Sunteți pe pagina 1din 18

Axa Prioritara 6.

Educaţie şi competenţe
Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Denumire apel: Innotech Student
Cod apel POCU/829/6/13/Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI - Innotech Student

Lista finală a proiectelor selectate la finanţare după soluționarea contestațiilor - apel 829

Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie


Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
Obiectivul general al proiectului se poate atinge
universitar care își găsesc un
Strada loc de muncă urmare a
prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale
ARC – PRINCIPALA accesului la activități de
a 350 persoane (cursanți, studenți - 12%
organism rromi/rural) care doresc sa dezvolte o activitate
"ASOCIAȚIA Antreprenoriat, nr. 302, învățare la un potențial loc de
1 140424 neguvernamental Centru 100 independenta, precum si subventionarea a 13 9.636.004,36 9.551.893,84 8.119.109,71 1.432.784,13 84.110,52
GETICA" Responsabilitate, Bălăuşeri, muncă / cercetare/ inovare, cu
planuri de afaceri in vederea cresterii ocuparii
Mureş, nonprofit accent pe sectoarele
Creativitate economice cu potențial
persoanelor prin sustinerea infiintarii
România competitiv identificate
intreprinderilor cu profil SNC pe perioada
proiectului.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada terțiar universitar și non
Obiectivul general al proiectului consta in
ASOCIAȚIA Turturelelor universitar care își găsesc un
cresterea gradului de ocupare a absolventilor de
"PARTNET - InnoHub - Student nr. 11A, Bl. C, loc de muncă urmare a
invatamant tertiar universitar si non universitar,
Et. 2, Sector 3, organism accesului la activități de
cu accent pe sectoarele economice cu potential
PARTENERIAT inovator, învățare la un potențial loc de
2 140381 Municipiul neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 competitiv si domeniile de specializare 9.686.035,57 9.686.035,57 8.233.130,24 1.452.905,33 0,00
PENTRU Antreprenor de Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu
inteligenta, ca urmare a accesului a 341 de
nonprofit accent pe sectoarele
DEZVOLTARE succes Bucureşti, economice cu potențial
studenti din regiunile de implementare ale
DURABILĂ" proiectului la un pachet de activitati formative
030881, competitiv identificate
antreprenoriale.
România conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

1
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada terțiar universitar și non
Obiectivul general al proiectului consta in
ASOCIAȚIA Turturelelor universitar care își găsesc un
cresterea gradului de ocupare a absolventilor de
"PARTNET - nr. 11A, Bl. C, loc de muncă urmare a
invatamant tertiar universitar si non universitar,
SMART STUDENT – Et. 2, Sector 3, organism accesului la activități de
cu accent pe sectoarele economice cu potential
PARTENERIAT învățare la un potențial loc de
3 142129 Studenti inovatori, Municipiul neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 competitiv si domeniile de specializare 9.685.281,87 9.685.281,87 8.232.489,59 1.452.792,28 0,00
PENTRU Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu
inteligenta, ca urmare a accesului a 341 de
tineri antreprenori nonprofit accent pe sectoarele
DEZVOLTARE Bucureşti, economice cu potențial
studenti din regiunile de implementare ale
DURABILĂ" proiectului la un pachet de activitati formative
030881, competitiv identificate
antreprenoriale.
România conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada terțiar universitar și non
Obiectivul general al proiectului consta in
ASOCIAȚIA Turturelelor universitar care își găsesc un
cresterea gradului de ocupare a absolventilor de
"PARTNET - nr. 11A, Bl. C, loc de muncă urmare a
invatamant tertiar universitar si non universitar,
STAR – STudent Et. 2, Sector 3, organism accesului la activități de
cu accent pe sectoarele economice cu potential
PARTENERIAT învățare la un potențial loc de
4 140434 astazi, AntreprenoR Municipiul neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 competitiv si domeniile de specializare 9.686.219,98 9.676.110,94 8.233.286,99 1.442.823,95 10.109,04
PENTRU Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu
inteligenta, ca urmare a accesului a 341 de
maine nonprofit accent pe sectoarele
DEZVOLTARE Bucureşti, economice cu potențial
studenti din regiunile de implementare ale
DURABILĂ" proiectului la un pachet de activitati formative
030881, competitiv identificate
antreprenoriale.
România conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non Obiectivul general al proiectului il reprezinta
ASOCIAȚIA universitar care își găsesc un cresterea angajabilitatii studentilor printr-o serie

,,CENTRUL DE Strada Mihai loc de muncă urmare a de activitati de formare profesionala in domeniul
Eminescu nr. organism accesului la activități de antreprenorial, mentorat, activitati de invatare
CONSULTANȚĂ ȘI Sud-Vest învățare la un potențial loc de practica si actiuni de sustinere a initiativei
5 141274 EntrepLoading... 35, Municipiul neguvernamental 100 9.669.584,07 9.657.811,78 8.219.146,45 1.438.665,33 11.772,29
MANAGEMENT AL Slatina, Olt,
Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu antreprenoriale in sectoare economice cu
nonprofit accent pe sectoarele potential competitiv, care vor conduce la
PROIECTELOR" România economice cu potențial dezvoltarea de competente antreprenoriale si de
EUROPROJECT competitiv identificate aptitudini de munca necesare insertiei acestora
conform SNC şi domeniile de pe piata muncii.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non Obiectivul general al proiectului il reprezinta
ASOCIAȚIA universitar care își găsesc un cresterea angajabilitatii studentilor Universitatii

,,CENTRUL DE Strada Mihai loc de muncă urmare a din Craiova printr-o serie de activitati de formare
Eminescu nr. organism accesului la activități de profesionala in domeniul antreprenorial,
CONSULTANȚĂ ȘI Sud-Vest învățare la un potențial loc de mentorat, activitati de invatare practica si actiuni
6 141750 StartUp Mode 35, Municipiul neguvernamental 100 9.683.327,88 9.683.327,88 8.230.828,70 1.452.499,18 0,00
MANAGEMENT AL Slatina, Olt,
Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu de sustinere a initiativei antreprenoriale in
nonprofit accent pe sectoarele sectoare economice cu potential competitiv, care
PROIECTELOR" România economice cu potențial vor conduce la dezvoltarea de competente
EUROPROJECT competitiv identificate antreprenoriale si de aptitudini de munca
conform SNC şi domeniile de necesare insertiei acestora pe piata muncii.
specializare inteligentă
conform SNCDI

2
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Obiectivul general al proiectului consta in
terțiar universitar și non
consolidarea gradului de ocupare al pentru 342
Strada ARTEI universitar care își găsesc un
studenți și masteranzi și doctoranzi, viitori
nr. 7/3, loc de muncă urmare a
absolventi de invatamant superior in domenii de
ASOCIAȚIA Municipiul organism accesului la activități de
activitate identificate ca fiind de viitor printr-un
învățare la un potențial loc de
7 142131 CULTURALĂ Student Start-up 1.0 Târgu Mureş, neguvernamental Centru 100 muncă / cercetare/ inovare, cu
program integrat de formare, consiliere și stagii 9.549.212,13 9.535.247,85 8.116.830,39 1.418.417,46 13.964,28
AMPHION Mureş, nonprofit și finanțare pentru cel putin 13 intreprinderi cu
accent pe sectoarele
obiect de activitate in în sectoarele economice cu
540056, economice cu potențial
potențial competitiv identificate conform SNC și
România competitiv identificate
domeniile de specializare inteligentă conform
conform SNC şi domeniile de
SNCDI.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada Piata terțiar universitar și non
Obiectivul general al proiectului este sporirea
Pache universitar care își găsesc un
impactului pe piata fortei de muncă a educatiei si
Protopopescu loc de muncă urmare a
a sistemelor de formare si facilitarea tranzitiei de
nr. 13, organism accesului la activități de
la educaţie la piaţa forţelor de muncă, prin
ASOCIAȚIA învățare la un potențial loc de
8 140402 StudentBiz Municipiul neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 cresterea numărului absolvenilor de învățamant 9.680.099,24 9.637.740,38 8.209.861,42 1.427.878,96 42.358,86
DEZVOLTARE.RO Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu
tertiar universitar și non universitar care isi
nonprofit accent pe sectoarele
găsesc un loc de muncă in sectoarele economice
Bucureşti, economice cu potențial
cu potențial competitiv conform SNC/SNCDI in
021401, competitiv identificate
regiunile mai putin dezvoltate al Romaniei.
România conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Obiectivul general al proiectului: Prin acest


Creșterea numărului
proiect se propune o schimbare semnificativa la
absolvenților de învățământ
nivelul regiunilor Sud-Vest Oltenia si Sud-
Strada Calea terțiar universitar și non
Muntenia, nu doar prin activitatile propuse, dar
universitar care își găsesc un
SMART: Solutii Severinului nr. loc de muncă urmare a
si prin promovarea si insuflarea catre participanti
ASOCIAŢIA 195A, nu este accesului la activități de
a urmatorului motto: ”Educatia si formarea
Moderne pentru organism initiala trebuie sa fie completate prin invatarea
EXCELSIOR PENTRU cazul, Sud-Vest învățare la un potențial loc de
9 141760 Antreprenoriat de neguvernamental 100 permanenta, pe tot parcursul vietii. Nivelul de 9.685.593,10 9.685.593,10 8.232.754,14 1.452.838,96 0,00
EXCELENŢĂ ÎN Municipiul Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu
educatie ridicat al individului se coreleaza cu
succes in Randul Târgu Jiu, Gorj, nonprofit accent pe sectoarele
EDUCAŢIE carierele de succes si veniturile – insa - invatarea
Tinerilor 210204,
economice cu potențial
pe parcursul vietii este esentiala pentru
competitiv identificate
România mentinerea unei productivitati adecvate, pentru
conform SNC şi domeniile de
facilitarea vietii profesionale prelungite, in
specializare inteligentă
contextul schimbarilor tehnologice rapide care
conform SNCDI
caracterizeaza societatea contemporana”

