Sunteți pe pagina 1din 11

FACULTATEA DE DREPT

SPECIALIZAREA DREPT
(Centrul Bacău)

EDUCATIE FIZICA
Reglementări privind activitatea de educație fizică în sistemul
românesc de învățământ

Coordonator:
Lect. univ. dr. Iulian Stoian

Student:
Hasan (Sbîrciog) Aurelia
Anul II
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

CUPRINS
Reglementări privind activitatea de educație fizică în sistemul românesc de învățământ .... 2

I. Introducere .......................................................................................................................... 2

I. Conceptia romaneasca despre educatie fizica si sport..................................................... 2

II. Caracteristicile sistemului romanesc de Educatie Fizica si Sport .............................. 3

III. Principiile de organizare a sistemului de educaţie fizică şi sport din românia ......... 5

IV. Structura si organizarea sistemului romanesc de educatie fizica si sport ................. 6

V. Educatia fizica si sportul scolar si universitar .............................................................. 6

VII. Educatia fizica profesionala ......................................................................................... 7

VIII. Sportul de performanta............................................................................................... 8

Bibliografia : .......................................................................................................................... 10

1
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

Reglementări privind activitatea de educație fizică în sistemul românesc de


învățământ

I. Introducere
Sistemul reprezintă „un ansamblu de elemente (principii, reguli, forţe ) dependente între ele şi
formând un tot organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează
clasificarea materialului într-un domeniu de ştiinţe ale naturii sau face ca o activitate practică să
funcţioneze potrivit scopului urmărit.” (Dicţionarul explicativ al limbii române,1996 ).
Sistemul de educaţie fizică şi sport se defineşte ca fiind „ansamblul unităţilor organizatorice şi
a conţinutului activităţilor acestora, concepute corelativ pe plan naţional, în scopul perfecţionării
dezvoltării fizice şi a capacităţilor motrice a tuturor categoriilor de populaţie, în concordanţă cu
priorităţile solicitate de societate.” (Şiclovan, I. 1979).
În „Terminologia educaţiei fizice şi sportului” (1973) se precizează că sistemul de educaţie
fizică şi sport reprezintă „ansamblul de idei, metode şi mijloace structurate după principii unitare în
vederea realizării unor obiective politice, sociale şi biologice ale educaţiei fizice.”
Trebuie sa menţionam faptul că sistemul românesc de educaţie fizică şi sport nu este o unitate
izolată ci împreună cu alte subsisteme cum sunt cel economic, ştiinţific, cultural, militar formează
sistemul naţional al societăţii româneşti contemporane ;

Proiectul cuprinde: conceptia romaneasca despre educatie fizica si sport; caracteristicile sistemului
romanesc de educatie fizica si sport; principiile de organizare a sistemului de educatie fizica si sport din
Romania; structura si organizarea sistemului romanesc de educatie fizica si sport ;

I. Conceptia romaneasca despre educatie fizica si sport


Conceptia romaneasca despre educatie fizica si sport face parte din masurile privind dezvoltarea
fizica armonioasa si mentinerea unei stari optime de sanatate a populatiei ; contribuie la pregatirea pentru
munca si viata; se urmareste afirmarea talentelor pe plan international; petrecerea in mod placut, util,
recreativ a timpului liber; accent pe educatia fizica scolara ca premisa pentru sportul de performanta .
.(Iosif Sandor –suport de curs )
Elementele componente ale unui sistem sunt urmatoarele : concepţia sistemului social în cadrul
căruia funcţionează si care este determinata de caracteristici sociale, economice, politice si culturale ale
diferitelor state ; fortele organizatorice si cadrul social, nivelul de civilizatie existent; mijloacele si
formele de organizare si functionare care sa le asigure eficienta si integrarea intr-un sistem social .
Avand in vedere teoria sistemelor, putem spune ca un sistem are urmatoarele componente :

2
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

1. Materiale (numărul de elemente componente şi calitatea lor);


2. Structurale (relaţiile dintre elementele componente);
3. Funcţionale (tipurile de reacţie a sistemului la solicitările externe şi interne);
4. Conceptuale (de natura ideologica );

