi
9 maşini de calcul l unit.
10 ceasuri l unit.

14
Fiscalitate Ecaterina Balaban

Notă: lista este stabilită pentru o persoană. La trecerea frontierei de stat persoanei fizice i se
permite introducerea în ţară, fără achitarea taxelor vamale a obiectelor de igienă personală, a
parfumeriei şi cosmeticilor, a medicamentelor de strictă necesitate personală.
Persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător
achită TVA până la sau în momentul prezentării declaraţiei vamale, adică până la momentul
introducerii mărfurilor pe teritoriul Republica Moldova. Persoanele fizice care importă mărfuri
de uz sau consum personal, a căror valoare depăşeşte limita stabilită în legea bugetului pe anul
respectiv, achită TVA în momentul controlului vamal al bagajului şi numai în măsura în care
valoarea depăşeşte limita stabilită.
Pentru importator valoarea mărfurilor, pe baza căreia se calculează TVA este costul mărfurilor la
momentul intrării în Republica Moldova, inclusiv toate taxele legate de import, taxele vamale,
impozitele, asigurarea, fraht (document comercial care însoţeşte încărcătura sau marfa
transportată pe calea ferată şi în care se menţionează mărfurile, expeditorul şi destinatarul, staţia
de destinaţie şi taxele respective), cheltuielile de transport, royalty şi alte plăţi care urmează a fi
achitate de către importator.
Importatorii sunt obligaţi să prezinte documentele, care confirmă valoarea mărfurilor importate,
cum ar fi: factura (invoice), contactele sau alte documente stabilite de legislaţie.
Achitarea TVA pentru mărfurile importate de către subiecţii impozabili se efectuează până la sau
în momentul prezentării declaraţiilor vamale necesare sau a declaraţiei verbale, în cazul în care
persoana fizică efectuează importul mărfurilor pentru folosinţă proprie. TVA va fi impusă la cota
20% de la valoarea mărfurilor calculată, cu excepţia mărfurilor, a căror cota este 0%.
Importatorii de mărfuri sunt obligaţi să indice codul lor fiscal în declaraţia vamală cu excepţia
cazurilor când mărfurile nu sunt destinate pentru revânzarea sau altă activitate de întreprinzător.
Subiecţii impozabili, care importă mărfuri în scopuri de întreprinzător au dreptul de a trece în
cont TVA achitată la import, luând în consideraţie restricţiile privind trecerea în cont a TVA
pentru subiecţii impozabili care efectuează, livrări scutite de impozit.
Importul serviciilor. Serviciile importate în RM sunt obiecte ale impozitării şi sunt definite în
conformitate cu art. 93 al CF.
Valoarea serviciilor importate se consideră preţul achitat sau care urmează a fi achitat
furnizorului de către persoana juridică sau fizică - beneficiarul serviciilor prestate. Valoarea va
include plăţile efectuate în RM sau plăţile efectuate în afara republicii.
Exporturile. Cota zero şi documentele care confirmă exportul.
Subiecţii impozabili care exportă mărfuri sau servicii din RM se impozitează la cota zero.