Creșterea numărului Obiectivul general : Prin acest proiect se propune


absolvenților de învățământ o schimbare semnificativa la nivelul regiunii Sud-
Strada Calea terțiar universitar și non Vest Oltenia, nu doar prin activitatile propuse,
universitar care își găsesc un dar si prin promovarea si insuflarea catre
STAR: Sprijin activ Severinului nr. loc de muncă urmare a participanti a urmatorului motto: ”Educatia si
ASOCIAŢIA 195A, nu este accesului la activități de formarea initiala trebuie sa fie completate prin
pentru Tinerii organism
EXCELSIOR PENTRU cazul, Sud-Vest învățare la un potențial loc de invatarea permanenta, pe tot parcursul vietii.
10 140877 Antreprenori din neguvernamental 100 9.685.593,10 9.685.593,10 8.232.754,14 1.452.838,96 0,00
EXCELENŢĂ ÎN Municipiul Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu Nivelul de educatie ridicat al individului se
Regiunea Sud-Vest Târgu Jiu, Gorj, nonprofit accent pe sectoarele coreleaza cu carierele de succes si veniturile –
EDUCAŢIE
Oltenia 210204,
economice cu potențial insa - invatarea pe parcursul vietii este esentiala
competitiv identificate pentru mentinerea unei productivitati adecvate,
România conform SNC şi domeniile de pentru facilitarea vietii profesionale prelungite, in
specializare inteligentă contextul schimbarilor tehnologice rapide care
conform SNCDI caracterizeaza societatea contemporana”.

3
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului Obiectivul general : Prin acest proiect se propune


absolvenților de învățământ o schimbare semnificativa la nivelul regiunii Sud-
Strada Calea terțiar universitar și non Vest Oltenia și Sud Est, nu doar prin activitatile
universitar care își găsesc un propuse, dar si prin promovarea si insuflarea
SUCCES: Studiile Severinului nr. loc de muncă urmare a catre participanti a urmatorului motto: ”Educatia
ASOCIAŢIA
Universitare, Calea 195A, nu este organism accesului la activități de si formarea initiala trebuie sa fie completate prin
EXCELSIOR PENTRU cazul, Sud-Vest învățare la un potențial loc de invatarea permanenta, pe tot parcursul vietii.
11 140878 Catre neguvernamental 100 9.685.593,10 9.685.593,10 8.232.754,14 1.452.838,96 0,00
EXCELENŢĂ ÎN Municipiul Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu Nivelul de educatie ridicat al individului se
antreprenoriat Târgu Jiu, Gorj, nonprofit accent pe sectoarele coreleaza cu carierele de succes si veniturile –
EDUCAŢIE
Eficient si Sustenabil 210204,
economice cu potențial insa - invatarea pe parcursul vietii este esentiala
competitiv identificate pentru mentinerea unei productivitati adecvate,
România conform SNC şi domeniile de pentru facilitarea vietii profesionale prelungite, in
specializare inteligentă contextul schimbarilor tehnologice rapide care
conform SNCDI caracterizeaza societatea contemporana”.

Creșterea numărului
Obiectivul general al proiectului este cresterea
Strada absolvenților de învățământ
numarului de absolventi de invatamant tertiar
Voronet nr. terțiar universitar și non
universitar care isi gasesc un loc de munca ca
universitar care își găsesc un
11, Bloc D6, loc de muncă urmare a
urmare a dezvoltarii unui program compex de
Sc.A, Et.4, sprijin in vederea ocuparii pe cont propriu prin
Student organism accesului la activități de
dezvoltare antreprenoriala in vederea dezvoltarii
Ap.13, Sector învățare la un potențial loc de
12 141080 ASOCIAȚIA EXINO antreprenor in neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 unei afaceri intr-unul din sectoarele idetificate ca 9.650.275,66 9.594.238,15 8.155.102,43 1.439.135,72 56.037,51
3, Municipiul muncă / cercetare/ inovare, cu
si competitive prin intermediul Strategiei
regiunea Centru Bucureşti, nonprofit accent pe sectoarele
Nationale pentru Competitivitate 2014-2020
economice cu potențial
Bucureşti, competitiv identificate
(SNC2014-2020) in corelare cu domeniile de
031552, specializare inteligenta identificate prin
conform SNC şi domeniile de
intermediul Strategiei Nationale pentru
România specializare inteligentă
Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020.
conform SNCDI

Creșterea numărului
Obiectivul general al proiectului este cresterea
Strada absolvenților de învățământ
numarului de absolventi de invatamant tertiar
Voronet nr. terțiar universitar și non
universitar care isi gasesc un loc de munca ca
universitar care își găsesc un
11, Bloc D6, loc de muncă urmare a
urmare a dezvoltarii unui program compex de
Student Sc.A, Et.4, accesului la activități de
sprijin in vederea ocuparii pe cont propriu prin
organism dezvoltare antreprenoriala in vederea dezvoltarii
antreprenor in Ap.13, Sector învățare la un potențial loc de
13 142005 ASOCIAȚIA EXINO neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 unei afaceri intr-unul din sectoarele idetificate ca 9.654.275,66 9.598.038,15 8.158.332,43 1.439.705,72 56.237,51
regiunea Sud 3, Municipiul muncă / cercetare/ inovare, cu
si competitive prin intermediul Strategiei
Bucureşti, nonprofit accent pe sectoarele
Muntenia economice cu potențial
Nationale pentru Competitivitate 2014-2020
Bucureşti, competitiv identificate
(SNC2014-2020) in corelare cu domeniile de
031552, specializare inteligenta identificate prin
conform SNC şi domeniile de
intermediul Strategiei Nationale pentru
România specializare inteligentă
Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020.
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
Strada Bl. universitar care își găsesc un
ASOCIAȚIA Republicii nr. loc de muncă urmare a
Prin obiectivul general al proiectului „innoCENT
FILANTROPICĂ 8, Municipiul organism accesului la activități de
NORD-VEST”, beneficiarul urmareste dezvoltarea
innoCENT NORD- învățare la un potențial loc de
14 141999 "SFÂNTUL IERARH Baia Mare, neguvernamental Nord-Vest 100 unei abordari integrate de masuri de sprijin 9.677.777,66 9.677.777,66 8.226.111,00 1.451.666,66 0,00
VEST Maramureş,
muncă / cercetare/ inovare, cu
pentru un numar de 341 de persoane din mediul
IOSIF nonprofit accent pe sectoarele
urban si rural din Regiunile Nord-Vest si Centru
MĂRTURISITORUL" 430241, economice cu potențial
ale Romaniei.
România competitiv identificate
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

4
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Obiectivul general este creșterea numărului
terțiar universitar și non
absolvenților de învățământ terțiar universitar și
universitar care își găsesc un
non universitar care își găsesc un loc de muncă
ASOCIAŢIA GRUP Strada Putna loc de muncă urmare a
urmare a accesului la activități de învățare la un
nr. 551, organism accesului la activități de
potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu
DE ACŢIUNE învățare la un potențial loc de
15 142100 Atelierul de business Pojorâta, neguvernamental Nord-Est 100 accent pe sectoarele economice cu potențial 9.678.689,33 9.628.514,51 8.194.266,54 1.434.247,97 50.174,82
LOCALĂ BUCOVINA Suceava,
muncă / cercetare/ inovare, cu
competitiv identificate conform SNC şi domeniile
nonprofit accent pe sectoarele
DE MUNTE România economice cu potențial
de specializare inteligentă conform SNCDI prin
formarea in domeniul antreprenoriatului pentru
competitiv identificate
341 studenti, doctoranzi si cursanti din regiunile
conform SNC şi domeniile de
mai putin dezvoltate ale Romaniei.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general al proiectului consta in
ASOCIAŢIA PENTRU Strada Strada terțiar universitar și non facilitarea accesului la educatie competitiva
DEZVOLTARE ŞI București nr. universitar care își găsesc un pentru crearea unei economii inteligente, prin

PROMOVARE Student - Nr. 94, Bl. H3, loc de muncă urmare a sprijinirea antreprenoriatului si ocuparii in randul
Sc A, Ap.3,, organism accesului la activități de studentilor astfel incat sa fie sustinuta cresterea
SOCIO Antreprenor - învățare la un potențial loc de numarului absolventilor de invatamant tertiar
16 141845 Municipiul neguvernamental Sud - Muntenia 100 9.636.745,71 9.636.745,71 8.191.233,86 1.445.511,85 0,00
ECONOMICĂ " antreprenoriat Alexandria,
muncă / cercetare/ inovare, cu universitar care isi gasesc un loc de munca
nonprofit accent pe sectoarele urmare a accesului la activitati de invatare la un
CATALACTICA " pentru viitor! Teleorman, economice cu potențial potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu
FILIALA 140081, competitiv identificate accent pe sectoarele economice cu potential
TELEORMAN România conform SNC şi domeniile de competitiv identificate conform SNC si domeniile
specializare inteligentă de specializare inteligenta conform SNCDI.
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non Obiectivul general al proiectului: Scopul declarat
Strada universitar care își găsesc un al cererii de finantare este acela de a contribui la
Alexandru loc de muncă urmare a consolidarea gradului de ocupare al absolvenților
ASOCIAŢIA Ioan Cuza nr. organism accesului la activități de de învățământ superior în domenii de activitate
STUDENT - Sud-Vest învățare la un potențial loc de identificate ca fiind de viitor în vederea
17 140236 PSIHOLOGILOR 1, Municipiul neguvernamental 100 9.677.407,13 9.677.407,13 8.225.796,06 1.451.611,07 0,00
ANTREPRENOR Târgu Jiu, Gorj,
Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu dezvoltării unei economii competitive bazată pe
GORJENI nonprofit accent pe sectoarele cunoaștere. Totodată, activitatile propuse
210132, economice cu potențial contribuie direct la reducerea perioadei de timp
România competitiv identificate de la absolvirea studiilor superioare până la
conform SNC şi domeniile de ocuparea pe piața muncii a absolvenților.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada terțiar universitar și non Obiectivul general al proiectului : Scopul declarat
Enachita universitar care își găsesc un al cererii de finantare este acela de a contribui la
Vacarescu nr. loc de muncă urmare a consolidarea gradului de ocupare al absolvenților
BPI MANAGEMENT 22B, sector 4, accesului la activități de de învățământ superior în domenii de activitate
Antreprenori de întreprindere învățare la un potențial loc de identificate ca fiind de viitor în vederea
18 141767 CONSULTING Municipiul Bucureşti - Ilfov 100 9.686.120,77 9.576.695,65 8.140.191,44 1.436.504,21 109.425,12
viitor Bucureşti,
mijlocie muncă / cercetare/ inovare, cu dezvoltării unei economii competitive bazată pe
ROMÂNIA SRL accent pe sectoarele cunoaștere. Totodată, activitatile propuse
Bucureşti, economice cu potențial contribuie direct la reducerea perioadei de timp
040157, competitiv identificate de la absolvirea studiilor superioare până la
România conform SNC şi domeniile de ocuparea pe piața muncii a absolvenților.
specializare inteligentă
conform SNCDI