II. Caracteristicile sistemului romanesc de Educatie Fizica si Sport


Sistemul romanesc de educatie fizica si sport are stabilite scopurile, finalitatile, obiectivele finale
si intermediare ale sistemului integral si al fiecarui subsistem al sau. Acestea au la baza elemente ca
traditiile practicarii educatiei fizice si sportului in Romania, respectarea drepturilor tuturor cetatenilor
indiferent de varsta , profesie, sex, rasa, cult religios, nevoi speciale, privind practicarea educatiei fizice
si sportului .
Legea nr. 69/2000, Legea Educatiei Fizice si Sportului, consolidata in 2009, cuprinde urmatoarele
aspecte referitoare la caracteristicile sistemului romanesc de Educatie Fizica si Sport.
Art.1
,, Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de educatie fizica
si sport in Romania.
In sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se inteleg toate formele de activitate fizica
menite printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau sa amelioreze conditia fizica si
confortul spiritual, sa stabileasca relatii sociale civilizate si sa conduca la obtinerea de rezultate in
competitii de orice nivel. “
Art. 2
1. Educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de stat.
2. Statul recunoaste si stimuleaza actiunile organizatorice si de promovare a educatiei fizice
si sportului, desfasurate de autoritatile administratiei publice si, dupa caz, de organismele
neguvernamentale de profil in invatamant, in structuri ale apararii nationale, ordinii publice, sigurantei
nationale, in sanatate, in societati comerciale, precum si in alte sectoare ale vietii sociale, potrivit
reglementarilor legale.
3. Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul scolar si
universitar, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu scop de intretinere,
profilactic sau terapeutic.
4. Statul garanteaza exercitarea functiilor sectorului public si ale sectorului particular in
domeniile educatiei fizice si sportului, in conformitate cu principiile colaborarii responsabile dintre toti
factorii interesati.
5. Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fara nici o discriminare,
garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera si voluntara si se realizeaza independent sau in
cadrul structurilor sportive asociative.

3
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

6. Statul recunoaste si garanteaza persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere in


scopul constituirii structurilor sportive.
Art. 3
1. Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile
sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul pentru toti si
sportul de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice
si sportului in comunitatile locale.
2. Autoritatile administratiei publice si institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa
asigure, cu prioritate, copiilor de varsta prescolara, tinerilor si persoanelor in varsta conditii pentru
practicarea exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.
Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea educatiei
fizice si sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in scopul dezvoltarii
personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa permita sportivilor cu handicap
participarea la competitii nationale si internationale destinate lor. (Publicat in Monitorul Oficial, Partea
I nr. 200 din 9 mai 2000)Pentru a realiza obiectivele sistemului au fost desemnate institutii, organizatii
(guvernamentale sau neguvernamentale ) cu atributii si functii precise, bine stabilite.
Intreg sistemul functioneaza avand la baza cadrul legislativ, actele normative in vigoare,
precizandu-se statutul si rolul institutiilor si organizatiilor cuprinse, precum si a specialistilor ce
actioneaza in cadrul sau .
Legea educatiei fizice si sportului precizeaza pozitia fiecarui subsistem (minister, federatii,
cluburi, asociatii sportive, organizatii ), atributiile de comanda, control si executie .
Principalele surse de finanţare pentru sistemul de educaţie fizică şi sport provin de la bugetul de
stat prin alocaţii bugetare pentru programe specifice şi subvenţii, acestea fiind aprobate prin legile
bugetare anuale. Alte surse reprezintă veniturile proprii ca de exemplu: taxa de admitere la diferite
competiţii sportive şi închirierea contra cost a patrimoniului clubului sportiv, sau prin atragerea de surse
din partea organizaţiilor neguvernamentale cum sunt sponsorizările şi donaţiile, etc.
Activitatea de educaţie fizică şi sport din România se desfăşoară sub îndrumarea profesorilor de
educaţie fizică şi sport, antrenorilor, instructorilor ce îşi desfăşoară activitatea în şcoli, facultăţi şi cluburi
sportive. Cerinţele impuse de desfăşurarea activităţilor din sistem impun o categorie aparte de specialişti
cum sunt: medicii, psihologii, fizioterapeuţii, cercetătorii, etc. precum şi personalul special calificat
pentru amenajarea şi întreţinerea bazelor sportive şi a materialelor sportive.
O importanţă majoră au şi conducătorii de cluburi sportive, patronii şi managerii, directorii
sportivi şi nu în ultimul rând secretarii de federaţii, a căror atribuţie este esenţială în ceea ce priveşte
concepţia de pregătire, organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive şi relaţiile dintre elementele
sistemului de educaţie fizică şi sport.
Baza materială de care dispune sistemul de educaţie fizică şi sport aflate în subordinea A.N.S. , a
altor departamente (învăţământ, apărare, transporturi etc.) a administraţiilor locale sau în proprietate
privată, trebuie să fie întreţinute şi dotate corespunzător pentru a asigura cele mai bune condiţii practicării
de exerciţii fizice şi a securităţii participanţilor.

