Sunteți pe pagina 1din 48
posesorii la lucr`rilor Exclusiv pentru „Afaceri din colec]ia cheie“
posesorii la lucr`rilor
Exclusiv
pentru „Afaceri
din colec]ia
cheie“

Constituirea

[i

func]ionarea firmei

Care este cea mai avantajoas` form` juridic` pentru dvs. Care sunt actele necesare constituirii La ce tarife de \nfiin]are trebuie s` v` a[tepta]i

✓ La ce tarife de \nfiin]are trebuie s` v` a[tepta]i R & S RENTROP & STRATON
R & S
R & S

RENTROP & STRATON

Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

Consilier „AFACERI LA CHEIE“ Constituirea [i func]ionarea firmei © 2008 RENTROP & STRATON

Autor:

Av. Florin Turza

Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast` lucrare nu poate fi reprodus`, arhivat` sau transmis` sub nici o form` [i prin nici un fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, \nregistrare audio sau video, f`r` permisiunea \n scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nici o pierdere ocazionat` vreunei persoane fizice sau juridice care ac]ioneaz` sau se ab]ine de la ac]iuni ca urmare a citirii materialelor publicate \n aceast` lucrare.

SUMAR

Considera]iuni preliminare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

Asocia]iile familiale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

1

Procedura de autorizare conform Legii nr. 300/2004

 

.

.

.

.

.

.

.

2

6

. Ob]inerea autoriza]iilor de func]ionare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6

|nregistrarea autoriza]iilor familiale la organul fiscal

 

7

Asocierea \n participa]iune

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

Micro\ntreprinderile Societatea comercial`

. Tipuri de societ`]i comerciale

. Constituirea unei societ`]i comerciale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

23

27

Etapele procedurii pentru constituirea societ`]ii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

Asocia]i – drepturi [i obliga]ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

Considera]iuni preliminare

CONSIDERA}IUNI PRELIMINARE

|nainte de a lua hot`rårea sub ce form` v` ve]i desf`[ura activitatea, trebuie s` cunoa[te]i c`, \n acord cu legisla]ia comercial`, comercian]ii se \mpart \n dou` mari categorii:

– comercian]i persoane fizice (comercian]ii individuali);

– societ`]ile comerciale (comercian]ii colectivi).

Au calitatea de comerciant persoanele fizice care s`vår[esc fapte de comer] ca profesiune obi[nuit`

[i societ`]ile care au ca obiect activitatea comercial`. Art. 4 din Codul comercial prezum` c`, odat` dobåndit` calitatea de comerciant, toate actele [i

opera]iunile efectuate dup` acest moment sunt comerciale. De aceea, o etap` preliminar` constituirii firmei se impune [i este necesar`, [i anume o cercetare atent` a urm`toarelor aspecte:

natura activit`]ii ce se va organiza;

forma sub care dori]i s` desf`[ura]i activitatea;

capitalul necesar [i cel de care pute]i dispune;

prospectarea segmentului de pia]` vizat [i evaluarea posibilit`]ilor de impunere \n acel domeniu.

V` prezent`m \n continuare variantele formelor juridice de organizare a activit`]ii \ntre care pute]i opta

persoana fizic` poate desf`[ura activit`]i economice:

– \n mod independent, s`vår[ind fapte de comer] cu caracter profesional;

– \n cadrul unei asocia]ii familiale;

– \n cadrul unei societ`]i \n participa]iune;

persoanele juridice se pot constitui sub oricare dintre formele de societate comercial` prev`zute de c`tre Legea nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, cåt [i sub forma societ`]ilor cooperative, conform Legii nr. 1/2005 [i Ordonan]ei de urgen]` a Guvernului nr. 99/2006.

PERSOANE FIZICE CARE DESF~{OAR~ ACTIVIT~}I ECONOMICE |N MOD INDEPENDENT

Pentru a dobåndi calitatea de comerciant, persoana fizic`, trebuie s` \ndeplineasc`, cumulativ, urm`toarele condi]ii:

a) actele sau opera]iunile s`vår[ite s` fie fapte de comer] obiective (adic` acele fapte pe care

legiuitorul le-a considerat comerciale datorit` naturii lor). Nu este suficient` inten]ia de a deveni comer- ciant, ci realizarea faptelor de comer] trebuie s` fie efectiv`. Desf`[urarea unor activit`]i ilicite (contrare

ordinii publice sau bunelor moravuri) nu poate duce la dobåndirea calit`]ii de comerciant;

b) s`vår[irea faptelor trebuie s` aib` caracter profesional, adic` nu se realizeaz` accidental, prin acte

de comer] izolate; c) desf`[urarea de fapte de comer] trebuie s` se fac` \n nume propriu, adic` \n mod independent [i pe riscul persoanei \n cauz`.

Prin aceste reglement`ri se delimiteaz` comerciantul de reprezentan]ii s`i. De asemenea, persoana fizic` trebuie s` aib` capacitatea de a deveni comerciant. Pot fi comercian]i toate persoanele fizice care au capacitatea deplin` de exerci]iu, adic` au \mplinit 18 ani. Nu pot fi comer- cian]i minorii [i persoanele puse sub interdic]ie judec`toreasc`. Desf`[urarea activit`]ilor comerciale, permise liberei ini]iative, de c`tre persoanele fizice este \ns` condi]ionat` de existen]a unei autoriza]ii administrative. |n prezent, cadrul legal de desf`[urare a unor astfel de activit`]i este reglementat prin Legea nr. 300 din 28 iunie 2004, publicat` \n Monitorul Oficial al Romåniei, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.

Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

Persoanele care exercit` profesii pe baza unor legi speciale nu pot desf`[ura [i activit`]i economice
Persoanele care exercit` profesii pe baza unor legi speciale nu pot desf`[ura [i activit`]i economice
\n mod independent.
|n principiu, se pot autoriza activit`]i economice \n toate domeniile, meseriile [i ocupa]iile, cu
excep]ia celor stabilite sau interzise prin legi speciale, cum ar fi: fabricarea [i comercializarea de substan]e
explozibile, toxice, prelucrarea tutunului, activit`]i din categoria jocurilor de noroc, extrac]ia [i prelucrarea
]i]eiului sau a gazelor naturale [.a.
!
Persoana fizic` autorizat` nu poate angaja persoane cu contract individual de
Aten]ie
munc` pentru desf`[urarea activit`]ilor autorizate. Dispozi]ia nu se aplic` \n cazul activi-
t`]ilor de formare profesional` prin \ncheierea unui contract de ucenicie la locul de munc`, conform dis-
pozi]iilor Codului muncii. Nu este necesar` \nscrierea acestor activit`]i \n autoriza]ia ob]inut`.

Procedura de autorizare conform Legii nr. 300/2004

Pot desf`[ura activit`]i economice \n mod independent persoanele fizice, cet`]eni romåni [i cet`]eni ai statelor membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria) [i ai statelor apar]inånd Spa]iului Economic European (Norvegia, Liechtenstein [i Islanda). Ace[tia au calitatea de angaja]i proprii, \n situa]ia \n care desf`[oar` activitatea pentru care au fost autoriza]i, prin for]e proprii, f`r` a se implica \n raporturi de munc` fa]` de un angajator. Calitatea de angajat propriu presupune dreptul la asigurare \n sistemul public de pensii [i asigur`ri sociale, la asigurare social` de s`n`tate [i asigurare pentru [omaj. Legea instituie \ns` \n acela[i timp [i obliga]ia pentru aceste persoane de a se asigura \n sistemul pu- blic de pensii [i alte drepturi de asigur`ri sociale. Persoanele care au \mplinit 18 ani trebuie s` depun` la casele teritoriale de pensii [i Declara]ia de asigurare.

! Aten]ie
!
Aten]ie

Pentru a putea beneficia de drepturile provenind din asigur`rile sociale de s`n`tate

sau din asigur`rile pentru [omaj, persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent trebuie s` \ncheie contracte \n acest scop cu institu]iile competente de pe raza teritori- al` a domiciliului/re[edin]ei.

Pentru desf`[urarea activit`]ilor economice \n mod independent, persoana fizic`-angajat propriu tre- buie s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii:

a) s` aib` minimum 18 ani;

b) s` dovedeasc`, prin certificat medical, c` starea s`n`t`]ii \i permite desf`[urarea activit`]ii respec- tive;

c) s` aib` calificarea/preg`tirea profesional` necesar`;

d) s` nu fi fost condamna]i, prin hot`råre judec`toreasc` r`mas` definitiv`, pentru s`vår[irea de fapte sanc]ionate de legile financiare, vamale, de disciplin` financiar-fiscal` de natura celor care se \nscriu \n cazierul fiscal;

e) s` \ndeplineasc` condi]iile de func]ionare prev`zute \n actele normative speciale cu privire la

autorizarea din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, al protec]iei muncii, protec]iei mediului, ap`rarea \mpotriva incendiilor [i al cerin]elor specifice legate de protec]ia consumatorului. Scopul autoriza]iei este acela de a asigura verificarea \ndeplinirii condi]iilor legale pentru exercitarea activit`]ilor economice pe baza liberei ini]iative. Nu sunt supuse prevederilor privind desf`[urarea de activit`]i economice \n mod independent acele persoane care exercit` anumite profesii \n baza unor legi speciale, de exemplu: arhitec]ii, asisten]ii me- dicali, auditorii financiari, consilierii \n proprietate industrial`, exper]ii contabili, consultantul fiscal, far- maci[tii, restauratorii, traduc`torii autoriza]i.

Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

Autoriza]ia pentru desf`[urarea activit`]ii se elibereaz` la cerere de c`tre primarii comunelor, ora[elor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucure[ti, pe a c`ror raz` teritorial` \[i au domiciliul persoanele fizice, respectiv re[edin]a, \n cazul cet`]enilor care nu au domiciliul \n Romånia. Pentru persoanele fizice – cet`]eni f`r` domiciliu \n Romånia – autoriza]iile se elibereaz` de c`tre primarii unit`]ilor administrativ-teritoriale (comun`, ora[, municipiu, respectiv sector), pe baza vizelor de re[edin]`.

Documenta]ia care se depune \n vederea ob]inerii autoriza]iei trebuie s` cuprind`:

a) cerere-tip de autorizare;

b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comer]ului;

c) copii de pe actele de identitate;

d) certificat medical eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitar`;

e) actele din care s` rezulte domiciliul sau re[edin]a, \n cazul desf`[ur`rii activit`]ii \n contextul dreptului de stabilire (persoane fizice – cet`]eni str`ini);

f) copii de pe documentele care dovedesc preg`tirea sau experien]a profesional` pentru desf`[urarea activit`]ii pentru care se solicit` autorizarea;

g) declara]ie-tip pe propria r`spundere pentru \ndeplinirea condi]iilor de func]ionare din punct de vedere sanitar, al protec]iei mediului, protec]iei muncii [i ap`r`rii \mpotriva incendiilor [i al cerin]elor speci- fice legate de protec]ia consumatorului [i calitatea produselor/serviciilor puse pe pia]`;

h) autoriza]ie sanitar-veterinar` \n cazul autoriz`rii comer]ului cu ridicata al animalelor vii, al c`rnii [i produselor din carne, al produselor lactate, ou`lor, uleiurilor [i produselor comestibile;

! Autoriza]iile ob]inute \nainte de luna iunie 2006, pentru comer]ul cu ridicata al ani- Aten]ie
!
Autoriza]iile ob]inute \nainte de luna iunie 2006, pentru comer]ul cu ridicata al ani-
Aten]ie
malelor vii, comer]ul cu ridicata al c`rnii [i produselor din carne, precum [i pentru
comer]ul cu ridicata al produselor lactate, ou`lor, uleiurilor [i produselor comestibile, [i-au pierdut va-
labilitatea dac` nu a fost ob]inut` (O.U.G. nr. 40/2006 prevedea un termen de 30 de zile) aceast` auto-
rizare sanitar-veterinar`.

i) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, \n original.

Cet`]enii str`ini ne\nregistra]i fiscal \n Romånia sunt obliga]i s` prezinte o declara]ie pe propria r`spundere,
Cet`]enii str`ini ne\nregistra]i fiscal \n Romånia sunt obliga]i s` prezinte o declara]ie pe propria
r`spundere, autentificat`, din care s` rezulte c` nu au datorii fiscale [i nu au s`vår[it fapte de natura celor
care se \nscriu \n cazierul fiscal.
!
Dovada de preg`tire/experien]` profesional` pentru autorizarea unei activit`]i este
Aten]ie
necesar` doar dac` prin acte normative sunt stabilite cerin]e specifice de preg`tire pentru
desf`[urarea acelei activit`]i. |n cazul \n care activitatea pentru care se solicit` autorizarea nu necesit`
calificare, persoana fizic` nu trebuie s` depun` \n acest sens dovada preg`tirii sau experien]ei profesio-
nale.