5
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada terțiar universitar și non Obiectivul general al proiectului : Scopul declarat
Enachita universitar care își găsesc un al cererii de finantare este acela de a contribui la
Vacarescu nr. loc de muncă urmare a consolidarea gradului de ocupare al absolvenților
BPI MANAGEMENT 22B, sector 4, accesului la activități de de învățământ superior în domenii de activitate
Pepiniera de întreprindere învățare la un potențial loc de identificate ca fiind de viitor în vederea
19 141768 CONSULTING Municipiul Bucureşti - Ilfov 100 9.686.120,77 9.576.695,65 8.140.191,44 1.436.504,21 109.425,12
antreprenoriat Bucureşti,
mijlocie muncă / cercetare/ inovare, cu dezvoltării unei economii competitive bazată pe
ROMÂNIA SRL accent pe sectoarele cunoaștere. Totodată, activitatile propuse
Bucureşti, economice cu potențial contribuie direct la reducerea perioadei de timp
040157, competitiv identificate de la absolvirea studiilor superioare până la
România conform SNC şi domeniile de ocuparea pe piața muncii a absolvenților.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Obiectivul general al proiectului constă în
terțiar universitar și non
creșterea ratei de ocupare a studenților, prin
SEED ACCELERATOR Strada universitar care își găsesc un
derularea unui program integrat de
CAMERA 2020! – Susținerea Sirenelor nr. loc de muncă urmare a
antreprenoriat, în cadrul căruia 350 de studenți
67-69, organism accesului la activități de
vor beneficia de formare autorizată în
AUDITORILOR antreprenoriatului învățare la un potențial loc de
20 141145 Municipiul neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 dezvoltarea de competențe antreprenoriale, iar 9.673.619,14 9.651.338,85 8.222.576,24 1.428.762,61 22.280,29
FINANCIARI DIN prin înființarea de Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu
22 dintre acestia, cu initiative antreprenoriale și
nonprofit accent pe sectoarele
ROMÂNIA start-up-uri în Bucureşti, economice cu potențial
cu planuri de afaceri viabile vor fi selectati pentru
domenii inovative a beneficia de un program intensiv de pregatire
România competitiv identificate
antreprenoriala (mentorat, consultanta, stagii de
conform SNC şi domeniile de
practica si intreprinderi simulate).
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada Obiectivul general al proiectului constă în
terțiar universitar și non
creșterea ratei de ocupare a studenților, prin
Alexandru universitar care își găsesc un
derularea unui program integrat de
Fii SMART! – Constantinescu loc de muncă urmare a
antreprenoriat, în cadrul căruia 350 de studenți
CAMERA nr. 61, organism accesului la activități de
vor beneficia de formare autorizată în
Student Implicat in învățare la un potențial loc de
21 142030 CONSULTANȚILOR Municipiul neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 dezvoltarea de Competențe antreprenoriale, iar 9.686.619,98 9.628.955,65 8.184.612,29 1.444.343,36 57.664,33
Dezvoltarea Start- Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu
22 dintre acestia, cu initiative antreprenoriale și
FISCALI nonprofit accent pe sectoarele
up-urilor de Succes Bucureşti, economice cu potențial
cu planuri de afaceri viabile vor fi selectati pentru
a beneficia de un program intensiv de pregatire
011472, competitiv identificate
antreprenoriala (mentorat, consultanta, stagii de
România conform SNC şi domeniile de
practica si intreprinderi simulate).
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
Obiectivul general al proiectului îl constituie
absolvenților de învățământ
încurajarea spiritului antreprenorial şi generarea
Strada Bd. terțiar universitar și non
unui număr de min. 20 de afaceri în cele 7 regiuni
universitar care își găsesc un
Octavian Goga loc de muncă urmare a
mai puțin dezvoltate din România, prin *măsuri
CAMERA DE nr. 2, accesului la activități de
de promovare a culturii antreprenoriale, prin
Antreprenoriat *sesiuni de formare specifică și prin *acordarea
COMERȚ ȘI Municipiul învățare la un potențial loc de
22 141067 Inovativ pentru camera de comerţ Bucureşti - Ilfov 100 de subvenții, studenților care doresc să-și 9.683.432,61 9.622.292,09 8.178.948,26 1.443.343,83 61.140,52
INDUSTRIE A Bucureşti, muncă / cercetare/ inovare, cu
înființeze o întreprindere, în una din aceste
Studenti - AIS Bucureşti, accent pe sectoarele
ROMÂNIEI economice cu potențial
regiuni. Cele 20 de întreprinderi sprijinite vor
030982, competitiv identificate
activa în sectoarele competitive identificate prin
România SNC sau în domeniile/subdomeniile de
conform SNC şi domeniile de
dezvoltare inteligentă și sănătate identificate prin
specializare inteligentă
SNCDI.
conform SNCDI

6
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
Obiectivul general il reprezintă creșterea
Strada Tudor universitar care își găsesc un
gradului de ocupare al absolvenților de
Vladimirescu loc de muncă urmare a
învățământ superior din regiunea Sud-Vest
CAMERA DE nr. 54, accesului la activități de
Oltenia prin furnizarea unui program integrat de
Student Sud-Vest învățare la un potențial loc de
23 140127 COMERȚ ȘI Municipiul camera de comerţ 100 sprijin tehnico-financar pentru infiintarea si 9.686.149,39 9.686.149,39 8.233.226,99 1.452.922,40 0,00
Antreprenor Târgu Jiu, Gorj,
Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu
dezvoltarea de noi intreprinderi în domenii de
INDUSTRIE GORJ accent pe sectoarele
activitate identificate ca fiind de viitor în vederea
210132, economice cu potențial
dezvoltării unei economii competitive bazată pe
România competitiv identificate
cunoaștere .
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un Obiectivul general al proiectului il reprezinta
CAMERA DE Strada Nicolae loc de muncă urmare a consolidarea gradului de ocupare al absolventilor
Antreprenoriatul - Iorga nr. 82 accesului la activități de de invatamant superior in domenii de activitate
COMERŢ,
oportunitate pentru bis, Municipiul învățare la un potențial loc de identificate ca fiind de viitor in vederea
24 140552 INDUSTRIE ŞI camera de comerţ Nord-Est 100 9.680.679,06 9.589.814,92 8.151.342,75 1.438.472,17 90.864,14
studenti in regiunea Vaslui, Vaslui, muncă / cercetare/ inovare, cu dezvoltarii unei economii competitive bazata pe
AGRICULTURĂ 730124, accent pe sectoarele cunoastere, prin promovarea culturii
NE
VASLUI România
economice cu potențial antreprenoriale in randul studentilor la nivelul
competitiv identificate regiunii Nord-Est.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Obiectivul general al proiectului il reprezinta


Creșterea numărului
consolidarea gradului de ocupare al absolventilor
absolvenților de învățământ
de invatamant superior in domenii de activitate
terțiar universitar și non
identificate ca fiind de viitor in vederea
universitar care își găsesc un
CAMERA DE Strada Nicolae loc de muncă urmare a
dezvoltarii unei economii competitive bazata pe
Antreprenoriatul - Iorga nr. 82 accesului la activități de
cunoastere, prin promovarea culturii
COMERŢ, antreprenoriale in randul studentilor la nivelul
oportunitate pentru bis, Municipiul învățare la un potențial loc de
25 140553 INDUSTRIE ŞI camera de comerţ Nord-Est 100 regiunii Vest, prin implementarea de activitati de 9.680.679,15 9.589.815,01 8.151.342,82 1.438.472,19 90.864,14
studenti in regiunea Vaslui, Vaslui, muncă / cercetare/ inovare, cu
formare antreprenoriala, selectie de planuri de
AGRICULTURĂ 730124, accent pe sectoarele
Vest afaceri, organizare si derulare de activitati de tip
VASLUI România
economice cu potențial
intreprinderi simulate, efectuare de stagii de
competitiv identificate
practica, consiliere/consultanta/mentorat
conform SNC şi domeniile de
ulterior finalizarii procesului de selectie a
specializare inteligentă
planurilor de afaceri, infiintarea unui numar de
conform SNCDI
13 intreprinderi in regiunea Vest.

