Sunteți pe pagina 1din 2

FI A POSTULUI Inregistrata sub nr. .. / .

1. Denumirea postului: Barman 2. Nume, prenume (angajat): .

3. Cerin ele postului: a) studii medii; domeniul de activitate: restaurant, bar, club; b) vechimea n specialitate: min. 1 an, cu recomand ri de la cel pu in un loc de munc anterior; c) alte cerin e specifice: - limbi str ine (nivel) Englez (mediu), Francez (mediu); - abilit i de comunicare foarte bune, flexibilitate, amabilitate, dorin a de a fi pe placul clientului. 4. Rela ii: a) ierarhice: - subordonat: manager terasa, manager general; b) func ionale: - cu personal de deservire,manageri, chelnerii, ceilal i barmani, angaja i contabilitate. 5. Sarcinile postului: - deservire b uturi alcoolice i nealcoolice conform re etarului propriu al unit ii; - polite e i profesionalism n servirea clien ilor; - p strarea igienei i a cur eniei la locul de munc ; - dozarea judicioas a b uturilor servite n conformitate cu re etarul aprobat; - admninistrarea corect a stocului de b uturi; - nregistrarea vnz rilor; - ntocmirea listei de vnzare de peste zi; - ntocmirea inventarului ori de cte ori este nevoie n conformitate cu legisla ia n vigoare. 6. n func ie de activitatea curent a unit ii, salariatul va contribui la ndeplinirea oric ror alte

sarcini dispuse de c tre conducere, corespunz tor competen elor sale profesionale. 7. Drepturi cuvenite: - salariu motivant; - condi ii de munc moderne, la cele mai bune standarde actuale; - posibilit i de dezvoltare profesional ; - cursuri de ini iere n preg tirea b uturilor din re etarul unit ii. 8. Program de lucru: 12 ore. Deplas ri: nu e cazul. 9. Prezentul document se constituie n anex la contractul individual de munc i a fost ntocmit n 2 exemplare originale, unul pentru salariat, unul pentru dosarul s u de personal.

Am luat la cuno tin ,

Data comunic rii: ..........................

Data comunic rii: ...................

Salariat

Manager Resurse Umane

Semn tura,

Semn tura,