Sunteți pe pagina 1din 4

Y

AR
87 CRITICA Și BIBLIOGRAFie
701

Uneori - e drept destul de rar — găsim în unele cazuri indicarea accentului era

R
cuvinte al căror sens nu e dat prea clar. necesară (rtearâ,-le, „dispoziție normativă” de
Astfel văz e - glosat „deoarece”, în pasajul : la gr. veapâ, -al).

LIB
acela nu poate iară să se hirotonească ca un *
mirean deintti, ce încă iar nu poate nice să se
Ediția se încheie cu un număr de repro­
boteaze neștire a doa oară, văz că ce se va bo­
duceri din Pravilă, pentru ca cei care nu au
teza ce să-și speale păcatele (p. 465). Credem
la îndemînă originalul să-și poată da seama
mai de grabă că văz are aici înțelesul „avînd de grafia acestui text, de ornamentațiile mar­

Y
în vedere, văzînd că”. ginale și de la începutul unor pasaje.
în nota explicativă la Indice se arată că Pentru cercetători, ca și pentru toți oa­

IT
va fi indicat și pluralul unor substantive. Se menii care se interesează de trecutul nostru,
dau unele plurale ca : poslure pentru posturi, ediția îndreptării legii este un ajutor prețios

RS
dar nu și patriarși (p. 602). pentru cunoașterea istorie
* limbii și culturii
romînești. Transcrierea riguroasă a .Pravilei
Nu totdeauna se dau variantele fonetice lui Matei Basarab, ca și studiile care însoțesc
(apar preadlojenie, predelojenie etc., dar nu și textul fac din această ediție o lucrare științi­
razdreașenie pe lîngă răzdreașenie p. 551, lu-
natăci și lunătăci p. 376).
VE
fică de deosebită valoare.
I. Rizescu
NI
LU

POEȚII VĂCĂREȘTI, Scrieri alese,


București, Editura pentru literatură, 1961, LX-XX^-BUi p.
RA

Datorită faptului că poezia Văcăreștilor, rîndurile de față ne vom opri numai asupra
în special a primilor trei (Ienăchiță, Alecu și acestora.#
Nicolae), prezintă mai ales un interes documen­ Cu privire la modelele gramaticii lui Ienă-
NT

tar, ea nu a fost editată în antologii mai cu­ chiță Văcărescu, Al. Piru afirmă, la p. XII,
prinzătoare decît foarte rar. în ediția apărută următoarele : „S-a dovedit că pentru gramatica
în ultimul timp la Editura pentru literatură, propriu-zisă Văcărescu s-a servit de Gramatica
geografică (^aap■plP'tcx^ YewYpae>lxP) a Iui
CE

sub îngrijirea Elenei Piru și cu un bogat studiu


introductiv semnat de Al. Piru, sînt adunate Gheorghe Fațea din Cerigo, tipărită în 1760
din manuscrisele cunoscute pînă acum și din la Veneția, iar pentru partea a doua, capitolul
volumele tipărite aproape toate poeziile celor Poetica, de Gramatica greacă completă (rpax-
patru Văcărești. Raportată la ediția similară fiaTtxT) £XX-7Vtx7) dLCxpi,(tElP'■riePb;) a lui Antonio
/

din 1940, îngrijită și comenttatăi cu mai puțin Gatifere (Veneția, 1734)”. Această afirmație
spirit critic de către Paul I. Papadopol, noua surprinde, deoarece Nestor Camariano a ară­
SI

ediție a poeziei Văcăreștilor reprezintă — în tat, în articolul intitulat Modelele gramaticii


ansamblu — fructul valoros al unei migăloase lui Ienăchifă Văcărescu („Studii italiene”,
III, 1936, p. 185 — 191), pe care îl citează Al.
IA

munci de filolog și al unei cercetări compe­


tente de istorie literară. Parcurgînd lucrarea, Piru în bibliografia de la sflrșitul ediției,
am întîlnit însă și cîteva afirmații sau lecțiuni p. 294), că lucrarea lui Fațea, menționată de
ale unor versuri care nu ni se par juste. în Văcărescu însuși într-o notă marginală la
CU
702 CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE 88

R
prefața gramaticii sale, este de fapl o geografie, s-ns, t-rmenul gramatică apar- și în titlul unor

RA
nu o gramatică. Se pare însă că Al. Piru nu a scrieri romîniști de la sfîraitul secolului al
rămas convins d- argumentarea lui Camariano. XVIII-lia. De ex-mplu, o fizică -1-mentară
El rip-tă afirmația citată și în cursul de tradusă din limba italiană de episcopul Amfi-
Literatură romtnă veche, București, 1961 lohie Hotiniul, pe la 1790, est- intitulată Gra­

LIB
(p. 538), deși în ac-lași curs (p. 590), vorbind matica fizicii (v-zi ms. 1627 din Biblioteca
d-spre terminologia gramaticală folosită de Academiei R.P.R.). Tot Amfilohie Hoiiniul
Văcăr-scu, arală că -ste - d- prov-ni-nță ita­ traduc- din rusișt- și tipăr-țt- la Iași, în 1795,
liană și, cu ac-si pril-j, trimit- la ad-văralul O Gramatică lfologhiefaseă, „pentru învățătura
model al gramaticii lui Văcăr-scu : Lezioni di pravoslavnicii credință”.

