Sunteți pe pagina 1din 41

Literature veche romaneasca

'12SO
v
DIM CROHOGRAFE
(UGE1DE $1 ISTORII)
PUBLICATE DE
EM. C.
BHCHRE$TI
IWSTITUTUL DE ARTE GRAFICE VREHEA
1953
Cuvant inainte
Lumea de aeum o sttta de ani, care arimcase,
odata ca literile chirilice si tot ce era vechi peste
gard, nu numai ca sapase o prapastie intre not si
cei dinaintea ei, dar, ca sa o faca pe aceasta si de
netrecut, crease sj legenda, ca literatura scri'sa,
noi na am awa'f. Daca se adaoga si formula politi-
ca a acestel lumi, ca total "mcepe de /a ea, se poate
•usor pricepe rfarea a tot ce era fratranesc wtarii,
Oitriozitati aproape areheologice, m'au impins
catre acesfe vechituri din ttecufctil nostm. Ntt o
intuipie, ci o judecata imi zicea mereu: — ,,Dar nu se
poate ! Ar fi un fenomen specific, ca poporal aces-
fa, in mijloc-ul Eu'ropei, sa fi facut casta aparte //".
Si asa a fo&t I
Am rasfoit catalogul Academiei Romans si aten-
tia mi~a fost fixata de nr.ste, asa zise, ,,Crono-
Ce vor ft fost. ? Mi sa raspuns, ca sunt niste
Istorit, de la inceputul litmii s-i pana la epoca bi-
zantina. Desiffiir pareati a Istorii sfinte ori biblice,
mai ales ca eratt amestecate si cit Istoria Smoad'e-
for.
Niste injolii groase si numeroase! Br! Trebuia menea lucvuri. Limba, dupa cum ttsor se poate con-
barbatie sa le ataci! §i nu e de mirare. ca biefii stata, este minunata si surprinzator de awta, pen-
nostri carturari moderni au prejerat sa nu le atace. tru a exprima ori ce din greaca biz-antina. Ea te-
Intr'adevar In nici o carte nu se scn'e ceva des- curge rar la grecisme si la stovinisme. Numai in
pre ele* li'nele bucati, probabil din traduceri foarte veohi si
Am deschis until, doua, trei. Am vazut imediat, conservate, slavonismele persista,
ca ce aveam a face. Multiplele si voluminoasele in- Cu aceasta ocazie e bine sa remarcam, ca pro-
folii, erau mat mult niste adunari de legende, blema slavonismului, mai ales se pune precis- El
asupra oamenilor si faptelor mad din trecutul o- n'a existat dup sec. XVI de cat in cartile religioa-
menfrii, se si m&i malt in documents, iar in ambele in to-
tin soi de roman medieval sui-generis pentru varasia celor romanestl. Dar in cultura, de la acel
cultivarca mistic^Mi, 'a fantastictilui, a m:.raculosu- secol, dupa cum arata Canitemirii si ceilalti, a dorn-
lui, a aventurei si a barbatii. lata prln urmare nit limba latina, iar in literatrjra, cca romaneasca,
ceva nou ! Aceasta nu ma; este Istorie, nici macat dupa ce se constata aoum.
cronica, ci Literature pura, £i znca Literatura scri- Se poate induce, in aceasta privinta, ca venirea
sa! Bine inteles la origina, fasese po^ulara dar Bl~ Partidei nationale ou. Vasile Luipu si Mate; Basa-
zantinilo impamantenira, dantiti-i drept de estate- rab, dar mai ales ca primal, cu. scoa/a romaneasca
nie in,Literat'ura ctilta. Adaptarile acesteia in ro~ de la Trei lerarhi si cu: lezuitii la lasi, a facu't acest
maneste, raman si ele Literatura romaneasca, pen- lucru. Pare, ca toate textele mai veehi au fast re-
tni ca forma, in care sunt redate, este perfect ro~ copiate si romanizate, iar acestea aruncate. Astfel
mane-asca, fondul fiind popular. s'ar explica disparitia lor.
Iata~ne dect in fata tmei luml nec-unoscute pen-
§i nu numai slavonismele arata acest lucru, ci,
tru noi! Secole de-arandul, (mamiscrisele sunt
mai ales, inexistenta lui a in mijlocijl cuvintelor.
dn sec. XVII XVIU, si tnceptitul lui IX), am
Textel esunt scrise astfel, cum \prorvunta Evreii apa-
avut o literaturS scrtsa, care, ca si la Romani, a
niali din cartiere limba romaneasca: Ace^ti Evrei,
ciroulat hi Manuiscris. Literatura prof ana, ea n'a
sositi la noli' din Spania, exact in sec. XVII, au
fost onorata in lumea tipamlui, sing-ixa cea religi-
conservat nu numa,i castilana acelui secol, dar s-i
oasa vazand lumina acestuia. Si noi n'am stiut
limba romaneasca. Pare, ca scoala savants de a-
nimic 1
tunci, a incercat ceva asemuitor cu scoala latineas-
Am extras cateva din cele mai frumoase legen-
ca transi.lvaneana de mai tarz'.-h1. A vtut sa suprime
ds si le d&tt in acest volum, cu scopul precis de
pe uratul de a, si nu I'au conservat de cat la Ince-
a servi elevii si studentii, car; n'a,u unde gas: ase-
putul cuvintelor, in majoritatea cazurilor semi-na-
zala in, si la sfarsitul unor cuvinte pentru a i paeticular.smele formale ale limbii noastre in evo-
na sunetul mut, cu cari Moldovenii si azi termina fatie abunda in el. De la arhaisme pana la formele
secolului XVII serta se impestriteaza merea1- Pen-
aceleasj cuvinte, Eu n am transcris mai ales acest
tru un acelas ciwant, avem la fiecare pagina aceas-
oribil a f i n a l .
ta variatie.
Si sa n-u se creada, ca aceasta Literatura scri-
sa se reru'ma numai la numeroasele si voltiminoa- Forme foarte vechi, ne due la o epoca desl-ul de
sele Cronografe, de cart ne ooupam- Nu. Literatura veche. §i sunt suficiente pentru a permite induce-
scnsa si circuilatorie in manii'scris, cuprinde pe rea u'nei traduceri foarte vechi, modernizata de cc-
langa aceasta, o parte in proza si >una in versuri pistii, cum am afirmat mai SMS, ai sec. XVII.
cantitative- Sunt numeroase copiile din secolele Transcrierea textelor in acest op. a fost facuta
precedente a altor adaptari in versuri cantitative de mine foar'te aproape de text. Numai mid puneri
din ttetatura popular a orientals; devenita scrisa in in contact cu ortografia si gramatica noastra s'c>
cea bizantina. LEGENDE ca losaf s1: Varlam, Ca- facut, pentru a ustttra cetirea, deja dest&l de labo-
derea lerusalimuilui, Caderea Troei, Alexandria, rioasa si asa. Legenda Icoanelor este aproape lite-
Erotocrit etc. se gasesc peste tot si Biblioteca A- rala, cu suprimari de a finali. Cum aceasta culegere
cademiei este \plina de ele. Prima este din timpiil are d'e scop numa,: literatura adica documental de
lui Matei Basarab, pentru ca cea din 'urma sa fie limba literara si nit filologia, am mers chiar prea
din cea dela sfars.itul Fanan'ofi/or. D>upa cam pri- departe. Azi asemenea carti pentru scoli se fac cu
mal Cronograf ctinoscut este eel din 1636 de la transcrieri mult mai modernizate. Dar de oare ce
Paris, iar ultimul, eel al lui Popovici din Brasov, mi s'aa adtts prea multe critici, de cet ce-au vaz-ut
de la 1800. aceasta li-mina de la mine intai, can-d ar ji trebuit
Cum am sen's mat sus, ma matginesc la repro- ei s'o fl raspandit §i de mult, am facut amenda a-
ducerea legendelor in proza din Cronografe. Cand ceasta onorabila. Numai astfel se va vedea si vor
voi pxtea roi edita si Poemele mentionate. invata, cei cu critica u&oara, ca tot ce-am transcris
Inainte de a termina, bine inteles, cateua insis- inainte era la local satu-
tente asupra legendelor transcrise. Inca un cuvant de [banala obligatie alktrea, la
Ele fac toate parte din eel mai vechi Cronograf, noi insa de mare insemnatate. §coala romaneasca
ce-l poseda Academia Romana. DupS afirmatia pacatuieste prin lipsa totala de cultura literara,
ultimLtkii posesor si invatat N. Istratl, dela 1830, adica de partea principala a educatiei sufJetesti...
ar ft eel mai vechi vazut de el si at data dela s/ar- In Occident baza invatamantU'lui esfe literara. La
stiul sec. XVII. nor pana si ortografia, nit numai Gramatfca a
Manuscrisul acesta este foarte curios. Toate fost expulsata decenii din scoli. Nu degeaba, cand
6
ne ducem Intre strains, ne descoperim deodata
barban.
Dar sa zis, ca tipsa totala a ti'nei Literat'iiri, o-
bligase generatiile trecute la o asemenea ampu-
tate a educatiii.
Nil ne Upsea literahira, ci ne lipsea masara,
cum am sen's mat sus.
Literatura- o repetam, a existat $i mca1 scnsa si
de acum incolo legenda cu inexistenta ei, a trait.
25 Dec. 1932, Bacaresti.
Legenda Sfiniei Cruci
lara atuncea pre aceia vreame vazu imparatul
EM. C. GRIGORA?
in vis ca aieve descoperind D-zau de sa trimita
pre maica-sa Elena la lerusalim, ca pentru sa
faca cercare mare sa sa gasasca svinta Cruce a
D-nului nostru Is. Xs. si ca pentru sa vaza si ade-
vereaza de acele svinte locuri, de unde s'au intru-
pat svintia sa si unde au .nascut si unde s'au bo-
tezat si unde au crescut, si unde 1'au muncit si s'au
rastignit s'au murit si 1'au ingropat §i a treia za
au inviat s'au aratat ciudase multe §i s'au inaltat
in cer, care loc 1'au acoperit D-zau spurcatilor ji-
dovi pentru necredinta lor. Asijderea cum au va-
zut marefle Constantin Imparat Tn vis, asa a vazut
si svanta Elena, maica lui Constantin imparat, si
s'au svatuit amandol s'au gatit svantul Constamtin
pre m.aica-sa si I-<au dat galbeni m.ulti si aur
mult si bani de arg'nt mulfi si de arama si de her,
cum au fost pre aceia vreme.
§i s'au dat aieste scumpe si martarisitare si de
toate cat sa afla la imparatie, va^minfre si scul'e
scumpe imparatesti si trimisa si &lujitori multi cu
8 9
'.
_ : - - -..at!
dansa si boiari credinciosi ai sal. $i purceasa Ca ceca Zaheu, mosu meu au lasat Invatatura
svanta Elena si sa dusa tocma la lerusalim. §i cum tatane-mieu, lui Simon, iara tata-mieu mi-au spus
au sosat acolo, au iesit toate naroadele nainte cu mie, cu-m vor sa aiva stransoare mare pentru Cru-
litii mari, In initampinarea Imparateasai si sa in- cea, ce s'au rastignit pre dansa Miasiia si mi-au
chinara toti cu mic cu mare. lara daca au sosit zas, sa spui mai -bine de buna voie, de cat sa ma
pre loc, numai ce s'au odihnit Imparateasa 3 sale. munciasca. §i mai mi-a zas, ca dentru samintia
lar cand au fot a treia za au iesit Imparateasa s'au noastra jidovasca nu va mai imiparafci de pre a-
sazut, unde era locul de giodet. §-i pusera scaun cmu nimeria. Ce vor Imparati, cei a ce vor cread'e
de aur. Impratesei. $i sezu Imparateasa in scaun intr'acesta, ce-1 am. rastignit noi. Ca acesta va Im-
si toti boiarii, carele unde-i era local. §i chemara parati In viata. §i acesta ieste Xs, fiiul viului
pre toti jidovii cei mai batrani si mai ales.i si-i Dumnazau. Aceastea cuvinte spusa luda jidovul
stransara de to£i 30 jidovi si >le zasa, sa-I aleaga catra ceilaki jidovi. $i iarasi mai 'intreba : ,,cum
dintr'insii, cari vor fi mai carturari si mai batrani, zaceti, de ne va strange .pentr'aceasba lucru, spune
sa marga sa graiasca cu Imparaeteasa, §i sa alea- vom, au cum vom1 zace ? lara ceilalti jidovi za-
sera trei Jidovi si marsara naintea Imparatesai. sera : ,,noi aceastea cuvinte, carile ne spui si ce
§i incepu Iniparateasa a le aduce aminte pentru am auzat, nice am auzat, nice stim nemica". §i
nasterea lui Hrisitos si pentru nruncile svintiii vorovind €i acolo si svatn:ndu-sa, au s.i sosi" on
sale, si intreba Imparateasa ecu Jmul si le zasa ; maicirin dela Imparateasa si 'le zasa cu inanie :
,,cari diintre voi vor hi auzat de la mosii lor, ce va zabaviti, de nu va sfatuiti mai curand ? §i
sau dela parintii lor pentru nasterea si .pentru ras- marsara naintea Imparatesei si statura cu frica
t:gnirea lui Hs. sa vie sa graiasca cu mine, ca mare. lara Imparateasa k zasa : ,,numai cum mai
am a-I Intreba". §i le zas5 ; ,,duceti-va de va mai de sarg sa-mi aratati, unde iaste Crucea lui Xs.
evatuiti, voi Inde voi §i cari se vox aleag€, ca vor a&cunsa ?" lara Jidovii sa leapadara si zasara, ca
hi auzat pentru ceasta. lara voi sa mi-1 aduceti la nu stiii nemica de acea&ta, nici au auzat. lara Im-
mine, sa graesc cu dansul. parateasa le mai zasa, inumjai sa spuna cu direptul:
§i marsara toti Jidovii la un loc si Incepura a ,.ca pre mare direptate, ca voi sa va omor pre
face svat ce poate hi iaceasta Intrebare la Impara- toti". lara Jidovii iar sa lepadara, ca nu stiu ne-
teasa. lara unul dentru dansii, eel ciliemat pre an,u- mica. Atuncea Imparateasa si zasa catra slujitorii
me luda, zasa catra ceielalti Jidovi : ,,fratilor nu sai: Acurn mai de sarg, sa faceti un foe mare |i
iaste alt lucru, ce sa stiti bine, ca va sa lie Intre- to|i sa-i bage pre rug in foe, sa arza. ,,Iara Jidovii
bare mare pentru sa rastpundieti de lemnul Cru- zasara catra Imparateasa". Milostiva Imparateasa:
cei, carele >au rastignit parintii nostri pre Mesta, ,,noi nu stim o sama de oameni nemica. Ce vom
10 11
pieri nevinovati! lara de ti-e voia Maria Tale, sa rugam pentru sa ne descoperi noua aceia, ce este
ai Crucea si alte, ce vei pofti prelanga Cruce nu- ascuns, adeca prea cinstita si luminata Cruce, pen-
mai precum sa apuoi pre luda. Ca acesta este fi- tru sa ne implem de bucurie si de mirozna svintei
cior de Prooroc si stie si pravila mai bine de cat Cruci, si ipentru sa vaz s.i eu si sa crez puterea ta.
noi de cat toti.... ,,Iara Imparataasa. zasa, sa-i lasa si adevarul leegei crestinesti si sa ma botez Intru
pre tod pre ceil'alti si numai pre luda opri. §i I'au numele Tatalui s'a Fiului s'a svaniulu: Dull, un
luar Imiparateasa in taina si i-au zas : ,,spune cu Dumnazau adevarat! §i numai cum savars.i luda
direptate, de fi-i voia sa fii viu si sa te daruiesc mclenia, -mmunea miare! Intr'acela ceas, s'au si cu.
si sa aibi cinste mare in tot lerusalimul". lara lu- tremurat pamantul si esi den pamant, cum ar hi
da se tot lepaida tare si nu vrea sa spue nemica. un fum si amirosia, cum era mai frumos, cat sa
lara Imparateasa zasa, cum mai die sarg sa-1 bage mirara toti. lara luda multami lui Dumnezau si
pre luda Intr'un put parasat. $i-l bagara. !>i au zasa asa : ,,pre mc.re credinta Doamne, ca tu esti
sezut luda acolo In pud 7 zale. lara luda Tncepu Hs. tu esti fiiul lui Dumnezeu cz\, si ma rog sa
a striga In gura mare den fundul putului si zacea: pui si pre mine In ceata lui Arhidiacon Stefan, ca
,.scoateti-ma afara mai curund si voi arata locul, ceca eu mca ma trag den sammtia lui. §'au si
unde au rastignit mosii nostri pre Hs." §i I'au soos Juat luda Intai de cat toti un harle£ §'au inceput a
den put si-1 dusara naintea Imparatesei. $i zasa : sapa si dupa dansu toti, carele cum putea mai tare.
..Veniti Imparateasa, .sa va arat, unde s'au rastig- §i sapara pana In 20 stanjeni intr'adanci. si dea-
nit Hs. Dumnazaul vostru" ! §i s'au scula-t Impara- dera de trei Cruci: una era a Domnului Hs, altele
teasa si cu toti Boiarii si s'au dus Impreuna cu luda era a celor doi talhari, ce i-au fost rastignit im-
si arata locul, unde s'au rastignit Dumnazaul Hs... preuna cu Hs. lara Imparateasa, dac-au vazut
Dara numai nu stia luda in ce lac iaste ingropata Crucele foarte s'au bucurat si i-au parut bine. $i
svanta Cruce. Ce statu luda spre ruga naintea Im- zasa Imparateasa catre luda : .,Cum vom face, ca
parateasei si naintea tot narodul §i zasa asa luda : sa cunoastem, carea iaste Crucea lui Dumnazau?".