Au calificarea cerut` de lege persoanele care au preg`tire profesional` de specialitate sau compe- ten]ele necesare desf`[ur`rii activit`]ii. Acestea pot fi dovedite prin prezentarea de:

diplom` sau adeverin]` de absolvire a unei institu]ii de \nv`]`månt profesional, preuniversitar sau universitar, \n specialitatea pentru care se cere autorizarea;

certificat de absolvire a unei forme de preg`tire profesional` organizate legal la data eliber`rii cer- tificatului;

certificat de competen]` profesional`, eliberat de institu]iile abilitate \n domeniu;

cartea de me[te[ugar ob]inut` \n condi]ii legale la data eliber`rii ei;

carnetul de munc` din care s` reias` c` solicitantul a fost \ncadrat \n munc`, pe domeniul pentru care se cere autorizarea, pentru o durat` de minimum 2 ani;

Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent

declara]ie de notorietate cu privire la abilitatea de a desf`[ura activitatea pentru care se solicit` autorizarea. Declara]ia se elibereaz` gratuit, de primarul localit`]ii de domiciliu [i se aplic` \n cazul autoriz`rii meseriilor tradi]ionale artizanale;

autoriza]ia eliberat` conform Decretului-lege nr. 54/1990 sau Legii nr. 507/2002 privind organi- zarea [i desf`[urarea unor activit`]i economice de c`tre persoane fizice;

alte acte care, potrivit legii, pot atesta preg`tirea profesional` (cum ar fi atest`rile pentru calificare,

recalificare sau reconversie profesional` ob]inute de la oficiile teritoriale de munc`). Persoanele care au absolvit forme de preg`tire profesional` \n str`in`tate trebuie s` depun` fie un atestat de recunoa[tere [i echivalare, \n cazul \n care la absolvire i s-a eliberat diplom` sau certificat de absolvire, fie dovada recunoa[terii actelor men]ionate mai sus, eliberate de c`tre autorit`]ile competente din statul \n care au fost emise. Dovada se ob]ine de la institu]iile desemnate din Romånia, prin Ordinul nr. 701/2003, \n func]ie de domeniul activit`]ii. Atestatul de recunoa[tere [i echivalare se elibereaz` de c`tre Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii – Centrul Na]ional de Recunoa[tere [i Echivalare a Diplomelor. Dovada de recunoa[tere a celorlalte acte trebuie tradus` [i legalizat` conform legii [i apoi certificat` de c`tre Ministerul Muncii, Familiei [i Egalit`]ii de {anse.

! Aten]ie
!
Aten]ie

Cererea de autorizare se solu]ioneaz` \n termen de 10 zile lucr`toare de la data

\nregistr`rii ei la autoritatea administra]iei publice locale. Acela[i termen se aplic` [i \n cazul cererilor de completare a autoriza]iei, deci \n ipoteza \n care persoana fizic` de]ine autoriza]ie, dar solicit` completarea ei cu o nou` activitate pentru care are nevoie de autorizare.

Motivul pentru care se impune completarea autoriza]iei este acela c` legea prevede ca o persoan` fizic` s` de]in` o singur` autoriza]ie. Documenta]ia [i procedura pentru completarea autoriza]iei este aceea[i cu cea prezentat` la cererea de autorizare. Dac` persoana fizic` dore[te modificarea formei de organizare (asocia]ie familial`) men]ionate \n autoriza]ie, autoriza]ia ini]ial` se anuleaz` la cerere, urmånd a se elibera o nou` autoriza]ie \n condi]iile legii.

Autoriza]ia va cuprinde \n mod obligatoriu cel pu]in urm`toarele elemente urm`toarele elemente:

– activitatea autorizat`, codificat` prin clas` de 4 caractere, conform C.A.E.N.;

– datele de identificare ale persoanei autorizate;

– datele de identificare ale autorit`]ii emitente;

– locul de desf`[urare a activit`]ii principale [i, dup` caz, a activit`]ilor secundare;

– durata de valabilitate a autoriza]iei;

– data eliber`rii autoriza]iei [i num`rul de \nregistrare.

Durata de valabilitate a autoriza]iei emise cet`]enilor str`ini nu poate fi mai mare decåt durata vala- bilit`]ii permisului de [edere \n Romånia. Dup` ob]inerea autoriza]iei, persoanele fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod inde- pendent trebuie s` se \nregistreze la Registrul comer]ului [i la organele fiscale teritoriale. Pentru eliberarea certificatului de \nregistrare, prim`riile sunt obligate s` ia m`surile necesare pen- tru a asigura ob]inerea cazierului fiscal [i dovada rezerv`rii denumirii necesare pentru eliberarea [i depunerea autoriza]iei, \n copie certificat`, la oficiul registrului comer]ului. Depunerea autoriza]iei, ob]inute de la prim`rie, se realizeaz` \n termen de maximum 3 zile de la eli- berarea ei. |nregistrarea \n registrul comer]ului se face numai pe baza autoriza]iei. |n termen de 7 zile lucr`toare, oficiul registrului comer]ului este obligat s` emit` [i s` transmit` c`tre prim`rie certificatul de \nregistrare. Tot prim`ria va transmite data comunic`rii certificatului de \nregistrare c`tre organele fiscale pentru \nregistrarea comerciantului \n eviden]ele fiscale.

Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent ! Persoanele \n cauz` au dreptul
Persoane fizice care desf`[oar` activit`]i economice \n mod independent
!
Persoanele \n cauz` au dreptul s` desf`[oare numai activit`]ile men]ionate, pentru
Aten]ie
care au fost autorizate. Pentru desf`[urarea altei activit`]i este nevoie de completarea
autoriza]iei. Completarea se face prin \nscrierea, la punctul 10 din formularul de autoriza]ie „Men]iuni
privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autoriza]iei“, a noii activit`]i autorizate.

Autoriza]ia poate fi anulat` \n urma cererii de renun]are f`cute de persoana fizic` sau \n cazul \n care una dintre condi]iile pentru care a fost emis` nu mai este \ndeplinit`. Cererea de renun]are se adreseaz` \n scris autorit`]ii emitente de c`tre persoana fizic` direct interesat` [i se solu]ioneaz` \n 15 zile lucr`toare de la data \nregistr`rii ei. Anularea autoriza]iei poate interveni [i ca urmare a aplic`rii unei sanc]iuni de c`tre organele de control competente. Acestea au obliga]ia de a comunica m`sura dispus`, c`tre prim`ria emitent` a autoriza]iei. Prim`riile pot dispune [i m`sura suspend`rii autoriza]iei pe perioad` determinat`, \n temeiul cererii de \ntrerupere temporar` a activit`]ii, formulate de c`tre persoana \n cauz`. La data r`månerii definitive a tuturor acestor m`suri de anulare, modificare, suspendare a autoriza]iei, prim`ria va comunica acest lucru Oficiului registrului comer]ului [i organelor fiscale. Anularea autoriza]iei atrage radierea din oficiu din registrul comer]ului a persoanei fizice care desf`[oar` activit`]i independente. Anularea se va \nscrie \n formularul de autorizare la punctul 10.

Persoana autorizat` este obligat` s` aduc` la cuno[tin]a emitentului orice modificare intervenit` cu privire la condi]iile legale cerute pentru desf`[urarea activit`]ii. Persoana c`reia i-a fost anulat` autoriza]ia ca urmare a aplic`rii unei sanc]iuni poate solicita o nou` autorizare dup` un an de la comunicarea m`surii de anulare [i dup` 3 ani de la comunicarea noii anul`ri, dac` i s-a anulat pentru a doua oar` autoriza]ia ca urmare a aplic`rii unei sanc]iuni. Pentru alte motive, ce- rerea de autorizare poate fi \naintat` autorit`]ii competente oricånd, f`r` obligativitatea trecerii unei durate de timp. Pentru toate cazurile \n care organul administrativ refuz` nejustificat eliberarea autoriza]iei sau anuleaz` [i retrage f`r` temei autoriza]ia, persoana fizic` se poate adresa instan]ei judec`tore[ti cu o cerere \n baza Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, prin care s` solicite obligarea autorit`]ii la emiterea autoriza]iei sau la revocarea m`surii de anulare a acesteia. Instan]a competent` de a solu]iona litigiul [i la care trebuie depus` cererea este tribunalul jude]ean, respectiv cel al municipiului Bucure[ti, \n func]ie de domiciliul petentului.

Sintetizånd, pentru ob]inerea autoriza]iei se vor parcurge urm`toarele etape:

a) depunerea documenta]iei necesare;

b) efectuarea, de c`tre autoritatea de autorizare (prim`ria), a procedurilor pentru ob]inerea acor- durilor [i avizelor necesare desf`[ur`rii activit`]ilor de la institu]iile abilitate (autoriza]ia sanitar- veterinar`, autoriza]ia de mediu, autoriza]ia P.S.I. [.a.);

c) transmiterea, de c`tre primar, a unei copii certificate de pe autoriza]ie [i a cererii f`cute de solici- tant pentru \nregistrare la Biroul unic din cadrul Oficiului registrului comer]ului de pe lång` tri- bunal, \n vederea atribuirii codului unic de \nregistrare [i a eliber`rii certificatului de \nregistrare.

! Autoriza]ia ob]inut` \n baza Legii nr. 507/2002 r`måne valabil`, f`r` a exista obliga]ia, din
!
Autoriza]ia ob]inut` \n baza Legii nr. 507/2002 r`måne valabil`, f`r` a exista
obliga]ia, din partea comerciantului, de a solicita preschimbarea ei.
Aten]ie

Aceast` form` de organizare a activit`]ii prezint` multiple avantaje, dar nu putem exclude [i o serie de dezavantaje ce ]in \n special de anvergura pe care preconiza]i s` o aib` activitatea dumneavoastr`.

Asocia]iile familiale
Asocia]iile familiale

Ca avantaje putem enumera:

modalitatea de autorizare a activit`]ii este mai simpl` [i dureaz` mai pu]in;

taxele de autorizare sunt mai mici;

modul de organizare a activit`]ii financiar-contabile este mai simplu;

taxele [i impozitele datorate pe parcursul desf`[ur`rii activit`]ii sunt mai reduse ca num`r [i au un

cuantum mai mic. Dezavantaje:

imposibilitatea angaj`rii de personal salarizat;

posibilit`]i reduse de dezvoltare a activit`]ii;

modul de percepere a impozitului pe venitul ob]inut din aceste activit`]i, \n sensul c` se va dato-

ra o sum` ce reprezint` impozit pe venitul din \ntregul an fiscal, deci o sum` mai mare datorat` la un singur moment;

posibilit`]i mici de contractare a unui credit sau de finan]are.

ASOCIA}IILE FAMILIALE

Persoana fizic` poate de asemenea s` desf`[oare o activitate economic` \n cadrul unei asocia]ii familiale. Cadrul legal pentru organizarea unor astfel de asocia]ii este tot Legea nr. 300/2004. Este important s` re]ine]i c` aceste asocia]ii nu se confund` cu asocia]iile-persoane juridice f`r` scop lucrativ \ntemeiate \n baza Ordonan]ei Guvernului nr. 26/2000 privind asocia]iile [i funda]iile.

Asocia]ia familial` este acea form` de organizare a unei activit`]i economice constitui- t` de c`tre persoane fizice care sunt membri ai aceleia[i familii [i care locuiesc \n aceea[i localitate. |n consecin]`, \n cadrul unei asocia]ii familiale, asocia]ii sunt reprezenta]i chiar de membrii unei familii (so], so]ie, copii).

chiar de membrii unei familii (so], so]ie, copii). A[adar, asocia]ia are drept caracteristic` esen]ial`

A[adar, asocia]ia are drept caracteristic` esen]ial` leg`turile strånse de rudenie existente \ntre cei care o compun. Asocia]ia se poate \nfiin]a la ini]iativa unei singure persoane fizice, care va fi [i reprezentantul aso- cia]iei \n rela]iile cu ter]ii, inclusiv \n fa]a autorit`]ilor de autorizare. Reprezentantul ei \[i poate desemna \ns` [i un \mputernicit care s` angajeze din punct de vedere juridic asocia]ia. Condi]ia necesar` este ca per- soanele asociate s` locuiasc` \n aceea[i localitate. Asocia]ia familial` poate fi autorizat` s` desf`[oare o activitate independent`, \n baza Legii nr. 300/2004, de c`tre prim`rie, cu \nregistrare ulterioar` la Registrul Comer]ului. Asocia]ia familial` se poate \nfiin]a la ini]iativa unei persoane fizice [i se constituie din mem- brii de familie ai acesteia, care locuiesc \n aceea[i localitate.

Persoanele fizice care sunt membri ai asocia]iilor familiale au calitatea de angajat propriu. Calitatea de angajat propriu se refer` la dreptul de a fi asigurat \n sistemul public de pensii [i alte drepturi de asi- gur`ri sociale, al asigur`rilor sociale de s`n`tate [i al asigur`rilor pentru [omaj, \n condi]iile prev`zute de legile care reglementeaz` aceste domenii. Autoriza]ia se acord` pentru activitatea asocia]iei, [i nu pentru activit`]i (diferite) ale membrilor ei. O aso- cia]ie familial` are dreptul la o singur` autoriza]ie, dar care poate permite desf`[urarea mai multor activit`]i. Documenta]ia pentru ob]inerea autoriza]iei se depune de c`tre reprezentantul asocia]iei familiale, dar cererea-tip trebuie s` fie semnat` de to]i membrii ei. Autoriza]ia se va anula pentru ne\ndeplinirea condi]iilor de c`tre oricare dintre persoanele care com- pun asocia]ia.

