Sunteți pe pagina 1din 1079

PSALTIREA SCHEIANA

(1482)
MSS. 449 B. A. R.
PUBLICATA DE

Prof_ I..

33 I

INT T_T

Bibliotecarul Academie Routine.

TOMUL I

--T-

TEXTUL
IN

FACSIMILE SI TRANSCRIERE
CU VARIANTELE DIN CORESI (1577).

EDIVUNEA ACADEMIEI ROMKNE.


IM111M

BUCURESCI
TIPOGRAFIA CAROL GOBI., STR, DONNEI
1889.

www.dacoromanica.ro

PSALTIREA SCHEIANA
I

TEXTUL.

www.dacoromanica.ro

MEMORIEI
LUI

TIMOTEU CIPARIU
FONDATORUL STUDIELOR ISTORICE
ASUPRA

LIMBEI ROMANESCI

www.dacoromanica.ro

PREFATA
Textul romnesc al Psaltirel, pre care
11 publicgm in acest volum, este anterior celui mal vechiu care era cunoscut
pAnd acuma, adec5 Psaltirel slavo-romane publicaa la 1577 de Diaconul Coresi.

Este fOrte probabil & Psaltirea Sche-

iand a fost scrisA la anul 1482 sail la


1485, dup cum se va afeta in tomul II
al acestei publicatiuni. 0 multime de
particularitaft de tot felul, cari sunt comune intre acest manuscris si Codicele
Voronetean(1) publicat de d-lIon Sbiera
(9 Fragment dintr'un volum manuscris ; cuprinde o
parte din Faptele si Epistolele Apostolilor.
Sbiera,
Codicele Voronetean, Cerna'uti 1885, pag. 267.

www.dacoromanica.ro

VIII

la 1885, arata ca aceste doue traduced


romne de texte biblice ail fost scrise
in aceiasI epoca, in aceiasi localitate, si
pOte chiar de acelasi scriitor; ele sunt,
prin urmare, membre dinteaceasi familie
de traduceri romfinesci de carti biblice,
cu aprpe un secol mai veche cleat cele
mai vechl cari se cunosceati pina acuma

si cari erail dintre anii 1560-158 2 (1).

Din tote punctele de vedere textul


(1) Iata lista acestor crl romanescl dintre ani
1560-1582, din cari sunt escmplare cunoscute pana
acum :

156o-156r. -- Evancheliile tiparite la Brapv de


Diaconul Coresi.
XII (1888), p. 380

(1570 ?).

Biserica ortodoxa romani,

Faptele I .Epistolele Apostolilor (tiparite la

Brasov de Diaconul Coresi ? ). Exemplar unic


si necomplet in Muscul de anticitati din BuRevista p. istorie, arch. fi pal.,
curesci.

t, V, p. 29 sqq.

Evangheliile scrise de Radu Gramaticul. Ma-

1574.

nuscrisul se atla in Museul Britanic.


lumna lui Trojan, 1882, p 48 sqq.
(1575 ? ).

Co-

Calania (tiparita de Corcsi la Bra.T:iv ? ).

Exemplar necomplet in biblioteca reposatuluI Cipariu,Cipariu, Prtncipie, p. 103, 104.


r 577. -- Psaltirea slavo-romana tiparita de Diaco-

www.dacoromanica.ro

IX.

pre care il publicam este un monument

al limbel romnesci de cea mai mare


insemnatate.

In tomul II al publicatiunel ne vorn


sili a studia acest text atAt in sine cat
si in comparatiune cu alte texte vechi
romtmesci cu cari se afla in relatiune.
In acesta p7efarei ne marginim a da
numai ctIte-va explicari despre particularitatile materiale si externe ale manuscrisului si ore-cari indicatiuni asupra
modului in care s'a facut editiunea de fata.
Provenienta.

Manuscrisul se afla

astadi in Biblioteca Academiei Romne

(Mss. No. 449); el facea parte dih biblioteca de la Scheia a d-lui D. C.


nul Coresi. Edit. noual a textului romnesc
de B. P. Hasdeu, Bucuresci 1881.
158)-158r. Cartea re se krnd Evanghelie en
raturd, tipruit dc Diaconul Coresi la Brasov.

1582.

ate-va asp din Vechiu; Testament, riparite


in Orristie in Transilvania. Cipariu, Prineilie, 104; Crestomatia, Si.

www.dacoromanica.ro

Sturdza-Scheianul, bibliotecal care in-

trg a devenit proprietate a Academiei la 1884.

DI D. C. Sturdza ne-a spus c, inainte


de a fi al d-sale, apartinuse lui G. Asachi;

atAta este tot ce scim despre provenienta acestui manuscris pe care l'am numit Psaltirea Schciand spre deosebire

de alte Psaltiri vechi si pentru c a fcut parte din Biblioteca Scheiand.


Manuscrisul este un
Manuscrisul.
volum scris pe hrtie, in 80 mic (inalt de
16cm.,

lat de I icm), avnd ctite

16 si

17 linii pe pagind. COleIe, fiind indoite

in 8 foi, a ate 16 pagine afard de


cola 1; la cola i a fost adausA o alt
jutnAtate de cla, din care 2 foi se aflan
puse inaintea textului Psalmilor si 2 la
sfirsitul cOlei; cele 2 foi dinainte s'ail per-

dut, asa cal cele 2 din urm5 a rmas


isolate ; in acest mod cola I are 10 foi
earl sunt ast-fel legate intre ele :

www.dacoromanica.ro

XI
1

10

I
I
I

Nu putem sci ce text vor fi continut


cele dou6 foi dinainte cari corespundean
cu foile 9 i to.

Fie-care cl este numerotat cu ate


un numr de ordine (cuslos) 1-33

(dde.); aceste numere sunt puse in


josul Intiei i ultimel pagine a fie-cairei
cole; cola I are numai numrul dela

caci foile de la inceput lipsesc,


iar la cola 13 numrul de la inceput
sfirait,

din uitare a rmas nescris. IntAia pagina a fid-cArei cOle este insemnat ai
printr'un deosebit semn (un fel de tithi)
pus deasupra textului (a se vede repro-

dus la pag. 21, 37, 53, etc) La clele


ir 2 numerele de ordine sunt puse
sub text la mijlocul paginel, iar la cele
urrnatOre 13

33 in coltul de jos la

marginea din afaral a fetelor.


Manuscrisul este cusut bine

www.dacoromanica.ro

legat

XII

forte simplu intre dou6 scrte Ole de


lemn, cari a fost cand-va invelite cu piele.

S'a pdstrat intreg, afar de cele 2


foi de la inceput dinaintea Psalmilor si
de foia din urmd a c6lei 31, carl s'ati
perdut. F6ia din urma a ultimei cole
(33) a fost in cat-va rOs de scrta de

lemn a legatura

Dupa forma scrisoril volumul se imparte in dou parti : c6lele 1- 1 2 sunt


scrise in acelasi mod si de aceiasi mana. ;

in c6lele urmatre 13-33 scrisOrea este


putin mai mairunta si in catva mai subtire decat in cele precedente, asa in cat
par a fi scrise off de aka mama', off de

aceasl dar dupa o intrerupere cam indelungatd. Deosebirile acestea sunt atat
in scrisre cat si in ortografie si chiar in
limba; ele vor fi cu deam'eruntul expuse
in tomul II al publicatiunei.
Refiroducerea.

Manuscrisul acesta

are o mare insemnatate atat din punc-

www.dacoromanica.ro

XIII

tul de vedere paleografic cat si din cel


filologic, de acea el trebuia reprodus asa
in cat sd-si pdstreze tote particularitatile
cari constituesc valrea lui. Spre acest
scop a fost necesard o indoit reproducere
a textului : facsimilarea i Iranscrierea.
Facsimilarea.
Intreg manuscrisul
a fost reprodus in facsimile prin foth-litografie. Prin acestd reproducere fAcut

in mArimea originald se pastreza tote


particulariatile scrisoril, cu dispositia li-

terelor si a tuturor semnelor din manuscris, din cari multe nici intr'un mod
nu s'ar 11 putut reproduce prin caractere tipografice. Reproducerea acesta
are inse un defect: in manuscris titlurile, initialele psalmilor, Cate o liter
din text si mai tOte punctele dintre propositiuni sunt scrise cu chinovar rosu;
in facsimilele nstre tote sunt reproduse
In negru. Reproducerea in dou colori
intocmai ca in original ar fi costat mult timp si forte marl cheltuell.

www.dacoromanica.ro

XIV

Reproducerea, aa cum se publica, a


fost facuta in atelierul de chartografie
al Mare lui Stat-Major al armatei, i este

datorit luminatel bune-vointe a d-lui


General St. Falcoianu, eful acestui inalt
institut militar.
Transcricrecc.-- Reproducerea in fac-

simile nu era de ajuns pentru publicarea textului nostru; el trebuia descifrat i presentat aa in cat tote dificultatile paleografice sa fie inldturate spre
a se put 1.1or cunsce textul cu tote
particularitatile lui de limba. De aci necesitatea de a se descifra i transcrie
textul cirilic cu litere latine.
Transcrierea s'a tiparit aa in cat in
fata fie-chrei pagine de facsimile se afl

transcrierea ei in litere latine.


In acstd transcriere s'a pristrat dispositiunea rindurilor din manuscris, iar
textul Psalmilor a fost irnpartit in versete numerotate; acst impartire s'a fa.cut dupa. urmatrea editiune a Septantei:

www.dacoromanica.ro

XV

Vitus Testamentum g-raecum juxta septuaginta interpretes .. . cura et studio


y. N. 7ager. Tomus II, Parisiis, Firmin
Didot fratres, MDCCCXXXIX.
Cuvintele s'ail despartit prin spatiil
alb sail prin trdsurI de unire, dupA cum

sunt independente intre dinsele sail in


raport de enclitice.
Abreviatiunile din manuscris s'ail resolvit, reproducendu-se cuvintele in forma

lor complet, in modul urindtor :


in mss. blsvenie transcris : blagoslovenie p.

ddil
mlulaste
spsitoriul
dosinicie
dnuli
deuli

islil

etc.

Davidii
miluiaste
spsitoriul
dostoinicie
Domnului
deului
israilil
etc.

173

173
184
184
0 193
" 193
488

Caracterele cirilice all fost reproduse

in transcriere cu caracterele latine corespuncltre, dupd normele stabilite prin

publicatiunile antericire de acelai fel;

www.dacoromanica.ro

xvI

din acest mod de transcriere insernnArn


aid nurnai urrndtrele litere :
dintre vocale :
s'ati transcris S:
.
.
v

or, r

prin u
, y

.>

t
h

Rt,

Id

))

. in

.t, +"

'

13

la
tu

i i, i.

dintre consne :
s'aii transcris r
.
.
I;

prin g (-a,-o,-u), gli (-e,-i)

.
.

C (-a,-o,-u), k (-e,-i)
(-a,-o,-u), g (-e,-i)
C (-a,-o,-u), c (-e,-i)
q

ki
.1

w
11,

III

c
x

St

www.dacoromanica.ro

XVII

Indrepteiri in text.
in manuscris se
afla adese-ori evidente erori de copist ;
in transcriere ele ad fost corectate, reproducndu-se in nota jos lectiunile greite intocrual cum sunt scrise ; asa
s'a corectat lgla
)

>>

fiii

in loc de lcyla
)

grhului .
lucriitorii ,

.
.

11

,
* fini
, grilinlui ,

9'
, lugriztord , 14'
etc.

etc.

Literele cari ad fost uitate de scriitor,


sad cari s'ad pierdut prin vre o stricaciune a manuscrisuluf ad fost adause
in transcriere intre [], asa :
p. 209.
in mss. rele
,,
, and
, 222.
dulvdbrava" ) ) dubrard , 230.

WI-41e

a[u]rul

etc.

etc.

V ariantele din Psallirea lui Coresi


Forte 1.1or s'a constatat prin
1577.
comparatiune ca intre textul Psaltirei
Scheiane >> i intre cel tipdrit de Coresi

la 1577 este o forte mare asemanare,


*

www.dacoromanica.ro

XVIII

asa in cat de la prima vedere ne convingern ca.' textul tipdrit de Coresi este

aceasi traducere pe care o gasim si in


manuscrisul scheian. Schimbarile intro-

duse de Coresi, si pte si de altii, in


traducerea veche romansca a Psaltirel, pe care se basz amindou textele
despre cari vorbim, aceste schimbari distiga o insemnatate deosebita pentru istoria limbei cel putin a celei din cartile bisericesci, cad prin ele putem surprinde alungarea unor forme si cuvinte,
cari devenir cu totul prea archaice prin

a doua jumaate a secolului XVI, si

inlocuirea lor in text cu altele romane


orb slavone.

Din causa insernnatatei pe care o presinta deosebirile acestea, nob am comparat amindue textele cu tta atentiunea,

si variantele pe cari le-a oferit textul


lui Coresi le-am reprodus in caractere
midi cursive, pe marginea transcrierei
textului din manuscrisul Schian.

www.dacoromanica.ro

TEXTUL.
FACSIMILE SI TRANSCRIERE
CU

VARIANTELE DIN CORES!.

www.dacoromanica.ro

DAV1fi PROROCii SI INPARAT


CANTARE.

?EDERE INTATA I

1. Cantecul I.
r.

Ferice barbatu cc nu
merge la sfatula
necurat.ilorg, si
pre cale pAcAto-

2.

silorii nu stti, si
la sederile piercltoriloru nu scle.
Ce in
legia 2 Dornnului invatti-

1 intaii

Idfia.

www.dacoromanica.ro

-....-

1111114

rrii rei./Cgsrrrolli 1 11 19i-kff;


i r it -1 f S'Ak. 6-- Wil iTyi .1 tts2(

mat tr., le! AA c 4/Arr gAbl

1- nt irre AiLirtA 0 pi.. )1M


rue f

Kg
Alt rrt IVA MC-,
/

-UM 4 Ors, tir C TIT 44.

Wei

A 410,4 Effl AFurS

Pa

.. /

fill AGFA rafzuk:0 a IF4s.


A ilif A giikA74'' jp.mayel
11-

- '4"

rAN

slk qvr A A I CIATIT f 11` C Oy

et +

www.dacoromanica.ro

2./
1/

ArraTA .
ILL twn NA r A 4 rege-qc
Au eighnpr5f.-. Juitt-rn,#.04

CESAJA Hitt

1 16qmitili C ickl.t.

E
41KfipT

A 61.Au it 1

g 44 dif driCA:410.111:134
M A (c,,A /6IC CE

+ 4 reilo

C rrskiti f altJAW4flflfo y
I ,
p4 In .1. tpA H1_1411.61. .LF
fri1 itatr41 E Alf LI/t14-43
fi/i( a% tire':orl.. 4341
[TAR /411-An

grariirie ,E,E

4
fir

rryAwitrils3/pi/r4f CIE
idthulytHAellflig NEI

'len Mc rrplliiitt ffr C+


rigliffilAf f/ina ph A'A

1iv4it6r ICAArk4fraiitt

www.dacoromanica.ro

PSALM I.

3,

se quoa i noaptia.
i hi-va ca lemnul rasa-cult lan'gn esitul apecli I, ce rodul sau cr in
vrernia sa,

frun-

cla lui nu cad; si toat cat'a se face dospste,.


4.

5.

No asa, necuratilorii, no asa, ce


ca pulberia ce o mator(1. ,van'tul dein fata
ptimntului.
Derep'-

tu ada nu vuru invie necuratii la* gudet, nece


pAckosii in sfatul derepplorii.

6.

Ca

sti Dornnul cale derepti-

www.dacoromanica.ro

* (lipsescc)
4,refifil Intro

PSALII 1, V.

lora, si cal necu-i


raillord piere.

peri-va.

II. in sfrgsit, Cantecul lui David,


oamenii

iijra

fer/1'i 3

Prorocie in Hristos si kernA. lim'bile. 2.


r. Derep-ce incetir-se
limbile i oamenii invatandu-se deOrtA
lorti?

inrai[n]te stn.-

2.

tura. inpratii pamdntului, i bola-

si dwnnii
depreund spre
si pre

rii adurara-se inprennh.' spre Domnul si la


I-Iristosul2 lui,
3.

0 Pi

Sh rupem legtorile lor i ledadam de lat noi giugul


lord.

Cela ce vie in ceriu

4.
I

Alietoriul la ceriu-

Dame* 2 H-s sql

www.dacoromanica.ro

/
/
Ao Ilk. w .it gel..1;trif
- . Icor

fotittilorirrlyi

...-e`f,s

iLe+prb LittconR"A ME a

.11144
tinnfrudf,111C19fts
Ci
-7
1
AvIS iinA4 unite : .---. li .
yArteE nlf /ILI! rrutpfii CE
A7m,--ndIfiLlItIJAAtlf isfailiC
nAoyetiA4111.1Cs-rrreic

Ad r idn Int 5 Trier..


moyfAn.r.psi iii.11 IT ,1%
.14,71 drain, 4

. fain W oolk

ptlitiptifitipol. C

EA rut t;t AA
C CdAylk.Crh 4,7 afit
nicrnotifts.ilAcah . gyyltif
011,14. C

ruMely,EAA
I.
.

t ipa (IA;
10

www.dacoromanica.ro

_g^4
4 rE
E qz. autAildr
firArriciA 1d14t c 6 A-rny

int rye

Hid (;-% Tiv41-is41/4.

"awl 41/4. AvA /IA CA

irrOtriNlitil CA C141

irt

tkAii en ecigar
i

etc4Tra'AtAAA f deg;
Tr C Llitit VritielC yr
poike+vA-5nAl,WcfrY
ta.5 it,CE MA:PA/A Oak(

gclizimm
INtillivire )(Glut rrri:F or
F

dtrirASfi riA5Cltwardcri;
rfris tetrf A Am itt DI" Mail,
tiM LiffttlEMM
a hi A 11
tun In a 2(rcrYis AAk
A
aid A f+C IPA tan -nal

www.dacoromanica.ro

PSALM IL

re rade- de ei, i Domnul


bate- giuc de. ei.
5.

si Dumned If
rifde-iii de el.

Atu-

nce grai-va catra inn'Oi in mania sa,


cu urgia sa smen'-

catra ei en manila
spandinta-va ei

tete ei.
6.

E* eu pusu sarntu de la densu

* (lipsesce)
santil inparatu de du
sfire &mu

pri-a Sionului mgur slanta a lui.


7.

Spuniu disele Domnului : Domnu-

Sa

vesteseu poi rine

lU dise catra ment


Fiful mieu eti tu, eu

astadi nasculu-te.
8.

Cere dela mene i da-tivoiu limbile ocinele tale,

inuturile

tale in sfr4itul

www.dacoromanica.ro

parte fit 0

riarl t

sr in mit I

PSALM II.

pman'tului.
Paste-veri ei cu totaga

ea din vasil de
luta zdrobi-veri ei

Paste-i

9-

cu fuste de fieru, a
vasii de lut frange-i.
1 a Si acmu inpratii,
inva-

tati-va toti giudecatorii pamantului.


Sliijifi

II.

Lucrati Domnului
cu fric i bucurati-va lui cu cutre.

Luoati inva-

I 2.

tatura, se nu can'va
manie-se Dornnul si veti
pere den cal dereptu-

Si .peri-veti

dein cald

lui.
I 3.

de snigii urea
ferectifi toti eeith
mideljdn-

Candu :in[ci]nde-se-va

curundu urgila lui,


fericedb
toti nedeydu,

www.dacoromanica.ro

iz
ruffle

11 if.frioz) ctrniA

ircv2,41)611,+ i Vir-rKA CIAF A ay; +11-11

1114
IVA4A/11'A.1141111,
7 'Ls
41111 1 A/twirl E-9

4.11-rb

1411 11,76.1noi1

rt Tri
rill
My itoiriffAll tigkiir;
Ic.rsui chitin

Kay+II iceir1/4 oin k-b-rtcor


pitlftter%Aatticirof tCyTT74
m Ion . Aar141itt.4upk.

Lfmk4c. et tilagrAttaigt

Attrytui.Q Cf Aqdy

rut .

tlift,ifiFt

if 4 Atff FRY

Adyl friA. tivi)rrit4E4fibt


iiritericA4(41? 4:zit 1 A Aa .
op

nrtor F eysimi

www.dacoromanica.ro

1131.44,7il 14
rip AD Ipy4JL
Ns'
.1.71r

2,1?': CM%

Air 334'44J

fseptIg
W
Au
aj3h.
iiIVVIT1

N141411019

kaiwidsd

ai

disa91Esirv,v)iukftvw
HIV JO
14
tilitIAPW

iSNPJ
AO;

,Y0.1111f1.1.W.11off

Yds-0419917W :101-ii

gii

-6-yraisiestiJiDaRdriiel
n7
%NV

4tir

Ira

TA ITV V 193-(111

"2711 'Ai

MIA-6) "j W40J./. W41.)0(


0
601Tre/XW3.131,504VU'W 1140111Pli

www.dacoromanica.ro

si4V
JSY

PSALM IL

spre,

111,

lest.

eselt

eta.

III. Cantecul lui David candu


fugiTa de fata lui Avesalom filul s'au. 3.

2 . Doamne, ce se rnurtira
dodeltoxii tniei ?

Multi scularl-se `spre

leulard

spre

mene.
3.

Multi grif sufletului mien

grdescii
:

NuP e man'tgire lui


dela Dumneclatil lui.
.4.

5.

Nu Taste spsenifa lui


debt

E* tu
Doamne, aOutoriul mieu 61
sti, mariia mia 0 inrltaria capului mien,
Cu glasul mieu ctr
Domnut kiemu, si audi-ma dem p-adure sfan'-

rrig,ri(?'

www.dacoromanica.ro

li(Hpsesce)
t6dositoThdic mien
slava me, si

budtd copul Mica.

strifalu, si
dein mdgara

PSALM III.

t'a a sa.

a Mi.
Si

E* eu adu-

6.

* (lipsesce)

rmji.i

a0iin

durn-iltu 1,

sculain di Dumne:cu

sculaiu-ma ca Domnul

folosi-mi

aoiuta-mi.

de mu

ternu do. 'nturreci


de oamoni..ce cadu
pro giurul rnieu. Invie
Doamne, mantolaste-ma

Nu- ma
in

prejurulii mitm.
Scoalii

spisc'ite-ma

Dumneclaul Thieu.

Ca

8.

tu vat4mas totI,
vrajbitorii miei

Mit cc vnijbcscli mic

in desertu, dinii
g re

pactrtosiloril fra-

,drobit,

,mt-ai.
9.
spasenile

fire

A Dornnului Iastc
rndrftuiria, si spre
oarnenii tai blagoslovenie
ta.

IV. Slay. In sfrasit.


1

durmid

www.dacoromanica.ro

edifAkinf
oikt,
tO,A4Ihs
tit Mot 4"-A4
cii" e 44111M AS frit eing
Tri.olt A

whim/44r a ./19AItF

acA/Fradyfikr 1111

Tuf

Ait.,IAA;iffili
itAAK
riaithipArfrtletS: 6.1. f
gepTITtAll f AotA

14,44.!

_bassevivit e_Liy .

IC ri
m OW Ali IrT5Ar 14-ra-41.5H

tsfacf&stimaiii UMftII
44/EILI ft- Trr : bnItucieti
'Tx. mfr.

Atm

*.s

9Au It A 0,1 3 +ja


14741261 .43yAkc-rrf

HpAtLitt c att..
LJAME altar-MU
FUf-

11111(

iiit

ts,CAi..j.,c+r1/1/71

www.dacoromanica.ro

ri

, A .

lc %um iirAd Wit1,14_,_


ji'At t IV tcfA4Ahl.

itlytt

mi.tVIAII-9) 4111%ty if (fas


9s1 a ii AtA A , ..44-C t tgi r

1' turrintiCdVvlekilMit
z
A )(Ail FAI.3 i c mk--1-n,

crk, 141k-it-a tiltvActs.


an ZIA.% ezein itisz pk Tr
.......

.4,
+1

rtiti,rv it s ay crift440
alb Af ft f igETILIti....

(Cab

fo-C70 ter f Af apiCo


_6 um
z
((Limn iiin
tr 0 1 4 1 rivid fil
III ticAtti ri Li tt til%14 f!,rtioc
A

A
iiitairrirtli10111,C
Car

ci7idriAVigiiiittm
icrh. ty720(tM4fd IV% TIM

4. ft fc)(4) Ailrbtel.Altilliic

www.dacoromanica.ro

PSALM 7V.

Cantare lui David. 4.


andu kemaiu audi-

2.

ma Dumnedaul derepttltiei miale ; in scrabi .tin'su-mi-ai. Miluiaste-rn, asculta


rucraciune mia.
Fi3.

intnt screign2

si ascultn.

ptul

ii

candu greu enimosi 2? Derep-ce iubiti


deserturile si s.)-

cu grcu
deferh7 si

cotiti menciuni ?

i se stiti ca rninuth

4.

Domnul pre cuviosul


sdu. Domnul audi-ma
candu kemalu catra
insu.

Maniiati-va

5.
I

Fini

enimosti 3 cuviinsi sul

www.dacoromanica.ro

ca nhiri
prd podobnicului

PSALM IV.

fi graiti

si nu gresiti, e ce

intPanimile
vo. . i 2i, patun7e

graiti in enirnile
voastre la straturile voastre milustiviti-va.
Giun'gbiTati

6.

cumandare derepta,
si nedejduiti la Domnul.

re% l7n%

ii

opond I %n

Multi graira: cine iveste nuao dureata?


Samna-se spre noi lumina fateei tale Doamne,
dat-ai veselie in enirna

ban! lama

mia.
8.
untuhl

9.
si nipsaiu

De rodul gramlui 1, vinul si untul sdu multi-se-va.

in pace
depreun adurmiiu
si rapausu.

I 0.
1

Ca tu

grainlui

www.dacoromanica.ro

mit

/
,
11/

f'f

rreicp9/141111A4/141/
d 0 ArrrEVAA C-rrif417011 /
iftl4IIfOA c Try GsviiIingrit

Emir ai,ic. 1 id dri4liti

lanovA It,A 9 (TAO-rm.:4s,,

Ati1g114 freApifiltiA441.e.

A 4 avtin r hic_pevAin ric El


lirkiP /12(A ulytrAIALIA .

CrAiyitiAcCE/CriptiplA2(
AtittA4
441-114

+Alt Q MIA f4T(F.

a e c IA t,,e. ritiis

ist A _eV, 4,,,_1_, co IA1.911.154l.


A ay. ft ilkum:441r111414'Cr
-,

4rri'ff

(fru XI treC ta A
41 rip I Ortiefill5/1".A.Wfd
1
ititit",..ic rut ay C. gsr-Arrik

www.dacoromanica.ro

10

/ 57

_6114Wtt rry E yi rh
eadteiC 4.Vet iii riet A ft . ,:,.

/ I . C +477, tuft . t.C7; rrr ffrA/+


e kp4fispmfAvr,AEcotra,

.--,

..,

twifiERI .fILKArt

f trfivirkA4A; FAME
rrif
Xrt ,ae F
Gitetipf 4 rreis if A Truly
C

i4470/..111n4ttSji1AWIW.
idicietriAc rani! F 4"

At

Id It Ail"( f /. Act hi 'TN ti &if


rAsieghtsifeq/S ,
MAC? 'frA,94C,TTCAtifis 1,414

firnAJITA iliffsiAS,. fa
-1V_Ir/16,1t,y
A94 141

ma e

11

r914.

co Wet CfAf ma, VeZ

www.dacoromanica.ro

PSALM rv, v.

IQ

Doamne unul pre nedejde

spe viSovainta

V. in sfr4it Cantecul lui [David] 5.


2.

Grai.urele mele socoteste Doamne, Inelge kernar mia.

la men-

3.

te glasul rugaciuneei mle, inpratul


mieu Si Dumneslaul mieu.
4 Ca* eatra tire rugaiu-ma, Doamne, demneta,

fa (while

(lipsesce)

auIi glasul rnieu.


De-

5.

mtirta sta-volu rai-

ntia ta i vadu, ca.

Dumneddu nu va faralege tu esti.


6.
Nu apropie-se de tire ha-

www.dacoromanica.ro

D. .

et,

nu va

Nu se apropie cle

II

PSALM V,

vord ji cAlciltorii de

clianii, nice von' hi


in lege callatorii
raintia okilor tai.

ldge
intre okii mi

7.

Ura's toti fctobath lege, piercli 1 toti graitorii


ru

menciuni.

mineinofi.
Beirba

Barbatul

8.

cruntu si haclianu
mi agonislite Do.
inn? cu in multila
meserenii talc in-

spurcciune-i Domnului.
9. E eu multi4 milusti-

neei tale intraiu in ca-

tra-voiu in

sa ta, inkiru-mA catr besreca sfanat

a ta in frica ta.
Doamne,

o.
1/1 derep.

pleca-ma la dereptatia ta, dereptu vrafrnasii miei, derege

1 ciercli

www.dacoromanica.ro

-..

KAA /ngi.n . nnii /1,111,4i.


zs .,
..-14.'.AlkIrli
--,IVTAilitmo01,1
/ r -.,.

fl:1 ft Off TA CZ) ICA I A cs 9 II Tres .

OireNAS,--rtiall II 4.eitc
.. /
/- 11-",rno
i

/
r ill 13 qt IPIC Alr1,111 . 1( E",

,
timatillr fAkiirrioriL
i

I/

...

.
e-qr4:-rra,
rcli kin Titrill ttAil KAAlk nr
C 211r's
15311/stf f vairikr.#

MINIM an
F

1;9 1.1

n A d/c Tri n

cif egGiA.17..jkorrrpolicit,m4

C4Thi

nit drir.
si.

in fit,,s' I c irk tit CA C+1Anleis

irn4.+11 n 'CA riT4 ME /


rVilkIVAAAXAAMr

nir4

InArqd 'Ty fr-C Troia r rA


5k47441AllinAtiee fi

www.dacoromanica.ro

fs_

11

12

4rvir t0-,fur ti- nt


it'AACIAA
-,
iclAtidirAtMEn, ts%. ock carAae
.

'

AophAviw
il

tut AAAA o ph lAff au immil/...:

MrA oAttlitimivA., I c ti//


e

rprilit A5/ A/A cif k 1 A ti wit


McitMcpu-rkilitimsvps

4f IfifiAd ftt4b% A'. c F


1i-4/5.NAlri trICIILErrrEAf
CA Al .141nAAA

4 rruiS
lif lilil 1 A 11 eA0 116 ATM-,...SH Q

its ti

ittitif

ItiNurii ill 5.34, AVM


tariff 1 C 1 At trAff .CErra

(tenaf , +11frtittrpcird C F..


F/A7M:2(1111/fi l 1 C

ti Of Artbiti %Ifni 1 ilitt,ti


77ti . Jan ecit4 or,4
T7

www.dacoromanica.ro

12

PSALM V.

intre tine cal mia.

II. Ca nu Taste in rostul


lor ddevArn, in* e,
nima lorii desertu.
Mormantu' deskisii
grurnadul lor, limbi-

le sale se slail.

*(lipa'sce)
deiartd
,

cit limbile 711p/d-

aunt.

Glu-

I 2.

deca lora Dumneciau; se

lora Zenlii

cad dena cugetele


sale, dup mult
necurdpe lora lepecli ei, c rnkiiiar5.-te

tie cuge.. :
durA mte/hu/ii

necuratie Idpezi, di

Doamne.

Si veselir5.-se to-

13.

p nedejduira,se spre tine, in vci bucura-se-voru, si hi-veri in'tru ei ; si se laud[6.]


1Marm'antu

www.dacoromanica.ro

upirvaludii lir
vecii

PSALM V, VI.

13

I 4.
dereltulii

cu tire iubindu numele tau.


Ca tu blagoslovesti
dereptii Doamne, Ca cu arma
in buna.' voe curunat-ai
noi.

VI. in sfrsit cAntriei Cntecul


[lui] David. 6.
2. Doamne nu cu urgila ta oblici mene, nice cu manila
ta pedep'si mene.
3.

Milu-

iaste-m Doamne, ch slabu samtu ; vendecd-ma Doamne, ch


smen'tira-sa 1 oasele mele.

4.

i sufletul mieu
spmanta-se foarte;

5.

Intoarce Doamne, izbaveste sufletul mieu; man'-

urburd-se

tu Doamne, Ora candu?


spLifte-ma

smen'tira-sia

www.dacoromanica.ro

1
1
tibia sitos F
ity Wain
0 f its
.....
-7sit " <2. ...

Amiga
/

if kmatesA ti NIA
.--,

S.

lin a.-7

-6f r I rni i HAI( t . Kill (434PM


i I11
c(11114314-q,11!6t714
it co
41ft r: .-....
INP_Will ft t CIA
4.

4.

.,---r

rA

-ca--,*

g----

rrrra fie 11 iCrbrnt ic,c111111 . S_.--

lertlroitenalA rad arm


stKA4Fic(F 1. .,titea ic
/ 1rAVAI1114
tiguribErrc tlyvl f a r Ai nAr
AIte lt

Aifif 44-1c4 ttirtack4 sr )(CIA

rili. g irww2Ams..Arifia ,
CAW tinift peIC cApol C F Azitsar

AF _Wit Cr+A firileAtii,Er

crreiiVArrini C E+U ilaqf


1.1.4 ft i4Aarri it A S fiq, (a
uz. ,..., , --F-7 Y./

lk. (Ana coAfilEMI it ZfActitt.,7


iflf Cr4NAIrcirmrel'''. Avail

www.dacoromanica.ro

14

TrrvrAvis4 a4fri-71r
..,reutArd.ici-htarw
.4vAti de 97 mf iirzslt f Haft

pf7 faiiiirlfirtf lien cuff


18f1e1fik14iecmfr11fs

/;

CirCli ft ti iiilE AtykAE _win


AA Atit,

tun 4 kart dour

c nit AirrrlieditaGy: fc'144


(sr6 At ft it tAftikAf 5.1fa AV

C f Ct

ITIWt idE ioyArik


firrrtt C tip atrLiiie -(1, 144/
MYEI Li f iv 1.14. AM' 04
riff 8149K AM Vfl Attaie 11 di,

isi7F Aori Q1. itifiAwA4me


tif Totitt4147:11111k fiti

+,11,15,Vie . (--Liciffili

ilytelstArkili ffie ft Atit'AF .

www.dacoromanica.ro

..tsALM VI.

14

tuiaste-rna dereptu
mila ta.

Ca nu e de

6.

in morte a pomeni tire: in iadu cine ispove-

ispovedili-se-va tie?

di-se-va tie?
[U]steniiu in
suspinile mle, si

lau In toate nopti


stratul mieu; cu lacrmile mele asternutul mieu udd-se.

micu cris

Srne-

8.

nti-se de urgie okiul


mieu; vekiiu In toa-

in loll'

tG vraj masii miei.


9.

Delungati-va dela mene toti lucratorii 1


farti lge, c audi
Domnul plangeriei mac.

lugrfitorii

www.dacoromanica.ro

fercdford

Du..

rug,leilin,- me.

15

PSALM VI, VII.

o.

Audi Domnul ruga mia, priimi.

De &Ise sfiasc ii. si sa se

smintdsca toti

I T.

Si Sa se rat finer.?

De se sfilasca-se
si sme[n]tsca-se toti vrajmasii miei; inntoarca-se si rusindi-se forte curundu.

VII. Slay. Cantecul lui Davida


ce el canto Domnului. 7.
2.
upovelescii,

vi

spiilfle-md

cronitorii rniei izbavste-ma.

izNiv6stc-m5

nu
sti rap.:sc
De

a se ispisi

Doamne Dumneclaul mieu, spre ti-

re nedejduescu, man'tulaste-ma de toti


3.

Se, nu can'dva
rapasca ca leul sufletul rnieu, nefiindu a se
izbavi nice a se mantui.

4. Doamne Dumnecjaul micu, se asu fa__

www.dacoromanica.ro

,,,,......--

15

iinr6tticthAt444AZAni;t1
mil . illi C 1 C+1fAC 1CACCE
Wit
-, C41 E mitt gc'e Unita

r-A.

11 ft g fp rdiArivill iti AM en 1,,


rtrrro 4 6%, tiv,T C fli.I a ^Alan

/
I
nit Gil cfku drt-ti 1(1417#
A

ta

C.A :.ds rAirilfly itriir


_...,,,,

rit .1 f el( %CITA lAitigAy_ 5.__


4.

jcfiiiiiti

vA2t;4firrrti
41(Cri

ft rittstw,rectrit. Aoirkt

Trrg-Aiff AAA . .6 f rue LW

fa fi AA i74 - A Ks- -1
arkifitItAr. . ctri,f4c-Ariml
"As 114 tr ICA. KAM KC K.+Af
ick . _ z
a
/
nTrAti 1 e,. X ni +
Iiirtb7
i ef
r ' r .3 ti tt T n 0

i
Akienefil-IfAICEAA'Arirrr
ilitrit IAA% atritilie 2(e EiviUdill<H

www.dacoromanica.ro

16

/
/
II IA ( in A . SA OY g 'Aga
...,47

rs...yfip firTMATnE4.44%114

are i 4iLlyall,A1
n4i 441/rrT INA fiA416-61/
A4A

-iy: c f ICA

.Y1 isi)(#114

qztototil;:rAoteieri..114forchic.
iAlf aAitra p 64.144114 (YAK
CY+ A f rittrAttis41: AM el

--

iped if riiC Wm Cyr4 Zfril.

friy.A421
/ I ttrukcomA
-.
, .
.4.

iunivirpf i A14.9A&Kt"..*
;FE' AMC, . 4.- al I eliifti E ICY
I- . -.'
AVM MUM

Nfici

rirr4- C +11-1101;14141 it;ii,


fl-Trit . Anti c K 0A Aqi

I.

nThf

iiiitiviOyltelnc261tItIf

prk-lfigic a Ian crASO

www.dacoromanica.ro

PSALM VII.

16

cc, Casta, sau Re Taste

nedreptate in mana
mia ;
5.

sau se aju im'prumuta se-rn dai mie rd-

dereptii rdu sa-mi dai


rdu,
de Sri cazil

u, _se caclu arnii de vrj'ma5u1 rnieu in de[5e]rtu.

6. De &e rare arnu dracula


sufletul rnieu,, 5i 5e
aziung, 5i. _se calce in

parnntu viata mia,


5i manila rnia in tar-

fi slava

me3

[nit]. bagl.
7-

invie Doamne, cu
mniia ta, radicd-

-te in sfr4itu1 dracilor


fai; i scoalh-te Doamne
Dumnedul mieu cu gice-

in cuntlitulii
cu zisa

re ce ai dise.
8.

Si sabor

zbor ii

www.dacoromanica.ro

PSALM VII.

17

de oameni. incu[n]giura-

-te.. Si de acia pre* susti

* (lipsesce)

intoarserd-se.
9.
oamenilorii

mieu mie.

Domnul criu-

dec oamenii; &deca-mi Doamne dop derep'tate mia, si far


raul mieu pre mene.
.Sc

Jo.

se -sfrasascA raul pacatosilorti, ispra-

Sg. se czimple

ispr. .

vste dereptul, ispititoriu in* tnimile


si zgaurele

* (lipsesce)
zg..., Dumnezeu de-

reltu,--I i. Ajutorinifi mien de Dumnezeu ,

II
I 2.

[de]catoriu dereptu si ta-

spisitoriul

dereptii cu inema.

re si in lungu rab'datorl'u, si nu manie aduce in toate dile.

si nenuinie

in toad zi.
3

IA yeti intoarce,

Dumneddu giu-

St _nu

va intoarsetu, arma

www.dacoromanica.ro

/
/
MO AAA f rti-fit
..7

--,

17

411106 pi,

nif . ill Key


, iVi lAr_le

1 4-,

t Ca

3 firrro ti 17 C f rb C ENft Vie


6E,V4CLI4/14itilit . illidil,
rfrAmttiki141 iAlorciNIA, pirfr-7
i1

irtim,ri-AAA EDI +1-k (MS


64S b"Atieii-rffilnitter Cf
Cie+ ilitmcurAs
ervidicinA
--I
1
i i
ilierrtil
11,4.
lArnolusi1ito
IC

tirfrififikilf I runty ticulti


rfunu-d91ts4.z. 6 nil AA itAF

ou<r.&oinsf Aiiiitiri Mitt,.


( c .-A-Fri 0 ro mil f nm16.itter4

I" ' giliiii.-A 6r firl/irtel siA/41


M4,1110 a Illit 11 emiAteit (me
,iif Cf... rig)(
It_il,rrto A rrif
HAS+ firms 46.. c f rne, itir-Ati

www.dacoromanica.ro

18

r
cALM A tit Y911 .

it rwitisX/eig

4 Ko4-34,Arsha1n Per. ini;


R`
--,

la tut Wm 11,1% Cx Keit. TrvA EA,

tfilf.moenctieti
. crAiret
I 1-,
Tr"- ME CAM A 1 r

it Tr roA

ff +Alt .A4F itureK ArtArtAle

fif MAT 9 MA Tiff -IVIE

r-042crrk ft wet +4.

f+L

felC/Irk lit1 !Ter% ir-11/0"'

A4,fwnCrA ,ry.efk
2(41/4.

11.1111(:!

A itikl E +4;ff .

artioAtricfcfArpykreA

Ad C Elf f IVArfkAd ,-11101


C dpI (914111trii tar 115
ri radirr A ii.Witut
NyE . ;lend s frep etri/Auc
rip 0 riNts.161-441 f Efirri

www.dacoromanica.ro

PSALM VII.

sa va ascuti arcul sau


incora i gtd elu.
14.

15.

i intrinsu gtita vasele mortiei, sagetele sale arclatoare face.


Adedi mai mare nedereptate; ince-

pu* durre si fece fara lge.

Si

grIti

.fice

* (lipsesce)

l'Afau 11-

6.

ma si sdpd, si cdu in groap ce face.


7. Intoarse-se durria
lui spre capul lui
spre crstetul lui nedereptatia lui destinge.
18.

18

Ispovedescu-m5.

Domnului dup derepta-

www.dacoromanica.ro

ce fece

deftinse.

PSALM VII, VIII.

19

tia lui, i can'tu numele Domnului de susu.

VIII. In sfrsit Cantecul lui David. [8].


2.
p r e totil

mare freimset/ ta
pre mai susii de

Doamne Domnul nostru, ca cludatu e numele tau


pestre tot pamantul!
Ca se luo mare cuviin'tn. a ta pre asupr de
ceriu.

tznerllor si

Diln rostula
tirereiloru si suga-

sugtori sfr..

torilorul sfrasit-a-

3.

laudd; dereptu dracii ti sparsesi drai

cul si vraymasul.
4.

Ca

vddu ceriul lucrul degre-

teloru tale, lura si


stlele 6-ai2 tu ur'disun'atorioru 2 pal

www.dacoromanica.ro

-,

.....

mrA 4 tirzeLl KAM-rade


Ati tit t liglItTki

c1c2(:47 42

Ilift . V nu i aittirmft

-.--

netoftlocmispa

rtiS/ et ovAit
i I Eitirnqd
.
EC rril frii; nA Atm a vrX -

f(

CE 44 f as Ai 4 ii f

ti *yawl

1.10-1ArrIATT ',Ma-net-1y
If fl It sitiffyi d'aS crnoViik

map ii Elmo riatic*IS


TirdlitlAor( 4eninn-E4
-;1A4 re; ...A? F irrIqf 4
1114 Trtizoi err TA IP'

(K1111W

ifkunt A p s_ltix4,44 4 Jar. fria


VA )4#-tilislin ArtivprArkil 1
in FA 0 if rrnAAt 7 it.rptiutt.
CrnekrA E Au r m 4 trn r ok4rsti

www.dacoromanica.ro

19

20

rnii.11 hi cm 1
il.Ther-L7-11- 7

no AA II el CA 2c-C 41;0

LIAAIria7t1 tal% lILJII

A Y+AllirCluidpUrrui ii

-4ArtdifftuitctinrAfa4
eilftivf 11 yjc.A.111%
fah tcr-i ti tic at I 10(1114
TrrAft 'Atkt.11144ft

Crirmilip(ApiptiAorY
rn-4 A I

rild4rn fCYnXcl

tiCentrartIti

pfAEZi.
OHM ulinfivotimoi)t1 il-111

ta firtulA lamMt 1j 0 FY.


MarlAt WILSAdy7 littlrlf

to.HAftiv-ifit.4k-ripla

f ttAIMA f lee n idii4fArie,*


ttotarfOilmtif iff itrnVe

www.dacoromanica.ro

PSALM VIII

20

tu.
5.

Ce laste omul c
pomenis elu ? sau fliul
ornului c cerceti 1 ctu?

inmicsinrat-ai

-all

elu cu niskitu ceva


de Ingeri, cu slava
si cu cinste cururat-ai elu.
?

8.

9.

10.

Pus-ai elu
spre lucrul mariloru
tale;
Toate supus-ai suptu piCoarele lui,
oile si boi tati, si
Inca vita campiloru.
Pasdrile ceriului, si pegtii mariei, ce Inbl cararile mariei.
Doamne Domnul
nostru, ca miruratu e

1 Ca cia cep

www.dacoromanica.ro

Inca p'

PSALM VIII, IX.

2 I.

numele tau prespre tot


parnantul.

SEDERE II.

IX. Slay. in cap Cantecul lu


David.
2.

g.

Ispovedescu-me tie Doamne

cu toata inrema me,


spunin toate ciudesele
tale.

Veselescu-me si

3ma Ibucuril

bu[cu]ru-nie de tere, cantu nu-

tau de susa.

melui tau insuse.


Candu

4.

toarna-se dracul mieu


inrapoi, nu potu si pie-

111.1 /Wu

ru de fata ta.
5.

Contenit-ai

6.

Ca fap't-ai 1 giudetu mie si para mie, seclut-ai in scaunu, giudeci dereptateCuntirit-ai lirnbiloru, si peri necura-

fep't-ai

www.dacoromanica.ro

........

KV:444M rnsAl-rtf !

travevightiar
-7

litfArk ri--,

CV (Tne
CAA:11/41A

1. jai rn f Ale

-A-

/re A thE C rcifi0 1 IleeStifri: 1


tv /arta Anri 0,AL 0 IA440/1'47
"Z

itC

fart to modirm MAME

Erttill .

1FAI ticrYAIE lint

6' ri lit4 Win,-. 1 i arriiirstr

me Arm% YILCYC I . gf/414X


irnoAdr, tviCEMAic 5 Alma

*114af r7 riXriorriNitlitniaS

IIME +4.1.1A1 1ack1irrt4 Kra Al LIX,147 aitira


.0-rhfrile a illeg5Virrriati4IsKA
Kfivfirtfty-Ifetttikt f I arnii

Kr

. fro,finial num An
. Ian Illflin fi 11014
ff.%

www.dacoromanica.ro

2f

22
tuff Lw nitA4FAE FAX ct gran

rnititviKICK Ark MIMIC .


610.1trievityClCgAlfiri-k

eMEAEIcl rr Aft gun

linuivitthenffild%ef
at flundA4 tivrirA
Ckip

r W14iptta

4TA /414.1fLE
41/4-11110,1%, Li KC

rvorfro Kid

icAittga

1 *Jan /wile fa

"r111-44

rirdasiTTA ANAtt,v14E f
MITATTU

AllidV (VA LM

miffs AeilkySIE Frralliktim


itoteig-%for+2CyfttlEitftger
1 0( A

If Ayteradiusff

Alf girt AiETr tivt_t


Witt( Orlin' A AC tc%4,

www.dacoromanica.ro

PSALM ix.

tul, si numele lui curnplit-ail in vcul vcului.


Dracului scadura armele in cufm [pa, si
cetatile-i sparses ;
peri parnite Jui cu

suru.

lui patrebie-ai
in nfeu ;din ve'en de
vica.

cetatile sp...
pomena lui
cu sunehi

Si Doninul in vcu

8.

laculaste. Gotovi

in giudetu scaunul sdU.

9.

22

i elu giudeca a toatoata lum in dere-

ptate, giudeca oameriloru dereptu.


JO.

fu bomnul_ fugire mese-

rului, agiutoriu in dulce vreme in grije.


I I. *i se upuvaiasca in
1 nuplit-ai

www.dacoromanica.ro

Gat?'

23

PSALM IX.

tire stietorii nume-

tine eine ft*

le tau Doamne.
I 2.
Domnulii ce vie

Cantati
Domnului vietorii ln Sio-

nu, spureti in limbi


inGeputele lui.
1 3.

cersusi

Ca cersisi saregele loru


pomeni, nu ulta kiemare miseiloru.
Mi-

1 4.

ldiaste-me Doamne, vedi


smerenia me de dracii ,
ce radicasi-me de
usile rnoetiei.

dracii miei

Ca

se spurau toate laudele tale* in usile fie-

* (lipsesce)
.

Ca

5.

ei 1 Sionului.

fido. Sio..

Bucura-

'1 6.
Cufundani-se

mu-na de spasenia ta.


Intinara-se limbile in pefielu

www.dacoromanica.ro

fitlietilopinaME

Aft gitKeitif town-rAgil

*447 S I erria rttc


tar. CarrEir-Anget
a

5tgrainfitisf.t6. taw
r"iwi witcri itylAf A4X
rreAtf MI. eirirtriAltiee
ittArkAtiluitnAorrAmi
E e H.S.
A airikte tA4

emir etZIAA

!co-.% ikletiVA AIM M,f/Aif

OUAf,i4od.Lllfl .tiA
Cf enxii
Arm AAX,Aft
oitrolitAE +14
/14relsura Aoy
AE

Mardi-AM C Tr
f rtrri
Cf A "sniff-16w

llaTil airs

www.dacoromanica.ro

24

Ele +4-1 e

tw.r

d 'CA VA Crruil El CsatiCE

pni.AfrobCfriltriottlfActs,

iturriKtrr YtA ern

iitte4E114151A

11/1

NV

rciffaiidricfliwar Aoff
CArtf7Af 17i ef reA it;;Xnts

Colo Trildr-rt4c I a Ofird

rnotti iii4-rrier
Tn o

Attl" 71 AE1 f dr

pia0 Or. km rqatip

44P 14-17,14nAt4rnitiliXl4rn4
ad 4)%riAttri-c..Fiik. 0.-Esilit

rk Maul fellAapYei2(11Arti
11

1t

tajr 4.

.7t tt frit ft s_

BIEWEIF eir
efdriffirikijIdd

Int ceLifrtvg. Cuptilirtf

www.dacoromanica.ro

24

PSALM IX.

rire ce fecera, in cursa a6asta ce ascunse-

in pagubd, in

rd legd-se piCorul loru.


I 7.

St[i]utu iaste Domnul


giudetu facandu, intru lucrul m4riloru
sale lega-se pacalto-

Stiutu-e D .
delete manilorii

sul
8.

Turna-se-voru pacatosii intru iadu,

toate limbile ce ultara Dumnedeu.


1e

Ca nu para

in cumplitu ultatu2
va fi mserul, rebda-

in sfnifitii

re rniseiloru nu va peri path' in cumplit 3.

in sfrd,ritii.

In-

2 0.

vie Doamne se nu invratoase-se omul, se giudeceI

nacatosul

ultato 8 in umiplit

www.dacoromanica.ro

sa nu se invratoasa
sa se judece

PSALM IX.

25

-se limbile intre the


Pure Doamne lg:e datatorin intr-ansi; se in2 2.
treciqi in

In sfitii ce

ntelegd limbile c
oarneri sdntu.
Dere-

p-ce Doamne statusu departe, trecus in dulce


vrme in dije?
23.
In trufa necuratului incinde-se miselul; lega-se-voru in 'svture ce
cuget.

Ca laudat'
iaste pacatosul in po-

24.
,

litirile sufletului
sdu, si obiditoriul
blagoslovitu.

25.

Interit
Domnul pacatosul; duph

I Wudat

www.dacoromanica.ro

Vs

CIAnsttA14,Tryfrrutpf
ineyfiftfArkielp rirlrvna
ro.*.ir t Tr A illUH . C14,
rti4EArkr% Aust. i At te rA

iii 4A4Tta arrri I AF 11 f


rratillytif errant-41A ty,
no iiirrirE .

rrrpFairp,rif

atikAtE4Ler mg E .4,..TY
+4 tifffilATETVAVII-Clati
4-1

61ii C f Ain um Avf . A f 1'4

Cf go fvf4LcaUirteisflf,

(fry (rnil . ILI Al* oyei


keTTIT rat l(r1

m4

a*14

putt retAfcr+ornktik
.
clX Lunt.,
ErnAtund fig
EA

!Mail. +Hari eiffina

.4144-11 r VI Ind C 44elyperra

www.dacoromanica.ro

9g

r.. '
nit/WV1w itlyikt

iv.

10if pi3
3.
glean-14/MP
14

tr.;

ludo' pi.)si v3i.:4113 3 'a


fp, d tibiA v i v Ti;n1-4,49
Eut vew.yhi +00;3M-a
jil-pifr 1 v) il Wu MIL i4l3

i iv
PITY+ APV D-11,311iPii 1

XIIVI7WANI igNili31 14Pia


S" f:ShillirOZH 4 iitlin?VW

la Mirillft03

lj13 LO 31 1AIL

rrinfti4171
yed
.
gi

?.tlYa.))V. WV ,,Nr..oAW3111,

I'M'

41311,9d11VIJAPV Jild

tillAWstvuTrTA:s, Ivry

our.,

iivAttAa vs wAvv ukir rT7 14


itLyiki. tAirii*Tildu
1/131

!I- WALL, vt.10) 14164

www.dacoromanica.ro

PSALM IL.

96

multia mAniiei sale nu


cere.

Nu Taste Dumnedeu in-

26

tr-zinsu. Spurca-se-

-voru caile lui in toat vrmia; lua-se-vor


aiudecarile tale de
fata lui; tuturoru
draciloru si vence-va.
27.

vinge-va.

pise intru inrerna sa: nu

se rdica de ,Tintu
si gintu far reu.
e blstemu rostul
28.
lui, pliru 'caste de amaru i d liclensiguz;
suptu limba lui munci si
durre.

Pr sede in l-

29.

untruris cu4 bogatii,

sua-se-vor

hnileisigu 3 lardturi 4 nu

www.dacoromanica.ro

de nuid
i rudd
Cui e
hiclesugu

27

PSALM IX.

Intru ascunsii se ucio'd nevinovatul.


Okii

30.

lui spre mseri caut[]. Latrg. intru ascunsi


ca leulu intru ograda
sa; latr se rap miselul, se rap miselul se-lu

s rap6sch
s r'6.pdsc

aduc[A].
31-

Intru mrja sa
smerste eh.i, plecd-

-se si cade cndu vence

cnd vinge

miseiloru.
32

uita D. .

Pise intru
inrema sa: ult-1 Dumnecieu,

intoarce fata sa se nu
\raga Ora' la cumplit.

la sfrafilii.

33.

In-

Invie Doamne D.. .

vie Dumnecleul rnieu se se r6..dice indr_a,ta; nu ul'ta

in spAritii.

rnisei tdi Ord in cu[m]-

www.dacoromanica.ro

.2 7
sa

. rrt

IS

Clcvfialii
C* "Ott
4
/
"P

r %et Sri (to glArnry. CAritt


A

Tcry\fiwtrequi rf4 ISA1

rapris1-npricicyr_tain
tctIA1 4 AV.t.rniivgtorwric44
IA C etritaraimniiit
C4 . A
Ai% c 41-KramtuaGiAsetA
Aii:;N:1-414.4114c141 C7,1
1671
CAlf friar! eAve

rat

CI LuntOM
eaccifitiFIE
/ ..,
/
/
mitagfelittla dbeSti c
7741/4.11IA41& dietrura*K .

+rnor-it +414e4Cf rty:


0451a fra;!daitittarrAiivi.,
g IF et,rif5 I get Ye ke
1 cfrz
11ttlkimal4 .tadtArr4
Autumnal% ttrTIA

www.dacoromanica.ro

28

17.1r

FIA Hine. M f 1 fiZili 11


rim r ell ifyrirtirS EI .5 ncE
*rnio 141 f Aid cot, nr-dit
1 ikfiF 4 gip tt rilrroVig-

'Flansii
/14m atrA.Y9n.ci

it9 MAIM it +.1.1.4..iwa fte,r,


A f fil 4 AA....4:1:EAri CArrire

ArtikSrf fie. C. AVM/IOW

+7ti Veil, mord . +iiiii.


pt &IA Edf rriAlifrArnocr
A oy Aim n ArarA ayj
f e C WS KA rrri>A6V:.

itiilitriricil As St 1000+
niriCi1/49 Afc a erer tt .

rgligiAtt-firnAFAFfiL
(VIM 41 1 1 Aiiitcy II d ITIV....
1WW1( till d fV.Yr tiT91411E .

www.dacoromanica.ro

PSALM IX.

28

plitu.
34.

Derep-ce rnanie
necuratul Durnned.eu? Dise

intru inrema sa: nu va


cre.
35.

Vedi c tu durre si rnanie cauti, se


pridadit fie in rnarule tale. Tie Idsatu e

pridgclitii s fic

in mnile

mserul, sdracului tu
fii agiutoriu.
36.

Frhin'-

bratele pdcatosului si hiclenului;


.cre-se pacatul lui
si nu afld-se.
Domnul in37.
pdrat in vec[ul] vcului;
periti li[mlbile de parnantul lui.
38.
DO.deraful
m*iloru audit-ai Doamne,
gi

1 Fran'ti

www.dacoromanica.ro

nu se aflA..

in Weil Si in Aniculii
vecului
laniia

29

PSALM IX, X.
k

botovir inremiei loru


socoti urekia ta.

gatiri inimiei

39.
s5. nu se adaug

aca

sei se rn;ArdscA.

Se

giudece a seracu si piecatul; se nu adauga-se


dupa ace se marescd-se ornul in parnantu.

X. CAntecul lu Davia. io.


2.
lacnia,ste

in Domnul upuvaiiu cum qise sufletului rnieu :


pramandestel priin co-

prein

dri ca pasar.
3.
tei t ird

sagdte

2,, cucurd

sagerte 'Mtn,

ni

int...
4.

* (lipsesce)

Ca adeca pa[ca]tosii intinserd


arcul2, gotovira sgete intr[u] inturerecu.
dereptii cu inrema.

Ca ce
ai tu -sfrasit e* ei sparsera; dereptul ce fce?

5.
1

prnfaidqte 2 aocul

www.dacoromanica.ro

Domnul

-.

-7,

roman Li firs4.1 IAA I ft!Aorii


C6 K6-Trl KZ/Ft( Y4ETT4 Cf

IthiiiptE 4Cf4lailliirr14E

if4irrik cf a KAtilitgCS CI
_errs 4lik Cfm-, elk Cm%

C.FLJA4Vv.+TrIAMFArrig:4V-411
Trifitv4.4VE-61S-bh s 1 -*-..2.
Kir% fi td 10S5 a

.T

-,

i /

I.

co eg Afrnrt ileAWilli-f a
TT filAtTh Hp-kir far:41/44rd
Aptly A CiAtiberk iclaikt
(COATirint a al tk.4L-Ktierle f pi
---. It%

itsmi.. Firms an-1


ti0/dt*
friE4Ir1il,.. ilTivvitit-pwr

littyff ril1 gnirVif4f fA44 ..zyz-k ff

inm1C+11-leiiiherraf
pal 1410 ft rr-rnylf +-4-1E,giri

www.dacoromanica.ro

29

30

ny's-% C 44 f Kit CO
Trc rm CA . 15-4 ii.;:.1 1 ills cm(
1- -,
h
C. - - i
I A -F
diftiKA41r C)tri I. itA ay Haul
rn MICK +in a 4"tfistino/
ft/1%114ra canutrit rAFFE
i hi
.
n rrOfftE tap% ail, 1111

cuSifil EOM III alinit, Ilf


MTh Kni44111 Ci4A i an"'
etate .riAa-de-itrifiriThicl
in WW1 tair'CiA cVgal n a

iiii

.iii el gl

sAirof rrAtr

flifClCit+tiAala&3,691e
fair ebli4/7 Within Arnit
it rr tufa ._ty r e *In .114r

+41.14iA!_t:e-, C.A A Vcrrf


1414A4/417611 7 11
i itiemehitae f IL C IcA5

ri

www.dacoromanica.ro

PSALM X, XL

intru. basreca slab*


t5. a sa, Domnul in ceriu scaunul lui, okii lui ispitescu fii oamerilo-

beselreca
Jul 3:pre m "pi cavil

spnincende 1w isp...

ru.
6.

Domnul ispitste dereptul necuratul; cire iubste nedereptat ne-

fi nem .

nAvidste sufletul

nraste-sii sufi

sau.
7.

Ploao spre pAca-

tosi curs5., foc si va-

pae, si duhti bure par'te scafa loru.


8.
Ca dereptu e Domnul si dereptat
lubste, dereptii vadu
fata a lui.

XI. Slay. Cantecul lu David.


2.

Spdseste-me Doamne, ca scciu

www.dacoromanica.ro

mnie, focu
pharidn torn

31

PSALM XI.

prpodobnicul, c micsinrard-se clclevrele fii


oameriloril.
3.

Desertu

gral cires catr sotul sau ;


usne o-Ambositoare in-

USnC firfelatowr

tru inremd intru inrema grAird reu.


4,
-rile infeMloan

Potrebeste Domnul toate 1 rosture admbositoare


fimb
b mare grditoare.
17i-

5-

limba noastrA mrim,

pr marim

ser :

pre Mine

ustnele noastre langa


noi santu, cire noao Domnu
iaste ?
6.

Dereptu kinul miseilora si suspirar meserilorti acmu inviu. dise


Domnul ; puniu-rire in spsenie

to/'te

www.dacoromanica.ro

fiT674.414rV.
11A

1EL44 fl tCIAJhj
clxistt

CiNkM git rAf

LittottrelA4TA.#1111RX
rrtivt E a rn ecuildY:
direttElvFAMSociimoiff
rnfixemtm1a4yznev31, E
Avaryi
4:1`fte.
rryjf

erittiviltic:n 0 A rri I ir

Car

r tr7AA.45.0 CM-11434r Ati

h--cokivt4d1v/rAtIrnoliffii
co
Cf Att9ttocierniamrhp
OierntitAt Nod CrryI
-;Zitirri2(
Ail:ZertfY
/1 Crrf

.14Eairrr IVHel;Uttiuiftt

AdOh allICKMEIVITLik
1
.,
c fp, Aors
ovvittgark5tict
4-7, I te
115111112(fib A4 Edik.C.neF le

www.dacoromanica.ro

32

111H eirci'rtret MA4 EMI hill-

IiItirrtf A flivirAtir re(

ea

int

qiiraf.i.wtirra

id;Stilitt is't Cr-trim turrhAl

rartnefitrurtifiumiat.!
lift . in XIV WO cif ift et ea

nut ti f rn ti rhi: -Al ttirAt4sk


%If

ernirtim+ tirt cr.


firi

f tatAlf ip

(J

4"4trAlk. Prilrktleieftr
rifi YAA)ginipit
inrith
+tornMIMI
---1'1 z

lA prA

CI --.--,

rattiVIAAtigitt

miriler4.scrAtivii-rd
tatiytarta 4%144
TA

Traii),FAAT (aorta

www.dacoromanica.ro

PSA1.31 XI, XII.

7.

si nu supuniu-me din'su.
Cuventele Domnului cuvente curate, argintu

32

si nu nia supuiu

ar'su si ispitit, Omantu curatu de sapte ori.

8.

9.

Tu Doamne hranesti-nd
si veghi-nd, de nmul

de ruda

cesta i m \Tem

aciasta

In-

pregiuru necuratii
imbla; dupa inraltul
tau multit-ai fii oamerilor.

XII. Cantecutil lu David. 12.


1.

Para cdn'du Doamne uiti-me par5. in cumplit? Para candu intor'ci fa-

ta ta de mere?
2.

Para ca-

www.dacoromanica.ro

in sfriifitu

PSALM x.n.

33

3.

4.

Cauta si
audi-me Dumnec,leul rnieul se

5.

nu candva adoarma In moarte.


Se nu cndva dic dracul: intariiu-me sprin'su. Dodeitorii miei
bucurd-se se m'as

Doamne D. in. lumiMr:d okii miei S nu

draculil

spre

mien

miler

ta

ndu puniu sfeture


in sufletul mieu, durere intru inrema me dua
si noapt?
Para cdn'du
radicd-se dracul mieu
spre mere?

6.

E. eu spre meserere ta
upuvaiiu: bucura-se

inrema me de spasenia ta.


Cantu' Domnului birefacdtoriului mieu, .si cantu numemiei 2 se rne's cati. 3 Cndu

www.dacoromanica.ro

3,7

trAtYrtorito c +4-Yrn, r
, sy+AurrtrA4YekTAAIT

fr4.ntjacjleilititia=k525,i'

Autrtoinnirk. qtniiiklAK
0-1mi tricE Mhilig4KA4iVIr

cry f M Fill At dtatA it It


4)(11Attfe1/74:iff,Sit4 eiticE
i tr-A44,z440
alria ((him
7

iqt .eloidet,A,go

iflAiligersikruairiatimfcgisti
ma:4"y ri frrafFil Ak'Ice it

rietarlaCt CearkicAlrn,.

?cry f0lcirkfrkrui

oyntawthihnticyr

jilifitst1Zirytif crTelttrisfrrZi.

IHAA4/ ay fl
r is 04

OK%

aut tcrwridersif

www.dacoromanica.ro

34

`..,s

,..--,44

Z.

4>

A lialti,t Aim coy :4.4(u/a

mutifiAdyyrepe 7 (--( 2:/


ticE frAfITAMEWISt
rrifilift- IMit est ii 24.10/

ififq C MI it !Muni C f 1)2

9ifitiPL-niftqiirrriraf
Al r ti 14)7,1i--1 Truro
A-11ff - -hal Ipatt.11 Von/4
(PAC f Cif rtdiz t

nor,

priitoph - C1KOrAcfi4

ai4 tii.404-4116A414

p iiirtat4Ecruift4 l
IfficflAlertf ("dye UMW(
ell Stri C..1 fa, rti(e+, rd

ma ritakti1 1 16We cifili Id


A41(fleir

+ctilinflrff

rritart +IA f Maid f I ti

www.dacoromanica.ro

SAIZI XII, XIII.

34

le Dornnului de sus.

XIII. Can'tecul lu David. 13.


1. Dise fard mente intru inrema sa: nu e Dumnedeu. Rdsipir si se omrazird intru inceputul
loru: nu e facatoriu

rdsipir-se Si

bire.
2.

Domnul diin1 ceriu pleca-se spre fii oarnerilorir, se vada se )Ia-

ste a 'ntelege sau a 6a,


re Durnnedeu.
Tot mesteca-

rd-se depreura si nu
fura opu, nu e facd-

feriM-se
netn7mici fura

torlu bire, nu e nee' Ora


la urut.
Ne6 intelegu
toti fAcatorii

4.

1 dii

www.dacoromanica.ro

Infelegdfori acg..

35

PSAI1M Virg Mr.

Fara lege, mancndu

5.
aciia infricopni-se in
frica

oamerii miei in locu


de pare.
Domnul nu kiemara, acie infricara,se

cu frica io nu era frica.

in ruda

6.

Ca Domnul in crintul
dereptiloru, sfetul
miseluluil rusitatu,
e Domnul upuvainta lui
Taste.

1.

va Icfrui intrw viata


ta

Cire decle2 diin Sionu spasenia cu Israila? Candu va turna Domnul pradare oamerilora si,
bucurd-se Iacov i vese14te-se Israilil

XIV. Slay. Cntecula lu Davidd. 14.


p. Doamne, cire va fi in' debiu
mirilui 2 r6cle

www.dacoromanica.ro

J,5

f dva to (my.,

+IA rig

4.0 I fits MI6 11/7-4

Mr

VAlfi AriciimA
A:fif,fr+f ft rA Cr z

rt.
fg41n,crJh ttinIp#t4pn

ft:1157;411m mini
cpoirrerr
.14,f pf ruinAo fa rcr%

A4 11111 Ell A

or "iciilifilor4=

-le4ttoyIffvS1A 11 tiLfLAO e.
7A c MI
19,1', !fry, _4144-6
Ictril-HerA IcayinAh

rd

itAisdir:YdrtileVitrim

4Ar4..4111t1A9ini Crh II .

.06t-4'%i citMuiunf
I ;trait

tcsArAh A
7111,14 F

1.1 f

grA 11 n-rft

drAty,

H:AJEE-12

www.dacoromanica.ro

gr-N,

C/icS

36

.471(giotifirrid *ajjVff
Eti
14..N.

CflAC (A A1A Iv

264.

_hp c (nib irngi +rid


rad lti CH( pit BitiVALIDI
A Xifera:5/AMOtarrisinTE .
ffrvrh tApfhTis -14CHI
fidiLTrE

II

r+.

'61.461.1W(

f r",1 Att Fro Crkitif


alli+411
Mr/

CalirAdy

i41%-eK-0 laijk

AUtcnift

1 gut

,+otinittrriyi taPTI tift


n.

co-rain pit rrat,644,,


AYAlti (CAI tiAlr It f

.44fCiAckrfiCA4 wrips.

rdisrh ctinguirt en ay
6110111a Afei Art MIA

www.dacoromanica.ro

PSALM XIV.

:36

intru viata ta? si cire


se va saTasui in codrul sfant al tau ?
nbla-

2.

torii fr vina i
lucredd dereptate.
3. Cire graiaste ddevaru intru Inrema sa, si
nu se gamboseste cu
limba sa, nece face
sotului sau reu, si
imputare nu preimi spre vecirii sai.
4. Rusiratu iaste intre
elu hiclnul; cire tme-se de Domnul s1aveste-1.
Giura-se aproapelui

sau si nu se lpada.

www.dacoromanica.ro

cine

Si cine

nu infalti cu

nu priimi

cine se terne

PSALM XIV, XV.

37

5.

intru cvuM,

i preoi.

Ar'gintul sau nu clcle


intr-islarnu si rn'azda
spre nevinovati nu 1-uo 4 fcandu acest nu

se va clad in vcu.
XV. CAntecul lu Davida. 15.
i. Ferste-me Doamne, c spre
tire upuvaiiul.
2

'Domnului: Domnul mieu esti tu,


c burdtatile mele nu
trebuesli.
3.
ce santre sprc

nth,und D.
4.

dupa acea
darii-se

curein-

Sfintiloru

cc-su pre parnantul lui


inrnirura Domnul toat
vrere sa spr-insi.
Mut-

tira-se neputintele lo-

ru, si dupd ace incurundara-se. Nu aduraunuvrdiu

www.dacoromanica.ro

,
-I

"r

e ,.

46%-iritttlriT1

CI.XnKArkep

.4,74C44IAk. 11in A45 lii


.

.ithi) tilwx.,9

C 91 f ft E a ai el a a 4 iiiicaA4V
- ck-LA lArKtri Irkc in it la

CE Li 4 I cif-lain irire: 7
IjeirrifickAormit , El --s-

37

4,44

a gal 146
p,

fitikifititoArit racr3FF ; dux3

darfairtlYgabEti;

..11.11.811

figitettAitlrAtialgikilitai.
pi
lagArigniAlli A iMitAftar V sijwf
et1 War 6 Illtt CVLIfiailde 9 )--ii WI
4 E anis f irrkittla elm 3rA ay
+Aittriffilcigner4d4TrITA
firkfrkC4 Crrfet suit AtitY,

0110
\F-'

1if1ricEllfraTruilif4fAoNY-17 7 1:1
fiti'. un1Agni911kteK
"TriMilqaci . derIhKel
Ze

era-00 51 0 xv ir mu oilf-,pti
V0

".....,

www.dacoromanica.ro

38

ci4-04-2(Aora_mcsioi .
ti Fit FroM I al E C trirarostim

"

Ad/precrer,431CVAAYElkArIT'
"Z, I.
.7
.. **` .......,
11161EAOH 11 111 tolowl" Lan

Crcd dilitA4-1

m rEllit 1 f
-,

--A--

m 0 tem ft Tn.( it 4 rf if (arm

fk.41.1.e +if ItAt

fily

4).filifir Ir,raiiiEll.
Idtyco tftniqmI9 it fira
A476 7a4 Mit

rAiiricisz

ra%

If44 Will EA F niiitv . 1.1n


41441 niu -4L41 aftiFfl a
r%.,111sliter AN ftrnf

'A,52(taAti4-rnil tat, i

rallYfr taAi4frk19

44444 ern f CI ti Zvi I HATA


rrTi c tCV.,611 1-75 11 CIO

J Ark

www.dacoromanica.ro

38

PSALIT XV.

5.

-se zborul loru de sange,

Nu aduna. zborulii

nece pomenescu nurnele


loru cu* rostul mieu.

* (lipsesce)

Domnul

parte destoinicia me

scafa me; tu eti ce


6.

si
.

tocmit-ai uricul mieu mie.


Furile cadu-

r mie in tirutul mieu;


ca destoinicia ta tiruta

palutrulii mien; tu
dostoania me mie.

Funi

dest.. me' tinuta

mie iaste.
7.

Blagoslovescu Domnul

ce me inteleptiiu, si
Inca path In noapte arata zgaul mieu.

vaduin Domnul intre mere


purure; ca dderepta

mine e

me iaste se nu me cla-

s nu m8. regani.

tescu.
9.

anitA-mi

Ainte

8.

Derept-aCa. veselete-se

www.dacoromanica.ro

39

PSALM XV, XVI.

inrerna me, i bucura-se


limba me si rutes pelit a me intru upuvain-

bucurh-se

limba me, Inca

rsi

pelita me veseleite-se

intru

10.
prepodobnicului s'Au

ta.

Ca nu lasasi sufletul mieu intru iadu, qi


nu dede prepodobnicul sau
se vadd putredire.
Spu-

II.

su-rni-ai cale de viata, si


inplusi-me in veselie cu
fata ta; frumste
in sfrafitii

me, socoh-,vte ru.ca we

nu intru ro..
'inselttoriu.

in derepta ta in cum'plit.
XVI. Rugaclur lu Davic15. 16.
r. Audi Doamne derep'tat me,
fagaduiaste rugaciure me.
Nu intru rostul
aknbositoriu.
2.
De fata
ta giudetul mieu 'lase;
I raistu

www.dacoromanica.ro

39

ftn44;4", 7iis-orci<tscf
Atissuiwk.au"te-ratITrEAH
1.14A1-4,;14' .Tri frOy aril% II il

1r IC%
. MYNA Citaitt creimf

m 16164 )if. 3-111 10 ifaiRitoillit


HiNkilif ittrastin a:yak
CI ilitli.rvirnitc4riff.crry
Cifrisig4 h 9A FA Hiztir ,4101

41/44-m eattt Alf + Itfifervor


44,0tittra4 . +ffisitakilt
iiibf fikg14-r4.3,irKAL-TAti:-...

-140orFrolitsirAorTkAls,

.:

itoir5 nycilf# 9 E frhysiTgAtt.


+TA viriMATItr%Yr-sh;u0
IC4'4. tiy-,...me 24,3 cr7vE
rviiisifo C 04 f te . 4414
fillieidAilkitilige la C 1 .

www.dacoromanica.ro

40

1:::frtftA41t1 c KA.511.41r

atm . ;tcriti-rrali41,
E

A4Altirk -trktlfuipi

tfd#1

rim* .4.4giritcr-agi-rrY
A441.17 11.1H rcrij+A-FA lc 14,

fru fl/ti f itt FA iprA ni-1


/de (II ref S4c tcs t:s%.4) eirnr
.44.14/CA arcparaAAE f core.
I

iS iErgitcYs IfiTtAid..asew

if* Efri
trAnitihiwrcATrof - Cay

A onn73

Jowls I IcsAlc %miff


MitrA F

.1,1a tr%4 f nA 161

z
F

HArctylikrIbilifirl;e4464F

AGA-At -fi or rige.s4 4 It


wi1

ftitilieg.f ormier.

rolkicrAdyirtc,ljffirtie .

www.dacoromanica.ro

PSALM XVI.

40

okii miei se vada dereptate.

Ispitit-ai inrema me, ceceIi-o noapt; infierbantatu-m-all, i nu afld-se intru mere nedereptate.
4. Ca se nu graiasca rostul
rnieu lucrul omerescu;
dereptu cuventele rostu3-

lui tau, e eu feria


5-

caile izclne.
Sfra-

Ote cal'caturila
mle; in cararile tale
se nu se lgrare urmele mle.

6.

Eu kiernafu
si aucli-me Dumnecleul rnieu;

pleca urkia ta mie


1 infierbantatu-meli

www.dacoromanica.ro

si nu se afla
sa nu

tau, eu pazii
caile hiti

41

milalta

PSALM XVI.

7.

si audi cuventele mle.


imnirura meserr ta;
spasste upuvaindu in
tire.

8.
peizeiste-ma Do .

9.

De protivitorii
derpteei tale fel-este-me Doamne ca lume okiului; in coperemdntul arepiloril tale coaperi-me,
de fata necuratiloru
ce rn-aul strstuitil;
vrajmasii rniei sufletul rnieu prura.
Grasul

I 0.

sau Inkisera; rostul


loru graila trufft.
Cire

I I.

me gonia acrnu incunglurara-me; okii sdi pusera plecati irn pamantu.


I mdu

www.dacoromanica.ro

ti
-7 -7
iilludirsniejrgirrrE Af *WE
/
ti Kr Miff If r LIMA
...te
CIE C *kir afar fill
urapF.,f rip omti fi Firrdelif
"*_

r et

firrt4Af

4f rt

ryi I /VAAJNITE c)10,1,1


Ica rtf EitirbtlrfAff
rt ffiloplArnolzA fge;341TE 11 HMI

Aor.+

M 414144tivicridignAof pi at
ledwkortyrrAcirrXturus .
C eARA14 Y_It 11 Ast.ii

,z

Tritrosiieriff frit% . r f AcY


C124- trn firit . e-ofenrk
it olfirrTA AnTerdihrk.vin
A4 if rim 6,44-,tvii.3.ic rttitia

pdp.14 f .

fliknitt

-4g lig 11 VAN

rhA4Vy.

www.dacoromanica.ro

42
11 pi C E FAMEtediffairru
rad en 11) Sib dmi:

i,

ireiCitgiiirAttf 11411f (ACME,

....:+141KIICtri4Ato eit C.

11/4, &lily( Eilk.irre I -a imiaT-elk

Iota A a elf 1<k:Z a 1


C14 Af nr

4.11t1 re AgiN'Atilnr4 ;A(

AftvilditikartitoirrdM

-thfritAfili illiCti Afratt:4


Hmk;i14.9 rrif 0%.1.1IC-Arfr II I A._

42(. fl teritCicr261
C A Furst Azi.t.A4-rtAl(CF

crrl 4 A 0 id airrafrA
pis Cf +Vitus et ATA CA f 11
6Z-AA4711

A e cm

tt!i fittriTil 'frit

.e

by Oclicif

www.dacoromanica.ro

PSALM XVI.

I 2.

3.

Prinsera-rne ca leul gata spre varatu, si


ca skyrnenul ce laste
in' debiu in cdmora sa.

laste de salesiildade
in eomoara sa.

invie Doamne, intreci-i, inpiiadeca loru ; izbavste


sufletul mieu de necu-

rati cu arma ta,


14.

42

cu w mele tale,

de

dracii mdrilor tale.

Doamne de niskit de parnantu inparti-o in via-

ta loru, si cu ascun'
sele tale implu-se
zgaul loru. Saturard-se fii si lasara
ramasitele tirerilor sa.i.
5.

E eu cu dere-

www.dacoromanica.ro

mIeu

43

PSALM XVI, XVII.

ptate ivescu-me feteei tale; saturu-me


candu ivste-mi-se slava

saturtl-ma.

ta.

.EDERE Ill.

XVII. Slay. Cntecul lu Davida feC`orul Domnului ce-la gri Domnului cuventele cantariei in di ce-1

izbvi elu Domnul, diin mrule


tuturoru vrajmasilor lui i di[n] ma-

ra lu Saula si dise. 17.


2.

lubescu-te Doamne, tari[ia]


me.

3.
si izin7vire mie.

wjittoriu mie

Domnul vratute
mie, si scapare mie,
si izbavitorin mie.
Dumnecleul rnieu agiutoriul rnieu,

www.dacoromanica.ro

--r

TITTrAiTTE titIf C ICI,


LIF E tv.fillt
laty,fi

-4,?

t if +it

i f ac 4 TITs'r

IArtf

AA t1C f CAI
grip
-ii-

(PAC' .
Tii4 ...-- cAtt .
IMC IA A i/Mb f 1 0
Ilcit'S'Ady- If Ahri-TattgiCtii

(Crairtif (*IMF Af Writ litry74 pre


ittitcs il If ti e,6' h tt.te AK

illitOr ikisi4L, AV" A eX A f erq._,

TITKpOp V ffiribMil 1i-tilA0


A Oil 10111561 Atirbr4 Are 44 N Ah ,

,LitneSi 1 CI

->

IOW f C ir (Tare h';;E

rrapi

ivtirk ._,A, a at lb Tralrif


A4VG allfl C ICI MI

fl f Mli .

-ma Ka
4.5 f Ormiii-1/21-11
Ig
4,t4itik.
11111 it E-1 a ti

www.dacoromanica.ro

44

Il
Trio

rojr,4Itwfr,

Yy.ftujii,
3i-goit c

-41141.3i

linel?. it5tritio
r

14,1

3,,s;

tdpga4.4.. 0-ji

ii'14411fit(fume,

11"Allifto

ADPosy

41E

411117:No

104

,11fpli

gy

14eziAl
Y-9/xseliii.

SARI

410101 fr149

4a-Ile

DIV Dili
4--

al All

tg:)--rAPuactsi 4117 fl'S:f.113

Ujild-11 ,10.313at.tri

www.dacoromanica.ro

tea

PSALM xvjr.

si

44

upuvaescu spr-insu.

Scut mie i cor'nu spasenieil mete, si agiutoriu mie.


4.

5.

Laudeloru

kiemu Domnul, si de dracii miei spasescu-me.


Tirura-me durerile moizvoare-

le fara legiei rueburara-rne.


6.

7.

Durerile
iadului incungiurara-me, apucara-me cursele mor'tifei.

Si in scrd
bia me kiemu Domnul, si
catr Dumnedeul mieu kiernu.
Audi diin basereca
sfanta a sa glasul mieu,

spilscniiei

www.dacoromanica.ro

A uzimii

45

PSALM XVII.

i strigare me intr-an'su intra intru urelcia

vie'vet me

ureche

lui.
irdic5-se

8.

Radica-se si tremuratil fu parnantul, si


ur'diturile padurilo-

ru smentira-se si se ra-

rildicartt-se,

9.

dicard, ea manie-se spr-innse Durnnedeu.


Radica-se furn
mania lui, si focu de
fata lui Invapae-se, cdr'buri aprin'sera-se d-in'su.

ceriuld

10.

i plecd ceriu si destinse, si inturerecu


suptu piCoarele lui.
Sul

1.

spre heruvimi si zbural;


zburd spre arepile vantului.
I 2.

i puse Inture-

1 zlmre

www.dacoromanica.ro

llitt

dr'

neArk;14111-lid
los :111rTie

frk-Kii

Air or-1m (a et ainuirme


rtiTnro 4:en-kWhairigar 1111;1*,
01404;4NtITI rettAfra,A,Kfliiid

rIktittf amnia Cf nit* c

04

ia,turd# . wiimstrIfef Crrtt


tICE,W oq,A,if
AtTipri.-Al . int4,1"-114F
cfett Adfr/1lT TA GCFq

dslinoinntice cyfin
Cr sLillTrAf it"b

riga

illf16E

_trriefir_VicK,,

C26.11Yraild4WMtly ceu
curxy xis ltetit 11mq-se.
crrf f 4 f A IA /Err
24E-dv,
Al. ILI uudy ce.yrnirk

www.dacoromanica.ro

46

..i

E 1Y1 re:Taff fit4,6 itimrca


ILmAry
iikA dim fro
af tin-UrA
ltr4
-7 -,d
rg-tw
Nnoy 11 ft,
C

ri4M4ritip494ef

ck:opti.i,isie:tiA

yr

neift f Lunt cr--1-1(ficfsvik d


KY* 1119ZAlett4btt la 1471
iii fl cVck4-441FLI cAre-De.

rap fAtike f atittrm fium


;"
ndr-Alviitithfrn ain 421

lei

ay...2,(Attrositczn wittcmf

Hume n .J.LiHCftif1Th
HgKo AIP-1 At-47M Ad fr

UM

6A1 C Kaffir ft fiLord"'sn


f 4-rn irrtif fy#
MAIM A

zt,nraritur4atrax.461-

www.dacoromanica.ro

PSALM XVII.

46

recu cuperemdntul sdu; impregiurul lui acoperitul lui, intureca-

acoperimantula'

td apd intru nuori


de sus.

De lucir intr-dn'-

13.

su nuori imbla; grin'dire si cdeburi de focu.

Turd din ceriu Domnul,


si susul dade glasul sdu.
a 5. Tremese sagete
rdspdndi, si fulgerul umnoji si smenti ei.
Si se ivird
a 6.

a a.

izvoarele apeloru,
se descoperird urcli-

turile a tuturoru; de
zepretitul tdu Doamne,
1 Imprepurul

www.dacoromanica.ro

innw/ti sminti ci,

47

PSALM XVII.

de suflare duhului maniiei tale.


Tremise-

I7.

si desupra si me preimisi ; luasi-me de ape

de sms4 si rra

multe.
1 8.
* (ipsescc)

Izbdvisi-me de
dracii rniei silni si de*
pizrnitorii rniei ; ca

se invratosara mai vratos de mere.


Apucara-me

1 9.

in dua reului mieu, si


fu Domnul radicatoriu
mie.

20.

Si radica in lar'bau / izbdvi-me cd me vru.

2 I.

,i dde mie Domnul dupa dereptat me, si dup


curatiile mariloru mle
cla-mi-va.

22.

Ca feriin caile Domnul-

www.dacoromanica.ro

Ai C4A4F44X-A/Aort4.6
7,,,6.,,; crifiA 1 yr? cAlncEi
itulAecirtfh41111-1014 Enffil
mil/A.114.A a 4 Luit.441,4Fdrif
AtteArra - H EqdHLIJI1 ARCM
"--...4 16 117,N.

..

AllAll'HAWIWI C Will IltHM


. /.7
CT ti (414nmo f

...

InAu EH .x3-6

Cf -4-aikahsamishm4 ;Lori
rrta1l1M4 f f E. Au ricIratitif
,.--,....

ill II

./1...5..yis el a irA A tiAll5.1111(

4 6yriydr44,5ti ta rrus pa
A47 . affitizamta i-Ailer:t
rile -171Z,aatiolifiimtgrK.
ainlyk,MmgierViiiii4inIM
r farnATTICX/k. ill e;seliga
re.W.14.1.141/A1 A41 f H A 4 YA4TAI
/ - , 1 _1 1
I / ....,,,j

I-

it1/4441g6liChdpfortitdifylAillital

www.dacoromanica.ro

8V
API/

um

N,,f

uqiiyA3

-,102w.sy 9111yar

WxyAvvIVa
4kalrir
latlw

W3tg

P1/170141731/144, 6,k3p110/

EtaieufrEijo)ctiogiWtiriT
31,..giwavurr3yv umadiiitivreest!,i'Vvv,ne

*4ev4a1ltutii Alttriy

yrphixsy Vid

"u
iryr i,637rf7
17-u
3-13-ti

tlimiusr-nidww.

unr
NS

113111-;i100

l31711d311
11112-11TI7

3VY4O,MiJT7
NM
HA 3 14
ti

14

www.dacoromanica.ro

48

PSALM Icvn.

si nu necurtiiu
de Dumnedeul mieu.
lui,

Ca toate

23.

giudetele lui nu ostdmpird de mere.


24.
Si volu fi nevinovat cu rusu,

si me voiu curati de lard legile mele.


25.

*i-

-ml va da Domnul dupa dereptat me si dupa curatia mdrilor


mle, intre okii
lui.

26.

Cu prepodobnicii
prapodobnica veri _fi,

si cu bar'batu nevinovatu nevinovat

veri fi
27.

Si cu alesii alesu veri fi, si.

www.dacoromanica.ro

lui in/re mine.

49

PSALM XTIL

cu Intoftii rdzvra-

intoarce-te-viri.

ti-te-veri.

Ca tu o-

2 8.

amerii plecati spasesti 1

Doamne, si okii trufasilor pleci.


2 9.

a tu lu-

miredi svestnicul mieu


Doamne, Dumnedeul mieu lumiredi inturrecul rnieu.
Ca

30.

cu tire izbavescu-me de
napasti, si Dumnedeul mieu
trecu pdrte.
3r.

Si Dumnecle-

ul mieu nevinovat cal


lui; cuventele Domnului
aprense; aparatoriu
iasfe tuturoru upovain'du spr-in'su
Ca

32.

fdrd Domnul

Cl-t

re e Dumnedeu trecanAu Domnul ?


1 spgse?te

www.dacoromanica.ro

.
t tbiprn cr( PLJIft driztalgt.

49

raft-ME B IptI ...yJrnKi.5.


rz.

4IptfllAF149ncrui1iI

Ar
y
I

am ci; tritt
4

r 2(4) 4

I.

twirAo ff4fltl .$#'TfldV4A4y

is4Kd Ett Ciablialititr&vt

.. 47,
r
f,614VArtiehAtritAWE
Sft+TnYrkpfICI.KA4Virqd

ifyrrqf f;.1 WsictclAttcp


arrotem s Ian 5 1
E rt-Yraiircrt I
LOWS f

tufo HA itrolitrk
410V Jag FM-FIFA EArliAW
fact . irarrATTLI /a
orAi.4tgi

Acarturgrrrxrd efei no

a% nni44Y cnis titter Lpie-ti.

r cc

f FICA:4j 'lc; Al .

www.dacoromanica.ro

50
-7-1"

C A art we FKmpEld
a-Mr-5 urtio cm fir...Acgof

3 -tem eit4e /crap mr,grf


III ircrc tti tio KA MIA;
A44. C 41111.111MM Ifrt ft

10 df FA GairkA tWfft

Keen itinff *IA/Ka


rt-ge E

7 64: g2t14A42fig

Affift*A1 Carla-424rd Is

AlifinecjidulatOf

srfi442(44seEr. Aug?
rrillAtiArc gq(cijacfrUle;
w HIM 114

aradfli rrp 6 ft

44 nil I .lilitfritiAllyinig
telei
A rit'utyyti 4C IMF
--r
Aotrrititrrir. IWI.fr HYliffr
'411;4 4., eficif4.'1ITA

www.dacoromanica.ro

50

PSALM XVII.

sau cire e Dumnedeu treca-

fdra Dum...

ndu IDumnedeul nostru?


33.

Dumnedeu

incinse,rne 1 cu vratute,
si puse nevinovat Cale
me.

34.

Sfrdsit-au piCoare le mle ca cer'-

bii, si intru inral'tu


puse-me.
35.

invata man],

le mele spre razbo4


si puse arcu de arame
in bratul mieu.

36.

Si datu-mi-au scut spasenie,

si derepta ta preimi-me, si invtatu-

priimi mine

ra ta derse-me in cu-

in sfreifitii

mplitu, si invtatu-

ra ta insa me invata.
1 incinoe-me

www.dacoromanica.ro

PSALM XVII.

51.

37.

Lar'git-ai urmele me-

le suptu mere, si nu o-

nu usteniril

stampira talpele mele.

38.
pana sfrifi-i.

Mru vrajmasii rni-

ei si-i agiungu, si nu
me tor'nu pard se curn'pli-i l.

39.

Frangu-i si n-a-

u putre se ste ; cadu


suptu piCoarele mele.

40.
la falzboin

Si incinsu-m-ai2 cu

vratute in rdzboiu; inpiedecat-ai toti ce se


sculard spre mere suptu
mere.

41-

Si draciloru miei dat-ai spirare, si pizmitorii miei curat-ai 3.

42.

Kiemard si nu era spsi-

1 curn'paui 2 incinsu-rni 3 curat-aiu

www.dacoromanica.ro

sl

\ -7

crrinl4f1 (prim FA FAT


/le argKIA iff . 11 fa/CY
Cram-an 116rnAgirrt A F 444
A

/Latta

Miere pA viq"

1 LLUfl41tfOttC1n1

irdi4

tutvir

,stIrfld
fr twA;1447
nagi +11441 rrrii Wit ri

krrkrrft ft

If witAr

Criiran H10 41r A F 144.


A

at It

11e1

c KitotTfircK

Re1t-m.1'ra F4. 01 26v41 in

4,

leAf Mtn-14H mat, ft If ef

CicKt

ilk ar ffriffif ciar

M filf ilinlip-tri A

frA.;1

tiftlArnA rtcrrtiftiff Warm


rchrefath;
(CVEMAoraltietrEct4 crructi
epttt it rad fl I'M/S.4re

www.dacoromanica.ro

52

mop, ...ra5fa4ti5limi
dot YGueit . AtirrgtokmfA9firiedniAsErt,

.310ift timik +thiceif

NIA timirA ay AAA4c4i

I(4AEt(iTrUSn -714r,
Hi1Ar1 ylE4-44Mit4rk
.1 MI

cum

4. .ArrArAtt slAilf 6 .
LI4M1Inf1lf tte41141.41,

irlhirtivrT freloy
drngy

112A41

etc-796pH

. cPrfitif miff

tc&I filyan Wft'lo a4 fig.4 E

tchz.4finA6c4;tf .

ty

sAlifirrae5 Fdr
.LEtfl c faiSI gilycg ircfice

www.dacoromanica.ro

PSALM rm.

52

toriu, catr5.1 Domnul si

nu audi ei.
43-

i pa're-

te loru ca pul'ber
inraintea fteei
vAntului; ca lut de
cale netedi.

44.

pardtele

netezi ei.

Izbd-

vi-me de imputare
omersch; pusesi-

-me in capul limbilorii.


45. Oamerii ce nu stia lucrard-mi, intru auc,litul urekie[i] audir-me.
striini minfird-mi,
Fii striiri ye46.
striini vekir a.
kird i kiuparai de
ca'rarile 2 sale.
Viu
47.
Domnul si blagoslovitu Dumnecleul, i bl.. Zeul
i se radica Dumnec,leu spAse-I

caitru 2 cdrarilii

www.dacoromanica.ro

fii

53

sp5seniei mdle.
ce /Vail

PSALM XVII.

nia me.
48.

49.

50.

facii mild unsului


mieu

0..

De sculatorii
spre mere radici-mej,

i de bdebatu nedereptu izbveti-me.

necurata

si numele tt'
sp.. inpgratului

Dumnecieul ce platiia
vrajbia me, i plec o[a]merii suptu mere , izb'avitoriul mieu
de dracii miei manio-

Derept-a[Ca] ispovedescu-

-me tie intru limbi Doamne,


i numelui tau Cantu.
5 1.

Mdrescu spdsenia du irn'-

paratu, 0 facu meserre Hristosului mieu


lu Davida 0 semen'teei in
lui in vcii.
Slava.
i rdiciu-me

www.dacoromanica.ro

44
5-3
.....

Widiwk 6e X if ITAIrr Wais


gialficsdest Atik s Lunn/1i
Ks Zi M f fan csertirrx..41
rit .74 fi-rAfittTor ram w,
mitifraehfra tin u

al n -MC sql(Alls Tr! lain

erre EAAf r F a-4A to-1KM E


its it?, E sla:s-AritYri qfpf

rrrrrkii ZslaNitiA4F14F

ffrPT:itiicnotifiVettele
.
I
AA fil 1

61161 ils"flief

latt ti ?ate A tt nil Ytosirk


Ams r I C irre et i et 14 Alr.3p,A4

rim f Mil K. UM cis d 1 ft'44f


el el'ffArcKA Oirlyten a .

AKAAbillnepurctifol 4,
A or .p. Elk Hill t,-.ICA

-;CI

www.dacoromanica.ro

54

`-,-

ititirtlfriZA
Ci
, X h Ili -:-_.f p 14 CM ff CA
Oyaw
g
ti . 4:arriliTIVA A4fitAa
A orileracEgrirraf-

S n14 Fil ovtirlAr ici


grA Myr. tunifaitarrf
/4f do4riTrri Crartf:341

Affiltoaf.d-grarifirrf
n
--z
dereplafirl I.-If/6CE

""d' i7(Zgi rAdArAg .44-rrra

ralWA draKilitticrIr

. fisfr frrisicrA Et
CAA) La

nTrAemie71150fistityrf
V"*. '7
MAO .1kCdAte frufeCE
MACIEArk (A Al fligAh re

Ada nrureillitger114 07
4

qI

ridern 10(0 coy Krim efic

www.dacoromanica.ro

PSALM XVIII.

54

XVIII. CAntecul lu Davia. 18.


2.

Ceriul spure slava'. Dumnedeulu-

Dumnezeu

i; faptura mdrilor
lui spuse vrtute.
3.

pi de di rigdiaste cuvdntu, si noapte


de noapte spuse intelepciure.

4.

5.

6.

Nu-s cuvente
nece z.criceri 1 ce se nu se
aud crlasu
lor.
b

in tot

pdmntul esi spusa lor, si in cumplitul lumiei cuventele lor.

siintru sfreifilula lu..


graiurele lora.

in soare puse
mutar sa, si elti ca
mAritu esi din celaflub sdu2. Bucur-se ca

1 ticeri 2 styli

www.dacoromanica.ro

ca uin ginere

55

PSALM XVIII.

7.

uriasul alr'gra cale.


D-inceputul ceriului esire lui, si tampirar

lui in cumplitul ceriu-

in sfrafitulii

lui ;

si nu e cire se va ascu-

nde de caldura lui.


Lg Dornnului nevinovat
intoar'ce sufletul ;
mdeturia Dornnului credin&ash' in'teleptd
tirereii.
Derptele
9.
Dornnului derpte veselescu inrerna; disele Domnului
de depar'te lumirecla
S.

HI:era.

okii.

ro.
lifrukfte in

Frica Domnului curata', pramandste

in vcu de vcu; &de-

www.dacoromanica.ro

5-5
A

'1 .4....

yardp,0%. riga 14":4AE


Ki/reterrlarr INE s
un
d

-1

ffi

r Aty iusirli TA itotrily olp


Ati20- tar.t4TIAttirCirif f to
A isy.
(LAE

apt dii=t7fric f third(

Arrrhmsrpolitorjr

irk Andif tZett aikido AdIr %


A4

it-1
quYr

r
14;0 Lig eft rAti
Yeca

YoAcq..7fr 114.1E

A int.

AfturkS7

irrtivif fun

cAf

.47127-14f firkami ff5Cfd.


411f MA

itailf

.1.!7,5,117EirroteMEAgyin

oat( i'ft

.61

41 ittcAt1;a416 tier

ear% , ri dtita 6A/iv E


jL

474Eiriae totifr

www.dacoromanica.ro

56

ifilEArtorsitTpF,
.i.LTAFfirrrffr Wry

Gria 9

Iti Arl Ali 1. 1 e ti4 I p d. in t,A,F1

orist. 1ltiMn46114-x,
FATIli A4 YTTIr E

LLI HASA II

IA/ aii ii A FAA 74TM fi

A rk j 152 lii6".6

T 117(291 707

atip EA E. jthiPAO, FFL

II (Marti ty fm Sir i g -fa

mime tamlf-ilif E.-114-AT


Alkilf ....? EiC Kra e1A6st-

M tali &if FAttt taiI4F


it p if a t r. lit La F fa..,E4v.

frill K7 tun C E aris4 rug I It&


-,
al

11 1 jrnatege HMI ad ffprzt

gory frf 1 Air um( allei If

Mg-Ala ilimirn inn

www.dacoromanica.ro

PSALM xswir.

56

tele Domnului ddevre


derpte depreura.
Mai desiderate de a-

.si

I I,.

Alai cu

vrire de cdhi

urul si de pietri curate multe, si mai


dulci de miar si stred.
I 2.

13.

Ca ..ser'bul tau braneste-le; can'du ferste platire mult.


Pa-

canda krdne'ste-i

Caddrd pacatelor

cate cadre cite 'lutelecre ? De ascunsele mele cu[ra]tste-me,


14.

5.

si de
striiri veghii ser'bul
tau; si* se nu-mi vencure, atunce nevinovatg
voiu fi, si me curatescu de pdcate mari.
Si

www.dacoromanica.ro

* (lipsesce) nu ma
inviiincure,

57

PSALM XVIII, XIX.

voiu fi in dulce voe cuven'tele rostului mieu,


si invatatura inrernieP

mle intre tire purure.


Doamne agiutoriul mieu si
izbavitoriul rnieu.

XIX. Ca'ntecul lu DavidU. ig.


Audi-te Domnul in c,li de grije, apard-te numele
Dumnedeului lu Iacove.
Trem3.
se-ti agiutoriu de sfantu,
si diin Sionu apard-te.
4. Pomeneste toate cuma2.

5.

n'dar ta, si toate


arsale tale grase fie.
D-ti Domnul dupa inrema ta,
si tot svtul tau inpla.

Inremieiu

www.dacoromanica.ro

57
fkat?cf)11.4.1411)1A-If ISOE fa

MIMI A fe-d crril(AKhaige


ALI ti:i gib 114110V.94-il Glit.c.fi.

Ilyra

p f mstf f orpir .
tdm4filoAirety, am

ii ST111174344/447 Err: iv., ,


1$,-.6 i1rriMOV4K/44k
AGif

s tc4.1)044-.6

XV /
5.41

111, f iril firb in tftig Ael EA F

(frill 7 ASIAN' OSA .

attirClops.?"

FAcr

Tri y
al t4,41.- Cil,i ilkiril e /Mt E
yjemittrkillfmodnIE icriAd
dAsietivrn4 Alai
iev t M 0 ITTAA f r114C.f

alge 0

ittirk Litt MrAgrakt. a ASTS4


tumults C itranT16 tcle.- rtivis

www.dacoromanica.ro

58

rkicovr

E cid c flti1101

Tat . itt 13. tirA4 A itOf


vAtnerfocrafrA.410HATra.
.,--t-TrirArAyvtarrtairrlahl-all F
. it I
FrrilAfi

acii-acnrocEtatipMnae.
1ifc n AI Clif
a eeM errvrAmly' . -twin

A.scf

4:42volinrif

Wille:iclaAl

el fl tto ttip rliA4FAMS1


Yl'it a y a 4 orpg-ifigeAtilmr.
Ehlk.rit EMitvliKI +107
w n riz.5 g /la Cit-drA2

Adistlattimpferrameed
-7

.INHECriCellif-t-rto foirnr..
-'1(5 tit,

tirbSn'IfICICAW

044K-rilf :,../4-C77(oZ.SAg.A46

www.dacoromanica.ro

58

PSALM XIX.

6.

Bucuramu-n[d] de spdsenia
ta, i in numele Dumnec,le-

7.

Domnului Durn...

ului nostru marimu-nd.


inpl Domnul toat crer ta i acmu cunoscu c spdsit-au Domnul

Hristosul sau, * intru sile spase nie derpta lui.

* aude el dein ceme


sjdntulii sdu, intru.

Cesti

8.

in roate i ce in Calarii; noi in numele Dumnedeului nostru kiemdmu.


9. Ei inpiedecati furd

in cdrute i ceia calari,

si cadurd ; ribi scul5.-

mu-na i dereptarnu-nd.

io. Doamne spseste inpdratu

pi

audi-na in di ce kiemamu-te.

XX. CNntecul lu Daviclii. 20.

www.dacoromanica.ro

59

PSALM XX.,

Doamne in sila ta veseleste-se

2.

InpAratii, i de spdse-

Yelanila jnimiei

nia ta bucin-A-se foarte.


Desideratul inre3.

miei lui dat-ai lui, si


vrr rostului n-ai
lAsatu elu.

Ca ainte apucatil

-an cu

4.

Ca ai apucatu elu ainte cu blagoslovenie i cu dul'Cat5.; pu-

s-ai in capul lui curural


de pietri2 curate.
via_

5.

cer'slutu-tii-au,

datuT-ai lun'gi dile

datu-i-ai

in vcu de vcu.
* (lipsesce)

Mare e*

6.

slava lui cu spdsenia ta; sav si mare frumsete


puri spr-in'su.
Ca dat-ai

Ca dai

7.
I curar5.

2 nictri

www.dacoromanica.ro

-"A

59
<-2%.

it,fftwg 1 AWIff f

144n-rl, .11.1tiAiClijaz
taitrriI r g toeirge i +Ili
oval f . idWit I tqf f MT riKtil f
vi il MI itici-M411 Adralti
filirfpfrov o,errt ov" A2144 ei
Arb cArtT1r CM!.
A ii in le

la

IC

pilTrotiitylti /TETE (OrrA4

die apt 119A4141-Ig a CT i


C4 A..iti (TT kAdy (CreThrg
At III 4-6. lf r f MIME ...,gret
.41//04--' tiltastri 1(9 fiA of154-mr4-1-4.. A retie-ft 5tt Af

4...Flf1-4 a,c2c.44rE E
CA A A

or tirrcrit tfarl4m.4-01--

firs au( MA fltellIYAITtir


1111 C ry till Cdrisg144 ti

www.dacoromanica.ro

60

-z /

AolivA E rt t t4. -Skit:La


e.;.%

1CKAoV EA t ItinCA41
41-(44.1.f lt:174111Mel
(a.ik.-rail 4 rtIk94/ rya stA

Arc of e14712. wtticT


..44 KATI, A 41.-,4 Oriat 1
077.14,%11f7 el c

ibt-rri4-rn-rritypdfx:41,4

j
/
cciarricitlyvtlyrd

Yff ito fiC rr116 ti.Agrner


AA,

1117.1

flitrivA tarrria tire;t alter

ftlifrpti ft c4.iffri-

eint4 .11171kirittig

A4 cf)A

rterriThefi .
f it a figAnet4riLsa
Ian 04044
--;:a

dal lat

dd

fl air 1111
edh".5
.7 g

ATI* 4.4tEm14f Lim 16,ta


www.dacoromanica.ro

60

PSALM XX.

8.

lui blagoslovenie in vcul yecului; veselisi elu in


bucurie cu fata ta.
Ca inparatu .upovdfaste spre Domnul, si cu
mila celula de sus nu se
radicd.

9.

bucuriia fteel tale.

nu se legant2

Se se o.fle. ma-

ra t tuturoru draciloru tad; derpta

ta afld tot uritorii

lo.

Ca puri ei ca cuptoriu aprin'su in vrme fata ta; Domnul cu mania sa smen'tste ei *.


i rodul loru dim pamdn'tu-1 pierqi, semanla

pamantil pierzi,

loru de fii de omu.


I 2.

* fi mancibuyi ei foculie.

Ca

www.dacoromanica.ro

61

PSALM XX, XXI.

irnpar'tird spre tire


ren.; cugetara sfCa puini lorg spinarec

13.

ture ce nu putura sta.


Ca puri ei spte intru

I 4.

rarnasul tau, gotovesti


fata loru.
Radica-te

tau geilesti

Doamne cu sila ta, tot cantamu si cantamu sila


ta.

XXI. Slay. CAntecul lu Davidit 21.


Doamne Domnula

2. De Dumnedeul mieu Intel&


gennui derep-ce me lsasi? Departe de spasenia me
cuvente in pacate cad&
re mie.
Dumnedeul mieu kiemu
3.
in' di si nu audi, si
noapte in ne-fara-mente
mie.
4.

Tu in sfantu vii, la-

www.dacoromanica.ro

61

,p,A4ri-A0-1/4 fictris Erna, E

*dare XXV erns% lac 44"

mitt f it 16[1-rn er gc1171 .


nj carna,:yrf I

wiAlttcrrara )(vol114 Bfeffft


el: it 14A oi
dit4mcribrr1
Xrif ide it Mm4,rnoIATa 1?- ,
CA
istli Ilia /Iraq A4Y01 Ai
ft-4 :e-iffkratiaAdy6,Akiim_s_

ik, kAtt4ei

taffg-

E Mit iy f ITIEA4M1C4

Lartikir149441CtlEil1=
I Cficeeilf4k-til Natirrt 1 174114
F ifrigivrirtifF,s4r
0
1.f 4441

ttO ft itittrilidef. Mit


main rt
tier,
Ale . rh c mirffin

www.dacoromanica.ro

62
-7

7 dr_e

14A Ittpt, Cup f Traroi


rrYzitA

Ki rya 9'114941mo

ttoyarg,S n find'

gib ITIKA It alrld


yet
Iraq( (rtiMiltri tilnef,
c

. crrpItxrtpfty

cristAilliZtU_.!ftdrefroll:

pin

fins

.$

a414,41/40,

tilaJAfti64 .rterni
ZeilAttertiAofth.a.itia
aAA41t11.4 tro(i.
IF

Nit

crifitrictiffm.5Kr-A00
0-tigettif. refit(fataa*d
KA irregi4c
IrTri
dir fir goi

et -4 4.2.6 it' eta "A.g.ci

cilet c tfr'S EA ta imAg

www.dacoromanica.ro

PSALM 2EICI.

62

uda [lu] Israilii.


5.

Spre tire upuvair parintii nostri, upuvaird si


Catra

6.

tire kiemard si se
spasir; spre tire upuvair si nu se rusirad..

E* eu-s vitaeme e nu omu, inputa[re]


oameriloril si ocarire oameriloru.
8. Toti ce me vadura ocanira-me; graird cu ro-

7.

* (lipsesce)

stul si clatira cu
capul.

UpuvAI in Domnul

se izbavsch elu; se
spasscd elu, ca va lu-

www.dacoromanica.ro

ci

se spa...

63

PSALM XXL

Ca tu esti ce rapi-

10.

de mate, upuvdinta me de titele


tu-m-ai

rndriei mle.

nunneiniei mle.
.

de sdn

dein matele munainiei

Nu te muta

I 2.

Catre tire lepadatu-s din srul,


de matele mriei mle.
Dumnecleul mieu esti tu.
Nu ostdmpi de mere, cd serabiaz aproape, ca nu e agiutoriu mie.

incunglura-mi

incungiurara-

I 3.

-me vitei multi, giunci


grasi tirura-me.
Deski-

I 4.

sera spre mere rostul


ca leu cc' rape si ricaia-

leulil rdpe;rte

ste.
1 5.

sparsera.

Ca apa var'salu-me si

se spar'se toate oasele


mle; fu inrema me ca
rdpitu-m6i 2 scfabil 3 le

www.dacoromanica.ro

6j

ti

if.ATTIo eifitelia--4 rrn


-rn KA/tilt A 14F#44.41f drill
KTA ft 11,11,4%aaviSif gall ME
MTh fir f A Artik/t f . 1 Wine 4.4

rfA E trIA_AATrTigistiC 'A

fr.