,,Imparate Doamne Dumnazaul nostru carele ai lara aceiasi ducea pre un om mort sa-1 Ingroape.
facut omiul in chipul tau si In podoabia ta, carele lara luda zasa de El'au dus, undie era crucele. §i
Iraparatesti ceriul si pamantu] si Ingeria s.i toti oa~ puisara o cruce pre acel om mort si Tiemica nu se
menii, carele ai trimis pre sangur unul fiiul tau, arata ciudea. §i pusara s'alta cruce si iarasi ne-
ce s'au mtrupat Dumnazaul nostru Is. Hs. carele mica nu sa arata. §i cand au fast s'au pus s'a
pentru mantuirea noastra au suferit munca pre treia Cruce a lui Hs, si cum o au pus, cum a
cruce s imoarte si Ingropare. si a treia za iarasi au s'inviat ace! mort. §i sa arata acolo puterea lui
inviat, Spre tine Doamne cadem si tie Doamne ne Dumnazait, s'a cinstitei cruci. lara den Jid'ovii de
12 13
la lerusalim, daca vazura puterea Svintei Cruci,
multi dentru dansii s'au botezat intru numele lui
Is. Hs, lara prea fericita Ileana Impar&teasa a dat
lauda lui Dumnazau, unde s'au aratat santa si cin-
stira Cruce. §'a si facut Imparateasa un sac r in
foarte scump tot cu aur si cu pietre scumpe si cu
margaritare minunate si a pus svinta Cruce acolo
intr'acel sacriu. §i iarasi zasa Imparateasa, catra
luda : ,,Trebue sa sa mai cearce si pentru sventele
piroane !", §i statu luda cu rugaminte mare spre Legenda Sfinlei Sofii
Dumnazau s' lumina looul ca soarele unde era
svintele piroane, §i cum sapara, cuiele si gasira. lara pre aceia vreme deade dmnzau gand bun
§i le-au luat Imparateasa si le-au pus iarasi in si- Imparatului §i gandi sa faca o svinta ruga in mij-
criul cela, ce era si svinta Cruce, lara luda s'au locul Tarigradului si gamdi sa o faca frumoasa si
botezat si 1'au facut Imparateasa Patriarh leru- cu mestesug mare, catu sa nu mai hie alta ca aceaia
sailimului. Jj>i sa feace veselie si bucurie mult a pen- in toata lumea, c5ta iaste pre suptu ceriu. §i
tru svanta Cruce. Apoi s'au apucat Imparateasa de cum au ganditu atata au si trimis in toata ^anearia
au facut mu'lte hesarici si multe lucruri bune la le- imiparatii sale, pre la toti kraii si pre la tod domnii
rusalim. carele sa i si cunoaste minunea si astazi. sa caute, sa afle nrarmure frumos albu si pohiru si
in tot fealiul, sa pue sa faca stalipi mari §i grosi,
s'alte pietri si leaspezi cioplite si frumoasa, pentru
sa hie de treaba besearecii. lara 'domnii si kraii au
facut tofi pre poronca Imparatului s'au fostu tri-
mitandu, ce au fostu mai iscusitu si mai frumos, sa
hie pentru treaba svintei beseareci. §i s'au grijitu.
tot ce au trebuit In 10 ani si giumatate, iara carid
sau Impluut 11 ani de imparatiia 'lui, socoti Impa-
ratul, sa Inceapa a pune temeliia dentaiu, s'au zas
de s'au stransu toti arhiereii si toti episcopii si
preutii si diaconii la beseareca la svinta Anastasia.
unde era Patriarhia. §'au marsu Imparatul si cu
toti boiarii sai si cu Patriarhul si cu toate naroa--
15
1
avutae sa keltuiasca. Iar cum sta Imparatul mah-
dele, toti cu faclii aprinsa. pre amanu si toti ar- nitu si sa uita mesterilor cum lucreaza, i s'au ara-
hiereii irivoscuti si preutii si diaconij cu chivote si tatu un voinic tanar si frumos, atata catu lumina
cu cadelnite, s'au purcesu cu litie mare si cu can- cu haindle albe ca zapada si zasa catre lustinian
tari si cu slujba frumoasa si Eeacera acolo o fes- asea : ,,puternice Imparate, ce stai asea trasnitu si
tenie mare si slujba Erumoasa si pre dupa slujba mahnitu ?", lara imparatul zasa : ,,stau mahnitu, ca
canta — Imparatul §i vazu s-vantuj Ingeru, unde mi s'au savarsitu toata avutia Imparatii den vis-
imbla insamnandu locul, pe unde sa va pune te- terii si nu am cu ce plati mesterilor si argatilor".
melia besearecii, iar Imparatul an luatu el sangur Iar acel voinic zasa catre Imparatul : ,,Nu te
var s.i caramida, §'au inceput temelia §i dupa dan- mahni Im/parate pentra ciasta-; ce cand va hi de-
sul an inceput mesterii a lucra. §i era mesterii cei meneata, eu voi asteipta la ipoarta cea paleita, iara
alesi 100 de to£i si avea unul cate 100 de argati maria ta sa trimija oameni credinciosi ai tai si cu
si cu mesteri m'ai de randu pre langa dansii. Iar asani, multi, ca eu te voi indatori, cu cata sama de
cand. sau pus temelia besearecii era amersul ani~ galbeni wi vrea si tavei trebui toata teraba". §i
lor dela urzatul lumii 6032 de ani si s'au inceput multami Imparatul foarte, Iara Imparatul s'a adus
in lima lui feurar 23 de zale in rasaritul soarekri. aminte, cum nu 1'au intrebatu sa'i stie 'n-umele si
§i cand au inceput mesterii a lucra, iar Imparatul de unde iaste si unde seade. Ce kiama pre trei
au aruncatu galbeni multi mesterilor cu pumnii si boiari ai sai credinciosi, anuim.e pre Vasilie vistiar-
ca facea mesterii de toti 10.000 mii. §i lucra 5000 nicul si pre Pheodoru dvornicu peste farigra^ ?i
de o parte de zidiu: si alte 5000 de alt a parte. Si pre Patrikie hatmanul ostilor §i le au datu 50 de
era 3000 de pristavi pusi de Irmparatul socotitori. oameni cu dansii §i cu 20 de asani si preuna saiu
Iar mesteriiil eel mai .mare de cat toti foarte era cate 2 burdufe mari de bou si iau trimis la poarta
om intdeptu si mester nrare. §i incepu a sa face aceia, unde'i zaseasa svantul Ingeru. §ii invata
beseareca svaiita Sofia, ceaia ce iaste vestita in Imparatul sa le hie aminte, unde iaste otacul aceJui
toata lumea, Sionul eel tiou si lauda crestinatatii voinic, sa stie cand va insama sai trimita datoria
si ceriul de pre pamantu si imparateasa a toate be- napoi si sa-i multameasca. §i sa dusara acei boiari
searicilor den lume, carea nici au mai fostu alta, la poarta acolo, si-1 gasara pre acel voinic standu
ca aceaia, nici iaste, nice va mai hi, cum iaste si calareste pre un cal albu minunatu si se impreu-
pana astazi de veade toata lumea. Iar Tmiparatul nara acolo si purciasara toti. §i dacau mai mersu
a purees, au facutu keltuiala mare catu> §'au sa- mai nainte, locu de vro 3 imile, au aratatu aceloru
varsitu toata avutia imparatiei si nu mai avea sa boiari niste curti tot prinse de aur si numai sa
mai keltuiasca, sa o savarseasca. Ce niulta sta in mirara. i dac'au sosat acolo, au intrat mtracele
gandur si sa mira Imparatul, cum va face pentru
17
16
"
curti 51 cautara §i vazura &us pre niste scari de poleiti cu aur si den sus si den giosu, §i daca o au
aur. 5'au scos kiaia, s'au descuiat vistiar de aur, savarsitu Imiparatul de totu .hicrul, sa mira, ce
carele era pline de galbeni de aur varsati intransui nume'i va pune. §i cum iar zace, sa hie mai fru-
pana intracoperamantu. §i au intratu acel voinic mo'S si mai cu ciuste, iar svantul Ingeru s'au ara-
Intracel visteariu, sau apucat o lopata de aur, de tatu la un mesteru, ce au fostu copilas tanar, 51
au p'limt pre in toate burdufale cate 2 kentinare i~au zasu, sa spuie Imparatului sai puie nume
de gallbeni, cum sari zace, cate 2 kantare de gal- svanta Sofia. §'au spus acel mester Imparatului si
beni in toate burdufale : 80 de kentinare de gal- . pre cuvantul ingerului iau pus numele svanta So-
beni. §i le zasa : ..duceji'va, de ducefi imparatului fiia. §i sa foarte bucura Imparatul.
lustinian si de raai voru sa sa trimita-va iarasi, ca'i Pentrua ciasta Imparatul gandi sa faca si svan-
voiu mai da". Lara 'acei boiari incarcara galbemi tul preastol intraltariu, unde sa canta svanta litur-
pre asini si sa dusara la Imiparatul, si'i dusara si'i ghiie, si socoti, sa-1 faca scum.pu si minunatu, cat
Sipusara, totu ce au vazut, 51 cum au fostu, si nu- sa nu mai hie fostu altul oa acela, nici sa mai hie.
mai ce sau minunatu Imparatul. lar Imp&ratul §i au kematu mesterii cei buni den lume si fiilo-
peste a pestita vreame i-au camatu hoiarii si i-au 7,ofij si intaleptii, sa sa svatuiasca, cum ar hi mai
trimis, sai i duca si sai multameasca. §'au trimis scurn-pu si mai frumosu, sa o faca. §i aflara, asa
iara§i pre aceia boiari. §i daca sau dus la locul sa puie intr'o caldare mare, de toate amestecatu-
acela, n'au mai gasitu nice curti, nice am, nice ne~ rile sa sa mistuiasca, sa sa hiarba la un locu.
mic. §i sa intoarsara iarasi Ja Imparatul si'i spu- Adeca, sa pue aur, argintu, pietri scumpe, iakintu,
sara, cum n'au gasat nice om, nice curti, nice alta smaragdu, margaritariu, ilektru, arama, cosatoriu,
nemic, fara numiai locul. lar Imparatul au §i pri- brunzu, cristal, diiamandu, stekel 1 ), magnisiu,
ceput, ca n'au fostu omu acela, ce au fostu Inger plumbu, anixiu si de altu fealu, pana in 502 ds
trimis de la Dumnazau si multu deade lauda lui fealuuri. §i le'a zdruncinatu toate aceste la un loc
Dumnazau, pentru aceasta ce iau trimis, dar atata si le-au pisatu foarte maruntelu si le'au pus toate
sama de kentinare de galbeni. §i incepu imparatul intr'o caldare de fieru miskiu si le'a datu focu
lustinian, cu miila lui Dumnazau, darul svintaei multu, fara sama. §i le topi focul toate intr'un
sale. Au savarsitu svinta beseareca frumoas si mi- locu. lara Inuparatul si cu mesterul eel mare, a-
nunata. mandoi .praviia, svantul Ingeru cum au fostu a-
$t santu in beseareca pre den launtru si pre den mestecandu singur, cu mana sa, toate acelia In
•afara 1000 de stalpi cu mici cu mari. §i santu caldare. $i pe dupa ce s'au hiertu toate acelia la
stalpii aceaia Eacuti sapati pre den launtru si santu
pilini toti de svintele mostii si pren capete santu sticia.
19
IS
un locu, era facut tipariu sapatu de marmare,
foarte cu mestesug m'are. §i au luatu caildarea a- measte doamne fiule si cuvantul adevaratului
ceia si au varsatu aceste amestecaturi toate acolo Duminazau, carele teai intrupatu si te-ai rastignit
intr'acel tipariu si sa slei mtr'un loc. §i sa feace si ai priimitu moarte si a treia za ai In via t ipentru
svantul preastol varsatu frumosu si minunatu, cat gresealele n oast re, aoestu dar carele i facut si'i
era lucru m'are. §i au impodobitu pren pregiur daruitu mtru numele tau eel adevarulu, asisderea
totu cu cununi de aur si ou margaritariu si cu dia- si pre noi sarbii tai lustinian si Fheodora, intru
manduri si cu pietri scumpe de multu pretu. §i 1'au oredinta cea pravoslavnica si intru lauda ta, tod s3
pus intr'altariu pe 110 stalpi, facuti tot de argintu, sa bucuxe pentru rugamintele prea svintei si prea
nalt de trei coti §i stalpii pe den launtru, sapati si curatei 2 ) denipreuna cu a tuturor svintilor tai".
ipliniti tot cum'ostii a svinti mainici. Iara stepenele, Asisderea au facut Imparatul mtr'altairiu scau-
care era 110, pana a sa sui svantul preestol, era nul, carele sedia Patriarhul, totu de argintu si cu
tot de argintu si rpoleitu. Iara sapaturile stalpilor jumaltu ^i poleitu si Implut cu margaritariu si cu
si cununile .ceale mai de pre gios tot era umplute zmaragduri. lar amvonul, unde sa sue.diiaconul de
cu jumaljuri si cu margaritariu mare. lar fata al- cetpaste svanta evangh'elie, totu .facutu de Jeaspezi
tariului de pre gios, peste tot era pardosata cu de cristal cioiplite. lar turnuil deasupra amvonului
leaspezi de argintu curatu. §i cine va putea sama- au fostu facutu tot de aur si imiplutu cu diiaman-
lui cu firea sa, sa agiunga sa poata priceape pre- duri si cu zmaragiduri si cu margaritariu si cu altu
tul si iscuseniia acestui svantu .preastol. Ca ara'ta feal de pietri .scumipe de imultu pretu. Iara im var-
In toate kipurile si nu >puteai sa-i cauti asupra-i, sa vul turlii amvonului era o cruce mare, facuta de
vezi un oki, ca stralucia si lasa raza ca si soarele. aur, si cu diiamandu dentro 100 de litre. Acolea,
Ce cand cau mai la dansa uneori parea galbenu ca unde punea diiaconul svanta evangheilie, de cetia,
auxul, alteori ca deiamandul Luminatu, alteori ca era pusa o .piatra, ce o adusasa Imiparatul dela
zamfirul, alteori ca zmaragdul si in toate kipurile Samaria, dela putul lui liacovu, ce fusease sezut
den cat voi 'cauta, totus skimba fetele. §i nui mai Dumnazau per dansa, cand au fostu graindu cu
putea lua sama, in ce feliu mai iaste caapur. Ce Samarineana de pre gura putului. §i acea piatra
era faouta cu invatare dumnezeiasca si sciriseasa ias'te si pana astazi pusa sus, unde sa tnchina Im-
slove sapate pren pregiurul lui si zacea a,sa intain : paratul turcescu astazi. Iara pe dupa ce sau gatatu
tvoa ot tvoi tebe .prinosimu povasem i zavasiah J ) . svanta Soffe de totu, iara Imparatul lustinian si cu
S'au mai scrisu mul'te slove zicandu asea: ,,pri- Eftihie si cu toti arhiereii si preutii cu toate na-
roadele au intrat in beseareca si o svintit-o cv.
J) Ale tale dinti'u al3 tale tie fi-a ucem de toate s.i dela tofi.
•2) Bogorodite (nasc&toare de Dumnezeu).
