Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL “VASILE PAVELCU” IASI


ARIA CURICULARA : ARTE

Programa şcolară adaptată

Disciplina: Educație Plastică- Educatie Vizuala

Pentru elevii cu dizabilități auditive

Clasa a X-a

Nivelul de învățământ: liceal special – ciclul inferior al liceului

Propunător: Prof. Suceveanu Bogdan

An școlar 2021-2022
Notă de prezentare

Aceasta programa școlară adaptată, pentru elevii cu disabilități auditive, la disciplina


Educație plastică –Educație vizuală, reprezintă o ofertă curriculară pentru clasa a X-a din
învățământul liceal. Aceasta programă adaptată are ca punct de reper programa prevăzută în
planul cadru de învățământ aprobat prin OMENCS nr. Nr. 4598 / 31.08.2004, în aria
curriculară. Prezenta programă se încadrează in timpul de 1 oră pe saptamană pe parcursul
întregului an școlar
Disciplina Educație plastică își propune să cultive sensibilitatea artistică și
creativitatea în scopul comunicării prin artă a stărilor și emoțiilor elevilor cu disabilități
auditive și asigură o asimilare de cunoștinte necesare și în viața socială. Programa adaptată
contribuie la formarea elevilor prin utilizarea mijloacelor specifice disciplinei: cultivarea
sensibilității, extinderea posibilităților de comunicare prin compensarea exprimarii vizuale cu
ajutorul imaginii pe fondul insuficienței senzorial auditive, aceasta exprimare depăşind
graniţele lingvistice.
Curriculumul de educaţie plastică pentru clasa a X-a foloseşte şi dezvoltă capacităţile
dobândite de elevi în anii precedenţi. Orientarea activităţilor elevilor are la bază deosebirea
dintre comunicarea de tip ştiinţific, univoc, precis şi cea artistică, complexă, implicând
personalitatea în ansamblu (emoţii, sentimente, gândire etc.). În acest scop, demersul didactic
se va sprijini pe creaţii originale din colecţiile de artă şi expoziţii, inclusiv monumentele de
arhitectură şi sculptură etc. existente în localitate.
Prezenta programă școlară adaptată include următoarele elemente:
- Competențe generale;
- Competențe specifice și exemple de activități de învățare;
- Conținuturi;
- Sugestii metodologice.
Competențele generale vizate la disciplinea Educație plastică specifică achizițiile de
cunoaștere și de comportament care vor fi asimilate de catre elev pe întregul ciclului liceal.
Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și reprezintă etape în
dobândirea acestora și se formează pe durata unui an școlar. Pentru formarea elevilor cu
dizabilități auditive, profesorul este cel care alege și proiectează activitățile de învățare în
funcție de specificul disciplinei, de particularitățile de vârstă și de interesele fiecărui elev, de
mijloacele și de materialele pe care le are la dispoziție.. Este necesară o abordare specifică
elevilor cu disabilitați auditive, bazată în esență pe stimularea învățării, pe dezvoltarea
interesului elevului și pe implicarea în activitați la disciplina Educație Plastica.
COMPETENTE GENERALE

1.Receptarea într-o manieră personală a mesajului artistic din universal vizual.


2.Folosirea unor mijloace artistice, pentru exprimarea sensibilităţii estetice.

VALORI SI ATITUDINI

1.Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de artă plastică şi


decorative.
2.Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operelor de artă (compararea propriului punct
de vedere cu părerile celorlalţi).
3.Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi
universal.
4.Disponibilitatea pentru cultivarea capacităţilor estetice ca fundament pentru participarea la
viaţa culturală.
5.Înţelegerea şi aprecierea diverselor forme de expresie din patrimoniul universal al artelor
plastice.
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

1. Receptarea într-o manieră personală a mesajului artistic din universul visual

Competenţe specifice Conţinuturi


- Funcţiile utilitare, semiotice şi estetice ale
artelor decorative şi cinetice
1.2 Analizarea modului de reprezentare a
timpului şi a spaţiului în artele cinetice - Artele decorative: ambientul (istoric şi actual)
- Artele textile (tapiserie, ţesături, împletituri etc.)
artele focului (ceramica, sticla)
1.3 Analizarea funcţiei expresive a unor - Expoziţiile (instalaţie şi spectacol)
materiale şi tehnici utilizate în artele - Artele cinetice, artele spectacolului (teatru, film,
decorative şi în artele spectacolului animaţie, dans etc.), TV, computer

- Structuri artistice clasice sau romantice, statice


1.4 Argumentarea opiniilor proprii referitoare sau dinamice
la semnificaţiile subiective asociate mesajului - Decorul, costumul în viaţa cotidiană şi în artele
artistic din universul vizual receptat Spectacolului, Cronici de spectacol
- Exemple de opinii critice publicate, referitoare
la diverse manifestări artistice

2. Folosirea unor mijloace artistice, pentru exprimarea sensibilităţii estetice

Competenţe specifice Conţinuturi


2.1 Realizarea de schiţe ale unor obiecte reale Articole decorative (ansambluri de interioare)
de design de produs industrial sau de design - Design vestimentar de serie şi de unicat
de unicat - Mobilier
- Arte textile
2.2 Realizarea unor proiecte personale pe o - Ceramica, sticla
temă de design: vestimentaţie, obiecte de uz - Imagini cheie din spectacole de teatru (circ,
casnic, mobilier, amenajări interioare etc. dans, animaţie etc.)
- Scenarii de teatru sau de film
2.3 Realizarea unor schiţe reprezentând
propuneri proprii de decor pentru o scenă - Un spectacol la alegere
dintr-un spectacol