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
CENTRU Strada bdul organism universitar care își găsesc un Obiectivul general al proiectului este

EUROPEAN Dacia, bl.175J, neguvernamental loc de muncă urmare a consolidarea gradului de ocupare al absolventilor
Sprijin acordat sc.1, ap.4 nr. accesului la activități de de invatamant superior in domenii de activitate
PENTRU nonprofit (persoană Sud-Vest învățare la un potențial loc de identificate ca fiind de viitor in vederea
26 140140 studentilor 4, Municipiul 100 9.620.158,98 9.620.158,98 8.177.135,10 1.443.023,88 0,00
PROMOVAREA ȘI Craiova, Dolj,
juridică de drept Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu dezvoltarii unei economii competitive bazata pe
antreprenori accent pe sectoarele cunoastere si reducerea perioadei de timp de la
INTEGRAREA 200280, privat fără scop economice cu potențial absolvirea studiilor superioare pana la ocuparea
ROMILOR România patrimonial) competitiv identificate pe piata muncii a absolventilor.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

7
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului Obiectivul general al proiectului consta in


absolvenților de învățământ cresterea gradului de ocupare al absolvenților de
Strada terțiar universitar și non învățământ terțiar universitar și non universitar
universitar care își găsesc un (studenți ISCED 5-7, doctoranzi si cursanți ISCED
Progresului nr. loc de muncă urmare a 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile
35A, accesului la activități de organizate la nivelul instit. de înv. superior), din
Student pentru Municipiul învățare la un potențial loc de regiunile NV, SM, Centru, NE, SVO, V si SE în
27 141227 CLEMON SRL întreprindere mică Nord-Vest 100 9.686.293,15 9.623.149,17 8.179.676,87 1.443.472,30 63.143,98
performanta Baia Mare, muncă / cercetare/ inovare, cu domenii de activitate inteligente, identificate ca
Maramureş, accent pe sectoarele fiind de viitor, în vederea dezvoltării unei
economice cu potențial economii competitive bazată pe cunoaștere, prin
430291, competitiv identificate stimularea si sprijinirea initiativei
România conform SNC şi domeniile de antreprenoriale, respectiv infiintarea de
specializare inteligentă intreprinderi noi (start-upuri) si crearea de noi
conform SNCDI locuri de munca.

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada Piata Obiectivul general al proiectului are in vedere
terțiar universitar și non
dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor si a
CONSILIUL W. universitar care își găsesc un
abilitatilor antreprenoriale in vederea sprijinirii
NAȚIONAL AL Maracineanu loc de muncă urmare a
participantilor la invatamantul tertiar universitar
nr. 1-3, organism accesului la activități de
si non universitar, la schimbarile din mediul
INTREPRINDERILOR învățare la un potențial loc de
28 141114 Startup Ingenium Municipiul neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 social si economic, in spiritul principiilor 9.681.700,44 9.681.700,44 8.229.445,40 1.452.255,04 0,00
PRIVATE MICI ȘI Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu
dezvoltarii durabile si inovarii sociale, in acord cu
nonprofit accent pe sectoarele
MIJLOCII DIN Bucureşti, economice cu potențial
sectoarele industriale identificate in Strategia
ROMÂNIA Nationala pentru Competitivitate si a domeniilor
010155, competitiv identificate
de specializare inteligenta din Strategia Nationala
România conform SNC şi domeniile de
de Cercetare, Dezvoltare si Inovare.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada Piata terțiar universitar și non
CONSILIUL W. universitar care își găsesc un

NAȚIONAL AL Maracineanu loc de muncă urmare a


Obiectivul general al proiectului il reprezinta
nr. 1-3, organism accesului la activități de
încurajarea antreprenoriatului si a ocuparii in
INTREPRINDERILOR învățare la un potențial loc de
29 141279 Kickstart Student Municipiul neguvernamental Bucureşti - Ilfov 100 randul studentilor prin sustinerea înfiintarii de 9.681.623,31 9.661.301,00 8.229.379,82 1.431.921,18 20.322,31
PRIVATE MICI ȘI Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu
întreprinderi care activeaza sectoare economice
nonprofit accent pe sectoarele
MIJLOCII DIN Bucureşti, economice cu potențial
cu potential competitiv.
ROMÂNIA 010155, competitiv identificate
România conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada strada terțiar universitar și non
SMART INNOVATE! universitar care își găsesc un
George loc de muncă urmare a Obiectivul general al proiectului: Facilitarea
– Studenți Motivați Cosbuc nr. 25, accesului la activități de inserției pe piața muncii a absolvenților de
EASTERN
în Afaceri apartamentul învățare la un potențial loc de învățământ terțiar în corelare cu nevoile pieței
30 141037 MARKETING microîntreprindere Nord-Est 100 9.686.919,23 9.559.508,71 8.125.582,39 1.433.926,32 127.410,52
Responsabile și 2, Valea muncă / cercetare/ inovare, cu muncii prin susținerea înființării a 22 de
INSIGHTS S.R.L. Lupului, Iaşi, accent pe sectoarele întreprinderi cu profil non-agricol în Regiunea
Tehnologizate economice cu potențial Nord-Est.
Inovativ 707410, competitiv identificate
România conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

8
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Obiectiv general: Sustinerea antreprenoriatului si
terțiar universitar și non
consolidarea gradului de ocupare al absolventilor
Strada Calea universitar care își găsesc un
din invatamantul superior din Regiunile Nord Est
Chisinaului nr. loc de muncă urmare a
si Sud Est in domenii de activitate cu potential
23A, organism accesului la activități de
competitiv identificate conform SNC si domenii
FUNDAȚIA învățare la un potențial loc de
31 140965 EDUCATIE si PROFIT Municipiul neguvernamental Nord-Est 100 de specializare inteligenta conform SNCDI. In 9.680.793,20 9.674.229,31 8.228.674,25 1.445.555,06 6.563,89
"CORONA" Iaşi, Iaşi,
muncă / cercetare/ inovare, cu
proiect va fi implementat un program de
nonprofit accent pe sectoarele
dezvoltare antreprenoriala adresat unui număr
700265, economice cu potențial
de minim 350 de studenti, cursanti si doctoranzi
România competitiv identificate
din universitatile acreditate publice si private din
conform SNC şi domeniile de
Regiunile Nord Est si Sud Est.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general al proiectului este cresterea
terțiar universitar și non numărului absolvenților de învățământ terțiar
Strada Regina universitar care își găsesc un universitar și non universitar care își găsesc un
FUNDAŢIA Maria nr. 7, loc de muncă urmare a loc de muncă urmare a accesului la activități de
CENTRUL DE Municipiul organism accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/
Sud-Vest învățare la un potențial loc de inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
32 141178 PREGĂTIRE INNOTECH InVest Râmnicu neguvernamental 100 9.686.829,65 9.608.697,96 8.186.490,20 1.422.207,76 78.131,69
Vâlcea, Vâlcea,
Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu potențial competitiv identificate conform SNC şi
PROFESIONALĂ nonprofit accent pe sectoarele domeniile de specializare inteligentă conform
VÂLCEA 240151, economice cu potențial SNCDI in regiunea Vest , prin infiintarea,
România competitiv identificate dezvoltarea si sustinerea a 30 de intreprinderi si
conform SNC şi domeniile de crearea a minim 65 de locuri de munca in cadrul
specializare inteligentă intreprinderilor nou infiintate.
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un Obiectivul general al proiectului : Cresterea
FUNDAȚIA CIVITAS Strada Eremia loc de muncă urmare a gradului de ocupare pe piata fortei de munca a
Grigorescu nr. accesului la activități de absolventilor de invatamant tertiar universitar si
PENTRU organism
NoiAntreprenori_St 77, Municipiul învățare la un potențial loc de non universitar prin crearea unui cadru dinamic
33 141185 SOCIETATEA CIVILĂ neguvernamental Nord-Vest 100 9.677.654,71 9.677.654,71 8.226.006,53 1.451.648,18 0,00
udStart-Up Cluj-Napoca, muncă / cercetare/ inovare, cu si sustenabil, favorabil dezvoltarii abilitatilor
- FILIALA CLUJ - Cluj, 400035, nonprofit accent pe sectoarele antreprenoriale ale studentilor, stimularii
NAPOCA România
economice cu potențial dezvoltarii intreprinderilor cu profil nonagricol in
competitiv identificate regiunea Nord-Vest.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
Strada universitar care își găsesc un Obiectivul general al proiectului il reprezinta

Start in Vespasian nr. loc de muncă urmare a consolidarea gradului de ocupare al absolventilor
14, Municipiul accesului la activități de de invatamant superior in domenii de activitate
G.S. TRAINING antreprenoriat învățare la un potențial loc de identificate ca fiind de viitor in vederea
34 140498 Bucureşti, microîntreprindere Bucureşti - Ilfov 100 9.683.442,92 9.555.941,32 8.122.550,15 1.433.391,17 127.501,60
SERV SRL inovativ in regiunea Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu dezvoltarii unei economii competitive bazata pe
accent pe sectoarele cunoastere, prin promovarea culturii
SM 010362, economice cu potențial antreprenoriale in randul studentilor la nivelul
România competitiv identificate regiunii Sud-Muntenia.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

9
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
Strada universitar care își găsesc un Obiectivul general al proiectului il reprezinta