20
21
slujbe multe si cu litti si cantuiri, cat cine le va pu-
tea spune si ,pe dupa ce ,au savarsitu siujba, au sa-
rutatu Imparatul svintele icoane si mana impara-
tului si statu in mijlocul besearecii sis radica ma-
nule ca'tra ceriu si staga in gura mare si zasa :
,,slava tie Dumnezeule si mudtamescu doamne, ca
mil datu acestu gandu, 'de inai indamnatu cu vrea-
ria ta si m'ai intarit de am .savarsitu aceasta svanta
ruga". $i iar zisa Imparatul : ,,intrecutute'am prea Lcgenda celor T ccpii
mandre Solomone, intrecutu'te'am si pre tine si pre
toata nevointa luicrului tau, carele ai facut la
Sion". $i sa inkina Imparatul catre Patriarhul si
din Efes (Invierea)
catra toate naroadele si esira den beseareca afara lara in zalele acestui Imparat Teodosie Micul
si invata Imparatul pre vistearnicul sau .si au arun- s'au aratat o minune mare la cetatea Efesului, cu
catu la g-loate 7 kentinare de galbeni. §i Eeace 7 otroci si cum au Eost. In z5lele mai de de mult,
imparatul mase mare §i veseli. li darui pre toti ar- cand au tost imparatind Dekie imparatul la Ram
hiereii si pre toti preutii. §i a doa zi iaras au arun- s'au fost muncind acel Imparat la Ram s'au fost
catu 7 kentinare de galbeni la gloate si a treia zi muncind acel Imparat crestinii, sa nu sa mai po-
iarasi asa. §i au tinut acea veselie mare 7 zile si meneasca nuimele lui Dumnazau necaiari si pre
sa buicurara si deadera lauda lui Dumnazau. multi svinti macinici au omorat acela Imparat fara
leage. lara in cetatea Efesului au fost 7 cuconi
voinici si 'le-au iost murit parintii lor. Fiind cre-
tjni buni s'au pomeni't si ei in credinta parintiloo:
sai si foarte se temea ,de Dumnazau si li zacea pre
anume asea:
Maximilian, lamblihu, Martinian, Dionisie, An-
toniiiu, Exacustudiaaiiu si Constaiitin. lara oarecine
s'au fost imbunat catra ace'l imparat, catre Denie
si zis& : ,,Imiparate, bine sa stii Maria ta, ca in ce-
tate in Efes sant 7 cuconi. Nu sant sa hie mici,
ce sant voinicei, tineri si foarte intares legea cres-
22
23
tiniloru-s' nu baga sama porunca Mariei-Tale. incepu a creade, au statut pre ruga catre D-zau,
lara Imparatul zisa : ,,Lasa, ca voi veni eu, san- sa-i arate: iacest lucru iaiste iasa sau ba. lar puter-
gur cu mine acolo si atunc,e~i voi vedea, cum vor nicul D-zau vazand rugamintea mare a Imparatu-
intari leagea Nazarineanului. lara cei 7 otroci. lui si lacrimeale lui ceale hierbinti, au aratat sa
dac'au auzi't, ca va veni Denie la Efes, s'au spai- vazea si sa creazea, toti crestinii, ca iaste inviere
mantat foarte rau si s'au vandut tot, ce-au avut adevarat. Dece acel om, a cui era mosie lui aces-
s'au Impartat pre la saraci pentru numele lui teia de piatrea, unde au Bast acea pestere cu acei
D-mazau, si s'au dus toti intr'o pestere si s'au ru- 7 otroci, au vrut sa-i faca stana, sa hie ide Inchis
gat lui D-zau, sa 3e ia sufletele, sa nu Incapa vii acolo oile. §i taie pietrile pentru sa-i mai latasca
pre mana lui Denie. lara milostivul D-zau i-au locu ide stana oilor Initr'acea pestere. lar taind el
ascultat si le-au luat sufletele si le-au ramas nu- acolo, au dat D-zeu Inviere acolo In pestere acelor
m,ai trwpurile acolo Intr'acea pestere. lara Impa- 7 otroci. §i sculara ;de sedea toti si vorovia unul
ratul Denie au mars numai pentr'aceia treaba a- catra altul, ca le ,parea c'au dormit numai Intr'acea
colo la Efes, adeca num'ai sa munceasca crestinii. noapte acolo. Ca nu se pricepea .minunea mare
s'au sosit acolo atata, au si Intrebat pentr'acei 7 cum-'ii acoperise Dumnazau cu puterea sa, atata
otr&ci s<i i-au spus, ca sant toti morti Intr'acea pes- cait den hainele de pre dansii nu s'au rusuit ma-
tere, lara Imparatul' au trimis omu credincios al cara un ihir de ata sau sa hie iputrezit In-
sau, sa vaza si de va hi asea, sa puie mesteri sa tr'atata sama de ai, ce au fost zacuti In ipamant in
zideasca acea gura de pestere. S' omu zidit'au, cum revenealea lara voroava lor era pentru Denie Im-
au fost cuvantul Imparatinlui. $'au fost acelea iparat, ca nu-i va hi .cercand, sa gasascS pentru
mostii a svintilor otroci iacolo zidite. sa-i munciasca. Iar3 unu dentre dansii anume,
De ai, cand s'au Implu't 28, de ai, de Imparatie Miaximilian zacea catra ceilalti asea : ,,Fratilor, de
lui Teodosie eel mic, s'au radical o sama de oa- ne vor carea cumva sa ne prinza, sa nu ne Imbla-
meni cu o eresie maret s'au fost zacand, cum nu niim inemic pentru numele lui Dumnazau, ce sa ne
niai ia&te tnviere, sa .mai Invie mortii, cum spun Intarim si sa ne dam intr'un ceas trupurile muncii
svintele scrisori, nice giudetu, sa mal invie. sa se .pentru numele lui Dumnazau, sa dobandim Impa-
giu-dece la giudet. $'au crezut pe crestimii giuma- ratia cerilui de veaci". Varovaind si svatuindu-sa
tate sa hie adevarat. Asa si multi episcopi, vladici ei a|ea zasara catra unul miai mic denim dansii,
s'au prilestit, de s'au insalat intr'aceasta eresie. §i anume Amvli'h: ,,Frate Amvlihe, du-te m targ si
fu in mare cumpana beseareca lui D-zau printr'o- ne cumpara paine, sa 'mancam si sa iai cam multa.
ceasta lucru. lar Imparatul Teodosie vazand, ca ca ieri ni-ai luat pre putinea s' ni-i a manca. §'
vor Jntoarce toti crestinii, de vor creade asa cum sa-^i fie aminte, sa asculti cu ureachia, doara vei
24 25
oblici, ce mai zac oamenii, ca mai zace Imparatul bine >s'a sice : ,,S|pune fatul meu bmisor si cu* ipace,
Danie pentru no:. lara lamvlihu au luat bani de la unde ai aflat aceasta avutie cu, acestia fel de
dansii s' s'au dus la cetate la Efes, si cand vru bani ?". Lar lamvlihu zisa: ,,eu, dumneata, avutaie
sa intre pre poarta, el au vazut cruce pusa deasu- n'am gasit necairi, ce acestia bani saint inca de la
pra portii cetatii s' s'au mirat. S' se uita pre cetate parinti, si sant cat ma hranesc cu dansii sa nu
si veazu zidurile s'alte lucrari intr'alt chip si oa- mor re foame". Iar acel... zasa: ,,de unde esti ?".
menii cu alt feal de port si toate schirabate intr'alt lara lamvlich zasa : ,,De aicea sant, de a hi acesta
cum. $M parea, ca veade in.... si.... la pitarii, carl Efesul". Ijar aceJ Domn zasa : ,,dara cari ti-s pa-
vimd painea §i-au luat paine, cat i-a trebuit. §'au rintii ?". §i spusa lamvlihu: ,,cutarele iaste tata'I
dat banii, s'au .purees sa si aduca. lar acel vanza- mieu si cutare iaste maica-mea si cutare mosu-
itor de paine cautea banii si vazu, ca ;Sunt altfel de •mieu". lara Ant'patu, domnul cetatii zasa: ,,nu
bani. §i ceti silovele banilor si precepu ca iaste in- sant nu<mele acelea ciudate si straine in cetatea
tras chipuil Jui Denie imparatu si incepu a arata noastra ?". lara Tamvlihu zasa: ,,eu va spun cu
banii catre sotaiJe sale si sa vorovira si zisara : direptuJ, dara voi nu ma creadeti, eu alta .nu1 'Stiu
,,acest om adevarat au aflat o comoara ingropata sa va mai spun'". Atuncea s'au maniiat acel Domn
•tocmai de .pre la Denie imparatu". lara acei van- (3 cetatii si-i zasa lui : ,,om fara isprava, banii tai
zatori de paine Tau stragat napoi si veni Lamv- spun cum ili-i iscrisoarea, ca eant facuti de pe la
lihu. Ei tot cauta banii si zacea, ca sant de co- Denie Imparatu. Ce sant de~atuncea patia acum
moara ; iar el auzand ca zac, ca sant banii ide co- ....de ani si tu esti capil tanar. De nu vei hi nici 'de
moara, tncepii a isa spaimanta si zase: ,,ce ma mai 30 ani, ?i nevoiesti sa ne amagesti ,tu pre >noi ?".
opriti, luati-va si pai>nea si totu Si ma lasati sa ma lara lamvlihu cazii cu fata k .parnant inaintea a-
due". lara ei inceput-a zace : ,,:rugamu-te, spune- celui domn si-i zase : ,,rogu-ma dumitale, sa-mi
ne numai no.ua, unde ai aflat comojara". lara lam- poti spune, unde iaste Dearie imparatu?". LarS el
vlihu z-ass.: ,,de lasati-ma sa una due, ca nu stiu ce zasa: ,,Tntr'acesti iaste imparatu". lara
praiti". Lara ei i-au si mai zas : ,,spune. sau te vom lamvilihu zasa : eu, dumneata inca ma mix de a-
para la Domnul cetatii !". lara e! sa tot lepada ca ceasta, ca noi santem 7 sotii si am iesit eri den
un om drep't. lara p.cei oameni incepura .a-i striga cetate. de -ne-p.m ascuns de frica lui Deire, ca
si-a galcevi, cum au aflat comoara si nu va sa o ne-am temut, ca ni s'au 'laudat, ca ne va face ne~
marturisasca la... $i s5 stransara oamenii, cum voe imjare. §'am fugit, de ne-am ascuns tntr'o ipes-
stii o... §i venira oamenii dom.nesti si-il luara de tere de frica lui. $i eu am vismit s'asara sa cuon-
1'au dus tocma ilia acel domn a cetatii. lara daca par paine, s'am vazut pre Denie, unde au intrat
Tau dus, au inceput acel domn a cetatii a-1 lua cu aicea In cetate, iara de nu ma creadeti .dumnea-
26 27
inca au vazut acel mormant intai si mai marsara
voastra blamjati cu mine acum ssa graiti si cu mai mlauntru in pestere intrand si aflara si pre
sotaile mieale si sa vedeti dumneavoastra ca sant ceilalti 7 otroci, unde sedea si vorovia. §i daca-i
oan dirept". Lara acel domn au si chemat pre Ma- vazura, cazura la picioarele lor si .se inchinara si
tfiu, episcopul Efesului. de auza si el aceste cu- intrehara. Iara acei 7 svinti 'Otroci spusera, de tot
vinte a lui lamvlihu. lara episcopul Matfju zasa cum .au fugit de frica Jui .Denie imparatu intr'acea
catra Aratipatu: ,,Asa cum socotesc eu, mari lu- pe§tera si cum .au dormit si tot a hir a paru cum
cruri si minunate vazione descopera noua a- au fost. Atunci iara cazura da picioarele lor cer-
cmii Dumnazau". §i s'au sculat arhiereul si cu sandu-si ertaciune dela sveati lamvlihu, cace i-au
Aaitipatu si alti oameni multi si s'au luat cu lam- facut val mare. §i mult deadera lauda lui Dum-
vli<?hu si s'au dus pana la pestera aceia. §i infra nazau, celuia ce aratat la face cideasa mare si mi-
lamvlihu nainte si arhiereul dupa dansul, cu cei- nunate. $'i esira de acolea s'au si trimis veaste la
lalti toti. Atuncea cauta arhiereul despre dreapta Imparatul Mlariiu epi'scopul si cu AntipatuL
pesterii si vazit an mormafn't zidit de piatra si pusa Iara imparatu.1 Teodosie ica utn crestin bun si ca
peceti pre d'ansu si pecetluit cu peceti de aur, ca- un mparat provosilavnicu, vuzu ca fu, cum s'au
rele an fost pusa ide Rufin si de Tcofor, cari au rugat lui Dumnazau si asa i-iau descoperit. §i in
fost crestini. ce au Fost bodari mari la Denie im- locu s'au §i sculat Imparatu cu fot narodul si s'au
paratul eel pagan si nu-i stia Imparatu, ca sant dus toc.ma la Efas si s'au sculat Mariu arhiereul
crestini. Ce i-au primit ca pe niste credinciosi, sa si cu Imparatul si cu tot Efesul si s'au dus acolo Ja
marga, pe dupa ce au fost zidit, sa destupe si sa acea pe^tere umde era acei 7 'Otroci. §'au intrat ar-
viaza. §i dac'au destupat, au vazut acel mormant hiereul Mariu mainte si apoi Imparatul cu alalte
si numai ce s'au mirat s'au aflat acolea pre mor- g'loate si vazura svintii otroci, unde sedea si vo-
mant o tabla de plumb si scrisa acoJea slove sa- roviia. §i cum sosa Imparatul Teodosie, cum au
pate numele acelor 7 otroci. §i dac'au vazut ei cazut la picioarele svimtilox si cu lacrami bucu-
asia, si-au pus si ei pecetile acolea cu aur. Cine va randu-sa sii veselindu-sa .si dand lauda lui Dum-
afla pre urma sa stie, c'au fost si 'eii crestini si nazau, cum lui i-a aratat sfintia sa Invieriea den-
acel mormant I'au aratat Dumnazau lor acolo Jn tru toti. §ii incepu imparatul a vorovi cu dansi.i,
gura pesterii, ca pentru sa inu Tntre mai mlauntru cu Mariu arhiereul, §i graind ei impreuna si fiind
sa afle mostiile svintalor. §'apoi dac'au esit, iara toate naroadele depravia, s'au savarsit sfintai
au zidit s'au spus Imparatului cum s'au aflat !n- otroci... tuturora, §i marsara sufletele lor Impa-
gropati si s'au crezut Imparatul Danie. ra£ia cerului. Iara Imparatul au dat argint mult si
Dece ^i EpiiScopul Mariu si cu Antipatul si cu aur slau facut 7 sicrie, s'au pus sfintele mostii a
alti oameni multi. ce au fost mersi cu lamvlihu.
29
28
sfintilor otroci intr'acele siacrie. lar pre&te acea
noapte s'au aratat svintii otroci in vis Imparatului
si i-au zis : ,,sa ne lasi trupurile. sa stea pre pa-
mant gios, unde i-au adormit sangurul Dumnazau.
lara Imparatul au strans denioarea Bpiscopii si
Preotii si s'au dus de le-au scos svintele mostii si
le-au pus pre pamant, unde au fost mai intai. §i
le-au facut slujba mare §i praznic cum iaste si pana
astazi de praznuiesc svintii otroci. Legenda Icoanelor
In 4 zile a lui August deade Imparatul milos-
tenie atunce in toate partile Mistai si la saraci si
deadera tosi lauda lui Dumnazau s'au ramas min- (Minunile)
cinosi, aceia c:e au zas, ca <nu iaste Inviere si Giu-
d^tu mortilor. §i cu vrerea lui Dumaiazau s'au po- I/eon. Acesta eretic fostu-i-au .nast.erea de-:-Ja;
tolit acea erasaie mare ce sa incepusa si crezura Isavria, om de oameni prosti si de jos. s'au fost
toti, ca iaste Inviere si Giudetu. lar cand s'au im- magararet, de pastea magarii Isavriei. Acesta s'au
plut de ai de imparatia lui au scris carti Relestin, radicat cu eresai multe si sa feace si iconovorej
papa Ramului, Ja Nestorie, carele fusease patriar'h si ca pentru s'mplineasca o adeverin^a .,ce s'au
la Tarigrad si mazilisa, sa sa lase, de eresiele sale fagaduit sa faca unor vrajitori de steale Jidovii.
si iara sa hie la locul patriarh, cum au fost Asij- s'au asamanat lor la toate realele. Dece Jidovii a-
dere i-au mai scris lui RMa, patriarhul de la Ale- cestia fusease dela Liaodikiia d:n Finikia si pre-
xandria isa nu mai faca galceava, etc., etc. aceia vreame s'au fast idus catra Izitu domnul A-
rjapilor ,si zasara catra dansul asea : ,,De ta-i voia
sa-ti creasca Dumnazau zalele Imparataei pana in
patruzaci de ai, .sa ne asculti de ce te invtam si
sa poro-ncesti intru tot locul. ce iaste supt ascul-
tarea ta, sa svarame toate icoanele, ce sant In be-
searecile cresiinilor si sa le arza, ca sa radice a-
cesta lucru, sa nu mai fie, §i de vei face aceasta,
bine (S*a stii. ca vei sa traiesti piatruzaci de ai Im-
paratae si in toata vreamea vei fi biruitor la toate
ostile, ce vei face si apre cine vei mearge". lar
30 31
acesta spurcat Izitu, auzand cuvintele acelor Ji- zand acela samnu si cunoscand, ca niste vraji-
dovi, i-<au crezut si s'au bucurat si mdata tramisa tori de stele, ca va ajunge, sa fie Imparat, 1'au
oameni Imparatesti si cu scrisori intru toata tanea.- desteptat si cu voroave, cu gulme, zasara catra
rea sa, prin toate besearecele crestinesti, sa cearce, dansul: ,,OmuIe, ce daru vom avea dela tine, de-ti
unde vor fi icoane, sa le scoata si sa le potopeasca, va veni binele, carele nice nadajdu.esti, nice in ou-
ssa nu mai afle. Iiara Okiul ilui Dumnazau, .eel ne- get nu tai ?". Iar Leon zasa : ,,Spuneta-mi, sa stiu;
adormitu, si .pentru ruga a prea laudatei si prea iar, .iata, ca ma voi giura spre Dmzau, ca, ce vefi
curatei maicei saJe.atunceim'pripa, inca pana a nu ceare, pre voe sa va fie, dela mine". Iar acolea
esi oamenii Imparatesti cu scrisorile acelea, si sa era o svanta beseareca a .svintilior Teodori si aco-
taiara zilele lui Iz-'fJu de samcea Iata sabiia lui lea i: feacera giuramant. Deacii ii spusara, cum
Dumnazau. §i statu Imparat in locul lui, fiu-sau cu vreame, fara zabava, va sa fie Imparatu Tari-
si-i straca fapta aceasta rea, ce vra sa inceapa ta- gradului. Iar Leon le zasa : ,,dara de va fa asea,
ta-sau. §i staca svatul acelor ce sa facusa pentru ce dar Geared deb mine ?". Ei iairas zasara : ,,a'llta
svintele icoane si straca scrisorile acelea si zasa, nemica, nu ne mai trebue dela tine, far numai,
sa nu sa mai pomeneasca acesta .'lucru nice intr'un cand vei agiunge Imiparat, sa- .potopesti Icoanele
olat al ssau, ce sa-si .Jaie Cresitinii besearecele .cum de in beseareca Crestinilior, sa nu sa mai inkiine
l ; e-au ^anut. la dansele, nice sa mai alle necaiari". lar sipurca-
§i era sa taie capetele acelor jidovi mincinosi^ tul Leon, hucuros foarte primi cuvanitiul1 Iar, acesta
iar Jidovii aceia, oblicind ca VOT sa piara, fugira de sa-i plineasca §i le zasa: ,,Pre giuramantu, ce
acolo si venira spre ipartia despre Isavria si v'am facut, ,pre voe sa va fie luicru1! aces^tja., ce-mii
poposara acolo la o fantana reace, sa sa cam odih- ceareti". Iar acei pagani d:e Jidovi zasara iar as:
neasca si sa sa racorea&ca, ca era vara. Iar acolea ..Bine sa §fcii, ca de vei face aceasta fapta cu toata
la acea fantana nemeri si Leon, acesta ce statuB'a adeverinta, cum zaci, liar Dmnazau va sa~Ja, crea-
Imparat Grecilor ce, pre atunce pastea magarii sca zailele si sa 'lie adaogi inainte si vei imipa/rati
Isavrianilor. §i sezu si el acolea, aproape de fan- cu fin tai o suta de aT". §1 sa dusara Jidovii dela
tana de manca, dentr'uin burduf, ce iavea ca un ma- dansul.
