Sunteți pe pagina 1din 16

ŞCOALA GIMNAZIALĂ AVRAM IANCU

SATU MARE
PROFESOR: ERDEI LARISA GABRIELA

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ
CLASA a VIII-a
AN ŞCOLAR 2019-2020
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE,
Şcoala Gimnazială Avram Iancu
Satu Mare
Clasa a VIII-a (1 h/saptămână)
Profesor: Erdei Larisa Gabriela
Anul şcolar 2019 - 2020
Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ

PERIOADA MODULUL NUMĂR ORE


Ore la dispoziţia dirigintelui 2
Semestrul I 1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 3
2. Comunicare şi abilităţi sociale 2
9 septembrie 2019- 3. Managementul informaţiilor şi al 2
20 decembrie 2019 învăţării
4. Planificarea carierei 3
5. Calitatea stilului de viaţă 3
Total ore: 15 15
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 5
Semestrul II 2. Comunicare şi abilităţi sociale 3
3. Managementul informaţiilor şi al 3
13 ianuarie - învăţării
5 iunie 2020 4. Planificarea carierei 4
5. Calitatea stilului de viaţă 3
„ŞCOALA ALTFEL”- activităţi extraşcolare şi 1
extracurriculare
Total ore: 19 19
Total ore an şcolar: 34 34
COMPETENŢE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine;


2. Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate;
3. Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a informaţiilor în procesul de învăţare;
4. Dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei;
5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate.

VALORI ŞI ATITUDINI

Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;


Aprecierea unicităţii fiecăruia;
Receptivitate la emoţiile celorlalţi;
Valorizarea relaţiilor interpersonale;
Valorificarea critică şi selectivă a informaşiilor;
Adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea traseului educaţional şi profesional;
Responsabilitate şi ambiţie pentru decizii şi acţiuni privind cariera;
Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare;
Orientare spre o viaţă de calitate în prezent şi în viitor.

Şcoala Gimnazială Avram Iancu


Satu Mare
Clasa a VIII-a (1 h/săptămână)
Profesor: Erdei Larisa Gabriela
Anul şcolar 2019 - 2020
Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