#444,1 FA Emil" 9 ig,q,t1./Witelf

gf Otit4 tilijittetzlire tart4


gra Airrnihypi f 9 f7 if-- "CPA
Kily1Arte a Am 0A,n41(FlIrl hi

mdfilaittigsat_elfrelieisprf.
AO ii n 11 Ellosid r 11 n 411112 err it
rrri ulittrittrp %IA ftialf(Ulm
CI pv Cry fAglif f gradtirrAW,
trO A I )(A iim4 Erfainoslftrair
Ita jt44111 i i i <x,Gif;a14 f WEI

Cf Cal av ((mart il C ME
44 rtA f . 4;16;1 if
4filiA)

www.dacoromanica.ro

t9
pl. ayeRuucauygl gut a
uw v
viirVvv_xiTo 4111,1,
ay g)1171-61nr 01.1.0441
.41....r.litttykrtyvd ormi

ttilintitg- jib rfrfAtiA


5 ve)p,,,,' 4-nr L,041T
JirL anizejtj'w vil 3 Aluk);
liar m(if erNIA la;yr
oozy torrAw rtin
3W
-0.19
,43.)fro 3 OV,w

wa

frAil

D.3

xd

ZOVAOhlaWYgd61

ay vt.vouWiTi dr Va wi-14
on, pv, fit yfrinylvd

i3

y.4.

V4A-W 3

kr so
thyw
st. vs); w 3viori

ar44

4..311,713V4tiv cleusitirOW

www.dacoromanica.ro

64

PSALM XXI.

ara topindu-se pre


mijlocul matelor me-

pre mijlocii de matele

le.
6.

i usca-se ca urCoru var'tut me, si limba me lepi-se de grumaclul mieu,


in Ora
de moar'te plecatu:;3i

ca zdn

in prond

-m-ail.
7.

Ca cungiurarame cari multi, i zborul refforu tirurAme. Sapard mdrule mele si piCoarele mle,

C5. incungiura-rn

t 8. si numarard toate oa-

sele mle; ei cautard si me trecurd.

aceia cgutara

im'-

1 9.

par'pral cdmesile
mle ie, i de plaplecatu-mdi

www.dacoromanica.ro

Indle Zorn-Fa

PSALM XXI.

65

sca me lepadard sor'ti.


nu desprti

20.

Tu Doamne nu spar'ti aoiutoriul tau de mere in


agiutoriul mieu socotste.

2I.

Izbavste de ar'ma
sufletul mieu si de marule carilor ndscutul
mieu.

Spasste-me de rostul leilor si de cor'nu


cu u[n] cornu smerenia me.
23. Spuniu numele tau fratilor miei, pre mijlocu
de baserecd can'tu-te.
24. Fricosii Dornnului laudati elu, toate seman'ta
2 2.

lu Tacov prosldviti

sheifi eld

elu,
Sd se spAlnnte de

25.

se spaman'te-se de elu

www.dacoromanica.ro

65
Lutc4 frrikA I if %44,1 Co cC'
risi.-A-76/1f taltr[ZoN

9
^
leto :no fly rri a4S/14144 tiff 4,
lift ef

---7

TrEdeli),Vild(C d tfd:r 4-

if' f - ;ler Z arkifitmAceiA42

Ci4A frnitAr Y. cuit14fA42


f A-A f la fimoracurirar,
1141VC Clitie MAE IA,F7-.:0
trelYAE il Ar:tilftM IVO oa lir

icledriedoitigCArtfiff 6 eCiett
C 11 AreAtn CI )(MIA Ina 4
Lin Ads,44761

pl'

. ilf GittlAcikr

At ge-rils f ((SAM-mem I .
4 9 ft jriE 4 &tett 19 45AOritlit44
irgAr. fild 1 TM C EM-al tfim
Aoy tyro ich af6CAZ gt

lir

FA i. efien1A4ritim f CfettifiAi,

www.dacoromanica.ro

99

Dlii %At MAVVITUVIW3

vv yix jj slutx
yiv

y__?`

-.1tov
'Adi),itwiwro
v
Imp wet, trtrp41,
i I.

17r 34 7.3i 7.11,1(141


A-

ann403 11.11%.,, VI

VA 145:A

3W

du.2J3 ...YttyvVim
%3 dAys, D.3,1
Pion
Jiro,
It 346 3 31.173W7); e waytro
At.

d..teNC-sifirilktv,,v)

141TTry);

*AO

nit

,fj.SLVYATAW

nitigf,tyaw yzqi Thu"

rt./ u
1,

n.lt.5witvitr

19 owigl)pu Pm/
11.2,3)417)ittio)

WO 3 33P 2.);
01/3

ytYall"

v0A-m lam v3

nay

pi) yav glum

www.dacoromanica.ro

PSALM XXI.

66

toat sernanta lu Israi16, CO nu trecu nece

* (lipsesce)

lsa, ruga mserului,

rugaciund m6serului

nece intoarse fata


sa de mere, si cndu kiemail' card elu audi-me.
2 6.

De tire lauda me
in basrec mare ispo-

spovedescu-ma

vedescu-me tie ; rugA-

ciur me dau intre fricosii lui.


2 7.

intre fricosulii lui.

Mardn'cu 2

mserii i saturd-se,

Si laudd Domnul ce ceru_ elu.;


vii-su [in]remile loru in yecu de vecu.
Pomenescu-

2 8.

-se card Domnul toate


cumplitele pArnantuI

nuce 2 Mran'cu

www.dacoromanica.ro

Intorcu-se catra
toate sfrdsitele

PSALM XXI, XXII.

67

tante ocinele
2 9.

lui, si inkird-se intr-dn'su tot ocinele limbiloru.


Ca a Domnului iaste inpdraitia
si elu e volnicu spre lirnbi.

3 o.

Mdn'card si inkirard-se toti grasii pam5.ntului, i intr-5.'nsu ca-

du toti ce destin'gu im'


p5.m5.ntu.
3 1.

3 2.
rztd

ce vine

Si sufletul
mieu lui vie, si semtanTta me
lucrd lui.
Spureti
Domnului gintu ce vire, si

spuru dereptate lui oameriloru ce nascu ce fece Domnul.

XXII. CAntecul lu Davida. 22.


1.

2.

Domnul paste-rne si de nemicd nu me lash' ;


In locu de

www.dacoromanica.ro

617

-,

A oy. uttilat Kele a C 1 1,-

ti'airral:3-inalMfeasittior.r.,

.c-LIA--.7,,,,,i....ApimIl
EA-31
lutti4 re KO 11 el tilt/err,
-,
/
r n .fraftt tC4 V illzittrfn ri

r 'A CEnTatitt 74.tuitt rilMTA


tinTiA r La fl-la. iii [10-,*A El date'

elk/nal ti 1 ottp n tt ritiLm4.,


.-,

ram% arrY. MU CY+AFTK


Ati EKA K GYE. AW 11C GIALIZiaA triffIrS Ali. crtrftln

MA-Ain arrtrifleff E. at+

CarriA fp wrAirrykto01:11A

itiffsi444414t_1(14 C
--.1

lcrl I cilit

IWir.tri'Arat la AgAtiliveg ,
A

---,

rill Mt TIM l 11111M tibmil

(% taistEMC%-i.Aoltvivalf

www.dacoromanica.ro

68

(T-Z fil
-7 -7

tiff Gri EA4

1'1 4:10-7

AAnfleagincigiirri%ams,
M71

c14AfliA1`e4,

rad A 00C E

pli-CEA4FC1ref

tFicsiAti telf Fp f rurrd-V,I4E


FF
ft rrirr4trarAitt AE el'
Actiwo:i7ci errret Atti.WA 0 WY
se-7'
%

_MdrisifillAmacftl.fif ftt.
f la nor,
fitittleilit
term Fp ELIO* .rtiftarlktria--

Lim+ lifinf itErnia, 6.4f/HE


isehrirr%Ael tra ruts ifgo
-1AtiFrf
Trif EA4 II CMAC
40.MAtieentibt .71i4et C4 it

(ad y dal itt-4

ICA47eir: uut

CKA 4+414:1Ale AltiaArA al A

tafirKillieK 111ft Al10E

14-1
www.dacoromanica.ro

PSALM XXII.

p4i.ure acie me baga; in


aapa rdposata stu-

68

la apl
rgpausil

ra-me.
3.

4.

Sufletul mieu intoarse; derse-me spre


carare dereptate dereptu numele sdu.
Se

mer'seru pre mij'Iocu


de umbra mortiei in7
fricu-me de reu, Ca tu

nu ma tenni de eau

cu mere eti; toiagul fau


ft.tele fau, iale me

acle ma

a *1 merge

mdn'galard.
5.

6.

Gotovit-ai

intre mere mas, ain'te


dodeiate-mi; un's-ai
cu un'tu capul mieu
scafa ta ce me adapd,
catu tirut.
Si meser-

www.dacoromanica.ro

Gaut ai

i paharuli t& ce

i mila

PSALM XXII, mum

69

re ta gonste-me in' tote cjilele viateei me-

toate zile

le,

si se intru in casa Domnului

in lun'gi

clfle.

XXIII. CanteculU lu Davidii. 23.


si 'Linde ei

1. A Domnului iaste pamantul


si plirul lui, toata
Turtle

i toti ce viu

spr-in'su.
2.

uotovitu-leu.

gatitu-ldu

3.
lui

Elu in mare urditu-leu si in riure


Cire sui
in padur Domnului si cire
stdtu in locul sfantu a lui?

4. Nevinovatul cu mdrule

50

nu se

curatul cu inrema, ce
nu preimi in deseetu
sufletul sau si nu giu-

www.dacoromanica.ro

09
P4110^riWiliI74i7Avui4111
9 V 3 ni VI IT 3 11 4SW

xis

dia+3

vu J
Mir r---'

V4-

Atvdtv"

iriev

tr,m

s 1.1

`WV

-j-41

gvAtil vitCylvvt_ti-Tualfg2

gliMiAPy u-1 vain.,


lalvA9V kuhrluturT1 jpg
u 11

11113

vi Nit

A Ap3dpvi4-Ac.73

undv'eo )(4,11, Hay 444..04:


PuL9,1 gAP4,4vAilt14

id

u.p.unT.X,Spttfleyy

4-xiu22113 V 41,11.1...ti:
p 91 u
mio.))/vii.orm vAd 4.
son
inisoo ak.Act.Avult lW 31.
vvi4

4311773W, XAb.N.03
axtiriswstx3 y, A
itru Oi
sluAN

www.dacoromanica.ro

70

/
pcfrrsmsoctiftico
IKAorcslEcur.inpf
4-7

ityvtiktfitE-A SE

tab 1 Al

WiiK ui Att-7 apt" cis, f


-47.04

Aii.S For/111d (ft/ABA.4r


ALI ft
11111

a/
/
oyiktriftykriftt
-7 -1

pAtilrAll NB A qui

sitrilr,.aute
At'
t
1.,AArtIA flArritircArA set irk.
eAltent4-4,4,Frap4

trtk Ad 6E61.cl/1,0(ml
mut C 141/1 ft It
cr Ciu 007

KT. pketsi
o to.: A14L1u

otuacyhtbii.titt swop .
aunAKALIttibdriniteM
ui cE -ra4 4.4
ri-frh(C Ai ti I eit 1 tfi

www.dacoromanica.ro

70

PSALM XXIII.

ra- se in gam'bosire sotului s'au.


Cesta pre5-6.
imste blagoslovenie dela

jura insilaciune

Domnul i meserre de* Dumnezeu spdsito-

la * Deul lu Tacovii.
7.

Lu-

ati usa giudecii vostri, luati-v usi-

le de vecu, si se intre
8.

impratul sravitu.
Cire e acesta im'pAratul slaveej? Domnul tare
si silnicu, Domnul silnic

riulu lui.
6. Aciasta e ruda ce
are DomnulU, ce
cre faca Durnnezeului lu hcova.

Cine iaste

rdzboiu.

9.

Luati
usa giudecii vostri
si luati-v usile de
vecu si se intre im'pdratul slaveei.

o.

Cire_

www.dacoromanica.ro

Cine e

PSALM XXIII, XXIV.

71

acesta imphratul slaveei ? Domnul sileloru, e-

lu e imparatul slaveei.

EDERE IV.

XXIV. Slava. Cntecul lu Davidt.i. 24.


Cara tire Doamne radicain
.

sufletul mieu.

Deul mieu

2.

in tire upuvaiin; se
nu rusiredu-me in ve-

sa. nu ma rusinezi in

cu;
s nu-mi raz.

3.

Si se nu ridh-mi
dracii miei; c toti ce

rebdar tire nu se rusirara.


S se rusindze ce facu

4.

Se rusirde-sg

cei ce facu fara lege


in desertul. CaNle
tale Doamne spure-mi, si
cdrariloru tale invat-

desesertu

www.dacoromanica.ro

7.1

irif crilAsfr-

1 alf Arriraf CA 4. /
-A-.,

gfestliyyriorclitifAdri
1ialf.:44ruse4rrE142(CA4KF

-tt

4,.., C A0614 .

utyyrkftkcil/,

(anal t cititA ilIrAikits , Kb -eTh rcr 4 16K1204 to-4,14149k


C)+AfrrrikAillasSEdS441:5(
Amu e f oraY tis H10, Cf
ttOrtIVIalti 0 I ,6 lift4 GILA-

irdr.aincetwelitelkilm
ArmlIftweiviiiA maga Yf
wiKhArimnp Erik-awl'
wow's cfoalactutitSfef
:chive 44 trY+2 1mA-it*
try/1w( _WI Ourrii, MAE
ITTAAFKgf crrYptAin . iu H

arlognitofirrrylf+0147

www.dacoromanica.ro

72

notf AECIkt4EtztifE.44'
liffissf krniAr.
m f tams-ell .5 fdk
C(rCnmd9h44i 1. la '14
r fcP'igiii4h4triairrir%

.ndmErlIkititAtfef
Kit
rirpitrmAgei f 7

,.611

rZ-st tiMEHokICYCIelTalig.

TatorrAwintiffliril Fit3AYtd
Rd Aft
n KIM iirrilinr6i
1u4A4 I tithi1 iNtErnY714

AE

ti et Up ffrrnkAtise

ffiVi(61(11 garittlytt,
vi),IN I WitAf

-AirlitirrAl iti'411A1Aref
mitiTnatiti Aisfat,tr VIE

f.iffilf rAl ttel. mitt

www.dacoromanica.ro

PSALM XXIV.

72

MC.
5.

Derge-me spre ddevarul tau si invata-me, c tu esti Deul


spsitoriul mieu, si tire rebdalu in toata
i.

6.

7.

Pomenste meserere ta Doamne, i milost

ta, cd de vcu sdn'tu.


Pacatul tirertelor mele si nestiutuL mieu nu

pomeni; Cu1 milost ta


pomenste-rne tu, dereptu dulata ta Doamne.
8. Du lce si dereptu Domnu,
derept-a6a lege d gresitoriloru in cale.
9. Derge bldnclii in giu1

ca.

www.dacoromanica.ro

gre,sitdolu

73

PSALM XXIV.

detu si invatal bld[n]dii

in cal sa.
I O.

mild 0
cine ceru

II.
curate:4

I 2.

Toate caile
Dornnului meserere i ddevaru, cire cre [s]vatuita
lui i lg lui.
Dereptu
nurnele tau Doamne, cura.
pacatul mieu ca rnultu-e.
Cire e omu ce tme-se de Domnul?

Lege pure lui

lui in cale ce va, sufle-

tula lui in dulcdta

in dulat in-

I" 3 .

ntrd, i semanta lui pre-

satranta moftenescii

imescu pamantul.

parn...

14.

Tirutul Domnul[ui] infricosilor

i porancita
lui ivste loru.
d-in'su,

Okii

15.

rniei purur care Domnul,


c elu trase den curs
pie'oarele mele.
6.

Cauta

www.dacoromanica.ro

73

Al r A
ihritfar.
-gc Ark61 *fro Arrued 1.611
idirtret AOC I riliELLItt .14,46E

Hi

Trrizrj

11411 E

taraittA ririvkAori4E p iretY


Hi/MI/1f tria kt4/14f . trAeil r6
rrTL (r411441.siaelciotottrY,,
t E e 0400(1 E re Tir eat AfAlk. .
Atari E rr EAgnyeli
ecif1411JfICENVA tiffsAdynft
t1A4 EC

larilAti6 cum: 2

rep244.

fly

.61,c(C,
ir ilittff4(1111A

Adria-1,1E4dp'. 2; wren
44if 14 a4 rrkiipoirr614-r.P.
eA oirrfAcEbe et ickoovcia

atrur Emrk

AF

jell Yorti

www.dacoromanica.ro

s_

11/;1411,113 VVMT/ ite,v1/11

ty

,T,4)41)/ibrAi4),

um Za3)3AP,3iaAJa31,,w4
iskOwiVa:1414,AJWit16p-

laff

El

ti

3
WIT JD ti- ill 0,1141-InvoY

ovnur /4r.ww1.317

iarirlAtv

Cvmr-,Tilvvt?

MAY>, _YrilV
pitcuxm
JV Veilr

r
31x3;w4a

x-14)Vill-M.
Ei WS/ V&A/ 3 1417T.3
0)0)
0,

FA- A

oatuliiits_aWAVIOrp

;we; - 91,

Iiii1A1 grbiya-Y4171943./.14;Tti.i
3W wA5;ournx.oxli0

trill;

4; FM

DITAVAPYM
r31403

DIU

14'1113

'31'141.frediftnn

Kith C dir. 0.1;413E1


antillileDAr
ft
ta ME.
tilttA4 EMT Crrf
ArdiC41-7
74
www.dacoromanica.ro

PSALM XXIV.

spre mere si rniluiaste-me, ca sin'guru gintu


si meseru-sa eu.

74

pre mine
singurti nbnii

Scra-

17.

bia inremiei mle multi-se, de nevoia me scoate-me.

Vedi plecare

8.

me si truda me, si lasa toate pacatele mele.


I 9.

Vedi1 dracii miei


ca multira-se S1 cu uritul nedereptu uri-

urara-ma.

iu-me.

Fereste sufle-

2 0.

tul mieu i izbaive'ste-me, se nu rusiredu-me,


c upuvailu spre tire.
Nereii i derep'tii -le-

2I.

pira-se mie, c rebdaiu1

vicji

www.dacoromanica.ro

Hrdne-fte sufi...

sal nu ma rusinezti c.

75

PSALM XXIV, XXV.

-te Doamne.
22

Izbdveste peul
lu Israil de toata sera.bia lui.

XXV. Cantecul lu Davida. 25.


Giudeca-mi Doamne, c eu lara
reul mieu inblaiu si in
Domnul upuvaiiu cat nu pociu.
2. Ispitste-rne Doamne i stri1.

no-e-me in'cinde zo-aul mie-

U si inrema me.
Ca mila ta

3.

4.

Ca mese-

rr ta in'tre okii miei


iaste si bire ogodii intru ddevarul tau.
Nu

sedulu cu iborul in desertu, si cu lege. cal'cato-

cu calcatorii de

Idge nu

ri2 nu intru.
5.

* (lipsesce)
I

Uri lu baserecite necuratilor, si


cu cela* necuratii nu sedulu.

nu 2 cal'caturi

www.dacoromanica.ro

?-5

---.,

-1

_s_.

vr eitArti I . ti 4-1. sq.


-.,--P,

ira ez-

ifi 1 s toy

My' 1 ilitivieWtrditerO writ

8iimr:....gAireicKAKAAk

...-

AFfrialittmgyairepjl

01

ice

1 IMIE r+ brit AID iiii hip


61raik AM El

n et

T1KA4

(la tat rialto/


11,r1;

iunt

f.4411...gitittiAff ZT,7-Zdymaii

FA44;44. /flew Cf
etiv riklivA+ C!fr
ft C. tr flMIEft
i
as

ii,,,,

ei4,,j

/3 mil .1m-wino rt,ritidi


grf Seliifiktiff

ti Ottr-gA S".

el(

LLL(k(D i(.1<s'd .414 ti Cul

goltr
irsiAthicutailirrily
fit tial'griktra air legrA ct

ffittititorapi LittAo *inn

MYNA elf WTI-pH WM:MEGA:

www.dacoromanica.ro

'7 6

As diffol.Vatiticsa,ufifAii
fleAf Llintehltiriftli4 141.744

Trm

r
114.14,2 C Egjtor

rtitehl4:3:01. hinelyti um
E

C ICfl tt Ito artrAn, t 110,4f


oe

A..

'IMAM NOE hs r 1.14t


+6174.4ettp-ACif n1n4A I .

uituto +tiptCOAffiiiiird
Af

Err I.

r ars t

tit

1apuj1`ti$141 fattriorii:,
tun iderfacarminters'tign

tiqr tifultZ

patiofra..Afbri .14 fri-

tirrititallYpTAlleCt rt fl HO.
6if ifecia frliou otiogi'ES/

3rA4

srkg,-filfito

4411, 1111114411.A4r4It1$4f

www.dacoromanica.ro

PS A LM xxv.

Lulu In* nevinovati marule, si cungiuraiu al'tarful tAu Doamne,


se audu
7.
glasul Iaucliei tale si
se spunilu toate dudele tale.
8.
Doamne iubilu dulce
frumse[te] caseeei tale
si locuirl slaveei2 ta6.

76

* (lipsesce)
nfnile mele si inrungiurd

i loc-6 de salajd

le.

9.

Nu piar'de cu aceia* ne-

(lipsesce)

curatii sufletul mieu,

si cu br'bati crunti
viata me.
I 0.

intr-ansi marule lard lge, derepta loru inpluse pretu.

I 1.

Eu cu fard reul mieu


inblalu, izbdvste-me
Doamne i miluiaste-me.

loc fire 2 soaveei

www.dacoromanica.ro

cu nerdul

ziblvOte Doa..

77

PSALM XXV, XXVI.

Piorul mieu statu In'


dereptate, in basereca

I 2.

blagoslovescu-te Doamne.

XXVI. Cdn'tecul lu Davichl. 26.


Domnula mieu, lu .

1.

2.

Domnul amira me si spsitoriul mieu, de cire me temu? Domnul scut viateei


mle, de cire me spamantu?
Cdn'du apropie-se spre mere reii se marance pelita mea; dodeila-mi dracii
miei, nu putura i cadull. Se placuescu-se spre

Sa se placuesca

mere placure, nu se trne


inrema me.

Se se scoala
spre mere razbolu, spr-insu
eu upuvescu.
a.
Ura ceiu
3.

www.dacoromanica.ro

??-

e.:N

. -."%

-7

-..

tvtilepaymiercaterna_frit

1410 tr intirf.ILII eke t lel


rotate If Orrryir(E : a '45211
WI tomb Adir314h , if.5 _._,
fro f ilOyMNIM :44,finfican
fro figs A470G 1141V/1FM UTE
...4

wry.'

c tcrAsteult 4

A43.1 F.7 AEItif 'ME C raitol'ArrY.


1a4tVanif 4 tat C f C Ty fivi I
fif olinhetiviviv rya la FAil

LJA4TkS1oM gi A IVI 1441)4144i


misikft 6 r a- Irrar la wiitcriA

,61(fira a nAk laic ca?Fearrv.,


mfe7n-Als. far ray' et rniii
4444174 Cf

c rvofAr6

C7A4 fp 00.7swishl,crrritticY
'7` --s'
6 d r rarg IA it I ile 0 rf it 1 eld

www.dacoromanica.ro

78

, ef Bid

-7

AstAtiel /1 A re icon' f
CIC21

tc.4 C4 Ail

rtmoolirtM el A la4LIA

mire cI KIS 2r+ 0:140*


ArilXi. Awl CfTil o'"1 Fri;
41"

swle 4-fitt:ACF'MrA -4A oy


RIA7c (cora c F*1 i (cid ri

filed ri,z1?4

II( A or

A4Yefl. icO rrf prim fi;c1111

ttegK Gni rti-lriXAoy


rae.414 rift-24 f nut
4 fr A/04414 iv% K A Thai f
Ca", fiffailinAltaie;Z 4:4- ic1

ttlythrid ILItIJJIM litri/i-i;


411 taller%
4, Ka Trer
c
NO re AA4a
rilrriad
f 1t2ti In rain
11

www.dacoromanica.ro

PSALM XXVI.

78

dela Domnul, elu socotescu: se viu in casa Domnulu-

i in toate dile viata


me, se vAdu frumse[t]
Domnului si se Carcetu

basreca sfant a lui.


5.

CA ascun'se-me in coperi-

In coperimintula

tul sAu.in dua reului


mieu, coperi-me in ascunsu coperitul lui.
6.
in piatr rAdica-me,
acmu rAdicA capul mieu

spre dracii miei. incungiuraru si giunghiialu


in coperitul lui cumAndare laudA si strigaxe, cdn'tu si cAn'ta-voiu

www.dacoromanica.ro

in coperinantula lui
jnitzle2

79

PSA LM XXVI.

Domnului.
7.

Audi Doamne glasul


mieu ce kiemu, miluiaste-me si audi-me.

8.

Tie

dise inrema me : Domnul ceiu,,

cere tire fata me, fata ta Doamne ceiu.


9-

Nu into-

arce fata ta de mete si nu


te pleca cu manie de s.,ex'bul tau. Agbatoriu-mi
fii si nu Impen'ge mere,

si nu lasa mere Deu spasi-

mine Doamne spa. . .

toriul mieu.
tala-tnieu
murna m

derege-m5. in

dereptii drat-a

Ca tatal mieu si mama2 me lasara-me,


e Domnul preimi-me.
I I.
Lege pure mie Doamne in cal ta, si
nastaveste-me in caraI 0.

re derepta dereptu vraclile

2 si inma me

www.dacoromanica.ro

79
A.

-.7

1`.1""

_girt( . 4drSttitirt4f rvA Aar


AA(

jrii (CIE MY* AaterAC

411441 1.1.1nit.6f144 iiise


1.1AE.onatfti Amribtfal Up
p F n 4) ALIAA4, +41
5

61

vs

46

es

IlAnnteifif lite tit etyma


4 0."(f + su44raity411 f qumde
raf ruff lt" Ito raft( 01Eu*

. Vtfailftet
:440a oi:ets97;

tilittilCitAtn E ttirLEM fin


Ltiflt1t cAmip gOici-ten
4.701

in lin Alta. riZarrila

oiluti*A4Amisr Ak CA prbAttf
Yfilirrf EttAAHME ArrartfrIX

ef

,4Ttf_jut-4

tilfl

ta err IltifirAitf;j,tcr4(cst
eliA1 flra IF'

rt qlrficti

www.dacoromanica.ro

80

,:.

I. -7:;.

ACA4A1tIor4rE xff dyialot A4 f

iletVIKIMITUE*11A4144,41
16 g leg. (celiCfcri-44111,3
CaffAlfefitawnislot 'IMF

viii f 447E,I1itt64FeilAllown
.14f ITN Hid" E
. lr p CG lid

Rata acelltierA-Gtitgallen

..t, ramsterirgift Ao . Pi ri.


Vt4i2.14.144144.1v % 04/EWEr4

r,i IfMa Ili 411113 It itifif.


OM 9104441TI4 slitlitiCa-E4ST.20)
i c. IA 0

Trrf ICY A q.,A h

/ 1 eg-,

lA Trp TrElf Witdewill.

gforitai.kc f tirturtH

EA4f fir 4E
iiiiirk1 E
parrvierA14fA419 f Aggirld

ritAAF Rao -tf Aar AllefF

www.dacoromanica.ro

PSILM XXVI, XXVII.

I 2.

13.

14.

80

jrnasul mieu.

miei.

Nu da me-re in suffete ce-mi dodeescu, cal- se sculara


spre mere mdeturii ne-

Nu pridadi mine

derpte, si menCurosi
derepti sie.

sj menti nedereitate

c sculara-se

Credu c
voiu ved dulata Domnului
in pamantul viilor.
Re-

b'd Domnul, inbar'btati-va si intdrste inrema ta i rebda Domnul.

inbarbatdza-te
si invnitoafe-se

XXVII. Slay. Cantecul lu DavidU. 27.


1. Care tire Doamne kiemu,
tine kiemti Dumnezeula mieu, nu t5.Dumnedeul mieu se nu taci
cd de mine se nu
de mere, de nu can'du vecanda va taci de

ri tga de mere si podobi-me-voiu celora ce de-

I cu

www.dacoromanica.ro

mine, de volu fi ca

ceia ce

81

PSALM XXVII.

_stin'gu in groapd.
2.

Audi

Doamne alasul ruoaciuriei


mele can'du rogu-me cd-

rogu-rna. tie
ca'ndu radicti

tr tire, can'du tin'du marule mele Car


basereCa sfant a ta.
3.

ziandii pace

* (lipsesce)

th tort
in lu... Domnulni

Nu

trage mere cu pacatosii, i cu facatorii


fard lege nu piarde mere; graindu pace catr
sotii si, e reu intr-drema sa.
Da-la lore Doamne dupd
4.
lucrul lor i dupd reul
inceputul loru; dupa lucrul marilor sale da-la lor;
da-lai dare dup dare lor.
5- Ca nu inteleser in lucrul

www.dacoromanica.ro

81
-

Aptitt trrdl'-tcri1a4-nrA .A36tt

?Of 1-7A A 01.0.41"13,711114


Ari (Z.Z
F ett42(ow43 rArA4F tiqy

rrr9TmtE. a-7 `tt?trrrilit


airkeE 1(4C4Irra

11.'01441V

Kling ((laird
tett
. tuna-473

TredliLFA4

tillAr Artrii f ft 14-. '71(14 &Of


f eilit17/W(rierti laTtre
COLWIC ti 0.1 Erdr_t,
I
AOC"'
7,triito
ag

461 Ad Wit

aravvfdy

t-WAV
aV:1411,10 C4 Af Matto .

4.:AITEnzi in KA At f X

--7

MAr6/841:111WEM4rifil,?
Ott 17.111.111kC

If

www.dacoromanica.ro

82

7
MAIMA0Aolf Cali eq.iff It
Z

I 4\ <Z ,/

Ain ele;t911. It fit

if'd

ocrt

1(6

16:411111-gre

rm 04,14.ra

liefiehAvirit I 'Marti

fil P10,441 lil it 14 IT 1111114


ri It 44 le
1P2

I( Cry !Alf/M(1K
FAAIA,A414::

traiiiimArEciun
mesa A
..r.
Atitnc1r4sE.MCIdA447.
e--;,?
I

*-11

We; Wit Eno gaol flf (-144*


Ad c la %UMW ripttrao pi.

CflEtati/r9A0r4561tei
Crrci-15:6144 flaIrtCrA kalif
I
. isiff
rAjtgE"Z
di4dietlited
(TAW I etiLLI if A7Z1:41Z44'

irtIr :$1*.dtriblrirt

ilk r h

Ity(iiiiii?*3-14igitegf or

www.dacoromanica.ro

PSALM XXVII, X XVIII.

82

marilor, lui, spar'ge ei

si nu zidi ei.

lora
nu crfle ei.

Blagoslovitu

6.

7.

ri in lucrulu maniIoril

Domnul ca aucli glasul rugcuriei mle.


Domnul agiutoriul mieu i opritoriul mieu; spre acela upuvai inrerna me, i agiu-

toriu mie fu, si cu voia

Domnului

ajutoriu vile si scutii


mie

iii da upovE
si Nfluri pelifa me: si

cu voia

me ispovedescu-me lui.
8.

9.

Domnul .invrato,sare_ oame-

rilor sai si opritorin


spasen[i]ei hristosului sau iaste.
Spaseste oamerii sad si
blagoslovste dostoinicia sa si
paste ei si ia-i para. in
vacu.

XXVIII. CantecuM lu Davida. 28.


1.

Aduceti Donmului fii Deului,

www.dacoromanica.ro

D.. vnitute
Si eoperitonu

tdi si
bl.. derep1ziiz tcTU si

83

PSALM XXVIII.

berbeciloril

2.

;I7 nurnele

3.
Dumnedeuld sl..
Dom,,ul spre

4.

5.

aduceti Domnului fii ber'beci; aduceti Domnului slav


si cinste
Aduceti Domnului
slav numele lui, Inkirati-v Domnului in cur't
sfanta a lui.
Glasul Dornnului spre

ape, Peul slaveei turd


spre ape multe.
Glasul Domnului
in vratute; glasul Domnului
in mare frumste..
Gla[sul]

Dornnului frange kedrii


frange Domnui kedrii Livanului.

6.
Iubituld ca flu lui cu
uin cornii

7.

Si insuptiadd ei
ca viteii Livanului si
iubitu ca fliul cu ulni cornu.
Glasul Domnului tae vapala focului.

Do.. scuturd

8.

Glasul Dornnului cutre-

ciiste

www.dacoromanica.ro

83
.6.

owitiftiAta tt lalitirEcwrf
44169it4WAICA4 is
Lu wan CtflE' 7tAii el nit41442tit
C AA Erb tt /614 lA

Aii.+trit

fide s...:LA="41,172loveriialp
crairtinT4ic
;WI

f ity C AM( if it

Car inEA440-ru epietteadzif


r hi-mem e

svA

CA14rai,

4::_iYwit+flcserkiff.r,A
4.-rw,i-ionuf If Eiripityluiti
rty Wirt c IMINAil

ti4or mitt. cenLIAGIAih


mititittinAnifoltIlar.lun
AO

sretvrA

6(14ri fr.

KOLL 0.11 26,

IL n A14 o

0.4 .r. rma-brizitcYrrif

www.dacoromanica.ro

84

,-, 4

s: ".

,::, VII nee nut et 14


Kit eiKA ar VAA414 turncl fil,
P ..fohlrl H weigirE Ciro
ItlittfE
'I
-,
Ei444Ewpits11/1( a 11.0
Al

itnIf
,

11.VIA

drrriali try,
ehf MIA,.sii,

frit% f C 11'2C CA MIS ttiVtitthe -..,.


1 , -7

red frbotArif. tanuldii.cipe


3 a-1pin a47;410 ?WI

irk.11 L14441/111=242i .

Ali rvi tiff411-1 i L:54/1.A_yl eil W..


tC4lt4;;f :43,.. ra tit fii-VIVWF

f_1 '1 filo Hourrrk/IZett EFHAIN:4-

icf.

e /A AtfAterrrrefrit

/174E41

ain tan CIA171-1i Attirrfild


7R/144 1114,14

4 EMI( E
-it C6 f oratea iv( EeieteEd

s-ZZ . .

.r...-1 iaNI I

7/IL Til

a4

E /WISE flAffrA

www.dacoromanica.ro

PSALM XXVIII', XXIX.

84

mura Domnului pustinia

pustille fi scutuM

Cadului.
9.

Dommt

pustiia Ca...

Glasul Domnului sfrae cer'bii si desco-apere dumbravile si

in basereca lui top ce


crraescu slav.
I o.

Zieii slavS.

Domnul potopg aduce i ade Domnul


inparatu in vcu.
Domnul

ix.

tarie oarnerilor sad da,


Domnul b1agos1ov4te oame_di sal

cu pace.

XXIX. Cantecul cantecelor noitului


caseei lu David. 29.
inraltaiu-te Doamne, ca me luasi si n-ai veselitu vrajmaul mieu de mer.e..
3. Doamne peul mieu, kiernu ea2.

tra tire i ven'deca-

www.dacoromanica.ro

inaltu-te

dracii mid de
Dumne:enlii

85

PSALM XXIX.

tu-mi.
Do.. scoate dein

Doamne kemat-ai

4.

diin ladu suflaul mieu,


spdsste-me de cle ce dqtingu in groap.
an'tati Dotnnului
5.

spasitu-tn-ai

prpodobnicii lui; ispovedii pament sfintiiei

pomu

lui.

Ca mnie in ur'gia 1

6.

s&a ham pl

lui si viat in vola lui;


sra intra in pldn'gere

si dell-rat-4a bucurie.
7.
in destululti

nu nui vaht nid

EU (1115 in desaulul mieu:

se nu me cratescu in ye-

in

cu.
8.
intors-ai

Doamne cu voia ta d
buratatiei mele slid;
intorses fata ta si fuiu
smentitu.

* (lipsesce)
Dun/w.f.-oil/1 mien

9.

Cd* cdtre tire-Doamne kiernu, cdtr Deul mieu

urtia

www.dacoromanica.ro

4-1

* pit dientutrrith

roorArti n

fi..3-1240/C14,4ali/Artailek.
CirtrkiplAtitelik NA' -ifti4f
tiry+rre4 WA la ttardll

rf 1, 110 ellfri4111 A7r. -111 c rt Oa FILO

tpoAJI
Aor.ituisize.KoixAdy.

LitindMf err,* C;Lfifis


it

ci-k1s4turrri3niattleffif.
witi.VittiArik LIA1161oli

dir4114..mes-gurirmisey

cfmcift11C/arnicit-4ffif
414.7a
tif tiy 6 o
1-1(rArrr4iiiiiiAATkoef4r7.
ft"

.vvowto4)411Anietinuiptid
CAA F :Wm znK.

Sd

CI

Vp

nur

mg, nr,51-011A441(

cg"
www.dacoromanica.ro

86-

86
tr'a irlim f 1 E 43-;A 0 C 174 i 1
Mrs fit1441116defi414Freisti7
1-4.1.rdrar quit f..tArod pm

lierrafiqtr lei Lim E if to-ft


pi 7 Cilii1CITrifti Tr

plif-n-ria Or .-A,:e...5147414011Aff

AM

All

itilikpr4f)(sts7i Do ma

91ttA44 -3 ttrrraqtr-Tr Tria

mei fikm-1k i.

r4eliasi

e.ergiltN4ZiorcA1;r447frulti
t`tienut1Attt itvt4-1E .
file FriZeigrilire cluiltaal ft
CEdA4 HA IfriC IC gyAt 0

0,4

giortAvocik..,111:14(44(-11
gE_Af Cl(ritt ill 116-141-1 CAA;
ii ion-twat A OVI.AnAth A ,
.2.'4%.
,..--;. -0
aZ
f ern ['Mod 7
i

www.dacoromanica.ro

PSALM XXIX, XXX.

86

rogu-me.
o.

Ce falosu e in sngele mieu cndu destirfgu in putredire? Doar'd


ispovedste-ti-se terira, sati se spunie ddevA-

de sang..

ispovedi-ti-se

sau spune

rul tAu ?
r 1.

Audi Domnul si me
milui; Domnul fu agiuto-

si rnilui-rna

riu mie.
I 9.

In'toar'se pni-

naer
me in bucurie mib
e; spart-au sacul mieu i
incinsesi-me cu veselie.
I 0.

Ca se cantu tic slava me si


se nu milcuescu-me. Doamne
Peul mieu in vecu ispovedescu-me tie.

XXX. Slava. Cantecul lu Davida. 30.


2. Spre tire Doamne upuvaiiu,

www.dacoromanica.ro

intors-ai
spart-ai
incinsu-rn-ai

sa cante
si nu milcucscu-rna
Drunnezenlii micu

87

PSALM xxx.

se nu rusireclu-me n vcu;
cu dereptat ta izbave-

sal nu ma rusinezd

ste-me i iscoate-me.
Ple-

3.

catra, mere, urekiia


ta, sragulaste i la-me1;
fii-mi in Dumnedeu agiutatoCa

strajaste sa ma scoti

in Zen ajutoriu
si in casa scapare

riu si casa de scdpare spas&


ste-me.
4.

setipare nile esti tu


si dereptii numel e
5-

Ca tirutul mieu
si nadejd me esti tu;
in nurnele tau derg -e,me
si satura-me.
Si iscoti-me de cursa aasta ce ascu-

nser mie, ca tu esti scut


mie Doamne.

In marule tale pri-

6.

dadescu sufletul mieu;


izbdvit-ai2 Dumnedeul dede-

izbavitu-m-ai Doamne

Dumnezeuld mien,

vrului.
7.

Urit-ai cire bra-

I lamia , iz1javit6i

www.dacoromanica.ro

c9es.

--

CI sgrob/isitif ES lift4 LILA-TO:


Kt:1W rfriorrArrikriTA 4-- fl AT

vim e min ti CAE 041rEME nAd


frit la:qv/PA Al II I 0 y rfritga
ii101; C

Hap E1.1111.7?A4 A

+lin A4 tt.,..111,--g 11641to Ryan%)


rid ilitt KA CAM tartolltfdiT
ifiEME 1a9nfi'mArAiii1
Din tiliO/KArkAtItiliflitra'

taiMMETrSOMIptitEA4 F
attic 4-gyre thAstF Woos Spoil's

.1*-

,s41141106?-q4

tit friMre

44ttjcY

tantri ricid

Attleyee..isaillitiVitfryn
AIAM ctcYjit i rit1644(W.
b a ti Tr lirrtelfg f Ot4t4f

-11

g%1641. dr./..4,id)

www.dacoromanica.ro

88
-vmhoin7plua3-14-1aiJ'01
ewl4Vali
-O li WV;

AA

' 45 armilwA4

A 1//ril

ri14d443a3tvi4elwirmy

sxpt yukAourn
41Vio.)))

WAIL1

V11114)cli

murril:._

or,,-.:'111

Winn 131
V+eiP/it
d31/

111W /4

um A,1

1;;;Az y201%
4 4tA3

plait ppleAl foY,14-4


3W

avayLW3

V14:014J.11/iii21)
wydryity,'w i,14 am pie MOW),
L

PR

A))) tiva 3 ;two/ 3i13 14140

c Woo)

-z3

vtp I 07Ant

2j32w,tio :GAS-TA-map"
Ny11)11407
42Wvh-vp4I-filiAlyi
Ve.413

113)11,f01.12ftlitlyv
4We/ft./gut

0 p; .ygilvf

www.dacoromanica.ro

PSALM x.x.x.

83

neste sprntarile in desertu; eu spre Domnul


upuvail.u.
8.

Bucuru-me si vese-

lescu-me de meserr ta;


c cautasi spre smerenia me; spdsit-ai de kinu sufletul mieu.
Si n-ai
9.
mete. Inkisu in mdrule draciloru, pus-ai in largamentu pioarele mle.
10.

si ma veselescil
ta
cautaiu lit plecatnlu
mien

de rein SU.

inkisii mine

in larpi

Miluiaste-me Doamne, c scar'bede vuinie


scu; smenti-se de ur'gie
Sufi.. 7/dell si punteokinl mieu, sufletul si
cele micu.

zo-6 aul mieu.


II.

Ca scadu in
durere viata me si annii _
miei intru suspiri, si nu
[pu]tu de mesratate tdria

www.dacoromanica.ro

In suspine, nu
mes.. vreitnfe'

S9

PSALM XXX.

me si oasele mele turburard-se.

turburA-se

Mai tog drcll miei

I 2.

Mai vratos de top vrajmasii miei fulu


inputare si vecirilor miei foarte, si fricd stiutilor miei; valclura-me afara, fugird de mere.

eine ma vazura

Ui-

13.

maestriile
de inprejurii
aclunar-se ei
* (lipsesc)

14.

tatii fu ca mor'tul de inrema; fuiu ca vasul pierdut.


Ca ancliiu mdestrii multe de
vietorii inpregiuru; cndu adurd-se derpre]ura spre* mere,* se ta .sufletul mieu sfatuila-se.

sfatuira.

Eu in tine Doamne 15.


upovdii

E eu Doamnel spre tire Doamne upuvaiiu; clisu :

tu esti peul mieu,

Diunner.eulti mieu

6.

in marule tale sor'tile mele.

I 3s-lers cu rofu

www.dacoromanica.ro

89
-r

iwt. futai4C EA EMikA 1.1r 5o1


apt rAcf MA h firgizoi4rf fro
iJt ffrovmtitsiatiA4 ieff

iPA1

dritif<MO
di

rtorivf

en 4, 424 chini.,%f
/Mu tlytticiAip;
?apt AaMif N 0..61(ramf,i' 33 xr,t4)?

+4fs +
cf/f?V3911
ImprA
iWi L/ 3
trAgddralE00,10:,
ffAva
lc% irZaikDAPAa6atidarriffillE
y-,31

Jai iTraratki,ry

mpg,
P

OAKS 114 lir' CFA EN "A c npfmf

ft eaeldig

s',,

79IF

!Livid

q4al9u/

A f rj:rdiinii4c-Fc

TriAli'A et
ioyfFfcr,tre
1114 AIWPVUITA
1 ,F4t7idrITYLPA
11
1 QUI
UT 1/614 H

fltu

liTAVE OfiLsig

m4A1coo-up41444AE .
flpi

'

PP

g"-

1431W N110-10W30/DE 1,117

" <"

cuoro-lksuiviiVw.j,4142115
4 v.yiw3 vi,Prium '4441'
www.dacoromanica.ro

06

ftdthwit'lwiTtr,yagy,..,
ovvnlyvv4ivisly a.tviirt
u
Wow 0.1
p

Lui

3 rialse.03771161/ 7,ic

sly?

Y-12-1*Lpf;liwpiiwYk

mil 3 IT15fv

frW.,

qui-Avvapp) nyfro3a
3w
5,941
timmieryku aa
ririV- u
*AA. W L
3;
oat+

zvnuiu,vai4
ta

iilleiduapi

iryfitikctuini

pias-A
4) St um 67:3)0) ti.r, u

krwie vAilkwa
VII.
iPilivp.hlta

cu

0.31:14wAAPV).112W3111A)

www.dacoromanica.ro

90

PSALM xx.x.

17.

S.

19.

Izbaxeste-mc de mrule vrajmasiloru miti si de gonitorii-mi.


Prosfetste fata ta
spre ser'bul tau; spa's&
ste-me cu meserr ta.
Doamne se nu rusiredu-me
c kiemu-te, se rusirde-se necuratii si se
destinaa in iadu.

de gonitorii miez%

Luminiza fata
Cll mila ta.

sa nu ma rusinezil
6. kern tine
s se rusin6ze necuratii i destinga
intru

Mute

se fie rosturele hiclene ce* graescu spre derepti fard lCge CU trufa. si cu batgocuri.
20.

dracilorii miei.

Ca-

tu multitul buratatiei tale Doamne, ce ai ascun'su ternutilor de tire; lu-

www.dacoromanica.ro

* (lipsesce)
dereptulli fara.

neultii multi-se mila let

Do..

ce ascuns-ai
fricoilloril de tine

91

PSALM XXX.

firpt-ai upoviiitori in

crat-ai upuvaitorilor

tine
fiii

spre tire dintre fru o-

'intre

arneril oru.
ascunzi

2I.

fata ta
de stn;zrrt

Ascunsei
ei in ascunsul fteei tale de greta oarnerifor ; coaperi ei intru acoperit de
cricier limbilor.
Blagoslovit

2 2.

Domnul, c inmirura meserr


sa in cetate incungiurat.

mita sa

'Intiir spa..

23. Eu iu in spamantatul
mieu: Iepadatu-s de fata
okilor
; dereptu aCa
audit-ai glasul rugaciuriei mle, candu kiemu Ca-

auziO glasulil

tral tire.

tubii Domnul tot

2 4.

prpodobnicii lui, c dedevre cere Domnul i plat&


rugaciriei

www.dacoromanica.ro

T6

vooplAPHYAILItit
413 41104

DAIAU

NUJ
4.tly
Jvi um33)90/3t

tv I 1.4

Apitificrw)9r,,,r+tip
;WPM d

11./...

41.1ATN
3Rdiuy

arlujiiithAt
tap.

uffwvitybtulir

.:rjeg Ivw-flp d.114170,0


utruin./Nr
IifikOntAx-ip

fl7PP

Apuo,

rfocpy3kutelev..u3i9rNw
!Ns? 114,1111;Va

l!liv.posi"31(1 py(vv3pIxiiip2

41wyrui

nAlit

pi

egli41340..yral

jastyLturry

siwparroljf,g
www.dacoromanica.ro

9e4

..,

..Z---

Ar raw r2tZim rraptiAd

4m .:i.r u-ss.-groui till


104, s tArtroat 4 1.41411Eovut
uo4h f Trr +al ti dyad
...-3-._

-,

_141

A oy 141/711

r..c4_-;-

4.-tc2TFIVA/
._...._,

, A

ii-

--..--

Eftrit,-reitarAitiagiA4
a #3folAilrlir Ai7 alma

i irony eranrArtif Ai +
if 14
1 Iiy-

cPAC41
1" Ady tit t 44E"

rtniNtien1 tcritir.tintisfa
.1%.-1

wogrET
4;--2(Ad Prof HfIfit Ft1111,1

twits artvAiroligt Willi qi


Cf 6 de IAGWEI i 7 144 Iir;$4 11

ti,A4ift:PeirtiArri5 n Ar
Wi6oyA,Lutitialikbiril,c.,q,

cflutoria ritini vt-rivd

www.dacoromanica.ro

PSALM XXX, XXXI.

ste cu reu facatorilor

92

fdra misuni flic ..

trufd.

Inbar'bdtati-va

2 5.

si invratosati inremile voastre toti upuvdindu in Domnul.

XXXI. Cantecul lu DaviM. 31.


/. Ferice celora ce la se las far legele si l
se coperu pdcatele.

Ifraboriti-va

invratoati-v5.
inema
voasti
vi

Fer.. de cei ce rasafa-se fall legile


acoaperil

Fe-

2.

rice bar'bat ce lui nu i meni Domnul pacatul, nece laste


in rostul lui hiclensi-

ce nu-i socoti Do..


pdcatele
lui infehiciune

gu.
3.

Ca tacuiu, vekira-se oasele mle, kiem5.ndu-mi in toate clile,

in toata zi.

4.

Ca qua si noapt pasa


spre mere mara ta, intor-

turnai-mA

www.dacoromanica.ro

ci veki..

93

PSALM 20(X.I.

slu-rne spre strasti candu inghirn'pa-me spiru.


5.
nu coperifit

F-

ra lege me cunoscuiu
si pacatul rnieu nu ascaz
n'siu Disu se spuniu spre
mere fard lege me Dornnului
si tu lasasi necuratul inremiei mle.

6.

Derept aCa
roagd-se tie tot prpodobni-

cii in vrme ce e opu; ce


in potop de ape multe ctr elu nu apropie-se.

ce e de trati
nu se apropie.
7.
JaVde mie

ce ma tinii

Tu

esti fugire mie de scar'bi ce me tirura; bucuria


me, izbavesti-me de cei ce
me incungiurara.

8.
in caf

in'telegu-te i deregu-te cale

www.dacoromanica.ro

93
le?"

info me cart A min, tc s


414 rttAtZvelt Alf Can flY.+1
rwirkvitAacd(cteicicko--

ellikeAraeA4lattlat
icis/
"

MAIM C rrAll its C(411


;r
Avitel +1114.1+4 rfrAfrilAor

(Milo

Latin 464 A LLUIItI IC44

inti.
FratiA
L
0 filitrittiarA 1./ift
/
.4
q
CP*4

Arra C LIfe

fri LIKTriel

17tt

gist

jar d

04 EA fr fAttidyn7f7ta

74(

nroglAYeigirrOdireetrE.rrY
e tett rtettrE AnteM e KW/
witifilti 14 fi Sip . Iv Sefsl?
Art%

i<C1A iffietiMt

A4 ot.ticertv tO Ap

4,19t,,

At rri(artiwiAtff Fl(trr
f

fair

www.dacoromanica.ro

94

krA Mit fitti Iuu tl .+Ifeb


irail!..2[Crffi f rretff C-Witt
wilpe ii /1)4 p
tot
Aealitwcyki4t 107 E

trim

itm WITT 41, fill*AESUE

.tt

try+

111

II

441:44111 A

Male

c 4T:di

&vamp s miry F dig(


trA
--1

id
tcrsirra g k
aZ
7

114

p1drn5
mf Cifit601/WITA. gf
Alt Liti'3/4t4r*

rail

irAT4

As orm

If

rrift:rt . /tut

/rid gni ni),".>

rfrufFetretCuFA3,5,z- CAA.

Wirp rk e fat reAeloyiti.


a

Al

(dim LittilliM Err


dr,

iitt,

tiftcpt4

www.dacoromanica.ro

94

PSALM XXXI, XXXII.

aCasta ce mer'gi; invra-

tosu spre tire okii


miei.
9.

Nu fireti ca calu i muidein tei ce


n-au mente,; cu zabale,
cu frau falcile loru
tragi, se nu apropie-se catra tire.

;vi cu

s nu se apropie

Multe

a o.

rane pacatosului; cire upuvaiaste in Domnul


meserre-1 cungiurd.
a

Si at intisceittlu ce
n-au

Vese-

liti-va in Domnul si bucurati-val dereptii, ui


laudati-va top dereppi cu inrema.
EDERE" V.

XXXII. Slay. CAntecul lu Davidil


ne[s]cris. 32.
Bucurati-va dereptii in
.

bucuritivg

www.dacoromanica.ro

incungiura-la

95

PSALM XXXII.

2.

Domnul, dereptiiloru cuvire-se lauda.


Ispovediti-

-vd Domnului in ceteri, in psal'tire cu dece mati cantati lui.


* (lipsesce)

3.
4.

si fapta hd in
lubdste mil..

5.

Cuvntulii

6.

Tot?' cantati
lui cdn'tece noao, hire
cantati lui cu strigare.
Ca dereptu e cuvantul
Domnului si tot lucrull lui
in credintd.
iubl milostenia si giudetul Domnul;
meserr Dornnului pliru e pamantul.

invraose-se Si

Cuventele Domnului
cerful invratosara si

cu duhul

duhul rostul lui toate sila loru.

ca foalelc

7.

Adura ca in foale
apele rnariei, puri in ascu-

cucrul

www.dacoromanica.ro

',yr/109017

mit't"
.

16+1)0v

to

v,

sow 3'Amy

PAH:.
cznyuintw3)...TA5)/J))
y,..!;u
APVUtr
)16/
1.111L4VAAPil

rivovii.a.aapp,Aov iglus

inusori

3(1376?)

,110.1Cov -""Lifyst)7
NP..111) >1 VA

IDA:

..

$14*et /-413 013/


LW OP

14 VZ'4..3

"

DMJirV, hriti voi,LA

p73..toduvuoje44fgibmw
vivy -"Alto

op1t1niqz.m9p

I'1lYPitlyOrP,W0). Kid urn-.

jyyPct-i..0)(e-P
.
ilywavAut
dcot,Ple

www.dacoromanica.ro

96

-71 7104/4(lis.PettAt

Cramartiri`ItifiAdyira

:76.4tcrqs.c f fart raoyar

foitt4F

-"'i\AVA4

VA 1:16A.b,1lo AitailtZti
"V
iov
1)41ityt
A

LA,

47

KerrAcP1

car", tit..yitimitvet Ao

el.

tarctisp idle urn E


7.1lAttf
tittOKiutt3ta

aiuu

*111,AC+411124gei"Vvo
(dial( /11/41fii KIN fort

A4) cOtoirtrVit(4.41"

Atf(Age itAlitit.sitteetle

ustututtoct tit)if

X30441V0c-tratiX7
414 t.SAAttf Ifia
cf:hylia-trasyciztly4;i

www.dacoromanica.ro

PSALM xxxu.

96

n'su fard fundure.


8.

Se
spamnte-se de Domnul tot pamntul,

sg se spamnte de

de elu radica-se tot ce viu pre


lame.
9.

Ca elu dise
&IA poveli

si
zi-

fu

dira-se.
I 0.

II.

I 2.

Domnul spar'ge
sftul limbiloru
si lpada cugetele
oarneriloru, i lepada sfturele giudecilorul.
Sftul Domnului in ye-

cu laculate, cugetele inremiei lui in gin'tu

in rudd

si gintu.

si in rudd

Fericat
limba ce lui iaste Domnul
Deul lui; oamerii ce alese in dostoitul sau.

4.

Di-

I criudeciuloru

www.dacoromanica.ro

97

PSALM XXXII.

n' ceriu cauta Dornnul, se vad


1 4.

toti fii oameriloru,


diin gata viata lui cauta

spre toti cei ce viu im'


pamantu.
I 5.
inimile Ior

Ce zidi sin'guru inrema lor, Intel&


bcre-si tot lucrul loru.
5

Nu

6.

se spaseste imparatil
cu multa sild, i urilasul nu se spdsste cu rnultd
sila.

tdria sa.

I 7.
sila sa

Men"eorosu calul in
spdsenie, in mult sira

a sa nu se spasste.
Adeca
okii Domnului spre temutii,
lui, upuvaird spre meserre lui.
9.
Se izbavsca
de moarte sufletul loru
8.
upovAindu spre
milosti lui.

www.dacoromanica.ro

e-

;If pto tt=1

57

wog h 4.1.1117.1A MfgAollr


St.i7 VA TT Id ijAri eit-71(16
cr10 I irtai tr1fi11f tOrp,,44
ET TA AN%

tivr111If*IykoCittit4/
d

fielLffitWarie 1./._ArtarAlk
_VI 111.1111 Ay' tff
Cf cfre-rkiff El...Ai aril

14'441mM C WA%

ofgrai
111

flW

4 Ira
Aferile C Cut1ttl ic1/A'

CriAA . At allormcvicritAdArit
..-P

-7

el

Cita /I t 1 .101/1fra ClifArk


-7c1,61 tiVel C rt
. 1,M1477
Kerr Tirt,14 e" Fit
7 Kin
40
A r Olt r leg VI it a c,ry 1A4 f

iW

prkArf

it 4r. Y.K6 trt4"3"

4,440i/174C4/1 Elia:1404

www.dacoromanica.ro

97

9S

11111

eicamyA

. ..,

ref- Chf+A(Ortioe g:A/

lefRa&rirs tiaesirra
LialteardiAli ht turf

tai.EAVATA:?4,(11A4.11
.A1t1+1111AMelf
iio4c

4 I dr Mill 44:
ez?.

+4k,

4n1A4f roi-p1FrriACI3fletbsit

6t11411,1p04
iitrtItt:w
A
rian tc'N riAtAiry4 A r

CZN

erdeti+moduatiF

fifititymAdy4:
-;,. ..
i
d trtidril eX .trift11/14
1- a-

4:54ev+A(Te it4geedy.
ClAsirS CAI rtSittateta ,:i
If e EA& c ti"A AU, Nil NOS"

1rvivir. Ale,rizirsly

www.dacoromanica.ro

PSALM XXXII, XXXII"

98

si se satura ei in foamete.
20.

2 1.

Sufletul nostru astepta. Domnul, ca agiuto-

riu si scut noao iaste.


Ca in elu veselste-se 'lure=
noastra si in numele lui
sfantu upuvaimu.

Fie

22.

Doamne meserr ta spre noi,

miloste ta

upuvaimu in' tire.

spre tine.

XXXIII.. Cntecul lu Davidil. 33.


2.

Blagoslovescu Domnul in toata vr-

me; purur lauda lui in


rostul mieu.

De Domnu la-

3.

udd-se .sufletul mieu ;


se audd blnlii i se
veselsca.
4.

Mariti Domnul

cu mere si inraltamu

www.dacoromanica.ro

sa se

PSALM MM.

99

numele lui depreura


5.

si de toata

Ccr'ilu .Domnul si audi-me si

toata scrabia me izbavi-me.


6.

FostAm'piti catr-an'su i lumirati-va,

si fete wastre nu se voru

ai fdtele

rusira.
7.

Adecd mserul
kiema si Domnul auc,11 elu,

si de toata scrabia lui


spasi elu.
8.
Inprejuril de cela
ce se temil d-insil

Plcuira-se inn'gerii Domnului Im'pregiu-

ru d-in'su ce temu-se si

i-

zbavste ei.
9.
ferecatil

Gustati si
vedeti ca dulce e Domnul, ferice bafbatu ce upuvaiaste
spr-insu.

10.

Temu-se de Domnul toti sfin'tii lui, ca nu e lasare

www.dacoromanica.ro

99

-71

640,Afitrif
" irltp`r%' ."-tf
.

e4.n Jun

gi't:r-ket

Tr o Aiwa c

entrh,44 kTHLf

HAI e

ire s

tuvli

tua

(runt ittlitm afoul

+41 tIA calf talaiscir.1(


94/10/74 . A5 ir44-eff:v
EA rAq AviLitinWf:i1Csti
J

-111"

.11.1.11,14(nro An( 16 C 112E14 A oy

act(
- EA )(.

.4

KIN Mike 1114-44TIF


fiKliti.CA Ell-If/64 am tt
ZE-Ziktft Ets. tv45.*-1 Wit

Witt 114.44114rfl?.+Fri
*If dek7Krst-rrrelfdyriAl %AVE

Cryltiel.artArtecrAthrierru

jUcIjinA

www.dacoromanica.ro

100
atfAtildift Aa/r4i.ti..7c24. so
f f
_11.1n4asirA

ri

s
2 gin it Ifc,Littpr,

fflfijciY
IMO

silafgerlAfirreAmt di!

At

j1/4.41 n

tiArt

-,Arpti-zi.1411A5,a1,0 -tlif i%
Lb-4AI 114

gaqs . Lamm
brrk-IffSnIMA7fit 611.4% -

Lin ft ieliotteweic!ht 7E:4


Aftri-diracTriVciAdirc (Ai

triVteicwim gm Luttrt

fir tfurnil4f0o56y,
Juin

K7 nit I

intlitifiAilJE
Crcp fiEV

frt-tAf
Czpoc ittlitlx11

MO 111.11A/9

IC MAE Adifte /6'4

Af

www.dacoromanica.ro

L.

100

PSALM XXXII/

temutilor d-in'su.
Boga-

I I.

tii meserird si fldrndn'dirA, e cire cer'si Domnul

nu se lAsa de toate burele.


1 2.

Veriti fii si asciitati mere, in frica Domnului invAta-vd-voiu.

3.

14

Cire e
ornu ce va viat si fubste dile bure se vad ?
Tinie-si limba sa de reu,
si cu rostul sdu se nu
griascd hiclensigu-

zile sa vaza bine


tine limba sa
gr. br,celeiciune

re,
15.

6.

Ferste-te de reu
si f bire, cere pace
si le paste.
Okii Domnului

spre derepti i urekile lui in ruga lor.


I 7.

indltri

in rupiciund Ior

Fa-

www.dacoromanica.ro

101

PSALM XXXIIL

ta Domnului spre facdtorii. reu ; cum'pli-se di-

cumple-se de pa.

irn parnan'tu pornna


lor.

Kiemard dereptii,

IS.

si Domnul aucli-i si de toata grija loru

izbavi ei

ei.
9.

Aproape e Domnul de frarnOi cu inrerna si plecatii cu duhul spdsste.


Mul-

2 0.

te scrabi dereptiloru
si de toate izbvste eei Dommi
Iminefte Do. .

i.

2 i.

Ferste Domnul toate


oase[le] loru, urul d-in'se nu
se frange.

Moaft pa-

22.

catosiloru butt,. si
cire gi11uiate. derep'-

cine iird der. .

tul gresi.
2 3.

Izbvi Domnul

www.dacoromanica.ro

1 01

/NA

1113
Itittiyti011v*t are +rA
p tio.104 tiwOyA4/14et CEA(

MgraMria

Wriortiirtt4

40 . ifttA4driiMpfaiiiit,
utetiVillrecoriti .
ATrii r IFKA A

fige74
4.

in 4rre040 fftlystoMt 4p?


uitirtAE
W41-11'1,11cyticrreAb C Tritlf M/1'4/
/TIE C

firttAiti al/SA(4A:

111 H1411110401 Fil:FligtitiFe


;1

+ fp rty FAgo 101-1134/11


/
/
-7%;
ii

. oinciAlnriefila

cf4)flayf -Aito;toirrikri7
tit% niatunao 06 0 irift slum

pj41 '1 Ail I AdE4ptT


d-J A
irn or
E 1Ll n tlZro

www.dacoromanica.ro

i Vs

Cecktargiria fif crIEWA o


retrilt _twiner! Evan p2
Ci' mi-ilkidirAgN WAS7Crtf
cm tier7:4,1(qtarficKA4MI._
- /21-

taikf refyilif Wit olM 1 FA4 i


WritiVicgd. fil ttAra it?

hi AlfC Merl IrAltYm fE .


hi it OJAI ri Ili et C Wolf, gii, i/Wea

ludirlfentor tamie. arptip


-140-PistrA wet 4 rdiciAl, v A
erraimiti II rn 0150.441E ti wp

CY+M rt-Q(A 6 yittIE


Cii C f or 4 aAcil) aralie ay .
ef friari 1 C f La noli.atigef

if newly 44Airt*ilei.

eft-no-04.0.el f aillitrlo hula


CrtqA4*Ail

"."..

www.dacoromanica.ro

PSALM XXXIIL XXXIV.

102

sufletul sierbilo-

ru si i nu gresir
toti upuvaindu spr-insu.

XXXIV. Slay. CAntecul lu Davidti.


1.

34.
Giudech Doamne celora ce me Do.. obiduitorii miei

obiduescu si apara
ceia ce se lupt cu mere.
2.

Ia ar'ma si scut, si

i aptira. lirpteitori
Cu

sta.'

in agiutoriu mie.
3.

Trage

ar'ma si apuca inrainte gonitorii miei; di


sufletului mieu: in
spasenia ta san'tu eu.
4. Se plece-se si rusireklel-se
cei ce. cern sufletul mieu;
se toar'ne-se inrapoi si
spamante-se cei ce cugeta

www.dacoromanica.ro

S. se piece si sci se
ruOnCze ce cerura

s'a se toarne

s se spinnte ce
Cu..

103

PSALM XXXIV.

mic reu.
5.

Se fie ca purbere inrain't fteei


vntului si ingerul Domnului
dodei iloru.

Fie cal loru inturrecu si lurecu*


lurecare, si ingerul Domnului

* (lipsesce)

goni-i.
Candu desertil

7.

Ca in desertu ascunsera mie paguba cur'seei sale, in deseetu


irnputard sufletului
mieu*.

* (lipsesce)

Se vinie lui cur'sa

8.

ce nu ascunse prin'de elu,


si in cur'sa se cadd intr-a-

ce MU ,stie ,si

ce nu ascurse

n'sa.
9.
indulcqte-se

Sufletul rnieu bucufa-se in Domnul, indule'aste de


spdsenia lui.

ro.

Toate oasele mle qicu: Doamne, Doamne,

www.dacoromanica.ro

103
AZifts'';3464:;;Etrosneil..!
,

firtiA,titirrtis-4", f,V1

bt1royf1. eun4..df4lika1
n A old. 4137e te4AlkAo

(14/41.rrtiffir r

I iretilMAI(Kie

A?fuv4if. Lu4elleffkr4ejf"
ea

et71+414aci f 0417/.

ret:1

(dile

Ci7;ICAAF44VILffeJrne
.1..rd<rnAtri ce+ A F
MI'd ef trilYCAdy1tY;"cl
titSisititl(tiefa I tillArCA

.1.11tCyalo:Cel CF

trAssjporr.

tic% .c1/4,....riv..4 Irr-Vier


fat f.j4574S-4,,' VA-rst 11-F4k,

c 1"17 cf iirlA or. inUArnILJd


Cf Af ALIA H1C1411E 4rti

www.dacoromanica.ro

UWUJ1flJ1 vial Isjytyvvic

-eirdoiVihrui;vit ironniw
oin1/2/LroJ4exdi
VII!) wAto 4lin2Silv9p72y.);
W biliwy_WO
1.17T II 1

r175

Wttus iroP
I/

dit 3 RINKS

Ell

gA.b.ui

dtturn f-P1-9(11:5/ilem

gtfla
3)(V12)1 3VVY-14 4-)09Nr
W
p)
innon
p),J1-3

wy

adirip*, n420171114
w .A9AwA dad.-eJAAnwi

fent, Jr rroAlly(3),w,ft 3
rx 3 4,iztrsho If ,fgawrit

.cothp

. fLyup,

www.dacoromanica.ro

104

PSALM XXXIV.

cire e ca tire ? Se izbave-

1.

ste1 mie1u1 diin marule tariloru, mieIuI


si mserul de rapitorii lui.
Ca sculara-se spre
mere rnarturii nederpte
si nu stia intreba-mi.

12.

manite vnitosiloru

PIA-

tia-mi reu dereptu bi,

13.

r eo. si fail de crutat


sufletului mieu.

E eu

candu ei dodeiia-mi investia-me in sacu, si pleca cu agiuratul sufletul mieu, i rugaciure


me in sarul mieu tuella-se.
i.. Ca sotului, ca fratelui
nostril ugodii.u, c plizbavqteste 2 in text nederepte intheptat la margine en nederdpte.

www.dacoromanica.ro

lard eu

cu ajunii

105

PSALM XXXVI.

n'g si intrista asa


pleca-me.
15.

Si de mere veselira-se si adurara-se; adurara-se spre mere rane si


nu le* sint,iiu, inpartira-se
si nu* milcuira-se.

* (lipsesc)

i6.

Ispiti-

i interitara-me
cu interitare;
Ccara spre mere dintii
ra-me
sai.
7.

Doamne, candu vecli, dere,-

ue sufletul mieu de re-

ul loru si de lei urul


nascutulil mieu.
Ispovede-

8.

scu-me tie in basereci multe, intre oarneri grei


s5. nu ie bucure
vraj..

laudu-te.
19.

Se nu bucure-mi-se vrAjbitorii-mi

www.dacoromanica.ro

1 Os-

eqAAlild
nAft(4441 utnikeme f alAtt
lost cgil7i 4_62114 pia c E 4114

f4rrbeicrt14erce4tt9lin
dAVA t en t11.to

:+raaltiriati,

uitiri4titiciletra el .-ACria
0 11A4 ILU tt:ivinE

ohinuldifIlit41
lulu-wit-Estill Cit'110-1

11(

11(61 fraCIT 10 MAE Fill? Mien

cisttcizif

tliefit5 11 4,l

111.1tCY+11 F 1310f144414F

41pio

Ltutilffilfitot roV1

KTACKVAKA4yee. 'luny
c /dm FLI
E

fLFirp-1 it

fpri rrfili

CF1c4,1

1140v4l('irtf.
-inc etiesizV tu1114 r7114411

www.dacoromanica.ro

to6
FA

rhAErkr[TrATrivviel

eft

f4,,Agymeporot,

trettinE ccillgeolf-C10(1411 IZEI


Atire if dri.411 rril riA.liut

mitt lett a At So ea fn tcler

ru4.lfll1CafE1AIff

cliirovip ME CA it f

trg

Aruttig-,Ak4t4graill4(
/
/
S.

Feb (2)

oiflpn 11%51(

i/

LUNA71frt)71/1-61
4,frawl,ti al EA EA.4g f- Cava

ANAllyti 1 Co it'orrliElifo

.M.1144.14ii.61;4414e/Eun
Ardift4YE ow, 40-i-l4r'Atalk.

Attlimicsmtchrifivirgi
*if fge
,41140(6 dsrldar (AMC
p invrAncrirrITA

www.dacoromanica.ro

PSALM xxxtv.

106

fara dereptate 1, de urescu mere. in desertu,


clipescu cu okii.
20.

Ca

mie cu pace gralia


rnanii o-arn'bosiri cuo-eta.
2 I.

Vdc)u-

si Doamne, nu ta-Ca; Doamne nu


inpar'ti-te de mere.

nu te deluinga de

Scoala Doamne, socotste glu-

detul2 mieu; Deul mieu Si


nomnul mieu in para. me.
24.

feleidune

Laegird spre mere


rosturele sale, disera:
dulatd, dulCata vadurd okii nostri.

22.

23.

malnie

Dumner:eul micu

Griudecal-mi Doamne dupd de-

reptat ta, Doanme Deul


mieu, se nu bucure-mi-se.
1 der6ptate 2 tiudetul

www.dacoromanica.ro

Do.. Duinnezeula

107

PSALM XXX1V.

Se nu dicA intru inrema

2 5.

sa : dulatd, dulCata sufletului nostru, si se


nu dia. : inghitim elu.
s'a

se sparrante

Se

26.

spArnan'te-se si rusir-

sa: se ruOnd[ze]

cle-se depreura ceia ce se


bucurd reului rnieu ; se in-

sg. Se 27/ILI-ace

vsca' -se in sparndn'tare

in rusire, cei ce mare


cuvnt spre mere.
si
s'a. se bucure

Se

2 7.

si sal se veselesca

bucure-se si veselsca.' -se cei ce

ce voril

voru de voru dereptatiei


mle, si se clic purur :
se maresca Domnul, ce vor pace

sa se mr6sca

rebului lui.
2 8.

Si limba me
invte-se in dereptate ta,
in toaf di laudiei tale.

www.dacoromanica.ro

107
ctri(51.10-74-rrtiv.i.r.v14
e--A7/4(0.1-fours.hdylitir cb/

+At m/Adrid ,1.7424/utici;

niiktreureAk. ci

rait-

cnM1Lgfm tei UI tit els


F C f .1Ala f 00'17 VAIECF

rori-4-447a141yASAY.i. 641
114` c if% C friLera Arm Writ IN

iniv..0a1utiff7Ift1li4A4pf

icfalbrisfrk Crip i AriEpf CfroW


7
-z
((lief ultuffAlYe
rva f if frIT

itdriAir g dWM, firrIrA_Teft


Mgrile IL MC EttfatINY11;15,
efaiaglire 1cil1.Vc26friolt47 E

Itif 01;rairAdVA.g.tinArtr4:41.4..1TriliCE,MIfttrW4Trv1rr;4.
z
;`,
Aj
I MINA,

rrla 7

www.dacoromanica.ro

10B

,a4;;-4.1/,,rAtko.
,
c
. C EAlklitEia,,,morl,
arreE wArkrquenf f -Nay
+ritc:AAF 40rfLit,Errf e c2)

(ClefAV.tairittrAftlitia,
nip GA is: j +.4% <fri rigVI wilt won f a stittykv f .
10rst (tint 4 ft:P.'', cralert
4; z evvviriefilittAltitra fri .

til tip' c t4, Mb rriA CE


ckettlAt. +7 fix44-1F
Korot rr'1..frive4-rriya

orry ifirra ft 1141.--Enrrostni

13

KAAlk*W'D eikto,o7dicve0
fro -nut qt1H Et:urea/it frit

fri-g-ZZA.cutwirAfproile

nvaT(ra r 1-4,026:11111 -Air E

www.dacoromanica.ro

PSALM- xxx.v.

108

XXXV. CAntecul lu Davidt. 35..


2.

pise lege carcatoriul


se greasca- in sire, nu
frica peului intre o-

frica in Dunmezeu

kii lui.
3.

4.

Ca hicleni intre elu, afla fard lge ie i nenavid4te.

fartl.

legile-gi

Cuventele rostului
far lge i lancote,

nu vru se in'telega se
feri.eade.
5.

Far lege
cugeta in stratul sau; pristania In tbat

cale r, e de reu nu so-

nu se erup.

coti.
6.

Doamne in ceriu mesere-

r ta i cledevarul
tau pard in nuori.
7.

Dere-

www.dacoromanica.ro

man ta

109

PSALM XXXI,.

ptate ta cu codrii Deului, giudetele tale fdrd fundure multe; oame-

fundurele

rii si vita spdsete Doamne,


8.
ta Doamne

9-

pi,steei tale

cd multit-ai meserr
ta Deu; fii oameriloru in overernantul arepilor tale nddescu-se.
in-

btd-se de destulul caseei tale i cu izvorul pit ta adapi.

Ca de la

1o.

tire e* Mutat-a viateei,

* (lipsesce)

in lumira ta vedemu lurnira.


adause milaste ta fliin- I I .

du-te p dereptate ta

Amistui meserre ta
dereptilor cu inrerna.
Se

12.

nu vinie ,mie rnultd trhfd, i mara pacatosu[14

www.dacoromanica.ro

1 09

4rtCd1
toy ea

1 ft Se

. ittakk fit nr4 AE

fro clati A)(11


. 6144f
ft 'fin tatt HfirrACTiLer etlEAtif .
-7

ichAtorittt-nuiftilAf frrk /
1
-7
'fici.6 Eq. 41)7n 0%4Fr/to

r4,trYclfr EAVANntlailfritt

44410

nriAAF cfrbArb e

iota

a TIT% C EAEM ernk'AlearricE

gutturk/430261-11

T114 it F

t-r
iklijArttl
reify f e41
A

le li#44
,

(ITEM fACALIFEti

flicIrAinpArrtA EIEMMYstok..ft
14-1
-7-11% *rig CIITHArt feErriverHsc
glito worw

.ef

FlarrifireK
Aarittiiicia ma dri

110r 114 alf


+TA ILI

www.dacoromanica.ro

ilo

'uffAut-itafti -.-

CltiVA4f;;Mtrtf . iaEla

,54-s.muLitt4airstrifit
4311/AripirdVat
VA

,r-11z
A

AA
4.

112(C E

1 ICIfcr

tAAI(Ais

trfolstmArnicitikritiod(4

-i.--

rrXtrritcpie%rrrefft4to
or/pi-9 r ta lir4 A osr
gritowdAse.piticia cf, ic

IrcegrAgdA , IOC

20411/

Acs
4AY 11ANA !pc
ILItt +iglgetarAttrig
eli
AttrA ttritegVin6le-itteill":14(
111147E
rd r-va let if
rATILIZ441.1 II HAI-41f
-7
I
44,0 EMIE;IiiisiAl

41,0

vime,r,i,t/krrA p

www.dacoromanica.ro

PSALM XXXV, XXXVI.

110

se nu me radice.

sa. nu radice mine.

Acie c-

13.

dur toti facatorii


fard lege; inpensi tu-

ra si nu se puturd scula.

XXXVI. CAntecul lu Davidir


de intelepauri. 36.
i. Nu revni hicleniloru,
nee' pohti facatorilor
fara lege.

Ca ca iar'ba

2.

curundu usuca-se, ca
vrdele de zlac curundu
cadu.
3.

Naddiaste-te in Domnul
si f dulrealta; inpli pa-

mantul si paste-te intru


bogatiIe.

Indulaste-te
Domnului i da-ti-va cere
Inremiei tale.
;.
Deski-

4.

de catr Domnul cal ta

www.dacoromanica.ro

cdrerd

111

PSALM VXXXI.

si upuvdiaste in[t]r-an'su
si elu face.
6.

Si scoate
ca lurn dereptate ta,
giudetu1 tau ca amiacld

7.

cji de di.
Plcal-te

Domnului i roaga elu. Nu

revni celui ce stejaste ca.l sa, omului ce face


lege cAl'care.
opn:ste-te

Cunti-

8.

ri-te..de mnie

i lasal

bsaul, nu revni se l-

sa-In Iiitltheiti

ncotesti.
9.

Ca hiclnii
cumplu-se, .rebdatorii

Domnului a loru va fi

pArna."-

ntul.

to.

Si Inca niskita
si nu va fi pcdtosul;
si veri cere locul lui si nu-1

www.dacoromanica.ro

141

um pi cirVb A itlidiLlilla".

tu is-ZAN/4:1)4V , 01 He (Codisrf
1411t4tifrMIErriritirrfriFI:

iLl ti4104 lInjr/14-4 41Y4

45-r14iet a/card-Entz
11411 141

Lando Ar%

.11X%

co I a gittif AArcitwtifiFyi

'PE C 4.1444i A dr /lapilli

f Klemm(
ritatiMArataf, uutAACTA
Via of. riVoieat tin CFA%
tufo natio( . KINK ity/thel
lr ehtfl" Alet F. vl sityinujiff
7 4-0 ";"""
Adpt,
14 ofesel41-itraittiz

Kir or-iil tvaa et ;iwgcnirr


attuteed elNii rjL tatirocore

11*fF nil? GI Mr & Lunn 3

www.dacoromanica.ro

112
-7

1 V.

-,

e4-4-34

if 13 tidef3.14 . AK-4641G n Ao

Ait +11 rrIfris ttraY. Lunt

'

1416:itief a 04,44 sIrrita

iri

Alfirre.

em rri

ILL HC kr2o-'1 Cr% Crip ft tie h 1411

1411j1f)

Idrikr'

fliA/fiAlrf A1(.

IC lo A ftrirnf Sitykf k7iu1f I

TIAT: io.f,s,ac Ka A C f gra


1Cra rrrouifit .1 rtranti fr'S
sr ;IMF CAilf - Celf afilTrrtf
K Atlf ileiLumetif

ti Tv41.41/f ff rttelgilich".iffMA.

obyJAlf A f

VfitflAf Ada

tAf Ad

fiCf A4Aftrie rift


isifiwrinfefiTirlAoy :/te
TagitArrl stit rgaifif
t1Cf

www.dacoromanica.ro

112

PSALM XXXVI.

vefi afla.

A* blan'qilor

11.

* (lipsesce)

va fi paman'tul si indul'ci-se-vor in multe pa.


Prd-

I2.

13.

vste pacatosul dereptul


.si scar'ca spr-in'su cu
dintii sai.
Domnul ride-s de elu,

i scropzith

faide-si hii

ca ainte vde ca vire


qua lui.
14.

Anna scoasera pacatosii, intin'serd


ar'cele sale,* se sageto.
meserul, se gillmiselul

15.

nghie dereptii cu inrema.


Armele lor 'infra intru
inremile lor si arcele lor

(lipsesce)

intrA in

inema

fran sera-se.
6.

Mai bire e
dereptului, dectu multd bogatie pa-

www.dacoromanica.ro

decatil bogrAtie

113

PSALM XXXV1

pdcdtosilor.

pkaosilora' mult.
7.

Ca bratele pdcdtosilor fran'gu


-se, invraoase dereplii
Domnului.

Domnulti.

Sti Domnul cal nevino-

La.

vatiloru si ce e a loru in yecu taste.


nu se rusin6th

1 9.

Nu rusirdd-

-se in vrme iuti si in' di


flarndndd saturd-se.
2 O.

* (lipsesc)

Ca

pacatosii pieru, dracii


Domnului de preurd prslvescu-se lor si se inraltd, perin'du ca fumul piare,
Apru2I.
mutd* pdcdtosul* si nu toamd, dereptul rniliulaste
si dd.
22.
Ca cei ce blagoslovescu elu, a loru e parnantul, cei
ce blastemd elu potrebescu-

www.dacoromanica.ro

g'

Talc Mina ALMA o

-7
ICA
rill(
--7

At ragc smoitiatito +FLAW'S


'
ruitt-t
Cf 41tiprrloAilif

All . 4741411/CAtfIlkilf Aetna


er41.111A4llk.

111AA4414a"

((VI:Jerrie . ttoirooIliiitiFta
a likA4/ ilifrnr-71 . gful.; .ti76;?
4,416 AttO tii4V3 C411124/ % if fa
J

.141.

alvarricuLapingeri.Afertit4
Aro tifir fairs nrireits at
Cl( VIC E AollIttftklirA,ALIS

arif

f11.1416 CA 4X444)eini;te 1 Arld


A4 ri rt-Th

a tek

ilit1ec7A

. taw firtMtaif ela4

oC /

ir til(gra

7
<'%:,
40613 011110 IFIrir5A411A0rdilef

diclAd 104 ilZA4S


YE roilem AVA AY'rro

fic hi(

www.dacoromanica.ro

IAA

Aer.

CI ',IV..eleteoyeJA4f A1 1.1Attitt

14tintla1.LumrAATAoy
m wrni tat4.1etel,
ft,itis'cr4q1 vE. rat fl t(4
littrAil Milo". ma rs

ameaszona

ds

(IN ..11JH 1416a 6,4,344f


*16170.0/5
. c FA4m

ttLf Aorifplattrrio

pia

ef .4.mM-rat .6fiA E MAYA

tglit;"Mrte2(:".1"IiirOlifif
/Pre. in ft C FM-% MIA its ft

KA Of tt te Mcnrf

fit

lanr(610106w143- jiff
LLII ILdIf ff ti;joltileirti51(
47. 00111 rivo

nfrin

www.dacoromanica.ro

PSALM X.X.X.W.

114

-se.

De Domnul uernele omului


deregu-se si cal lui
va foar'te.
24.
Can'du cade nu se frange, ca Domnul
tire rnara lui.
23.

Tdraru

2 5.

fuiu si adeca buttSrilu si nu vaduiu dereptul pardsit, nee' semanta lui cer'sitori pa-

si anzu inbeitidniin

dcreptulti lisatic

re.

In toate dile miluia-

26.

in toat zi

ste i imprumut da dereptul i semanta lui


in blagoslovenie iaste.
27.
Fer-

ste-te de reu si fa bire,


si vie-vefi in vcul vecului.
2 8.

Ca Domnul iubste giudetu si nu lasa prepodobni-

www.dacoromanica.ro

vii in

115

fercscu-se
nuind.se

2 9.

PSALM XXXYL

cii si, in vcu fere-se ;


fdr legiuitorii gonescu-se i sernhn'ta necuratilor potrebeste-se.
Dereptii vor tire ,parnd-

ntul i vor fi in vecu


vcului spr-insu.
30.
Rostul

dereptului invath-se premandrie, i limba lui


grhiaste giudetu.
Lecre

3 1.

Peului intru inzerna lui


nu inpiadech-se urnlele

nu se inpliadeca

Si

lui.
3 2.

Caut phchtosul

dereptulti

dereptului, si cre se o-

sg ornor 61

rnoresch elu.
3 3.

E Domnul nu lash elu in rnarule lui, nee' osndste elu chndu glude-

www.dacoromanica.ro

115
11.ti a

gi4,11rcle+ fp F e E

+s fillAfiporrtorattrvorif
ctei(cl Awn ef14,05 dip cif

tc 41/014, Ao,rEFE 6'4 rzfri .


'de
-Tiff f in qt nejf tipirramg

stnrek

stoma cii'411-iiirr

titirh(Arcaptulceosoiad

gm&
Ace fnnYeet.a.4
MIA rtm if .1in( A if did Agit

A.2F,410,111E 1.14,141W

-5 WA oyi. ra924.nm 4 A2( wit

titi,rri4Af te7 e

or/44 EA F

Aor 19ginran -iirratnock


i4fp Frritrbilr. aitetife-a
mooveirfaJAY:iNdLts/,,,t

cm-4114424fAur.tild
CINdOvIeFEAorativillytocri,

www.dacoromanica.ro

116

tosAdy. Alycirk'etintliog
+ltivitcturfrAly. ain 0;1

fNettmfailifinfttrams
ci1 ALY14;ZeignisEperric%

rno4ttlif5Hvajootif

liff A TrrA cPZAti rein:11161111Z

itArclifit whirl

Au fultgAolr. Lut-Ficatalint

rie+esumlifteAdmigALIM
(11(1.AI-ix
trileiticP;raA d

ii1L1iatvslaf&tAfpfir7i

TufraAtirrfolAtiatillIt_
1:1AAeltridirj.ciaritfiraeld
trraiiiin re ?Or r f 476 07
AC% WW1 Mf MI

frfe tdief . Crpfdlf4


pftrl.fflA chlgit.iancicor
IT 6

e- /
www.dacoromanica.ro

116

PSALM XXXVI.

ca. lui.

34.

Rada Domnul si
fereste cal lui, si rddica-te-va se tiri,,parna.ntul; candu pieru pacdtosii vedi.

35.

Vaddiu necuratul radican'du-se si


inraltandu-se ca kedrii

n61tindu-se

Livanului.
36.

37.

38.

Si trecuiu si
nu fu, si cersilu elu, si
nu se afla la locur lui.
Hr-

nste nereu vedi dereptate, ca Taste rarnasite


omului cu pa.
.

Faralecriiu-

torii pieru depreura.,. ramasitele necuratilor


potrebescu-se.
Spasenie de39.

reptilor de Domnul, si scut

www.dacoromanica.ro

;51 vedi

farclelegii pieril

117

PSALM XXXVI, XXXVIL

loru iaste in vrme de sera"bi.


40.

Si agiuta. lor Domnul si


izbaveste ei si scoate
ei de pacatosi si spdseste ei, c upuvaird spr-in'su,
EDERE VI.

XXXVII. Slay. CAntecul lu Davida


de pomna Smbeteei. 37.
2. Doamne nu cu urgia ta oblici mere, ne cu mania ta
pedepsi mere.
3-

4.

Ca sagtele tale infisera-se in mere; invratosat-ai spre


mere mra ta.
Nu e vendecare pelitieei mele de

multa manie a ta; nu e pa


in oasele mle de fata pa-

www.dacoromanica.ro

-IAopreitrirFf-iftlirm f

7r&aSW.

1.10,rat
ac41,

..

filtt77

no

41 4.1Y4 CA.444'4 ITI fC;";-., 45,-

Niireli0'1,14
Tiri 4/4'.111
/

Ye 144f IIF

HEIrr/fratY%frirli

ire riCtrAlfpf

. lac% sillcrf

/If

C.f."1"F

f
44Eff41714?;;"4. n"efis fir*
tiAlIA Trre

1I I

el,

_frI-14CF .4 F41.4 Fri F .il. 414r

fr...." /

it

www.dacoromanica.ro

its

/Om MohlrAt.ta4frA
AtilttAFAtikA fry 4P+. frA
A.t.frt frA tf

e NvilnIA
crire fSr1c49fbCUpf1%4I

f+rditititraef

rdarr

-hrtelirdittit A f fiAlivA kAE+A


S.
Ail +I f PAA4
4444'1If .
ITA p MAID UM

TriA CO"( 1 ideffti

ra 117.4.44144ipti
rri OA
retf,AnA f pn
, c caT4-441-A4
LT
to tii-ttufkm t Of+ ..!1/c

EvoiJ11 d 1 all it

tale KEKY

IC A rill

iiMrkirAf 41
*214nAl leAtoME

ito'rtlf .Fir4141 CA
erk4 flAre-i-imirint

tut?

fran f giv-0 elif limb(

www.dacoromanica.ro

PSALM X X XVII.

118

catelor mele.
5.

Ca faralegile mle prinra-

c be:aconiile

ltard capul mieu, ca taru greu pasard spre me-

prdnaltara.-se

re.
6.

Inputird-se si putreclir ranele mle de fata lard rnentiei mle.


Parataiu si zgar'ciin-me
para. In cumplit, in* toate dile tristu imbla-

fr mentd md.
* (lipsesce)
toat5. zi

lo.
8

Ca cirntul mieu inpluse


bat(aocun, si nu e ven'decare peliteei mele.

gimulu

A-

mdrit fulu, plecaiu-me fo-

ar'te; strigaiu de suspirar inremiei mle:


lo.
Doamne inntre tire tot desidera-

www.dacoromanica.ro

;s.; plec..

toati. jelanlia

119

PSALM XXXVIL

tul mieu si suspirile


mle de tire nu ascun'se-

nu sc ascunscrzi.

rd-se.
I 1.

veltutd m fasa-ma

inrema me tufbura."se si lAsa.-rne vrAtute

me, si lum okilor rniei

si ia nu e cu mere
Sotii

I2.

miei sii vecirii miei intre

mere se apropiar si stau-

apropiara-se

r f apropiatii miei
de depar'te staturd.
Si

3.

muncia-se cerndu sufletul

si cerndu reu mie


grdiia desertu si grnbosire in toate Chic invamieu ;

si infeldeihne toata
zi

ta-se.
Eu ca un surdii

4.

E eu ca sur'du nu auqiiu, si ca mut nu deskis


rostul mieu.

Si fuiu

I 5.

Frau ca 0111U

www.dacoromanica.ro

-sail/wit WTJ 3111111141.12/ga


v4..sw iltuinicei I 14 TA 14/1CIP)

figiAs,cAW4tIvrvv34J2t4

oa Inv yy WW1 110.91


"
,yolv Wrir 1114)09sW2V WV I 14;

140T0103WX,)/3/iVNOrr,
, ..,,t.
3&041WIMIN/J914117761W
WI
11V4 rfr%0 .1,M.1
11,..11103.)

Ed

urn

LI191Wu1fr
ih tin7

WO 411

P.11146411
IP

AI?
DI

'1/4

41,s2mi3AyoudiNT.-Jim

yJ iNAvY -A11150,7 Urn oBwriAJ


id1-4317);giuippLu;fiii14
V.TO wAlverop APS

J?1,17

5 On

In 14)11T109Z:VIVV)114

PrO

WN I 3 A

"

qt,

wri A

www.dacoromanica.ro

t24

f rairAKM ui

r-"

I flAp E.11/44;,

I4
fumy FA/trims-aim* tits itr,
C

rriedlit.jfgA Muff.
f

kiviva(. 03'

ia14/114 CgdpF
AttiCtik041.61A4Seeti

trIfiX

-7 /
CeMtlIVACEIMIOAliftiiMik
AE7c91EArtfilf &Up M14%

ft triA fai YOTII


mot e)(4, lit 1114)(if

f A4

ttailtis

rift

prtivil

E A e trrf trYp41:

f Irt HAf Avkit

or rar

. wart, n FE(

mEt51

a KS in M ks41kAE Elps1 g5
;.%
SI
MAIO n is44g. ti1115 .ilt n /AAA
Fp E .
gra nrionbt C

t,

AlfuiLisOolitero C
I diV Et mot.

www.dacoromanica.ro

PSALM XXXVII.

1 20

ce nu aude si ce n-are in ro-

ce nu auzii

stul sau oblicire.


Ca in-.

6.

I 7.

n tire Doamne upuvaiiu, tu


audi Doamne Deul mieu.
Ca 0.se nu canduva bucure-mi-se dracii miei, candu

Do.. Dumne:eulu
mieu.

rallied-se piCoarele me-

le, spre mere mare cuvaln'ta.

Ca eu Vre rane ga-

8.

ta-suf si durr me in-

tre mere iaste purure.


Fa-

ralegile mele eu spunilu, i grijescu-me de


pacatele 1 mle.
VIA '-

2 o.

rnasi miei viu, si rnai


invratosara-se de rner
si Inmultira-se uritorii
pacAtele

www.dacoromanica.ro

Cr; f53-5.

121

PSALM XXXVIL XXXVIII

rniei faral. dereptate.


2 1.

flan'du mie reu in locu de bire vddia-me, cal gonia dula-

Do.. Dumne:enlii

td.

2 2.

rnieu

2 3.

Nu rasa mene 1Doamne peuI


rnieu nu te dein-riga de mene._
Ia amen'te in agiutoriul mieu,
Doamne spalsenia me.

XXXVIII. Canteculti lu Davidu. 38.


2. pis: se ferescu caile mele, se nu gresescu cu ii-

3-

mba me. Piu rostului


mieu brana, scoald-se pacatosii spre mene?
Amutau
si plecaiu-me, si talcuin

de duke, si durere me no1-se.


Acazi-se
intru invd/iitura me

4-

incarescu-se inrema me
in mere si intru invdtare

www.dacoromanica.ro

...,

Aelisi 7 4,-ifilikt 9 f rr.reArr1


iAi-,A tivii)(A4.16E 0' f S/44.,A 4:1 frKk1 by li

r E 61411.4 Art 1 7 (aro ri7AA16-101

42. jp(fAi:tilete/iifmf,I't

-i -,,

.44`1`e-Y rtbirrifbfAiliirAt4fAtiffif .

-,

.._, , _,

-,

AANtOctrricift.tielorriophiA41EN,
. .,"
A ..... L_
.6rif cncf ((Maws :0.-.Icq1irrE
gc ateAh Adle,Aff boil' , A el -.1

i
tte+ft ticitAtIAEA4Ffr

,6 6 girln

Eli" 1 t i arca rAti


44E-4 Xik . 41.0(o'oic ma/A or
Ntra;trtt qi Cwis i I Ail c f cilia
frraiiii4ti Cry f AAE Of 0-7AAtailiahv
Wit nut E trA la M17 suit nil icl(hi
-7.--/if fAkt E
y4A7kitio
7

11 t l 4..11 ar ctaccikr,44,4,41-

3,44 r Latijk,

riL iMililyr

www.dacoromanica.ro

iirrnR5AllP
444fyfftP/HVpi "V",b11-1Z
ryr
3!!4 WAN VU u

TW

91410A VU

aus
W

if4a-WPV3

3 L3)

31-31TIAAlaTI;P: carry

000 9

0,49 cW1;11011._si

1514V3plaulYibpav 3V

014tyy3 4,14ITY A.b.0


ztv V WO)

;4'9 P1111"&117

eAWrIPI.111121r0

.v.5vv441;inf

.ft 449

61.p)ova3/1/11,03777111,14fei,P
Au;
14-1490)14Thr416/pi
aX
To 341.1v-Avv);

21416:4

Jet) `41.14,4Aitfififf

xvy-xli

www.dacoromanica.ro

PSALM XXXVIIL

192

Incinde-se foul.
5.

IDisu

cu lim'ba me: spure-mi


Doamne cumplire me si
masura dilelor mle cate-s, se intelegu de ce lasa-

cumplitul mica
de ce-m-volu lsa eu.

-me-volu eu.

Ca cu palrna

6.

mdsurate pus-ai qlilele mle, i faptura

me ca nemica intre tire; e in'sd toate* desaetc tot ornul.


7.

ornulti yin.

E de cu
fata im'bld omul, e in-

nsa in deseetu se munate. Ascun'de i nu ti cui

8.

* (lipsesce)

adura.

SC sminte.fle.

aduna-/e

Si acmu cine e
rebdar me? e nu Domnul,
i faptul mieu la tine

www.dacoromanica.ro

123

PSALM XXXVIIL

iaste?
9.

o.

De toate lar legile mle izbAveste-me,


inputar cdrmentelui
[ da]tu-rni-ai.

Arnutiiu si nu deskis rostul mieu, c tu feces.

ia de la mere ranele ta-

I.

le,

de vrkut manflor tale,


*

e* eu cumplilu-me.

(lipsesce)
1

2.

in oblicire de far lege ard-

ci topit-ai

tat-ai omul; topit-ai


ca painiina sufletul

* (lipsesce)

lui,*

in'sd in desertu tot

omul.
I 3.

toti Jirinfii

Audi rugAciure me
Doamne i crere me, ascult
lacrdmile mele; nu t5.6a,

c mutatu-s eu la tire si
venit ca toti ttusii

miei.

miei.
4.

Sldbeste-rne se r5pa-

www.dacoromanica.ro

1.8t2

74Cat t ly rrroArrreTh eSAI

Vol At A44Atetztlaiewf
vl
Lao AIM

prVfAi

1411(0 de/Cot

e'llg

Ei.--"ig4f

7 .1.iikommtpc.04,4tAinut
A 6,i iiiSAAnatri t-6.44 0 ....frLi

.:,Ls

fixi.+4 its A-feel -T21"..

MATETAtte_ag nionnittAtt
KATIA -17'4 tiviz

-I

tt A C4it Etta/

cc
IT).

Altd-tiCi+effiLieceraDmo 22e'l
iYeo:le ii1(400Yalitsett;;i' > N,
f auvifis I IIsaikACICi44
=
AilerAttlitt_14/4Aft121a71114.

a44n Ant 1( e Aktinifif Wm"'


g trit KA ill till tigrafrauliii
Art7E-4 eagrkiff m f 614[5

www.dacoromanica.ro

12

7 -AH

fa g tailtt fe0cA

1t1e1oiAirre4 acti:+74 :

it:Lunt deAsteigialk

S.(11111 00 f
UM 1 ("7026.1;1- 'OH LAI

6 ys'iloakr7vidFt4411H
clai5it7A4 414-121 a 4 nAc7i
TIM no piltifc et A lt/& Truti
HS 1.1AH Tr eC

E;reiint film

ioiiitia Agitir7rra

Iredsc-mimriY(dtimE tE t19
4 -c:a1cisTruirtYAdytid

trneeIAYMOIhrtillicia
ZNITIStf71111141iffdariie

IdcriffSg+ f ftrAil
cOrkirriVtatiiCTITENYME
ASITIWti

rdfula frivA Or

www.dacoromanica.ro

PSALM XXXVIII, XXXIX.

124

osu, ainte pard nu me clued


si rutes nu volu fi.

nu

XXXIX. Cantecul lu Davichl. 39.


2.

Rebdu si rebdaiu Domnul


si fagaduiMni.

3.

Sia-

udI rugaciur ni si
radica-me diin groapa strastilor si din lut de find", si puse in piatra pi6oarele mele.

4.

5.

rndle c1 den'se wwlele

i baga
in rostul rnieu cantece noao, cdntare peului nostru. Vddu multi si spamanta-se si upuvaescu spre Domnul.
Ferecat bar'batu ce-i iaste numele Domnului upuvdir lui,

www.dacoromanica.ro

mat!.

can.. Dumne:euliti
nostru

ce iaste

125

PSALM XXXIX.

si nu cauta in desertu,

in desarte
si 2n necurate
6.

si necurate men'Curoase.
Multe fapt-ai tu Durnnecleul

mieu, mirurile tale si

cuaetelor
tale nu e cib
re se se podobscd tie.
Spusiu i grailu : umnojira-se fara masura.

fara

7.
pelitei

S.

9.
ta Dz,n,ze:ez,1 micu

de matele mdle.

I o.

Cu-

man'dare si aduse nu v,rui,


pelita sfrasit-ai de mere.; toate ar'sele si de pacate nu cer'sis.
Atunce cps :

adech vinilu, in capul cartiei scrie de mere.


Se facu
voia ta peul mieu vruiu, fi
lge ta pre mij'Iocul
matelor mle.
Dulce spus

www.dacoromanica.ro

.11111,n6a oLiu ayk.


JiLitii(dpirramft4-irp.4ef.
A4 o',`Trrt +4Ci-1 et-ii-rsa/h5

,i4erefiemti1 k(pMirtAAF.I.Lin
fc41ie-rat ALJ TriA AF

?fist cut-robe, b-ljpe

CnYwt,1Lfftr1Afg,ls dif,IA,(tJ

WHIM CE 9Cliraitel7afra.Kr)
A47 Hi4ArGiltt 0141 tkip eur.

rictinpcohlit,wittinstiliAlfolt
effiLdrcreAcf,cfiti,aittiNfrail
itrokart tiklf utri -irrtrri-i FAH:
Mitt-WIT am -TielriVity.iff
11`5iffete,4Em

11 ct 44 ice

C Tgb4 4,644/
A rirloTirti

fAitICK A

/ .lLttl

(c)L,

1MA/ Mil Nth Ai Ty4lt ccir

www.dacoromanica.ro

1 Tri

126

ME gym rrri:Trrisi,i7c-ity
pircisA4491. of1rrk)(0-0

TriefetiiIrrtaa pS/4
aleit,tiriftAf et-.11,f E Wit ft

rirairiticirettIA3r th4Aia:
eVivtap i p7irr,r7ei; wife ITt 4171
44 e. s-t irot C icertadrA41

rriiirr

drI4EfgAvel.rayeo
filli-ranileyeiVArhAM
Aftfp-AtipikeirrritaittiAit

AftarAlturib7rier 2(frkjielo

tri4rUdidtt lihitipipMf
o'grtflittill'aipAila
ter&
.

cif friciiiimitplifsayttAi
/144 Ai 11111111ilit4Halailt

art AVAIrti itiA4At5r

www.dacoromanica.ro

PSALM XXXTX.

196

dereptat ta in basreca mare, adecd cu* rostul rnieu nu aparu. Doamne

lipsescc)

tu in'teleses,
dereptat

2.

ta nu ascun'su inrerna me
ddevarul tau si spasenia
ta dis. Nu ascunsu meserr ta si ddevarul tau de zboru mare.
Tu Doamne
nu inpar'ti dulCata ta de
mere2 meserr ta si dCdevarul tau purur agiu-

milo.tr ta

tara-mi.
3.

Ca Orura-me

rle ce nu la era masura,


prin'serd-rne far legile

prinser 5. fdri.

mle si nu putuiu cduta. inmatira-se mai vra.-

rndle nu r utui

www.dacoromanica.ro

127

PSALM XXXI X.

tos de parul capului mieu,


si inrerna me lasd-rne.
Se

4.

bire veri Doamne se izbavestime. Doamne in agiutoriu mieu

sa ma izbavesti

socotste.
sal se racdsca

5.

Se reCasc5.-

se si rusirede-se de preurd cerndu sufletul


mieu se lu scoatd. Se to-

si S. se rusira:ze
sat se toarne
* lipsescc)

ar'ne-.se inrapoi si* rusi6.

rede-se vruin'du mie reu.


Se preimesca amu rce-

le sail, dican'du mie: daeata,- dulata.


Srt se bucure
si sei se vesele'sca

sa se mardsca

7.

Se bucure-se si veselescd-se de tire toti ceranclu tire


Doamne, si se clica purure :
se maresca-se Domnul, iubi-

www.dacoromanica.ro

tily )0,5)Au yi? ia.1W)t


yy.yttv 9_82 ON 13
yWni+ s'"

gnu
rrr

this liarillyMulankiichs
t.exl 4,1 miry chnis v
pl)Px3,03
3-3T,Ixiliv.,yo.a
1141

rourrr mA

0U3Y32

141VPSIVV131.9_,Illy
fil11")12)(313,53lW

ouvilf-ilivtof unisdorff
:41;117323WAlirluL tit

yid,

to 7AP.

dAw);414),34.s.W1-4341-144:

41)12:5T9

Airt,3!

ipt,rs

;31) .).J1341119,,M74,.V3p177

id inuclemiikkmlirm, 3
-Pg`AvAlly.$7/459um341.1-53D

er.3.7.11 4)16? 11.391

www.dacoromanica.ro

ze-t

'461'

S
1--

_.

IP
Alfult9103)illixiviV
it
lam 33ItvLsd
j),hov3Trryw
V
ai
dpApple ;13)-4/3 IIW

,F:f urira,/,Wa/PODA Try.34-;:7071


r"WrAr"?.!?0V1V...4,,P Alb;
Cla

4110,1yyle-i*p/ ' w
th

J.-

5 'midi;
git

3 SA

udrim
r!mum
n`j

17411V41
w3
dna u rn

tioreyiw:/,/ev J3 313r,y. 3
V )i
+urn kimme)07132y 3
fi5vxmg1
WIT tAv33dr,OtittihT

Jr'

$1)1

1;ywniyvv.40413,

.gV9_%:11;011176./LAWW-A;YAJ
VIIJWy
PAOYAMOPA)
r
192,0011W ji
UXV VA

410

www.dacoromanica.ro

PSALM XXXIX, XL.

ndu spasenia ta.


18.

128

E eu

.si mseru;
Domnul prefaste-m; Agintoriu mie si scut mi-esti,
Deul mieu, nu arnana.

scutil mie esti tit


Dumna-erilii mieu

XL. Slay. Untecul lu David. 40.


2.

Felice intelegatorii
spre rnisei si mseri;
in' di iuti izbalveste e-

misclul si mdserulii

lu Domnul.
3.

Domnul fereste elu si invie elu, i feriacla elu im pamantu;


si nu pridadest,: elu in

marule vrajrnasiloru Iui.


Domnul agiuta lui*
4.

irn' patul langoriei lui;


in fsatul lui intor's-ai

I misehr se

www.dacoromanica.ro

kraniste el

* (lipsesce)

loll stralull lui

129

PSALM XL.

in langoare lui.
Eu dis : Doamne
miluiaste-me, verideca sufletul mieu ca gresiiu-ti.
6. Dracii miei diser reu
5.

ci

vindeca

7.

I de lui-fit

mie: can'du moare si piare numele lui?


Si intra
se vada, in deseetu gi.ce, in rema lui adura lardlege ie, i esia afarC

8.

gice depreurA,:.

Spre mere soptia toti


vrajmasii miei, spre
mene cugeta reu mie.

9.

Cu-

van'tu lge carcatoflu puserd spre mere; ca-

n'du doanne si nu va ada

uoe se vinie?

S. t'nvie

I o.

Ca omul cu

www.dacoromanica.ro

/ '"

tvaticrott IS t'Ar 4411r5NAme


MAkf FAA f I tivrki tr% C)(

atag

+A ra SINge
_AroVatimid.i;t6ttCfpooill
A4d1 etartitY64 41/ fiandi4
firricrA4 f Ahoy%

CE64A1A4A1M;tuf rn fiat
Writ ra +-sr?
yrkji f fifit
,

afictittlif alittm144 olp4


rig rt.
frA tunirtivi

If

CriffAtiefttionersiAmiizfil

64Criff

AifHriCkiefrrAgYeletsaf 1a7

ilz tt Mt 4114. f taitiesmo

atialieflcryfituff.la
diklito:40114 f
641441
1(.1(1FCF stit1:/a2m;IX1ror

www.dacoromanica.ro

N.V

-..

.. ... 4

nAlfA FillikA ilttlirph Ilea,


OVrnliffi'Aia . nip FAilesa

tar17114-;#1'rel4ntilcryE,
Attie f C441% . nChliA;;;FAti
Ad yLti FAA

fm#i(,v11il

ran ii oil; A oeriliffp farts


leIrtioCIC206 r< Arf rAtt F 7 WiZ

tterSIOpril C Ii4p A itlemelei


tf ,mi is w ti fail?
riff 164 ti itietj. ,gpmailiA

1 eMAO

ririftviri4nIfirriAit.j%Zi

d. els filmitgiafdyrif

AA .11.7E

ittreatit n-Afli.11LrY

+7'+'1.

: 4., "jk.' arroiti.i.."

,r-, ilmtnvapi+VnAkivort1(.isi4

tritt(tifriS*Lim 0-1-1'04s/

Altr1 cfio40-PtAf Ani A* 111(v

www.dacoromanica.ro

PSALM XL, XLI.

130

pacele mle intr-an'su


upuvaiiu; cire mrn'c par me rdic spre
mere sfada.
Tu Doamne mi.
luiaste-me si invie-me, p15.-

ci

plati-volu

ti-voiu loru.
I2

3.

Derept-aa
cunoscuiu c5. vru-rne, ca.

nu bucura-se dracul mieu de mere.


Mere de ne-reu
preirni si invratosa-

nu se bucurl

tu-mi intre tire in yecu.


4.

Blagoslovitii Domnul Deul Izrai- Do.. Dumne:ailii lit

hi de vcu si par in vcu.


Fie, fie.

XLI. in cumplit, intelepciure fii lu


Coreu. 41.
2. in ce kipu de4ira cerbul
la izvoarele apeloru, a-

www.dacoromanica.ro

jel uiaite cerbulil

131

PSALM XLT.

sa jeluiaste sufletul
mieu Card tire Deu.

tine Doamne

3.
Insetopi

4.

In-

seta sufletul mieu catea Deul tare si viu; Candu veri-volu si ivi-me-voiu
fteei peului?
Fura
lacramile mele mie pare
di si noapte, can'du gi-

c mie in toate dile: io e


Deul tau?
5-

ACasta pomenilu

vrdsaiu spre mere sufletul mieu, c proidiiu priintru loc coperit mirurat
si

preln

para la casa Deului; in glas


sunetula

bucuros i ispovedire
surul sar'bdtoriului.
6.
De-

rep-ce scrabit esti sufle-

www.dacoromanica.ro

131
iii

A MIA tetC4AfTAY
f TAT

C flar

ri.e6

CV+Ay /alei-kta

g-if krastili ulti dice. ta

wisersolow..,-;466.0501.
Gil 41 17it . Axe,.
+41f
.
A4,1%.04,0,,Aikmmiefar,
6 NO
'CrivArt14,47ttutiri
6 f 1(itt Uf
CulditoME

autlybCAToctiffattOrCgclvIF

g02110AAKACAgfiktg.:ir;i1
gyfi wig it
f
C/iffik ate7iirti a fit A oirAf

rtretfCitrik rue tettCY+Al

www.dacoromanica.ro

1ld
arAgAtla72*?.

itnylfittrigfrrSi

,;;;Efetirrrf .0yr1oli %;,/if

Zi if A

r A thiertr&

Aar CaPcfrillecfok,... Tett

AarAfilittSi 14110(.(cl
Atfitf_1424444),Atirrirk
matercfrtf
f Fiat
14 ridmI rtatiorriEN1.4-ril
15*".,,,4

KAobwnz

tint5
Ob/14

0 tt .1( A 7.61 ithialeottmn.