garar. §i la mSgari au lost Jasat un copil poho- Iar fara zabav Leon iparasi magarii si sa dusa
ras, ca sa-i pasca. iar daca manca, sa lasa acolea la Tarigrad, 51 sa feace slujitOTiu. Iar den slujitar,
de adormi, fiind vreamea pre amiaza. Iar ajun- fiimdu om si vitiiaz ^i aratator cu ki<p, pusa-l Spa-
gandu-I soarele de-;l ardea la obraz, s'iau fostu tariu mare, lustinian Imparat, c^l Tnsamnat Ja
pogorat un Hultur de i-au fostu facut umbra dea- nasu, lair de in Spatar mare, apoi la Imparatia
supra capului, sa nu-1 arza soarele. Iar Jidovii, va- Jui Artemie, acesta Imparat feace-1 Santlariu si
32 33
Dvornic mare, pre tat Rasaritu<I si ipre toti cala- Crestinii, nu sa mai asamana cu alta nemioa, fara
rejii Rasarituikii, adeca pre osti precum. scrisa-au numai ce sant ca si Idol ( -i". Pentru aceasta sa In-
pre urmia la Imparatia lui Artemie. vete, sa le scoata afara 'de In beseareci. lar de
iaste adevarat, ca san-t svinte icoane'le, sa le puie
lara cand se umpLura si alti ai ide Imparatia 1'ud, mad sus, sa nu le agiunga oamenii, sa le sarute ,,sa
venira si Jidovii aceia vrajitorii de steafe, carid ii le spurcam ni§te ipacatosi ce santem". lara svantul
zasasa, ca va sa i'mparataaisca. $i daca sosara, Patriarhu, eel m'ai nu sa poitrivi cuvinteter Impa-
marsara de i sa fnchinaira. $i Imparatul foarte i-au ratulud, ce ca. un vas a lui Dumnazau ales si ide
priimit bine. lar prokl'eatai de Jidovi iacela i-au po~ jnsaimintai scumpa ?i Imiparateasca ce era, cu in-
men'it .pentru 'adeverdnfra aceda cu svintelie icoane, drazniala mare suspina de la inema si zasa asea :
com sa le leapede de pren svinteLe beseareci, .sa .nu ,,Putearnice Imparate, bine sa stii ca svintele
sa mai Inchine oamenii la in-sale, sihi, adusara a- icoane nu sSnt idoli precum zaci, ce santu chipul
mint'e giuramant, ce au facut pentr' acea&ta ; a svinti si a Domnuiliui nostru Is. Hs. si oarii sa
pentru sa nu--l calce, In chin a icoanelor >cu osardie si le saruta, nu Je
Dece dentr' aoela 'Cias au si Initfrat idiavolul la pangare^te, ce Inca svintele-i icoane svintascu §i
in.ema si la sufletul Iimiparatud'ui si iiarasi sa aide- lumineaza pre unii oa aceia. Ca si un om ce are
veri, oa nu mai isa .savar^iasoa .lucrul acesta. Dece fi Eriguros si cat s'ar mai apro/pia de foe, atata
Imiparatiul nu viru sang.ur de ia sane, sa scoata s'ar mai incalza, asea si svintele coaiie, pre cat
aceasta incepatura, ca sa temea de naroade. Ce mai mult sa 'apropie omul spre insale, cu atata
au mai aflat Imparatuil pre un Episcop de la o miai mult sa 'lumineaza si sa svinteste dentru darul
Episcapie, ce sa chema Nocolia, carek sa potrivea svantului aceluia ce iaste Inc'hipuit Tntr'aceia
la itoata firea si mintea sa si incepura mare tur- iicoane. Penr'aceasta Prea Lurninate §i puternice
bare si mare rautate spre beseareca 'lui Dum- Imparatfe, nu grai cuvinte ca aceastea pentru
nazau. svintele jcoane, ca te vei face eretic. Noi am auzat
$i trimisa l]a Piatriarhu/I, de4 chema Imparatul la dentru svinti preajed Videt, cum iaste sa impara-
sane. $i daca veni, incepu a-1 lua cu cuvinte bune tasca un Im.parat pre anume Cononi si lacefla va sa
si ou glume, oa sa-1 aduca mtru saka!e lui, ca raidice aceasta erasaie. Ce Imparataia' ta cuvinte
doara :sa va potrivi si el Firei cei diavolesti a Im- ca aceastea ,nu scoate >de in rostul tau, ca sa nu.
pariatul. §i ca de sa va face vrajba pentr' aceasta oblfceasca boiardi de Tin curtea ta si noroadele de
intru maro'ade, sa-1 poata ipotoli Patriarhul. prea dhen lafera, ca te vox omora. lara ImparaKil
§i zasa Imparatul asa : ,,Socot parinte, Sfintiia zasa catra Patria^h : ,,Sa stii Parinte, ca eu cand
ta, cum icoanele acestea. carora .ne inchinam noi eram capila? mic, Conon 5mi zasa toti copiii de la
34 35
locul nostru". Zasa Patriarhul catra Imparat : ,,De
in vreme ce esti tu aceia, pre seamne €sti si prostu maframa. §i o deade Ananiii zugravului si-i zasa :
de in carte. §i nu intalegi, oe spuai scrisoriile svin- ,,Dunte, de da aceasta in mana, cel'uia ce te-'au
tei beseareci de zaci cuvintele ca acestea. la as- trimis si-i dea si aceasta poi&lanie, adeca scrisoare
culta Imparate de mine, cum si in ce chip iaste de la mine". lar in po&lanie sciria asea : ,,Fericit
hicru direptu si svatu ca sa ne inchinam svintelor esti Tu, Avgare, ca cresusi Intru mine, p&na a nu
icoane si in ce chip facea miMini pururea, si mai ma vedea. Lar pentru aceasta, ce imi poroncesti,
ales in zalde acestea ce Imbla Hristos pre pamant sa viu acolo, nu poate fi, ca ce ca eu m'am pogo-
ca un om si Dumnazau deplin, si arata-mi ou niste rat pre pamant, pentru sa savarsesc, toate cate au
ciudeasa catra oam.eni, si vindeca toate boalele si zas Proorocii pentru mine. §i daca le voi iplini pre
toate durerile tuturor. toate, iara voi sa ma due catra Parintele mieu.
Iara pre aceia vreme era <un Imiparat la Edesa lar dupa ce ma voi inalta de pre Pamant spre
ia cetate pre anume Avgiar. Dece acesta Imparat ceriu, trimite-voi pre un ucenic al .mieu, pre anume
avea bube pestre tot trupull 'kii, §i de mult ce era Xadeiu, carele si bo-alg te va izbavi si viata veas-
bolnav nu .putea mearge, sa a fie pre Hristos, de nica iti va darui si va lace si.bine mare cetatai
sa-^1 vindece. lar daca vazu, ca-i sosa la cap si-1 tale, ca ipentru sa nu sa mai teama de vrajmasi
va omora boa!a aceia, au trimis pre un zugrav pre nice odanaoara", §i la conetul poslaniei scrisa
anume Anania, §i cu >o scrisoare, rugand lui Hs, slove jidoves>ri intr'aceasta chip : Bfiis videnie bje
ca sa marga pana la dansul, sa-I izbaveasca de stvanoi ciudl.
aceia boaila. §i invata Imparatul pre zugrav pre Iara Avgar, daca auza, ca soseaste Ananiia. ziu-
Anania, sa ziugraveasca oapul1 '1'ui Hs. lar daca gravul, sa- implu de bucurie §i sa scula, de cum
marsa Anania la lerusailim §1 deade lui Hs. posla- putu, de esi in tampinairei cbpului a lui Hs. §i nu-
nia, aqeaia, ce o trimiseasa Avgar Innparat. lax mai cat s'au inchmat atata s'au si vindecat de in
Anania §.ezu Imipotriva obraztilui svintaii sale, ca boala ce-au avut. Numai tn fata obrazului, i-au
sa-i zugraveasca chipul. lar Hs, ca un cunoscator mai fo.st ramas pufin kicru, ca Tn chip de bube.
de inimi, ce iaste, isd schimba fa.ta obrazului saxi. lar pe dupa Rastignirea si Inviierea Domnukii nos-
lar zugravul s'au nevoit in trei si in patru landuri tru Is. Hs. si dupa Inaltarea de in ceriu, a Svintaii
ca sa-i izvodeasca chipuil feajai svinfaii sale si sale, s'au dus Apostoluil Tadei la cetatea lui Av-
nu putu. lar Hs, ca un Dum,nazau putearnic ceru gar, la Edesa si boteza pre Avgar Imparat si pre
apa sa sa speale 'pre obraz, §ii daca sa spaila, lua toti boiarii lui. §i pre dupa ce sa boteza Avgar,
0 maframa, ide sa stearsa si, minunea mare ! Indajta esi den svita cupeli, curat si izbavit dentru boala
1 sa tiposi chipul featai a svantuluj obraz intr'aceia lui si deade lauda iui Dumrazau Avgar. §i depre
atunce pururea cinstea si sa inchina Avgar svitului
36
37
obraz a lui Hs',. aceluia, ce au aratat minuni. §i Acestea povesti minunate spunea Gherman Pa-
atunci si si pe dupa aceia asijderea acolo la cetate triarhul catra Leon Imparat, si-i zacea : ,,Asea oe
la Bdesa den afara de cetate era un Bozu zadit pre areata svintele carti a svintei beseareci si s'a'ltele
un stalp de piiatra, a >unui Elen den zale vechi s! mai multe. O ! Imparate, dara tu, in ce chip vrei
era obioina oricine vrea intra pre poarta In cetate, sa straci si sa potopesti svintele icoane, si vei isa
sau sa iasa, in tai sa sa inchine acelui Idol, apoi sa golesti beseareca lui Dumnazau, dentru podo-a-
intra acolo in cetate. §i ceace esia, daca sa in- bele sale! Dara n'ar hi lucru cu dreptate, sa oe
china, sa dwcea iunde le era treaba. Iar Impara- inchinam noi svintdor chiipuri, a lui Hs s'a svin-
tul Avgar au oborat Bozul acela, ca .un lucru de talor, cum s'ar fi tiposat sangur Hs. svintul chip
nimica si in locul Bozului au pus svantul Obra*z a svintaij sale intr'acea malrama ? §i in ce chip,
al lui Hs. de sa inchina toti acelui svant cin. §i sa izbavi Avg.ar de toata boala lui In data, nu mai
scrisasa si slove acolea pregiur. chip de zaceaa- cum sa mcriina ?".
sea : ,,Hristoase Doamne, cine spre tine nadaj- ,,$i mai 'ascu.lta s'alta cideasa Imparate, ce au
duiaste, nice danaoara nu greseaste". $i sa deade facut svantul Chip a lui Hs., acela dela Edesp.
stire tuturor, carii vor vrea sa intre in cetate. in- Cand au fost in zalele lui Iraklic Imparat, iar
tad sa sa inchine acelui svantu Chip, apoi sa intre Domnul Persalor anume Horain .pradand cetatile
in cetate. §i au tan-ut acesta obiceari intru toata si orasele Rasaritului, marse sa prade §i la cetate
viea^a lui Avgar. §i pe idupa moartea lui s'au mai la Edesa, unde era svintul obraz a Domnului Hs.
tanut si intru vieata fiiu-aau. Iar fiind feciorul lui Iar oamienii ide in cetatea Bdesai, vazand ataitea
nepotul lui Avgar au vrut sa pogoare. de unde osti pregiur cetate, s'au Inapaimat rau si alta na~
pusasa moiju-sau svantul Chip, a lui Hs. si sa puie dejde nu avea fara numai, a sa ruga lui Dumnazau
iar 'pe Bozul Blenului. Iar Arhiereul 'locului ace- sa-i izbaveasca. Iar pre aceia vr.eame era un Ar-
luia, vazand ca nu va mai fi in-tr'alt chip, ce nu hiereu la Edesa pre nume Evlalie. Iar mtr'o noapte
mai iaste sa pogoara Imparatul svantul Chip de a- i sa arata lui o muiare luminata si frumoasa si
colo, i-au adus aminte, pomenindu-i sS sa puie zasa catra acel Bpiscop: ,,sa te scoli, sa te duci la
binie acel svant Chip dumnazaesc, ca de mult bine poarta cetatii §ii sa cautl de o parte deasupra por-
va fi cetatii. §i pusara svantul Obraz acolo supt t§: cetatii, sa tai cu un ciocan, 1m piatra care-i
un sclip, ce era deasupra portai cetatai, §i-i aprin- gasa un Chipu a lui Hs. §i sa-1 iai si vei vedea si
sara o candela nainte. §,i pe impregiur zidira cu vei cunoaste piutearea lui 'D.umnazau". §i daca sa
caramida, cat tanea svantul Chip acela. §i sa in- destepta Ar'Ciiereul acela intr'acea demeneata, sa
chisa acolea, de nu sa mai vedea. §i Jntr'acesta dusa la locul acela unde-1 indreptasa prea curata
sa ote^i si Imparatul de la Edesa". Preacista sj nu mai cat taie !n pareate cu ciocanul
38 39
putanel, O, minun,ea mare!, sa afla candila a- lora ce sa inchina lor ca unui Dumnazau. §i alteJe
prinsa, de ardea intr'atatea ai naintea Chipului a sant chipurile sv.'nfcelor icoane, ce ne inchinam
•hi Hs. §i svita maframa aoeia cu svitul Chip, m- rioi. Lilbenotea. lui, a ne slujbti iacorgovu. De ce
treaga si nemica nehirosat. Dece prestre aceasta a rat am noi dibovul eel de la adancul sufletelor
minune s'alta sa .mai vazu, ca si mtr'o caramida, noastre cStra Imparatul nostru Hs. si catra prea
ce era fmpotriva .svantukti Obraz In parete si in- sviniata Maica-sa si catra alti svinti ? Ne inchi-
tr'aoeLa sa tiposasa chiipul lui Hs,, de era ca §i nam chipurilor acestora si le sarutam cu buzale,
celaiku. lar Episcopul 'acefe, Evlalie au luat cu ma- iar cu gandul ne Inchinam, cum sa zace parvo
nule acel svirntu Chip a lui Hs. si incungiora ceta- obraz, cum ar hi sangur acela svi'nt, sa-ll vedeon cu
tea cu liti'i .si cu ruga spre 'Duminazaiu cu osardie ochii, asea II vedem cu gandul, cum si marele Va-
mare, ca sa-i izibaveasca de acek Jimbi pagani. lar salie zace asea : Pcx;esti boaibraz.a na arteva obila-
intr'o demameata deadera Persai foe la zidul ce- noc prehodit".
tatei, ca sa o slabasca, sa o poata dovedi. lar ac-?l Iar Imparatul Leon zasa catra svintul Patriarch
parinte Arhiereu Evlalie .si1 al doilea rand au mai Gherman : ,,Mai ai si dentr'alCe marturii, sa mai
incungiorat pre in oetate cu svintul obraz. lar pu- arati pentru cinstea icoanelor, au n'ai ?".
tearniciil Hs, ca sa arate cideasa, mari, au Intorsu Iar svintul zasa : ,,Nu mai atata Imparate, ce
focul .spre partea ,den alara si lovi In tabara ace- dentr'o mre de marturii sa-ti aratu si sa-ti adeve-
lor pagani ide Persa si 'multa oaste arsa si peri de rescu, cum sa cuvine pre direptate si cu lucru
acela foe, ce sa tnc'-nseasa de ardea de in minunea svantu, ca sa ne inchinam icoanelor ; Iar ca pem-
lui Dumnazau. lar cialalti ce au scapat, vazand tru ca sa nu te supeari cu cuvantul maj asculta-
ciudeasa aceasta. au fugit, de s'au dus si n'au mai ma, sa mai spun".
cutezat nimerea dentru dansii, sa i&a mai apropie ,,$i denr'alte istorii. cand era pre vreamea a-
de cetatea Edesa". ceiia, ce era Apostolii vii. Pietra si Paval si loan,
,,Dece Impa,rate, cum socotesti, au n'au fost fusasa facut o beseareca mai departe inca de le-
darul a .svantulu,; chip a iui Hs., de au lacut acea- rasalim, intr'o cetate, ce sa chiamS Dioscoli, si o
st& cideasS ? Nu svinte si cmstite chipurile s^nn- au facut pre numele svintei Bogodita. Iar pre dapa
tdlor icoane ? Cum si in ce chip, sa ,nu 'lie Inchi- ce feacera beseareca, marsara la Prea Curata si-i
nam aoestora svinte ch^puri. a 'lui Hs. si a -prea zasara : ,,O! Prea C'nstita Nascatoarea Jui Dum-
curatei maicei sale f'a tuturor svintalor ? nazau, de in vreame ce serbii tai am zadit o be-
Dara Imparatia Ta, ca ce .calci cinlstea svintelor seareca mtru n'Umele tau, regamu-te sa trudesti,
icoane si zaci, ca isant Bozi si Idoli, ce sa intalegi sa mergi, sa o blagoslovesti". Iar Prea Curata
si ,sa auzi, o! Imparate ! cum a'ltai sant Bozai ce- zasa catra msii : Duceta-va, ca ma veti g3sa a-
40
colo !". lar Apostolii marsara acolo la be^eareca ,,Dara Imparatia Ta, ca ce nu te asemeni ace-
si vazura ciudeala minunat lucru, ca intr'un stalp lora Imparati crestini, sa faci precum au facut a-
de marmure, ce ara In beseareca in partea de in ceia, ce veni sa faca pre voia necuratului. Dece
direapta, pre aceila stalp aflara pre Precista zu- iata cum zac, sa te Jasi de acesta gand rau §i im-
gravita. Pre dupa aceasta au marsu si Svintaia Sa potriva lui Dumna2au, ce ai gandit, sa nu goJesti
sangura si daca vazura Tnchipuinta intr'acel stalpu, svjntek beseareci de in podoaiba, ce au de svintele
nrultarmi fji-sau lui Dumnazaii, cace i-au daruit icoane. lar de vei vrea sa faci sa'la, pacatul acel
atata puteare, ca sa fie oamenidiOT tneredintata mi- sa fie in grumazai tai!".