SEMESTRUL I

MODULUL CONŢINUTURILE OBIECTIVE DE TEMA NR. SĂPT. STRATEGII DE LUCRU


ÎNVĂŢĂRII REFERINŢĂ ORE

Rezolvarea S1 - expunerea unor noţiuni mai


problemelor 1 9-13 IX puţin cunoscute, dialogul,
organizatorice chestionarul;
ale colectivului - stabilirea, delimitarea şi
ORE LA DISPOZIŢIA de elevi clasificarea obligaţiilor şi a
DIRIGINTELUI ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI drepturilor elevilor
Regulile clasei , - discuţii de grup, joc de rol pe
prelucrarea tema cunoaşterii şi respectării
regulamentului 1 S2 diferitelor norme ;
şcolii 16-20 IX - exersarea comportamentelor de
grup, în conformitate cu anumite
norme
1.1. AUTOCUNOAŞTERE 1.1.să îşi autoevalueze - joc de rol pe teme ca „Ce îmi
1. AUTOCUNOAŞTERE - autoevaluare: interese, punctele tari şi pe cele Fiecare este unic place (admir) la mine/Ce nu imi
ŞI DEZVOLTARE puncte tari, puncte slabe, slabe în raport cu în felul lui, să ne place la mine;
S3
PERSONALĂ caracteristici personale propriile interese privind cunoaştem mai 1 - chestionare şi fişe de
23-27IX
evoluţia personală bine autoevaluare pentru identificarea
punctelor tari, a celor slabe şi a
intereselor;
5.CALITATEA STILULUI 5.1. Calitatea vieţii 5.1.să îşi autoevalueze - dezbateri, studii de caz,
DE VIAŢĂ personale convingerile, atitudinile problematizări pe tema
- factorii determinanţi ai şi comportamentele opţiunilor educaţionale de viaţă
S4
dezvoltării personale. definitorii pentru Ce înseamnă să 1 - proiecte individuale de
30IX-4 X
dezvoltarea personală fii cult şi dezvoltare, cu identificarea
civilizat? opţiunilor educaţionale şi
profesionale
3. MANAGEMENTUL 3.1. ELEMENTE DE -fişe de lucru individual sau pe
INFORMAŢIILOR ŞI AL MANAGEMENT AL 3.1. Să folosească grupe, realizarea planului
ÎNVĂŢĂRII TIMPULUI eficient timpul, ca Ştiu să-mi individual de lucru şi al clasei,
S5
resursă, pentru a obţine organizez 1 elaborarea orarului zilnic,
7-11 X
succes în viaţă timpul” săptămânai sau semestrial pentru
toate tipurile de activităţi.
2.COMUNICAREA ŞI 2.1 să explice - exerciţii de identificare a
ABILITĂŢILE SOCIALE 2.1 ABILITĂŢI SOCIALE importanţa situaţiilor în care este necesară
- responsabilitate individuală responsabilităţii Arta de a- i 1 S6 asumarea responsabilităţii
şi socială în şcoală , familie individuale şi sociale, în accepta pe 14-18 X individuale şi sociale;
şi în comunitate diferite contexte ceilalţi - practicarea exprimării opiniilor
2.2. să manifeste respect pro/contra;
pentru exprimarea
punctelor diferite de
vedere
4.PLANIFICAREA 4.1. PLANIFICAREA 4.1 să analizeze diferite - discuţii de grup cu privire la
CARIEREI CARIEREI meserii şi ocupaţii din criterii de alegere a traseului
- portofoliul personal pentru perspectiva cerinţelor S7 educaţional, a meseriei/
clasele V-VIII: desene, educaţionale 21-25X ocupaţiei
rezultate ale aplicării „Eu şi pasiunile - joc de rol, pe tema „Ce-mi
chestionarelor şi a fişelor de mele” 1 doresc în viitor”
autoevaluare a intereselor şi - argumente pro/contra unor
abilităţilor, diplome şi meserii
certificvate obţinute, - chestionare şi exerciţii
rezultatele diferitelor metaforice pentru identificarea
concursuri şi ale activităţilor intereselor şi abilităţilor
de voluntariat, sugestii, personale
recomandări
3. MANAGEMENTUL 3.1 MANAGEMENTUL 3.1.să se documenteze
INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR în privinţa opţiunilor - selectarea informaţiilor utile
ÎNVĂŢĂRII - surse de informare cu pentru clasa a IX-a, pentru decizia privind traseul
privire la filierele, profilurile utilizând TIC ; educaţional, accesând portalurile
şi specializările de 3.2. să analizeze www.edu.ro ,
actualitate din învăţământul informaţiile cu privire la Avantaje şi limite S8 www.admitere.edu.ro ;
liceal/ şcoală profesională ofertele educaţionale ale folosirii TIC 1 28X-1 XI - discuţii de grup privind
( publicaţii, site-uri, web, după finalizarea clasei a avantajele şi limitele utilizării
baze de date etc.) ; avantaje VIII-a ; TIC, pentru informarea cu
