Sunteți pe pagina 1din 7

FISA POSTULUI

1. Denumirea compartimentului Departamentul:


PAZA SI SECURITATE
2. Denumirea postului:
AGENT DE SECURITATE
3. Numele si prenumele salariatului: MINDRUT IOAN
4. Incadradea postului in ierarhie: - Functie de conducere
- Functie de coordonare
- Functie de executie
- Functie administrativa
5. Se subordoneaza: - FUNCTIA: DIRECTOR TEHNIC, DIRECTOR MAGAZIN
6. Numele sefului ierarhic: PILLER ADRIAN-RAUL, SOMESAN CAMELIA-MARIA
7. Subordoneaza domeniile:

8. Drept de semnatura: - Extern -


- Intern -
9. Relatii - Extern:
- Intern:
10. Pregatirea si experienta: - Instruire: MINIM STUDII MEDII
- Suplimentar:
- Experienta:
- Alte cunostinte specifice: ATESTAT AGENT PAZA
1. Sa poarte in timpul serviciului echipamentele de protectie si paza cu care este
11. Responsabilitati si sarcini: dotat.
2. Sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului.
3. Nu permite filmatul sau fotografiatul depozitului si magaziilor anexe.
4. Se interzice agentului de paza sa primească "atenţii" sau cadouri de la diferite
persoane, sa angajeze discuţii cu ceilalţi angajaţi ai societăţii, precum si cu clienţii
sau persoane reprezentând alte firme, decât pentru rezolvarea problemelor de
serviciu sau îndruma spre persoanele competente in rezolvarea problemelor acestora.
5. Sa cunosca locurile si punctele vulnerabile in perimetrul obiectivului,pentru a
prevenii producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite.
6. Sa pazeasca obiectivul,bunurile si valorile primite in paza si sa asigure integritatea
acestora.
7. Sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si
dispozitiilor interne;sa efectueze controlul la intrarea si iesirea din incinta unitatii a
persoanelor,mijloacelor de transport,materialelor documentelor si altor bunuri.
8. Sa nu permita accesul in obiectivele pazite a persoanelor aflate in stare de
ebrietate.
9. Sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au
savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit,cele care incalca norme
interne stabilite prin regulamente proprii,iar in cazul infractiunilor flagrante,sa
opreasca si sa predea politiei pe faptuitor,bunurile sau valorile care fac obiectul
infractiunii sau a altor fapte ilicite,luand masuri pentru conservarea sau paza
lor,intocmind totodata un proces verbal despre luarea acestor masuri.
10. Sa aduca la cunostinta conducerii societatii si sefului sau ierarhic despre
producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile
luate.
11. La terminarea serviciului, va preda şefului de dispozitiv sau adjunctului acestuia
raportul tipizat privind modul cum a decurs serviciul si evenimentele produse in
timpul serviciului;
12. In caz de evenimente negative, va solicita sprijinul posturilor invecinate, şefului
de dispozitiv sau adjunctului acestuia, precum si politiei, pompierilor,salvării, dupa
caz.
13. In caz de avarii produse la instalatii,conducte sau rezervoare de apa,de
combustibil ori subtante chimice,la retelele electrice sau telefonice si in orice alte
imprejurari care sunt de natura sa produca pagube,sa aduca la cunostinta celor in
drept si sa ia primele masuri imediat dupa constatare.
14. In caz de incendii,sa ia masuri de stingere si de salvare a persoanelor,a bunurilor
si valorilor,sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii.
15. Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor,bunurilor si valorilor in caz de
calamitati.
16. Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta care aduce prejudicii patrimoniului
societatii si sa dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce-i revin politiei pentru
prinderea infractorilor.
17. Sa pastreze secretul de serviciu,daca prin natura atributiilor are acces la
asemenea date si informatii.
18. Sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici.
19. Nu permite accesul autovehiculelor in parcare.
20. Nu permite intrarea autovehiculelor de tonaj in parcare.
21. Păstrează cheia de alarmare.
22. Patrulează in limitele postului, urmărind menţinerea ordinii si liniştii publice,
împiedicand blocarea cailor de acces spre intrare.
23.Urmareste menţinerea ordinii si curăţeniei in zona postului, interzicând aruncarea
sau depozitarea gunoaielor.
24. Dupa terminarea programului de lucru, nu permite accesul in postul de paza
decât persoanelor autorizate.(sefi ierarhici si schimbul de tura)
25. Cooperează cu ceilalti agenti de paza
26. Ia masuri de îndepărtare a cerşetorilor, persoanelor care nu isi justifica prezenta
si urmăreşte prevenirea furturilor din auto si din buzunare.
27. Respectarea ordinii si disciplinei ceruta de statutul societatii.
28. Respectarea programului de lucru stabilit de conducerea societatii.
29. Sa execute intocmai si la timp toate sarcinile incredintate de conducerea