nune. De ce acel chip au fost acolo panai la Impa- ,,Iar sa mai asculti s'alta ciudeasa, ca pen,tru, 53.
rataia lui luldian eel otvraciit si muncitoriu, Ca nu aibi la acea deapoi raspundere, s5 zaci, ca ne-
oblicind acela beadusit Luliran. ca face chipul acela cunoscand, ai facut lucru ca acesta, ,de ai radicat
ata'tea m:n<uni si in oe chip au fost sargurndu-se aceasta erasaie".
crestkiii la acea svinta ruga, de s'au fost inchi- ,,Svintul Apostol Petre imbland de intr'un loc
nandu si s'au fost izbavinid de toate bc-alele, 1'au intr'altu, deda invataturi lumii, marsa s: pana la
cuprinsa zavistia s'au trimis ipre jidovi, sa-1 strace cetate la Lido. lar acolo era tin om pre anume
acel svint chip de acolo, sa nu sa mai vaza, §i Enea, carelp au fost zacand de optu ai si necum
sa dusaxa Jidovii sa strace chipul acela si4 freca sa poata imbla, ce nice de abusile, nu sa pu'tea
cu alte pietri sM radea cu cutate si In tot chipul, trage. lar svintul Apostol Petre 1'au vindecat cu
si nu put'Ura face nemica, cace :pre catu-1 freca numele lui Hs. lar omul acela Enea, daca-sn cu-
chipul acela, cu atata sa faicea inca mai frumos si noscu sanatatea si sa scula, fiind om avut, au
luminos, l a r daca vazura Jidovii. ca ^nu vor mai cheltuit avutae multa, de au facut o beseareca
face nemic, 1'au lasat iara?i cum au fost. Dece pre- foarte iscusata pre numele Preacestei si altor uce-
cnm :sa arata treaba, o ! Im/parate ! aceluia lui lu- cenici a lui Hs, lar Elcnii si Jidovii, lacuitorii de
I'iian, te aseraeni si tu, si ta-j voia sa straci svin- acolea, ,daca vazura acea svinta beseareca atata
fele icoane, ce sa te ai am;'nte, h : ne sa nu petreci iscusata si mare, leacera pricina cu Crestinii, ca [sa
patema lui, ca el au luat moarte fara viata si ne- o da. Dece marsara aceasta samintale tustreale la
vazuta d'C'Sipre Dumnazau, cand ai sa nu o vedem Dominul cetatai, sa-si intreabe, Crestinii si Elinii
aceia si asupra Inaiparataei Tale. Cace nu urmeza si Jidovii, cSror sa va veni, sa iia beseareca, sa o
nrrna Imparatilor, cari au fost mai intaia de Tine, tae. lar DomnuJ acela socoti pentru sa sa faca
in ce .chip au fost cinst't si s'au fost mcbinand nice unora strambatate. Ce invata, de Jnchisara
svintelor icoane si Dmizau il intaria cu bine si le beseareca si o lacatui sangur Domnul si o pece-
crestea zalele 1". tlui cu pecetea sa, si zasa sa stea asa incuiata pana
42
43
ceas o minunea mare, ca pentru sa arate ,preacu-
In trei zale. Iar a treia za, sa marga sa o deschiza. rata ciudapentru acela chip a Svintaii sale, pur-
Dece a caror samnu sa va aHa in beseareca, ace- ceasa a cura .sange multu de in rana genunchiului
lora sa Be beseareca. lara camd fu a treia za, si cursa pana la pamant parau de sange. lara
marsa Do-mnul cetatii impreuna cu acele trei sa- spurcatul de Arap acela vazand si el acea minune
mintii si deschisara .beseareca si intrara. §i numai Incepu a tremura si incepu a fugi si fugind si
cat intrara si vazura spre ipartea despre aipus o tremurand, i-au luat diavolii sufletul de an murit
femeae, ca o irrxparata, zugravita, denalta de trei pre cale, nu s'au agiuns acas.
coti si pre deasupra ,era cu vasmantu iporfiru, iar Dece de nu-ti place acestea ceadeasa, o ! Imjpa-
pre dedesupt era cumieran. Iar deasupra icoanei L'ate ! sa-ti mai arat s'altele, ce scriu cartile svin-
era si alove de carte scrisa si zacea : Maria, maica tei betseareci. lata si aicea In Tarigrad la besea-
a Naz-arineanului Impanat Hs- Iar Donmul acela reca Caldarariei iaste o icoana a Dispuitori lit!
zasa : ,,a caror iaste inchipuirea aceia ?". lara Hs., care o au pus acolo sangur mareie Constan-
Crestinii raspunsara cu glas mare: ,,a noastra-i, tin Imparat. lar pe dupa aceaia mult o au cinstit
Dumneata, a noastra^i!". De ce sa aleasa acolea si marele lustinian Imiparat, careia svintei icaane
lucrul, sa-si Jae Crestinii beseareca, cum o au ta- i-au pus oamenii raapunzatoriul si mcepatura nu-
nut, ca iaste a lor. Iar Elinii si Jidovii ramasara melui acestuia iat'asea. La poporul aceii besieareci
rusinati. I>ar ipre duipa aceia multe minuni si ciu- era un crestin de om pre anume Teodor §i hrana
deasa au facut chipul aceJ'a: orbii au facut oc^ii, Ji era cu corabia. Dece acela om avand un priia-
ologii si ciungii d-au izbavit, bolnavii au vindecat, ten jidov pre anume losif, om avut si cu prilej
si i-au radicat, §i alte minuni si mai mari au ara- mare. Dece vazand Teodor, ca-j mearge lucrul
tat Imparateasa Ingerilor pentru ch.iip.ul acela. inainte cu corabie, stransa cata avutie avu §.; pur-
Asijderea si la ostrovul Chiparosului, spre par- ceasa, sa faca negutatorie, iprecum stia el cu co-
tea despre austru fost'au odanaoara o beseareca rabia. $i incarcamdu-si corabia de tot binele si
iarasi a svintei Bgodorita si si acalea era zugra- viind catra casa lui pre mare, iar pentru zaivieni-
vit chipul Sviintaei sale, precum sedea in scaun §11 cul jidov, cela ce nu va bine oamenilor pururea,
tanea pre Hs., ca pre un prune pre genunchele sa feace o furtuna groaznica pre mare, atata cat
svintaii sale si acolea in dvoria doi ingeri cu s'au svaramat corabia si s'au mecat In mare toata
triste mare, urml dea direapta ^i altul dea stanga. avutaia oni'uiluii si toti oanrenii, cati s'au fost in
Iar intr'o za au fost trecand un Arap sa marga corabie, fara numai ce >au scapat el sangur goJ si
acasa, pre carele 1'au indemnat sangur Diavolul. ca misel de dansti si s'au venit acasa sarac, ca
de au tras cu >sageata s'au lovit acel svdt chip a nu avea unde-si aciua capul. §i la atata saracie
Precistii in genunchiul eel dirept. Iar Intr'acela
45
44
§i lipsa agiunsasa, cat sa cunupania sa-si vanza intransul galbenii datoria jidovului si dobanda si-1
ficiorii, Iar milostivul 51 prea puternicul Dumnzau, Inchiea si-li,si mai smoli, si statu .spre ruga de zasa:
cela ce radica de m pamant misekil si de in gu~ ,,Doamne lisuse Hristoase, un fiu nascut lui Dum-
noi,, Inalta isaracul. Cand fu intr'o za, sa gasara nazau ,cela ce esti chezias pentru mine, gresit ser-
cu jidovul ace'l bogat, cu priiatenul sau si cu vo- bu'l tan, intre neamule tafe dau datoria mea si tu
roave luandu-sa, i sa ruga Teodor, ca sa~i taca ca un putearnic, ce tad ipre toate vazuteile si ne-
bine cu cativa galbeni de aur, sa sa duca sa faca vazutek sangur cu mil a ta, .sa duci banii jidovu-
negutitorie, ca doar va putea face oeva idoban- lui". Aceasta zasa Tecxdor si arunca sacriiiasul in
giiara, sa poata itrai si el si ficiorii lui ^i ca sa dea mare. liar intru zua aceia cu aratarea lui Dum-
si dobanda benilor. Iar Jidoivul acela losif ii zasa^ nazau, s'au fast ipogorat jidovul acelia losaf la
,,au ai chizias, sa puie pentru tine?". Zasa Teo- mare si cu doua slugi a sale si sa primbla pre
dor : ,,marturii voi afla, de J'oi da multe, ca am si langa mare si cautand vaau sacriiasul acela, ca
ma stiu, iar chezias n'iam. I'ar vino cu. mine, sa te plutea pre apa maintea lui. §i inda>ta zasa unud fi-
due pana lia H;s., pre ,care creadem noi crestinii, cior de a lui, ca era itocinai la margine, §i daca-1
pre acela sa ta-1 pui si chizias si marturie". Iar deade jidovului, .eel 1'au descuiat si gasa mtransu
jidovuJ fu bacuros si sa dusara gmandoi pana la o carte si-i scriia asea : ,;sa stii priiatene losaf,
svanta icoana aceia si statura amandoi inaintea ca t'-am trimis datoria mea, <cu ce sant toata, adeca
icoanei si zasa crestinul catra jidov: ,,Iata acest-i caipetele, si iata ca t'am trimis si dobanda si prii-
iaste Hrisitos, carele ma ia> pre chezasie si pre a- measte si foarte multamescu de bine". $i pe dupa
cesta-il ,pui chezasu si marturie. ca de ma von in- ce au cetit cartea, mai cauta si gasa gialbenii si-i
varteji sanatos, sa-i dau si galbenii dep'.in si si do- numara si-i aflia toti, cata-i dedeasa si inca s'au
banda lor". Iar cu indiraptarea lui Dmnazau crezu aflat si dohanda de ilia credinciosul Teotdor sara-
jidovul ,pre crestinu si stiindu-J si mai de demult. cul, ?i sa plati. lar ,pe dupa aoeasta peste pujine
fiind omu de cuvant, i-au datu galheni, cati i-au zale veni si Teodor la casa lui mai vesel, dand
fost voia, sa ia. §i sa dusa Teo-dor la negustorie, Jauda lui Dunmazau .§i ^tiind el, ca s'au trimis
ca s'au cumparat iarasi corabia. §,i-i deade Dmna- banii pre HE., si i-a adevarat, ca banii sa vor fii
zau de imbla bine si dobandi bine si venind cu dat pre sama jidovului. Ce daca s'au impreunat,
corabia catra Tarigradu, au abatut cu corabia la s'iau intrebat de sanatate, iar de ibani n'au mai zas
tin liiman la Sakelia la cetate si acolea si-au lu>at nemic aituncea nice unul nice altuU Iar daca tre-
sama, sa trimifa banii jidovului si dobanda Tn'ainte cura vre-o doua luni de zale zasa jidowil catra
pentru frica marii. Dece apuca Teodor si feace un Teodor : ,,Prietene, rogu-te pentru cei galbeni, ce
sacrinius raicu si-1 smoli bine pre denafara si baga t'am facut bine, de t'ami dat, sa fflii dai, ca sant
46 47
acmu doua Juni de cand ai venit de In cale si nu i s'au zas raspunzatoare!".
mai gandesti, sa mi-ii dai. Eu raras pentru ca sa Dece pentru aceasta Imparate ! de n'ar fi fost
nu te dodeesc, anumeca-£i viei aduce aminitie, sa svinte icoande, in ce chip ar fi facut mJnunea
mi-i dai, nu flam miai pomenit nemica. Ce sa cauti, aceasta ce poate fi ? Ca de n'ar fi stviinte icoanele
sa mi-i dai, sa fiem paciuitr, unul de catra altuil". cu tot adevaruil care face minuni ca acestea, nice
Teador, daca auza aceastea cuvinte de in gu>ra ar fi suferite de Dmnazau ^i de toti svintai de a-
jidovul'ui, se asamana mortaei. Nu mai putu zace rata pentru danaelie ciudeasa, in toata vremea si
nemica. lar mai apoi Ii zasa : ,,diara nu tad luat pretutmdirea".
gai-benii la mana ta, inca de cand £a i-am trimds A|ijdirea §i in cetatea Berutului s'au facut o ciu-
pre chdzesul mieu ?". Zasa jidovull : ,,dleparte sa deasa mare de o svinta icoana. §i cum fu aceasta?
fie de mine acesta lucru. lar eu nu stiu n arnica", Intr'o casa cu chirie seauisa uoi cre^tin, ca o toe-
lar crestinul ii zasa : ,,vino dar, sa melargem la mi s€ intr'un an. Iar daca i s'a Inpkit anul, el s'au
chezasul mieu, eel ce iaste si marturie. Dece de muitat Jntr'o casa, ce-si cunniparasa. §i avand acd
va martU'iisi, ca nu ti i-am dat, iar eu inca ta-i crestin si o svita icoana cu rapetia lui Hs., cand
voi mai plati, odata". §i purceasara amandoi, de s'au miutat dentir'acea casa cu chirie s'au uitat
sa dusara la acqa sviinta icoana a luj Hs. si grai icoainia aceaa, unde era pusa sus intr'un loc taiinic,
crestinul Teodor cu giats mare si cu lacrami si de nu sa vedea. Iar intr'aceia cajsa intrasS un ji-
zasa : ,,Doam.nte lisus Hristoase ! Eiind eel sioiguT do'V, de 'Sedtea pe dupa ce iesjra crestinul. §i pen-
nascut a lui Dumnazau, cela ce esti chezias pen- tru icoane n'au fost mai socotit nice jido'Viul. Iar
tru mine pacatosuJ, serbul t'au, sjpune mie miseluLui peste putina Vreame au dobandit pruncu miuiarea
si impresuratu'lui, au lu-atu-s'au jidovul acesta da- jido'vului aceluda. Dece s'au stransu jidovii raultii
toria, care i-am fost datoir ?". §i in data acdlea si jidovce la rodiie, precum li-i obici-na. §i sezand
o .minunea mare ! Sa auza glas, ca dentr'un tunu jidovii in casa uitandu-sa ai vorovind, vazura acea
graind de in svanta icoana si zasa asea: ,,luatus'au svitea icoana cu Hristos rastignit, ca era pusa,
datoria deplin !". Dec eac.easta g-lias auzand cres- icoarua Tnt.r'u'H unghiu deasupra capataiu'lui jidov-
tinul, sa itniplu de buouirie. lar jidovul acolea pre cei ceii lehusa, §i Tntr'ace'la ceas sa sculara jidiovil
locu orbi. §i si incepu a stragiarea In gura mare toti cu manic, sa sa due a de in casa. lar cela
jidovul si zasa : luatu-i-omi Doam'ne Hristoasa, cu casa zasa : ,,sedeta, sa punem, sa ne veselim
Itiatu-i-am, ce nu ma urgisi !". $i' daca vazu aoea fraitilbr, m5 rog", lara ceilialti jidovi ii raspunsera
ciudeasa mare, jidovud Intr'aceJa ceas s'au botezat cu scarba maire, si--i zasara : f ,tu esti nazarimean
si sa feace crestinu cu toata casia lui. Dece pentru pagan si fara leage, §ii nu vom priimi sa mancam
ca ce au marturisit acea sviinta icoana, cu direptu'I bucate cu voi". Zasa jidovu.1: ,,acmu voi ma fa.
48 49
cefi crestin nazarineanu, ca santu?". Iara ceilalti fitai Impotriv chipurilor a lui Hs, s'a prea curatei
jidovi ii raspunsara: ,/ca adevarat crestin esti, si ma:tie sale §'a tuturor sviintalor. Dece pentru a-
creza intru lisus pre carele au rastignitu mo^ii ceasta §i tu Lmparate, de impreun cu jidovii ace§-
nostri. lata-i §i chipul de fata, carele ii $ai in casa, tea, vei sa mergi In munca veasnica si in hiar-
si te inchini lui". Zasa iara jidovul acelta : ,,pre berea tartarulud, de nu te vei pocai sa crezi si
Diwanazaul lui Avraam s'a lui Isaac s'a lui Uacov, sa cinstesti svintele icoane".
parintilor nostri, ca nu stiu nemica ,de aceasta. Nu- lar ImpSratuil, daca vazu, ca-,1 impunge Patriar-
ffijai precuim socotescu eu, pre ace:a icbana o au hul cu cuvinte direate si i le loveaste in obraz s'au
uitatu acolea, unde se veade si pana acmu un radicat mparatul mana, s'au dat palma Piatriarhu-
crestin carele au sezut aicea intr'aceasta cas' si lui si cu manie Ii zasa : ,,Du-te denaintea mea cap
ipciate Ei uiitat de dansul. §i eu inca am intrat Tn- rau si sa nu te ma vazu Inaintea mea, ca ta sa
tr'acesfa ceas acma de curand si n'am mai socotit sS vor scurta zalele!", lar svintul Patriarhul Gher-
•nici o :am vazut. Iara ca pentru sa ma creadeti, man suferi acea palma, ce-i deade asemanadu-sa
luata-o d« acdlea si-i faced, oe va-i voia, cu lui Hs., care au suferit palma si munci de la ji-
dansa". Iara ceia j'.dovi miai zasara, catra dansul: dovi. §i sa dusa Patriarhul de la curtale Im^para-
,,de ta-i voia sa te creadem, tu Tntai sa faci rau tului gonit. lar spurcatul si bezdu^nicul Imparat,
s,pre acea jcoana", Dece jidovul acela pogora <daca vaau, ca nu putu aduce pre Patriarhul in
icoana, de unde era pu.sa, §i indata scoasa, cutatul cursale sale, sa-1 fiaca icomovoret ca si dansul, s'au
si zasa: ,.aici unde 1'au impuoisu ou copiia, cand mai iispitit si 'ntralt chip.