şi limite ale utilizării TIC privire la opţiunile pentru clasa a
pentru informarea cu privire IX-a.
la opţiunile pentru clasa a
IX-a
2.1. ABILITĂŢI 2.1.să explice - exerciţii de identificare a
2. COMUNICARE ŞI SOCIALE importanţa Toleranţă şi situaţiilor în care este necesară
ABILITĂŢI SOCIALE - responsabilitate responsabilităţii intoleranţă 1 S9 asumarea responsabilităţii
individuală şi socială în individuale şi sociale, în 4-8 XI individuale şi sociale;
şcoală, familie şi în diferite contexte; - exerciţii de exprimare a
comunitate opiniilor pro/contra, în contexte
marcate de prejudecăţi/
stereotipi;
5.1. CALITATEA VIEŢII 5.1. să-şi autoevalueze -discuţii de grup;
5.CALITATEA STILULUI PERSONALE convingerile, atitudinile -completarea unor fişe de lucru
DE VIAŢĂ - factorii determinanţi ai şi comportamentele cu atitudini faţă de stilul de
dezvoltării personale; definitorii pentru Siguranţa mea şi 1 S10 viaţă.
- situaţii de criză; reacţii dezvoltarea personală a celor din jur în 11-15 XI
emoţionale şi cazul
comportamentale în situaţii catastrofelor
de criză ( catastrofe naturale, naturale
violenţă, accidente etc.) şi
modalităţi de reacţie;
1.1. AUTOCUNOAŞTERE 1.1. să-și autoevalueze - chestionare şi fişe de
1. AUTOCUNOAŞTERE -autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele Adolescenţa – S11 autoevaluare pentru identificarea
ŞI DEZVOLTARE puncte tari, puncte slabe, slabe, în raport cu vârsta idealurilor 1 18-22 XI punctelor tari, a celor slabe şi a
PERSONALĂ caracteristici personale. propriile interese privind şi a întrebărilor intereselor;
evoluția personală
4. PLANIFICAREA 4.1.PLANIFICAREA - portofoliul personal pentru
CARIEREI CARIEREI clasele a V-a – a VIII-a;
- portofoliul personal pentru - discuții de grup privind traseele
clasele V-VIII: desene, 4.1. să elaboreze educaționale posibile după
rezultate ale aplicării portofoliul personal, Prejudecăți 1 terminarea clasei a VIII-a;
chestionarelor și a fișelor de pentru conturarea unui referitoare la S12 - simulare: completarea unor
autoevaluare a intereselor și traseu educașional și profesii 25-29 XI formulare cu opțiunile posibile
abilităților, diplome și profesional pentru clasa a IX-a.
certificate obținute,
rezultatele diferitelor
concursuri și ale activităților
de voluntariat, sugestii,
recomandări
5.CALITATEA STILULUI 5.1 CALITATEA VIEȚII 5.1. să-și autoevalueze - dezbateri, studii de caz,
DE VIAŢĂ PERSONALE convingerile, atitudinile Obiceiuri problematizări, pe tema
- factori determinanți ai și comportamentele alimentare 1 S13 opțiunilor educaționale și de
dezvoltării personale definitorii pentru sănătoase 2-6 XII viață;
dezvoltarea personală - proiecte individuale de
dezvoltare, cu identificarea
opțiunilor educaționale și
profesionale.
1.AUTOCUNOAȘTERE ȘI 1.1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1.să-și autoevalueze - chestionare și fișe de
DEZVOLTARE - autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele Autoevaluarea S14 autoevaluarepentru identificarea
PERSONALĂ puncte tari, puncte slabe, slabe, în raport cu propriilor 1 9-13 XII punctelor tari, a celor slabe și a
caracteristici personale. propriile interese privind capacități intereselor;
evoluția personală - portofoliul resurselor
personale.
4. PLANIFICAREA 4.1. MARKETING 4.1. să argumenteze
CARIEREI PERSONAL împortanța elementelor - joc de rol;
- scrisoare de intenție și CV, de marketing personal - discuții de grup;
structură, elemente pentru găsirea unui loc S15 -scrisoare de intenție și CV
obligatorii, greșeli în de muncă Scrisoarea de 1 16-20 XII pentru diferite situații ipotetice
redactarea unei scrisori de 4.2. să demonstreze intenție și CV-ul de găsire a unui loc de muncă;
intenție sau CV importanța portofoliului
pentru conturarea unui
traseu educațional și
profesional
Şcoala Gimnazială Avram Iancu
Satu Mare Clasa a VIII-a ( 1 h/săptămână)
Profesor: Erdei Larisa Gabriela Anul şcolar 2019 - 2020
Disciplina: CONSILIERE ŞI ORIENTARE