TY
lingua toscana, de Girolamo Gigli. Prin ur­ în privința f-lului în care a fost stabilit
mare, așa cum s-a stabilit încă din 1936 (vezi i-xtul poeziilor incluse în antologie, am con­
,,Arhiva Societății istorico-filologice din Iași”, statai cu surprindere că un-ori El-na Piru a

I
XLIII, p. 3 — 11, și articolul citat al lui N-stor iniirv-ni-t fără nici un t-m-i în lixiul original,

RS
Camariano), adevărul -st- că p-ntru gramatica „cor-ctînd” cîteva versuri pe car-, în r-alilat-,
propriu-zisă Văcărescu a avui un mod-l ita­ nu le-a înțeles. Faplul că în not-le din josul
lian, probabil lucrar-a citală a lui Girolamo paginii editoar-a menționează și forma ori­
Gigli, iar pinlru partia a doua, capitolul de ginală nu scuză intervenția abuzivă în tixt.
retorică și versificație, unul grecesc, anume
gramatica lui Antonie Catiforos, la care se
r-f-ră autorul însuși în cuprinsul op-rei sale.
VE
Normal -ra ca versurile respectiv- să fi fost
-ditate așa cum se află în i-xtul de bază, iar
„cor-ctura” să fi fost făcută în note. De exem­
De faptul că scri-r-a menționată a lui
NI
plu, în strofa a șas-a din poezia lui Iancu Văcă­
Gh-orghios Fația este înlr-ad-văr o geografie rescu O zi și o noapte de primăvară la Văcă­
ne put-m convinge cu ușurință, d-oar-ce ea rești sau Primăvara Amorului (p. 62), confun-
U

se găseși- și în Biblioteca Academiei R.P.R. dînd substantivul dar „cadou” cu conjuncția


Această geografi-, car- este la origine o lu­ dar, El-na - Piru acordă adjectivul posesiv
crare -ngleză, tradusă mai întîi în limba fran­ vostru cu substantivul citeră, nu cu substan­
AL

ceză, apoi din franc-ză în italiană, iar din ita­ tivul dar, cum esle în original. Ca atar-, strofa
liană în neogreacă, de călre Fația, a fost tra­ resp-clivă a lui Iancu Văcărescu :
dusă și în limba romînă, în a doua jumăiat- a
„Dar al vostru este, Muze,
secolului al XVIII-l-a, cu titlul Gheogrâfie
TR

Citira ce-am cut-zat


noauă care cearcă de obște toată fața a sferii idro-
S-o arunc, căci nu putuse
ghiu, adecă a glonțului pămîntului, impreună
A nu mă fi rușinat”.
și a apei (v-zi ms. 121 d- la Arhivele statului
EN

din Iași, datai 1780, și ms. 2349 din Biblio- ar- alt sens în noua -diți- :
lica Academi-i R.P.R., datai 1786; o altă co­ „Dar a voastră -st-, Muze,
pie a textului respectiv se află în biblioteca Citira ce-am cul-zai
episcopiei Romanului). în pr-fața gramaticii S-o anine...”
/C

sale Văcăr-scu a citat lucrar-a lui Faț-a p-nlru


o mărturi- privitoare la discuția, controver­ O n-înț-l-gere similară a i-xiului original
sată atunci, despre origin-a toponimicului a dovedit editoar-a și în sirofa urmăloar-, a
Valahia, nu p-ntru vreo chestiuni de gra­ șaptia din poezia menționată :
matică. „împliniți căci văzus-m
SI

Ceea ce a indus și, după cum se v-d-, mai Foari- lesne all- voi,
induce încă în eroare p- unii cercetători -ste Instrumentului cerus-m
IA

folosirea t-rm-nului gramatică cu s-nsul ana­ Lucru greu la toat- voi”.


logic de „învățătură, ansamblu de noțiuni Neînțelegerea textului -ste cauzată aici
introductiv- într-o anumită știință”. Cu ac-st de pr-z-nța cuvîetuluî voi, la sfîrșitul versuri­
CU
89 CRITICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

R
703

lor al doilea și al patrulea. în primul caz - voi

RA
l-a, subliniat de noi, prin d-a, fapt care face
este pluralul substantivului voie, „voință, do­ ca partea a doua a strofei să-și piardă sensul
rință, plăcere”, pe cînd în al doilea caz este adevărat. Amor este încredințat că Norocul
pronumele personal voi, nu tot pluralul sub­ nu are complice la nelegiuirea lui, nu că de
stantivului, cum menționează editoarea în

LIB
această nelegiuire nu ar fi altul vinovat.
notă. La toate voi este o construcție populară
în următoarea strofă dintr-o poezie a lui
și arhaică, corespunzătoare dativului, care are
Ienăchiță Văcărescu (p. 4) :
aici sensul de „vouă tuturor” sau - „pentru
voi toate”. Prin urmare, adresîndu-se muzelor, „De-avea milostivire
poetul explică In strofa aceasta cauza răzbu­

TY
Nu-i lucru pîste fire,
nării sale pe citeră : lucrul pe care i-1 ceruse
(să cînte iubirea) era prea greu nu numai pen­ Și cei ce au simțire
tru ea, ci chiar pentru toate muzele. Ca să Nu pot tăgădui”.