Start in Vespasian nr. loc de muncă urmare a consolidarea gradului de ocupare al absolventilor
14, Municipiul accesului la activități de de invatamant superior in domenii de activitate
G.S. TRAINING antreprenoriat învățare la un potențial loc de identificate ca fiind de viitor in vederea
35 140551 Bucureşti, microîntreprindere Bucureşti - Ilfov 100 9.683.442,92 9.555.941,32 8.122.550,15 1.433.391,17 127.501,60
SERV SRL inovativ in regiunea Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu dezvoltarii unei economii competitive bazata pe
accent pe sectoarele cunoastere, prin promovarea culturii
SE 010362, economice cu potențial antreprenoriale in randul studentilor la nivelul
România competitiv identificate regiunii Sud-Est.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
Obiectivul general al proiectului este cresterea
absolvenților de învățământ
Strada gradului de ocupare si a culturii antreprenoriale
terțiar universitar și non
in cele 7 regiuni mai putin dezvoltate din
Clucerului nr. universitar care își găsesc un
Romania, prin crearea si dezvoltarea de start-up-
51-53, etaj 4, loc de muncă urmare a
uri, in domenii de activitate identificate ca fiind
GLOBAL Afaceri Studențești ap. 10, Sector accesului la activități de
de viitor, in vederea dezvoltarii unei economii
învățare la un potențial loc de
36 141010 COMMERCIUM Creative si Inovative 1, Municipiul întreprindere mică Bucureşti - Ilfov 100 muncă / cercetare/ inovare, cu
competitive bazata pe cunoastere, prin 9.686.724,58 9.517.215,85 8.089.633,49 1.427.582,36 169.508,73
DEVELOPMENT SRL – A.S.I.C. Bucureşti, asigurarea accesului la informatii, la formare
accent pe sectoarele
antreprenoriala, la servicii personalizate de
Bucureşti, economice cu potențial
mentorat si consiliere/consultanta, la finantare si
011364, competitiv identificate
suport in dezvoltarea afacerilor, al studentilor
România conform SNC şi domeniile de
aflati pe diferite niveluri de educatie universitara
specializare inteligentă
(ISCED 4-7) si a doctoranzilor.
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un Obiectivul general al proiectului: Crearea unui
GRUPUL DE Strada Eugen loc de muncă urmare a ecosistem inovator si sustenabil, favorabil
Barbu nr. 28A, accesului la activități de dezvoltarii si exersării aptitudinilor
CONSULTANȚĂ
Etajul 1, învățare la un potențial loc de antreprenoriale a 341 de studenti la arhitectura
37 142130 PENTRU Arhitecții Inovării întreprindere mică Bucureşti - Ilfov 100 9.686.360,68 9.582.301,99 8.159.256,17 1.423.045,82 104.058,69
Mogoşoaia, muncă / cercetare/ inovare, cu si specialitati conexe in vederea cresterii
DEZVOLTARE DCG Ilfov, 077135, accent pe sectoarele angajabilitatii ca urmare a crearii de locuri de
SRL România
economice cu potențial munca in afaceri din sectoarele economice cu
competitiv identificate potential competitiv.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non Obiectivul general al proiectului este
Strada EROU universitar care își găsesc un consolidarea gradului de ocupare prin sprijin
IANCU loc de muncă urmare a antreprenorial studentilor , doctoranzilor si
NICOLAE nr. accesului la activități de cursantilor , in domenii de activitate competitive
întreprindere învățare la un potențial loc de , prin crearea unui ecosistem de afaceri de tip
38 141031 HR SPECIALISTS SRL 1stEP 103, Oraş Bucureşti - Ilfov 100 9.684.644,06 9.520.082,86 8.092.070,53 1.428.012,33 164.561,20
Voluntari,
mijlocie muncă / cercetare/ inovare, cu start-up in regiunea de dezvoltare Nord-Est. Prin
accent pe sectoarele infiintarea de noi firme in sectoare economice cu
Ilfov, 077190, economice cu potențial potential competitiv are loc o vitalizare a
România competitiv identificate mediului de afaceri si o dezvoltare extensiva a
conform SNC şi domeniile de mediului de afaceri , din regiunea Nord-Est.
specializare inteligentă
conform SNCDI

10
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
Obiectivul general al proiectului este cresterea
Strada EROU universitar care își găsesc un
numarului de studenti ISCED 5-7 si doctoranzi
IANCU loc de muncă urmare a
care isi gasesc un loc de munca prin promovarea
NICOLAE nr. accesului la activități de
culturii antreprenoriale in randul a 344 de
întreprindere învățare la un potențial loc de
39 141745 HR SPECIALISTS SRL SS - Student Startup 103, Oraş Bucureşti - Ilfov 100 studenti ISCED 5-7 si doctoranzi si initierea de 9.645.255,46 9.549.602,93 8.117.162,53 1.432.440,40 95.652,53
Voluntari,
mijlocie muncă / cercetare/ inovare, cu
afaceri in regiunea de dezvoltare Sud Est, cu
accent pe sectoarele
accent pe sectoarele economice cu potential
Ilfov, 077190, economice cu potențial
competitiv identificate conform Strategiei
România competitiv identificate
Nationale pentru Competitivitate.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
INSTITUTUL Strada Dinu terțiar universitar și non
NAȚIONAL DE universitar care își găsesc un Obiectiv general: Creșterea competitivității și a
Vintilă nr. 6, loc de muncă urmare a gradului de ocupare a absolvenților de
CERCETARE- Sector 2, accesului la activități de învățământ terțiar universitar și non universitar
STudent - institut național de
DEZVOLTARE Municipiul învățare la un potențial loc de prin promovarea antreprenoriatului și susținerea
40 140840 AntreprenoR de cercetare- Bucureşti - Ilfov 100 9.486.411,75 9.426.489,33 8.063.450,02 1.363.039,31 59.922,42
PENTRU Bucureşti, muncă / cercetare/ inovare, cu dezvoltării de afaceri durabile și incluzive în
Succes – STARS Bucureşti, dezvoltare accent pe sectoarele sectoarele economice cu potențial competitiv
BIORESURSE economice cu potențial identificate conform SNC și domeniile de
ALIMENTARE - IBA 021102, competitiv identificate specializare inteligentă conform SNCDI.
BUCUREȘTI România conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general al proiectului consta in
Strada terțiar universitar și non facilitarea accesului la educatie competitiva
universitar care își găsesc un pentru crearea unei economii inteligente, prin
Ramnicu loc de muncă urmare a sprijinirea antreprenoriatului si ocuparii in randul
Valcea nr. accesului la activități de studentilor astfel incat sa fie sustinuta cresterea
Vreau afacerea Nr.30, învățare la un potențial loc de numarului absolventilor de invatamant tertiar
41 142022 INTRATEST S.A. întreprindere mică Bucureşti - Ilfov 100 8.503.374,36 8.359.128,66 7.105.259,41 1.253.869,25 144.245,70
mea! Municipiul muncă / cercetare/ inovare, cu universitar care isi gasesc un loc de munca
Bucureşti, accent pe sectoarele urmare a accesului la activitati de invatare la un
economice cu potențial potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu
Bucureşti, competitiv identificate accent pe sectoarele economice cu potential
România conform SNC şi domeniile de competitiv identificate conform SNC si domeniile
specializare inteligentă de specializare inteligenta conform SNCDI.
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Obiectivul general: Proiectul vizeaza pe un
Strada terțiar universitar și non
orizont de timp de 30 de luni ca un numar de 350
universitar care își găsesc un
Ramnicu loc de muncă urmare a
studenti/ doctoranzi inscrisi la universitati din
Valcea nr. Regiunile SV si Centru sa beneficiaze de sprijin
accesului la activități de
pentru tranziția de la școală la viața activă (din
Antreprenor la Nr.30, învățare la un potențial loc de
42 141023 INTRATEST S.A. întreprindere mică Bucureşti - Ilfov 100 care 12 persoane de etnie roma, 36 persoane din 9.683.403,48 9.565.134,39 8.130.364,26 1.434.770,13 118.269,09
start! Municipiul muncă / cercetare/ inovare, cu
mediul rural), din care min. 35% femei. Scopul
Bucureşti, accent pe sectoarele
proiectului este ca sprijinul oferit sa contribuie la
economice cu potențial
Bucureşti, competitiv identificate
cresterea gradului lor de auto-ocupare, dar si la
România cresterea gradului lor de acces la inovare sau
conform SNC şi domeniile de
cercetare in sectoarele economice cu potential
specializare inteligentă
competitiv.
conform SNCDI

11
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
Dezvoltarea absolvenților de învățământ Obiectivul general al proiectului este in acord cu
Strada Calea terțiar universitar și non prevederile POCU 2014-2020 si consta in
aptitudinilor universitar care își găsesc un creșterea numărului absolvenților de învățământ
antreprenoriale Floreasca nr. loc de muncă urmare a terțiar universitar și non universitar care își
169, accesului la activități de găsesc un loc de muncă urmare a accesului la
pentru infiintarea
Municipiul întreprindere învățare la un potențial loc de activități de învățare la un potențial loc de muncă
43 140848 IPA SA de intreprinderi Bucureşti - Ilfov 100 9.687.000,00 9.517.477,50 8.089.855,94 1.427.621,56 169.522,50
Bucureşti, mijlocie muncă / cercetare/ inovare, cu / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele
inovative si Bucureşti, accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
competitive - 014459,
economice cu potențial conform SNC şi domeniile de specializare
competitiv identificate inteligentă conform SNCDI, in regiuni mai putin
SMART BUSINESS România conform SNC şi domeniile de dezvoltate din Regiunea de Dezvoltare Centru,
STUDENT specializare inteligentă Regiunea Sud Est si regiunea Sud Vest - Oltenia.
conform SNCDI