societatii.
30. Sa execute lucrari de calitate.
31. Sa manifeste interes fata de bunul mers al societatii.
32. Sa se comporte civilizat fata de cadrele de conducere si colegii de munca.
33. Sa aduca la cunostinta conducerii orice nereguli constatate in activitatea unitatii.
34. Sa faca si sa intretina curatenia la locul de munca.
12. Atributiuni pe linie de Atributii:
securitate si sanatate in munca Art.1. Sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu
conform L319/2006 art.13, lit d) instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi
afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.
Art.2. Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele
de transport si alte mijloace de productie;
Art.3. Sa utilizeze corect, in timpul procesului de munca, echipamentele de protectie
individuala acordat sau echipamentele de protectie colectiva, fiind interzisa utilizarea acestora
in alt scop decat acela pentru care le-au primit sau pentru executarea unor lucrari in interes
personal;
Art.4. Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
Art.5. Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
Art.6. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
Art.7. Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
Art.8. Sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt
sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
Art.9. Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
Art.10. Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
Art.11 Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate a muncii si masurile de aplicare
ale acestora, aduse la cunostinta, sub orice forma, de conducerea societatii sau de persoanele
desemnate de catre aceasta;
Art.12. Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau
alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
Art.13. Sa isi insuseasca si sa aplice in mod corespunzator masurile stabilite de catre
conducere, in planul de evacuare in caz de aparitie a unei stari de pericol grav sau iminent de
accidentare;
Art.14. Sa opreasca lucrul la aparitia unei stari de pericol grav si iminent de accidentare si sa
informeze de indata conducatorul locului de munca;
Art.15. Sa participe, in mod obligatoriu, la sedintele de instruire pe linia securitatii si sanatatii
in munca, sa-si insuseasa tematica prelucrata si sa sustina testele prevazute de legislatia in
vigoare.
Raspunderi
Art.1. Sa se prezinte la munca apt fizic si psihic;
Art.2. Sa nu introduca si/sau sa consume bauturi alcoolice in timpul programului de lucru, sa
nu fie obositi sau sa nu se afle sub influienta drogurilor sau a medicamentelor care ar putea
diminua capacitatea de munca;
Art.3. Sa nu efectueze manevre si modificari nepermise la masini, instalatii, echipamente,
aparate, precum si alte echipamente de munca;
Art.4. Sa nu patrunda in zonele de restrictie sau in locurile de munca pentru care nu a fost
instruit si sa nu faca interventii la tablourile electrice, la echipamentele tehnice alimentate cu
energie electrica sau la alte echipamentele tehnice, daca nu este calificat in acest sens, chiar
daca acestea nu sunt active;
Art.5. Sa nu transporte, depoziteze si manipuleze substante explozive, toxice sau inflamabile
in conditii contrare prevederilor in vigoare si daca nu au fost instruiti si numiti special in acest
scop;
Art.6. Sa nu paraseasca locul de munca fara aprobarea sefului ierarhic superior si sa mentina
permanent locul de munca si echipamentele cu care lucreaza in perfecta ordine si curatenie;
Art.7. Sa nu accepte executarea unor activitati pentru care nu este pregatit profesional si
instruit pe linie de securitate a muncii, precum si executarea unor lucrari in afara atributiilor
de serviciu;
Art.8. Sa respecte interdictiile privind fumatul si utilizarea focului deschis in locuri cu pericol
de aprindere a materialelor si a substantelor combustibile si inflamabile;
Art.9. Sa nu execute lucrari si sa nu exploateze echipamente de munca (masini, instalatii,
utilaje, etc.) pentru care nu sunt pregatiti profesional, nu poseda autorizatiile prevazute de
reglementarile in vigoare, nu poseda avizele medicale necesare si nu sunt instruiti pe linie de
securitate a muncii;
Art.10. Sa se deplaseze numai pe traseele de acces stabilite si sa depoziteze materialele si
echipamentele numai in spatiile recomandate de catre seful locului de munca;
Art.11. Sa nu efectueze manevre sau interventii la instalatii sau echipamente (mecanice,
electrice, etc.);
Art.12. Sa verifice zonele de depozitare si echipamentele de munca atat la inceperea, cat si la
terminarea activitatii, in vederea depistarii si inlaturarii unor eventuale pericole de
accidentare, de incendii, explozii, alte accidente generatoare de astfel de evenimente;