4
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

Respectand ideologiile societatilor democrate, in Romania, educatia fizica si sportul sunt activitati
garantate de catre stat.

III. Principiile de organizare a sistemului de educaţie fizică şi sport din românia


Sistemul de educaţie fizică şi sport românesc se întemeiază pe:
1. O concepţie clară, fundamentată pe baza traditiilor naţionale;
2. Achiziţiile cercetării ştiinţifice şi experienţei specifice domeniului;
2. Receptivitate faţă de tot ce este nou şi eficient (caracter dinamic deschis);
3. Capacitate de reglare şi autoreglare (la nivelul tuturor subsistemelor şi al sistemului);
4. O organizare ce permite desfăşurarea activităţilor la nivelul locului de studiu sau de muncă;
5. Realizarea finalităţilor şi obiectivelor domeniului printr-un conţinut, strategie şi tehnologie specifice;
6. Dispunerea de unităţi organizatorice, caracteristice domeniului sistemului (asociaţii şi cluburi
sportive, unităţi carcateristice învăţământului, armatei sau altor departamente, ca şi organisme
specializate, la nivel local, judeţean sau central);
7. Asiguarea unei îndrumări şi conduceri unitare la nivelul tuturor subsistemelor domeniului educaţiei
fizice şi sportive;
8. Asigurarea de activităţi de educaţie fizică, pe baza cunoaşterii şi respectării particularităţilor de vârstă,
sex, profesie, grad de pregătire, opţiunile subiecţilor, etc;
9. Aplicarea Sistemului Unitar de Verificare, Apreciere şi Depistare a talentelor, Sistemului de Selecţie,
sistemului de clasificare sportivă, etc;
10. Asigurarea unei legături eficiente între categoriile, eşaloanele unei structuri piramidale, care are la
bază „Sportul pentru toţi”, apoi aportul şcolar, baza de masă a sportului de performanţă şi în final
sportul de elită;
11. Concentrarea talentelor în clase şi şcoli speciale cu program de educaţie fizică, în centre de pregătire
olimpică, loturi naţionale etc, şi asiguarea unei eficienţe sporite activităţii de selecţie, pregătire şi în
final, obţinerea de rezultate sportive deosebite;
12. Asigurarea unei îndrumări şi condeceri unitare la nivelul tuturor subsistemelor domeniului educaşiei
fizice şi sportive;
13. Un sistem perfecţionat de pregătire a cadrelor din activitatea de educaţie fizică şi sport.
Pornind de la toate aceste puncte enunţate anterior, unii autori au selectat şi formulat patru
principii majore care stau la baza sistemului de educaţie fizică şi sport:
Asigurarea practicării continue şi simultane a exerciţiilor fizice în rândul tutror categoriilor de
populaţie din România;
Continuitatea practicării exerciţiilor fizice se asigură în cadrul subsistemelor educaţionale, de
apărare, profesionale şi pentru persoanele în vârstă, la care se adaugă instituţiile specializate de practicare
a exerciţiilor fizice de către persoanele cu nevoi speciale.

5
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

Diferenţierea activităţilor de educaţie fizică şi sport în funcţie de preferinţele şi aptitudinile


cetăţenilor;
Principiul pune în valoare atât prevederile europene care precizează că „fiecare persoană are dreptul
de a pratica sport”, indiferent de nevoile speciale pe care le pot avea o parte din cetăţeni (deficienţe,
handicap, etc.) cât şi faptul că practicarea educaţiei fizice şi a sportului trebuie să ocupe în cadrul
sistemului social locul determinat de principiul cererii şi al ofertei.
Principiul unităţii conducerii, răspunderii şi competenţei profesionale;
Creşterea eficienţei sistemului se impune atât din considerente economice – acordarea priorităţii de
finanţare federaţiilor cu mai multe şanse în obţinerea de performanţe notabile, obţinerea a cât mai multor
surse de finanţare cât şi de faptul că trebuie valorificată la maxim baza materială existentă, modernizată
sau înnoită acolo unde este cazul, şi valorificarea superioară a resurselor organizatorice.