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


SEMESTRUL II

MODULUL CONȚINUTURI OBIECTIVE DE TEMA NR. SĂPT. STRATEGII DE LUCRU


REFERINȚĂ ORE
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 AUTOCUNOAŞTERE - chestionare și fișe de
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine: ce este 1.1.să dovedească încredere autoevaluare pentru
PERSONALĂ stima de sine şi în ce situaţii în sine, în diferite situații „Puncte tari 1 S16 identificarea punctelor tari, a
se manifestă. Atitudinea – 13-17 I punctelor slabe și a intereselor;
pozitivă faţă de propria puncte slabe - exersarea comportamentelor
persoană ” de grup în conformitate cu
anumite norme ;
3.MANAGEMENTUL 3.1 MANAGEMENTUL 3.1. să se documenteze în - selectarea informațiilor utile
INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR privința opțiunilor pentru pentru decizia privind traseul
ÎNVĂŢĂRII - surse de informare cu clasa a IX-a, utilizând TIC educațional, accesând
privire la filierele, profilurile 3.2. să analizeze informațiile portalurile www.edu.ro ,
și specializările de actualitate cu privire la ofertele „Cartea –cel 1 S17 www.admitere.edu.ro ;
din învățământul liceal/ educaționale după finalizarea mai bun 20-23 I - discuții de grup privind
școală profesională clasei a VIII-a. prieten ?” avantajele și limitele utilizării
(publicații, site-uri, web, TIC, pentru informarea cu
baze de date etc.) ; avantaje privire la opțiunile pentru clasa
și limite ale utilizării TIC a IX-a.
pentru informarea cu privire - discuții de grupprivind
la opțiunile pentru clasa a IX- avantajele și limitele utilizării
a; TIC, pentru informarea cu
- criterii de analiză a privire la opțiunile pentru clasa
informațiilor referitoare la a IX-a;
ofertele educaționale:
relevanța, actualitatea,
corectitudinea etc.;
1. AUTOCUNOAŞTERE 1.2 SCHIMBARE, 1.2 să analizeze varietatea - exerciţii pentru cunoaşterea
ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE, schimbărilor specifice de sine;
PERSONALĂ DEZVOLTARE dezvoltării umane „Pubertate, - chestionare şi fișe de
- etapele dezvoltării umane: adolescență, 1 S18 autoevaluare pentru
copilărie, pubertate, maturitate” 27 I-31 I identificarea punctelor tari, a
adolescenţa, tinereţe, celor slabe și a intereselor
maturitate, bătrâneţe
2.COMUNICARE ŞI 2.1 MANAGEMENTUL 2.1 să exerseze tehnici de - exerciții de educare a unor
ABILITĂŢI SOCIALE EMOŢIILOR autocontrol; „Politețea, caractere, norme de politețe în
- importanţa haină de 1 S19 diverse situații;
autocontrolului, sărbătoare” 3-7 II
responsabilitatea pentru
consecinţele propriilor
acţiuni
5.CALITATEA STILULUI 5.2 CALITATEA VIEŢII 5.2. să analizeze - exerciții de identificare a
DE VIAŢĂ PERSONALE mecanismele eficiente de modalităților de adaptare în
- factorii determinanți ai adaptare în situații de stres „Minte 1 S20 diverse situații potențial
dezvoltării personale; sau de criză; sănătoasă în 10-14 II stresante;
- situații de criză; reacții corp
emoționale și sănătos”
comportamentale în situații
de criză ( catastrofe naturale,