15
Fiscalitate Ecaterina Balaban

Pentru a obţine dreptul de restituire a TVA pe mărfurile, serviciile exportate, subiectul impozabil
trebuie să prezinte următoarele documente:
• documentul de confirmare a sosirii mărfurilor în ţara de destinaţie se consideră declaraţia
vamală a ţării destinatare, ce confirmă perfectarea mărfurilor importate în regimul vamal punerea
în circulaţie liberă (în original sau copia, inclusiv şi traducerea lor oficială); ?
Totodată, în lipsa declaraţiei vamale, ce serveşte document de confirmare pot servi şi
documentele comerciale de dispoziţie, care, în dependenţă de tipul transportului, sunt:
• la transportarea de către transportul auto - CMR;
• la transportarea de către transportul feroviar - Railway Bill (foaie de trăsură feroviară);
• la transportarea de toate tipurile de transport naval (inclusiv de mare şi râu) - Conosament;
• la transportarea de către transportul avia - Airway Bill (foiae de trăsură avia).
Documentele menţionate sunt necesare în calitate de document de însoţire la transportul
internaţional. In aceste documente se notează despre traversarea hotarelor statelor prin care trece
marfa, cât şi menţiunea despre sosire a mărfii în punctul de destinaţie.
La transportarea internaţională a pasagerilor la documentele ce confirmă efectuarea livrărilor de
export se referă următoarele:
• la transportarea cu transportul auto: la efectuarea transportărilor regulate -foaia de parcurs;
fişa de evidenţă a biletelor; la efectuarea transportărilor unice - foaia de parcurs, borderourile de
control;
• la transportarea cu transportul feroviar - fişa de evidenţă a biletelor;
• la transportarea cu transportul avia - însărcinarea de navigaţie.
La prestarea altor servicii de export document ce confirmă efectuarea serviciilor sau documentul
de decontare a subiectului impozabil care prestează servicii şi confirmarea în scris a
nerezidentului - consumatorului de servicii. Confirmarea în scris de prestare a serviciilor este
necesar de prezentat în limba de stat (întocmită prin traducere oficială).
In cazul lipsei documentelor care confirmă exportul, subiectul impozabil nu are dreptul de a
pretinde la restituirea TVA în mărime de 0%. Totodată, în asemenea caz TVA se calculează
indiferent de faptul dacă subiectul impozabil percepe sau nu TVA de la consumator.
Valoarea tuturor livrărilor, mărfurilor sau serviciilor exportate într-o perioadă
fiscală se indică în declaraţia TVA în coloana respectivă, în acest caz, TVA pe aceste livrări nu
se indică, cu condiţia prezentării confirmărilor documentare despre efectuarea exportului.
în cazul transportării pasagerilor cu toate tipurile de transport pe rutele internaţionale TVA nu se
include în costul tichetului, deoarece astfel de servicii sunt impozitate la cota zero.
Mărfurile şi serviciile, care însoţesc prestarea serviciilor de transportare internaţională de toate
tipurile de transport, incluse în costul tichetelor sunt considerate ca parte a serviciului impozabil

16
Fiscalitate Ecaterina Balaban

la cota zero. Transportarea pasagerilor pe rute internaţionale tur-retur se consideră ca o singură


transportare.
Exemplul 4: “Art proiect” SRL - arhitector, rezident al Republicii Moldova proiectează clădiri
în România. O parte din lucrul preliminar el îl efectuează în Republica Moldova, iar lucrul de
bază el îl efetuează pe teritoriul României domnului Madan, care se află în România. Serviciul în
cauză este consumat în afara Republicii Moldova şi se impozitează la cota zero.
Exemplul 5: “Super Consult” SRL - rezident al Republicii Moldova prestează servicii de
consulting domnului Staşco - rezident al Ukrainei, care vizitează Republica Moldova pentru a
beneficia de acest serviciu. Astfel de serviciu ce se consumă în Republica Moldova nu este
serviciu de export şi se impozitează la cota standard.

Modul de restituire a TVA


Conform Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adaugata aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.287 din11 marte 2008, contribuabilii, înregistraţi ca plătitori de TVA, beneficiază
de restituirea efectivă a sumelor TVA în următoarele cazuri:
• impozitării mărfurilor (serviciilor) cu TVA la cota zero stabilită la livrările
- de mărfuri, servicii pentru export şi toate tipurile de transporturi
internaţionale de mărfuri şi pasageri;
- energia electrică, energia termică, apa caldă destinate populaţiei;
- către agenţii economici din Zonele Economice Libere din republica Moldova atît din
afara cît şi din teritoriul vamal al ţării;
- de mărfuri către magazinele duty-free
• impozitării mărfurilor la cota de 8% stabilită la livrările de:
- pîine şi produse de panificaţie de primă necesitate;
- lapte şi produsele lactate de primă necesitate.
• livrările efecuate în baza contractelor de leasing financiar sau operaţional.
• efectuării investiţiilor capitale pe teritoriul Republicii Moldova (exclusiv mun. Chişinău şi
Bălţi), cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în unele mijloace de
transport.
Dreptul la restituirea TVA din buget se extinde numai asupra subiectilor impozabili, înregistrati
ca platitori de TVA, si se realizeaza prin Decizia Comisiei teritoriale privind restituirea TVA de
la locul de deservire sau prin Decizia Comisiei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în
continuare – IFPS) privind restituirea TVA contribuabililor deserviti de Directia de administrare
a contribuabililor mari (în continuare – DACM).