! Aten]ie
!
Aten]ie

Asocia]iile familiale autorizate \n condi]iile legii nu pot angaja persoane cu contract individual de munc` pentru desf`[urarea activit`]ilor autorizate.

Asocia]iile familiale
Asocia]iile familiale

Pentru desf`[urarea activit`]ilor economice \n cadrul asocia]iilor familiale, membrii acestora care au calitatea de angajat propriu trebuie s` \ndeplineasc` urm`toarele condi]ii:

s` fi \mplinit vårsta de 16 ani, cu excep]ia reprezentan]ilor asocia]iei familiale, care trebuie s` fi \mplinit vårsta de 18 ani;

starea s`n`t`]ii, dovedit` cu certificat medical eliberat \n condi]iile legii, care s` le permit` desf`[urarea activit`]ii pentru care se solicit` autoriza]ia;

s` aib` calificarea necesar` desf`[ur`rii activit`]ii economice pentru care se solicit` autoriza]ia;

s` nu fi fost condamna]i prin hot`råre judec`toreasc` r`mas` definitiv` pentru s`vår[irea de fapte sanc]ionate de legile financiare, vamale [i cele care privesc disciplina financiar-fiscal` de natura celor care se \nscriu \n cazierul fiscal;

s` \ndeplineasc` condi]iile de func]ionare prev`zute \n actele normative speciale cu privire la autorizarea din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, al protec]iei muncii, protec]iei mediului, ap`rarea \mpotriva incendiilor [i al cerin]elor specifice legate de protec]ia consumatorului.

Ob]inerea autoriza]iei de func]ionare

Fiecare prim`rie are un serviciu special destinat pentru libera practicare a serviciilor de c`tre per- soanele fizice, denumit Serviciul „Autorizare Liber` Ini]iativ`“, unde se depune documenta]ia prev`zut` de lege. Dup` depunerea dosarului, Prim`ria parcurge procedura pentru ob]inerea acordurilor [i avizelor eli- berate de institu]iile abilitate necesare desf`[ur`rii activit`]ilor de c`tre asocia]ia familial`. Autoriza]ia se elibereaz` \n termen de 10 zile lucr`toare de la data \nregistr`rii cererii. Aceasta se poate elibera pe baza atest`rii capacit`]ii profesionale de c`tre organele competente \n domeniu, iar \n cazul \n care exist` organiza]ii profesionale specifice activit`]ii pentru care se cere autorizarea, cu acordul acestora.

Actele necesare pentru ob]inerea autoriza]iei sunt:

1. cerere-tip de autorizare, semnat` de to]i membrii asocia]iei

2. declara]ie c` nu de]ine alt` autoriza]ie de func]ionare

3. declara]ie privind obligativitatea solicit`rii de \nregistrare \n Registrul Comer]ului

4. declara]ie c` se va \n[tiin]a prim`ria \n cazul modific`rii condi]iilor de exercitare a activit`]ii

5. dovada de disponibilitate nume firm` (original)

6. buletin sau Carte de Identitate (copie certificat`)

7. cazier fiscal (original)

8. certificat medical (original)

9. actul legal al folosirii punctului de lucru – dac` acesta exist` (copie [i original)

10. documentele care atest` calificarea profesional` (copie) 11. documenta]ia pentru ob]inerea avizelor de c`tre prim`rie, de la institu]iile abilitate, sau avizele [i/sau autoriza]iile speciale, dac` acestea exist`. Dac` titularul cererii de]ine autoriza]iile speciale (protec]ia muncii, sanitar`, sanitar-veterinar`, P.S.I., protec]ia mediului), acestea vor fi depuse \n copie legalizat`.

|nregistrarea asocia]iei familiale la organul fiscal

1. Actele necesare \nregistr`rii:

contractul de asociere (original);

autoriza]ia eliberat` de prim`rie \n baza Legii nr. 300/2004 (copie);

copii de pe actele de identitate ale membrilor asocia]i;

certificatul de \nregistrare la Registrul Comer]ului (copie).

Asocia]iile familiale
Asocia]iile familiale

2. Depunerea declara]iilor fiscale:

La organul fiscal trebuie depuse urm`toarele declara]ii completate de c`tre asociatul desemnat prin contract s` r`spund` de \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice:

declara]ia estimativ` privind pl`]ile anticipate care se depune separat pentru fiecare asociat (dac`

este cazul), surs` [i categorie de venit \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii;

declara]ia estimativ` la nivel de asocia]ie \n termen de 15 zile de la data \nceperii activit`]ii;

✔ declara]ie anual` privind veniturile realizate la nivel de asocia]ie. ! Asocia]ia, prin asociatul desemnat,
✔ declara]ie anual` privind veniturile realizate la nivel de asocia]ie.
!
Asocia]ia, prin asociatul desemnat, depune pån` la data de 15 martie a anului
Aten]ie
urm`tor, la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i are sediul, o declara]ie anual` care
cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizat` pe asocia]ie, precum [i distribu]ia venitului net/pierderii
pe fiecare asociat. O copie de pe declara]ie se transmite de c`tre asociatul desemnat fiecarui asociat. Pe
baza acestei copii, asocia]ii vor cuprinde \n declara]ia de venit global venitul net/pierderea ce le revine
din activitatea asocia]iei.

Asocia]iile familiale care realizeaz` pierderi sau venituri pe perioade mai mici decåt anul fiscal, pre- cum [i cele care, din motive obiective, estimeaz` c` vor realiza venituri care difer` cu cel pu]in 20% fa]` de anul fiscal anterior, depun declara]ia estimativ` odat` cu declara]ia anual` de venit.

Declara]iile se completeaz` \nscriindu-se cu majuscule, cite] [i corect, toate datele prev`zute \n for- mular, \n dou` exemplare, din care:

originalul se depune la organul fiscal \n a c`rui raz` teritorial` \[i are sediul asocia]ia familial`; copia se p`streaz` la sediul asocia]iei, \mpreun` cu celelalte documente privind activitatea aces- teia. Organul fiscal are obliga]ia s` pun` gratuit la dispozi]ia asociatului formularele de declara]ii, la soli- citarea verbal` a acestuia. Declara]ia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po[tal, prin scrisoare reco- mandat`. Prin declara]ia estimativ` de venit se stabilesc pl`]ile anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal \n curs.

3. Impunerea fiscal`:

Metoda de impunere de c`tre organul fiscal este \n sistem real [i implic` ]inerea contabilit`]ii aso- cia]iei \n partid` simpl` (adic` se va impozita strict suma rezultat` din sc`derea cheltuielilor din venituri). Un model de autoriza]ie folosit atåt de persoane fizice cåt [i de asocia]ii familiale g`si]i \n pagina urm`toare. Completarea este cu date fictive.

PRIM~RIA

PRIMAR

AUTORIZA}IE

0 0 4

Nr.

5

0

sectorului 2

21

din

0

1

2 ZZ/LL/AN

/

0

4

AUTORIZA}IE

/

Asocia]iile familiale
Asocia]iile familiale

Eliberat` \n baza Legii nr. 300/2004

1. Forma de organizare: Persoan` fizic` Asocia]ie familial`

2.

X

Cet`]enia

romån`

, durata permisului de [edere \n Romånia

(nu este cazul)

3. Persoan` fizic`/Nume [i prenume

 

Ionescu Ion

 

identificat cu

 

570 021

;

C.N.P.

 

1

 

700

 

4

2

8

 

339

 

4

5

0

1

 
   

Domiciliu/re[edin]`: Jude]ul

 

Localitatea

 

Bucure[ti

 

101

21

3

3

 

13

Sector

 

2

cod po[tal

fax

,

,

,

,

 

,

77 204

C.I.

Plopilor

telefon

4. Asocia]ie familial`/Denumire

nu este cazul

Reprezentat` prin

Seria

B.N.

;

iden-

tificat cu

Seria

;

C.N.P.

tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.
tificat cu Seria ; C.N.P.

cu domiciliu/re[edin]a \n jude]ul

,

,

,

,

Sector

Localitatea

, cod po[tal

fax

5. Numele [i prenumele membrilor asocia]i

6. Obiectul activit`]ii

6.1.

6.2.

a)

b)

c)

7.

– Sediu fix

8.

9. Alte men]iuni:

nu este cazul

1 (se \nscrie denumirea obiectului de activitate)

(se denume[te activitatea autorizat`)

Activitatea principal`:

Activit`]i secundare:

Locul desf`[ur`rii activit`]ii/lor:

la domiciliul consumatorului/clientului

2 Bucure[ti, str. Plopilor nr. 103

Durata valabilit`]ii autoriza]iei:

PRIMAR,

SECRETAR,

telefon

10. Men]iuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autoriza]iei:

* Orice modific`ri ale datelor prev`zute de autoriza]ie, inclusiv \nfiin]area de puncte de lucru se vor men]iona pe verso. 1) Conform clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` – CAEN Rev. I 2) Se va completa \n clar adresa sediului fix [i secundar.

       

Semn`turi

Men]iuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autoriza]iei

Motivul de drept [i de fapt

Data

autorizate

Nr .

crt.

\nscrierii

pentru

men]iunii

\nscrierea

     

men]iunilor

       

PRIMAR,

SECRETAR,

       

PRIMAR,

SECRETAR,

Asocia]iile familiale
Asocia]iile familiale

FORMULARUL de adeverin]` emis de institu]iile abilitate pentru persoanele fizice/asocia]ii familiale romåne

Institu]ia abilitat`

Data eliber`rii

 

ADEVERIN}~

 

Se confirm` faptul c` certificatul*) de

seria

,

emis pe numele

de c`tre

,

la data de

,

cu

,

a fost eli-

berat \n conformitate cu prevederile**)

Director executiv,

|ntocmit,

*) Se va completa tipul certificatului: de calificare, de absolvire, de competen]e.

**) Se vor preciza actele normative \n baza c`rora s-au eliberat certificatele.

CERERE

MINISTERUL JUSTI}IEI

OFICIUL NA}IONAL AL

REGISTRULUI COMER}ULUI

– de \nregistrare

– de \nregistrare a modific`rii actului

constitutiv

– de autorizare a func]ion`rii

Nr. intrare

Data:

OFICIUL REGISTRULUI

COMER}ULUI DE PE LÅNG~

TRIBUNALUL

Cod unic de

\nregistrare

Acest document constituie cererea de \nregistrare \n REGISTRUL COMER}ULUI [i la organul fiscal competent, cerere de

luare \n eviden]` la Direc]ia de Munc` [i Solidaritate Social`, la Casa de Asigur`ri de S`n`tate, la Casa de Pensii [i la

Agen]ia pentru Ocuparea For]ei de Munc`, precum [i cerere de autorizare a func]ion`rii comerciantului.

 

Firma

,

num`r de ordine \n registrul comer]ului

 

,

cu sediul \n: localitatea

 

,

str. (1)

,

,

bloc

,

scara

,

etaj

,

,

jude]/sector

 

,

cod po[tal

,

c`su]` po[tal`

,

telefon (2)

 

,

fax (2)

,

e-mail

 

,

web site

Referitor AUTORIZARE CONSTITUIRE/|NREGISTRARE Domnule Judec`tor Delegat/Director,

 

Subsemnat(ul/a) (3)

,

domiciliat \n

 

,

str.

(1)

,

,

bloc

,

scara

,

etaj

,

,

jude]/sector , eliberat de

, telefon (2)

 

,

act identitate

 

,

seria

,

, \n calitate de (4) ,

 

C.N.P.

 

,

la data

   

,

reprezentat de (5)

,

prin (6)

 

\n conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, republicat` [i modificat`, [i/sau ale Legii nr. 31/1990, republicat`, v` rog ca prin \ncheierea/rezolu]ia ce o ve]i pronun]a s` dispune]i:

autorizarea constituirii [i/sau \nmatricularea \n registrul comer]ului

 

\nregistrarea \n registrul comer]ului a men]iunilor referitoare la:

Solicit judecarea cererii [i \n lipsa mea, conform art. 242 din Codul procedur` civil`, iar \n sus]inerea cererii, depun actele doveditoare men]ionate pe verso.

Cererea este legal timbrat` cu

lei, tax` judiciar` de timbru [i

 

lei, timbru judiciar.

 

Data:

 

Semn`tura

 
Asocia]iile familiale
Asocia]iile familiale

|n temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicat` [i modificat`, [i/sau art. 199 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat`, judec`tor delegat [i/sau director la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lång`

Tribunalul sunt \ndeplinite cerin]ele legale, dispune:

, examinånd \nscrisurile depuse \n sus]inerea cererii [i constatånd c` sunt/nu

Judec`tor delegat/Director,

Data:

Referent grefier (8) ,

Not`:

*(1) Se completeaz`, dup` caz, cu P]a, Bdul, Calea, {os., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc.