13. Atributiuni pe linie de 1. Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunos-
situatii de urgenta tinta, sub orice forma, de administrator;
2. Sa utilizeze aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si
celor date de administrator;
3. Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
4. Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice in-
calcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de
acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sis-
temele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
5. Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, care au atributii in dome-
niul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare im-
potriva incendiilor;
6. Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul
aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
7. Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunos-
tinta, referitoare la producerea incendiilor.
8. Sa nu fumeze decât in locurile special amenajate;
1.Societatea ofera salariu lunar platit la 1si 16 ale fiecarei luni.
14. Drepturi
2.Concediul de odihna pentru cei angajati cu contract de munca, numarul de zile
fiind stabilit conform Codului Muncii.
3.Concediul medical platit in caz de boala pentru cei angajati cu contract de munca.
4. Acordarea de invoiri in baza cererilor depuse cu cel putin 2 zile inainte, atunci
cand societatea isi poate permite acest lucru.
5. Asigurarea echipamentului de lucru compus din o pereche de bocanci, tricou,
geaca, geaca detasabila sau vesta.
15.
Reducerea cu 10% a salariului net lunar in conditiile savarsirii urmatoarelor
Sanctiuni abateri:
- Intarzieri repetate la program.
- Plecari in timpul programului de lucru.
- Comportare necuviincioasa fata de conducere , colegi. sau clienti.
- In cursul unei luni, pentru o absenta nemotivata.
- Neexecutarea intocmai si la timp a sarcinilor primite.
Reducerea cu 10% a salariului net lunar, timp de 3 luni in conditiile
urmatoarelor abateri:
- Pentru doua absente nemotivate din cadrul unei luni.
- Pentru refuzul de a executa sarcinile primite de la sefii ierarhici.
Desfacerea contractului de munca se face, in conditiile savarsirii
urmatoarelor abateri:
- Pentru sustragerea de bunuri din cadrul societatii.
- Consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru.
- Pentru pagube materiale aduse societatii (in aceste cazuri apelandu-se la
- Organele de Politie), sau prejudicii morale.
- Lipsa de interes fata de bunul mers al societatii.
- Mai mult de 3 absente nemotivate in timpul unei luni.
- Pentru neaducerea la cunostinta conducerii a cazurilor de sustragere de bunuri sau
alte nereguli constatate in cadrul societatii.
Toate obligatiile, drepturile si sanctiunile ce decurg din aceasta fisa a postului sunt
valabile pentru intreaga perioada in care persoana este angajata
16. Criterii si proceduri de evaluare 1. Capacitate de implementare
profesionala a salariatilor 2. Capaciatea de a rezolva in m od eficient problemele in cadrul societatii
3. Capaciatatea de asumare a responsabilitatilor
4. Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite
5. Creativitate si spirit de initiativa
6. Capacitatea de planificare si organizare a timpului de lucru
7. Capacitatea de a lucra independent
8. Capacitatea de a lucra in echipa
9. Capacitatea de gestionare eficienta a resurselor alocate
10. Integritatea morala si etica profesionala

Obiectivele de performanta individuala=sunt unitatea de masura a activitatii


fiecarui salariat conform fisei postului si, in functie de rezultatele salariatului, pot
conduce la mentinerea acestuia pe postul detinut, promovarea acestiua sau selectarea
sa in vederea concedierii.

OBIECTIVELE DE PERFORMANTA SI DESCRIEREA LOR


Nr. Obiectiv Definitie Actiuni
crt
1. Orientarea spre succes Actioneaza pentru imbunatatirea - lucreaza pentru a depasi
performantelor sau pentru a realiza o standardele, a fi gata inainte de
sarcina mai bine, mai ieftin, mai eficient, termenele limita, sau a intrece
angajandu-se in indeplinirea unor performantele celorlalti
obiective provocatoare - dezvolta cai mai bune si mai
eficiente pentru a imbunatati
performanta
- stabileste si actioneaza pentru a
atinge obiective provocatoare dar
realiste, atat pentru el, cat si pentru
ceilalti

2. Preocuparea pentru ordine si calitate intreprinde actiuni personale pentru a - Verifica de doua ori exactitatea
asigura exactitatea si calitatea muncii informatiei din munca sa
proprii si a altora, prin controlarea sau - Monitorizeaza calitatea
monitorizarea datelor, si prin dezvoltarea muncii celorlalti
si mentinerea sistemelor de organizare a - Monitorizeaza stadiul de
muncii si informatiilor. progres al proiectelor versus
termenele limita
3. Initiativa intreprinde actiuni in mod - intreprinde actiuni pentru a
independent sau din propria evidentia oportunitatile inainte ca
initiativa, in vederea evidentierii cineva sa l-o ceara sau sa fie fortat
punctelor critice sau a oportunitatilor, de evenimente
inainte de a i se cere acest lucru; face - persevereaza pentru a invinge
mai mult decat se asteapta de la postul obstacole/ respingerile
respectiv - intreprinde actiuni sau
se angajeaza sa rezolve sarcini in
plus fata de ceea ce se asteapta de la
el