1'au rastignitu mosii nostri, akea ii impungu cu cu- Era pre aceia vireame .de avea Imparatai crestini
tatul mi'eu si-1 giunghiu". ^i-il. lovi pre acela svita un dascal cu invatatura mare, de stia a da ras-
chip cu cutatuil1 si cu manie in coastia cea direapta. punsu In toate Kmbi pentru toate treabele legii §i a
'§i acoilea Tndata, o ! minume mare ! sa deschisa Imparataii. §i avea acel dascal doisprezece uce-
rana mare, .§i intra cutatul pana la plasa m svita n-ici, in chipul lui Hs., cu ApOistoliii, Dece de nu
icoana, ca §ii cand ar fi intrat iin trup de am, §i vrea intreha de aceil dascal, nu putea sa sa a^eaza
mult sange cursa den coasta .aoelui chip, cat s§ nice o treaba, a svintei beseareci. §i §edea das-
minunara jidovii a ceia toti. calul accla in oasa imparatesti aproape de svi<t|a
§i miuilti creziura §i sa botezarS, de sa feacera Sofia. §i avea intrada, adeca leafa mare si obroc
crestini, altai ramasara iarasi m paganatatea lor, dela Imiparataie. §i la acea s. coal a acelui dascal
de nu cr.ezura, precu*n ce te asameni ca si dansii. era strarusa toate cartale de in lume, precum scriu
Ca dent'r'atStea ciudeasa, ce t'am aratat, c'au fa- leatopisatei. Zas sa fie fost seapte sute de mii de
cut svintele icoane, si tu tot nu wei sa crezi, ce carti. Gate IinvajSituTi si dascalii a besearecii si
50 51
cate adancuri de invajaturj eliiiesti si latinesti,
toate pre mana acekii dascal au foist. Dec.e Lmpa- svintelox icoane, iata, ca atuncea Pxea cuxata
ratul au chemat sd pre acel dascal, sa vaza, ce va Preacistea n'are fi pxiimit acaal-e icoane, ce li-ar fi
zace pentru svintele icoane, §i daca-l chema, in- gonit de3a sviftijaia sa 5! ax Fi mfxuntat §i pe Evan-
cepu a-1 Lmpunge cu. cuvinte s'a grai impotxiva ghelistul, ca ce le-a zugravit. Ca de in vxeaniiea
icoanelor si ispitea, sa vaza, ce raspuns ii va da oe lena priimit, iata ca sant pa calc sa augravim
dascalul. chipul 1-ui Hs., s'a Pineacuratei Maicei s'altox
lar dasealul xaspunsa catra Impaxatul asea: svinti si sa ne Itichiiinaim acelox svinte chipuri, ca
,,bine sa stii prea puteaxnice Imparate, eu cautu $i cand ar fi ei de fata".
in toate carjale, ,cate sant la descalia Imiparatii Zasa Impaxatul catra Filosof: ,,Dara ca ce
taiie, si nu aflu necaiaxi, sa fie lucru rau si fara zasa 'Dmnazau lui Mo tea sa nu faca nice un chip
cale, cace ne inchinam sviatelor icoane. Ce mca pre pamant, sa sa Tnchine lui".
cu maxe direptate iaste, sa ne inchinam s/i sa cin~ Raspunsa dascaluil si filozoful zacand : ,,Impa-
stim svintele icoame si inca pxecum ne arata a xate, cunoscandu Dumnazau pre jidovi ca vox ca-
mulji svinti. Zac, ca cine nu sa va mchina svin,- deia, de sa vox Eace inichinaitoxi de bozi, le-au po-
telor icoane, iaste eretic sa anatemisat". roncit, sa nu sa inchine nice unui chip pxe pa-
Zasa Imparatul caCra dascal: ,,Diar de unde ai mant. Cace cii pre dupa moaxtea lui Moisa ei fa-
sa-nni araji, sa stru de aceasita, ce zaci". cea bozi §i sa inchina acelora si uita pre
lax dascalul acela si filosofud incepu a spune, Dmnazau. Pentru'aceasta au avut invatatura de la
facand incepatuia intai de pre la svintai Apostoli Dmnazau antr'accsta chip. Lara noi nu zacem,
si zasa asea ; ,,Impaxate, sa stii Imiparatala ta, ca ca icoanele sant Dmnazau, si ne inchinam lor, ce
aflam la svintele scxisoxi, ca svitul Apostol si E- numai ne inchinam chipuxilo:r lui Hs., si a alter
vanghelist Luca, au fast zugrav si inca foarte svinti. In ce chip si galban eel de aur. ce are chipul
mester maxe de aceasta treaba, cat n'au fostu a- Impaxataii tale tipaxit intx'ansu, ce zace, ca-i san-
vand potrivmic : Deoe pre vxeamea ce au fost sangur Impaxatul, ce numai chipul Imparatu'lui.
sivita Boigdoxita me a vie pre pamant, iar acel De ce il cinstesc aameniii fiind chipul Imparataei
Evangheliistu daca zu.gravi trei icoane cu chipul tale acolo in gailbeni ? Dece Tntr'acesta chip oin-
svataii sale Preacistei, si daca le zugravi, le dusa stescu oamenii si svintele icoane av'and pre msale
la Preacurata si i le arata. lax daca Le vazu svin- cinurile svintaij lor. §i de In darul du'Hului svitu
taia sa, ii placura si le blagosilovi si zasa: ,,daxul facu §i ciudeasa".
celui dentxu mine nascut pentru mine sa fie cu Mai intreba Imparatu! pre fillosof si-i zasa :
dansele. Dece de nu s'ar cuveni, sa ne inchinam ,,Unde s'au auzat, sa faca ciudeasa icoanele ?".
lax filosoful acela ii spusS toata povestea lui Av-
52 gar Imparat, pxecum mai preurma scrisa.
53
"
Apoi ii mai spus5 s'alte ciudeasa zacand, cum -1 omoare, el au nazuit la beseareca cea mare,
' T t '
era un hoiar sd depururea id era calea a treacere la Preacista, sa scape, lar preacurata sau inters
Ija beseareca cea miare adeca pre la Patriarhie fata despre dansul, ca §i cand ar hi aieve intru-
yi acolo. deasupra portai Patria-rhiei fiind chipul pata. §i sa inchisa poarta besearecii s'acolo il a-
Preacistei intr'o icoana zugravit, lar acela boiar giunsara slujitorii si-1 Eeacera mice farame.
de cate ori trecea si vedea acea svita icoana, tot Asijderea iarasi un om trecut pre" denaint'ea
imbaJa si zacea cuvinte proaste pentru Preacista. unei beseareci au vazut svinta icoana cu chipul
lar intr'o noapte i sa arata in visu Preacurata si Mantuitorului nostru Is. Hs. s'au aruncat cu o
impreuna cu svintaia sa mai fiind doa hadanbi, piatra In icoana. lar carii dentru oameni s'au pri-
§i Invata Preacista pre acei doi hadanbi s.i zasa: lejit acolea, unde au facut acel om acea nebunip,
,,'apucati pre acest vrajmas al mieu s'a chipul.ui vazura mtr'adevarat, cum au sburat un porumb
mieu si in.tindeta-1 giqs pre pamant de man; si de de m gura acelui om si i-au in t rat in gura un
piciore". §i asa-,i feacera hadanbii aceia. lar corb, adica au iesit darul duhului svant de la sa-
preacurata Maica s'au intins svinta mana a sa si fletul lui, s'au intrat sangur necuratul.
ou deagietul au facut saminu, cum i-au inhlerat tot Asijderea si aicea s'au facut ciudeasa mult, cum
trupul. Dece sa desnoda spurcatul hoiariul acela intai si la Svita Sofiia. In ^intirimul besearec'i era
de pre In toate Incheieturiie t'rupului 51 sa desara un pu£u fa out de lu&tinian Imparat, de sa spadja
ca o painjana urzata. lar daca sa destepta, apuca oamenii, cand vrea sa intre in beseareca In svita
de spusa acea minune, ce vazu in vis despre lu- Sofia sa sa inchine si sa ascuilte slujba. lar acolea
minatia Preacista s'§i vazu tot tr.upul desnodat de deasupra putului au fost pusa o svanta'icoana, ia-r
pre toate incheieturile §.i de&irat ca o urzatura de de lusitinian Im;parat, liar um jidov Intr'o za marsa
painjien. §i spusa catra toti gresala lui, cum pu'ru- acolea la acel pu^, sa bea apa si vazand ,svm,ta
rea cand vedea icoana Preacuratei huliia si graiia icoana aceia, !n care era chiipuil Domnului Hs.,
cuvinte proaste pentru svin^aia ;&a. •§! a?a cum era si vazand jidovul, ca nime acolea penpregiur nu
desnodiat muri s'^i deade spurcatul sufletul in mana sa prilejisa, s'au soos cutatul den teaca, s'au lovit
diavoiulul. svita icoana toomiai In, pieptu. lar Dumnazau ca
A^ijdirea s'alt boiar au fost hulrad icoana aceia sa arate minunea, indata cum. lovi icoania cu cu-
a Preacistei s'au Eost imibalat mult ca §i c&lala'lt. fatul, cum sa dusa cutatul in scandura, ca Tn-
lar odanaoa'ra 1'au fo&t gonit sliujitorii, sa-1 omoara tr'utn tr.up de om pan5 la plasa si impistrela san-
pentru o vina ceavusasa cu stirea Imparatuilui. lar gele in toate parole si asupra jidovului, de fuse
Bcel -•rldliatviatnic adica de trei ori blestemat, tot sange, lar jidovuil vazu, ca va fi rau si-1 vor
deci boiarul, vazand nevoia ca4 gonesc silujito.ri1', apuca ca pre un sugubat. Dece neavand ce fiaice,
54 55
au Imat icoana de in loc si o au arancat in putii preutului acaluia toe ma depre melci si s'au pus In
si si acolo in pu^, au fo-sbu curand sainge, de s'aii locul Qchiukt'i odlui seas de in icoana si s'au lipit
fost facut apa in doa cu sange. lar ni^te crestini, icolo,- ca si cand s'ar fi fost nascut de aicoilea..
trecand pre acolea, vazura pre jidov cruntu si in- ir preiitul acela ramasa cu un och'i si depre a-
cepura a-il streage sa dea sama, ce au facut, de-i tuncea nu mai liipsia preutul de acolea, a§ vedere
cruntu. Au sa nu fie ucis pre wi oai om. lar jido- ochiul §'ias plange pacatele, orbu die acel ochiu.
vul de nevoie sipusa direptu. De ce aoei crestini Dece, au niu sasntu aces'teia minuni 1 Au nu sant
s'abatura de scoiasara iciopma den pufu si vazura acestea ciudeasa ce au aratat noa pre paanant
icoana gionghoata 51 cutatul infiptu in piaptu1! svintele icoane si ne anata s.i pana astazi, o! pu-
svinitei icoane si sangele mairgand izvo>r de In tearnice Imparate ? Dara tu ca ce le oalci si lie
rana si apa pu^ulu i In doa cu sange. ^i sa mi- zaci, ca samt Bozi ?i Idoli, ca ce nu Intrebi si pre
nunara de acea vedeare ciudiica. $i vrura, sa-I Patriarhul Gherman, sa vezi, cum va zace si sa
prinza, ca pre un sugubat, sa4 duca la Imparatie. vezi, ce invatatura t'a dja ? Ca el Inca-i un dap
lar jidovuil vazand acea puteare mare Dmizaiasca, mare s.i svitu si Patriairliul.
s'au botezat cu toata casa lui §.i sa feace'ra cres- lar Imparatul zasa: ,,chemaitu--ram si pre daiisul
tin. Apoi de a.ceasta au obJlioit si Imiparatuil lusfti- eri. Ce au spus |i el bogate Invataturi si mi'mciuin'i,
. nian ji tot Tarigradul si mult s'au miinunat toti ca si tine".
pentru aceasta, . Mai zasa dascalul: ,,de in vream,e ce 1'ai mtre-
Dece nu numai icoa-nele chipurile lui Hs,. s'a bat si pre dansu §i t'au aratat in tot chipuil, sii
Preacestii fac ciodeasa. cinstite s.i putiearndce Im- svintaia sa oa $i mine ^i faci cuvintele noastre
parate, dara si a svinti. Ca ce ca Dmnazau sla- ceale marturisite de in svintele scrisori imbalaturi
veaste pre ceia ce slavesc pre svintaia sja si a- si miinciunqasa si ,sant cuvintele Tale ceale pa-
rata ciudeasa pentru dansii. Precum si la ostroa- gane si fara leage bune si direapte, fea cum stii!
vele, ae sa chiama chkla-de, Tntr'un ostrov de a- lar eu intru erasaile Tale nu ma voi amesteca".
cealea fosta'au o svinta beseareca pre numele lui Zasa Imparatul catra dascSl : ,,,pasa de te dii
sviati Apostol Andreiu parzvozvai (?). Tar in- si tu de-aici, ca .^tiu eu ce voi face". §i cu aceasta
tr'altiar era 0' icoanS cu chipui svintSii sale zugra- cuvi'n'tie sa dusa dascalu1! la scoala sa.
vita, iar un preut de mtr'alti preuti, ce au fost lar spurcatul si de diavolul cuprinsu Imparatu,
Jacolo de treaba svintei beseareci, iindemnandu'Sa fiindu-i voi a eta sa-si plineasca pofta, sa sa faca
de Intru racorile necuratului, au luat svinta copie zasa. jidovilor vrajitorilor, sa fie deplin si sa-si
,91 au scos och'iul eel dirept de in icoana sv'antului. dea sufletul diavolului. si ca sa-i ramaie pre urma
s'^a intr'aoela ceas, o! ciuda mare! au sarit ochiul nume rau si eretic, ^'au imp-ietrit inema, s'au esit
56 57
frica lui D nun a z an de in cO'Stil lui si intr'aceea barbati, mueri, copii si marsara de trasara loitra
noapte au dat foe scoajei acei imparatesiti, u n d e f - . .:. mtr'o parte si indata cazu acel eretic Spatariul §i
era dascalul aceia s'au arsu si scoala si cSrtile si1 •£, in loc muri, de-i luara dracii suflletul. lara paga-
dascalul cu doisprezece ucenici, sri in data s'au si nul de Imparat dac'au oblicit de aceasta, indata
scos eresaja la ivala. §i trimisa oameni imipara- au si Orimiis slujitori de ai sai, acolo unide cazusa
testi de ai sai si-i invata, sa scoata toate icoanele , '".. Spataiiul de murisa. Dece precand oamenii au a-
de pren toate besearecele. Dece unele sa arza in .'?> flat acolo, pre toti supt sable i-(au pus. lara pre
foe, alte sa runce in mare, alitele pre in esitori si '" ..- aceia ce-au tras loitra, fiind zace de toti. ii dusara
pre in locuri scarnave, ca sa le caJce dobitoa. -;;. , la Imparatul, Dece intai invata, de-i batura asu-
cele si oamenii ca pre un lucru de nemica. Dece \,.' prit foarte, apoi i-iau bagat in temnita si-i scotiea
cate lucruri paganesti si fara leiage facea acest '•,.,'-.' in toate zaie, de-i batea cate cu cinci sute de to-
bezdusnic si ere tic, cine le poate spune. iage si traira svintai oameni aceia opt luni intr'a-
Dece atunceia indata scoasa si pre s van Mil • ceasta casna de batea. in toate zale. Pe >dupa aceia
G'herman Patriarhul $M mazili den scaun si pusa [..•-•- au invatat, de le-au arsu obrazale s'apoi li-iau
pre aJtuJ potriv-nic lui pre nume Anastasie, carele ';, ? taiat si capetele la locul, oe sa che-ma Vamatoaalffa.
mai avea inca doua sotai eretici ca si Ptatriarhul, ;:V-'-:; lar pre acea vreiame era Sveati TeoBl isipovia.d-
preanume Consftantin si Nechita, 'carii' au indera- .'"'-. iiicul si Sveati Loghin stalpnic, si Sveati Ipatie
nat pre Imparatul spre mai mare goana de icoane.. -: episcopul, si Sveati Andreiu preutul, carii era toti
lar pre aceia vreame era o dicoana cu chipul . ._..". dela Lidia. Asijderea si Sveati loan damaschin,
Domnului nO'Stiru Is. Hs., acolo la Tarigrad, de- Sveati Cosma, carele au fost invatat la .un dascal
asupra unii porfi era pusa, ce sa chem'a aceia. "••".- cu loan si Sveafti Gbeongtie dela Ltmia, si Sveati
poarta Halki. lar Imparatul au tri.mis acolo la a- • *-. : Vasilie si Pnocopie, ce sa a-fia un schit cu Va-
cea icoana pire Spatariul sau eel mare, ca sa po- "-,--> silie. Dece pre acestia pre toti invata paganul de
goara acea svinta icoana si sa o sfarame. Lar Spa- " -.. " Iniparat, de-i inchisara in temni^a, si-i moncira
tariul aceia dac'au mars acolo. de impreuna cu alti pre toti in rand psntru svinteie icoane,
oameni ai sai si fiind icoana in locu naltu, i-au Dece intai pe Sveati Teofil I'au battut la pa-
iadus lo'itrea, ca sa suie Spatariul aceia sangur cu .-• / mantu tare, fara sama sd iarasj 1'iau pus in teimnita.
