Sunteți pe pagina 1din 7

Vizat, Vizat,

Director, Gheorghe Maria Responsabil comisie, Emanoil Gina

O.M.E.N. 3393/ 28.02.2017

PLANIFICARE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare Școala Gimnazială ,,G-ral Eremia Grigorescu”


DISCIPLINA: Consiliere și dezvoltare personală PROFESOR: Olea Ioana
AN ȘCOLAR: 2021-2022 CLASA: a V-a B: 1 oră/ săptămână

COMPETENȚE GENERALE COMPETENȚE SPECIFICE


1. Adoptarea atitudinilor 1.1. Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei.
pozitive faţă de sine şi a unui stil
de viaţă sănătos și echilibrat. 1.2. Analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine.
2. Relaţionarea armonioasă cu 2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi.
ceilalţi în contexte școlare și
extrașcolare. 2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți.
3. Reflectarea asupra motivației 3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea.
și eficacității strategiilor pentru
progres în învățare. 3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare.
4. Luarea deciziilor legate de 4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei.
continuarea studiilor şi carieră
prin valorificarea informațiilor 4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a beneficiilor acestora pentru persoană
despre sine, educație și ocupații. și pentru societate.

1
PLANIFICARE ANUALĂ CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
34 de săptămâni/ an. T.C. = 1 oră/ săptămână. Total ore/ an = 34 ore
Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a V-a. Gabriela Bărbulescu, Cristina Maria Bunea, Angelica Sima,
Elena Cristina Sima, Daniela Stoicescu. Litera. 2017.

NR. NR.
SEMESTRUL UNITATEA DE ÎNVĂȚARE SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII
CRT. ORE
I. 1 Noțiuni generale 1 1
2 Autocunoașterea 8 2-9
14 săptămâni 3 Dezvoltarea socio-emoțională 5 10-14
1 Dezvoltarea socio-emoțională 2 1-2 15-16
2 Managementul învățării 8 3-10 17-24
II. 3 Managementul carierei 3 11-13 25-27
20 săptămâni 4 Activitate extracurriculară: „Școala altfel!” 1 14 28
5 Managementul carierei 4 15-18 29-32
6 Recapitulare finală 2 19-20 33-34

2
PLANIFICARE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
34 de săptămâni/ an. T.C. = 1 oră/ săptămână. Total ore/ an = 34 ore

COMPETENȚE GENERALE:

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat.
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare.
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare.
4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și ocupații.

CONŢINUTURI:

1. Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos și echilibrat: Caracteristici și resurse personale: interese, abilități, aptitudini, credințe, valori,
caracteristici pozitive, preferințe; Concept de sine global. Concept de sine școlar; Schimbare și dezvoltare. Caracteristicile preadolescenței,
modificări psihosomatice specifice vârstei; Sănătatea persoanei și a mediului: starea de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor, surse de stres și
strategii de prevenire, igiena personală/igiena în colectivitate, alimentație sănătoasă, ritm biologic de activitate și odihnă.
2. Dezvoltare socio-emoţională: Emoții de bază/emoţii diverse; Acordarea feedbackului pozitiv.
3. Managementul învățării: Factorii care facilitează/blochează învățarea; Strategii și tehnici de învățare eficientă; Motivația învățării.
Optimum motivațional; Portofoliul personal de învățare: scop, principii și rol în învățare.
4. Managementul carierei: Rolul educației în alegerea unei cariere; Ocupații și domenii de activitate; Beneficiile ocupațiilor pentru individ și
pentru societate: remunerație, perspective de angajare, stilul de viață, prestigiu, rezolvarea unor probleme globale.

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ. SEMESTRUL I
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Nr Material
Nr. Unitatea de Săptă-
Conținuturi asociate Competențe specifice . didactic și
Crt. învățare mâna
ore bibliografic
I. - Manualul.
Să facem cunoștință! - Fișe de lucru.
Noțiuni generale Organizarea clasei. 1 S1 - Tabla.
Prezentarea manualului. - Youtube.
- Planșe.
II. Cine sunt eu? (caracteristici şi resurse personale:
interese, abilităţi, aptitudini, credinţe, valori, preferinţe)
Cum sunt eu? (concept de sine global, concept de sine
şcolar)
Cresc, mă schimb, mă dezvolt (schimbare şi
dezvolatare, caracteristicile preadolescenţei, modificări 1.1. Identificarea resurselor
psihosomatice specifice vârstei) personale şi a oportunităților - Manualul.
Sunt sănătos (sănătatea persoanei şi a mediului: starea de dezvoltare specifice - Fișe de lucru.
vârstei.
Autocunoașterea de sănătate şi prevenirea îmbolnăvirilor) 1.2. Analiza surselor de stres
8 S2-S9 - Tabla.
Trăiesc sănătos (sănătatea persoanei şi a mediului: și a consecințelor acestuia - Youtube.
alimentaţie sănătoasa şi prevenirea îmbolnăvirilor) asupra sănătăţii şi stării de - Planșe.
Fac faţă stresului (sănătatea persoanei şi a mediului: bine.
ritm biologic de activitate şi odihnă)
Îmi respect ritmul (sănătatea persoanei şi a mediului:
ritm biologic de activitate şi odihnă)
Recapitulare domeniu tematic 1
Evaluare, autoevaluare. Reflecţie, feedback