+2 +441(+4,1416iTe
rimeA,4.614,c7ficitoimi
Ao11144 Mokrn f CYdri
riT441111H oftlb fit I nlistA f

Kr I Cry fMfilf,Atellrer .
Matt 5 ti CiAttiM I t frerir

eit ..taft till rL,irr5


tit-'
www.dacoromanica.ro

PSALM XLL

132

tul mieu, si derep-ce tur'buri-te? Upovaiaste


in Deu ca. ispovedescu-me
lui: spasenie feteei
mele
7.

8.

si Deul mieu. Cara


mere insumi sufletul
mieu smenti-se; derept-aa
diin prnantul Ior'danului i E-

r'monului, de paduri mi.


Fara fun'du fara fundul
kierna in glasul sloatelor tale. Toate susure

tale si undele tale


prespre mere trecura.
g.

E in' di dise Domnul meserre


sa Si noapt can'ta-

www.dacoromanica.ro

kemil in glas
susurele

133

PSALM XLI, XLIL

re lui. De mere rugaciure


Deului viata me,
w.

dicu
Deului : agiutoriu mie esti

c ce meurtasi ? si derep-ce tristu Inllu, cdndu dodeiaste-mi dracul,


candu fran'ge-se oasele
mele ? Imputa-mi dracii
rniei, can'du ic mie 1

Candil zic-mi

In toata

fli :

io e peul

tau?
I 2.

Dommil ca."

Derep-ce scrabit esti


sufletul mieu, derep-ce turr b]uri-te ? Upuvaiaste in
Dumnedeu c ispovedescu-me
lui : spdsenie fteei mele si
peul mien.

XLII. Cantecula lu Davida scris pre


uVe. 42.
rniei

www.dacoromanica.ro

.+1

100
ce 11 tag-

irAiwa. azgc
Af
---AA/UV
IA AV fejno esaAirfilen
EA4 E (TAMA LLUI . ilittrafy1

p1

fru mei cm 4.VA--14114

liAttitIMAiefmtiApiztt

id I-

tibribirtativf c I cm ME
ALi 17 3Listrdrrr4MitiV4 17 if
egitynruvisksinin
1
i1nr441irrL5117 CZE

titti.er.
>

milr.AyErri

SwitEign

CgtaitErrri>mYEZIANfrn-iilk
00411TM .41-fTfYlailkle
ilirt,CITO A fly CiaM1
A

Ca tit4rlif eilailf

G E 4at

Kim if A h
41(gA/66 Cittirrpfiklittf1.1411s-TV-Z

www.dacoromanica.ro

vs.$01- w 5u

4
rranT

ilytuIrr4A

T4ir

low

if

vs..wiNsu rule.

wAw

d 3 71WHAIliwyJA.1.1
iviu W3711-7110 I - At.111L)P
tr.+

14eA92Pas1nilildlIX9514ar3
131.13114/11.111S
JAL J1.11J

aN,

ur 3W tom

4M561t1 '1ra" W3 CNN


din 3 B.14.3.W VI 14W, -11)
Tli

3Vti_v

KJ

ilyt4.1khi y! 1190 Alf

I41411Valla urn

4,
3 mil'

digilturs%41w%

0Wicjikti$-Purrr-4vpainf

civivatiJwa)
40;5
I3
LAP

3/411,4

35/1110V

www.dacoromanica.ro

PSALM XLII.

1.

Giudeca-mi peu si dez:

134

Dotzmne

gludecd para me de limlba oeprepOdobnical de o-

mu nedereptu si hide-

balder

nu izbaveste-rne.
2.

Ca tu
esti Peu tirutul mieu; de-

esti Doamne

rep-ce inpen'sesi-me? si
derep-ce tristu imblu
candu dodelaste-rni dracul ?
3.

Tremte lumira

ta si ddevarul tau;
fale me nastavird si
bagara-me im' padure
sfanta a ta si in fsate-

ca iale

in satde talc.

le tale.
4.

Si intra-voiu
catra oltarful Qeului;

Cara Peu ce veseleste

www.dacoromanica.ro

catra Domnulii

135

PSALM XLII, XLIII.

tirertele mle. Ispovedescu-me tie in cte-

Doamne Dumnevenlii
mieu.

ri pe peul mieu.
5-

scrabqte-te surl..

Derep-ce scrAbit esti sufle-

tul mieu? si derep-ce tuin Zen/a

rburi-me? upuvAiaste in
Dumnedeu, c ispovedescu-me
lui, spdsenie feteei me-

si Zeului

le si peul rnieu.

XLIII. Slay. in curnplit, fillor lu


Coreu intelepcIurel. 43.
Dumnezett en urekile
* Oipsesce)

2.

Peul, urekile noastre


auclimu si* printii
noStri spuser noao lu-

ci faptii

cru ce fapt-ai in ilk-

zilele de intaliu.

le lor, in dile intAnie.

Edna ta limbile pot, ebifi , rAsh".disi-le

3-

Marat-ai limbi si rdsa."-

1 intelepcire

www.dacoromanica.ro

Intl (rKV EA4-61.if (taro


UM f italiMeili:.1...ttq-nri
pft galki 6 t atm ritAlififf

-- ,

Tr*, feme.6Wit
zr2AA41.41.1.1iWp I trt 1 /14(

Sitett it4 f dirra'asAvetip.


.-.

A5flailiiiend a Etii/F fitvrA4 E

AT. Ciiiref/fisif +11-4f 4.414-,,..,,


.9.-A
4. g..
-fi
Al 7 niiisformleer :4N,CAi
..7)4., IC 161/1

il +idilA0 Milled fa

../i.rtitQfrine" , AW-r,,

Sppit, Yr, Irnilf d o sier9r


1e:51164r. wevaptigqiii
mz,ferff crid`cfirs tto-A/3-30(

trek-re +4 /74 -;( 4k41514AE


AFA07-3-114f.krtnittaie .
iviZiArrrsittAttAltrilltift--046-1

www.dacoromanica.ro

11,-ut4f1

ridra 00 it

p .41 w HAI-% fs

A4

awe

M c I/WM:att.-74n
eliT4 Amk narl. at 1:es

-;10,A4

LI AE A o el

taut filen .1,

firkurrAni-A uutceau
off et ;Le altulemttOctst
rrTA A f . iiIipleifffp
E
TrrA tt 41, rizo-ra

*--1k
ZE

,dialign
AE,5 gi ere tf

ttaA ram...1511./1111111 f

icife4-tinitetoief n+nediti
Ward A fa-Pil

_illit:44.1.ttimE

A Eta-ill -r(1141/144tieff
cm) AA11 CM n11E/Id

it rie

ion>t ittiii4kOrdiP6E

17.

446'.

K-, cif silowtE AE AAh MOW

www.dacoromanica.ro

PSALM xr.nr.

136

disi-le; arnard oame-

rii si marg. ei.


4.

5.

6.

7.

Nu cu
armele sale doban'dira pamantul, si bra-

tele lor nu spasird ei; ce


derpta ta si susioara ta si lumira fteei tale; c dulce vru-

nu sp'asi ei

t-ai.

vrut-ai

inparatul mieu si
Deul mieu, de qises spasenie lu Iacovii.
De tire
dracii nostri inpun'gem
cu coarne, si in numele tau piar'demu cire
scoala-se spre rioi.

Tit efti insu inparatula

Nu

in ar'cul mieu upuvdescu, ne armele mle spase-

www.dacoromanica.ro

Dumnezeulil

137

PSALM XLIII.

scu mene.
8.

Spsitu-n-ai de
dodeitorii nostri, si
uritii nostri rusirai.

De Domnuln

9.

De peulti lAuarnu-

-n in toat qi, si in numele tralu ispovedi[mu]-n in


vecu.

Doamne in

E acrnu inpen'sesisi rusirasi noi; si


nu esis 1,)eu in sila noastr.

diacil nopi

Turnatu-n-ai inrapoi
n'gr vrajmasii nostri;

10.

-na."

1d-

si cei ce uria noi, rdpia


rapia
ea oile

I 2.

Datu-n-ai oilor man'care; si in limbi serndratu-n-ai.

I 3.

Win'dusi oame-

rii tdi fdr pretu; si


nu era multi in strigari-

www.dacoromanica.ro

Cirett-m169 ;41
AdtlyE iirrtdrivit noitirt Lun
C10614Eti E

flJJ1lft((6Lt1 ,S(

laitaary41A4/(
wet
-14-4;ra art% 6-71 11.04-fie
/44EAEirrrVH CTId

adatt crarilifirdWIt n 0 h 'um

nst'l(41.cnA 4ciotV2.

T1(.0'6 dudnilt.i rAnd Ai?


arm iffheafrld allti

oirrsiefo7i, oral-11,s'
Tia
ii.erom2
niV4f1E,:Aultil,AiifiritCfattetra
oll ;1 H2 tWa.CH (A 44E

nr

-E

finial/41f ;wry NS/. tan


al(eilivatte

www.dacoromanica.ro

caq;\

6140wmpri-ifyouly
01,1411141.3g/vis.1,11;
3ipin'-uro3U1N4- urn rxr,
4100

PITITISUWIPA, 01.79
011W1frigliffryi
,

.
6:it;uv411.
uiliwyri3A.vji
,

0-111*.

Luy

4:.-'4T11/171)(4031,14

71, 11.

11-wh*E- 935y,

JWA
WarkpiLli+lif
Plea p_utr.lipxy-A,
111 At
bF -<--t>
Zoiollhquiltypni;
14

LY41
3.1siffnu

31K1 1.1191)10114(-1474

Vvitil 4.11u444, AlonT7


ydAJAV zuo/uldua
m )04
pittutftwrif40
w 4%tbr 51.1 c3

www.dacoromanica.ro

PSALM. XLIII.

138

le noastre.
14.

Pus-ai noi batgocura vecirilor nostri,


interitare si ocare ce-su impregiurul no-

ocgrAre

ce sant('

stru.

Pusu-n-ai Ini prece In limbi, clatire capului in oameri.


6.
In toate c,lile rusire me
intre mere iaste, si rece7
le feteei mele cu me5.

Toata zi rusind

mdle copri-mei.

re.
7.

De glasul inputatoriului si clatitoriului


de laa dracului ce ma-

ce-lii flan&

ra-1U.

8.

Acest toate
verera spre noi, si nu
ultdmu tire; si nu
Vatamtimu in clisa

www.dacoromanica.ro

Var.. preincita ta.

139

PSALM XLIII.

ta.
19.

Si nu ostanyi inrapoi inrema noastra; si ferit-ai cararile noastre


de cal ta.
Ca plecatu-

2 O.

-n-ai in locu reu, si coperi-na u[m]bra rnor'tilei.


Se

2I.

ultaremu numele Deului


nostru, si se radicarem marule noastre catra Dumnedeu

Domnului

sa rdicm

striiru ;
22.

omorhti stintemii in
tog& zi

Nu va cre Deul
acest? elu sti ascun'sele inremiei. Ca derep tire
omoriti sem in toate
dile; furnii ca oile aiunghiariei.

2 3.

Scoal, derep-ce

dor'mi Doamne? invie si nu


impen'ge par la cumplit.
24. Derep-ce fata ta intor'ci,

www.dacoromanica.ro

139

rti.
iitA4

,Ii%

til

et Oft

01:bitt
.

4,,,

60 04000 At
VIAticA
t44't
I-4

ttitn

rait

"6

A00,41frW.

ale

C(Ce::#:144Y

N.

ivst
s?--

lyitt,1

)1,:

0,0,0476t-eie11.1,1,.61.....

At

.efia,<1.1,31t)0410

cttift-141,16e:At
7'ehitt7I'Oritt
Aire64
*V4Ift

eto'A

"41,4i
kikopridti;

iily:14t

a'fit4JAVZ.N.:11A

t't\

WO

nt

-1(..0.. etilliAttait
sei?-00407-4_,00t,10./1
4);(01/1 1)/A049440eCtirttIttohlOtar.
11616)rt/AA6:91.
CA)il,,
31.444116tae
espicskloA.

www.dacoromanica.ro

01"
3

uwuutyld;
V 111112 A-, um 'two vPJ)
JA
c,

frPeNC1,1203KL/73! i"01 t1
.1;u3Y+ 12141.13yVf53PNIA

p/wyp

air Ply 3

-Sr
VIM

af.far,ekil

WADW,4113

urn

iv
3

Y.3 1

r2k/37izzu

d3YN 3
;

wig,

o.sgy;i4 amuiT:4-,43d

4;46 oi

DIN r

IOW

trnsiftrYWJASTV/1,10
INYVIAJAW
)tp)pi;?riAl
y
bpjv 4oXyzyr
'3164,143W

an, fitivc..1,A),
cf

51

3) put
km
clum-11A4A

440.1 .vviorbwr.-214.1.+ zp

www.dacoromanica.ro

PSALM XLIII, XLIV.

140

uiti meseratat noastra i grija noastrd?


25. Ca pleca-se in terir sufletul nostru; lepi-se
pamantului zgaul nostru.
26. invie Doamne, agiutd noao,
si izbaveste noi dereptu nurnele tau.

XLIV. Sfrasit, Fii lu Core, inte[le]pciuri de IubitU. 44.


2. Rigai inrema me cuvantu dulce; graescu eu
lucrul lu inparatu. Limba me trestie a cdrtulariu curundu scrietori.u.
3.

Mai frumoasa cu burdtat de flu oamerilor; vA-

www.dacoromanica.ro

eu awa me lu
a c'artulariului
scrie.

141

PSALM XL1V.

r'sd-se dureata in rostul tau; derept-a6a blagoslovi-te peul


in vecu.
4.
5.

ci CU

inci[n]ge aernele
tale pre coafsa ta, silni.
Cu frumst ta, cu buratate ta, i intinde si
,steja4te_ si inparateste.
Dereptu* ddevaru i bla-

* (lipsesce)

6.

nche si dereptate; ai
nastaveste-te mirurat derepta ta.
Sagtele tale
ascutite silnice, oarne-

rii sup tire cadu, intru


iurema vraymaii lu im'pdrat.
tu Doamne

7.

dereptate, fuite in.pg-

8.

rlitiei tale. 8. la-

dere[p]tate si

Scaunul tau Deu in vecu de veeu; fuste


derepta-

te si urit-ai fdra le-

www.dacoromanica.ro

aka

07a F,A16114.-7 4,00 ie


kyy ff1 GA-Tits-A-0 aim Egg ir

+Ea- a A/.
.14! io-ssot EA I
mktErrpftfoA+C4m4C4,4gEt.

AY+ r Zia If tfrirriA 144-741(e '1


mat ty,
ntyricrirri. ii.i
in EFKAie

" 411"1 ft"'

/1/frErvirnyirkii/f
11.5

rA

1.4 tatIM r 1 TurrAVE . alit

Er2iririti rig Ain


TrAliTA

lialy

eg_jiTif AF iTTA A t

iciceti tune CnA tit wit. -17-1.14/Aitt

trit cirrirle tr-dity4. ;11 .rre


t-tfittg Sp vtt Ai A Lain it 11,..A4

rap; citiA itarna


I

f .11/11,--' Fir

rS./1417f t KS/. + kief0 frprts

,r17 Ili at divos t6ra h 4s

%AT

www.dacoromanica.ro

),J

luTliiiffifrPriVIAIortt g nif

gike,-gfiknrke gagyti
ig?filiicieleerisfuvntozjalt
.t.c49 Klett Irt gft CADt oZi
itrn ACITTA gait Ian tf4 C Irv/
IaAIIIIJH itinI4A fa?, I WA

rikcAortodgitin44,144,

4hastittgart.+YEA4.
AirdrAle Ao4411 n tut*
iir'4.c.Tra-rrit*.mirilf rblit
c2"1/EfLivrA -rZiA 41r2
ilikfirdAinmf-iigt left
At4 il cirri7.
n1714ji n
ticiti(rnmcbakii.1 Hilf titi
rale' Th oriter EtTnA *lag
41 z

/1;%.

d PIM' C-J jM Ef,,a1nrzaL

le A rifyiTIA Ad 1ia4ALLit

www.dacoromanica.ro

PSALM XLIV.

142

;; derept-aCa un'se-te

9.

pee, peul tau, cu un'-

Dumnezen

tul bucuriei vratos de

mai vratos de

Insotipi tai.

setil Cal

Smir'na

si istacti si casia de
carnesile tale, de pasare,"; slonovnilor, diin

ei veselird-te
I a.

1.

fiele inm'pratelor in ciste


ta. Stdai imparates de derepta ta, in Camesi poleite investit si pre impistritAsculta fie si redj si
pleca urekia ta, si
uita oamerii Cal si
casa tatalui tau.

1 2.

Si

urdkii

www.dacoromanica.ro

iii veiminte

Zeula

143

PSALM XL1V.

13.

va vr inparat burdtatiei tale, ca elu e Domnul tau.


Si inkira-te lui si fia
lu Tyru cu darure. feteei tale roaga-se bogatii.
oarnerilor.

1 4.

inpAratii inlauntrit

Toata slava fiei in inparatu Inn'


tru, en peles de auru
inve-

15.

stita si pr inpistrita. Aducu-se lu inparat


fete dupa la, si soatele ei aducu-se tie.
6.
0 in

bueurie

8.

Aducu-

-se in veselie si bucurie, aducu-se in basreca lu inparat..


In parintii tai locure fur fii tai; pusesi giudeci prespre tot parnantul.

www.dacoromanica.ro

1 43
AA iiii-iii-Tagg

)(16,1, titig

4ZtiglAAE

if A laeASIVittik:
0114.or
?IVO i AI 01415

44itt

1(11 ta
A
VIrci;11YKiett.f,A*0
411111A A* oloAtirel. c isworAir
a It-tootity

'lc A6,
itit (FE ilditalgrt ,trie/tott
toe 16. art I fai Alg A efitii.,1

CAAArtifittAo

te tort, Wei ri

ffirtileiret4
lava etiOt" 1kt
Ai(4.-49 4
aitC,d Atli
4,4ntfP1214
At
i
Eli 14AbladiC IFE
gd
C

4,14 ATE tali Old ?If.

tv fit .
4.rafIettit`i_i_ Jo" IA a iallpfli
!.<2(efia2itistia)Agij.."
f iii II Tit rt-Wa . vac f aitsitt fear
.Nififtrtf f

Ciftrtorabaglgif

www.dacoromanica.ro

WP1.1
P111

ti"Ir>V1111

AUtOkirri

Xdrillip

d3
Pt

iTp$11 V

....v.v.-

d uni3VVyr14aMogb113

gni/ ;AP.; 41/4-311133)/.313

LNAVAW40-7,57/1.1/^ftaryi

4, Mild Ain 1, lin); OVA


3w

Rgmay:NI.,,ti
.Ilsost

L--

tiVULT)3r,310

111D7

MM.)
lubiirtanizdao
per )3).pv+rp
agiorplimrid
;17 Itwp3,chup253 pow
NM WAX), 3.1,9

;frf

WCWPW;C)

U9 Austork..94,71/11.111TITOp/
Ov3you. yoxj.:47r32 In))

OJAI v4_,LuAurvilli
www.dacoromanica.ro

or0C

PSALM XLIV, XLV.

144

Pomenir numele tau in

8.

toate gr,inture gintu-

toate rudele si rude

re; derept-ac oamerii


ispovedescu-se tie in yecu si in vcul vcului.

XLV, in sfrasit, de fii lu Coreu, de


ascunse, cantecul. 45.
2.

3.

Peul noao scapare si


sila, agiutoriu in scrdbi ce ne aflara foarte.
Derept ace nu sparnantamu-na, candu srnentste-se
pamantul i skim'ba-se
padurile intr-arema mari-

Dumnezeu noao

ei.

4.

Suru i tur'buratul
apelor, tur'bura-se padurile de vratut lui.

5.

Sunda 0

A riu-

1 Curu
10

www.dacoromanica.ro

145

PSALM XLV.

relor rpede veselir cetate peului, sfintit-au fsatul sau susul.

saeulii S

6.
1ui Dumnaeu
Smintird-se

i peul pre
mijloc de elu nu rddica-se; agiutd lui peul demart si demarIa.
Tu-

7.

r'burara-se limbile, ferira-se Inprii1e, .dde glasul sat! Susul, i cutremura-se parnantul.
Domnul sila
8.
cu noi, agiutoriul nostru
Deul lu Iacovia.
Viriti se ye9.

deti lucrul l7eului, ce puse


miruri in pamantu;

lucruhl Zu Dumnezeu

lo.
0 spiral/a

lua r-

zboiure Ora in cu[rn]plitul


pamantului, ar'cu frange
si frange ar'me si scutu-

www.dacoromanica.ro

145,
(..cN

ffitoo'llitAEliEANPAIV
Vit . celbeturtin,.....tel
inkclaakcYcjii. lust fferrft

ArtnckitoritEer ttao11Anta
C --Psiyhy fratie E 14E 1i42
ecttlir711111111

A4Nrit"IrV
tf yft

o raestr. CE Atimst OA F.

r2c

4.rJfM
oyik

it (44 gpf

1115CE11-loadtgibeib&N;a4rCti.A5

)dt07-t . etrorads

-6E

--jAvijii4.71111.

pc dogeC EH E

iiNfleAliteistk"f2ett .7e rat


Art

urge-ilk:rain% tirn44:7

*70

f Tar era

ram a tiZbeAorii:Idfgatie,
ELM 170.1r1ilic;t4F .111HCAVITY

c)

www.dacoromanica.ro

Fidel/44e NA/ EILL Ect,4

titi aliaff4. tiyedlry E 9 n

r-,;

t(loS1II1/;1'. 00-4 ft
tri/Att VJhULi4tA rod; 071
,
nw KA4F,44-A
fI .S\ e_
/

,,

CnAA KZ elAtt, Vionia ilia


CA4 ttoit
fileA)44triLk
f bit
t; eAttnAti
/
cF41.11A4 IV Of 14attrt7gra/-.r--113

mS
.._

Writ MIA A4V HA f CE rT AZ

Crk Eta/Ai-110(AF clrese


rA!piEdy411rerA4j

ftE .414et3(641111m3
.

n2fitA44 et frfECrirEiro

ram% turVic irTA tc%17.10iAtlf

flit( KO A all ninftnivig,Af

CerITYnn-talifilf

www.dacoromanica.ro

tto4.

PSALM XLV, MAU.

II.

146

re ar'se cu foc.

Deertai inVelgeti
ca. eu-sii Dumneqeu; rddicu-me in pamantu, radicu-me in lirn'bi.
Doamne
sila cu noi, agiutoriu
noao Deul lu Iacovii.
t.i-va

I 2.

EDERE VII.

XLVI. In cumplit, fii lu Coreu,


cAntecul. 46.
2.

Toate limbile se plasede cu marule, stri-

gap peului cu glas bucurie.


3-

Ca Domnul sus, infricat,

inparat mare prespre tot


pamantul.

4-

Plecd oarne-

rii noao ,i limbile


suptu piaarele noastre.

www.dacoromanica.ro

eu santii
In limbi
in pimantie
silalz

147

dost.. hi/ In

PSALM XLVI.

5.

Alse noao dostoinicie sie,


buratat lu Iacovi1 ce
iubi.

Sui Dumnezen

6.

Sul Deul in strigari, Domnul in glasul bucirelor u.

Dom,tuli,i nostru

7.

Can'tati Deului nostru, cantati; cdntati


inpratului nostru, ca.ntati.

8.
pam.. Dumne:eu

Ca inparatu e
prespre tot pdmantul Deul, cantati intelegdndu.

Dumnezeu .7acid

9-

inparatise peul spre


lim'bi, peul sde in scaunul sfantu al sail.
Giudecii

o.
Dumne:eulii lu
ale In Dumne:eu

oatneraor adurara-se cu
Deul lu Avraamu, ca ale
peului ticuitele pamantului foarte radicard-se.

www.dacoromanica.ro

147

/-> f>.

&1111-Fcf Ho 441140 njitel(Eaq4

4-1f-g h
Kier IA-nut-mit Ale14
-7" ,

if

los% CMi6flei.cmillrof
9 tt7c1711 i4(rA4CYWY7t.gfrld

. latilTr4106feAoraa
Pfirra4irrr49it . (716-1r4lei

niekrligientiocIT'falla

ttrnAir - 1;--4.7 :rapitmlrc

51E car rn0 rr2A4ri CITA5f


di; tadfrI41111.4,.tu1
Mfr.?
"70 6
.J
el X....friairA4 C .52
A ttm Sin .Z E 261LIAIE+C tc'
Irt/417/4
al441(C3-.rni/iA

EJA14EpdfitsA;WslfilAtTS/

HISAAAtalb t-t.'744 E

8F litt Lin ill(mMETWA4411-11,


Aoy,
.r4:40-7714nic
f :4..

www.dacoromanica.ro

11.1.7110,i,11179?,313157.5)
A

g
---E.swpf2VreiMico,AV

diltir)w f/YAN)egli Lla;U zsairiViP


42-111-rwit.wie..anii1014
V1,1;64
t'Afhl.12 4.0111
1.33rVirit
vuthiLVTI o
WI1/1110111

y3

91.VA eo

RIIIPtil)pq

pp uruwx

/viz sljt

3u13311

SVAtii.943 32.

-fjp5-adrw5v);u1vdyy
31.up3V tapiz_r .ciappl;
samtly,y) ;
`AV

"

ittir,,vA

sCifyl; vim, ito betif to LI


3

(WC,

fd 2 71)0Juilyli

www.dacoromanica.ro

32

PSALM XLVIE

148

XLVII. Cgntecul Cantare, fii lu


Core lu, a doao Sdinbat. 47.
2.

Mare e* Domnul i ldudatu


foar'te, in' cetat
peului nostril, in pildure
sfanta a lui.

* (lipsesce)

Du Ice ra-

3.

dacirilor bucurie in'


tot p-amantul, pddurile Sionului, coastele
severulni, cetat inparatului mare.
4.

Deul in
faptele lui cunoscutu,
candu zastdm'p4te e-

Dumne.c.eu in

cunoscutu e

lu.

Ca amu imparatii
pmntului adurara-se, adurara-se depreuxa.
6. Ei vazurd si mirard-se,
5.

www.dacoromanica.ro

valzur afa mir..

149

PSALM XLVIT.

turburard-se.

turbard-se

7.

Tremuri

preimi ei; aci e durre


ca nascatoare.

Cu duhulii

8.

9.

Ca duhula
buriej frange corabiile Tar'sisilor.
Ca audirn asa
vaidum in cetate Domnului
sip], in cetate Deului nostru;

peul uedi ehl in vcu.

Donmulii urzila-la

Pre-

ro.

imimu Deu meserr ta pre


mijlocu de oamerii tdi.
tu Doamne

r.

Duca numele tau Deu, asa


si lauda ta in cumplitul

parnaintului; dereptate

inplu-se derepta ta.


a se veseldsc
0 A se bucure flit

1 2.

Se veselscd-se padure Sionului,


si bucure-se fiele Iudeilo-

ru dereptu giudecatele

www.dacoromanica.ro

cThroo jw4 p 'A C f, me OM eign

arettA4ne 11.47(10e

gtgiCZlUd4fU. 117tAxeik
E-yootigch 41f-ALtyt teo434 rimtt

Al vrrito-IC H C Ad . 19 ixStigy4.3

ftilS16.4,ti if irriAriTtcrtiti

C.

es

ref

ae
ribiirtSikii
,
644.gh

sr"( nrE

.A.,1,41/fleAtf tfirilik 144 uni


tiviCAo 414 rikAf 4.144411qttrr=
Slayr k,tilet4FAF eea-igi oialA
ILUIAA 41-1"i14.4.4116411,111441

ti1#wAtirrrZ4 .r.4fr Fri- TA aro


nA

AVilf

flat/
e

CfAEU

lei4litradigAor.

iilttsleedrF CI 411 AF110 title


f leAor i rrfr4lld4uc4rr(,if

www.dacoromanica.ro

149

\ 73

ri-AA97t1 . ICS/HAW pALIIt


C
el )(ulnae F nisi( Lin iAl.

crair f Litt..ii, Cvt A TI lit A Sif


eflitthiGuAlic iterrvid
-pC tiA4 Aim 111114.- alo,
.lffitrAc4A4 cf crrY
fitst_.uatira(iirA,rs/..

ta

AS4,5f114-f4 c-1914.3ricY,

titirehfliTkidi
Aiermitift?'133.111-rce:<-4.,

-}ccfrttlincf;IitI1A11COpflo

Jiatirrrfitl(AA , A4 (if-,
,
liATILeirrirretiA6
45A
nmsliAf Cokuirri lit
7-* Troll ti fire mop.' ripfrirr
frit tcbtils-r: ram% tirr1647
i

Cireftt7uin+rat-Jormf f is

www.dacoromanica.ro

PSALM XLVII, XLVIII.

150

tale Doamne.
Cun'giurati

3.

1 4.

incunglurati

Sionul si preimeti el u,
spureti in stlpii lui.
Pureti_ inrerna voastr
In sila lui i InpAr'titi casa lui, ca se spure in girl-11W altu.

spuneti

Ca e-

5.

lu e peul nostru in vcu


si in vcu de vcu, e-

C Dumnezerd

lu paste-n in vcu.

XLVIII. In sfeasit, fii lu Corelu,


eantecula. 48.
2.

Auditi acst toa te


limbile, socotiti
toti vietorii pretutindir,
phrnAntu n A-

3.

scutii

fii oameri-

www.dacoromanica.ro

toti ce viefi

rudd.

151

PSALM XLVIII.

lor, depreura bogat si meseru.


4.

Rostul mieu grAi-va


prmfin'drie, si invaj taltura
inremiei mele intelepciuri.

5-

Pleca-volu in pricfel urekila me, des'kidu in psaltire mcstriele mCle.


Dere-

6.

p-ce spmantu-me in di lute? Fara lege carcaniiului mieu cun'giurd-me.

incungiurg-nift.

ct nathescu-se

7.

Na-

dain'slu-se silcei sale, si

cu multa bogatie a sa lauda-se.


8.
ee izb..
Zeului skimb

9.

Frate nu izbaveste,
e izbavste omul ? Nu dr:,de
Dumnedeu skimbu dereptu sire,

i pretu se izbavesca
sufletul s'au. Si munci-se

www.dacoromanica.ro

pr7

40 ...thirr

fa h--.3

0./C. C rnoviAt

Cf

/4

de

Eh

ft ,F

-7

ri A tlif4

., 4-7/

+f

MiKeketylliff 11041 liraliA


Fotaciti4rAi1'.4191/1frrue

if Ft

RAfterAfgaititnflodirvir

a is

(C1.n-r-e-14f 1111(ftSY_Jut'Agri
iFiA FiwrirM yip; F
EA-4-ii

rrtICia/44ThetCrifAAE2ilfitg..,
Me . +-it% A-1,1 tiq MCIA tato

,ta

AWir/44"-74(161
1,47-ri ft

CHA eft cdA

(4' 1(AZynta VLJ

LirE di' a. AA

-14a cf. 4:firrittaatAL.ge


-1E
4-26rkie fLfA:Sr. (7x144-Af
trgE eCKillfrtsveitirtiftetrriSt1
e E Wit
)1(4 qtr-Z act e
C Slif A frn4SICai mi itil44111Cf

www.dacoromanica.ro

51

ez,c-A's

4A.m4w4 pmcintu17T

e-

mviiwito.N-f_bd
Au
V

ity)0,

wujim; sl);

14e-veep

;JD
ws
;
urna..hp 3p
yitIA girt
uslanupni3v;fry+, Idol/
v37144177 Psi d v
oVdU,iz
wig
+Inv
v?
urn OW
c;:g

toviviniviw,4 21r,y,),Iy
P73V33.1/
"eiCal-W

a Pi, 3

rino7rAatu1614:a
th))4
3V4i

vp.eyv.Lvv7313111.2

71-1

#B,TAZDI2N84).wfArT2
r
1333/3
321tfiffirft3H pity
321.111,VP65-+149""W
rm-gd-11124,f7
0V3)K51,11uni

6.1t,
P434.1)

www.dacoromanica.ro

PyJR urn--

152

PSALM XLVIIL

in vecu,
1 o.

si viu va fi para in curn'plit.

in sp

Nu vde
perire candu vde intoleptii murindu, depreura fara-mente si neinteleptii peri-voru ;

2.

ementele lor in vecu fsatele lor in gin'tu si gi-

Ior si easele lorii in


vdcii, satele lora in

ntu, cliserd numerele


sale spre parnantu.

numele

rudi si rudii

Si

3.

omul in cin'st acest


nu intelse; adause-se
viteei neintelpte
si poclobi-se lor.
1 4.

neinteleptulii

si lasa-voril striirilor
bogatat sa,
si mo-

Cest

cale a lor sablazne lor,

www.dacoromanica.ro

nu cunoscu

153

PSALM XLVIIL

dupd acesta in rostul s'au


dulce vor.
I 5.

si moartd
Nvainca

Ca oile intru
iadu pusi san'tu, moar't
paste-i. i vhirich tor dereptii demarta, si agiutoriul lor vekiaste intru
iadu de slava sa impen'ser61-se.

Zelda.

6.

insa Dumnedeu izbvI


sufletul mieu thin maru:
le iadului, cdndu preimeSte-me.

Nu te spamanta

I 7.

Nu sp5.rnanta-te

cAn'du boOtste-se ornul,


sau cdn'du umnojaste-se
slava caseei lui.

inbogattc-se
calla inmult(ste se

Merge

8.
* (lipsesce)

de moare, nu le* lasd toate?

cu nusul

nee" destinge cu rus slava lui.


19.

Ca sufletul lui in viata lui

www.dacoromanica.ro

e-N

itklra ;-Irerrutt.0.00 rriA a/cfr1


Ow go WA -4111A4.17pit
zwit-artivry,4$40,44304a-Arr.-1-.11mi KaiAffSA43,49

truy:t4EA-41erkti
Ina pa
I v

IU ft silgl in

me

hity(;* cAAtiste794.. A4nE


11(1714;1111
Ce12 Cf.

0+f in
A F 1.41

VA4

(noir, a fieWry FUAW

Ito Atf NecivitiAtinAnrE

taroxworriAgific F 11;41.
Cdria cii1)(ofAz( (...W.A.IttiCE
CA A KA rcr A C &AA AstroyF

jyituarl 7 fir4(

tif

tJjfl)JCIUA.
H.81iff
;

IVA c144

eA

www.dacoromanica.ro

153

e.-L\

4,(76

gAtIrRifif acne,
sEttyfriti
.
_III fief it-1426'Yr F +AWAY..
44- evriZ

T2Ad 11
pi tar/tad tiittrarh

+/ a1YMAk.
/

ditto-11E
Cleg AMS/Cf C EH titrIECH
CNA tlfaf ru

ittvinrro

CA1

EfltfAo :cfracal Etaii)(art,_


,5--Or5 tt A arIftts rian fun
1aA4111/-11M11 tavi/471
0J-I_7 rA p

ttirirWc odgitYrilf

Ad 4 n ntAIC.11.53441YAIE

f dirA m gt Li II/
z
pfGfokrtotrrife. Tara

A4WArk-A.K.

raja tic

rreplik CI 11111

ileAL Ty 111101MA dy 6-3 OJE

www.dacoromanica.ro

PSALM XLVIIL XL1X.

154

blagoslovste-se, ispovedste-ti-se ca'n'du hire face lui.


2 O. intr para" .la gintu parin'tilor si, i para'

in vcu nu vde lum.


2I

omul in ciste nu cunoscu, adause-se viteei


neintelpte si podobi-s3 lor.

XLIX. Slay. Cantecul lu Asafu. 49.


1.

2.

3.

Deul Deilor Domnul grI i


kiem pdmantul de
rsritul soarelui prd
la appus,
de Sion dulce fru2
mst lui.
Deul aiave vire, Deul nostril; focil
intr-dn'su aprin'de-se, si
diin pregiurul lui bure

www.dacoromanica.ro

Dumnezeulii Dumne-

reilorti Do.. the Si

Domnul ainv6
Dumne:eula nostru si
nutace. focil

155

PSALM XL1X.

mare.
4.
oamenii sai.
5.
te

zisera

6.

Kilama ceriul de sus


pAmntul se giudece oamerilor si.
Adurati lui
prpodobnicii lui, ce cliser5.

Si

disa lui de comandari


i spuserd ceriurele dereptat lui, cal peul giudetu
iaste.

7Butnnezetz

8.

Auditi oamerii
miei si gice-voiu voao,

Izrail si spure-volu tie: peu


peul tAu santu eu.
Nu de
cumhn'darile tale oblici-voiu tire, toate ar'sele tale intre mere sAntu
purur.

9.

io.

Nu preimescu de
casa ta vitelu, ncce de turmele tale tapu.
Ca ale

www.dacoromanica.ro

-,2

4 55
eZ.N.

44,4 f f
(WAN% thirdjeei_lehlia7 El' F i.-..) A

At EpritioalZ. 44,1411104-144T

ariswatetten ago 11541Cfpa


..6 iv CA

AYttAtlerMity,if ft '

infIC rri e 1illyVA

elffrrir4

.EfoleTytai4f111
tri biloydzitcl
/
i;SeTrrf oirgn Litt t4.14 f 114;1

AirfkaiilleillE 04 fis II......


04 LI ,_,
, ,1114fiaittertergolol1FfK
*:"...

-7 ,....., ...-

gf r-rriliiii tirrira., ;Icy

tfrA4-3 tit:0 f ti A FnistAf I:I 6-2111


--.
,
m
Ytt G OM met f . rirLid( Eig):7gE

Atirr4Aqui fiti f p 1 atinT1(


ire Oft: rierrpi film Ectrely
1C4Girrrsi A 19 FAY. OE YEIA,17)1
<pm

fitEmiZif4

al. i ail! f

www.dacoromanica.ro

Arirk A f ad-Term-1Am* Gil


Ira FA fil96491.4 II 11 A o C471

44 Ifylpti um Vo'n- wit


ti a cicYtto tri IliirrE rtA a

f il

An' fps ZuLttett fgiett uf ft

iif
C

CAnTIA a a' 441 fFili7e.


IALWA ti ti (1414 fr3-

_ir!..it stE -LI leE Ifelik Motif ma

sirrriA Mat Lutur A n (len


.1.4 4 A

pd",;-ilis % ii ( ciqzso,ti Fla,

iri mews; c.403:6-itic-Villf

4 NA ne;,. iti taitirriF (cf.14-1 i

111111( A A41/A ..111f7; rtAlmikii

9VAr47 v:91164 rrairge:


Iflititil#141-i-nhf 911.1;A
g i ii

iiiii -ri 5-21efirm colt

11111 n, a Gag IMO c711 .--,e

www.dacoromanica.ro

156

PSALM XL1X.

mac sdn'tu toate vitele dum'bravilor, vitele in codri i boi.

dumbraviei, vitc in

Cu-

noscuiu toate pasarile ceriului si frumsetile fsatelor cu mere sdntu.


12.

13.

Se .flAmndiru, nu voiu

gice tie: a me iaste toata lum si plirul ei.

a md e

Doara maran'cu car'ne de


giun'cu, sau bu sange

Au doara

"Te tapu?

Giun'o-hie cumdn'-

14.

15.

dare lauda, si plateste


Susului fagaduitui tau.
Kiama-me in qi de grija
ta, si izbdvi-te-voiu
pP

prosldvi-me-veri.

6.

www.dacoromanica.ro

sau sange de tapti


bdu?

157

/lumnezeu

PSALM XLIX.

pacatosului dise peu:


derep'-ce tu spuri dereptatile mle i preimesti
disa me cu rostul tau?
17. Tu urisi invatatura, si
Iepdai cuventele mle
inrapoi.
8.

Se vedei furu, curei cu rusul, si cu cur'va


par't ta purei.
Rostul

19.
tau inmulti

tau umnoi reu, si

inpletia infeldciune.

lim'ba ta impletia gam'bosiri.


2 O.

*ecln'du pre fratele tau clevetiai, si

spre flu! mariei tale pu-

fire fiiul mumibrid

sesi sdblazne.

Aceste fe-

2I.

* (lipsese)

cesi,

ski* tacuiu; cuge-

tasi faralege, c voiu

www.dacoromanica.ro

x
/
riL rarrrog AA orS kCES FA

#ti fjlErt-aettrifisrnitacriS
GZA . Lanni),
et
HMI

5 tt &AZ; k cic 43 traietrusie.

Wofritui4il11mmerktun
rr714A tunic:YE E Arri

Waif

p4114fl *CECL.04gfigiel

otilier414tiy. ilitc

. 01.3;rgS"
tutold'InTrrZA ItY (tit
trinT(diAttilli:gtioq
Y.itut
z s
1

AtiA491Th4 lt,A4r[AfIrri;4 rgit

raCtir .111

atklerre 4111

nlEAErtra$&A ERE Mid

bia

Cry itstiTA42,Fairrt f
MUM

gitel&tf Ora*

Ifiliti71i.litif ft/Tamil,/ taiTti


TITA ILI ilf

www.dacoromanica.ro

faB

tl Lrit."raif"' A

-7
an EA tt

`Mutt Gclio lull trip gall,


1.4.F4i4if4 -ir14 rr2ic4rntAI
rrt 141 4.111{EATIVEL&IP
Cur fir f drAnv .ti 145 FS!

C.

lit

gf4g4 evAlikainta(

ilit+:11-17-tZsZis

flour NY

441t4AFEA4/1401 citZWitif
AAE .11:11(cAitflic-16f7i

gf elditor Crui a MIA44151:4%.


--iLidittruttipEtcleitrAirsr

AKAIirbh.(attlVettra
mpg

0 A HMI" ()KV*
.

cud c.a-SwA wit e A or, ii---

Afirorkitifis, FINS reWn2


iirnt .4Luthifni
,44Scuti Tatultufirlili I

www.dacoromanica.ro

PSALM XLIX, L.

158

fi tie prpodobnicii Oblici-te-volu si pure-voiu inntre faa ta pacatele


tale.
22.

intelgeti aceste ce ultati Dumnedeu;

cdstd

se nu cand'va rapa si nu

sd rape

ceia ce

va fi izbavitoriu.
Cu-

23.

man'dare lauda slaiveste-

-me, si acia cale cu ce

i-

vescu lui spasenia me.

E. In cumplire, cantare lu DavidU,


2.
candu vere catr-ansu Nathanti
proroca i oblici elu. 50.
3. Miluiaste-me Dumnedeu dup

mare mila a ta, si dupa


multe eftin'sigure-

www.dacoromanica.ro

Doamne dup5.
rnila ta

159

PSALM L.

le tale curh frd legi-

tale cuMlifle

le mle.

Ce mai vartosu
me IA de fralege me, si
phcatele mle scurd-me,
5. CA farh legile mele eu stiu,
si paicatul mieu in'tre mere iaste purure.
6.
Tie uruia

4de far5legile rndle


de p5.c.. rndle curdOte-ma.

gresilu, si hiclen'sigu

intre tire feciu; cd se de-

ca s derep..

reptedi-te in cuventele
tale si se venci chndu
veri giudeca.

si sa
Adec de

Adech diin

7.

fArdlege in'ceputu-sl,
si im phcate ndscu-rne in-

muma Md.

8.

ma me.
Adec ddevaru
iubit-ai, faird vst
si ascunsul mandria ta

in'ceputu-se

www.dacoromanica.ro

15
s Af JOH

At rrb AI
A FATA f . 1

A CVITIOCS/

M Alt4i+X
TWICATCI A f AkkA1 Ur-Sit& f

liZ+Ze2A EirinAftaii F eftel).

z .1 w-,
Mara 19-rrait416 -1MTIV ME
efACTrEtrtili eri-.1111,
rii fiaFte 7 "4-1,1( menu ri n

ri

_trrifITITiff cfEliOlaCitil
fErrfrE5i1rilE4Lif Yfificrrim
Tri4tlf .1.11/1C1iffterfliatieke
s turunikt ird .ft14,e tagel.
4)-

rA

rt 14: ret irrmYei.

t K/41 CIL-7
Jittilk,Aarajr4Trt tt2C

mad'. tItAttilditykiyilf 1r
i;Eritrruk

r fa Evirerrrk

illilicarVat4142aryi'll

www.dacoromanica.ro

-0

Ctira3.4114tt -Cr6ott1gianAlE,
tt 441114 I ere(

iceildttlui

AO 4 AM 1.11 if KW iieut

iiiiri

refaiiiEtirai.ik.ifiArtimw
.74kfil eitettAtiaM k
Ale tillscuitt ficia.rywe

ficf-Llig f A f crAfttrAin 1 4,
Hato A ce-t c +41A faely I

anies la ccitivre 4 E0144'11f


LafiTITI.MnTE +1

fin arum f

itikAnieg. 311 fAAs /dm


1.1,444-.Les .3k. try ./(AAffif

-6 04 AlittakhEr Effiritio
elutti,31/4..-arf 1(c's4th Asia!

tiyAfriltillit Ati f 9
g'ick

Ell ALIA

. iii ttlyei.p A C

rn 24y1

ref 4 VitiYASAAI MAO r E eilig

www.dacoromanica.ro

160

PSALM L.

vitu-mi-ai.
9.

Stropisi-me

cu sdpurm si curdtescu
-me ; la-me-veri si mai vrLos de neoa inrarbi-me-vo-

de zeipada

fu.
o.

Auclului rnieu dai


bucurie si veselie, bucurd-se oasele plecate.
In-

I .

ntoarce fata ta de

2.

I 3.

4.

cdtrd* pacatele mle,


toate fardlegile
mele curd.
inrem curata zid.ste intru mere

* (lipsesce)

peu, si duhii .derep'tu no-

Doamne si

IfWe intru zgul mieu.

InnoIaste

si In toate

Nu lepada mere de fata


ta, i duhulti sfantu alil
tdu nu lua de la mere.
Da1.1

www.dacoromanica.ro

161

PSALM L.

-mi bucuria spasenia ta, si


cu* duhul vlddi[ce]scu invr-

* (lipsesce)
intarqte-mA.

toase-me.

Invdtu farale-

I 5.

gile cailoru tale, si necuratii catra tine intoarce-se-voru.

i6.

Izbaveste-me

de stram'bi pe Peul spase-

Doantne Dumnezeula

niei mele; bucurd-se iimba me dereptatiei tale.


17.
* (lips.)
spuse

c s'ai vrutii

Doamne rostulu-mi
deskide, i cu* rostul mi-

eu spure
lauda ta.

Ca se a vrutti vre

18.

cumandare da-o-vre amu;


19.

toate ar'sele nu dulcevrusi.


Cuman'dar peul duhu fram'tu, inrem fram'ta.

Dumnezeze nu

Fericeza

si

plecat peul nu kinuiaste.


zo. Fericedu Doamne dulce voiei
1 flam'f5.

www.dacoromanica.ro

d/.

icifisiCTIE tit 4-MA Aim


id4eiefi A-kbn7c 14- /111f6

S/clar 'A A f
IrlftAfIcAHAOldrrtAA1 !Muff
TrroA1U FM I

14411ALlitliarrrigInntiqlas
"loolf gi or14,71.15'2111:41141f,
11,f grriA4Srf
/
-7

SS ;NJ g1,

f bvelf leltatE/111/

6-11

Mr44,i!k1fiffngrAtIr'Ert*rA

Ay'
A1 Wsti ado crni:ftsf E"-.Y Calif

eke; f earls Ft
icorvatiikArifA4ei afriZe.
T1:14111TI;71 &WA tiql/A 1f driam.
Astic5Air4

I(Y4t1A740/kgEdAMir-sis+r,
ivtirta efre fA44ATAislatilaun
riA I icsinVA7 6f iitikicOltirker.

+f

ifILaCtiel,

471971(14 Gd;titt
al II

'71\

yOjd grridri

www.dacoromanica.ro

0'4

TrrAilf ClitIttitAh . kiln e 111/

ke lac Era etiii.ta-eY ;LA,


1-;

.3-ezigrr EWk-ri a f S'iti-n S/

pri--Aff farrAllia.

fitirra Arra Cry I


APPIAVE

-;inatetf C3i1Y4

eAtAcrrefAlffutprnav
Vital Ci14ti4 iZ;171
1

irrAhAdwit ,f;t4.

EAA4,(5etTn6k.' oqikrai7
Ape :44111A ArkIrti.iLuto
Ffifyr irAir icY
4m rb it tt
Ira nil A nr4-1,4 - :cow f ft

Wait ttqifttirt4ArvrAnFZ

Atiti lid ft f

It h nittaat

El 1 In'olV tarn
M
Y,4401 Kt ,Af f-PA Tiff

www.dacoromanica.ro

4f

PSALM L, LI.

162.

tale Sionulii, i se zidescd-se paretii Ierusalimulu-

s se zicldsc

i.

21.

Atunce dulce vrui cuman'dar dereptatiei,


InraPtar toat spre
ar'dere; atunce voru In-

rJa spre altarul tau


vitei.

LI. Slava. Cantecula lu DavidU. 51.


3.

Ce laucli-te in reul tau,

Ce te lauzi

tare faralge ?
4.

In tonedereptate cuget limba ta, ca bricIu ascutitu fapt-ai gaat

cii

fapt-ai infelliciune.

m'vosire 1.
5.

Iubit-ai reul
mai vratos decdtu duldata, nedereptate de-

I ggm'sivore

www.dacoromanica.ro

mai vfatos de dui.,

PSALM U.

163

eau se gice derepta-

s zici derep .

te.
6.

fubit-ai toate cuventele potopului, limbd


hiclna.

Dumnezeu

7.

in sfidfitii
de satulii
de parn..

Derept a6a. Deul


spar'se-te par in cumplit,
rum'pe-te i muta-te de
in satul tau, i radaci-

ra ta de in pamantul viibor.
8.

9.

Ved-vor dereptii si
sparnanta-se-vor, 0 de
eIu ride-vor i vor gice:
A-

Durnnezeu

cesta omu ce nu puse peul

ajutoriu

agiutoriu ie 1, ce upuval

spre multd bogatate a sa,


maslin a. roditoare
casa Domnuliti

Si putu cu derrtul sdu.


10. E eu ca maslin roditoriu in

casa Deului, upuvailu in mese1 mie

www.dacoromanica.ro

16.3

lam" C irlet-flyAffe fitTfrA


f to ErttTrid ti MdAlrftEr
.4.4Z-7
ic itrivf A F (ion%) nyAr Arra
g_

Xttficia ft rA .411frfarrAN4
Crircf nrf rr2pratiermIrrAti .
'

O1A4TIEMEWEIMinlia arEA f

ICsbricay Ilit14:414'a

p_d_ amyl. r AA TA
A o . creifr AM, f f

a*

11

rulikuitt

HA(
era., t% enT4c E
ityloJetikti a 711.tiN JOAN 4,

Rif fir( f fir,

IF C1114 1...0/14ra

ivomdeto,siveelfirrtri
Cry fAArrabso rg-ratraf

Cal

Ian ay-ra )(it:111V t.ti f coof[Tea?.


--

-7

oAttaro

1f trA M A CAit
--,

,r,

d210,

K4 CA 6 frit oirnY fitattur

www.dacoromanica.ro

\\ITATct
p

&pits Ertl.. wfrid,unt

_TA *1<lrf Syr KY. tic

fAf Ctc'emILlegriricZa
4fA WA ft, _um 4,1 c:Wrig
At FA Firraii. RiAir
iv
tt-trr-11
/ a ir

r
x
iiknitte4GvutAarti-4.
E

cra"-

nit
,_

ii C f +1, fisAtIttert4 I.4'11 )1/

-... .._. ,
Ili fhtiteldirE.1),161.in i
vytil ai it Om iii9iii ffier

frrillegProyriii

f 'Ortliph

(arm itarif f

rirtarl"carf i 4fpFtt ifimt pi

TOZ".". 7

....-11

ito Cf C)611C 1 isitilrf 44- tIX


A f r-irT fl fal 7

Cii/(IfirriAlf

I. Mt.,/ HalltrAo tficri. c miff

VeZilia my f

%Zink mr

www.dacoromanica.ro

PSALM LL LII.

164

rr peului in vecu si
in vcu de vecu.
IL

In mita Zeului

Ispo-

vedescu-me tie in vcu, ca


lapt-ai, i rebdu numele tau, c dulce e inntre prpodobnicii

LII. Cantecu de Malentu Davida


intlese. 52.
1.

pise Cara men'te intru


inrerna sa: nu e Dumnedeu.
Putre-

2.

died si omrdzira-se in'-

si se omra'zira,

tru faralge, nu e fdcatoriu bire.


3

peul din ceriu


caut spre fi; oamerilor, se vadd se laste inte-

Duninezert dein

legatoriu, sau ce cere Dumnede- sau a cdre


U.

4.

Top uclonira-se pre-

ura, si nu fara opii; nu e

www.dacoromanica.ro

Totiferird-se depreuna
nu fur5. tre'bnici

165

PSALM LII, LILL

facAtoriu bine. ,nu e ne e. pa-

ra la unuL
5.

Nee" intelegu toti faicatorii fardlege, man'can'du oamerii mi-

ei in locti de pane.
Dumnezeu

nu

6.

peul nu ldemard, acie se infricard

cu fried io nu era irica;

S. Dumnecleu rasipi oasele om


ugoditorilor; rusirara-

se c peu defdima ei.

c Dumnezen

7.

Cin

& din' Siona spasenie lu

andu toarna peul pradarei oamenilor. si, bucurase Iacovii si veselste-se Israiln.

LlII. In cumplire cantarilor intelepciure lu Davidt. 53.


Doamne in

3.

peu in numele tau spste-

praldar5.

www.dacoromanica.ro

65-

.(

ctir"

41Z icSiTuspfab" ittE

eqvistris

ee-Nv

Litt Om:Arno firti 41pil Ark


JVLE

,Zriscs ti,X,ICC-1 m filVtiottY

6114.itoccyff ca. t If 7 Sfiniirdie


--1

as

it Wit p,
AlAfil orif cfIL-41
z
I

linfit1414 tittrE114
1

ill ;a.

la Ap ris-012cni"ri aA CEA f (JAL&


.
roAftritti fn o ograJfipai
CflUgy4f.f717,,,w-6 ei;:tritf,

.1,2,471teatikeic'e

/1y-71H/11s

Iditiks/nridicotisf nr211/4
rTh9AA,Ftffillci CAn7

wIt/f

f10.11/. silica EAritif 1,011:r.


1..tfirmnAnefii-11 ri cud r el
---fdjfAfirthl A104h ,
C

1 10 h i(A4 f A 1 Tn1 treircrt;

r-J
01(

www.dacoromanica.ro

-10

. UM&-7 C HAATTIAithity
laA4 tt glt ZieS colf
ift,44--r, TkilAtImITErrin
fiA f 01 cairn S/A44Y
Ai

la

fiencicemigeC91fMitif Ault nut

f owLin r CHNAE

41(Atie.1. Junta/nit fpNgf


Vprrf fc t[istf .
reiSE 14(
Ai to ram tje .Alittic'tti/t (1;4M

ecci4A1TrVAillei4 MO);
ti

0/ nror7skti4vii-ZAVet.

la ft taNitip g a e'idn-ly ;(141


nAln..atn1crioeirrA414
g-fAf c

-94a;

Aj t *IA311641.

iiprto

rn

t 10(

-re G ;0,

I tug 4311Z-fai

rrtriTh 11114cl-re

www.dacoromanica.ro

166

PSALM LIM

-me si in sila ta giudeca-mi.


4.

5.

Dee audi rugdclure me, a amen'te grailrele rostulu[i] mieu.


Ca striiri -sculara-se spre rnene,

Downne auzi

tarii cersira. sufle-

tul mieu si nu pusera DeUi Intre sine


6.

7.

Dumnezeu intre

Adecd peul agiuta mie si Domnul coapere sufletul mieu.

acoapere

Toar'
ria reu vrajmasflor miei,

dracilorU miei

cu ddevarul tau cum,-

potrebefte el%

plid.
8.

Si cu voe curl:an&
tie, ispovedescu-me numelui tau Doamne, dulce e.

9.

cd dulce C.

Ca

de toata grija
si spre vralma-

www.dacoromanica.ro

167

PSALM LIUr LIV.

sii miei cauta.' okiul mieu.

LIV. Cdntecul lu Davidt. 54.


Auzi Doamne

2.

3.

A114i peu ruga me, si nu


urI rugAciure me;
ta amen'te si ascultd-me. Serabuilt

cu grija me, si tue-

buraiu-me
4.
fi de
invrajloie

5.

6.

7.

de glasul dracului,
de dodeir pdctosului;
c puser spre mene fa'r lege si in mnie vrjbia mie.
Inrema me tur'burd-se intru
mene si frica mor'tiei
cadu spre mene.
Fric si
cutremuri verer spre mere,
si cuperi-me in'tunerecu.
Si dis: Cine da-mi-va arepi ca
porum'bilor? si se sboru se

www.dacoromanica.ro

Wwwirr 1 9

ropicytwigv;

vreAvApylit_sr):,3?_ z 44,
Alnirn-,Tittevoivivua
vspni;

IDS'14,4 on,ThOtto -Apesid


3Wailify4u1.01,13tJ ilthr)
Aktvirigu ,opluin
a11.3
it); lb

iff Wafr 3 27;p1PriV)1)1141lik


Vial;

a'AVA,Diu
El.TititliiTIPIW
it_113Aupt 4gfillyt1PitV4fill

1/1.4,PlArNiyyrelifW1511-4,46;vidzipoi,JUM4ttsrvvid4'

w pl 3 OHM IS
3.16,0wc3,
I
f431 JP onnii,unrt
16.3.1i9731
Air Ow) u 44 i'id %I-1.Q lbw; '
um fhlsiL, If w R RAALA
um 9

,-Nr_--)

warty,

6iniiiivromvpiriu.v.14
yi 3

Ovu.Itvzs unr4

19..5'N,

www.dacoromanica.ro

-0B
;IrrA-7uce.:73141n-;7417EAyti;)

70.444 vr-ziwain
13v#

anoim'e4irtfrotto

y crre iirriortmo hErfli


,
i<ftirridecpAErtlyillrietifg6
I rro Ate NI;17_,aitt

11/4,4411Ace7tittAnAirnAtito -

il

.876 re +.7pm Arirtimittirk

Ve4.tt1f1rcif .

tifnut

4,

it;i

arret. Krum ap Eclat


ri,ifELI Yoy - micvsga

grabfi

oir Mr tin rie IAA 11


AK, LL1 ft NEbf tfrrigilyt . tti"
Cs-t;Z5Irb icit Ark Ar icSfrre
4
'7
111141r11 KA Ettilltt rirs actfili

4-40 41-1- /lam , cif


itit 11. u4ncliiialterg.y.
fi p

www.dacoromanica.ro

4#---7

PSALM LIV.

168

rapaosu.
8.

9.

Adeca deluu'ga
lu-me fug5n'du, si sa'n'tu intru pustinie.

de1uingaiu-m5.

intru pustie.

Asteptaiu

peul spasitoriul mieu de niskitu sufletul si de bure.

O.

Potopeste Doamne si
impar'ti limbile lor, ca.
vacluiu fara lege si ce-

rte in cetate.
I I.

Di si noap'te incun'giura pre suptu


paretii lui, frd lege si
ustenit pre mij'Ioc de e-

i.mz1nci pre

lu,
I2

si nedereptate nu
scadn de cal lui asupra
si hiclen'sigu

13.

fi nu scalzu
infeMduni.

Ca se mi
vre dracul inputa, rebda
vr amu; i se vre

www.dacoromanica.ro

unitoriithi mieu

169

PSALM LIV.

toriul mieu spre mere. mare cuvan'ta, ascunde-me-vr d-in'su.


omU asmend

1 4. E tu omu smer in sufletu vladuitoriuI mieu si stiutul mieu,

ce de preuna in'-

5.

dulcitu-mi man'care, in casa Deului im'blamu cum' cu-

Inblm cii Ian cu-

gait

get.

Se vinie inoar'te spr-i-

6.

n'si
a rauld
* (lipscsce)
earl Duntnezeu

17.

i detin'gu intru

iadu vii ; ea reul intru viata lor pre rniylocia de ei.


E* e
catra Dell kiemaiu i Domnul
audi-me.

I 8.
spuiu si vestesa, ,ci
I 9.

Sra si demreta i amiatpigi de -cli vestescu si spuniu, aude


glasul mieu.
Izbaveste cu
pac[e] sufletul mieu de apro-

www.dacoromanica.ro

169
A4196

-77

Cry infif ficyla


eiriTil 7-14Cl 414t41/14( Artirer;a4
trio i0A4

ig I

.7 ITT I- I Air ch ArtE 011...c

Af

rn- ktA2.41(Wind pie itit lei )(Lunt:1'y

aria ey. wiry a II Idi' it7;kte


TAATFITIA;;frtiA4 A et Kiri vliel
C;figf if 4-1isiri1Z4y ler
JELEmi

eistativieirtay

Fr
terfr-tMir

itaitt7 laitelyfiett

A lft

:***.

44.

/4440 nil fit4t1WAOtelyVeilai

Ko'rA

4+0

f Traemihl 7 11104

t(M1 Cd. 04.111147.1Ailrit


41

6t1.r4f5flcf

Cm E idiUn curl 111,4 zylf

ciLJ

r4 Ss<AVQk.
fr
Errrim 61(7)se

cY4

www.dacoromanica.ro

00
rainTaplitAfisof f .!-(1,41(
rim -if

4114e -'1

'twit reAlk

IA, aria/.

e(171F
-%;116

iyict4

KCIC64.?

(15iiiti4tetwd eitfm
1115 f

rn Et tiffItalM C A cnrep

iNifief.5rvice7cArlstiv
Art -,f.-Atra&Infiltfie
At ?tail 454-1 te tlyty. LtU
4nrio rrY1 OIs CCNIFMNAI
Ad 0(7 4,1 irke rACItreffa
A Mofflut4 A arm-4E411

crik,

wawa

at it

-071Trfaic:yeita cap cip-ik

rvolarai, um-citrate
arrtif tik/c4iirkid,

old Eh

ft ttitlf.tertv

www.dacoromanica.ro

170

PSALM. LIV.

pietorii de mere, ca mult era cu mere.


Aude Pe20.
ei,
ce
e'
ainte
ul si plCa
de vecu. Nu e loru skim'bare ca nu infricara-se de

Aude Dumnezeu
lord skimbii Ca

Dumnedeu.
2I.

Tin'se mdra sa spre


dare. Spuecara disa
lui;

22.

im'par'tird-se de
mania fteei lui, si
apropiara-se incemile
loru. Muiard-se cuvente-

le lorii mai vratos de un-_


tul, si acl san'tu s
gte.
23.

Arunca spre Domnul

grija ta, si elu te va


satura; nu dd in vcu
voroave dereptului.
24.

E tu

www.dacoromanica.ro

poAncita lui

PSALM LLV, LV.

Ji7L

peu irripen'ge-i in putu


de putredire; barlati
stram'bi i hicleni nu
inprenlidda dile, e eu
Doamne upuvdiu in tire

Doamne

zileKsale

EDERE

Cath. 8.

VIII.

LV. Slay. Cantecul lu Davidd. 55.


Doamne

in toad. zl

2. Milulaste-meDumnedeu,cd me cal'ca."
omul; in' toate i1e lup'-

tu dodel-mi.
3.

4.

CaTcard-me

dracii miei in toat di,


c multi lupta-se cu mere
de sus; in' di nu
spdmantain-

-me; e eu upuvailu in' tire..

in Dumnezeu
in Dumnezeu

5.

nu in5. sparnnth

In Peu laudu cuven'tele mele, in peu upuvaliu,


nu spamantu-me ce face
mie pelita.

6.

In toata cli

www.dacoromanica.ro

ic4,n

.Affirrrpflktiffklcoh-rour
colgAA Fit iilisrfilrijratg, to'
31-111,A4ilaS511.41.-fiq
ININFOirr4V3104.-Irirruir
taftliCiA4h11-411,11,.$41.10Slt$41 deliKa
f A161'
CIAAr.i.tinteirrt f
0-T4d:04H/on . iliA41eAriM I

1rA-til1A4teit

3W
?3

rinro1nik6n.

(4AllaittAirrrn-sicEICYAtyl
14f eifii.LL+7ittlicriiiA4A-Tes.
mt, e gyVirdeArAntsi4La fry

flf-14-ft60(A4)-07)(0631tctI

AlmrkAf 44 5 fed ifirrA1


tiircianiTA (MU/44E1f +6A,
44t4erifittuil . vu
,

AR 4 110.1Di
,ium uqWJAL
144 gZ_V ,0 L..; 3 itAtidiolcuiVAir.G.ri-)43iro;uw-fie ;s

www.dacoromanica.ro

(2,

MiCyfiftvnitAlystikAfrri

- C ry iv f TN
raffdirlf orfA1A4cryi
01674 tizr ji tilitAcetd(
ai
li 43 ,Ide(Cf

'irciA(CrAtc1 it It;
Attre4f p.14 ld ((II:et gh___
C !'.+A frny.....A41*Af 6

ajt

CnV 11111116i .mytinitIVELT


Am f rditi air tect,,5 tT--67iififi

'arilerrdsfAitto(iire.rrr
/
-....

CAIIAAltrAttilAfMrkAW
a um-rist. itivi: ..arrilaitiV

nal. n-r4s4O, tiro c ti%9A-riii


AtVen itintst g 7_,_:1 c15 HI

ictee4'tla1ri.7.631 1 9. tz 0 r oth,

fi4 aelefuh244-6t,
gf 104 ifigSiril nef-Afsity

www.dacoromanica.ro

172

PSALM LV.

de cuventele mle gunosia-se; spre mere toate cugetele lor spre

gunosliia-se

reu.
7.

Intr-ansi ascundu, acia calcaniful I

mieu ferescu, ca rebda


sufletul mieu.
8.

9.

De nemic
spasisi ei, cu manic oamerii ucises, Deu.

uciei Doamne

Viata

me ispovedescu tie, pus-ai lacramile mele in-

ntre tire, ca in vatuitul

ca in filgilduitulu

tau.
I o.

Toarnd-se dracii
miei inrapoi in* c,li ce
kiemu-te; adecd cunoscuiu
Ca Deul mieu esti tu.

* (lipsesce)

De

II.

Deu laudu grdire, de Domnul


cillcalca'nilul

www.dacoromanica.ro

De Dunme:eu

173

PSALM LV,

in Dumnezeu

si nu ma. sp'dmhntil
mine Dumnezen

1 2.

13.

laudu cuvente; in peul


upuvaiiu si nu spamantu-me ce face-va mie omul.
Intru mere Deu rugaciure
ce dau lauqiei tale.
Ca izhavit-ai sufletul mieu
de moar'te, okii miefi] de
lacrdmi, piCoarele mle

picioarele

de lurecare; ogodescu intre Domnul in lumira viilor.

LVI. Cantecul lu Davidu. 56.


mil... Doamne mil..

2.

Miluiaste-mel Deu, miluiaste-

-me, ca in tire upuvai


sufletul mieu si intru
um'bra arepilor tale naddescu-me, para va trece fardlege.
2.
I

Kiemu c-

iniluiste-me

www.dacoromanica.ro

1 7,3

AitrOCir MITT

..tat 5E r

tirrdmilf4A:ff fidA4i.GCSA411.

turrie(A4 fp/6 fry altar


ti7
Iftifiti(AMii 5 ;. i''crrril

:i1/47.

Cr Ettal.

c eztf A crrtirA,JEK

12tIfA64iidraf. tb. if iifA47ErifF


AAirerem4ii no4 EAFMITAF
E 114 f J ram rer3,(..,
f

Tritiq-Teirt
6,4110 :44/
A

iCT.StrrrE ICrA Izeiti 7 11. -43/1/1y4ftififet41,6FrelAiteitieF


14.1 Wino farrtig rA tt
AA .
r5,11,6441V24/..

OrmepA

tt.la rrriAf tii

Aseeic ME rilestisim
4

cfar Ariro-1- ga44)(K7

www.dacoromanica.ro

114

eZ

;;;

rri VS(' yWcy.

Eirri

Evill filfriAfF,444.T1ymtg
LIM Cf4Cotm f
r EYttlYEAUE

44.111f

IA/4 (4+

tailledp Try FM Iff5fi

ArtfriltAAlityitiia
(41y:-.114-gutim4kai

AfTirirlii.a(14EM ti Wit civltr47

Aielhtutet

4Ae4)(#0:A47

il;rnicerifhl +341 ezi

en A4312+171414 AO ifem fag;

agetTnf

A Hi AZCA A 0 CrriS

AuMS1(
inTrIrt ttlE

p to .Ett.uivf

all mo nqhigis tUalt y CA iS

r. fiy47'an:4[1 do tit-4n H

16;je f AdA4li'Af, itittelacelit

www.dacoromanica.ro

174

PSALM LW,

tra peul de sus si peului

i Dumnezeului ce

ce bire dde rule.


4.

5.

Tremi-

se diin ceriu i spasi-me,


dde in rusire cei ce mie
cal'cara. Tremise peul
meserre sa i ddevdrul sau.

tremese Dumnezeu
milasti sa

Izbvit-au suf'-

letul mieu de rnijloca


de skymeni, cal adur'milu turburat. Fii oame-

rilor dinii lor ar'me

ca durmilu

si

sagte, lim'ba lor spat ascutit.


inraPta-

6.

si-te in ceriu peu si pre-

inalta-te Doamne in
ceriu

spre tot patnan'tul slava


ta.
7.

Cur's gotDvird piCoarelor mele, i zgarci-

www.dacoromanica.ro

gtirI pic..

175

PSALM LVI, LVII.

ra sufletul mieu; sapara


intre fata me groapd,
si cadura intr-dn'sd.
Ga-

8.

ta e inrema me Deu, gata e

me Deamne

inrema me; canta-volu si


cdn'tu slaveeil mle.
9.

Sco-

ala slava me, scoala psal'tiriei si cateriei; scolu-me de noapte.

io
limbi Doanine.
1.

i ispove-

descu-me tie in oameri Doamne,


cdn'tu tie intru lim'bi.
Ca mari-se para in ceriu

meserere ta, si pail la

miloste ta

nuori ddevdrul
I2
Doantne si

R-

dic-te in ceriu pee, si


prespre tot pamantul slava
ta.

LVII. Cantecul lu David. 57.


slavaei

www.dacoromanica.ro

ci(t, M raievii 'ea ..E1u4p7


.traff +ALIA ATI*914371-Wi 7
r

11111(g4.-tiTrTrittCr617.S
rAnbie
Tr(
l7/4MA eo7ituut
4.9 11$4 A AZrk.
6.1 Af eCteo
eiTrrir 54 A HA diet
14/03 CAMMAA"k, Cii43-74A114
A-7m el. 11 Lait vim I 1161-en C ico

rtolnTrE t!,n7ttrittfif
ihffevrA491414.1-144.4Efle-teS74
(C1 -h rim S/4 lei.. rtm 1611Aigi;
14
C ri Q1711 gdfr tei fp!
liXAATi

A4 E C.! frel'prifiri. tuti rat% AiS

ctlis p ttArtAf F gyeTrro 0,7


/41ittviarni,

E 910

lijiti

n F Cry Imo ram rtmycAali


Tirl:41,gar-17, 'TA

www.dacoromanica.ro

i6

...

fiAlff i 1 (I ilekir EritriCel


fat et "AffErrrr811DMIC

+1 tiatiffit AG - rt74 cri


3111,:firAciatizATALI+411
t1.t-raw-6 Mirk. et fAir Fri'

arinr1A+Af aliqfl-;

rrA twit C104.-4 c11Tfit i MI it

#b/f7Tairranio.guyilicinti
It: tantriftelegyy+'MA LI E
e.tc- i tiZt4 ffLart-A47613s

...A otplat
g c a iriir...f, 1r i: 9

C 'Tam crrfifjcirtlerir4

left(fitAfCAM---tf:Ntiiife
atc. ritjaeA4VtiCria a Mg li ..ilL
:AA argiiirrri6476 roar fc I

c)iiilliWitai. ( t # tir.
cp-oo

www.dacoromanica.ro

it-1

176

PSALM LVII.

2.

Se ddevaru dereptu graiti, dereptu gludecati


fii oamerilor.

3-

Ca intru
inrema faralege faceti in parnantu, nederep'tate marile voastre im'plitescu.

4.

instriinati

Astriirati

furd pacatosii din zgdu, ratacird diin mate,


clisera men'ciuri.

5-

6.

Mania

lor dupd kipul zmeului, ca


aspida surd ce astupa
urekile sale,

ce ia nu aude glasul man'gnietorIului, mangalatu mangde-se


de premandrul.

7.

peul fran'ge dintii lor in rostul lor,


12

www.dacoromanica.ro

Dumnezeu

177

PSALM LVIT, LVIII.

maslele [lei]lor fran'se Domnul.


8.

Si

nu socotescu-se ca apa ce cure, in'tin'de ar'cul sau pa-

nu se socotescii

il nu potu.
9.

Ca 6ara topifa nu va fi, caciu foc spr-isi nu vaclura soarele.

de Inte lege

Ain'te de. intelgere


spirii vostri umere, ca
viul ca in manie inghiti ei.
r. Veseleste-se derep'tul cdndu
vde vraybd pldtire, marule 1 sale la in sdn'gele pa-

ro.

sale spalei in

catosului.

Si gfice-va o-

Se iaste plodul derep'tului, si* iaste Deu giudemul :

* (lips.) Dumnezeu

ca. in parnan'tu.

LVIII. Slay. De neputredire lu


Davidt. 58.
I

marul le

www.dacoromanica.ro

77
f ittito + fro riC1iVitot

WI

tree
trycdico
F 4.4
dr,
I
0 alt fitful NAE
P

frr,sivtirif iniarrn
rratiVsi+ti Kra 5 r+iscap7
a et /(rra

6..7..,,ariz5fraco4pf
I -r
d'r

AG in tiTETEM:i LIE ;aye iff

Cru,y7 t calla TAW lg...

C iyal+Aaniel,rit TIE:a .
GlcfArtiticEAFfErtirly.Fttff
Cikr4g Berke's' 13 if 421irf .A4g
fr*rA EC 1/1 EArd ,rti-hjfif At EV
(03Trra tiZA(. uutiettlf1 gAw
/1"%.

Air 4iCTflttT4o,4fffl
Kra

j-

ri

auage frVIDAc/
-R

rya m g alrir a

1 41 CA A .

Qat.

www.dacoromanica.ro

118

WAAMIA timid iaut


Ci o'S.At

tcni FAO

Ctitraiin tA4 I its.--1/1".


Jet/Of:MU Ai thicicp.
era NkiTib

Crh

a
alp
ittimf (4.filimso
4
er
1

Linn

ArM2 dirry-A

4+ A f =Apt

gc- rig

%, rj

cnti:_ofpurff Hy di cp

esiiirkAmt, nh gca
irczAniels/Ai

It Vif
Tif ic
C ICO 4/1

Mall

?If To el/
yurtiMpla

11 Of

11/

.Gprir9 ri,

Co

gletttd
autTnyiVE

CI 11.14y114-n

tAlairAik
tcomttUf -MAE ifft

trio Ayrti MIME-ICA F-61/44 ft

www.dacoromanica.ro

178

PSALM LVIII.

2.

3.

Ia-me dela dracul mieu, si

de dr.. m.. Doamne

de ce se radica spre* me-

* (lips.)

re* scoate-me.

* (lips.)

Izbave-

ste-me de cei* ce facu


ralge, si de bar'ba-

fa-

* (lips.)

tii sdn'gelui mn'tuiaste-me.


4.

6.

Ca amu varara sufletul mieu, cadura


spre mere tarii.
NeC' fa:-

111[60 me, ne pacatul mieu Doamne; de lardlege cur'su i deresu.


Scoala intam'piratul

rnieu si vedi, si tu Doamne


Deu tare, Deul lui Izrailii,
socoteste se ceceti
toate lim'bile, nu mi-

www.dacoromanica.ro

Zeuld tare

179

PSALM LVIII.

7.

lui toti ce facu faralege.


Toarna-se spre srd i fldman'clescu ca carii, i incuno6 lura cetate.

Adecd ei rd-

8.

spundu cu rostul lor, c dm auqi ?


fazi de ei

Si tu Doamne ridi-ti de ei,


ocari toate lim'bile.
io.
Ti9.

autul mieu catra tira hrdnescu, c tu Deul agiutoriu

tu Downne

mie esti.
Dumnezeulie mieu

Dumne:enlii mieu

peul mieu, meserere


lui ainte apucd-me,
Deul mieu
1 2.

I I.

iv4te mie spre dracii miei.


Nu ucide ei, se nu candva
uite 160 ta. Mara' ei cu
sila ta Si ven'ce lor scutul

si invenffe

mieu Doamne.
13.
usnelora long

Pacatul rostului lor, i cuvantul usnelor;

www.dacoromanica.ro

chtf 41rAA
f Catif/A Lill( 4;t1
Cr:sit:earl
. iiie*cry
Aell'Arl5f C/fri9 a
id?
ovoil If triArmk.
cat/06(1/0'o crrnrA a NAVW
I

wTEMacettStilithICH;

1.1

LI/ trA cetiniliirnfAtiAkfiril I 1111


etrT;TeM4/4/. sarrtrA In ttfil

ri

tow y artTrSit1461rUnirna istd


Anile'ilttI it. giff%virilemregytrft
==,,
Ar itterrrrinhAmf . ,4t
71s-tehtre crrr W4'4;144;1.

No r itc4F

Cisf

*1'7

ti I attillis;S

or Tufa-414 raij. ;.4-1:Lke;;(5


etouturd,LatiKFrilFA0 tic Ali

net(ey.,21,(1F#

'

it-4 .1 tycro c

--4.

-7
ATALJ7111111(ritturny
dy c tif Ad
%.71`i

www.dacoromanica.ro

,---

urtiffilt Go cfitt./...a4iraAfs)
AE

Ito

r7/4c uThi411 ulttm

Henri /6 4.tcYhtivi nark .

JIM 442 ttaidevormaittuntATAIN

it

cot -0,14w-r

fpak 71L1tt1Y
arm-if/Irina& as44 rrrXAf
TsileideFeturrirrizt,Attl+Agi
Go rituore

tZ45 IC tcyccv/iA

Kylver-mmirmtt.itil.
Alraw9t1
pilaf tia
fuel. cF
"
-7
'4 F kiclaircre ti A ittni. lunge
141)(A4 f,A,

m Fe F

_14

irmim. Kb

cl:)y*

fien
Trro

plamicjilttc rarritrikti4
atliAlf7H9friAtikirlen10

www.dacoromanica.ro

180

PSALM LITIIL

ci

le,

prinsi vor fi in marule sasi de blastemi i men'-

cluri spuru-se
4.

in cum'plitii,
si mania cumplitului, i
nu vor fi ; si vor sti ca Dumnedeu

in sfnisitulg liii
In manie cumplit
ea Zelda

vornicu e cu Iacov i cu
I 5.

cum'plitele pdman'tului.
Toarnd-se spre sera',

fld-

man'descu ca carii si
cungiurd cetat.
6.
Ei Impar'tira-se a man'ca, e se
nu se saturare, cdeti-vor.

incungiura

I 7. E eu can'tu sila ta i bucuru-me demarja mesereriei


tale ; Ca fusesi agiutoflu mie i scdpare mie i-

n' di de grija me.


8.

Agiuto-

www.dacoromanica.ro

milosteei tale

181

DumnezeulU mieu si
miloste me.

boamne inp..

PSALM LVIII, LIX.

flu mie esti, 0e cantu, ca


peu feritoriu rniel esti
peul mieu si meserr me.
LIX. frivatare lu DavidU. 59.
peu irn'pen'su-n-ai si rasipitu-n-ai, si mniatu-ti,
si miluitu-n-ai.
Cutremu4.
rasi paman'tul si smen'tisi elu; vencleca frdn'ger
3.

lui, ca.' radica-se.

Ivit-ai

sa se iZbavesca.

oamerilor tad greu, adapatu-n-ai cu viru de plan'gcre.


6. Dat-ai fricosilor de tire
semnu se fuga, de fata ar'cului. Ca se izbavscd-se lubitii tali,
7.

Dumnezeu zise

spdseste cu derp'ta
ta si audi-me.

8.

peul dise

1 miei

www.dacoromanica.ro

44-e

-./ ...

,;'s

--7

efdA41.6 Veit 7/16(flittray

5,41plirriorom.1.61.1416 ,

i--,,-,, 0:-/aguti Cfe_4134-,Z44%,:,


.6 f
A-7 a-limp iri:74541111 , tiff r ri

IrmM f

--- , s-I
frit41...-1

ilflieetifriill0-attinti
-.

J
rut ;top . Lun:attirdiag,
-..)

auimiltirn 241.171 . itiat44V


.., .4;,,
!Okuda NM diryltUf Cblitt7rti

r rAnyq
frOftfIcis
-,

iiittAr 4
,..-7
,
Ai If bwriiii0IVAU
4 of-s

,--7'.4..%7

Li 44 Ft1A Li rrtrb ii

ti Bitn1411

III /1 .. irVrri

triti-tc y sleplivilf nil riVEr f


rnyt
41... .7"11"itif a Us, flitabEnfir 17
T.:

iirlesatet-ifirkci0Acf fern

i1riirran2 ea' Ft ?Si


1711-11(511Aif 4.5116aCI

www.dacoromanica.ro

'I

1 s2

4,C+1;iye4ti. rypier4tE
P-14 rrAp hipfsiumht f

alma

n Af cf Girt"' MoAait -ItylnAV;eie


tese flEE

ILI

iiimiagjel

Mdjc & 411 /via-menu


,
lcirirm it1:z. idyfl,AtNtra
forfirmYV.A44Nlik,icundl

q'rrra nt;1144;44. Cry f IfitAX


/OM TrLti tt j(hfv4 era FAMT

disey1.94teitifirtynciA I fail
/MICE IiiMylEAttfIii9'

ni170 f cpf.LLU rei p tiv?!Ale m g519'tA4t1 ki4A4F1-

1Ityrzzigf

.ittay11.1.11

mil. tj-71

gi.1/.11/4.tiCit

NOWt41-ititlit0141-10/
My Nth, f rift& 111.14EILIE

A 1A

www.dacoromanica.ro

PSALM Llx.

in sfen'tia sa : bucuru-me
inpar'tu Sikime, si vaile fsatelor masur.
Al' mieu
9.
iaste Galaad, si al' mieu laste
Manasia, i Efrem vratute
capului mieu. Iuda imparatul mieu,

182

vaile satelorfi

Moavii conobe

10.

upuvain'ta me. Spre Idumei tin'clu zgar'bura me,


mie al'pi striiri plecard-

plecara..

-mi-se.
r.

Cire duce-me-va in' ce-

ma va duce

tate de stare? si cire dere1 2.

ge-me-va para la Iudumei?


Nu tu Deu im'pe[n]sesi-na,

ma va derte

si nu esisi Deu in' si-

effti Doamne

lele noastre.
13.

D noao aglutorlu de grije si dese-

www.dacoromanica.ro

Cfi tu Doamne

PSALM MX, LX.

183

r'tu spa'senia oarnerilor.


14.

De
Deul facem sil, i elu strmut dodeitorii nostri.

LX. CAntecul lu DavidU. 6o.


.Auzi Doamne

2.
3.

Audi Deu ruga'clur me,


la amente ruga me.
Diin capetele pmdntului card
tire kiemai, cdn'du mhni-Se inrema me, spre piatrA1

inraTtatu-rni. Na'stavitu-mi,
c fusesi upuva.'4.

inta me, staTpu tare de fata dracului.

5.
in serizg

SaTasuescu-me

in fsatul tdu in vcu, coaperi-me in coperem'antul arepilor tale.

tu Doamne

Ca tu Deu a-

6.

udit-ai rugdclur me,


I piastra

www.dacoromanica.ro

0-7
friA tillE
...Wile
s
SE cP 41E C
......
,
7
Arrtr4o1A)ttnit t Melo n :---CI -.7 17
.___,
comv crt ad 14 (...1 tett
g-,

_.-1411TIE opt iiillyrh ,


-1
--..
A0171"
f.t5Ell'olfg rrrAlt0 r A461

friaqm ferr I a441:4 44. ici


IT f ra M abillittireATtanyi
lilt? rcresitt
f
A It 1C144*111
C EjLe 1.:144 AV' Crtr al:tort?
+-FIA Ali krn 44/tii . ;amyl s

nrimiett--laifr E zlitti'aVS2
tin ti 4:11-a C-rrrAttrrile 4I4
:

c-LvAluricirrit
T+c4.4745(Trakiiirld in F
raMfitrotiffIGNIVAttrryl:rt
rfil1At4r1F441 -arrrygdi
,..!lit .6.1150111.

or5 untying risraTir.

www.dacoromanica.ro

16,7

vsk

12N,

ItiLtirtA Melo it devil emem yin

A04 trymiA Fluids .e-t cryi


5 et ANL/vials 4.5bArilut. 4 riM

lir t1p1AdS tit 111M riirra

ilk/00(rd If yA

-t-

f-1..ririfS7

<%..1

+pF6frAtucEerteffiliv#

lI1tPf.4LLM
fia terlier FA nr7fgC

13N

KIscEtyldrayr7Ifd reisW-s.
f

04

511:

gt% turappz_411V4

rir tt.

cp A

-/

;07/A44'

.
(cot

rote ;

6,4 c y

Feffe

CritFatimii.infte-4,10:5.
A4VirtittCrlet1rnoraA4IEy.
Vio fa fie .147 emit cirmetil
iciPsnrectiTAAF. as% RI MN(

www.dacoromanica.ro

184

PSALM LX, LXI

dat-ai dostoinicie temutilor de numele tau.


7.

pi spre
di lu imparat adaugi, anii
lui para.' la di in' gintu si

in rudei si rudei.

crin'tu
b
'

8.

Lacuiaste in vecu
intre peul, meserre si dedevdrul tau cire cere?

intre Dumnezeu

Asa

9.

se cantu numele tau in yecu, se dau rugaciure me


di de di.
LXI. Slay. De Idithume cntare. 61.
2. Cum nu peului pleca-se-va sufletul mieu? ca de elu e
spasenia me.

Si elu e peul

3.

e Dumnezeula

mieu i spasitorful mieu

agiutorbul mieu si nu mai


cldtescu-me.
4

re:Vim-ma.

Par cdndu

www.dacoromanica.ro

185

PSALM LXI.

caideti spre omu? Ucideti

toti voi, ca im' Orte


plecatu si gar'du chclut?
5. Ins pretul mieu sftuira
se lpede, aler'gard spre sete. Cu rostul sail blagoslovia
cu inrema sa blAstema.
6.
E
in's peului plca-te sufle7.
nu mutu-m5.

8.

tul mien, c de elu e rebdar me


si elu e Deul mieu si
spasitoriull mieu, agiutoriul
mieu, nu muta-me-voin.

De peul
spasenia me si slava me;
Deul agiutoriului mieu, si upuvain'ta me spre peul.

9.

NA,-

dditi-vd spr-in'su tot zborul


oamerilor; va'r'sati intr-n'su

1 spsiterlul

www.dacoromanica.ro

rf

Fir
141.1ficrrpftJA446rfitbnitt
attar 4u its trotitmrtiptinT
arrefef-Sea7reszkialrryqy2
.1,7rrAfer.4TrTle,goitrtivaasyr.
f
%CF/Ir-Tricy4/(filwelfgcrrpftt
mi. Icr 0,4
r ocie4
Iv rttfm 6'1151 CnT fAZ4I .
4.10A .4"-if ti nZtvil.TEC 04,

nrrmr6r. i-amitycticrAsi
litifftr 11-111-i
Critzrn freilemgee'r.ptuenr?1,
Ailm, 4 Ati F G 441 loVi5ir

/AiTtimicAlkdAttiv .
tairmiVe, cub toi
(Pirtle
rirldt tiltiA4* Cr? fE.Eik riZ
erre f

elpt

fur id cry

tisiyLiti, 00-c

.11

25.

www.dacoromanica.ro

is
--MAUI Cl/J/1 till

7A-ra 5 EZ

AreiciithimariotioAtiCt-ti
54E-11.00V.t1 pitILIA1
AA

ffl

MEitori, cflntJ4ivtf fl

4-171.-nterMbaili1t%4EfErr

eit

!TWA

cerne#

qiiilef% tteorrdatiffiin
-111 91infritratruitti-c;-7
rnie 1N hip wt.-,thEfilfctift._Z
ra If hCE tfiro-iEtiesiMirlrif

IAUAp rigji

Aorg

pfr
Ai ia 9 f

ti 1/11-0(5irt

Ail 111-nriNitif net

-0

efirpf. t4

Wi'1 tryti uitiffra Ay


Ar.5

A-

e el<Arm

.1 ico

www.dacoromanica.ro

Tr

PSALM LXI, LXII.

186

inrema voastrd, c peulu e agiutoriu noao.


E in'o.

aju..

sd deseetii flu oameri,


lor; menciuros fii oamerilor, intru masuri nu derep'-

tati, ei in desertu depreurd.

Nu upuvairep

1.

in nedereptate, si in rdpire nu desiderareti ; bo-

nu jeluili

gopa se cure, nu adaugeti inrema.

Daraoar gral

I 2.

peul, de doao ori acsta


3.

audiiu, c prutul Deului


si a ta Doamne meserere; Ca

tu dai cuisi dup lu-

Doa.. miloste
dupS. &he lui.

crul lui.

LXII. Cantecul lu Davida. 62.


2.

17 ee peul rnieu, catra ti-

www.dacoromanica.ro

Downne Dumnezeula

187

PSALM LXII.

re mdrecu. Setui ti sufletul mieu, cau de multelfe] ori tie pelita m;


i-

3.

m paman'tu pustinilb si
netrecut i fara apa, asa
in sfantu iviiu-me tie, se va.taria ta
bine milost ta

4.

du vdetut ta si slava ta.


Ca mai bire e meserr ta
de viata, ustnele mle laudard-te.

5.

Asa blagoslovi-te-voiu

in viata me, si in numele tau


radica-volu mdrule mle.
Ca

6.

de gras si untura irn'plu-se


sufletul mieu, i ustne
bucurie laudard-te ro-

usnele

stul mieu.
7.

Se pomeniiu-te in
stratul mieu, si in demare-

www.dacoromanica.ro

7Wi

twi

vck

kw

.3;

'

J av3

l..

44110

-2A;:.;,

uathudri

1-1 LU

-f46,7vvy6

vivv7Tv umwevinlit)ituALup
vidy+urn-1)/3=71if cnao
ties w01.1

k.T9

'92171

wrricsfullu

1/4*cssi

C,111414443,31/vZitilla.).-/sYwnt
V aItjtiV 3yr
JiL '6110
311111,1!

pi";Myjd

IU1UWyj%T7,'%!

1141tYakff.4. 1.111AVAVYAMbirli

re

in viTvAdi_ 041/4p

n7 OM

JiA
rfAliy- 1.91 DI u
Rai
1/447.1
rC"
,
nuzdviiilloyfairpeas
Jr
MA

iiii

it.

i;WAILI) slIx3 W0.16


31
,A
WI_Lu

g_

alim

www.dacoromanica.ro

*3

Vik'a

A ut+W itaM

-74

Frr

fire finti41TunTrr6fI13M 1

,v314.tuplcv uuradi
A41 Af u

c f rv3112Pli)

"AV Die

3272 an-t21.0M92T/V-:_ii.PiPV-.4,

33 23 014gY312 rtlart7,021,N

.e.

poilliu01110 Zokil CPV


r_
tztor 3 VA IP Lvv-w-3 pi .3.4*
LVA-1 3"J JvAliv !JAYE! )

fityA47.11471A14,0 wa
,
yopv4,ADVIllm-rr.:031. hi,

Ao c A

StRiv.u.u4.1341Rvvi431-111hW a
A.34,32-ivill4p3311.113y 3W
11,

;hill*

,T031 .11.liVialtrivint

Spiv tvilit Juotel,im


3/1"119111-eilli6M32A
"
- (dui-14i WAiwww.dacoromanica.ro

ICY

fief

PSALM LXII, LXIII.

188

ti invAtu-me in tire.
Ca

8.

fusesi agiutoriul mieu, i in coperemantul


aripelor tale bucuru-me.
9.

o.

Lepi-se sufletul mieu

de tire, e mere preimi


derpta ta.
Ei in desertu cer'sir sufletul,
se miu intre suptu fundul
prnantului,

se priddscal-se in mrule annelor, parte vul'ponilor sa."-

i 1.

sd se priddclsd.
vzelftiloru

n'tu.
1

2.

Inpairat veselste-se peul, laud-se tot ce giur-se

in elu, c ingrdira-se rosturele ce clisera nedereptate.

LXIII. CAntecul lu Davic1.6. 63.

www.dacoromanica.ro

yes,. Iii

ce grEM

Dumnezeu

189

Auzi Doeunne

PSALM LXIIL

2.

Audi peu glasul mieu can'du rogu-me tie; de frica


dracului scoate sufletul
mieu.

3.
zb . railora

Coaperi-me de zborul
reonilor, de multi ce facu
nedereptate.

4-

Ce ascutir ca
ar'ma lim'bi[le] sale, in'tin'se-

r ar'cul sau lucru amaru,


se

5.

sag-ate in ascun'su nevinovatul;


6.

7.
* (lips.)

de naprasta sagta
elu si nu sparnan'ta-se. In-.
vratosard sie cuvdn'tu
reu, spuserd se ascunda cursa. pisera: Cire vde-o?

nu se spmnta.
lorula cuv..

Ispi-

tira faralege, i perir

cei* ce ispitia ispitire;


apropie-se omul .si inremd

www.dacoromanica.ro

.1 4 "7
Si r

., 7_,%'
1.1E ivA4CroAteit t,-itii
./

illi(0,43 Him f LXE

4.-..-,

+ pi KA

*I if eAr C if orrf cV+AF-rat


mele X Vim g fiAii c41 &'d 0-r
I

'ir

crif I. .1 ei Ma 4.14E Mylipt If +miry

N-/

W TT( AIM 1E 4 C 1041.1111(4


4

Pi.,

ko d,sa A HAW tie

1,

4 AE itrtinneaf
/ .,..,..

ris-ei 0.Zr/fear/lit( p.3+4007-10

alA ',TUFA e lerliWtiMiults ii4

Mr.-Mary itcrilAarrtra
AZ1Lft a ilc-n744TA anr TA C F -4.
iirprffraliliFiLilie icy a ti--inr
ii_il icy
lle16/1 Q-Erfilleli
oil7 Zil CrialTef II Fo ricnti
Trui,Feprizg.iri,E . at an fftlig
-Wm tie rr nnriaiicrrhimii it f
-7

Otrr rrlfef wmpit


4 114.%."

.... -'1

www.dacoromanica.ro

re

o"

-,

Mil
lc i

iiiiiTitiAttica

gfr Elareknif 'lunar

ettri (1)41TAltliAd filiiCA


sn'til."..avriiltfluitA Z1417141
i, -7 et
1v
-,
Ad * TIT relgapt Iii ef intrieft
,...

.11 0-1,

e"--....

WL.6242.11.1fi CM i ti;rut c i- i r a

--, f

w.,A4Ar
r 14

_attic arid/irtryA-ji

i _ainharritp-itiffAt

c fiV Gref;ifie fry" efrrgit


-,

elk. tOlity:

--7

wr ifitierLutiAi4r1 LE inti 9 1,c. i


i.: ff,f41,-.-4cALuErvirps1/44,. thiernItik
A orM K tieiikezja,+ -*--

.if i 1 1 Ttlett

-69;fitte fcf li" Writ fi 1 5 Fig

els6 WIL. ILL fuleelq at:Pa


A

it E.:J:7 rfAili tlty


.-

www.dacoromanica.ro

PSALM LXIII, LXIV.

190

addn'catd,
si riclic-

8.

-Se peul. &tete le tirerilor fura rane loru;


9.

rane/e lor

sla-

bir intr-dn'si lim'bile

lor; tur'burard-se tot ce-i


vadurd,
o.

si smen'ti-se tot
omul. i spuserd lucrul 12 eului, si fapta lui in'tel-

si spiliminta-se

lucr.. lii Dumnezeu

sera.
1

1.

Veselste-se dereptul
in Domnul, i upuvalaste intr-dn'su, i laudd-se toti
dereptii cu inrema.
EDERE IX.

LXIV. Slay. Cantecul lu Daviclii. 64.


2,

Tie cuvirerse cantare peu, in


Sion, si tie da-se ruadciure in I erusalimii.

3.

Ascul-

www.dacoromanica.ro

Doamne

PSALM LX1V.

191

ruga me, catr tire


toata pelita viinre.
t
4-

Cu-

ventele fdralegilor v5n"curd-na, si necuratia noa-

stra tu curi.
5.

6.

Fericat cire
alesesi si preirnis, in'tra
intru curt ta. Inplemu-nd de dureata caseei tale, sfn'ta basCreca ta,
si miruraCa' in' dereptate. Auc,li-

-na peu spasitoriul nostru,


upuvain'ta a tot cum'plitul pmn'tului, i ce-su in
mare departe.

Doamne sp.

tota sfrdfitulii

gal pad..

7.

Gotovi padu-

rile taria sa, in'cin'su cu


sild.

8.
* (lips.)

Tur'hura adan'catul
mariei, in* surul un'delor ei ci-

www.dacoromanica.ro

91
rrTgb wit riAit 171-Mpargieli f

rrit-liTrrirrtAtuld eepr
filecTri FAI+1,11 A

%NI fun
. et 1 trIf

orrilTirr

fit

net tatirY
nal
I pit itIchlilpf

1_7

OW Wit amnia" a .61171`

.FpliT04;74,Trti
tar4,626
tinvi attilf

.11, rTAfm1(

A f<ACE ettuTAAF

C+7

qT4,1unM4kj \

'

irr-74,66,Er arrit-rm trsti

toLgircncii-moAl
do vivo Y.
-7
t/
Oyrra if lin HI? irrr rcrirrAn
rrir mvi toric
cef
-7

4464 ?fey a4FE. El:::cra fiR


VIAITrari4C-.4
c ti717. Tr ro-7h-TplignswArnr

....1%"
1111 fie HO? VITT tielf/to

www.dacoromanica.ro

tbs
usolithiroJt.)=-7193J
l3s.himilinum3;; 11719k

WAN** VD OWN 3 Vv413 ovit)

r
timlibr3vridmw3);vcii;
4-prin IwYeAd+ SI )4 meoli.
151F,MTT4A.10itavAluituultua
;
amt./vauta] ym wn

9.5 Us,/

Anh

`12-"'
s
0 WX
RI 9 '1'

in;
14
YiiiltabOlVU orilj Yu;

401/i 93)2,0101741?!

ra.0 14,334174T44)49
rry 40

14,

1-7)41/rirr PlUff

itoloalun,upi .1.1.4r R A)E


dfiut v4'..

V41:9 3 -h3.6)

ittlidj>0

Qp7/IX fiymrA urrrcu.!

Lu131.1.11.1121 .)P

www.dacoromanica.ro

ga 33

192

PSALM LXtv.

re va sta. Tur'bura-se limbile


9-

si spaman'td-se ce viu
in cumplitele smnelor
tale. Iesire demarta si
sra infrum'sedi.

Infra.msetezi

Cer'ce-

I O.

tat-ai pdmantul si addpatu-l-ai, inmultit-ai se-I


bogatesti 1. Riul peului inpluse de apa. Gotovit-ai

gatit-ai

gustare lor, ca asa baste gotovir.


1x.

Brazdeei ei
addpasi si inmultit-ai

si inmultisi graurele ei

viptorile ei, in picaturile ei veselescu-se in


lucoare.

Blagoslovisi curura

I 2.

anului cu dureata ta,

si

cam'pii Val. satura-se


' boggteste
18

www.dacoromanica.ro

blagoslovi

193

PSALM LXIV, LXV.

de grasu.
I 3.

Intregise frumoasa pustinie, i cu bucurie codrii in'cin'gu-se.


inve-

1 4.

stira-se ber'becii oiloril,


si zapodiile Inmultira grau;
kierna, e si can'tu.

Si vdde multir5.

LXV. Can'tare invi[e]riei. 65.


Strigati Domnului tot parndn'-

1.

tul,
2.

Domnului ct fri-

3.

coase

cantati numele lui, dati slava laudeei lui,


giceti
peului : Catu frurnoase lucru-

rele tale! intru mult sila a ta mentu tie dracii

t-

i.

sg. se inkine

4.

Tot parnantul se inkirese


0e si se cante tie, se cdnte
nurnelui tau insuse.

5.

Veri0

si vedeti lucrul Deului ; catu e

www.dacoromanica.ro

193
hiffrACIC7-1110...firliirf+pyAid

i
ftercumetti.t.trtiffirsici-I.GE

AcAnyerrotrae.tutiterrild
itlftrb CFFlo-IEwPiriti-JitAop .
--+

Illitrroetpritt f...prgeti tia

,71

1 ferryI :474i---.211
laEAtirA,iiiini
7 I r

TE14,1;tCyleff .ge
JI

TATIIH

-,

1-91101fitrirCi nifrtrA
T1,4

;ir
iticAlaA4 kiy 1.41-ifir1r1
6f iilt,-t;;Zirce+fiA4-04Ciiref/Y

,
A

-rap ritoringt Cn
A-43:T 44 ettrarti reeMaTtFla
it irro iiLink tor r
trlf
F AMA Af

/le LIMCElt-71 tirivEifies C f tad- 4


4 II

rirmurarricycf.q2rfiliff
- A sl

MK

--,

nAf terr.5trrt . ge infis

www.dacoromanica.ro

+4)(4,40.t.c +rad? f 7 4On WI


m&,4E4iti LI4A4f1,4d3.1fJ(.5
rad40)1fMAF144r cicA
mar f KY, writ/41d -17 fA
ClAilArt714f EAr, 16/1 f

crA-rdm*Teiki
m ;slur C

AF

;171E-

r,
-6

EAnMI-riul i/n-i:4 .

EZ diem() ett ta/c4riftra


-7 S / ZS"".f
C
E kill arfi{ ',,ifft
St 4rio
A. latiiietrrif
itiA lf
+41
.
gi
CA,tFt(lVftf f nolo

A iTerifm:ii

Ve 1 C

Weir(

irdi; crrfirritigri(

4 rit
Is/

ctguiln

Celori tinipilniqrirrri411
4Ktfc;q1.11tiltiT--et(iiii-wit

www.dacoromanica.ro

194

PSALM LXV.

6.

7.

frumos in sfeture mai vratos de flu oamerilor.


Ce in'toar'ce mare in uscat, in riure trecu cu piCoarele. Acie
veselimu-na de elu,

fricosii in

ce tire cu
vratut sa vecurele. 0kii lui spre lim'bi cauta
ce mnietorii se nu radice-se in' sire.
Blagoslovite lim'bi

8.

peul nostru, si audite

blagosloviti linibile
Dumnezeula

faceti glasul laudeei lui.


9

Ce

pure sufletul mieu in viata,

si nu d in smen'tire pioarele mle.


o

II.

Ca ispititu-n-ai Peu, ar'sesi-nd ca ar'de-se araintul.


i bgatu-n-ai
in cur'sa, pus-ai in* scrabi

www.dacoromanica.ro

Doamne

* (lips.)

195

PSALM MKT.

in spatele noastre;
rddica-

I 2.

si oamerii spre capetele


noastre, trecu priintru foc
si apd, si scosesi-nd in fa-

trecumil

paosu.
in casa

I3.

Intru casa ta cu toate ar'sele, dau tie rugaciurile mle,

undue mdle

I 4.

ce diserd ustnele mle ; si gral rostul mieu

in grija me.
Toate ar'se-

I 5.

le rnojdane radial tie cu


afumare si ber'beci, radi[c]

tie boi cu tapi.


Verip si

1 6.

si spdiu voao

auditi si spure-voiu voao

toti ce va". e fricA. de

tuturor ce Ara e frica de pe-

Dumnezezt, cri fdce

ul, cate fce sufletului


mieu.
1 7.

Cara elu cu rostu


mieu kiemaiu, si radicalu

www.dacoromanica.ro

95
7

-1,,crr4rumf
i/
s

as

nvi

WHO 4I41E9 lft Cite ItArtEitTFA

(10-4 Tv gluey arl:yrf i+r;


atili 7 alit c (c4 efa4v5z

alb cyriSiZroiriiiicrnd
Arrri't;fit F.TAlesdit.#1,1);-ku
fi HA fAvkA

f tncn eilerraf

4 FAZI F.1101 r7-Z-1710-,1(1-WrIW


:Ifrpti/Fkiark. rrli A/TV Ade` r
AGIA
--,

09ei

0.-744 a It-21

14)....Ymillif Wei

gy a' ET tl . 0'

ifYeroTucloturtt . I fftufittuLti
,-,, /

-1

015 6/11111lim Ca+ C ola 4jLJ


rITS/rTalio 1 f --il Cf1H/IdM EpE

111. 10 Tri dltrk.if C2r+AtinleAr


.0,, ilk/.
iAT tdoicrny
Atrik.te'leAi ire . Juno'

lid

www.dacoromanica.ro

CiAlAnmstiAirk. H

Fr(
."
attrrref ihrls 4-41 .q.".11 f
imir3k14f,,xe
MiZfrzi

ft 4704 Ays n

I.+,

rA4Crtiijj

AT4f.ZAt11r1h5fr, war

Adacerrqrsvk.ainAoff
Fir fr. elliXTEITLI U.:1W fiTi
ick/AA A 01(144141, .
F

rmAriveinb,..atta-Talk
ti lir/Mlless +4114

rra Cr? F MG h, am/sap-kw


no A. citcy14041e,3a,142

tTilr 192;4.
C1TC Fitt 1:401-4

auto inuAtt
.

iviCfro NE

..,/

ikikcia Ulf e 6-AMf rift gEy.

,Zh-1

LflicnotLEOCKUNiei-iiiM

www.dacoromanica.ro

196

PSALM LXV, LXVI.

sup'tu lim'ba me.


Nedere-

8.

ptate se *lulu intru inrema me, nu audi-me Domnul.


De-

t 9.

rept aa audi-me peul,

si

n'telse glasul rugaciuriei


mle.

2o.

Blagoslovit peul, ce nu
lasa rugar me si meserr sa de mere.

LXVI. C'anteculii lu Davidil. 66.


2.

Peu miluiaste-nd i blagosloveste-na; lurnirecla fata

Doamne

ta spre poi si miluiaste


noi.
3.

4.

Se cunoastem, in pamd-

ntu cal ta, in toate lirnbi spasenia ta.


Se ispovedescd-se tie oamerii peu ;
se ispovedescd-se tie oame-

www.dacoromanica.ro

s'a se ispoveddsc
Doamne

s se ispov..

197

1"SALM LXVI, LXVII.

rii totii.
s'a. se veselsd
se bucure

i sal

s'a se ispovedsd.

5.

Se vesel[sca]-se i bucure-se limbile, ca glu-

6.

deci oameriloru in dereptate, i limbile im' pamdntu deregi.


Se ispov&sea-se tie oamerij,peu,
se ispovedsca-sia tie oamerii toti.

s se ispov..

7.

Pamantul
dede plodulu sau. Blagosloviaste-nn peu, peulti nostru.

8.

BlagosloviWe-na peu i
manta-se d-insu d-insu toate cumplitele pama-

',aura sau
Doanme Dumnezeulii

ciivintele parn..

spa--

ntului.

LXVII. Slay. CA[n]tecul Davith. 67.


Dwnnezeu si s se
rsipdsca

2.

Se invie peulil 0 se rasipe-

www.dacoromanica.ro

197
_

ftvreo ifett

, aziciAttoutwor

ICOrpig t Attiorniti

I:- -I,

-,

6E1 tu...btAternop 14..:JAr4 fi Vivra

Vf

ingnA R144EitiA CA-4zagkA41

tt Vt.* liAl p till it 1. C TCETIOS rtr

jilt td C itli 14i 41 Ztlip Vtir6"i 2(,.


a tic nearkvi.t
, . .'/

441

"
A

AltifOittrrolift
ell%AillsriTAP
/I
efirrAtirtAo,ir a fit hell-7r. 'ea*
e,
tvititti)/

111itli6gOr ,e6t0rAktiO 9kv


rAillNiflitilebhr, wile nab
htliain"ketibriticicOrtcAio

ATEILCOrtiflittigUf,itinThhil,

II

tiirtir/tOrt :/qiiCAAlealtirtf
141:61ik

..,-

...,,,,._,5

...........

4646itorth , fiteditiriii

www.dacoromanica.ro

ciceiciiyypAutAdyfit ili

/
+0 rrirkblfAliATEHEIVklifirci
Ctaiii 61f ICA 11 aft ffrAit ark
Alla reiciet . tiAmontitli
ItrAM<FAIii4+alierArti , ALIA
c if-1 '1A/f
girunittn
e fmt AAE
4

irir

4yrinifilitifiECEATkcIfAKCA
/

inn iiserifertOe iff Trpf,Sticr.


lilfiirry)rA-titclCASC4/1&if
Aiirt,5Edr/tOrlitgrk
/ /
ti trA LI lima r/nCAIA orn .1CA
AT kr
IC 6

/
#61.1EifilliCOrigsAl
blartiOrisigAtitOrt ti
rorropAyttsiklin'Tiltigy"
I

'Co

/I

rfrdrim

/1

Alt AliVh

TrA.rrykA kg qap41 toopk.Allti,

www.dacoromanica.ro

PSALM LXVIL

198

scA.-sia draci lui, si se

fuga de fata ce nenvidscu elu.


3.

Ca piare fumul
asa se piar; ca topeste-se
cra de fata focului, asa

fata lui ce nu iubescii

dd.
curni piiare
cum top..

83 piard pAcatosii de fata peul[ui].

4. E dereptii se veselesd.-sia
si* se bucure-se intre Deul,
si indulasch-se in vese-

s'al se vesel6sca

* (lips.) sa se bucure
&a se indulteasa.

lie.
5.

Cantati peului, cntati numele lui, ca-

l faceti ce sue in apuse, Domnul numele lui si


bucurati-vd intr-dnsu.

Turbura-sia de fata lui,


6.

tatAlil sraciloril si

www.dacoromanica.ro

sue spre

199

PSALM LXVIL

giudetulu vaduoloru,1

judetii vad..
Dumnezeu in loculil

Peul in loci' sfantu.

sfanta alill sdu

7.

peul
duce prii_ cu cugete

in casa, si scoate farecatii cu barbatia;


i asa ce mania vietorii

mania ce viia in

in mormente.
Doamne

8.

Peu, Ca
ndu esiiai intre oame-

ri tai, candu trec

trecdi

in pustinie.
9.