IV. Structura si organizarea sistemului romanesc de educatie fizica si sport


Prin structura sistemului de educaţie fizică şi sport se înţelege ansamblul eşaloanelor şi
unităţilor organizatorice necesare pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor specifice sistemului.
Pornind de la aceste aspecte , citez cateva articole, cuprinse in Legea nr. 69/2000 ( Legea
Educatiei Fizice si Sportului ,consolidata in 2009), referitoare la principiile de organizare a sistemului de
Educatie Fizica si Sport din Romania . (Publicat in Monitorul Oficial ,partea I, nr.200 din 9 mai 2000)

V. Educatia fizica si sportul scolar si universitar


Art 4
Ministerul Educatiei Nationale organizeaza activitatea de educatie fizica si practicarea sportului
in invatamantul preuniversitar si universitar.
Art 5
Educatia fizica scolara este disciplina obligatorie, prevazuta in planurile de invatamant cu un
numar de ore diferentiat, conform curricumului stabilit de comun acord intre Ministerul Tineretului si
Sportului si Ministerul Educatiei Nationale.
Art 6
Activitatea sportiva din unitatile si institutiile de invatamant se organizeaza in cadrul asociatiilor
sportive scolare si universitare.
Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile prezentei
legi, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar, respectiv de Federatia Sportului
Universitar.
Federatia Sportului Scolar si Federatia Sportului Universitar, infiintate in conditiile legii, au
urmatoarele atributii:

6
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

a) promovarea valentelor educative ale sportului;


b) initierea si organizerea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la
practicarea sportului;
c) coordonarea competitiilor sportive desfasurate in unitatile si institutiile de invatamant,
organizate de asociatiile sportive scolare si universitare;
d) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale
reprezentativelor unitatilor si institutiilor de invatamant;
e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competitiile oficiale organizate
sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.
Organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Federatiei Sportului Universitar se
stabilesc prin hotarari ale Guvernului, initiate de Agentia Nationala pentru Sport si Ministerul Educatiei
si Cercetarii.
Finantarea Federatiei Sportului Scolar, respectiv a Federatiei Sportului Universitar, se face prin
alocatii de la bugetul de stat, pe baza de programe, precum si prin venituri extrabugetare. Pentru
sustinerea programelor de reprezentare la competitiile internationale oficiale, desfasurate sub egida
federatiilor internationale ale sportului scolar si sportului universitar, Federatia Sportului Scolar, si
respectiv Federatia Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.
Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, in conditiile legii, clase, scoli si licee cu
program sportiv, precum si cluburi sportive scolare.
Toate unitatile de invatamant, de stat sau particulare, existente sau nou-infiintate, au obligatia sa
dispuna sau sa aiba acces la bazele si instalatiile sportive, pentru a permite desfasurarea lectiilor de
educatie fizica si practicarea sportului cu elevii si studentii.
Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plata, comunitatilor
locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligatia respectarii desfasurarii normale a
programelor si activitatilor de invatamant si ale cluburilor sportive scolare si universitare.
Sportul de performanta pentru elevi si studenti se organizeaza, de regula, in cadrul cluburilor
sportive scolare si universitare. Elevii si studentii pot practica sportul de performanta si in alte cluburi
sportive.

VII. Educatia fizica profesionala


Art 8
Educatia fizica profesionala se organizeaza in domeniile de activitate care implica diferite forme
de practicare a exercitiilor fizice, in scopul dezvoltarii si mentinerii unei bune conditii fizice. Educatia
fizica profesionala este reglementata prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.
Art 9
Exercitiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structureaza diferentiat pe
domenii, in functie de alte obiective urmarite, in afara celor specifice educatiei fizice si sportului. Ele pot
fi de intretinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective. VI. Sportul pentru toti

7
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

Art 10
Sportul pentru toti reprezinta un complex de activitati bazate pe practicarea libera a exercitiului
fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori independent.
Sportul pentru toti este sprijinit de stat, de organizatii neguvernamentale si de structuri ale
administratiei locale, in vederea mentinerii sanatatii, a recrearii si socializarii cetatenilor.
Pentru coordonarea aplicarii Programului national «Sportul pentru toti» se constituie Comitetul
activitatilor fizice sportive pentru sanatate, educatie si recreare, organism consultativ in cadrul Agentiei
Nationale pentru Sport, a carui organizare, functionare si componenta se stabilesc prin hotarare a
Guvernului.
Art 11
Finantarea programului national ,,Sportul pentru toti” se asigura din fonduri prevazute distinct in
bugetul de stat si din fonduri de la bugetele locale.
Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia Sportiva
Nationala ,,Sportul pentru toti” se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat.
Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activitatilor
Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreere, sunt finantate de la bugetele locale, din fonduri
primite de la organismele internationale, din sponsorizari, donatii si legate, precum si din fonduri ale
bugetului de stat, care vor fi prevazute cu destinatia pentru activitatea sportiva si de tineret.