17
Fiscalitate Ecaterina Balaban

Subiectii impozabili solicita restituirea TVA, adresîndu-se la inspectoratele fiscale teritoriale de


la locul de deservire prin depunerea cererii de modelul stabilit.
Restituirea TVA se efectuează după efectuarea unui control tematic şi luarea Deciziei de
restituire a Comisiei IFPS.

Cazul de restituire a TVA poate fi examinat şi pe marginea lui poate fi adoptată decizia fără
efectuarea controlului tematic cînd contribuablii corespund următoarelor cerinţe:

1. subiectul impozabil desfasoara activitatea cel putin 2 ani;

2. subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA cel putin de doua ori si de la data ultimei
restituirii TVA a trecut cel mult 1 an calendaristic;

3. în cadrul ultimului control tematic privind restituirea TVA suma impozitului spre restituire,
confirmata de catre organul fiscal, corespunde sumei declarate de catre platitor;

4. în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contributiilor de asigurari


sociale de stat obligatorii si primelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala calculate de
organul fiscal nu depaseau 1% din valoarea totala a livrarilor efectuate în perioadele fiscale
controlate.

Sumele TVA restituite subiectilor impozabili pe parcursul anului fără a efectua control tematic la
fiecare dată de restituire sînt supuse de catre organul fiscal controlului tematic cel putin o data pe
an.

În conformitate cu art. 102 (8) din CF la livrarea mărfurilor (serviciilor) pentru export, inclusiv
pentru toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri şi pasageri, se permite restituirea
TVA pe valorile materiale, serviciile procurate dacă există confirmarea organului vamal privind
livrarea de mărfuri pentru export, confirmarea destinatarului străin privind livrarea serviciilor,
inclusiv a celor de transport.

Determinarea sumelor TVA spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă fiscală separat.
Dacă subiectul impozabil are datorii la buget la compartimentul TVA, alte impozite, plăţi,
amenzi, penalităţi, atunci suma TVA admisă spre restituire se trece în contul achitării TVA şi
altor plăţi.

Comisiile teritoriale privind restituirea se formează la fiecare IFS teritorial şi sunt compuse din
şeful inspectoratului, şefii direcţiilor competente şi alţi colaboratori.

18
Fiscalitate Ecaterina Balaban

Determinarea şi reflectarea sumelor TVA spre restituire se efectuează pentru fiecare perioadă
fiscală separat.
La determinarea sumelor TVA spre restituire se verifică corectitudinea trecerii în cont a sumelor
TVA, respectarea prevederilor Codului Fiscal cu privire la provenienţa facturilor fiscale, modul
de completare a lor, etc. In caz, de necesitate, se solicită controale de contrapunere la furnizorii
mărfii exportate pe principiu până la producătorul sau importatorul ei.
Determinarea sumei TVA spre restituire în cazul efectuării exporturilor se face în modul
următor:
a) suma TVA trecută în cont în fiecare perioadă fiscală rezultată cu eventualele diferenţe,
determinate în urma verificării prevăzute mai sus, formează TVA aferentă facturilor fiscale
acceptate la deduceri (trecere în cont) .
b) se determină cota parte a TVA aferentă facturilor achitate furnizorilor prin intermediul
conturilor bancare pentru fiecare perioadă fiscală separat până la momentul controlului fără
dreptul la recalculările ulterioare;
c) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero, prin
aplicarea cotei TVA standard la valoarea acestei livrări;
d) se va accepta spre restituire numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA
atribuită la deduceri, inclusiv trecută în cont din perioada precedentă şi suma TVA calculată
pentru livrările efectuate, înmulţită la cota parte a TVA aferentă facturilor achitate furnizorilor
prin intermediul conturilor bancare pentru fiecare perioadă fiscală separat, dar nu mai mare decât
suma determinată la punctul c).
Eemplu nr.5 În luna august SRL „Codru" a efectuat livrări de mărfuri: pe piaţa internă de
115000 lei, la export - 210000 lei. Achiziţiile de materii prime şi materiale au constituit 194000
lei (fără TVA). Deci, :
TVA col = 115000*20% + 210000*0% = 23000 lei
TVA ded = 194000 *20%/100% = 38800 lei
TVA bug = 23000 - 38800 = -15800 lei.
Calculăm limita maximă pentru restituire: 210000*20% = 42000 lei. în acest caz bugetul va
restitui agentului suma TVA = 15800 lei, deoarece ea nu depăşeşte limita calculată.
Determinarea sumei TVA spre restituire în cazul efectuării livrărilor la cote deruse (8%) se
face în modul următor:

- dacă suma TVAdeductibilă la întreprinderile ce produc pîine şi produse de panificaţie şi


întreprinderile ce prelucrează lapte şi produse lactate depăşeşte suma TVAcolectată, atunci

19
Fiscalitate Ecaterina Balaban

diferenţa se restituie din buget în limitele cotei-standard a TVA, înmulţită cu valoarea


livrării ce se impozitează la cota redusă.

Eemplu nr.6 În luna iunie fabrica de pîine a livrat produse la cota redusă de 8 % în sumă de
460000 lei. TVA aferentă acestor livrări (TVAcol) constituie: TVA col = 460000*8% = 36800
lei. TVA aferentă valorilor materiale procurate (TVA ded) în luna iunie a constituit 85000 lei,
Limita maximă pentru restituire TVA va constitui: 460000 *20% = 92000 lei. Insă, datorită
faptului că depăşirea sumei TVA deductibile supra TVA colectată este de numai de 48200 lei=
(85000-36800) spre restituire se va accepta numai 48200 lei şi nu 92000 lei.

Exemplu nr. 7. În luna iunie fabrica de pîine a livrat produse la cota redusă de 8 % în sumă de
460000 lei. TVA aferentă acestor livrări (TVAcol) constituie: TVA col = 460000*8% = 36800
lei. TVA aferentă valorilor materiale procurate (TVA ded) în luna iunie a constituit 140000 lei,
Limita maximă pentru restituire TVA va constitui: 460000 *20% = 92000 lei. Insă, datorită
faptului că depăşirea sumei TVA deductibile supra TVA colectată este de numai de 103200 lei
= (140000-36800) spre restituire se va accepta numai 92000 lei şi nu103200 lei.

Termenul de restituire stabilit de Codul Fiscal, se determină din ultima zi a lunii care urmează
după încheierea perioadei fiscale pentru care se solicită restituirea pe baza cererii şi declaraţiei
TVA prezentate. Dacă se solicită restituirea pentru perioade anterioare, dar nu pentru ultima
perioadă fiscală, pentru care au fost prezentate declaraţiile TVA, termenul de restituire este de 45
zile din data depunerii cererii.
Plătitorii TVA, care solicită restituirea acesteia, la data efectuării controlului trebuie să depună la
dispoziţia colaboratorilor, în vederea verificării, analizării şi aprobării rambursării următoarelor
documente:
• cererea de restituire;
• declaraţiile TVA din care rezultă suma de restituire;
• registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sunt înregistrate operaţiunile de
livrare sau procurare;
• documentele care atestă efectuarea exportului: declaraţia vamală de export, vizată de
organele vamale, confirmarea Departamentului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de
export efectuate de subiectul impozabil, declaraţia de repatriere a mijloacelor băneşti ş.a.
Restituirea sumelor TVA sau transferarea sumelor pentru stingerea altor plăţi datorate la buget se
efectuează de la contul stabilit de trezorerie. Trezoreria de Stat, primind documentele cu

20
Fiscalitate Ecaterina Balaban

privire la restituirea sumelor TVA, în măsura disponibilităţii la cont, asigură îndeplinirea


lor.
Departamentul Vamal, la primirea extrasului Trezoreriei de Stat privind efectuarea restituirii în
contul plăţilor la import, este obligat să pună la dispoziţie
informaţia din extrasul Trezoreriei de Stat organelor vamale corespunzătoare, nu mai târziu de
ziua următoare celei când a fost primită informaţia, iar acestea din urmă se obligă să înştiinţeze
subiectul impunerii despre operaţia înfăptuită. Reflectarea în fişa contului personal a sumelor
TVA, acceptate spre restituire se efectuează în conformitate cu modul stabilit de IFPS.