Pamantul
cutremura-se, i cerul

pica de fata peului Sinaintl, de fata peului


lu

io.
Doamne

Ploae cu voe
inparti-veri Peu dostoiniciiel tale, si nu potu,

1 vaduolovu

www.dacoromanica.ro

199

re A fiforthicoNAiv und fix

.5,-.orilvtiw"itc# Two r 0,6tor


ify,opiorpuitcor iv
RrAts , tu tu Icoki;t

r wr6,6'2

UM 111A-11M ritt IA 64 Trop Vis

4;mopmrive

stertrm

riertuittgai-horpecamt/
/

ptirCiktiouc,krierrprifi
Itnortvrtirlitn%/ti % rrdr
ocorgretAlact .Luirien
,
-

ntltirrik ,64ALtstr.6fOrtidti
KA

ei

.114A1ASEjOrAyil

Ad ri'cp,,,,..riA4.-4--itcorgoi

ignitegt-Itstp,s4orizyoti
fift liftI Hi rritite,
it
I

www.dacoromanica.ro

2,0

ilvir4014-0.itill.aticfce
Ai TAACIii-odit psm

rivt t'd re rA

6 it

Airkcylcito rt-Litor

if-1

r-d Trd

evria

mil(

Icor&T1Ltd1rIdrI %Or
Alf( ildlyd riga reteAk/fIl Or
Oisrt

orrirk *.nlipArro rA Ulm(


k tir MTV rAe rit,trortf?
iiirk Mitt CA, Cicrl A
telt% fitikAO C k b_EICA16,er
14-1

rtiferno-r--.fick-ATarc40,

wofrAp,r.ArintiAtnef)(
MirdrAtirttidiriri Hui wire
tan /44 itatc) Irk
rAteri
ittA 0 riffs/WI rif WA OM(
i

tyrdris

Af Tit Earlf

www.dacoromanica.ro

PSA LM LX VII.

200

e tu
I.

Fiele tale viiu intr-a.nsu, croto-

vit-ai cu dulata ta
mserului peu.
dde cuvntu ce* duIce spuru cu sila multd.

impAratulii

iubitului, cu frurnst caseel, se impartg. falosh.

14.

.Doamne

Domnul

I2.

i.

viile tale

Deca durrniretu pr mijloc


de hotaru, arepile porumbului argintite,
si in mijloca de umere-

le lui in lucire de auru.

15. andu imparte de cc-

www.dacoromanica.ro

* (lips.)

201

PSALM LXVIL

ru inparatii spr-insu,
inneo-se in Selmonii.

zapyde-ite-se

Padu-

1 6.

1 7.

re Deului, pdur grasa.


Derep ce v pare padurile inkiegate ? Padure
ce dul'ce vru Deul se vinie intr-nsd; c Domnul
intr para 1 in cumplit.

Roata Deului inture--

8.

rcu si inturrecu In o mie rodeste-sia


Domnul intr-dnsi in Sinaia
sfantu.

in sfaintu

intru Inalt

I 9.

Suit-ai inraItu, prdat-ai pi-Mare; preimit-ai dare

in oamerii, ca ce se proti1 nrg

www.dacoromanica.ro

20 t

for+nArA,Llitienittuteir.
ifsttektigifrinmatik.. fillip('

pir4itirrityrktoreit rtia
/ .

tit nlirekliittry, rpt

m eitrAme .rphA.Oferpit

,-,, -:-/ i
1%,9i-iy-,...6,i-Cfsti,,

it. ne k , It"itfrri i'v


Wit
, itvitrp
rhi HA ii
147),T%tvillghitmco
do AITA,570 rto twitivr 6

riv..r...4.tivrefirkr
Kork.iltootykytch.

i'lfrriph ruartitscriti4iN
.... 7
g411.1)( co yrr;n114All lif
AI-corns 11141 AMA ii rip rhh i;
pl. npthisittrnint16.4 irk
1, /
/
4%0AME, tit Mgt-Miry OM

www.dacoromanica.ro

czcVe

sic to rttifirrmp re .61:54


4%.

r/t &nark . sAAroC/td Gin rt't

bit 0rAh
47

tioAr4.6 forCrittLAKOA
CTVKA
.40 A

,,510rAktiOiVpdr,
r.`

egfOr tiC nAcIVA..1111-iriVior


elgorciantkmoipiiii`c .e=4:
twAs IT err" TWO!, Th.
I

ocArIMEA-16141-11A0,M31

tepeklpirCOrAttrIffitt-te
AAC At

Er 11;kji 0 yq.m.

CAM

019'1611KACA

liOrittmop tCerta eirnpo A


tti-CATrfAEMitevittci.dro
tinn-16 p rAILI-nlbiy*c%
tilt( AMA4 kvHAELvall NA 6

www.dacoromanica.ro

PSkLM LxvII.

202

vescu in tire.
20.

Dumnedeul
blagoslovitil, blagoslovitii

Domnubi Dumnezeu

Domnula cji de di; stiajaste noao Deu spsenia noa-

zio de zio
Dumnezeu

strd.

peulu nostru,
Deul se spasasca si Gospodinul
Domnu esir mortiei.
22.
E innsa Deul strunciura
capetele draciloril sai
crstetulil perii ce
trcu in gresalele
2 1.

Dumnezeulii nostru
Dumnezeu s spas..
D01112Ili

peril crqtetului

sale.
2 3.

Dise Domnul: de Vasanu intor'cu intro adancatele mariei,

2 4.

se ude-se piCorulii tau in sange, limiThile canilorl

kinilor

www.dacoromanica.ro

s'a se ude

203

tale Doconne

PSALM LXVII.

tdi de di acul d-insu.


25. Vddate furd inblarile tale Deu, imblarile Deului mieu irn'-

pdratu ce e in santu.
26.
sive mijloc

Ainte apucar giudecii aproape ce cntd,


pre mijloc6 de fete
tdm'pijna.

2 7.
Zeulti

im' beserecd
blagoslovip Dumnedeul, Domnul de
izvoarele lu Israil6.

Acie

28.
4 (lips.) junelii

in tretnua

tu* Veniarnin6 giurelui


in temoare., giudep
loru,

Zavolonilorti

jud Nefthalimului

giudecii Zavulonului,
giudecii lui Neftalirn.

www.dacoromanica.ro

arrAiier.
/

203

.04 War4titte0 r,
a1b.5 orirrellorp44.1-44
ptiAlleciAtmler .4%-thirdt4
A

4..161 rya. tinetl1.9.1,1?

n2 p Amore 14:46-rrtor,

Atittillikil6rCAri/ittOM /
iinpoint-Letcivrt

rip fitittlA0WW+4.1r f

frii&Atinrata 4 Art co (id

,N
A
rA Fitlln6,6E Or eitp4tiril I
fiCSOAIIEMAIIrrtpAh.

Al4

MITSUI itA.44 ittik,

NIP gAlin

,-r

ty6eirit
ottit3p6SAIlt&HViA0pr
11 rafri-uirt ZA ot o rAirio
/
,
rAT" 7
Ififel" in/tern n ifdiAnn4h
1Tilf114 64 I

www.dacoromanica.ro

2,0's

not% trtyr
ricerais
rro rIFtweet iggprinecAluot
1.1-cfrovic4Alur4
liefsturnportiai Ai*A-zsi

girpurittrAAIrmh.i.1.1..a

/I

1,0r1E70fOritA4nApAiilt1

6.4406irszv

wrveift

irp I C 74,

mil4t, rig

".
Crop 01'61 1/111;ti ftsfTrf

H it, UM

CIA 1r/ii
4.6 tiA0PLIL MCA 401111170 r,

.,

IfttiA4 VitlEEOPkdei
CVO 10 Er gHp rorr Iltnre-1

'

C flA

p/lAaiL'i7vnrri&

F7TrildflisA

itititreitinorltc%/witimft
I c virrep 1.6 f 4 risb.4ingkrA

www.dacoromanica.ro

PSALM LXVII.

2 9.

Porancste peu cu vrtute ta; invratoasac peu csta ce fapt-ai intru noi.

204
Dumnezeu
sa ; inteirefte

Doamne adasta

Diirn' ba-

3 o.

sereca ta in Erusalimu, tie aduce-voru imparatii


darure.
3 1.

Zaprt4te
gadinelor diin trestie;
zboru de giuni intre
giuni omeresti. Se inkidi ar'sii ca argintul.
Sparge limbi ce vorii rd-

de junei omenWi.
inkiza arsii cu arg..
limbile

zboin.
3 2,

Viru rucibatori diin Eghypetii, Etiopia


ainte apuca mana el

cdtre
3 3.

Dumnezeu

im'pard-

www.dacoromanica.ro

205

ieului

PSALM LXVIT, LXVIII.

tiile parnantului
cdntati Dumnecleului, cntafi Dornnului
cc sui
34.

in ceriu cerului in rasarite, adeca dede* Edamlui sail glas vartute.

* (lips.)

35.

Da,

ti slava peul-di, spre


Israil mare' frumsete lui,

si vratute lui in nu-

si tdrila

ori.
36.

Minunat peul
in sfintii si, peul lui
elu (la vratute
si tirutia oamerilor sal; blagoslovitn peulu.

LXVIII. Slay. Cantecul lui


Davicl. 68.
Doamne

2.

Spasste-me peu, Ca intra-

maire

www.dacoromanica.ro

205
LatiM [ISM 'A rim 6 rA.r,i7

.., ,
,
ii...,...,,,...p.r...
,
ts,,,ormai
....r
,

,...

;Is

..

4-z..p1.,,,,,,,,Aoi.4:0,.a.
, ,
, , ...
f tyre

-..

-.

A Or tWEV'AitEIA.1 TrOVE * h A

rdiAgAgs,r4 Vii . npi.


,
C

rii
,
.,
thugt. mei rreA, f:ruktor
I

ClAILACtittif f+pligagi) MO

ci-joit

..cirtel6rnAirehe6ijof

Lecptilitica,i4,1r
Iva,. 0 el hoviap rk ire r rrt f
',a-, ,
/
i 0 tar p OrlikCJAA4111111A0.
pIstrkil IrA BliT11 h,,S g OivA
.-..
CA4,11ivrElrisrvAiri46611.-Aft :7"

ATI.0 41,11gAtti,sisP; iciankok

www.dacoromanica.ro

tz,V)

partirtiktisAmorf wt:r
A417.1fio

*AIM rt Hamm idiZtorriii

tt% Alain% tticATTIlls,, U.111!;14

1..f tisifoitiThicAtre
.temApcort,ilifivicweititta
C

TVA
p

I.

ot rernitt irLIAVIE Noe'


rt Tra ltirrf Yd.c.)i'A Km o r.

ME

nit ttirsetartAiie iittfkbik


tatWAiti AL pa c.ICAA71.14
pf, m)aul rfr c As.A4 gly 11:76
hmireA norn Aw-tm.ii cr,
a in tip tivc_
Ito;rd t'AAsti.getteltutip-rror,

.g.tifiku-toui4 ouNhf A-tVrt


A4 ilirCf AtrisidA A44% # th/-0

.,
gant
OpirrmActli.littOre.f
2C141

,,gi

www.dacoromanica.ro

PSALM LXVIII.

206

f ape pand la sufletul


mieu.
3.

intinalu-me in tind adancata., si nu e


stare; velndu, in addn'catele mariei si bure neca-

veniiu 'ham adnc..

7me.

4.

Usteniiu kieman'du
si tacu grurnazulil mieu;

5.

perira okii miei nadaindu-me in peul mieu.2


inmultire-sia mai vratos
de perii capului mieu
ce uria-me in desertu.

miei upovtiindu in

ce urthl-ma in

Invratosare-sia dracii

miei ce mara-mia fare

ce mnara-ma fad.

dereptate; ce nu rapia
atunce platia.
peul,

6.
1

na'aindu-mea

Deul mie mieu

www.dacoromanica.ro

Doamne

207

PSALM LXVIIL

tu stiusi faramente
me, si gresalele mele de
tine nu' scu[n]sera-se.

nu ascu[n]serd.

sal nu se ruOldze

7.

nece s se rusindze
Dumnezeulii lu

Se nu
rusirde-sia de mer; ce
racla. tire, Doamne Doamne vratute; ne rusirde-sia
de mere ce ceru tire, Peul
lu Israilt.

8.

9.
mumaniei rnle

10.

Ca derep tire preiml imputare, copereru.sire fata me.


Striiru fulu
fratilorti miei si striiru fluloril marii mele.
Ca revnir caseei tale
maranca-me, i impu-

tare ce imputara tie


cadura spre mete.
I I.

www.dacoromanica.ro

Si co-

40g
Ws

4,.3.114

1%4
lw 7V3vrilibi4111. ifIC3v1w
Tr1)0.1474.1a

arIsil.M.11211fiNitnias A01410
414,),9;4.11i41721" ,d)w,

IL,

41.11110,44etw4batiWas4/4,i!
L12/11.1s

it 4,W)

viTTTA09414
1,9-74it1

Ma

111}0131.

"30)4

Ivry 1942,3i uun Ulu


upiul-uwy Pi abucal 'CP
duedi,wvi74341,4711 91,1+X
ti 'WM al V sit
wirdoVUilifti#
i
0/WadOV144Vti 9V3;;14r
3031:At I.131 14 vi,i44/ 3 MU-1433 3
/

3wIabiwilkw juw,sewin
tivutAuw-4-31...liivw 1-71

03n1Trr

thWiell3s4g.1/2-.3/

www.dacoromanica.ro

czo

n fp -in tcyiff of 4T-ri yik-4A4

trk--;th.A.-if
)6- iiii-41-14.ny,
"TA tAtii,. w new y"ps91,1
p-FtwAtvkcifitCY; /1111 #40 A711

4- ry ifl TE

/Ai f nE4ttA

auif,5*Lierr4091.01 a Intim

Altpft cylkA
tinl rattp E; Ufa

ylisopirivq:-Itsf
/
cvkTfl nut, 4r11.91
6

rt. f I 1,61 0 iv*.

rikmit

p*kpaiTtA;t0f,...511M +tiht
r
eff siprinetimrta cniiiiAnA
I

1/

MAX/TM& e rt ArAi c4.7-nnni/".

ttrEk

M ityf o r-70 4111"n7

noCifil *WTI A-'ne


411&*. ICA
(

rru JitOatrk1EMEiliallt-ro

www.dacoromanica.ro

208

PSALM LXVIII.

peri-i cu agiuratul sufletuhl rnieu, si fu ot* inputare mie.


I 2.

* (lips.)

Si Jousu invetir me sacu, si fulu lorii

in price.

De mere olumia-

13.

-se sedandu in usi, si de


mere 6-luta ben'du viru.

14. E eu cu rugaclure me
cdtre tire Doamne dulce
vrre Deul; in multd mese-

vrre Doamne

rere a ta audi-me, in de-

mita. mllostC ta

deveru spasenia ta.


Spdseste-mia

I 5.

de hitt"' se nu me intinu;
izbaveste-me de uritii
miei si de ape addinca-

de adancate ape

te.
16.

Se nu nece mere viho14

www.dacoromanica.ro

209

PSALM LXVIII.

rul apelor, nee" se inghita


mere adancatul, ne6 se

s'a se pldce

plece de mere putul rostului sau.


1

7.

C mzlosti ta

dup mi1uirc ta

8.

Audi-me Doamne c

dulce e meserr ta; dupa multa miluire a ta


caut spre mere.
Nu intoarce fata ta de fiCorul
tau; ea scrabescu, curundu audi-mia.
Socot-

19.

2 0.

2I.

ste sufletul mieu i scoate-lu; derep'tu vrajmasi miei izbavste-mia;


Ca tu stii imputare
me si r[ce]le mieu si rusire me;

intre tire

www.dacoromanica.ro

209
4,

144
factIA-0 p b * di et +VII re,
frt Eitylit IA ICA nli/i srt t
et

ii

nA4-tteleit p t Mat2a/0 CM
siai;_611 meeffiCli
?den11/14E4T t. t-rya iii)(
riVaA4.14C-MThA4 AVIA(/' fAlrn-4

tOtaat crimp

tt 27-../WO

kttAITTAttrifttloifisc
-YrriTirotcluticfrilLsw(Ctqlc law
lirtier)(64-ii1,61-erbi

ocdictInd

cgotrrttnett ea/ ititiW


AlrneAV'''

tit tuvi

h( rjrrivviirivfro./
Cs'irkfi+ eti im,h

tvivcrto rti.Ceri4sA4rOrrno:tok
An-Wu% tiontwit AnViiaufiwY'
w -cp drn;irk if";Tric Kt% 11)I

www.dacoromanica.ro

0-
MN-anolt Wtt 11-kfer OM
CiCk.1;14.1.-i AZM rt
c

rk

A(p

irn/C7ihm ICE VIII Pi

whim n-rn A t . LU nocityokribt


/
to 111 elCirA4Ef EfiAeicipl.Vit
*Li
ILI tt
rt
M01)10,1111HICA#A-4178- .11111

criy

iLitrX -map rk-mirtfti:c


/
I ,
t ..turt*Cyk trITIVwrothlinA

rhAtl Erni; #CE M AC MO


+frit1p1 t;41tortecik .Lautifol
?IT'LL rut.riCrh writst.Ctit

Twill;

Elf cioteinAotiL

kti o rm.

.uirt ruip

AO tOCTTI OTTI
IS

Ail CTACIlf

www.dacoromanica.ro

dkru
t-likErq

210

PSALM LXVIII.

santu toti cei ce dodee[s]cu mie. Imputar astpta sufletulii mieu si


pariptare ; si astpta-

pineitate

lu cire cu mere ya scrabi,


si nu fu, i maingletoriu, si nu aflaiu.
Si

2 2.

dedera in gustar me fiare si in set me adapara-me otetu.


2 3.

Fie masa lor


in'tre ei in cursa, si In
dare si in sablazne.

24.

Unturerece-se okii lord


se nu vadd, i spirare

lor cu totil duplecatk.


25.

Varsa spr-insii mania ta,

www.dacoromanica.ro

cu otetil.

211

PSALM LXVIII.

si incinsulu rnaniiei
tale se princla ei.
26.
Fie cu-

rt lora pustinie
si in fsattle lorti nu fie
cire se vie.

in &deli,

cine va vie.

C. cere tu

27.

vd-

tamasi, ei marara" si

Cara durr ranelor


mle adausera.
2 8.

tre ei* in dereptate' ta.

* ((ips.)

s'a se cute
sit nu se scrie.

Adau0-e
fardleo-e
catra
Mb
raleg 1orI, i se nu in'-

2 9.

Se cure-se de car'tile viilor,


i cu dereptii se nu scrie-se.

30.

Mseru si lan'gedu

santu eu, spasenia ta peu


preinil-mia.
3 I.
I

Laudu nume-

derereptate

www.dacoromanica.ro

.;

)411.W9-071-11.1444VITTI vit

*1-131/3g141-111133avvji .A.313:14
1114.11111)(1/
OV4L1114 :.411J z

OvIV31.1.1144{A4117 3,1ViVill
/A)111 /111/

/31-11.3t-e

Wv `NUT
/

HAv
171

1414

OvW110,110

1""
.Avv-v--4D11)1,.goviv,Inv.v.w

2.4-013).m-laov.4.43v=h4
/a 343

tillita&U

AiV.133

JAM)) AIM V1-1151,1/1-11TroV.31

JAILSIVLVJa11116343-191,AcisitilT7
;;43-W

9111rWalEITIA

A0f1.11V.1.1-/u341PV(L111.111,2
W143 WW1-1 3W,ANA4/AAOVV
ill

www.dacoromanica.ro

9 1 2,

4ESE ii rit-44 iiiiiOr eitiVP*1


p f 8 44 "II ccif-,mucK,A.4

iri 7t lull

i a'y5 il, 6 4
,

44.4
E

i" 11-0410%fif

p4.4,11,71

. cial.5%4Ir
A ii* VA Gt 1,1:it fl..57fir

eir-Eei

fci

.;\

had

tit ti
C

f(1(4'

irtykr; frqt41,5f141 lila

411 fi

'IrAl IN I v4 i iit e 'S1:4-31 i'd rhi 11'

Efk-rit ft IT 14441
tin-1A,-; AM? 11.14 if 1174.4iTi El(

d517,41rvitgii< Hr7plie1 i r%
c.- fer-.4 a crit fertitiAktu ttzh.

44/c k

t1411 701:6 in-7

isi"
www.dacoromanica.ro

PSALM LXVIIL

212

le peului mieu cu cantare, rnarescu elu in lauda;


32.

mai ugoditu-i va fi peului decatu vitelu ta'rlru, coarne aratandu i unahie


6
33.

Se vaqd m*ii si se
veselesca-sia; cereti peul
i viu va fi sufletulti vo-

si sa se veseldsci

stru.
34.

Ca aucli rn*i Domnul


i faracatii sai nu rui.rd.

35.

36.

Se laude elu cerul i parnantul, mare i toate ce


radicd-se intr-ansa

cc chitescu-se

Ca
Peulil spdsete Sionul, i cli-

C. Dumne:eu

descu-se cefatile Iudeilorii, intra acie i iru

si tinura.

www.dacoromanica.ro

213

PSALM LXVIIT, LXIX.

elu.
37.

0 eine Iubescil
tau sdMinescie-se in-

tr-ansa.

Si semanta a serbilor
tai tiru elu, si cei ce inbescu numele tau intr-dnsu.

LXIX. Cantecul lui Davida. 69.


Deamne ajuto..
s5.-nd ajuti vile inthimna-te.
Sa'. se rcsca.'

Deul in agiutoriulu miefl


socoteste; Doamne se agutil
mie indmna-tia.
Se rece3.
2.

sca.-;ia si rusircle-sia

si sii se rusindze
* (lips.) cerur5.

S'a se toarne

4.

*(lips.)0s5.se facdsca.

s se toarne
(lips.)

cei* ce ceru sufletul mieu.


Se toarne-se inapoi si reCasca-sia cei* ce cuget mie
reu; se toarne-se amu rusirandu-se cei* ce dicu mie:
dulata, dulatd.

S se bucure
s se veselaca.'
* (lips.)

5.

Se bucure-se si se veselsca-se

de tire top cei* ce ceru tire


1 acjuti

www.dacoromanica.ro

-1-

213

CAO retail C (MTh tic). A in fp fiwriA0

Tr--11sttiftipAPCiy;,.tueil-ure
ye i It-11i eAi f;f filth 0 syl:r1 vril
4-,

nor

,-. A, ,

iivibeimci(VA2titlett,
---, p - 7
I 0 rAlluomo p tolnhit4iir

5 tcorriTkiiic 6
.

co

rte. c e A:5.6.11-

mii 4Z,t bfkA4 rd-ri-Cik , cif i

It

e icAtitsualdVili tirt-TCAs

1f

el Tri

..,_

I.

04 ttei,4:tiArio n, Low(

14Civischoitiriesoryfrivi/vi4

d41C. limo siiCEArtutt


ritimbre i 1 I iiitz nialvtil
hx' NIA LIAAy --tAlwis., a Or
/

1 nre E C C

6 f Try

Lillik (if ivrkeicxst f


a

'
- ,, /
7-113 /EH If lefzirriee
1

-:- -7.-

www.dacoromanica.ro

214
_5(1

lurk-0 rtirlliterp

197ke-iAtritripctcimitaigor-g-i

rig

ecritiVATriA
,

ez. I

w A.V1111Mik C jr.

, a ef,ska
tKA:11? it

, AtiltaiTTOWAhmiex

TrIlikM 11

1111111SK*1100-11118p ta
rdiCJA, HS

\.
-.."

ti aA4 'If NA ---

VE

cid ef

/
A2CIA,
Lit %Erik% 1,1calkAttethbh
-1

-..-

WM itilCiltritOrtilrilllitiaititlIC

fralinpt,grif.wilqr.,
iTiitif ftill 4 M in-A-11 -se rkii

i
1

,-...

..4 /
-TEAM LU ti C WO AITII Elk ,itA h
/
. -7

tvAsicalinTilinntltittI ri irk: Iii A

Ilia . ufhencitemichitimm

/
, 6:
--, ,-,
4;6 1 kr"A.tri fa rne phi intt*n a
1

'

I1h4-611

www.dacoromanica.ro

PSALM LX1X, LXX.

6.

214

peu, si sal dica puru-

Downlle

r: se marscA-se Domnul ce
iubste spdsenia ta.
E
miselu-s si meseru; peu agiuta-mi. Agiutordlil mieu
si izbvitoriul rnieu esti
tu; Doamne nu amna.

s se ma'rdsc

Dumnezeu aju..

nu pesti.

EDERE X.

LXX. Slay. CAntare 1 lui DavidU. 7o.


i. in tire Doamne upuvaiiu se nu
me rusiredu in vecu.
2. Cu dereptate ta izbaveste-me i scoate-me, ple-

at Cara mine urkia


ta i spasste-rne.
3.

Fii-mi

in Deu agiutoriu si in loc


vratosil spdseste-me, c inva-

c-taire

www.dacoromanica.ro

dereTta ta

215

PSALM LXX.

rtosare mie i fugire


mie [e]sti tu.
Dumnereula mieu

4.

Deul mieu, izbdvste-me de manule


pacatosului si de manule l(gecalcatoriu-

lui si obiditorului.
5-

6.
munuiniei mele

Ca tu esti rebdare me
Doamne; Doamne upuvainta me
de tineretele mele.
in tine invratosaiu-me din sgaiu,
diin matele mariei mle
tu esti mie coperitoru ;

de tine chntare me purure.


* (lips.)

7-

Ca in* minune 1 fulu a multi si tu 2 agiutorulii

mieu vratosil
S se imple

8.

Se impld-se

minuine 2 toa

www.dacoromanica.ro

dMWFiI
p
tATMCgc fin4Vii;
/HY*.

ei"

CErrh Kit if intiihriktoCAt

with

whim-I-nee Vvit

I ClitA if141Tr10,10
torn
AK-1911111afilitti Tn plai
1

CrIsrrtinift

.6511

brit'

6i4/A

irrnmi-rill Afril

burn fictIpipAtmEni

rTrii

tl E 41-Eiff litTrIOLLLA 14/4A E i:_5rihto


11/V-4:MAlifitibilffitt;)14TkAl
px
rnerLp finnVelconip

hurritittetrgittmeipemink fx%-'
Pt

, ii-ThigA41-ihriatOrraifW
oinevrnoAivromilrAh
ffibTri

6411A rkc

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

0,110

0,go.

ixt4r

>14

Nx040"1

14"
,44*1:110."

S
4)('
0,0\ zsAl

11041044. .,%v'
40N444

9'

44:1

04.40

PSALM LXX.

216

rostul mieu laudd, de se


cantu slaveei tale in toata di mare frumset, ta.

9. Nu me lephda in vreme de ha- Nu lepUda mine in


tranete ; cndu nu poate
vratute me nu me lasa.
1o. Ca &sere dtacii miei mie,

nu rasa mine.

si veghietori sufletului
mieu sfatuire depreU-

na,
1.

dacandu : Peul ldsa-

Dumnezeu lasatu elu

t-au elu, goniti i pri-

ndeti elu, ca nu e izbavitoru lui.


2.

peul mieu
nu te va* delunga de mine
peul mieu in agiutorulu

Dumnezeu mieu
* (lips.)
Dumnezeulu mie aju..

mieu socotste.
1 3.

Se recs-

www.dacoromanica.ro

SA se ralcdsc5.

217

PSALM LXX.

sca-sc si piare cei ce cleve-

st7 piara ce clev..

tescu sufletul mieu,


se invscA-se in recire si
in rusine cei* ce ceru reu

sa se imbract in Kce

* (lips )

mie.
14.

E eu purure upuvailu
in tine, si adaugu in toat lauda ta.
Rostul

I5.

rnieu spune dereptate ta,


si in toate dile spAseniia
ta; c nu cunoscuiu 1 crtu-

In toata zi

larul.
Intru In tarlia

6.

intru vrkute
Dornnului; Doamne pomenescu
dereptate 2 urul tire

Dumnezeula M. CC

inveti-m
spuiu auricle

7.

Deulti mieu ce inv4A-me


de tireretle mele, si
pa'n5 acmu spuniu minu-

canuscuiu 2 dereitate 3 pona

www.dacoromanica.ro

,_.

Ims41T13)4/,,,Si)

W W41.11

idi(m)343.

tt 3i-I
rrtx,P*
,
031W

a LI!

1":1)(

931((bilV13 Parlig.,W4

oxylireityvim)pinu.+
tiny
41-1,iosvvviu.of

ofo Ur)

yailtsfuruati.)94)%ticlivp,w
fr1 943.11.V011.1.11-14 4,0111.1.13nVti

tin

vis 14
.361'

ze-

XIIIIIIA104..X.S.X14X

Junri''"4,Pvv 4314-N1(6x
vtl witi rW01.1 u ,3012
e3 OnnVill "PIIIAPIA
01F. 3.1.W1W4 3SAett7;b1rPizit
tiurwtwov.T.implfruzi9

ItAgioNApJAuvvs,Alyfrwou

www.dacoromanica.ro

218

tA r AM ,liltirphillb*A41-%

rtypn ttEll
rtnevirim Irate I
.31.11.0141-rimif
4AM (16,

AQA+

fl4SONCnIrdigetiip toriliC
.411 MITTY-AiltAim-1-6%E
9 w3

1-t,f

6_14:1114.eir

Bp gar Yin ern-A, La tibll In TA

irtir146 Ih 'hnife)Cve, h

11

rrTXMi4 ft.111t(d

t4 cri
eicATITHOPE

111.41P

'if4f)

441'Ziocti

ielt/gri

nlylw

ii/TrtY'

litn 9 Or +KM 044714 .LIAM

%%In 4410

Ii+Vvrth,krin niA42:riv

IA

Y chi,* I I

A
TANiCnr EM

4417-k-rn-k.

E7t

ill 11,1Crt Imp C Calm

ti

irk...Aviv Ile Lump 4fPladi +C(61(1

ettx
immww
g,
ftoisevis

./

Gni

trr ,VVAL I VI4

www.dacoromanica.ro

PSALM IAX.

218

nilel tale,
8.

I 9.

si pdrd im' bdtrinete si mntuire.


peul2 mieu nu lasa mere
Ora' voin spure braOla tu
gintului a tot ce vire;
vrdtute ta
i derepta-

rudeei

toata ce vine

tdrita ta

te ta peu pand sus, ce fa-

Doamue

p'tu-mi-ai mdrire. peu, cire

Doamne

e ca tire?
20.

si nuitorila Zeului

cine

ivitu-mii-ai mie

Cdte ivitu-mi-ai scrbi multe .si 1ntorsu invisu-mi, si


de farfundul pmntuliii scosu-mei.

inmulti-

2I

t-ai spre mere mdrire ta,


si intorsesi ma.'ng6ia7

tu-mi, si de farefundu1 minuinile 2 Veului

www.dacoromanica.ro

multe j rae

219

PSALM LXX, LXXI.

rele pamntului rutesia

lard r5.dic..

radicasi-me.
22.

Ca eu ispovedescu-me tie in oameri


Doamne, intrul vasele cantarilora ddevarul tau

Doamne

Peu ; cantu tie in ceteri

sfntului Israilfi .

sfantul lui Israilu.


Bucurd-se u-

23.

24In tooth' zi

* (lips.)

stnele mele, cdndu cantu


tie si sufletula mieu
ce a[i] izbavitu.
Si Inca
lim'ba me in toate dile invata-se dereptatiei tale,
candu recescu-se si rusircle-se cei* ce ceru reu mie.

LXXI. In capti cntare de Solomon,


prorocindu a lui Hristos inpara1 intro

www.dacoromanica.ro

.21
d Ag 11111M *Is FITMC/i
0,3?).1-UVAILLIttAile s IC %i

c rmi
654

Aktirrtro

ce )ilfraits

c;
'

bAC E

ft

HUM

flA 0 a' klyi?" Scghd cCir

.,

-74t
4-5r6i7; jriairnYilic.*
fig'
c +in ii;$
fien'h gyicktrac g r
r

cmttuttnotent

fa

Lil

ir+Afri-orm.AA4

diltizgvhis rim in, III

ril

AITE.AM4-4..ettriairc.6 ft/44%6A
irk C fi,i7C5111

rn ghilig-miA (

IC% typan.1 f ct 0(6-al 1-13

Itt.51C

nun

fi if 1E9 IC, VA4146


-a

If

iITA

34C411.1114"rAtif ,41fiCOA0frt 0 7

ri :Vat?) X A A."/"-C. 4.11 gut I.

www.dacoromanica.ro

C420
va /

.. .. / I",
1 Rug rurstisiAdiAtiVtidsAIA ,
Igo -rii teet rit"-triikA )ri.ril

,#11L'Keli , W HAI/U(1Th hrE

m.1 cf Ns 'A ril-A rdi:M it *hp A

c flillthel I CSAN% f p riAoldekir nal

4:rtbi6mmoCire 7 tatim Mil I fc


Aeodh.V11114VUIDObilps ,
tiii$4(

gin4

cmicabif Vtinkt I A tc:am

0) tt4o pie ill IIA41,fiti9Vit6f fitifrA


EVE Jig tO,i,EitA4/111101/141/0

CjAMfetiA43ek,Lillit fel-1%CA'
CICTItifiliNifeff

k n1Vi4CA

6N_

iseilairitittyx . uttiA2CielrAll E.

iol Oi:f iiA 6 , Ill 14 Alan 1111,4,EA )('


..

/AU tt ttrii rnish Iv ti rank .6 g


I,

le tt tut tan ttitnAo-Ac sr f K.JCIVit

www.dacoromanica.ro

220

PSALM MOM

tie ai kiemare limbilorli. 71.


2.

Deu, giudetu1 tau lu inpa-

Doamne

rat d i dereptate
ta fiiului .1u imparat;
se giudece oameri1oril. ti

3.

4.

in dereptate si miseilorn tai in giudetil.


Se preirnesca codrii pacele
si rnuntii.
Dereptate se giudece miselloril
oamerilor, si se spas&
scd fii meserilorii; plec5.

si muintii Zn dereptate
spgsescii fii
plddi

clevetnicul,
5.

si 1uculaste

cu soarele, si ainte de lur gintulti de gintu.


6.

ma

de rudd.

spre

Mnei

De-

stinge-va ca ploa spre basca

www.dacoromanica.ro

221

PSALM LXXI.

si ca picatura ce pica
im pamantu.
7.

Lucl-va

in dilele lui dereptate


si multe pac[e] para lua-se-va
lura.

Si biruzafte dein mare

paid in mare

8.

sfrafitulii a totii.

9.
Fir(inii lingii.

Si vludui-va de la mare
para.' la mare, si de la riure
pail in cumplitulti a tot.
Intr-ansulii cadti Eftio-

pii si draci lui trd liingu.

inparatii Tarsisu[lu]i

I 0.
Araviei ,ci Sava

darure aducd.

si ostrovele darure aducu, inparatii1 Araviei


darure aducu.
I I.
Si inki-

ra-se lui toti inparatii


pamantului, toate
limbile lucrde lui.

lucraft

I 2.
I inrdratiei

www.dacoromanica.ro

Ca

22
f

nwAnnic worptienn lc q.
/WA rt grX Alfilit i4
4/0 tl At AiA klt4/) IN n MATIE

-444

ft 'Waal 11

Ibr/ILA WC( A

_At?

A XI A URI liArt1 WitAA414

'

11%/PAA4.tiiiili . tilnhgetAch pi
T1

%VI+. withumn rn VAILA -1V0


I

-s,

+tiTTir tIC nib ICAMr11.0

rItt .ufahr;itimatif 4401 A ft


iltie",_,f,

pkpi-s-rtAdt r(C tat


I

111t1C-1t [Tip IS f A ,,h

rf

oceiv

cr, 4n-9ilAtfrt i Ad Ala. A,


;brit
2,61fitry; ui 14:1S1i
I, gm, AYrtt 11101

tykitig',rtTrafiA)rn imam(
If
A7l4riAIMrlf

www.dacoromanica.ro

222
.;EY TA'S II TrA NAM-I tit A VA 13
eT

tt

r Ade

inlimeccptC7

kitio rnell ts

ichli

At

/li 11111142c- Lli KAM C (p K.:1u FA

/
gorfAximt-Atecedt140pii.
entitg, bIde
tic", !di ricri%

Fri rt'sw% BR excivit rninclacrk


1.11/11,1/1
tm

III rim um .1114-4

C AE A S14-44- t-iw

IX1144141

MattiCA rx ApA g
Law )11-Act So'p hp.tem.

Li.11412).ACE

n2Cp.rdi a+firma ITTE.5 44e


r
L11
fi
IA
Stip
'
rn 6 LiiA 0 4.,A4 ri a-km*1nm VI
11.
Irisfinc;0691440 ,4,4417jelc
et

(Alt 1-OCC EIVirb-Hr A

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXI

222

izbavit-ai rniselul

de tare, si meserul cui


nu e agiutoriu.

nu era

Miluiaste

I 3.

miselul si meserul, si
sufletul meserilor

qi neavutiai2

sufletele

spsste.

De reu si nederepta-

1 4.

te izbAvi sufletul lorfi,

si cinstit nurnele lui in'tr-Ansi.


1 5.

Si viu va fi,
si da-se-va lui de a[u]rul Aravieei i ruga-se-vorir de elu
in toaa zi
purure; in toate dile
blagoslovira. elu.

I 6.

Si va fi Invrtoare im pAmantu
in vraivul codrilor; rnai sui-se de Livanul sernanta lui,

www.dacoromanica.ro

invrtoptil

223

PSALM LXXI, LXXII.

si influri-vord din cetate ca iarba pairnantului.


blag.. In v6cil
* (lips ) mainte
soare lacui-va

I 7.

Si va fi numele lui in vecu blagoslovitil, si* ainte de


soarele lucuaste numele
lui; si blagosloviascu-se de elu
toate genunkile pa'rna.ntului, toate lirnbile
fericiacje elu.

Blagoslovi

18.

1 9.

fi inpld-sc-va

Blagoslovitu
Durnneeleul lu Israilii, ce face ciudele
singuru,

Si blagoslovit nume-

le slaveei lui in vecu si in


vcu de vcu, imple-se-va de slava lui tot pa'mntul ; fi-va, fi-va.

LXXII. Slay. Cumplira-sfa cantarile

www.dacoromanica.ro

cr,s
L111-14:4Alqi tiOffi ii61-111E 'TA
e tx-4 ad WA II %AV% tinVal )6.7t

/
ft
fi VIAieWArritIM ir
I(t1firwk, 11Th ZprirtITI E m

IO4I EAEAkic0 frAil f 11 YMCA e


A Veti

LI1 (I

rn ling?'

WAS /NC win cmi'AIC


f
rh
ti VIA cilAt n4. Tile Atne Ali VIVI f

frtil,,5Ei Ak'S grZgPf M h


, -1C Alta MA E
(10.111:1Cd-Ah
C i'ti

111.1-1WATI PIKAA

Al CAA gettAY114..liirkWYLliii.fg wilc)refiri KI14

I Tr;

4:A4

nATr

CC SAMCAAKAAyli monn.MI

timx

e- CA 4
f3a1 A rif riaAlcrlirvVott nAi
cf,t1 g4,414134

www.dacoromanica.ro

`2,24-

AI/jib lik , fii-OAkArtif Wirg/..


ei-strf tr2C/tikArhACA+.I e, di ....firEveryr)bAlf,51iitOreCtik
6 t pEnffn 4 op icor. 4..
n gAit p

itiviittcd rum"! IFitvrtrp %bit


icA'r fan trio Alp tivi otcYti iticill
/
-rr irtinillid Cll. ritei Ord A4641
/ 1

MEAE

b trqui.iitittdCupEllifik

4E171 IIM *MCA4 En SAC lam LW(

-/

Aid mprkg nitW 2re ICrktiOrfil

--.

6.H.lcrAde*MOAdnirtvAo . ul fi
.., /
..,
---' /
,' V

.4-. Ed 'hut a W.41 i4o1 A IA fiteit o .


.
1 -,
it:MVcil iiii(LI A m Ed tiAck/e

ktor

Am
i Ede iritIV
(ThturnYviaii rigrr_l
O

rip cit-m ficgdsidt fit ...6 I. i inuTA


--ii Asiftee la an d X-1.#11 , n %dr%

www.dacoromanica.ro

294

PSALM LXX11.

lui Daviclq, fiiulu lu Eseiu cnteculti


lui Asafu. 72.
1.

Catu e dulce peul lui Israilil


dereptiloth cu inerna!

2.

E mie cu niskit nu radicare-se pioarele, cu niskitu nu varsdra-se urmele


mele.

3.

Ca revniiu spre Faralegile, lume pdcatosilora vadandu.

4.

Ca. nu e rddicare in rnoarte lor, si


invratosare in ranele lor.

5.

in muncile oamerilorti nu
santu, si cu oarnerii nu
preirnescu rane.

6.

Derept acia tiru ei trufa, para.'

tinural ei
15

www.dacoromanica.ro

PSALM MU.

225

in curnplitU; investire-se

in sfraiitei
Si necunl(iia Sa.

cu nedereptate si en necuratenia sa.


7.

Esi-va ca din grasu nedereptate lor;


trecura in inboste inremiei.

8.
In JilIlinie

Cugetara si graira in reu, nedereptate


in susil grair.

9.
ii limbiloril trecu

Pusera

spre ceriu rostula sat',


si limba loru trecu pre pamantu.

o.

I 1.

Derept aa intorcu-sia oamerii miei ineoace, si dile implu afl-se intr-ansi.


Si diserd :

cum stiu peulii, se iaste inte-

Dumnezeu

lepciure in Susului.
I 2.

www.dacoromanica.ro

Cesti paca-

fate rtutitht Mk) 4. BE Er

cx

icirrif,66,1trimATrt at to cktiC
is riiiirt:A.CA .611 ti1141 ec"AAR

mria

E run st_nrEn_o

nip t miCriakliroc rrirk.f.sc


mif
icKtt f mAr

nit

rifort,f..cri)C4ttsitit pErITTIA-Ttrt

ktwriaiZrJ nYc9
/
1

c nocuptaceciecrt174kcItyr,
'

.44 '

ca IA Ali VA Me hTTIFELOChr wit

MtkptTh
4:0

b.tpchrrtA-614olid

von
e

07AI/14w VII mil ;1"-.4Zic4

al .44_5 pt

t itZM ClAVA1461

cf 4..ttinritHille4.111115 nett%
ICerip W:511 741k
-7

A I ri me%

te

ASIC

ETTI4111

YrE

www.dacoromanica.ro

la

"%s

From ti.t4.4%)(1.tri p114.8 icier,


-

it itA errh. VOrr114 h.ctiti tor


/

ii% .L11 tie...grim, ..11,:rtit) fluid l'ir


--,

.iiltp en iliAttWIA4AA-rir, pi 11

. . . 1

AAOriPit is two fievilttiWkii)(Af


MEM taitit2e1-0 0vi:TCCI7v4:-tiwilL

AITIEStiM *Lan SgArt-tiVrtili'


ileftfif eh. t AA lk 0 rkllA

i/

it tislat fa

t iiilabAliaA *VC TI1X1Ttnittrn


..1.1:iliod

is-Al,C Vi;misikaTiVri
-,
/

ii I. ammo-mild X tc %it...Wit At
atV: A16-4 W10,064111
+..riTTIF t Mit

atillt

tit111h f rbliOtOJA
. tifi-0-44
4:4 C A ra Ca 6iCAI 01 L15
-,

401 Li CArk1/41tifZivAttit4AA0

I/

1,14,,Whilics" t ri Ttl N:sti rh M b 03 cri

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXII.

226

tosi ce inmultird in vcu,


tinura bogdtie depreu-

fi ce

na.
3.

In desertu
Si
dereptai inrelna me si
lau in nevinovati manule
:

i raui

mele.
I 4.

Si fuiu bdtut in toate qile, si oblicitorul


mieu demrta.

bAtutti toata zi

Se graiiu :

5.

spui asa, cestu gintu


fiulor tai cui me vatui-

ccstui /aired
ti eu inenui sfatuthe.

iu.
6.

i mi paru ca intelesu, adecd munci laste

i inparu
muinctt

intre mine,
I 7.

Ora volu intra


in fsatul peului, si volu

in satula lu Dumnezeu

intelCge in mai mica lor.

8. E insa dereptu garnthosi-

www.dacoromanica.ro

inplliciune lor

PSALM Mali

227

re lora pus-ai lora reu, lep5.datu-i-ai candu marira-se.

19. Cuma fur im pustinitu de naprasna? Cumplira-se i perira derep'tu


faralge sa.
2 o.

2 I.

Ca visul sculatului: Doamne in ce'alte


ta fata lui rusireqi.
Ca incinse-se inrema me si
zo-aul mien skimbd-se.

Si eu

22.

rusiratil si nu intelisu,

derdpt& a m6

23.

vita fulu la tire


si eu purure cu tine.

24.

Tirut-ai maim derpta


me, si cu svfetula
t deresu-rne-i, si cu sla-

www.dacoromanica.ro

27

eitiopknycm-t4tykdisyAtnii:

6.4noaAtitvisoxywhoutruf
tfo1mit4eireth.+A4 nVe rn +IA
ru'llnp At 149. tclirnein
Hrt ti
/
/
1

frututiinertirivderirniy

91 riATkiptica. ICASiiC2414(
A A TilYA)Cit * 67104:ti-UTTIA

Iail tad
IVIttriltiKef 4d
TT'S-4 AitA A od

CrrIsh-M

ft

CcHsis-vgla *Lilt-R*7

aTiu ticloirn At, ni.141-1)(*.t9C4i4


,

DIX, IS tl ITI11114CY16 A A MHO'

ilitiCe-triorf4fitykrartrie

ILL

1.

Insfrmiiitmlbctamprtn' tuA
/vi-e ..111 tuilas44-TriVnit
M gord7 cx;iii1. taiticKcitA
331.111-1J1,Wi41)01,1sitp0VtUJ' v41

3.1J)VX391/0V1-1,00AU'lii.V4Ai

www.dacoromanica.ro

22

sihrytti'Autuilimit.-iticire
fti 1E, 10 , ui timAftibif vrtilic
'if fi91104,m n sms ran )C, rtE

pti4TAAAMELLInnVirtlicta
...570-srfu/ t Milk ArtirM111 li II A

00 mit A4 f,5 1,1 4. a vk ICI: 44.4k

--44ft-,Icli1eci4:A4nAd-T-roc

ca ern firtEnreenr, nom? Egli


mA il molt tOrefiTt`'ItiflyEAA
- ..
.
-Metro EMIECIA4cAtillelcV
,..,51;11X It Writti 6 TrIE . li nV
.--,
riiiKi n If its/ PiX-.0 i; Wa5,121-CtiLyt
1

nu

ei C n )atirrn 0 AlTI EA Ai

ilk/ E A 1 111 AM 0
, z+.
" --.7% , '''

4. 0 pi 11...M 4

i ill C I t...1 ti I AICA

: ----41-illi
.
rAt nt)C144EAX10:f A4 It
I

/
417

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXIL ixxnr.

228

va preimisi-mia.

priirnii

mine.

Ce este

25.

in ceriu, si mai de tine


ce vruiu im prnantu ?
Pe-

2 6.

27.

ri inrema me si pelita me,


Deu inremiei mele i parte me peu in vecu.
C ce se impartu
de tine pieru; potrebit-ai tot ce curvste dela

Dirmne:en ininiiej

de

tine.
2 8.

E mie se me lepescu
Deului bine este, se puniu spre Domnul upuvAinta

me; se spuniu toate laudele tale, in usile fieei Sionului.

LXXIII. inte1epaine lu Asafu.

www.dacoromanica.ro

73.

tine.

229

PSA LM LXX

1.

Derepce peul inpinsesi-nd Pana in cumplit? mdnie-se

urgia ta spre oile pasuriei tale?


2.

Pomn6ste

adunatul tau ce ai aflatu diintaiu; izbavit-ai


fuste dostoinicila ta, codrul Sionului acest ce*

de fute
* (lips.)

intr.:Ansa sdlasuit-ai
3.

ate hilleni
cc

laudara-se nu
uninthe tine

4.

Rddica rnanule tale


spre trufa lortl In curniiplit; cdte ldnucoti dracul de sfanta ta,
si lu-

dare-se ce nunavidirdl
tine pre mijlocil de A.rbatoare2 ta. Pusera sernnele

1 nunavididira 2 sarbotoare

www.dacoromanica.ro

4-

e 66

AO

ts Tans
tinnunoitA0391LuJi
,

0/.40,3111%14 mill 11*-1)-0/44/

(WA() xiTicitilvi4030u7,1,vi
,
ip VV1.11141 I )1-t14.144,wou

vv#Ykiv3u)pritnjulauxv
4141burTAAA

V419,11,4,3

I-1

A* 01111114 Viti V11134 VAL OM


1,13 1.1?1 1/mA Ili( <
"41
31.4atiTiLy
niqlvv.mni uz/tiA v

3v)044. rvvin

gionillitybp

Irw,vitr

fou

... Jovy+xitul3 xl 931

1,Nt1 1411V31111S1

44/Hui

lik.St 3 ILL+ V In_ V/ In vvi i


3,0v-14

33 946-1-11143)44-1
OvN41-4

111- 314)f

es
gi

11-1

ld

Lit v

414

j(

14,

rig13-fikls
/141,40:73/4G

www.dacoromanica.ro

50
C

AM CT k/A4
lk

Et2(4. Mt EA 'kg f,

CA4.6.111-111p twiss,C)ifilr
2,/
firitelfr IA

OM HIC; I

'

cy

CIt?nTnP%LLt11ACA,I

hf nrefrikt frrn via m 6 Zoki


ILI tuil-to lvAtiKAk CnAdtr40
(-3 le A np tic& *Alvispf at wit
Ci tim

tinin

..4.A4

%MIA
X is It

liViS4CA)211TTIlirf,,Stit Ef
,r.-

MITI? )(411-1-1EMA/i4 , y f(ttin Vito

npf6 rrPh std-iiilnittfifilr


OM hine ARM

Se4

ThOdfl/tEr5 f 0 rA0p4,6frphAi-li

war.4. illtiCit214t1I4CAOfekriV0

7190

)rt ri

www.dacoromanica.ro

Algrner 0

PSALM LXXIII.

230

sale semne,

nu intelese-

5.

ra,

ca in eit preasupr.

Ca in du[m]brava de lemnul cu
securi,
6.

talara ui1e lui


depreura cu taetoar
si cu 6ocanulfi. sparsere-o.

7.

8.

Aprinsera cu focu
sfentir ta, im parnantu, spiircar fsatul0
numelui tau.
piserd inntru incrna sa, gintul lor
depreund: Veriti si cuntirim6' toate sarbatorile peului de parnantu.

9.

Si smnele lora nu
vadum, nu e cdtre ace proro-

I cuntiromil

www.dacoromanica.ro

satzdu

sa rudel lord

sarb.. lu Dumne:eu
dein parn. .

231

PSALM LXXIII.

i noi nu cunoaste dupa ace.


Pand candu pet.'
input dracula, desfaima protivniculii numele tau pana in cumplit.
Derepce intorci mara
CU,

Doamne

10.

defaimft

in sfnifilii.
I.

ta si derpta ta de mijloc de sarul tau pan in


cumplit?
E Dwnnez,eu

12.

* (lips.)

13

invratqat-ai
ta mard

E peul inparatul
nostru ainte de vcu
fce spasenie pre* mijlocil
de parnantu.
Tu invratosasi ca vratute

ta maire, tu franses
capetele zrneiloril intr-aPa.
14.

Tu strunCurasi

www.dacoromanica.ro

A413160-1,1CAVN-woutirrIXAt

Witu )(.1561w1.3ilta

v qv,si
v#,14!Iwo'? op u.a. vmv m vx Rwl

tuAlli.

u1.3vaW =buil% 4461/ VUWITIS

pl wirmii Liu tisiwto." v

WI ti

414111
141.1tv
s.,,
z ,
fla.
yi V 4to 2 11.170 USIA. Si +LW

.<,1LIAVAL1149519:r.t.....4v1.1.VVX)1

.A314.NALuittit4dta,
..1..spovwwwldukii,w)(91_44

luilsooui_txtuvriswq.u14
luixamdcpbsivrrinymout
3PuvWtat Riad' 0# IMMO%
L.I

1 111311VA

gc.,Cv2inv)Wo 141=44
if um

jui3119ur

Lifp)34

www.dacoromanica.ro

tritnoftb<440rAi(pt ceyATrA
/r

AlAr/Wb MCA If(C.S Amy it/to


cnsdcligi4
tv-rnticiriti
/

mir

A&GOVI

rnrri4 FIFICEICA

1101

1120 reit Ai eirnAMYAKK I

ri-rrl ;re
Air EA

tu rtAITIMKOinfil(

Wile,
fkmi
Tn;rfrtilLiftularg

+ryA4CtilliMnht/ lin-TrucAys

RA, A tial arm

girmqg

-iLitnni nem-km*1.r Al
c TrApil A IV irAh. i:Mr1V11111 ,
.,
7
'1,14)AYE-1 Ili NU A Mt d ti
#111,110iptilitrit _41tirrifd rig%

iktIXAMAT Ilk
?,r

rt/yriftliil

ii+iirmarcx+AtTroc-it

www.dacoromanica.ro

PSALM LXICIIL

5.

capula zmeului, dat-a


i elu mancare oamerilor
de [E]tiopi.
Tu sparsesi
fantana i izvoare, tu secasi raurele Etamului.

16. A ta e dua si a ta e noapte,


tu sfra[si]t-ai zorile si soarele.

Tu fecesi toate

1 7.

frurnsetile parnantului,

vara si primavara tu fecesi-le.


8.

19.

Pomnste acesta; dracula Imput


Domnului, i oamerii
farh minte interitar numele tau.

Nu pridadi fierilor sufletu ce

www.dacoromanica.ro

232

anta'n

233

PSALM LXXIII.

ispovedeste-se tie, sufletuld meserilor tali nu


ul'ta para in curnplitil.

in sfra,ril u.

20.

Cauta spre disa ta, c


inplura-se intunecatii
parnantului case nederpte.

nu se toarne

Invie Doamne

2 I.

2 2.

Se nu toarne
srnritti si rusinath,
miselulu si rnserulti
ldudare numele tau.
invie peu, griudecd para ta;
pornneste inputare

ta ce e de la faraderninte in toate dile.

gtramente

in toat zi.
2

[Nu] ulti-

3.

ta glasul rugatoriloril
tai, trufa ce nu te navidia sul

purure.

www.dacoromanica.ro

.Corcf,ese

nnorn
brkrAnq,rs4:w.YmtlAtvVk
irrOlAbituCE

drirrikC lit Ott CAVA s If Ili


n Ailici*Tn)(rt

watt ti

TtikAirkfirnormaitatctit
iyErkl-VCE

ettlaneartie

CA4 ikp Kitimat-v(1a

rtAir

44 Hui EAKI14111-1M+CEp

Ark O ifgeep/t1%TnhJ1r.
f-Ortfr t

if qs fl choiA

nomvknikstitivt-trofruXpik

Ti7viiiiiTiAA4irkrifrthitt
nip tkriknoirak..stA of% ik
TrAVA
rn a rine!
-sr% ,TrV

n)grtri --#

www.dacoromanica.ro

nj

"

ek/

t
44A bEtif
nricifibtirdeA 24-1Ag A

)Adf Ohr,-.4
141lo
c n e firkwribit ifin -e. 4 4,5E15

tiff notiVireMorrlykilri .
in tatii.E441 AAKK VAAEA I
*via; ncgliVx4rn Ail%
M 14 ttYti WKAI Tn qtr. IV%

ttiValflik-notacii40 TrfAtte
L

hr. if( n m Auf ti

toprtivir

mo I-tura/whet rnkitkuitt
iro4n-usiticcne rtIrtcx1 areiZ ly 11101 lirailTIA %ft IIAYft
._.5

"

riatio ftw/y I I c "%Alf

,t4;a_itrocviuityuc4e ELIA I 03

d 'With HMCo' qiiyill'Ap I


144.4 X

CIL ICad

ft ICA taro C vc.

0,24114Air;i4ln , fun fflut

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXIV.

234

LXXIV. Slay. De neputreditul lui


Asaf6 cantare. 74.
2.

3.

Ispovedimu-nd tie peu,


ispovedirnu-n tie,
si kiemarnu numele

tie Doamne

tau. Spuniu toate

Watt,.

minuinale tale'.

111(117.re

ta.

Ca-

ndu preimi-volu vreme,

e eu dereptati giudecu.
4. Topi-se pamantulii si
toti ce viu spr-insu; eu
invratosau stlpi lui.
5. pisil legrecalcatorilora: Nu fardle.guireti,
gresitorilor

eu
Sei nu bezacolutiasai

nu radicareti co6.

Nice rddicareti in susil cornuld vostru,

tku

www.dacoromanica.ro

Neci Indltarefi

235

PSALM LXXIV.

si nu gicereti Deului
nerdelreptate.
7.

c Dumnezeu

8.

* (lips.)

Ca nu diin esiri ne6 diin apuse, ni


diin pustinie codri,
ca. Deulu gudetil este;
cesta ce* smrste, e cesta radica.

Ca pahanilii

9.

jlifli de mest..

Ca scafa
in rnanule Domnului, vinu
nemestecatii inplure
de mestecaire. Plcn.
diIn csta in 6asta,

e ins drojdiile lui nu


vrasare-se; be-voril to-

nu se Varsara.

ti pacatosii pama.ntului.
E eu buc..

I o.

Eu bucuru-mia
in vcu, cantu Deului

icerctie

www.dacoromanica.ro

2.76-

w rim o rpm d t E51 of;Arti


rttrts rinui-rp, Isiowbr
tut tt ?tr.( ceri.f:Acrojcwiti
kirtiittiocoudre

iv (11_6-go rAh-iNuth Erre

tic mecie C et4*. d Iffy ( 7E1(1


litSb 14 I

gi litrbleafik

+APS tiOrtiMiYAYLL

tI

rtemetTrtitcotTrub.,+niordi
thrAft Tee it'Atiart

6:114:11kerli4tri4C

CAS
,

t C 'I-6 peac.6'14Aferout-t),

Bp MC Ade C ,t,S7-rt

finsIVITTI011iliATIM44111

liTEIXACIA Agislrlf 2C:veVi


/
,
+.1i tcX *IC% rUirl 0101 klAyft

www.dacoromanica.ro

2s6

AVakcIIII . uutrn 6 Arufg rd


id HEM WM clATTI 0111/1Aal

tk

40ts1fit1C,1111141111%1flKSCt
_

1 CGdM.Y/1136fc ft-SU-IVA ICH -4--

,/
:3c

ro

ii- ikii irl tICX411A sA CA t6

AA
amorf4frATtlierhAiifirKi.
1.6$1'in )(4,1-1111 f 2110 yv7i). C tow.

iiiii+.-mexceilkmAiirtiv
fr-iME/AE Ain% altia: tiny or ra
Ao1i5(10". ,attieli"AmiAitXtt,

4:06tik. A---Iiitpt %luta/oil./ -f


,
, i
rrYTTII All I CIA gii I, C I CX101- PI

A-03 Mi La tie (Jiro/to

AN'isiti

f41,5 11 TTI YA4 rtri711rIATr1 X-

_tyi*-- nniiii_eii&ftialgil ITI V


(dr)qeArgibet moil 0-1 rtetit e

www.dacoromanica.ro

236

PSALM LXXIV, LXXV.

lu Iacova.

i toate co-

r.

arnele pdcatosilora
frdngu, si rddicd-se
cornulg dereptului,

cornului

LXXV. Cantecula lu Asafa cantare


2.

cAtre Asiriu. 75.


Stiutu intru Iudei peu,
si intru Israil maire numele lui.

Fu intru pac[e]
locul lui, si viiata lui

3.

in Sionii.
4.

5.

Acie frdnse vrtute arcului, scut si


arme si rdzboiu/.
Lumi-

ndi tu minuinatu
diin Odure de vecu,
tu-

6.

rburar-se toti neinte1 rozboiu

www.dacoromanica.ro

237

PSALM LXXV.

leptii cu inrema. Adurmira sornnulia su si nu aflara nemica toti barbati bogatiei cu mdnule
sale.
De zalnyenia ta

7.

De zaprtitul
tau Deulil lu Iacov, adurmitara incalecandu cai.

Tu infricosatu

Tu fricosil

8.

9.

esti, si cine inprotivh sta-t-va de atunce


mania ta?
Din ceriu audit
fapt-ai giudetu, pam5.-

ntula spamanta-se si
tacu,
10.

candu invie-va

in giudetiu Deulti se spasesdi totii blncJii

www.dacoromanica.ro

23 7
Ai niftr4 foo;:p tituk

,114W+A

p Irk CCIAA tWitkC

'fitigArt

4.)(fivin

Molt if byvtue

iftiV011"121VEritiKMItierAi
1

CAA(

a ightlifir+9

cilfrecknirtr raturro
,

4 ....IP

-ei

SI% 111
Tr
ILA 4) r AI CU 4 A
ikr rimturrui prkiiLic Ae tok. 91041.114

1-tprOrfA ti
I4
,U1

I .--_-_-

V11.1 U

4Tri40 ntro c

A .ertilMitrig
gx,t-TALtIc

fTVAIOSVIii

AiEktifiVinileriiiliftil A opil
#A IT ITV* tOfyiflt *
ticroCithc riS.Mqviirrt skttalii
rn % I
IC Stydr+filif Vifil5)kiff
-?

4.J.ft

ratiEregi orAlxCi MIK

cit'CLCAT110/11
V.5 PI. S

WY)

%Al
AqttI3 111 J
1 14 W11" fi

071,
1414110V * VW; ;kV/101011W /V

4intYV

ZCg

)1,100-114

www.dacoromanica.ro

U nl% ult.' 14)rVani

1 ..3 Ts

X;ti

/
+-swim
TIT `stAKA9wr-pwA'A.;
41 3117,311 umsim.9Zirry MI
/ V3 3
I
031
3
pg., 49-A,.,3 a ty 11
.
fla Wain
,
..-... ,
sit m
wxygi4
1447v,i,Kip
tiv4ito 914
at vi
3,s- v:x trs-vi. o 3
',II/in 6 h
z.

VOI(ViViNflAiliS/U+WIT3131.
031H rif

4501/tqle )didy

it.
i

/14

.......!".

.
+3
till
W
yPs
14,liT,trifilvics))4
ill
vixvxuil.,,fiwibil tri,643q__,AL XU-114911W. IN
- Vrif
L. Wi

111-3V)

0,44171464

14V

C;(31
A.

i !,'

.4

1,14/Thnia 0 X

(1MS-1

Itta-

3)VVA3)C.)1.XW,31,1/1V-NI1j4
.1`.11,1

ir 4'--1.4

14

17711V.....),(11rvilLeillY/Al/Ta.I.W
I
V9
Li

W14.5A

www.dacoromanica.ro

143

PSALM LXXV, LXXVI.

233

parnantului.
r.
Ca cu-

getul omului ispovdi-se tie, si rarnasitele


cugetelor sarbde-ti.
I 2. Rugati-va si dati Dornnului

peului nostru; toti


ce seti inprekuruld lui
aducu darure fricos,
I 3.

ce a sufletele giudetilor,
mai fricos de inparatii
pamantului.

LXXVI. De Iditumil cantaire lu


Asaf. 76.
2.

Cu glasul mieu catra


Domnulii kiemu, cu glasul
mieu cdtra l7eul, si
audi-me.

3.

In di de gri-

www.dacoromanica.ro

ispovedi-ti-se cie
Bucurati-vn. si

Dumne:enlii nostru

239

PSALM LXXVI.

ja me I2eulii cerc,i1U,

cu mAnule mele noapte


intr-Ansu, si nu prilstitu fulu. Lep Ada-

-se se mangde-mi-se sufletul

s mi se mgingAe

mieu,
4.
sujletuln mieu.

5.

pomniu peul si
veselifu-me, c scrdbiu

si nu putu duhul rnieu.


Ainte apucard straja okii rniei, turburalu-rne si nu graiiu.
Cuge-

6.
zile dc Inti

7.
me scrdbia-ma

taiu dilele de ainte,


si anii de vcu pomeniu,
si invtaru-rne; noapte
cu inerna me glurnia-me,
si bdt-sia duhulg rnieu.

www.dacoromanica.ro

6ce,

wyij

TTIP31.4V,A

04

WX.41 ora3UIUs,Oi3ywVXW

tile Ill d

)C, rri 11 1.1

V Ph MU 111

a4X+X

313 Ifi.arri.W WW1 32

FILX

.;,4111U
101.0A

XI/

31,-5(11,414.,wou Fri Vi

up/ ,W rum Aleatitd)


ion
irtlx w A

1:it

y itt4 961 ity yikuilhAscsix


v
w
if

I/ex/LT'

attiVe4141(104X1411M1W04

MIWI4P;11)1V3V1.4011VAli

)(11.143w9W6Ipit
ow' 1,3Luy
IWO4y1-ifigie1im
I1IVWITJ

11114

wvvvr 3
iXInvvvViti4ENt.s
y

31VNIVX.?,(4,sliet,irliAwm

www.dacoromanica.ro

/ tut (Lti
60p L44 *1.04n Neu
riti 0 rAilliA riel.6X

farina-I Apt irrrisc214


riAturrt 4410E p

11/41C ABA

2i,

10m.rtirlicninitITFIX
/1,4 )(MUNI k MX:14)00:06r

--'

ArrIASACl/Iiii/IXAkeiCtia&
/
,
Cseeri)nf wsit4.44:0-1aiteteA
Cfp Ep +CA ult15ruilk.

ik44 X +-I Mao Ali

c -vr;%

riniA (Ye YAV

r 'Virg /1/1 f
..._

;:

nokiiiroMLI CrX6M2CAY3
If Tit nomertiiobini tri2C-urta
/4,4

Itkri(m71

uut4:13-91

ipiMI*1-MTpXATTICA11C'eX
/
I
EA ['EXAM Autl+NT 11

www.dacoromanica.ro

240

PSALM LXXVI.

8.

9.

10.

Doara in vecu inpinge Domnul,


si nu adauge dulce vrre rutese?
Sau par la curnplitii meserria sa va taia
cumpli cuvantu de nmu si nemu?
Doare uIta-va se miluiasca 1 Deul,

were iard.
in cumpl.
milost sa
sfrdfi CUV..

de rudti in ruta
s'a mil.. Dumne.5eu

sau tire-va in mania sa


meserere sa ?
I I.

*i cliti :
acmu incepuin, acesta
skimbare derpta Susului.
12. Pomenifu lucrul Domnului,
ca pomenilu d-inceputa
mirure2 ta.
*i invdr 3.
tu-me intru [to]ate lucru-

rele tale, si intru


i miluAsca 2 rnirurene ta
16

www.dacoromanica.ro

241

PSALM LXXVL

inceputele tale ca
alumi-me-voiuj.
b
Doamne in
ta. ce Dumnereu mere

ca Dumnezeulii nostru.

1 4-

peu, in sfantu

cal ta; cine e peu maire ca peulg nostru ?

15.

eti Dumnezeula

Tu esti peu ce faci ciudele,


spus-ai intre oamerii
tai vrtute ta.
I-

16.

zbavit-ai cu misita

cu brapda

ta oamerii tdi fii lu


Iacovil si a lui Iosifil.
Doamne

1 7.

Vaclure-te apele Peu, vdclure-te apele si spdmantare-se, turburara-se farafundurale.


Cu

1 8.

multe sunute de ape,


balas dedera nuorii ca
)

i clumi-me-voiu

www.dacoromanica.ro

241

er num Kra

n mEM
tokvi HMIS. IT) oriii*.etr)C
IcitAirk-Tra i
kM7
rIMSEK/1111143( rrt

rYs/InVe

itruf A-m-1Mb Gte


/
rt d re AT14.-111Tir

m I pseli

rcurkiihornitnerra .
/I

crssiiiTtanicYMtiallifir
Triia.kviErtviTIII,Ts 44 iittg"
rAll ife.A1

Rh., curl A.1,16416(114k


e-i

Verkgriff
/

Ala.

E ME dint/Amu-Ica-gums

riTrafici TnXecrroreArt
ticFnifilfXrie) xegtmicX
a,

A42CATrie

XITI Ely e Ant

rAA.6.writs-Vdritt If%

www.dacoromanica.ro

tkt
z

C IdIArkwn't A c TrAAC
,-

irra f Icy

If

ritALVAiorrlyetrACAOpkreAAF

4,1d0A-rnm..AVM1kiii*./5.11
/
if) xciiii i pf/ttut WA E MO i'm VA
ft)birle j?"91145Micilicitlin1pf

i
.,trTir la rim A 1i p ftktirisr#/
/6

p A y Tismi-Kri 'Tor.

ArAftrif FTIAM .thilIC *lid A

il f1A1

TrAAE.47A'rsiainirrif *Lail

,-,

eyrigitETTIAAttixocen
,-,
/

rinai,c1COCANKAOt1Ag
-1 1

Li

tirtirs

ovXmlis.

.4

HAAN:lime fell 1i 9 11111AAN,Ii


1
A

al fey'? cA
AY.4

CAA&

40'4-7

cit unto
ciL, cf, )17._

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXVI, LXXVII.

242

sagetele tale trecu;


19. Glasulii tunulelorg tale

trecurft.
tztnetel orii tale

in roata, lumincla
fulgerele tale toata
lume, rdica-se i tremurat fu parnantul.
20.

intru maire (cdrairi)caile tale, i carairile

tale in ape multe, si


urmele tale nu cunu-

nu se cunoscii.

scu-se.
21.

Scos-ai ca oile
oaminii tt cu mana lui Moysii si a* lui
Arronti.
EDEIRE XI.

LXXVII. Slava. intelepcTure lui


Asafu. 77.

www.dacoromanica.ro

* (lips.)

243

Auziti

PSALM LXXVIL

t. Audi-mei oaminii miei


lge me; plecati urkile voastre catr
cuvintele rostului
mieu.
2.

spulu mAes..

Deskidu in pricia rostula mieu, puniu mAestriile di-Inceput.

3.
i intelsemu-le

Cate audimu
si le intelesemii, si
pAranti nostrii spusera. noao.

Nu ascunse de
fii lorti in nemu al'tu,
spunindu laudele Domnului
si vrtute lui, si
minuine lui ce face.
5. Si rdic stire in Iacov,

4
in ruda alt'a.
puindii laudele
si cludele lui

www.dacoromanica.ro

2441
/lee,

,--1 /

"

it/4400AM
itgEir, y'Atti 9 MEI fAti ti or
II

TVI

i A 05.0/iCe ITI

tCqh_Trie lk

KIK flitiTHEM 00 CrliaAJC ti

ixittlIcitf;Xtik,nrn
-tifsecumx
tii)Cjimit t

riV

,A4tix rlY
6#4:1116

crrATTICAO 155 Jim h.

11111/14-111tfACCiMls

.uiti

/
0,
milt? shrill!! tit) Ltir fatlYCE

rat-MCI, tiYAit0C7E6E
iz

in Act It+

CrtYtt
1.11 ti

6YA/A0fh 1;1
ill IPYTIA E A)Cti

tit 11

mtittY eit-11AVril(tfrilf .
Llifid 110 111Chiplidi.1ZicitSca

www.dacoromanica.ro

VI

-7,-.

pAis
illtiAgkitAs(.a2C
f
I C'AMC q CErtltritH9-11A0
Ltipti . C 6111

oct-t IclicorttaiwTh
ill

ntimaArn

rrt en A tliX,

Lunt v0A'AICE tatiT


Krl(
a

krui a nAvtiff

cf,

Se of tiry ri Yin kirtili eta

ticril

our i(X.504

TA/

f CI

+limn ro'vkiiiticit lark'


i-ruXAp1E #.111YditiArna
rStit> ido<17,0 it ittiXlif too
r7115tifi5;i0rArr/ta Lii-ft
/trey rkAXft meg? Yflih t EA,-

At 6P/1
.,._.

it

tliti 0 rIllAdsh Zli tif

/
www.dacoromanica.ro

PSALM LXXVII.

244

si le& puse in Israilii;


cate cidse pardntilor

nostri, se le spunie fiilor


sai,
6.

c se cunoasca
gintu altu, fii ce nascu ;
si scoala-se i spuniu

rude alta fii ce-inascu.

spuiu-la

fiiloril sai.
7.

8.

Se punie spre
peul upuvainta sa.
Si nu incredinta cu Peul
duhul sau.

9.

I 0.

I.

Si nu vita fiifitele Zeu-

liii s zisele ha var

cere.

Fii lu Efrern se
intinda si se sag&
te cu arce, turnard-se
in di de rozboiu.
Nu ferira disa* peului, si in
lg lui nu \Turd se inmble.

Dumnezeu

i ultara. bine-

www.dacoromanica.ro

Se nu fii ea

pdrinfii lora. rude


re'

menioase. rude

re nu derise inema
sa. nu incredinp.
cu Dumneseu duhula
Nu pdzini
* (lips.)

PSALM LXXVII.

245

fapta lui si minuine


lui, ce ivi lord.
1

intre

2 .

pArintii lord ce fece


diud, in tra Eghypetului in caimpuld lui
Taneosd.

Deskise ma-

13.
qi

ire si trecu el, puse

trccu-i

apele ca foale.
duse-i

1 4.

Si duse

ei Cu nuoru in di, si toate noapte cu lumind


de focti.

h'5.

Deskise piatr in pustinie si ad5.-

pa el ca in arfundu

adApi4

multu.
16.

1 7.

Si scoase apd
diin piatr, si ;gos s[c]oase
ca riure ape.
Si adause-

www.dacoromanica.ro

+An-rn/A106-tatt-iiiimfiXiimi

Iii ii A 043-q .4-7KTO


4
,
I i1
r
nihp mar! no p k, if15f-tE

A)Z1-1,

italyK 4. ti it ft:ea (rinu


rriy,ivii ,,c., icrrn VA kMcn
f

MANG Li C it . 6 fultivii Cfnetit


I
rid( ul WET EIOC(11 nYce /

A'llfxf A CA 40 An I , tur16)c E

t A ic )(two rlif.,,5 n , Lawn;


irtuu no
/ A-half KNAXMilltilli
/
itarE4001CkyytillICtifinVac
/
-

nye 174 n XI nil itil_, _alp Wt.


n Tit t

AMthigh+x ne

iv&A urt)e r ill fin ceAl an%

6, Viciti A rfirk , itifilFgOALE

Wit ri:)Cp tint ,mniettrAilci-

www.dacoromanica.ro

245-

246

qaufi/t.tVistEr'rEtUAC !Vic
tiN 7
# matNiA 11.6 ECK CX/F-

itrit
1

1611/_PA,A,I*Cris. ougniCrur1
; -

//

A4 ti/tICAAE

_A

ciVk-ItMl`hti
/
ICA fitqAETI7 I/tofu/of,.

utnicnestirrtif%enfot V".
glitisticfpvh ets,,oApiniutTri
-7
/I
I /
,5 e rAt_ArEITI A MAC ilidt..nik

TI)CC,Trukii ICikentilliCE
nVATTIfikti,111COPCIIIAAnc

tiii-CfidAtiO: /r1A)(fiC661
Afl .60,1tefrirktiffIOAIT117

6-tt
CA

isOficiUrf 1,14.5.1011A

ainvititiAopliclidi
4.

4f
gb.

/MUM% IAA Or.511?) ATMs

www.dacoromanica.ro

PSALM ',XXVII.

246

rd si* Inca se gresascu


lui; maniard de susul in
fdr de apa.

* (lips.)

Si ispi-

i 8.

tira peul intru inemile sale, se cere mancare sufleteloru sale(

19. Si clevetir spre peul


si disera: doare poate
Deulfi a gheta masa irnii

spre

Dumnezeu

Dumnezen

gati

pustinie?
2 0.

Ca deskise
piatra, si corsera ape,
si izvoare inplure-se de
ape. Doare pane poate

da, sau se ghetada masa oamerilorii sai?


2I.

Derept aCa. aucl'i Domnulii

www.dacoromanica.ro

izvoarale

sa gat6sea mask

247

PSALM LXXVII.

si mdnie-se, si foc
incinse-se in Iacovii, si
manic sui spre Israilii.
Dere-

22.
lu Dum nezeu

2.3

pce nu credura peului,


niC upuvaira in spdsenia lui.
Si disc nuorilorti de sus,
si usile cerului deskise.

Si ploo lora
manna s manance si pane thin ceriu dede lorii.
25. Si pane ingerescu ma24.

nancd omul, rnancare

tremise lora pand la satulii.


26.

Rddica Austru

din ceriu, si aduse cu


vratute sa Liva.

sa oivega.

27.

Si

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

24g
FLA cilcrtp

r I tit ft WA ri offr(

in tA nal locA;i7purtAitiAtiei

rtAtspaclalf tti .iwiic 91


mw4:/ivoil..np*Airincno ICh-6 I
AzItiCfrA6/111. 1, UM itZ

nf fro

rAC/tepkoy-isemrpApenti .
tatiAtITAtilCAr fill Nat vierX

r Ah4,ApTcI giittilattlln
6E1, AvrrO ynhAopapcfp `k

'tort ruittroaftrnrito
SCIAAtliita
ut O.- Wrk AVX.
/

tricApEof-d61112attA0d2i W.H
44ILHIA,5IWAYMVtICIIPIA

tuuLIt eamorifiCtimAtiM

4,744

a-0

AAILLI.ItiAXI CA&
rack' I crk ..W.Hcnfrra

www.dacoromanica.ro

248

PSALM LXXVIL

ploa spr-ir0 ca pulbere pelite, ca arina maireei


pasard cu pene.

ca ndsipzilg

Si ca-

2 8.

Ord pre mijloca de


placul lora, i inpregiu2 9.

rul lora umbraru lui.


Si mancare i se saturard foarte, si de0deratula loru aduserd

imprejurd de sdlafele
lora.

si de pada loru aduse


lord.

lora.;
30.

i nu ferird-se de
jelania sa. Si Inca mancare in rostula loru,

3 1.

mania peului sui spr-ini, i ucise rnai mul-

ferir a.

polde/e lord.

ti lora, aleii lu Israila


Impiedica.
3 2.

si nu se

i spre toa-

www.dacoromanica.ro

la Dumneseu

si alesii

de

249

PSALM LXXVIL

te acste-gresira
lui rutese, si nu luara1 credinta ciudelorti

mui iaret

lui.
cumplith in

33.

i cumplird-se

in desertu dilele lor


si annii loria cu desertu.

34.

Candu ucide
ei, atunce cere elu,
si intoarce-se i ma-

neca care peulq.

ear& Dumnezeu.

Si pomenini CU Dum- 35.


nezeu ajutoriu

Au-

toriu lor este, si peul

de susti izbavitoriu lor


este.
36.

37.

Si lubird elu cu
rostul sau, si cu limba
sa rnintara lui.
Ine-

ma lorti nu era derpta

1 lui arA

www.dacoromanica.ro

,249

lin

1k1 TM V 0 WM Th.
r
Maid o rrne cc tursti )/tYpi
ificlree6EAd ph.
A'Oscil I
Mat .1.11111C3(MnAtirktt ,

tinGtfit

..r16 Mt:MI

A OpkW Yel ETE


cern2C; IcTkfrierOrt riej. e
Cis

;morn-lei? t
rnoilple tiummth

ti 1 cA I VAT'S-Mt 1,5 rei k- A tikAIS


moraZiTerni . Laii,56or,
P

*te )(eh

einic MU
p 111(AiICY
dolt m
iqYA1t44-wis
,
,
aMtifil4 rhp-bdtX ii 44-11
y

AnAt kr' X CIA.Megi;r1TA

www.dacoromanica.ro

2_50

irliancrktitICAis AritidiLscpi

rnrutafectl..oltistisAAxte

&flf'MAOCmItIk'.
it
whirb tcitTn EA eitaif h.
1-12Cift Adle f

AA X

Alf4trarl_30/ZeliE M11 s teCA


CA 401114 rt14.1-111;iti f-Tri OA'

grIAMIAKACA Liiiinonic,

/
ti IC vh.rf EAtitts/dtirriV";
I /
-7
Mr11+/Ii WitltStYrIalj tikiro
rk /ICE Ety iC%Trt

11 A.' Ai-44

dice gh143-0.- 11 2Ct TI It

diiallstilik CS -5(.4-ftinitis1
/4 in

4, SO Sol, Ail
f

rne pmegiginutticntwiti
out # m)(ivigi
fAgefr/u&

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXVII.

250

cdtr-ansulti, ni incredintare-se inn disa lui.


38.

Eri elu e milostivu si

at nusi4, nece

E elu

cura pacatele loril,


si nu sparge. Si inmultste se toarne mania

sa, si nu incinde toat mania sa.


39.

Si pomeni cd pelita sntu,


duhil imblndu si intorce-se.

De cate ori amalira ei in pustie, interitara elu, im pamantu fare de apa !


Si in41.
40-

toarsera-se si ispitird Deula, si sfantul lui

www.dacoromanica.ro

si nu se intoarce

22
rift ti A tide 15 Krum EA 0,gth

f
IIINCHIVAMWEAEAOdk,icy
ire y<A4irk. nto typta

f&fiptimirntAtAOfh .111/11
13

6 0-11- VA AO 0 114 0

ISTA Yti

1C7rtiCECI11t111111M

mit a nen
/1

CA

AArktt If Lin C

cordulltitti
/1
sikiwtt eirp f

A41-thioi+iittptiiiiifii
sivi1A1
tiVri f
+i#3-fic gider
CAM Prii5r TAA 1116 grrOrtib ima

if (DE

Xf/1/I MI"'IisCA 040A

Vs ti 1T1 EA (AO f

Ar TT(

nit f *WA f;111 ter. ;MI


A.. KM% emt ristivIernE
..4.-rstrifAErrfirif rriXA Yr% ,

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXVII.

252

grindire vinile lora,


si sicarnenele lora cu
brumd.

Pridadi gri[n]-

48.

Prid5ditii

diriei vitele lora, si


avutia lora focului.
49. Tremise spr-insi manie urgia sa, urgie si
indnie si scrabi, tremisii ingeri WO.
Cale

50.

fece cdrari rnaniiei


sale, nu halastui de moarte sufletul lora, si

sufletele lord

vitele lora in moarte


inkise.
5I.

Si ucise toate
intaele ndscute
in taxa Eghypetului,

www.dacoromanica.ro

intae ngscutele

253

in satele

qi-i sill

derdse ei
nu se spilmntarfi.

Si-i bale in
sfintiei sale

PSALM LX XVII.

di inceputul tot trudulloru in fsatele lui Hamu.


52. Si radica ca oile oamerii sdi, si sul ca turma1 in pustie.
Si dare53.
se-i spre upuvainta,
si nu spamantare-se,
si vrajmasii lora cuperi mare.
Si baga-i
54.
im padure sfintiiei,
pddure csta ce fece derpta lui. Mara
de fata lora limbi,
si dupa soarte imaparti lora pamantul,
cu fun[e] dede-la in masura.

1 turmu

www.dacoromanica.ro

,253

rtlenorrt)6rrigzimcc
rikArtilVAIVAGIFIM ei

ili

MEI;

thri.w+ILV3 V) VI:41P!

'A
iiksniwyj
.
v

dov hp-1111J
/
Nt4/+)11-1pWa21/111A0TUTT7
1421WWVItIVVV171,43341

AMMO r

air

%kW

n er 14

4:11)1/.4f.11141_31.11011/itilJ
14 3 v11142 3MP
U Wt.
1.4 117,11/sff WM 41 pyvv vi
u

4
tele

WO, v1.13 1.J,7.1111 3413 1

)(.1111 00V11141T1VVVWailif IJTU

4elan 23rvinw v

itt.wu

Li

ow

3-1 M

innern
n

11141-111/4111111)41J21133
..
.n 3141141M* 3.1.1.1122(1.1tAlVi-P
a.A.a2AP.8114X21-111 9 141113111 I 3 W

I n -I I; in
/ v I-) 31/4 ov,avir1,3ivry-wo

.. ,,
/
'Avvv-AXVIv)uiv947*Xdoi/
n/
r
u mawNt-V
AYX ILL ow.A
1

tul

www.dacoromanica.ro

s,

254
ainA4 Om 74.41C Atm tit E4 441.-1

,ittiOrtIC'LM/terre;11, &EMI
11L(11111111%11111/WktitAirk
Ea rA kb. (MIK g tli tizt4Th

VAA)(ti tio

(hi

ruf, irtoAdcf ritC ui e


rtiry)AdrAcm-Aniliffirmqiil
r
Aof k .6(CitrOinittAfThlf
.*Afic.VoirkCiSt?Trilarril:
j'Ar rk in-ir*.mXtiVta
iiiiinfick
ez
Thril tart+rimrawofiAHti
1

egirl,PtinfprirriAril .

Ale fsri5lo r-riAbliltlinf ELCk


meld Wyk? ti 401 FM 1464Aiii :
,

tatift.Ainnrittlirttiffic-rik
t 11,10A4/1/001 4.4parn kit

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXVIL

5 5.

Si mutd in fsatele lor

254

In satele

aenunkile lu
5 6.

si maniara
Veulil de susa, si marturia lui nu ferira.

ispitir5.1

5 7.

5 8.

5 9.

6o.

Si intoarserA-se si lepaclara-se ca pAriintii


lora, desturnara-se

Dumnezeula

gi se lepAclarl

in arcu rasvratitu.
Si maniara elu in rnuntii
sai si intru bolovani
sai interitara. elu.
Audi peulii Si trecu,
si ocari foarte Israilii.
Si impinse besereca 2
Silomului, fsatu ce

ispitl.r 2 beeerecl

www.dacoromanica.ro

sat?? ce

255

PSALM LXXVIL

intr-nsu inta intim*

* (lips.)

oamerii.
6 1.

i pridAdi in
prdare vrtute lora,

si buntate lora in
mAnule dracilora.
Si

6 2.

mtlinca foculil
necercetate filth%

inkise in arme oamini


si, si dostoinicia sa trecu.
63. Giunii lora mAnc-i focula, si fetele lora
necertate fur:
64.

preuti lor cu arme cadure, i vcluole lor


neplnse furd.

65.
ca durmitil Dommi

Si sculd-se ca adurmita Domnul

ca tare si inbAtat de vi111.

66.

Si vAthrrid clracii

www.dacoromanica.ro

255

prim lit kw+. wry Sit% ti 71/


diiviipitt w rine Ittiryy.141/
n

ti r

ismrAdtspg1-11141115Ad
/

P/
'5ticc*-Adin4i c.JAMtlrin

MA,
-7

-7

Alri/t6 0

A-ZAI A 0

//CA

*La ri

-2

f.
C.Ihn oilinhopttismATrpticV
tif nito
ti
0

1f)alt urn+

ICE/11/tcf1.1h

fielidTFACTI+ )Cf , [art


fir far Ao IiXSAdArtsfLf

8.31frycirnima
C 1441$ gis, via Il

S. L1J

Ant CE ICA

If

IAA rt
r

Ad,: lit Itit-r41 ma h E&14

at itittiVATTItioiTh IA, II

www.dacoromanica.ro

2 56

,...

VI:it 4.tylitiflit a 4.41X 'VA d e c


6 c Ifik)vd pyk/6 Ees0:111 eillii

4Z-nnatc4cAirorikAYitir;
ct#1..ti11ii1crwracrigimai
1.1111-A4htiOrAtliCE millttiA I

citit_froOttreiAtiomtirt,

rtikoliftcietrtiloi,t-orti.
tur---tt tc-44.1cryttvcfirk
Gt .Sitli,,stnitt Til 01 fd.,5 lbii41-(11 re Alt it 6.1e in g

littlAYat)t

a VITA ILC/Th

.. ,

ily GIATTOlgeitt CAE (MIAOd


A

li

11111(411A AA4d yvVILTrOldCABC.3

Cii-f. ctrtactrrit.f;tivo filatili

.., .--

C -7

cishir,ffinicAbision

frkirmi
titli-VAi 4 Alit' 101:Cii

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXV1I

256

sAi inapoi, inputare

de vecu dede lor.


67.

Si

inpinse fsatulti lui Iosifil, si genunkile lui


Efremil nu alese.
68.
Si alese Genunkile
Iudeei
6
pdduire Sionului ce iubi.

saillhe lu

69.

Si fece ca in cornu sfintia

sa, in pArnantu urdi-o


in vecu.
70.
Alese Davidil se-

rbulil sau, si luo elu


de la turmele oilorii;
si de la rnulgtoare luo
elu,

7r.

se pasca. Iacovil serbulii sau si Israilii dostoinicia sa.

72 .

*i pdscu ei
17

www.dacoromanica.ro

ca rilu

257

PSALM LXXVIL LXXVIII.

in nereulil inrerniei sale,


si intelepciure mnelor
sale deres-au ei.

LXXVIII. Slava. Cntecul lu


Asafu. 78.
Doamne vincras

1.

peu, venire limbile in dostoinicia ta, si scrandvi

spnrca

re beseraca sfanta ta. Pusera Ierusalimu ca poamelor

Ca a poarn..

celariu.
2.

3.
* (lips.)

Pusera trupurele serbilord tali


mancard pasriloril ceriuliui, pelitele pr6podobniciloril ti fierilora pamantului.
Vd-

rsare sangele ca apa, si*


diirn pregiuriul Ierusalimului,

www.dacoromanica.ro

257
i

.....

/CH Ettiorith*.itmii tiCAA 6

Lattiritri n-usemwiilmo
:.---

CAAchsrAortii!r_i_mousA .
sviitti-nt1VVA2a CA42)(:_4-- 0-11

:1

fifS

orfi f dad EAri/menAGT-60r1

itfillieVrit,,inliC lc p rknirkan/
lif Vfefri:_sicagirivErd g 13 0 r,
g ( P Iti I f pA ti MIA VA InOANI EA 0

'

'

11)(Ct1iOrp (TR X

-1(/%4% II HI

11E/tiltlifr1IACIIIITtglii
I

1W1rIlfArThILAC4111-t4Opk1e
14041-0K

,
entitnI(Ainfn0/
I

-Van-IS/writ-Trial, 4,Itlai n

nihniiiiintrOr irli, Kik


ito 1;1
i
?CA pi Vis /1111EA6 ICA A'f% A , USK
A _, 1

csli-- b"

641/1411p11/11-0p 1'0 I E ?AM N6 li ,

www.dacoromanica.ro

n rhlyt/lilit

;117Wititi0
01
YnO/s4f ilg hump rn e

tin;,

E41,17if

r no itikAYti

,h

0 ;ALIJA

Wink TAM rirkielt,

folic.

idiA4t
i

rk A

plitliftilfill;MAUTINhkcti)(
IllfkA4 cnp tun e F2rwriiti la
2( Allitirli/1414tillior4-tin
_
..

sitamtnre
k

a rw,r-A p rapt En

li_i_ t
A ti 4.1-t-1

lilai srAtf ail


0

imnAriTrk ir tigit* gh n Fri

%Hit nihrl'hif
pek.s.t/villatiiifOliktiogmf)r, tyrobrif.np
tpA
__
fiki-nitli
/ / filift/N/ntrot"
tittA0
04.nrrigen 11 p plinth
,
......,

f
r

#,YnetheA.riatiotcrlssfln
/
intipOrfp4-711-11krrOft.
/
www.dacoromanica.ro

25g

PSALM LXXVIIL

258

si nu era ingrupdtoriu.
4. Fumil batilocurd vecinilor nostri, interi-

tare si imputare ce era


diin pregiurfulti nostru.
5.

Rand candu Doamne rndnii-

-te pan0 in cumplitil,

* (lips.)

inci[n]cle-se ca focul

revnir ta?
Varsa spre

6.

limbi mania ta ce nu
stiu tine, si spre impdratii ce numele tau nu
kiemara.
7-

Ca mancara

Iacovi, si locul lui pustinira.

8.

Nu pomeni
-ale noastre faraidelegi

www.dacoromanica.ro

v.. mania ta spre


limbi ce

259

PSALM LXXVIII.

prirnari, curundu se ainte apuce-nd meserre


ta Doamne, c meserimu fo-

pri marl
apuce-md miloste ta

arte.
Damn?,

9.

Agiute noao peul


spAsitorulii nostru; dereptu slava nurnelui
tau Doamne izbveste

fbi, si curetste pacatele noastre dereptu


numele tau.
Se nu cdn'dva
to
dica." limbile: io e peul
lora? Si sti-se-va intre
lirnbi intre okii nostri izbainda sangelui
serbilora tdi vairsat.
r.

Se vine intre tine su-

www.dacoromanica.ro

xeajOTEe4

2,5'9

),- MUNICIP rULUZ

oat iri
rionmA
,,
tilrgotriViirMAIECE? rk E
1

t1A4V
/
ita'ITIE ,Areal 1-W9_50C

1F-AANEicikAtiC

. i If

-.

--;-. ,-- .1%,

trikrTIOWAhtiOCITIP V fikt
/ _I, ,
I / "
f filTnICCAArtArtX/14(/t)ert
vt"10Cief PI C ti ;VS ii *kir- C

tioituirtica in; ark tit i rusk


z

I CAn't AI ti 0 AIC Tr" 1061.1. f f (IiTY


fiKAIVIETTVIOCY CE ti )(WM 1-44/1M

. .......,_
/
Sill WS A ii/t4rliAE1-11.1S.S1)

/ Erti+tirninItititio
Atim
/ c
/

/to 0 k ... ninurricess Ait.rtarre i


1

ifprt_,,nCEP-ihtlhACihrtlitim
iii id irnnoirb rci"-k-n Killat
1

atm/guilt-mit ins n plc t 1(

www.dacoromanica.ro

(ntirl/14Iiptic ,AIpin.opk
i

erkarknykp tiptc,?:

En

rroeM+Kiecryirtoiviop nil it
.
t1

efirittnnA00ktiontott
min A ntrito p 14,41/41% p )(
f

Aoll,k*+rik/rriAtri:/tolk

i f 4: roam% r ThilisterCti .
Cri 0-At-Lime sett mikri , u
....,

0 11

tn

nukCI otm gAE TnA/Asj .....,

n Byt"61-1A4 itt7 .4/5 E


+ a+. I V X -*' " if titWEI)(1-0
1-1'

id rty m gen)4 InAVAA


n
--(ec tcrifi---kct frvhp-rn yrifit
Of# A
,

AViacA421Ch. ( 4
6,71 .
c-it

e--01
r---5

www.dacoromanica.ro

I. f ; co,

PSALM LXXVIIL LXXIX.

spirile farecatilorii,

260

slap/flat-

dup mdrire susioareei


tale invie fii omoriti.
Da vecinilorti nostri
de sapte ofi in sArul
lora, inputar lorti
ce inputara. tie Doamne.
I 3. E noi oamerii t5i si
oile pdscutele tale,

2.

ispovdimu-nal tie peu

in vcu, in gintu si
si gintu spuremu lauda ta.

LXXIX. fn cumpere ce skirnbA-se.


MArturia lui Asafu de Asiria.
Prorocia. 79.

www.dacoromanica.ro

ispovedescu-ma tic
Doamne
in nid e? si in rudci

261

PSALM LXXIX.

2.

Paste Israilii, socotste, ce


duce ca oaia Iosifil.
Ce sade spre heruvirni
ivi-se,

* (lips.)

3-

vratute: ta

intre Efrernu*
si Veniarnirril si Manasia radica vurtu-

te ta si vino se spaisesti
noi.
Dottm lie

4.

peu intoarce-na,
si lurninede fata ta,
si spasi-na-vrema.

5Dunmereu sil..

6.

Doamne

peu silnicii, pand ca.ndu manii-te spre rugaclure serbilora tai?


Saturd-na de pane lacrernat, si adapi-ni lacrarna in masur?

www.dacoromanica.ro

-4-

,9
1ym
,
11)nivirov.31)1...Arf
..--

)i
.4..1,0,3,10)-stv3i)
_
,

n
1-

...,

/
VIWUS1)(diYadU)014171)t3)1-191-1

in

t-1

330WV
'-',
I/

3v ni1- y wIT v11-1 D

AWld
-14111

VW

4)K
iiip(svaniiiv-pylLi
t-i oiniy

Tr/v.113.0
1-1014

473,u)33

la

ILN9L4170111)44/}rO9-4

..C:vm-IW4)(Vt4Tri va.;17v/#a
TI7 214

._.

_ 1/14/14411041-1U 314#

.6.- 3 "41M1-114V1-12)/

VAAIYAWritli

A
1-194.11 .
k)V1.4.1P3111300-11; v At 0
/y1
3141,41li4fis14Y144
3 /4t v Lii III riri
1JIII61-1 X
1,N1
L/
14 VVI.1
RI 2 Tlipx
W+T.W10.11Li
1414

t411-11/1VVA

2/)111 du

43

www.dacoromanica.ro

(4b

rt Or Gart,*.riivka t sal
e

-1 ft rift, Of K. rtortpr tt a (aim


I

711 rrs-714-A-woi-ii 00/1 r tlit-r %HA


p gal%

66/11,5' (OrAbalAtitilfit

41tinii All En qt

,st

L[ittAYA4I1tjrj

rn-i-tinTt cri (turfy I,

inr,t/ir #

. a rt

2rivAui M IL tiA Ul 1 IA II
nitE uthd %tilt pititif b (711C

cA,trqe-teitu 14rt rfriti LC"


uti4hvik6 fun 1-1,0hAvklii? 11
,4401-11E

JJ11 itfri

nil ynnt

AirittirriX/tk icontOrtsc' A OVri

IspAviAA Vr% ellifiSIAMMAEYn


/

/
r
rif5 orMai

tilt EACAitin

www.dacoromanica.ro

r irtVLL1

PSALM LXXIX.

7.

Pus-ai in ocarire yeciniloril nostri, si dracii nostri inggna-

262

Pusu-nei

ra-na.
8.

Doamne Deuhl silnicil


intoarce-nd, si lumin-

qe fata ta, si spdsiti vrem


fi.

Vinile diintru Eghypet rnutasii, mainasi limbile si rasadisu elu.


1 o. Cale fecesii intr-ansu,
9.

si. rsadisi rad Aciri-

le ei si. implu pamantuhl.


1 1.

Cop eri codrii

umbra lui, si vinile lui


kedri Deului.
I 2.

Tinsesi

vitele lui Sind la mare,

www.dacoromanica.ro

Dumnezeu

sil..

263

PSALM LXXIX.

si pana la riure crescutele lui.


13.

Derepce sparsesi
lui
i culea
sutoti ce trecu pre ca-

ab ardulti
CO

le ?

14.

Mainanca elu mascur

de lunca, si in si[n]guru
salbateca mancatuI-au.

Dunine;eu sil..

Deu silnic inil-

I 5.

toarce-te si cautd
diin ceru si vedi, si crceta viinia acsta.
1

Si

6.

svrasaste-o, ce rdsdi

derepta ta, si spre fiul


omului ce invratosat-ai
tie.
1

7.

Arsu cu focul i sapatu de zepretitula fe-

www.dacoromanica.ro

263
A ifie ide woctcy"
alma rig,
.,

h.n

le-Fula mil ti
rreAgitjat
-ridilli 2(4 kA6rti out tificy,4frY

"

r...i ino9tt-te rriff i v )(PT f ICA


AC

./Sigliti`loits"ki-;4(MACIf V-

iiir 6/12cliWrk eillt*CinvOrrii


egliA VARIER% MiktlicArnV
--a

c'-'_.

AA

AV3WittAtitWk _....+J412-

trioArlirritilint<AOrin li
(1)4-lirrillii6(511 JP Ul t 1 -4

Ili 1.`114 IS ii4,- h-ii-Pkrt writ ow i---1

t
.
,.
t li pill A ill 'CIO .4 id wItc g tie.-..
A

ACrinut/iAT-A .imicnri VIC


1,,, ,
ti A4 XjA YIV-ta. KO StriollIATk
,i 2
.
III Avdal S'24 0 aclLaritAnA

e)e/ty9 nf tilitirriX/ett+V

www.dacoromanica.ro

tykrtatmetnencriff4k 14
Avktiou-nAtc It f Er Tik AirAb

rt./Writ TA .ILIAC n uf 11-8A ft,


viiknia.Esf %in 41)(1147(.4H
.

11 f .1-011-wcriviimritimitAl

rrip ositirtlitutimattAf
sr ilXiiiCsivkit41(1031t54-2C
c

fimi 1-ticit ,..f. efirna AO' le WI

..,

Lit1-1.4)0141-11-tvke_044A.11A-TA,
,--,

.-ifistib
ils
VT trk/AlLet )04 A tA 4 a !,---6-/
/
utricnii-ut rs (
1

0 rivqA9 ti tvAgilAxlitfaji to

1rop )(Axil mot rnr )1".c mit it


...-'

.."7

rAti rt,5 EYA VitisXiiAls6fit


ripiil'm ii4 rtivriairriziscV
/
7
I

ul

rI

Al 14-linillaphti gh

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXIX, LXXX.

264

teeil tale peri-vorii.


Fie

i8.

mna ta spre barbatil derpta ta, i spre fiiul


ornUlUi ce invrAtosat-ai
tie.
19.

Nu postampirnii de
tire, vii-na, i nurnele

invii-ne

tu kiemknu.
20.

Dumnedeu
silnic intoarce-nd,
pi luminc,la fata ta,
si spAsiti vrem fi.

Doamne Dum .
tdrie int..

LXXX. CAntitecuM lui Asafu. 80.


2.

3.

Bucurati-v Peului agiutorului nostru, strigati Deului lu Iacov.


Priirniti cdntecu

DOM nithli

si dati in* tpAria,

* (lips )

I fdcdcei

www.dacoromanica.ro

265

PSALM LXXX.

in* psaltire frumoas cu

ceteri.
in noao luna

4.

5.
ji jucletulil

Bucinati in lu-

na noao cu bucinu, in narocita qi de sarbotoar voastra.


Ca povel-

niia lui Israiln este, giudetul


peului lu Iacovn.
Martu-

6.

rie in Iosifu puse, candu


esi diin tara Eghypetului.
Limba ce nu stia audi.

puse lid

7.

Scoa-

se de taru spinare lui;


manule lui in cosil lucrara.

In scrabi kierna-

8.

si-me

i izbaviiu-te.

Audiu-te de ascunsu vihorn, si ispitilu-te

www.dacoromanica.ro

e-J

..7

...

AiirrV4ranACIAcrittcg
rtl
,-, /
/
/
irkircrt ril r 1 /*HAI ti,f-AX

A1/4
1

ickiiiiti ti V fitti
/
ferl nlyrt,5 iialgke rd MO 4

ri %it OAF)

1/0-

lirkISOACInfilt 6 it-12110 BEATY,/

tii.a.tkiorankictni .ipoAtilif
--,

.,

,4,--,

,__5fOrAttlAILAICCJ ekik OM %CPO(


.. -.... ....

r+itic

)(mat .1(litior,

(nimbi*
11 A " f 1.41-it MA AVii
04
I/

Art VAltn)111A itlf511,Clce4


s
/
CfmrnApartrictit. P CAIti .
" /' /
nictirtKitenkti.4.-Atconskm
.
..
,
till fit .4-Cir ErlitfICAAA
turtmg au Et fitV"A a int rng
---1

Ao r,5

.,..

..7

iiarica. f ia itItt-ICX.fiii

-,

X d 0 il . iiiii 11 C n fiTill. il rril e

www.dacoromanica.ro

266
4-An

(4. 014111if .40r5

LJIJ44iflfl litAkt

tlf14%irrY
01-4f1601-efiCaLl attrikeloattl(
I

'VI fA1 fin( eir1264,411ibily-

110C-11/

efliviciAictirmf5EY

orris fZtcEknfi-rni-Ce.
cm?
1 Et WOLLIA/M%iritr

rnICArtt . A ria'artyi

-- I
M (Waal +-nA rk" A 541:0-

rm.
11.11-111,1r

ACICIATT117t C-1441 F4HMj ER


TrA 4g ,krir bilriV(ik"; ulti 'Cab rtX4-14r

,,I4E 4 lufvt4(14 td f irt,

n `A+
/

111cra rn yit 4.0 f MLitt/1dr

111.1-'1A4EdlifftOrk1 X ft Ek+rilf

n riOnlrfttfiliCAIAE Sass fia'CIA7

Ail fru tifri I I tiltICSA Ili Arm *if


I

www.dacoromanica.ro

266

PSALM LXXX.

in ap de inputare.
9-

Audi-

ti oaminii rniei si mrturisi-volu voao, 1sraiF. Se ascultare mine,


se nu fie tie Dumnedeu

o.

noou, niC se inkiri-te a peu


strfinu.
r 1.

Ca eu-s Deul tdu


ce scosu-te din tara Eghypetului; lrgste rostulii
tti

nece sa te inchini a
.Dunuteen
CU Domnulii Dumne-

zeulii tau

inpl-l-voiu.

i nu

I 2.

ascultar oamenii miei

glasulu mieu, si Israila nu audi-me.

i lasafu ei dup in-

13.

nceputula inremiei loru,


si rnerge-vorl dup incepturile sale.
14-

Se vr oamenii miei ascultare mene,

merte-vora

www.dacoromanica.ro

oamenh nile

267

PSALM LXXX, LXXXI.

IzraiRi in cal6 mia s


vr6 imbla

si Israil se vr imbla in cal me,


5.

6.

Si va fi

* (lips.)

7.

de nemica draci lor


smeri-vr, i spre dodeitorii luru rddica-vr mana me.
Dracii Domnului min'-

Ora lui, fi-va vremia lor


in vcu.
Si saturu ei* de
grasulu graului, si diin
piatra miare saurd ei.

LXXXI. Slay. Cantecul lui Asaf. 81.


.

Durnnedeu statu in zboru de Dum[nedei,

de Zei
de Zei

2.
si de fdtele

3.

pre rnijlocii. de Dumnedei


aiudec .
Frana candu giudecati nedereptate, i fetle pacatosilorti feriti-va ?
Giudecati a saracu si meseru,

www.dacoromanica.ro

..--,

.61 ritett WI< 'V 6 FrAitt4,1---

/4 f kw/t4 i

cmik's ut firt- , Lunt ftp feiNtiCr6


I /
CifietTro,d1,,,k 1-4C4 ark ii,1%
1

ilAivii .

trliti.."/ c
,

1 lir %AMA t

isitOCAy gin .1 ii

tir

II IS A Eli rkwAtittAO

bf:E14-tex' mint AIMOilli4t

yr Yitkvirite rilln 0 tit tibli:


.---/

n IsAiTt 0

l strit /1111_, ICrai47"--

4r10/ /

CAA iceiti rnEit'ekn Yriita .__,-- gat


cc:107c

in% m 24.:(9,016 th,gt rt

ililtitincAtl liwitAit

iti"ti fr_t it

ill NM Ivyrt irk tt% IS! 9L lib XICOM

al 1 rirt4trnlitlerrtE out *
it (knE n %IS' (fano wivioihfeptifil
1

lireivirA.iviAchrmvx. uitifruttim

www.dacoromanica.ro

,46s

/ XI%
no votTVI
siati/14

/,...

14 LifsCAA:

?lit IV 4 ti a(Waffle 9 tifri # cc,


II /a &Mit M. ta tt.i. i A VA it, .01 It'll.
/
't.t il
Mitt tiXA i fl

-r"
iitir.
ri
air t tit/rho-id
cFSS.attr'l
,

kai Ill pg Itiii Tr1)10%,.

1-1-414 i A 1 C

1/
0 WO' y, 144g Al- :

Et 11.10 nit

VV-6
14/1i
/ I 1111
i _ 4 "ill*
.. -4

;CtleATTIE0

AecrictctOOXYk i.1:::,14111,1v,De
ii.
at 4.1-11t 4.

t
rti/4;or . ofit+iriunitstitt)la
(.. MAW1
istrat;;t4o-tinAti:
0

11 rtifet otiliit0 rt0i ;1NP'y Jra tit /


It tiWittiti fi *A- i0.eitsticiii rofr e

ti ib rottiArtdro(A164 ..t<th-riT)g-'
/
....,
---.
.44 ,
11743 gii_rt,,art tit t4.0 MO Afft C. A ti

lii ii At -I- LOTOCX /004 tAi7/CI---

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXXL LXXXII.

268

plecatulil si miselul
deregeti.
Scoateti mese4rula si mie1uI, i diin
rnnule pacatosului i-

derepaei

Luati maerulti

zbaviti. elu.
5.

Nu stiurd ni
intelesera, intru inturerecu imbld, se radice-se
toate urditurile pa-

s6 se raclice

mantului.
6.

fiti,

Eu disa: pei
flu celuia de susil

toti*.
7-

8.

Dumnecei fiti

* (lips.)

E voi ca oamene muriti, si ca aurul de giudeti cadeti,


Invie peu, giudecd pamantului, ca tu
dobandesti in toate lirnbile.

LXXXII. Cntecul lu Asafu. 82.

www.dacoromanica.ro

ca unuhi dein
Doarnne

269
Doamne

PSALM LXXXII.

2.

Doamne

3-

0 eine urga

peu, cine podobste-se tie? Nu


tac ni inblncli, Peu.
Ca adec dracii fad

sunara, si cei ce uria


tine radicare capetele.

4hitlenirei cu

sal potreb;mil ei

5.

lu Izrailii didia

i spre oaminii tai


lancotira cu voe, i sfatuire spre sfintii tad.
piserd: veniti se-i potrebim
de limbi, si nu se va porneni
numele lu Israil rutese.
Ca

6.

sfatuire cu din cugetu


depreuna, spre tire sfeture sfatuira.
satele lu

7-

Fsatele lu Idumerm si Ismail[i]ti,


Moav i Agarenii.

8.

www.dacoromanica.ro

Ghevalti

269
..
/ ,11 /
iOCceltitnorTr itite ill

'"

11

e.

(PM(

.--,
/
tniii-vi-nn+- gnAsn,5 rime V''.

c'-i

.,-fta/
1I

i e VIM tCgh-A P Alirt MIA ii


A
e%tlyikitiwuriiterii
/

ingitit.ydikAtucayftwA [lyre
l

Lane TIP ELIANttniktrrirMI


d
Artittit'01111911i1XSO/E 011111141)
At

itlYn-iff c no t i4Lferi-rnirhir

i
i
6nCepilifif. nnunrinnin-riffr;i4

...,o/

ti tAnrn...t.unn xCEBA 110A4Etill


fil44 f A i A Vitc.b.dlerri E t 1 *Wit

t fITTI X rik? i ickinii: sMii/TrlY


g ripYwk .c arcriiiir,c(W
TrOGrECcfrilTtXtb, oltAnIE
Atetki-calkviiiii ealtii-ilemArilALCii

AilA alliAltrAp.rttin
.VEEAAb. 2
,

www.dacoromanica.ro

210
#

-7

riAmo k

-7

tistAtAitnic-k

LatiA/iniErigkAti:ii

tvriEtrit
/

fAX174...ti rmiple'Lik 11 Anil% KA


,

rtleininfitint spifkiprq,./1,-Ayldipd
L.,
tiAt3
1114 mop
rk;Eit
WAAYtIA4AN IANk Kai flAX ficriCA/

X. ICAArit41611/1414.-11
,

Aynicc-cr tali finorrywhicheg

tr. 4i) ik I t;ArYnoilir


W. 11

yhtimrAxti

vicirtukft

itrutoff......icAortuor.airiokt
&Jr 111.110.Kfti.. fling AiliviArt h.
MOLIII1910,10111-1". A C(f h :155

efr .
1

..._-

If

maw.

:g07,06-t

raC

ibr Merit in
,

IvAdo A IRIA

ICA

inr ft fill At..11-4


1

www.dacoromanica.ro

PSALM ',mu.

