Sunteți pe pagina 1din 6

CONF. UNIV. DR.

MANGRA GABRIEL STUDENT: ZAMFIR MANUEL CĂTĂLIN

ANUL: II

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA,

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT,

DR. TR. SEVERIN

1
CUPRINS

Introducere...................................................................................................... ...3

Organizaţiile sportive guvernamentale.................................................................4

Organizaţiile sportive non-guvernamentale..........................................................5

Bibliografie...........................................................................................................5

2
INTRODUCERE

La sfârşitul secolului al XlX-lea au apărut primele "societăţi sportive" si


la începutul secolului XX, modificări de natură legislativă, au determinat
transformarea "societăţilor" în asociaţii şi cluburi.Acestea din urmă s-au grupat în
uniuni naţionale multisport, după 1920 au luat fiinţă federaţii naţionale unisport,
după 1970, federaţiile naţionale au devenit asociaţii naţionale "recunoscute" de
autorităţile sportive guvernamentale nou create (ministere de resort) şi/sau de
comitetele naţionale olimpice (structuri sportive la vârf) apărute tot pe principiul
asocierii încă de la începutul secolului XX.
La nivel internaţional, federaţiile sportive naţionale unisport au format
federaţii internaţionale, continentale şi mondiale. Comitetele olimpice naţionale, s-
au afiliat la un organism mondial unic - Comitetul Internaţional Olimpic (înfiinţat
în anul 1894). Pe plan naţional şi internaţional au fost create organisme de
cercetare în sport, institute de medicină sportivă, diverse sisteme de formare a
cadrelor etc.
Structurile sportive în ţara noastră sunt asociaţii de drept privat, formate
din persoane fizice sau juridice, constituite în scopul organizării şi administrării
unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor
discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la
activităţile şi competiţiile sportive.
Agenţia este condusă de un preşedinte numit de primul-ministru şi
îndeplinind funcţia de secretar de stat. Preşedintele Agenţiei este ajutat de un
vicepreşedinte numit şi el de primul-ministru cu funcţie de secretar de stat.
Secretarul general al Agenţiei este un înalt funcţionar public care îndeplineşte
însărcinările prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei
ori încredinţate de preşedinte
Din punct de vedere procesual, managementul sportiv se referă la
structurile formale şi informale ale activităţilor sportive, metodele şi tehnicile
utilizate, procesele decizionale, stilurile de conducere şi comunicarea managerială.
Tipurile de organizaţii sportive după criteriul apartenenţei la structuri
ale statului sau ale societăţii civile:
a) organizaţiile sportive guvernamentale
b) organizaţiile sportive non-guvernamentale

3
I. Organizaţii sportive guvernamentale

Structurile administraţiei publice pentru sport sunt reprezentate de Organizaţiile


Sportive Guvernamentale, acestea, sunt împărţite la nivel naţional, regional şi
local.
Agenţia Naţională pentru Sport (ANS): organul administraţiei publice
centrale, care elaborează şi susţine strategia generală a organizării şi dezvoltării
activităţii sportive şi reprezintă interesele statului în raport cu federaţiile naţionale.
El poate iniţia, elabora şi aviza proiecte de acte normative în domeniul educaţiei
fizice şi sportului; administrează patrimoniul sportiv din domeniul public al
statului, propune structura anuală a alocaţiilor de la bugetul de stat şi repartizează
bugetul pentru activitatea proprie şi pentru federaţiile sportive şi cluburile
naţionale care au statut de instituţii de utilitate publică. În subordinea A.N.S. se
află.
Direcţiile Judeţene pentru Sport: servicii publice descentralizate, în
fiecare unitate administrativ - teritorială din ţară, având în administraţie proprie
unităţi ce gestionează bazele sportive şi asigură prestarea de servicii către
populaţie. Ele au, printre altele, atribuţia de a ţine evidenţa structurilor sportive din
judeţe prin înscrierea acestora în Registrul sportiv, de a repartiza subvenţiile de la
stat pentru programele cluburilor sportive de pe raza administrativ-teritorială, de a
colabora cu inspectoratele şcolare pentru organizarea şi dezvoltarea sportului
şcolar şi universitar şi de a sprijini prin mijloace financiare şi materiale dezvoltarea
sportului pentru toţi.
La nivel local, Organizaţiile Sportive Guvernamentale sunt reprezentate
de Cluburile Sportive de drept public. Cluburile Sportive subordonate Agenţiei
Naţionale pentru Sport, în număr de 45, sunt instituţii publice, finanţate din
venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat şi au ca obiect de
activitate:
 realizarea performanţei, selecţia, pregătirea, participarea la
competiţii interne şi internaţionale;
 promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei
şi dopajului în sport;
 promovarea disciplinelor sportive;
 administrarea propriei baze materiale;
 organizarea competiţiilor sportive conform regulamentelor federaţiilor.
4
II. Organizaţii sportive nonguvernamentale

Comitetul Olimpic şi Sportiv Român: este organizaţie de interes


naţional, persoană juridică de drept privat, constituită în 1914, reconfirmată prin
HG 124/1991. Este unitate sportivă de utilitate publică, autonomă, cu scop non-
lucrativ, a cărui finanţare se face prin subvenţii de la stat şi din venituri proprii, şi
care îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Chartei Olimpice şi a Statutului
propriu.
Comitetul Olimpic Român deţine competenţa exclusivă de reprezentare
a ţării la Jocurile Olimpice, precum şi la toate celelalte competiţii şi manifestări
organizate sub egida CIO sau a asociaţiilor olimpice continentale.
El contribuie prin programe proprii la pregătirea loturilor olimpice
naţionale, coordonează activitatea educativă desfăşurată de Academia Olimpică
Română (unitate fără personalitate juridică aflată în subordinea sa), contribuie,
alături de celelalte instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale la dezvoltarea
sportului de performanţă şi încurajează practicarea sportului pentru toţi. Însemnele
Comitetului Olimpic Român, ca şi emblema, sunt proprietatea sa şi sunt protejate
în condiţiile prevăzute de Charta Olimpică.
În afara Agenţiei Naţionale pentru Sport, administraţia publică centrală
mai deţine în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 201 cluburi sportive, 17
cluburi sportive universitare, 184 de cluburi sportive preuniversitare, 70 de
cluburi sportive şcolare, 87 de licee cu program sportiv, 27 de secţii sportive la
Palate şi Case ale copiilor, 7 cluburi sportive militare şi feroviare, iar
Administraţia Publică locală deţine 8 cluburi sportive orăşeneşti.

BIBLIOGRAFIE

1. https://ro.scribd.com/presentation/140403927/Curs-Structurile-Sportive-Din-
Romania-Pp – accesat in data de 24.05.2021
2.https://classroom.google.com/u/1/c/MjgwMjE2MTE3MjY1/m/Mjk5MTQwMzM
5OTQx/details – accesat in data de 24.05.2021

5
6

S-ar putea să vă placă și