Prezentarea declaraţiei fiscale cu privire la TVA şi termenii de stingere a obligaţiei fiscale


Perioada de calcul a obligaţiei fiscale a T.V.A. constituie o lună calendaristică. Perioada de dare
de seamă şi de stingere a obligaţiei fiscale constituie luna calendaristică, ce urmează după
perioada de calcul a obligaţiei fiscale.
Fiecare subiect impozabil este obligat să prezinte declaraţia cu privire la T.V.A. pentru fiecare
perioadă fiscală la inspectorate fiscale teritoriale. Declaraţia se întocmeşte pe un formular oficial,
care este prezentat la serviciul Fiscal de Stat nu mai târziu de ultima zi a lunii care urmează
după încheierea perioadei fiscale.
Fiecare subiect impozabil trebuie să verse la buget suma TVA, care urmează a fi achitată pentru
fiecare perioadă fiscală, dar nu mai târziu de data stabilită pentru prezentarea declaraţiei pe
această perioadă, cu excepţia achitării TVA în buget la serviciile importate, a cărei achitare se
face la data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului.
Subiecţii impozabili achită T.V.A. în termenele stabilite. Ei sunt obligaţi să achite penalităţile şi
alte sancţiuni în cazul când acestea au fost calculate de organele de control sau cu funcţii în
domeniul respectiv.
T.V.A. se achită în valută naţională. Perceperea se efectuează prin metoda calculării şi
transferării directe.
în caz că subiectul impozabil se eschivează de la prezentarea declaraţiei fiscale şi de la plata
T.V.A., IFS este împuternicit să determine suma obligaţiunilor fiscale şi să ceară achitarea
impozitului. Cerinţa privind achitarea plăţii include următoarea informaţie:
1. Denumirea (Numele) subiectului impozabil,
2. Codul fiscal al contribuabilului,
3. Data eliberării cerinţei,
4. Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală,
5. Suma T.V.A spre plată,
6. Suma sancţiunilor spre plată

21
Fiscalitate Ecaterina Balaban

7. Suma penalităţii spre plată,


8. Motivarea eliberării cererii de plată,
9. Date privind trecerile în cont nerestituite,
10. Termenul şi modul de plată,
11. Descrierea procedurii de contestare,
12. Adresa IFS Teritorial care a eliberat cerinţa.
După eliberarea cerinţei de plată a T.V.A. IFS teritorial are dreptul să efectueze calculul sumei
T.V.A. spre plată. Suma T.V.A. trebuie reflectată în documentele contabile respective ale
subiectului impozabil. Calculul T.V.A. are loc în următoarele circumstanţe:
• în cazul efectuării controlului fiscal în rezultatul căruia se ajustează suma T.V.A spre plată;
• în cazul calculării sumei T.V.A. de către IFS teritorial din motivul neprezentării
declaraţiei de către subiectul impozabil.
Există cazuri în care apare restanţă la achitarea T.V.A. subiectului impozabil. La ele se referă:
• Subiectul impozabil prezintă declaraţia T.V.A., dar nu efectuează plata în buget a sumei
T.V.A. spre plată în termenele stabilite;
• Subiectul impozabil se eschivează de la plata sumei T.V.A. indicată în cerinţa de plată
eliberată de către IFS;
• Subiectul impozabil se eschivează de la plata sumei taxate şi nemodificate în urma contestării
de către contribuabil a sumei T.V.A.;
• Subiectul impozabil se eschivează de la plata penalităţii calculate sau a altor sancţiuni suma
cărora a rămas nemodificată în urma contestării lor de către contribuabil;
• Subiectul impozabil nu achită o parte din suma obligaţiunii fiscale după expirarea termenului
stabilit pentru plata T.V.A., indicat în cerinţa de plată.

22

S-ar putea să vă placă și