sane, ca sa faca dup invatatura Imparatului. §i '•;•-•:. §i invata Imparatul, sa nu-i dea nemica de mancat
. daca s'au suit, sa a,puciasa de acoio de .sus saV. ; si de baut. $i apoi 1'au trimis in urgie. lar ipre Svati
sfarme, sa o leapede bucati. I,ar crestdnii i sS Loghin Tnvata, de-1] Intinsa-ra pre pamant si-il taneo
.ruga sa o pogoara si sa nu stlrace. lar el tot sailia patru. §i adusara, de-i pusara icqanele in caip
, sa o fac§ bucati de sus. lar cres.timii s'aiivok'a, toate, cate sa prilejisa si vrea sa i le aprinza pre-
58
catul Im.parat, ca I'au Indemnat parintele lui Dia-
ste cap. §i pre dupa aceia I'au batut cu vine de vo>lul, de facea atiata goana 51 rSu'tste svintelor
bou uscate peste tot trupu-1, si atata-J batusa cat beseareci si svintelor icoane, sa inspaimantasara
curea de pre trupul lui sangele ca denfcr'un izvor. petr'acea $i el oa sd qeidial^i svlnti. Dece fiind o
§i vazand Imparatul, ca Inca tot nu sa pleac'a svanta icioana mare acolo la E^atriarhie, de era
svintul sa calce svintele icoane si sa nu Je creaza, chipoil lui Hs. zugravit Intr'ansa, pre care icoana
sa scula sangur Imparatul ,den Bcaun cu mam<e o lua sveati Gherman Piatriarhul si o pogora la
•mare &:-! batea cu palma pe pre obraz pe svintu, mare la utn loc, ce sa chiama Timaition. §i aoolea
ca un pagan fara leage, sangur cu mana sa. scrisa o carte la Papa de Ram, ce era preacea
§i iara au zas, de I'au pus la Inchisoare. vreame Sveati Gdgorie dvo-a slovio. §i &§& scrisa,
lar pre Episcopul Ipatie si pre Andrei Preutul postlania aceia catra svintatu Papa Ramului Gri-
Lidianiii Invata, de-ii traira pre pamant nnulta vre- gorie. ,,Ghernian Patriarhul Tarigradului pace
mie, pana ce i sS belisa trupul peste tot. Apoi au scrie svintaii tale. §i'ne Inchinam intru Hs. Dum-
Invatat, de le-au belit pie'/ea capetelo>r si le pu- nazau. §i nu mad inde'liingat cu scrisoarea fara
sUrS icoane aprinse in cap, de-i ardea. Apoi zasa, numai sS ?tii, ca aici ie&te mare zam;nteala s:
de-i unsara cu icatran si_i ipurtara pre uleta pre in hiarbere Intru beseareca lui Dumnazau si mare
Tarigrad si-i dusara de 1'i taiara capetele. §i In- potop Intru svimtele icoane. Ce de In vreme ce
vata, trupurile lor sa le dea cainilor, sa le manan- acolo iastte lini§,te si crestinatate, trimiiisu-ti-am
ce. lar pentru Sfeati loan Dannaschin au scris aceastS svinta icoana a lui Hristos si o pri,m>easte".
Imparatul la Amira boiariu'l,, carele era la Da- §i daca scrisa pozlania, au pusu-i-a lip it a de o
masco, sani taie maiao'ea direaptea, si-i o au taiat1. lature a svintei icoane si o au lasat acolo. $i cu
Tar pre Cosma J'au fostu taind In temni£a. lar pre lacrami sa ruga spre Dumnazau, ca sa potoale
Gheorghie au pozvoh't s'au mva^at de i-au vrajba sviintei beseareci si sa dea potop tirajiului,
taiat nasu'l Intai, mai apoi au adus icoane multe si sa sa paciiuiasca lumea. lair spre icoana zasa :
ile-iau pus in aajp, de le-au aprins 5! i-'au ars ca- ..Doaanne lisuse Hristaasa, caruia ta-i svantul
puJ, pana au murit. lar ,pre Vasilie Sohastru] §i chip zugravit aicea Intr'aceasta svvnta IcOiana, fe-
pre Procopie. sotaia lui, au invatat, de le zgara- reaste pre dansa si pre noi!" Atata zasa si arunca
iara grumazai, de-i facura starvu peste flat sa-i icoana in mare. §i sa arata minune mare, ca nice
bagara in temni^a, sa saza nemancati, sa-i hami- cazu In dreapta nice In st&nga, cii statu direapta
sasca, sa moara. Asijdirea, fara depire ace^tia, pre si purceasa pre mare tare si de sargu. §i Intru'o
m:ulti svlnti au jn>un>cit cu munci preale, pana ce za a agiunsa la apa Tiveriului, lar peste noaptea
i-au omorat ; acesta pusa de Imparat. aceia sa arata In vis catra svintul Papa Ingerul
Xar svintul Patiriar'h Ghermian, vazand pre spur-
61
60
lui Dumnazau si-d zasa: ,,Sa stii, ca-fi vine Im- num-ai la aceale mireanestd. lar Arherei'lO'r si Preu- ^
paratul Imparatillor. Dece sa te scoli mane de de- ta-lox iaste d,at, sa curnpateaza si sa poarte greul ".
maneata si sa te pogori la apa Tiverului, sa-i esi a svintei besearici ,,§i ca cu tot adevarul, tu, care .
inainte! ,,§i indata sa desteapta Papa Grigorie si ta-i voia, sa intorci pe Domn si sa strici uceniile
cat sa lumina, frrimisa de venira viladici §d preuta ceale de intai a svintei baseareci, carele svintai
si aljai den clirosu1! besearecei si boiari Imipreuna oteti cu truda multa le-au infant si le-au asezat".
cu facfci §i cu tamaie si intrara intr'un vas §i sa Asijderea i-au si mai gcris: ,,intr'adevar sa stii, ca:
po.gorara spre apa Tiveriului si vazura svinta de pre acumu, nu te mai priimasc Italiianii, sa
icoana, ca sta dirept pe apa. lara ^Papa zasa ca- le mai fii Impariat. nice sa mai aibi nadejde, cl
<trS sviita icoana" : ,,Doanme, de esti catra noi tr- vei mai lua de la dansii biru. De in de vreme ce
ims, intra sangur intr'acest vas, ce t'am gatit, ca eu es.ti pagan si eretic. lar pre Anastasie, carele ai
nu sant harnic a te pipai cu nedesfeoinice manul pus Patriarhu, sa fie afuresat si el §i potrivnitai
mfeie! -,,§i indata sari svinta icoana in vas san- lui, care^i sant la aceasta eresaie ame&tecati si
gura, ca si cand are fi fbst vie. §i adevar era oa o •,'Iilgiurati to£a",
•vie, ca o purta Ingerii lui Dumnazau nevazufi. r ;Iar svintu'l Gherman Patriarhul, pe dupa ce-il
§i daca i sa inchinara toti1, lua Papa cartea, ' scoasara de in scaun si-1 .maziilirS, au intrait in
de unde 'era pusa In icoana §i o ceti mtr'auau] beseareca 51 s'au pus omoforul intr'ial-tar pre sv.in-
tuturor. §i daca auz^ra, de ce .scriia in carte, tul Preastul §.i s'au Tnchinat cu rugS spre Dumna-
multu pilansara to{i si luara svinta icoana cu cinste zau si purceasa, sa iasa de in beseareca si multe
mare si cu cantari §i cu litii si o dusara in besea- cuvinte bune §i scumpe grai catra noroade si in-
reca §i o pusara acolo. Dece de pre atunce in tr'acelea cuvinte zasa : ,.De sant eu lona si cade
toti ai, caimd ven,;a zua aoeaslta, Intru carea o ha- pre mine soarta, arunca^i-^ma In mare, ca pre un
gasa in beasieareca, asuda svinta icoana si varsa vinovat. lara eu fara de svantu Sabor de in toata
de pre dansa ca niste apa saratea, care apa multe lumea, cap de leage noua, sa fac, nu poci, O!
minuni facea. ca orbii si schiopii si ciontai izba- Imparate. §a de a cole a s'au dus la casale parinfi-
via. §i cine dece boala nazaia, tot sa izbavia. lar lor si mosilor sai, ce sa zace ^a Paitinet si s'au
svintul Papa Grigorie opri toatS tara Italii si otesit Bind in Patriarhie patruspreace ai si cinci v
toata Romania, sa nu mai dea bir Imparatului. luni. :";
§i scrisa Papa carte catra Imparatul, ca si de la lara Imparatul daca vazu cartea de la Papa si-..-•'
Gardinalii si Sanatorii. §i ImpOincisara pre Impa- de la toti Gardinalii si Meghistaniii, cum sa rupsa ;.
ratul cu cuvantul, si zasara, cum nu-i dat Impara- pacea dent re dan§ii, ipentru ca ce s'au lepadat Ra- -,
tilor, s5 sa ameastece la lucruri besearecesti, ce mleanii. §i gata Imparatul armata mare pre apar.
62 -"•'•
- . - '•".:'<
- - , . - •• • .' ". • . •. •' >• • . • -- - ' " / . - fi*;'
. - - ', -- • •- ,' • ' • '- ".• • U*J;
si trimisa a&upr,a Ramudui, sa4 strace dear fi toate maruntaiele. §i toate le-au facut pre dide-
putut. Ce in desert au frrudlt, desertul de mimte si suptu. §i muri spurcatul moarte scarnava si impu-
de suflet ! Ca ce ca au marsu catargele cu armaita, tata, ca s'au facut matale si toate maruntaele ca
pana unde s5 ohiama pre mare adancul barba- si Ariia si mai rau. Ca i le au facut putrede §i
te&cu. lar acolo i-^au lovit furtuaa si toate catar- Imputate, cum i s'au cazut, §,i dac'au murit, i-au
gele s'au ineca-t cu oaste cu tot, §i'i sa facea o luat diavalii spurcatuil sufiletul si lau pus intrun
scadeare ma-re Iimparataei. lar ImparatuJ ramasa loc cu a lui luliian pneastapnic, m Eocul nestansu
rusinat de catra Ramlean.ii. lara cand sa plmira si in munca veasmica.
S'easespreace ai de Imparajaia • acestui Imparat, Imparatat-iau doua zaci si patxu de ai si onci
sa incuscri cu Haganul, Imparatul Tartaralor, ca iuni. §i 1'au Ingropat fiiu-sau Constaatitin Copronye,
i-iau luat fata, muiare fiiu-sau lui .Constaintin Co- eel scarnav, la besearica Svinti'lor Apostoli.
pronim, pre care o au batezat si i-^au pus numele
Iriniasi. Daca o au luat, o au pus >de au invatat si
carte s'au petrecut viiafca ei foarte curat si cu
crestinatate huna. lara paganatatea nu o suferia si
hulea foarte.
lara cand sa plinira doua zaci si patru de ai de
Imparataia lui, in luna lui Octovrie !n 25 de a:le,
intr'o za Miercura, in O;ptu ceasurii de zaua, sa
feace ucn cutremur m'are la Tarigrad atata cat au
caz'ut manastiri si beseaxeci si casa si ziduri si
multi oameni au imipresurat, de -dtau omorat, A-
tunce a,u caaut si sfeatul de piatra cu chipul lui
Arcadie Imparat si altor Imparati chipuri de pre.n
stamuri de piatca au cazut. Cazut'iau si den ziidu-
rile Tarigradului pre multe locuri. Asiijdirea au
cazut cetati multe si siate si orase s'au prapadit,
pe la Udriiu si pre la Nikeia si pre la Nikomindia.
§'au tanut cutrem,urul acela unspreace Iuni. lar
Imparatul Leon acesta Iconovoret ereticul s:
prozbleatul au bolnavit, ca 1'au lovit de piata si de
vintire. Dece i^au putrezat si s'au topit Tntr'ansul
64
Caderea Bizanfei
Aici sa incepe pentru luarea 'J'arigradului si
cate rautati feacera intransa.
Pe dupa moartea lui Sukan Murad, carele avea
priete§ug si buna pace legata cu ImparatuI cres-
tinilor, cu loan Paleolog, statu Imparat ficiorul lui
Sultan Murad, pe anume Sultan Mehmet, Im-
parat Rasaritului si Apusului. Atunice, 'pre aceia
vreame, sa savars,i si ImparatuI loan Paleolog,
ImparatuI Crestinilor §'a Tarigradului, §i venira
fratii acestui Imparat, anume Consbantin si Di-
mitrie §i Toma, si deadera cei doi frafi Impara-
tia lui Constantin, ca ImparatuI loan Paleolog fi-
ciori n'au avut, ce au statut Imparatia pre fra$i.
Decu, dacS voira fratii de deadera *Iroparataia
lull Constantin, fratelui eel mai mare, iara ceia
frati s'au luat tara Peloponisul, carea sa chiama
Morea, de unde sant Grecii moroijai. §i impar-
tira Peloponisul in douei, si's lua unul Lake.
demonia, cu to ate ^anuturile, iar alt til s'au luat
Cormthul.
§i sedea fratii, de sa odlhnia, far nice o grij. Iar
67
fratii amandoi, de sa oddhnia, far nke o grij, lara
Sultan Mehmet, daca sa vazu Imiparat putearnic. nu'i la stirea lui. lara sa sa ceance oamenii, acei
Rasaritului si Apusahii, rau gandi catra Tarigrad apuica^i, sa-i trimli^a la casele lor.
si catra Crestini. lar atunce de mtaiu, daca statu Iar£ peste pujenea vreanue Intracel an, ce au
Imparat arata prietesug mare catre Constantin. Pa- statut Imiparat, s'au gatat cu o$ti mari si greafle
leolog Imparat si ceru loc la Greoi Sultanul acesta, §,i pre uscaatu si pre mare, cat nu li sa mai vedea
de'i deadera, ca sa'si faca cetate deasupra farului, margdnea paimantukii de oai ?i dc oameni, iar
aproape de Tarigrad, lar Tarigradenii le da si bu- miarea nu sa vedea de vasa, de oatarge §J die seici.
cate de mancat pristavilor si de baut si le da var §i veni Sultan Mehmet si cuprinse Tarigradul
si caramid, si de ce le trebuia, de frica. lar avea si despre uscatu si despre mare. Iar catargele n'ar
Tarigradenii puteare sa nu lasa sa fac cetate, ce hi putut strabate pre langa Tarigrad, ca<ce ca
numai nadajduia giuramanturile, facute cu tatal era uii lanfu de fier intinsu presfie mare, ddla
acestui Imiparat, nu odata, -ce si de multe ori cu Galata pana In Tarigrad, facut gros de fier oblu.
Imparatul Grecescu, ca sa nu sa radice pre Tari- Iar Turd! feacera meste^ug m^inunait, s'au trecut
grad nica el, nici ficiarii nicl nepojai lui, Asijdirea catargele pre deasupra lan£ttlui. $i facur§ asea,
si aceasta imca sa adeveria, ca si tatal sau, dara ca'§i pascura prilejul, pana unde sufla vant miare.
adeverinta lui a fost vicleana §i inselatoare. lar de tncotro venia catargele si Intindea toate pan-
daca 'savar^i cetatea de facut, o au intarit cu pusci zale, unii cata'rge, si venia oa o sageata. Ca<:i ca
si cu oamieni pazitori si pusa steagul pre in za- tragea si robii cu opacinile. Iar oamenii cei de
diuri. lara Tarigradeanii nadejduia asea: ca de vor oaiste sa punea toti Tn ooadia datargii. Dieci cja-
vedea vre-un s&mn de vrajmasie de cafee Turci, targa sa radica eu piscul sus §i sa aseza denapoi
sa faca eetatuia aceaia pamantu cace ca era de gireimea oamenilor $i cu p^oul covar^ia preste
aproape de dansii, lar Sultan Mehmet purciasa lan£uh, pana aiproaipe de giurmatate de catarg.
spre Udrjfiu, pre dupa ce gati de tot cetatea, iar Deci oanrnii cei de In coada. oatargai sarguia cu
dc intru oamenii lui sa lasaara navrapi si apucara rand toti de alerga in piascu. Deci piseul sa plleca
de robira cat-va oameni de Intr'un sat de langa si denapoia sa inaaltja si trecea catarga pres&e lan-
Tarigrad, ce sa chiama Besplantii, si de intralte fuh. ^i a^e>a Intracesta chip au trecut catargieile
sate, ce sa chiama san Sveatifoca. Iar Tarigra- toate desipre Tairigrad. §i nu ma folosa nemic lan-
deanii auzind de aceasta, au trimis, de au dat s>ti're tuhull eel de fier, caoe ca nu vrea Dumnazau pen-
Sultanului, cum intru pacea si legatori, ce au avut tru gresealel-e noa&tre, cei era vodia sa sa ia tm-
cu tata-t5u 5: €u tine, nu ,sa cade sa ne apucatii oa. paratia de3a crestini, si sau luait. Iar daca sa a--
menii robi. Iar Sultanul Mehmet s'au tagaduit, ca propiara catargele langa zadiul Tarigradului, in
cepura a face mestesuguri mulite, ca sa sa poata
68
sui pre zadiuri. Si mcepura a -face scari cu biet lar Imparatul Constantin si cu toti boiarii si cu
desarte si cu sc&nduri pretutindenea, sa sa sue naToadek toate, sa svatuira sa aleaga patruzacei,
preste zadiuri sa faca navala !n Tarkjrad, lar pre de voinici tineri, oameni alesi, cu arme si cu foe
atunce de curand au cazut o bucata de zadiu, de si sa-i pue intr'un vjae sprinten, sa ma>rga pre taina
sta spartura dels poarta Bersunului pan a Ja si sa dea foe catargelor turce^ti, sa aprinza sa
poarta lui sf. Roman, §i nu apucara sa astupe Ta- nu sa aleaga nemic de dansele. §i asea feacera
rigradeanii acea ruptura de intracel zidiu, ce pu- §i-iscoasera pre taina cu vasul acel sprinten, ce
seasa in loc de cairpeale multe de toate, ce nice sa chiama feiluda si purceesera de esira pre poarta,
de un folos acealea nu le era, ce sa zaoea Kini-gus, adeca poarta vanatoare. lar
lar pre aceaia vreame zisa un boiar ghenuvizu vrajmasii de Franci, de decimde dela Galata,, ori
pre anume Dustugnea, fiind1 venit acolo la Tari- cum si in ce chip au oblicit de aceasta, §i avand
grad cu doua corabii mare cu negotu, si vazand prietesug cu Turcii, le-au d&t stire, cum vor Grecii
ca Tiarigradeanii nu vor sa stea diireptu acea de sa le ap-rinza armata ce sa sa pazagca. Dece Tur-
pareate si de pre acalo sa v'a lua Tari.gra<ktl, au cilor era amiinte si tiumai c.um vazura feluda a-
zas catra Imparaitul Constantin acel boiariu, si cea:'a cu acei voinici margand, au indreptat o
catra tot narodul, cum via sta el cu putejarea lui pusca mare de intro catarga si lovdra vasul acela
si cu chdtuiaila lui la acea spartura de pareate, cu acei patruzeci de voinici si'l stparsara si> sa
de sa va bate cu Turcii cu agiutoriul lui 'Dumna- innecara tot tinerii acea in, fiundul marii. lar Imr
zau pentru binele cresrtinilor. §:,-i nru^ami Impara- paratul si tot narodul m-ult plansara ' si sa j&lira
tul foarte si toti crestinii. Si statu ace] boiariu tare pentrujaciasta, si sa plini cuvantul. ce zace file-
acota la zidiul eel stracat, si vitejes^te de sa batea sofuJ : ,,unde Dumnazau da zavistiia riu incaipe;
cu Turcii si nemk nu putea face, ca sa strabatS iar unde nu da, nici ptlangerea nu poate".