*(2) Se completeaz` cu prefix – num`r.

*(3) Se completeaz` cu datele de identificare ale comerciantului/fondatorului/administratorului.

*(4) Se completeaz` cu calitatea pe care solicitantul o de]ine (comerciant, asociat, fondator, administrator).

*(5) Se completeaz` cu numele [i prenumele \mputernicitului mandatat de comerciant, asociat, fondator, administrator.

*(6) Se completeaz` cu denumirea actului (procur`, delega]ie avoca]ial`, delega]ie de serviciu), nr., data, organul emitent.

*(7) Se consemneaz` rezultatul deliber`rii (minuta).

*(8) Se completeaz` cu numele, prenumele [i semn`tura.

Asocia]iile familiale
Asocia]iile familiale

Drepturi [i obliga]ii ale asocia]ilor

Contractul de asociere Asocia]ii, persoane fizice asociate \ntr-o asocia]ie f`r` personalitate juridic` au obliga]ia s` \ncheie

contracte de asociere \n form` scris`, la \nceperea activit`]ii. Contractele de asociere \ncheiate trebuie \nregistrate la organul fiscal. |n cadrul unei asocia]ii familiale, asocia]ii sunt reprezenta]i chiar de membrii unei familii (so], so]ie, copii). Contractul de asociere trebuie s` cuprind` urm`toarele elemente:

p`r]ile contractante;

obiectul de activitate care trebuie s` corespund` cu activitatea \nscris` pe documentul de autori- zare al asocia]iei;

sediul principal al asocia]iei;

contribu]ia asocia]ilor;

cota procentual` de participare a fiec`rui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocia]iei;

desemnarea asociatului care s` r`spund` pentru \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice;

condi]iile de \ncetare a asocierii.

Obliga]iile asociatului desemnat Asociatul desemnat s` r`spund` pentru \ndeplinirea obliga]iilor asocia]iei fa]` de autorit`]ile publice are urm`toarele obliga]ii:

s` asigure organizarea [i conducerea eviden]elor contabile;

s` determine venitul net sau pierderea ob]inut` \n cadrul asocia]iei;

s` distribuie venitul net sau pierderea pe asocia]i conform cotelor din contract;

s` depun` declara]iile (estimative sau speciale) la organul fiscal \n raza c`ruia \[i are sediul aso- cia]ia familial`;

s` \nregistreze contractul de asociere;

s` reprezinte asocia]ia \n controalele efectuate de organele fiscale;

dac` este cazul, s` depun` contesta]iile \mpotriva actelor de control \ncheiate de organele fiscale;

s` r`spund` la toate solicit`rile organelor fiscale, atåt cele privind asocia]ia, cåt [i cele privind aso- cia]ii;

s` completeze Registrul pentru eviden]a aportului [i rezultatului distribuit.

Distribuirea venitului net \n cadrul asocia]iei familiale Venitul net anual sau pierderea anual` din cadrul asocia]iei se distribuie asocia]ilor direct propor- ]ional cu cota procentual` de participare a acestora, conform contractului de asociere. |n practic` pot exista dou` situa]ii care afecteaz` modul de distribuire a venitului net:

1. Modificarea cotelor de participare \n cursul anului

Pentru distribuirea venitului net anual se procedeaz` astfel:

se determin` un venit net intermediar sau o pierdere intermediar` la sfår[itul lunii \n care s-au modificat cotele pe baza venitului brut realizat [i a cheltuielilor efectuate conform \nregistr`rilor din eviden]ele contabile;

venitul net intermediar sau pierderea intermediar` se aloc` fiec`rui asociat, \n func]ie de cotele de participare, pån` la data modific`rii acestora;

la sfår[itul anului, din venitul net anual sau din pierderea anual` se deduce venitul net intermediar sau pierderea intermediar`, iar diferen]a se aloc` asocia]ilor \n func]ie de cotele de participare ulterioare modific`rii acestora;

venitul net anual distribuit sau pierderea anual` distribuit` fiec`rui asociat se determin` prin \nsu- marea veniturilor nete intermediare sau a pierderilor intermediare determinate la nivel de asociat.

Asocierea \n participa]iune

2. |ncetarea definitiv` a activit`]ii asocia]iei Sumele ob]inute din valorificarea bunurilor din patrimoniul afacerii \nscrise \n Registrul inventar sunt incluse \n venitul brut al asocia]iei. |n situa]ia \n care bunurile din patrimoniul asocia]iei respective nu pot fi \nstr`inate se \mpart \ntre asocia]i, devenind bunuri personale. Din punct de vedere fiscal, opera]iunea se consider` ca fiind cesio- nat` cu plat`, evaluarea urmånd s` se fac` la nivelul pre]ului de pia]`. Dac` asocia]iile \[i \nceteaz` activitatea, iar fo[tii asocia]i continu` s` func]ioneze \n mod individual, bunurile din patrimoniul asocia]iei trec \n patrimoniul noilor afaceri cu obligativitatea \nscrierii acestora \n Registrul inventar. Venitul net se consider` distribuit din punct de vedere fiscal \n situa]ia \n care acesta r`måne la aso- cia]ie. La sfår[itul anului fiscal, venitul este considerat distribuit [i pus la dispozi]ie asocia]ilor. Cotele- p`r]i de venit astfel distribuite trebuie s` se reg`seasc` obligatoriu \n declara]ia de venit global depus` de c`tre fiecare asociat.

ASOCIEREA |N PARTICIPA}IUNE

Asocierea \n participa]iune este o form` improprie de societate, \n care o persoan` par- ticip` la afacerile comerciale ale alteia pentru a le m`ri rentabilitatea [i pentru a \mp`r]i cu ea cå[tigurile [i pierderile.

[i pentru a \mp`r]i cu ea cå[tigurile [i pierderile. Asocierea \n participa]iune poate avea ca obiect

Asocierea \n participa]iune poate avea ca obiect o singur` opera]iune comercial`, o serie de ope- ra]iuni sau chiar \ntregul comer]. |n astfel de asocia]iuni sunt dou` feluri de asocia]i: unii ascun[i (asocia]i- participan]i), iar al]ii f`]i[i (asocia]i-administratori), care trateaz` afacerile comerciale \n numele lor, dar pe seama tuturor membrilor. Potrivit articolului 251 din Codul comercial romån, „asocia]iunea \n participa]iune are loc atunci cånd un comerciant sau o societate comercial` acord` uneia sau mai multor persoane ori societ`]i o par- ticipa]iune la beneficiile [i pierderile uneia sau mai multor opera]iuni comerciale, sau chiar asupra \ntre- gului lor comer]“, iar \n conformitate cu articolul 252 din Codul comercial romån, ea poate avea loc [i pen- tru opera]iunile comerciale f`cute de c`tre necomercian]i. Asocierea \n participa]iune are un caracter contractual, fiind rezultatul unui acord de voin]` al p`r]ilor contractante, manifestate cu scopul de a produce anumite consecin]e juridice. Acesta este mijlocul juridic cel mai eficient pentru a servi intereselor operative de colaborare \ntre comercian]i (persoane fizice sau juridice), f`r` un formalism excesiv. |n privin]a formei asocia]iei \n participa]iune, Codul comercial romån prevede prin articolul 256 c` aceasta este scutit` de formalit`]ile stabilite de lege pentru societ`]i, cu excep]ia faptului c` trebuie s` fie probate prin act scris. |n consecin]`, nu se impune \ncheierea contractului de asociere \n participa]iune \n form` autentic`, nici publicarea \n Monitorul Oficial [i nici \nscrierea lui la Registrul Comer]ului. Nimic nu se opune \ns`, ca p`r]ile s` convin` asupra acestor formalit`]i. Singura cerin]` este deci aceea a unui \nscris. Contractul de asociere \n participa]iune poate \mbr`ca dou` forme: civil sau comercial. Obiectul aso- cia]iunii \n participa]iune comercial` \l constituie efectuarea de acte sau fapte de comer] \n scopul ob]ine- rii unui profit ce urmeaz` s` fie \mp`r]it \ntre participan]i. A[adar, o condi]ie absolut necesar` pentru validitatea asocierii \n participa]iune este ca \n obiectul de activitate autorizat al asociatului-administrator s` se reg`seasc` obiectul contractului de asociere. Asocierea \n participa]iune se deosebe[te de societ`]ile cu personalitate juridic`, societ`]ile comer- ciale, constituite conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unor unit`]i economice de stat [i Legii privind societ`]ile comerciale nr. 31/1990, prin caracterul ei nepublic. Astfel, prin asociere nu ia na[tere o persoan` juridic` distinct` de persoana asocia]ilor (aceasta o spune articolul 253 din Codul comercial ro- mån). Pe cale de consecin]`, nu se impune obliga]ia de a se constitui elemente specifice de diferen]iere (firm`, emblem`, sediu social, patrimoniu care s` formeze gajul creditorilor sociali).

Asocierea \n participa]iune

De fapt, nu exist` creditori ai asocierii \n participa]iune. Ter]ii nu au drepturi [i nu se oblig` decåt fa]` de asociatul administrator, cu care au contractat. Nefiind o persoan` juridic` distinct`, cu personalitate proprie, asocierea \n participa]iune nu are pa- trimoniu propriu. Aportul asocia]ilor la constituirea societ`]ii poate consta \ntr-o sum` de bani, \n bunuri individual determinate sau presta]ii \n munc`. Asocia]ii au libertatea consacrat` prin articolul 255 din Codul comercial romån s` determine prin contract forma, \ntinderea [i condi]iile asocia]iei \n participa]iune, elemente esen]iale pe care vi le vom enumera \n continuare.

I. P`r]ile contractante P`r]ile contractante sunt persoane fizice sau juridice, comercian]i sau necomercian]i, numi]i \n con- tinuare asociat-administrator [i asociat-participant. a) Asociatul-administrator este, de regul`, un comerciant, adic` o persoan` fizic` ce s`vår[e[te fapte de comer], avånd comer]ul ca profesiune obi[nuit`, sau o societate comercial` (articolul 7 Cod comercial romån). Asociat-administrator poate fi \ns` [i un necomerciant, atunci cånd o persoan` fizic` sau juridic` \n chip accidental efectueaz` o opera]iune de comer] supus` legii comerciale. Asocia]iile [i funda]iile constituite potrivit Ordonan]ei Guvernului nr. 26/2000, de[i nu au calitatea de comerciant – fiind persoane juridice non-profit – pot s`vår[i acte [i fapte de comer] prin intermediul unit`]ilor economice proprii pe care [i le pot \nfiin]a \n vederea realiz`rii obiectivelor pe care [i le-au pro- pus, cu scopul asigur`rii unor resurse \n conformitate cu art. 47 din aceea[i ordonan]`, deci [i ele pot avea calitatea de asociat-administrator. Sub firma asociatului-administrator se vor desf`[ura toate actele [i faptele de comer] cu caracter profitabil \n vederea c`rora s-a constituit asocierea \n participa]iune. De regul`, eviden]a financiar-contabil` a asocierii \n participa]iune va fi ]inut` [i supravegheat` de asociatul-administrator. b) Asociat-participant la o asociere \n participa]iune se poate constitui orice persoan` fizic` sau juridic`, comerciant sau necomerciant, legea neimpunånd nici o restric]ie \n acest sens.

II. Obiectul asocierii \n participa]iune Obiectul asocierii \n participa]iune const` \n opera]iuni comerciale sau productive, prest`ri de ser- vicii conform obiectului de activitate autorizat prin lege, al fiec`rei societ`]i, precum [i orice activitate care ar fi rentabil`, deci opera]iuni care au ca scop declarat ob]inerea de beneficii, precum [i \mp`r]irea lor.

III. Modalitatea de \mp`r]ire a rezultatelor activit`]ilor economice comune desf`[urate

Participarea la beneficii [i la pierderi este de esen]a contractului de asociere \n participa]iune. |n cazul \n care un asociat este exclus de la beneficii sau de la participarea la pierderi, ori este prev`zut` participarea la pierderi \n m`sur` derizorie, contractul este nul. Faptul c` \n contract nu este prev`zut` propor]ia de participare a fiec`rui asociat la beneficii nu atrage nulitatea contractului, ci face s` se presupun` voin]a p`r]ilor de a \mp`r]i egal beneficiile rezultate. Este valabil` clauza potrivit c`reia, unul sau unii dintre asocia]i sunt ap`ra]i de a participa la pagu- ba produs` din culpa dovedit` a unuia dintre asocia]i, care se oblig` s` o suporte \n \ntregime.