270

si Amonu si AmalikU,

si alte nernure, cu cei ce


viu in Tiru.
Si Asuru cu
9.
nusii vine, furd in* agiutoru fiiloril lui Lot.
Fece lor
lo.
ca lui Madiamu si lui* Sisaru, ca lu Iavimn in* izvorul

* (lips
* (lips.)

lui Kysu.

II.

Si potrebira-se
Iindoru, si fur ca gunoiul
pdrnntului.

Puse giudecii lord ca Orivu si Ozivu si Zevei, si Salmanti,


totii giudecii lorii.
1 3.
Ce disera: Se dohdndirn sie slantul
Peului.

I 2.

14.

peul mieu pune ei


da roata, ca trestia intre

www.dacoromanica.ro

Puser5.

si dob. . noao sf. .

971

PSALM LXXXII, LXXXIII.

fata vantului,
1 5.

1 6.

ca focul
ce arde dumbravile, ca \TA-

pala ce aprinde padurile.


Asa mari-i cu bur ta,

si cu mania ta turburi
ei.
imple

Sa' se ralasci. 0 sa

1 7.

Impli fetle loril


th[rd] de cinste, si cere-vori.I nurnele tau Doamne.

Se re-

1 8.

cesca-se si turbure-se

se sminte'sai

in vcu de vecu, si rusinde-se si piara.

si sa se rusin6ze
I 9.

se cunuasca, ca 1 numele tau e


Domnu, tu singuru de sus prespre tot pamantulu.
.

LXXXIII. Cgritecul fiil[or] lui


Coreu. 83.
satele tale

2.

CAW iubite fsatele tale

1 cu

www.dacoromanica.ro

2 '71
+/

A Ilesiiin

/ , I VA+ OtcX
/A

rnIcAVii

"ii ;defy- EASA4, VI) A litI/M 4, is'A/ fi. ii


if-

rutt-A-uArirtittrinikA_Yfirtit e
" ("
irLUA AAir0,4,,,,Vgy lik-Tn-it .

tumcx/vithirtIATTIAm.vvx fits
ER ...4.-AA CIA ti

rie f IL

4, V-Virc rile sum-14m 6/


rtiVeviiriElTrehliyint Cut
1 E f li"la E ul ti Tr( kI-fryp ett
i Oro al rtik
st-(11'.1(6
C.

atnryckf_s5Ccgiutin14111.1:dii

ceifxriorAct
,
i ail VIII ref EC)ert el
*KY iiit-cri..ii-xlet,,,,!irath-ii4'
In() c rna n wit, As% rt-riv(A b.
ric4cf, i As A VritoriV__...stry
I Crtion

Kierh vivit/irlif, t kin S AI

tricti

www.dacoromanica.ro

2:12

ern( crintili-terfautiMpirAinn

!Um HMI

Et )(chi nikii

Mir&
4,110d9 tinEiviKA Yri .16.444
r

ai 14mA

l%

Amt ski(' ill

c/ft1,5E V"itIs fitY .t crtnAt yip e


A--4hA '111114 ICA/C th

TkrAC_111114(1Cili;fivY471-3--

/TIC

fLri

matter n .uAirerA0 EA( gra/vit


/

t !IA H letlf 0. nit! ATTAKA


LIM

41)?Ak/s4ilkedfiffilEM

All i 4:1 vsticA ilA


icionikitTAAoreik JiM
ffiwAfririmywiliqurii
f
inncieAlfitomorXAlt *Iva
b_fficArkit.rirnreff-pefriAcA
rt.% In )eir
&AA/ 16 f nA
Erf

www.dacoromanica.ro

272

PSALM LXXXIII.

Doamne silnice.
3.

Desiderd si
cumpli-se sufletulii mieu

jeluiafte

in curtile Dornnului; inrema


me si pelita me bucura-

-se in peulti viu.


Ca pasare
af1 sie casd, i tueturoa 1 sie cuiubu, io puse
puii si. Oltarele tale Doamne
silnice inparatulti mien
si peula mieu.
Ferice de
5.

4.

ai pasard
afla-sa ei casa,

si Monne:6711a mieu.

cei ce viu in casa ta, in yecu de vCcu laudd-te.

6.

Ferice de barbatu ce-i este


de tire agiutoruln, rdicar intru inrema sa
sfatul.

7.

In vale de plangere,

1 tur'turdao
18

www.dacoromanica.ro

ajutoriulti de tine

273

PSALM LXXXIII.

in loc io puse.
Ca blagoslove-

8.

nie da-va ce lge dede, merae-voru


diin vratute in sib

la, ivi-se-va l7eul Durnnedeilor


in Sionu.
Doamne Deu silnicu)
9.
audi rugaciure me, soco-

Dumnezeulii Zeilorii in

Dumnezeu silnic

tste Doamne Deul lu Iacovii.

Dumnezeulii lu

ro. Coperitorul nostru vecli

Deu, si cauta spre fata unsului tau.

vedi Doamne

Ca mai

r.

bire uo di in curtile
tale decatu mii. Mai
vrulu se lepadu-rne in casa
Deului rnieu, decatu se
viu in fsatele pacato-

in satele

silorti.
ca miloste t

I 2.

Ca meserere si de-

www.dacoromanica.ro

2n
1-N

..-R-A01(killi mat ,IcItrAikE


ttiterAgA1CATir 111 EtyKitArt *ME
,-,
,
1/-m Cf.Cp,
pici i go)ktly

fit(

I TA
A

WA'

7 11 IS vi f Eb45
,.

te.

A6r

*mit
kidlarkttO/p 4-44 1 C It' e

Tr'rk If

.--,

ir*,

i c_cj 60 ritrIAICUSib,
A
/
it rufetmormacmexat.514
,--- i

urrucabiefrnirkeryifAl.

IA 6 M C)gAiiiTro5Cc,tcnhA4Ari

Vgo ra,stvi.Avklif;Ai
Trki E on. E wit tulls4 61 , /14 A
m (4:if_Ag
1121EArk-in wc
,b1)?Airt-tAiib(IVIVisrnYC t
.1.16114, CAM Et inizava-nna
i
Y
Eurtilof k .h'1AMf1
LUtJ

www.dacoromanica.ro

7.14."

5(k Wyk

hf IMILYtirt-t&tt

fi 1Zr% A ME LatiCAA Ilticif (61

4.,tisYttiGIA VW rt(pf+M FrAsh


rn

oritre+lifliatis .erticsc )(ef.


/*MIK% , 4,EptilitartS/11)(ig
6 flY
Mt. rrn 4.1(

ichrt rnet0(1>i'liAJIcepiliC -4--11E11 VITIAMpif nrilmrk

fl

rrW,t Ysm.mYjn4'rM t

Tc4.

A.

n nit A frgA

itiL Allt

sr-,..,(dInAfiffihriNATEA(e)01A

AitifsriAoekrnqiit .wne
pit in A KIM ATIltitikIGVITIGif

z
A op

*..M

gh ti514ITIA fi

rn 0 ATIT ThdiellPUATTE4 . Ill Ki

f NAT-111o' m tri9.04stsii441-1,1

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXXIII, LXXXIIT.

I 3,

274

devdru iubi Domnul, Deul buratate si slavA dede.


Domnul nu lasa de bire imblandu 1 fard reu. Doamne, Deu siInicii, ferice de omu ce
upuval in tire.

LXXXIV. Cantecul fiilor lui


Coreu. 84.
2.

3.

Bire vrut-ai Doamne pdmantului tau, turnat-ai


pradar lu Iacovii.
La-

sat-ai fara de legile 2


oamerilorA tai, coperit-ai toate pacatele
loril.

4.

Imblandit-ai

toatai mania ta, turnatu-ti de manic inci-

1 schimbat : imbliitorul

2 fara de ledile

www.dacoromanica.ro

Dwnnezeu bunAtate
imbMtoriulii

Dumnezeu silnicti

275

PSALM LXXX1V.

nsa ta.
Doamne

5.

spas.. noastr toarnii it ia ta de la


not ; doara

intoarce-na Peu
spasenia noastra; doara in yecu manii-te spre noi.
Sau

6.

tini mania ta din

de in multi in rudli

ntu in gintu?
Doamne tu
intorcsandu

7.

8.
mdosti ta

audi ce
mine Domnula Damnezen

sai ci spre prOodobnied sd1 j spre

* (lips.)

9.

crib

Pe tu
intorcandu in viata,
si oamenii tai veselescu-se
de tine.
Ivste noao
Doamne meserCre ta si spasenia ta (l noao.
Audu

ce gice de mine peu, ca


gice-va pace spre oaminii

sai si spre cei ce intorcu inema sa catr-ansu.


10. E* insa. aproape de fricosi lui spasenia lui, se bage

www.dacoromanica.ro

75
A CATTla e +ITO Aj) 11 11 ;-1!_.5 i

t it rt tA ttilAt inrittry/Ari/Na.11CAi4t1ltiii.tirrit(npt moil . C 4or

/
/

., I

--

II

.t

g'.----i 41"

--..=.*

rs rn 0-Awl tim v,;_svcre in V


7

-,

+rim! p iv& lyrY4.1014111


Lam 61A/n4 gitiVt-rmft:iisiiticicv
/
A
i
7-,-

ht -in mit . n B4711 rtdAti

bricAiftifirrriA 4iu ri`c


til'A-mAAni rs eiej 4 AO V..t.iii'
/ I/
/
.--.
IcortleOfmtistVovs1

17

u n -td isA n Ale c ne, LI AA 11 tart


_

obi . Lail C fir rith1(4:ricri4 f


1

ritiyi-,:titA74-4tAtobinei-ttc),
Zt.stiviiA'ripeiruAtiNfhta
/ lc; . , ' :I, 1

al tiAViitntilAANI4 pCiVAITIE

www.dacoromanica.ro

1\
/
A
/
f ApgA.,4%..tir A M'AltiITIVitOcInik/

'7

AAikciOlkpiLUT;i&ftirkpYrr;i4
f/ I
n " HA el. c 6

elifertm.Erreatii

rx9flernAricc..ihrtgiArcAA
eflitirikvv-htvaiyAiii .frtpe
nrui(TriAieviltectrimiqx. ,
tviipiX'ANA,As60_7614Lidis

i_

uLt1 CI rk/411MiTTI ICA hti 0 C Tti 10 X

'A'

-_--,

iltAliatd6hiCA2C.MpinfilA
PI
-!--;

rutm-rnrcik-fmniTrit

tvAA it
/ ig,-/
0 r rf/if c A/if :----- V -1-1-1(6(
Ai 0,,rifi C

.,

c-'

/7 i

...-

Limn tau*
....,

,...

'kit .dgrliCtiVeChi'h h. "at

'

Ar6C-4:6-HCofirtici'ATTI-Aufil
r A _
Ad, irc 11A4 I ) I Ck/Iet 01 11.14.111 /1
--,

AietCepY i /C.

ekkiP IkitlEaftlf
,
PIN

Ill

61C
,

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXXIV, LXXXV.

276

slava in p5mantu1 nostru.

II. Mserere si dedevaru tam-

milostd si

pin ara-se, dereptate si


pace sarutara-se.
Dedevarulil

I 2.

13.

din parnantu luci, dereptate din cerlu se plec.


Ca Domnulil da-va dulciata
si pdmantulil nostru
da-va rodul sail.

,si derep..

Derepta-

14.

te intr-ansu inainte
merge si pune in cal
urmele sale.
EDERE XII,

LXXXV. Slay. Rugh-cfure lu


Davidii. 85.
1.

Pleca Doamne urekia ta si


audi-me, cd misel si
meseruFs] eu.

2.

Ferste sufletul mieu,

www.dacoromanica.ro

277

PSALM LXXXV.

tau Doamne Ca
upuvai

3.

ca prpodobnicu-s eu'; spdsste


serbula tau peula mieu
cd upuvaiiu in tine.
Miluiaste-rne Doamne, cd catra

tine kiemu in toate di-

In toata zi.

le.
4.

Veselste sufletul serbu-

lui tau, ca catre tine luau sufletul mieu.

5-

kdma-tia.

Ca

tu Doamne dulce si blandu


si multu milostivil tutororu ce kiama-te.
Socot-

6.

ste Doamne rugaciure me si auqi glasulil mieu rugarieei

glasula rug-lid:mid

mele.

mdle.

7-

In cli de grija me
(kiernd) kiemu care tine,
cd auclisi-me.

euvilusii

8.

Nu e cuvinos

1 prdpodobnicu sau

www.dacoromanica.ro

vtAlow.sudirl,M
gi..31 0

adi 9A
i

/-

VA

A%

3-th4,?2,J3*

14 14170. 314141.11

,---

W ills);9044 VV3 ViA 3

..f6.31./..3
tigiLuvoutiw-ovvliatnimit ,
Iv
Tim,v)9.# )1+4843 /V11317/A11/

inulat4.011311'A4.1.0.14Al,
v

WAU-1 X11 6 101

l#,X1AVAVM-1
ILI TA )4 LVeAjr3 141113 1/...1 %

X
41114

VIWIWviiirl wA V 11+ 14 9 9 9.13,11/


0)...x 3 wv nuy 102 111.03 4..

vi d

...
AyWITOW)jttiLVIA1/1e4144hfil
331i1VAIXtbMWTIVA)vyjsjc-P
4.i
_
,
1W 31f sti-,,i, 41-14 1 C.3 WI-1 V" W 3
i
,.
,-s
, wwilka
Chilis3V/W31.3146-WW+
.

)vvidmt.-;,,ivvv.m 0 welvigs,511.AN

www.dacoromanica.ro

nrYt;glibi.f7
61,81;of :5'
i

ni u

.... ux4(13Ati

"1.11 VOW
....

if.

4,,...

LIL1

V3 31q4.-V14

vivunn,#)Luxim ' Ms-alai' v


Will
dun, I
/uhign1Q911$101-014
//
LJJ ri)4 w 3 141Tre 91,11
4
is

34

10913
WA 1V3 Lti Vs IA 1410WVIA d ;MI ti

'ALLA

..'F
Xi -

rvririmul.v4nirri
4a1i "Igaa 3
)61413 7,,cdiox
4.vtf,no4/3 vui tin ,0/14/u
ill9t/AifisS)Y4Np-4/114011

9?) 3,-Y...t1)44/1)3 wrwurie 3


/3111 433,3C41114% 14 WA )31, As.at
VVX.31)3'4kCip in 3141,1
0111AM li. /13

Ott iv_x)

Mit/N/1144 PdV4V4itillt4117.
,
1 45

1-V WA 3 11.13V % N171.A 40J .,X.5

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXXV.

278

tie Dumnedei Doamne, si nu e dup


lucrul tau.
9.

r o.

I I.

Toate limbile
cate fapt-ai veri-vorii
si inkina-se-vora catre
tine Doamne si slavi-vora
numele tau ;

ea' maire eti


tu si faci ciudele. Tu
esti peu urul.

cat& fapt
intre tine

si ce faci
Zeu singura

Plcd-rne

Doamne in cal ta si merge-voiu in dkievarulti tau.


Se veselsca-se inema me
temandu-se de nurnele tau.
12.

tie in Zei Doamne


dupa.' &la ta.

Ispovedescu-me tie Doamne


Durnnedeulii mieu, cu toata
inerna me, si prslavescu numele tau in vecu.

www.dacoromanica.ro

s se veseldsca.

279
Ca. milosil

PSALM LXXXV.

13. Ca meserr ta maire e


spre mine; izbavit-ai
sufletulti mieu de fundul
ladului.

Doamne

peie lge ca-

14.

lcdtori scular-se spre


mine si zborulti vratosilorg cersura sufle-

Dumne:eulu mieu

15.

tuld mieu si nu ainte


puser tine intre sine.
Si tu Doamne Deul mieu
eftinu si milostivu,

in lungu rebdatoru si
mul'tu milostivu si dedevdru.
6.

Caut spre mine si miluiaste-me, da tinutul tau fatului tau

www.dacoromanica.ro

2 79
4-7lf rh A4ECEITYkIV-AMAti'r

ii

trip/1411M PICK BA tnArt


A E 'TWA. kcirVE.94

ai/). 0 trail 4,.5

ii

Yer'efy

it"k

/
Ati"finteopoici(OrAstpittf(nri
Am to sin ri(vo crA h ikTva
I

ILI tiA(1

idial)(11 gh tisrfA

Abm eti)( al 11 ti aft rtrri

rocttritnitirte,trimpfcillto
al flirt XfIr rt t_s I )(A hyt44 VI
-7

rn/ roc airtAnkrn


ti rip cirrlarn
t
d

ICATTIX/MATil It B 1/ LIM

k .IcAo?rnrittnplisil
tie uhi44n,141r EAU ar-ris
rivmtrir%-i-4,1)-uncet-i-Tri roc.

www.dacoromanica.ro

wii(rritit 416'66/th
trA/Af
.4:A4

rlitt f
uric <,_51111.1

a,

al* raj

tit

fifyi'/(10C, Lli ti
t Via h 4/st t t . w%iticC
IA uttiywhor-9,
rimy 1-.9
f

kA4

IVA

-4.:.-Froc mit- it
0f

IT I tk

41,5 ft TIT 4101

VP. 10

/I

cfrittivitv6
Ab

115 --4

4.A)cnt- tins&

er

ri Ire f'1.1.1-1TC1

tWA 14 A4A tifrITio 110.

# CATIltAtAYi'AlcciliX s 110 vir/

/
/
t/viaKtrrivw"-rplituttkiint%
1

...-

."

ticuTTIATTIVr35for/96.1
I
/

.11444f titiliAfilkullissAilliAoilk

/ 111MAtitsc't
litrarribtE

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXXV, LXXXVI.

280

si spdseste fiiul rbeel


tale.
17.

F cu mine smne
im bine, si se vacla cei
ce nu me ndvidscu si
se* rusincle-se; ca. tu
Doamne agiuri-mi si mangd-

* (lips.)

iatu-rni.

LXXXVI. Fii lui Coreu.


Canteculti 86.
i. Urclitura lui in codrul
sfantu.
2.

tubi Domnul usa Sionului, mai vratosti de


fsatele lui Iacovu.

3.

iubeste
de toate satele lu
Iacovii.

Pr

slavit grdise de tine cetate ta Deului.


4. Pomeni Rava si Vavilona
ce stiurd-me. Si adeca,

www.dacoromanica.ro

cetatd Zeului.

ce stiura mine.

281

PSALM LX X XVI, LXXX VII.

alti striini si Tiru


si oamini Etiopilor
acesta fur acie.

Tiopilorti

in mama Sio..
* (lips.) omulii

5.

Intr-nsil si acela arzi


elfi susul

6.

7.

inma Sionului clise ornu, si* ornu


ndscu intr-finsu, si elu
temeli susulii.
Domnulti

spuse in carte oarninilora, si giudeciloril acest ce fura intr-ansu.


Ca ce se veselira tuturoru
viiata la tine.

LXXXVII. Etarnti Israilteninii. 87.


Do.. Dumnezeu

* (lips.)

2.

3.

Doamne Deu spasenia me, in qi kie-

maiu si noapte intre tine.


Se intre in* tine rugaciure me, pled" urkia

www.dacoromanica.ro

281

itAlocirpiritintan-rniin,4
.unic Ani 14 mu mt1 couina

i"-ttitiAepiritilii +AM C re.%


I

ti KAgt1.5te LIM X 4 LD tiCJAAF


H

CICVTilelstiCY ,

ni

Em (A 11 EVC)C41. sibrVirAk

Cn2CC(4.11/1111f(liv14l1tit1

Aork.

LiiAofkpplelEVI

AOrbAlt

irk-1f4 yrik+-r1 mill lit )1r.


14 A el

ITIYITIVedeY

10IAAATTIFINE

ctiT AM It Mkt (Pk ti ft ti .


inteli olcitei AA (7 r1,5

*MA

Oeitlm a:Kinn tit

16

i-(4.111-11pf/tZnmf1 nG,20-w-Th
11.- 0 p

Cm(

nit ik:IfAs orp TrIct

www.dacoromanica.ro

TA I c' rh Trp wkri-1-4A4f

IC1,1.

nitilflaydrcY4fotrn Ahfrti
Lich glit-41AA4E, h4 )(7/1 Yu ;rife
/
Kate o 'cum KrA.T14Piatilf/t0

px-iliAlattrirry+rp OA irk
/
Itica t rateiCiyIfy rh.S tan-'6
,
r
fko+A44 f Li ricAO sop, ,icA
49

/
'

rTiAni huitti'lyig M pvA


I

r, 1

4.-meemstinu, urierr1d
1!
isit ft m kiVailkA--griv

IATEAVA tt

Hifi

nuf-rintmiticf
,

rix.nrcirmf,N.rwfdAn3.
b.cc )rn-mtC4...tirry
filleV, faiOfMErfam6mifro.
CrIplitilitttiVherTIOWICe
A,,pktii'Am;i douihrneCrritoi'tid

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXXVIL

282

ta catral ruo-a me.


4-

Ca inpluse de reu sufletulti mieu,


si viiata me iadului apropie-se.

5.

Skirnbata fuiu celo-

ra ce destingu in groapd,
fuiu ca omu faral agiutoriu,

6.

in morti sloboda. Ca
vdtamatii ce durmird
in morrnante, ce n-au pomenial dupd ace, i ei
de mana ta inpinsi fura.

7-

8.

Puserd-me in groapd
de suptu, intru intunerecu i in umbra mortiel.
Spre mine invartose-se
mania ta, i toate undele

I furd

www.dacoromanica.ro

de desuptil

PSALM LMITIL

283

tale plecasi pre mine.


9.
pusera-ma in ru,sine
loru,sii.

Delungat-ai stiutii rniei


de mine, pusera-rne uricluri sie. Pridaditn
fulu si nu esiu.
Okii

10.

miei nu putura de meseratate. Kiemaiu catra


tine Doamne in toate qile,
radicalu catra tine

in toata zi

manule mele.

mainile

Doara mo-

i r.

rtilorii fecesi dude?


sau vracii inviu si ispovdescu-se tie ?

Doard spune
cineva in morrnante meserere ta? si ddevarulir
tau perire ?
13.
Doard cunoscute

1 2.

milosti ta

www.dacoromanica.ro

g CS
VV411

vil

Va

311

1,*;11 14TH 1.1

01311

1-131,14/161.14711111.11914
wiLl0)1/4/ir,J)))(1.1 Er -43(ri ra
31-14-1W41
491

In-n-1
JcsiL
evK "ITI

1.1

31W

14 11,1(

IL VA' MI

11P,)(1:1TWk

yomcy

9111X AA/Alit'
W3 V 1,131.1

10

qrk-TA-Es

-art

irk

141i

3vsluiyou1u4hw-Qm4
JuismouvAsiqqa )1-1141.1.1%

3v)vv3v.xwilivvi

OvoY ow%

Jevulis naCkarf3-9en.14-rrr''
Aisou'utimx,1.941-1,9-7cott?
314,10,3-184vorllt-T1)-vsm4
tic
,
OL-

va.00A

rhit

/Tri

3W311114y.t4PW4V411314

vAL4I vxh5n1;14.14s4m 9
In Y.
oViRu Pi/ 'I/ 014)01

-u.

1131JA

Af

it;1141TIAAAL-i
LAfLAnunpkfrIlIi( rvA/i

283

www.dacoromanica.ro

ficplC441,1rimpc,f-tirnlette
pitcYmrtmetiritimITIAAt

111111y, n IVA irtre;+ri-lk/vis


I/ r.

tivn/drAvrArrY
iciiorpgantiriercuttfiiA47
LurtiTA>.rmrhtIrk'1ra'ICt"k1t.

44(A-11-iiirTiti-nkKATniAA
dr

yyprrittarrie,Vntric
#A6-rorAit miiti al ri,tZwira'
0111

47 it A

.-i6EA4 nift e

/141

t 0 iy rim yrritt-rubbt
runruptrAt, tni .
I

.from-inincitidpirofricuin
tiVrOg5mYrti

'int! fmtitiqf

1 orrovi ti iti f ill AA

+ft,

n'A MA A f. rn r rkiespME

www.dacoromanica.ro

284

PSALM LXXXITIL

voru fi intru intunerecu minuinile tale?


si dereptate ta in parnantu ultatu?
Si en
14.
Cara tine Doamne kiernalu
si demaneta rugaciure
me ainte apuca-te-va.
15.

Derepce Doamne inpingi sufletulti mien, i into-

rci fata ta de mine?


i6.

Me-

seru-s eu si rnuncitil de
tineretlle mele, rdicaiu-me si smerilu-me si
nu putuiu.
17.

Pre mine trecurd maniile tale, fricile tale turburard-rne.

www.dacoromanica.ro

si In munci de

285

PSALM LXXXVIL LXXXVIII.

S.

Si cungiurara-me ca

apa, in toate dile ti-

in toat5. zi

nura-me 1 de preuna.
De-

9.

lungat-ai de mine sotul


si apropiatul, si stiutii rniei de straste.

LXXXVIII. Slava. intelepciure a lui


Etarrni Israiliitenin. 88.
Milost ta

2.

3-

Meserer ta Doarnne in vcu


cantu; in nmu si
nemu spulu ddevarul
tau cu rostulti mieu.
C dis-ai : in vcu meserere face-se, in cerure
gotoveste-se dedvarul
tau.

sfdlui Idge

4.
1.

Vatuilu lege ale-

ginur5.-me

www.dacoromanica.ro

LithiCOrturapArmilvA
inA **rt rfleiiirit6t1Ciftisti
tiViria/s/u.iirEllp 0 pi%

at,

AThrArriAtity(A4titifC01-1 X
1"%/7"
lilliArtfOil ATTlI4;(.littlitit,,

LI i'liMIE ribtcrnricruiel:_4

tAAFtA.,i..rilfAinit49(
/
Tr(
trim
._
mi
idoeit Col /4 Ai karst,'

ateirk+vii- tli:i ikicy


icimirroc*, ;1.rtirtrA4 Vila-it,
ti 444 Yc n Vtii pi. Tkity t fist is
ir .--1,--lacq ki't Tn 2eA hArilli

tqsk

1.(C

4 ti*fistvickivi i(t

fill rtifailfti

.4.tiliree

ro rno wkir c c etv.ivkiisp:.


tri -fiti,fi qi-t-nhfri m A ftly fAAf.

www.dacoromanica.ro

gq)

1.1111A60kNitEn .101-00M-0
cd
/1 ;
MfAY1106kLUIFTAX1-1

A4 iVir. .4.17ekli'VVOITIO Et I

, LU rl
41c/ it.tivkA4Viitil flit/ -7
A/Ort strA I-aril/1M 'kV ill(' 0
SiVilipla4rVICIap/tElf11
c MCC

fitiVls till A rri-A

4,

I Ai Tr-A4(4.;:it

. cgs
I
IA/kb 1

I Ii3VA k irrAkt.

-AC1 pl ri

siAtijikovh1Artit
tik tip ft itlitvitti7C(Mi

rnoAciii nc EIAT YAYt-t44 Ui


igit)61 , b.5
r trill.
ttiniti7
E n/171.4Z r 134' rroi/ro
t
illffit&
AOpk

errile ry ernalpitiVivinpe

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXXVIII.

286

silorti rniei, giuraiu-me lui Davidil serbului


mieu.
5.

6.

in vecu baotovescu semAnta ta, si


facu in nmu si nmu scaiunul tau.

0 in ndmu

Ispo-

vedi-voru cerurele cludele tale Doamne, c dedevarula tau in bserecile sfintilorii.


7.

Ca cine e*

* (lips.)

in nuori asemn5-se Domnului,


tocmi-se Dornnului in fii
Peului.
Dumnedeu prsla8.
vitil in svturele sfintiloril, mare si fricosii

este spre toti dim'pre-

www.dacoromanica.ro

dein prejurula

287

PSALM LXXXVIII.

criurulti
lui.
b

Doamne Durnnegeu
silnicii. cene e ca tine ?
Taire esti Doamne si dedevarulii t a impregiuruln tdu.
Tu vlddesti
.1 o.
cu tinutulii maireei,
turburatuln undelor
ei tu imblndisi.
i 1. Tu smerit-ai ca rdnitula trufasul ; cu
susioara sileei tale
raspdndit-ai dracii
9.

tu Hi nefti cu

cu suptiisioara

tdi.
tale seinlii

I 2.

Ale tale-s cerurele


si al talu e pdmAntul ;

toat lume si cumpli-

tele ei tu ai faptu.

www.dacoromanica.ro

28 7
/
its tap .xiiitAYii

itstx

---

cifiArtrticamicA/mttlit
..,
IVAP,91 ItArti
u 7Llititikb f
e---"

E9. rictit-rn

f lit hi
I

pti3A

kin .0CmorikA,A6 fip


3/1 bAA A k p C

M Ott MN Aker Mel tlio


/
Eft
i+AWA th 9_5 LI1 fi
,
/

To yrc mr911TVAtttf4dibti14
TrifAktrifli"*AILLYAk IA
C )(CA tlApm tiAmirnam.
c n NIL/ flirn OLiittneX1C11
rTh.

, AA wriikler)(f%
uili4.1ATTI106'111/1 M HUTT( .
lArt3A1VILAILVIEllitalcKA4 flMi
intAfic rtliGAiicP ARMY ,

www.dacoromanica.ro

A'ofwgrrprnaturimAirk, ryle
tpAnTtrYNtrialrfasciphus rl
Elpiiih)RtlYnriettirni-Ck1(
-1.1(10epArci ArrAcOrtm

Cilarhifxfiglim&I aila
14

Ira-WE CiA4 HAvrA 4 LUll


tutect6 fp wkr/IITA Tr-A

rib
pE

'TEM fly teity9 tt

14W/ft IrMirriKAYIITIIIItY,
aviip
leicCErkrp
ft.ti fik Mt Ai irk r*4 rno E
#A11 A TFA 9 4f0 f ptilc
f.3 ICA4

flirt ttlfilaKC Ire iirrA/

pi , icilf.41,141TI, EA /frit4+
lattrictiff...vAmicisoy, LIJtI
4.1436104E Tr% YgkiclepAci

www.dacoromanica.ro

288

PSALM LXXXVIII.

13.

Austrula si mare tu
faptu-lei, Tavorii. si

Ermonti in numele tau


bucurara-se.
1 4.

I5.
.

i 6.

A ta susioard cu vdrtute. Se invartoase-se mana ta si


radice-se derpta ta.
Dereptate si giudetiu

sa se invrgtoas

gatare I scaunului tAu;

gotovii e

meserere si dedevaru
inainte margu intre
fata ta.

miloste si

Fericati

oamini ce stiu strigare. Doamne intre lume ftei tale inbla-vortt,


1 7.

intre lumina fc,Iteei

in nurnele tau bucura-se1 corectat din: ghetare


19

www.dacoromanica.ro

289

PSALM LXXXVIIL

-voru in toate dile, si


cu dereptate ta radi-

in toata zi

ca-se-vora.
a lauda
si in duke

Ca laudd vrd-

8.

tutiei lora tu esti, si


dulce vrr ta raclicd-se
cornulii nostru.
Cd. a Domnului
19.
este agiutar, si svantul
lu Israil inpdratula nostru.
2 O. Atunce qis-ai in veder
fiilorii fad,

Si zise

ise:

pusu in agiutoriu tarele, rddicalu alesul


de oaminii miei.
2 I.
cu until sfantulti mieu

Aflaiu

Davidu serbulii mieu, cu


untul scantu al mieu
unsu elu.
Mdna me agiu22.

www.dacoromanica.ro

280
11)(*tre'o Trt,_.5 nAE &am

lOripp

ifTrA"Tri Er-A- ?Mb 11

WOO AO rityk SOL

Ci

TrYtti't 114

elfin Lan

&

AVAif firikirk qvii ply, tits%

/
1cillptiVAILII0eTir
mityiloZ
IC Trii Ara TPA rkw7 Iiii1( &Ty

/0416h,trispit m x/A rio/eTV


7.

vt-e

# 'sync) r

brill/at .1117-9.5f1tt;012,
IlNiLlY441,1idM60 hi MAI) E
7- 4
At filth HICAIVAAECNAIk
/

LI 'CM 11 tiVrIA4

11

Aci, AA to

/
iii)CimApsY moist tx .31

orrirnt+

1CA-A M

VEM( MTh NAM( ;ill to

www.dacoromanica.ro

9(1
TrikAY/14

, ui Iii 0016A-10 A

m fk,1 8 IMMO UlAtAX *UM


itEtietiiVIINXCITICINALpf
/
/
0
r
AFA ICYAktnf NOC_ K oui 41
taTALL<Fibrialtlietsf A AYE' A "%A

"

OrVICIA/WArkr(CICIGtr.,
Lilli/rnhIvf Is Aar cf/tAYii
r
/
Ark-MAXI-I a La ti Or/1 i li
if /
/

i c kr .
rte rl---b_e C_ma

wits,

itreallx-A/bmiamrctoto+
IF
1

14 tti-XtiaVek . LIM tiY/t4CA I

/
Ai
/14"itYrietiriket Aro f ri X

Mill/

*JO

X C n p CAMP.; p (
. lithrt/Crii
/
Pi' '-' '
71
mikriAAYti
, CA-t( 'CA
r, f rrilrt
A4 c TrAirnat/Oal A4 iiii7/
P

Tivrx.

www.dacoromanica.ro

PSALM =XVIII.

290

t lui, i susioara
me invraltoase elu.
23.

nemic nu stejaste
draculg spr-insu,

i fi-

iul fara legiei nu va ada24.

25.

uge se amdrscV elu.


Si tdia-voin2 de fata lui
dracii lui, si uritii
lui pobdescu.

lui biruescu.

Si dedevdrulti mieu si meserer


me cu nus, i numele
mieu rddiCa-se cornul

si milost

cu nusulii, 0. in

lui.

26.

i punifu3 spre maire


mna lui, si spre riure
derpta lui.

27.

Elu kiem-me: Tata.' 1u4 mieu esti tu,

1 amdrscu

talui mieu

2 tdin-voiu

3 .scris inMi :

puniu 4 ta-

www.dacoromanica.ro

pui

291

PSALM LXXXVIIL

peulil mieu, agiutoriu


spasenia me.
Si eu intaiu 1

2 8,

pusil elu, inal'tu spre


imparatii pamantului.
Itninz-volu

In vcu feri-voiu

2 9.

lui meserere me si lae


t, me credine'oasa. lui.
3 0.

Si puniu in vcu de yecu semanta lui, si


scaunul lui ca dilele
cerului.

3 1.

Se lasare fii
lui lege me, si in giudetele mele nu imblaIA

imblare

3 2.
i5orrineitele mdle

se dereptatile mele sourcara, si disele mele nu ferire.

3 3.

Cer'ce-

1 corectat din: intau

www.dacoromanica.ro

iudouiorerv`xliWnvIOG-d
3Wyli-lui ;taw .XTGLuir+A
L

Schnjoilvyti+

Atuurliwyluvy.rwrial-JW*
1.;x1/

940%(1)+1-.494"

44, W1
3)1Wwxy (1111
4-)
t-vorla)vouvwV3g..)1,W)ft
11

Lit

41310/6314.43*OlwAuti91

i4X1/14nAW)))01
y

Hin

311 1;AO%WAS/XV 3V3v1-1Sif,31


J

Yid)), (4A scip;ov)svar


3v31748vvilw
, vOftruNqmi

iftow4x03v)wwahlif
u

114/3vti
=kJ 11-1Ji
1-Tvut
%)-14S1-111-71--lbews1P)(J1))v
I
J
)41v)(1.}0439w3y

3L,P31-0

www.dacoromanica.ro

TrooseisoivythICT_E#Ihrk

iicifti/st AO p h

UJI1,CYpA

tit irt Eh I il en rn AI rimilop &


i144 It f p rkrp initi f r1 )(It flAd Ty V

brttuiti

rai SAM %AOC

4....tth ibilillip Ah,4441ii


film. rviitc1CVAIty 0,54e
I

ativit till fi p sb i/t. ti 0 mix


riAilieic IA VA/krurkhYmt
A %Asa if filit to impi/si Eit.
lir
t thrttsm E / el A Ilibb Y
M ii till li IWO , ttAet'littl A
A )/ tiifilkIKATIktV1Vits.7 Lit
--7

---A--,

ilattlfACIrtiVA)M, ICAO

A f EA i h ri)rnp .--.
1 m ti III e
ail-% iCAANCtiltt+filiain7134-6A
sc1C

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXXVIIL

ta-voiu cu fuste fir


legile lor i cu rane nedereptatile lorn.
34. E meserre me nu spargu

292

nedereptatd lora.
e mlloste-

d-insi, ni vatamu

in dedevairulii inieu;
35. nie spurc cu lege me,

si ce esir diin rostul


mieu nu lpadu-me.

de rostulii
nu m5. ldpadii.

36. Dandoara giuraiu-me in

sfintia me, se lui Davidu


minti-voiu,

37.

semanta

lui in vcu lacuiaste,


38. si scaunul lui ca soarele intre mine,
si ca luna sfrasita in vecu,

www.dacoromanica.ro

s5.

nu Davidil

293

PSALM LXXXVIIL

si martorulfi in ceriu

si vuirturisitoriu

credinCosu.

E tu inpi-

39.
lep.. unsulii

fa.u.

nsesu si defaimasu,
lepAdasi hristulii tau.
40- Spart-ai lege serbului
tau, spurcat-ai in prnalntu sfintia lui.
Pus-ai vr41.
tosu lui fried.
42.

Rdpiia

elu toti ce trecu pre cale 1,


fu inputare vecinilor
sdi.

Rdicat-ai derpta
dodeitorilorq lui, veselit-ai toti dracii2 lui.
44. Turnat-ai agiutor
43.

arma lui si nu aklutasi lui in rdzboiu.

45.

Spart-ai

I cala 2 drracii

www.dacoromanica.ro

293
tutim4p-rn o pr.% +mit pro

rn14nrI
tiotulk utrto
u riti.HAi
,
icmytti-tocy

MVA VivilIN

A fintiSrA

CnAll

nrifirtituigar' firritV

rt-tcyi nor? ICAlTiot /NIT Siesil


firma tiumai ortYlAtififi
Mot Vagii+enicla edikni4+
I

EA V1110.111ilfril_lf fqX 1111 EICAAA

42iflri.grnArr k fififtttrIACI p
ewtip %pi sCATCAtif rfriVA
d is7itirnofitAfs.A.3ett

.3(

Atirnatii Moil tiff A1i kit


rn xitInA mots-air-a rnp

1-t

Aierm Amo4 ur rtrOA-14 ta in A

Luau

;-

i4e:OrilenAr RI Alt

www.dacoromanica.ro

.X.MT
..,

1-4,1ritv2frX

Atry,i)

ru,v,ru.tw,v..wmiN,p,14xvot194
V lim
a ia

oklia vat-' IvuEeutus


tiNvNYW*

uv,tv41.40v

.43 it
A4liws..3s%.1v/t1v
iX)txtil
,W1 PK U.LUJ s4/1 1+.,1*,) Vll
w#
11'

IliwY11501104ne310)34JOwL1J4
;3 3111)
VW VAR WOU
1.31174,1441

wy %1J41/ rf
ClI

4114+

IM

114V111Utf

yo

XL.U.

vvi,iwiJWyrhthktit-rot11
/51_,RniTrT3Agli-XW,1753t4t4i.

1111.0V9w)#
01171451,G.ZU
1/
,SZ
Ul 'WA acl
4A 714/N1/1
VX us tz c3 501474

41)

0,143,314/ tuy)ovIQWylli

www.dacoromanica.ro

PSALM LICXXWIL

de curutia lui, scaunul lui in paimantu lep-

294

de curAtiia lui

dasi.

Scurtat-ai dilele vrrnia lui, udat-ai


elu cu rce.
Nina candu
47.
Doamne manii-te in cumplit,
incinde-se ca focul ma46.

vrmiei lui

ma ta?
48.

Pomnste ce este
a me fapturd; doara
in deseetu fapt-ai
toti fii oarninilorn?

49. Cine e omu ce vie si nu ye-

de moarte, izbaveste'
sufletulil sari diin manule iadului ?

50.

Io sdntu
mescrerile tale de multu

1 izbavaste

www.dacoromanica.ro

de mainile

295

PSALM LXXXVIII, LXXX1X.

Doamne, ce giurasi-te lui Davida


in ddevarula fau ?
Porn&

5 1.

nste Doamne imputare serbilorti ti, ce tirusi


in sdrul mieu multe urnhI.
5 2.

Ce imputard draci[i]
ti Doamne, ce imputard
cu skimbatul hristosului tdu.

5 3.

Blaaoslovitil
b

Dornnulil in vecu; fi-va, fi-va.

LXXXIX. Slay. RugAciure Moysi


omula lui Deu. 89.
Doa.. nddejde furesi
noao in rudd si In

1.

rude,

2.

s se faca pam..

Doamne sca' pare noao tu esti


in gintu si in gintu.
Ainte prd [c]odrii nu fur, si se facd-se pdmntul

www.dacoromanica.ro

%Writ> met tfebtin +A ituitlf

X+)L inn %del f lb in kittrn


irwaisti.NrultrinrrlY

--,

AU NU 1 9 tObnA
rTnal4iti
--,
--z-

v114, )C. rt-i X A


tA 1;11 ci A4 liar 7Crilil f)

rdi't

ii,Vk 43

A A(

I-0

i-isA+ b."15A-40C1 g 3:"--ri


rnk ,kAELn , )(_
A CY

/A

Nen111113

timgATTI2CrOnCrno Cic IV);


P

i.4AinATIAfil 1 i /Imp M
ts 2011.1%dghere'41Y in --rbA,.114-,

r.VAkitY
iin)/IrrICArt
.. 74-.
:-,
II

,......

)4ati

1-1
I/tCr-A

-til4i; pgi/tophnvirt

ii 'till 7a

3(171 n tet-/t,i tech' tistifi

nOMT IkY
--_ it.tieliSprAkin
1'
k 116 ,Ic. A i m h ilfritigilsril
.--I
,4c-'

95 2
www.dacoromanica.ro

r4tA
u.1 WTI 6A rri/iY/146 left II*
ivatirt rich nAnAlptitiCrniCer Ii
ii27f10

rile,

Liltii311(411 .4.:

.4.ti1nm

cfrrnd A/14 n n HAI ,


lc A

eiMieakilefrn piCtitin

rrItint916 JCAS ikiart I-1


1Enticr7uinCITIV5KA114
.th_ticiscrkftif rk-AZ,"4Irekg A+ Mt/t4;11 rtirkljA
ICA14:1VAITtrA .&4/1A1
Olkit A yg#A4 rIS MLitt-Mit
1E6A

,itTkrits:Abf66ft_51"

111

16 ye eXiclk it

ivilscV

m tiA4 104 ThicxAitA


iluticXerflyVAma: mXpEri

www.dacoromanica.ro

PSALM LXXXIX.

3.

4.

si toata lume, de yecu si pana la vecu tu esti.


Nu toarnd omulti in sm-

Ca o mie de aii intre okii


tdi Doamne ca qua de eri
ce trecu, si straja noSi ocarire lor
Inca va fi.

6.

7.

nu turna

renie, si clis-ai: Intoarceti-va fii oaminiloril.

ptiei.
5.

296

Demaneta 1

ca iarba trece-va, demanta inflori-va si trce-va; e sra cade, vested&


ste si usucd-se.
Ca cumplimu-nd cu mania ta

si cu urgia ta turbut Mernaindca

www.dacoromanica.ro

ca zi

297

PSALM LXXX1X.

rarnu-nd.

Pus-ai fara le-

8.

gile noastre iare tine,


fl vdculii

9.

vculti nostru in luminatulil fteei tale.


Ca toate dilele noastre
scadura,

i cu mania

ta curnplimu-na. Anii
nostri ca painjina
invatara-se,
o.

dilele ani-

lorn nostri intr-ansi


sep'tecleCii d[ aii; e
in vratutc, op'tildeCil

se e

de aii, e mai rnul'tu


de ei munci si durer.
Ca vine blanclie spre noi
si invatamu-nd.
I I.

Cine sti

www.dacoromanica.ro

297
thAlVnik MUM +gill Mt

tiAt ttaCrnp ftmrTri tint


tiTA hhoe Ulf lifAk/leit1
KA "Mak+

rklif I rt TIN 40:Ai

IC Ili TTIOATTI C...5 fin GUM) Airrf

/15 %

LumiCY/1440-tiIA

Tra lc Yat4 [IA rt,A0Cli'l vAtt

tilfittiAtirt2g. 11 tA A

,NlidatirtS ..--51ASMAHt1

Aar Heir n,11-1 Mr:MILK

fn Ls EA b gni;;; ca-t
4., fit nnt ri
E rizyr.: b4_5(111
ihriA
g /ti itifrOCA-rn x

.At2tti hut twif r


terikntswittsiimpittost,
rhArocrith

1111111k

www.dacoromanica.ro

(10
re 41 fit4 Th taelknuitt

6c

ercfri;n/rAir-A_AinAtil )04 fit4 n


1%, ICA111 tita/iNtliMA

11.111

/frti

rifArP 0 C

* /1S. tin1434C

n MS Cis Merl( *WU


YrATrIL
C n9 fill If s'itivrifi

r1

Mris tirkfit A

/1/1.4 (IA M

tAis f1C

41- ti

wirt, in

SA4 YIVIL111 11 IA 1-1.44

Airu6 rici victim-gun/

(ARM Vtisb .ey tptrunksilA E


*

1 f 4tiTTle TI4 KC E CIA I KATTI rtiMt

m51 rattliiilitrif %NW II 6 /1.51(


di IC lam IcAoir"Tri ry "Mei grilti
Talituulic armoctiVriAirrAtif
,

www.dacoromanica.ro

298

PSALM LXXX1X.

2.

3.

I 4.

tinere rndniei tale, de


frica ta,
bdsdul tdu curd ?
Derpta ta aa spune-mi,
si fdrecatii cu inema
in mdndroste.
intoarce Doamne : pand candu ?
rugat6 fii spre serbii tai.

in ndindrie.

implumu-nd derndnta

de meserre ta Doamne, si bucurdmu-nd i veselimu-nd


I 5.

in toate dilele noastre.


Veselimu-nd dereptu dile
ce intr-nse plecatu-n-ai
i anii ce intr-dn0 vdc,lum
reu.

6.

i cautd spre erbii


tdi i spre lucrurele tale,

www.dacoromanica.ro

299

PSALM LXXXIX, XO.

derge fii lore.


17.

fie lumina Durnnedeului nostru


spre noi i lucrulii manilor noastre derge spre
noi si lucrula manilor
noastrc derge.

XC. Ludare cAntecelori11 lui


Davidii. go.
Viu in agiutorulu Susului,
in cuperernantulti Deului
de ceru incurtiiu-me.
Pica2.
ndu Domnului: agiutoriulu
mieu esti si scapaire mie
Deul mieu, i upuvdescu
intr-ansu
Ca elu izbdvi3.
-te-va de cursele 2 vanato-

viu intru ajut..

1.

Incurti-se.

zice-va Doa.. ajutorlu mie


Dumnezeula

de mrejile

rului si de cuvinte neI

canteculoin

curseld

www.dacoromanica.ro

2 99
.

,/

-,

I/

elan

,--

1%

4,144/%1(Aft tirivre5fUitxtOtoegire
mat . La iiitlacp Y/40/I li

ti rtAap A rtisAiTif CM, ii'ill CC fli

fun 4, tali/0(11 itet.n4 gannAt:

riae nyiertilift ...._Art4h


pigtail ItutoliteihMairtyk,,,..,
il4Asit.to mg/30611.a 1.1(nYtt
/r

410infriAeighrlITTOCAlsogii7AYN

Elie riSicirpftshit esnIft


tyyX641YAkm , sililta Intl t A h
Ail a tit li UltICICA ITA r710 tall it
.:5$17.414%

Luttlrnysiativir

jzrrirpkttetAcq,AitiZit th ali
/
tri iik 7A ficVetn
6 Irlitinart4
-

5r

1V1OCti *Lutitrept,xfittrirrittic

www.dacoromanica.ro

$0

iyietrunt if laTIATTUA (MA (


ormbrimerta ,Ginunlintinf
tirn I

Alen

.104411/1-4

e7

4ii

thlf Hltli Tri

).

VII

"

41 filIVA

Hon ffic n ivcAirirmElire A


ra,S
4Zt11.aVrtif ginck

pjw

lvik/sini-trisribdAl(XA-A.
tAT

/ "
anii;15-kgn etC71.6.rkiitil

t!), EriAtin TriMVit ,111/144.1Hrrir


ti *444'6 if+/ITTIA MA' .

if

Ktkirnpi
4I

ticittia9101a6C 6

C1+3 A 10(0 gccrtrnstinpvligii.

rfinfix-rilk
sir ,Lannith
'
/
ibmoulttA0 fit ityfir fiEr

www.dacoromanica.ro

PSALM xo.

300

derpte.
4.

5.

6.

Cu spatele sale
umbri-te-va, supt arepile
lui ndeti-te 1.
Cu arme
incungiurd-te ddevrul lui,
nu spementi-te de frica
noptiei;
de sAgte ce zboa-

5i

suptil

nu te spantnti

fi de

r dua, de lucrure ce intru


intunercu trcu, de
tmpinare draculii
de amiadddi.
Cdd-va

7.

de parte ta mii i intunerce dderepta ta;


cdtre tine nu apropie-se.
8. E 1n5 6. cu okii ti prvi-yen

i plair pa-

ctoi1or vede-veri.
nadde,ti-te

www.dacoromanica.ro

nu se apropie.

301

PSALM 2(0.

9.

Ca. tu Doamne upuvinta


me, desusa pus-ai upuvainta 1 tie.

Nu vini-va catre
tine reu i rane nu apropia-se-va catra pelita ta.
I I . Ca ingeriloril sai ;rice-va de tine, se fersca-te in tote caile tale.
I 2. in manu lua-te-vorti, se
nu cand-va poticnesti
de piatra pi6oru1il tau.
I 3. Spre aspidd si vasilisc
calci, i calci leu si

nu va veni
I O.
nu se apropie catra
sal spune-va
sa te fere.'sca

in maini

zmulii
14.
si izbaviiu

Ca spre mine
upuvai si izbdvi-voiu

elu; coperi-voiu elu c cuupavainta

www.dacoromanica.ro

301
arTaCtlycit
Vic% anif A
/ I
MI 46.1tXti.M(cAnornritlibn
ttitlatiCE tills filing ,AArlan t

n It-tan r 6

Trim-MAY

EA ni4 A yrii
niat tiiitIvqtrnoin
I
Ir
Kik 4451 ce finotiCh bari E
Kith urnri mg

achirkiiid

tivilETTaAt
trirti.rurnornei4
e
--,

*.Mrk ItIYA VATTIE 60pp,

Cf

tivici tier liA1161111 11 If ti fill ti


nampInn-forICAianibii

MfacrinAltunisittnAnepd
ttlfA41/1Ai/t , LU 14
kill Vii. Acuff/1.4 flirt
ei"1-1141t1-fultiti LEIS lifio td
it13( a IfoflETttO101cL1cy
14'4141 11

www.dacoromanica.ro

'30t
KOMI( tiXe41EMAIVEci. Iiii;14 A

gAteui-rnp

nritut Pao fr:5ft


+1

to Emc , tcVEA)Ccihrini1C+4

is

WA .cIcoL.

VII H Se +Cilika

itCYFAX AX/111,1
(15 ttel 1%. n4
.

'

nA

414,4
Aits,

111EMp

cit-xmc-ric n tir4A4 E

qatrnewrAh

ntruitirt1.5niyamst
m1
4

n rt

1\0 -entern xii %in

c no is+a gieggy

tail kicin rnIsis4Y

gfrifAX ti

1(04(

ti Inn kesi iti4:IA4itt41,frpg


4r- Tia tit
4.; ri rnoi-rnix

it(

e wit rAk
o

IC;

in me 4.:tsetf,

www.dacoromanica.ro

Mr(

302

PSALM XO, XCI.

noscu numele mieu.


Kierna-

I 5.

va catra mine si audi- voiu elu, cu elu santu in sera-

In scfabi

ba ; scotu elu si preslavescu elu.


6.

Lungi dile inplu


elu i ivescu lui spasenia me.
EDERE XIII.

XCI. Lauda. Cantecula c4ntece in


cji de Sairnbt. 91.
2.

3.

Bine este se ispovdimuna Domnului, si se cantamu


numelui tau insusu.
Se spunemil demdnta meserre

ta si dedevarulii tau
in toata noapte,
in dece
4.
mate psaltiriei cu cantece

www.dacoromanica.ro

s. ne ispovedim

milosti ta

303

PSALM XCI.

in cteri.
5.

di mhrira-se

6.

Ca veselitu-mi

Doamne in faptele tale si


intro faptele rnsaneloril
ta[le] bucuru-me.
Ca rnarir-

-se faptele tale Doamne; fo


arte adAncar-se cugetele tale.
7.

8.

Bdrbatil lard

minte nu cunoaste1 si neinteleptulU nu intelege acsta.


andu fasAri-voriA pdcdtosii ca iarba,

si crescu toti se facu


fdrd lge. Ca se potrebscu-se in vcula vcu-

sa se potrebescA in

lui;

e tu insusu in vcu

9.

Doamne.

io.

Ca adecA dracii tai


Doamne,

1 conoate

www.dacoromanica.ro

303

"

tal skinie IS . ICIIIii/ttini 166i


i

44111TICAITTIAA4 'WM
"-,
iNtlrnpa+An fr16/16/111tt (AO th

I_,

ill A EvA sA rkirett ICAMA f

nfl,

Clif0A11111tACITIAIACertig 440
--,

All ME dcerit rivrAfiCt isrry fin%


it EITILti,

. Vila() SPA

IT4 /pi

M fitirfl I irilarair f tit tint


+tut f Atil ITUteihrlYitrill OA E
111. I

iiCTIVC-111 A

, teL 'JAYA cji.en

so e kn ha c hi-imam icAtit.frA

.
ilaierf EC tfrIllopi-t i ma
prIATt-yE .gokanortve

lorketirke6,411-1-1.0lAlifi-lr-ick
AX 14 a iv-HiV.4:c .)it

ot"

X4ZferX
r

,-----,i c----.

. eflicV lastreAlItiTibtif

www.dacoromanica.ro

iciatti tit.rq, eiditiiii mid-1(64 x


/I

tll fifflital(, U.( Wirt' talif AlfY


ollip AA' i ' itti ovitt flbHic "at
Vs

144OrtirtiWoe Fix tt-op rixislimaiil


1

...,

Wit li' NIA Mph Hint tItAfebigiifd

iI
ttTrIKr P AC is_

. til atilt, r I ni
.
I
eDivihmkAi lii C Uri lidlitti.41 A
,

ciattivti.iii tittutE tZ-t EC I V./CA;(11


cc tnififnittnSwttrnii
#114-1.ti Alior,
_.
cirltisiefprirflAnif stEringwri
'

ICA+ tlrina2C,4%.11A Al veLti f


sr
joi
1 VA i v cap ti 1 e at I/ (11 )(4./i ri x 411
.1
,7
4
1
1
4\ nA 11 iii4

0 rIVI (103PIS 14 r f
1

-P

itit,ICAC stiattttr XI ti 4ZIntri II,


A at Zi )Cti HO Cillp 2(44A Vp I
,--.

el,

e, I

,.."-

VIC e Lai A it. ICK6r M tt Ore:MO(

www.dacoromanica.ro

304

PSALM XCL

ea' adeca dracii tai pieru


si spargu-se 1 totii ce facu
lard lege.

II.

1 2.

Si radica-se

ca unui cornu cornula mieu,


i batranitile mele untu grasa.
Si caut
okilulii mieu spre vrajmaii miei, si ceice sculara-se spre mine hitlnii au-

ca uin
m6le intru grasti.

spre dracii miei


si ce sculara-se

cli-va urekia me.


1 3.

Dereptul
ca finixul influreste,

ca kedri ce santu in Livan

ca kedrii Livanului
inmulteite-se

umnojaste-se.

Inplanta-

14.

Reisddifi in

ti in casa Domnului, in curtile Deului nostru influrescu.


1 5.

Si* Inca umnojescu-se

1 sparcuse
20

www.dacoromanica.ro

* (lips.) inca bzmulfeseu-se

305

PSALM XCL XCII.

16.

in bAtrdnite grase, si duIce preimindu vora fi,


se spunie c dereptu e Domnul
Deuln nostru, si nu e

nedereptate intr-nsu.

XCII. Laudare cantarilora lui


Davidu. 92.
1.

Domnulil inparAtise si in duIce frumsete se investi 13

ca intdri toata

investi-se Domnul in sila


sa, incinse-se, c invrAtoa-

lumd sei nu se chi-

se toat lume ce nu se

tiscd.

rdicd.

Gata scaunul

2.

tu de atunce de vcu
tu esti.
faclicara.-se

raldicath-se

3.

Radicar5. riure-

le Doamne, rdicard riurile

1 Iavesti

www.dacoromanica.ro

3 05
, 4 / a
4\ wAmpAnn.LitroAce s withY
_Ii

1,,

le

All ri f i 'VS' th tterYli0

titmetiiitaltrefflumrchtt fir
4...510 rA knot Try.x eitinYi
.
-I
titeltsrrimuitat-trorl tic )4..,..7

AmilihAtiti,"k riTril Mt 4.) ph


j

It&etiviZnkpltinct Limits ntlx

f1

I.

,
II
4, ii4 Lrn Cy/ ri IsrAkit. C n A A
4-A.43.1ki O. , IV iglifs' IS p lima;
..-,

.--- 1

in t MO 'AM li_Ax/M( li ti)CC t,

,
(alert a rATIIA
C,I VA 0 r t11(
IT1IiTizei cternxiii(halv yl
riti)aati ii v ILA. r(irAei p ii/If
MAK( f .11, IlicArif tarp NM
.

"

www.dacoromanica.ro

306
reuteYpotcitc A riChOrif07:
/
pitAinnAmicAicAmperAack
F fasiiitm)(il me .4ettitt KN'ttA
1

. Al

-1,

--...-

rriVistAll AMEAUP 1 6 ti >MEI


n

00 ril MAIM. 'NM Trify/tvikutit


b ttYAk . Ail? in Vii 'kilt rritAt
tic, S.5)(eicgoipmt .tvrAcigli

-.---

If rtlECECIvni.14.-it eici k'


fly ii...5 utAt ',.. A ft rum,,-;_,
iL---,

fiA

_,.._r

,..1 " /7"

1.....,___

I Or iCe
kfllRAI"/%AA" .."rts- YA

e---

.-/.: 7

e-,e510 fitii PiZ Virt tie). CC itillh el X.

cutyptcf ()betels MiCtie Is


1

pf E in ni.A41 ti rnI(ArtlichA A
ii f

i
f frillulitiliAdph whttlbly
---

tibYll'Ilifirnaiditibttinlita

www.dacoromanica.ro

PSALM XCIL XCIIL

4.

306

glasurele sale, lua-vorti riurile matcele sale,


de glasure a* ape mul'te. Minuinate inaltatele mariei, minuinatii intru inalti

* (Bps.)

inaltile mriei

Domnuld.
5.

Mrturiile tale
credurd-se foarte; caseei
cuvine-se sfintie Doamne in lungi dile.

XCIII. Cantecul lui Davida. 93.


1.

l7eul izbdndeei Domnula,


peuM izbdndeei 0 nu
supure-se.

2.

3.

nu

Rdicd-te se giudeci pdmntului, d dar peniIor.


PAn cd-

ndu pdcdto0i Doamne, pdnd

www.dacoromanica.ro

ce

supere-se

judeci

dare trztfafilora.

307

PSALM XCIlL

chndu pacatosii lauda-se?

landarh-se

4.

5.
si dostocznia ta

6.
omora_t ci venitula

Raspundu si graescu
nedereptate, grdescu
tap ce facu fare lge.
Oaminii tai Doamne smerira
si dostoinicia ta amarira.
Vddua si saraculd omorira.

uciserti.

7.

i disera.: nu vede Domnul,


nice intelge Deuld lui

Iacovd.
8.
fara. menti

intelegeti acmu
MIA de minte intru oaminii si nebuni canduva inmandriti-va.

9.
* (lips.)

I O.

Cela ce
inplanta urekia nu audi-va ? sau* cela ce fce okful
nu vd-va?
Ce inva.ta limbile

www.dacoromanica.ro

307
if I triitiflatvitc mottartAefor
t . dic matb-V tun rdli7c 10(

r4tctr y
froirit+AicYfildtArkrit
titfrEJE (IICAgrE
ti.A.A4 tin

lt

rn %tier to CAA tp

,
_
titilottnnhIATTIAAMA1111 ii

figra MIA III titA f/A

Ti

kflP

te
..--

.autf.5 rice/1 roc

)(A 16.0/%1 0 pr

in fit1tI5t1AkAIt
1

,,fvut (Alf pi Alf/NV

emit/rim (4,:nrri ?Yd.('

hitirtirt oir-tritrXrititiviri0
asithAdi tie
4-7.11AltiTili 0
r.5t1 ICA

OEM11
6;1 f Ma Or

C AINEA Alf

tot sly) ikKA

4"11010-J
,

413111.1

A7141'flifit

www.dacoromanica.ro

7.

titict

"A11.111C-1/1AVAIL4.rt9eA(r1110

pi .6 eivitktricxyainGit
cSAniim tt HA0013 Id ell run
11 RI(

1, trieteiNiitAi.

iirrfic,i,stiri-i;c mime
''
4nrk TVGIIN

fAX C 64S

grivitri,5 Cir. EA kbi Aro si


wheA nAlet ISA nliat MCC d

Al-rirtoAni.vbroC4.,sinti
ri trbgYnktiliimrmiri

tin

/4

tiont fitcxAlIclii-irrafttAt

ill ivy, ep inuidtme,mimo


-1/

-,-f4

. al 1 al tiro
"
Astrialiihip Erin

A flE AitlittOAELI Ea
1

kVii)

(%

tcrYytstifivie

, itirieCIVKAME

,(

www.dacoromanica.ro

PSALM RCM

308

nu oblici-va, cela ce
invata omulil intelepciuri ?
1.

Domnulil sti cugetele


oaminiloril, c santu de-

stie

sarte.
1

2.

3.

I 4.

I 5.

Ferice de omulti
ce tu inveti Doamne, si de
lg ta inveti elu.
Se inblandesti elu de di futi,

de ornil

ce-la tu
;Si inbl..

pand sapa-se-va pacatosolui groapa.


Ca nu impinge Domnulii oaminii sai

si uricul sail nu lasa.


Pana dereptate intoarce-se-va in giudetin i aproape 1 de fa toti derepti
cu inema.

6.

Cine scula-se.

1 aproaope

www.dacoromanica.ro

Si dostoiniia sa

309

PSALM XCIII.

va sta spre
7.

va mie spre hiclni, sau


cine cu mine sta-va spre
ceia ce facu fare lege ?
Ca se nu vr Domnulti acriuta
mie, in niskitu intravr intru iadu sufletulii
mieu.

ci sa gra..

Se grailu : radica-se

1 8.

miloster ta

9.

piCorul mieu, meserr ta


Doamne agiute mie.
Duph inmultir durerilor me-

le intru inema me, mangaiaria ta veselir sufletul mieu.


20.

Se nu adauga-se tie scaunu fara


legiei, ce face munci in giceri ?

2I.

Verda spre sufletul

muici

www.dacoromanica.ro

Goe
mi4N3na3OU71.1.14,1,5i AV)
wAsnsIlivi 1.11)333 yVy VW
1

311431.M#33-

17 41V3P1 I
/

1/1v4vA
Js;-'140-" 1.114
111301

4/

klyV

VI

OW

if,Jon

41.1114X

MVX1.1.1.3+3;4r,Iiirl441ig
3,1ps
to631 VIdoiu

)13,).14/

x3,941,11vm4U ))1/4,4

44,

31
Vii44/ W)tliel "4/TUXQ'
WTIPCW1-1P3
dit4)( px4/1.4%

3V

4/ d11114

104,,WYW)P

VIII-41isailii.314
31,
f"cito

VMS!

'

(11-4

jc1
V
41vvAtn,1.Wsinfill
"
1-

10141,AviAorwlitnM
tykicirw

,}Suov+Ai)Jul

www.dacoromanica.ro

?)0

/-

prinuvrmert uoicirtiitt
etilitirioriaciciatmcicK,thii"
# VitiVEIcit. 21A LAcf, Vie H f I

,
iI

U.11-1_5(ZI6A4.1t-ii -R;111 tO Mara


1

0 ?tarifa

anti An,4-11 .tuite1 A fiA


Aolkt;rii.XA h cpif lg, n tirriv'Aoirs
lti I-W(4p I CAA% ri Wm-KA k
Al b [IVA diel E CAR Aihx.5

40

Aa

e? -17, -

an-M-7i fti
1,

eititi- rib /3 fills -..- gi) ---'

6 el nfil

n CENTItlifflAi Vtik

;MCA lai

, ti,e-rnr tilnetr /

...5EXIMtictliinloromineille.
a Z ct-trniii n IC tivis.m VcfA lip
I.

4a it, 4010 Vill) Ile usiiid


/
I

turns% ff e i CM f firksir A 26-i

www.dacoromanica.ro

PSALM

oiu, =v.

310

dereptului, i s'ange
nevinovat osndescu.
Si

22.

23.

fu mie Domnulii in fugire,


si Deulii mieu in agiutoriu

5 Dumnezeula

upuvaInta me.

upovaInceei mdle.

Si da-va
lorit Domnuhi [dupa] far leg lora
si dupa.

lort piarde-va ei Dumnedeu.

ei

Domnula Dumnezeu.

XCIV. Slay. Ludare antarilorti


lui Davidii. 94.
1.

2.

Veniti se bucurdmu-n5.
Domnului, se strigdmu
Deului spaisitoriulii* nostru.

Se ainte apucdmu fata


lui in spovdire, si cantare se strigthuu lui.

www.dacoromanica.ro

s ne bucurmil
* (lips.)

0 in antare

311

PSALM XCI.V.

3.
mare spre tett"'

Ca peu mare Domnul si inpdratil maire prespre totii


pamantul.

* (lips.)

4-

5.

Ca in* manule
lui cumplitele parnan'tului, si inaltele
codriloril ale lui santu.
Ca a lui este maire, si
elu fce-o, i uscatulii mainule lui fecera.

s'a ne Inkinm

6.

Ven4i se inkindmu-

-nd si se cddemu la elu,


si se plangemii intre
Domnult ce fce noi.
7.
* (lips.)

Ca

elu e* Deu1 nostru, si


noi oaminii pdscutii
lui si oile mnilor

www.dacoromanica.ro

311
4--

oatA p eh 1-0614 11111.fr1,


1,
uni071,
pAirt-KA,A rt itf its
ic

Alivatinik tiii Mink%


I
r
A VYAA/Innrrifitt RAMA

rit3(1064 Luoi4. tiAATTI f Ai

KO* f) 11/10f13-AAE/WrIeltlITOC.
iCrrtfivtA

ivILA1A

i/%4TJ-tu1, LanforClirA
rn )/11-A41 (WM^ 2014$ 1k-a

t. Kt multi

nlmet

tikutriiildsbth/(AMA Y

auici Matt? CM b/t rurnr


icjti)(Alt

cf ktrtou
tio/C

.tc%

nip( *Wit

ri ont3 Anti rt.niiIicicX4 tin


/7 a /
%

oult1011MA# t

www.dacoromanica.ro

AY- * ..irrV51iCitivAAtAkAgn
.

SO ts..51161161ti . its

.911kirtle

IllAritifitiirlt4AKOATTift ,
1f
mik.ftiVe ..b)(n1,5 ii fit rui
rn net /f nVcrilti . ii to Kent(
.

rnitirtmcnilirticiti go tti r ti
A% attTlie-4 "Wait ttalo i et_
AltC0)(04Aenetfitf
7 0 AntsI It.
.

1
-,4 7;`
,....5 Eli% larIA rtta ti lite ifo Trt.elir

*el/ i 'dm a'Aiiiii ,1 2C , Lil t).5 ir

n2CrY ra-rnott tc Vt<Vit rig


. 1.1)(tClato ( 1444 t CA
MA itti
fisurtfAEMS/AE . s di y to fits

An f,F,A4lati'Amttiat.ri-rriviliE

,ilsprmiteICA44411V . -4-A A OrerAtrAtlicii A re /top

www.dacoromanica.ro

PSALM XC1V, xcv.

8.

312

Astddi se glasula lui


audi-vreti, nu invratosareti inerna voastrd,

ca in manie, dupd di ispitire in pustie,


9.

io ispi-

tira-me parintii vostri.


Ispitird-rne i vadurd
lucrurele mele.

Patru-

I O.

deal de aii nu socotilu


de gintula acelu, i is :
Purure ratecescu cu ine-

de njmula

ma.
1.

E* ei nu cunoscurd cardirile mele. Ca giuraiu-

-me in mania me se intrare


in rapausula mieu.

XCV. Lauda. cantarilorg

www.dacoromanica.ro

* (lips.)
aide mdle.

313

PSALM XCV.

lui Davida cAndu zidi-se cas dup


pradA, ce nu adausu a scrie de
Ovrei. 95.
t. Cdntati Domnului cantece

noao, cantati Domnului


totil pamantulii;
2.

dein zi in zi
3.

intre toti
ciudele lui.

4.

ca.-

ntati Domnului si blagosloviti


numele lui, dulce spuneti
di de cli spasenia lui.
Spuneti
intru limbi slava lui,
intru toti oaminii
ciudesele lui.

Ca maire e

eu fricli e spre

Domnula si laudatil foarte,


fricosu e spre toti Dumne-

tot1 Zed.

dei.

toti Dumnezeii
e Domnulii

5.

Ca toti Pei limbiloru dracii, ere Domnul cerul

www.dacoromanica.ro

313
/ O''''
Artagh lk

ClittiVnil lit t
itt2a6 A
latlib ..1,:alt n I) Arksi
,i
,
,--oycXACiirt6 it-I WE II . 5-4
. I

1 tilvAl nfri-mi loof11. 14


tit)

.1

.44:16

trilli it

at Ft MAIL/ 113,51.161,4%

1 momhnioi Is rurni/th
... yid
,

tinritt rth:A ktinuitirtifieui ti


/
, "
f
MCIMAIAIN ...tAi Vint

....5iibolicrittilwal

Cruatfill, /

Mali
/

,Frivry kittAftriteitA BA Agti .

4ti 91)ft-riot) ri ciimtifctiit


'

-tta*EMAtri ovhman i
1

icrOCAiturtititof4Aiiik

011111

(16f nectiela cndt moil ntaiXiotti

,5 i li tarnalti niellittusi ren

/
Ad f it, ir'do i ri ,
1 ..

-,-if
itrWr x

www.dacoromanica.ro

40-1'

4ri4E , acno Viver ti e f al tiCfri,

MC41r/iTrifatitY ,ttf n'tittiT


fa/Ai C ,l-ri'411/111.14A

111 ffl

A ttt

1.1.6111tA

Tra p ?HA Aes

h AZAVit

ir..._,

"

LI

firrit

lib 11 IMitit/tAill-Iihti
.-

ElpiAttiA lat 44 44% ii)C

A-;7)

1/ 11

ti ICXAS k
,
Kb At tiliffilZ Mtn PALI ttitcY.
piltimmai $4.0 tt Hat
/VOA EA%

'

brown-14.torth.tcpritaks,
11-1

gl flitn-ifteeie4)ktAmfairnes

nhivatirnXosit oil H1 Eli IlfifY


tot .
minis/m.941I )(A 14,1

()

Et (TR 6 AITIMAI(M CAS

ti

tilleilt

t11/0 Wit

www.dacoromanica.ro

PSALM XCV.

314

fce.
6.

Ispovedire si frarnste intr-ansu, sfintie


si mare frumsete in sfintia
lui.

7.

Aduceti Domnului tdtdrii limbiloril, aduce-

8.

ti Domnului slava si cinste.


Aduceti Domnului slava in numele lui, luati cuma-

ndari si intrati in curtile lui.


9.

tnkinati-va

Domnului in curt sfintii sale,

se radice-se de fata lui tot

curtd sfant a lui


s se raidice

pamantulii.
1 O.

6riceti intru
limbi : ca Domnula inpa[ra]tise,

c derese toat lumeela


ce nu se radica ; giudeca

www.dacoromanica.ro

lumeei ce nu se

315

PSALM XIV, XOVI.

oaminilond in dereptate.
s'ai se veseksc

i 1.

Se veselescd-se cerulid i bucurd-se pamantulii, se


radice-se mare si plinul ei.

I 2.

Se bucure-se campii i toate ce santu intr-ansul;

s5. se rdice

sa se bucure
toate ce-sti intr-nsii.

atunce bucura-se-vorn
toate lemnele dumbravilor
3.

de fata Dornnului ca
vine, cd vine se giudece
pamantului. Se giudece

a toata lume in dereptate Si oaminilor cu


ddevaruhl sau.

XCVI. Cntecu1i Davidii, candu


tocmi-se parnantul, nu adaus scris
de Ovrei. 96.
1

bucarasevoril

www.dacoromanica.ro

315
A

nrnitrct
;
a (AIKCiegaf,1036Sii,itth
OAM tint-moil It

#4:131? t

--

,-

Ifp VIO litC( ngliA4thtirrOtAlt *Cf.


I Ie

(116 tvtetiMApoiti flitritt)Cii


LIM rt-taA

Elacsge6C etriAs

rrt C rirrt%4Zrtillelait .
AT II-del-if re TUFA Ktili0/9 It
TnoWITU A givAttt A i

b )(Ai 9i A
A um? kbl#ALtsibtt)Ltytuds
&la tit ,,Irlffuit-tect-yrotyilt
i
n.Levilit-trro(A)51a

Arri 0 AintA
1111

. C(5 i-oflf
4h
u .
Heil t a TA

. al 116 Albin tittA4;

iykr

_...___

.----,

I CNA

I
.1%

or

iiirtati

telt NettNinA irMNIT1

111,
/
iN 11711% , tOLNy'aVi I y kitt,t0 ekei El

www.dacoromanica.ro

-t-

S. /
.- -

--S

tic( , cifyloe

---ttX AM\

/ .rtece nlvtatim rim, ,,c t i--- c


1

\4-4

\ Alkt !ACE CiCrry0 SEM

tiY Cif Y_uttbiZrirri X n tp c Y


10.Anifirdelnru1rn op trii-2/
nto:MCLuit-y rob f V./ tip Eby ik
,
?Eft( WM" roirmin Di # 0 urr
1(4.1 timiriintAit

_
;
fly t .L3itimr)(4.rif ty to reriA
-Cittstrt , A 2C,A4 11 riA #YA b
I

y funcAKtimd AmLAK:tete

tiun pica tt Ickes ulna


NITIOCAk

Ifedl 0I ik

me niiirjetei
?iv C 400AV ti

ftlyiiti/VAYte
11-1 ATU

n hasii rtirrocnit. . c riX

www.dacoromanica.ro

(flit

316

PSALM XCVI.

1.

2.

Domnult1 inparatise, se bucure-se pdrndntulti, se veselscd-se ostrove multe.


Nuoru si intunercu
diinpregiurulii lui, derep'-

tate si giudecaire der&


0-ere
scaunulii lui.
b
3.

Focu
intr-Ansu inain'te me-

rge, si arde inpregiuriu dracii lui.


4.

Luminaral fulti-

aerele
lui toad lume
b

vdclu si rddicA-se pAmdntu16.


5.

Codrii ca Cara
topird-se de fata Domnului,
de fata Domnului a totu
pAmantulia.

6.

Spuser ce-

i luminav5.

www.dacoromanica.ro

s se bucure
s se veseldsca.

317

PSALM XCVI.

riurele dereptate lui,


si vadurd toti oaminii
slava lui.

slava' ego.

s se rusindze

7.

inkinaih-se idol ilor

* (lips.)
de idolii

si se veseli

8.

fiele Iudei ..

9.
toti Zeii.

Se rusinde-se
toti ce inkind-se bol'vanilorii si* cela*.. ce laudd-se
cu idolii sal. Inkinati-va lui toti ingeri lui.
Audi. si veseli-se Sionul,
si bucurard-se fiii Judeeilora dereptu ale tale
giudete Doamne.
Ca tu Domnul
de susti prespre toti Dumnedei.

I o.

Hrdnifte Do..

Cine iubiti Deul


nenaviditi reul. Ferste Domnulii sufletele prpodobnicilorti sal, de manule

www.dacoromanica.ro

317
fi-OftA trErtritTlATMAY

,'

ULI- isit_4. xpi

t A A GAAY

m14 n deism

,
f:s
--.1101(11111rASSe
--r

TTIOltiliriMil1tikCer0AsAtirt
is'ek ,Lunli7N-IinAOWICE

10:K60 Aint in *IennAlin


timmicn rnoln4%.171'

crinxfn

ii.1 6y-;_slikunfitcinnetcilanek

ilinciotx9/1+norefrt/
fiAtifik
.1111-ob !If

loirt I

ptimiXAnemAett
4-04-s%tit td-rMilpiX

d IC ildiTri Oil ti6Y

41111;67tiregtr
MEM 1B fi&ti9t1dEc 4:416ts,
91 foi4gAkeV411 TIT LiCfro
Vivi-MAI bCLn yfrianYni.
HAS

www.dacoromanica.ro

okiris.foof0watilt04.6.1-tax.
f1
.1
ill 1
AxfrotttivorttArtpentrAopik.
1,11 116 if irtitnAd f bk<Y/tstttAAA

15Icait Attilitiii litilibill Enti.iti


tirm
.,---1

40
:,ditttienewriklr4f
.,

WILMA-I

.0

:4.- cA A

tiaA 100646it .

r---jc----

ittinAtiritstrigmarttatirm.--tt

Iti

rtok86,1amti8roaintfitli
.
triCieitiAirt4tTnA
A)Cti

ttliXtipiCtom-ttimA .+-1-nr. /
A 1-(A4 W'tyrit talltriti tf`kfirf1

tirkit

IXICCA 4 06 AilittliMit
CAMattcir0 6 It. 0 010tirkel

176.4 /6'ict\Sti'MAttiMatirito,

www.dacoromanica.ro

t
.

PSALM XCVL X0VH.

pacatosului izbavi-va.
Ii

318

izbavi-i-va.

Lumina.' luce dereptilora,

si dereptilorti cu inema
veselie.
I 2.

Veseliti-va dereptii
in Domnul, si ispovditi pamente. sfintia lui.

sfntie[i] lui.

XCVII. Slay. Ca'nteculii lui


Davidit 97.
i. antati Domnului cantece
noao, Ca minuine fce
Domnul ; spasi elu derepta
i suptilsuara
lui i susiora sfanta lui.
2. Spuse Domnulii spasenia sa, intre
limbi descuperi derptate sa.
milos/I sa
Pornni meserr
3.
sa lui Iacov i ddevruln su caseei lu Israild.

www.dacoromanica.ro

319

PSALM XCV11.

Vadura toate cumplitele pamantului spdsenia Deului


nostru.
4.

Strigati peului
tot pamantulti, cantati si bucurap-va si cdntati.

Tot cgritati

0 cu gla...

5.

Cantati Domnului

in cteri, in ceteri si
glasurele cantareei,

canal-flora

in bu-

6.

bucinele ferecate cu

cine fercatii si cu glasu-

glas

re bucine de cornu. Strigap intre imparatul


ID omnulii,

s se rdice

7-

se radice-se mare si
plinula eel, toata lume
si top ce viu spr-insd.
Riu-

8.

rele plasa-voru cu mdnule


depreuna, codri bucura-se-1
1 bucurs

www.dacoromanica.ro

:3 1 9

Ivirt
AtulivarurocA gritntti4stkm
liocrroY . mp tic
/
/
1

mo min mtAk
1

ttgii5A,Vit
1

n-m A

11 I% LLI

ii WYttarAl tilaiiirs
r
LSti ocloi1T1 -29 tikwAyti

+1

AFTIAr

.vkTritdinut-i-

l'AACYd(At

in titf

se2(

LutirdiAcx

0 f 61(11:ttitAttVodti2C

rA

'

-7

yttnte

A HA Alt , I

,
/1

CITIV1

n ApIsrmc

Lu ut

fp.

flAtitiVAILUCI,TU6A'rn

ul a-filo/1r It elisCry nitici fit)?


Liu 11/11tgAISOfflaAiltlYA f

?yenfOZnI. .trocfrbfrigrfirOit

www.dacoromanica.ro

.
fiiiph,f#A11.ArICAICHirig n tit

gclt A rid f i001Enlim h ttnott


afilto6('IMIrtidAhlhetIGsi
f
es,
. -,
p it Tit ATM sainCillAis-tHHA4
,

..a.....

/1-1/411.)

if iningT 2;4- 1de KM.

if )CAAA2(tim_b_ . c-ii .....t..I4T-jiYAh,grigifkinii, CfAffifiiiCE


- -.
, ..
i

, - .;

(AAA-intim allitifektVISX
I

A rim) t

EirMitritti6hAii

tcrtiV elk ,tecritfatirtirisiA, i


lain Armism ii-C nil tuns-%

Cii:/%4 daft . atil no filkiiyfrmeY


-11
Ar
HX1401-111107MiPtis

4--

fi ,

tic+-rnYi. crag
It
y,
. 1
Am X,
rnimaiiNfilf
in trt mit
iii label'

Mar itiltit . Triktcl

www.dacoromanica.ro

320

PSALM XCV1L 2CONTLII.

9.

-voru de fata Domnului, cd vine,


cal vine se giudece pamaintului.

Se giudece a toata lume in dereptate si oaminilor


in dereptati.

In derepcie.

XCVIII. CAnteculti lui DavidU. 98.


T.

Domnulti inparatise, se manic-se sa se manie

oaminii: ce sede In hiruvimu, se radice-se pama.-

ce pzu in heruvimi
sa se radice

ntulii.
2.

Domnul in Sionu mare,

analtu e spre toti

i inaltu

oaminii.

Se ispovedscu-se
numelui tau mairelui,
c frica i sfantu este,
4. si cinste lui inparatu
giudetiu iubste. Tu goto-

sa se ispovedsca

3.

ca cu frica

21

www.dacoromanica.ro

321

PSALM XCVIII.

vsti dereptati, giu-

gotovii

detu si dereptati in Iacovu tu fecesi.


5.
Domnula Dum. .

6.

Radi-

cati Dumnedeulii nostru 0


inkinati-v suptu podnojie pleoarelorti lui, c
slantu este.
Moysi si
Arona in preutii lui,
si Sarnoilii in ce kilamd
numele lui. Kiema Domnul

si elu audiia ei;


7.

in stlpu de nuori graiia catr-ansi, cd feriia marturia lui, si disa lui ce dde loru.

Doamne Dumnezeula

nostru

8.

peulii nostru,

tu ascultai ei. peu tu

www.dacoromanica.ro

3 21

rkflrify E ilTnA9 ti pit ti


(UM Ail n/fZili
tif it)C
C01Ue, TC6+1 411 Ft . pelli
r4-- -7,

KALI nh_56VAIl1iocrilp X;atri

4\ 1 (11 rtmi ttlirAC Yrin-00- ono

Mat , id

n trio Af pc
Cfptimk/E:Cmi
A

frusit.r"c 111.11 ii
/-1

f o rib+.rif tori NAIC ri

LtUtgAAid 11Ah*.tettiCI (11 Aill


-

4 IfteMiteirta
tit4iCACANK

lila CA-CCA-P6y1.5 i4In. /1*Cril4iv

My,

rt

art krtis WITCO.

HULK

wit

Er illit1A4 k 15TIA

0 rAAKI1
I

, 11.1115 ti CA/WI-V*16'k
/
4.___,

---p

*EAT ,SOCAKtiti C1-15 IC


tifieX Cif YATriet iIt 1.4k-rn

www.dacoromanica.ro

z,4?-'

er
Ai ttitoCITIrtiocatiAop
h. Lit ti
'1
-r
.7
11C6-Th ritt ri ITU rt./1.nm 0 Arri
r . filivi
1

,
,
YAVtiti
AC,
ITV
)(um
KAI 1.1.-riZI fri ti A tt MS MAA4 1111,4(t)
i .-V

. I cl tcfcrii
,
,
,;
6 gVAhrsoc-rnektdrirrif if r

rjyrri)(0614-1

I(E

,, viler% fitstAh
/

5--+

"/

......r...-.

,IJ '7
try ii VALI t1 5 WA Kf 1 Trio-1m h

foc.n Livarcirt yiiii,s A YI cp A/1.1 11


bg YA 11-4476 LA I .1 1 /f: ttrnil A

irt,grorry is ficrAb/gEwitvkif int


1

/fir ii`Lin ic IslitilA k 7 tAke


,giv-74.briolc Trip Ye fA if f'lle

tiGIC,fliktidil * efloridiAlft1
rtriA)6; ,L11,101111Afnirtc-criAt

www.dacoromanica.ro

PSALM XCVILI, xcix.

322

milostivu erai lora, si


izbeindit-ai in toate
inceputele lora.
9.

Rath-

cati Deului nostru si


inkinati-va im 1:6:lure
sfentu a lui, cal sfentu e
Peula nostru.

Domnula Dumnezeula

nostru

Dumnezeulii nostru.

XCIX. Cantecul lui DavidU. 99.


2.

Strigati Deului totil

Domnulul tool

pdmaintulii; lucrati

Domnului in veselie; intrati intr-Ansulii in bucurie.


3.

Se stiti c Domnula elu e


peula nostru; elu fece
noi, e nu noi; e noi oamini lui

oile pdscutele

www.dacoromanica.ro

0.scuite lui.

323

PSALM XCIX, C.

lui.

4.

intrati in 1.1e lui


in ispovedire, In curti-

le lui in cantari; si*

i-

spovediti-va lui, 0 15.udati numele lui.


5.

la nima si nemii

Ca

dulce e Domnul, in vcu meserre lui, i pana la gintu i gintu de[de]vdrul


lui.

C. Cantecula lui Davida. loci.


1.

in dile
veni-veri

2.

Meserre i giudetiu cdntu tie Doamne; cntu


Si intelegu in cal

nevinovata. Candu
veri veni catra. mine ?

Trece in nereula inemii mele,

www.dacoromanica.ro

i ,

323
-_=7.:

AYli . 41Tri f A LI ti Ct'*0 rill OAV


+41(1105A:17 tifit

ottC911/4
AAVi-tItteltrirriA 1 ti . Ulla
alti li/Tk,a,l-tipitiliAVE1 , ustml
, IV
o yip Alva
1-12(mtAtitiat
,
, .....
...7.

cl

eNt

& )N't ak k,4Eikicym`i


fits:lima/I ,Lutinitatimotii_.
/A

rrMati-ne ntimxerkslf V
Agri 1___#_1cirt-rwElOCAlsMili
II ASI:Vb ft -.- f .:/----.-11

r-

CC i p rkp Elia11? 1-617 Ell-01 f A

14111)(Ifteeiii 4 i fl Mtn g
-,
/
-7
III faiiti 1 i ACEIC/tI CA Afkr
1

IAttE
/ BM .t-10 Ili:Tidi ) if It NO(

i /
,
fit p fi Is I ti 11 idart0Amt-itiE
11
,
mil g 14 tit

de VA bit- titiWM6M ,

www.dacoromanica.ro

ictz=c"

,
3WV,Y)114tIrAIOV*0vvlvu
a
)
iii-40t
6
tOtY:iitsilt
A

,,,

Oisi;.06/1;NAll

A4

ii.ntt

hi

Mitti4fi Clifitirdtriti/U111/11+
, Atli

od

trini:ici;

ii

:Wail title% f3IVIAttit VAAtitt


416-114 iiIVXMClIii I

Alitilatitiilf

al...*

.1{' A 01,NO/A.4A-rXt? to(is

Mit AL10(103001061-11
air(
604. -1
AltAstiAlitiCIA
, KCI"OliriX

1-.....

,1410k4'1',iCiffklitt

016 tuitt<Xt4

II

y A.m
.

ftprilty)tiortititicliAb.,AS'id
PaiittttilAltittiti"Atkiiiii
104iintic4

'

.
.

00,04il4i'Y
103A

tdan41.0.164fivitp
6
XiS1AdlitiA tcTh 45
iiii?
4
rittiii6Vta-tA
. tA)4.0isil:-Trir
tAmt/tOtiV(A0 tivtri.A
tit
/
059-1'
www.dacoromanica.ro

PSALM CI.

pre mijlocii de casa me.


3. Nu inainte pusu intre
okii miei lucru lge
cdlcdtoru, ce fcer
trcere uriu. Nu lepi-se

324

nu lepiia-se

mie

4. inem hiclend; ce
feri-se de mine reulii, nu cunoscuiu.

Ce cleveti in ascunsu sotul sdu, acesta mdnalu;


trufasuld cu okiul si nesturatul cu inema, cu
acea nu* mancain.
6.
Okii miei
5.

* (lips.)

spre credinCosi pAmAntulni,

se puniu ei cu mine; cei* ce in- *


mbla pre cale nevinovat,
aceia mi slujiia:
Nu viia pre
7.

www.dacoromanica.ro

(lips.)

acesta rrii

325

PSALM 0, cr.

mijlocii de casa me
cei* ce fa.-ea trufd; cei
grdila nedereptate
nu derege intre okii

* (lips.)

miei.
8.

Dcmdnet ucide
toti pdcatosii prnd-

ntului, se curu de cetate Domnului toti cei* ce


facu ara lge.

sd se cure
* (lips.)

EDEFRE. XIV.

CI. Slay. Rugaclure meserului


candu otereste-se si intre DomnulZ)
vars rugAcfure a sa. Ion.
2.

Doamne audi rugdclure me


si strigare me cdtr

www.dacoromanica.ro

:_3 25

.
/
AA tin AOKI* E WAG% Mt 7
-te witifAIA-rripX 441 .1(11
1

yrbriArtfArigetfirtiAliTle

rt4t 'vino t ,f.rirrif golden


fril tit it tivivi/rektfit to rt rim

mu. n rtlitivimauarta Anil


ti m filiti eild Inctii1 i 'TA/
I

c--,
e
,
/
1ruhrumatrn4.9ii-tetru
1

--7.

ti,suckilAdlo-rVii f : --4---

'A atEoirk. )6, fi)cri

ira/p f At ( If g.t)Cri .,apittip


4411411te I, Lunit rtrne 4
eVCA big .4:PC.IirKTFlii,y ro 0
C" 04-------J. .

iti ( it, r:g ty

p A'.;...._p___

sakm; 1,0V-it

1.1111C1 r If NEPA rit/P3E tarrip

www.dacoromanica.ro

4s7.6

Triirtictliittit . ti/C4NITidflt
1>A4441T14,Mmnilt ,,trt-ts5H
rnIriasfeicK, netitricl Tip k

AintiforfTirgArnA

Ai Vine lorAlityal:
5A44 . irkriftetildht VA f.Y

ti

Mil,SHMAE/VIE/1( 41LUttaA1

elf14it/4f icA6

i'l If; driCit

laCE eisiall AMA

Kia Leah-,

rAugi a tidai

111MA4I1

IflofATTIAtoeiMhAhilioc

filinfMt laitVAAekt)Ctnid
titiA41111A1V1( . Af MI/ a

ni . floVfloNittlEtt.raY04(
TTIYA&rafTrittrititl 4,10El

www.dacoromanica.ro

326

PSALM CI.

tine se vinie.
3.

Nu intorce

fata ta de mine; in ce

gi

tnjescu, plcd ca.tr

mine urkia ta; in ce


c,li kiemu-te corundu audi-me.
4.

Ca perird ca fumul dilele mele,

oase-

le mele ca uscar uscard-se.


5.

6.

Vadmat fuiu ca iarba1, si usca."-se inema me,


Ca ultaiu s rndnancu
pane me.

De glasul suspinilora mele lepird-se


osele mele peliteei mele.

7.

Podobiiu-me nesturatul pustiniei, fulii

inrba

www.dacoromanica.ro

327

PSALM Cr.

ca de nopte corbu in tumu.

Preveghiiaiu, si fulu

8.

ca pasare ce insingura-se in zidu.


9.
inputara-mi

In toata di inputa-mi * dracii miei, si


ce lauda-me cu mine

* lads.

giura-se.
1 0.

si bird md cu plan..

Derepce cenuse ca pane mancalu,


si bere l me ca plangere
mestecaiu,

1 1.

de fata
maniiei tale si de urgia ta, ca rddicasi
aruncasi-me.

1 2.

pilele
mele ca umbra trecurd, si eu ca fanulil
secalu.

1 3.

E tu Doamne in vcu

1 bine

www.dacoromanica.ro

327
KAM(*) nin 1'dctrit4-al
Yro
arth to , istil
g
cerUC .
,
/
nOi Cif 61

_bY

g I ti CrX011,./71A1

. ;it ri In chiTrik.G ti+11V

ITLAAiitte-b2A1irliviiiti &fun
,

1 CA-bortaAMI 710(Mtitif

tarAtt

if t

IEIKOC

Mk/UM/Ili itvA to .
lion gri ti tn4EICA ant ttl,,Katt
,
AU( TUE IvAid,oh
e

Mb tilittailllAitwitta,ior
,I
fltit,n
i Aria .1a
1) 111

.3

r ,VtitCAtiltiMf 4.5t1Ato

Ent IS A 0 ./virfili-crif f
tap) atiieftvis +1 ri
g

i iV Ira 4 irrtkicti ei.g4e'li'Y

www.dacoromanica.ro

AirXt lpil tinnnotiwi-cirlif


rCA4Z141b14XLII Silli*A4x on:1-k
-1

+ttrry vdt. fittp inin Axe ifin


twilit lei 8.01744cit 'if 11A
i .
fAcidgnttfsfrk.vst pi'At)i
MEHO VfLairlittrillt-t n it
c

/11.11(ri a Lail f pl Ivo till

ti
.nc oAA6Ar
,

A )I:1'n
i i.0

/1

get

4 inmcit A fly tilaVA1EA EA


IP rl.aitx, fi

11111171439114Mnipoilifi
li Ismi, ti Fri YA5triA E CA;rdvrri A-

ttbrk IlltictlYA har-1 lik


at rt tisirkircecit 46AAKI-1 ,
If

..._/._,

iisclor-frail
/ 11 ft ?Yrli
.. 7/1A
nA E icii 1 ilnoth . tectil (tct -...
A1rke1Tilit4NtlifflrirriXXI7v
..:-

www.dacoromanica.ro

328

PSALM CI.

lacuesti, si pamente
ta in nernu si nemu.
14.

1 5.

i in nemil

Tu

intru inviere miluesti


Sionula, ca vrme a cruta
elu, cd vine vrme.
Ca duice vrurd serbii tdi pietrile lui, si terana lui mi-

miluisi

vrmia sei miluesti

luird.
1 6.

I 7.
1 8.

Si spmanta-se-vor
limbile de numele Domnului,
si toti imparatii
pamantului de slava ta.
Ca. zidste Domnulii Sionul,
si iveste-se slava lui,

Si caut spre rugaciure

ivste-se in slava sa.


spre ruga

plecatilorii.
19.

Se scrie-se
acst in gintu altu

www.dacoromanica.ro

s se scrie
in nmii altula

329

PSALM CI.

altu, si oaminii ce zidi-se lauda Domnulii

ce se zidescu

C. ple-

2 O.

2I.

a. -se dein nal'tul sfentiei


sale, Domnulii din cerfu spre
pamantu caluta,
se auda 1 suspinule farecati-

lorii, se dezlege fii omoritii,


* (lips.)

se* spuniu in Sionu


numele Domnului si lauda lui in Erusalimil.
23.
Candu aduna-se-voril oarninii depreuna, si inparatii
se lucrade Domnului.
22.

Rdspu-

24.

nse lui in cal vratute


sa: scader dilelorii mele spune mie.
25.
Nu radica mine
I audu

www.dacoromanica.ro

32 9

iArra/ , fundAm,- rtin1 iQi


cittAafifr.j?;:toCA 11

RUM

bt411AA111XlitUf
14( 671YA
If 11 fa flf

ntAirrondorii 1
c_51(cycnritufAispeivkiii

A43111s 4pileICCtikiii:f 1'1-OM()


fp

ALIti'tt seEC(11(C1i.00it.44.1tci

ril(hieAgei tiaati
lt
r -14iN

LU
, PO/104 y

ilitAatitftrAitik 4 lflitiMC A

.1)YtiAte resi. hain4tirti.ni6

prof m 1i.ualif.n3sfin1i ii
iiA VI t'04_5A5:12(AXH fatnY
ticimeti+.15A.Aiw

rrWrn (

il ,of Iv? rk5AntA43p bA


A

4tairtcmi't . roCrit tidoinitte

www.dacoromanica.ro

;71...irm'svka:re_stimAir
4
io.IVA4 .

t.rtir tivairr%iiv

lAi-voeiali, Ariirvavidi ;/.1...cipc


Aliocitntrit Wxeciiitrds-ivil 1
0
tvaticoy;1
. ut4meiTti
a irrtXA I.
Ativatititiolostni,A4arans,

-iirorif)t.lovr
saiittrt matitift6Ariltl<AKI,.

A4tattii,tig-itti<60 %ousttikArtl

01140fi.eofir47 Lai-4W ti
,
ne*VILt
14
" i:111"altAlatit
1"
tali AOItt-Co Itli 0)t ViAblrh -

f laniatiaiir
i
Is
Sop
Lasti
/ t eNI tkitAM'f 1,..
-- I
.V.IS tk Itc;Wrtrit, 7 ---0c...,
t (MO CX /004 ti it Is , ii es 4._
+.i KW tat gli A 4

www.dacoromanica.ro

PSALM CL CII.

in premieclare lilelor

mele, in gintula gintului anii tai.

330

in nemulii nimulur
anii

Intru

26.

incepute tu Doamne pamdntu urdisi; si faptele naaniloril tale sAntu


ceriurele.
2 7.

cueti

Ele pi[e]ru, e tu l-

i toate ca c-

mee vekiesco-se, ca vesmantu involbi-le si skimba-se.


28 .

29.

E tu acelu esti,
si anii tdi nu scadu.
Fii serbilorii ti intrasi semanta lorti
in vcu derge-se.

ClI. Cdntecul lui DavidT 10 2.

www.dacoromanica.ro

invekescu-se I ca_

331

PSALM CII.

1.

Blagosloveste sufletul mieu Domnul,

si toate de lontrula mieu


numele santu a lui.
2.

Blagosloveste
sufletulil mieu Domnula,

si nu ulta toate darile


lui.

Ce curetste toate
fdr legile tale, ce vindeca toate Idngorile tale,
4. ce izbdvi de putredire viata
ta, cunund-te cu meserere
si cu miluire,
si implu
5.
desideratul tdu in dulciata. Noi-se-va ca vulturului tineretele tale.
6. Fece meserere Domnuln, si
giudetu tutororu obiduitilor.
3.

Imp lu 2n dulciat. je-

lania ta.

iece miloste

www.dacoromanica.ro

TSf;
v

1;11,429V+X
so ult. o tuv

'NJ(

ihtn

Ali

pv14/1 ),!ZAvAolakti

viXvirCuictrvpi/pi 491vati
vx
)
ula vx
v47,4

$431-xl.tyvl
Oa)

VU.Wil9X14 VVIatVti
VOW >M..
2.4Jk3OX
3,hv

1/1

3V7,0V1,4)vshh+

114019..

Writ,

1119.ivilVIUly9tai,J

Y/41.11,033#14111;)N:
Vas
3h1111)WX;$1111.10614rIXIM

WX

TT13411

'43)1

41-V

VUVV404

VIII

Xvilly tb
u Woisti

silt

30.0
9

,Vval.WV11/11/114WWWAVit

L44)W'S 0314
o
Ati(t4

oulltulX

viv6-X

xikkgoxwhy c's'

www.dacoromanica.ro

,,,

en.gccicapitt p rl A EC AMAX1-1/14 a
.,
,. , '

VIII , +I t1A0 p WWI tAhlip ill 11,

I7

At (AM 4 Mt% flk1111-144Alriti

/
piY.4%/1 tstilf&Wirrlopro
111 tvs4 X//t inYmn TTI tits
.
nl ri;f lOCAin ti rTIM At-i .t.tc-

tifiefis.firVIVX.Kr fickfrir I fixbY,

rap&

/A tI4AirrififAr7-1TA
Ylumei INVII+11MTCOlA
up lynx-Tyr tram ism lc dfitl
,
,
IC AA /44E fl riy
fir
f te

sramitifix,u..A4cfikrkeicrif

fittWouiii-yyttA) . lasvc
C-111Aytei 0
A,EAKI-4 r'i%

env irocc ,

tfieth

AtteM HO

I/

iteptaldAt trip

. Ws AtutAX

AN' 1r ITIA rTI

A4t1

www.dacoromanica.ro

332'

PSALM CIL

7.

8.

Spuse cardirile sale lui Moysi, fiulor lu Israil vrerile sale.


Eftina si milostiv
Domnul, in lungu rebdatoriu
si multu milostivu.

spune aide.

Nu

9.

pan in cumplitil manie-se,


inveajbeste
ni in vcu vrajbste.
I o.
Nu dupa lard legile noastre fapt-anoao, nay dupe; pa-u noao.
catele noastre dat-au
II.
Ca dupd inaltulu
noao.
ceriului de pamantu, Invrtoe1 Domnula meserre sa spre mirost sa,
fricosii de elu.
Cdtu

r 2.

stau rasdritele de apuse


delungat-ai de noi fara-delegile noastre.
13.

Ca miluiaste tata fii, miluiaste

1 inveavrose

www.dacoromanica.ro

ewna mildiaste

333

PSALM OIL

Domnulii fricosi de elu.


Ca

14.
-cg tiiriind sem.

I 5.
florile satelora

elu cunoscu faptura noastra ; pomeni ca. Ora sem.


Omulg ca larba, jilele lui
ca florile fsatelorii, asa
influrste.

6.
:0 nu iaste

Ca duhulil proidste intr-ansu, si va fi,


si nu conoaste dupd ace locul
sau.

miloster

17.

E meserre Domnului de
vcu si in vcu spre fricosii de elu ; si derptate lui spre fii fiilorS,

18.
sa o faca.
.gotovi sca..

19.

CC

feria 160 lui, i pomnia qisa lui- se faca-o.


Domnul in ceru git scaunula
sau, si imparatia lui

www.dacoromanica.ro

pia
e4)04 x/4110r10451/t4WY V

ovi,301,Xvi

PAului563%,

col

Idt113 won) 104,4, 3,110,1131-11W

WO vx wrf W Wxyavlvtigirs
i
L
I

q00VaillV)+Wt409V VinV
xv496)0+
yrk+ usivx)(41v,svi
Vb1

litysvimjiyowy;luivar
3mov4tvituV)otictismv4t4U1

Ay)

fhlat,94 Q/14101/044
dipX3i.,,Ta%cvir,x.)9.3:51 144/4
I Xv3 Tri
yi,u4,141;i14
31-

Vinvti.4:19u.t.+11)31-Lxv3.11

t4 .11WOU14111
xvitsfriwyljvck I /
.
rIcp
'
1-1.504',11hp V+3,

tAill'151,411

XV In.

et.1

IVX14)(V14111

lirlitUW*0

uxvvit I

www.dacoromanica.ro

Nilo'

tclieMOirilwattytri , s'Aritsitti
6,tiXA It illotritJtE

'inn

Kxisikpitithnil

A-titttitcyfik

(n4pi%

,-

tittf:Alei ,i0f,....51-141-trAkr7toc

gittriTIICA0 r%A% ft

Ir."" /

4KAttiir 07.

In. km g tuttiti/tVi

04' nit/ f

it2 tilt+ Alltai-AsNen . r':4 ti


0
,
c- /1"
mix T-04,111-141ficrixpotAxiA

,Ntircidirx-Adtv2t/thbAibri-tiAN
7. I
/
AX 8 .CAVI:" i.14)
X
) ...., icx AMIXAA
s-....
..Z.---,

,--, l-

_C A i eTriOA)g A 6 fhb
./
+AititAye44( . :,--4-,

nlitlit4AErrOAN/WW icrt)/

iii

,--,
0 q_c...; t2C/i i 1 iN AA b ti p r 1 M E T 1

4'
4/ 0 Writ 4 +ficrieSik tyript
11 1
ai -1 II
,

flitS.friltt Etr/VWF1(4.%5Ilf ti

www.dacoromanica.ro

334

PSALM CU, 0111.

cu toti vldduiaste.
Blagosloviti

20.

Dornnulii toti ingeri lui, tari


cu vartute, ce faceti cuvantul lui, auditi glasul cu-

cu vratut sa faceti

vinteloru lui.
Blagosloviti Domnul

2 I.

toate silele lui, slugile*

* (lips )

lui* ce face[si] voia lui.


Blagosloviti

2 2.

Domnul toate fapturele lui;


in totu loculn vldiciia
lui; blagoveste sufletul mieu

toat dela lui

Domnul.

CIII. Slay. Cantecul lu Davidil


de facer lumiei. 103.

t. BlagoslovestesufletuhlmieuDomnul;

Doamne Deul mieu mairite tu


foarte. In ispovedire

si in mare frumsete,
2.

investi-

www.dacoromanica.ro

Do.: Dumnezeulg
InIC11

335

PSALM CM.

i-te cu lumina ca in carnse, intinsesi cerul ca pia-

investi-te, investitu-tei
cu

le.
3.

Coperisu cu apd mai


susull lui, puse nuorii suir sa; imbla spre arepile
vantului;

4.

fce ingeri
sai duhure, si slugile sale
focii aprinsu.

5.

nu se va pleca
6.

* (lips.)

7.
tunetului tau.

Urdi pa-

mantul in vratute sa, nu


pleca-se-va in vcu de vcu.
Fardfundul ca in* cal-nese

investir ei, spre codri


stau ape.
De aparatula
tau fugi-vorti, de glasul
tunului tau spamanta-se-voril

8.
1

Sue-se codrrii

sueul

www.dacoromanica.ro

t.)

oi-tira4h414/01.411).K.A#Vit
ad, I itoilTinttato ft-tif:i4Avkai
M ova rti/ Ott att: Kart kivi A

41( 4 1(.1kY1-% I ai4ittl0 rut(

?irk.7,A4VAlcnr.

A 11

);ti

dnAt

filati-cii4A-ts + 144:Jut (pti


tlit6)--g?f, 1 ultitAivitim.cAit

+0t1b:Actri
rtAt tiActii

;71

,Orptint

fIstott-t-ttir-% *It IC

trtp t

+Apt 4)2ale,;(14A

KY.
LI1 t

jisitetirkilA Mr co/0 tt
ifiviVAtti oh cilfilf ArriVAt>"

-n1 /*V +Sir 64 th titti/Viti


rn% rtgAICti craYcn 1.44104

iitt
toor 400401'4,mnd?

www.dacoromanica.ro

03

(c.)

um& if tfritIrcity kirs n 144 o


1 Aiii irphinudfl Itt%-'0Tri

d......,

pill XC Onn ,IftWrriff icV fili


,

-ttunttt attfeihrli
i
i
1

NottmuOus. . Try initiC Witt


1

, lift Aid
fisAa Inv tab ii ti rnflitcYAng
4AnLm a Ain gpt p tin efrri
/101/6 b Atp t n mlu noir, iii
4- crkirritiA .4.41b6tetsnAti
r
/
tisCiftoAr (41/4-artimi

p tiPA

II EfXA Vie net/ids-ye C ICX ,

ilbrefri fle:K. Ad igio 6 fli;% ay la


,

b i VIM( h

ii

.A6.AriLI4Oaretit)(7

C kCKAkai Fre Orin ilrl


i
A nintitArn Ante 4MX-fliCi

rikAilitirA 41 Ed kt Lf WILL ti

www.dacoromanica.ro

336

PSALM CIIT.

si destingu-se cAmpii in loc

ce ai urditu lora.
9.

Hota-

ru pusesi ce nu-I trecu, ni


intor'cu-se se coapere pAmantula.

Tremisesi

o.

izvoare in balte, pre mijloca de codri trecu ape.


1. Adapd toate lierile sfatelora, astpta onagrii
in sete sa.
2.

I 3.

in iazere
toate gadinele satelora

Intr-aceia pasarile cerului pramandescu,

Im acdia

de mijlocil de piatra dde glasa.


Adapd codrii de
pre susula sdu, de plodul

despre susula

fapteloru tale saturA-se


pAmantul.
I 4.

Ce rdsdrisi

I scris Znti ploada, ajoi ploadul


22

www.dacoromanica.ro

337

PSALM CIR.

pajiste vitelorii si

15.

iarba in slujba oaminilor.


Se scoti pane diin pamdntu,
si vinu vesel este inema
omului ; unge fata cu
untu i pane inema
omului invratoase.

omului inMrifte.

i6.

Sa-

tura-se lmnele campilor,


kedri Livanulth cei* ce a-

* (lips.) ce rai

I 7.
incuibuira-se * (lips.)

rasaditil.

Acie pasdrile
cuinburd-se a* irodiei viatoare vladulaste ei.

i8.

Codri

inalti cerbiloru, piatra scdpare epuriloril


19.

Fapt-ai lura in vremi,


soarele cunoscu apusul sat'.

www.dacoromanica.ro

337
I

frit
nuistittitsta
: /

Wit

+ce VA iiC A VIC rA LI A/Win #143


at tall ri n L. rtitt/4.n 11 neiLninY

--,

L1113 fi n

tVA kiiiiviall t+tiGs4 A

tili,AVii 0 rut

4/IA

trttO

nu

I curmiltit,frti/Cio,
Or tt
0A4YAVP14.6fism4Zi1 i ,4 4,,,

e-,

MX- Ai 1/1(64 rtiA i ifivrintiA 431 .


Iiic.

? Milli EtAttICA

ti liktrittaitraik

a, r

it i figie:A

. irk fl Aat thi/At


.7

.-1

,..1-

, ....

10tag)(10kCiAnr/diArien FAA
j,,ito I 41f --

0 ti

111.76 AriAlb 91
jr
7

1,

/
n iii

IVISei

4KAAIrs-tErtlAof ilk
,
liAd r k ,
mpAcIvigiArmf
,
+Ain-fa 4 fittX 9 .A 4". IS p tA4 it ,

-.I
2 ""
1,
..,
teArtfitICXKOC 11X.AnXCkt&Y.

www.dacoromanica.ro

`'S'acb

,
x1.1.. n/fri inXrt_li IC ui Ii
cpYliati Mi 4Ninrif oiCht/ticY
;
"
nio nit vA6 rid (A6A X1-11 lino ex.

ticiAirtnintilkifitscidd:ra

aki1ce-tA4fli.Afr?,5t.yniltmA
FE

iCbY
Wist AIN tic apii e
olutlticrtyA ink"Ofat

ttki

CA/it ICXA Witt


INA

di

4,

"
-ill lit-MAX/ISAV

rtitAlqfpgAkC

too/tett-et ocliniyiric
# A riffle AtIT1AMAr.ti t ma A
n

/
un4Melt Key r rulitin
nit XcirtimI rt knkhE

rn Man AA( ItAibitir/i4AF,


r
ti Witty-tin
buttunciertXA
c f
40

www.dacoromanica.ro

PSA LM cn T.