Dezvoltarea Creșterea numărului


spiritului absolvenților de învățământ
Obiectivul general al proiectului are in vedere
Strada Calea terțiar universitar și non
antreprenorial al universitar care își găsesc un
dezvoltarea cunostintelor, aptitudinilor si a
studentilor si al Floreasca nr. loc de muncă urmare a
abilitatilor antreprenoriale in vederea sprijinirii
169, participantilor la invatamantul tertiar universitar
competitivitatii accesului la activități de
si non universitar, la schimbarile din mediul
Municipiul întreprindere învățare la un potențial loc de
44 141244 IPA SA noilor intreprinderi Bucureşti - Ilfov 100 social si economic, in spiritul principiilor 9.660.378,93 9.590.360,91 8.151.806,84 1.438.554,07 70.018,02
Bucureşti, mijlocie muncă / cercetare/ inovare, cu
dezvoltarii durabile si inovarii sociale, in acord cu
din Romania, in Bucureşti, accent pe sectoarele
sectoarele industriale identificate in Strategia
conditiile unui acces 014459,
economice cu potențial
Nationala pentru Competitivitate si a domeniilor
competitiv identificate
la piata fortei de România conform SNC şi domeniile de
de specializare inteligenta din Strategia Nationala
munca sustenabil si de Cercetare, Dezvoltare si Inovare.
specializare inteligentă
flexibil (FutureBiz) conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada Calea terțiar universitar și non Obiectivul general al proiectului este cresterea
universitar care își găsesc un numarului absolventilor de invatamant tertiar
Floreasca nr. loc de muncă urmare a universitar si non universitar, care isi gasesc un
169, accesului la activități de loc de munca urmare a accesului la activitati de
Tineri antreprenori -
Municipiul întreprindere învățare la un potențial loc de invatare la un potential loc de munca/ cercetare/
45 141131 IPA SA De la idee la Bucureşti - Ilfov 100 9.685.497,82 9.516.049,28 8.088.641,96 1.427.407,32 169.448,54
Bucureşti, mijlocie muncă / cercetare/ inovare, cu inovare si dezvoltarea de intreprinderi cu accent
oportunitate Bucureşti, accent pe sectoarele pe sectoarele economice cu potential competitiv
economice cu potențial identificate conform SNC si domeniile de
014459, competitiv identificate specializare inteligenta conform SNCDI, in
România conform SNC şi domeniile de regiunea Sud – Vest Oltenia.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Strada Col. terțiar universitar și non Obiectivul general :Facilitarea inserției pe piața
universitar care își găsesc un muncii a absolvenților de studii terțiare inscrisi in
Scarlat loc de muncă urmare a invatamantul universitar din Sud-Vest Oltenia
ANTREPRENORiat Demetriade accesului la activități de prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale
competitiv in nr. 5, Bl. I5, Sc. Sud-Vest învățare la un potențial loc de in randul a 350 studenti si prin sprijin tehnic si
46 141771 MOBIL OIL S.R.L. microîntreprindere 100 9.527.061,55 9.389.753,49 7.981.290,49 1.408.463,00 137.308,06
Regiunea Sud-Vest 4, Ap. 9, Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu financiar oferit pentru deschiderea a cel putin 14
Municipiul accent pe sectoarele afaceri sustenabile in domenii din sectoare
Oltenia economice cu potențial economice cu potențial competitiv şi domenii de
Craiova, Dolj, competitiv identificate specializare inteligentă in cadrul carora sa se
România conform SNC şi domeniile de creeze minim 70 locuri de munca.
specializare inteligentă
conform SNCDI

12
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general: Facilitarea inserției pe piața
Strada Col. terțiar universitar și non muncii a absolvenților de studii terțiare inscrisi in
universitar care își găsesc un invatamantul universitar din Sud-Vest Oltenia
Scarlat loc de muncă urmare a care au ca domenii de studiu: stiinte ingineresti si
START STUDENT– Demetriade accesului la activități de stiinte biologice si biomedicale prin dezvoltarea
Stiu, actionez, nr. 5, Bl. I5, Sc. Sud-Vest învățare la un potențial loc de competentelor antreprenoriale in randul a 350
47 141782 MOBIL OIL S.R.L. microîntreprindere 100 9.531.961,62 9.394.408,55 7.985.247,30 1.409.161,25 137.553,07
realizez prin 4, Ap. 9, Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu studenti si prin sprijin tehnic si financiar oferit
Municipiul accent pe sectoarele pentru deschiderea a cel putin 14 afaceri
antreprenoriat economice cu potențial sustenabile in domenii din sectoare economice
Craiova, Dolj, competitiv identificate cu potențial competitiv şi domenii de specializare
România conform SNC şi domeniile de inteligentă in cadrul carora sa se creeze minim 70
specializare inteligentă locuri de munca.
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general al proiectului îl constituie
terțiar universitar și non încurajarea spiritului antreprenorial şi generarea
Strada Aleea universitar care își găsesc un unui număr de min. 20 de afaceri în cele 7 regiuni
Alexandru nr. loc de muncă urmare a mai puțin dezvoltate din România, prin măsuri de
SIA - Studenti 43, Municipiul accesului la activități de promovare a culturii antreprenoriale, prin sesiuni
OTP CONSULTING învățare la un potențial loc de de formare specifică și prin acordarea de
48 140494 Inovatori, viitori Bucureşti, întreprindere mică Bucureşti - Ilfov 100 9.682.054,21 9.591.026,20 8.152.372,25 1.438.653,95 91.028,01
ROMÂNIA SRL Bucureşti,
muncă / cercetare/ inovare, cu subvenții, studenților care doresc să-și înființeze
Antreprenori accent pe sectoarele o întreprindere, în una din aceste regiuni. Cele 20
011822, economice cu potențial de întreprinderi sprijinite vor activa în sectoarele
România competitiv identificate competitive identificate prin SNC sau în
conform SNC şi domeniile de domeniile/subdomeniile de dezvoltare
specializare inteligentă inteligentă și sănătate identificate prin SNCDI.
conform SNCDI

Creșterea numărului
Obiectivul general al proiectului este cresterea
Strada str absolvenților de învățământ
numarului de absolventi de invatamant tertiar
Icoanei nr. 58- terțiar universitar și non
tertiar universitar care isi gasesc un loc de munca
universitar care își găsesc un
58A, etajul 1, loc de muncă urmare a
ca urmare a dezvoltarii unui program compex de
apartament2, sprijin in vederea ocuparii pe cont propriu prin
RESOURCES, Antreprenoriat accesului la activități de
dezvoltare antreprenoriala in vederea dezvoltarii
sector 2, învățare la un potențial loc de
49 140250 DEVELOPMENT inovator in regiunea întreprindere mică Bucureşti - Ilfov 100 unei afaceri intr-unul din sectoarele idetificate ca 9.684.176,62 9.519.637,82 8.091.692,19 1.427.945,63 164.538,80
Municipiul muncă / cercetare/ inovare, cu
si competitive prin intermediul Strategiei
IDEAS S.R.L. Centru Bucureşti, accent pe sectoarele
Nationale pentru Competitivitate 2014-2020
economice cu potențial
Bucureşti, competitiv identificate
(SNC2014-2020) in corelare cu domeniile de
021419, specializare inteligenta identificate prin
conform SNC şi domeniile de
intermediul Strategiei Nationale pentru
România specializare inteligentă
Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020.
conform SNCDI

Creșterea numărului
Obiectivul general al proiectului este cresterea
Strada str absolvenților de învățământ
numarului de absolventi de invatamant tertiar
Icoanei nr. 58- terțiar universitar și non
tertiar universitar care isi gasesc un loc de munca
universitar care își găsesc un
Sprijinirea 58A, etajul 1, loc de muncă urmare a
ca urmare a dezvoltarii unui program compex de
apartament2, sprijin in vederea ocuparii pe cont propriu prin
RESOURCES, antreprenoriatului accesului la activități de
dezvoltare antreprenoriala in vederea dezvoltarii
sector 2, învățare la un potențial loc de
50 140251 DEVELOPMENT studentesc in întreprindere mică Bucureşti - Ilfov 100 unei afaceri intr-unul din sectoarele idetificate ca 9.684.176,62 9.519.637,83 8.091.692,20 1.427.945,63 164.538,79
Municipiul muncă / cercetare/ inovare, cu
si competitive prin intermediul Strategiei
IDEAS S.R.L. regiunile Centru si Bucureşti, accent pe sectoarele
Nationale pentru Competitivitate 2014-2020
Sud Muntenia Bucureşti,
economice cu potențial
(SNC2014-2020) in corelare cu domeniile de
competitiv identificate
021419, specializare inteligenta identificate prin
conform SNC şi domeniile de
intermediul Strategiei Nationale pentru
România specializare inteligentă
Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020.
conform SNCDI