IV. Contribu]ia fiec`rei p`r]i la realizarea activit`]ilor economice comune convenite

Aportul asocia]ilor la constituirea asocia]iei \n participa]iune poate consta \ntr-o sum` de bani, \ntr-un bun individual determinat, o universalitate de bunuri sau \ntr-o presta]ie \n munc` (conform articolului 1492 din Codul civil romån). |n lumina articolului 254 Cod comercial romån, asocia]ii nu au nici un drept asupra bunurilor aduse \n asociere, chiar dac` au fost procurate de ei \n[i[i. Aceste bunuri trec \n proprietatea asociatului-admi- nistrator. Acest principiu se bazeaz` pe voin]a prezumat` a asocia]ilor care, creånd o asociere \n participa]iune, \n scopul de a realiza cå[tig, au \n]eles s` dea asociatului-administrator [i mijloacele cu care s` ajung` la acest rezultat – \n primul rånd dreptul de a dispune \n mod liber, ne\ngr`dit, de lucrurile aduse \n asocia]ie.

Asocierea \n participa]iune

Asocierea \n participa]iune

Asocia]ii-participan]i au numai un drept de crean]` \mpotriva asociatului administrator cu privire la bunurile aduse \n natur`, drept de crean]` scadent la data desfiin]`rii contractului. Asocia]ii pot conveni la \ncheierea contractului c` bunurile aduse \n natur`, ca aport constituit \n vederea realiz`rii scopului asocia]iei, s` li se restituie tot \n natur`, avånd dreptul – \n cazul \n care resti- tuirea \n natur` nu mai este posibil` – la o desp`gubire propor]ional`. |n lipsa unei asemenea clauze, aso- cia]ii participan]i au doar dreptul de a li se da socoteal` de modul de administrare a bunurilor depuse ca miz` social`, de beneficii [i pierderi. Astfel, ei au dreptul s` cear` asociatului-administrator beneficiile rezultate, dar [i obliga]ia de a suporta pierderile propor]ional. Ei pot cere socoteal` asociatului-administrator cu privire la modul de administrare a bunurilor, atåt \n cursul derul`rii afacerii, cåt [i la terminarea acesteia.

V. Durata asocierii \n participa]iune Asocia]ii hot`r`sc termenul derul`rii contractului, putånd dispune oricånd, de comun acord, \ncetarea activit`]ii sau continuarea acesteia [i dup` scurgerea termenului convenit ini]ial. Asocierea \n participa]iune \ncepe s` curg` la data semn`rii contractului, \n afar` de cazul \n care p`r]ile prev`d alt ter- men.

VI. Condi]ii de administrare [i conducere a asocierii \n participa]iune Prin contract se stabile[te care dintre asocia]i are calitatea de asociat-administrator, conducånd \ntreaga afacere bazat` pe asocia]iune, tratånd afacerile comerciale cu ter]ii \n nume propriu, dar pe seama tuturor asocia]ilor. Conducerea asocia]iei, modul de administrare a afacerilor, atribu]iile organelor de conducere, drep- turile [i obliga]iile p`r]ilor se vor conveni de comun acord prin contractul de asociere \n participa]iune.

VII. Cauze de \ncetare a asocierii [i modalitatea de \mp`r]ire a rezultatelor lichid`rii Asocierea \n participa]iune, fiind o societate (comercial` sau civil`) \n lumina articolului 1491 Cod civil romån, este susceptibil` de dizolvare. Consecin]a unic` a dizolv`rii asocia]iei este \mp`r]irea beneficiilor de c`tre asociatul administrator; de fapt, se realizeaz` o reglare de socoteli, prin care asociatul-administrator este dator s` dea socoteal` de modul de administrare a bunurilor asocia]iei, atåt \n cursul derul`rii afacerii, cåt [i la terminarea acesteia, implicit de beneficiile [i pierderile aferente. Asociatului-participant \i revine dreptul de a verifica registrele asocia]iei \n participa]iune, docu- mentele financiar-contabile. |n situa]ia ne\n]elegerii dintre p`r]i, se poate numi un expert (desemnat fie de asocia]i, fie de c`tre instan]a judec`toreasc`).

V` prezent`m \n continuare un model de contract de asociere \n participa]iune, completat cu date fic-

tive.

Asocierea \n participa]iune

CONTRACT DE ASOCIERE |N PARTICIPA}IUNE nr. 2870 din data de 16.06.200x

II

PP``rr]]iillee ccoonnttrraaccttaannttee

Societatea comercial` DOMINO S.R.L., avånd sediul social \n str. Avia]iei nr. 24A, sector 1, Bucure[ti, telefon 6152432, fax

3112601, \nregistrat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti, sub num`rul J 40/1120/199x, avånd contul curent nr. 40872510631, deschis la Banca Romån` de Dezvoltare S.M.B., [i codul fiscal nr. R 2615320 prin reprezentantul legal Maria Predescu, \n calitate de aassoocciiaatt--aaddmmiinniissttrraattoorr

[i

– Societatea comercial` QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L., avånd sediul social \n str. Maria Rosetti nr. 68, telefon 6140032, fax 6140035, \nregistrat` la Registrul Comer]ului Bucure[ti, sub num`rul J 40/196/199x, avånd contul curent nr. 1487206315 deschis la ING Bank SMB prin reprezentantul legal Codru] Alexandrescu, \n calitate de asociat-participant,

au convenit \ncheierea prezentului contract de asociere \n participa]iune cu respectarea urm`toarelor clauze:

IIII DDiissppoozzii]]iiii ggeenneerraallee

Art. 1 – Asocia]ia creat` prin prezentul contract are ca temei legal art. 251-256 din Codul Comercial, este o asocia]ie f`r` perso-

nalitate juridic`, creat` \n baza Hot`rårii Adun`rii Generale a Asocia]ilor din S.C. DOMINO S.R.L. nr. 168 din 13.06.200x [i

Hot`rårea Adun`rii Generale a Asocia]ilor din S.C. Quetraz Import-Export S.R.L. nr. 102 din 15.06.200x.

Art. 2 – Asocia]ia \[i desf`[oar` activitatea dup` urm`toarele principii:

a) asisten]a comercial` financiar`, managerial` [i juridic` a fiec`rui asociat;

b) prioritate \n prestare de servicii \n vederea realiz`rii scopului asocia]iei.

IIIIII DDuurraattaa ccoonnttrraaccttuulluuii

Art. 3 – Prezentul contract se \ncheie pe o perioad` de 6 luni, termenul curgånd din data de 16.06.199x pån` la data de

16.12.200x.

Art. 4 – Durata contractului poate fi prelungit`, cu acordul p`r]ilor, prin act adi]ional.

IIVV OObbiieeccttuull aassoocciiaa]]iieeii

Art. 5 – P`r]ile asociate convin ca \mpreun` s` desf`[oare activit`]i avånd ca obiect dezvoltarea afacerilor bazate pe produc]ia

de ou` [i carne de pas`re.

Art. 6 – |n vederea realiz`rii scopului prev`zut la art. 5 din prezentul contract, urm`toarele activit`]i se vor realiza \n comun:

a) produc]ia de ou` [i carne de pas`re;

b) comercializarea cu ridicata, import-exportul p`s`rilor;

c) prest`ri de servicii conform obiectului de activitate, autorizat prin lege, al fiec`rei societ`]i, convenit de p`r]i;

d) orice alt` activitate care ar fi rentabil` [i care va fi convenit` de p`r]i prin acte adi]ionale.

VV CCoonnttrriibbuu]]iiaa ffiieecc``rreeii pp``rr]]ii llaa rreeaalliizzaarreeaa aaccttiivviitt``]]iilloorr eeccoonnoommiiccee ccoommuunnee ccoonnvveenniittee

Art. 7 – Societatea comercial` DOMINO pentru realizarea activit`]ilor economice comune convenite contribuie cu:

– aport social care const` din 3.000 lei, \n numerar 1.000 lei, \n natur` - instala]ii cu termostat, \n valoare de 2.000 lei.

– Acest aport social va fi v`rsat pån` la data de 30.06.200x.

Art. 8 – Societatea comercial` QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L., pentru realizarea activit`]ilor economice comune,

convenite, contribuie cu:

– aport social care const` din 3.000 lei, \n numerar 3.000 lei.

– Acest aport social va fi v`rsat pån` la data de 30.06.200x.

VVII CCoonnddii]]iiiillee ddee ccoonndduucceerree [[ii ddee aaddmmiinniissttrraarree aa aassoocciiaa]]iieeii

Art. 9 – Asocia]ia va fi condus` de un consiliu de administra]ie [i conducere format din 4 membri, cåte 2 de la fiecare societate

comercial` asociat`, care vor fi desemna]i din partea Societ`]ii comerciale DOMINO S.R.L. de c`tre Adunarea General` a

Asocia]ilor, iar din partea Societ`]ii comerciale Quetraz Import-Export S.R.L. de c`tre Adunarea General` a Asocia]ilor. |n caz de revocare a unui membru al consiliului de conducere al asocia]iei sau \n cazul \n care unul din ace[ti membri se afl` \n

imposibilitate de exercitare a calit`]ii acordate (deces, boal`, demisie etc.) pe o perioad` de cel pu]in 30 de zile, adun`rile generale ale celor dou` societ`]i asociate vor numi un alt membru \n consiliul de administrare [i conducere al asocia]iei. Art. 10 – Consiliul de administrare [i conducere al asocia]iei se \ntrune[te \n [edin]e ordinare lunare sau de cåte ori este nevoie, \n [edin]e extraordinare, \n urma convoc`rii scrise formulate de una din p`r]ile asociate [i comunicate cu trei zile \nainte de data fix`rii [edin]ei. |n convocarea scris` se va preciza exact data, ora, locul unde se va ]ine [edin]a [i ordinea de zi a [edin]ei. Convocarea scris` va fi comunicat` reprezentantului care face parte din consiliul de administra]ie [i conducere pe baz` de semn`tur` personal` de luare la cuno[tin]`. Pentru validarea deliber`rilor consiliului de administrare [i conducere al asocia]iei, hot`rårile acestuia se iau cu votul afirmativ a cel pu]in 2/3 din membrii prezen]i. Hot`rårile consiliului de administrare [i conducere sunt consemnate \ntr-un registru, numerotat, semnat, datat [i [tampilat de fiecare parte asociat`. Art. 11 – Consiliul de administrare [i conducere al asocia]iei are urm`toarele atribu]ii:

a) elaboreaz` strategia de activitate a asocia]iei [i programele aferente acesteia;

b) aprob` pre]urile [i tarifele pentru produsele [i serviciile prestate [i comercializate \n cadrul asocia]iei conform prevederilor

legale [i stabile[te politica pre]urilor pentru produsele depreciate;

c) stabile[te necesarul de marf` [i servicii, procedeaz` la identificarea furnizorilor poten]iali interni/externi [i contribuie \n

propor]ie egal` la asigurarea fondului de marf`;

d) stabile[te [i aprob` necesarul de dot`ri, moderniz`ri [i investi]ii [i le supune aprob`rii Consiliului de Administrare [i Conducere

al Asocia]iei;

e) stabile[te lunar repartizarea profitului/pierderilor \ntre asocia]i, potrivit cotelor de participare cuvenite;

f) realizarea de noi investi]ii, altele decåt moderniz`ri, se vor efectua dup` ob]inerea aprob`rilor date de Adun`rile Generale ale

Asocia]ilor;

g) examineaz` calculele de eficien]` a opera]iunilor efectuate [i stabile[te orice alte cheltuieli necesare func]ion`rii asocia]iei;

h) stabile[te num`rul personalului care lucreaz` pentru asocia]ie, atribu]iile [i salariile acestuia;

Asocierea \n participa]iune

Asocierea \n participa]iune

i) prezint` un raport anual Adun`rilor Generale ale celor dou` societ`]i privind activitatea desf`[urat`, pe baz` de bilan] contabil \ncheiat la sfår[itul exerci]iului financiar;

j) stabile[te natura [i m`rimea cheltuielilor de asocia]ie;

k) hot`r`[te numai \n comun orice alt` problem` \n leg`tur` cu func]ionarea asocia]iei.

VVIIII MMooddaalliittaatteeaa ddee \\mmpp``rr]]iirree aa rreezzuullttaatteelloorr aaccttiivviitt``]]iilloorr eeccoonnoommiiccee ccoommuunnee ddeessff``[[uurraattee

Art. 12 – |mp`r]irea rezultatelor financiare (profit net/pierderi) se va efectua lunar, propor]ional cu cota de participare a fiec`rui asociat, respectiv 50%, pentru societatea comercial` DOMINO EXCEL S.R.L. [i 50% pentru societatea comercial` QUETRAZ

IMPORT-EXPORT S.R.L.

VVIIIIII RR``ssppuunnddeerreeaa ccoonnttrraaccttuuaall``

Art. 13 – |n rela]iile cu ter]ii, r`spunderea pentru obliga]iile contractuale revine p`r]ii care s-a obligat, societ`]ii DOMINO S.R.L.