VIII. Sportul de performanta


Art 12
Sportul de performanta constituie un factor esential pentru dezvoltarea sportiva pe plan national,
indeplinind o importanta functie reprezentativa pentru Romania in competitiile sportive oficiale cu
caracter international.
Organele administratiei publice centrale cu atributii in sport si autoritatile administratiei publice
locale asigura mijloacele necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta, acordarea sprijinului
stiintific si medical necesar, precum si pentru incadrarea lor in sistemul de educatie si deplina integrare
sociala si profesionala.
Art 13
Prin sportul de performanta se urmareste valorificarea aptitudinilor individului intr-un sistem
organizat de selectie, pregatire si competitie, avand ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea
de recorduri si obtinerea victoriei.
Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic si organizat sportul si participa
in competitii cu scopul de a obtine victoria asupra partenerului, pentru autodepasire sau record.
Pentru a participa la competitiile sportive oficiale locale sau nationale un sportiv de performanta
trebuie sa fie legitimat la un club sportiv.
Evidenta legitimarii si transferarea sportivilor sunt in competenta federatiilor sportive nationale, a
ligilor profesioniste si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, potrivit
statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.
Sistemul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat si organizat de federatiile
sportive nationale, potrivit statutelor si regulamentelor acestora.
Art 14
In conditiile legii si in conformitate cu prevederile cuprinse in statutele si regulamentele
federatiilor sportive nationale si internationale, sportivii de performanta pot fi: a) amatori;

8
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

b) profesionisti.
Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv indeplineste urmatoarele
conditii:
a) obtine licenta de sportiv profesionist;
b) incheie cu o structura sportiva, in forma scrisa, un contract individual de munca sau o conventie
in conditiile Codului civil.
Sportivului profesionist care a incheiat cu o structura sportiva o conventie in conditiile Codului
civil i se asigura, la cerere, participarea si plata contributiei la un sistem de pensii, public si/sau privat, in
conditiile legii.
Licenta de sportiv profesionist se obtine in conformitate cu procedurile prevazute in statutele si in
regulamentele federatiilor sportive nationale.
Sportivii straini pot desfasura activitate ca sportivi profesionisti la o structura sportiva din
Romania, in baza permisului de munca eliberat in conditiile legii.
Federatiile sportive nationale asigura organizarea evidentei sportivilor profesionisti din ramura de
sport respectiva.
Drepturile si obligatiile sportivului profesionist sunt cele prevazute in statutele si in regulamentele
federatiilor sportive nationale, precum si in contractele sau conventiile, dupa caz, incheiate intre parti.
Calitatea de sportiv profesionist inceteaza in conformitate cu prevederile statutelor si
regulamentelor federatiilor sportive nationale.
Ramurile de sport in care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotarare a
Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la propunerea federatiilor sportive nationale.
Conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federatiilor sportive
nationale, cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport.
Art 15
Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini pregatirea sportiva, integrarea in
sistemul de invatamant, integrarea sociala si profesionala a sportivilor de performanta, dupa caz, pe
intreaga perioada a carierei sportive.
Unitatile sau institutiile de invatamant asigura, dupa caz, pentru sportivii de performanta scutiri
de frecventa, sesiuni de examene deschise si conditii de inscriere in invatamantul universitar, potrivit
legii. (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 9 mai 2000)
Ca si o concluzie pot sa notez faptul ca Educaţia fizică şcolară reprezintă o activitate de mare
importanţă în cadrul sistemului educaţional al copiilor şi elevilor din ţara noastră. Pe lângă celelalte
activităţi de ordin educativ realizate în şcoală, ca disciplină de învăţământ, ea oferă un larg câmp de
manifestare şi de formare a unor multiple laturi ale personalităţii elevilor.
Educaţia fizică contribuie la formarea trăsăturilor pozitive de caracter, influenţează latura psihică,
dezvoltă spiritul de observaţie, stimulează gândirea, toate acestea sporindu-le şansele de integrare în
activităţile de grup, în vederea socializării lor.

9
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Facultatea de Drept “Simion Bărnuțiu” Bacău
Hasan (Sbîrciog) Aurelia - anul II - EDUCATIE FIZICA-

Bibliografia :
 Mitrea Gh. , Mogos Al. - Metodica educatiei fizice scolare ;
 Şandor I. - Bazele generale ale teoriei educaţiei fizice şi sportului, Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2008;
 Todea, Septimiu Fl. – Teoria educaţiei fizice şi sportului, Editura Fundaţiei „România de
Mâine”, Bucureşti, 2001;
 www.monitoruloficial.ro
 www.edu.ro

10