SI
sublinieze și mai mult greutatea acestei ac­
țiuni, Văcărescu arată în continuare că „Nici Elena Piru înlocuiește sintagma de-avea din
original, cu prepoziția a sincopată, prin de-a
Apolo nu se prun^d ••• /L-acel cîntD...”

R
avea, mărind în felul acesta versul respectiv cu
O altă neînțelegere a unui vers întîlnim
încă o silabă. Evident, intervenția editoarei
la p. 68, în strofa a treizecișipatra a aceleiași
poezii a lui Iancu Văcărescu :
„Somnul, celor 'care place,
E vrăjmaș omorîtor,
VE
nu este admisibilă, deoarece poetul a recurs
la sincopă tocmai pentru a obține numărul de
silabe de care avea nevoie.
Oprindu-ne puțin asupra glosarului de la
NI
El îi face-n veci de zace sfîrșitul acestei ediții, observăm că editoarea
Ș-a mai multă viață mor”. consideră prea multe cuvinte drept creații
ale lui Iancu Văcărescu. în stadiul actual al
LU

Versul subliniat este explicat de editoare, în


notă, astfel : „Mor dacă desfășură mai multă cercetărilor asupra vocabularului limbii ro­
activitate”. După cum se vede, această notă mîne din secolele al XVIII-lea și al XlX-lea
credem că este riscant să afirmăm cu toată
nu are nici o legătură cu versul pe care-1 „ex­
certitudinea că un anumit cuvînt a fost creat
plică”. în realitate, poetul spune că somnul
RA

de cutare autor sau traducător. Desigur, în


îi face pe cei care dorm mult să zacă mereu
unele cazuri putem ști sau putem presupune
și, prin urmare, cea mai mare parte din viață ei
acest lucru ; de cele mai multe ori însă trebuie
sînt ca și morți, nu trăiesc. Versul respectiv
să fim foarte prudenți.
apare puțin cam ermetic și din cauza lui a
NT

din prima silabă, care este de fapt forma Să luăm, de exemplu, termenul bleaznă,
scurtă, specific munteană, a articolului adjec­ despre care Elena Piru spune : „cuvînt creat
de Iancu Văcărescu^cu sensul de : matahală’»
tival cea.
(p. 297). Dicționarul limbii romîne al Aca­
CE

în strofa a șaizecișidoua a poeziei de demiei înregistrează însă cuvîntul bleaznă,


care ne ocupăm (p. 72), Elena Piru are din cu trimitere la blaznă, iar aici aflăm că ter­
nou o intervenție nejustificată în textul ori­ menul este vechi în limbă, fiind de origine
ginal. Scăpînd de urmărirea Norocului, prin slavă, și că are mai multe variante fonetice și
refugiul său în casa poetului, Amor spune gaz­ diferite sensuri, printre care acela de la Văcă­
I/

dei : rescu.
„A ta bună priimire Mențiunea „cuvînt creat de Iancu Văcă­
S

C-am scăpat m-a-ncredințat, rescu” ne întîmpină și la estime „existență”.


Și l-a lui nelegiuire Nici aici însă ea nu corespunde adevărului.
IA

C-altu nu e vinovat”. Calcul lingvistic estime avea o largă circu­


Editoarea înlocuiește în versul al treilea pe lație în limba romînă din jurul anului 1830,
CU
704 CRITICA ȘI BiBLIOGRAFie 90

R
fiind folosit atît cu sensul de „existență”, Modestele observații făcute mai sus nu

RA
mai ales în textele cu conținut filozofic, cît și știrbesc valoarea acestei noi ediții a poezie:
cu sensul de „substanță”, în -unele scrieri de Văcăreștilor. Cercetătorul găsește în ea un
științe naturale. Numai o cercetare specială îndreptar prețios pentru înțelegerea justă a
, asupi-a termenilor care au denumit în acea operei celor patru pionieri al liricii remîneșt^

LIB
perioadă noțiunile „existență” și „substanță” culte și un text pe care îl poate folosi cu toată
ar putea determina creatorul (eventual crea­ încrederea.
torii) acestui cuvînt. -V. A. Ursii

TY
R SI
VE
NI
LU
RA
NT
/ CE
SI
IA
CU

S-ar putea să vă placă și