IIXX CCaauuzzee ddee \\nncceettaarree aa aassoocciieerriiii [[ii mmooddaalliittaatteeaa ddee \\mmpp``rr]]iirree aa rreezzuullttaatteelloorr ddiizzoollvv``rriiii

Art. 14 – Urm`toarele cauze duc la \ncetarea asocierii:

a) hot`rårea comun` a celor doi asocia]i cu ob]inerea prealabil` a hot`rårii Adun`rilor Generale a celor doi asocia]i;

b) expirarea duratei contractului de asociere;

c) ne\ndeplinirea sau executarea defectuoas` a vreuneia din clauzele prezentului contract;

d) lichidarea uneia dintre societ`]ile comerciale asociate (indiferent de cauze: faliment, divizare, fuziune etc.). Cauza va fi obli-

gatoriu notificat` \n scris celuilalt asociat \n termen de 5 zile de la data apari]iei cauzei;

e) dac` asocia]ia creat` nu este rentabil`.

Art. 15 – Denun]area unilateral` a prezentului contract de asociere este interzis` sub sanc]iunea de daune interese, cu excep]ia

cauzelor de \ncetare prev`zute la art. 14 din prezentul contract.

Art. 16 – |mp`r]irea rezultatelor dizolv`rii se va face cu respectarea regulilor generale prev`zute de lege propor]ional \ns` cu cota

de participare a fiec`rui asociat. Adun`rile generale ale celor doi asocia]i vor numi cåte 2 lichidatori pentru fiecare parte \n termen de

10 zile de la apari]ia cazului de lichidare, lichidatorii avånd obliga]iile prev`zute de lege. Lichidarea asocia]iei se va face pe baz` de

bilan] de lichidare, aprobat de adun`rile generale ale asocia]iilor. La lichidare, p`r]ile asociate \[i recupereaz` fizic mijloacele fixe,

obiectele de inventar cu care au contribuit la asocia]ie, cheltuielile f`cute, contravaloarea dot`rilor indexate cu rata medie lunar` a

infla]iei.

Art. 17 – For]a major`, exonereaz` de r`spundere partea care o invoc` \n condi]iile legii, cu cerin]a notific`rii scrise \n termen de

5 zile de la apari]ia cazului de for]` major` [i \n baza certificatului eliberat de Camera de Comer] [i Industrie a Romåniei.

XX AAllttee ccllaauuzzee nneecceessaarree ddeessff``[[uurr``rriiii aaccttiivviitt``]]iiii aassoocciiaa]]iieeii

Art. 18 – Aderarea unor ter]e persoane fizice sau juridice la prezentul contract de asociere se poate face numai cu acordul ambilor

asocia]i prin hot`rårea comun` a adun`rilor generale a asocia]ilor dup` ce ace[tia au efectuat noi calcule de eficien]` [i [i le-au \nsu[it.

Art. 19 – Toate comunic`rile care urmeaz` a se efectua \ntre p`r]i, ca urmare a desf`[ur`rii opera]iunilor din prezentul contract

de asociere, vor fi f`cute \n scris la sediul fiec`rui asociat.

Art. 20 – Toate lucr`rile de contabilitate, financiare [i casierie general` vor fi efectuate prin grija S.C. DOMINO S.R.L. de c`tre

Maria Predescu, \n calitate de administrator [i Iosif Pi[culescu, \n calitate de contabil-[ef. Controlul financiar va fi exercitat de am-

bele p`r]i asociate. Toate pl`]ile vor fi efectuate prin casieria S.C. DOMINO S.R.L. Eviden]a contabil` a asocierii va fi efectuat` de Iosif Pi[culescu, care va \ntocmi balan]a lunar` a asocia]iei. Art. 21 – Personalul care lucreaz` pentru asocia]ie va fi angajat numai la societatea comercial` S.C. DOMINO S.R.L. pe baz` de contract individual de munc`, iar plata acestuia va fi hot`råt` \n Consiliul de Administrare [i Conducere al asocia]iei. Art. 22 – Toate litigiile care ar putea ap`rea \ntre p`r]ile prezentului contract vor fi solu]ionate pe cale amiabil`. |n cazul \n care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi deduse spre solu]ionare instan]elor de drept comun competente. Art. 23 – Complet`rile [i modific`rile aduse la acest contract nu sunt valabile [i opozabile \ntre p`r]ile contractante decåt dac` sunt f`cute prin act adi]ional semnat [i [tampilat de ambele p`r]i contractante. Membrii Consiliului de Administrare [i Conducere sunt \mputernici]i numai cu atribu]iile prev`zute \n prezentul contract. Art. 24 – Pentru nerespectarea total` sau par]ial` sau pentru executarea defectuoas` a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovat` se oblig` s` pl`teasc` daune-interese. Art. 25 – Prezentul contract de asociere intr` \n vigoare la data de 18.06.200x [i a fost \ncheiat \n baza Hot`rårilor Adun`rilor Generale ale societ`]ilor asociate. Drept pentru care s-a \ncheiat prezentul contract de asociere \ntr-un num`r de dou` exemplare, cåte un exemplar pentru fiecare parte contractant`-asociat`.

Asociat, S.C. DOMINO S.R.L. Reprezentat` legal prin Maria Predescu

Asociat, S.C. QUETRAZ IMPORT-EXPORT S.R.L. Reprezentat` legal prin Codru] Alexandrescu

Not`:

Este interzis` prin lege orice decizie de asociere \ntre societ`]ile comerciale care ar afecta comer]ul \ntre agen]ii economici [i care are ca obiect sau efect \mpiedicarea, restrångerea sau denaturarea jocu-

lui concuren]ei ori exploatarea de manier` abuziv` a unei pozi]ii dominante de]inute pe pia]`. Nu constituie concuren]` neloial` deciziile de asociere care contribuie la:

\mbun`t`]irea produc]iei [i distribu]iei m`rfurilor;

promovarea progresului tehnic;

cre[terea gradului de competitivitate a produselor, lucr`rilor [i serviciilor pe pia]a extern`.

asocia]ii cu persoane fizice sau juridice, care pot sprijini afacerea cu capital, utilaje, spa]ii, materiale etc.

Micro\ntreprinderile
Micro\ntreprinderile

MICRO|NTREPRINDERILE

Una dintre variantele pe care le ave]i pentru a v` organiza activitatea este [i micro\ntreprinderea. Trebuie s` [ti]i \ns` c`, spre deosebire de asocia]iile familiale [i asocierile \n participa]iune, micro\ntre- prinderile fac parte din categoria societ`]ilor comerciale. Ca atare, regulile generale de constituire, func]ionare, desfiin]are sunt asem`natoare cu cele care guverneaz` regimul societ`]ilor comerciale pe care vi-l prezent`m \ntr-o sec]iune separat`, dedicat` acestora. |n concluzie, micro\ntreprinderea nu este o categorie distinct` de societate comercial`, ci este obli- gatoriu ca ea s` fac` parte dintr-una din formele de organizare ale unei societ`]i comerciale, limitativ prev`zute \n Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale (societate pe ac]iuni, societate cu r`spundere limitat` [.a.). Avantajul micro\ntreprinderilor const` \n regimul de impunere aplicabil, ele fiind obligate la plata unui impozit mai mic de 16% – impozitul pe profit aplicat societ`]ilor comerciale „clasice“ – dar cu men]iunea c` acest impozit are \n vedere venitul micro\ntreprinderii.

Cota de impunere a veniturilor micro\ntreprinderilor a fost de:

1,5% \n anul 2004,

3% \n anul 2005,

3% \n anul 2006.

|ncepånd cu anul 2007, cota de impunere se modific`, conform prevederilor Legii nr. 343/2006 pentru

modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 662/1 august 2006), astfel:

2% \n anul 2007,

2,5% \n anul 2008,

3% \n anul 2009.

Cadrul legal de constituire, func]ionare [i desfiin]are este reprezentat de urm`toarele acte normative \n vigoare:

Nr.

Nr. act normativ/data

Nr. M.Of./

crt.

Data

1.

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicat`, privind societ`]ile comerciale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare

1.066/17.11.2004

2.

Legea nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele m`suri pentru accelerarea reformei economice

236/27.05.1999

3.

Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele m`suri pentru asigurarea transparen]ei \n exercitarea demnit`]ilor publice, a func]iilor publice [i \n mediul de afaceri, prevenirea [i sanc]ionarea corup]iei

279/21.04.2003

5.

Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, TITLUL IV, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare

927/23.12.2003

6.

H.G. nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare

112/06.02.2004

A. Criterii de \ncadrare

Micro\ntreprinderile sunt o categorie aparte a societ`]ilor comerciale persoane juridice romåne care trebuie s` \ndeplineasc`, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, anumite condi]ii. |n sensul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,

Micro\ntreprinderilemicro\ntreprinderea este definit` ca fiind persoana juridic` romån` care \ndepline[te cumulativ urm`toarele condi]ii, la

micro\ntreprinderea este definit` ca fiind persoana juridic` romån` care \ndepline[te cumulativ urm`toarele condi]ii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizeaz` venituri, altele decåt cele din consultan]` [i management, \n propor]ie de peste 50% din

veniturile totale.

b) are de la 1 pån` la 9 salaria]i inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au dep`[it echivalentul \n lei a 100.000 euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este de]inut de persoane, altele decåt statul, autorit`]ile locale

[i institu]iile publice.

Persoana juridic` romån` care se \ncadreaz` \n aceste prevederi poate opta pentru plata unui impo- zit aplicat asupra tuturor veniturilor, ob]inute din orice surs`, cu excep]iile expres prev`zute de lege. Op]iunea poate fi f`cut` de c`tre persoanele juridice care \ndeplinesc condi]iile prev`zute la art. 103 din lege, dac` nu au mai fost pl`titoare de impozit pe veniturile micro\ntreprinderilor [i \n prezent sunt pl`titoare de impozit pe profit, dar [i de c`tre cele nou \nfiin]ate.

! Aten]ie
!
Aten]ie

Legea nr. 343/2006 pentru modificarea [i completarea Legii nr. 571/2003 privind

Codul fiscal aduce o modificare important` referitoare la obiectul de activitate al micro\ntreprinderilor. Art. 103 lit. a) din lege condi]ioneaz`, \ncepånd cu anul 2007, aplicarea cotei de impunere asupra veniturilor, de realizarea acestora din alte activit`]i decåt cele din consultan]` [i management. Mai exact, micro\ntreprinderea trebuie s` ob]in` venituri \n propor]ie de peste 50% din veniturile totale din alte acti- vit`]i decåt cele expres men]ionate. Prevederea se aplic` atåt societ`]ilor \nfiin]ate \nainte de anul 2007, cåt [i acelora care se vor \nfiin]a \n viitor.

Num`rul de salaria]i reprezint` num`rul de persoane angajate cu contract individual de munc` con- form Codului muncii, indiferent de durata timpului de munc`, \nscrise lunar \n statele de plat` [i \n re- gistrul general de eviden]` al salaria]ilor. La analiza \ndeplinirii condi]iei privind num`rul de salaria]i nu se iau \n considerare cazurile de \ncetare a raporturilor de munc` ca urmare a pension`rii sau desfacerii contractului individual de munc` \n urma abaterii disciplinare. Pentru firmele care au un singur angajat care \[i suspend` unilateral contractul individual de munc` \n cursul unei luni, condi]ia de la punctul 2 se consider` \ndeplinit` dac` \n cursul lunii urm`toare este angajat un alt salariat. Dovada \ndeplinirii condi]iei privind num`rul de salaria]i se elibereaz` de c`tre direc]iile de munc` [i solidaritate social` jude]ene, respectiv a municipiului Bucure[ti.

Veniturile realizate reprezint` rulajele creditoare ale conturilor corespondente din balan]a sintetic` de verificare pentru luna decembrie a anului anterior sau datele financiare din contul de profit [i pierderi pentru micro\ntreprinderi. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului \n euro al veniturilor este cel de la \nchiderea aceluia[i exerci]iu financiar.

Firmele \nfiin]ate \n cursul unui an fiscal pot opta pentru \ncadrarea \n regim de micro\ntreprindere pe anul \n curs, dac` la data \nregistr`rii \n registrul comer]ului \ndeplinesc condi]iile men]ionate, cu obliga]ia ca \n termen de 60 de zile de la data eliber`rii certificatului de \nregistrare \n registrul comer]ului s` angajeze un salariat. Firmele care se \nfiin]eaz` \n cursul unui an fiscal trebuie s` \nscrie op]iunea \n cererea de \nregis- trare la registrul comer]ului.

Referitor la condi]ia privind obiectul de activitate men]ion`m c`, potrivit dispozi]iilor Legii soci- et`]ilor comerciale nr. 31/1990, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, actul constitutiv al societ`]ilor comerciale trebuie s` cuprind` pe lång` alte elemente de identificare [i obiectul de activitate cu precizarea domeniului [i a activit`]ii principale.

Micro\ntreprinderile
Micro\ntreprinderile

Indiferent de forma de organizare, societ`]ile comerciale trebuie s`-[i defineasc` obiectul de activi-

tate. |nainte de \nceperea activit`]ii, acestea au obliga]ia s` cear` \nmatricularea \n registrul comer]ului, iar \n cursul exercit`rii [i la \ncetarea activit`]ii respective s` cear` \nscrierea \n acela[i registru a men]iunilor privind actele [i faptele a c`ror \nregistrare este prev`zut` de lege. Potrivit reglement`rilor Legii nr. 26/1990 privind registrul comer]ului, republicat`, cu modific`rile

[i complet`rile ulterioare, prin \nregistrare se \n]elege atåt \nmatricularea comerciantului [i \nscrierea de

men]iuni, precum [i alte opera]iuni care, potrivit legii, se men]ioneaz` \n registrul comer]ului. Cererea de

\nmatriculare trebuie s` prevad` obiectul de activitate, conform Codului de clasificare a activit`]ilor din economia na]ional` – CAEN [i s` fie \nso]it` de acte doveditoare.