20.

21.

Pus-ai intunerecu si
fu noapte, in ia proidescu
tote gadinele luncilora.
Skymni ricaila se rapa,
i

toate fierile lunciei.

Skymenii facala s

sz Card de la Dumnec,leu mnca-

re sie.
22.

338

rapesca

man. loruM

Luci soarele Si adunard-se, si in straturele


sale culcd-se.

23.

24.

25.

Esi omul in lucrul sau si in lucrula sdu


pand la sera.
Ca marira-se
faptele tale Doamne ; toate in mandrosti fapt-ai;
implu-se pamantulti de
faptele tale.
AdeCd mare
maire i tinsa; acie ga-

dinele ce nu la e masura,

www.dacoromanica.ro

painl sdra.

in mandrie

gadine ce

339

PSALM CUL

e \Tulle mici cu mairi.


26. Acie corabiele noata, zmaul

cesta ce fapt-ai se batd-

saiii bat&

-si gocil d-insuL

Toata

27.

toate

catra tine astpta, se


dai mancare loru in buna
vrmia.
*

E* dandu tie

28.

lorts,

aduna-vor; deskiclandu

tie mana, toate implu-se


de dulCata.

intorca-

29.

ndu tie fata, turbura-se ;


iai duhul Ior i pieru,
si in terina sa toarna-se.
Tre-

30.

meti duhul tau si zidi-se-voru, si noi-veri pamdntului.


3 I.

Fie slava Domnului

www.dacoromanica.ro

3 39

16 iitAl /fri il 1 tticVAIA Kr ut

illiEtelAriti'Aft44A-7111-1119.1 AY
14/CITIA1C#.A'arnAtiiiElArni
/
,,,I,
---7

alttle 6 I Ch,.6 141i C Xi, TOM ITlik

isLrnpli rn / gist Aligkri m i

,,,,..,./...r,
1 " if<drili
_

fit it'im t'N ,ti7/6. mocti

E.A4fe

A,.1.4 .....,,#),L
ITU Aim yiLlisAnirk

e7y1.4.1ALIk

4%,tti-ned ifl.

,s4 hi A, rn Yr virsii

ti ti,, 114

ci#:iii) ikAtifil WA al'ef IC

/
--,
lung t f 11 tiAti1111640likti

.11

--.70

---

Ai tr.Lf rt t Kx2crn hki at

la

e i is.atiX /amid it iscr riliAeq.",

ti M A211i +Vi t ISA eilrit gAX IA

www.dacoromanica.ro

4Etqcttl( Kin/M4-teCtfr 1AX


,
61ef,A nrneAttive ArA10-11,
c

nterilitelirmormkukticfAil

;CiTtlfEA4YpA . Xintiml e
Igoe) fermi ti Ai) XfrIM .1cl
vc )9Fi 20'14. MANI AeAt ,
lattrrts1-1QA11-imitielYnk

CAIAM
tit c ittiM # cf,i\IN
A lict

rkidtim
b
6A6 tilatr

r.>

f Ate 14 Ai 644;:tirtkilk 10(

nAc/i Witt' nualiiteyi


n kivati mi. tuf 11, it Ai4
Viiicettief ritthx-Aork rgAst

f elc+Aurtwettt meoc

vAr OMMCA
-

- CA,10
.1

04-4--, A A to IA AX I

www.dacoromanica.ro

PSALM CIII, civ.

340

in vcu, veseliaste-se Domnul


de faptele sale.
3 2,

Cauta

spre pamantulii si face-i


a se tremura, atinge
codrii si afurna-se.
3 3.

34.

pk'mantil si

a tremura-se

Ca-

ntu Domnului in viiata me,


chntu Deului mieu pana santu.
Se indu16ascd-se

sal se indulcesc

lui besedele mele, e eu

lui euMintula mieu

veselescu-rne in' Domnulti.


3 5.

Cu-

mplu-se pacatosii de
parnantul, si faralegii ca nefindu lora. Blagosloveste sufletula mieu
Domnulii

CIV. Slava. Allilluia. 104.

www.dacoromanica.ro

241

PSALM C1V.

1.

Ispovdita-va Domnului, si

kiemati numele lui. Vestiti intru limbi lucrul

dela lui

lui,
2.
si toui cantaci

cntati lui 0
toti cdntati lui;
spuneti toate cindelelui.

3.
nurnele sfntului
s'a se veseldsc

4.

5.

Ldudati-vg, in nu-

mele sfantu a lui; se veselscd-se inemile ce ceru Domnul.


Certi Domnul 0 invraltosati-va; crti fata
lui purure.
Pomeniti

minunerlui

ciudele lui ce fce, minuinile lui i giudetul

rostulii lui.

rostului.
6.

rrbilorii lui

Semnta
lui Avraamu erbi lui,

www.dacoromanica.ro

-r

341
71

/
trostruilAtexi4K.Luti
ifiVmAipitivmintAl(ti
,
r I

C U1119 Kip. rt

AI Cii
.-..---43

Ifti

4.44 '''

crtf YAI1 irnAxlicr

, Ian

viXt1 , iim

Meirlditttly1M64
ClIcticltirrteA.A11411604(

mut AL6f6, AttrifirtviZtiX


,--

MO 4 C

if rn16401 '6 ISIZAk


z

C Kt cc, 4-,tt EA4 HACIE*14r.MI)C

4-"- 17-0
1
1 IS IA Cf,

lirk A n h ii
/ i

I/

0 lan 0

111.1-tlita . irk rrly litlf ALp


1

AVuttilt,
1

rwmintilti

A tilp.A A tilt+ Tkl(Mfici


60
ti Xti.titt/AfA?frIlli Mira fr511 x
flOCTTOA)6i , CfAlittirk

A`g tail A-AM- labia Wtt A)iut

www.dacoromanica.ro

fly

000.fr
-74.

CIA tiA IAA%


,g- 610

g X Mtlatt A X

tAX.6611.500tOrTnr)C,

rap

trarvAmits awn kirsoltit


Mai n OM 'kir( %/11,,7 s.rk ircAA

SitliCIV:-It.5 gfitsivi in

111 iCi

bt ti/A0C
fk

1
Akto AA
evw , LututtiorttniCAjAYilcAl
Ij
/
t
la- *tun nvcimaloilf 0 B.2(4.1i la
1111-1AglICA-41siv*? 1117

)
Ainkiti
1101-VE6
timiAxra rtesArt ix ,

lir

)C

ittIOINI-11-1-11AOACrilf
IS

II

ru-tunoirn kmic

IcAl poky

to(Asi

trtrigttrrti
txrivit4.1Atimbiltd-ZAti
Lan?) fib 011.101 i it* fl rnrC2,11-ti

www.dacoromanica.ro

PSALM ow.

7.

342

fii lu Iacovu a1e0i lui.


Elu e Dumnedeul nostru, prespre
tot pamantula giudetele
lui.

8.

9.

Pomni in vecu 16ge sa, [cu]vantu ce Vise in mii


de nemu,
ce vktui lu Avraamu,
cu.

1 o.

i giuratul sdu lu IsaSi puse Iu Iacovu in gi-

cere, i lu* Israilii in lege de


vcu;
i 1.

in mie de ndmure
ce sfatui

* (lips.)

dise: Tie dau pkinantu lu Hanaanii, ce era


dostoinicia voastra.

1 2.

Ca era
niskita msura, nu multi veri[ti] intr.-Ansa_

1 3.

Si trecurd diin limba in* limba,


si de inparatii intru alti

www.dacoromanica.ro

* (lips.)

intru oameni alti.

343

PSALM CIV.

oaminii.

Nu lsa omu se

14.

obidsca ei, si obli-

ci de ei inpdratii.
15

atingeti

Nu atingeretil de unsii miei,


si in prorocii miei nu hitlnireti.

1 6.

Si kiema
fomete spre pamntu,
toata invratosare de

pare &.

de paine fdribni.

Tremise

I 7.
in robie

i 8.

intr-ansi omu, in serbie vandut fu Iosifa.


Smerird in farecati piCoarele lui, fieru proidi
sufletul lui.

pain vine

19.

Incinse-hi.

2 o.

Rana \re cuvantul lui, cuvantul


Domnului incinde-se.
Tremise

www.dacoromanica.ro

343
/

/I -1

-1

CIA/v1 NH 1 ii . NI1161C403A4XCE

t:s'y neve' tcix t'll . uittognit

+,nh 44I..i ti , filaunn

1 elm

..
riyemi te iftimitimum

L.-;

ui ut4.ripriii-tm A vi rt)9(14
,

/r

Tnit-rrttnoir latt(ativil
,-

1-

f6Anc-rnec a p in A A4 Crt-rm .
,

--, 1

i n 6 Arnitif firk m ainififis 666


/
I
Tart irrityi I. ITA4r1C
..a.....
+Airy it mune-I/4g/ . 4%,41 i,
v"iifilloy-"i#2C116 c + .
cme ?-1-rdt.fhfetfAf ltirtli**1
ice MAKti,+ i ifyir 1-4 it
/

rnkitat
nitilarkir
/ -7.1 t
/

c4A.e/

3 it t

N.

4.

- -;:-- N

is k rt m VA x/ti
,--,

4I,1

I 015,1 timxt'

& tiN/Aliti,+t-yreCt TrrAi


.
Ft LE

www.dacoromanica.ro

NiY

cl;

Nri

www.dacoromanica.ro

PSALM C1V.

21.

344

inpratii si dezleg elu,


gludele ominilorii, si rasa elu.
Puse elu Domnul caseei sale,

si giudetil in totu adu-

pusema Domml
si jude

natul sAu.
22.

Se invte giudecii lui ca insusi sire,


si batrani lui inmndre-

ca ins sine

sa

Si intra Israilii in Eghypetu, si Iacovu prib6au fu in tera lu Flamu.


2 4. Si crescu oaminii sdi
foarte, si invratose
ei mai vratosli de vrajmasii lorii
2 5.
intoarse inema sa se uresca oaminii
sal, gambosire se fad.
23.

www.dacoromanica.ro

de dracii lord

in,relliciune s faca

345

PSA LM CI V.

in serbii lui.
Tremise

26.

Moysii serbuhl sail, Aa-

rong ce elu alese sie.

alse luip:i

Puse

27.

Intr-ansi cuvente semnele sale, si tninuini-

si ciudele sale

le sale in Ora lu Hamu.


28.

Tremise intunercu
si intunerca, ca
mniara cuventele lui.

29.

intoarse apele lorti in sange,


si omori pestii lorti.

si intunecill

fierbu

Fifa-

30.

rse tera lorti del broaste,


0

vinera.

in vistiarile inparatilor.
31. l7ise si venir muste canesti,

si musite in toate

hotarele lorti.
32.

Si puse

1 do

www.dacoromanica.ro

111 f /to

4111Ge

3 4 F;

It(
cf,

r145-ii?vtiiilli Ed VIA hCLY 4;1


fstrittlECOCA1AI/Ctui4, . n

1/Mtirteltiuirita-fittunt CEV

MMAECA At .

Intl Mitti tititi

giri.AApni
4141Ail
/ -,/ I

11 t/vUiCE4 rtrriX rtt prklicK

niftirturi)Crilek:icli Kik
81411 1 tcYci6iTTIEMAkrt

et.liTT10.910EAlligitA0rIvg(1Myt
LatISA4011 tint

Ltlitilto/rk 41.4667,41A)tlf ,

fl

rive misiCruitic,f:nlitAtrAti":
,,...5 tic EWA

TN

stritfkivoeirtiliti(

. di tlAri VIA

'41I4ITIO Agri

X0MI4AOik Surrinli gf

www.dacoromanica.ro

c0A1

--,

4. nAe.ie tie rn isirvienoo'k.

+eifiA:4,51t4A)(4fill A1044-1-i,
ilirterf1tICilitttitiAfittlf b. /LIM
!

I
/
CM4K iiti tAtA0 0 It
..... /

-vim-

6-4,-)

111 ii MN P It
XI i I

1110404KYILIEXCITTly NACIF ik. ,

rine suirmiti ttpkAktoc rri e

iii fic3A4 tibe 1 i KY/A 1 irate

/
t.i.turt/ttltritcq"bui imit
4.f gift/iZIAff AA air h . itt itivii
p to
ti 1 V 41 me; rti WA
/ I
r '1 r
It
--7

/1001s. UM Orttl d I MO

,,,,,

'

,,t,ai-rn-kru tin/ rtiltrti.9+.JA


--i

Aid is. . h tit.e-tiinX'm ran;


f71'(

ni egifyXAildit

tit ti c Ica A4 t ti

Lai? it (if ti m ICUS tilOfAla I-: (jyr.:


itilitildiA ygri It Etii/tillif A tito

www.dacoromanica.ro

PsAmtr my.

in ploae cetatile I lora,


foc i). aracifandu in tara lor.
33. Si ucise vinile lord si
smokinele lor, si tiri
tot lemnul de hotarul lorti
34. pise si venird ldcuste,
si

omide ce nu l era masu-

346

si viner

omide lard Onti.

ra.
35.

i rn5ncar toat
larba2 in tara lor, i mancar 'Lot plodul teriei
lora.

36.

37.

Si ucise totu
Intnii ndscutul in tra
lora, deinceputul tot
trudul lora.
Si scoase-i

cu argintu si cu auru,
si nu era in genuikiele lor

tetatile 2 inrba

www.dacoromanica.ro

ainte nalscutulii

scoase ei

347

PSALM C1V.

lancr6 edu.

si se vesell

Si veseli-se Eghy-

38.

petula in esir lora, ca


cadu frica lora spr-insi.
39. Tinse nuoru in coperitul
lora, si focu se luminede lora noapte.
Cersura

40.

si vinera
satura-i.
* (lips.)

si venira crdstei, si
pane din ceriu satura ei.
41 Deskise piatra, si curseral ape, curserd in* fair ape
riure.

Ca pomeni cuvantul
sfantul sail, ce e catra. Avraamu serbula lui.
Si scoase
43.
oaminii sal im bucurie,
si alesii sal in veselie.
42.

sfnta a/a sau

44.

dde lora striind limba,

www.dacoromanica.ro

*i

Lt
1

.. .-

ArY3rtHyv elt,amwv3)3sium
/
-'
4,
V4
uI /
11,V
LT1191/1rvxtu
,- !,'
tivi;PVI9.311-1,44X4101

pi

3)1.1140.,

'

Am

wil3iio,mkx/irati

dov /.4.aniwxv3)(131civi-sur
9-- ;lova 31.m.iy9141,

lilAT430
tin,"
4

V.1111,114.311(4041511-1Til
'
11
12114m.u.poi
t
114/1.193$4, 4
3)(4./

H.31maiii
dajy:y.
1,0' 43-',0x

3)

0i
1

311.4Truldulye
vu 1
dits pv1,,
, VAL+

.4_

woupi a H 14 A.Luvuol,

.,(1)7vat

/
i
/ vvisyvitu.i.sim..

w hur SlAVIIIIXS. ' ILY031)11111S


0 Wif , 3 1#11-4,147.3liX 117A /A '
14 W 1 V4

....

v133111,1-0101-1)mmurn
J
/

13,

%.

Hm

yswuvywurdtplqiiovaq4./.1vi

www.dacoromanica.ro

'

c:)101'

....

Lit HAI X ti -MAE CJ4AMI-111/t0,6

itglilei . ICI, a 42017* Lta,ktp I


BUM IntnYtt .11111A '11;511TI___AI(Ii
.
6-3,-T,
e._. ,
pi --4-- CAA III( epirei

alit

0414-,AA11:1X.I'd
Ir

, FE L.-,_

",

C n ogriarui HAL bli)CAKOtrit

a , ( teL4Itykto(thit
c ir ik
.

bict /

IPtA)Cti

. -trutectuatifiA sia
.---

-1 1

II

irt4 nub ofeAti., Acir,s'tpre


i

1klErtAITHIAITIEAMfiVA E

/
Wit

ft? tittitti#Vtr ura

ticLiIiinh . tunlfille#Atah(
ot

nmAirmlrirnarnlisp *V

miN ntikirktistfitt f 11 8 AStie


.-1

rt II ti

iI
/
AO r bITIlti *lot? M (tie nicy

www.dacoromanica.ro

PSALM OW, CV.

248

si muncile oaminilorii.
luard.

45.

Ca sa frscd dereptate lui, si. 1601 lui


se cer.

ca s'a.

EIZ:)RE XV.

CV. Slay. Allilluia. 105.


1.

2.

Ispovditi-v Domnului c
dulce e, ea' in vecu e meserr lui.
Cine spune-va vrtute Domnului, audite
face-va toate laudele

e miloste lui.

lui ?
3.

Ferice cine f[er]este giudetulti, si cei* ce facu dereptate in toat vr-

* (lips.)

mia.
4.

Pomnste noi Doamne


in dulce vrria2 oaminilorii t:ai, crte noi cu

2 106 2 wernia

www.dacoromanica.ro

cerceth noi

349

PSALM CV.

spasenia ta,
5.

sl ne veselim
si s. ne laudAmil
6.

se vedemu in dureaa alesii tai, se veselimu-na in veselie limba ta,


si se laudamu-na cu dostoinicia ta.
Gresimil cu
parinti nostri, faralegimil, nu dereptamu.
Pa-

7.

ciudele tale
nece pomenir muliia mileeed tale.

rinti nostri in Eghypetil


nu intelesera minuinile
tale, ni multia mesereriei
tale pomenira. Si maniara suindu in mare ngra.
8. Si spasi ei dereptu numele
sau, se spunie loru vratute sa.
Si zaeprti mariei
9.
ngra

sc[a];

i trecu ei

www.dacoromanica.ro

i-

...

'

vtuvivi)mul - ,i(4,x_wygraao
mirt,
14-srait4Amoriinv
v,Avtl3PA;iltvivittiv r..14wvi
twoiry m 0,14 ti
in ni 1

ebtoviv

vtuv.p..vos xmvwtirrs4,oa.
i 1
/

iltilidtu V14601-ni . 494 3V11


y1.111.1)4,1g(XWInfillrir 0)(W Ili
11

)41-AO18.1111-nj

1111)U.A.3

M-11-111.504VIWTliiiliVItiljni
3vY111 * UAW Vii V,,II tl WV, t II ) i ? I,I
1

ydvivilvvonvvul *, vtviTyvvim
.
.14ssitJvcv+Idts-iix;Iti

IL
r

/
31117XV!XIIIU3J341Wh4tntini
1
M1 .
XIilidgrilOV1.i.14XU3),
., ..
u2 )3 v rn
31
01-11,.43,41H

If ) 3

I-2

k---.....nT
14
00134.11U

www.dacoromanica.ro

so
rip 1-it1-rne X+ap li kfirit9avdi rip rt
r
''. -, .

tiiTIOXMCC-rn Mite 4 uulfritit it


4

evatlX.Mere RI HA 0 er/11 .
111 it I-II-0i 5 144 (Mitt g A i
I
i
elltiA0ph , ii1141011(fiti Otri A,
601,

....
"
iiirtoriort , ertiklAfitj
i / I/

,, --;

tiVtlaril. ill Mg (1;XlirhIC V


I,
g r(ti nit al ritirlitiMAtkA A6 V'
(i

1 1,,

tratftlfils.OrATTIArk
Al(lCt141-1 . ttxpE fre) Apiccf it
In ')seA Yii . iim ii r K p 1 s t ri: im sh

b AMC ii .

Vinxcrro.(reli LU-11/1 Ca tirrhi/


0115(f/tZt ililsitril 'JAI ribrii"
'war hi 1144-1-Aolp. -in?i tirr,
mtcitAli it.C1CfnErran Eno
Aikrt ilAelm 1.1 iirlirtyl c 4A
A u0
1

www.dacoromanica.ro

PSALM Cy.

350

printru frfundu ca pri-

firein faraf. ca prein

ntru pustinie ;

si spdsi ei

1 o.

de mnule uritiloru-la,
si izbavi ei de mAnule

uratilora

dracilora.
I I.

i coperi apa
dodeitori lor, unul de ei

coperi-i apa

nu scdp.
2.

Si credurd cuvinte, si cAntar lauda lui.


Stejird, ultarA

I 3.

cuvintele lui

stajira p ultara

lucrul lui, nu rebdard sfetul lui.

Si vrurd vrria

4.

vi pustinie,

rd Peul in fAra apd.

si nu vrur

ispiti-

5.

i dde lord cerr lor, trmese satiu in sufletele lor.

6.

MAniard Moysii in salasu,

vrdmia

www.dacoromanica.ro

In far de apa.

st maniara

351

PSALM CV.

Aarong sfantul Dornnului.


De-

I 7.

skise-se pamantul si inghi-

ti Datanu, si coperi pre i-

coperi in zborti Av..

zboru Avironti.

Si incinse-

8.

-se focii in zborul lor, vapae


arse pdcatosii.
I 9.

Fecera viteru in Horivii,


inkinard-se idolului.
Si

20.

skimbara slava In[i] in podoaba de vicelii ce mananc5.


larbh.
* (lips.)
nice mare minune in

Eghypet,clude in
tara lu Hamu, fricoase in mare negrg.

se nu vr Moysi

Si ultara Deul
cel* ce spdsi eil, ce fce minuine2 mare, in tera in Eghipet,
22. lu Ham, friC in mare negrl
23. Si dise se cumpla ei, se nu
Moysii alesulii lui sta
2 I.

spi-sia eei 2 minuinu

www.dacoromanica.ro

351
11

(--'

a--.

'wit ri kef [TIM tiNfitii-t 41E


11-7
-1/ /
0
LUICHCEIT qt/wr:rtut giartitr, ti
1

m IV AMA tliallturo fi frinf I

q:6fx4-finfotilk . larvtolitftig E
a trial%C-ropatito 0 k

CI

1,

4,

iskam

CA riltCli InCiiiiiii . cfriv-ti


,

1 fal. Gib

f..

V, its/vr

ti Sh, Mil

4,t4nittarkc 6 tChOAKAirli .111-ti


t.tC11/16 VI ittet A KA 4)+11660

AkM IS AittAillEMItaHltit
r

"A
(--."-,0"
fitryl
, turtormnAwix
,--1

i rl

rt
le-a
Mufti .1 e irlimt-tett-t
tt V M Ate i
rpAyt.iii-, i;../n E
,
---. i
4,
AIA . p 114.ivi A frfriiik-rf ki
iii- 11.5 tile e kw km nA. a W
mu -?" t VIA Alti0fAhAg 11 / Prit
4-' C'es,

--I--

www.dacoromanica.ro

iscfralititpiti: Kau-L.114v ci
ii
1,
moltifAiimi.AA". eixru. IV
1

,.

pia.
innerrrnik*tiXigol k

1.341(6,1inailko AA i

tcXistirtrTnAtAXIt . tut-14/0e

/ ,
/
Truspltd+miu/s(cam. . Iva
ctilariApjawocAbhttAKti
tun pyynv-kmlitim At n p mufti
(I

-7

tinisarletiva tiqA/toph+
,
...,,,,i

/tit/14 ti

.tuncruircuitfritinA

pti . wiiiivkchiftritit'ail1It(4.e
01
4 (fitcarIC . 116-1/141KICA1.

'

ICICA41. rib 1 MA i

motif tiA43 rh

turtmkiiisiiii ken kr-Sei rnplUZ.


__

-II

v ..

ltroarce;itcAitc Lilf*Aoapi

,Fetisiciorrkoiiiittrarnk'

www.dacoromanica.ro

352

PSALM OV.

infrangere intr-ansu, se
24.

toarne mania lui, se nu piarda ei.


Ocarir tra desiderata, nu credura

Si ocrar'a
tara jeiztit

cuvintele lui.
2 5.

inpu.-

tara in fsatele sale, nu a-

in satele

scultara g1asu1i Domnului.

Si radical mana sa spr-inai,


27. se piarda semdnta lorii in
limbi, si sparse-i im pa26.

spr-insi s& piarzei ei


In pustie
se cumple samanta
sparse ei in

r[t]i.
2 8.

Si cuminecara-se in Elfecodru, si mancar


cumandarile mortiloril

2 9.

Si maniara elu intru inceputele sale, si inmulti-se


in ei cdder.

30.

si se cuminecail

statu Fineesii ogodi


fi stritu fdiard

statu
23

www.dacoromanica.ro

353

PSALM CV.

tafare.
Si se menily2 lui in
1

3I.

Si fu lui in dereptate in nemu si nmu in vcu.

32.

Si maniara
elu la apd inputat, si
amaritii fu Moisii dereptu ei.
Si maniara sufletul lui, si indoird cu
rostula sau.
Nu potrebi
limbi ce dase Domnulii lorft.
mestecara-se intru limbi
si obicnara lucrurele
lora
Si lucrara idolilor
sai, si fu lord in bldznire.
Si ingiunghiaral fii sai si
fiele sale dracilorg

bi ndmu

la apa octireitti

cii maniarn.

33.

Si 'inpdrtird

nu potrebir5.

34.

35.
si ocn2r dlele lor5.

6.
idolilorii lora
Si junghiard

37.
38.

si vrsar sancre nevinovatu

ingiugaed

www.dacoromanica.ro

353

rriltirtv , ultAf)(AittiPtiir .
ff fitliAlrn6,-AlkrAitCutartarkr
ivattisserk
AtqsiVkit.g .
CAIA A Atilt- MernArn1 *JAR
.641 0, rirn k Igx/i4 43 A h '141
,

in g i ti LurimktirAolt(21

1 "i
rn Wet% * inti4.% ti 00 ii p13 1 Cg
'ill

91% Matt) ny C g 11

it fa Erirtf_51 g fiby tit2CA hit 1 k .

Ai (CineicAlp liCidiZ (imp ylitlErli


r

iii fib kw riirttiokmoic prom


2,..
/
/ 2 i
Aork. tatiAXIOArfittliotirtA4
1

c lin

WrifYA11+4S'Altulift

inn 11 tadpi ?tic ti, tuft


+Am,

kit 1 fri/A-t 'MO px

tunfilfaricittpietiontioaAf

www.dacoromanica.ro

55`*

n14 ihitoiiht.httf. ititt#4


fivxmArillyyn, til'epArmoil

istri4iti2C

0 al-utix96X-nhArti

/ / f

turrucA final Lick cl tiv t foil

, /
mitt 9 6.4frk -+ei en
,/%1inkr-neAf CAAI at il iti k
f
1

m We i cliceiklio(iirc, EA i /11
-1

4-11,,.

ti i i C itC2611114116 ti ICC rip IjA4

,...-

AintifiCkti wtiorcitirrilkrtn
,

itcs.7%.

I"

"7

., ,

n 4 1-Uhripti

06 If ti+M1 M V/If
triAl ft
/ fly
Ii
,-11

/tOph LIM BfillgCceit/I 0 itildi


fI

ce filiti Ad pi. ,0 111 'lb OfA, 1 filel

Ad? ii littasiii441.111A1A 1.1111%


f
I/
I
I
fliCilf
t
f
a
ri
TrtiCA4
nil EICA01
/ 1
Adr k a CAA XTTICdfititistilaii-;
A

www.dacoromanica.ro

PSALM mr.

sdnge Hord sti

354

fie,

ce cumandara idolilord
Hanaanu. Ucisu fu pamantuld lord cu sdnge,
39.

spurch-se In lucrurele lord;


si curvie fecera intru

sngele fi

si fie/e

id .. lv Han..

spurcar8.-se in dlele
lord

inceputele sale.
40.

4'

Si manie-se cu manie Domnul spre oamini sai, si uritazd


fu dostoinicia lui.
Si pri-

dadi ei in rnanule dracilord, si vencura lord u-

Cll vrgie

o urdta. pe /id dos..

nviineurei

ritii lord.
42.

Si dodeir
lord vrajmasi lord, si
plecara-se suptu manule
lord.

43.

De multe on izbvi ei;

www.dacoromanica.ro

i scrabhd-i dracii lora

355

* (lips.)
,

PSALM CV.

eri* ei mdniard elu cu svetul sdu, si plecard-se In fdrelegile sale.


Si vadu
44.
Domnul candu tdnjia, si
audi rugdciure lora.
Si

45.

pomni lege sa, si cdi-se dupd multd mild a sa.


46. Si dde ei In miluire intre
'WO ce prdard ei.

sa ne ispov..

Spdsste-nd Doamne*Dumnedeulg nostru si


adund-nd diintru limbi ;
se ispovdimu-nd flume-

s'a. ne ludknii

lui tau sfntu, se lduddmu-nd in lauda ta.

47.
* (lips.)

131.. Domnulti Dum.. 48.


o pa.1 a. in vdcu

BlagoslovitU Dumnedeulti lu Is[railil de \Te-

cu si pdnd vecu, si gi-

www.dacoromanica.ro

355

AtCrifilty
ttikratil

'1
f r it
J

7C7

Lithrtnetckraq+i

-0-ny-cio

r
r
43-" t ttlit KM CAA(

Ult1151!._51'

,br;$ kit't tiVITiiirittiitA ,tLE ut


A-16 "r-14...5

it 0 it'll 1 Poi f A 0:p 6.


r I

flOM it tttlAvry EC A
e
LI

ill IA

titt1IV117

)! ti h- M YU' 1144 tAll 4-1 4.


1

lit Kiffkleli Eiffitisiiranytir cf.


Traah..-tenf kb Ail!airli

tikectOtimit-taCTlirAilti
Alp) frilt tik

rim f) gel ;iv/A

taitte-imxttiott

est tikC

Alttii-tliSeecfv-rW
aft 1.4A XI-IA/I:AA

c
KIYA fi 11-111AV f
I

tiAk
A T11-4-

iltrAjle0 fiTk

1(')ii 11 id KA E.tiff

luny fi

www.dacoromanica.ro

5$c)
e---'

1. 6 6.o?liT11(114 A.c.i7acmti/rirl 11141

8 A )6 tfELA ; ,--- CAA .inNT A-4

11-5
17

C nO

firkvira-ko rw AY

1-1

t ilibIcA-iii ., tv14.fitristiC
514 la
im i cE vivo -kiwi,'
(,
his tut 'sib tiaAxtt . -it
a via a tie) i 2,Pekk foi,twAtcY

r
tc1

A X. titartiAl ti4.anot I 1 1 tiAMC

tift4 .

6 er-A p ha f KM WAN& iiiAi


nVch , ill tit/ LetA A4 Vo_sli cc o
ichmi a tutiVAANAr i pm1
I rip 11Z n icrrile#1.? I Will/ .
ICIAA'rkiVIETTIATTit

iiitiElf-

1. *A) AA I
4 f,, gA-44>A4
,
. c)C
ft

ut ty)kuiticiTmuu IA
i

---1

.,1
.,
tirtanum

.., ;.

Ai TT% Nri 1 Lifisi

www.dacoromanica.ro

PSALM CV, mu.

356

ce-voril totil oamini: fi-va, fi-va.

CVI. Slay. Allilluia. xo6.


1.

Ispovditi-va Domnului

c dulce e, ca in vcu
e meserer lui.

Se dica

2.

izbaviii Domnului, ce
izbvi diin mnule dracu3.

lui, si diin parti aduna ei,


dela falsrit si dela* apusit, si dela* miadno-

apte si dela* mare.


4-

Rad.-

cird in pustie fdra ap5.;

cale de cetate io vor


fi nu aflaral,
5.

flam'a-

ndindu i setosi, su-

fletu lora in ei nu putu.

www.dacoromanica.ro

de mnile

de ras
* (lips.)

357

PSALM CVI.

6.

arida trinfira
si de nevoile lora

7.

Si kiemara catra Domnula


candu l supara, si de
relele lora izbvi ei.
i

derse ei in cal derpta,


se intre in cetate io vor
fi.

8.

sa: se ispov..
Dom.. milosteei liii si
0 ciudele lid

Se ispovedesca-se
Domnului mesereriei, i minuine lui fiilor oarniniloru.

Ca sAturat-au
sufletulil desertu,
si sufletulii flamandu1
implu de dul6ata.
Ce
10.
9.

sedura intru intunerecu si in umbra mortiei,


ferecati cu meseretate
si cu fieru.
1

I.

flomAndu

Ca mAniard

www.dacoromanica.ro

-f-

357

titcVii1/4A01 f %Yrplb
'

/
rtsirorilitiCn%

2t.

pA. , tun/ill
If
p1tcAAf tirTA Mit ti tun

gh

,L

TV ?It iiii/tocitivrbirk411/,
(C4SItTn 14.1i warn( tides-

agridAllita,41

11

pi *,
rijVC4,11AliC Efili

7 al HAI tt

t4KliNE.4)11-1 cfFWAO

ti

Oatjj

. I ill Clan IC/Mtn 4 afi

0cfA (TrOCAhpiLLi fiTOC


4NA E TIVA i+43 tfiLlY
C

+.41 11A1416 )6rtA LI A .11


LLLE_E5

41,1,04-rnpglff

f EICtul 11+1 OriEwfAmodifee A


-r

tfitIckfruckinicfrirranwe ,
uSiiK4isf:ex . tylmiltarlt

www.dacoromanica.ro

cO'
WI-8MM TW3.31 v)0.b oaR
--

1-17Tra

Lu4) 4ix wskt-avyy)X93 w 43 if


lava, 1-urn
w 4*mA-ix vvw)
Auxvi
XAtuairinf-1,11,3xvivirrritlxiii.
i
,x

(TT Vi

Ws,3,1,1

);!..(ily

(kip] visu.wyuix in VW 3
Inn
vipaulviCw3v!--paw3)4
i

t 9
V e9v
m-13145/u4t4itiiikysils
1.13vW

dxin

v)vti

rijoquiM))3w

X;14.

do ipLixTv

)441-fwvoin

flaw/WI/17 17

VIV34134-itri-140Wy04,11,),
3w 4 snarl- 3

16,!4,344Vtigt4

www.dacoromanica.ro

'

358

PSALM ow.

cuvintele Dumnecieului, si
sfatul Desusuluil interi-

cuvintele Zeului

tard.
I2.

13.

i pleca-se intru
munci inema loru, nu puturd si nu era agiutoru.
Si kiemara catra. Domnul
candu tanjia, si de
nevoile lora spdsi ei.
Si

14.

scoase ei diin intunercu


diin u[m]bra mortiei,
si legaturile lora rupse.
15.

16.

Se ispovdesca-se Domnului,
mesereriei lui, i minuMe lui fiilor oaminilor.

Ca franse usile de arame, si verigile de fieru

I sftul desusualui

www.dacoromanica.ro

s se ispov..
nu7osteel lui si dudele
lui

359

P$ALM, CVL

franse.
I 7.

8.

De toata

ma-

ncar gunosi-se sufletul lorii, i apropiara-se

gunusdia-se

* (lips.)

Si preimi ei de
cale faralegilora,
dereptu bezaconiile sale
smerira-se.

faraldelegile lora

19.

pana la usa mortiei.


Si kiemara catra* Domnul
candu tanjira, si de
nevoile loril spasi ei.
Tre-

2 0.

mise cuvantulil sau

cuv.. lui

si vendecal ei, ci

ei de peririle lor.

de pasubele lord.

sa se ispov..
milosteei lui si ciudele
lui

2I.

Se ispovedesca-se Domnului
mesereriei lui, i minuine lui fiilora oaminilor.

www.dacoromanica.ro

/010TE c4

/
cl)rtitici

359

hiumapraili

tim

Ili/A.-tit

ICAArkifirvi

MAEA0 p

O'n).n.riAICisrtaAf.CLit
CM tr drat cefirneirrt1.M1
/
(
tticAr-FKI:OrttOt

4C C

+4 I

Tr&A91p llitanflOtripti
IliltrtitAdOrti-U A MainfliA

tlititti.vaiii A plifirn/ p

e
tilbt-th)Crairtfipiuitielt
/
--,-

titudimAaricricticti m?

M tf4 1Cgarh

XAb

uttrthocsit'i. W.tita(Ell
rit

ti-(Amolp.

tiRti no firkeT1),C 41;r


MEC( 1/
c.6 'ail/WI attlAititt)
7
A
tti/041
htiAMtleiftAd,

www.dacoromanica.ro

f
W-11-1P6 tic i'iNfid FAA Vti
i

-a

IC

MIA& Apt Alrieri_ itifiCt


C trAStilinlAcfp?cmcri4tici
f ;t't e if 0 mi d'y titZmArilir4

V.Z.it -it+kci 64 Ai if ri
,t Alum 4-rni . Ali3fill
,

cif imitcriiMX/064 . uit-i


1 1-61,.A i/i)ii+ MP, A61
titAt-Tah , #.5 kii,C e 7 tUtt C gri

ht/1.4A.wt-trvi
tc/ieedriviriAteit..
ICA

. fibti

artilitth+eilif tif 7 UV)

twAiipais tirititkplohilk
A

tirs7)c 4Ae-mg/to f.6.4.2i/C


monitiie . rrolzilotI Viet
I/

iiii1tc411TI ikee t OW Lirti

www.dacoromanica.ro

360

PSALM CVL

2 2.

i giunghiia-voril lui cumandare lauda, si se


spunie lucrul lui in bucurie.

Gos merge in mare in co-

23.

rabic, ce faCa faceri

in ape' multe.
24.

Acei vadura lucrul Domnului, si


ciudele lui intr-ada-

si minuild lui

ncatii.
25.

Disc, si st
duhul buriei, si radicard-se undele ei.
Radi-

26.

cara-se pdna in cerin, si


scadu pana la fdrafundu; sufletul loru in reu

Ora la funda

topia-se.

Turburara-se

27.

si clatia-se ca betii,
I ane

www.dacoromanica.ro

ca

bertulu

361

si toat rnandrost

toata meindriia
* (lips.)

lorti* inghitit fu.


2 8.

Si kiemara cdtre Domnulti cndu tanjira, si de


nevoile lorti scoase ei.

29.

Si dise buriei si sta."tu in limpede, i tcurd undele ei.

undele lui.

5 se yes..

PSALM CVI.

")
J0

i veseli-

fa-se c tacura, si derese-i im pristaniste voiei lui.

sa. se ispov..

31.

milosteei lui

Se ispovdsca-se Domnului mesereriei

lui, si ciudele lui fiilord oaminilora.


S. se radice

3 2.

SC

radice elu im besereca ominesca, si in se-

www.dacoromanica.ro

361

rrd 47rnImAti-gd6 trr4


111
Aar It/rsr tut
ut

t-tit.

ArtApliti'lrnp bri.k/A kla

Atli
ti03411114EAcirk twakci
/
riii,)(-MkrinS rip

utii_511CCEPICr 1Si-1111MT-fa

Tt110.A ttAA REM .1.11iim


/

41%

,wyr 1 drttAiAirti 711itt6t/i


idtrn k
. .14.111*6 fikr/

tap

C,)4rIptittnArttillES0
tit t.i/AVI-1

it'ikt

istriAnci giel -rk,r


II

tiVAitt A4(Cii
r

ifi

Al1.1 1011-1E411764 G4)014)617

.
4iptiA4411tr4o9b GE
fk4titE A1C Mtvi Cell! rk
tc-kdmrittlian will:tat

www.dacoromanica.ro

41'14 101/1414TILLUITIATit
o

/V

wv

j(V2,4'.4 4P}VvVill dlk


4947.111)Xu* NIB ITO LAW

y11
)144q/NrOPV3d

UN

Yv)%4;401.111441101NuiWyW
1411)4eikinf..)11,1'041
4411.11)7(14100)(1Jurrr-V14

VVVV41/14
WY9Q1(1.11:4'
law
uv,410-71.4TYX 1-u3NIzt

hyin3L

laTAtirn
in
314.5k
awn /wa
0,4*

3vidv.14

iridum gip fdyli

dovniy,Tai
tij..s.-i7wyv
d

ATIV1/10'14441.111r
9)49Voll-an(c414/131

0,11/Y+KihrsteNW,ID

www.dacoromanica.ro

362

PSALM mu.

3 3.

3 4.

der batranilora se laude elu.


Pus-au riure
in pustinie, si esitele apelorti in ste.

bar.. laud& elU.

Pa-

mantul roditoru in slatina, de rele ce vila spr-insu.

3 5-

Si pus-au pustiia
in iazere 1 de ape, si pmd-

ntulii fail de apd in esir apelorti.

Si bagh acie

3 6.

flamandii, si fce-

rd cetati in fire.
3 7.

Si sema-

nara agre, si rasadira


viii, si fcera plodu
de viiatd.

Si blagoslovi ei si

3 8.

umnojird-se foarte,
1 inzere

www.dacoromanica.ro

0 innzultird-e

363

PSALM CVI.

si vitele lora nu niskite.


39.
* (lips.)

40.

Si inputina-

ra-se1 si reird-se de grije


si de* rele dureri.
Va-

rsa-se ocar5. spre giudecii lora, si blazni ei

pre netrecuta e nu
pre cal.
41.

Si agiuta
miselului de mesera-

tate, si puse ca oile


ocinele.

Vadura dere42.
ptii si veselird-se, si
toata faralge ingradeste rostula sdu.
43.
feti-va aceste

Ci-

ne e prmdndru si feri-va csta, si ince-

I innutinarse

www.dacoromanica.ro

7
I
tt fittl-11 Ai A01 KA-0ritt
n

niriflte c t7( ill


nitimoiAtiXdicrort .
e

II L
IA
dtligi
ICA6'A tflpfirlhsA I
I I/
il k Acre iirAitrIlf

nrettirnp EICrriliL7frOL
/
Ty El<iiirr .1.1 tt
1-orn
Miiilif AICAXI-tb, frt4( Cf

-MA Mi nittrix(EKACSilAi
,
. 13.5.5114.6 If

L1111

AE

/74 464 7

tuttitA

44

rrid?rrig:ApIitykii-i 6
birkpipOCipX-Ah_tis-Yiii

rtafifrkivatibr kuit-t

frigA-t&c-t-nA gait-421i

www.dacoromanica.ro

363

3WV
iflnv
4)) 1-0tViC1,,
V VI) 13111M 14XleliVX)
1

14

411 41.5.1/

)4 3 WVW
1/3
,
VALV1X!...0

xitimi(Sletit

3vvVW3Vifi

401,41-ri OTWILL14 04 %IV/ 332 tjd


3V41LW

031 3111NYV infv) V

w j jutp7031
a

brUi

GI

At4est;o3t,

vimilwaftw

114 ou

X31134144
TASI
1,4114$414WVPIO!,03W
I
;

rvi-iMitt1144.31hitui

UAN

)3,4iWym f/11 iftW)0131.3 413


4.4cidirwVvy14yilliiir
41 ....xyu4543
sk331uum

www.dacoromanica.ro

PSALM CVI, OVII.

364

lege-va mesereriei Domnului?

CViI. Slay. Cantecula


lui Davic1.0. 107.
2.

Gata e Inema me Deu, gata


e inema me; tot cAntu*

m6 Doamne

* (lips.)

si* cAnta-volu slaveei


mele.
3.

Scoall-te slava
me, scoala-te psaltiriu si
cetir; scolu-me de de-

scolu-nfa dertfaindta

mntai.
4.

5.

6.

Si ispovedescu-

-me tie in oamini Doamne; cntu tie intru limbi.


Ca mare e spre ceru meserer
ta, si pan'a la nuori dedevrul au.

milart ta

Rdica-te

in ceriu Dee, si prespre

www.dacoromanica.ro

cefiu Doamne

365

PSALM CVIL

totil parrigntul slava


ta.
ca g izb..

7.

Ca se izbavsca-se
iubitii tdi, spasste cu

derpta ta si audi-me.
8

peulg qise in sfantul


radicu-me si inpartu sikima, si vale fsatelorti masuru.
Al mieu
e Galad, si al mieu e* Manasia,
si Efremu in*, agiutoriu
capului mieu. Iuda inpdratul mieu,
Moavu conob
upuvuinta me. Spre Idumei pu[iu] zgarbura me, mie
altii striinii plecara-se.
Cine baga-me-va in cetate
sau :

vale satelorii

9.
* (lips.)

10.

1 1.

www.dacoromanica.ro

`311$

Was, iliSti'Alco1.4cter,,4 t
4c01-001,riket-c(ofsisAtix
ie,4600-itt-cctit.tA,

csoetfit
tsblev

titfiV/rtoloc-Attio
Mt ,St,e'rtueSttWirvil

03 cAttt(tOCota-titiu

d tit'4..ii44Ails tiovit14,04t,A

AViii.

Mt1:21,1140r>
ic.-C1
1040011SA141,!.aid4M6A6 IS

/
lis.tikilt.A410,,Atittecrtisota
1 ,Noat%;40.-gis Atte;s&I to tA 0
.4
tOg)49,461v01.*;k1,1010,:tfok4.,

eofr

WI V. ht...14:4
lif,ijt(liANStOttit-W
1
isiktiArtiCit10,1,
i

'AO 4,Vib:C AAAi Eah

itttrOVfirtt4ittittAteht
--4Wit-ttatti
www.dacoromanica.ro

Nca

MCItrAft
SIPIX31V/117
IL

14,418141-07

I wyrocimIlliw)urid
d

YOAI

3av1Arr9 cib-mtv

dunkxv,t144ivolvi*LOp
rfr 4-0, 41 2 0 livim 1.09.11 )/0 d
T,si4.Lstuixvovvv
411vv,05
.

IC

a -T-_I__,rgsVX.st)LLLtri,fi
.

ii

sarULM 0
14 1-9, -rtirr-vwuctol :,-.,

j um flax lily
13
.
-pzva

d
1 ysi

w ;* ix) ,F.- )0/50v,9


x!).1..niatiovm)14.11Ti
I-1

/41 401 /0111' 04 IC

cy

lia.wountu)sr.X 01 gni nT3


50414in "

Nonari30.33g-'

Xu-Ixs4 ci-owxiivvwvivil)w r
v
)1174.M4)47)34m 7daia

qe3'
www.dacoromanica.ro

PSALM CVIL CVIII.

3613

de stare? i cine derege-me-va 'Dana. la [I]dumei?

Nu tu

J 2.

peu inpinsei-nd? i nu

ei peu in sila noastrd?


13.

Doamne

Doamne in vreitute

Da' noao agiutoriu de grije, i desarta sp[as]enia


omului.

In peu fecemu

14.

vratute,

elu ocasi

vrajm4i nWri.

dracii nostri.

CVIII. CAntecul lu Davic15. io8.


2.

peul lauda me nu tdc, ca

Doamne

rostul pacatosului i
rostul hiclnului spre
mine dekiserd-se.
3.

Grai-

ra spre mine cu limba


hiclna, i cu* cuvi-

1 pcleu

www.dacoromanica.ro

* (lips.)

367

PSALM CVIII.

vinte de pim incungiurar-rne; si luptard-se cu


mine in desertu.

cuvinte itriite

4.

In locil

de iuboste, vddia-me; e eu
ruob lciur face.

pusera

5.

Si puse

p time

spre mine reu in locil de bine, si uriciuri dereptu

fuboste mie.

Inbire me.

puse spre elii

Pune spre ei

6.

pdcatul, si diavolul

pdaltasul

se ste de drpta lui.


7.

8.

Candu giudecd lui se lash'


osnditil, si ruga lui
fie in pAcata
Se fie clilele lui mici, si piscupia lui se preimescd1
altu.

9.

Se fie fii lui saraci)

1 prdirndscu

www.dacoromanica.ro

367

stittraibinntAAk+10rir ta

fAflMi

tat-1114114f tgX

AA t;t1 Cef.

(LW f Tn..1( 4;44/1111

ELYttriCIAttf .

ell It
p

UK

tun rtYci,
I

itneehintitdi4natftyriti
u

pit . LlitiOrti-trep utial fingry


uosnottme . rs,titenftitt-1
n &MAI-MC UlneliaillSeAi
m AtAt-ti
erfirkerrkwkriln
f
/
tcri 11AX Ia r ly tickAggiceta
i
kti6
ui )1174A )f11
n fArrth . i-c.cftrtStif f
Cc

1,4

tint-1(W(
tielutX tit f rtf rkii-1/14(ktiC
I nAl(C11A411i ,
IIITI . (111

At At AX- t-t iteurti R


.

_--

elf

www.dacoromanica.ro

cs%
111.1i An )61;n p I itY.t lap(

ttIcktita,VI44)(7-nlei
/
:
t141(RCE-xio'n. tiMil Mica tt
.
I
(1
/
4
0,61 iiicactittco4At. Ma

titn

np
7rtyiv-rriS
,
,
c
p X ITIdAtTlticisTiliOCAMAN.tt
1.11 IA afs'Afl he rniirt
m
(11

t1
111C

ilX11

j, if
1
IfiWriAL) rams

tincf) svitintsivimitam

apkitstimitt . (4'14'1'11in
,
Axnit.nignot +Iiiintimk
I

orocciicfmnAlic crigni fit


mat . cfrimistrifttil'ACifik
inrk/rit"A4nOlitviapititt
4.117 CO, MAX 7 at ft/ WAITE&
+MA r zorm CE /4 Kt

www.dacoromanica.ro

PSALM MIL

368

si mulaire lui vaduo.


o. Rddicandu-se muta-se

fii lui se cera, se man4i

sei se mute
s fie m'anaci

fie din casele sale.


.

Se ispitsca inpromut ciaorul toate cate-su ale lui,


si se rapa striirii tru-

deteltorluli

dul lui.
I 2.

Nu fie lui agiutoru, ni fie cine va milui


saracii lui.
Se fie fiCorii

3.

lui in perire, in gintu


unul se cumpla-se numele

in .pasubii, in nmii
s5. se fiotrebescii

lui.
4.

Se pomnsca-se fralge prini1or lui


intre Domnul, i pacatul
inmairiei lui se nu cure-se.

sa se pomen..

munthniei lui s
curritisca.

I eate sup

www.dacoromanica.ro

111.1 se

369

PSALM own.

si s se cure dein

Se fie intre Domnula purur,


si se piiara diin pasnantu

fiamenti lui.

pomna lui.

15.

1 6.

omit miselii

17.

Derep'ce nu
pomni se faca mild,
si mand omul miselul
si meserul, si milostivul cu inema se omorsca.

18.

1 9.

investe-se

Si iubi blasternu
si vire lui, si nu vru
blagoslovenie, si delungd-se d-insii.
Si investi-se in blastemu
ca in carnese, si intr

ca apa in zgaulii lui, si


ca untul in oasele lui
Fie lui ca camese ce intr-dnsa investi-se, si ca brau

www.dacoromanica.ro

69

41) wt'il)i11n44;
lithvrirwittrskr4ifinua),-nn

vmli

vixviro;4,vvvii

r+m4.4twott
W

v11 W vI-0 N

WXWV1,14 V317114

fTT VI

cw14 MU;

7,/333vvain wCirn
iiLfluvwspilvw3v4*-xsiiss

Vi;

witui, A
jii4VITTI
th

wiTi 14.34F1
#

VIA1/
)/51i1-1111

.34um3,13I1Jv
(431_4101w; low).
fhpisp-ITTI r1.1111VA.+3,U

1,1*ViStTI7,411#11- 3

ITT

v wAvIv4.t.311,

yji.h.ti

viitu
1-1)(V3v3avo+ivxuitbAOY3t
1-1

ya

wial mil 3 pi_urkn.

g4 Jr, ))14

inTigsv3it X z

www.dacoromanica.ro

Zjiiryt344)10x0XixorlAnt_ '
:11))-Xd.siRvvuimAtly Ivien4
1

?,5

Tr' gti

v!vvzt in

Ain

4313/3"!)41A-1*

wurvx3

41)

lvtu13v)wx11lnulti Tr.31
ytu44143,vvt.zt4 ilAiu
W41313W311343g
bawt-nrwrriti
i
I

Xrwitiix9

VW7144/1.411-1

WItil

/
)1.1)M1)tlii
vm
34
(1.11v16+7 xqs4 46u
3 1-14 t-13

v50131- vi 3w

oive-Ixtv,i6xm
www,)($4476inv 0(40117
3v4Luni....mi 4%14
,

w1A11-1v3LIvilil

fhtio.i4#341

1) ,I,93411-4AS

41w( y

3
413

/11$4,110(uni

www.dacoromanica.ro

370

PSALM CVIII.

20.

ce cu nusu purure inci[n]ge-se.


Acesta lucru ce vAdia-me
ctr Domnul, i gice reu
spre sufletul mieu.

acdsta deili
i zicd

Si

2 I.

tu Doamne Doamne, f cu mine de-

reptu numele tu, c


dulce e meserr ta. Izba-

milosed

ta

vste-me,
22.

c misel si neavutu-sil eu, i inema


me turburd-se intru mi-

misera sfint'zi

ne.
2 3.

Ca uinbra cAndu trce luaiu-me, cutremuralu-me ea nuialele'.


Genu-

2 4.

nkiele mele nu putur


de agiurare, i pelita me
skimbd-se dereptu untuca Ianuialele
24

www.dacoromanica.ro

eu

371

PSALM CVIIL

ra.
25.

Si eu fulu inputare

lor, si vaclura-me
* (lips.)

ca. mama

cla-

tir cu* capetele sale.


26. Agiuta-mi Doamne Deul rnieu,
'si spaseste-me dupa mila ta.
27 Si sti-vore cu mana ta
cesta, si tu Doamne fapt-ai.
28.

* (lips.)
rusindza-se

Blastemard ei,
e tu blagosloviasti. Ceia* CC SC1.1-

lara-se spre mine rusinard-se, e serbul tau veseleste-se.

s se invdsca

Se invsca-se cei ce

29.

vadird-me in rusine2,
si invsca-se in vesma-

vie dia-ma.

si RI' se invdsca' ca cu

ntu cu rusin sa.

vesmantii

Ispo-

^0

vedescu-me Domnului foaVaclururne

2 in rrusine

www.dacoromanica.ro

371

unit% 1,2cra nx'mArt


Aop mull 6.4.6). .1;16 KA%
0 it
1

TntlfALOICAticTrititElAAE
ap
Aly to ren!:/%4
t.512(AriVE

fie

ryeallMtyticrrs +pm
tur upJ1ML2iAmA ,
31 nil
'lltM Lart-rn-Vbcri
0# t
,

Ili

frA

1.liVARsirrif
1T
X31) al- 431-

itt
ifiCCE

'rid

IAA Ar

allsa,g13[XU13
!,

a' finThitiaiZtrk

(.14:5 4-i tat-ill


.4--tt

t is ltA4 4,sii orais


Alb(

tavatif
VII;),AIL

0-9 la
,

ilium
fa, Ill

1-4.15,EVctilicqa (ut.441
firm(
ti tiwt A .t?CflO
firkb tit tr.44 tei_rt
lie A-1

miry

3,1,,,tx.+V-0,,(54,X1141-11
T

www.dacoromanica.ro

11

r6t.5)

VO,vivioc.,J7.51nuro

in si

Wvx/wlquivv;:giavvviu
4or)(11.1311.1.1)101"Avi,;x{,19
1 A
/
WW,0/31111-1WV11,114%.144)
4) 3 ) Y1,3134311 0,13
14
....
/1oz_,
Itati.11-41
%LW --0--:yrtl..."--,)9IW

v#S,;

'

31..itilym
X,N1 _Xv 51 y, ---.
Livi g
44 :
-Avwxv;gahwj)4, 3131 I
1-!_sg-11,4)/41V-nri

31-11-314/VIIIU44,41(11V1-141457 4
yWWy151,14,XUCt1451113-41)1c.;
VIU1-11/1121.4,1tri
V

a OV3 410 Val ?V

i
I i
3111)(iii

vsInhli

/14.14133.1.W014

16/4, 111513

Lli

693

3,1

Ai - Swill a-i-ii
wr;p3Y51,:ty
n

ii

alp

Llw VV)
il

V0344.$10V19.114
1.1111,X., q, H.

www.dacoromanica.ro

PSALM' (mu, CIX.

372

rte cu rostul mieu, si*


pre mijlocii de multi la-

* (lips.)

udu elu.
3 1.

Ca statul d
derepta miselului,

me'se, uhti

se spsesca de gonitori

sh spsescd

sufietul mieu.
EDERE XVI.

CIX. Slay. Cantecul lu Davin. tog.


I.

Dise Domnul Domnului mieu: Se-

qi de va* dr6pta meine,


pana volu pune vrajmaii tai podnojie pioareloril tale.
2.

Fuste vrdtute tremete-va tie


Domnul de Sionii si vence-veri pre mijlocii de dracii tai.

i stastu

www.dacoromanica.ro

* (lips.)
dracii tali

373

PSALM CIX.

3.

Cu tine inceputil in qua


sileeil tale, in lumina
sfintiloril Cal ; diin mate
aNnte de la'oafdru nascuiu-te.

4.
nu se cal.

Giura-se Domnului si nu
cai-se. Tu esti preutu
in vcu dupa fire lui
Melhisedecti.

5.

Domnulti de
derpta ta framt-aiu
in cli de mania ta inparatii.

de izvoril

6.

Giudeca limbilorii,

7-

si inple cdderile, frange capetele pre parnandtu a multi.


Diin izvoru

in cale be, derep't a6a


radica capulii.

silelci

www.dacoromanica.ro

g
I 11.3

tuA

VX5-4,11,11.Xiili-4/

31,10211-13V3Vti7

Wj(Vq/ I-0 VI4

170 OVI4
)614434
ily t#1,1-SV3411,11 04,0114/14X
Vn413 TI71-/X Vi 14
g

ILI>1 )14

LI-116.10,32

03

/11,i

IF 0)1;* Wt-QA 4ori tly XV41 14

44(

113194/),N/YV,VV

Yoktvasvasu4,11)41
13-154/ 4114

1-41

ft-fvull

qtvAllirly(Irstiv)

u If 190

wil9Vuzwmilu13410/11r

Ivudaglis.13v1Jkurrl
rim Lii(tiv.,13

vs

smobvviztuniu,

twAtvvx.ii ,_x009)14
41y
"
:

qvd(ouv.asibmvigliii

www.dacoromanica.ro

__. ,

---,0jvviiivv,v

id

------.

O'CligOti, Om; n_4,v3.1.t73WA


,,
,

ovvwwsify,wyclix..m )4,-.14::.
4/141-naisiovalualh<bwmioz,
/
.
....

vadvw/x 0.3eI 1.ivo


1,xilo.3).
..--.
1

)4x

Luwhuixmon.- /

vi(1141
, ,
,...
I.
3.3. tlxv)vtlog
0

J rn/

1-

u)ii 0 (14.53 14'

vvvil

147(V

'WA hi
447)1)
/,vkiblXVO
arri-Ofil Stgintli.VIliu.le

ii

Ls1,..vi Y 3
-'
wviiiiu +3114/141wr.
g 4, .1ir Vtlitib#Stuirl)Wini
/ z ,
/
VI Vgf I-1.X 3 In 14 Iry
/ 94 425
4441. dO
4., VA/
Tri Wu
1

?549..Xtiouttixvi-4

1.1710311-11+XVIiillifthJY)114
OV

j 411

3 4)(12

1114a$44_12WOL

4, g )11T4V,tH4 2 V

XII
11%2

www.dacoromanica.ro

374

PSALM CX.

CX. Allilluia.
1.

II.

Ispovedescu-me tie Doamne

cu toata inema me, in sfetulii dereptilorti si in


zboru.

Mare lucrulii

2.

Mare dela

Domnului, cersuta in toate voile lui.


3.

Ispovedi-

re si mare frumsete lucrul


lui, si derptate lui
pramandste in vecu de

laadaste in vdc

vecu.
4.

5.

Pamente fapt-au
ciudelorti lui, eftina
si miluitoru Domnul;
ma-

ncare fapt-au fricosilorti de elu. Pornneste

in vcu lege sa.


6.

ciudeloril sale

\Tartu-

www.dacoromanica.ro

mancare dat-au,
frice4ilor3

375

PSALM CX.

te lucrureloril sale spune oaminilora sdi,

tarifa lucr..

7-

lucrulti minilor

8.
in vdcil de vcii

9.

se de
lora in dostoinicie limbi;
lucrurele mnilor lui
ddvrd si giudett.
Credinose toate disele
lui, invrtosate in yecu, fapte in ddeva.ru si in dreptate1.
IzlAvire tremise oaminilor sai; clise in ye-

cu lege sa, santu si


fricosil numele lui.
I 0.
inceputubl nandrie
* (lips.)
ce facti

inceputul mAndrostiei fri-

ca Domnului, e* intelepciure bunA tuturorii ce facu-o;


1 in cicidreptate

www.dacoromanica.ro

) 75

initorif VirPEAtIPMAIIMIX
/I
H 60AMtiHfintykevist1 . C

"

#
/
,; -/
/to 11 10.6.0 nri trt it A HA4
P

"

AtTICf9E/ti/ValitittOp hmai
I/
6.ikerrieffi spit, al nytoityi 4 Ix

t marn.ls we/1i/
it)ett . 4%fithmem41ri+a4;
1 ivr/tilif.

icir 4Anmi4Zrtiv4(fik
p Yuu ties rityktyrkp g rim Al-ri

tirvsatireTrwrfAinceco4
f I

Au-Int-mop kg slat

rite4:111"/

la; , 'fp rrtYilifi

ipp litffICkIlikfurhit;fA/Ck

44:1(

nyiTI%ntirlittil 0 tratt Fi
1

111417q4VA2(1-1

en e nvi

Vitt lity.rir 1E10 /f VIE ft 146

www.dacoromanica.ro

.....
iliff)

/ vitxvyVA,I,v

VA 1

VP1151+3Th

jarrs1 II VVEIVrAllili ;

..

'

1.44449 V "4":

',

PS 31-1141 w3,31. 3

j
341 flip
/
Vth i.vgIOUPIVC1-193 3131.1iN
i-1-1 *

0,3illy04,Plivi4(1/
/
/ 33)ilv.i.

3L/

111WIEWMSt-1#.AU-nliWg'ili
V Ke431-1404,X
dlVil VI-163 lip
., .
,
11

37%-iiiii.,5 V 3,12V8.30.St9VYA

tvvvr.nl,

in

viv(v41.11

v.14.1411341-

,d11314,1441;k4',Irwl
a ...)1.51frii 111,4()W W S31 911r
,
V
/
outui 6 tex)i4i vv,,ix )4 i'
it
W
01/1-1
11,11)00.1
40
304114 Val

144ui
i

''

--

.1

-si

m vi
inn 0 inic iki 113 1 u ill:./19
4,,ii
wv.3 4/Iirvs4 sti 3
0
-41 3)70( Isiks
i
1

rn 111410

0.)10) AO

nt14,

www.dacoromanica.ro

Val w

PSALM CX, CXI.

376

lauda lui lacuiaste 1 in yecul vecului.

CXI. Allilluia. II 1.
1.

Ferice de* lArbatii ce teme-se


de Domnulii, in poruncitele
lui va foarte.

* (lips.)

vru foarte.

Tare 2 spre

2.

parnantu fi-va semnta


lui, in* nmii dereptiloril

* (lips.) nmulti

blagoslovi-se-va.
3.

Slava', bogatate

in casa lui, si derptate lui lacuiastel in vecu


de vcu.

4.

5.

Luminda Intltru intunerecu lumina dereptilorii, milostiv


si eftinu si derep'tu.
Dulce barbat miluiaste
si da, socoteste cuvi-

1 16c*te 2 taree

www.dacoromanica.ro

iri bogtate

377

PSALM CXL

ntele sale in giude0u,


6.

ca

7.

In vcu nu cltste-se.
In pornend de vcu fi-va
dereptulu, d audire
r nu spmanta-se. Ga-

nu se catqte.
dereptil
nu se spgrnantA.
* (lips.)

ta e* inema lui se upuvaiascal- in Domnul,


invrato-

8.

se-se inema lui; si nu


pnS. va

spre vrdjnzasii s.i.


dereptatd Torii Mcniafte

9.

I O.

spamantd-se, pana ye
cauta spre dracii sai.
inparti i dde miseilora, dereptate lui peamndste in vculti yecului; cornulil lui rdic-se in slava.
Pacatosul vadu i mdnie-se, cu

upuvalascu

www.dacoromanica.ro

377
tf

At C AMA tilitt-Ofrelpt
VICIS rtio
ISE(

ri

4%.

wrnrwtilf

/I 11 casigt-rtleye Kigki(t

rtfr is A

ofinrnalivithArk;or.sliti
v

diktilartvis/Witrtmh.CE on%
%Pia+ tle/IKAAV-0 C orn

. sr ire
oc4ty-0(, 1II
*

Lute I/1% MASA A1rti Luntur


cntkivighturrvkci, cputghoik

iLrnc

4;n1hrffriturtilytisAinuten

nor k.,4pInrnAmisii nOl/

A4111 tityk4ILt

&lilt OCA k KT'

I i'IrMal , 11.0 tWAIL/Ortlt

Ctc
ri
et Afils
/
It TIBI ri nu /
(1111iik,5kkutimihniiti tor

www.dacoromanica.ro

piturAcirs ticIcApleolautt
f

<AO

Trentig(64 AfilltiAfPAITIrr
/

11

411

ring ICATTIO Oa"

rue4 0 (

CAA, 414,1(.1"-L--7

ps

4-4

ith.ortytivi trio /primixAh


1

1/

AisorpLititix-mitiebrvi/D,
.fiitfoommicii coat
bein-Afivigotqq,,Eobc,r;
et A f91

11/iTTIV104

fitiftt n.li

IN LI AA Ail )(1, hAi0 fb A /OM


A (1,91.1(AX11

AATTAxcnist

ITTOWiri A UM finietEpy

enpf

lerrficA4wor ta -in tut_


ichtiOffito`empiC.

npt

Vrifilgtujiitne Mist
INA 91 ti trA 0 rn Fit

4S,

www.dacoromanica.ro

tilt

378

PSALM CXT, cx.H.

dintii sAi scarca.' si


topi-se-va; desideratul
pdc6tosului piare.

scrasnste

jelaniia pgc..

CXII. Slay. Allilluia. 1121.


Laudati fiori Dornnulii,
lAudati numele Domnului.
z. Fie numele Domnului blagoslovit
de acmu pAri in vcu.
1.

3.

De-

la rsiritul soarelui pan la apusil ludat nume-

de ralsarituld

le Domnului.
4.

5.

Inaltu spre
toate limbile Domnul, spre
cerure slava lui.
Cine e
ca Dumnecleul nostru ce spre
inal'tii vie,

6.

Dommthei

Inalii vii

i spre plecatii cautd in ce-

1 102

www.dacoromanica.ro

379

PSALM CXII. CXIII.

rIu si in parnantu?
7.
de paimntii

sapue chicle judeci, cu

8.

Ce radica pamantula miselul, si din g[u]noiste InaIta meserul,


se punie elu,
cu giudetii oarninii
sai.

9.
0

inumd de

Ce puse starpa in
casa, inma de fie'ori veselindu-se.

CXIII. Allilluia. 113.


de Eghypetil
de oameni

1.

In esir lu Israilg diin Eghypet,


casa lu Iacovil di oamini varvari,

furs. hided

fura sfintia

2.

lui,

tinutula lid.
3.

Israil

inutulii.

Mare vadu si fugi,


Iordanulti turna-se inapoi.

4.

Codrii giucara ca
berbecii, si muntii

www.dacoromanica.ro

379
'tern ri/t,rt %AA qtrtrrW%-t Efi
I

gi WW1 rk/WILIA MICA

1 /1,1)

AK.

. WilibMeti64141

hrtlii e

4
/

tLA

.. .

--,....

ArvielECIrry CfriOrtittfAX

i'rlinedtilietittlAnitirti.tt
clitti -tinoirCEterrher/lAii:

, 4.Ailricfort1OF 11 iii,

i...
..,-,
_
/
A tilitipCCEt AM% A f VI ;-/C

11_7

ifilitIterk--46076IkAiWELPYITZ /,
1

"7-i

til

"I

.IVACIAA6rtMt..06/h6ICIA/titi

till KAdfilig0114.9/11C49 '164


Ala% 0 tiltirakivirWL-TOAk
A4A rat' 15 Tk5 0 rul
Mt It

40

.--r --1

1 -71

10 pA, A ti,Ak TU 1(1111SCC4 tIA

p 1/

rid ti . lyobil I tiro trAp hi tr4

El fig (-tat

. witniviiiiirt

www.dacoromanica.ro

o`ek3.
L

5c

itdotfuonniwv,s1 t tin
w clv
nom rn i 6.
tirio+34*1)

Ai V 3/vi tun. Wit; If tazwITI

.
,

g MINN

01111414.1.140.$1

Win

V.IVILLiti..11 J3.3 1111-3.3

93.1.14elonOmii

176
114
1113

41111111-1A4V141969#34)
11

IV%

se,0111$4

1.111111),S1VIAV

Med
.

,
ta. 6 41i wE U
I
I
A

9Y,

111

311

prip;11.
i

'

V095-11+2911isOli

li fill; ic014;113ti

IVIV)W,AW3L vityVVIARA41111.1
WATT% A tt
a

'41

141

,,mtuiplittS

' 414 Glos

.114.1 V
A

4341

itasOloto,

3030vvvon4

www.dacoromanica.ro

PSALM CX111.

380

ca miei oilorti.
5.

Ce-ti fu

mare de fugisii, si tie


Iordane ce turnasi-te
inapoi?

6.

7.

codrii de giucatu ca berbecii, si


muntii ca miei oilorii?
De fata Domnului radicd-se
pamantul, de fata peului
lu Iacovil,

8.

ce intorse
piatth in ezeru de apa., netiatu in izvoare de a-

si netaiatg

pe.

Nu noao Doamne, nu noao,


ce numelui tau d slava',
io. dupd meserere ta si dedevrul tau, se nu candva, qicd li[m]bile: Io e
9

www.dacoromanica.ro

mitoste ta

381

PSALM CXIII.

Dumnedeula loru ?

Zeulii lora?

E Dumnedeul no-

I I,

stru in ceriu si in pm5.-.


ntul, toate cdte vru
fece.

Idolii limbilor,

1 2.

argintu si auru, lucrulti mdniloril oaminiloril.

Rostu au si

1 3.

nu ardescu
oki au
b
si nu vdu 1-.
Urkii
14.
)

mtlini au
piCoare au

au si nu audu, nasure au si nu 2 puttl.


I 5. MAnule au si nu le tindu, piCoarele au si
nu imbld, si glasesat cu grumadul sAu.

i nu glasesca
1 6.

Fie ca ei toti cei ce facu,

I ve.'clu

2 nau

www.dacoromanica.ro

381
/

ittlegi 0 rtlhA40
1/

WISE Ntl0
if

CirrylC/t.tilifttallittfifkM1
ti-tTiorrn0AMItclkITIEfipie
/
/ I
. ttit".COAlliAtiAlrimoi
Alf y 4titilOrititi/AleffietOr
tCpOrAhMlittit1A0tKIVAMti
(1/4

titi/tOrh tOCTIllirAerUlt

tiOrCriCICOr 0111-1Aer
LatitiOrfifkrblir Orr tricirs
WoIr tu MN o rim/16;r . rim
4_
4
pcitetrauinefornerrnh

tibar:
114

Aorum norm ivm


fitildirAtAticrLtill

r/t..,...,%

ttrIfic f

eicortcarcrcmask'crOC./
+ii trA e oil ill fille+Atori

www.dacoromanica.ro

-7

111/111'041110-11E(CliThArb t

s' z

I/

(Ancor mat( .CACstitni


liAjher-ln%6rltiti;t11:27
I/
, Alittrrei
1 /
1J4lAtICICOrnifilrop2C46

irrne ,
-

,t/c0tA4Ale 14iher-hr

sisivi.ertk, tyro mirouni


/I

Cit'Or minnoptenop JAMIE

,.
if thi,ITICA
it&M.26 It Or.' 11)C
, / c--, - 1/

EMI qt+b(i )(Alt ,


0

1r

A9 rd CUO

lOilittettlirtniiradfito A

ECTriciyilirklenOMENNtik

rABWitlf .1":41,511TlitAll
icAtAXiCMt 0 rn rim
"
4:44,

'7

1-

di.%

-=C

IcACAAfArledrik ,firAfi MITIA


RUM)/ 'ICI A EitstiYAk .A4 tf

iv "

1 ti 10114Arti e iverrIt

www.dacoromanica.ro

PSALM OXIIL

si

382

toti cei ce se nadde-

scu spr-insii.
17.

Casa lui
Israil upvai in Domnul, agiutoriu si scutitoru lord
este.

8.

Casa lu Aarond upuvai in Domnul, agiutorin1 si


scutitoriu lord este.
Cei ce temu-se2 de Domnulti upu\Taira in Domnuld, agintoriu si scutitoriu lor

19.

ce nkla'escu-se intrAnsi.

este.

2 1.

Domnulii ce pomeni-na
blagosloveste-nd, blagoslovit-au
casa lu Israilil, blagos1ovit-au3
casa lu Arron. B1agoslovit-au3

22.

temutii de Domnurd, mici cu mari.


Se adauga

2 0.

stiutot-Iu

2 temese

blsvitai

www.dacoromanica.ro

blagoslovi-ne

383

PSALM CXIII, CXIV.

Domnul spre voi, spre voi i


spre fiorii vostri.
Blagoslovi-

2 3.

ti voi Domnul, ce fece cerul

Domnului

qi parnantulii.
Ceriul

2 4.

cerului Domnului, e pama-

ntul dde Hort' oamindorn.

Nu mortii lauda-te Doamne, ni toti ce destindu in iadu.


26.
Ce noi vii
blagoslovimil Domnul de acmu
pn in vcu.
2 5.

de9tingh

CXIV. Allilluia. 114.


1.

Iubilu, ca. ausli-va Domnul


glasul ruguciuriei mele.

2.

Ca plecd urekia
sa mie, si in slilele mele
kiema-voiu.

kema-t-voin

3.

Prinserd-me du-

www.dacoromanica.ro

e-'

"

383

,Vior enOt &Hi t eflPtBOtillift


c'' /
/ ..
/

#I

Mr(

111 111-11301prii ./Krnliti


f

---44-1(-9/C
,74/
talifiqAilltigterlk left0
if /111011), tiorAi

u ,1

lifigA)riibit'OrA.lat . flit-A/141

,
I
.
ti ITO rbV#1 .., OfilLeti A
iti
, liyM0pLIVitAk

Niftlitort

61i-rut/to . ttutrrioifertiliii
i
ttegr,,z.;6-6-r,. ittionisiii
v,tiCukististoir
/ , ?le aicisier
4n 1 "II:
.,
,-

-1 CA.

(''-'isitir tA .
II itr"
r
/ .--.
7

,--,
A

1 eiN

Ii

r4 AC Orr X r orui piiii/ni


Al otrebrinitfrliOy;frklaii

i
IQrltOlfr/LMIC_5t1S.Axtor
CAilidli Lattit.t.15 rinentitient

Iviiliviasera . ortiticirlout X

www.dacoromanica.ro

C'"'

OA
1

Ut

POWW1-1

1-131

sir

/ hi
/Wiz

7441"

0010Vw dv4y1-ii

V RI

VIA11
ITT 70

411410 lily
01
VW3131$1,XVIVIMWAOW
II
/
1.1
I
its,*

111144V

4114

VOi

4111 ,51-11--14

Umlly,Ti4r15114U.11/WjAIW

OM ONIWAO;

J011111,10

OL) (WW1 c4lA )1.41

CI

0)411.11)1111111)Th 4471,

wlumm

4116

vploof

1avOtn.)44/

Ltii4urav4PA4)111

jQs
viviot4 v

inti 9) Acelgu.P'w,A
v

o
tiusfcrAo;
,
)0

W4,11v:xt! YIP
Tip1W141.,1i0 1/3 11.1131V

MIA
sb

,A1/341W)W31/1111701-1-1U

www.dacoromanica.ro

384

PSALM MOT.

rerile mortiei, nevoile


iadului aflard-me. Scrdbi i durre aflaiu,
4.

numele Domnului kiemain.


0 Doamne, izbdvste sufletul
mieu.

5.

Milostivii Domnuld
dereptu, i Deulii no-

Dumnezeulii nostru

stru miluiate.
6.

Ferete tinerei Domnul, smeriiu-

Hydnige tinerii

me i sphsl-me.
7.

8.

intoarce-

te sufletul mieu in rdpaosulil thu, ch Domnul


bine fece tie.
Ch scoase
sufletul mieu diin moarte, okii miei de lacedmi, piCoarele mele de lu-

de moarte
ii pie-oarele
25

www.dacoromanica.ro

385

PSALM CXIV, CXV.

necare.
Ogodescii

9.

Ucrodescu
intre
b
Domnuhl in parte viilorii.

CXV. Slay. Allilluia. 115.


dereptil aceia

if Creduiu, derept aa gralu,


e eiu smriiu-me foarte.
2. Eu disu in frica me :
Tot omul minciunos.
3-

palarul5 Domnului
priimescri

4.

Ce

da-volu Domnului de toate


ce dde mie ?
Paharul spdseniei
preimescu, si numele
Domnului kiemu.

5.

6.

Rugaciu-

rele mele Domnului dau intre


toti oamini lui.
Ci-

n'stit intre Domnula


moarte prpodobniciloril lui.

7. 0 Doamne, eu ser'bul tau,

www.dacoromanica.ro

/
titIcApt , Orrdb_iCICCrifs rtgrre
/

-i

--.

la :
11 tidrAk ivri Afirriffilit
c Ai . WA k i .4-4, . f CI , .......,___
trial/4141E11441
iri..-5 Orit ,
iirCE14-ciiletiwpitililetEctSdAr ME

Of

/
I Elirs t1LU
iris peturil/ht
i

ON

ITivr'0 itIM djilr.t4t1 n 1 1 II tt 4

if

Prib E meti.1,Ty
Arit del tin
--tereyt"z, emi i . n
rrt f ri AI Ewer/um ttormeA E
6 ill(til Ciiimt-cr , prrAlta
tety4 6 oto6.74 8

f f AyMititif6iii i./,1,A-:;:4111

m coif n witimiltu-smai 'I


taMtirlirbii.ln air ibriidrAh

/,

,sidAprninprir-ttriutAaphAV" .
i,
- .-- 1 _ r / i 4--,

uor TriefiX

www.dacoromanica.ro

385

TB,6

V
%Or , LIM
Ortuffforn

/7 ;,
6

4Pi4TAllatiltp &IA rnAt


c niqiii HA

c, .it

t_irikm err tliME

/If . qiiytiiassgftvinika
. I,

piAA4k a llifitiOrAliAt

#146rAdrCitai;i4fir f Orr h
r

...--_,

1 re f I-1AE ME AWIXiiX t 1 h A

4. ti f 11 f c rn 0 1 ci;i'm a tiiii
yl

Ady
e..

fo,

Adtr

4 7,

+/if dr eltitictrAttin
)
/

Orn161 anp EMIVelc

AO It Is (
il,
irj
"
0r
/
h 6 gni Me I EpilitiC :.4- AAIVIA psi ..4_
I

,1

I c.k/
" . / 1 ... ill , fAtt
Asorbairytorrnsian
1/
f.
/

1 Ifi'dm, npri-AL Orb Ail ii EAY


-,
4.,
rn tni ficoliMfitif ti

. if 114:fi gdi
(
r/

ino0CAUCtiltikA)01enef
tiOrt
r
U1 tityktytiVir Y6 tiorA)Ou'llit.)r

www.dacoromanica.ro

PSALM CXV, CXVI.

38&

eu serbul tau, si
fiiulit serbei tale. Ce
spargi legaturile mele,
8.

9.

tie giunghiiu cumandare lauda, i numele


Domnului kiemu.
Ruga-

ciurile mele Domnului dau


intre toti oaminii
lui,

10.

In curtile caseei
Domnului, pre mijlocil
de tine Ierusalime.

CXVI. Allilluia. 116.


r.

2.

Ludati Domnul toate lirnbile, prlaudati elu


toti oaminii.
Ca 'Myra-

tose-se meserere lui spre noi,


si ddvdrul Domnului lacu-

www.dacoromanica.ro

a inMri-se
milost lui

387

PSALM CXVI, CXVII.

Iaste in vcu.

CXVII. Allilluia. 117.


I. Ispovediti-vd Domnului,

ca dul'ce e, cal in vcu e


meserer lui.
Se qical

2.

casa lu Israiln, ca dulce e,


ca in vcu e meserer lui.
3. Se dica casa lu Aaronn,
ch dulce e, ca.' in vcu e
meserr lui.
4.

Se clic

totn ce temu-se de Domnul,


ca dulce e, cd in vecu e
meserr lui.

de grije

5-

intru largii.

6.
de ce face-va

Diin grija
kiernaiu Domnul si aucli-me
in largu.
Domnuluimie aglu-

toriu, si nu mi-e frca


ce va face mie omuln.

www.dacoromanica.ro

I'

1,0,

cd

i CnOtkirVirifigherriqtfriffpg
AQUIC/IsfigklcOr

ort

,.., I ffkbOpylifla+firk;IrOri

MittrierVAOrit Ci_Sti la
ICAC AAllah.tohher/Aitc ,
-,
,

toots firkftcoreint pi ( ii-A,rtt

Ctsvi fablcACAAOIrAA,
6 Mb
I
i /,
..-:

Irchboy 16tit'lls +mice r'e


irerk/ion , CIS filifi
,
MOLVLICITUMOrC teb NY)

Nitci(frkr
f

-WI

l(TistiirlitiClk4IfirkifOrE
,

..

,i3A

AiiirkPriLAtti , eytorrPil

'

leli'MA tabciiiialltt4.76 yir,gtiAii


it:A 4 re re;r-10Cnifivi 1 i Alf fa
f I

/I

int, td WiltiorMiE #141 if TA


1 LicA#Aii MI ittibtOrAk

www.dacoromanica.ro

,,.

(
..-4-

387

sg
&norlt Z111-0 more ultifx
,

o rrn )reriffa dAltnAtigti


4444/1-16'ttitiitirkbrir

A tic% mo rf

/'

icryficriAx

nitEkciktCV d

MAtIrtittiC0);110r5(1111t110
gnfANi-

er , MIVAITIOrfOrtIVY

BIM-4114 tira Criptipiplti


/

TiToA
04

rritArtAriVIAE 6,10 ruff fop biSit


,-/gt

LU

tit rt) liornifAf4Irlittnrorn

BV/hAwtopi.+ifOrttyt42(
4,11aiiimpApime

n Ivo r

tialpi4tACArigAgrinfOriltlEaR,

_,

it-tattrarillA/vii

AtEACfla

folicii firt41114A EC TrIfl CO' la 11


WnplitiCirch COCA 40 alrbirMs.
:7 1

4C

/
lir

DJ

//
irVilfiti en

www.dacoromanica.ro

PSALM CXVI T.

388

Domnul mie agiutorlu, si eu


cautu spre dracii tniei.
8. Mai bipe nAdjde spre Domnul
decal) e* ndjde spre omu.
9. Alai bine e upuvAinta
,spre Domnul decAtu e* upuvdint spre giudeci.
7.

to.

(lips.)

Toate limbile incungiurath-mel,

si cu numele Domnului protiviia-me loril.

incungiuru
incungiurarh-me, si cu
numele Domnului protiviia-me lorii.
1 2.
incungiurard-me
I I.

Incungiura-ma

ca albinile stred, si

strediTa

aprinserd-se ca foculil
in spiri, si cu numele

in mdrricini

1 ucungiurar5.me

www.dacoromanica.ro

389

PSALM CXVIL

Domnului protivila-me loril.


Inpinsu plecalu-me a ea' d,
Domnul priimi-me.
Vrdtu4.
3.

te me si cdntar me Domnul,
fu mie in spAsenie.

5.
bucurie i spgsenie in
satele

vraute
6,

7.
dela Do..

Glas bucuriei si spAsenie[i] in fsatele dereptilora. Derpta


Domnului fece vdrtute,
derpta Domnului rdica.-me ; derpta Domnului
fece sila.
Nu moru, ce viu,
s5.1 spuniin lucrul Domnului.
Do-

8.

jenindu pedepsi-me Domnulii,


intru Intr-iinsas

;17

ispo-

I 9.

vedescuna
CistaufaDomnului,de- 2 0.
reptiiintrd intr-ansa.

e mortiei nu me dede mine.


Deskideti mie usa derpta, si se intru

1 su

www.dacoromanica.ro

intr-a -

389

,1,110rAxtin001Vtifi iksmenoiri.
7
/NT itt X nit I CA tOM A4It'ilkie,ri"
.

rternpfutititinie . 13pliErjr

grcivitturilcisrlinAprkm.0,1,
urgi cryiivATtet:c
tco ricie ;Lin

-rn'a firo r

, it* CA/TVi

tialTri9 tinor h 76I rivnICA


A

tAorriderkAefiLittnirng
,

Me &Er-kiln-IA tiOr/06-1
43*-11C11/4A

Trio phi 13.6(

ticn,tititoAtCrikort-i)(A)h-tb6
ttruyi Vri ?rem nisuiciel VAls.
ii/%4 6

A 10AittylrelMilli 3/

et I LEI inyitilt1A4VE0r1.11itbi

TM 1111141H TrifirtZtVIII

www.dacoromanica.ro

00V
tit% , Nell lifilklefictrormaai

tiA4eptuttii/munitferts
untisiVf4serili1ii . niXinfq,lt
no roCelt-voIrrutakeib

limit n

443.4.1c4 firer nit'? ItisANti .6 i

A91.11)(041.1g e IrA MK y cm f
nit-MICH,* iTilik/I:tirTyiesce

11

/
v
j%
MeV() tit .A1grerrAtettlE4h,a

1%546 rill. ,IrtfrIfyrisikliTh

il
I
"; --UM FientIMICKIiiii.tiO(; rity(i
^l 1117
I
-: ,-.
rAfifi
"1 Ily f e-yyti C ME21CAV

:`

tam ifijI, 0 ri (12044f;t


/
4-

ICA/km

filfitt/NaKikfruitcAtAitirt)cmcii
--- _ ,----0 ... f
i

q61(Xto,titifittletdm--) iAA%
u /
rf WO Illailt,, +orfipi
1

/'

, A ...,
.,
'IA
penittilamcgrivelATrat f 'CA% la
1

www.dacoromanica.ro

390

PSALM CXVII.

nsa.

Ispovdescu-me tie
cd audisi-me si fusesi mie in spAsenie.
22.
Piatr ce
nu o socotird ziditorii,
Ia1 fu in capul unghiiului.
2 T.

De

23.

la Domnul fu acesta si este


minunat intre okii
nostril.

Acsta qi.2 ce f-

24.

ce Dornnulii, bucurhmu-nA
si veselimu-nd d-insd3.

0 Doamne

25.

spAsste, o Doamne stejaste.


26.

Blacrb oslovit

vinindu in numele Domnului.


Blagoslovimu-va din casa Domnului.

27. Deu Domnul, ivi-se noao. Adunati sarbhtoare4 in u[m]brire, pand la cornul oltarului.
2 in

2 gi

3 dinsu 4 sdrbotoare

www.dacoromanica.ro

Zelda Do..

391

Dumnezeulu mieu

PSALM CXVIL CXVIII.

2 8.

Deul mien esti tu, si ispovedescu-me tie ; Deul mieu


esti tu, i radicu-te.
Ispovdescu-me tie, ca ausi fusesi mie
in spdsenie.

Dumnezeula mieu

Ispovditi-va

2 9.

Domnului, ca dulce e, c in vcu


e meserr lui.
EDEFRE XVII.

CXVIII. Slay. Allilluia 118 1.


.

fer.. isj5ilieorii ma..

2.

Ferice nevinovati 2 in cal


ce imbld in lege Domnului.
Fericatii ce ispitia marturila lui, cu toata
Inema cer elu.

Ce nu fa-

3.

fardlege in carairile
lui imblard.
Tu porancit-ai
4.
ce

* (lips.) in aide

2 devinovati

www.dacoromanica.ro

..--

e.5 t 0 1 11/144)ri ill

i/

ii ill tin

391

-.

MO

B tell CtOCA4 i 9It 4,54-iiiCAh3e

fli t-WWI', Lad ? ihmitCOrq't


IA /cnifirktAftictrx";vsuct4tiohior
/

4_5N...ill Mt. . ill ii+


.

,1

gttilitiM4

itW %At t iitrits favkte, Killifish

6C;iititfiliVbrit firek 4s iSfit9r


rkil rtrA Orifi .-t-Cill ;---,
La

yi it'll e ti dinks i',A


.

paV.,---

I trilibtfaitioftA9 tifilAtt7V
Atif-ZAAVArk+itiyirkicNcett

+ifuttc%/9Vvitticnii/MVAMI,

tin/14i'itArt * tf Of rn GAIL/

4, A (AnA-it f ittAi , -it Agcr, iri,

-ilkffIVA,/itfAlAtirint
.

it4iiiiZAAKviitr troalorleffhTAti

www.dacoromanica.ro

T92

nopswitt rnmerAm etepik


gifihmfoierne 44111%1141-

lliCillart(ArAtifttAihtit
Cf#EPrk;CirrhOpirITTIA/Litirif
/I
frAtli 4113dr-1E140y? 0 rill
tiik::G 'Cm f iffiH6oteliA0'rrnir'

cniimilATTIinefswitutten VT'A
-1

Ai Wcnosy,toormiiii`t+,,6
I
"
pEnnvorwitmitti wb rib "

+B1ALIANA4filittmaisrEA4heot

1
7"
irati
ift-irrAti,
i
Al pinmaapi

AETTIO(Afa+fruit-K.K2(Nhca

ob. Al
filhampqadiunisif+ittsItti'it
tortife 41 , IC %MO( ppli qt,
Am-reenstt %AA+ Oir IT( e

icratiliTTUAil TAM

tairtbini

www.dacoromanica.ro

PSALM mum

392

pordncitele tale, se fere-

sa le ferdsca

sca-le foarte.
5.

Doard derege-se-vre carairile mele


se fersca dereptatile

thilc m61e

tale !

Atunce nu rusi-

6.

nu ma rusineza

nclu-me, candu cautu

spre toate porancile tale.


7.

Ispovedescu-me tie in dereptate inemiei, cdndu


invataiu-me de lege lor dereptatiei tale.

inemiei mele

mv.. judetelorti der..

Dereptdti-

8.

le tale se ferescu 1; nu rasa


mine pand la foarte.
9.

Doa-

r ispraivi-si-vr giunii
caraire sa ? Cdndu feri-vre
cuvintele tale.

I o.

Cu toat5.

1 feruscu

www.dacoromanica.ro

ciiile sale?

393

PSALM ORVIIL

inema me cersiin tine, nu


inpinge mine de porancitele tale.
I I.

Intru inema me
ascunsu cuvintele tale,
se nu grsescu tie.
Blagoslovit

I 2.

esti Doamne, invata-me deraptatilor tale.


1 3.
Cu rostul mieu
ispovdiiu toate giudetele rostului tau.
In cal
14.
marturiloril tale indul-

ciu-me, ca in toad bogatia.


I 5.
glumii-nui

aide tale.
1 6.

In porancitele tale
ca glumiiu-mi, 0 intelegu carairile tale.
In dereptatiile tale Invatu-me,
si nu ulta-voiu1 cuvintele

nu volu ulta
1

ultalu voiu

www.dacoromanica.ro

06
ri4+VW 94104))-aW 1$11-1AU j04
I/
wusil wjw3 Jodi gb ta,841.3.1
lvvail I4
'dune lwvol$44,
g-

0.11)V

0,31501114,/

3; iiow

91,911193)1 V7Als

itr4

a217x.warnAiida.3

org$4
Wy4'
t.41-1

sasv,s.

gr.ssur13411aw

otiripyi

ma

tur414.isiouw
.4Avvisq,
Joitinugviiotwatw
i

p-31401

Ituyout+if vgjoas
/ivpui
v.1.17
ov,Ivst aslw.Jt
iva4voni

v)IA.1 tot wud avvw


3164-

wvVal pv(la ti

yulv40

ov 0.),

www.dacoromanica.ro

34Vk

TA/11.ptuitpro rAxtinvicit

.
1/
.
/14Ireftti .11HicHHHOtOlferSt1
ti in Lit grolfAi . Ai C ICOZ1 it, H
31161,14ii ic al nii. till EAErir II 0 tii

I 1114.mi /MA fOrk-

li

^"

-...

rnil ,neti

111/190rf 0r4.111/1tAinitirliOr/
H V AC WO VIMMAEM11/11 EMS 10

gii

-*

tiviTreAtrritiu , tOKY11 co rfite


-

Ivo rAAVE lailiSEA a rrs-ficrityto

0'1 EA E m /6 EItIrntarnsisif,

At& .iffeimttpirriminifVf A
tliiii .rAqicirtrhAetAijiiiiiAtnik
&Arrsathuirky ilTTA 1-;10CAA
MtiticfnXirriairwrilitifirAii 0 tc)(
li 11411 Wyk WI r-rWpiriAt rmAt

,itruals Act-huits_53)(ritroriii

www.dacoromanica.ro

394

PSALM C.XWIL

tale.

DA serbului tAu,
invie-me si feri-voiu cuvintele tale.
Descoaperi
18.
okii miei, si intelege-voiu
1 7.

ciudele de lg ta.
Pri-

1 9.

sletu-s eu in pAmantu,

nu ascunde de mine porncitele tale.


20.

Iubi sufletul mieu se jelifiascA 1 giu-

&tele tale in toat vrme.


2I

Cuntirit-ai trufasii, blastAmatii ce lepdarA-se de lge ta.

Ia de la

2 2.

mine inputar6 si batgocurile, ch marturiile tale


cersiiu.
2 3.

CA sedur giudecii,

i jeluAscg

www.dacoromanica.ro

395

PSALM CXVIIL

si* spre mine clevetia; e serbul tau scrabila-se in


dereptatile tale.

* (lips.)

Ca

2 4.

marturia ta invtutur mie era, si sfturele mele derdptatile tale.


2 5.

Lepi-se de pamantu
sufletul mieu, invie-me
dupd cuvantul tau.

Calle mdle

26.

Cardirile mele ispovediu


si audisi-me, invata-me

in dereptatile tale.
Ca-

2 7.

l dereptatilor tale inteleptec,la-me, i ca glumi-me-voin in ciudele tale.

in judIfele tale.

Adu-

2 8.

rmit sufletul mieu de tristu,

www.dacoromanica.ro

3 95
WM fir EM fitittfAtfit MIA owe

firi;fce
MirkelreitT
f
,If In rn %if tine mAnt , vok
/wirmay pi;vrotifsriao(nne
/
,

fit/weer

At A4EACA, fp

rk nrrisu

ma ttAtnquivioinoC
At . At u
/ ;pi
or+AirroC/itt
!Cum f
I

6ornqdfcrvorkt-t-rner-rrill.r
lcAq KO Mit MEM titflOBIKOI
1111-t AO

f..5 fitilttAtql3111%M i

tibff E rune-halt-14Tb(At
r btpri rrt gut 1-1/3"m41A44(
witme

I /
. uitufArMavui

Mmore+ti-trobiAcTriZte A-'isyy
'11r[14 g f /Co.?, TIV
pm M

tf

'NI.

www.dacoromanica.ro

P)c,
iNgraTioAltuemo,iforgtmirrf
,

irrititi,idAlt=tigtiforknir4
,:b1t,fitAis1 Mut wiucorA47 k
1j

rAM A rAlp EA% ICA 'KAT


bigApilipaollittytte6 Fir Trrfi)Cw

ti Mr/WA tel MIltel7f Mk


prrIX1OTTloi re/Ai f

Adeitit
A:/it

fit -I

If 4Aft..VIC E40 ph-MIME

r:4 ft, Wilti4b rAilt fr fl

ATM' Iknoredil
MikeirriiicalAtifftn-rnThil tt
ti fivIANti

if/to rarati

unt-16113 rterfkr
41.1 (4( mirkisloitturttii rut/
ikm7s
g Ail
I
c
rrn0A-intivi.tie
/NAM
SO It If%
ttge NIA

tclannarkirmeerrinicrhim

www.dacoromanica.ro

PSALM OXVIII

396

invrAtoase-me in cuvinte-

le tale.
Cale nederptal

29.

la de la mine, si cu lege
ta miluiaste-me2.

Cale ddevar vruiu, si giudetful eau


nu ultalu.
31.
Lepiiu-me de marturia ta Doamne, nu rusina
30.

dddev'arti vruiu

meine.
3 2.

Cale diselora tale

alergaiu, cAndu largit-ai


inema me.
Lg pus-ai
33-

mie Doamne cal dereptatilora tale, si ceiu-o purur.


34. Intelepteda-me, si ispiti-voin lg ta, si feri-o-voiu cu toat inema me.
35. NAstvste-me spre cdraI nenederdpfa 8 InfluWelne

www.dacoromanica.ro

i cetiu pur..
feri-voiu

397

PSALM CXVIII.

rile diselord tale, ca le


vruiu.
36.
nu in spr..

Pleca inema me in
marturia ta, e nu sprantare avutie.

intorce okii miei se nu vad desertu, in cal ta invie-me.


38. Pune serbului tau cuvantul tau in frica ta.
39. ia inputar me ce mi pane,
ea disele tale dulce.
37.

ce infiiird

vruiu por..

4o. Aclecd desideraiu poranci-

tele tale, cu dereptate


ta invie-me.
41.
maosti ta

Si se vinie
spre mine meserer ta Doamne,
spasenia ta duph cuvantul
tau.

42.

i raspunclu celora

www.dacoromanica.ro

397

(4 ftingliCEAty krrulint ,wilbrit


--,

SKr ami-Am4sIticAite4it4t 4.
Aettrkpmorpi-A rn-i.fitiren0/2
1,4/
-5
g/ .1 1
H14441 Ei3Cti le . +t-tmorte6N
-. _r
/

'6'11,14'0 eltioris lstout E


..
,
piny , It4Aik-cr44e.
---,

Tiortlitilep VOrnmykiacif
v
161, , --, i
&It 11 InrianIkK 7 44P tiicati-gri
1

I/

2g+nOr MAPIVati 11tM Hi i %tit 4-

i/

tivih_Sti diAEITIAMAOrAlE

I,/ i

icb tic rbityinirthErminoristlitt


I'

MCA( MA/4 Aro I,A, Epoinwrt


-.
...
I v...." ' / .,
irA4111(itit . usrlCiftri Kit
/
trite AA tirtem tett f,k irratiltik
c rettieArnti birilt to raCtmcir
r

miii. tlica)01.5214A611A

www.dacoromanica.ro

'39s
ifits nor mApAilEICOrliAtirrx-'
trgh 0 rn 2CIPb 1-110/KIC-0 rat,

it eirrAfic

ii ITU

tutmorgAlyt+Po

.. --

rinorAhm %EX 1fOrlirAtl MICA1)


I

61VAIVISik p 'am ri ih444) f it Ent

if,

,7

tivIA/t1tOta7IKA !HAM a

..,I

r
/

LIM # te ft so twit-flirt-manor

pltri:KI:IcorwnfarktocAb,

istknoroci% .tatti.mr/L44-Ah
/
1 /
d ir lio i (timer tc'qlreorkrriti
/ i
'rem, 11144E10 Lata

ii

111 11 rlikAf is,.

brimii..0 Intpt II M TO AM +nip i

I /
I
1.nik? Air . LiklinICtfiiiiroMf .

lati

I
,
Ami+,5 MI Al ITIAA E

'1 En; Eq111#019-Ent

1(4 talva Mkt e 1

Lillbb (I

olf 1 c.iernit %CIO

www.dacoromanica.ro

PSALM mcvnr.

398

ce inputara" mie cuvantu,


cd upuvailu in cuvintele tale.

Si nu lua Uri ro-

de MS..

stula mieu cuvantula


dedvaru 'And la foarte,
6. In giudecarile upuvaiiu.
44. Si feri-voiu lg ta purur, in vcu i in vculil.

cuvantu

43.

jud.. tale upov..

vcului.

Si imbla in largamentu, ca pordncitele tale cerilu.


Si grOa
46.
de mg.rturiile tale intre
45.

inparati,
47.

48.

i nu sfiiiu-me.

Si invata-me in disele tale


ce iubiiu foarte.
Si racli-

calu manule mele catra po-

www.dacoromanica.ro

nu ma sfiii.
invgtai-me

PSALM CxvIlL

399

rdncitele tale ce lubilu,


si glumila-me si glumia-me in derepttile tale.

49.

Pomneste cuvinte-

le tale serbului tau,


de iale upovaintd datu-mii-ai.

Adeca me manab h-

5 o.

Iasi in smereniia, ca cuvantul tau invie-me.


Trufaiii mgecal...

5i:

Pa-

senii legia calcatorii

foarte; de lg ta nu
feriiu-me.
52.

Pomeniin giude-

tele tale de vecu Doamne,


si man'gdialb-me.
5 3.

Grije

priimi-me de pacdtosii

ce ldsara lege ta.


5 4.

www.dacoromanica.ro

Cantare

399

ritriti

ETTI AAI 1 tofirii-0

llitiVAKA4LNArie til

CA0

,
z

MiAA4I +4.64 t nnviaminerrei


At p 110/W4t11191
fitittrili
4c ITT AA( tit p Kirin MIA bc
61/11%iii arri0/figitik916Arri X
7

M 'AS

, iyacibitienvheuri

ii;tutt,t; caiipthieth

trxhict

_
fighttraerrn*Wit,asiniu
ill
,
tu iii Awry/vs viogcl-rn oifik

A fITTIE

,preAirvirrnmiT.
..
.noAAertinitiwt

/1
1.1fACETAt ElilifICOrbtt f
,

fillinighttt'lkthtdAlf .17 tt2KE


noFt-Cvitievabingarriirrioliiiii,,

-teitacArriiiisfyikITIA Idivie,

www.dacoromanica.ro

4.00
t.11-A Mi4E Op

Rh rtinibLi tin irrqA 6

+A Oiccir tit rl Inn d yA bM i'Ecr,


116,141Wittl4Zti oirurnE litME/At

rrini-4i:16 III ritifientATfri


? fkri-r-A
I

A 1-1C m 4

0 iiviti et ,

dt,trarnAriginit'Arteouiiia
...,
,

114 uvkA4 E. elp nmotyi 6 ,..sti

a
MI

egeOrivk:yik mil jesirlitts


(VW flismalnE weir

-,

0A

frilativiftvIAATI .44KAY/Icipeesii

hayinrkicarphrt-morTnyhor.
irlAtImii-diceipAkilitiAMIAtti,
.-----/ '
I -"I
WinitSrIMO pin( nt116 A I

(MAU
4frirb r Mar (CAI-nil 0 inn-imam
Ai eituitA6rtMC ri Triii0MC
4/

, 11 t c

. ti

tcor540 Afm4 tit PC

www.dacoromanica.ro

400

PSALM CMTML

era mie deraptatile tale,


in locul venitulil mieu.
55. Pomenilu in noapte numele
fail Doamne, i feri-voin lg ta.
56.
Acsta fu mie)
ca dereptatile tale cerOlu.
57, Part me eti tu Doamne; (i,li
se ferescu lg ta.
Rugain-

58.

-me fteei tale cu toata inema me, miluiate-mel


dupa cuvantul tau.
59.

cdile tale

Cugetaiu carairile tale,


i intoru piCoarele mele
in mdrturia ta.
Gotovilu-

6o.

-me 0. nu smentiiu-me, se
ferescu clisele tale.

6i.

Fu-

I mil u4teme
26

www.dacoromanica.ro

401

PSALM MUD'.

riile pacatosilor lega-

ra-se de mine, si lg ta
nu ultaIu.
Mialanoapte sculalu-me se ispovedescu-me tie spre giudtele
dereptatiei tale.
63.
Par'te
62.
s5.'

mi ispovedescil

amu eu cu toti ce temu-se


de tine, si ferescu porancitele tale.
de milostd

64.

De meserere
ta Doamne plinu e pamantul,
dereptatilor tale invata-me.

65.

Dulceta fapt-ai

cu serbul tau Doamne, dupa cuvantul tau*.

* (lips.)

Dul-

66.

Cata i invatatura
si intelepciuri invatd-me,

www.dacoromanica.ro

4 01

?INA( rphirrit mow tiAt3 1s,A rA


Ilail6,.EM Kitt E

rib pirtITTIAtd

, tiltitirkcl

`C:4

/1/A5" 'held A

mut CtfOrcitaMf cittitriolifk

etilmt0 ,tripecitoe741A1
/
I

11,7E

11 t ninitLy

IT1AAE . RITE

r MO/9

*C4114

et

rutisip

Aurtrirtf , w tocklECIOC(16,1
evni TRE/tf miine liyEArtidettrk

tratireitnAttnrtrilrh/1411:Wril,

f;_%_

by An 11-10%4FIAO iTI AM 4,,a4ti IL

Mt

.148r/tYVLIThCPA nrnA rt

- 4-1
rill Er raring' r6
rif ,61( /
rphicerfilinmdfmrkdr .tyerA
1

r.-

1141 ECTL4 TkITId rp

iiitvgijin in 1 top rtitt ISAI.) rkME

www.dacoromanica.ro

tk,

OX

AtN\

0F

44\$b ,tth 4( f4trti\

4( 3,1

C
4\

vrtuNi"

LiN t4aN

4ki
tt,

,zt"

c$ t:c.

xerYts,

et*

,)74-(%

4%
.16

/4\

k,pt
Att$

4.

0
44

NI,

ttti4

ti

Att.

4,

434%.

%v.< .1,,t4
tr

Nk44

41.

tri _J. %.41;t.4,


4- tS\24)
4X

47

ottP
4:7
ft'

440%-

4/\.

4414 4C,

$67144:kti A

44P t,4.

it

Iv

42,,It*

www.dacoromanica.ro

44;*
kt'lc.114

402

PSALM CXVIII.

ciiselorii tale credulu.


67. Ainte pdna: nu smerilu-me

e* eu grsiiu, derept ace cuvintele tale feriiu.

* (lips).

Du lce

68.

esti tu Doamne,

cu dulCa-

ta ta invap-me dereptatilorti tale.


inmulti-se spre
mine nedereptate trufasilor, e eu cu toat
inema me ispitiiu pordncitele tale.
inkiega-se ca lap70.
tele inema lor, e eu legiei
69.

tale invatalu-me.
71.

Ferice
de * mine cd plecatu-mi,

* (lips.)

se inatu-me dereptatilor

sa ma invatii

tale.
72.

Mai dulce e mie lege

www.dacoromanica.ro

403

PSALM crmr.

rostului tau decatu


mfi de auru si de argintu.
Stare. I.

Slay. Stare intai.

1.

73. Manule tale fcerd-me

si zidira-me, inteleptste-me si invata-me-voiu


poranciteloril tale.
vaclu-ma

derepte judetele

Fricosii de tine vadu-me si veselescu-se, 6. In cuvintele tale upuvaiiu.


75. Cunoscuiu Doamne c derpte-sul giudetele tale, si
74.

ddevhru plecatu-m-ai 2.
mi/oste ta s ma maingae

76. Fie meserer ta se mangd-

77.

e-me dup cuvantul tau


serbul tau.
Se vinie mie

1 dereptese 2 plecatuimei

www.dacoromanica.ro

4 03

rocrrot/terimIkays 4vicrwrir
1/

At
CAA
illtic

bat) riiieuvy tip liiiiel TX !----I I <,cinapviv+ OM% it, A. %, --,--

nor AfTrelAt iirPriff %hit

ill tiatiViita/til 4:1110.Aintiriffi


trisitum+st Lomffso to
.
/rntActob.rnAita
/
/
if ftwountimmntitn5y

.'nos rstrut

,..

MiltIMISECIA(CR'XCE/ ICTle+IfY

fi tintniAtTnAti urns:1r ISSIV1. ,


,--- I

1r6rttOgliOr MiditiftVilliki 0+
1, /

4.,

fliTIECtlift, baliiifTnAM;ilitt
tykAt MO grtAitCATMCItitliti
I/ II
VE/VIECIf frOMMAilMilitifi
I

t/S4fiapqrrighttiT;t6rriby'

" I/ I

--..-

/ .1,

Wee ErOrMITIIT Cightilibut

www.dacoromanica.ro

014

tl
ourtiiintrVorrAc rriAMLOti

lam UT* Sri . -ifs.Arkykrra

. ta

%Jr rnd

dgiatittit5i,TiforkAidik,,
icgivipmpunnAn-,411,1
/11'

if/

Atit tiA(CitriNtif, iftgICArAV


NirAM*,5litiAtTrIAM 1(
tt
rfitaptflitii4titi-NimeAk
117 Crum tit ,
tistvitirtefor71
evrnerffm-riai icki:ffrritm A
MHO ftlittO0Arnql+ rib f ft
rim hi tiii CITIA/M. eitiY CifFtICKK

141sCrMrAtniitar
.4% WOr6,111-0111
4,AtITXMatig
/
At MAAC rflOrlishil tO .trar

nmirstEczocitimtititaX61

www.dacoromanica.ro

404

PSALM CXVIIL

eftinsigurele tale si

viiu volu fi, c lege ta


invatatura me este.
7 8.

invdtare- m6

Se

rusinede-se trufasii,

c fara dereptate faralegile spre mine ; e eu ca glumia-me in disele tale.


7 9.

Se

intoarca-me cei ce temu-se

de tine, si cei* ce stm marturia ta.


8 o.

Fie inema
me nevinovata in dereptatile tale, se nu sfiescu-me.

8 1.

Piare in spasenia ta sufletul mieu, in cuvintele tale upuvaiiu.

8 2.

sai se rusin6ze
ca feirdlegirli spre
mine

Cum-

plir-se okii miei in cuva-

www.dacoromanica.ro

* (lips.)

nu ma. sfiescil.

405

PSALM CXVIIL

ntul tau ce dise: Candu mangaia-me-veri?


83. Ca' fulu ca foale in bru-

ma, dereptatile tale


nu ultalu.
84.

Cate-su
dilele serbului tau?

cdndu face-yeri de gonitorii miei giudetu?


85.

Spusera mie lee calcatorii glumird,

ce nu ca lg ta Doamne.
86. Toate disele tale ddvre; far dereptaCu neftitil

te manara-me, agiutd-mi.
87. Niskit nu cumplird mene

in pamantu, e eu nu la-

www.dacoromanica.ro

1-

`11

HTTIOrrristiF

liC I

405

/
7 im

HIV rAiihric'EfieNAit fiti n

tirrh#0rietestfate+firC

d arnAirte ITIA/tE
MMP
t-to pun AU) I Milt Car
....511AE.ACiliqErovrA2cr-rrumez

witiberopAltsiptibfra
tinmel irtA41(rty rob ape

/
ii'llaTladrsittif qt. 7

ourcepriAtio yek-rin
litlarlfAAlt:irkTTC41) lie

fey

MaT111,6 I-1C EA

tiketkie . folitiototrugrA
iTt MiThttA rlit4 C 4 Warn SAV-I
I

ti nut ti 1-0 ri nit fl()Iowa


1
ilvitinsywhtirnx ef Ort)(Ah
15:5

www.dacoromanica.ro

4.0 6

CA1-0110pStr1firrifi1TRAi4 i

114 ii,TrAikii

ME, L1111#11t1gfeaCIAISFIre

pi;414-rricroatutirr 4.
icerAtificer6qt m rnrrnlikV
t,
AsAttlGicrifri9) to Altrmy
tufittrivfmorlykybifitisparrhy,
0 ritS 1.11k11%Mlittirridrk

tatinfiltvb tlyttyworit
nmerfAITIANIlegetcap EipS1-1,
rul oArn

If

titt6r/tr

irk rn-A+

l ifirrlOrpi!rrii
iAtky

-it ii-ner/

firde

6,

tilftllilik+ Obit

4.64-1Crlierg
sotilentilmALlititelFIAAE,
CHi.M.46

www.dacoromanica.ro

PSALM CX171/1.