4. Culegerea de informatii Aduna si foloseste informatii relevante - iese din mediul sau pentru a aduna
pentru munca sa, bazate pe probleme sau informatii sau a-i chestiona pe cei
oportunitati, sau foloseste o serie de mai apropiati de problema respectiva
tehnici de colectare sau revizuire a - cerceteaza in continuare, trecand la
informatiilor inaintea luarii oricarei ceea ce este evident, prin adresarea
decizii unor intrebari sau folosirea altor
metode, pentru a determina factorii
care stau la baza situatiei respective
sau care au generat problema
– telefoneaza sau contacteaza alte
persoane care nu sunt implicate
direct in respectiva situatie, pentru a
afla punctul lor de vedere sau
informatii relevante

5. Orientarea catre servicii de calitate oferite Lucreaza pentru a intelege si a - incearca in mod concret sa creasca
clientilor veni intr-un mod pozitiv in valoarea operatiilor
intampinarea nevoilor clientului, destinate clientilor culege informatii
indiferent daca acesta este unul intern despre nevoile reale ale clientului,
sau extern firmei evidentiindu-le pe acelea care n-au
fost initial prezentate sau exprimate
corecteaza rapid si nepartinitor orice
- problema legata de serviciile
oferite clientilor

6. Impactul si influenta Foloseste o serie de abordari si metode - incearca sa convinga in mod direct
pentru a influenta, convinge sau obtine pe altii facand un apel rational la
sprijinul/cooperarea altora motiv;
- foloseste date si informatii pentru
a-si sustine pozitia adapteaza o
prezentare sau o discutie la
interesele si grijile specifice
audientei calculeaza impactul
actiunii/ cuvintelor sale astfel incat
sa obtina un efect special asupra
celorlalti;
- anticipeaza si se pregateste pentru
reactia celorlalti
7. Capacitatea de a lega relatii interumane Actioneaza in vederea dezvoltarii si -
mentinerii unei retele de legaturi in depune efort pentru a stabili un
interiorul si in afara organizatiei, cu contact cu colegii de munca sau cu
oameni care ar putea oferi informatii sau clientii, prin legaturii informale
ar putea sustine obiectivele firmei; de - mentine relatiile cu ceilalti
asemenea, tot aici intra capacitatea de a angajati, ceea ce este esential in
realiza relatii stranse de prietenie cu realizarea cerintelor profesionale -
ceilalti, care ar putea ajuta la atingerea dezvolta si foloseste reteaua de
obiectivelor. contacte

8. Munca in echipa si cooperarea Intentia de a lucra cooperand cu ceilalti, - evalueaza in mod real contributia
de a face parte din echipa, de a lucra celorlalti si le solicita ideile si
impreuna; aceasta implica in mod direct opiniile pentru a-l ajuta la propriile
si ceilalti angajati planuri si decizii
- mentine oamenii informati si cu
datele la zi, impartind cu bunavointa
informatii
- vorbeste despre colegi/membrii
echipei in termeni pozitivi,
respectand contributia celorlalti

9. Gandirea analitica Foloseste o abordare - analizeaza situatiile


metodica, pas cu pas, pentru a pentru a identifica relatiile intre o
descompune problemele complexe sau serie de parti, sau pentru a identifica
procesele, in partile lor componente; modele cauza-efect
identifica modelul cauza-efect si - identifica multiple relatii intr-o
analizeaza problemele folosind cadre si problema/situatie, si dezvolta planuri
tehnici variate existente deja, pentru a de anticipare a obstacolelor
gasi o solutie cat mai apropiata. evalueaza, folosind tehnici variate,
dezavantajele alternativelor

10. Increderea in sine Are o incredere puternica dar realista in - cauta/ abordeaza cu o
propriile planuri, decizii, actiuni, si are atitudine increzatoare
abilitatea de a indeplini sarcini dificile; de "pot face", noi
nu va sovai in fata unor opozitii provocari sau responsabilitati
puternice, si invata sa faca fata in mod aditionale
constructiv situatiilor dificile si
insucceselor - exprima increderea in abilitatile/
interpretarile proprii, sau in punctul
de vedere legat de o situatie sau o
problema
- actiunile sale sprijina
sau indreptatesc pretentiile de
incredere in sine

Semnaturi: - Salariatul: MINDRUT IOAN

- Director Magazin: SOMESAN CAMELIA-MARIA DATA: 13.01.2021

S-ar putea să vă placă și