Clasificarea activit`]ilor din economia na]ional` este reglementat` de Hot`rårea Guvernului nr. 656/1997 [i a fost publicat` \n Monitorul Oficial al Romåniei nr. 301/1997. CAEN se aplic` \n toate domeniile de activitate economic` [i social` [i este obligatorie pentru toate organele administra]iei publice

centrale [i locale, unit`]i bugetare, agen]i economici, indiferent de forma de proprietate, organiza]ii patronale, sindicale, profesionale [i politice, funda]ii, asocia]ii [i alte persoane fizice [i juridice, la com- pletarea documentelor oficiale ori de cåte ori se cere precizarea activit`]ii. |mp`r]irea societ`]ilor comerciale dup` obiectul de activitate este dificil`, fapt pentru care activit`]ile au fost grupate \n:

– activitate principal`;

– activit`]i secundare;

– activit`]i auxiliare.

Cånd o societate dezvolt` mai multe activit`]i (exclusiv cele auxiliare), pentru a stabili ordinea lor

se utilizeaz` valoarea ad`ugat` brut` la costul factorilor pe care ele o genereaz`. Se determin`, astfel, acti- vitatea principal` [i activit`]ile secundare. Dac` lipsesc informa]iile pentru valoarea ad`ugat` trebuie s` se utilizeze alte elemente cum sunt:

efectivul de salaria]i,

cifra de afaceri,

fondul de salarii etc.

Prin conven]ie, atunci cånd o activitate determin` peste 50% din valoarea ad`ugat` ob]inut` de o socie- tate, aceast` activitate este principal`. |n situa]ia \n care nici una din activit`]i nu \ndepline[te condi]ia

men]ionat` anterior, trebuie c`utate alte modalit`]i de a stabili activitatea principal`. Activit`]ilor principale

[i secundare le sunt asociate activit`]i auxiliare ca: administra]ia, informatica, supravegherea, cump`rarea,

vånzarea [i promovarea vånz`rilor, depozitarea (stocarea), repararea, transportul [i recondi]ion`rile. O activitate poate fi considerat` auxiliar` dac` satisface simultan urm`toarele patru condi]ii:

a) servirea numai a unei unit`]i din care face parte, ceea ce \nseamn` c` bunurile sau serviciile pro-

duse nu trebuie s` fac` obiectul tranzac]iilor de pia]`;

b) exist` [i \n alte unit`]i produc`toare similare;

c) conduce la produc]ia de servicii sau \n mod excep]ional de bunuri nedurabile, care intr` \n com-

ponen]a produsului final al unit`]ii (de exemplu schelele [i e[afodajele);

d) concureaz` la formarea costurilor curente ale unit`]ii, dar \n acela[i timp nu sunt generatoare de

capital fix. Regula general` este c` procesele de produc]ie nu sunt, \n general, posibile f`r` a face un num`r de activit`]i auxiliare, acestea neputåndu-se izola pentru formarea unei entit`]i distincte chiar dac` aceste activit`]i auxiliare se desf`[oar` \ntr-o entitate juridic` distinct` sau \ntr-un loc distinct [i chiar dac` au o contabilitate separat`. Ca urmare, activit`]ile auxiliare nu trebuie s` fie luate \n considerare pentru deter- minarea cadrului de activitate.

Revenind la prevederile din Legea nr. 571/2003, a[a cum a fost modificat` de Legea nr. 343/2006, pentru men]inerea \n limitele privind activitatea principal`, este foarte important s` verifica]i pon- derea veniturilor din activit`]ile de consultan]` [i management \n totalul venituri.

Societatea comercial`

De exemplu, dac` a]i optat [i a]i declarat drept activitate principal` „prest`ri de servicii de s`n`tate [i \n munc`, situa]ii de urgen]`“ [i la activit`]i secundare „alte activit`]i de servicii prestate \n principal \ntreprinderilor“, „editare publica]ii“ [i „servicii de publicitate“ trebuie s` ]ine]i o eviden]` pe fiecare tip de activitate. Aceasta deoarece se poate \ntåmpla ca pe parcursul unui exerci]iu financiar pon- derea veniturilor din „alte activit`]i de servicii prestate \n principal \ntreprinderilor“ s` fie mai mare decåt cea din celelalte activit`]i. |n acest caz, veniturile sunt con- siderate ca fiind ob]inute din „consultan]` [i management“, de[i activitatea respec-Societatea comercial` tiv` nu a fost indicat` la \nregistrare drept activitate principal`. Exemplu ! Prin excep]ie

tiv` nu a fost indicat` la \nregistrare drept activitate principal`.„consultan]` [i management“, de[i activitatea respec- Exemplu ! Prin excep]ie de la prevederile art. 109 alin.

Exemplua fost indicat` la \nregistrare drept activitate principal`. ! Prin excep]ie de la prevederile art. 109

!
!

Prin excep]ie de la prevederile art. 109 alin. (2) [i (3), din prevederile Titlului IV

Aten]ie

din Codul fiscal dac`, \n cursul unui an fiscal, ponderea veniturilor realizate de o micro\ntreprindere din consultan]` [i management \n veniturile totale este de peste 50%, inclusiv, aceas- ta va pl`ti impozit pe profit luånd \n calcul veniturile [i cheltuielile realizate de la \nceputul anului fis- cal, f`r` posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urm`toare de prevederile Titlului IV. |n acest caz, societatea va \n[tiin]a organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea \n acest scop a declara]iei de men]iuni, potrivit Ordonan]ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare.

Pentru \ncadrarea \n condi]ia privind ponderea veniturilor realizate din consultan]` [i management \n veniturile totale, se iau \n calcul acelea[i venituri care constituie baza impozabil` prev`zut`. Impozitul datorat de o micro\ntreprindere, \ncepånd cu trimestrul \n care s-a dep`[it limita privind ponderea veni- turilor din consultan]` [i management \n veniturile totale reprezint` diferen]a dintre impozitul pe profit cal- culat de la \nceputul anului fiscal pån` la sfår[itul perioadei de raportare [i impozitul pe veniturile micro\ntreprinderilor datorat \n cursul anului respectiv.

Pentru societ`]ile deja \nfiin]ate, nu este necesar s` se modifice obiectul de activitate al societ`]ii,
Pentru societ`]ile deja \nfiin]ate, nu este necesar s` se modifice obiectul de activitate al societ`]ii, dar
trebuie f`cut` dovada c` activitatea efectiv desf`[urat` nu se \ncadreaz` \n domeniul consultan]ei [i/sau
managementului.
!
De asemenea, prevederile Titlului IV din Codul fiscal, „Micro\ntreprinderi“, nu fac
Aten]ie
trimitere la codul CAEN, ceea ce presupune c` alegerea tipurilor de activit`]i, a
obiectelor contractelor \ncheiate cu clien]ii [i ponderarea lor \n volumul total de activitate r`måne la la-
titudinea managerilor micro\ntreprinderilor.

SOCIETATEA COMERCIAL~

Societatea comercial` este o persoan` juridic` – subiect de drept autonom – cu scop lucrativ [i format` din cel pu]in dou` persoane care se \nvoiesc s` pun` ceva \n comun pen- tru a desf`[ura acte [i fapte de comer] [i a \mp`r]i foloasele rezultate.

acte [i fapte de comer] [i a \mp`r]i foloasele rezultate. Legea nr. 31/1990, republicat`, astfel cum

Legea nr. 31/1990, republicat`, astfel cum a fost modificat` [i completat`, instituie o singur` excep]ie a definirii de mai sus, prin care prevede c` manifestarea de voin]` a unei singure persoane, asociatul unic, este suficient` pentru constituirea unei societ`]i comerciale. Astfel, societatea comercial` dobånde[te per- sonalitate juridic` doar dac` a fost legal constituit`, adic` \ndepline[te formalit`]ile impuse de lege.

Cadrul legal pentru organizarea activit`]ii comerciale a \ntreprinz`torilor priva]i este, la aceast` dat`, format din:

Societatea comercial`

Legea nr. 31/1990, republicat`, a societ`]ilor comerciale (reglementeaz` formele legale de \nfiin]are, func]ionare [i dizolvare pentru persoanele juridice care desf`[oar` fapte de comer]);

Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comer]ului (reglementeaz` \nmatricularea obligatorie a co- mercian]ilor, regimul denumirilor, firmelor [i emblemelor, asigur` caracterul public al faptelor de comer]), republicat` \n Monitorul Oficial nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modific`rile [i com- plet`rile ulterioare;

Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalit`]ilor la \nregistrarea \n registrul comer]ului a persoanelor fizice, asocia]iilor familiale [i persoanelor juridice, \nregistrarea fiscal` a acestora, precum [i la autorizarea func]ion`rii persoanelor juridice, cu modific`rile [i complet`rile ulte- rioare;

Hot`rårea Guvernului nr. 1.346/2002 privind serviciile de asisten]` prestate de oficiile registrului comer]ului de pe lång` tribunale pentru \nregistrarea [i autorizarea func]ion`rii comercian]ilor;

Hot`rårea Guvernului nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a func]ion`rii comercian]ilor;

Ordinul pre[edintelui Institutului Na]ional de Statistic` nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific`rii activit`]ilor din economia na]ional` – CAEN.

Societatea comercial` se manifest` prin afaceri, \n]elese ca activit`]i aduc`toare de profit, prin realizarea de produse [i servicii.

|ntr-o afacere pot fi implicate [i persoane fizice:

autorizate s` desf`[oare o activitate (Legea nr. 300/2004);

asociate \n participa]ie (conform Cod comercial art. 252-255).

Desf`[urarea activit`]ii prin societatea comercial` presupune unele avantaje [i dezavantaje:

Avantajele afacerilor derulate prin societ`]i comerciale:

mai multe resurse financiare pentru investi]ii;

r`spunderea limitat` (partenerii sunt responsabili \n limita aporturilor lor la capitalul social);

posibilit`]i nelimitate de dezvoltare.

Dezavantajele afacerilor derulate prin societ`]i comerciale:

costurile mari de pornire a afacerii;

birocra]ia activit`]ilor firmei datorat` registrelor comerciale care trebuie \ntocmite;

distribuirea profitului pentru investi]ii [i pentru plata dividendelor;

cre[terea \n m`rime a societ`]ii comerciale genereaz` inflexibilitate privind adaptarea la nevoile pie]ei;

greut`]i legate de eventuala dizolvare a societ`]ii.

Avantajele afacerii cu asociat unic sunt urm`toarele:

u[urin]a de a porni [i de a ie[i dintr-o afacere;

\ntreprinz`torul este propriul s`u [ef;

måndria [i satisfac]ia personal` de a fi administrator unic;

nedistribuirea profitului \ntre parteneri.

Dezavantajele afacerii cu asociat unic sunt:

riscul afacerii este suportat doar de proprietar;

responsabilitatea nelimitat` (garantarea afacerilor cu propriet`]ile personale);

munca intens` pe tot parcursul zilei [i \n weekend;

profituri personale pu]ine, legate de lipsa vacan]elor, concedii medicale etc.;

lipsa consult`rii cu partenerii de afaceri;

durata limitat` a afacerii \n timp (dispare odat` cu moartea persoanei).

Tipuri de societ`]i comerciale

Avantajele parteneriatului \n afaceri:

mai multe resurse financiare;

u[urarea conducerii afacerii prin \mp`r]irea sarcinilor.

Dezavantajele parteneriatului sunt:

divizarea profitului \ntre parteneri;

ne\n]elegeri \ntre parteneri;

dificultatea de a ie[i din afacere.

V` prezent`m \n continuare principalele caracteristici ale societ`]ii comerciale cu r`spundere limitat`, \ntrucåt acest tip de societate reprezint` varianta optim` pentru desf`[urarea activit`]ii dvs. \n acest domeniu. Pentru a studia comparativ S.R.L.-ul cu celelalte tipuri de societ`]i comerciale, v` prezent`m (la pag. 26) [i un tabel ce con]ine caracteristicile esen]iale ale societ`]ilor comerciale [i ale societ`]ii agricole.

Tipuri de societ`]i comerciale

Societatea \n Nume Colectiv (S.N.C.)

Capitalul social: \ntregul patrimoniu al asocia]ilor este folosit ca gaj \n vederea garant`rii obliga]iilor sociale fa]` de ter]i. |n practic` se cere totu[i afectarea unei sume modice de bani \ntr-un cont propriu, precum [i aducerea la capitalul efectiv a unor bunuri mobile sau imobile, prin proces-verbal \ncheiat de c`tre asocia]i sau prin expertiz` ordonat` de instan]a judec`toreasc`. Dezavantajul acestui tip de societate const` \n faptul c`, \n ipoteza existen]ei unor datorii (crean]e) fa]` de partenerii comerciali sau persoane fizice sau juridice, executarea datoriilor se face prioritar pe \ntregul patrimoniu al asocia]ilor.