13
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
Obiectivul general al proiectului este creșterea
Strada str absolvenților de învățământ
numărului de absolvenți de învățământ terțiar
Icoanei nr. 58- terțiar universitar și non
terțiar universitar care își găsesc un loc de muncă
universitar care își găsesc un
58A, etajul 1, loc de muncă urmare a
ca urmare a dezvoltării unui program compex de
apartament2, sprijin în vederea ocupării pe cont propriu prin
RESOURCES, Student - accesului la activități de
dezvoltare antreprenorială în vederea dezvoltării
sector 2, învățare la un potențial loc de
51 140249 DEVELOPMENT Antreprenor in întreprindere mică Bucureşti - Ilfov 100 unei afaceri într-unul din sectoarele idetificate ca 9.684.176,62 9.519.637,82 8.091.692,19 1.427.945,63 164.538,80
Municipiul muncă / cercetare/ inovare, cu
și competitive prin intermediul Strategiei
IDEAS S.R.L. regiunea Centru Bucureşti, accent pe sectoarele
Naționale pentru Competitivitate 2014-2020
economice cu potențial
Bucureşti, competitiv identificate
(SNC2014-2020) în corelare cu domeniile de
021419, specializare inteligentă identificate prin
conform SNC şi domeniile de
intermediul Strategiei Naționale pentru
România specializare inteligentă
Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020.
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Obiectivul general :Proiectul isi propune
Strada terțiar universitar și non
sprijinirea pe parcursul a 30 de luni a dezvoltarii
UNIUNEA universitar care își găsesc un
Decebal nr. loc de muncă urmare a
de activitati independente de catre viitorii
GENERALĂ A UGIR 1903 Filiala 93, Bl U12, accesului la activități de
absolventi de invatamant tertiar inmatriculati la
Universitatea de medicină și Farmacie în special
INDUSTRIAȘILOR Dolj susține parter, organizaţie Sud-Vest învățare la un potențial loc de
52 142066 100 si Universitatile din Regiunea Sud-Vest Oltenia, in 9.086.411,90 9.068.778,79 7.708.462,01 1.360.316,78 17.633,11
DIN ROMÂNIA studenții să devină Municipiul patronală Oltenia muncă / cercetare/ inovare, cu
vederea promovarii unor locuri de munca
Craiova, Dolj, accent pe sectoarele
UGIR 1903 FILIALA antreprenori economice cu potențial
durabile si a unui mediu economic regional
DOLJ 200440, competitiv identificate
centrat pe sectoarele economice cu potential
România competitiv identificate conform SNC si domeniile
conform SNC şi domeniile de
de specializare inteligenta conform SNCDI.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
Strada universitar care își găsesc un Obiectivul general: Dezvoltarea competenţelor
Educația juridică și Bulevardul loc de muncă urmare a juridice si antreprenoriale pentru 350 de studenti
instituție de accesului la activități de din cadrul UAIC si incurajarea infiintarii si
UNIVERSITATEA antreprenorială - Carol I nr. 11,
învățământ învățare la un potențial loc de dezvoltarii de întreprinderi mici și mijlocii care
53 140103 "ALEXANDRU IOAN cheia succesului în Municipiul Nord-Est 100 8.904.758,33 8.870.030,64 7.569.044,63 1.300.986,01 34.727,69
Iaşi, Iaşi,
superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu activează în sectoarele economice cu potențial
CUZA" din IAȘI afaceri! (IUS accent pe sectoarele competitiv identificate conform SNC sau în
700506, acreditată
SMART) economice cu potențial domenile de specializare inteligentă conform
România competitiv identificate SNCDI.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Obiectivul general al proiectului constă în
terțiar universitar și non
dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea N-E
universitar care își găsesc un
Strada Pictor loc de muncă urmare a
prin stimularea inițiativei antreprenoriale în
Aman nr. 96, instituție de accesului la activități de
rândul a 350 studenţi ((ISCED 5-7) înmatriculaţi
UNIVERSITATEA Un pas spre viitor cel puțin în anul 2 de studii de licență, studenţi
Municipiul învățământ învățare la un potențial loc de
54 142182 "GEORGE prin actiune si Nord-Est 100 doctoranzi, cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 9.116.079,82 9.013.746,57 7.661.684,75 1.352.061,82 102.333,25
Bacău, Bacău, superior particulară muncă / cercetare/ inovare, cu
5) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii în
BACOVIA" inovare 600164, accent pe sectoarele
acreditată economice cu potențial
colegiile organizate la nivelul instituțiilor de
România competitiv identificate
învățământ superior), prin sprijinirea lor pentru
înființarea de afaceri inclusiv prin oferirea unui
conform SNC şi domeniile de
suport financiar.
specializare inteligentă
conform SNCDI

14
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului Obiectivul general al proiectului are in vedere


absolvenților de învățământ creșterea numărului de absolvenți care își găsesc
terțiar universitar și non un loc de munca și implicit a ratei de ocupare in
SMART universitar care își găsesc un corelare cu nevoile pieței muncii ca urmare a
Strada Bvd loc de muncă urmare a accesului la programe de formare in domeniul
INNOBUSINESS - Victoriei nr. instituție de accesului la activități de antreprenoriatului, stagii de practica, activități de
UNIVERSITATEA ,,
Sprijin pentru 10, Municipiul învățământ învățare la un potențial loc de mentorat în domenii de activitate identificate ca
55 140563 LUCIAN BLAGA '' Centru 100 9.661.122,77 9.594.351,24 8.211.954,33 1.382.396,91 66.771,53
antreprenoriat și Sibiu, Sibiu, superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu fiind de viitor așa cum sunt ele prezentate in
DIN SIBIU 550024, accent pe sectoarele SNC, SNCDI și Strategia de specializare inteligenta
dezvoltare de acreditată economice cu potențial pentru minim 350 studenți, pe de o parte, și
afaceri inovative România competitiv identificate crearea si ocuparea a minim 65 de noi locuri de
conform SNC şi domeniile de munca in urma înființării a minim 26 de noi
specializare inteligentă întreprinderi prin acordarea de ajutor financiar,
conform SNCDI pe de alta parte.

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non Obiectivul general al proiectului vizează
Strada universitar care își găsesc un dezvoltarea competentelor manageriale si
Antreprenoriat Domneasca loc de muncă urmare a antreprenoriale pentru minim 350 de studenți
instituție de accesului la activități de care doresc să demareze o activitate
UNIVERSITATEA inovativ pentru nr. 47,
învățământ învățare la un potențial loc de independentă în regiunea Sud-Est și susținerea
56 140412 „DUNĂREA DE JOS” studenți, în Municipiul Sud-Est 100 9.685.782,64 9.631.481,40 8.232.915,27 1.398.566,13 54.301,24
Galaţi, Galaţi,
superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu înființării a minimum 13 intreprinderi care să
DIN GALAŢI Regiunea Sud Est, accent pe sectoarele dezvolte noi afaceri inovative (în sectoarele
800008, acreditată
AntRES 2.0 economice cu potențial economice cu potențial competitiv identificate
România competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare
conform SNC şi domeniile de inteligentă conform SNCDI) în această zonă.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general :Cresterea abilitatii
terțiar universitar și non persoanelor de a materializa idei de afaceri
universitar care își găsesc un inovative prin dezvoltarea competentelor
Strada Grigore loc de muncă urmare a antreprenoriale si persoane cu varsta peste 18
Alexandrescu instituție de accesului la activități de ani manageriale pentru 350 de inscrise in
UNIVERSITATEA
Competitivitate si nr. 26A, învățământ învățare la un potențial loc de sistemul de invatamant superior (studenti ISCED
57 142046 BOGDAN VODĂ Nord-Vest 100 9.489.721,23 9.418.259,43 8.005.520,65 1.412.738,78 71.461,80
inovare in afaceri Municipiul superior particulară muncă / cercetare/ inovare, cu 5-7 inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de
DIN CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, accent pe sectoarele licenta, doctoranzi in ciclul de studii universitare
acreditată economice cu potențial de doctorat, cursanti (ISCED 4, nivel de calificare
Cluj, România competitiv identificate 5 inmatriculati la colegiile organizate la nivelul
conform SNC şi domeniile de institutiilor de invatamant superior), inmatriculati
specializare inteligentă cel putin in anul 2 de studii).
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general: Cresterea abilitatii
terțiar universitar și non persoanelor de a materializa idei de afaceri
universitar care își găsesc un inovative prin dezvoltarea competentelor
Strada Grigore loc de muncă urmare a antreprenoriale si persoane cu varsta peste 18
Dezvoltarea Alexandrescu instituție de accesului la activități de ani manageriale pentru 350 de inscrise in
UNIVERSITATEA
antreprenoriatului nr. 26A, învățământ învățare la un potențial loc de sistemul de invatamant superior (studenti ISCED
58 142019 BOGDAN VODĂ Nord-Vest 100 9.682.952,16 9.584.737,64 8.147.027,21 1.437.710,43 98.214,52
competitiv si Municipiul superior particulară muncă / cercetare/ inovare, cu 5-7 inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de
DIN CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca, accent pe sectoarele licenta, doctoranzi in ciclul de studii universitare
inovativ acreditată economice cu potențial de doctorat, cursanti (ISCED 4, nivel de calificare
Cluj, România competitiv identificate 5 inmatriculati la colegiile organizate la nivelul
conform SNC şi domeniile de institutiilor de invatamant superior), inmatriculati
specializare inteligentă cel putin in anul 2 de studii).
conform SNCDI

15
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea
universitar care își găsesc un
UNIVERSITATEA DE Strada Victor loc de muncă urmare a
antreprenoriatului în trei din Regiunile mai puțin
Babes nr. 8, instituție de accesului la activități de
Dezvoltate a României, prin creşterea nivelului
MEDICINĂ ȘI de educație antreprenorială ale
Start-Up Sănătos - Municipiul învățământ învățare la un potențial loc de
59 142051 FARMACIE ,, IULIU Nord-Vest 100 studenților/masteranzilor și doctoranzilor, 9.686.442,36 9.614.822,78 8.233.476,01 1.381.346,77 71.619,58
SUS Cluj-Napoca, superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu
sprijinirea înființării de noi afaceri cu potențial
HAȚIEGANU" CLUJ Cluj, 400012, accent pe sectoarele
acreditată competitiv si de specializare inteligenta
NAPOCA România
economice cu potențial
identificate în SNC si SNCDI, rezultand in
competitiv identificate
facilitarea ocupării pe piaţa muncii.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
”Junior Business absolvenților de învățământ Obiectivul general al proiecului „Junior Business
Academy - Strada GH terțiar universitar și non Academy - accelerator al integrarii pe piata
UNIVERSITATEA DE universitar care își găsesc un muncii a noilor generatii de studenti si absolventi
accelerator al MARINESCU
MEDICINĂ, loc de muncă urmare a antreprenori inovatori” este creșterea gradului
integrării pe piața nr. 38, instituție de accesului la activități de de inovare și de utilizare sustenabile a resurselor
FARMACIE, ȘTIINȚE
muncii a noilor Municipiul învățământ învățare la un potențial loc de tehnologice, umane și financiare din Regiunea
60 141809 ȘI TEHNOLOGIE Centru 100 9.686.762,44 9.603.136,50 8.197.620,48 1.405.516,02 83.625,94
generații de Târgu Mureş, superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu Centru prin instruirea și integrarea studentilor si
”GEORGE EMIL Mureş, accent pe sectoarele absolvenților de învățământ universitar pe piața
studenți și acreditată
PALADE” DIN 540142,
economice cu potențial forței de muncă în sectoarele economice cu
absolvenți competitiv identificate potențial competitiv identificate conform SNC şi
TÂRGU MUREȘ România
antreprenori conform SNC şi domeniile de domeniile de specializare inteligentă conform
specializare inteligentă SNCDI.
inovatori”
conform SNCDI