4
III. Emoţiile în viaţa noastră (emoţii de bază/emoţii
diverse)
În explorarea emoţiilor (emoţii de bază/emoţii 2.1. Recunoaşterea unei - Manualul.
diverse) varietăţi de emoţii trăite în - Fișe de lucru.
Dezvoltarea Modalităţi de gestionare a emoţiilor (emoţii de raport cu sine şi cu ceilalţi. S10-
2.2. Acordarea feedbackului
5 - Tabla.
socio-emoțională bază/emoţii diverse) S14
pozitiv în relaționarea cu - Youtube.
Relaţiile dintre noi şi comunicarea (acordarea
ceilalți. - Planșe.
feedback-ului pozitiv)
Exersarea feedback-ului pozitiv (acordarea feedback-
ului pozitiv)

5
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ. SEMESTRUL AL II-LEA
ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Nr Material
Nr. Unitatea de Săptă-
Conținuturi asociate Competențe specifice . didactic și
Crt. învățare mâna
ore bibliografic
I. Prietenia și relaționarea armonioasă (acordarea 2.1. Recunoaşterea unei - Manualul.
Dezvoltarea feedback-ului pozitiv) varietăţi de emoţii trăite în - Fișe de lucru.
raport cu sine şi cu ceilalţi. S15-
socio- Recapitulare domeniul tematic 2 2.2. Acordarea feedbackului
2 - Tabla.
S16
emoțională Evaluare şi autoevaluare. Reflecţie, feedback pozitiv în relaționarea cu - Youtube.
ceilalți. - Planșe.
II. De ce să învăţ? (motivaţia învăţării)
De ce să învăţ, cum să învăţ? (optimum motivaţional)
Ce mă ajută/ce mă împiedică să învăţ? (factori care
facilitează/blochează învăţarea)
3.1. Identificarea factorilor
Cum învăţ mai bine? (strategii şi tehnici de învăţre personali și de context care - Manualul.
eficientă) facilitează/blochează - Fișe de lucru.
Managementul Recapitularea în sprijinul învăţării (strategii şi învățarea. S17-
3.2. Prezentarea progreselor 8 - Tabla.
învățării tehnici de învăţre eficientă) S24
în învățare, utilizând - Youtube.
Concentreaza-te pe succes! (motivaţia învăţării)
modalități variate de - Planșe.
Portofoliul meu, cartea mea de vizită (portofoliul comunicare.
personal de învăţare. Scop, principiu şi rol
înîinvăţatare)
Recapitulare domeniul tematic 3
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback
III. Managementul Școala în viaţa mea (rolul educatiei în alegerea 4.1. Recunoașterea 3 S25- - Manualul.
carierei carierei) oportunităților pe care le S27 - Fișe de lucru.
oferă educaţia pentru
Rolul şi importanta disciplinelor şcolare (rolul alegerea carierei.
- Tabla.
educatiei in alegerea carierei) 4.2. Identificarea unor - Youtube.
Relaţia dintre disciplinele şcolare, domeniile de ocupații din domenii diferite - Planșe.
activitate şi profesii (ocupaţii și domenii de activitate) de activitate și a beneficiilor
acestora pentru persoană și

6
pentru societate.
IV.
Activitate
extrașcolară: 1 S28
„Școala altfel!”
V. Ocupaţiile de ieri, ocupaţiile de azi (ocupaţii şi
domenii de activitate) 4.1. Recunoașterea
O ocupaţie pentru fiecare (beneficiile ocupaţiilor oportunităților pe care le
oferă educaţia pentru - Manualul.
pentru individ: perspective de angajare, rezolvarea unor
alegerea carierei. - Fișe de lucru.
Managementul probleme globale) S29-
4.2. Identificarea unor 4 - Tabla.
carierei O ocupaţie pentru mine (beneficiile ocupaţiilor pentru ocupații din domenii diferite S32
- Youtube.
individ: perspective de angajare, rezolvarea unor de activitate și a beneficiilor
- Planșe.
probleme globale) acestora pentru persoană și
Recapitulare domeniul tematic 4 pentru societate.
Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback
VII. Recapitulare finală.
Recapitulare S33- - Fișe de lucru.
Prezentarea portofoliilor. 2
finală S34 - Tabla.
Feedback

S-ar putea să vă placă și