violență, accidente etc.) și
modalități de reacție;
4.PLANIFICAREA 4.1 PLANIFICAREA 4.1 să -și analizezepropriile Studii de caz pentru
CARIEREI CARIEREI opțiuni privind diferite identificarea criteriilor de
-criterii de analiză și de meserii/ocupații, utilizând „Dicţionarul 1 S21 alegere a unei meserii
alegere a unei meserii diferite criterii ocupaţiilor” 17-21 II Discuții cu membrii
- decizie personală, comunității cu privire la
informatăși responsabilă cu criterii de alegere a traseului
privire la alegerea meseriei educațional, a meseriei
/ocupației
5.CALITATEA STILULUI 5.2 CALITATEA VIEŢII 5.2.să identifice alternativa -dezbateri, studii de caz,
DE VIAŢĂ PERSONALE optimă de soluţionare a unei „Tutunul, problematizări pe respectivele
- factorii determinanți ai probleme personale, pornind alcoolul, S22 teme;
dezvoltării personale; de la resursele şi interesele drogul- 1 24-28 II - informare cu privire la
- situații de criză; reacții proprii; semne ale consecințele grave ale
emoționale și maturității ” consumului de cafea, tutun,
comportamentale în situații alcool, drog;
de criză ( catastrofe naturale, - discuții de grup privind
violență, accidente etc.) și diferențele dintre „îmi place”,
modalități de reacție; „am nevoie”, „ vreau”, „îmi
face bine”
2.COMUNICARE ŞI 2.2. ABILITĂŢI SOCIALE 2.1. să explice importanța
ABILITĂŢI SOCIALE - responsabilitatea socială în responsabilității sociale în „Nu pentru - dezbatere.
contexte precum familia, diferite contexte școală să 1 S23 -exerciții de identificare a
școala si comunitatea învățăm, ci 2-6 III situațiilor în care este necesară
pentru viață” asumarea responsabilității
individuale și sociale
1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1.să-și autoevalueze - chestionare și fișe de
ȘI DEZVOLTARE - autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele slabe, autoevaluare pentru
PERSONALĂ puncte tari, puncte slabe, în raport cu propriile interese Pregătirea S24 identificarea punctelor tari, a
caracteristici personale privind evoluția personală pentru 1 9-13 III celor slabe și a intereselor;
schimbare, - portofoliul resurselor
pentru anii personale;
de liceu
3.MANAGEMENTUL 3.2. să aplice tehnici de - exerciții specigfice gândirii
INFORMAŢIILOR ŞI 3.2. ÎNVĂŢARE stimulare a creativității în Surse de S25 critice;
ÎNVĂŢĂRII EFICIENTĂ propria activitate de învățare informare 16-20 III - exersarea deprinderilor de
- gândirea critică și pentru 1 învățare eficientă
autocontrolul asupra propriei orientarea
învățări școlară
4. PLANIFICAREA 4.1.PLANIFICAREA 4.1. să utilizeze în contexte - discuții de grup, joc de rol pe
CARIEREI CARIEREI adecvate termenii de muncă, tema „Ce-mi doresc în viitor”
-criterii de analiză și de ocupație și carieră Cariera – - argumente pro/contra unor
alegere a unei meserii între dorință 1 S26 meserii, să înțeleagă faptul că
- decizie personală, și realitate 23-27 III nu există munci demne și
informatăși responsabilă cu munci nedemne, ci oameni
privire la alegerea meseriei care știu/nu știu să prețuiască
munca și semenii;