Creșterea numărului
Obiectivul general : Cresterea gradului de
absolvenților de învățământ
ocupare si de sustinere a antreprenoriatului
terțiar universitar și non
pentru absolventii de invatamant superior in
UNIVERSITATEA DE universitar care își găsesc un
Strada Aleea loc de muncă urmare a
domenii de activitate cu potential competitiv
STIINTE AGRICOLE M. Sadoveanu instituție de accesului la activități de
identificate conform SNC si domenii de
specializare inteligenta conform SNCDI, cresterea
SI MEDICINA nr. 3, învățământ învățare la un potențial loc de
61 140239 e-Antreprenor Nord-Est 100 sanselor de ocupare pe piata muncii pentru un 9.683.529,74 9.646.989,29 8.231.000,30 1.415.988,99 36.540,45
VETERINARA "ION Municipiul superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu
numar de cel putin 350 de studenti, inmatriculati
Iaşi, Iaşi, accent pe sectoarele
IONESCU DE LA acreditată economice cu potențial
in sistemul national de invatamant superior
BRAD" IASI România competitiv identificate
(minim anul 2 de studii), prin dezvoltarea de
competente antreprenoriale ca urmare a
conform SNC şi domeniile de
participarii la programe autorizate de formare
specializare inteligentă
antreprenoriala.
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
Obiectivul general al proiectului este cresterea
UNIVERSITATEA DE terțiar universitar și non
ratei de participare a studentilor inmatriculati la
STIINTE AGRICOLE Strada Calea universitar care își găsesc un
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
SI MEDICINA FAST VEST- Aradului nr. instituție de
loc de muncă urmare a
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al
119, accesului la activități de
României” din Timisoara cel putin in anul 2 de
VETERINARA A Formare învățământ învățare la un potențial loc de
62 140694 Municipiul Vest 100 studii de licenta, masteranzi, doctoranzi in ciclul 9.683.176,76 9.615.431,29 8.230.700,28 1.384.731,01 67.745,47
BANATULUI " Antreprenoriala Timişoara,
superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu
de studii universitare de doctorat, la programele
accent pe sectoarele
REGELE MIHAI I AL pentru STudenti Timiş, 300645, acreditată economice cu potențial
de invatare prin experienta practica, inclusiv prin
ROMANIEI " DIN formarea de competente antreprenoriale care sa
România competitiv identificate
faciliteze insertia pe piata muncii a absolventilor
TIMISOARA conform SNC şi domeniile de
de studii tertiare.
specializare inteligentă
conform SNCDI

16
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un Obiectivul general al proiectului constă în
UNIVERSITATEA DE Strada Calea loc de muncă urmare a sporirea relevanței pe piața forței de muncă a
Manastur nr. instituție de accesului la activități de educației și a programelor de formare prin
ȘTIINTE AGRICOLE Studentul de azi
3-5, Municipiul învățământ învățare la un potențial loc de dezvoltarea competențelor antreprenoriale și
63 140502 ȘI MEDICINĂ antreprenorul de Nord-Vest 100 9.680.874,47 9.605.968,04 8.189.003,85 1.416.964,19 74.906,43
Cluj-Napoca, superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu manageriale a 342 de studenți, în vederea
VETERINARĂ CLUJ- maine! Cluj, 400372, accent pe sectoarele creșterii ocupării prin susținerea înființării și a
acreditată
NAPOCA România
economice cu potențial dezvoltării a 21 de întreprinderi în regiunea Nord
competitiv identificate Vest.
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non Obiectivul general al proiectului consta in
universitar care își găsesc un implementarea unui program integrat de
Strada Vasile loc de muncă urmare a informare si formare antreprenoriala care sa
Viitorul tău în PARVAN nr. 4, instituție de accesului la activități de conduca la cresterea gradului de ocupare si a
UNIVERSITATEA DE antreprenoriat – Municipiul învățământ învățare la un potențial loc de culturii antreprenoriale a absolventilor de
64 142048 Vest 100 9.674.627,49 9.607.065,94 8.223.433,37 1.383.632,57 67.561,55
VEST TIMIȘOARA soluţie pentru o Timişoara, superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu invatamant tertiar universitar si non universitar
Timiş, 300223, accent pe sectoarele in judetele regiunii Vest, prin crearea si
carieră de succes acreditată economice cu potențial dezvoltarea de afaceri in sectoare economice cu
România competitiv identificate potential competitiv si in domenii de specializare
conform SNC şi domeniile de inteligenta.
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general al proiectului constă în
Strada terțiar universitar și non creșterea ratei de ocupare a studenților, prin
Soseaua universitar care își găsesc un derularea unui program integrat de
INSPIRE 2020! – Panduri nr. 90, loc de muncă urmare a antreprenoriat, în cadrul căruia 350 de studenți
instituție de accesului la activități de vor beneficia de formare autorizata în
Afaceri inovative Sector 5,
UNIVERSITATEA învățământ învățare la un potențial loc de dezvoltarea de competente antreprenoriale, iar
65 142110 pentru un mediu Municipiul Bucureşti - Ilfov 100 9.677.719,29 9.610.444,90 8.226.061,40 1.384.383,50 67.274,39
DIN BUCUREȘTI Bucureşti,
superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu 22 dintre acestia, cu initiative antreprenoriale și
antreprenorial de accent pe sectoarele cu planuri de afaceri viabile vor fi selectati pentru
Bucureşti, acreditată
succes economice cu potențial a beneficia de un program intensiv de pregatire
050663, competitiv identificate antreprenoriala (mentorat, consultanta, stagii de
România conform SNC şi domeniile de practica si intreprinderi simulate), precum și de
specializare inteligentă sprijin financiar.
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general al proiectului constă în
Strada terțiar universitar și non creșterea ratei de ocupare a studenților, prin
Soseaua universitar care își găsesc un derularea unui program integrat de
UBTECH 2020 – Panduri nr. 90, loc de muncă urmare a antreprenoriat, în cadrul căruia 350 de studenți
instituție de accesului la activități de vor beneficia de formare autorizată în
Program inovativ de Sector 5,
UNIVERSITATEA învățământ învățare la un potențial loc de dezvoltarea de Competențe antreprenoriale, iar
66 142211 antreprenoriat Municipiul Bucureşti - Ilfov 100 9.660.576,29 9.593.644,76 8.211.489,85 1.382.154,91 66.931,53
DIN BUCUREȘTI Bucureşti,
superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu 22 dintre acestia, cu initiative antreprenoriale și
pentru afaceri de accent pe sectoarele cu planuri de afaceri viabile vor fi selectati pentru
Bucureşti, acreditată
succes economice cu potențial a beneficia de un program intensiv de pregatire
050663, competitiv identificate antreprenoriala (mentorat, consultanta, stagii de
România conform SNC şi domeniile de practica si intreprinderi simulate), precum și de
specializare inteligentă sprijin financiar.
conform SNCDI

17
Nr. Cod Asistenta financiarea Contributie proprie
Solicitant Titlu proiect Adresa solicitant Categorie Beneficiar Regiune/ Județ Punctaj Obiectiv specific Obiectivul general al proiectului Buget total eligibil Buget (UE) Buget de stat (BS)
crt. proiect nerambursabila (AFN) beneficiar

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ
terțiar universitar și non
universitar care își găsesc un
Strada Piata loc de muncă urmare a
Victoriei nr. 2, instituție de accesului la activități de
Obiectivul general : Crearea unui cadru inovator
UNIVERSITATEA si sustenabil, favorabil dezvoltarii aptitudinilor
Municipiul învățământ învățare la un potențial loc de
67 140550 POLITEHNICA StartUPT Vest 100 antreprenoriale a 341 de studenți în vederea 9.280.507,09 9.190.948,94 7.846.102,62 1.344.846,32 89.558,15
Timişoara, superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu
înființării și creării de locuri de muncă în afaceri
TIMIŞOARA Timiş, 300006, accent pe sectoarele
acreditată economice cu potențial
din sectoarele economice cu potențial competitiv
România competitiv identificate
conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă
conform SNCDI

Creșterea numărului
absolvenților de învățământ Obiectivul general al proiectului constă în
Strada Prof. terțiar universitar și non creșterea ratei de ocupare a studenților, prin
universitar care își găsesc un derularea unui program integrat de
dr. docent loc de muncă urmare a antreprenoriat, în cadrul căruia 350 de studenți
UNIVERSITATEA Dimitrie instituție de accesului la activități de vor beneficia de formare autorizată în
STAR - Sustinerea
TEHNICĂ Mangeron nr. învățământ învățare la un potențial loc de dezvoltarea de competențe antreprenoriale, iar
68 142152 Tinerilor pentru Nord-Est 100 9.599.866,25 9.534.148,92 8.159.886,32 1.374.262,60 65.717,33
"GHEORGHE 67, Municipiul superior de stat muncă / cercetare/ inovare, cu 22 dintre acestia, cu initiative antreprenoriale și
Afaceri Reusite Iaşi, Iaşi, accent pe sectoarele cu planuri de afaceri viabile vor fi selectati pentru
ASACHI" DIN IAŞI acreditată economice cu potențial a beneficia de un program intensiv de pregatire
700050, competitiv identificate antreprenoriala (mentorat, consultanta, stagii de
România conform SNC şi domeniile de practica si intreprinderi simulate), precum și de
specializare inteligentă sprijin financiar.
conform SNCDI

Total lei 653.683.564,32 649.004.923,33 552.440.582,42 96.564.340,91 4.678.640,99

Total euro [ 1 EURO = 4.8435 lei ] 134.960.991,91 133.995.029,08 114.058.136,15 19.936.892,93 965.962,83

18

S-ar putea să vă placă și