Conducerea societ`]ii [i alegerea administratorilor: asocia]i care reprezint` majoritatea absolut`

a capitalului social pot alege unul sau mai mul]i administratori dintre ei, fixåndu-le puterile, durata

\ns`rcin`rii [i eventuala lor remunera]ie, numai dac` prin contractul de societate nu se dispune altfel.

Societatea cu R`spundere Limitat` (S.R.L.)

Capitalul social: capitalul social minim al unui astfel de tip de societate este de 200 lei, care se divide \n p`r]i sociale egale ce nu pot fi mai mici de 10 lei, [i poate fi reprezentat de bunuri \n natur`,

mobile sau imobile, precum [i, obligatoriu, de aport \n numerar. Presta]iile \n munc` nu pot constitui aport

la capital.

Se poate concepe ca, prin contractul de societate, un asociat s` fie obligat la presta]ii periodice \n natur`, care trebuie s` fie clar determinate, s` se prevad` durata efectu`rii lor, remunera]ia cuvenit` [i sanc]iunile \n cazul nerespect`rii lor. Obliga]iile sociale sunt garantate cu patrimonul social; asocia]ii sunt obliga]i numai la plata p`r]ilor sociale de]inute \n societate.

Cesiunea (vånzarea) p`r]ilor sociale: se poate face, conform dreptului civil, \n limita p`r]ilor sociale de]inute. Pentru cesionarea lor se \ntocme[te contractul de cesiune, un \nscris autentic sau certifi- cat de c`tre un avocat, urmånd ca asocia]ii r`ma[i s` efectueze formalit`]ile de publicitate ale actului adi]ional la Monitorul Oficial [i \nregistrarea lui ca men]iune la Oficiul Registrului Comer]ului. De aseme- nea, de principiu, cesiunea implic` [i plata unui impozit aferent avantajului astfel ob]inut.

Societatea \n Comandit` Simpl` (S.C.S.)

Capitalul social: societatea nu poate fi compus` decåt \n numele comandita]ilor. Comandita]ii au drepturi [i obliga]ii \ntocmai ca [i asocia]ii societ`]ilor \n nume colectiv; comanditarii, \ns`, au drepturi

Tipuri de societ`]i comerciale

foarte limitate. Nu pot fi administratori, pot \ncheia opera]ii \n contul societ`]ii numai \n baza unei procuri speciale, dat` de reprezentan]ii societ`]ii [i \nscris` \n Registrul Comer]ului. |n caz contrar, comanditarul devine r`spunz`tor fa]` de ter]i \n mod nelimitat [i solidar, pentru toate obliga]iile societ`]ii contractate de la data opera]iei \ncheiate de ei (art. 89 al Legii nr. 31/1990, republicat`).

Conducerea societ`]ii [i alegerea administratorilor: \n ceea ce prive[te administrarea intern`, comanditarul poate \ndeplini servicii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea [i revo- carea administratorilor, \n limitele contractului de societate. De asemenea, comanditarul are dreptul de a controla contabilitatea societ`]ii prin cererea unei copii de pe bilan], de pe contul de profit [i pierderi [i cercetarea registrelor comerciale. Fundamentul regulii potrivit c`reia comanditarii sunt \ngr`di]i strict \n a face acte de gestiune extern` se afl`, \n primul rånd, \n interesul de a ocroti pe comandita]i, care sunt singurii responsabili de

activitatea societ`]ii [i, de asemenea, pentru a-i ocroti pe ter]i, care prin actele pe care le-ar face comandi- tarii s-ar putea \n[ela asupra r`spunderii comanditarilor.

|n ceea ce prive[te alegerea administratorului, la societ`]ile \n comandit` simpl`, acesta nu poate fi

decåt unul sau mai mul]i asocia]i comandita]i.

Societatea pe Ac]iuni (S.A.)

Capitalul social: nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Valoarea minim`, impus` de lege, a capitalului social poate fi modificat` prin hot`råre a Guvernului astfel \ncåt aceast` valoare s` reprezinte echivalen- tul \n lei a sumei de 25.000 euro. Din punctul de vedere al capitalului, acesta poate fi v`rsat integral, dar societatea se poate \nfiin]a [i prin v`rsarea a numai 30% din capitalul subscris, cu obliga]ia ulterioar` de a v`rsa diferen]a de capital social \ntr-un termen de 12 luni de la \nmatricularea societ`]ii – \n cazul ac]iunilor emise pentru aportul \n numerar, respectiv \n termen de 2 ani de la \nmatricularea societ`]ii – \n cazul ac]iunilor emise pentru apor- tul \n natur`.

O societate pe ac]iuni se poate \nfiin]a [i prin subscrip]ie public`, printr-un prospect de emisiune a

fondatorilor, semnat [i autentificat. Societatea se poate constitui valabil numai dac` \ntregul capital social

a fost subscris [i fiecare acceptant a v`rsat \n numerar minimum 50% din valoarea ac]iunilor subscrise la

o banc` sau unitate CEC. Restul din capitalul social subscris va trebui v`rsat \n termen de 12 luni de la data \nmatricul`rii.

Cenzorii [i contabilii: societatea pe ac]iuni trebuie s` aib` obligatoriu un num`r de cel pu]in trei cenzori [i trei suplean]i (art. 159 al Legii nr. 31/1990, republicat`). Dac` num`rul cenzorilor este mai mare, ei trebuie obligatoriu s` fie \n num`r impar. Cenzorii se aleg la \nceput de adunarea constitutiv`, manda- tul lor este de trei ani [i pot fi reale[i. Cel pu]in unul dintre ei trebuie s` fie contabil autorizat sau expert contabil.

Ei au obliga]ia de a supraveghea gestiunea societ`]ii, de a verifica dac` bilan]ul [i contul de profit [i

pierderi sunt legal \ntocmite [i dac` registrele au fost ]inute \n mod regulat. Administrarea: este asigurat` de cel pu]in un administrator. Dac` sunt mai mul]i, num`rul lor nu poate fi decåt impar [i se constituie \ntr-un consiliu de administra]ie. Societ`]ile pe ac]iuni obligate la

auditarea situa]iilor financiare nu pot avea mai pu]in de 3 administratori.

Consiliul de administra]ie poate delega conducerea societ`]ii unuia sau mai multor directori numind pe unul din ei director general.

Vånzarea ac]iunilor: se face \n func]ie de caracterul nominativ sau la purt`tor al ac]iunilor. |n cazul

Tipuri de societ`]i comerciale

primelor, ele se transmit numai dup` respectarea unei reguli de publicitate, \n spe]` transcrierea lor \n re- gistrul de ac]iuni al societ`]ii. |n cazul ac]iunilor la purt`tor, transmiterea se face liber, prin tradi]iune, adic` prin vånzarea lor f`r` nici un fel de formalitate prev`zut` de lege.

Societatea \n Comandit` pe Ac]iuni (S.C.A.)

Capitalul social: regulile de capital pentru \nfiin]area unei societ`]i \n comandit` pe ac]iuni sunt identice cu cele de la societatea pe ac]iuni.

Administratorii: administrarea societ`]ii este \ncredin]at` unuia sau mai multor asocia]i comandita]i. Comanditarii nu vor putea face acte de administrarea externe, ci numai de administrare intern` a societ`]ii. |n cazul \n care un comanditar este mandatat pentru un anumit act de administrare a societ`]ii, atunci el poate \ncheia valabil contractul, dar respectånd riguros puterile din mandat. Pentru protec]ia ter]ilor, dac` un comanditar \[i dep`[e[te limita mandatului, atunci el va r`spunde precum un comanditat, deci cu tot pa- trimoniul pe care \l de]ine, pentru toate actele juridice \ncheiate ulterior actului juridic s`vår[it de coman- ditat cu dep`[irea limitelor mandatului.

Societatea agricol` (S. Ag.)

Societatea agricol` este o societate de tip privat, cu capital variabil [i un num`r nelimi-
Societatea agricol` este o societate de tip privat, cu capital variabil [i un num`r nelimi-
tat [i variabil de asocia]i, avånd ca obiect exploatarea agricol` a p`måntului, uneltelor, ani-
malelor [i altor mijloace aduse \n societate, precum [i realizarea de investi]ii de interes agri-
col.
!
Acest tip de societate este reglementat prin lege special` – Legea nr. 36/1991 pri-
vind societ`]ile agricole [i alte forme de asociere \n agricultur` – [i nu prin dispozi]iile
Legii nr. 31/1990, a societ`]ilor comerciale!
Aten]ie

Exploatarea agricol` poate consta din:

– organizarea [i efectuarea de lucr`ri agricole [i \mbun`t`]iri funciare;

– utilizarea de ma[ini [i instala]ii, aprovizionarea, prelucrarea [i valorificarea produselor agricole [i neagricole [i alte asemenea activit`]i (art. 5).

Exist` dou` modalit`]i normative de a \nfiin]a societ`]i agricole:

prin asocierea proprietarilor de terenuri agricole care beneficiaz` de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991 \n forme simple, pe baz` de \n]elegere, \ntre dou` sau mai multe familii, \n scopul exploat`rii agricole, asocieri ce se pot constitui prin \n]elegere verbal` sau scris`, f`r` alt` formalitate juridic`, forme de asociere lipsite de personalitate juridic`; societ`]i agricole cu personalitate juridic`, pentru a c`ror constituire [i func]ionare legea regle- menteaz` un cadru [i o procedur` bine determinate.

Capitalul social: uneltele agricole [i alte utilaje, mijloacele materiale [i b`ne[ti, precum [i animalele pot fi aduse \n proprietatea sau numai \n folosin]a societ`]ii agricole, dup` caz. La intrarea \n societatea agricol`, bunurile mobile [i imobile se vor evalua pentru a se determina p`r]ile sociale subscrise de fiecare asociat.

Conducerea societ`]ii: consiliul de administra]ie nume[te administratorii, stabilind competen]a, \ndatoririle [i responsabilit`]ile lor.

V` prezent`m \n continuare tabelul ce con]ine caracteristici ale fiec`rui tip de societate descris ante-

rior.

Tipuri de societ`]i comerciale

         

3-13 membri ai Consiliului

care poate

conform contractului de

   

suplean]i

la alegere

cenzori

– contabil

–1-3

 

depunere de balan]e

lunare; depunere de bilan] anual conform contractului, cu avizul tuturor asocia]ilor

SSoocciieettaatteeaa

))

AAgg

aaggrriiccooll``((SS

minimum 10

\n p`r]i de

\mp`r]it egale

variabil,

sociale

minimum 1 leu limitat` la nivelul

capitalului de]inut

[i un comitet

de Administra]ie

de direc]ie

alege

societate –1-3 cenzori titulari

SSoocciieettaatteeaa\\nnccoommaannddiitt``

))

AA

CC

ppeeaacc]]iiuunnii ((SS

idem S.A.

idem S.A.

comandan]ii r`spund solidar

r`spund limitat \n func]ie de aportul la capitalul social

pentru debitele

nelimitat comanditarii

[i societ`]ii;

 

idem S.A.

idem S.A.

idem S.A.

idem S.A.

idem S.A.

Caracteristicile esen]iale ale societ`]ilor comerciale [i ale societ`]ii agricole

SSoocciieettaatteeaappeeaacc]]iiuunnii

))

AA

((SS

minimum doi

minimum 90.000 lei (echivalent

\mp`r]it \n

minim`

euro)

valoare

25.000

\n lei a cu

ac]iuni

de 0,1 lei limitat` la nivelul ac]iunilor

de]inute

– prin Adunarea General` a

impar de administratori

consiliul de administra]ie directoratul

– Ac]ionarilor;

– – num`r

cu majoritate simpl` sau absolut`, conform contractului

obligatoriu minimum 3

3 pot suple- fi rea-

contabil

statutari pe 3 ani;

[i

obligatoriu

le[i; ale[i

cenzori

an]i

balan]e lunare; bilan] anual

diferit, \n func]ie de tipul ac]iunilor

cu respectarea

prin

publicitate

de (vånzare)

liber,

nominative:

la purt`tor:

– tradi]iune – regulilor

SSoocciieettaatteeaa\\nnccoommaannddiitt``ssiimmppll``

))

SS

CC

((SS

(comandita]i)

minimum doi

nu exist` limit` pentru

comandita]i – comandita]ii: r`spundere

datoriile lor fa]` de ter]i;

lor pentru cu

solidar` [i nelimitat`

patrimoniul

– comanditarii: r`spundere limitat` la aportul efectiv

capital – la administrator

- poate fi unul

sau mai mul]i asocia]i comandita]i;

un comanditar intern - poate fi

[i – administrator

conform contractului de

societate

conform contractului

balan]e lunare; bilan] anual

numai dac` este permis` prin contractul de societate [i \n condi]iile stipulate \n contract

SSoocciieet