Săptămâna ”Școala Altfel” se desfășoară în intervalul 30 martie-3 aprilie ( S27).

1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1. AUTOCUNOAȘTERE 1.1.să-și autoevalueze - portofoliul resurselor


ȘI DEZVOLTARE - autoevaluare: interese, punctele tari și pe cele slabe, Cum aflu ce S28 personale;
PERSONALĂ puncte tari, puncte slabe, în raport cu propriile interese îmi oferă un 1 22-24 IV
caracteristici personale privind evoluția personală liceu?
5. CALITATEA 5.1. CALITATEA VIEȚII 5.1. să-și autoevalueze - simulare : completarea
STILULUI DE VIAȚĂ PERSONALE convingerile, atitudinile și formularelor cu opțiunile
- factorii determinanți ai comportamentele definitorii Cum posibile pentru clasa a IX-a;
dezvoltării personale; pentru dezvoltarea personală completez S29 - discuții de grup privind
- situații de criză; reacții 5.2. să analizeze fișa de 1 27-30 IV traseele educaționale posibile
emoționale și mecanismele eficiente de opțiuni după terminarea clasei a VIII-a
comportamentale în situații adaptare în situații de stres
de criză ( catastrofe naturale, sau criză
violență, accidente etc.) și
modalități de reacție;
1.AUTOCUNOAŞTERE 1.1 AUTOCUNOAŞTERE 1.2 să analizeze varietatea - exerciţii pentru cunoasterea
ŞI DEZVOLTARE Stima de sine: ce este schimbărilor specifice S30 de sine;
PERSONALĂ stima de sine şi în ce situaţii dezvoltării umane Cum mă văd 2 4-8 V - portofoliul
se manifestă. în viitor resurselor personale;
Atitudinea pozitivă faţă de - chestionare şi exerciţii
propria persoană S31 metaforice pentru identificarea
11-15 V intereselor şi abilităților
personale.
2.COMUNICARE ŞI 2.2. ABILITĂŢI SOCIALE 2.1. să explice importanța Comunicare 1 S 32 - dezbatere.
ABILITĂŢI SOCIALE - responsabilitatea socială în responsabilității sociale în a asertivă 18-22 V -exerciții de identificare a
contexte precum familia, diferite contexte situațiilor în care este necesară
școala si comunitatea asumarea responsabilității
individuale și sociale
4. PLANIFICAREA 4.1 PLANIFICAREA 4.1. să utilizeze în contexte Aspecte 2 S 33 - discuții de grup;
CARIEREI CARIEREI adecvate termenii de muncă, importante 25-29 V -exprimarea unor opinii și
-criterii de analiză și de ocupație și carieră în alegerea valori personale;
alegere a unei meserii meseriei - argumente pro/contra unor
- decizie personală, S 34 meserii.
informatăși responsabilă cu ”Rămas bun, 2-5VI
privire la alegerea meseriei gimnaziu!”

Nr. crt. TEMA SĂPTĂMÂNA DATA


1. Rezolvarea problemelor organizatorice ale colectivului de elevi S1 9-13 IX
2. Regulile clasei, prelucrarea regulamentului școlii S2 16-20 IX
3. Fiecare este unic în felul lui, să ne cunoaștem mai bine S3 23-27 IX
4. Ce înseamnă să fii cult și civilizat? S4 30IX-4X
5. Știu să-mi organizez timpul S5 7-11 X
6. Arta de a-i accepta pe ceilalți S6 14-18 X
7. Eu și pasiunile mele S7 21-25 X
8. Avantaje și limite ale folosirii TIC S8 28 X-1 XI
9. Toleranță și intoleranță S9 4-8 XI
10. Siguranța mea și a celor din jur în cazul catastrofelor naturale S10 11-15 XI
11. Adolescența – vârsta idealurilor și a întrebărilor S11 18-22 XI
12. Prejudecăți referitoare la profesii S12 25-29 XI
13. Obiceiuri alimentare sănătoase S13 2-6 XII
14. Autoevaluarea propriilor capacități S14 9-13 XII
15. Scrisoarea de intenție și CV-ul S15 16-20XII

Nr. crt. TEMA SĂPTĂMÂNA DATA


1. Puncte tari-puncte slabe S16 13-17 I
2. Cartea – cel mai bun prieten S17 20-23 I
3. Pubertate, adolescență, maturitate S18 27I- 31 I
4. Politețea – haină de sărbătoare S19 3-7 II
5. Minte sănătoasă în corp sănătos S20 10-14 II
6. Dicționarul ocupațiilor S21 17-21 II
7. Tutunul, alcoolul, drogul – semne ale maturității S22 24-28 II
8. Nu pentru școală învățăm, ci pentru viață S23 2-6 III
9. Pregătirea pentru schimbare, pentru anii de liceu S24 9-13 III
10. Surse de informare pentru orientarea școlară S25 16-20 III
11. Cariera – între dorință și realitate S26 23-27 III
12. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S27- la decizia 30 III-3IV
școlii
13. Cum aflu ce îmi oferă un liceu? S28 22-24 IV
12. Cum completez fișa de opțiuni? S29 27-30 IV
13. Cum mă văd în viitor S30-31 4 V-15 V
14. Comunicarea asertivă S 32 18-22 V
15. Aspecte importante în alegerea meseriei S 33 25-29 V
16. Rămas bun, școală! S34 2-5 VI