406

salu pordncitele tale.

88. Dupa meserer ta invie-me, si feri-voiu mdrturila rostului tau.


89.
in vecu Doamne cuvdntul tau
lcuiaste 1 in ceriu,
90.
in nmu
si nmu ddevrul tdu ;
urclisii pmntula
si prhmndste.
91.

milost ta

si In nmil

Cu fa."-

ptura ta Facuiaste ' in di,


c toat lucrc,15. tie.
92.

Cal se nu lge ta invatatura me este, atunce atunce peri-vr in smrenia me.

93-

in \Tem nu ulta-voiu dereptatile tale,

15.cu4te

www.dacoromanica.ro

atunce amu peri-vrd

407

PSALM OXVIII.

Ca intr-anse invisu-mi.
Stare. 2.

Staire

94.

2.

Al tau-sa eu spdsste-me; ca
dereptatile tale cersilu..

95sa ma piarza

Mine astptar pacdtosii se piarcla-me, marturiile tale


intelesu.

A toata cu-

96.

mplir vaduln cumpli-

re, larg pordncita ta


foarte.
97-

Ca iubilu leg
ta Doamne; in toate dile
invatatura mie este.

98.

Mai vratos de vrajmasii

in toata zi

miei inmandritu-mei

cu porancita ta, c

www.dacoromanica.ro

407

-,

,.

rftilstirnplittCt4sM0614*1417-4
/
#i /
:
._--4__II
C-Ma-A--, ti 0 ii:,
ArroLorckfoy;crure716.101
1C

befintnikirmenuArit,,
f tam /Si il tlyZifirkri MA
prL

n% trIkmoilisertaniXtgl

Au , ms rie re itliti-mAlAt
4:14 i/i1111

Xrneiirnihtfie

Ai muff Tr, ET/15 1Cto i co 'TAU


OE , /*AO 06 ri60/101-11i-M Ana

,
I
0 Arn e 4 t C114 10 WitoAliik
j
Trififfie ,, ifs-Imp-I dAin tfit'l
+ffistra Eno 011144i i Cc-ca ,
1

is

AAA .1.11,b/rnf

IlliCiliAfiti

/141.04/sishrityliMO y34 I ti
WO rayirti tiTTIA MA; tin

www.dacoromanica.ro

02'
+ark isor;mg Ec m e . moin
gpSTnobiTTIO9141E/INSItir
A4E+Ittli111lfak 7

ivqiniril rror

riiinemmtitfirhi-lfhz MO/rf 4

.44retAsniI. MAI-ill/11m o
11,11

WiArn414.turn Wit t4

,44f, IcA54-10EMITIAA(.11PLIVId

ivM.
b t111104TTITILICAAfdEA
, /
/
-1

riO4-1041/11AIME, 'VIM
,
c
WIWI/rani MEAEITIAAE,

4 ni

Er e

be
rob,upcmarrsortiort,
il

,..

44( , It-cm ti6 rATITIVIIVC ti

Mi.( . ic%miiii,loriA-tErrmit
.

,..5 gItyriniTtir,

lila minim A

Kt 41. An Aftlifir llirl OC Kb. e NAV A

fik1)0C MY-A IltiA44 )r,.ity I 116

www.dacoromanica.ro

408

PSALM OXVIIL

in vcu a me este.
99.

Mai

vratos de toti ce invata-

me Intel*, ca martu-

riile tale invataturd


mie sntu.
Ioo
Mai vratos
de batranii inteleptilu- me, ca.' disele tale cersiiu.

101. De toat cale re aparaiu


piCoarele mele, c se ferescu cuvintele tale.

ca s fer..

De

102.

giudetulil tau nu feriiu-me, ca tu lege pus-ai

nu ma ferilu

mie.

Catu e dulce grumadului mieu cuvintele


tale! mai vratosil de miar rostului mieu.
104.
De po103.

www.dacoromanica.ro

grumazula

409

PSALM CXVIII.

rancitele tale intele,


derpt ace uriiu toata
cal nederpta
105.

Svptnjc piCoareloru mele


lg ta, i lumina' ca.-

rarilor mle.
106.

Giuraiu-me
pu0.1 se ferescu gilldecarile dereptatieil
tale.

Smeriu-me foarte
Doamne, invie-me dupd cuvantul tau.
ro8.
Voia rostului mieu dulce veri Doamne,
i giudecatelor tale in107.

vata-me.

Sufletul mieu

109.

in manule tale purure,


i leg ta nu ultafu.
1 derepatile

www.dacoromanica.ro

.....-

plfitVitiTTUACIT'Aiti4.111401(
,

tE,r(

pikn m iclik 0 iga'i It Tritlier-A


1

. C s.riz
If A Arkti f I/typlirilITI11/1
f
r
TM

ti IC& ntrtar (AO

4/

(kr' it,--06-

din A2not frirt k

dptiAiwbiE rfptill)/14 E
;Enna y(mYci#1 Etic6 rift,
4

ft/tic-Ai; flittof

en Tricbit rtite

firrAM cmtp ICA/140i? nu


I
"f
brie ,4k.fai
r) yinektorai
____

I/

ti merry rn-roC.
IC
e seA,/I0 Cm
/ 1
e-

nirttiM I e4o i
/

.11se

LI

tLLtt 01-0b.EICATTIEMUTIA At+

saurme .corheunlormior
i.
#.44-Thrtornernocif norriceE

ill tinik'ITI ek-rn-30 poCtsiWrritt to

www.dacoromanica.ro

409

kt

nort

co tit F.A.-r

. uttA,A5 tictAirri4
egkribeita
Aertordrianckiot
iwkftm or, iA Zig. fa* yv,/
dvhnel-it

if IL re reorfiedrteirsie Arsi E

/" /

iiicrk-ttrno r nmicAtedkatEniut
ei+ 4/i vkAtit I n MIME la

fitkiverfamit, Apt .Arrirk


wilt trauma talon; tea iitsk

rkrn f rirafivire 2 htmo


ii?
romitorair ifOnErrnEf
F

tne-r, 4.1c0 linftert

hit(

Al Tram() frififithard
n ENIAitsti,Cnicivilatt ,

Lan litritimnSeltnelltvittgri

__scrtnmiCIC. nrivtilnerky*

www.dacoromanica.ro

410

PSALM CXVIIL

1 1 o.

Pusera pacatoii cursd mie, i de clisele tale nu rataciiu.

I I I.

Dobandiin

mrturia ta in vecu,
ca bucurie inemiei mele santu.
I I 2.
Plecaiu inema
me se faca dereptate ta
in vcu dereptu i dare.

s fad'

Leg

113.

calcatorii uriiu, e 16g ta prlubiiu.


Agiuto114.
riul mieu i coperitorul

coperitoriu-mi qti

mieu Wi tu, in covintele tale upvAilu.


115.

Feriti-va de mine hiclenii,


si ispiti-voin porancitele
peului mieu.

116.

Preim4te-

I dedereptu

www.dacoromanica.ro

Dumnezeului mieu

411

PSALM exviir.

-me dup cuvantulil


tau i viu voiu fi, i

nu ruina mine de astptare me.


Agiutd-mi

1 1 7.

spasescu-me si invatu-me in-

n dereptatile tale purur.


1 1 8.

Ocarit-ai top
cei* ce otstampescu de dereptatile tale, ca nedereptu e cugetul lor.

I 19.

Prstapnicii paru-mi
toti pdcatosii pam5.ntului, derept aCa
pretubiiu marturiile ta-

* (lips.) deluingd-se de

le.
I 20.
de judeciirile

Lepste de frica ta
pelita me, de giudecatele

www.dacoromanica.ro

411
hi tern Th MITA% 1110r/1K
ul pi ad6Cite to- +1-1 . w n
frik
Harp 0 rW.1-111AMMOMA.111*

I it

riTrA IIIYArt I . Ale 10 TrIlAittiL1111

worm e Inn/Milky r/sie+

turvkirmenjtAiner,
rk, co lc iko nmettivn oti k

-it

c m %Ain EICOr6 thi

04 rn 244 ilAtTrAAE 7 Willi f

/
pI inmorn-orliemorto
A

rirfrc grqinnet-tiiinskr 2614 ti


Ir6tInO1ktelartC1111ittnik44
7nm 6rAor" hirrIT1141A

n +to riiimikf mon) anivrL


At . A 114;T Eh 41 tit cA -M7%
11 A IlltAis4 ,Aty toh KATI At

www.dacoromanica.ro

1AAE,..emortamerome cfritirite

bighwiimpinmarne rior
.
npribikArlivitirtioviiberri
,

"

FroptinsphmiiA . Alvin Fri 1


I.,
'
Al
iiitdrormiheritvsiveirts ci-

tittricAfficritItclinuthinvp
a
renAti
+ Alain . es triA4`ifita
l
pqa*crittioimi ,thh4.1cor
g um1A f.6
nrrij
At *It ICO rill ffiv0

uu'r a/
nr1110

ornihmftrk-rt-in;-, us turn
6 oio411, p rnorei.a mai-

is, C14

fA'f4/ifiecilorAOrlrtt flikri eel


A

'knot

ti **TA-

as--64.51-Ace,,ErriA / A1,A4higfit
41

Frily) EA

,41

rfOrtlinfrAea ,typ

www.dacoromanica.ro

412

PSALM CXVIIL

tale temuiu-mel.
Feciu giu-

122.

detti si dereptate, nu
pridddi mine obiduitoriloril miei.

Astpta

122.

serbul tau im bine, se


nu clevetscd meine trufasii.

Okii miei cumpli-

123.

ra-se in spasenia ta, si in cuvintele deraptatiei tale.


2 4.

F cu serbul tau

ta,i derepteitilorii tale

dupd meserre ta,


zi sti-

I 2 5.

-voin mArturia ta.


126.

VI-erne

e a face Domnului, isparsera


lg ta.
2 7.
Derept ace prubiiu disele tale mai vratos de aurul i pazia.
128.

invatd-md.
talt,11 eu,intelefiteid-mil 0 fi-voIti

Derep-

temuiumuiume

www.dacoromanica.ro

sparsera

acla iubii

413

PSALM CXVIII.

t ace catra toate Orancitele tale derege-me,

toata cal re* nederpta

* (lips.)

urilu.

Minunate martu-

1 29.

riile tale, derept ace ispi-

acela le ispitia

130.

tila-le sufletul mieu.


Spuner cuvinteloril

tale luminda si inteleptda tinereii1.

tinerii.

Ro-

131.

stul mieu deskisi si


trasu duhil, c porancitele
tale jeluilu.
Stard a treia.

Slay. Stare 3.

132.

Cauta spre mine si mi1uiaste-me2, dupa giude-

tele ce iubescu numele


tau.
133.
I

tinereei

Urmele mele derge


2 milu4teme

www.dacoromanica.ro

413
/
irA-titricnimpikrriamt ne fl
1,
i
tiltinitneirAtiebtf rk/ittitit

TTI OiTTI glaird(Arkeii ti

erfit

?it f 1-11-1;r2
wind rHATTI4Aiir TX

p71-inern Alm. bepEnmalikkillut


,-,1

TriretvitieorcfnEmOrnii,tor.

cnertitr4lor14timfmrs

irw ,Aarittrirk:grkuin+'
lviliwgzittlititteptifii
CM 6 irrAfifib

, pa

/1

i iii tni al it, w es


'
qr-*
rrip A UIVI4g h i f th asafilitt VEAL
%
(-1,,1ty6imai il : ,,,telAcvmri- , --rv _.
/
hAOlfrrIlliCti !limn ill6 us rimtt
1

meriztrimibrern.mrsvki.
16,ii,lifiraivortiorAtem.
rn glir , OrriOnEmtAibeiititt
,1

www.dacoromanica.ro

OA

..

tafornnittrappiounermii( .
antitiors6iorkmii-triciirk
+ irnirrirk . a vimstiy f&
MEMictiElifilltmCZAihtitatil
Lun

if ilSOrtsnarurfri-rniA if

gr AM
I# - #411, ArnIA0 014 tin*
/ IP
I--

_511Inff Mr Vernsitdr, in ft
4%fiAirittAlIqrthtpinTillbqn/
I,
/i

g,

itimAAE 4 I IlL11 i &Arlen of k.

mac( 7fiLitilimiiri',herff:

-utter tottpliAltript-rnap
pErnortifitlArttintibEr liwarrE
it fil69141,-MAAnnit5tiCfu1h

of turrarric , AiTIrriorri'A

frivkiegArufear-Tetrd
rt tITTIOrAvvicatAitocrae-n-A-

www.dacoromanica.ro

--

414

PSALM OXVIII.

dup cuvaintul tdu,

si se nu vencd-mi toat

nu inveringli toat.

laralege
Izbvste-

134.

-me de clevetele oaminilor,


si feri-voiu pordncitele
tale.
1 3 5.

3 6.

Fata ta lumindd spre serbul tdu, si


invat-me in * derepttile tale.
Esir apeloril
scoaser okii miei, derep

* (lips.) dereptatiloril

ce nu ferifa lg ta.

nu ferii

De-

137.

3 8.

reptu esti Doamne, si derpte


giudetele tale.
Si disesil
dereptate, mrturia
ta ddevar foarte.
To-

134.

pitu-ineu jaloste ta,

www.dacoromanica.ro

dddevaril

PSALM MIMI

415

cd ultara cuvintele
tale vrajmasii miei.
140.
Iubi-ld

inci-

nde-se cuvantul tau foarte, si serbul tau liubl-lu.

Giunelu santu eu 0
ocarit, dereptatile tale nu urtalul.
Derptate
142.
ta dereptate in vecu,
si lg ta ddvdru.
143. Scrabi si nevoi aflara-me,
porancitele tale invataturd mie santu.
141.

144-

145.

Derepta-

te mdrturia ta in vcu,
intelege-mi si viu voiu fi.
Kiemafu cu toata inema
me, audi-me Doamne; derepta-

1 ul'tau

www.dacoromanica.ro

415

it-swim-As
'h.ratrnq
,

erAAINFILIKNIAL113:11Miii1
/
4,. I

rib t to rank ti meiTrriiiie4

/
wdorA,.n
, v- /
,

run I /

Ai .

1i HI MAO VkliTTIA I 0 if11111

-7

A CM 0 y

I .a-/ f

, EMI nirkii

WELOil

r_
,

erimAlc hirknrnArrs

reAsee tn ma rnt4Zarkiver ,

u ,
tujiArkitrfruabAwrirsif X
g

Kr r tilA / IISO/Ili'cpti:to
%MI
,
1

Mr %HI

I ET14414silt14

lillifiihtricirtinl4r, Awn /4/

IireAirkfTherri.uriA4.1,,
+titiimpthinuittarlrbera
1

li

./A4A
64

it, 10 Enmli

www.dacoromanica.ro

01'

avs-di

1.3 Pi *

113-11504/1

314,3163314t-turidtil
d

SI

0 elLIN124 111 0

14,1-ty U1

OUy KILA

0119W,31,11S41-17314/

firl

+4

LiIN ILOIty

# 424914%
y
OAI

01.1.AGIVPUliYa 01,911E11.4

titorvt8.13)c)tivit.ioupat141-1V

11.11-.4.telAvvaL1190s 351+0,
I 93 01/311114149 YAW,
1

wildi f

< `f)
11010yA031WIK4OVV4.1.
1,
V`
Y " A0Wittil 1
gi
1114.11.1a)

3v

Tr'

ikt

4%mA froAti

3vv3+

www,q9.3.
I4aV
.4alif

va ur; vy 3

vitio..iambluotit!y
1(r+vr0176
PV3

tIj

3ydvai4i

0lagAioututipluyodiv

www.dacoromanica.ro

` vim

'

416

PSALM CXVIII.

tile tale celu.


Kiemu ca-

146.

tr tine spdseste-me, si feri-volu mrturiile tale.


147.

si pizi-voiti

Ainte apucaiu aral vrme si kiemaiu, in cuvintele tale upuvailu.


Ainte apucar okii miei

148.

cAtra [de]mantd, se invetu-me cuvintelord ta-

sa ma invatil

le.

149.

Glasula mieu audi


Doamne dupd meserre ta,
si dup* giudetele tale

dupa milosa ta
* (lips).

invie-me.
150.

151.

Apropiard-se gonitorii-mi faralege, ere


de lg ta delungard-se.

Aproape esti tu Doamne, si


27

www.dacoromanica.ro

e de

PSALM mum

417

toate cardirile tale dedevre.

IDe ainte cunosculu


de mrturiile tale, eh'
in vcu temelitu-li.
153. Vedi smrenia me i scoate-me, c lg ' ta nu u152.

orzitu-ldi

ltaiu.

GiudecA giudetul

154.

mieu

i iztdv4te-me,

dereptu cuvantulti
tu invie-me.
* (lips.)

155.

Departe e*
de pAcato0i spdsenia, c
dereptatile tale nu ccrsiurd.

156.
Do.. fi dupa.

Eftinigurele
tale multe lDoamne ; dupd giude-

cair ta invie-me.
157.
manarS.-mn.

Multi mana-me i dodeiia-mi, de martu-

www.dacoromanica.ro

417
rrOWITItICArlaptilAtmA'Attikhi

Atitriiirnewars0csahl
AEmripirwrritimanAliti , stk
arkipc

figRIVerIal CititAtt trokArkti


s ti 1irfItti'4114tu nova
rtweAtie

Cflutik.5'

MA MI VI) rd
f-,:N/

italAto

miikjuriticgrfkgrk'quisiE
r
Eptritieriforfirktimi ph
f

q,

gl'EME Atrikep Ttlf I


.

iiyrichlrf/311101.11411Cfltia
/

l'iptamtkltittETTIAActiorie

/,

p wily& a E TilgtittW'rf
/
Tram tA4XMtAti6 ,60rnewrit6A1

"
it'arerkvrriskpaitmi itiVirisib
NAAii LitiihatfCliisAA tsi, 6CMif trI

www.dacoromanica.ro

05'

frtiAirruirtitiOr#16.41.,siC ROJO.

tiAriCtiLIFAtnifittilitunoni;t;Ail
,
'
rirn EA ETAAttiO
tt

JI(o.0

. &Egli 1C1.5t1 Mit TOM


61
I,""
to gitoryti %Mt 7k/fit-T4
471&.gei M I itZlinl&r3C 'Co rfi riti in
Ind

fl

A;er1744

ityk

rug .1 ii:bik:ItT

fr4A;retritittiliASVIETTIghlik
grditt .1,1t0AilittMgiatAIMME

tvint

1,

er, tilnet ((TIM


I

tt m incen4Atcn %/ilium ski I

tha/144Mi E' or fortgME


2
Alf6g 'Orin .rtitt nth 6, set

titer nfrI4nrgrurTnIfte fit

ekrigrie rail 0

(At

www.dacoromanica.ro

418

PSALM cry lir.

riile tale nu ferila-me.


Vaduiu

158.

neinteleptii si topila-me,

ca cuvintele tale nu tinurd.


59

Vedi c disele tale


lubilu Doamne, c meserr ta

c milosli ta

invie-me.

inceputul cuvinte-

i6o.

lor tale dedevarul, si in vcu


toate giudetele dereptatii

dddeva'ril

tale.
i6 r .

Giudecii manard-me

in desertu, si de cuvintele tale spamanta-se


inema me.
162

Bucuru-me

eu de cuvintele tale, cd
aflaiu barnee mult.
163. Nedereptate nu putuiu ye& si uri-o, e leg ta inbilu.

www.dacoromanica.ro

ta praubthe

419

PSALM MINIM.

164. De sapte ori in

c,li laudu-

-te de giudtele dereptatiei


tale.
165.

Pace multe celorii ce iubescu lg ta, si nu este


lor sdblazni.

i66.
Hrdni sufl..

Asteptaiu spasenia
ta Doamne, si disele tale iubilu.
167. Feri sufletul mieu marturia ta, si iubilu-o foarte.

i68.
toate aide mdle
sa. se apropie

Feriiu porancitele

tale si marturia td, ca


toate carairile mele intre
169.

tine Doamne.
Se apropie rugaclure me intre tine
[Doamne,

dupd cuvantul tau inteleptda-me.


170.

Se intre ceirere me intre tine


Doamne, dup cuvantul tau
izbavste-mel.

I 7 I.
I

Rigai-va

intreg vers. 170 lipsesce la Coresi.

www.dacoromanica.ro

419

/
tittumisricari+4.5n/tAY6Y
.;-.
4;0 /
grt ,6tyretykrig6iptingali'irt

IVAA4,ntA,MiAnttitmiklEtiel
,
-

War/Agri&
Ira
IL/
f

IV.

gr.

Ad tiVAACKIA ,Air I trAtUfititoft

/
V:ti ici;I , Li! OH CtAE IVAAitel6;17-'

,
wn 'eh-virtu.)4 OA2.

+le? n 4 rciwilmirviscrmi
I/

in 0 rt.1:4V-ai

Irt . #tri.tti nark rettiiititA s

EVA A tui rimigifrrItrAnii , sci


rre iint wits iiiir iiim An t'A E.4:76.-.-7-.fi

/ eS
TEr li nib tit 7b.Orniktc0 psi

...1.1:.-nriee
n-4, 't-1-1 r I

rtmViTITiitit.qtAttlirt5chAf ,
ads 'imp vurrpi AO fritneelltii
e-

' 1'

'

era_

-.ft

fltiE , tfernghtt-OrgietTrOCV11(
f

figa"li ark:if tfri g

Altrykli s A

www.dacoromanica.ro

, ,....

tecgrac Ailiii X tf:y tij ch614,1.,t tin

,1-41

tit ? Mr ril ti AO TAMW. tilteCabi 6 h

itr1is.ANt Olga NT-0

04A t, id

hi iivrAfcrt .+ItnillitAiiii atiNCis

AAI

0811/

avViocritti'Air-Abrtt at rtAtkit
vit41,1s4 A rtkAAC ityliTi P Sai.,
tf.A 43 lite I r+AffrOiAbW14 isk-'

ONAgitoi-h KCMG A 7 at Mt Off

tV
.

A EICAM,AttOiTtAbOrbaVA

? ea ,

rat

OltVgbIXtettACIITAM,
-WO r ICA hStivbigIcfbn 6 f 11/

/.1 /

'

11114111(10 VA ert% 0 II' etTrt A A1' I"'""-

AA bt rk tilt , tctti 6/ Ca% in i fire

Atiot toS7 t you- G. .


i
155
www.dacoromanica.ro

.:---.-

420

PSALM exvIII, cxix.

rostulmieu cantec[e],canduinveti-me
dereptdtilor tale.
Rdspunde-va Raspunde limba
172.

limba me cuvintele tale, ca


toate porancile tale
dereptate.
173.

Fie mana ta se spassc5.- sa ma spasesca

-me, ca.' disele tale lubiiu.


174.

Pr-

iubiiu spasenia ta Doamne, si lee


ta invdtar me este.
Viu

175.

va fi sufletulii mieu
si lauda-te-va, si giudetle tale agiuta-vorii mie.
176. Rataciiu ca o oae pierduta,
cer serbulil tau, c porancitele tale nu ultau.
EDERE XVIII.

CXIX. Slay. Cantec[e] stepene, ce


se gice spite. 119.

www.dacoromanica.ro

421

PSALM CXIX.

Catra Domnul candu scrabila


kiemaiu, i audi-me.

Doamne
izbvste

2.

Domnul
izbavesti-me [su]fletul mieu

del rostu nedereptu si


limbl

de limhd lastiva.

lind
3.

Ce da-se-va

tie si ce adauge-se-va tie cdtra limb2 hiclena?

4-

Sage-

tele tairelui ascutite


cu arsii carbuni pustiniei.

Vai de mine
cu satele

5.

Vai mie c venire me


lungi-se, intraiu cu fsatele Kidarului.
Multu

6.

prisletu fu sufletul
mieu.
7.

dO

Cu cei ce urila pacele


fuiu in pac[; candu cuvanta
fort', lupta-se cu mine in de2 limbi

www.dacoromanica.ro

-t-

4 ,2 1
e-,

et

;'pli&t0 Arilt-litt6 7a1N.fli:firi.A1


KiZsiet re w tao rsttAi e,:b.rt IC
tkarth wk.-Ey

JIM+ t r&ViiEr

xopo Crrortic& efo wry; tail


I, a...

4 61m-is-gin% MRS% valyirA t Eli A


,..
,111E111WIEAAAC)y'liteC ( BALI l't

'IrdIsAliAl fir IirtilVArkftilL

/ e ICYLI
irt Af 111rMili/ EA/ YHA
/

as

,e10

/
vri
/
KO rApii/fileAlggii tilige irti
1

11

Mil trz lf. A ti

1.110%dift1t9 4`441

/t11ilittiC5 ifs eivirrA tOttrerfq L

II
rri A 1 tiliA.A pow. . Ai Cif' trar

nil tt tuntil x ciixcx

timirni:v

ititi'fir. tortitl-ttor=rUetsn:ine

+)te,t;rat . 1C11:tibIlt(iMiittgrA

40 ph ,Alatit'A C f Kg/14n Of+ tii) f

t%
www.dacoromanica.ro

4.23'

/
fiC

...

WitigrOfr-,ICTTOAECnitiliAapik
tI

. -: I.

;--

viheicAte@ifirlisitilti.pfdAlti
/

II

06 f-ty, es nritity to fr,opromilt ,


n'ti to 111 i hIlAille.ftiff&c-nr11 4 Ti-

/ x_e VI6
la" ,tfI; run-in/km.10mi
,^

b Art+C./11011111-trinfiler

A,

rt5 rir
1+9 4/Mil/VI . dibilixby
Ui tt att000 rdisi ran

fitiri,t,4
..,46r
.rd,nh,
lc f /WV E al-in ti

irfirt

Ifti Of+ 4,4r

il;71 frrii-Onf /JIM rtt Tr Xi

Illf hi Wi A6E11 iivii wrA Te-ii .45Ti

COAfftmtieripermitt4crit
A orCiAt!Jan-1-mi-

.
TecbcTropfernk
1 ow

"tiii gull

74*i

/ 0
Ilirrrffirw%)a ti )(A h

c4ir4if

www.dacoromanica.ro

422

PSALM CXIX, o/oc.

sertu.

CXX. CAntecele spitelorti. 120,


i. Radicaiu okii miei in codri,
de unde vine agiutoriu mie.
2. Agiutoriu mie de Domnul ce fce cerul si parnantul.
Nu

3.

da in smentire piCorul tau,


si se nu durmitecle cel
ce ferste-te.
Adeca nu du4.
rmitecla ni6 adurmi ce

ferdste tine.

ferste Iisraili.
5.

6.

Domnul ferste-te, Domnul coperemantu

Do.. hrtiniite-te

tie mama derpta ta.

tie in main. der4tA.

in di
soarele nu arde tine, nice
luna noapt.

7.

Domnul veghie-

-te de tot reulil, ferste


sufletul tau Domnulii,

www.dacoromanica.ro

Do.. felefte-te

423

PSALM CXX, CXXL

8.

Domnul ferste-te intru

intratul tau si esire ta, de acrnu pand in yeCU.

CXXI. CAntece spilelor. 121.


1.

2.
Ierusalimulii zidindii

3.

Veselilu-me de cei cc gice mie,


in casa Domnului intrdmu.
Standul era piCoare noastre in curtile tale Ierusalime.
Ierusalimii zidim ca cetate, ce
era mestecare lui depreun5.

4.
s'a se ispov..
numelui Do..
* (lips.)

5.

Acclo suira genunkile, genunkile Domnului,


marturia lu Israilu, se ispovedesca-se numele Domnului.
Ca acie seclurd in* scaune
in giudetu, scaune in casa

1 corectat din stoadu

www.dacoromanica.ro

423

..
ArigOi41,E p<iiiinwe4.ttirpxiz.
1,,
,
1

+ rt rne AVIS rtrilkai: WHEW Ili


rk Aiy AcjICAMIInlittlikicltvk
ire r:.--14-ME1EMt146/143 . 'KA --,4%

'

71

/1;M/tit ?lilt I-V1511-114'm i't

4%1CArCAt911CAlatiirtirtlisi)c,

t1.C1171-Api'prIttlapErt0A4
f
..
I/ ,, 4 d'N
t let 1 +KO rpi neivrAnii ?Aim
ref Am h Creittitit'A-tE 'Twirl 1 i
ipimicfritc4044erti hen p t
,1
, ii t/
i ..,
wry%
i .
tiirtiAl it itilimirnmbettA)Cti

iiiihirerfiAmLiab ceti

crtofirkwargh.citatmintlytiXAXit

it ghiatin tsglobcsrAint
p
1

'..

tyrtbelY . civorictirAt

www.dacoromanica.ro

AL

--

40 r6 II& ..l ivr, (VALI Ten 4/11


...,..

.... .

1 EfmtlA4 i/IXti . ill i14.4,10 ell if

ft ifteet iii-prE . '6 iinA'11


44-Isilir&rpe7-01. in n41,144
ft
4,

'

4
p Lik C TA% nOril
,
i
,-

,-...

r,

fi fit

ti jiviii Eft rri lillti, E qvilf

r1 f . mpf nrrixicALbEnr-'irith
LUAil a gill
A7:5Ettie
...ig__
t i 9 ief ;.-firli 7-7.--`..

ixrIff

ritif

Kilot-pAfrittrigo::hbtliCAta4.4frik
41 iii-63 i i reeil
dia E
.s.."

.. P

.1..41 'Aninticri

Vt1401) la

C % 11'4

4, ICH Illy riiiI0p1.414111,4EE


04411 E/101/9 KC if ...ill1411111

1'

www.dacoromanica.ro

424

PSALM CXXI, cxxii.

lu Davidd.

Intrebati de pacele

6.

i inmultire ce iubescu-te.
Ierusalimului,
7.

8.

multire

Fie pace

in vratute ta, si inrnultire in stlapul pareti1or1 tai.


Dereptu fratii miei i vecinii miei graiiu pace de tine.

9.

Dereptu casa de Domnulii


Dumnecleul nostru cersiiu bine tie.

grai pace
casa Domnului
nostru

CXXII. Cantece spitelor. 122.


1. Cara tine radicaiu okii
miei vietorul in cerure.

in ceriu.

Ade-

2.

ca ca okii serbilorn
in manule domniloril sai, ca
oki serbilorti in manule
doamneloril sale; asa si
1 printilor

www.dacoromanica.ro

isarbelora in

PSALM man, moon.

425

oki nostri cdtra Dumnedeul


nostru, pana
Miluiastet noi Doamne,
miluiaste noi ; ca. multu
implumu-na de ocdrire.
4. Ce mai itnplu-se sufletul
3.

nostru, imputare ce inrnultescu-o si ocarire pasenilorii

ocar'ard trufaFilorii.

CXXIII. Cantece spit[elor]. 123.


nu vr 11 Domnula
intre

I.

Ca se nu vre Domnul flu inntru noi, se died acmu

ca se nu vre Domnul

2.

fi intru noi, candu


scula-se-vr oaminii spre
noi,
3.
urgila lora

amu vii inghiti-na-vre.


Candu mania-se manila lor

milu4te

www.dacoromanica.ro

425
7

.1 /

,4

..--'

owl-trio gips-twilit-1i As

,,---

/
reac-Friz niklighmrtXtink
M t1A0 reilittErl 0 tifiTti 6

ICA

Mi1/4411.6/16 li iThmouvery
f/
--,
/
+AirvoimxitIkfreoicria
rid
6 .
f
I EA4 A il 4.1A111A`v 6 c ier,AVt1(

ireirtiv-t tiF
i
ftltorWAISACOWhpfle,i _,,

tiOit 13111.41/V1 n

gi

:-.--

?uphill f rt MA Ors. :,--1CTIEtilli ,


..

iheiriorsior4-tiopolliii,

nlrp xtion . ct__5 tnyvIA


,:a
einoriros_, taattoysiPirici.n

/7

ti-ny 0 r riOtt 0 WV /
4
--f .
e ilrel 441i r ER'cc.MAI lam near
Cpiiit

no n ,ksmcsi'n4:-rn/linnitiark

..

I
Intivitf
icsnitrorktwintActin

www.dacoromanica.ro

?lir,

i-

1 1t rrien , AMIcArtAnerMni-i-

tiritctrk tiCrOeXTrptiOCW
,

4flAITM

A's , i

iCitocmpe.

Astnicgrp

pgAIT rk
ma 4At m vi-to t inA
/ __, eN

TO+.

71

rlicirikfrO rirgii eivAfitipiX

.
1 111 ghTkrbtriet i /IS fillIttApEAittaitti
1

_..,,-.

no

-x / i if
CeirfAi MOrttoCITIO X

trArIArlif rkticErititt Cf, iytI I(

dtA filktikincl ivid

tar

4.fplitiCECtiligirtOilkfir %aft
I

MO r te/tkriOCICfir
li,tufOr Are
i
.1

MOrif At Ort'iAKtt ,41(.4, t


--, -ii-tipilAttarhmi 11 Trict t :-. la
CAA

. ft.- ---

c--

c---,1 '

.:, t .

C ir I 1191A0 , If -nu

kfirkt)in flo tfit.tliticr, WA (


ingAti . nit f lat)n
weAdo
e- Ili

Ix4r

www.dacoromanica.ro

PSALM exicur, cxxrv.

426

spre noi,

amu apa potopi-

4.

-nd-vr.
5.

Izvoru trecu sufletul nostru; amu trecu sufletul nostru apd


nestatuti.
Blagoslovit Domnul

6.

dintiloru-M.

ce nu dde noi in vnare din'tilor.


7.

Sufletul nostru
ca pasdre izbavi-se de cursa vdnatorilor; cursa
franse-se si noi izbaviti furn.

8.

Agiutoriula nostru
in numele Dornnului, cel* ce fece cerul si pamantul.

* (lips.)

CXXIV. Slay. Spitelor, ca-ntece. 124.


I.

Nddeindu-se in Domnul ca
codrul Sionului; nu radi-

www.dacoromanica.ro

Middescu-se

427

PSALM CXXIV, CXXV.

ce vie
* (lips.)

2.

ca-se in vecu ce vietorii


In* Erusalima. Codrii inpregiurul lui, si Domnul inpregiurul
oaminiloria sdi, de acrnu
pan in vcu.

nu va l'ash

3.

Ca nu lasa-va Domnul fustele pacatosilord spre sortile dere-

ptilor; ca se nu tind

a S5. MI

dereptii in farelge manule sale.


4.

Cine se plcA

pace spre

inferiCadd

Doamne dulciloril si dereptilor cu inema.


Cine plca-se
5.
in razvratire duce Domnul
cu ceia ce facu faralege;
pace pre Israilii.

CXXV. Cdntece spitelor. 125.


r.

Candu turna-va Domnul prada-

www.dacoromanica.ro

4t) 7

IMffrJiYLce, "MS terepitt

+1.414A1b Ica AJOItt/f.n, t100

I / `;'%

fOrMat
/ ,ilititiPiOrrtirOpk/
--I

GOAMtilitiA00 bC ihilittE;i1CAOr
I

TISK% t firktC0r Of% ti)CASti%

ICA#tiiir
it

On( Ill

litrier0

Mil OW nt toptinAwre

farina ifitatierctirt.51
mr.m444.41s-glievEtiti anal
ifire3.61
tie rAt CAA

tfttEly6 41 ttA dip ILLiitiplifinati

reNitlti A si n P.
trxcrifos
,&11-teiciip
til(4,111kA
1 CO ir 1 CINIt
I 1- I
-sf ir
len4tniiiii At- r
tlA np4 itish
I
Kqtrib.dr trip tilts Atimintith A
A41C

www.dacoromanica.ro

,.. ,
pikar-iturxii-i
#, or KA/milIN
,
nrlt Ain A-Trioyn:tiii.ninAy

fircricovritvermi.f,tiotiro,
.7
I1In411kvitheliernO7thiAli aei.
/ 1r

11-P.X161/Offif Bo p liqvi a) eamtgn


/1
.,-;.

AviaisvrAermt/01441crhifY
tie putt . 0 mvsp 1-1111AX6,1-1

cl: +(IN l c e f'rt on . # or6 cc E


7

A 1 1:16xnek

* npk

IT'44P

oArktie4i'vroth,ic41-fra641
,,
/
riAticoptc-rpr .1(ef Al% HA
r.,ricv/micpAmrt ,..t.h-Xicirrii
pmar lc
-1

--7

rilA LUOI MIS tiy EA 11 %A %


tilei1

"

tita7x/vittitiquieciut Witt rt

si b X am-1%w 2( fil i ICI it *441)X

www.dacoromanica.ro

PSALM Cax.v.

428

r Sionului fum ca matigaiati.


2.

Atunce implu-se
bucuriei rostul nostru,
i limba noastra veselie. Atunce gice-vord intru limbi :
manat-au Domnul se facd cu

de bucurie

?tar it -au Do..

nusi.
3.

Marit-au Dornnul

se fac cu noi, furn veselindu-nd.

4.

5.

Toarna Doamne prddare noastra ca izvoarele cu astrul.


Ce seri-1511a-

secera-voru 1.
6.

Ce smenA. cu

rd cu lacrmi in bucurie
secera-vorii.

Inblandu

inbla si plange, lepadandu sementele2 sale; e vinindu vinu cu bucurie, luindu


i secerevoru 2 lepddandusmentele

www.dacoromanica.ro

429

PSALM CXXV, CXXVI.

cu mdnule sale.

CXXVI. CAntecele spitelorii. r26.


1.

trudird-se zid..
Do.. vegldre

Se nu Domnul zidire casa, in desertu muncira-se zidindu. Se nu Domnul preveghiia-

re cetate, in desertu
veghie veghietorulti.

prtinfghe veghe..

2.

in desertu voao este manecare, sculati-v pusi


a sed, ce mncati pane
durer, cand va da lubitilora sai somnu.

Adecd
dostoinicia Domnului fii, pretu
plodul matelor.
Ca sdgete
4.
in mhnule tareluil, asa fii
3.

scos.
5.

Ferice de cel ce inple

1 talelui

www.dacoromanica.ro

worm-lino

4 9

.
.. - .r
v./licit/IL( _WIVE
,

//

c---

MInnifenopiL

pc5 --,------

I/

inerAirtorrttiartiPt ifACA+pkt
al Cr

rrigAiKriltirliqiiyit

017.6r * Cifieria;ii)Crififift74,
ri-tEn-Witve ,1-16e.LutpTrOC

so-Tivierik'n-teprAk, 4%ivi
'T

u.16 pm )(es.o Atoe t IT lefriyhti f


If ,

icArs . pornAirufanXiisti
AWE eikliA4vb tilVAlifin 91 HE

06r, E p it At.% rib AAA,I;rti


t1cco/vIti/e,,eitylfik
tgiziof
AOtcrtilkAK trtyr+ft #npipe
II i ;ell
-.

iviamcisiA4 tiv3 .1cAcihy*TE


1

Ale

civa

;,.

1--

4-ni itiXAEgivAitEAgrt Atli A

i tit

ii
/
. tftrtity-te-ntnAf.
1

www.dacoromanica.ro

QV'

vt.bydrginu-lii winuicifivv.

tirra

mPTILI,Am.s

vu)1'

1114A4

is/0g

3131,11441%)ovsn3014

-"11C

lidTIV1WWW11.11.11,1
t.1-I I

;WM, 7,1( #3 3

41 41/1.34 6,111
1SY 911,AD

v,Mgmbles1414,1t.

N,14,

day toxv.49444v4yi Vwq1uJ INN


151

Id

3104.3,101641,11,31)1(441,

vg"4,111-1

ti

wino1p3.114.4,Aow

vv# t4731/J901/1
VW VOW a)
WU-114
1 4/ du xrn

Voiy 14041U
avVal
-sr

it.

WPAU1,331.21,

nrrilv3vIrry

/
WX) 4./
31.1)..xwr, 411,11i1wILU )1 4.914S
ABO

L,

911117
I/

aVAtaQ 44441

lib V

T.1,144WItW14

www.dacoromanica.ro

430

PSALM CXXVL cxxv.a.

desideratul sail d-insi;


nu rusina-se-vorti, chndu grai-vor dracilor sail in use.

Jolititulu s'au

nu se voril rusina
sai Ufa.

CXXVII. Cdntecele spiteloru. 127.


1.

Ferice de top ce temu-se de


Domnulii, ce imbld in cale lui.

2.

In edile lui

Truda rodului tau manca-veri, fericat esti si bine


tie fi-va.

3.

4.
.5.

Mulaire ta ca vita roditoare in lature casei


tale; flu tai ca noao
otdrasle de maslinil inpregurul mseei tale.

in laturile

Asa blagosloveste-[se]
omul cel* ce teme-se de Domnul. *
Blagoslov-

ste-te Domnul diin Sionii, si ved-veri dulata Ierusalimului in to-

www.dacoromanica.ro

(lips.)

PSALM =VII, CXXV1IL

431

ate clilele viatiei tale.

toate zile

Si

6.

ved-veri fii fiilor tai; pace


spre

CXXVIII. CAntece spitelorii. 128.


1.

2.
e ins&

In giirba ml

3.

De multe ori luptard-se


cu mine de tineretele mele,
se clica acmu
De multe
ori luptard-se cu mine
de tineretele mele, insa
nu puturd mine.
in cerbice me lucrard pacatosii,
lungird farallge sa.
Domnul

4-

dereptu thia-va cerbicile


pacatosilor.
SI se ruOndze

si a se toarne

5-

6.

Se rusincle-se si toarne-se toti ce


nu navidescu Sionul.

Se fie ca iarba in zidu, ce ainte

www.dacoromanica.ro

4 31
/

-...

ZgrES HAIM ISIAL1.4 ci fr-A4( ..11114

d
aim.
sterH+1114<frnoTannX
cap tiTAti ,icrni en nytiapb,
1,

i AA 0 runcit
'
/

,_, /

curl-Morn irlOritc e

i
/
1CW/1111 rummiutept LttitiNifiltE
- 1 / !,1
-,/-1
:iv

L5 KW q.AittliiiiiC/t h.& fA4glri


1

C
.-T

,
.
__
/
to r HA ornrrArtitorsisiret
i I

berutttip 1 ilfiti/tEMEA6 4.ttei.


I , i
,
-, '
/
tocnerrYfsAmin 4.11-tErn
.
'UM E/lOrlp Ap % figs If ffi'C'thill iri
If -3
I
AArtilettraffritria4
ik:y iktA- obn
e-'11:

bifirrirYrivrit.i.fiktedi'timAt
,
..k.. tinitfirarnomtute oarXwmigiri
....5 ti tlittirriescr tit CITTI 0 1111 1

Her% tirtiyirt tun litirtICAta

czre f i i lot tii c'w+Ctial ic, 1 I ,,iitiVi 4

www.dacoromanica.ro

rn

4$`?'

,
typer/tinyttilf%
.-gibetgme
4.Ii/lifingtttOyflidni 6171
.
P
iTII412 . itiA ft tIZIA CAI CAA tai
t

v I
ta fl Wig tic t

_...,

Wor/WRIt /WA

...,

..

(%

flort flegbATI 0 put . vA IS* tt i g

g>

htlisiti I/WM.01,03On 4 IVAISHAilf

ft+

----

1111):14, 104 ME h tocAtti ;...._,


r, "
,- I
C.-AA 1

tfirtet At C

milt Adift, ,-

14:r1171trip *Wit tatASA III


iViartflikT11, tt Kee
r-* t , 6 'f 0
,5 tiVAA t kat

et frt 6 r p4/4,
fp

If I(At MtA icitairg i c If litivelAW


.1) Or VhifOrtilititAi , cicnfi,
+ sfr (torkiri Tk I VIOCT1111411/14
115?-tiejeilit-tItA*6AttltiCTrata
I/
/ , _
6, ( nut/ tttlartil I Alt Ille 41511

www.dacoromanica.ro

PSALM CMIH, cxxix.

432

de rumpere seed;
7.

8.

ce de ia nu
inplu mdnule sale secertorul 1, ..i. poala sa ce adund
mama ta.
cu mana sa2.
Si nu diserd trecdtorii: Blagoslovenie
Domnului spre voi, blagoslovimu-vd in numele Domnului.

CXXIX. Slay. Cantecele spitelonl.


129.
1.

2.

3.

4.

de intru
Diintru adncat kiemaiu
cdtr tine Doamne.
Doamne audi glasul mieu, fie urekile tale se socotsc5. glasul
rugdcluriei mele.
Se spre
cautari Do..
fdralg cdutd-veri
Doamne, Doamne cine va 8i sta?

Ca

de tine curetia este; dere-

1 secettorul

2 ta
28

www.dacoromanica.ro

433

PSALM CXXIX, CXXX.

ptu numele tau rebdalu-te Doamne. Ca rbdai sufletul


mieu in cuvntul tau,
5.
6.

u-

puvdi sufletul mieu in Domnul.


De straja de demanta

pari la noapte, de straja


de demanta se upuvAiasca.1
Israilii in Domnulil.
* (lips.)

7.

miloste si

Ca de* Domnulii

meserre, si mult de elu


izlYavire.

8.
toate bezaconiile lui.

*i elu izba'vete Israilii de toate fat-Alegile lui.

CXXX. CAntece spitelor. 130.

cu natii

i. Doamne nu rddicd-se inema me,


ni inAltafa-se okii miei.
NiC inblaiu cu inalti, niC

cu mai minunatii de mine.


1 upuvaiascu

www.dacoromanica.ro

/
11 Oak

WilONIA

3V5 als

(6%

111111403

n -.,, -.41,v
,vgia, ' icrrfolfrdv,i
i
VbiliX11141:54.10.11)(31.14,
V
---

,i3.3,
-,

.1

e0

%Vain/ .4)(31114X3AWXU13V41/10)14

V V14.1131 trAtvri..w311,344

11

3-u.ilivouvviitebu ` id.313341
tqlotimi-r* x )ylbs X31
VP

ivbwii/34(

111(14411+4 Nv)(a1131142,1'

-4.efrAW
vilowvim ."(vai4bitui
i
a

34

110
3449.

WM

Vu YNI WI

4,1111014XV5

j1.1
1.471tuyei Tiltrt
j--:-S ,e-a J
vV3111411)3y1Me: '
ni w+ML3114444.4014 5 WV1014/ Vd
,
.
I.

0117

/ ii
XVW VI

vv.;:ig lvvtiswvalibib I

i.t14

cvogyvAoly
(Tvv14.4/Am 111t414
(-wwwtiwwyvv501 tv)Vvp.

3104

www.dacoromanica.ro

1(11

ILsvwinvadipmatmotto?
v
a_

Alitvjuuwii,Aolow6vvisf+
vA;t41d1/300Aul-,%_lesAv,31

pi-

111.1)14,X)1Jun10,3gt#41
31urw11%3134pimixum).,

(Plit,

wasr 11A tu
ov

a.

IA ve

414,Aulu3,31114.1474ivvo

mm19

/
Nr311.904117 11,XV)C)4
-

pT

031VOXVVVIV,

/
Iii)
)vti1iqJdvd
/

93$1,1119alii
111143)

1/4s:

;
xuivu*-1.
3
Li; ,,o,,wspzvxula
/
14-41/
93).W0V1-1)-14 1 um
SW n/

W/1".5td
X
!AL 411vIwov34441m4

www.dacoromanica.ro

PSALM CXXX, CXXXL

-2.

434

Se nu plecaret mndrila, ce
irthltaiu sufletul mieu;

ca balatubi spre ma-sa, c


da-veri spre sufletul mieu.
3.

ce indltar'a
spre munth-sa

Se upuvAlascd Israil spre

Domnul, de acmu pa'n in vecu.

CXXXI. Cntecele spitelorit 131.


1.

Pornnste Doamne pr* DavidU

toat brandiia lui.


2.

toate bl'andtele lui.-

Ca

afurA-se
Domnului si
vab
,
tui-se Deului lu Iacov.
3-

4.

j * (lips.)

Se intraru in fsatul caseei


mele, sau suird in patul
stratului mieu;
se dderu somnul okilor miei, si
sprancnelor mele durmi-

www.dacoromanica.ro

fagiidui-se

s intrare satula

s &dere

435

PSALM CXXXI.

tare,
5.

si rapaosu tampleloril mele, pand voiu afla


locul Domnului, mutare peului
lu Iacovii.

6.
Efrata

Adecd audim-o
in Efranthu, aflamu-o1 in Campulii2 dumbraviei.

7.
in satele

Intra-

mu in fsatele lui, inkinamu-na in locu io staturd


pioarele lui.

Invie Doamne in fa-

8.

paosulti tau, tu kivote


sfintila ta.
9.

Preutii tdi
investi-se-vor in dereptate,
si prpodobnicii tai bucura-se-vor.

Dereptu Davidii serbul

10.

tau, nu intoarce fata


unsului tau.
Giura-se Domnul

I 1.
afamuo

2 camppula

www.dacoromanica.ro

4_35

Tit . lati 0 %I%

pi,1 .

Aoknt
/I
A'

II%

eVrsmn4E

11+

180I0,74

itlItt'er#tignItN.A2VrApj5iXti
AXIA1C(Ofik ll'AilViA01(:15ttei
CID

AttlIfIr f

CO A ic

ninintAkerf41r1Afiliti 41.iiirfl
/
e41%,14CATniritidn 4:rtriH
/
iti)gitgAfnatcYlcocrryk-TVOI
,
/ ,
n nlime (Alma, ylsavetyttg+.4
nACOCX/11.-grik . niktriihoCri
elqiihitrA.

r,

. nft0f9ihrivfirt-

4.fictrAncla+4'iattbEreprrikrt

thatnfnwrirriecrylairtiriC2C
mxbis h imp fix
p CE
rrrjX rix+rt-rno

pri

OrtiCXA%tiTrigh )C

rflicibtlY

www.dacoromanica.ro

-40

A0r6614efriVISSpr,71.0

WA.
/C

ei
fa%

tnno// mr

4
-7

Riga

Offikrnli-ar, eicp err


chltirrilbnAlkry4-/sie . WI rim k
psiTpA.VIE 14trAIEAThilAtiiii
CA

ain+iii.itinsttialKIVIc
:

tatec.knoioll41C1fA0flihrlik)(
1f/h6CAECE?;NYCiiittIZ, WII6p i

74)11lia/FE eibtft"ILFIhrIA
ackvisiiiir4ZfigietcWli (iv
Allii4+11

CLPAI.

.16

es%

EIS rimnIAlClitocrAs ttp I rA fig


C

/.
Wg. Is 014.1 EC tp istimrtieletraf

/-

g511Phtit . npoilinmati.fittia

^ . wrinenvtin-iinmat
_Lta
/
itstntik
P

www.dacoromanica.ro

PSALM mom

436

lu Davida dedevaru, si nu

I2.

13.
I 4.

i 5.

lei:Oda-se de elu : De plodul


mateloril tale pune-voiu in
scaunul tau.

nu se lepad

Se ferire
flu tai lg me, si marturia me cesta ce invta-volu
ei ; si fii lor pand in vcu
sed-vora in scaunul tau.
Ca alese Domnul Sionul, si vru
elu in viiata sie.
Adecd rapaosul mieu in vecu de vcu,
acie intra-voiu c vru elu.
Vnatul lui cu blagoslovire bla-

s pazire

in viat //din.

Ca vrui elU.

[goslove-

1 6.

scu, si meserii lui saturu-i


de pane.
Preuti lui invescu
in spascnie, si prpodobnicii Jai

www.dacoromanica.ro

satura de
fi preutii

437

* (lips.)

PSALM CXXXL CXXXIL CXXXIIL

cu bucuriia bucura-se-vor.
Acie crescu cornul lu* Davidu,
gotoviiu sv4tnien unsului mieu.
IS.
Draci lui invescu

I 7.

in ru0ne, e spre elu influri sfintiia me.

CXXXII. CAntece spitelor. 132.


I. Adeca acmu ce e* bine 0
ce e frumos, ce se vie fratii
depreund ?
2.

Ca mirulii in ca-

pu ce de0inge in barba, in barba lu Aroml, de detinge in


ometu vemantul lui.
3.

Ca

roao Ermonului ce detinse


in codrii Sionului. Ca acie
dise Domnul blagoslovire viiata pana
[in vcu.

CXXXIII. CAntecele spitelora. 133.

www.dacoromanica.ro

437

twr g 6If tCor fiehrztcelript,to,.0


,
1it-fittlici(guitfttirAx-effibil
011306.111 4 &IV*
1/ titticiairtA)LIA/N:lsik

1
)/c
.6MitVatiliSitOL
....

A ot
i%
4.1atitAt . tCriptii4
I
- tti/ Mt tit. i FAS
/ liVit'A 4Wart
4
1

...,

?it l<11,AltMeritt

7 LOA

lit Cispas3 sliCif;ittrIAVI1

-I

wilt erirtivb,
& VCAMIVCA 1%4,101
/I
/ /
1

.-

IN%-t

thililditiltistVA 19 .411 4+54%

,C AiOrip CO IV& hititeetilitt it-

t-t AitinlMiliMigtttrisICAIK w to
.s.' 0A t:3 Cr6 tooth ;not ty*Ittit 4

irstc0/.410.ititiiitokm(li
i whive
, 0-:,_ c.. /
,..., tt CeA nY VA Bit li tfitAdi a
/ '
/ i rilslilt:4044.4--4---" /
-1

icrilkAfintliAlb.. ?AV' d

r' 1

www.dacoromanica.ro

Wti

3V)

4 ,

c- 1
4-0 ::
iii, t IT'S 4 if/t4x Kit fi t1.9 ii6nx

- ,

m atm
tt :Agri.
i .tut 6 El_,riAtixita
.,
"/ /
tlipi$IVACittlIttiCAX/1 .4. If Xpitt
1

--...,... rf,

Af ICACCEil_5frAXIMO Cm, Y

/1/4 n 0 [11-111b til Vetir MIlittiM


...
f ..t
i e" i
se Act-apt/I. 1)TTOC Eftfitilj n
,
i
4--. A
/..
6 ti/C . L'A iiWript Mil) tIXA EC' Li ;

_IL

"/

,--i---,

1 E_Ilt rk-ttite MO it I'lltMib wiry?.


........, /
CtALlif A 441 '411;isi A AA

s---

- r7,
5-.bop,
ALI I-M,m fAE64-t-, 9tA.D.11,
c. 6
116 ri
I/
.--.4a

Al 6 rif,A1).11 ME p Wiltartix
4LIc
A
i i cite
ri4
b_ tc4

ix:il 41:1 CO

Th.

-1plrinE IcAt f ilsanxtittormr(


A rh driA7 Ali ti
,---/Ac " '

KA ki bift1f

",
fria* if ihrUMALI firWA1I/tx ti

IfIkT6'nt1fIfIkatfOliMC111144

www.dacoromanica.ro

PSALM CXXXIIL mouv.

1.

2.

438

Adecd acmu blagosloviti Domnul


toti serbii Domnului, standu in casa Domnului, in curtile caseei* Deului nostru.
* (lips.)
In nopti radicati manule
voastre in slantu, blagosloviti
Domnul.

3.

Blagosloveste-te Domnul de Sion,

ce fce ceriul i pamantul.


EDEIRE XIX.

CXXXIV. Slay. Allilluia. 134.


1.

Laudati numele Domnului,


laudati serbi Domnul
Sta-

2.

3.

4.

ndu in casa Domnului, in curtile casei Deului nostru.


Laudati Domnulii ca dulce e
Domnul, cantati nume[le] lui

numele Doman/Id O.

ca e bine.

a bine e.

Ca Iacov alese sie

www.dacoromanica.ro

aldse izzith

439

PSALM CXXX1V.

Domnul, i Israili in dostoinicie


sie.
5.

Ca eu cunoscuiu cd mare e Domnul, si Domnul nostru


spre totii pei.
Toate c-

6.

te vru Domnul fce, in ceru


si in parnantu, in mari
si in toate fardfundurele.
nuorii dela
fragtztlii

7.

Radica nuorii diin


cumplitele pamantu-

lui, fulgerul im ploae lu


fce. Scoase vainturele
diin vistiiari[le] sale.

vanture

Cel ce

8.

vatamal intanii nascutii


9.

Eghypetuiuil de la omu par


na la vita.
Tremise sanne
si clude pre mijloca de tine

1 Eghypetelui

www.dacoromanica.ro

fjs

,iirtie ill
1.6111

43 9
tfrltriVE

IbrICICKKetsatil

lit A4A

e-6 ;*-1

p fib 'Ai, /11 fib t12(14 0 error

n vrowilOt TroAlrein
j,
rye at-icy-644u , it;r4-teitki

W.11+ rlikiselikttiTtY

moiine

al

fAt r

+A1441 ii
p .ts

fribx

lc% t1 0 pi p/eiiho 4s,

rl rl 11 %%if flrhAilli itvrlef


MCI-%

#
11;4:6
Itry-

no
"'As

111/14:Ainitat Ai?
g-sh.dgrorpo4
ti CAM .4"-eis

MS 4,tivrirantilcictiat

A ittoMitia.
/
I/
WIAAlillTIVA .119 1,44 FM

CVV111 ire Ain

lii trillyyl Of *41 Nigitotrip(tif

www.dacoromanica.ro

4,0
ir'rvvt ,CrtilicfA6A(OMIC:%tuti
r

C npinvolinalitE'OrMat 41E

/ /i
A
gaersfrriviiiitirtimorrf
r

/
innOritiCE4419054iityr4
.

.-$

moih+ivkisAirAA,voli Int
r*nsf 4/taa, A C AligAVti ,
LU n

Ire 41Irlicii q14'11

tl A

iiut,ioDh. LUVIeferier4E
n`

-.1,1

, 611

niP1 E

it.tAtifiliA0Clkit

t 11 kri 2 IA X
,ACIE

I/

A-

A (11110Cloirklf X , al MAME ace

qv/it

gt%1 7liyi t4114


j't

yElokb ri x

ttti . tAbtr
" 0 Arqat

if tk
titiAA A
i?

.6),OAl 11 Agsti
I/
;:

AaAr iffirriXultiAlirrYAXICri

www.dacoromanica.ro

PSALM exxx.nr.

O.

II.

440

Eghypte, spre Faraonu si


spre toti serbii luil.
Cel ce
vatarna limbi multe,
si ucise inparatii2 tare.
Siona inparatul Amuriei,
i Ogu inparatul Vasanului,

Amoreiei

si toate inparatiile Hananeilor.


I 2.

Si dde terile
lor in ocine, ocina lu Israil
oaminilor sai.

oamenii sal.

Doamne nurne-

13.

le tau in vecu, si pamente


ta in nmu si nrnu.
4.

Ca
criudeca. Domnul oaminilorg

si, si dereptu serbii


sai roagd-se.
Idolii limbi-

I 5.

lor argintu i auru, lucrul


I serbului

2 Inpafaratii

www.dacoromanica.ro

si de serbii

441

PSALM CXXXIV, CXXXV.

mnilor ominsti.

Rostu

6.

au si nu grdescu, oki au
si nu vadu.
7.
sufietre in

Urki au si
n-audu, ni este duhn in rostul
lor.

cela ce-i
* (lips) ce naddes-

8.

cu-se
intr-ansi.

Fie ca ei cei ce-i facu,


si toti cei* ce ,se nadescu
spr-insi.

19.

Casa lu Israil blagoslovi[ti] Dom[nul :

casa lu Aaron blagosloviti Dom[nulii.


2 O.

Casa lu Leviinu blagosloviti Dom[nul :

cine temeti-va de Domnulil


Blagoslovitii

blagosloviti Domnul.
2 I.
Blagosloviti Domnul

diin Sioni vietorii in Ierusalimil


CXXXV. Allilluia. 135.
i. Ispovediti-va Domnului c

dulce e, c in vcu e meserr lui.

mite, lui.
2.

Ispovditi-va peului

www.dacoromanica.ro

(I

441

MrlatiVityht0Mtertikititi AdOift,C
...
1
i 1/
l' :7
A 1,11 . 1 ttOliftrirkiCICOr . OiCtlAOr

Witt 'Ur gelly),0 r . Or piktriimyliln

/I
piii0VX6r
u

, , b
. tottOry/A1944.doCirr
(s% ,

cA

A0 , cf) tEtrAttilttilittsfrafor

IC
at rt Iva wiiticif6itiNykalc
,
c (--- ,..
c I
,..UlentillitiolfACilogliWILWArattlX

lirstiAMrilcrOtiktilitthriAlL
I GiCAA6

4tiati

", if u .-----%;%.,

11-trityyrkivligniVILMMIOrAb.

e, /

.._..

ANI

'TA mill net

Nf /

V/11ift LI

e--`,4

trig-

frgiirZiihtti:Crrair iittatrAM,5. !;---0--XAA HAN". IN ctx.---, . Al..1--.--I ,-

1---

C n 0 6*6.tilin.filhitino rAXiiia
hisrAiEriivq.itsgrkirditfvitorrk;

11 flmfri.1--ct no fi,k61-1 a %StICAin

www.dacoromanica.ro

xt';24
iii)//$1 t11.5 tfitA Oirr

I 4' 11411Thil

cii

mcgcerkiitiot . tic no firke


ttrtfny5;4)Cui)ieititt7fbplat-.s

worimuittrkAeytt

, -nmsit

n 4'. s ch
C-1 t6.10AtiliA in Of
irk;
-

1.. 6,"./c.ofid$4;ZIPkr 14'.716 ftt

/,
ititracer+ticistirpit
e I
"7

Sthr
(

6frk' PIK A& 11


I

.104
ft

* tfif$1
7

lc z4:fiTOSOrtMiCtirkrut( 1(it
MA r toraf
11Z-Efirik/11AOTAitttli

tc.44.-ftivicorimictritifikA414.

6AlriAt4:ty,etf161E/CSitAt

etr* ,

0 kjtnYitt
iflifiZIS4ACOftMi

AgrtAintigit'gkAtAtirtibtrt or
tYrionifsiti it-h-PtikvicorT

www.dacoromanica.ro

PSALM mom

442

Dumnedeiloru, cal in vecu e


meserre lui.
3.

4.

5-

6. ,

Ispovditi-va. Domnului Domnilor, ca' in \re-

m e meserr lui.

miloste lui.

Celd ce
fece ciudele mari unul, c

elude mari

in vcu e meserr lui.

milask lui.

Fe-

ce cerul cu intelegere, ca in
vecu e meserr lui.
invrd-

tose pdmntul spre ape,


ca in vecu e meserr lui.
7.

9.

Ce fdce

milow lui.
Ce lil cc intari parn..

pre apa
milosti lui.

Cel* ce fce lumina' mare until, * (lips.)

ca in vecu e meserre lui.


8.

milostt: lui.

Soarele in despusul clileei,


cal in vcu e meserr lui.
Luna si stlele in despusul noptiei, cal in vcu e

www.dacoromanica.ro

milost lui.

zioei
milost lui.

443

PSALM CXXXV.

meserere lui.

miloste Mi.

Cel ce vatamd
Eghypetul cu intniele
nascutele lui, ca in vcu
e meserer lui.
I I.
Cel* ce fece
Izrailii diin mijlocil de ei,
10.

CU intdii
milost lui.

* (lips.) Ce scoase

Izr..
de mijlocti
miloste lui.

milost lui.

tuziosti lui.

in vecu e milostd

Cel ce Seutura

ca in vecu e meserre lui.


12. Cu mana tare si bratu
inaltu, ca. In vecu e meserr lui.
I 3.
Cel ce inparti mare rnohorita inpartire,
ca in vcu e meserer lui.
I 4. Si trecu Israilii pre mijloc
de ia, ca in vc.
Scuturd

5.

sila lui in mare mohoritd, ca in vcu e mes.


Si trecu oaminii sai in puFaraon

e miloste

6.

www.dacoromanica.ro

443

7
/ tusimmsa
Aim? gkfikeiern et

Ii

Cr Aultw 0 fruneretovrritain I
,

tight ice rreAvan ,ivhfis itc _r


1

i"..tt ECErtirkA0 y;t 4-41-/-if


'kr tiaikAiiivli tvigAoichAfiis

Wis ilmsiktc Ortitt(Ci pi t w ifikrA) as


17

tcoriviatgkTrA p nu 14 rrA '40 r

/,
/
4.1.14Afroric4+fiTtror tAie
y

-7

..."

I, 1

-1

.--s

..

.....
--

4.4,

r4i4vA201 0 -irctei.figkeln744
ripmexof t(Tri14-znigheiur1 7
tegivizisivtrovi,si itt1149)*Mai

. ,-- ,
In711-11 i le0rit,A I II firm tilai, l:

ty7h ,7,:hatair k cit),r7v,

1
Alm Wain titnAA%ti , +Am
,
rit-Aitseropitill% ,
Lit NTT ltlirte AIM ruukt rim fn2c

www.dacoromanica.ro

evri:i Acsitsfil-wort

t_11'14

Ai igi

r1.-krAl

isixtrrm

Aist'll.dik;fr.

lili OK11(C14:11141 tivriiir li 7

tfyi.#1* 4 C I El Mr* n 'hp ArrK


r
f/
,
1
_. e-iit
ft.,
I
t-1.4%.
wce rginqfk .
4ditil

, --

erJ Mit 17 VIM 1111,T6A CA riXeleti ,7

ic%4Zillcorieilf Ilityyk;i) I
rPh4l'A ri70fyit 0416"1 t(r11,.1 I'
/
..1.A '7 /
+ Oltu-pitehr.CAkW t gYAYti

4ri

'fii-C;tr`h+.51/6 if
.,

,1

cAi g pEz.
1-- -

tir All OA C 711 11 ani E r0111,11) tlY


1 VA4:k444-X.

t;keiril 8 nfrril

ti All f caa-'46 III ti oitip ris, fri

re/

1. arkirwo rump Iv, Xt1


A GlitlettIVAICAITIoArninente
/
1

tket

Li a 7 lc% 4. KTir 'co rf/14 ECE

www.dacoromanica.ro

444

PSALM CXXXV.

stie, ca in vcu e.
I 7.

e milostia

\Tata-

Cel ce vritama

ma inparati mari, ca in vcu.


18. Cel ce ucise inparatii tari,
c in vecu.
19.

2 4.

Ca. In smerenia noastra pomeni-na. Domnul,


ca. In vcu.

inp. man'
Ardcu e milost

e miloste lid.

e milart lid.
cri in ye-cit e miloste

lui.

vcu e miloste lid,

vcu e miloste

Izbvitu-

-n-au de dracii nastrii, c


in vcu e meserere lui.
2 5.

vcu e milosti lid.

Sionul inparatul

Amuriei, cd in vcu e meser.


20. I Oga inparatul Vasanului,
cd in vcu e mes.
2I.
Si dde
pamantul lor in ocind, ca far.
2 2. in ocind lu Israil serbului
sau, ca in vec.
2 3.

Cur.

De-

de mancare a toata pelita, c in vecu e meserr.

www.dacoromanica.ro

de in-iijmafil nWri
tniloste lui.

Cela ce dde
e miloste lid.

445

Isp.. Zeuluz
e mi/oste he/.

PSALM CXXXV, Cxx

26.

Ispovditi-va Dumnedeului diin


ceriu, ca dulce e, ca in vecu e mes.

CXXXVI. Cdntare lu Davida de


Eremiia. 136.
1.

* (lips.)

2.

3.
cuvintele

La u riulil Vavilonului
acie sedum, si pldnsem, candu pomeniiamu noi* Sionul.

in salce pre rnijloca de la'


spandurdrnu organele
noastre.
Ca acie intrebard-ri pradatorii-na
cuvinte de cantari.,

si duce noi in cantare:


Cantati noao de cantecele
Sionului.
canta-vrem

ultare

4.

Cumu vrernu cdnta cantare Dornnului in trd striina?


Se ultaru
5.

1 In

www.dacoromanica.ro

445
--

-7

"^".-,

Ut MO Nikefitris 71,1,so..o(noole,p.
-tell totvgbilptn-tii,7irs.tZtvi:KistAit;,--,---.,

lf in #frAZA, fi qiht iptAi.eAs.p5,--II

I.,

AAorptorAhlimstutottorign
P

./.

IL4-4

A1.1 (1.11t5N1.1111 n4 gh ti ci 7 livh.

nA ornomcni,i;Aind 4 ci i3n i?,

-2,--,

4. C A 41(1101"1111i1K/101Chp fit.

/I

4
rur

ertni45 ()mime
ros HEM
tid Arr. e , 11"11 kat 4.1iTtl i
i /
VA
ti rh firibfrihTn a Pi fl Ilk
1 for ti rn-ir
( cs, i if ritn frAi 0 n ,
/
/ ,/4
1/
La IAA it ir-i it( o nitc.htirriNf ftt,

"1/

, t-N

Kik rim 4 9 tui 04 cob EICITHECI4E


ad ti 1C4 X117

locsilfil
,
, lIco,
,
,,
,.....

,i-fvds It% ft illArt)t1

rofttyrfattirti

g4X-ti+trikv

a a 0 i'il TT% A rX

www.dacoromanica.ro

4.0

It, g,,t

Vfl/

tfretemc

6ffitifir4/sig # cm/kr:mu(

iir,

'burro/14f ni'lleto /Ern rtf . c,t

norAt,

11"411010rropt GUEttesiME

n 044 iknikiiittyt

&fir

AXn41.5.14 tit/W.1'42CH .11.5n


I

Cfr mrflue1/4,rxtin
/.1 ri

ngoi7.4447-fsoirri lfit/
61-AE /E4 fitootirelinSA14)

i,tobm .167,trumittCh

iii6,4frrntlittAiftto445
Ertl IfifitiEnrili41,u, 71111

littil7 LAE (11711M116f ria".


C

1; cni(1107:49

ISA

www.dacoromanica.ro

Afir.

PSALM MOM, cxxxvil.

446

tine Ierusalime, ultata fie


derpta me.
6.
Se lepesca-se
limba me de painatul mieu,
se nu pomeni-volu tine, se
nu ainte pune-voiu Ierusalimul
ca inceputul veseliei mele.
7. Pomnste Doamne fii Edomului in dua. Ierusalimului; ce di-

de grumazulu mieu
pomen)-volu

in zioa

sera : desertati 1 deserta-

ti pand la urcliturile ei.


8.
Fiile Vavilonului vai

de lale; ferice de celii ce da


tie dare ta ce dai noao.
9. Ferice cine prinde si frange tanerei tai de piatra..
CXXXVII. Slay. Cgritecul lui
Davic15, Zaharia. 137.
1 derrtatii

www.dacoromanica.ro

Vav.. vuiratele

ce dat-ai noao.
tinerii

447

PSALM CXXXVII.

1.

Ispovdescu-me tie Doamne cu


toata inema me, si intre
ingeri cdntu tie, ca ascultat-ai toate cuvintele rostului mieu.
inki-

2.

nu-me card bsereca sfantal

sfdnta ta

a ta, ispovedescu-me nume-

lui tau, de meserr ta


si ddvdrulti tau; ca
marit-ai intre totii numele santu al tau.

de milost ta

3.

in cli ce
kiemu-te, curundu aucli-me; inmultisi-me in su-

fletul mieu cu vratu-

te ta.
S se ispov..

4.

Se ispovdesca-se

tie Doamne top inparatii pa-

I sftu

www.dacoromanica.ro

crosTrry,c,,dritica#4,,a
.

.1r414

4411111/r titclitti
1

Nit . intuit
-.

Ira r1.4. IVII Az

CI OCAITAIVA WirekTe ic arm


,

tic

Flirt At0OC9'OrAX11/111EX .11121


I

ti 0 rAl OCqt7qt first' Eft


A E-ra

iccfrriC

. ticnomisvc ic2autighit

nxtitr.icir Alitio ikiftTr-i


wi

ilit16,1kpi hit per/110rib r,,,d

Avhf tratil%nTrf ITrairritiV


At Ent

ci TV )scirrqtiC

+5111E

tc .1E41 Ygre 7,,rtirrX/f1.& /0%i r:Si;

An ruutim 4(0
,

/111

ft% iri/V1.1--( 0 TKO rseivror

rcikini. a tic no fi.klyi ctokcc


li.1,91 mai) 1-14Za 714.11/hTd

www.dacoromanica.ro

ArisliTrO rA)ett

fiTSTrOA-Ert

t(rIsAtiC er4TVA

t poor

Xrirelit Intilirlittir Alio k


I

if. whpininfecnicigfn ten& M A


r I CAA iS AoVAX . 1(14 tt A
ATVOrticticalitsnAEig4i4.14ti sak(
II

fri

Ltiti4:141Prfitfih yrf (IA


_

11'

n
ce TIT " *am c miry
/ I .7 4
? ria Aka teNtf
aito

r
invi:tti'Aorr
ii_,TrnneftitniviihrtaTrA.

WTI(

mitt Am cm 0 itnirAirA
/
gi I

A tionik,4 fiAAff (11ITIXM Hid

1/

mi IAA ecerkftrirr014.strr"
ACTIcriMAigilit1A01114E tn

iTr4-te :-..AcirtiAlgACA/vAri"

www.dacoromanica.ro

PSALM MUM"; C.XSOIVIII.

448

mdntului, c asculta-

rd toate cuvintele rostului tau.


Si cainta-voril

5.

in cantecele Domnului, ca mare e slava Domnului.


6.
Ca inaltu e Domnul, i plecatii yede, si inaltele de departe sti.
Se mr'seru pre mi7.
Poc de scrbi, invie-me;
spre mania dracilora
miei tinsesi mana ta,
si spdsi-me derpta ta.
8. Domnul da-va dereptu mine.
Doamne meserr ta in vecu;
lucru[rele manilor tale nu
trce.

CXXXVIII. CAntece lu Davidit


Zaharia. 138.
29

www.dacoromanica.ro

stie.

ta Doamne.

miloslI ta
lucrula
nu mnrazi.

449

PSALM CXXXVIII.

1.

Doamne ispititu-mi si cunoscutu-mi;

2.

tu cunoscusi sedere me si
scular me;

3.

tu inteleses
cugetele mele de departe,

carar me si cdlcata me
tu ai [i]sledit;
i toate
4.
cardirile mele vadusi,

cale mdle

5.

c nu este hiclnilsug
in limba me.
Adeca Doamne
tu cunoscusi toata

apola * (lips.)

apoa me* si de mul'ta me;

fece0-md

tu fecesi i pusesi
spre mine mana ta.

Minuna1u-S6U

6.

Mira-

tu-seu intelepciune ta de
de mine, invratose-se,
I incelepciune

www.dacoromanica.ro

t'

449
ej f

,-,
jorit t ri

en tvr wrorwkii tunic X.

?AA

no ofor.vorAvktt .-frorwer
i

no c s rd

r i
rill ittu46.0fivekein E iti li
i ..Z

c tf6 rim /9 *41

i a n74.14 Ede ft
,
f
fir-7
Ivo rift grtittAtc itch,. tpI/ . tn4 0 t

.
i
-_
WI ArkArit HIM Oltil lir ATCM ME /

I/

Ira rill CA*611 . tun on i a TV,


Iris r h hip ttiti Eitel (A( IS 1/1/45LIINI

tcTiai
kw oirv
., . 0i r t tirertucwkrt
7 ,
,-- /

+A 11.41 EPAME Aihf1 Wit. HE

vilifOrtiOC till r11111Mlarria


A' noivii ik, tu fib. EM OrX-MAM 1
Tref

rifril

La 1-1 LLI ft 0 0 rC1111i

Crlf (Mt' Kehl% 11 A IVA , Ai Fir


IrVC TOritli EA e ninCrteTrA Ai
/
-41
/ '

bt A Ittrit , , ,MrSTrelittC

www.dacoromanica.ro

tt.'P

-1

tiornoitowl.rrpg.ticor2+14
TrfKLIMEr tart. idity

1,64) Air;t4. cairtgo


Cif 0 rirX . C1(20-1, )(4.-iitp to
1.11

ero rfilikii-tit.ciAtirstici

)61,,,t,brA-t1ir

.nAyi

ryArntiiiolientnialitith"
ii

ultit ter, Afio704..fx


ViviApV,ti

111

tinirr;SyrErniC
/su b terki-iTrA wrai

ill ?urine
gin I

i+ mVel (X li"rbA di
Ai( Lan rean wit grtiktart
/ ,
/tow-ism/I/Um fb+
-9
i
I) I ifXri)(4.tim.krif id
I

tic

Intl gum-bi--new-45 ViiAX

www.dacoromanica.ro

450

PSALM CI.Xxxv/IL

nu pociu cdtr-ansu.
7.

fi nu

inca-

truo mer'ge-volu de duhul tau,

si de fata ta incatruo
se fugu.
8.

9-

Se suiru in ceriu,
tu esti acie ; se destinseru in iadu, aciia esti.
Se luaru arepile mele manecandu si infra-will in fundul mariei,

o.

1.

2.

si acie man a ta derege-me, si tine-me derpta ta.


Si disti

amu intunerecul calca-me, . i noapte lumdnare


hraneei mele.
Ca intunerecul nu intuneca-se de tine, si noapte ca ua lu-

www.dacoromanica.ro

manecata

451

PSALM CXXXVIIL

mina-se-va: ca intunerecul

ei, asa si lumina ei.

Ca tu

13.

fecesi zgaulii mieu;


si preimisi-me diin matele mariei mele.

mumeinid mle.

Ispovde-

14.

tie-le

scu-me tie ca fricosii


mirurasi-te; mirurate
lucrurele tale, 0 sufletulii mieu sti-le foarte.
15. Nu ascunde-se osulii mieu
de tine, ce fapt-ai in ascunsu, si adunatul mieu
intru suptu pmantu.
I 6. Nefaptul mieu vagura

okii thi, 0 in carte ta


toti scriu-se. In di zidescu-se

www.dacoromanica.ro

4 5ii
/vat riAC i CA..
--.
--7,

44

14tirrgtitrisi

in, ALIJA UMAXM ti rieit 11

I Awl'

?
4>ficzwrit-17%0ithisaier..--

,-

Lit H rip i riAtutultiM(144,MA


i ntAtVb pail/14A(

1:11(nos,ok
/
civersielit if %cll.-Iwo/eh

Ain flYpA

/n Tr(

ivitiplArrE
,

Agit? 0 rf( AfTr4A6 . in MAT

1AfTror'lhAtilleiitittnE#OAlg
tiorACifOrtylECECOCOrAilmiik
1

tiEnvittli

4.--lE1)An riVifri

(WI/

wil4rortiArrifrisilbr
z
u --v
loirnf ,CocnrrorphAvAntn)C .
i , ,. _. - /
tiCX

tittimarrormtiVii?i_sxpb.
-7/

oscii-iTrin .i.uNZiiim Ti
,
rtiol nci?Vict .4:rtstitioit&

www.dacoromanica.ro

452

:7'447
h
frni' 174 a
"-fry

re.4.
11'4,

ci 11Pp,. fr.
ei 3.1N

1,11t

ez

Iro4,

-11141'"oi,

!lift CT
toe.

."70(
4117eiff41ityk;4'41

:414Ec
ffit.A;

1r

-ere"; 0191,
tr...
-

www.dacoromanica.ro

Irtritir

PSALM CXXXWIL

452

nemica intr-nsi.
17.

E mie
foarte cinstiti fura sotii 1 tai Deu; foarte

invartosard-se vladiciile
lora.
8.
Numara-le-voiu si

mai vratosa de anina u-

Numara-voiu

mnoji-se-voru ; sculalu-

de neisipulii
inmutti-se-voril

-me si Inca santu cu


sdntu* cu* tine.

* (lips.)

Se ucii-

19.

ser pdcatosii peu; ba2 O.

ti Doamne
vMdicii lor5.

rbati sdngerosi feriti-va de mine.


Ca revni-

tori seti in cugete: Preimescu indesertu cetatile tale.


Nendvidi-

2 1.

torii tai Doamne nenavidescu-i,


I sosotii

www.dacoromanica.ro

pac.. Doamne

453

PSALM CXXXVIII, CXXXIX'

si de dracii tai topescu-me.


urare

2 2.

Cu sfrasita urire uriu-i, i vrajmasii


fura mie.

2 3.

Ispitste-me
Dumnedeu i ti inema me; ispi-

ontKi

Doamne

teste-me si cunoaste
cal-ail- me.
sa cal faraldge in
mine e

24.

* (lips.)

vecji se e cale farelege in mine, si*


derge-me in cal de vecu.
i

CXXXIX. Cantecul lu Davichi. 139.


de om

2.

* (lips).

3.

Scoate-me Doamne dela omu


hiclnu, de barbatii
nedereptu izbavste-me.
Cei* ce cugetara nedereptate intru inema,
in toata di gotovia rzboiu.

www.dacoromanica.ro

453

, .,

-;-

lnktel(641A-ILIRTVginirroneen'V

NU

/
, ,
.1f7e# praLurivrilsorrn
4,

;-...

fiord( ti . utnetasLacis4ndin

tle:resiii tiennirrkirsic
#5E)Cu1 riltriiti (Ai/MU tien rt
Tcyttem c munto yin tali(
4
z
lf is rap akii1E ILI tlf!>(5 ACIE KA

/111,rif E Airktlisfifthe Mil


.6....74-11 milt+ sim,k6 Efir04:._
4,

A_As-

If ME 'co rA)CV b.

e.....1 /

ifeAlrEA4E hnebtxtzmor

hictor,bigyi/fi-A.rk

mretrimg tiZEriailkitsime .
-a triElfOryErrArlatEerg
fl Ir4firi4t. timp ,c4. Si tAiA

# si girdAilvt5-itt'Orre/ESI.Ar bk-8)4 .

tft
www.dacoromanica.ro

CICOrli tithA Wm

;41 ifA A'

e'C

um prunorti

.abcairtribtiri

cs4C71--KII rtirtitAeA9 pi,


ill tOCAE nimil

Ina utttA0 - otaA-A,nttitiht


.
_
et.w6An-tivit. --g/gRleficortg

i/

_..._

____

,....

it-Ari. 1 EitsnigAlb EU Tim irl Ai


/1

/Kim .4 etfOrtt(Ip IiTT145


al iillcoreCTIA4.1f ., ust9f,7Cpn
I1

..--1

4, linuittctrkica rr En f-t-t61
irtitophMXAC a Ai nr,Atd
1

d' lICVAACtifrie
-1

r fA411i
r -I

(A

a,
_.

,$tlauk,Ariarli rii0i oirM I


eipti Toy . t Ottorr6.4i6r1frAA

et)/ ocrif-Tivifil tiGiAtif .


(6 rt i farrnYirlrf

eri,1.4.6

www.dacoromanica.ro

6 if

filki

PSALM oxmax.

4.

454

Ascutirh limba sa ca a
sarpelui, iadul aspideei
suptu ustnele lora.

5.

veninul aspideei

Fe-

rte-me Doamne [de] mdnule phchtosilor, de oamini [ne]derep[ti] scoate-me. Cei* ce cuge- *
tarh se inpiadece tal'pele

(lips.)

mele,

ascunser trufa-

6.

mie, si furi
intinserd curse piCoareloril mle, laugh chrare blazne puserd mie.
ii cursa

7.

Disti: Domnulti I Dumnecleul mieu Do.

esti tu; socoteste Doamne glasul rughciuriei mle.


8.
1

insd'aciune pusera.

Doamne, Doamne vartute sphsenia

rugAciuriie

www.dacoromanica.ro

Zeuli m i eu

455

de poktihilii mieu

PSALM CXXXJX.

me, umbra fapt-a[i] spre capul mieu in di de rdzbolu.


9. Nu pridddi mine Doamne de
desideratul mieu pacatosiloril; cugetard
spre mine, nu* las* mine*,
se nu candva rddice-se.

* (lips.)

Ca-

I o.

pul ratundului lort,


muncile rosturelora
loru coaperu-i.
II.

Cadu

spr-insi cdrbuni de foc,


baga-veri ei intru straste si nu sta-voru.
1 2.

Ba-

rbatu limbut nu derge-se in pamantu; brbatul .


nedereptu reu verecp.

www.dacoromanica.ro

455
e

orsirrif4furoicnrica

futrsiii tt,5 riA f eN friid


1/7
tif / / ,m
rtx,-nrneb,tivi
I/
:s

t till nitypA irgisititaiii IC%


%Pc-Minna pi.

gr

Tritterma
,

C Cif EMi4Ht ti6rAthAtri di 7

ti icA
CIAX If ilittellkft
A
n 111ve litiberMat A00 .k
/

rtfitk
I

Aeorti UM. do CT 6
ar
X11 r tt:Ah, I
A43
fp MN
e

criiiwittvihr rortitim
/

-IV% 17A ISE f

flitiTry e

C TWIN K erersilie

t. 7

pit
lit

f.
Es"ItTrktfieSAVK, tiY#10"
6(EitNn %Mghtt-t-nY

1;;,

ETTICA

rteherfrivnecrtitetSils

www.dacoromanica.ro

it /
t
+tA
4% 11 Orrl ik4 ItP f ,
il
jug.

1111

vAlr

5/e-45N

gruLye(1clit to#u) )Cm it


tilt tenor, h . inn n4 tv-rn tirk
1

, .. _ 1
ivittiffrvid , etrichfttri,
nutign ti al OfstkA ft lt'ketOrt
A6

rtirmir, um+ n rrlifi1

If

1 I tpi f:ry ii,C2141 iriT;1.


6 01y

.4.

if IllifX A IciipS h . rev, ...,_

CAA

-1-iitfvemorivw-rprsrrt4ii

so y!S, timi cotrorrIrtr


/

se

VAACOMOKrchltapil fiMEAI
/
.. I

1hafficrifghsticifsuperk
if 'Mir rift E /1,40 r ,,,,TrA

liiropimi , tfAent'AbtlA1/

4.1HTIT 0 i

it-1E

h 6 tiv!fA

fskAvhntleV"-AiiAg ii'XAdei4,

www.dacoromanica.ro

PSALM CXXX1X, CXL.

456

In putredire.
inteles
cal face-va Domnul gindetu miseiloril si pltir
meserilorl.

13. .

E insa dere-

I 4.

ptii ispovdescu-se nume-

lui tau, si intra-voril dereptii cu fata ta.


CXL. Slay. Cantecul lui Davidg. 140.
1.

Doamne kiemu catra tine,


audi-me; socotste
crlasulii
ruciaciuriei
mele,
b
b

2.

candu kiemu catra. [tine].


De se ispravscd-se ruga-

clure2 me ca o cadila
intre tine; radicar manilor mele cumdnda1 mesererilor

rugkiuriure

www.dacoromanica.ro

s se isprv..

457

PSALM MCI,.

r de sard.
DO.. hrdnire

3.

Pune Doarnne ferire rostului mieu si


use ingradire de ustnele
mele.

4.

Nu pleca inema me
in cuvinte hiclne,

in pdrre vine de pacate,


cul oamini ce facu fardlege, si nu numaru-me
cu alesi lor6.
5.
e untulti

6.

Pedepsste-

-me dereptul cu meserre si obliceste-me, er


untul pacatosilor
se nu ungd capul mieu.
Ca Inca rugacIure me in dulce vrr lor.
GiunghiIati

fura langa piatra giuco

www.dacoromanica.ro

457
to ti

triti.CCAph a ilICtitAti E

rtpocierorngrimitg,iun
/
-.

orucit'nrf!'-ftrirtYdrc

irtiAlt

gcrt

isifestriornAtifA+ritAi4Mi

4.ifors 1-1 tt Ent/icrtIcniVtit


,
.
/,
n Imcivr e
+ni-hp rtypefitt
10 6 Aidt,t it ritii Avtf 14 Lel
1

iif .

1.1i NM 0 r t6ratiVXAM

IctirA-Af LlitiAr h a nee

nutty Eft:nrnerscorwap
A..
, ei
Mt
ptuttir-3,2sreirrtrkir
I

6 irti rn Or eisivh-mo IIINAJ


t'LliOrii tirlICAllisCM161( ,
1

I (ch+ tf:b 44Xt.:Alte f EMI 1,6

1 fieltirk'Ao iitortriiimra
cp%r is Asir% el rearnekra

www.dacoromanica.ro

Lia?'

tyliti1A1fi .
,
/
liertn
fin
EAC
flimanKpL
if Arri hi
f.
I

.
' vc
c i nrkenghtirrXAKn a nplirrhbn
1

11

*rissingsfignr. criA clamp% t 1


CSACEitifitliftivf.tirripilibl' .
.,
1- ..,
ivAtriterprii 'MUM "fel tle Coli'lli
... , ,

...,

M I'm+ nruitit6rngiyin-to Ai ,
Ag A

4Alf morAktii.
. ter
'/
5;4

itEmcbticorpCigm -trive Tr

.ii

A C Ifortictrhiviii wilt) fa
!
,
wit 4101 i 1 ( 4,4 lc g f Ap i A 4-:y g

if A&Tipitir rk-AcriAt tAAer,11,

itikrnoiaii-tof ' rt VII C 7aVv


-I
1
nihrtegosarnrkarlf !--,--+1.) f

.,--

C--i

a...0

ntrilIftif ABA BAIA . pMA .1.4._


, is t!, _Pi i I
..--44_A,
110 r 11/1-4C rM I f In t'vfimrbtlX

www.dacoromanica.ro

PSALM CXL, CXLI.

458

decii lord. Audu-se cuvi-

ntele mele ca putura.


7.

8.

Ca grasul parnantului, prapadi-se


in pamantu, rasdpird-se
oasele lord intre iadu.
Ca catra tine Doamne Doamne okii

miei; in tine upuvaiiu, nu


lua sufletul mie[u].

Fere-

9.

ste-me de cursele ceste ce


ascunserd mie, si de sdblazne ce facu faralge.
io. Cadu in mrjile sale pacatosii, unulu-su eu
pand voin trce.

CXLI. intelepune lu Daviciii. 141.


2.

Cu glasul mieu catra Domnut

www.dacoromanica.ro

cade in

459

Psiu..4

.... .

kiemalu, cu glasul mieu


card Domnul rugaiu-me.
3.

Vrsu intr-dnsu rugAciu-

r me, grija me Intr-5.nsu spunifu.


4.

* (lips.)

5.

CAndu pe-

riia dela mine sufletul


mieu, si tu cunoscus
cArairile mele. in cal
cesta ce prinsd* imbl,
ascunser cursa, mie.

autaiu de drpta
si va.quiu, si nu era
stiutoru mine. Peri fu-

gire dela mine si nu e

de mine

6.

cine cer sufletul mieu.


Kiemaiu car tine Doamne,

www.dacoromanica.ro

459
, fiv

if 4/IAA to mityritA
1
o0-rittom Si
if it i.rf fhb

throci.timrstic)c,l(rAita
,
II

rptiacstAit+ti Mph
ti CVnahrirre 0 tfgh twat iN

rkleVif .

prilpitAnatirtec_)(4341/Er 11.0
AfAieSr,ttlti rn

I co r twit

ENI GU

4:1fAiirk

-tt n p rt C114:44

rp
i
.
gr/t3ilb tetis'n rn
,
lk,g )(to , ut ti 6 rev
rtte
i . rt;p fg

gctvo plc 6is


It fla

w
)

I?
I

%co

,f 1, /

.
I
tip t# tAA Ai n tlE , ulterigt

(i u
itirititiorutqAtmxMee%

Witthilti to tcristTyliTtiitte,Wrti

www.dacoromanica.ro

...5ttuihn"irt91/10rnOri
I

rt

AMC, 11.1119,4 p MEV urn

tngh.whricn kik Inft;

C6 I CO

rr-4-(91 cr26-7., tap E41

'h.

CI1(pteME#M'P1V( fiCla

alkirii4 IAA Ve rtii filo fill-%


mit ti%

lists TTIO

Aelt

MA tibeghiraCbA.tibitItit
g/

If

Ak1,1714.tiffl CM 11 tur
c:2Ccfr
se /C. . erl(n0
C

BatAvklifilitEtigMgAgi-l-rVicr
14"
/rigrrhAy Ereq
ikvin
M t
131

Mr

lob AAA 0 riel6fi tilt/

pat, rs

ps

pfr,

/
to rfrif
I

-4hlt

i4ri'ti Frit a. VI) AEA% Ai


f-1

www.dacoromanica.ro

PSALM OXLI, mo-Al.

460

cliO: Tu esti upuvui-

nta me, si parte me esti


in pamntul viilor.
7.

8.

Soco-

tste rugAciure me, ca


smerifu-me foarte, izbavste-me de gonitorii
miei, ca inveatosard-se
mai vraosii de mine.
Scoate diin temnita
sufletul mieu, se ispovdscd-se numelui tdu;
mine astaptd dereptii pand da-veri mie.

CXLII. Slay. CAntecuM lui

Davin. 142.

1.

Doamne audi rugaciure me, ia


aminte rugarile mele

www.dacoromanica.ro

S51 Se ispOIT. .

461

PSALM CXLII.

2.
nu deregu-se

3.

in dedevarul tau, asculta-me in derptate ta;


si nu intra in giudetu
cu serbul tau, ca
nu dereptc,a-se intre
tine toti vii.
Ca goni
dracul sufletul mieu,
smerit-aul in pamantu

viiata me; pusu-me intru


intunerece ca mortii

pusu-m-au

vecu[luIi,
fi intristil in

4.

* (lips.)

5.

intru faptele

in mine duhul mieu,


intre* mine* turbura-se*
inema* me*.
Pomeniu di-

lele de ain't; invataiu-me in toate lucrurele


tale, intru facerile

smerit-ai

www.dacoromanica.ro

+meiA all) a

461

,...

Ai t i .hf'

rkrirrivrem
,
utiin6r+Hrri A441rabli X.
10 ril goIrOrM It 6.--r..,k,,

Air %AM trIty i


/.

two tot wrrks-q,citirtinpt


,,
,
,

., ,irlarorin

#coesorcor Atrugmicv
/

CAIEr ElgrA li 4. VighAel sh.ri rnx.

. n eCXA1114H %TX
/
+ el rnXtif pc-if K441(.1,1441
,i1
t
firkico Irli414ili rif )CgivitiY3
4.. tiny Girt fi off it r 6 rryphil/

15101,70441(
-1

4, titmAnie . n6Aetirtisti
AGO b titiifrn e

. iiZs El di:iv

Mitifn0A-rniA

TA Ai ttiMps fp Ale r A&

www.dacoromanica.ro

150
cl[tW %I cwt.

3r4, 14/717V 3
W

irL

t4,36Y.11,1or,3104
z
%V VP a

VI

11,-.1

O'Z

1141 31)Ca.,3 V

.61

)141

41114 siaiit

uy e311.ini OM PA 414.X tvX


egAiy:Aoc,41,v 3)vivuw.A0JI
cpi

..,,X3AwAoAii3V te+Aovs

A
ensurn'neww)YVJAVITfr
xatni
3W Nog I- V3V.V0ava
4 ffi
%;.:S
VO Sill
V2 5:4
4.1114

bwiql.W11;;3wc=

(4prisjtusAcosuinw416,11-.p.i.
a.

-T1a1W+4.vv31314Ww3W.hou)

dlwarMil
Ttojtvil. 114.4 in ,Xttvs/3
03

Pq)411)w)..hy

Ly ilwt-

www.dacoromanica.ro

462

PSALM CXL1I.

manilor tale invata-me.


6. Rddicaiu catra tine manule mele, sufletul
mieu ca pamdntu fdra

apa tie.
7.

Curundu me
ascultd Doamne, cumpli-se

asculta-ma

sufletul mieu; nu intorce fata ta de mine, si podobi-me-voiu celora ce destingti


in groap.

dukula mieu

Auclit f

8.

mie demanta meserer

milosti ta

ta, ca in tine upuvaiiu;


spune-mi Doamne cal intr-d-

9.

nsa se merga 1, cd* care tine lualu sufletul mieu.


Scoate-me de dracii miei

mergal

00

www.dacoromanica.ro

463

PSALM CXLIL MAIL

Doamne, c caltra tine fugilu.


to. invata-me se facal voia ta,
Ca tu esti Dumnedeul mieu; duhuI

cu miloste ta
* (lips.)
sufletulii mieu

tau dulce nastavste-me in pamantu dereptu.


T.
Dereptu numele tau Doamne
invie-me, cu dereptate ta
scoti de grije2 sufletul mieu.
I 2.
Si cu meserre ta cumpli dracii miei,
si piercli3 toti cei* ce dodeird sufletului mieu,

c eu serbul tau sAntu


EIDEFRE XX.

CXLIII. Slay. CAntec lu Davida 143.


* (lips.)

Blagoslovitil Domnul peula mieu,


cel* ce invata manule mele in hrd1 faca:

2 grija 3 piarcli

www.dacoromanica.ro

/
41711E7 ifilirrfritirtt 42r? I'm
.-- 4.1

/.

//-.

463
.

N.'.

f.A.,113AiEtt A if,Zas.07Ner.4.
IffillinCcrtipn6:512CMV17Cic g..
yr thiTrAWAltrIRICiTIgh&
,

ui

ft

,
/111/krIvitilightivrolrAtpt
i " i_ i_,
I EITXtil(MEAEIT"Iterbrit
ii Fiji/NE tOrmfain-Arrivr;i-

cif64nb tcp riKACerkm ,

EA/vizir. Writiorme cs rk

rkitrA WO rilinAllArtiVtittileil:E A
-.,- '
id nn.t.1,5
rtgrO9 rit-terti46 0
6 ell-srie ICtfoitE TV4A2(iii$11sOf

If% (1)-11LU Eirois'In'herastieryL, c


/ k-- c--' f-i's ,-.4-- ....Bo
le/ '
CAA , Ili tpytelV.IC,(ecricAlielth p Air.

r; / 14-7

f4.1

1---.

--,

Af tirter3r.,5i 0 rAluSi air,


Afitrk

1119.6.filfoiltorAIMEAri

www.dacoromanica.ro

'

. 1

rorit,pief ICIAC/si 6A 44'0


Cr. 10 ftar`killt'Ai iiat tit KA

rs A wit illuornip Ai: ELLI


t;Critat o tmeiittscorvic

Afar, ut4m riati r


tits

rtmicerclisinittirtm4S
Aft-Mt/ft'
/
--t

C)iflgrlAi 414(

Ack Lnera'reii
LiiMioirunt
I
A%ft CAlcp6r63/siOy(att
.0

IffbirfE1M SAJMUltirTYIP
A% Oita'
Mt .c.5 fiA4MAVii
A
e
IrA 0 rAiff A ^re (ICA 'AKE nit
ttikti? itontr'e Lam WA/ t ,

Muri grr tio; ti

p it%

Wi_17

5 a, b

Aisiti#iy
rind notpis ti srptAiirct
p.Cnid
A

04

rI' VI wavia. fir;41,140,3


/
www.dacoromanica.ro

Al()'1

PSALM =III

464

borie, degeteie mele in rdzboiu.


2.

Meserre mie si scapare mie, agiutoriu mie si


izbdvitorin mie, scutul
mieu, i intr-ansu upuv5.-

flu; plecu ominii miei


suptu mine.
Doamne, ce este
3.
omului ca spusu-tei
lui, sail"- fml omului
Ca ai elu?
Omul desertu4.
lui podobi-se, qilele lui
ca umbra trecu.
Doamne pie5.
c cerul i destinge,
atinge codrii si a-

plea oamenii

fuma-se-vorii.

Luci fulgerul i spargiii].


Tremete
7.
6.

spargi-i, tremte sagetel e tale fi snzentefti-i.

i saul
80

www.dacoromanica.ro

465

PSALM CXLIII.

mana ta de susii, scoate-me si izbavste-me de ape


multe, de manule fiilor striini.
8.

Ce a loru rostu
grai desertu, si derpta lora derepta nedereptate.

Doamnd cantecii

9-

1 o.

176e, cntec

foul- cantu tie, intru


psaltir cu dece 2 mate
cantu tie.
Dedes5 spdsenie
inpratilorii, ce izbavis

Davida serbulii tau de arma. lute.


1 1.

Izbavste-me si
scoate-me de manule fiilor striini, ce rosturele

lor grair desertu, si


1 noou

3 qete

www.dacoromanica.ro

465
, Warr(
MlirtAreotilyttoyCit
Munn tick%
ilitt41e,

rs,,,ortive
AA elrl. tl

*IP/

uwht,torif.iiii
1 E AAA fg 4(0(

rfrkeientrinx itiriberskr
rirratteph ,b11),-FITTIS WI!
pingrAhve

Cm rrnortre *rs rnpr


!,

1144rn Mrk c r...59 EA141g

IfFhtirfierrE firtypl b

17

ket,

+(I ThpArtOr h 1t(&ii


#I3M1.1.eis svorntoviiirty4lpilto

-rye

. riC

arkrip t/11 e in re

irTsAlvenniewilmattfiER4
Atz rt to

o
.17 CrtiOr
poi
I

Ao vrhti-rhelf tilt p 1-Mr. 111

www.dacoromanica.ro

i,...,
.4-TroiA0-0 yrkffi vii!
- ...._

bee lin
&trkitITI1An, irlf
.9-

Initi3.;),

it'A tiOAZIDSCIthlifTillivisn;11

r,

tytwerset.turtprrp151r1, if g
ii MEC"At . ti-j'AG113.1Ftly
rilITCA'n't LIT irk, t .4 1 111 kA
rrt I (414-firlIt Er 11 C fkrirat ti

v.t

jrktitlA r It 1 LI (AM 04% rIA 0 )('i'vE

1) i ni ?Irma

frit.rtirrp AAA

Arrit 64(40 AWATild now


1

iii tyre a riviti Mier tCd--. t L /

111 iltiAE CA/4 d . .Erci5;AO Via


edit I vhAri trArbororii
r..
v.
!inn NA A 2C . tinlim 0 ti

/ 1.,,e,,

ttraporAuumna
/ / i
/ I, /
ittrittcAfghoks, Mil MIA
rot

www.dacoromanica.ro

467
4 rh tirrOrii

Ik"C yr-1k:: f Epti-te 4,,

a
rAth.OrbArisiuttit-sbk

Or vrticit.40 rAhis44,1(.,
,...2

,.. ,

.,......

0
liti+f-0144-frsmicx-,10,1

KrA fitC Icor,. tit- ciriiir


,F...tr-ir2Cuttiif.a.tricoristivInt
,

Aort

/.
+HT. AcrrE,5 WA E CA fek

C tilerri (1.114AA 0 t;'MOI YAi (At

rrTh 0 rt:

firk'lCO

Iiki c

ri, ni:gryivt.

MArEfOtichUn
Arkoft, A *Air ME .ftif-Inirk
pn TkAill ft 0 ilfe AirlAti-tP

1,11, t

1,

fil-intiinnikAiovoitylefrpEAt

.
/ i /, .,,,./
'
rVAAi 0 LII n6(141116 rmi reacnx
i
r
,

Mr,

www.dacoromanica.ro

it 9 if

wrio tyro* gook


1

ti1116.(MirrAAI C 11X tits?

narktvorcritfp rittoAcA
T61,5 1-;wirs, w niwkio rip ler.%
A

(no rata rIAMPriA40,1144


,
6 moil ritr,A Aid limit ive.
6E r fin%

Pikg4

Alit tirktE tw.1 ricer

e+ rn gat tiMATRIr

bei
c-Tr 4zi
At tiro reigAy'lep

ii...r.aoultimiTti/x MATTI ti rhAlf

broomini/oporr. ii#rarowfi
ricputioctic n Ft ire illerfAIVOK
off
,
p Gto r citienossrb

ctrIkcilichti ffroi.riA orirr


, if rtf
p f ittlrAAg111N
11 VI

grghtliCEVA EirklfICE Ge14:111

Alf
www.dacoromanica.ro

468

PSALM CXL1.17.

sfintiei tale grai-vorti,


si ciudele tale spune-vorii
6. Si vratut fricoasa

ta dicu, si marir ta
spuniiu,
7.

Pamente multia
duI6atiei tale rigaescu,
dereptatiei tale bucura-se.

8.

9.

Eftin si milostiv
Domnul, in lungu rebdatoflu si multu milostiv.
Dulce

Domnul tutororu, eftinsi-

gurele lui spre toate lucrurele lui.


I o.

Se ispovde-

S5. se ispov..

scd-se tie Doamne toate lucrurele tale, si prpodobnicii


tai se blagoslovsca-se.
1 1.

s5. se blagosl..

Slav[a] inp a-

www.dacoromanica.ro

469

* (lips.)

12.
lila ta

PSALM CXL1V.

ratiei tale dicu, si


vhrtute ta* graescu.
Se spuniiu Hor oaminilor vdrtut a ta,
si slava mare frumsete
inparatii tale.

13.

nemure

impd-

ratila ta, inparatila ta*


in toate vcurele, si*
vladaciia ta in toate

* (lips.)
* (lips.)

ginturele i ginture.
CredirCeosu Domnul in toa-

i mimere.

te cuvintele sale, si
prpodobnic in toate lucrurele sale.
Domnulti
* (lips.)
ScoaM

14.

Scoate

Domnula toti ce gos* cadu,


si radica. toti kos le-

www.dacoromanica.ro

469
foldlitttgrAA6,6tucoy wit
ftel:01C0 rinvrott-rost oco
....

CiCflOrtiltil 1)1.14AI:till M
till/tOr bEll gri) rr AMA .
6 4, Saui,
/
11111 CAAiiAM
,IZn %rid( Ingram +Ai cll.
.,f

riaillikir A 4sfIlkfidet$114

tiTTIO4cri EigfrIcerete, UM
SAVsy3_fl*161. +fitT1.0,11;t1
jiltlit111111/6611)(t141ntitIlorre

iff ithrturtoochttZ44tutoic
-ert oyis t(tim eit CA/At 4,11)11
f", /
nf flg1411 , ititTlICIATEMr
liprrEAICA/41 e..e.I cokrre
tamt=r47.1 ti-tCyo
aye
s

ili tura rn to/tiro/1i futm f

A
www.dacoromanica.ro

Kin virOrirtrik
4.ttrnntitorruopki pl.. tun

illhAAIM

Atl Mir fAtiOrist


fir

uutfn.Strei(All

A\

y`f Wire Wrt

it 4 Ir7t.

p f ,itypet;c4:timo.CyrticolAittc4/4( .

ig "I ft Aril 147

;CI t isif

631)c-A

tu tinpnrtinistyrwrcnor
,

wpprfIlineCAM

snporiu

bmonfrorro-dirs-teiti.4
4.41/0(1P1f ti 1
11:147+b

ffillr4
r se,,

ItirtimoribicAor fA0

Avio#A-ii.auirvm-fropi
"

r
fivrirtorTriort4

AcsAtlfOrATTIIMILIt1111.4110f1-1
1

www.dacoromanica.ro

4 71

-4

I e 10 r I CIO riA6r id ri nvoirt


e
filitTIVW.M tr6 rner EA am'
I

i"

oiwortitrp.hitsirrocriris)C,,
Ailtir, inn a gifiFsslifqotclirr0 A

itseh 11 ilitillA ttOrMIC TrA

iAoyri , Iffili-fictii,frokeit-of

.--a r
n,
-r t-,
Aor n:-.- CAA AAN's 4 il);Alrix

Ilint1 kivi.e. ilis .3,

re f: -----,
,---f

AO flivrlic410Aelrliii/Si

iiti

tinor/iik(4;nmerfig4A0ri,AfIr
1I

rila OSI-4117 AME

liclifik

aid fA OrHM I i ill %HS Virttrilr.


'

t% 0 rligail bi WI f 4 tit m ?, to

b eft!lipm.c...14e(sinfinAo
ifqatiheiXatitat . till nfii 4.
A
/
i
6 X/V1CAtifh LU n-m1? ti A C ESIS
i+

www.dacoromanica.ro

kl
-,

f.,

4412144% Wirt;

,
P
V'ebtir.,f, tisk',

.2./z

Alilk51(11'1E0170 ;Wiwi torveri

AVO Imptilt,-teutt,,..rrAA
itOraltIC)gdaiiiturnotigfilV

ilrilerBS.A tild Magri!, e.5 e X

Ti-wiffilia
Pins
f

s A
MO-r-1413t
MWITTIO a

MA, Witirrt64

itrtititstanpSeICSiplitirk
fwk6.0313,114:f *Mir ,

rielyholitg: stibri-mo
Kilo . 6,tiltiLvtaftAlisifitti.5ii
4 0 . ly(Oridyi rA*C"S+ I
101(ti e # tid,r/k .111$ KA 1.1
1,, I-%

sin, 1st ivel.-i 1 pla


1/
f
Ai nik# 1 1-1 .1)-(,.,.i,k to ri-.tii
befit nhi'n .1f4Al2,14-11(
iti ( Of
I

www.dacoromanica.ro

PSALM CXLV.

5.

472

in pAmantul sdu; in dua


ace peri-vor toate cugetele lor.
Ferice cel ce-i e peulti
lui Iacovi agiutorul lui,
upuvinta lui spre Deul

Fericatii cela

sau,

cel* ce fce ceriul si pa-

6.

mAn'tul, mare si toate ce Intr-Ansd;


7.

Domnul inmandrste orbii. Domnul rdica." gos


lepadati. Domnul iubeste
dereptii.

9.

toate ce-sti

hrdne-

ste ddevArul in vcu,


fece giudetu obiditorilor, d pist flAmndilor. Domnul dezlegel farecatii.

8.

* (lips )

Domnul hranste

www.dacoromanica.ro

dedeVaria
judetil obiditiloree

473

PSALM CXLV, CXLVI.

pribegi; sraca si vudua primiaste, si cal


pacatosiloril piarde.
to. Inparatste-sel Domnul in vcu,
in nema i in

peulii tau Sione in gintu

nein'a.

gintu.

CXLVI. Allilluia. Lu Aggheu si lui


Zaharia. 146.
* (lips.)
ZeuRi nostru

i. Laudati Domnul c dulce e*

chntare, Peului nostru


se indulascd-se lhuda-

s se indul..

re.
2.

Ce zidi lerusalimul Domnul,


rsdpiti lu Israilfi aduna-va.

3.