2.4 Schiţarea unor proiecte de ansambluri - Tehnici de argumentare orală şi în scris


decorative cotidiene sau de spectacol, - Texte argumentative din lucrări de teorie a artei
folosind materiale şi tehnici neconvenţionale

2.5 Argumentarea utilizării propriilor


mijloace de expresie artistică
SUGESTII METODOLOGICE

Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în aplicarea programei școlare


adaptate pentru proiectarea și derularea la clasă a activităților de predare – învățare -
evaluare, în concordanță cu specificul disciplinei.
Programa școlară adaptata permite o abordare didactică flexibilă, adaptată
particularităților de vârstă a elevilor și tip de disabilitate și lasă libertatea cadrului didactic de
a propune teme și subiecte dorite de către aceștia. Este recomandată realizarea activităților
astfel încât elevii să își manifeste libertatea de alegere în ceea ce privește subiectul.
Subiectele sunt pretexte al temelor plastice. Se va urmări atât înțelegerea conceptelor,
cât și utilizarea practică a acestora. Se vor dezvolta competențe de susținere prin exprimare
mimico-gestuală a lucrărilor proprii.
Pe parcursul clasei a X-a se recomandă profesorilor organizarea unor activităţi de
tipul:
- vizionarea unor monumente, muzee, expoziţii, ateliere ale artiştilor etc.;
- analiza critică a unor lucrări de artă plastică şi decorativă în diferite stiluri, relevând
calităţile artistice ale acestora;
- discutarea în clasă a unor imagini din albumele de artă, proiecţii şi diapozitive, casete
video, filme sau emisiuni TV;
- comentarea în scris sau oral a unor lucrări de artă vizuală.
Se va urmări citirea în timp a operelor de artă bidimensionale şi tridimensionale.
Elevul va dovedi că are capacitatea de a recepta mesajul artistic, de a urmări corect parcursul
compoziţional, de a-şi organiza informaţiile, de a-şi comunica opiniile clar şi configurativ, de
a utiliza un limbaj adecvat, prin folosirea termenilor specifici şi prin prezentarea ideilor în
funcţie de nivelul de receptare a auditoriului. Vor fi relevate, de asemenea, relaţiile
interdisciplinare, prin compararea mijloacelor de expresie specifice în literatură, muzică etc.
Pentru formarea capacităţii de apreciere critică, vor fi consultate scrieri de
specialitate. În scopul sesizării mijloacelor de expresie, vor fi folosite exerciţii de percepere a
unor desene, picturi, fotografii, sculpturi, edificii şi a relaţiilor dintre acestea şi mediul
ambiant. Elevii vor fi stimulaţi să propună modificări sau variante ale unor imagini vizuale
artistice – analizate în prealabil în clasă –, precum şi creaţii proprii (din domeniile artelor
plastice sau decorative), în schiţe folosind materiale şi tehnici la alegere, convenţionale şi
neconvenţionale.
Se va încuraja grafica pe computer.
De asemenea, vor fi valorificate propuneri făcute de elevi privind ambientul (şcoală,
grădină, stradă etc.), folosind materiale şi tehnici la alegere.
Operele de artă exemplificând conţinuturile din programă vor fi selectate din orice
epocă istorică, indiferent de anul de studiu.
Pot fi organizate activități în afara școlii care susțin demersul didactic derulat la clasă,
precum:
- vizite la Muzeul de Artă, la galerii de artă pentru vizionarea expoziției permanente
sau pentru a participa la diferite ateliere;
- vizite la expoziții organizate cu diferite ocazii;
- participarea la expoziții stradale sau fotografice;
- confecționarea de rame, pictură pe sticlă, pe lemn, realizarea de colaje/ afișe/
panouri etc.)
- participarea la concursuri școlare sau la simpozioane pentru elevi;
- derularea de activități utilizând softuri educaționale de profil;
Evaluarea reprezintă o componentă intrinsecă a predării și a învățării.
Este recomandată cu prioritate abordarea modernă a evaluării ca activitate de învățare.
Astfel, sunt potrivite metode precum: urmărirea progresului personal, observarea sistematică,
autoevaluarea, interevaluarea, realizarea de proiecte care să valorifice achizițiile copiilor, dar
să stimuleze în același timp dezvoltarea de valori și atitudini, în contexte firești, adaptate
vârstei, construirea de portofolii sau mape de lucrări. Procesul de evaluare va pune accent pe
recunoașterea experiențelor de învățare și a competențelor achiziționate de către elevii în
mediul nonformal sau informal. Se recomandă evaluarea lucrărilor pe baza unor criterii
specifice, cunoscute de către elevii sau pe baza unor grile de evaluare care urmăresc procese
de realizare a unui produs final pe o perioadă mai mare de timp.

Bibliografie:

-Programa de Educatie Plastica aprobat prin OMENCS nr. Nr. 4598 / 31.08.2004
-Manualul de Educatie Plastica Clasa a X-a, Adina Nadu, Ed. Sigma 2005
-Istoria Artelor Plastice Vol.1 si 2, Adriana Botez-Crainic, Ed. Didiactica si Pedagogica
Bucuresti 1996
-Cristea M., Ghid metodic, E. Petrion, Bucureşti, 1991
-Vlasceanu L., Învăţarea şi noua revoluţie tehnologică, EP, Bucureşti, 1988
-Cristea S., Creativitatea în procesul de învăţământ, Revista de pedagogie, 1992
-Şchiopu U., Psihologia vârstelor, Ed., D.P.1995
Albume de arta:
-Nicolae Grigorescu de Vasile Varga, Meridiane 1973
-Impresionismul, Eugen Schileru, meridiane 1978

S-ar putea să vă placă și