Turcii, ce-i bat-ea cu saneata si cu sacalusa. §i nu lara Imparatul si cu tot Tarigradenii, pre cat
sa m&i putea apropia nice unul acolea. §i muJta le era putearea, sta de sa batela cu Turcii. Ce nu
vreame tanu sitraja acel boiariu Ghenovezu si tot avea cum, c3 era un Grec la o mi'e de Turci.
ar fi Janut, ce-1 sagietara cu un sanetu in picioruJ Ce nu mai ce sa ruga miliii lui Dumnazau, s3 le
eel direptu, si de durerea miare au caaut la pa- fie mtragiutor. Iar cand fu a doaea. Turcii furS
miant mai mort. Si-^l luara oiamenii sai si-J dusara gat,a si calari si pede?tri, si deadera, navaila mare
de-1 bagarg in corabie si^si intmsera veatrilele !a ruptura zidiului, si apucara o sama de intrara
corabii lor, si> sa dusara pre mare pana agiunsara calari ?i pedestri, si dobandira zidurije ceale mare,
la (?) si acolo sa prinsa moarte acelui boiariu si-I ?i ptusara steaguri pre intransa, si pre in ba$ti.
dusara mort la Genovja, la casa lui. Iar5 Tarigradenii mis-el, daca vazura steaguriJe
70 71
pr-e ziduri statura cu razboiu t.are acolo la rup- cetaitea ceia, ce sa zace Tmparateaisa cetaMo-r, oa-
tura zidului. §i atata statura vitejeste Greoii, de rea era vaznasata 1 si vestita preste toa,ta lumea de
sa taiara cu Turcii, cat sa implusa ruiptura aceia pre su.pt ceriu, iar acum jaste miai de gios si rnlai
•die zidiu, deila poartia, ce sa ch€ma a lui Hresus, pabrazata de cat toate cetatik ? Care inertia dte
pana la poarta lui Sf. Roman, loc de o pisitrala fier ar fi sa nu o cuprinza durerea de primejdiile,
mare.-preste tot zadiu, ruptura de starvuri de oa- carek au sosat acestiia? Socotscu, ca si pamantul
menf unul peste altuJ, de a tocma cu zadiul .insusi. va fi suspinat de jelea el, si ipietrile §i kamnek si
§i atata sunet $i trasnet sa feace si sa inckstasa toate cat sant, cu abur si fara afour, sa vor fi
unii intraltii, de sa taia, cat nici cei mlauntru nu mah'nit si sa vor fi jelit de nesuferitele lucrliri gi
mai putea esi afara, nici cei de afara mu era loc pozmeie, ce s'au facut intr'acea oetatea curata si
sa intre TnlS'untru, ce sa giunghia si sa taia de-a- cre^tina.
ctnana, ca numai era puteare intrasi chip. Iar pa- Cat ma cutremoir, sau mai scrie atunce, sa fie
ganii Turcii fiind rnulji ca fromza §i ca iarba, cu- vazut nestme sivitele odoara a sviintelor beseareci,
prinsara, de sa suira pre zi'duri pretutindirea, si cam le aluat Turcii d-e pre svitele ailtare si le
impLura Tarigradul oa lacustek, si sa taia ou baga pre in san si pre unde avea loc mai cu taina
Grecii pre toate ulefak §i pre m toate hudetali, truipuluii. §i cum calca cu picioaTele svlntede e-
si locurik ceak stramte. Manglheldi si svintele pravile. ^i in ce chip ca'luga-
.§i luara Turcii Tarigradul dtela crestini, cu sa- rijale, feate curate, le aipucia de? r^dea de dansele
biia si cu sange varsat, fara cisla si fara sama, pre uleta ?i pre druimuri, fare .nice o saiala si ru-
in cursul anilor dela Adam 6960 ai, iar dela intru- sane pagani si> bezdusnicii, si iaik t^pa si sa vaita,
parea lui Hs. 1453, In ktna lui .... in 29 ... intr'o ca k ucM'ea, de li sa auzia glasurik §i boacetele
Marta demaneata. pana la naltul ceriului. Asijderea giupaneasale
O irtinunile 'tale Doamne Imiparate, si dqspui- ceale scumpe si iscusate, de nice soarek nu le ve-
tariu vasead rajteil ! In ce chip usabit §i lata oea dea, k ducea rob'te si de cosafa traganduk pre
bogata de catra noi crestini-i serbii tai ar, atata toate ule^Me ou grqaza si cu tapete cum era nrai
dlagotraipen'ie de sosara noaa aceastea ! Au dupa cu ru^ine. A'sijdierea sa Be vazut nes/tine pre oum
cuvantul proorocuJui, adica cine pQate sti gandul ducea preutai si cSJ'ugarii cu stianguri legati si cu
lui Dumnazau, sau ci'n€ m slfaitul lui 'au fost sa caipetde goale, tragandu-i i^i hatandui, oum era
poatta cunoaste aidancurile sale! §i cine ar fi avoit mai amar sj rau. Cat cine k poaie pove^ti, s/a le
de intriu oameni inima impietrita, sa poia'ta trai scrie toate cate lucruri realc pestre fire, ce sau
sA nu fflanga si s5 nu sa jeileasca de robia si Hie facut tntru aciasta manie, ce si trimlseasa Dum-
varsarea de sange, ce sa feace m Tarigrad, in naz&u pre rodul crestfnilor. Asijdirea cum desgro-
72 73
pa turcii mormanturile Impara^or crestim, ca ga_ birei, ce de cat sa fim vii supt chinul si pedeapsa
sasca haine tasute cu sarma sau nescare aur si robiii §i sa murira cu rus.ine, mjai bine sa dam raz-
pietri scumpe. §i le scotea oasale afara, de si ra* boi vrSjmasiior si sa perim cu ci<nste intr'aceista
dea sj sa impro'scau cu dan-sale. §i s'alte multe c:as pentru credinta si pentru mosia; iar D-umna-
Irabalatu'ri si scarnavii facea spurca^ai si pan- zau ne va aleage precum va fi mila sa cea bogata.
garitii. Atunce sa plini proocisvia Imparatuhii Da- ,,§i fura toti boiarii cu ImparatiUl intr'un cuvant si
vid, ce zace in psalom.... In ce chip putu priimii sa erta de inrost unul pre altul si zasara, ,,astazi
Sta Sofiia, cariia i sa pusa numele acesta, sa sa am nascut, aistazi sa perim". §i sa slabaza nainte
cheame asea, de intru cuvantul lui Dmzau. Sai Imparaitul cu sabi'ia goala in Turci, in multame si
Sofia, zidirea cea mare si mimmata de pre siupt toti boiarii de a alaturea cu dansu si muita moarte
ceriu, si oeriul eel de pre pamant; Sionul eel nou, fejacera Tntransii pana-i impresorara de nu sa mai
pre care saoi zadit singur Du'tnzau, si nu mana de vazura intre daosii, mtre Turci. §i acolea, peri
om; pohrala si lauda a toata lumea; ceaaa ce co- Im,parafcu^ crestinescu Constantin si cu toti bo-
varseste preste toate zaldiurile de in cates- pre- iarii sai §i nu vrura sa sa dea vii in mana Turcilor.
pamant; o ktfudeasa §i miniune mare. Cum tn ce Iar si Turcii n'au stiut aceasta sanguri, ImparatuI
chip sta beseareca aciasta 5! lacasul lui Dumzau grecescu acoJo intr'acel bul'UC, si cu boiarii sai, ca
sa face capiste si meghit ismaidtenilor a vrajmasi- ;• jgni ar fi taiat, ce i-ar fi Tmpresorat, ca pentru sa
lor credintai lui Hs. O soare d*e aciasta minunate -"^rinza viu pre ImparatuI si sa-1 fi-e dus ;la Sultan
si tu Pamantule cutremurate si cu omilinta gla- Mehmet, ImparatuI turces-cu. Ca mai pre urma
^easte-te stragand si zacaind innog mUoisna'd'egoi mare oercare au East pentru Lmparaitu1! Tarigra-
slava tc boje. Intr'acesta chip s'au robit si s'au dului, ca sa sa afle umde a fi ca avea grije mare
luat Tarigradul, ocaanicu1!. Imparatul turcescu, ca vai fi scapat 5! via veni
lar miiseluil de Imparat Constaintm, daca vazu, cu agiutor delta al^i crestini si-4 va potopi. Deci
ca sa suira Turcii pre deasupra zidiului, despre au pus de au cautat pr« in toiatie tru>purile oeale
partea ce sa zacea a lui S'flt. Roman, multi- ca la- perite si 1'au cercat, pana iau a&lat capul spalan-
custde Eneceari pedestri si calarimea miultandusa, du-il de sange §i 1'au cunoscut, numyii hii si s'alti
intrandu, pre d(upa) ruptura zidiului, cum mai sus boiari, §i intrWeasta chip sa potoli grilea Im-
scrisam; numai avu ce sS foce, ce fiind grijit de paratului turcescu $i sa pUkii de blucurie si de
moarte, cu ispoiveduiinfa 51 svanta prieltenie §i de veselie, atat cat nu sa mai stia, ce sa mill face,
- impreunS cu. mult a sama dc boiari ai sai, esj tn- vazand ca au dobandat cetatea minunata de toata
tampinareea Turcilor si zasa catra boiari asea: ,,O lumea a Tarigraduikn, carea sa raspunde Lmpara-
fra^allor, astazi ne sosa ceasul mortai sau a ro- teasa a tuturor cetatilor de pre supt ceriu. §i va-
74 75
zand, ca sa chema de pre acii Imparat Grecilor si
stapan Rasaritoilui si ApusuHui, lar canid' fit ' a
cincea za, pre dupa ce sa kia TJarigradul, face
Imparatutl turcesou iaras cereare mare pentru n,es-
care boiari mari greci, die voc fi, undeva supusi
numiai sa sa afte si afiljara pre Duca eel raare, si
pre Diajieasticu'l eel mare si pre Sardarkil ostil-or,
pre ficiorul kii Caintacuzino eel mdjlociu, ci si pre Vocabufar de cuvifife
alti mai de gius. Boiari multi au gasat si tuturor rare ori ie$ite din uz
aoesitora le-taiu taiait capetele, insa pana a taia pre
Duca eel mare, au adus inaiiitea lui pre doj fii A
ai sSi, le ijau taiat Inaintea lui de acij au Acoperire = secret; A arata = a demonstra ;
taiat §i pre Duca. §i acolea sa plini cuvantul A adulmeca = a mirosi ; Aievea = in realitate;
svantului patriarh Grigorie Mamin, carele proro- Apotecar — farmaciist; Apelpisie = suparare
cisa Ducai aceliai boiar mare cu multi ai m,ai in- mare; Aplos = simplu, ,pe sleau ; Aratot = plug;
taiu oarecum ca v>or lua Turcii Tarigradul si Asiesi ==: asemenea.
vox tate. intaiu capetele a doi ficiori ai sai, apoi B
vor taia si ca,pul lui. §j ^sea fu cum zasa acel Bicisnic = n«legiuit (imoral) ; Bo^i de lut ^= Mos
pScmte preaj'devidifu. liar pre un cucon mai mic, de Pepenj; Boz = zeu.
ce au fast avand aoel ,bo-iar Duca eel mare, 1'au C
luait la Imparatae Tn casa, ce-;l chema pre anurae A calafatui = a re;para corabii; Cacodemon =
Isaakie, carele -fara zabava vreame xiu sa §.tia. ce rautate ; Cantar = chintai ; Gudeasa = minune ;
s'au f&eu't de in .casa ImparatuJui.. I'iar aipoi s'au A clati = a scutura; Chichiteala = chiteala ;
ablicit, cum s5 afla r^m, (unde era si soru a lui A Chiti = a socoti, a chibzui ; A chiami = a piz-
trimisa de frata sau cu multa av-utae, melt mlai mui; Colachii = lingusire josnica ; Cone^ = sfar-
Intaiu idie kiarea Taxigriadului. sit; A crede = a increde ; Cupele = cristelnita ;
lar Imparatul turcescu Sultan Mehmet invata de A cura — a curge.
stransa toate trupurile ceale moiarte de in r^z-- D
boiul 'Tajigradluliui §i cre^tine^ti si turce^t-I, §i 'le Desdemonie = fara suflet; Didascal = pro,fe-
scoas5fa de Jn Tarigirad alara, deadera foe de le sor superior ; Distihic = reunire a un pentametru
arsara. lar pe dupa aoeasta Fara zabava.
77
76
cu un hexametru ; A donnita = a atipi; Dosada
-
= ocara. Pizma = invidie; A Poftori = a repeta ; Poz.
£ lanie = scrisoare ; Prelesne = lesnicios (inseJa-
Evsevie == evlavie; Evdemon = fire frumoasa; tor) ; Prelunga = de-alunguJ; Prepunere = Pre-
Evgfoenie —• mSrire. supunere, banuiala; A se Probozi = a-si acoperi
F fa^a ; A profesui = a preda ; A poharni = a pra-
Fier = ancora ; Fil = elefant; Filoftie = iu- vali; Politic = eras ; Posmag = pesmete ; Pro-
hire de Dummezeu ; Flloare = fa$a; Fortuna <= caterdia = loc de cinste ; Prolmiu = -preambul;
Norocul, •Public^ == Stat.
G S
Ghibos = cocosat; Ghisdav = Frumos, dra- Simcea = varf, ascujii§; Sicofandie = coipor-
g>ut; A giurui = a se lega; A glogozi = a vorbi; are de stiri ; A Sii = a se sfii; Sireap = sa'lbatec;
Glavatina = parghie. A schizim'ui =» a afurisi; Slava == glorie; Socolan
= ^oim'an; Stramutarea priinfei = trecerea spre
H bine ; Stuvac = organuil calului ; §uvaite — Zig-
Hadamb = scopit; Hirisie = fire ; Hrismos zag (de la a sovai).
= prezicere ; Hudi|ios = uracios ; Hula = de-
faimare. Tirulici — chirurgi.
I V
A imponcisa = a im.punge ; A Imbumbuca = a Varta = straja ; Veatre — panze de Corabii ;
incheia ; Imaciune = escrescenta ; Inadusit = as- V:'iptul = fructul; Voia sloboda == liber arbitru ;
matic ; Ispita = tent at ie; a Ijdiri — a crea, a VrajhS = cearta, dusmanie; A vorovi = a con.
f a c e ; luboste = iubire. vorbi.
L Z
Lascav = lingusitor ; Liubov = iubire. Zavistic = intrigant; Zugravit = fals.
M
Mazda = plata la vama ; Mehenghiu — mes-
te^ugar ; Mehlem = praf de vindecare (leac),
O
A obidi == a scarbi ; Omonie = milostenie ;
Otet = pari'nte ; Otiapoc — ucidere, lovitura; fi
Otroci = copii; Ostrov = insula, ,
'^:'.''•:•:,'7- •;".''*'''•• ''.'- : l"":'"'1^:-. '".•'^"'v
78 79
' ' - - '
TABLA DE MATERIE

Legenda Sfintei Cruci . . . . . 9

Legenda Sfintei Sofii 15

Legenda celor 7 copii din Efes (Invierea) .


r^Vr*^*" 'L

Legenda Icoanelor (Minunile)

Caderea Bizanfei 6|i

S-ar putea să vă placă și