4.
nume

le

Vindecd framtii cu
inema, i lega frdmturile lor.
Ce numard mul'tul
i
tuturor numere
stelelor,

1 inpar6t6stese

www.dacoromanica.ro

473

n? it KvItrir , ctitt AWA111 ME V


. wiiidAk
itilisatip*Itmehitie
r

,..

h ,
rvitimgroturmarniapt
u, ,

4,4Thfitirkrcrib Ho rtritri v 5C.


titAhrrIcorciiit411
firlsr2(
i /

.4
Lilli its* mart 611.....1AA;i9AAgoirC'a

tiltiA)Cti Ca.rIXAfi.41.C. ren.5-1_,_


;01,

!ha treitt6 tiortrkAgAll I ,


ifT-CvA 9

II/

IS tornorm ti 0 CIT'per

r .-ItCryilitifilliiti6rhttY.
,
1,-tat/iZtlb,41:40<r:1.1/1th_0)1% Al

.r .

ft' eJ QC;

,..,

difiCrhfittipiAXICAkiyie
rm
x

04 . fitibiscik1/1%/s1.400(
JO tiArki-sf pim-rrY
--,
/7, ,,
/
4
fl
tlAiA4 v-ittl%Af.,h1

if.titifiet

4:12_

1,1117C

jil....

vr *nolo ,LiatinUnloKX/Wift

www.dacoromanica.ro

04.

nOyCE ibt14410t-Wrioirtiocrrpg

/ la ii

wrimote mr iiiiitnorn.,
1

+ifilinEfiltOptthisViiiiiifivik
oirk .1in piiivingAthrOia
rio

w rinneicthnimcgotro

Ian rvik timitii righni %tyro

4:14-n (i) tAbfi-i)Gotri-14:ticrt 0

st

i
Attim
. tirITI A t pip EXMC it
11
iftioIIcmo )eI 'tick rrrit
I n 3 nil.
/
ralritiff ileOrtilairlitt ina
A

i7

TrerOffi fin 9, ews rt rrt vMat rim At


1 iplatf' 1-14:1cLiplrnt 71/1.12 ,

utii Etat go/rciofisK i I Al .4"


-,-,
m 11 et tied- Alkiv fin Ire 1 ovvii
.
n
. .2../.. 1,
14 1C/14/10 * iiirsn2MASTietherfi

0-4 ifii'mAin-k, lixtiserrX

www.dacoromanica.ro

PSALM CXLVI.

474

puse.
5

Mare e Domnul nostru


si mare tarifa lui, Si
intelepcturiei lui nu e ma-

nostru si zwituter lui

sura.
6.

7.

Ce priimi blndii
Domnul, si plea.' pacatosii pand la pamantu.
tncpeti Domnului in ispovdire, cantati Dumnecleului

cantaci Zeului

nostru in cteri:
8.

cel* ce investi cerul cu nuorii, ce

* (lips.)

gotovi pamantului ploae,

ce rsri in codri fanu,


si zlacu slujbeei oaminilor;
9.

10.

dede viteei mancare lor, si puilor corbilor ce kiema elu.


Nu in vratu-

www.dacoromanica.ro

ce

cldcle

kemara. ell

475

PSALM CXLVI, CXLVIT.

t cailorii vru, ni in pu* (lips.)


1 1.

lpile bdrbatilor dulce* vru.


Du lce vru Domnul spre cei ce te[mu-se

de elu, si cei* ce upuvdescu in meserr lui.

* (lips.)
in miloste lui.

CXLVII. Allilluia. A lu Aggheu si


Zaharia. 147.

2.

Lauda Ierusalime Domnul, lauda ]7eul taul Sione;


ca

3.

invrtose verigile uselor tale, si blagoslovi fii tai


intru tine.
Ce puse

4.

Puse in hotarele tale pace, si grasul


graului saturd-te.

5.

Ce

trmese cuvantul sau


parnantului, pand la curundu alrga cuvntul lui.

1 tvil

www.dacoromanica.ro

, /
s4
vrl'ISA rinoishlorjax-

.,.e.

475

AntrAi g'111 gi XA L tIA airCirti Eli ,


u
irmink)
Atli fir ;;ICC CIi proi frit

hEilit)e., uarte Ali of nor fill


/ / , 1 .A.
t (Kg/1;PM t f rkr f IrrA)04 -.0-- Mir I A ,

ANA% Sr Tv 43 C at ti CAjiAilis

pm..c.
" ,- , i i' /
AAOrmitipAtimet t4)12.7 AA)I( I
,_..1 "

tile g 76y1Triaght,CJAI 4, la
Iklirr 0 LIICKV I ty n At TUN
AolVAifitE 4, W

Afinfarsir

,isl rirryXm tin e . no re GkirtL


/yA
. .p/
1

TrAp Me ICAAin4 ,;ultirffAC


,

T't 'is i'AyfiCierrtfrritT5t li

-14/14( tEICK ditiTni a i/


nrh/1414MX/0(14 0 7111-1)1AAr%KY7
.r-lcct1/417 N

A Atli orbtcXisievriAkt

www.dacoromanica.ro

416
-1(1 %IX* tlikasiesi AA11(tt
sift lirIA" trortittoratenot rat

ntraerptittAnpakcollcAnghtilif
AI . ,rsapomnsA ibittivox,
mormtitaAcIrA ..-rptioerrinot
e -r
/
A
lcorivistlin6rMaUfirnalrin
1

*----

f.%

f..

MBA *Of#1so1 i3AbrXANntun

IcorpaioAnt, . Crt6irgelfor

/I

117%

1 ,.."

rehtimOrisAGOO-Asceifihytyrt
imEcotfAi
vraCruunirobt
AlCials lth%4frikl(AlitAktrd
Airkin CA Itult.troi9E11L(s)ft
/
I 0. / r/
munot fnq f no :-- 004 A"A/Vi ,

4;0ii1 rriirsil ctirAp4 pot;


f, /I A
1

AbArbAynbitl%614,--iffy
bAttrie/i5k4sacch

,AbittAn

www.dacoromanica.ro

"4'

PSALM CXLVII, CXLVIII.

6.
7.

476

Cel ce dde neoa sa ca lana,


negura ca cenuse pospae.
Lepada grindire sa ca pani-

ddde zeipada sa
Ce lepaclas

le, inprotiva ftei gerului cine va sta?


Tremete-va

8.

cuvantul sau si topi-le-va; sufla-va duhul lui si


cure-vor ape.
Spuse cu9.
vdntul sau lu facovii, dereptate i giudecarile sale

topi-se-va

Ce spus

lu

Ce* nu fce asa a to- * (lips.)

10.

ath limba, si giudetu sau


nu spusel lor.

judetulil

CXLVIII. Slay. Alli lluia. A lu


Aggheu i Zahariu. 148.
1.

Laudati Domnul diin ceru, lau-

dati elu in sust.


2.

Laudati

spuspuse

www.dacoromanica.ro

de ceriu
in cei de susii.

477

PSALM OXLVJIL

elu toti ingerii lui, ludati elu toate silele lui.


3. Ludati elu soarele i luna, Faudati elu toate
stlele si lumina.
4.

5.
Ca 6./12 zise

Lau-

dati elu cerul de ceru, i ap


ce e pr asupth de ceru
se

laude numele Dornnului; c


vise i fu, elu poveli
si fecera.-se.

Puse In

6.

Puse-le in yecul vcului; poveli-

re puse si nu va trce.

La-

udati Domnul de pdmntu,


zmeii .si toate cardfundurele.

8.
zopadn, ghefile i duhil

Focul, grindire,

noa, sturii si duh repede

www.dacoromanica.ro

/4Z,

'my
,

vtiOvuAllush11-10.20WO
y DV Li 3Alty9,1130/3 WO/WM-0 '

tllIpi
i3VIdtfO)5(V)t-Iirt0110qxV
ci i
itv14 a
vl
i-

pilaw utiv4,A
3..10/0.12.10
vwwwxvi-nriWw41.3.1)

,I0giv
yuvVar,

aX031-WRO3L402i417y4 :$1131-3TIVU)10,b4111U)31i 1 a-,


vvwxvtivilvovlooxilinfv ts1

nil

1
`XCI:014ITT3314.5.

jPisiil_94tPUM

11
0901J.A01/2
i

411141aviLIOU
. 10,390U

Viii0V,A031440931

11.410.1AWSINI4WITIlkkou9d Ity
0

)(0,11)41iwyus41.4orgivi)41;;41
,A

4,111.4&istoull4u;').13142

ay,(114114 44.1"4/wwaimok
Yr4,14 li!"111).
aunkt4114111.

www.dacoromanica.ro

u`tc 6
v7.

lt+tlitipkicoralinTni7CAIn

Ko6finwearcoll n/S10 rcill it Air

,ininteriAanirprnianomp

unirnoicinicbpri cpern/A t
ITIOAITESFOTIE11e, LIP Ap 0(46,

tannAcspnic'orn.Eni +/KAI
..

fAllilttrIgh/tifitinmOrMin Inn i0
Lit ft tielAlkitlfili.

/.

11MM-141W it

grOAlre rtif frit 11 1AM gh ti TrX

Mai

lann,tiln#fivrntAt ,

-Vilirptkret111.11nTiltinipeltter
Lc

c--

etAerAtnxnitA(An)Civain sifa

ii /
1;1
"
p1wilcitiOritiii4V110rM6r .
/
tunoill-WniPZiorn+nytml
11,1-7

7_

tire)aillt 4.riltpX cehOrtif4iS4


.. v

/ P

i.

--;f...,

pooltiVOAMHMIA0Critti elftyi

www.dacoromanica.ro

478

PSALM CXLVIII,

ce fcer cuvantul Jul.


9.

o.

Codrii i toti munti, lmnele plod purtatoarele


si totii kedri.
Fierile
si toate vitele, sarpele
si pasari cu pene.

purtatoare

vitele, gadinele
sari

i pa-

impa-

r 1.

ratii pamantului si toti oamini, giudecii si


toate giudetele pamantului.
I 2.

Giuni si fetele,
batranii si tinerii se

bg.tr.. i rie juned

laude numele Domnului,


3.

ca

[raylica-se numele lui unul.


I 4.

Ispovdire lui in pamdntu si in ceru, radica-va


cornul oaminilor sal. Cdntare

www.dacoromanica.ro

fl rdica-va

479

PSALM mr,vm, CXLIX.

tutororu prpodobnicilorii,
fiilorii lu Israilil, oaminilor
apropindu-se loru.

apopriindu-se loril.

CXLIX. Allilluia. 149'.


1.

Cantati Domnului cantece noao,


laudar lui in beserca
prpodobnicilor.

S'a. se vesel..

Se veselesca-se

2.

Israilii de cel ce fce elu, si fii


Sionului se bucurd-se de

Sa se bucure

imparatul sa.u.
3.

Se laude
numele lui in zboru, si in ta.mpana si in psaltir se
cante lui.

4.
* (lips.)

Ca dulce vru Domnul


intru oamini a* sai, si
radica-va blandii in spasenie.
Lauda-se-vor prpodobnicii in sla-

5.

va.,

si bucura-se-vor in stra-

143

www.dacoromanica.ro

479

frgit.dI/foCtip ft OHM/141A .
+.1[17,toirlAVIVA-h .. aLCAitinnno
/p --,-*1'4;1i IA.,.
4 daft, tielyt t ,10r

7rirrA
1

7
IA4a-1 Ir/

gr.-if0%

LIttgarti
, 2 fi 'Viol TTI Mt! OAel.

A %Orel Artily41Ert CE 016(ed

, (A I lbd

_0r

r irsrasi raga; 46f4'k-tic%


, , wrliti`n Ls 9
irAhirt-te44AtC/Clee
/ rz,
/
cir_ I., rix4)(ii c trorror pile ca, f. ,

5,N

i ,.... CEA 4 Kb i

itrIallitiS,
0 at tlm hi p rkti
,- ii 7
- .- - -,^
AN f
tatirrti/n(tt
I rrhAviE Fr'broC
.
,
, .4
fi
t ti ITTYCLCMilittlA0111-1
- ,.. , li e [WI

plistepliCABAfi'flifire,.6ivn+Itnnii
.
- i .0.... -:.

Aillarefacifiortrarruiliti44.14/
I
4

...... If

/1 fivOrre
riA %,.,.... 11 , 1
,
4.1w# .vtivvv-"-.51dovmcgfus4yoliuy
O. v
/
livIr ,, Ill

/ r''p

-we

/ .'
64

(MOM W if

-.

qvlexvvulfavtii#
,---;
/I ,,,

.1
vvovm.ww.ailIWZoloaix,,b
-1p-r
/

www.dacoromanica.ro

OS

Iry rp t c4At . driepurais*

nyo,siir3.rpx.si 4,5 kiiortr ,


to eftftWerr%

'Eflpt1

ti tl Tiltti;firryirewbt4t4fAipt
%to/

CX.

ci#Atc% cum eitykisrurripr


etirgif . afivitititifqin
torn V('
4Altinin - etel lky f4%1nkiim
1 iii40111 rico rfriefirr. inn Gil
0#66re
it'dr96 iElf i>
z

. CElatcrhi,tirrol

et WI hymn Ere? QS; ?"4.6.4

,
K'n ft-MA OAX.11----..

AiltitrAegiritralTIXA-nigla1
1
..S........

fd

ifmr1 Ap9
,,,"..

0 'ii) 4/1.1 nes or+ c il 1 n,ix A


rTipx4.0-1
1 I AoylAityrifAir,iCn
I,/
j
...Nye am
hAfAitilAA
An

.4

www.dacoromanica.ro

480

PSALM CXIAX, CL.

turele sale.
Radicare

6.

7.

lu Dumnedeu in grumadul loru,


0 spate d-imbe partile ascuVte intru rnanile lora;
se faca izbanda intru
limbi, oblicire intru

spdte de anaindoao
parti
mAinile

oaminii;
8.

9.

se lge inparatii loru cu* fieru*, i slvitii lor manile farecate


cu fieru;
se faca Intr-ni gindetu scrisu; slava
acesta este tuturor prpodo-

* (lips.)

bnicilor lui.
1.

CL. Allilluia. 150.


Laudati Peu in sfintii lui,
laudati elu intru invartoar sileeil lui.

2.

Zeulti in

La-

sileleei
SI

www.dacoromanica.ro

481

PSALM CL, CLI.

el in slide lui, laudati elii dupa.

udati elu dupd pr multa mairire silelor lui.

sileei lui.
in gins de bucinn,
Idudati el

3.

Lau-

dati elu in psaitiri si ceteri. Laudati.

4.

elu in ta-

mpane si Iborure, ludai elu in strune si organe.

5.

Laudati elu in clopote bune glasure, lauda-

ti elu in clopotu cu strigare.

Toata dihania se

6.

laude Domnul.

CLI. Slay. Acesta Cantare in laturi

scris e de Davida si afaral de

sama 150 de cAntece, cAndu singuru lupta-se cu Goliiathu. 151.


1.

Mic era intru fratii miei,

1 aflarl

www.dacoromanica.ro

el

-Ai ,

0 rbAlitio.orborn,:iints--Ame
ivimg.fitipittliti/A0A411 e Ali
/ 1,....
aii,AtirofislC4. A rn ti pup nick

trim/

Arita rb. AltrtiA0Irtor A

MArbtie 11.1

%rap+

i4

Aeor

b 4;1 n eitirerninCotig n (.1 p rot

Iit

AvisOrtystiptt.4%/1.1cA0r10

trig ItitrAAC2Cre

I A 'orb A
11 litAIL+IMOnoiliortfoire 14
I I
rA ft a =tarn kbp'Atii A i
1,...

...,,1%

...

Az

AAgeltploiX ;-...- C A . A-MCgrA

tfilktiTtlAet

. 41nr-A-AireCrti

( CiA ticist . Lon+

AfraS

-,
ottAift a j diseTticksibUitiry
p xn*rurn (Act ., ICKCOM144, b ---..
/
'
1 (77 i-,
qt.,

www.dacoromanica.ro

Pt

4 81

0)1'

/ i
.
,
EU PIMA hullo We l'it. fill A VA

c A irstrr vls/i% ti AAR'

.
fritlic

anevem% t4e4g/timietise
/ 1 / fril
I
ti ICA E ~4E16 plhOp trA tl
c3

/r

LU libuefitimifti ApriAp it
4 rrbs fly WW1 n ouremott

briVio(liti4iit"..4:(2bixAh
+1,,I.4-11-i...5,v . I:titan-milt

/ 41 y`kes-I , LLMAYa

/04 C

VitAatlAt rivhfintuAY ft
/
As i. wnlvticiAfecorof'
/414

i,

limrturpsta
.,

4it(

off,04jii4

rtirtatnetwirt rsh by

ice-kr/1,nm 'limo tibeiX 6 ilaiia


irniusintitart ;Am sac rap dew

roc aingicActriviwksigitia

www.dacoromanica.ro

482

PSALM CM.

mai tneru intru casa tatdlui mieu, phte


oile tatdnelui mieu.
si

tatlui mieu.

Ma-

2.

nule mele fecer organu,


i dege[te]le mele adunard psa-

kir& Si eine va* spune

* (lips.)

Domnului mieu?
3.

4.

5.

insu

Domnulii

insusa aucli. insu0 trmese ingerul sail, i luo-me de la oile taltdnelui


mieu, 5i unse-me cu untura unger sa.
Fratii
miei buni i mairi, nu dulce vru intr-dn0 Domnul.
Eiin

Intmpinare altui striinu si blAstm6-me cu i)

www.dacoromanica.ro

fi nu

483

PSALM CLI. - CLII EXOD CAP XV

dolii sai;

e eu scosu dela de-

6.

nsu spatd, i tiaiu ca-

* (lips.) luaiu inputare

pul lui, si* luaiu putar


dela fii lui Israilil.

CLII. Cntecele lu Moysii in esire


lu Israilil inte.
Inpreund necandu-se Faraonu,
Moysii griia. Cantecul 1.
Exod, XV.

1.
* (lips.)

in mare

Cdntumu Domnului, c slavitu e* prslavi-se; cai


incalecatori aruncard-se intru maire.

www.dacoromanica.ro

II

/
341r141,1119,M31),

iwjA

V)I

fibUIVIPV00

)77I In pAyitvw u
o^?

V-D

%ViiIiiVv)
$1,14,s-v04:1,7

"01

9e

014,9vorv

.;

iisiiro9zowori9.0 jd9wc-641,/`
(44,9z10./ig"1.2z P.pyki#
veo-tAs. "No ig..z

ri

-1(2
wxvnttu,iit u214
4_driniq
vpsiwthy.xyw du+ 4itu2i)
0,v 4,
vv+,./(4/14invwn
--Po,/
si

;46
w oul

x'Ti
to -501

Oitow,A

vs

solo( vim>,

NI/

/Inigvv),VAMMI-1,49 v}1
yli-11112-31?Vill>1+Uri
)114

14VW.401W41

www.dacoromanica.ro

1V

ItO

coim
0i10141-101'141rO,144111y

`111
/10..oval.).4.ty
gtigY111.4seutirruCtiyv 0 al XV?
0,44,1., a

VeWA

-/a

mi:01wwwwp1yaLi0)

14

-,0?..40,lifivo 321414047

r lig

1411V0.3)

V31

e.)

W304,k0 t.?31/31/,

111)0117VIIVIAVWag

)t -1 VV

puiw WX V 30
/
14
INitutuilVy 011111131)VE10
/
r-"P

V-1113t/siikV
*

ti;fiv,ku.91vou --0(4714/4
lin
031)il
sun. ow.
d

(ivisA
thu
o
wsky dui italcip
11,4145"10

stiastosv)Iti3s4 voatillobV.
ot,49vat
1.11

044 s g :ram g IALIO

wlsmsvt/v-uv.isupd)41

14,1,1.701314114

01 t.1.7W3(3114

www.dacoromanica.ro

CLII

2.

EXOD CAP XV.

484

Agiutori si coperitoriu
fu mie in spsenie. Acsta e Deul
mieu, si prslavi-volu elu,
Dumne4eu1 tatdlui mieu, si

Cesta e Dusaszezeulsi

Jo radicu elu.
3.
4.

Domnul franse
rdzboaele, Domnul numele lui.

Care le lu Faraonu si sila

0 silele lui

lui 1cl:6:Tara-se intru mare,


9 alesii incalecatori

300. Potopi in mare moho-

incalecatori trei sute

rita,

cu undele coperi ei;


pogarznird intru adancat ca piatrd.
Derepta
6.
ta Doamne prslavi-se in vratute, derpta ta mana Doamne
franse dracii.
Si cu multa
7.
5.

www.dacoromanica.ro

pogrzira

ta mind Doamne

485

CLII

EXOD CAP XV

slava ta tirit-ai vrajma0i. Tremis-ai ma-

'

nia ta; manca ei ca steblele.


8.

ca prdte apde

9.
impartg folos
vinge-va

Si cu duhul maniei tale


impar'ti-se apa; ingroard-se ca paretele, ingroard-se1 i undele pre mijlocii de 'mire.
Pise vra."-

jmaulil: Se gonescu agiungu, inpartu barnie, saturu sufletul mieu, Insuptiedu cu. spata me, vence-va
maim. me.

Tremise duhul

I o.

sau,

i coperi ei mare,

pograznird ca plumbul
intro apd foarte.

cufundard ca

II.

Ci-

i ingeasafase

www.dacoromanica.ro

485

it

CAA
/IS AVCignff rirrA/rf

vii

rKeviAltairt *frpenineAr1/$4.
tqATFA.Aollh 0 I C Thjtlit CA tiM

tlinICOlaickivirfitiVeArrAM..7
At,
-,
-: , II
4,/1inilipel tictinA . +Tito

W A prAtt ICA nib 04"Treni .44'4


11

fi

fi

WArti Wi ii ermityAe Tim

rgilaftels piebiAii7pe _9.1-1/Cifili

1K/14A,:LUglILCi ottic 1

,.

0 rAtits
a
1

livStf% n Ad 4 )C6Ak,'
/ ti ii it tA iv&

? X Cg#/tt ritynei. segiC,,,p 4, irkruck

.SKtcOrenAistfame.fittlIESA
Atlis./ei AMC /9)(4411ICENCP
e ri-ktilritC8 n4

rtiriMA 0 irk
i
i AV
nortIliCtuifibirisciAYmbr)l
17witrif 0 0 i nrhifo Ail rn e

/
AA

www.dacoromanica.ro

itittatCATri
. e WWI Olt 6 A Aftit
I

0ICOritsClur/MtityttATivw
1 it(Alh.fi tketfri-tANlittga It;

tin

CR

- tiCtttsiibibitrgiIIECArtA
n-EhrwittiT:(,
I
,qA14.-titi
.., .4

A Ari

brAtienvt;f1EVAnritiLl
tc1WTCIZIi-Itillk-lt A KiFis K it

tatt , Aigh tiViltAgIVA N10

r all,

i /
r x tool,.

. A 4litaE4
4otatinlikrtiort
4 , ertirk,
.5

grArve,74

nf t Itiv-/(rh ant grpat +ti


Atte-tun/1d% i-rn
/ ittit crnt
A al./
/

ri

ririaArittlil;i ibite

LAW? 1-06 i'll.rify (MO AiSICY

1 tilevi tiekn-tr

4-t

www.dacoromanica.ro

11.1 ti

CLII

EXOD CAP x.v.

486

nel e ca tine? prslavitu in sfinti, minunatu


prsldvite, faci minui-

tine intru Dumnezei


Deavme eine e ca
tine pre'srvitil
face dude.

ni.

Tinsesq derpta ta;

I 2.

si inghiti ei prnAntul.
13.

Deres-ai derpta ta oaminii tdi cest ce izbvim'angdiat-ai cu vthtut2 ta intru casa.'


sfanta ta.
Audir limbile si mainiard-se; durer
preimird vietorii in Fisi :

14.

listimu.
15.

Atunce stejirl-se vldicii de Edorn


si giudecii de Moavu;
preimi ei tremuri, si

I ci cine 2 faratut

www.dacoromanica.ro

santa a ta.
limbi xi

487

CLII

EXOD CAP XV.

topirh-se totii ce viu in Hanaanu.


6.

Cu spr-in0
frich Si tremuri; c

mare e sisiora ta se inpietrde-se, pana trce-vor oaminii tai, c4ta


ce ai faptu.

mare suptiisioara, ta
tgi, Doamne, pcind trerce-vorii ()amend led

cesl ci faptii

Baga0

I 7.

rasadi0 ei in codru dostoinicia ta, in gotovire


viata ta ce fapt-ai Doamne

dostoirmiia ta.

8.

slintie, Doamne ce gotovird


manule tale.
Domnul inpd-

rati in vecu, 0 in vcure i-nca.

si

19.
* (lips.)

Ca infra
calul lu Faraonu cu carele i cu* chlari intru mare,

www.dacoromanica.ro

LS-V

u whil
ty:b9.9)13,60in
pintmOutAgis,10,4-Cwysto
(1/.13

ly frins-3 d..32-11

0 14

ppi.p

3d 3111+3...)vtaVficltinfli

1)35"*
vivovp

31401.11%tiiiiU

villr:411.34111Lutip

vn_

11+

VilibALA

1311.1

g131, 14946400.11+)48p4WIN
1-1-414

VMS,

(-Ty,

3414i1OLU9,14V
/

v 31.rui vuniv#

fj trw

$1414

pill9,331.31.ii

1144
In)
WjV
V,iAniftv
1tupp.194P
(Ph() ,01,41i414
gl41111411143(1

Xv5,VV,1

tOW

fife

Jig. V

1f14

14a X,1

pil1W+q01*
1
J
V39()IjOra a

.-11hfsvlatuti4/uti

www.dacoromanica.ro

4'6'6
1iloitt% is

wit
/ nim/ti Wiw

0.

4'114416pi i A , i'cfliiingi'cA k ,

rgifilAggs-fxdat)fttvw
1

yi

/pb-i+gifr.ifibfrtit411,4 invw I0 'WAX


,67:434vxwitwowntiyam Avs

...._

yit 41.1)4411./qivste Jtill7A1)

SOFA ,

mil

/0 W.) JuniA300914019 V, W

mica
viapyr) tivaixaumi7
264V-1
1
i
I Al
0 'WNW eiW)1191.14T+toVU

Get

4131111/LiliU4LfilV,,' X,P,1.W tilp 6

34,W51111-3011,14111;4 silos

lip EA I

WLILI4ir.LWILitriOV11Utr
ET11 0/
hi
A

Vi04114Vaimmx ,Lsuitito4A, if
11

, 11

icOMO

I7

-4-7; 3 64ivvoVylii-/ 'kw otv Mel t


xv4itiviuit o),,dvivlific.,,yvz.
r
keg I i

mtioli/
tti-v.th
o,6
4
1

14141duy
...Li_
.4 i

,....

21(v4tp 2 ,y3,),Ovivifuy

,(1414111)4f4d1;;14#) Si fisi4t4 ITY


v&'
r

(2)

www.dacoromanica.ro

tei

CLII EXOD XV. - CL1II DEUTERONOM XXXII.

488

si navedi spr-insi Doumul

apa mariei; e fii lu Israilii


trecura pre uscat pre mijloc de mare.

CLIII. Cantare lu Moysii


de a doo lege.
Deuteronom, XXXII.

1.

Ia aminte ceru si gral-voiu,


si se aula pdmantulil
cuvintele rostului

ceriula si

mieu.
2.

Se astptd-se ca
ploa in* kicere me, si destingu ca roao graiurele
mele, ca sloata spre troscotu, ca iniia spre fa-

S. se ast6pte
cu ploia * (lips.)

nu.
3.

4.

Ca numele Domnului kiemalu; dati marir Deului nostru.


peu, ddeva-

www.dacoromanica.ro

Domnului nostru.
Dumnezeu ciddeliarii

UM DEUTERONOM OAP XXXII.

489

ru lucrul lui, si toate

5.

caile lui kudetu. Dumnecleu


credinCos, si nu e nedereptate intr-dnsu; dereptu si prpodobnicil Domnulu.
Grsird nu ai lui fiori

vinovati; nmu mu' si


rdzyrdtitu,
acdst6

aCasta

6.

Domnului dati? acsta


oamini nebuni si nu
mdndri? Nu insu acsta

acqtd

al tau tat ava-te si


fce-te si zidi-te ?
7.

Pomeniti clilele de yecu, intelegeti annii de

nmu si nmu; intre1 nmerueu

www.dacoromanica.ro

/
0 WAYieti X AN ti 0 ulliVeiwri

489

fAN_70

(cAtimAxtit9oc69x. , frsoc
lfp I 6 Till,. .t.0 ti no-rottot

renteArri+wrrhtt oratiopf
_d_i

ritTIXIIII-InfaCtItlich

f gad/ / I
,

r12(dItt

Trkiii nIp Ilk 14 )1.1.iAXt1/ WI o p li


snnofiairt .rokittogiorkori
c

'

aisChp%Trinmn . 4-,I-ournit
I

beigng el it7Aiiii), X-ITVoli. A

a iilid rift Nft ageilillititi%


bi 'lino fil

ti)t. iiiirk14% TA

vi A ITT 'is iTrl Alm qi Wetirn4, tu n

+4-tertainynAnInt

(ioint nritin,5nntitefriavt
i

ifor,ilimyirlictittiirtoil
rtrklitilCuintickesi)C, 407*

www.dacoromanica.ro

Er'Srlibpf-IMITIfAiTrIvls-iall

rlornolkttiit
rErrbnill tirlf 60 rlsr

Cris:Jr tittiA Litt

tio)isinibilti'AsbE 14 ICA H

M., I fib CE/14101/4.11/3/00-1

st-'6:V nor (+marl rivrP


A /JAIN' fiAt;011-1/WILC ip A
LU H
/61 r1,10AV.16,5
tigg nit rne 65vigitYlfz3 'Ai

AiC6 fik
11AAga/1.6

nViraf,

. CAMISCAY
Lan+ C it" Ifl tr4

,
xxxioiryi.lcet
,fifornysinamr7 Luntai
'12

1%.71

isecitemautXt1Lriti4Ce1i44A
A Yfrif 61ClioAXii.

KA

www.dacoromanica.ro

4T1 IC

CLIII

490

DECTICRONOM CA? xxxli.

loa pairintele tau si


spune-va tie, batranii
tai si kice-vorii tie.

fi btrnii

Ca-

8.

ndu inpartila Desusu limbile, c semana fii lui


Adam, puse inprtitul
limbilor dup msura
ingerilor lui Dumnecjeu.
9.

fu parte Domnului oamini lu Iacova, ce dostoini-

Desusulii

cia lu. IsraihA.

Satura elu

1 o.

in pustie si in ste zaduhului in fail apa;


incultura' elu si invdta-i elu si hrani-i elu ca

invkA elii qi hralni elii

lume okiiului.
I I.

Ca vultu-

1 incunturu

www.dacoromanica.ro

vaturula

491

cuibula sdu
jeluiia

purta-i

I2.

Dumnezeu strfing.

CLIII

DEUTSRONOM CAP XXXII.

rull coperi cuibul, si spre


pui sdi jelui; tinse arepile sale si preimi ei,
si luo-i in umarul sdu.
Domnul insus i purta, si
nu era cu nusi Deu
striinu.

I 3.
de graula satelorii

Radich-i spre
vartute pamantului,
sd.tur ei de viptorile fsatelor ; supserd

miare de piatrd, si untu


de vratoasa piatra.

dein piatra

Untu

14.

de vaca si lapte de oae,


fiii junci

cu grasul mieilor si berbecii,


flu giuncilor si tapi,
cu2 grasul graului, si sange
1 vulrturul

ca

www.dacoromanica.ro

4 91

/
egiconywarigor,
tu tun re
rrl ilitiC.%1 Ail i
notticoinitutiorAI Areri

nornokti;%?KtAliti

tatza:l A 4. ormipic%-c-c.

iyifitv+dilittnorritrA., tali
feriC'6 rtiorti, rtgior

cirrintoe dr' etpuctuti't rip t


i hrro rirefIrlytilbtirrkbat ,
/

1111-WI'M err viivann mo


ti/A4C
Ae (gntif1
M i'dfietyniiirrk . La drirri

tirmaiiAn ;1704 *rag


604 ifelk

AMIM Et)
icgrfAciviiii;411:ktslif ti

rtitn

n
tonviAlrustig Arui
1 ,;`
/ 1
11ACTA,OirpktXt1 . 1114r

41)

www.dacoromanica.ro

040r 4.16"&""StIrr Witim

ritatCCIBMIltlamvis ce
it/ munlph a 10
lf
irfAcxem-rfauleccuirtnihay ti,
z
tatinik
EAR'
4-, III

Is%

11.11-1thrrIlMn1150CIElfenti
C/a'. Mit 141 'Ai it/VS t

urrifii;
011.111.1.111.friTtlf Xv61-rixe 1411 tiq
CAM,AMAregh,frto 14F2(e14/A
/
/
foi
cr'A IMO . 642-05
14.10,

.541 Ai

Igsri;t119

r g

b:-.41.fOrt/iglETrftPilelfg
ACAtlitt , 1141Y7/1 MAU tt
7/11 .
q 6 )61 111 TrIttiallUPA . Lid 11111
I

tirre
),L41 2r1101nptngt (la
rfrn %CI() erinm %Ai/reiA

www.dacoromanica.ro

CLIII

DEUTERONOM CAP mu.

492

de auo be viru.
5.

Si manca Iacovi i satura.-se,


si lepada se fubitul; cu
grasul ingrase-se si largi-se,
si

lsa Peal ce fce elu,

si ostampi peul cel ce sphsi

cu grasti
si se delungti de Zeul

ce spasi ern.

elu.

Maniard-me de strii-

6.

nii,

i intru uritele

sale* amarird-me.

* (lips.)

Cuma-

7.

ndard1 dracilor, e nu peului ;


pei ce nu-i stiia parintii 2 loTU.

8.

D umnezeilora Ce nu
stiia, noir-se de elite
orivinera, ce nu ,rtiu-

pumneq.eu cel'ce te nascu


lsasi, si ultasi

peul cel ce te satura.


i va-

9.

du peu si prepuse, i interita-se dereptu mania

ra parintii lora.
Dum.. ce nascu-te

Dumnezeu ce te stura
Dumnezeu fi riivni si

1 cumandard 2 parantii

www.dacoromanica.ro

493

CLIII

DEUTERONOM CAP XXXII.

fiilor sai si fiele,


i gise :

20.

Intoarce-voiu fata me de ca-

fata me d-inqi

tr-ansi, si spune-voiu

ce va fil lor apoi, ca gintu razvratit este, fii


ce nu este credinta intr--

Ca neinii

nsi.
2 I.

Ei maniara-me2

nu in Peul, maniiara in idoll sai; si eu interitu ei nu in limbi; in limba ne2 2.

intelptd maniu ei.


Ca foc aprinse-se de mania
me, si arde-se pana [1]a la-

du de suptu; si mananca pamantul si viptorile-i, aprinde urciiturile


I

fii

2 mAmdniarame

www.dacoromanica.ro

IN/

...11--.

111 .140 egkiiiii 1-4 VEAt

'It.

IP

i
ilit1511C1

4.'11110Ni-it BOtatftILIMAt.11, Fla


(

Irryhtilini ,,11111CnOrtlf 661-6

ItliA# Vail/Wirt ri . why n


tivrixplceph-unntcrri6.4fri n

-liti)if C inEtlfth nil9 rb4:1Wria


Mitt-%

e114;%1 glIM Ph li i fitr qiitiS 1

1 4' P/
1
liXitSi:X eVtiktilthrhit%rt
I
/
tiCIAtter =jai ..iiiiiiii4:tirn ern/
v

.1.

trI arin/xit:iii Alin ,I.NA ;14K- Yktif


it, 4 CArGritillIKAI ikriiY.14-% .
r

^f

1Vh#O4rrtiCetflytivi9itiVits
MI f UtilAryfECirdilstiliatri+
p)Cf) et IfCTITRIC WiiMitil

7:

tilObnilkivt%14T1IXUMfirifirrio

r rimii icn r tint i ell,..5 nrrYriAt

www.dacoromanica.ro

493

..eL

...1

if0MilA0 0 AfrertA 60ti,


criptitituliciiii, al 11 Cs tivkrryt
1

itinitititcornitutli ISO to Crif ii


ti wit 6 mOneirthlettbicfroa/sit

Lti nevi iititcArnAth jinni) eis,


,
,

LutirntittiermiethEicAmq. .
bi.siliiifieptiAcarvivi-AtivrE
/

Iformili
/ 0\
rtitlimpirXt Ellrit-nsikmilill.
a0-17-04:Hifirhztluirt

icfm ifiniWto tit n ATIVRI11,1

6 1-1111fAct 41 alfgli . ieroticAy


toapilre .100-ic 6,4 n-to
Ii

r Icn% rlb'r i p ling' ..,.5 ti tax CE

I l.
I
Mib1iAS0111(1-1 .1i2rWETIl1 0 fig61-6,

,
I
-. ,
4.1.......
4' pi-m EAO .
fy EC-SAM niihnikm
/
,,

riXMAilyr CFI iTIX Mit ra,Adbil

www.dacoromanica.ro

CLIII

DEUTERONOM CAP xxxn.

494

codrilor.
2 3.

Aduna-voiu
spr-insi reu, i sagetele mele cumpli-volu

Topindu-se de foame
si de mdncare pa-sal-flora,
.si spinare nevindecata;
dintii fierilor trmete-volu intr-ansi, cu manie ce tragu-se pre pamantu.
25. Afard piarde-i spata, si
din cas frica; giunelu
cu fete, cu ce suge fiCo-

mle spi,si voi intrnO.

2 4.

dein cas frdngii.


feciurelii b5.trAnii.

rulu baltranu.

pisu: Se-

2 6.

mana-volu el, cuntiri-voiu


2 7.

de oamini pamnte lor.


Numai* dereptu* mania* dra-

prd

www.dacoromanica.ro

* (lips.)

495

CLIII

DEUTERONOM CAP XXXII.

cilor*, se* nu lungu annii

* (lips.) anii s5. aib.

si se nu cada spr-insii
vrajmasi; se nu died: Ma-

2 8.

na noastr5. Inalt, e nu
Domnul fce acest toate.
Ca limba pierdutd sfe-

tu este, si nu e intr-ansi maestrie.


2 9.

aedst toate

Nu cugetard se intlga.; toate acste, se primesca vrme ce vine.


Cum gone--

30.

3 1.

e dracii nostri

ste unul mii, i doi raffled intunerce, se nu Domnul


dde ei, si Domnul pridadil ei?
Nu santu Dei lor ca Dumnedeut
nostru; e vrajmasii nostri

1 prdadi corectat prcl5di

www.dacoromanica.ro

k.'
...

c16WA

.(r'

'

-or,".1"-;

'"t
ft4N
toosimi000.601,0,c

vo;ert,

va

V:i.'Z'

1'7,

Wir5

t,IIN

ttN1

1C

Atl<

fe.11060Akiii001%

06'

tittitOleNtOk
4-44'

'

.l4.k.CA610.4,.0
%<1,kiVai,01.1,,A,;**

ooxf.11.0.-os;to..,(1.,
1.01wItAt),
1.14
4,1`;:,"?Aot%-%ti-vvev:
lol'ettroNvoeb...c.t.
slI+toi.t.cork.of
.

www.dacoromanica.ro

44:A

titeNifeltriliii 0 Bs nn E 0A.0
I.

442KAXts Konaa 4, s Adul rtariu A A o


f

A E vomor k a G' rnp %Mrs.'s',


/sop b.rrnp xr/44.1-4-pt d cnwpx
11
1. ,
rx AM Af. gAd/ pr Ail til&EVII li
-,

j.. ..% d....,


A

0 riXtt um ellimcAd At*Liii.4


ict 11 lieff f ii rt Clint-16E I MIT] rk

mairtcrrtemoirn I getilt
AA

fezt cifrt mu , uninc curiAxiiiil


CIalEstt4sCInttrittAIA4c/1t I ao

1415 nb I VI/KA-1h t 4,440 fAl,


4:13 f +At f I ri116x1-9,./titrot is

"
A-ng ISA
tisAntrta f LOi . WS
e ./
ph

....

flt.I_S fAnepill II-1At; urn if tiA


WIATn Et in q CrtafAit-rueus 04v:-.14,

id, of tot> I Id #7.4 iaii,siiititinja;`,

www.dacoromanica.ro

CULT

496

DEUTERONOM CAP xxxii.

neinteleptii.
3 2.

De \rifle Sodo-

mului vinila lor, si vita lor


de Gomorii; strugurula
lorti, strugul de flare, strugul amaru loru.
33.

via lord si

Manila zmh-

ului si* vinul lor, mania

* (lips.)

aspideei nevindecata.

34. Nu acste toate adunard-se la mine, si pecetluira-se in vistilarilel mele.


35. In di de vrajba e* eu dau-l,
in vrme candu gambosi-

de vrajbie * (lips.)
canal inFela-se-va

-se-va pi6oru1 lorii, cd aproa-

pe e Oa peririei2 lor, si. inainte statu gata voao.

36.

Ca giudeca Domnul oaminilor sal,

i vriastirile 2 periirei
32

www.dacoromanica.ro

si. prestoire2 gotovintele


voastre.

497

Zeii lord cei ce upov..

CL1II

DEUTERONOM CAP XXXII.

si de serbii sai roaga-se;


ca vaidu ei slabindu si
in pradar trasil scrabitii.
Si dise Domnul: To sa3 7.
ntu Dumnedei lora, ce ei upuvaila
spr-insi,

ce grasul cu-

38.
beti prinocuele lorti

mdndariloru la mancati,
si beti vinul cdrmuju-

* (lips.) s5. fie

rele lor? Se invie si se aginte voao, si* se vie voao coperitori.


39.

Vedeti, vedeti ca eu suntu, si

Dumnezeu trecdnda
de

nu e Dumnedeu altu alegdndu


de mine: eu ucigu si viu
facu; vatamu si eu vinde-

cine scoate

cu; si nu e cine se scoata


1 strai

www.dacoromanica.ro

497
us. netticreett elfin ramie ,

imagit_soriticnirntto nal
.
ilZ nil ihb Aii rk. c granitic Keit VII
q In , ut Its rtic t gm o fir, a 6 C th
1

.---, --- 1 "


rtTrucialfs enAo p k-te itiolivnxalgi;

/ f: i
c nit ti nun 7 le Ere 0ri co
1

Atch rt6 A 11 it Ao plAtvtgitt WAI n

1Z

W. 14 Vitt 11 art ri)Acqtal/voist:V

i. a t / j

a-1411U),*
IITE 116446

n9

,
/

etitZtilt La ii Cara
11.1t1 CIEs 41604:3 KO

---4- 1 .......4.- i
Ei IVA gflpi lc %CY C ilk Mit IC; ILL li

...,
MU ft...5 elgAAIIIXAMCch KbY

_OEM ttitt e

eICCfl ri VX UM 6-14)C

Cfrrlf X 5 AITIkN/C111 11 icfittinh C

10Cc iiiiit4141tistitei cs calf 1

www.dacoromanica.ro

0(6

trial

4,,wittiortimiike
1,7

tit cotew f-14.1c/riliAttikti4Alt

W lay hipaiiitfico rilic)C6CerknTrA.

Art t ,. ultt.5-11lOr I

2CIP.I. ark=

ifikAitcOrrifiOtZtfAf)i
Lun n EWA, n od
t
y Er i (14r/4r
I.
it whELIKAibtAisit . II/ timuso to

" 1/

11 _(Erqs_tt6qtearcar% MC mA

WJfl

41411 , Witla lifiX111011131:McIgr

A-6%04U Id attleirrrg

itt/ti IAEA C Ph el 41E7 al MA pArt

I/ I

Ailit41tr4 ISO 'MCA

frit

.14t/ft

kI44I f Al

nI
"
/
ditifuitinotonapilibArAo-eircei
111fq 4110A fltiAll

AeSEMAO 10 b,

I/"
EtintliiiithltOVVAE,A
iirifichitXMCChuilit Ett(ii
13

www.dacoromanica.ro

CLIU

DEUTERONOM CAP /MM.

498

diin manule mele.


40

de m'anile mle.

Ca Ca-

dica-yoiu in ceriu mana me,


giura-me-yolu cu derpta
me, si c,licu : Viu eu in yeCU.

41.

4 2.

Ca ascuti-volu ca fulgerul spata me, si preimi-va


giudetu mana me, si da-voiu
izbnda spre vrajmasii
miei, i ceia ce nu me navindescu

spre dracii miei


i cee ce m5. urciscii
da-voiu.

Adapa-voiu sagete-

le mele de sange, si armele mele

mainca-voru came de sangele


ranitilor si pradatilor, de capetele giudecilor limbilora.
43. Veseliti-ya cerurele depreuna cu* nusia* si se inki-

www.dacoromanica.ro

vammatirorg si peadare.

* (lips.) i sa se inkine

498-a. UM DRUTERONOM- XXXII. - CLIV REGr, I, H.

ne 1i tofi inge[rii] lu Dumnezeul.


Veseliti-vd limbile cu oamenii lui,
si sd se invratosase lui tali fiii lit

Dumnezeu, c& sang& fiilora sdi


)si vrajbiid lora izbandi; ,si da-va
vrajbad dracilor, i celora ce urdid
elz da-va; ci curati Domnuhl pamdnhaii oamendoni

CLIV. Cantare a treia. RugAciune


Annei mums lu Samuilii.
Regi, I, II.

1.

Invreilose-se inima me in Domnula, rddica-se cornulii mieu

Atregii patina dupd Coresi.

www.dacoromanica.ro

REM, I, CAP IL

CLIV

498-b.

In Zeula mieu, largird-se usnele I


mele sfire dracii miei, veselii-md
de spasenia ta.
2.

Ca nu e sfanta si nu e derefita
ca Zeula nostru, si nu e sfantli
trecanda de tine.

3. Nit Va laudareli nece graireli Intille

trufa; nece sa ktsd mare cuvinte de rostulii vostru, ci Zeula

-in

cu inteleficiune Domnulg, si Zeula


goloviia inceputele sale.
4.

Arcul tarilora nu putt z netarii


incinserd-se cu vralute.

5.

Ce filini era de paine, lasard-se


si flamdnzird si proidird fiamdnlulu ; c

ste-

hatrige .pagina dapi Coresi.

www.dacoromanica.ro

CLIP

499

Rii, I, CAP II.

r'pa 7, si multa intru

stdrpa nitsas sapte

feciurei nu putu.
6.

Domnul omorste i invie, gos pleca


intru ladu i radicd.

7.

Domnul meserste si bogatste, si smerste si radica

de plmAntii

8.

malta dun parnantu


meserul, i diin gunoiu r-

9.
blagoslovit-ai anii

dic miselul, se punie


elu cu tarii oaminilor,
si scaunu slavitu se d lui;
ce dede rugaciur rugatorului i blagoslovit-au annii
dereptului, ca nu ItIvrato-

ase-se tarele barbatu cu ta-

tare bgrbatil

rifa sa.
10.

Domnul netare face vra-

www.dacoromanica.ro

499
aYfliA

1,tu tam )r.t.-Ert g+44 9717C'''

4 eita4c ntthCrrnC. lAriftaitte


/
rkwirtuttiMac 4 yonnirkirrh
Tr' )0SerVilitirton Lou
tunh-orAirv
iyrixmccer
I

tut np ks, 11

ton Giese?

Lt
Cgs. siTs tiAA 1164 1111kisi %HIM

Ai

tin?'
/
I

44, 11 Writ Mil

fif+r)rricTotei
(AU

/ ,
C itiVrtt

11-

E AN ICVATIAr 61C0 Ann tuirtAti7

Lunt I cA Of11 /0,1%.61-1/MNlityilit)61

rafr "Cvnarriti

1 IblkW (a)

trlaoat

AIa 1 -I rl iftt
-7

e perrunclitt

ttlq arliard

4%

MA TrIAIKA 6 rrbd EA T11 )(pa:yr%

tit

. 67:111-1 urrusir

is fit
erAifi

www.dacoromanica.ro

50
fs-N

litYA'gtIbil )f

e-

...S.'

-rn>r

6. ttIrc Ina ore/ it( 1 irkiwkinh fir


If X ryTkAilhtir iiitsa. WWI
toctidoZeitii mAlf I tOCTrilAill .11114 14
ILLI 11 Ci tVICA AOrb ECEIVOVAITI IC

CA-

la-i-ri:trrA
einAilitillgruinno)ibikte .11
10C g4 VAFLIfils

fit EATkl,1 f LLI Mir tifyi7- g Lan


/

'7

At

IL

Ai lit tO6 Elpg iiI titi i f i n-ra4


4
Truircrinf cm ti/m/us tchb en%

/trrn lc, oci; g clic t141n-i

i,

to

tutATro tvk IWO"! Xi, elgclb if g


n eittm ottAtil no41 rim xidtt
----'

r.

,7

isi friTilXCTIll i

111,, t1416 f h

111)(ITMAt4 11 AlJNAZt Oh ft .

torliwifi(46AlOtliiA4?'4-/

www.dacoromanica.ro

CLIVREGT,

I9CAP 11.

500

jmasul lui, Domnul sfdntu


6 se nu se laude-se prmandrul

cu premandrila sa, si se
nu laude-se tare cu tarifa sa,
si se nu laude-se bogatul
cu bogatiia sa; ce acsta
se lauda-se ce lauda-se, cel*
ce intelege si ti Domnul, si
face giudetu i dereptatel pre mijlocii de pa4 rnantu. Domnul sui n ceriu
si tuna; elu kudec cum-

sal nu se laude
A. nu se laude
tarele

qi sa nu se laude
ce de aa'asta

s5 se laude * (lips.)
ce laudei-se, ce bgelege

sistie

plitele lor* pamantului.


* (lips.)
3 Dereptu este, si dede2 vraltute3 inparatilor nostri,
si radica-va cornul Hristosului stu.
I dereptatate 2 de

3 vratutu

www.dacoromanica.ro

501

CLV

AMBACUM CAP III.

CLV. Cantare 4 a lu Avacurral


prorocu.
r.

Doamne auclau auclir ta si

12

sparnantaiu-me.
2.

Doamne intelesu lucrul tau si miraiu-me. Pre mijlocii de doao

canal vine vrdm

viiate cunoscutu fi-vefi,


candu apropia-se-voru anii
cunuscut fi-veri. Cdndu veni vrme ivi-te-veri; cdndu turbura-se-va sufletul

miloste pomenesti.

mieu in manie, meserr po-

14

menesti.
3.
semnati debl pan'e.

Dumnecleu de austru
vine, si sfantul de codri sernanati desi. Coperi cerul
bunatate lui, si lauda
lui inpluse pamantul.

4-

www.dacoromanica.ro

'-i

V)

,A

.....,

4,

'WV WV31V WA .)01,111Ull


1%11,410Y/I:r
I.
if
---',
I-si
- /
/
J.,
)14 0110-12,gf-40V

11114%W`hw WOW 3
,

v v,,IMD

Jo/

lig

WM9111,11010
N
ir
I
ii rill
i

1
rv
inval,wiizsinxilyil
f

3
41(431vvianyliiii env/

)t-/Y1.51 X31 U-13013014 .g5t

at/

X V 1) 9

It13%

QV'
JAN10131 Xi

39%1 0 M

arbfoc
)44914

/4,1)4Y,,,C

. ,SrAckPiljt

MLI ail

)W41(6414

4
.

VI if 1

/3I

1,,(111X414 vifX.3 alat45(M/q7)31

31/47LW4XJ,!W a?W 91/111414/


,V) ill
will -794.4.
ki,X1
II ,
i %,i
15
Xi
,
,
iion.
glq,,,I)41,X1114711-rilli*Up

!V

---'

/ j
At
)(431-140uom

sfv-Aovvvininicvuiviul)VIA
-- -

,.....,

umaish417vvi

e"-..

wirwl,u),Xvusiitotlf mu ' ilITI

www.dacoromanica.ro

/
.

1,6

VS

%1

ni,V
'

EL,W4/141-1PV0.31 ciAvivyw

.,

LIS 0433X101

I,

/
Xv

vallat,o...3

11111

s,

ift V
;
V14 tAflui.s-sji
el XM

d 34.4.X.11_ V,

11614+4

44,3

+141

g,

,AU
VI-ITIB *VA
U
W311,01.14 1-1Xv

iir,U1-09,10
011V4J

nal

U
1;46i,
0%131 911-9-iigbillAA

tuilLIA/r61.11--.3
te

W "ItinVb
U

ov ILA v.; 0 V4, 14-rX WAvV.Si vi

4.rs

01144

VIL

IS

VO.$1.3

04-11-

Z/:s

figS
33W
7.4411
i 3019/1-0(,)1U ihTr
70

Iiiinjgtr)
4241 0/01446

./11.114211.
3td,

z /
V

(VI LOLL TK9Ale034


)#
Millt,W3.432- u vti -De irWri
)111,tut4

ywilibuoJnini

www.dacoromanica.ro

CLV

AMBACTJM CAP M.

502

lucir lui ca lumina fi-va. Coarne in manule lui,


si puse iuboste tare vdrtute sa.
Intre fata
5.
lui inainte merge cuvantu, esi-va in campu;

ca lumina va fi.

inapoi piCoarelor lui


6.

7.

statu si rddica-se pamantul; cauta si topira-se limbile. Fransera-se codrii cu nevoe, si


topiia-se muntii de vecu,
inblar de vcu loru.
Dereptu trud[a] vadurd fsatele Etiopilor, spamdnta-se si coperimante-

www.dacoromanica.ro

frdnse codrii

satde Ethiopilorfl

503

CLV

AMBACTJM CAP III.

le pamantului de Madiamu.
doara uiz raure

8.

rdure n urgiia ta
curard ta.

9.

cu raure

Doara u ri[u]re manii-te Doamne ? dOard in riure mania ta ? sau intru mare
curere ta ? Ca incalecasi in caii ti, i incalecar ta spsenie.
inti-

ndandu intinses arcul


tau spre stgure, qise
Dornnul. Cu riuri prapadi-se
pmntul.

o.

Ved-te-vor
si rdzboli-se-vor oamini; sparsesil apeloril
cureire, dde farafundul glasul sau, inaltul vedrile sale.

I I.

Ra-

apeloril curard

www.dacoromanica.ro

503
Atnib/WhrtivXWrieltMAbi'ic
n.1./1
/Kir Ns491 ?f, /-!
Er
11

0441194i IIV'pE/Vat

i1sri c4)Cit:rtiTyX/Kisiipt

torrik-witt-Tr-A Icrs4::IcAAt

ICALL11141Giailridtatti+
1
IVAAttfAtilkTrAit nti

1,411111

I
1
- Al
ttsistivi+tirntitict oteriocvcrriFcrif c,-rutfikcinCti t_5 flit t
?11(k4C:prif ttnp litP1111-6.1i/
A41

nletAilkti

61153V-MitiO

al ti di too AMMO iAiti


tin C rat, CEItab 411(110/
it4,--,:orkipiftfibrit
ti4
Art-1(6E617 Melte AA t cel
4yx ("AA c g-e g-

www.dacoromanica.ro

belt

..

6 mrlsc et 04,0 i 1.11 twoutcra,

gr4,4inutitsic.tAgmti
7
,

/
/ v Tr
fit? Ic'etNe-tripwif
immittqc-f4ierr4Aem(0;,

-e

A P AtlEACTIIAM.

6,

. Lcork, n rek

A4 nor ul
1

fl %MI

'Junto) friloiscriAmt
i
..
11114/14147nAf. . witi4cntil e
2._ ,-

ttrr

......

....

..____

C.3 AM1-11111ACIViat
7%
-._.2_-

(7

/
-A-"kroi

6 ft fl, tIEVA
I .. . . ,i'

lifiCtriC i 10111'0a

7v

..s

/.
,
whit irl cruc-finirbitikAirte
011-1411C4 ft I M t A E
4

rgiA iiiditiO/1401Th i . alib,,,,

I: e V

Wit. i ft.tifhtl TIVITIA


I
/_.,

i C2,41 tiff f E I (Ail 1 Tit tAf DM r 11

Atr. 6, IWO filifprill CA etAA.6)


..J

www.dacoromanica.ro

CU AMBACUM CAP IlL

504

died-se soarele, si luna sta-

luna stet in

tu in faptul sau. In lumina sagetele tale merge-voru, in lucire de fulgeru


armele tale.
I 2.

Cu zaprtire micsurasi pamantul, si cu manie plecasi limbile.

13.

Esi in spasenie
oaminilor sal, vinit-ai
se spdsesti Hristosii -cal
Bagat-ai in capetele faralegilor moarte, radi-

s5. spsesti unfii tai


venit-ai.

ca legaturii pdna la cerbice in cumplit.


14.

Taiat-ai

cu mirure capetele tarilor; deskidu ft-5.6e sale,

www.dacoromanica.ro

tarilorU, cutremuni-se
intr-n,si, deskidu
frnle

505

CLV

AMBACIUM GAP 111.

ca mancar meserului
furisu.
15.

i adus-ai spre
mare cai ti, ce turburd
ape multe.

i6.

Hrniiu-rne,

si spamanta-se inema me
de glasul rugaciuriei rostului mieu, i intru mine turbura-se vdrtute
me. Raposa-voiu in di de
grija me, se suiu in oamini vinitul mieu.

si hitri tremuri 7i oasele mle, ,si intru

mine turbura vrtut me.

17.

Derepce
smokinele plodu nu facu,

si nu este rodure in vii;


minti-va Incr.:du

masl..

minti-va dla maslinilor,

i campii nu vor face

mancar. Scadurd oile

www.dacoromanica.ro

505

Otitti
K AAtihrtirvirw
Atictr1 /
fKOnult)C a LimAirUCAtICir
II
i
. if
)

Antmornme rpiktiihshie

/iS" 1 1

."

____

WIC ark/iv/trim Ait.tieM4mi _,


' ..
:
A (MAC gOrrelettor Endo cirri
/
I/ /
j_._
Agfi mit Ir LartiitirripIC/ititt

le

rii frily gXrtEnthr Mx TM,


me , al 1 nOtMcOn 1 ital_StILM
/
1 I/
,
Al:ClaitelAnill
TrpflnCtA4(
tilifin tOVITi iiiill-Whf gilt it
/
CA401111tIcnennoAllta iiicir
w, 1
fan Mini Tritcreb lir i

tart

AuttutlitiAffinotobiaCAtitt
..4:= ti
i
4 a u1ntCmiviniiiiiICISOCf,4
..:___. ..

'

e--'

S
4---,

AtletKirek . c.cik,s-virldrint 45

www.dacoromanica.ro

C)6

ra

9-#

M. n WO/ tuttriX4Of tigOtil


R, ,

..

4 ..:" A

toy+ tyyk2r
AlsrtVititAtt
^
t,

('' I

6tAtifrite,Oraulti.61CtVriste4to
4,
(V t ICC liAtttUali 4;00: Ora
ACitY.A tyr5 tisChii

II

grviAt -7

",

.1

1"

jags'
*r)r
I
-

tiitifOtIMMA10111

PiAtIV400pitatefrbLII tirk
1

iii- nal f t It i.Art1COAIWA /AC


r
fi 4 iai-5 6.4 ttny:401 whricr Al 0

Mr% Vii :iy If triAletiV -04104


e......,

OA

it to

firritCAiliti ilatV)C1.----c
1 n.teOitoutiwiitte WArresp X' lc
mistIoc q-i-or km140gleic ,

,t,1

i i nnX4i nit c:45/1-ifr RAI

frAAIsy fRiosvitsistOr r if th,


,

CTIV,-t-rMerWc X rATEl )11 triX.

www.dacoromanica.ro

CLV

AMBACUM ill.

CLVI

ISAIA XXVI. 506

de piste, si nu vor fi boi


5 langd esli.

Eu In Domnul

i8.

veseli-me-voiu, si bucura-me-voin
in Dumnedeul spasitorful mieu.
19. 4 Domnulii Dumnedeul mieu \Tartu-

te me, si face-va piCoarele mele pr sfrasir.


3 Si spre inalte pleca-me-va , se vencu in cantarile lui.

E eu
in Zezda

Do.. Zeulii

spre sfr4ire.
sa invancii

CLVI. Cdntare e rugAcTure Isaiei


prorocu.
Lau, XXVI.

9. 12

De noapte maneca-va duhul


mieu chtra tine Deu,

manec duhulii
tine Dumnezeu

derepcel lumind2 d,icerile

tale pre parnantu.


lo.

pamantfi. Derepate-

Ca

statu necuratul. Ce nu
derepci 2 lumin

www.dacoromanica.ro

inviitati-va ce vieri .
15re prindintii.

CLVI

507

ISAIA CAP XXVI.

invatai-se dereptate in pamntu ddevAru nu face.


Lua-se-va necuratul, se nu

Si se fa necuratula

I0

vacld slava Domnului.


Doamne

I I.

Ina lea a ta susioard


si nu vdclurd, cine intelege ruina-se-voru. Revnire preimi-va oaminii
neinvatati, acmu focu
vr5.jmaii mAnca-va ei.

a ta suptil suarft
nu vz

oameni nedojeniti

Do.. Zeul
* (lips.)

Bowline trec5.ndil

I 2.

Doamne Deu nostru, pace d'a". noao,

Ca* toate* dat-ai* noao*.


13. Doamne Deul nostru afla."-n5.;
trecndu de tine altul
nu tini; numele tu meniMU.

4.

Mortii vii.atl nu

1 viIaviIat5.

www.dacoromanica.ro

507
+ fiA IL (6 if f nivirrft ri %
r
isa Is IA rrilry4 i fiThrxrieli+If ,
AorACCICAtilK,offiAt ill ik7i 111(i

Satf6leitAllialbsICA)Cti

CI I

4-ZnAlATTI ILA-TACo rcresAiri


i

"7

lillstiorrish,51C/ qt. 'in/J(0Fr


I
1

At y i rxwttnActhopc, de
"fireneta-mtigett.3Amtitii.
I

fie 4: WW1 Aill rk, A-KA/146 IOC


-1 ......

allikASsvkAiiiiiitiA4rmii$7454 eti
ir.
0- '''''',v
' p/
, .N
6004_5 VICK 0 ETIVIC n A pato AO

...:

ICIfemdscinfii,ArnAn r1001c..)
tii; tit: )21.40i nir ILIC#A2/11

'trig It t1.0(6.ETTI 11 11-16 A--1A Irrikr

tocT it a tiS/Sii ACM *WM OM


/
Aorr Neoppri a 1A+SirssiiitOr

www.dacoromanica.ro

rgo'

bog
sorb Ste-, intapAistilto g

n't

07,n1fr41A AOC
y--iuu riliatiMautiinso

Lan rati

e./

Air %FM fi rot 14E roll K-hif eAsAo

7.1.1

,i1bAKy i

Ods'EX b

via,' -CY-CA(1th 01 LI 1-1110 flIkAlwbrirri

Mrt . tyi (frp tinc4 nomf fin


kirri

pi4Zrpr1KEKnui lot
0104

frlitt 6171qX11-11M
s<-41

fAllkwl fr,fl14elflfOflIAcE
/
A 1-1.4
e . 11111414 le

p nity4
i---I

/ ALIA 4 )/Si.30.211,C)4
in in g

rriCniffirrtriiC

ritrwer;ieti+titirifg.,41411 g
_ fiet v i
rtkui ova
ft

tic iC46)c

ft

1";

Tr'

AAlif

www.dacoromanica.ro

CLVI

Is AI A. CAP xxvi

508

voril ved, niC vracii lor seinvie. Derept aCa adusesi


si pierdusi si luasi toata parte de barbatiia lor.
15. 8 Adauge lor reu Doamne, adauge
lor reu slavitilor pdmntu7

de boefia lora.
Adauge-M fan
adauge-M tau

lui.

i6.

Doamne in grija pomeni-

mu-te, si in grije nikit invAtAtura, ta noao.

17. 6 Ca c ce dur apropia-se

Ca cCia ce

a naste si in durr sa
striga, asa fumu jubi5 tului tau.
i8.
Dereptu
frica ta Doamne intru mate
preimimu, si* durt-na*, i nascum duhul spaseniei tale, ce
1

invaltutura

www.dacoromanica.ro

Do.. N mate
* (lips.)

509

CLVI- ISAIA XXVI.

CLVII - IONA If.

fecem in pamantu. Nu
cadm, ce cade-vor vietorii
in pamantu.
Avie-VOI6

19.

Vie-vorti mortii, si scula-se-vor cine-su

in mormente, i veseli-se-vor cine-su spre pamantu.

Roao ce e dela tine vindecare lor este, e pamantul


necuratilor cade.
Mblati

20.

oaminii miei, intrati


in celarul vostru, inkideti usile voastre, ascundeti-v in niskitu cd-

tu e, pand va trce manila Domnului.

CLVII. RugAciure Ionei prorocu.


Cdntar 6.

www.dacoromanica.ro

90 6
,ditil-WraVintail411.41
4.11114,413

14
I

6.-

1114)111111i

--4-,stait47ii/Vstati4l OW1111/0/11gy

tie ITIvII V1012t4 Y I) tams ,X.D114


/1-a ViVrivon 33
9111-14,14109,144
uzx tr3
tuspiaw41 ,
act 1.-4.
- ,
......-

VP VW1411 1
Kaiyvelfaii-pv0e
,,
.,
A
_
, --,..i /v
1

dV.11

10V; Ma?

(r3

1.1

v14

.4.1,

341,) vilivii,14r

utibLu+u;)winiliniwber3
A gV
1-14
v) v 0

i it'll 4kt

a
ILloyoliavtimloiviii
/
il VI

4101
0

,..11)1,y

444 IT

Vraal

ir+ ira-31X1111-0111114

iw3)-#0.hvgvteibul.0

,
pi 44
Laisix0-4---uXvxuarl/114
A4
...-1-v
'
1 r7
--.."''''

%e

ir

lillUi4)14 414)111)1531

_____,45--

www.dacoromanica.ro

51.---f
fit

i'tivuthat.rptiMAAntivierfl
taitlY:ficii-* oin;i0t;,57i/nE /
" ,/
ifyi+A4Aurneb-iiiptAIK t Err
voip ',km t , AO f.:7.5 u f4

c' '
AI

-, /
cICAlitx-. +a
ii ric Ymrrni

tin!t1_ (461-111(4/114,1eMANIA

/-I

TEA Lund %/put ourru,s/Cts filo*


- , 1 -.
1VO4-er E.I. tiAlre 4f itrA/Li fun Off

..

tibtAtorAAErtOtinti/tustrqr
4
I
1
z
__fly

4, rk infitIcsaiatkii.ntitilai,
Att We Ifittrnnigi *At/ Aor_11-1
KO its

Zsilcd.ir.ecAlart2atilip
,
.---

Viarkr ria(Atfrrigh;c-rnic a si

fc46,corimirmewriukivinirhAt

cylrAtEu)Natx:.4ipiktv
riosoizicorifficififriiwn.A

www.dacoromanica.ro

CLVII

IONA CAP II.

510

lona, II.
3.

Kiemain in grija me catra


Domnul Deul i audi-me;
diin matele ladului stri-

Zeuld mieu

II pre me, audit-ai glasul mien,


.4.

inpinsu-mi in-

ntru adancatula inema mariei, si raure incungiurara-me,


lo toate inaltele tale si undele tale pre mine trecii-

inimiei mthiei
rgurele

9 rd.

5.

eu disS inpinsu-

me de okii tai; adaugevoiu amu se cautu catra


basreca slanta a ta?
Va-

6.

rsa-se spre mine ap pana la


sufletul mieu, fardfundul incunkura-me 1 apoi,
1

incundurame

www.dacoromanica.ro

slanta ta.

511

CLVII IONA OAP IL


X

pogrzni-se capul mieu

posdi ni-se

7.

0 inkisurele
s5.

Ias5. deintru

in propastile codrilor, destinsu in pamdntu ce-i era


verigile i inkisorile In yecu. Si se lash' din' putredi-

re viiatal me cdtra tine


Doamne Deul mieu.
CAndu

8.

cumplia-se dela mine sufletul mieu, Domnul pome-

nilu, si se vinie catra


tine rugdciur me catra
bdsereca sfnta a* ta.

* (lips.)

9.
minciunile

* (lips.)

I o.

Ci-

ne ferste desartele
i minciunoasele milost
sa ldsara;
e* eu cu glasul
laudar i ispovdir

viinta

www.dacoromanica.ro

5.

4-

511

/ ,' ... .-- riorrctiticeiviroCnitoCfar


/
6,1-tia- . 6 lilt_
tuit 411At ttC-1,1'7

ritillriiirk/WittlillIC:, li il ijIA
._..4./
fiScr net itiAtuirvi lc nC0911//10:fik

liqr * lat&Cekhierinzuril4tift

ta

ft 111.4.4 A ME if Is lefirrattC
I

dr"'

ar

"'"'i A

t/

EICA4-1 Or

* trill "I') a
efitLs,
I.C1CA4RAVACE A i AA An nil ICV

l', ..--,#riertidoit/
#AE Tr( iNiinr,

---' i

,---5

nila . LutictfitIrtiocivrifi
rrrittcgrovira piknie , lc %wig

ViltetriCitif grA AinA" InI


tit lattip 6 A 6 waif, m int
'' , i
f.'
1

uf ri4tritt-1,011 If

tAlAlarli

A CIAI ,Arrk

eilil(MACI

AL)C04ffkrIiiiiti-CO.Wk0 4,

it

www.dacoromanica.ro

11

0:4rr,

/
/
rontritoifik . ivvrIr4,ir

de

rr

Twihr)%tittimehmidantii,pft4'
C itliA44( p mg n -:-.-- le fli n

(--,

rut I

ti-artaraire/A
/
A-gsf tilts Autcminb, pi WA
CcrtntiA44 ,Lc.,P f

c---

61

/ ..

de Tri i A% 6 AtatiMsiryttf

Kw,c

w
firth Kilt ffrnolt:311.
-rAiSnivis
e-, -.-.-

ui ti;vito Ink/wing-trite/ma rt
riX14( isfigrili-k4: firkin( IVA

.-- '
41

tit n rn lc" n 6t grit AqtyLle

'

A furrittitioA6 . w fund A. r a 11

ptv/Iii fr-itylifrstif YLL ty) efivin-i


FrAl ufACITIAIAC

UItIITIOATITh

y I-obit:1f Ciry14 iftlki


I-

Lii

qt

nytoOpriyilitforhpfAi

sivrAii 7 6 Vn wed Agit" e -ii /1-04"all

www.dacoromanica.ro

CLVII. IONA Ir.

CLVIII. DANIEL in.

512

3 giunghilu tie, catu fagaduiiu-me 1 da-volu tie in spasenia me Domnului.

CLVIII. CAntecele sfintilor 3 fie'ori


Anania, Azarila, Misailt. De carte lu

Daniilti prorocu. 7.

Daniel, III.

2 6. 12 Blagoslovitil esti Dumnecleul nostru


si laudat si prslavit

nostru

ii numele tau in vecu.

Ca

2 7.

dereptu esti de toate ce


fapt-ai noao, i toata
dla ta ddevairu i derepte
caile tale, si toate 2
giudetele tale ddevere.
2 8. 10
i giudetu ddevaru fa-

pt-ai dup toate ce adusesi


fuggcluiiume 2 t0a15.
33

www.dacoromanica.ro

toate cdi faptii

513

CLVIII

DANIEL CAP *III

spre noi si spre cetate sfanta


parintilor nostri Ierusalimu;
ca cu ddevaru si giudetiu adusesi acste toa-

te spre noi dereptu pacatele noastre.


29.

Ca gresimu si farlegimu
otstampimu de tine,
si prgrsimu intru
toate,

30.

noao sd fie

si disele tale
nu ascultmu, niC veghiemu, ni fcemu, c-ai disu
noao se bine noao fie,
si toate Cate fapt-ai
noao.

31.

Si tOate Cate
adus-ai spre noi, ddevaru.

www.dacoromanica.ro

513

--

np(6ftuhttcnpvavrEcTTL

/
rphp utsjnild ficurf miff Amir.
Los vorbikwE as/W-1.July tab;

It* 4iCt
gni 14 Ail tiriern ire;
e

nft mon ,t>ef trirrx-ruth


icA IvrtAft-to4 mr.
if ykrtit
11/v1alinif 'kr/it4.044V
c

(gen-vim ruime6EFE" 11 tic'

tlitinfiketirtutimIrtrarY
ir C Fr w tt5 CA C. vnint
rixAisc.XAirriffinfys

. tihs(ri'l

IrlE/111r, retit.5.8nr

ttom_s Ct &rung rtaic4


ul ft marrt w.f./En 4,4 n Tritri

riam-5
1-1'

A fil)(C

w ninoii-norqs wit
tit fr tie 11 *

www.dacoromanica.ro

littootirecFAn TVA it

mt. at apt

japiirrA.,itttoil+m%roccit
fla'A-triAo cfs-krikittri p Or
d nirriCtu u npdc nr% n

tin Kr.

11141Ighp49r1CHEfrifrirnYn

11111/14Allrillf/14'rleptir0
I1'E44rik HUM LUNA If41%tiV

44"

euuctEm)C

ale Trite, d YWnttiWitfn oe


rrWilts-#.N&ilsILUE;ohni443,:f k
;

gr-tort en leinric mmrorrt


rt I(ncsb-iiAn tie moat qi ift A
/
st7nAntyfi enmvItt)CnieA 6

linXei Wit-1MM

girktif grAt17 1110111

'mks, AAA% to'r


A6

www.dacoromanica.ro

M t
f

CLVIII

DANIEL CAP hir.

514

giudetin fapt-ai ;
3 2.

i pridddit-ai noi in mnule


dracilor faralegi, uritu si pristapnicu,
si inparatu nedereptu,
si mai hiclnu de tot

prdstapnicil

parnantul.

Si acmu nu
este noao se deskidemu
rostul; rusine si inputare fumil serbiloru
.tai cei ce cinstiia-te.
3 4. Nu pridarli noi pand la
cumplit dereptu numele
3 3.

cumplitulil

tau,
3 5.

si nu delunga meserr ta de noi, dereptu Avraamu iubitul de tine,

www.dacoromanica.ro

miloste ta

515

CLVIII

DANIEL CAP M.

si dereptu Isaacu serbul


tau, si Israilii sfantul tau,
SI inmultelli

36.

ca. c,lisesi-1 se umnojesti

semanta lor ca stlele cerului, ca arira pr margine

07. Ca fasipitlii

mariei.
video mai micsufamu-ne

* (lips.)

afl.. miloste

37.

Ca vladico mariei i micsuramu-na de toate limbile, si sem smeritti prespre tot


pamantul, astadi dereptu
pdcatele noastre.

38.

Si nu e
in vreme acesta giude si prorocu
si purtatoru, nee" toate arse-

le, ne6 cum[dn]dari, ne6 prinoase,


[ne6 afumari, nee locu se* giunghiemu
intre tine,
si se aflmu me39.
serr. Ce cu sufletu framtu,

www.dacoromanica.ro

51 5

iv

-"I

/I%

al Kb Er t nal2CtcAstillrumd RI(

'-','--.
IL-f,T1IX-TVI&V.
Cirrik 0 V' a LIM Mc1
I

/-

I c ri1.5 lit LW tlfl'ita drnitioaCkitin.

c EAtirt nitaitolcot Mink/um-LI ry,


et)Cii , 1CAArtflAftrk/144eltirietfi

444(4 ti

le 3 a A MOM it, 4 pi rtisim

srti x too. Pr64 Lyre/in...,/vitt


At 0 ULM t Citicki IN k np ttnr TO

fi

,-

i.,,

n %Ai% ittn2C g A C In q1.5 ti&ErEfirrK

n.irit 0 CA M 44 f MIAMI, I, .., 1.111-tric

a,

,
I/
e
t firivittiAlt CUM III Ith Emn nil K,N

at limo TrisTrarC .

/ I -r

...

/ .

rt errtd4rn (ape I
_

4-.

,"Ni,

A tntly.YMbqpnnertenne4ci ni A
41., / '
' ,
n , ti EO
it PM CE fa IIVIEMY

.....-

if

4, ?my mut ileum ai ianWito


2
, it IcKnr -45/iEmiGfra-rnV7
t Er at?

www.dacoromanica.ro

st6

111110.11144 if

rrrnit CI

11,7144CAMO War

JUL kilPat IOC

tA

/14

1;4 , firEd Ertl/

11%

rn ply rim iChe

43;44 r( lc X
riri lb rib Alf 4-ttoitrafi4tt -i-n9 vrti
ti rn <5 Wm icki4 *nit
fr I-WA%

ne4 tati

Ttivri tie a irthri2CCIfiruinri151

AllOisltriViCCic2rin-cri tint

LUrat rmrI/ prmantrittieiiiif

*Affray"

Tr eArrlibit,ritiiiii

riSt/triltsrit
quilt nsollfilC

tatilvt;
-

tii LtIe

/
NSA ha 11,1111

YttOtteirtia'ilihtt5 titiTTIA atittt

ensvoillarkmfillikiierra,tico;
r7trilenimtviutittrim7Arte *lane-

044 ith

CAX-Trkly;;11

IU giruut

www.dacoromanica.ro

CUM

516

DANIEL CAP IIL

si cu dulati smeritii se preimit


firn ;

ca toate arsele berbece


si giuncu, ca intru intunereci miei grasi, asa se fie cumaindar noastr intre tine astacli, si cumpli-se dupd
tine, ca nu se rusinedd
cei ce upuvaescu in tine.
41.
i acmu dupd tine imu cu
toata inema, si tmemu-na de tine si ceremu fata ta.
Nu rusina noi, ce f
42.
cu noi dupd blanclia ta i
dupd multd meserr a ta:
40.

43.

scoa-

te-nd dupd minuinile tale, si d


slava' numelui tau Doamne.

44.

Si se rusi-

www.dacoromanica.ro

Si a se sfreisasai dupa

nu e rigine
eine upuvesdi
tine venim

multa milosli ta.

517

s se ruOndze
sd se r5cdsca de'in

Dnmnezeu unul
i prespre

Cll maul 11 0 Cu puzderii

CLVIII

DANIEL CAP III.

necld-se toti cei ce ivescut serbilor tai reu, si recescd-se din toata sila, si vrdtute lor frangd-se.
45. Si intelege-vor c tu esti Domnu
peu unul, si sldvit in toate
si spre toata lume.
Si nu pri46.
stoira cei ce lepdara ei slugile lu inparatu, ardandu cuptorul cu rasind si cu
naftii si cu pozderie si cu vite.
47.
48.

i varsa-se vdpaia spre cup-

toru 49 de coti;
si incunurd si arse cine afla la cuptorul Haldeilor.

49.

E inaerul Domnului
destinse depreund cu Azaria
fie"orii in cuptoru, si luo

1 cored& din lavescu

www.dacoromanica.ro

o-1

pl

tkl

Ac$,(407

K0sr

1:4$'44

tv

t%

IPA%

1.0\1,<,-tcus
*r.j%let(

,k00,111%

ivCt

vvi,AC

fA

100

ti
044,0tk
14Attlit4)
v001111
.

ov0

ti,ffig

itvjr

10v04**,,f;

44
%,,AS

d41,,Tsi

;sr
1

s 40

44
r)S
NI

04101,
A

OP-tk46ts0414.4E-

i'%eti

etr-40.3

-kV*

4,04tAIPA

oso,NN

4141%*

..;;-*q41
.41,e

,,,,110atti

611" t_coolt

otk4eh

00"
-0;0154S1
AW%4'.

tv;*.

.0%.

/okOC41,:ti

": I

iir
5.,..4(.40;
44,,00)**
/%0

iteliVPS\%44

www.dacoromanica.ro

s3A3
EA 1141111/ EC nit tcritmois )(7,

I..

i(it

OckJVCIATTI2C1:7:Yiv"httOr. iii Ii
1-W3CM gl H cth

/ ,-,---

f .:;,

ft MOM.% 0

0 141C

tii#ebtriAd ;114'

niCSCIIIIk/E1-1

-16i:ii-TriaititIllp ifl IC 4t/id4 /3 r


.., --,

ti

're

'

Ks ri rnA ) furs wA ts tit+.1,5t.a -/hicK

*c o pi...sr-D(10V"
.,
e-'

ir- t-ri+%

. sit tii elf ii

pi t 6,5 Wngir riffin Oily


qc 96 ti ITIA rilria n 111 sk
nut
,
....- _

11

..-.

4% tiAALIA MX Mititi inVel%Fikric Ir.,


,
. I
..y,-...
lit ii FM fintiVAI fAi CAA Hit III TA/44

.---' '

....

.---

,--

..__5.
..--

.e"..."

Ex.-

glidiTATTOCilli,
01 It ,..
art'
...
,
,
r; raw
--.
Asti
nr itt.rvAnii 4 lbslitIOC, r
--I IV
i , ,--cif it. crAgfrrktrA VT% Atigfittr,
C 4f."

41

TRY

, Opt
/7

dr;. /77 I

htlillAnUCallti

tik

t ri A tr )(tViwttlCv WAtifl er

www.dacoromanica.ro

CUM

518

DANIEL CAP M.

vapaia clespre cuptoru.


$1

ca

50.

dubti ruoratu sunandu; si

fe'ee pre mijlorii ele


cuptoriu Ca duhu

rauratd

nu atinse de ei cu tot focul,


ne oscrabi, nee dodei lor.
Atun-

51.

ce ei toti trei ca de* in* rostu*

* (lips.)

canta*, si blagosloviia Dumnedeu in


[cup-

8 toriu, dicandu :
Blagoslovit esti
Doamne Dumnedeul parintilor I no-

5 2.

DO.. Zeulu

[stri,

si prcantatu, si prinaltat numele* tau* in vcu.


7 *i blagoslovit numele slaveei tale
sfantu, si prcdntatu si*
6 prinaltat* in vcu.
Blagoslovit

5 3.

esti in bsreca sfanta a slaveei


tale) prcantatu si preinaltatu in vcu.
Blagoslovit esti

55.

parantilor

www.dacoromanica.ro

* (lips.)

* (lips.,

CLVIII CLIX. DANIEL CAP nr.

519

ce fezi spre
si pain& fata In vecii.
Blagosolovita efti in
si prerimiltatii In ad.&

cel ce vedi fardfundurele,


sedandu spre heruvimi 2 [pre]cantatu si prblagoslovit esti.
tn sca54.
unul slava inparatiei tale,
prcantat si
Blagoslovit esti in vra-

56.
fi prerodicatii in vecii.

tute cerului, prcantat.


CLIX. Caintecele sfintilor 3 fiCorii.

Cantar 8.
5 7.

Blagosloviti toate lucrurele Dom[nului,

Domnula cantati
prinagatielii

Domnula ca.. 0 pr-inidlati eta In vecii.

Domnului, cantati si pr
58-59. Blagosloviti ingeri Domnului ceriul

Domnului, Dorrinului; cantati si


pre
6o.
Blagosloviti apele ce-s pre asu-

pra de ceriu
Toate silele

6 I.
caintafi fi preinafati
ela In vdcii.

6 2.

63.
Domnula ca.. 0 prinalfari eta in

Domnului, Dornnul Ca'


Blagosloviti soarcle
si luna.

Stlele cerului,
Domnului ; cantati i preblagoslovit.

sddai

2 huruvimi

www.dacoromanica.ro

-N 6

-.
41.5-111V6-3L
tiles-4.111 du,

it 4%
101119,3i

606
41 ,5)11TIV

11141`
,

i N', %I
innatpListr,Isi
t

' 11) 44
I)
14 neVAL
tfl, aUorhVdlitUNPVg
0
I
sr
i
-'
L
/041
1
au wrisfa......$14, itvz

411'1/051433

-/

14;414-4-t?,4

Viirlis, ' xptpiAs-111)

cwt.'

AI
tr51731,111

gy vs

/,____,

All

--2;

' 3' if

i .
l"pkihavtcti11%1/0,112f0,1:1-1t1

%3'''
4,fitiun-rbuinflwit.:siti3ti;wg
9

v.a. 04131.upegsoY140;111%-tH/uhu,
i ,
i i n
.
vs gios 14 vim u Wm

xv,r01 p:115?`%jiil (t
vi
WO
byoy;Oul:julv/i
du trugpik
, ,
, ,
WW$4../n0
ju CPili ;4..3 i VOW
:,
1' /

/i
i a
WOOVQ)1-111UVV.Vit.,Vticicqn_19
WITV/ Yu '' 2 111
ti
%

1/

30/Xi141-WW42 ....

dilViffil4tIVIIIV19.,SIVMUlli

t-

-..

V.14. 9 II '

www.dacoromanica.ro

vi )-4

rAB 1-(iittry-0 Ai 11713.11 A 0 AV% oltiee a6c

I
(fa , ton rn aunt 6d-' X4iniAn)(11,
. uA
el.--"i
ritSri rilIC
OIL ilyT
,..
I

of

trnsC;Ciiinirnint(IC,An lc ti id
rt ix-Attu
ErAfituridiCci.64(
intiturCie ,

f,

ri'Airinturin

'6"

/
whttriuserturinrktrtAy.

r.
sr/tamp-trio Irilit/ititUntittletili14
A
;;,.
Ili inn eilCar l'Aify6Or sari .

"

WA 6 nisi nii)Cmnindi
fiN i
,,r.
,

inn rrilat 6

, c-,,,

nit Eiteoic4_
woe . nottrimuilt5
A" /

^ at

1/

VillitlelliniviatinICIObt i intu ri

Mt) i ii, uincrekrrelfipfhailY..


..
----i: 1
,
ifs a %Avis tint xl,vp, MN< if 'It tirrer,
I

1 ne a
" .6 --0' /
rn 6 riividprkr ui ff., i Orp iA t
/ // ..
LfIfikitimirlliAtIM

tilfturti

www.dacoromanica.ro

ILI -II

CLIX DANIRL CAP III.

520

64. Blagosloviti toat ploaia si roaoa.


65.
toate duhurele, Dornnului*;

66.
67.

* (lips.)

Domnul can-

antati

Blagosloviti focul, zaduh.


Frigul1si preprecul, Domnului; cantati.

zduhul

elfi

7i

fi prerddicati

Zn

?deli.

pripeculti, Dom.
I1U!OC.

cap: el

iprirddi..

iii vicu

Biagosloviti ruorele

69.

si neile, ghiata i gerul, Domnul; Si e


cantati si prinaltati2.
pre'reidicati elfiinvicfi.
Blagosloviti brurnele

neile.

zeipizile

Ful73.
cantati i pregerele i nuorii, Domnului; canta- Domnul5
radicati eli jz vcti.
72. Blagosloviti lumina si tune0 untundrecu
recul.

NopPle i 4ilele, Domnului.


74. Blagosloviti pamantul.
Codrii si
75:
munpi.

7i.

76.
78.
77.
79.

Si toate ce rsaru
in parnantu, Domnul; cantati.
Blagosloviti inar

si riurele.

Domnulii thntali si prereidicati eli in vcii.

cantati priradicati elli


in vcii.
rAurile i kytii, fan-

FantAnile.

1 fricul

Si kitii si
2 inatil

www.dacoromanica.ro

lanele i toate

521

CLIX

DANIEL CAP III.

si toate cc se cltescu intru ape, Domnul; cantati

ce riidiase intru

prlnr5.

prdinaltati aft in oleic.

Blagosloviti toate pasari[le]

80.

cerului.
cantati ii preindltati
elu in ve.U.

cantati

prirCulicati

die in via.

8i.

Gadinele si toate vitele 1, Domnul; cant*

82.
83.

Blagosloviti fii oaminilor.


Si

blagoslovsteIsrailil,Domnul; cntati.
84. Blagosloviti pruti, Domnul.
85.

prdineiltati ela in yea.

Domnulii cantati fi
priindltafielu in vici.

Domnula ca.. 0 prdinaltati el in viol.


Blag.. apostoli, proroci
se' inzencitii

Si indlfafi elfe in vecii.

erbfi.

Domnului; Domnul cantati 5i prin86. Blagosloviti duhurele si sufletele dereptilor.


87.
Prpodobnicii
smriti cu inema, Domnului; can88. Blagosloviti Anania, Azaria, Misail,
Domnului; cdntati i prin
Blagosloviti Anania, Aza[ria si Misail] mucenici,

Domnul; cantati si prvazs1 videle

www.dacoromanica.ro

521
11111 wir0 Ale I Aiii

Vir/VIOVIC KA/.

frfICA-rit . lar- rtiacseiTnALItini la


/
'' d'.
it r 'kills . OA 6 nmokrin 4 chits

-if FICACti z TrAA ii IAEA i LuitsVo 4


r

irg 611MM/fel a...CIA-Pr-AT e


or / "
7.
rA6 Mtn chi4044An rinma 7 win
siN fothtLe 161 lir% ifivi IITAILI n
,
.--,
r 1 niiIn IC,Lu Evit-n
VA Wu% rtry
I , ^I/
-,
.--p f.---,7

ty!gryitt)ri,iiailinnfikls.
E;tfit4.1.1
/ "-.p

ImuiticlahM
I

...4---'.--43,-TTUA fly if I ri,143,


ni artinAiii

.-- " Jn.

La ll C nertp i-iii nIfIttiEn146

-.

"EYA EL n q tiltnA rii A


r- ,c,%

-I

A n 2( rt sohnicri A/4 num apt*

/ /.

e.N /
, I .-, f 1,/,..
br4fiii 4 tm rt A riVA , 4 (.1 nittii1 fi
,;.%
..-4' .." f ---7 /

.11

irY Ifilsnijirlitior ok 10,c

www.dacoromanica.ro

ti*
,

eN. '44

IN
.. is

WAS ft 7rAIV"hltICIU 8 # i 10111K


, ' 5." , (---..,r%

efirrAS,Miligritoi rral rs um4--rifik+14^7 eAit 61- w2r. 'irk


A' se,..clun mg'? 4(ton/1:K4:1114
Iiliv'tOCAZA.A4 t:fi. AZ4
,.......

_,

rh

A AO/Chls
-_,,,

ultArAtifi+iirti Minn ri Aft ti a- d

_IF

ctIfilribliTnityprilinnri-0,,y4
c-,'

E-14-

)(EA )-4:ist77lCir7-.--LVMArk
tea /i6....

e..., /

ci-iiiaZiltearyteinyfillt4vanir%

4,-

it ;At r 1 E tieprl At 6 turriterbriy4


1 pirklii 6 eqii V1'1;11
,

,,

fri it, Lail

4---- c.o. -,..,--.

ilf %rt. C 4 Ocit,frgt )?illul Mar X

Milik . t(ghtfillarainfeitill
filitIM/i, h-filicA/M,uirify.k.s0

16
lc

n 1 CA NU 616111 ATI. CH

Ikiiiir s

, ,
,
1-1141iimArilftsrAriAtuiti

www.dacoromanica.ro

CLIX. DAMEL

III. CLX. LUCA I.

522

Blagoslovim tatalu i fiiul

sfantal duhii, Domnul cantati si


preinal[ta]ti elu in vcu, si
acmu i purure si in vecii

vcului, arnin. Laudarnu-na

I prd sa inaltama in
vdca
si in vdcula
Laudama si

si blagoslovirn, inkinamu-na Dornnului,

Domnul cantandu si prradicandu elu in vcu.

cantma

CLX. Cgntar peului ngscuta,


ce e de a Lucei sfant ievanghelie,
gice-se dulce vestirel. Cntare. 9.
Luca, /.

46. 1VIarste sufletul mieu Domnul;


47.

bucura-se duhul in Deu spasitorul

d,uhu _
_

nu_

rnieu.

48.

Ca cauta spre smere-

nie sarbeei sale ; 0, de aqruu


ferica-me-vor toate nmurele.
49. Ca fece mie mdrire tarele ; si

www.dacoromanica.ro

toate ;narele.

_n 7_cu._
16

CLX

523

Si milost lui radii si


rudii

CLXI

LUCA CAP I.

slantul numele lui.

Si meserr

50.

lui in gintu si gintu ce


teme-se de elu.

temu-se

51.
sparse frufa

Fece tirre bratelor sale1; sparse trufas


cugtelor inerniei2 loru.

52.
53.
lnplu-i de dul..
11$6-i deserti.

Flarnandi

Impl dureata, si bogatii


lash' desertii.

54.

Preimi Israil
fi6orul sail, se pomnsca
meserr.

miloste

gal pgrintitorii nostri lu Avraamil

Inpinse tarii diin scaunu,


radica smeritii.

55.

Ca grai catra parinti nostri, Avraamu si semantiei lui pand in vcu.

CLXI. Prorocia Zahariei tafalui


inainte cursul Io[a]nu.
A Lukiei ievanghelie ce se gice
dulce vestire.
Luca, .r.

68.

1 tale

Blagoslovit Domnul peul lu Isca cerceta., si fece


2 tnemieei

www.dacoromanica.ro

ir
c

523

IN

forrrrtgm.tittit'ittunisA7,r{iii-

Albit AZnirtit'itirKittil

(tt ITI ICU

/ ^ 1 , --z,
irrwirVAI Els f..! A X . 1,4,4E11*
A
t if .....--

.iL

,,,

r 1E7 ATAavrAAE , ClididcfcraftA

0;,

2Z.....1

inClitrkw ITIEAdist (Matti/UV

tnntt wry int) it twitaxmi, tt_itt


.A.6.41(11C-Aif pm' Wirt .
,t

11

tmanX0A-tAiti.

tAlfrits ti

, tun Ero rAllti

Aircsmtu Cow iit 4, .nr tti-Ami tiov.",

't

u2

Ivo pitroree nom+. tigi- cid


_ZVI._
inipirpiKtcArlth is tcri, la nif 4
1

iut hi

' ,

ri 41 in
I

H ,rAkvautn (Anil

linl.piti.fsithorip I let
A?

AIiih VILA/4

ft;

trifirrtiryi

4__Imv---

-3 1/15tretillIZVAitr*V1rr1szrizA44 1,---.--'
:"..7_,`:" ,7:.4" , ..-.1
A6t101614.5i/Wicnittchitit.grhui

www.dacoromanica.ro

byt

24.---,

AI

"

-......

ttcriatrtrieJAAint4ItA0C7Ji
I,
/ ,,; ...

,
Land wkvi WILK' 0 6 Marni ithlio A
1 6-.11 /
c rcli flo.0 A c AMC?) 5.#74

trieric?

cif .1(otsficflorfocztxrctit
:-(:fziel.,e001:1001-114,041
,1
"
cnigemmAlin *Jo irp it 7 tu ii

""/

It'

0 1 1.411,11X4 erior Yr o pin isti le

&tic-ifs/v.66416
/
nseriturviovn,
tali ten nit
rekcicalitit.ytt gra iii-A . yl tali
of Prittion

..

Aigstim 'c/o,' it ei CA/1VA% pm M)C


I/ 1
n %ennui en A trryirci6+4434c' )

.-74-

rit -(tortyiiiTItOin,c ark


PI/

,64,4juliAtiiittre ti ii."0 is tiihVe I


p gksocistio, tatficx
A-*C/Witireik
F.-

tri

ocitwrIA

--.1

i 1 e --1

A7

tirraudistrim tstutz

www.dacoromanica.ro

CLXI

524

LUCA CAP I.

izbavire oaminilor sai.


69. II i radic cornul spaseniei noastre, in casa lu Davidu fiCorul
sau.

Ca dise cu rosturele
sfintilor ce de vcu proroci lui.
71.
Spasenie de dracii nostri si
diin* manule tuturoru cei* ce
uria noi.
7 2.
Se facd meserr cu
parintii nostri, si se pomnsca. lge slant a sa.
70.

73.

74.

75.

proroci-i.

* (lips.)

ce ne urla noi.
miloste cu

sfnta sa.

Giura-

mantu cc giura-se lu Avraamu


parinte[le] nostru se d noao.
Fara fric diin manule vraj-

de mainile dracilorii

masilor nostri izbdvindu-se


a slujia-i.

irbAp.. sa shtjascii ha.

U prcuvi[i]nta si cu
dereptate ainte lui in toate ciIeIe

intr jinni in toate zile

www.dacoromanica.ro

Cu .prepodobie 0 CC

CLXI. LuoA. CAP j.

525

vietiei noastre.

viata noastra.
tu fe6olie proroni De- 7 6.
sus ti kema-te-veri
inainte mergiintre fata
Dom nuLui sa gatefli

cale lui.
&I de' intelepeinne spd-

senieoameniloril sdi
hi lasare pAcate-

77.

lora

losteei Zeu hti nos- 78.


stru ; intr-nfi cer-

lum . fezurd
in umbra
sc
der40 pie'oarele
noastre 27/ cale de
pace.

Si tu pruincu ciacitoriu ce lua Desusu &ice-te-veri 1; nainte merge-voril


amu inainte fateei Domnului a gata
cal lui.

A da intelese mantuire
oaminilor lui ; intru ldsare

pacatelor lui.

Dere ptil milosrddiemi-

ceta noi * (lips.)

CLXII.

Dereptu mila
enemiei Dumnedeul nostru; intr-d-

nse a cerceta noi, in* rasiritul


de sus.
Se lumind ceia ce sed
79.
intru tunerecu si umbra
mortiei, a derepta piCoarele noastre pre cale de pace ce amu
[ainte dise.

CLXII.
1.

Troita intr-una i unul in Troita.


slavit. Derept-aa cel ce va vr

spdsit se fie de santa Troita, asa


I gicetevere

www.dacoromanica.ro

525
. -, 41,,

--

4 glryft

I.

Ian gri1
ps pa...

i r1
2
if
i rierivittato 0 r-tta)CA.Atclatyrnt

ICE Sept
f1

,,

HA ti eiratmtpy Elio h

----b

eria VIA tillrE 404 Li fir XAK Z-

1,1

i'l

1(4,11r/04i t :11_6 liptipA(Ctisiiii

1-44!ritt & iftlitirkilg / 2


ruritiot um
to (ITOCA4 11A
is
1
.
C.

C..7

iii 4 11 8

i tit.tottioit5

i7
--1

no miff' It n li

Heart Oleirm/dati 1, f Le ft7 srk


I

Meal AgAttl t flit.,-5114s-1

tr.
t n rnf gingrof clot whorl? 4
1

md p flit IT

, A16 frn-crMania;

,r..l
.Et

....

1.

.
f EA I Ho ilettlp inpt! fk`itA MAI f .----7--i/ - .1e.,-,6
'
0
....
/G i
Tfircic.tn-rnp Illi A 111;10y 111150
n
CA iii II
0.-

. Altai/41A,

gip+
rEllICA
ii%

a
ClirtafE6Ecfrirrnir,d1611-4

www.dacoromanica.ro

c.
Arlovrt,A

/4

%,,t,tt

0'144,"
r

I
fortoosts

'"ktcoott

4,,,z6,4-0,:,0

1,4140.

?r

1:;5474
"4(00
%

tt"'

i4tkl
aisW

4L1,ri4

letir,v1ktk

Cttsat

?altee

/els

atria

0,4'

4e0tiv

I
0%t.*(4WI)

,paktfVA

vottfAm`

iD`1")

www.dacoromanica.ro

CLXII.--

526

se intelg si se slavsca
5. In trii numele U Deu vnic.
Si. Inca i d acesta lipsa e
catra dedevara spasenie,
ddevaru a crede inpelitatul
Domnului nostru Isus Hristos as se

o. crda si se ispovdsca :

ca pre Deu Domnul nostru Isus


[Hristos

eul este Dumnedeu,


este si omu. Dumnedeveste diin fi-

r Tatalui ainte de veci


15. ndscut, e [o]rnu este dill fire
mani-sa spre lume Ps cut: desvrasit Deu si desx /sit omu;
intru inteleptu i stifletu, i ominesca pelita stavita

www.dacoromanica.ro

527

CLXI I.-

2o. amer (?) Tatalui, in deir

mai midi de Tat Ain dupd


omerie. Derept-aCa peu si
peu ce nu doi sdntu; e unul
este Hristos neskimbata deire
25. in pelit ce pelita preirni
cat-A. deire. Neslitu

statit, ce intre unul findis


ice u[n] kip c[a] supelita unul este omu,

ce-se

fletul
-30. asa i'(Deu; si unul este Hristos

cel ce tirdtd dereptu noi si dereptu sP6enia noastra;

i dee-

stinse spt iadu, si a tria di


invise diiivmorte

intra in ceru,

35. sedu d dcqta peului tatal

www.dacoromanica.ro

527

rfiA4 ortfirrA re'91./1gti4:14,511.

,,

,.

44A ti Ai n ve

1 il'S'
nL

clmer(4 AtetiterAlWilCidn
.9 0n
Ii /
,_,.5 0g-if My" n min wriC , toff
f
1
Cc TrIS. ;7.C. tit( t< arArrS5

tift

tnentiptiMtmilianfaivin

tf1hrrptitgart..
ji el nwilkiti.ra
di.
1

t reler4ittrit-np tliqnitiur
-,

e.

C-1 910*,, 1E11

" .h-i

trifert1 E1G nc,

fotill2Cuitintial A ofcriftc i ant;


ita Aulngtialft0t4C-iirt x:-6
Is'

ld:tt n

f /v
fies 6 crtgriC tonal)

OrriVanttiAnoiCurripit , LIOW
V.,
.1
r
,
itn tiC 1 C ertirstpc al ngrf 11514

it+614)144::MO/OnE

ilft114774 -1,1. iffi X

k e- 1
111.t,5 Vile rt"1"05 t ktrrA fr 3,

www.dacoromanica.ro

s2s
,.. n

A , d,f4%

rirr A

froltirlfittrX .1(1 flitiflEAME tc'A


n

,,

an, Lundittut ittion,tsstritin;C"titi


.

i- A I
i
rritillititnfA biriCAM0C1,0
t
___

_.-

mxicrlfAicant
,..../

Acmal71
I ..
I
wor ncti min

bril

f tnngomileit
m
/
0/ _
EVI..,
ICKAgii, atAmrrXis# non, to Pt
PT,

(.7

,e,

.,

I e%
a

4"'

A Alr%rrAllArb- sgr4ALLI flt 14


A "if

.,--"

e-i

ej

n
eit).5
4kAAlkirktithilluilifiACTriti .
(11 ecirlerkfil di/et-tiro 7 A41.1.1 A. iN
d"-'

,.._r*

,c

41.-'

11/ tietprfiXtpch
A

0 rit47A TgiVritirali
c%

fiffenc44.x,...+AincrutFr'iw
.r.."

//

A.-..

7/

Apb..titAishctrA,rxrivrq, ptiilari
1

,r

,-* A.,,,,--

fil Id, ItiNVIs t X./WM CM XA 1012 A E.


ArN

01 r_4.,/,.../te-".
,Ii

ivr-h-aStitAttilfilartitteur &lair

www.dacoromanica.ro

CLXII.-

528

tot silnicul, cel ce vine a giudeca


vii i mortii; si in venitul lui
tot vor sta in pelitele sale, se de
rdspunsu de lucrurele sale; Idea40, torii bine preimi-vor viath de

vcului; si altul a filului,

si

altul sfantului duhiiI. 'Fatal si fiul


si sfantul duhil o dumnesleir, si
[s]mr slava si vlasti.

45. Ca este tatal asa i fiuI, asa


si sfntul duh. Nefaptu tatal,
nefaptu fiful, nefaptu sfantul
dubh. Nemdsuratu tatal, nemasuratu
nemasuratu sfantul duh. De
50. vci 0.61, de veci fiful, de veci sfaintul
duhii. Asa se va fie a ntelege : ca pre
:34

www.dacoromanica.ro

CLXII.-

Er-,9

Deu nu 3 de ve santu fapti si nu


[intre ei same;
ce unul este nefaptu si unul este
[nema-

suratu. Sernere cdtre acele: tot


55. silnicul tatal, tot silnicul fliul,
tot silnicul sfantul dulrii. Derept-aa nu

nu santu 3 tot silnici, ce unul este


in tot silnicu, asa e amu Deu tatal,
Durnnec,leu filul, Dumnedeu sfantul

[dului cei 3
6o. Dumnedei. Ce in Domnu ca e mese-

[rere unul
cuisi-i obraz Deu si Domnului spovede-

scu credinCosi lu Hristos, dtori sem


e trei Dumnedei .sau Domni sfanta
[lege porancit-ai noao se nu graimu, cd pre
65. ]7eu tatal nime nu 1-au faptu, niC zidit,
ni nascut; filul esi 1 dela insasi tatal
nefaptu, neziditu, numai nascut, [duhul]
1 qti

www.dacoromanica.ro

1 ci
zir
4...

(11

?4,f*

'

de

krs?

4;444

.frty 4,0

trlt C.4" , ,4
j
t*7 v
4"

0'
et

gt`

94

!'
AwC' 2'S 4IC.4.4\
e

j.41 4-Ptjzit

414.

roi

Aer

it.471
riot'

_,,,t

(49\t

,1/4,

tb.11;
Att.44%'

4.1

ric.r.

et:p

rev

Apo
A*14 cr2itli

/
A
r
All
'it
teirk

ehe

'e,4teil
467%,

t"..4)M

1c14,4,,

44)01,

4.

/444 ci,4p

ti

46

lin$1

44v;

/b i
/f

cle1

44"\,'(*Afr-

/4*

,4\

110.t.k

st;e,

gitt'
!3:44h1

19:074k

bi

tA

eir'

4414

)49

li

47-`1,4w

s,e/

,,t*

t4X

ZON

2b44#

A Z,egoAve
e,.or

`P

c--

www.dacoromanica.ro

A
er2r6f tIrtfrakillni, in

, -'
C

"S

toi

i(1,6 ti

tit

D.-

crtirtigetel hei(j WAtribbY+ti `Trrt

Ealti . Oft triAzt/st, /IX r,


4 ..-!.

tin, Tr 4

ra Tip tr

it 91-6901 :tt HIT(

A717Veirdrnitils. riNiraCrliatorit,
i I." _r
AttAset4i6 Auftpt f mAavitv >71
.-- /
2"MS tiremAM1(4-7111(Aq'
S" Z Cif
,-_. L.,
N44,0
i.,,, /

ti4S1Ve MO
" ulna/9 6 vim
'Ai Ittit";Tri 41,

Pigoblit'rh TO iiiii

inioirki+Oi ittitmoiriC)rof'
3

rel 14 * itil A it itt.4115t(Mli A, i


--,
*

;'n nut? gbh off fir f a ,


Al

11 -WI XtIA 1 Li rtrt 'Altititrtp"AP

,. 1 to ri

,ruri"At f 55
r/
0A tlitni
, yltu file
1

tic47 ta

4_4

Tv... 4.--.

V nui

,.......=

f V/65 OCAY

41

fie

of ti 4------

hynal14,13.11.+ATJA

www.dacoromanica.ro

oc,e

530

sfdntu diin tatal si fiiul nezidit,


nefaptu, nenascut, alegandu intru
70. esit. Derept-ae nu 3 tatari,
ni 3 fii, ni 3 duhure. Intru

acsta Troita ni unul nu este


mai vekiiu i ni mai poniu, ni
mai mare, ni mai mic, ce acele 3
75. [ob]raz, de vci susur[e]
.. mr

pi

tot ..rd facatori

[Idc]ui-vorti in focul nestinsu de


[v]eci. Asa este sldvita derpta .credint[a] crestirilor.

So. Cel ce nu va tine acel tare si


vrdtos, nu va [do]bandi spasenie.
Slava incepatorului i svrasitorului Durnnedeului in ve" amint.

oco

www.dacoromanica.ro

CUPRINSUL
Prefat

IX
X
XII
XVII

XVII

Manuscrisul

Reproducerea
Indreptiirl in text . . .
Variantele din Psaltirea
lui Coresi, 7577 . .
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Psalm

Pag. VII
,
,
,
,

Provenienta manuscrisului

Pag. I

13

VIII.
VII.

15

IX.

19
21

X.

IO
II
12
13

14

"

35
37

"

39
43
54

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

15

16

17
18

29
30

32

'

34

'
"

"

34

www.dacoromanica.ro

Xx

geg

'111SNIIRILIO

'XIX
ulIesd
'XX
"
'IXX
'IIXX
'IIIXX
'AIXX
'AXX

'IIAXX

IIIAXX
'XIXX
'XXX
'IXXX
'IIXXX
'HIXXX
'AIXXX
,Pc>5X 'AXXX
1AXXX

=04:14

"

13

<

zz
Sz

<<

os
zg

6z

17s

98
z6

I
z

176

"

86

IIAXXX
'IHAXXX
'XIXXX "

'MX

z0I

-17T

"
"

LE

017

I zg
I oS

ES

tzi

17

ES

1717

0171

KTX
IATEX

Z17

817

T=F0,3,nHEn71-n
www.dacoromanica.ro

17171

9171
gi71

917

"

zI

317

*Ara

801
01
LI

8E
6E
117

1IFIX

L
SG

gz
oE

"

19
Z9

LL

Zz
"

ZS
58

69

tz
96

IAXX

.'ed

61

oz

oSi

533

CUPIIINSIJL

XLIX.
L.
LI.

Psalm

49
50

51
52
53

LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.
LXXIII.
LXXIV.
LXXV.
LXXVI.
LXXVII.
LXXVIII.

Pag. 154

158

162

164

.
.

165

167

54

55

177

}8 1

183

184
186

i88

56

57
58
59

6o

61

62
63
64

171
173
175

65

193

66

196
197
205
213

67
68
69
70

71

72
73

190

74

75

76
77
78

214
220
223
228

234
236
238
242
257

www.dacoromanica.ro

`4.P.0','

tEg

'1119NIZIallo

'XIXX'I mIEscl
*XXXI

6Z

08

'

.ud

ogz

tgz

"

89z

IXXX1
IIXXVI

zs

'

*IHXXXI

"

E8

t8

Zz 1

"

tZz

IAXXXI "
1IAXXXI "
IIIAXXX1 "

98

osz

Z8

,,

*AIX=
'AXXXI

Zgz

88
68

I'

z Is

58z
56z
66z
zo

'XIXXX1

"

'DX

o6

IDX
IIDX
IIIDX
AIDX
ADX
IADX
IIADX
IIIADX
XIDX

"

16

z6
.

*3

om

ID
IID
IIID

101

I zo

z5

"

'AID

01

toi

*AD

Soi

"

IAD

901

ot
st

95E

*HAD

I Zo

'MAD

tg

99E

-176

56

96

Z6

86
66

,
,

goE
<,

,<

01

www.dacoromanica.ro

Io
F.

si

oz

zz
z

535

CUPRINSIIL

CIX.
CX.
CXI.
CXII.
CXIII.
CXIV.
CXV.
CXVI.
CXVII.

Psalm 109
)
110

CXVIII.
CXIX.
CXX.
CXXI.
CXXII.
CXXIII.
CXXIV.
CXXV.
CXXVI.
CXXVII .

CXXVIII.
CXXIX.
CXXX.
CXXXI.
CXXXII.
CXXXIII.
CXXXIV.
CXXXV.

CXXXVI.

.
),

III

112
113
114
115

ii6

117
118
119
120

.
.

Pag. 372

.
.

>

.
.

3,., R 3

385

3 86

387
391

.
.

121

''

122

123

124

125

126
127
128
129
130

131

132
133

134

135

136
137
138

CXXXVII. .
CXXXVIII. )

374
376
378
379

>>

>

>>

D.

.
C

420
422
423
424
425

426
427
429
430
431
432
433

434
437
437
438
441
445

446
448

www.dacoromanica.ro

536

CUPTUNSUL

CXXXIX. Psalm 139


CXL.
CXLI.
CXLII.
CXLIII.
CXLIV.
CXLV.
CXLVI.
CXLVII.
CXLVIII.
CXLIX.
CL.
CLI.
CLII.
CLIII.
CLIV.

.
.

140

141
142
143

144

.
.
3.

145

146
147
148
149
150

"
"

.
151 . .
Exod xv .
Deuteronom xxxii .

Regi 1 (u)
CLV. Ambacum m
CLVI. Isaia xxvi

Pag. 453

456

.
.

CLVII. Iona n

CLVIII. Daniel m
CLIX. Daniel m
CLX. Luca I
.
.
CLXI. . Luca I .
CLXII. Simbolul Atanasian

www.dacoromanica.ro

458
460
463
467
471
473
475
476
479
480
481
483
488
459081a.

501

506
509
512
519
522
523
525

www.dacoromanica.ro